Đề tài Công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự

PHẦN I: GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN I.ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: Vónh Loäc A laø moät xaõ vuøng saâu, xa cuûa Huyeän Hoàng Daân, dieän tích töï nhieân laø 4329,10 ha. Toaøn xaõ coù toång soá 2.213 hoä, 10.602 khaåu, coù 03 daân toäc Kinh, Hoa, Khmer soáng xen laãn vôùi nhau, cuoäc soáng chuû yeáu cuûa nhaân daân laø noâng nghieäp, ñieàu kieän ñi laïi cuûa baø con chuû yeáu laø phöông tieän thuyû. Daân cö soáng thöa thôùt khoâng taäp trung neân raát khoù khaên trong vieäc quaûn lyù, ñaët bieät laø khoù quaûn lyù daân laï maët ñeán ñòa phöông. Ñòa baøn xaõ Vónh Loäc A ñöôïc bao boïc bôûi con soâng caùi lôùn, tieáp giaùp vôùi nhieàu xaõ cuûa Huyeän Goø Quao, Huyeän Vónh Thuaän – Tænh Kieân Giang. Xaõ coù moät chôï taïi AÁp Ba Ñình ñaây cuõng laø trung taâm ñaàu moái giao löu cuûa caùc xaõ giaùp ranh. Töø ñoù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình ANCT vaø Traät töï an toaøn xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Ñaët bieät laø boïn troäm, cöôùp hoaït ñoäng treân ñòa baøn ngaøy caøng tinh vi hôn, boïn chuùng lôïi duïng ñòa baøn giaùp ranh ñeå hoaït ñoäng. Do ñòa baøn giao thoâng ñi laïi chuû yeáu laø voõ, maùy neân thuaän lôïi cho boïn chuùng thöïc hieän haønh vi cöôùp giaät treân soâng, troäm voõ, maùy ngaøy caøng nhieàu. Töø ñoù laøm baát oån ñeán tình hình ANCT – TT ATXH II. KEÁT QUAÛ CAÙC MAËT COÂNG TAÙC: 1. Veà ANCT. Naêm qua tình hình ANCT treân ñòa baøn töông ñoái oån ñònh, khoâng phaùt hieän daáu hieäu naøo nghi vaán nhaèm ñeå choáng ñoái Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta. * Veà lónh vöïc laâm thôøi vieät kieàu. Trong naêm qua ngöôøi vieät kieàu, ngoaïi kieàu veà ñòa phöông löu truù coù01 tröôøng hôïp, baèng bieän phaùp nghieäp vuï theo doõi naém tình hình, khoâng phaùt hieänbieåu hieän vaán ñeà gì nghi vaán coù aûnh höôûng xaâm phaïm ñeán neàn an ninh Quoác gia. * Tình hình toân giaùo daân toäc: Do laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn III. NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ. 1. Öu ñieåm: Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ñaûng uûy – UBND xaõ, BCH coâng an Huyeän Hoàng Daân, ñöôïc söï höôùng daãn nhieät tình cuûa caùc ñoäi nghieäp vuï coâng an Huyeän. Neân trong naêm qua coâng an thöïc hieän toát caùc maët coâng taùc ngaønh, caùc nhieäm vuï cuûa Ñaûng uûy – UBND xaõ giao. Qua caùc keá hoaïch môû cao ñieåm cuûa coâng an Huyeän, coâng an xaõ ñeàu thöïc hieän toát ñaït chæ tieâu ñeà ra. Nhôø coù keá hoaïch keát hoïp chaët cheõ vôùi caùc ngaønh ñoaøn theå, tuyeân truyeàn vaän ñoäng nhaân daân tham gia toát caùc phong traøo toaøn daân baûo veä ANTQ. Tham gia phoøng choáng, toá giaùc toäi phaïm ngaøy moät hieäu quaû. Söï ñoaøn keát thoáng nhaát trong BCH coâng an xaõ, yù thöùc chaáp haønh nghieâm toå chöùc kyû luaät trong moãi caùn boä coâng an. Töø ñoù trong naêm BCH coâng an xaõ luoân theå hieän ñöôïc moái ñoaøn keát nhaát trí cao trong noäi boä, khoâng coù maâu thuaån xaûy ra. 2. Haïn cheá: Beân caïnh nhöõng öu ñieåm IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, NGUYÊN NHÂN LÀM ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐƯỢC, RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1/ Nguyeân nhaân Nguyeân nhaân ñaït ñöôïc: Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa coâng an Huyeän Hoàng Daân PHẦN II: MOÄT SOÁ NHIEÄM VUÏ TRỌNG TAÂM CAÀN THÖÏC HIEÄN TRONG THÔØI GIAN TÔÙI - Taêng cöôøng coâng taùc naém tình hình, kòp thôøi phaùt

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3965 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ PHẦN I: GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH AN NINH TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN I.ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH: Vónh Loäc A laø moät xaõ vuøng saâu, xa cuûa Huyeän Hoàng Daân, dieän tích töï nhieân laø 4329,10 ha. Toaøn xaõ coù toång soá 2.213 hoä, 10.602 khaåu, coù 03 daân toäc Kinh, Hoa, Khmer soáng xen laãn vôùi nhau, cuoäc soáng chuû yeáu cuûa nhaân daân laø noâng nghieäp, ñieàu kieän ñi laïi cuûa baø con chuû yeáu laø phöông tieän thuyû. Daân cö soáng thöa thôùt khoâng taäp trung neân raát khoù khaên trong vieäc quaûn lyù, ñaët bieät laø khoù quaûn lyù daân laï maët ñeán ñòa phöông. Ñòa baøn xaõ Vónh Loäc A ñöôïc bao boïc bôûi con soâng caùi lôùn, tieáp giaùp vôùi nhieàu xaõ cuûa Huyeän Goø Quao, Huyeän Vónh Thuaän – Tænh Kieân Giang. Xaõ coù moät chôï taïi AÁp Ba Ñình ñaây cuõng laø trung taâm ñaàu moái giao löu cuûa caùc xaõ giaùp ranh. Töø ñoù aûnh höôûng raát lôùn ñeán tình hình ANCT vaø Traät töï an toaøn xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Ñaët bieät laø boïn troäm, cöôùp hoaït ñoäng treân ñòa baøn ngaøy caøng tinh vi hôn, boïn chuùng lôïi duïng ñòa baøn giaùp ranh ñeå hoaït ñoäng. Do ñòa baøn giao thoâng ñi laïi chuû yeáu laø voõ, maùy neân thuaän lôïi cho boïn chuùng thöïc hieän haønh vi cöôùp giaät treân soâng, troäm voõ, maùy ngaøy caøng nhieàu. Töø ñoù laøm baát oån ñeán tình hình ANCT – TT ATXH treân ñòa baøn. Toùm laïi ñòa baøn xaõ Vónh Loäc A coù ñòa baøn khaù phöôùc taïp, laïi laø bieân giôùi cuûa nhieàu huyeän Tænh baïn laø nôi hoäi töu nhöõng phaàn töû toäi phaïm ñang aån naùo. II. KEÁT QUAÛ CAÙC MAËT COÂNG TAÙC: 1. Veà ANCT. Naêm qua tình hình ANCT treân ñòa baøn töông ñoái oån ñònh, khoâng phaùt hieän daáu hieäu naøo nghi vaán nhaèm ñeå choáng ñoái Ñaûng vaø nhaø nöôùc ta. * Veà lónh vöïc laâm thôøi vieät kieàu. Trong naêm qua ngöôøi vieät kieàu, ngoaïi kieàu veà ñòa phöông löu truù coù 01 tröôøng hôïp, baèng bieän phaùp nghieäp vuï theo doõi naém tình hình, khoâng phaùt hieän bieåu hieän vaán ñeà gì nghi vaán coù aûnh höôûng xaâm phaïm ñeán neàn an ninh Quoác gia. * Tình hình toân giaùo daân toäc: Do laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn caùc chuû tröông chính saùch cuûa Ñaûng, phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc trong naêm qua tình hình trong toân giaùo – daân toäc taïm oån ñònh. Qua caùc kyø leã hoäi nhìn chung baø con trong ñoàng baøo toân giaùo – daân toäc hoaït ñoäng ñuùng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñaëc bieät trong naêm khoâng coù tröôøng hôïp naøo trong toân giaùo – daân toäc yeâu caàu khieáu naïi vöôït caáp. * An ninh noâng thoân. Trong naêm tình hình tranh chaáp trong nhaân daân xaõy ra laø 20 vuï, trong ñoù tranh chaáp ñaát ñai 08 vuï, hoân nhaân gia ñình 06 vuï, daân söï 04 vuï, coøn 02 vuï tranh chaáp khaùc. Qua ñoù coâng an cuûng ñaõ tham gia cuøng hoäi ñoàng hoøa giaûi thaønh taïi xaõ 04 vuï, khoâng thaønh chuyeån veà treân 05 vuï, traû veà aáp 03 vuï, coøn toàn taïi xaõ laø 08 vuï. 2. Tình hình TT ATXH. Naêm qua toaøn xaõ ñaõ xaûy ra toång soá 15 vuï, lieân quan ñeán 35 ñoái töôïng. So vôùi naêm trước soá vuï xaûy ra giaûm ñaùng keå, soá vuï xaûy ra giaûm laø 15 vuï(15/30), soá ñoái töôïng tham gia cuõng giaûm laø 12 ñoái töôïng(35/47). Cụ thể như sau: - Gây rối TTCC xảy ra 03 vụ liên quan đến 06 đối tượng. - Đánh người gây thương tích xảy ra: 05 vụ liên quan đến 24 đối tượng. - Maát troäm xaûy ra 04 vuï phaùt hieän 02 ñoái töôïng lieân quan (coøn 02 vuï chöa roõ ñoái töôïng). - 02 vuï xuùc phaïm ñeán danh döï ngöôøi khaùc lieân quan 02 ñoái töôïng. - Tai nạn giao thông đường bộ: 01 vụ liên quan đến 01 người. * Kết quả xử lý: - Phạt hành chính: 09 vụ = 24 đối tượng. Trong ñoù phaït tiền phạt là 18 ñoái töôïng vôùi soá tieàn laø 3.600.000 đồng; Phaït caûnh caùo 06 ñoái töôïng. - Chuyển hồ sơ về công an huyện Hồng Dân: 04 vụ liên quan đến 07 đối tượng (Trong ñoù: 01 vuï ñaùnh ngöôøi gaây thöông tích 06 ñoái töôïng; 01 vuï troäm 01 ñoái töôïng, coøn 02 vuï troäm chöa roõ ñoái töôïng). - Toå chöùc hoøa giaûi taïi xaõ 01 vuï = 02 ñoái töôïng. - Áp dụng biện pháp giáo dục theo nghị định 163/CP của chính phủ 01 vụ liên quan 02 đối tượng. BCH coâng an coøn toå chöùc tuyeân truyeàn, vaän ñoäng nhaân daân tham gia toá giaùc toäi phaïm. Trong naêm nhaân daân ñaõ cung caáp cho ngaønh coâng an toång soá 12 nguoàn tin coù giaù trò vaø quan troïng, giuùp coâng an kòp thôøi ngaên chaën caùc vuï vieäc xaûy ra. 3. Coâng taùc quaûn lyù haønh chính veà TTXH * Coâng taùc ñaêng kyù quaûn lyù cö truù: Coâng an luoân ñeà cao tinh thaàn traùch nhieäm, thöïc hieän ñaûm baûo toát tinh thaàn nghò ñònh 107/CP. Trong naêm qua coâng an ñaõ giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính cho nhaân daân nhö: - Löu truù: 13 tröôøng hôïp = 13 khaåu, nöõ = 03 khaåu; khai baùo taïm truù: 02 hoä = 04 khaåu, nöõ = 03 khaåu; Ñaêng kyù thöôøng truù: 42 hoä = 57 khaåu, nöõ = 36 khaåu; chuyeån ñi: 17 hoä = 144 khaåu, nöõ = 109 khaåu; nhaäp sinh: 81 khaåu, nöõ = 42; Taùch hoä: 39 hoä = 96 khaåu, nöõ = 42 khaåu. * Coâng taùc tuaàn tra, kieåm tra quaûn lyù cö truù. Trong naêm coâng an keát hôïp quaân söï, caùc aáp tuaàn tra, kieåm tra löu truù, taïm truù treân ñòa baøn ñöôïc 19 löôït, phaùt hieän 06 tröôøng hôïp ñeán ñòa phöông khoâng trình baùo. Keát quaû laäp bieân baûn, cho cam keât, buoäc rôøi khoûi ñòa phöông. Höôùng daãn cho ngöôøi daân thöïc hieän ñuû thuû tuïc khi ñeán ñòa phöông löu truù. * Coâng taùc quaûn lyù ngaønh ngheà kinh doanh coù ñieàu kieän. Treân toaøn ñòa baøn xaõ coù 06 cô sôû kinh doanh coù ñieàu kieän: 01 cô sôû kinh doanh xaêng daàu, 01 tieäm Photocoppy, 03 tieäm caàm ñoà(trong ñoù coù 02 tieäm vaøng), 01 cô sôû in. 4. Coâng taùc ñaûm baûo TT ATGT. * Coâng taùc tuyeân truyeàn: Tieáp tuïc coâng taùc thöïc hieän nghò quyeát 32/CP, Nghò ñònh 146/CP cuûa chính phuû coâng an ñaõ tröïc tieáp tham möu cho laõnh ñaïo Ñaûng uûy – UBND xaõ xaây döïng caùc chöông trình, keá hoaïch, caùc baêng roân tuyeân truyeàn tröïc quan vaän ñoäng nhaân daân tham gia ñaûm baûo TT ATGT. Trong naêm coâng an toå chöùc hoïp daân tuyeân truyeàn ñöôïc 21 cuoäc coù 1.528 löôït ngöôøi daân döï. Phaùt thanh treân thoâng tin ñaïi chuùng ñöôïc 23 cuoäc, keát hoïp vôùi caùc nhaø tröôøng tuyeân truyeàn treân caùc buoåi sinh hoaït döôùi côø ñöôïc 12 cuoäc coù 2.317 löôït giaùo vieân vaø hoïc sinh tham döï. Vaän ñoäng nhaân daân phaùt quang haønh lang loä giôùi, ñaáp vieàn loä, phaùt quang caùc buïi raäm che khuaát taàm nhìn ñöôïc 40 Km. Xaây döïng 05 baêng roân, 32 baûn hieäu chæ daãn giao thoâng, 02 baûn hieäu tuyeân truyeàn giao thoâng. * Coâng taùc tuaàn tra, kieåm soaùt traät töï an toaøn giao thoâng. - Trong naêm coâng an xaây döïng keá hoaïch toå chöùc tuaàn tra ñaûm baûo TT ATGT treân ñòa baøn xaõ ñöôïc 23 cuoäc coù 92 löôït ñoàng chí döï. Keát quaû phaùt hieän vaø laäp bieân baûn 23 tröôøng hôïp vi phaïm, xöû lyù haønh chính 20 tröôøng hôïp vôùi soá tieàn laø 4.925.000 ñoàng, coøn 03 tröôøng hôïp chöa noäp phaït. 5. Coâng taùc xaây döïng phong traøo toaøn daân baûo veä ANTQ. Coâng an tröïc tieáp tham möu vôùi Ñaûng uûy – UBND xaõ ñeà ra keá hoaïch phaùt ñoäng phong traøo toaøn daân baûo veä ANTQ nhö: Phong traøo toaøn daân phoøng choáng toäi phaïm, tham gia toá giaùc toäi phaïm; moâ hình tieáng moõ tre, ñeøn chieáu saùng, phaùt ñoäng phong traøo xaây döïng cô quan, xoùm, aáp, gia ñình ñaït chuaån an toaøn veà an ninh traät töï. Nhìn chung naêm qua caùc moâ hình hoaït ñoäng ñeàu ñaït hieäu quaû cao. Cuûng coá naâng chaát 01 hoäi ñoàng quoác phoøng baûo veä ANTT; 06/06 ban baûo veä ANTT, 33 toå ANND, 05 ñoäi daân phoøng, 01 ñoäi PCCC. Trong naêm qua ñöa caùn boä tröôûng, phoù coâng an, coâng an vieân xaõ, aáp ñi taäp huaán Huyeän, Tænh ñöôïc 10 ñoàng chí; taäp huaán nghieäp vuï cho ñoäi tröôûng, ñoäi phoù, toå tröôûng, toå phoù caùc toå chöùc quaàn chuùng taïi xaõ ñöôïc 20 ñoàng chí. * Coâng taùc quaûn lyù ñoái töôïng: - Soå saùch theo doõi ñoái töôïng roäng raõi: Toaøn xaõ coù toång soá 104 ñoái töôïng. Trong ñoù: Troäm caáp 04 ñoái töôïng, gaây roái 55 ñoái töôïng, ñaù gaø 26 ñoái töôïng, ñaùnh baøi 13 ñoái töôïng, soá ñeà 04 ñoái töôïng, chöùa ñaù gaø 01 ñoái töôïng, chöùa baùi 01 ñoái töôïng, tuø tha veà 04 ñoái töôïng, truy naõ 01 ñoái töôïng, ñoái töôïng maïi daâm, ma tuùy treân ñòa baøn khoâng coù. Ñoái töôïng söu tra hieän coùn quaûn lyù 08 ñoái töôïng, trong naêm qua laøm toát coâng taùc phoøng ngöøa nhö goïi, hoûi, raêng ñe vaø cam keát töø ñoù caùc ñoái töôïng chaáp haønh toát giaûm vuï vieäc troäm caáp treân ñòa baøn. Thöïc hieän cuoäc vaän ñoäng “hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh”; “ coâng an nhaân daân vì nöôùc queân thaân, vì daân phuïc vuï”; thöïc hieän chöông trình haønh ñoäng “coâng an Baïc Lieâu heát loøng vì daân”. - Thöïc hieän theo chöông trình 67 cuûa BCÑ 138 tænh Baïc Lieâu veà vieäc xaây döïng gia ñình xoùm aáp an toaøn veà an ninh traät töï. Trong naêm coâng an keát hôïp caùc ngaønh, aáp hoïp xeùt ñöôïc 1.743/2.213 hoä gia ñình ñaït chuaån an toaøn veà an ninh traät töï, coù 09 cô quan, tröôøng hoïc, xoùm aáp ñaït chuaån cô quan an toaøn veà an ninh traät töï. Trong naêm coâng an xaõ toå chöùc dieãn ñaøn coâng an xaõ laéng nghe yù kieán cuûa nhaân daân ñöôïc 01 löôït 50 ngöôøi daân tham döï. Trong ñoù coù caùc laõo thaønh caùch maïng ñoùng goùp nhieàu yù kieán, ñeà ra caùc phong traøo coù hieäu quaû. 6. Coâng taùc xaây döïng löïc löôïng. Tuy löïc löôïng cuûa ñôn vò chöa ñuû nhöng trong coâng taùc töøng ñoàng chí ñeàu phaùt huy heát khaû naêng trong coâng taùc, ñôn vò luoân xem coâng taùc chính trò tö töôûng laø coâng taùc haøng ñaàu, naêm qua laõnh ñaïo ngaønh ñaõ tham möu cho caáp uûy – chính quyeàn ñeà ra keá hoaïch tuaàn, thaùng trieån khai ñeán töøng caùn boä chieán só, laáy coâng taùc pheâ vaø töï pheâ bình laøm ñoøn baåy trong coâng taùc. Töø ñoù naêm qua khoâng coù ñoàng chí naøo vi phaïm kyõ luaät. III. NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ. 1. Öu ñieåm: Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa Ñaûng uûy – UBND xaõ, BCH coâng an Huyeän Hoàng Daân, ñöôïc söï höôùng daãn nhieät tình cuûa caùc ñoäi nghieäp vuï coâng an Huyeän. Neân trong naêm qua coâng an thöïc hieän toát caùc maët coâng taùc ngaønh, caùc nhieäm vuï cuûa Ñaûng uûy – UBND xaõ giao. Qua caùc keá hoaïch môû cao ñieåm cuûa coâng an Huyeän, coâng an xaõ ñeàu thöïc hieän toát ñaït chæ tieâu ñeà ra. Nhôø coù keá hoaïch keát hoïp chaët cheõ vôùi caùc ngaønh ñoaøn theå, tuyeân truyeàn vaän ñoäng nhaân daân tham gia toát caùc phong traøo toaøn daân baûo veä ANTQ. Tham gia phoøng choáng, toá giaùc toäi phaïm ngaøy moät hieäu quaû. Söï ñoaøn keát thoáng nhaát trong BCH coâng an xaõ, yù thöùc chaáp haønh nghieâm toå chöùc kyû luaät trong moãi caùn boä coâng an. Töø ñoù trong naêm BCH coâng an xaõ luoân theå hieän ñöôïc moái ñoaøn keát nhaát trí cao trong noäi boä, khoâng coù maâu thuaån xaûy ra. 2. Haïn cheá: Beân caïnh nhöõng öu ñieåm ñaõ ñaït ñöôïc vaãn coøn toàn taïi moät soá maët haïn cheá ñoù laø: - Coâng taùc naém baét tình hình chöa ñöôïc kòp thôøi, giaûi quyeát coâng vieäc chöa ñöôïc nhaïy beùn, ñoâi luùc coøn luùng tuùng, bò ñoäng, troâng chôø yù kieán cuûa treân. - Caùc aùn xaûy ra chöa ñöôïc giaûi quyeát kòp thôøi, trieät ñeå neân phaàn naøo cuõng aûnh höôûng ñeán coâng vieäc ñöôïc giao. - Do trình ñoä naêng löïc coøn haïn cheá, chuyeân moân chöa ñöôïc qua ñaøo taïo chuyeân saâu neân aûnh höôûng ñeán vieäc tieáp thu caùc keá hoaïch, nghò quyeát cuûa treân. IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ, NGUYÊN NHÂN LÀM ĐƯỢC VÀ CHƯA ĐƯỢC, RÚT RA BÀI HỌC KINH NGHIỆM 1/ Nguyeân nhaân Nguyeân nhaân ñaït ñöôïc: Ñöôïc söï quan taâm chæ ñaïo tröïc tieáp cuûa coâng an Huyeän Hoàng Daân, caùc ñoäi nghieäp vuï coâng an Huyeän, Ñaûng uûy – UBND xaõ, nhìn chung trong năm qua tö töôûng caùn boä coâng an xaõ ñeán coâng an vieân caùc aáp luoân ñöôïc giöõ vöõng oån ñònh, luoân tin töôûng tuyeät ñoái vaøo söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, coù tinh thaàn caûnh giaùc caùch maïng cao, kieân quyeát ñaáu tranh choáng caùc loaïi toäi phaïm, ñoù laø ñoäng löïc lôùn ñeå thuùc ñaåy cho töøng caùn boä, chieán só phaán ñaáu hôn nöõa ñeå hoaøn thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao. 2/ Nhöõng haïn cheá yeáu keùm - Treân lónh vöïc ANCT: Maët duø ñaûng uûy chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän coâng taùc trieån khai quaùn trieät tình hình ANCT trong nöôùc, trong Tænh veà aâm möu “Dieãn bieán hoøa bình” cuûa caùc theá löïc thuø ñòch. Song coâng taùc trieån khai chöa ñi vaøo chieàu saâu ôû töøng khu daân cö, töøng toå an ninh vaãn coøn nhieàu huït haãn laøm haïn cheá phaàn naøo veà coâng taùc phoøng ngöøa ñoái khaùng vôùi moät soá thuû ñoaïn keû ñòch lôïi duïng vaán ñeà toân giaùo – daân toäc kích ñoäng baèng nhieàu hình thöùc. - Treân lónh vöïc TT ATXH: Töøng luùc maát oån ñònh, nhaát laø nhöõng dòp leã teát hoaëc leã hoäi moät soá baêng nhoùm giöõa caùc huyeän, xaõ giaùp ranh ñoå xoâ gaây aùn chöa kòp thôøi traán aùp vaø chöa laøm toát coâng taùc phoøng ngöøa, moät soá teä naïn xaõ hoäi nhö côø baïc, ñaù gaø vaãn coøn tieáp dieãn ôû nhöõng ñieåm giaùp ranh. Tuy lãnh đạo ñaõ coù chæ ñaïo quan heä caùc ñôn vò baïn và ký kết liên tịch, song möùc ñoä trieät phaù coøn nhieàu haïn cheá. - Treân lónh vöïc ATGT: Tuy laøm toát coâng taùc tuyeân truyeàn vaän ñoäng, keát hôïp thanh nieân, phuï nöõ, noâng daân, CCB trong toå chöùc thöïc hieän chöa ñoàng boä, tình hình giao thoâng ñöôøng thuûy baø con coøn mang tính yû laïi, phöông tieän nhoû, maõ löïc thaáp neân khoâng tham gia taäp huaán caùc chuyeân ñeà veà söû duïng phöông tieän thuûy noäi ñòa, ñoàng thôøi höôõng öùng khoâng cao vieäc ñaêng kyù phöông tieän thuûy neân tình hình tai naïn giao thoâng caû hai maët thuûy vaø boä cuõng chöa ñöôïc döøng giaûm. - Nguyeân nhaân haïn cheá: Do ñòa baøn roäng, vieäc ñi laïi khoù khaên, töø ñoù vieäc quaûn lyù ñoái töôïng töø nôi khaùc ñeán chöa ñöôïc chaët cheõ, beân caïnh ñoù maët baèng daân trí coøn thaáp, khaû naêng nhaän thöùc cuûa moät soá boä phaän nhaân daân chöa cao, caùn boä coâng an xaõ chöa qua tröôøng ñaøo taïo chính quy, vieäc phoái hôïp caùc ngaønh ñoaøn theå ñoâi luùc chöa ñöôïc chaët cheõ. Töø ñoù laøm aûnh höôûng chung vôùi ngaønh vaø taäp theå. 3/ Moät soá kinh nhgieäm trong coâng taùc ñaáu tranh phoøng, choáng caùc loaïi toäi phaïm vaø teä naïn xaõ hoäi - Xaây döïng toát löïc löôïng noøng coát ôû cô sôû, toå chöùc lieân laïc thöôøng xuyeân, naém baét tình hình kòp thôøi, phaân tích chính xaùc, roõ raøng, töøng nguoàn tin, taäp trung nghieân cöùu, thaûo luaän, hoäi yù, xaùc ñònh giaù trò töøng nguoàn tin ñeå xaây döïng keá hoaïch chi tieát phoøng choáng vaø traán aùp ñaït hieäu quaû. - Ñaåy maïnh coâng taùc phoøng ngöøa baèng nhieàu hình thöùc vöøa tröïc quan vöøa ñi vaøo chieàu saâu, taän duïng caùc ban ngaønh ñoaøn theå phoái hôïp. Ñöa coâng taùc phoøng choáng toäi phaïm ñi saâu vaøo moïi taàn lôùp xaõ hoäi. Maët khaùc taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn giaùo duïc ñeå moïi ngöôøi ñeàu thaém nhuaàn nhieäm vuï baûo veä ANTT – TT ATXH laø cuûa toaøn daân, ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn nhö: ngöôøi toát vieäc toát ñeå xaõ hoäi ngaøy caøng coù theâm nhaân toá tích cöïc ñaåy luøi moïi hieän töôïng tieâu cöïc. PHẦN II: MOÄT SOÁ NHIEÄM VUÏ TRỌNG TAÂM CAÀN THÖÏC HIEÄN TRONG THÔØI GIAN TÔÙI - Taêng cöôøng coâng taùc naém tình hình, kòp thôøi phaùt hieän, ngaên chaën caùc hoaït ñoäng phaù hoaïi cuûa caùc theá löïc thuø ñòch, taäp trung xaây döïng theá traän ANND ôû caùc ñòa baøn, muïc tieâu trong ñieåm. Tham möu cho caáp uûy – UBND cuøng caáp giaûi quyeát kòp thôøi nhöõng vuï vieäc phaùt sinh, nhaát laø tranh chaáp khieáu kieän trong noäi boä nhaân daân, khoâng ñeå phöùc taïp, keùo daøi thaønh ñieåm noùng. Phoái hôïp cuøng caùc ban ngaønh coù lieân quan kieåm tra, quaûn lyù chaët cheõ caùc dòch vuï kinh doanh baêng ñóa hình, taïo moâi tröôøng hoaït ñoäng trong lónh vöïc vaên hoùa laønh maïnh. - Tieáp tuïc thöïc hieän coù hieäu quaû Nghò Quyeát 09/CP vaø chöông trình quoác gia phoøng choáng toäi phaïm, ma tuùy, maïi daâm, caùc loaïi teä naïn xaõ hoäi vaø chöông trình haønh ñoäng phoøng choáng mua baùn phuï nöõ vaø treû em. - Chuû ñoäng môû cao ñieåm taán coâng traán aùp toäi phaïm, phoái hôïp ban ngaønh ñoaøn theå thöïc hieän coù hieäu quaû caùc bieän phaùp phoøng ngöøa xaõ hoäi, vaän ñoäng nhaân daân tích cöïc tham gia phoøng choáng toäi phaïm. - Ñaåy maïnh coâng taùc ÑTCB quaûn lyù ñòa baøn, ñoái töôïng vaø coù keá hoaïch trieät phaù baêng, oå, nhoùm toäi phaïm vaø töïu ñieåm teä naïn xaõ hoäi nhaát laø: Troäm, caép, cöôùp giaät taøi saûn, soá ñeà. Taêng cöôøng caùc bieän phaùp nghieäp vuï vaø phoái hôïp quaûn lyù chaët cheõ soá ñoái töôïng coù tieàn aùn, tieàn söï, soá ñaët xaù tuø tha veà. - Taêng cöôøng caùc bieän phaùp quaûn lyù haønh chính nhaø nöôùc veà ANTT ñi ñoâi vôùi vieäc caûi caùch haønh chính trong toaøn löïc löôïng, ñaûm baûo ñuùng chính saùch phaùp luaät, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaân daân. Phoái hôïp vôùi caùc ngaønh, taêng cöôøng quaûn lyù caùc hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí, caùc tieäm troø chôi ñieä töû vaø caùc cô sôû kinh doanh coù ñieàu kieän veà ANTT goùp phaàn phoøng choáng toäi phaïm vaø teä naïn xaõ hoäi. - Tieáp tuïc thöïc hieän nghieâm tuùc luaät cö truù, taêng cöôøng quaûn lyù nhaân, hoä khaåu, quaûn lyù vuõ khí, vaät lieäu noå, coâng cuï hoã trôï, coâng taùc PCCC, keát hôïp vôùi kieåm tra höôùng daãn xöû lyù vi phaïm trong ñaûm baûo an toaøn chaùy noå. - Thöïc hieän nghò quyeát 32/CP veà moät soá giaûi phaùp caáp baùch nhaèm kieàm cheá tai naïn giao thoâng, uøn taéc giao thoâng vaø coâng vaên soá 74CV/CABL cuûa giaùm ñoác coâng an tænh Baïc Lieâu veà vieäc chæ ñaïo coâng an xaõ, thò traán tham gia ñaûm baûo TT ATGT. Thöôøng xuyeân toå chöùc tuaàn tra, kieåm soaùt quaûn lyù beán, baûi hoaït ñoäng lónh vöïc giao thoâng ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy noäi ñòa. Tuyên truyền sâu, rộng nghị định 34/CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về lình vực giao thông đường bộ. - Ñaåy maïnh cuõng coá kieän toaøn löïc löôïng coâng an xaõ, naâng cao trình ñoä chính trò, nghieäp vuï vaø phaùp luaät. Thöôøng xuyeân xaây döïng vaø cuõng coá caùc toå chöùc quaàn chuùng laøm coâng taùc ñaûm baûo ANTT ôû cô sôû, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc, ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï trong tình hình môùi. Bạc Liêu, ngày 04 tháng 09 năm 2010 Người thực hiện Nguyễn Hoàng Em

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự.doc
Luận văn liên quan