Đề tài Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội

CHƯƠNG 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG DỮ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI LIÊN QUAN ĐẾN BHXH VÀ CÂN ĐỐI QUỸ BHXH .- I Hệ thống dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội ; II Kinh nghiệm xây dựng và tổ chức thu thập hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động thống kê BHXH của một số nước trên thế giới .- CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG HỆ THỐNG DỮ LIỆU VÀ HOẠT ĐỘNG THỐNG KÊ Ở BHXH VIỆT NAM .- I Hệ thống dữ liệu hiện hành của BHXH Việt Nam ; II Thực trạng hoạt động thống kê tại cơ quan trung ương BHXH Việt Nam ; III Thực trạng hoạt động thống kê tại các cấp ; IV Tình hình tổ chức thực hiện tính toán cân đối quỹ . - CHƯƠNG 3 : XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ BHXH PHỤC VỤ CÂN ĐỐI QUỸ VỀ BHXH Ở VIỆT NAM .- I Hệ thống văn bản pháp quy về hoạt động thống kê dữ liệu ngành BHXH ở Việt Nam ; II Các giải pháp hoàn thiện hệ thống dữ liệu thống kê ; III Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức thống kê dữ liệu ; IV Điều kiện thực hiện . - KẾT LUẬN .- TÀI LIỆU THAM KHẢO. - NGƯỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU . - PHỤ LỤC

pdf192 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Cơ sở khoa học xây dựng dữ liệu phục vụ cho mục tiêu tính toán, cân đối quỹ bảo hiểm xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf46724[1].pdf
Luận văn liên quan