Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.- 1.1 Khái quát mô hình trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội; 1.2 Nhu cầu và khả năng niêm yết của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ.- CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NIÊM YẾT TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.- 2.1 Sự cần thiết phải thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thị trường chứng khoán; 2.2 Đánh giá chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của nhà nước; 2.3 Thực trạng các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội trong thời gian qua và hiện nay; 2.4 Đánh giá tác động của các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội; 2.5 Các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội; 2.6 Điều kiện thực hiện.- KẾT LUẬN.

pdf106 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2052 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trïng víi n¨m miÔn thuÕ theo c«ng v¨n 11924 th× c«ng ty sÏ ®−îc h−ëng 2 n¨m miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. NÕu trong n¨m võa ®−îc gi¶m thuÕ 50% theo LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp võa ®−îc gi¶m thuÕ 50% theo c«ng v¨n 11924 th× c«ng ty ®−îc h−ëng mét n¨m miÔn thuÕ. ¦u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc ¸p dông khi c«ng ty cã chøng kho¸n niªm yÕt lÇn ®Çu nh−ng b¾t ®Çu tÝnh kÓ tõ n¨m cã thu nhËp chÞu thuÕ. §èi víi c¸c DNV&N, trong ®ît tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiÖp ra niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi n¨m 2004 cho thÊy, phÇn lín c¸c DNV&N (quy m« vèn tõ 5-30 tû) cã nhu cÇu tham gia niªm yÕt ®Òu lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, lîi nhuËn nhiÒu, nhu cÇu vèn lµ rÊt lín. ViÖc ®−îc miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp khi tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ vÊn ®Ò quan t©m rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy. Tuy nhiªn, trong th«ng b¸o sè 197/TB-BTC ngµy 2/11/2004, kÕt luËn cña l·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh vÒ ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng ban ®Çu cña Trung t©m GDCK Hµ Néi l¹i quy ®Þnh “c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt nh−ng kh«ng muèn niªm yÕt t¹i Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh th× ®−îc ®¨ng ký giao dÞch t¹i 57 Trung t©m GDCK Hµ Néi. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp nµy sÏ kh«ng ®−îc h−ëng c¸c −u ®·i nh− ®èi víi doanh nghiÖp niªm yÕt”. Theo chóng t«i, viÖc quy ®Þnh nh− vËy lµ ch−a hîp lý, ch−a thùc sù khuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng. NÕu chiÕu theo ®iÒu kiÖn niªm yÕt quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh 144/2003/N§- CP ngµy 28/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n (vèn ®iÒu lÖ trªn 5 tû ®ång, ho¹t ®éng kinh doanh 02 n¨m liÒn kÒ cã l·i) th× phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký giao dÞch trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi lµ kh«ng ®−îc h−ëng −u ®·i vÒ thuÕ, ®iÒu nµy sÏ kh«ng khuyÕn khÝch doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n, qua ®ã sÏ rÊt khã ®Ó thùc thùc hiÖn ®−îc muc tiªu, chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ®· ®−îc chÝnh phñ phª duyÖt. 2.3.2. Gi¶i ph¸p vÒ hç trî phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn §Ó tiÕp tôc hç trî, gióp ®ì doanh nghiÖp th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v−íng m¾c trong qu¸ tr×nh lµm thñ tôc ra niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ néi, ngµy 03/6/2004, Së tµi chÝnh, chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Hµ Néi ®· phèi hîp víi Trung t©m GDCK Hµ néi tæ chøc cuéc häp gi÷a c¸c ®¬n vÞ liªn quan víi c¸c doanh nghiÖp cã ý ®Þnh niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi vµ c¸c c«ng ty chøng kho¸n ®Ó bµn b¹c biÖn ph¸p thóc ®Èy nhanh thñ tôc niªm yÕt, trong ®ã cã bµn vÒ vÊn ®Ò hç trî phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn ®¨ng ký giao dÞch. TiÕp theo cuéc häp ngµy 3/6/2004; ngµy 22/7/2004, Së Tµi chÝnh Hµ Néi ®· cã tê tr×nh sè 2020/STC-TCDN – P4, vÒ viÖc ®Ò nghÞ UBND Tp. Hµ Néi cho phÐp hç trî toµn bé phÝ kiÓm to¸n vµ thuª t− vÊn lËp hå s¬ xin phÐp niªm yÕt cho c¸c CTCP tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong giai ®o¹n ®Çu. Ngµy 30 th¸ng 8 n¨m 2004 võa qua, UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 5563/Q§-UB vÒ viÖc hç trî phÝ kiÓm to¸n, thuª t− vÊn cho c¸c CTCP ®¨ng ký giao dÞch trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Theo quyÕt ®Þnh nµy, møc hç trî tèi ®a lµ 100 triÖu ®ång ®èi víi mét doanh nghiÖp; trong ®ã hç trî phÝ kiÓm to¸n trong hai n¨m gÇn nhÊt tèi ®a lµ 60 triÖu ®ång (tèi ®a 30 triÖu ®ång/n¨m); Hç trî vÒ thuª t− vÊn ph¸t hµnh vµ ®¨ng ký GDCK tèi ®a 40 triÖu ®ång. 58 B¶ng 3.1: C¸c doanh nghiÖp ®−îc hç trî phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn STT Tªn c«ng ty Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh Vèn ®iÒu LÖ (tû ®ång) 1 Cty CP Th¨ng Long S¶n xuÊt kinh doanh r−îu vang 11,6 trong ®ã NN 40% 2 Cty CP Hacinco Kh¸ch s¹n, nhµ hµng 5,8 trong ®ã NN 13,6% 3 Cty CP Việt Hà S¶n xuÊt kinh doanh Bia, dÞch vô th−¬ng m¹i 15,2 trong ®ãNN 26% 4 Cty CP Dệt 10-10 S¶n xuÊt mµn c¸c lo¹i 8 trong ®ã NN 30% 5 Cty CP Dược phẩm Hà Nội S¶n xuÊt kinh doanh d−îc phÈm 7,9 trong ®ã NN 40% 6 Cty CP D−îc phÈm vµ TBYT Hµ Néi S¶n xuÊt kinh doanh d−îc phÈm vµ TBYT 12,6 Trong ®ã NN 51% Nguån: Trung t©m GDCK Hµ Néi T¹i héi nghÞ “doanh nghiÖp H¶i Phßng tham gia ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n” do UBCKNN phèi hîp víi UBND TP. H¶i phßng tæ chøc ngµy 12/11/2004, sau khi nghe ý kiÕn cña c¸c doanh nghiÖp hái vÒ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é hç trî, −u ®·i ®èi víi doanh nghiÖp khi tham gia niªm yÕt hoÆc ®¨ng ký giao dÞch, Phã Chñ tÞch UBND Tp. H¶i Phßng TrÇn V¨n HiÕu ®· kh¼ng ®Þnh Uû ban sÏ xem xÐt hç trî c¸c doanh nghiÖp c¸c chi phÝ tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n trong thêi gian ®Çu nh− chi phÝ vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n; ®ång thêi, sÏ cã nh÷ng −u ®·i bæ sung vÒ thuÕ ngoµi møc −u ®·i do Nhµ n−íc quy ®Þnh. Bªn c¹nh ®ã, UBND thµnh phè sÏ nghiªn cøu c¬ chÕ −u ®·i vÒ ®Êt ®ai cho nh÷ng doanh nghiÖp tham gia ®ît ®Çu vµo thÞ tr−êng. Tuy nhiªn, theo «ng TrÇn V¨n HiÕu th× c¬ chÕ −u ®·i, hç trî cho doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi sÏ gi¶m dÇn qua c¸c n¨m ®Ó nh»m khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp sím tham gia niªm yÕt. 2.3.3. Ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiÖp ra niªm yÕt Ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiÖp ra niªm yÕt lµ mét trong nh÷ng ch−¬ng tr×nh quan träng trong ®Ò ¸n t¹o hµng trong n¨m 2004 cho Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· ®−îc Chñ tÞch Uû ban Chøng kho¸n Nhµ 59 n−íc phª duyÖt. Môc tiªu cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ lùa chän vµ ®−a ra ®−îc kho¶ng tõ 5-10 doanh nghiÖp ra niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong giai ®o¹n ®Çu. Trong n¨m 2004, Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· chñ ®éng phèi hîp víi Vô Qu¶n lý Ph¸t hµnh, c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ Chi côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp Tp. Hµ Néi, Tp. H¶i phßng, tØnh Ninh b×nh,... thµnh lËp c¸c ®oµn c«ng t¸c liªn ngµnh xuèng tiÕp cËn víi c¸c CTCP, DNNN cæ phÇn ho¸ ®Ó kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ doanh nghiÖp nh−: t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu huy ®éng vèn trong thêi gian tíi, kh¶ n¨ng tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n, trªn c¬ së ®ã, ®oµn c«ng t¸c ®· tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho doanh nghiÖp thÊy râ nh÷ng lîi Ých khi tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n, h−íng dÉn nh÷ng néi dung c¸c c«ng viÖc cÇn thùc hiÖn còng nh− n¾m b¾t vµ gi¶i ®¸p nh÷ng khã kh¨n, v−íng m¾c ®èi víi t−ng doanh nghiÖp cô thÓ nh−:t− vÊn, h−íng dÉn doanh nghiÖp tr×nh tù, thñ tôc cæ phÇn ho¸ vµ phæ biÕn c¸ch thøc tiÕn hµnh ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i Trung t©m GDCK còng nh− quy tr×nh cæ phÇn ho¸ g¾n víi ®¨ng ký giao dÞch; ®èi víi c¸c CTCP, ®oµn ®· h−íng dÉn tr×nh tù, thñ tôc khi doanh nghiÖp ph¸t hµnh chøng kho¸n vµ niªm yÕt t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi, giíi thiÖu c«ng ty chøng kho¸n lµm ®¬n vÞ t− vÊn. Trong ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn, ®oµn c«ng t¸c ®· chän ra ®−îc mét sè doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn vµ cã nguyªn väng tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian ®Çu, cô thÓ. - Ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn Hµ Néi, ®oµn ®· lùa chän, vËn ®éng ®−îc s¸u doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn vµ s½n sµng tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. - Ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn H¶i Phßng, ®oµn ®· vËn ®éng ®−îc 05 doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. C¸c doanh nghiÖp nµy ®Òu ®· tiÕp xóc víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n lµm t− vÊn, nhiÒu doanh nghÖp ®· ký hîp ®ång t− vÊn niªm yÕt víi c«ng ty chøng kho¸n. Tuy nhiªn, ®Õn nay (13/12/2004) vÉn ch−a cã mét c¬ chÕ chÝnh thøc vÒ ph−¬ng ¸n ho¹t ®éng cña Trung t©m GDCK Hµ Néi còng nh− ch−a cã v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¨ng ký giao dÞch trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi, do vËy c¸c c«ng ty chøng kh¸n t− vÊn rÊt khã kh¨n 60 trong viÖc ký hîp ®ång lËp hå s¬ t− vÊn niªm yÕt, mÆc dï ®· cã c«ng ty t− vÊn ký hîp ®ång t− vÊn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy. Thùc tÕ võa qua, C«ng ty chøng kho¸n B¶o ViÖt ®· ký hîp ®ång t− vÊn niªm yÕt cho CTCP vang Th¨ng Long (cã vèn ®iÒu lÖ lµ 11,6 tû ®«ng), ®Õn nay vÒ c¬ b¶n hå s¬ t− vÊn niªm yÕt cña c«ng ty nµy ®· hoµn tÊt nh−ng lµ t− vÊn niªm yÕt theo ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh 144 vµ theo ý kiÕn cña Héi ®ång qu¶n trÞ, th× c«ng ty chØ muèn niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi vµ ®ang ®îi Trung t©m GDCK Hµ Néi sím ®i vµo ho¹t ®éng. 2.3.4. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, phæ biÕn kiÕn thøc vµ tuyªn truyÒn Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam kh«ng s«i ®éng, chËm ph¸t triÓn ®ã lµ møc ®é hiÓu biÕt cña doanh nghiÖp vµ c«ng chóng vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n hÕt søc h¹n chÕ. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra vÒ nh÷ng yÕu tè g©y e ng¹i khi tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n do Trung t©m Nghiªn cøu vµ ®µo t¹o chøng kho¸n thùc hiÖn th× cã tíi 69,66% c¸c doanh nghiÖp tr¶ lêi lµ do thµnh viªn H§QT cßn thiÕu c¸c kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n; 63,3% doanh nghiÖp rÊt cÇn hç trî ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ chøng kho¸n; 54,4% doanh nghiÖp cã nhu cÇu hç trî vÒ t− vÊn niªm yÕt vµ t− vÊn ph¸p lý. Thùc tÕ hiÖn nay míi chØ cã kho¶ng 20.000 tµi kho¶n giao dÞch t¹i Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh vµ kho¶ng 200.000 nhµ ®Çu t− tham gia vµo c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, CTCP t− nh©n; ®©y lµ mét con sè qu¸ Ýt ái so víi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n−íc còng nh− so víi c¸c n−íc trong khu vùc. KÕt qu¶ trªn cho thÊy ®¹i ®a sè chñ doanh nghiÖp vµ ng−êi qu¶n lý ch−a hiÓu ®−îc gi¸ trÞ vµ tÇm quan träng cña qu¶n trÞ minh b¹ch ®èi víi sù tån t¹i, ph¸t triÓn vµ n©ng cao uy tÝn vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Hä ch−a nhËn thøc ®−îc nh÷ng bÊt lîi tiÒm Èn cña qu¶n lý kh«ng minh b¹ch ®èi víi ph¸t triÓn vµ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh; ch−a cã nhu cÇu néi t¹i vÒ c¶i thiÖn vµ n©ng cao tÝnh minh b¹ch trong qu¶n trÞ néi bé. Bëi v×, quan nÞªm chung kh¸ phæ biÕn lµ doanh nghiÖp cµng c«ng khai hãa, cµng minh b¹ch trong qu¶n lý tµi chÝnh, th× cµng chÞu thiÖt thßi h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Tuy vËy, ®iÒu tra thùc tÕ cho thÊy sù kÐm minh b¹ch vµ phi chÝnh thøc trong qu¶n trÞ kh«ng gióp gi¶m g¸nh nÆng hµnh chÝnh cho c¸c doanh nghiÖp. Tr¸i l¹i, doanh nghiÖp cµng ho¹t ®éng phi chÝnh thøc, cµng ph¶i dµnh nhiÒu thêi 61 gian qu¶n lý ®Ó ®èi phã nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, vµ tû lÖ chi phÝ “phong b×” cµng lín. Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp nµy bÞ gi¶m kh¶ n¨ng ký kÕt c¸c hîp ®éng chÝnh thøc cã quy m« lín; chi phÝ kh«ng chÝnh thøc lo¹i nµy ®Æc biÖt lín khi xóc tiÕn c¸c giao dÞch cã liªn quan ®Õn yÕu tæ n−íc ngoµi. VÝ dô, nh÷ng doanh nghiÖp Ýt sö dông ng©n hµng ®Ó giao dÞch, th× khã cã thÓ xuÊt khÈu ®−îc ra thÞ tr−êng n−íc ngoµi. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tuyªn truyÒn trong viÖc t¹o hµng cho Trung t©m, trong n¨m 2004, Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· chñ ®éng phèi hîp víi Trung t©m Nghiªn cøu vµ §µo t¹o chøng kho¸n vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan x©y dùng nhiÒu ch−¬ng tr×nh, néi dung ®Ó thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan liªn quan, víi c¬ quan th«ng tÊn, b¸o chÝ tæ chøc nhiÒu ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n nh−: më c¸c líp tËp huÊn, héi th¶o, héi nghÞ, ph¸t hµnh tê r¬i tuyªn truyÒn ®Ó qu¶ng b¸ cho c«ng chóng nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n còng nh− nh÷ng lîi Ých cña viÖc niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n; phæ biÕn nh÷ng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung vµ vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng. Trong n¨m 2004, Trung t©m GDCK Hµ Néi còng ®· viÕt nhiÒu bµi vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng ®¨ng trªn c¸c b¸o, t¹p chÝ còng nh− phèi hîp truyÒn h×nh Trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng (TruyÒn h×nh Hµ Néi, H¶i phßng) ®Ó nh»m tuyªn truyÒn, phæ biÕn cho c«ng chóng hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n còng nh− m« h×nh, kÕ ho¹ch triÓn khai ho¹t ®éng cña Trung t©m GDCK Hµ Néi. 2.3.5. Ch−¬ng tr×nh vËn ®éng doanh nghiÖp g¾n cæ phÇn ho¸ víi ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp (cæ phÇn chñ yÕu ®−îc b¸n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp) lµ viÖc b¸n cæ phÇn c«ng khai, minh b¹ch theo h×nh thøc ®Êu gi¸. NghÞ quyÕt TW 9 vµ NghÞ quyÕt TW 3 (kho¸ IX) ®· kh¼ng ®Þnh “...viÖc cæ phÇn ho¸ ph¶i ®−îc thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ tr−êng, g¾n viÖc ph¸t tiÓn thÞ tr−êng vèn – thÞ tr−êng chøng kho¸n, thu hót c¸c nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc, kh¾c phôc t×nh tr¹ng cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp”. Ngµy 30/3/2004 Thñ t−íng ChÝnh 62 phñ ®· ban hµnh ChØ thÞ sè 11/2004/CT-TTg yªu cÇu c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng, ph¶i triÓn khai thùc hiÖn tèt mét lo¹t c¸c c«ng viÖc, trong ®ã cã yªu cÇu “cÇn ®Èy m¹nh b¸n cæ phiÕu theo ph−¬ng thøc ®Êu gi¸ th«ng qua thÞ tr−êng chøng kho¸n ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t− tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, c«ng nghÖ, thÞ tr−êng, kinh nghiÖm qu¶n lý, kh«ng cæ phÇn ho¸ khÐp kÝn trong néi bé doanh nghiÖp”. NhËn thøc râ cæ ph©n ho¸ doanh nghiÖp g¾n víi ®¨ng ký giao dÞch lµ mét chñ tr−¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n−íc trong tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ nh»m c«ng khai, minh b¹ch trong trong ho¹t ®éng b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn, qua ®ã lµm lµnh m¹nh ho¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp sau khi cæ phÇn ho¸; trong n¨m 2004, Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· cã nhiÒu buæi lµm viÖc víi Côc tµi ChÝnh doanh nghiÖp, Chi côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp cña c¸c tØnh thµnh phè vµ c¸c DNNN cæ phÇn ho¸ ®Ó sím triÓn khai ho¹t ®éng ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu cña DNNN cæ phÊn ho¸ t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi. HiÖn nay, Trung t©m GDCK Hµ Néi còng ®· x©y dùng quy tr×nh ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn vµ ph−¬ng ¸n b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn DNNN t¹i Trung t©m GDCK; quy tr×nh vµ ph−¬ng ¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn nµy ®· ®−îc L·nh ®¹o UBCKNN tr×nh L·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh th«ng qua vµ dù ®Þnh sÏ thùc hiÖn ho¹t ®éng ®Êu gi¸ cæ phÇn DNNN cæ phÇn ho¸ tõ th¸ng 1/2005. 2.4. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi 2.4.1. MÆt tÝch cùc C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian qua ®· gãp phÇn quan träng ®Ó triÓn khai vµ sím ®−a Trung t©m GDCK Hµ Néi vµo ho¹t ®éng theo ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra; ®−îc thÓ hiÖn trong c¸c néi dungsau: Thø nhÊt, c¸c chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ, hç trî vÒ phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn,… ®· cho thÊy sù quan t©m cña ChÝnh phñ, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong viÖc thóc ®Èy doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. ViÖc ®−a ra c¸c −u ®·i vÒ thuÕ, phÝ kiÓm to¸n, phÝ t− vÊn kÞp thêi ®· t¹o thªm ®éng lùc vµ gi¶m bít c¸c khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. ¦u ®·i vÒ thuÕ, phÝ kiÓm to¸n, phÝ t− vÊn hiÖn nay ®−îc cäi lµ ®éng lùc chñ yÕu thóc ®Èy c¸c CTCP tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m 63 GDCK Hµ Néi. B¶n th©n nhµ ®Çu t− còng ®−îc h−ëng lîi gi¸n tiÕp tõ nh÷ng −u ®·i nµy ®èi víi c«ng ty niªm yÕt. Thø hai, ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn doanh nghiÖp ®· ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh− gi¶i ®¸p c¸c khã kh¨n, v−íng m¾c cña doanh nghiÖp trong tiÕn tr×nh niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Trong ch−¬ng tr×nh tiÕp cËn nµy, ®oµn c«ng t¸c ®· vËn ®éng ®−îc 11 doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi (Hµ Néi 6, H¶i Phßng 5) trong thêi gian ®Çu. Trong ®ã, nhiÒu c«ng ty ®· ký hîp ®ång t− vÊn niªm yÕt víi c«ng ty chøng kho¸n. Thø ba, ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, tuyªn truyÒn ®· phæ cËp ®−îc nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cho ®«ng ®¶o c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp, c¸c së ban ngµnh còng nh− c«ng chóng nãi chung hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng. Thø t−, ch−¬ng tr×nh vËn ®éng doanh nghiÖp g¾n cæ phÇn ho¸ víi b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn lÇn ®Çu qua Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· lùa chän ®−îc kho¶ng 20 doanh nghiÖp dù ®Þnh ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2005. 2.4.2. Nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ nguyªn nh©n MÆc dï ®¹t ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ, nh−ng c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, bÊt cËp; nh÷ng h¹n chÕ, bÊt cËp nµy tËp trung chñ yÕu ë c¸c néi dung sau: Thø nhÊt, Nhµ n−íc cßn thiÕu mét hÖ thèng chÝnh s¸ch tæng thÓ, ®ång bé vµ dµi h¹n trong viÖc khuyÕn khÝch doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Ch−a cã mét chÝnh s¸ch cô thÓ vÒ miÓn gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn niªm yÕt chØ lµ sù hç trî trùc tiÕp cho tõng doanh nghiÖp cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng; ch−a cã mét chÝnh s¸ch chung còng nh− nguån hç trî chÝnh thøc cho c¸c kho¶n phÝ nµy. Thø hai, trong tr−¬ng tr×nh tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiÖp niªm yÕt còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do sù hiÓu biÕt cña c¸c doanh nghiÖp vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cßn h¹n chÕ vµ t©m lý e ng¹i ®èi víi viÖc 64 lµm tiÕt lé c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty v× c«ng ty kh«ng muèn c«ng bè th«ng tin vµ c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh còng nh− quy m« cña c«ng ty ®iÒu nµy lµ do c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý cña nhµ n−íc ch−a cã c¬ chÕ khuyÕn khÝch, thóc ®Èy doanh nghiÖp qu¶n lý minh b¹ch, c«ng khai. Thø ba, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ do Trung t©m GDCK tù m×nh kh«ng thÓ ®¶m ®−¬ng næi c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n mµ cÇn ph¶i cã sù phèi hîp víi rÊt nhiÒu c¬ quan liªn quan. Thø t−, viÖc vËn ®éng c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn qua Trung t©m cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp vµ do b¶n th©n doanh nghiÖp th−êng kh«ng muèn ®Êu gi¸, ®Êu thÇu c«ng khai. Thø n¨m, c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é c«ng khai th«ng tin, quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n, chÝnh s¸ch thuÕ,... kh«ng nghiªm minh ®· kh«ng khuyÕn khÝch c¸c CTCP tham gia vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n. 2.5. C¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi 2.5.1. Hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc nh»m thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ DNNN g¾n víi viÖc ®Êu gi¸ vµ niªm yÕt ngay trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi Nh×n tæng qu¸t, cæ phÇn ho¸ t¹o ra l−îng cung hµng ho¸ chñ yÕu cho thÞ tr−êng chøng kho¸n cßn non trÎ n−íc ta. Thùc tÕ, trong sè 26 CTCP niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh, th× cã 25 CTCP ®−îc h×nh thµnh tõ cæ phÇn ho¸ DNNN. Tuy nhiªn, hiÖn nay viÖc b¸n cæ phÇn cña DNNN cæ phÇn ho¸ cßn thiÕu tÝnh c«ng khai, minh b¹ch, cæ phÇn chñ yÕu ®−îc b¸n trong néi bé, Ýt ®−îc ®Êu gi¸ c«ng khai nªn gi¸ cæ phiÕu nhiÒu khi kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ doanh nghiÖp dÉn ®Õn thiÖt h¹i cho Nhµ n−íc vµ doanh nghiÖp; ®ång thêi sè cæ phiÕu nµy sau ®ã tr«i næi trªn thÞ tr−êng chî ®en g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc qu¶n lý vµ rñi ro cho ng−êi n¾m gi÷ chóng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, ngµy 16/11/2004, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh CTCP thay 65 thÕ NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP. Theo ®ã, NghÞ ®Þnh 187 cã quy ®Þnh “Tr−êng hîp doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã khèi l−îng cæ phÇn b¸n ra trªn 10 tû ®ång th× tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn t¹i Trung t©m GDCK ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t−”. §Ó sím ®−a ho¹t ®éng ®Êu gi¸ vµo Trung t©m, Bé Tµi chÝnh cÇn nhanh chãng x©y dùng vµ ban hµnh Th«ng t− h−íng dÉn NghÞ ®Þnh 197/2004/N§- CP ®Ó Trung t©m sím cã c¨n cø x©y dùng quy tr×nh vµ triÓn khai ho¹t ®éng b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ t¹i Trung t©m GDCK. Ngoµi ra, ChÝnh phñ còng cÇn ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh b¾t buéc nh÷ng DNNN cæ phÇn ho¸ ®¸p øng ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh th× ®−a vµo niªm yÕt lu«n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n. Quy ®Þnh b¾t buéc tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n ®èi víi mét sè DNNN cæ phÇn ho¸ ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn cã ý nghÜa hÕt søc to lín. Thø nhÊt, lµm cho qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, mµ b¶n chÊt lµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp, ®iÒu chØnh ®Ó doanh nghiÖp cã mét c¬ chÕ së h÷u, qu¶n lý, ®iÒu hµnh hiÖu qu¶ h¬n, ®−îc triÖt ®Ó h¬n. Thø hai, ®èi thÞ tr−êng chøng kho¸n cßn non trÎ cña chóng ta cã thÓ nãi ®©y lµ mét biÖn ph¸p t¹o cung hµng ho¸ ®Æc biÖt hiÖu qu¶. Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc còng nªn tham m−u cho Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ g¾n víi niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK ®Ó cã c¨n cø thùc hiÖn. 2.5.2. X©y dùng vµ ban hµnh ®iÒu kiÖn, tr×nh tù vµ thñ tôc niªm yÕt t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi HiÖn nay, c¶ n−íc ®· cã kho¶ng 7.000 CTCP, nh−ng phÇn lín trong sè c¸c c«ng ty nµy cã quy m« vèn võa vµ nhá, kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh. ViÖc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp nµy giao dÞch trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi mét mÆt sÏ gióp t¨ng tÝnh thanh kho¶n cña c¸c chøng kho¸n nµy, t¹o ra mét kªnh huy ®éng vèn cho c¸c DNV&N, ®¸p øng ®−îc nhu cÇu rÊt lín cña ng−êi ®Çu t− mÆt kh¸c sÏ gióp nhµ n−íc cã thÓ qu¶n lý, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng nµy mét c¸ch dÔ dµng, tr¸nh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra cho c¸c nhµ ®Çu t−, qua ®ã sÏ h¹n chÕ ®−îc nh÷ng ho¹t ®éng ngÇm ngoµi tÇm qu¶n lý cña Nhµ n−íc. Theo chóng t«i, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNV&N ®−îc giao dÞch cæ phiÕu còng nh− t¨ng vèn qua thÞ tr−êng chøng kho¸n, Bé Tµi chÝnh cÇn sím 66 ban hµnh c¬ chÕ GDCK ch−a niªm yÕt t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi; theo ®ã cho phÐp c¸c lo¹i cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt hoÆc ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt nh−ng kh«ng muèn niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh ®−îc phÐp giao dÞch t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi. C¬ chÕ giao dÞch t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi nªn x©y dùng theo h−íng ®¬n gi¶n thñ tôc vµ h¹ thÊp tiªu chuÈn ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tham gia réng r·i h¬n. ViÖc ®¬n gi¶n thñ tôc vµ gi¶m bít tiªu chuÈn theo h−íng: - Gi¶m bít sè n¨m b¾t buéc ph¶i ho¹t ®éng cã l·i so víi quy ®Þnh niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh. Theo ®ã, chØ nªn quy ®Þnh ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m liÒn tr−íc n¨m ®¨ng ký giao dÞch ph¶i cã l·i. - Rót ng¾n quy tr×nh thñ tôc vµ thêi gian xÐt duyÖt hå s¬ h¬n so víi th¬i gian quy ®Þnh cña c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh. Cïng víi viÖc x©y dùng c¬ chÕ riªng cho Trung t©m GDCK Hµ Néi, theo chóng t«i UBCKNN cÇn sím nghiªn cøu bæ sung, söa ®æi NghÞ ®Þnh 144 vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n; trong ®ã tËp trung vµo c¸c néi dung quan trong, cÇn thiÕt liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña hai Trung t©m. Theo ®ã t¨ng ®iÒu kiÖn niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Tp. Hå ChÝ Minh tõ 05 tû nh− hiÖn nay lªn 30 tû. 2.5.3. Ban hµnh chÝnh s¸ch −u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi Nh− trªn chóng t«i ®· tr×nh bµy, hiÖn nay ch−a cã mét v¨n b¶n nµo quy ®Þnh −u ®·i vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. §Ó thóc ®Èy DNV&N tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi nh»m gãp phÇn ph¸t triÓn Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung theo ®óng môc tiªu ®Ò ra, theo chóng t«i, Bé Tµi chÝnh cÇn ph¶i sím tr×nh ChÝnh phñ bµn hµnh c¬ chÕ −u ®·i vÒ thuÕ trong thêi gian ®Çu ®èi víi nh÷ng ®èi t−îng tham gia Trung t©m GDCK Hµ Néi. Khi míi ®i vµo ho¹t ®éng, quy m« cña thÞ tr−êng ch−a nhiÒu, viÖc −u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy gÇn nh− kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn nguån thu ng©n s¸ch; khi thÞ tr−êng ph¸t triÓn sÏ thùc hiÖn gi¶m dÇn chÝnh s¸ch −u ®·i vÒ thuÕ, theo ®ã sÏ tiÕn tíi kh«ng −u ®·i vÒ thuÕ n÷a mµ cßn tiÕn hµnh thu phÝ ®èi víi doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt. Trªn c¬ së 67 ®ã, chóng t«i ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch −u ®·i vÒ thuÕ ®èi víi c¸c ®èi t−îng tham gia thÞ Trung t©m GDCK Hµ Néi theo h−íng nh− sau: - MiÔn gi¶m thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi theo h×nh thøc gi¶m dÇn qua c¸c n¨m theo ®ã sÏ miÔn thuÕ thu nhËp trong 3 n¨m vµ gi¶m 50% trong 3 n¨m tiÕp theo ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong n¨m 2005; miÔn thuÕ thu nhËp trong 2 n¨m vµ gi¶m 50% trong 3 n¨m tiÕp theo ®èi víi nh÷ng doanh niªm yÕt n¨m 2006, miÔn 1 n¨m vµ gi¶m 50% ®èi víi c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt n¨m 2007, gi¶m 50% trong 3 n¨m ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp niªm yÕt n¨m 2008, gi¶m 50% trong 2 n¨m ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp niªm yÕt trong n¨m 2009, gi¶m 50% trong 1 n¨m ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp niªm yÕt trong n¨m 1010. Nh− vËy, vÒ c¬ b¶n ®Õn n¨m 2011 c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi sÏ kh«ng ®−îc miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 2 n¨m, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong 3 n¨m tiÕp theo ®èi víi thu nhËp tõ c¸c ho¹t ®éng do tham gia vµo Trung t©m GDCK Hµ Néi cña c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü; - MiÔn hoµn toµn thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp tõ cæ tøc, l·i tr¸i phiÕu, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n c¸c c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (bao gåm c¶ trong vµ ngoµi n−íc) thu ®−îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t− chøng kho¸n trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. 2.5.4. Ban hµnh c¬ chÕ hç trî phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn niªm yÕt cho c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trong giai ®o¹n ®Çu §Ó chuÈn bÞ cho viÖc tham gia vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n c¸c doanh nghiÖp ph¶i bá ra c¸c chi phÝ nh−: chi phÝ kiÓm to¸n, chi phÝ t− vÊn niªm yÕt còng nh− c¸c chi phÝ kh¸c nh− chi phÝ vÒ t− vÊn vµ ®µo t¹o thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, chi phÝ ®µo t¹o chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n cho mét sè ®èi t−îng nh©n viªn nh− c«ng bè th«ng tin, kÕ to¸n… nh»m khuyÕn khÝch vµ gi¶m bít khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp muèn tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n nªn cã sù hç trî tõ Nhµ n−íc vÒ chi phÝ kiÓm to¸n, chi phÝ t− vÊn niªm yÕt. §©y lµ gi¶i ph¸p hç trî mang tÝnh trùc tiÕp mµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn nhËn ®−îc tõ phÝa Nhµ n−íc. Tuy 68 nhiªn, nh− trªn chóng t«i ®· tr×nh bµy, hiÖn nay c¸c kho¶n phÝ hç trî nµy míi chØ ®−îc thùc hiÖn ë mét sè ®Þa ph−¬ng nh− Hµ Néi, H¶i Phßng; nhµ n−íc ch−a cã mét chÝnh s¸ch chung còng nh− nguån ®Ó hç trî c¸c kho¶n phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn,… ®Ó thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian ®Çu. Do ®ã, cÇn ph¶i sím cã mét c¬ chÕ chung còng nh− nguån hç trî cô thÓ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy trong thêi gian ®Çu. ViÖc hç trî c¸c kho¶n phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn cÇn ®−îc triÓn khai theo h−íng nh− sau: Thø nhÊt, bµn hµnh c¬ chÕ thèng nhÊt, ®ång bé trong viÖc hç trî 100% phÝ kiÓm to¸n trong thêi h¹n 02 n¨m, vµ 100% phÝ t− vÊn niªm yÕt ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian ®Çu. C¸c kho¶n phÝ nµy cã thÓ lÊy tõ nguån ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp hoÆc tõ quü s¾p xÕp cæ phÇn ho¸ DNNN. Thø hai, xem xÐt thµnh lËp Quü hç trî doanh nghiÖp tham gia ®¨ng ký giao dÞch trong mét sè n¨m ®Çu khi Trung t©m GDCK Hµ Néi b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®Ó cã ®−îc sù khuyÕn khÝch, hç trî nhanh chãng, hiÖu qu¶ nhÊt. Thø ba, t×m kiÕm c¸c dù ¸n, nguån tµi trî cña c¸c tæ chøc IMF, WB, ADB, MFL, trong viÖc tµi trî cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ kiÓm to¸n, t− vÊn miÔn phÝ ®èi víi nh÷ng DNV&N nãi chung vµ doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng. 2.5.5. T¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi Nh− trªn ®· nªu, c«ng t¸c tiÕp cËn, vËn ®éng doanh nghiªp tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n lµ mét trong nh÷ng môc tiªu lín cña ngµnh chøng kho¸n nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng ®Ó sím ®−a Trung t©m GDCK Hµ Néi vµo ho¹t ®éng theo ®óng tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch ®Ò ra. TiÕp cËn doanh nghiÖp lµ ®Ó l¾ng nghe vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi nh÷ng khã kh¨n, v−íng m¾c kiÕn nghÞ cña doanh nghiÖp, qua ®ã t×m ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. §©y lµ c¬ héi ®Ó gióp gi¶i to¶ nh÷ng bøc xóc cña doanh nghiÖp, ®Ó ®iÒu chØnh bÊt cËp cña c¬ chÕ chÝnh s¸ch, kh¨c phôc nh÷ng yÕu kÐm cña tõng doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp nhËn thøc ®−îc lîi Ých cña viÖc tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. 69 Theo chóng t«i, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc cÇn chØ ®¹o Trung t©m GDCK Hµ Néi còng nh− c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Uû ban ph¶i gi÷ mèi liªn hÖ tèt víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c së ban ngµnh cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng thµnh lËp nhiÒu ®oµn c«ng t¸c liªn ngµnh, ®èi tho¹i th−êng xuyªn víi doanh nghiÖp ®Ó tiÕp thu ý kiÕn cña tõng doanh nghiÖp nh»m ®iÒu chØnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho hîp lý, t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, t¹o sù vËn hµnh tr«i ch¶y cho c¬ chÕ ban hµnh ®Ó thóc ®Èy doanh nghiÖp tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. 2.5.6. §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®µo t¹o chøng kho¸n cho doanh nghiÖp vµ c«ng chóng C«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®µo t¹o gióp qu¶ng b¸ réng r·i vÒ thÞ tr−êng, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cho ng−êi ®Çu t− nãi chung vµ quan träng nhÊt lµ ®Ó ®éi ngò l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp thÊy ®−îc lîi Ých tr−íc m¾t còng nh− l©u dµi cña viÖc tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n, lµm cho c¸c cæ ®«ng, ng−êi lao ®éng trong doanh nghiÖp hiÓu ®óng vµ ®ñ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh tõ ®ã t¹o søc Ðp ®−a doanh nghiÖp tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. Tuy nhiªn, hiÖn nay c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n ch−a ®−îc th−êng xuyªn, liªn tôc vµ cã hÖ thèng; ch−a ®−îc phæ cËp réng r·i trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng vµ chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam, g¾n víi tiÕn tr×nh c¶i c¸ch vµ ph¸t triÓn DNV&N, chóng t«i nhËn thÊy, c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®µo t¹o chøng kho¸n cho c«ng chóng lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch kh«ng chØ cña ngµnh chøng kho¸n mµ cÇn ph¶i cã sù kÕt hîp cña nhiÒu c¬ quan liªn quan; theo chóng t«i, Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc cÇn x©y dùng ®Ò ¸n vÒ chiÕn l−îc phæ cËp kiÕn thøc chøng kho¸n tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. §Ò ¸n nµy sÏ lµ c«ng cô ®Ó triÓn khai phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n; trong ®Ò ¸n cÇn nªu râ sù phèi hîp gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tr−êng ®¹i häc, trung häc,... trong viÖc phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cho doanh nghiÖp nãi riªng vµ c«ng chóng ®Çu t− nãi chung; ch−¬ng tr×nh còng nªn ®Ò cËp viÖc phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n trªn §µi ph¸t thanh, §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam còng nh− ®µi truyÒn h×nh cña c¸c tØnh thµnh phè lín mét c¸ch th−êng xuyªn vµ chuyªn nghiÖp. §èi víi c¸c b¸o chÝ cã xu 70 h−íng ®−a tin vÒ chøng kho¸n, cÇn më c¸c líp ®µo t¹o vÒ chøng kho¸n cho tÊt c¶ c¸c phong viªn kinh tÕ. §èi víi, Trung t©m GDCK Hµ Néi, theo t«i Trung t©m cÇn phèi hîp chÆt chÏ h¬n n÷a víi Trung t©m Nghiªn cøu vµ §µo t¹o còng nh− chÝnh quyÒn c¸c cÊp c¸c ngµnh trong viÖc trong viÖc x©y dùng c¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, tæ chøc héi nghÞ tËp huÊn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ ®Çu t− trªn tÊt c¶ c¸c tØnh, thµnh phè lín ®Ó c«ng chóng còng nh− doanh nghiÖp hiÓu râ h¬n vÒ thÞ tr−êng chøng kho¸n còng nh− nh÷ng lîi Ých cña viÖc niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Trung t©m GDCK Hµ Néi lËp triÓn khai c¸c néi dung, thêi gian, ®Þa ®iÓm tuyªn truyÒn cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c th«ng tin tuyªn truyÒn nh− lËp kÕ ho¹ch x©y dùng trang Web, kÕ ho¹ch b¶n tin ngµnh, b¶n tin tuÇn, th¸ng; kÕ ho¹ch viÕt c¸c bµi ®¨ng b¸o chÝ, ph¸t tê r¬i, héi th¶o, héi nghÞ,...Ngoµi ra, Trung t©m GDCK Hµ Néi còng cÇn chñ ®éng trong viÖc cung cÊp th«ng tin, tr¶ lêi pháng vÊn vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cho c¸c ph−¬ng tiÖn b¸o chÝ, truyÒn h×nh. 2.5.7. Hoµn thiÖn chÕ ®é c«ng bè th«ng tin ®Çy ®ñ ®èi víi c¸c CTCP nh»m t¹o sù c«ng b»ng trong viÖc c«ng bè th«ng tin Rµng buéc lín nhÊt ®èi víi doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng lµ viÖc c«ng bè th«ng tin vµ thùc ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n nghiªm ngÆt. Trong t×nh h×nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ch−a niªm yÕt kh«ng kh¶i c«ng bè th«ng tin ®Çy ®ñ th× ®©y lµ bÊt lîi ®èi víi c¸c c«ng ty niªm yÕt. §Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng trong vÊn ®Ò nµy nhµ n−íc cÇn ph¶i söa ®æi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch theo h−íng nh− sau: Mét lµ, quy ®Þnh b¾t buéc tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt hay kh«ng niªm yÕt cã vèn trªn 5 tû ®ång ®Òu ph¶i thùc hiÖn chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc vµ c«ng bè c«ng khai mét c¸ch chÝnh x¸c, nhanh chãng, ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin dï lµ th«ng tin tèt hay xÊu ®Ó ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, c«ng b»ng vµ minh b¹ch cña thÞ tr−êng; Hai lµ, t¨ng c−êng c¸c biÖn ph¸p chÕ tµi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vi ph¹m quy ®Þnh vÒ c«ng bè th«ng tin. Cã biÖn ph¸p xö lý nghiªm kh¾c ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ c«ng bè th«ng tin; quy tr¸ch nhiÖm râ rµng vÒ 71 båi th−êng thiÖt h¹i cho nhµ ®Çu t− trong tr−êng hîp c«ng bè th«ng tin g©y ra tæn thÊt; Ba lµ, t¨ng c−êng gi¸o dôc, n¨ng lùc xö lý th«ng tin thÞ tr−êng cho c¸c nhµ ®Çu t−, nh»m gióp hä ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ chÊt l−îng hµng ho¸, ®Ó cã nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t− hîp lý. Bèn lµ, kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cÊp, hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng bè th«ng tin. Ph¸t triÓn m¹ng th«ng tin ®iÖn tö kÕt nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi Trung t©m, tæng côc thèng kª, Tæng côc thuÕ, c¸c c«ng ty chøng ko¸n,.... Ngoµi ra, ChÝnh phñ còng cÇn sím x©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin qua mang Internet, cung cÊp tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh doanh nghiÖp, th«ng tin vÒ thÞ tr−êng – xóc tiÕn th−¬ng m¹i, lao ®éng vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn c¸c ®èi t−îng tham gia thÞ tr−êng. 2.5.8. Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kÕ to¸n, kiÓm to¸n KÕ to¸n, kiÓm to¸n lµ c«ng cô quan träng gióp nhµ n−íc qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cïng víi qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, hÖ thèng c¸c chuÈn mùc vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n ph¶i ®−îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c chuÈn mùc chung ®−îc quèc tÕ thõa nhËn. Mét chÝnh s¸ch kÕ to¸n, kiÓm to¸n tèt gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®−îc ®Çy ®ñ, trung thùc, c«ng khai, minh b¹ch, ®¸p øng yªu cÇu tæ chøc, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña c¬ quan nhµ n−íc, doanh nghiÖp, tæ chøc vµ c¸ nh©n qua ®ã sÏ gãp phÇn vµo viÖc x©y dùng thÞ tr−êng chøng kho¸n c«ng khai, minh b¹ch vµ hiÖu qu¶. Trong nh÷ng n¨m qua, chòng ta ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kÕ to¸n, kiÓm to¸n nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng trong qu¸ tr×nh héi nhËp. Tuy nhiªn, chÝnh s¸ch kÕ to¸n, kiÓm to¸n cña chóng ta vÉn cßn nhiÒu tån t¹i, bÊt cËp g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho doanh nghiÖp còng nh− c¸c cÊp qu¶n lý, ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn viÖc c«ng khai tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, theo chóng t«i, nhµ n−íc cÇn sím hoµn thiÖn chÝnh s¸ch kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo h−íng sau: Thø nhÊt, tiÕp tôc x©y dùng vµ ban hµnh ®ång bé hÖ thèng c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ vµ ®Æc thï cña nÒn kinh tÕ n−íc ta nh»m t¨ng c−êng tÝnh minh b¹ch, râ rµng vµ c«ng khai th«ng tin ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn nãi chung vµ doanh nghiÖp 72 tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi riªng ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh, c¹nh tranh b×nh ®¼ng. Thø hai, cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp, tiÕp tôc triÓn khai nhanh chãng vµ hiÖu qu¶ viÖc ¸p dông th«ng lÖ quèc tÕ vÒ qu¶n trÞ c«ng ty, trong ®ã cã viÖc n©ng cao chÊt l−îng, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña c¸c tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kiÓm to¸n ®−îc trung thùc, kh¸ch quan. Thø ba, yªu cÇu ¸p dông chÕ ®é kiÓm to¸n b¾t buéc vµ thùc hiÖn chÕ ®é c«ng khai ho¸ th«ng tin tµi chÝnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o tÝnh c«ng khai, minh b¹ch trªn thÞ tr−êng, lµm lµnh m¹nh ho¸ vµ b×nh ®¼ng m«i tr−êng kinh doanh. 2.6. §iÒu kiÖn thùc hiÖn §Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®· nªu cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé gi÷a nh n−íc vµ doanh nghiÖp. VÒ phÝa Nhµ n−íc, ®ã lµ sù ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c c¬ chÕ hç trî phï hîp. VÒ phÝa doanh nghiÖp ®ã lµ sù nç lùc, kh¾c phôc c¸c khuyÕn ®iÓm cña m×nh, hç trî nhµ n−íc b»ng c¸ch thùc hiÖn nghiªm minh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ gióp nhµ n−íc cã ®−îc hÖ thèng c¬ chÐ chÝnh s¸ch ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. 2.6.1. VÒ phÝa nhµ n−íc §èi víi Bé Tµi chÝnh - Nghiªn cøu, tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp Héi ®ång thóc ®Èy doanh nghiÖp tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. Héi ®ång nµy cÇn cã sù tham gia cña c¸c hiÖp héi, Côc tµi chÝnh doanh nghiÖp, Côc ph¸t triÓn DNV&N, ®¹i diÖn l·nh ®¹o cña c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n−íc. Héi ®ång nµy cã tr¸ch nhiÖm t− vÊn cho ChÝnh phñ vÒ c¸c ®−êng lèi, chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c DNV&N tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. - Sím hoµn thiÖn vµ ban hµnh Th«ng t− h−íng dÉn NghÞ ®Þnh 187/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh CTCP, ®Ó Trung t©m cã c¬ së triÓn khai ph−¬ng ¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸; - Chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch ®Çu t−, rµ so¸t, ®¸nh gi¸ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh ®ang lµm h¹n chÕ viÖc n©ng cao tÝnh minh b¹ch trong qu¶n lý 73 t×a chÝnh doanh nghiÖp, nhÊt lµ quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n, h¹ch to¸n chi phÝ, c¨n cø tÝnh thuÕ vµ c¸ch thøc thu, nép thuÕ, qu¶n lý thuÕ. Trªn c¬ së ®ã söa ®æi, bæ sung theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Trong qu¸ tr×nh söa ®æi, bæ sung còng cÇn ph¶i lÊy ý kiÕn tham gia cña céng ®ång doanh nghiÖp. Khi ban hµnh, ph¶i tæ chøc phæ biÕn réng r·i vµ h−íng dÉn thi hµnh ®Õn c¸c cÊp c¬ së, c¸c hiÖp héi vµ doanh nghiÖp. - KiÓm tra, rµ so¸t l¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Bé, ngµnh, ®Þa ph−¬ng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp; b·i bá hoÆc söa ®æi c¸c hå s¬, thñ tôc ®iÒu kiÖn vµ chi phÝ bÊt hîp lý; x©y dùng c¸c v¨n b¶n míi cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c DNV&N theo h−íng ®¬n gi¶n, thuËn tiÖn cho doanh nghiÖp, phï hîp víi t− t−ëng ®æi míi cña §¶ng, Nhµ n−íc vµ phï hîp víi lé tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. C¬ quan ®· ban hµnh v¨n b¶n kh«ng phï hîp víi luËt, ph¸p lÖnh hoÆc nghÞ ®Þnh, ph¶i ra v¨n b¶n söa ®æi hoÆc huû bá néi dung kh«ng phï hîp; ®ång thêi xö lý nghiªm theo thÈm quyÒn ®èi víi nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc ®· ký vµ tham m−u ban hµnh c¸c néi dung sai tr¸i ®ã. - Nghiªn cøu thµnh lËp c¸c ®Þnh chÕ trung gian tham gia vµo qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, niªm yÕt nh−: thµnh lËp c«ng ty ®Çu t− tµi chÝnh, c«ng ty t− vÊn tµi chÝnh, c«ng ty ®Þnh gi¸ tµi s¶n, c«ng ty ®Þnh møc tÝn nhiÖm; - Nghiªn cøu thµnh lËp quü hç trî DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi ®Ó hç trî doanh nghiÖp c¸c kho¶n phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn, b¶o l·nh vay tÝn dông ng©n hµng, ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Uû ban Chøng kho¸n Nhµ n−íc - Sím tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt vµ th«ng qua ph−¬ng ¸n tæ chøc vµ ®Çu gi¸ cæ phiÕu t¹i Trung t©m GDCK vµ ph−¬ng ¸n tæ chøc GDCK ch−a niªm yÕt t¹i Trung t©m GDCK Hµ Néi ®Ó Trung t©m cã c¬ së triÓn khai më cöa thÞ tr−êng; - Nghiªn cøu bæ sung, söa ®æi NghÞ ®Þnh 144 vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n, tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt ®Ó tr×nh ChÝnh Phñ ký ban hµnh; - So¹n th¶o mét c¬ chÕ riªng cã tÝnh æn ®Þnh vÒ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi cña c¸c DNV&N tr×nh l·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh ký ban hµnh ®Ó lµm c¨n cø hoµn thiÖn m« h×nh GDCK trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi; 74 - Tham m−u cho Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t−, x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn DNV&N g¾n víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn Trung t©m GDCK Hµ Néi theo m« h×nh OTC. Trong chiÕn l−îc nµy cÇn nªu bËt vai trß, ®ãng gãp cña DNV&N ®èi víi nÒn kinh tÕ còng nh− mèi quan hÖ gi÷a DNV&N víi Trung t©m GDCK Hµ Néi tõ ®ã ®−a ra nh÷ng h−íng −u tiªn, thóc ®Èy DNV&N tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n. ChiÕn l−îc nµy sÏ ®¶m b¶o nhÊt qu¸n ph¸t triÓn DNV&N trong thêi gian dµi phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ Trung t©m GDCK Hµ Néi nãi riªng. - X©y dùng vµ triÓn khai ch−¬ng tr×nh phèi hîp hµnh ®éng ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n trong n¨m 2005 vµ giai ®o¹n 2006 -2010 víi c¸c tØnh thµnh phè lín nh−: Hµ Néi, H¶i Phßng, §µ N½ng, Ninh B×nh, Qu¶ng Ninh,...; - X©y dùng c¬ chÕ miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, hç trî phÝ kiÓm to¸n, t− vÊn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi tr×nh Bé Tµi chÝnh xem xÐt tr×nh ChÝnh phñ ký ban hµnh ®Ó t¹o ra sù khuyÕn khÝch cho c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo Trung t©m GDCK Hµ Néi; - ChØ ®¹o Trung t©m Nghiªn cøu vµ §µo t¹o Chøng kho¸n phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c tr−êng ®¹i häc, trung häc, c¸c HiÖp héi, ®µi truyÒn h×nh, b¸o chÝ,... x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch−¬ng tr×nh tuyªn truyÒn, phæ cËp kiÕn thøc vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n cho céng ®ång doanh nghiÖp nãi riªng vµ ®«ng ®¶o c«ng chóng nãi chung. Trung t©m GDCK Hµ Néi - ChuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt nh−: hÖ thèng phÇn mÒm GDCK ch−a niªm yÕt; hÖ thèng phÇn mÒm ®Êu gi¸ cæ phÇn, ®Êu thÇu tr¸i phiÕu; c¶i t¹o sµn giao dÞch, söa ch÷a trô së lµm viÖc; n©ng cÊp, t¨ng c−êng thiÕt bÞ tin häc; x©y dùng trang web, b¶n tin, ph¸t hµnh Ên phÈm tê r¬i,... - X©y dùng c¸c quy tr×nh nghiÖp vô cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng ®Êu gi¸, ®Êu thÇu vµ ho¹t ®éng GDCK ch−a niªm yÕt; - Phèi hîp víi Côc tµi ChÝnh Doanh nghiÖp, Së Tµi chÝnh (chi côc tµi chÝnh doanh nghiÖp) cña c¸c tØnh thµnh phè, thµnh lËp c¸c ®oµn c«ng t¸c liªn ngµnh xuèng tiÕp xóc doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ c¸c DNV&N, kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã tiÒm n¨ng ®Ó t¹o nguån hµng cho Trung t©m GDCK Hµ Néi. H−íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi tèi ®a cho c¸c doanh nghiÖp nµy niªm yÕt 75 còng nh− ph¸t hµnh cæ phiÕu vµ tr¸i phiÕu doanh nghiÖp trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi; - Phèi hîp víi Côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp, Së Tµi chÝnh (Chi Côc tµi chÝnh doanh nghiÖp) cña c¸c tØnh thµnh phè, lùa chän mét sè doanh nghiÖp chuÈn bÞ thùc hiÖn cæ phÇn hãa tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ phª duyÖt quyÕt ®Þnh g¾n cæ phÇn hãa víi ®¨ng ký giao dÞch trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Trong ®ã sÏ tiÕn hµnh ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp nµy vµ ®¨ng ký l−u ký tËp trung lu«n. - Phèi hîp víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n t− vÊn ®Ó gióp ®ì Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tuyªn truyÒn vËn ®éng cæ ®«ng nhá vµ gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c tr−íc §¹i héi cæ ®«ng ®Ó cæ ®«ng thÊy ®−îc nh÷ng lîi Ých cña viÖc niªm yÕt vµ th«ng qua chñ tr−¬ng niªm yÕt. 2.6.2. VÒ phÝa doanh nghiÖp Cïng víi viÖc bæ sung, söa ®æi c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi, viÖc tham gia niªm yÕt còng cÇn ®Õn sù hîp t¸c vµ cè g¾n cña b¶n th©n doanh nghiÖp. V× thÕ, ®Ò tµi ®−a ra mét sè kiÕn nghÞ vÒ phÝa doanh nghiÖp nh− sau: - Doanh nghiÖp cÇn cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, tæ chøc ®µo t¹o cho c¸c c¸n bé doanh nghiÖp n©ng cao hiÓu biÕt vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n; x©y dùng v¨n ho¸, ®¹o ®øc kinh doanh cña doanh nh©n ViÖt nam: kinh doanh trung thùc, ®óng ph¸p luËt, cã nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n vÒ nh÷ng lîi Ých, c¬ héi, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña viÖc niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. - X©y dùng chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña thÞ tr−êng; n©ng cao chÊt l−îng, hiÖu qu¶ vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh, tÝnh minh b¹ch trong qu¶n trÞ cña doanh nghiÖp. X©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n nh»m ph¸t huy tèi ®a nh÷ng l¬i thÕ cña mét CTCP khi niªm yÕt cæ phiÕu trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n. - TÝch cùc khai th¸c, sö dông cã hiÖu qu¶ kªnh huy ®éng vèn qua thÞ tr−êng chøng kho¸n nh»m më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng. - TÝch cùc tham gia vµo viÖc ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸c c¬ quan qu¶n lý vÒ nh÷ng h¹n chÕ cña c¸c chÝnh s¸ch còng nh− nh÷ng tån t¹i trong viÖc thi 76 hµnh chÝnh s¸ch nh»m lµm cho chinh s¸ch cña nhµ n−íc ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung vµ tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK nãi riªng. 77 KÕt luËn Sù thµnh c«ng cña viÖc thóc ®Èy c¸c DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch hç trî còng nh− nhËn thøc cña doanh nghiÖp vÒ nh÷ng lîi Ých cña viÖc niªm yÕt. Trong n¨m qua, Uû Ban chøng kho¸n Nhµ n−íc, Trung t©m GDCK Hµ Néi ®· chñ ®éng phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan thùc hiÖn nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNV&N tham gia niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi, nhê vËy mµ ®Õn nay (19/12/2004) ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp nhËn thøc ®−îc nh÷ng lîi Ých vµ mong muèn ®−îc niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi. Tuy nhiªn, ®Ó cã mét hÖ thèng c¸c c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch hîp lý, cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong viÖc khuyÕn khÝch c¸c DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi, th× ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh, cÇn ph¶i sím ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ khu«n khæ ph¸p lý theo h−íng ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c DNV&N tham gia thÞ tr−êng chøng kho¸n; cßn doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ®ãng gãp ý kiÕn cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng qu¶n lý vÒ t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi còng nh− tham gia vµo qu¸ tr×nh biÕn chÝnh s¸ch thµnh hiÖn thùc. Víi nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, ®Ò tµi “mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi” ®· ®¹t ®−îc nh÷ng ®ãng gãp nhÊt ®Þnh nh− sau: - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®−îc vai trß, tÇm quan träng cña DNV&N trong viÖc gãp phÇn t¨ng tr−ëng kinh tÕ, t¹o viÖc lµm, t¨ng c−êng xuÊt khÈu, chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý; - §¸nh gi¸ nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng niªm yÕt; thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy DNV&N niªm trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian qua nh»m gióp nh÷ng ng−êi lµm chÝnh s¸ch nhËn thøc râ h¬n vÒ ph¶n øng cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i, hç trî, tõ ®ã hiÓu râ h¬n c¸c −u nh−îc ®iÓm cña tõng chÝnh s¸ch trong viÖc thóc ®Èy c¸c DNV&N niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi; 78 - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c¸c gi¶i ph¸p, trong ®ã ®i s©u vµo ®¸nh gi¸ c¸c gi¶i ph¸p trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn viÖc tham gia niªm yÕt cña c¸c doanh nghiÖp, ®Ò tµi ®· ®−a ra mét sè gi¶i ph¸p quan träng vµ kiÕn nghÞ ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh»m khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn h¬n n÷a ®èi víi c¸c doanh nghiÖp niªm yÕt trªn Trung t©m GDCK Hµ Néi trong thêi gian tíi. Trong thêi gian cã h¹n, víi mét chñ ®Ò réng vµ c¸c sè liÖu thèng kª, ®iÒu tra kh«ng nhÊt qu¸n, nhãm t¸c gi¶ ®· cè g¾ng hoµn thµnh ®Ò tµi cña m×nh. Tuy nhiªn, ®Ò tµi còng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt nhÊt ®Þnh, cÇn ®−îc tiÕp tôc nghiªn cøu bæ sung vµ hoµn thiÖn; nhãm t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®−îc c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña ®äc gi¶ ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®Ò tµi trong c¸c nghiªn cøu tiÕp theo. 79 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. Lª §¨ng Doanh (2001) B¸o c¸o vÒ vai trß cña DNV&N ë ViÖt Nam, Héi th¶o DNV&N H¶i Phßng; 2. Ph¹m ThÞ Thu H»ng, T¹o viÖc lµm tèt b»ng c¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá, Phßng th−¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam; 3. NguyÔn §×nh H−¬ng (2000), Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn doanh nghiepÑ võa vµ nhá ë ViÖt Nam, Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Hµ Néi; 4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− (2003), B¸o c¸o ®¸nh gi¸ 4 n¨m thi hµnh LuËt doanh nghiÖp; 5. Tæng côc Thèng kª (2004), Tæng qua t×nh h×nh kinh tÕ x· héi 1991- 2000 vµ 2001-2003; 6. Trung t©m Nghiªn cøu vµ §µo t¹o Chøng kho¸n (2004), B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng niªm yÕt cña c¸c DNV&N; 7. ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ TW (2001), Ph¸t triÓn DNV&N; kinh nghiÖm n−íc ngoµi vµ ph¸t triÓn DNV&N ë ViÖt Nam, Nxb Thèng Kª, Hµ Néi; 8. ViÖn Khoa häc Tµi chÝnh (2002), Tµi chÝnh hç trî ph¸t triÓn DNV&N, Nxb Tµi chÝnh, Hµ Néi; 9. ViÖn qu¶n lý kinh tÕ TW, khung ph¸p lý cho khu vùc kinh tÕ t− nh©n ë ViÖt Nam; 10. ViÖn Nghiªn cøu th−¬ng m¹i (2003), Xóc tiÕn xuÊt khÈu cña ChÝnh phñ cho c¸c DNV&N, Nxb Lao ®éng x· héi, Hµ Néi; 11. Tæng côc thèng kª th¸ng 11 n¨m 2001. B¸o c¸o t×nh h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh CIEM n¨m 2002; 12. Hå s¬ c¸c DNV&N cña APEC, 1998; 13. §inh nghÜa DNV&N cña c¸c n−íc ®ang chuyÓn ®æi UN_EC, 1999; 14. Tæng quan c¸c DNV&N cña OECD, 2000. 15. ViÖn qu¶n lý kinh tÕ TW, Tµi liÖu héi th¶o vÒ ph¸t triÓn DNV&N, th¸ng 6/2001, Hµ Néi; 16. Tæng côc thèng kª, B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra cña khèi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh; niªm gi¸m thèng kª 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; 17. NghÞ ®Þnh 90/2001/N§-CP ngµy 23/11/2001 vÒ trî gióp ph¸t triÓn DNV&N; 80 18. ChØ thÞ sè 27/2003/CT-TTg ngµy 11/12/2003 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ tiÕp tôc ®Èy m¹nh thùc hiÖn LuËt doanh nghiÖp, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn DNV&N; 19. LuËt Doanh nghiÖp sè 13/1998/QH10 do Quèc héi kho¸ X, kú häp thø 5 th«ng qua ngµy 12/6/1999. 20. LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 do Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003. 21. LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp sè 09/2003/QH11 do Quèc héi kho¸ XI th«ng qua ngµy 17/6/2003. 22. NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 23. NghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ®Þnh chi tiÕt LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 24. NghÞ ®Þnh sè 152/2004/N§-CP ngµy 6/8/2004 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 25. QuyÕt ®Þnh 163/2003/Q§-TTg ngµy 5/8/2003 vÒ chiÕn l−îc ph¸t triÓn thÞ tr−êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010; 26. Th«ng t− 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé tµi chÝnh vÒ h−íng dÉn NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 27. Th«ng t− sè 120 /2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé tµi chÝnh vÒ quy ®Þnh chi tiÕt luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuË thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 28. Th«ng t− sè 40/2004/TT-BTC ngµy 13/05/2003 cña Bé tµi chÝnh vÒ h−íng dÉn kÕ to¸n chuyÓn DNNN thµnh CTCP. 29. Th«ng t− sè 100/2004/TT-BTC ngµy 20/10/2004 cña Bé tµi chÝnh vÒ h−íng dÉn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong lÜnh vùc chøng kho¸n. 30. C«ng v¨n sè 11924/TC/CST ngµy 20/10/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ t¹m thêi h−íng dÉn −u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c tæ chøc niªm yÕt. 81

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.pdf
Luận văn liên quan