Đề tài Công tác marketting tại công ty Hồng Phong

MỤC LỤC Lời mở đầu 2 I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG PHONG 3 1.1 Quá trình hình thành phát triển và phương hướng kinh doanh của công ty 3 1.1.1 Giới thiệu chung về công ty 3 1.1.2 Phương hướng kinh doanh của công ty 5 1.2Cơ cấu tổ chức 5 1.2.1 Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 5 1.2.2 Cơ chế quản lý 5 1.3 Đặc điểm tình hình tài chính của công ty 6 1.3.1 Đặc điểm doanh thu của công ty 6 1.3.2 Cơ cấu chi phí 9 II CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY 11 2.1 Các đối thủ cạnh tranh 11 2.1.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại 11 2.1.2 Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 16 2.2 Nhà cung ứng 16 2.3 Khách hàng 19 2.4 Lực lượng bán hàng của công ty 22 2.5 Môi trưởng khoa học công nghệ 23 III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY 24 3.1 Những tồn tại 24 3.2 Chọn đề tài 24

doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2303 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác marketting tại công ty Hồng Phong, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc Lôc Lêi më ®Çu 2 I. Tæng quan vÒ c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong 3 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty 3 1.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 3 1.1.2 Ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty 5 1.2C¬ cÊu tæ chøc 5 1.2.1 S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty 5 1.2.2 C¬ chÕ qu¶n lý 5 1.3 §Æc ®iÓm t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty 6 1.3.1 §Æc ®iÓm doanh thu cña c«ng ty 6 1.3.2 C¬ cÊu chi phÝ 9 II C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty 11 2.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh 11 2.1.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i 11 2.1.2 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn 16 2.2 Nhµ cung øng 16 2.3 Kh¸ch hµng 19 2.4 Lùc l­îng b¸n hµng cña c«ng ty 22 2.5 M«i tr­ëng khoa häc c«ng nghÖ 23 III §¸nh gi¸ t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty 24 3.1 Nh÷ng tån t¹i 24 3.2 Chän ®Ò tµi 24 Lêi më ®Çu Ng­êi ta th­êng nãi “häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh” qu¶ thËt kh«ng sai nhÊt lµ ®èi víi sinh viªn. Nh÷ng kiÕn thøc tõ s¸ch vë, tõ sù truyÒn ®¹t cña thÇy c« trªn ghÕ nhµ tr­êng ®«i khi sinh viªn chóng em ch­a thÓ m­êng t­îng hÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p trªn thùc tÕ. V× vËy, giai ®o¹n thùc tËp nµy chÝnh lµ c¬ héi ®Ó sinh viªn tiÕp cËn víi thùc tÕ, lý thuyÕt ch¼ng kh¸c nµo kim chØ nam dÉn ®­êng ®Ó nh÷ng nhµ kinh tÕ ®i theo mét h­íng ®i ®óng dùa trªn c¬ së khoa häc cã t×nh bÒn v÷ng. Tuy nhiªn, nÕu nhµ kinh tÕ lµm kinh tÕ mµ ¸p dông lý thuyÕt vµo mét c¸ch qu¸ nguyªn t¾c th× hiÖu qu¶ kinh tÕ mang l¹i sÏ kh«ng cao, h¬n n÷a l¹i cã thÓ thÊt b¹i. Nh­ng nÕu chóng ta l¹i kh«ng ¸p dông lý thuyÕt vµo trong thùc tÕ th× thÊt b¹i lµ ®iÒu kh«ng thÕ tr¸nh khái. V× thÕ chóng ta ph¶i biÕt kÕt hîp mét c¸ch hµi hoµ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tiÔn. Do thêi gian thùc tËp ch­a ®­îc nhiÒu vµ hiÓu biÕt ch­a s©u nªn trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ lµm b¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh khái sai sãt. V× vËy rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong nhµ tr­êng, c¸c c« chó trong c«ng ty. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n ®· gióp ®ì em rÊt nhiÒu ®Ó b¸o c¸o cña em ®­îc hoµn thµnh. §ång c¶m ¬n c¸c c« chó, c¸c b¸c vµ c¸c anh chÞ trong c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì vµ cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Ó b¸o c¸o cña em ®­îc ®Çy ®ñ. KÕt cÊu b¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: tæng quan vÒ c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong . PhÇn II : C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty. PhÇn III: §¸nh gi¸ chung vµ chän ®Ò tµi nghiªn cøu. Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 2007 Sinh viªn NguyÔn ThÞ Mai I.Tæng quan VÒ c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong. 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty. 1.1.1 Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong. C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ®­îc thµnh lËp ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 1997 theo giÊy phÐp kinh doanh sè 010200110306 do së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Hµ Néi cÊp, chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 1997. Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong. Tªn tiÕng anh: HONG PHONG TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED Tªn viÕt t¾t: HONG PHONG CO.LTD Trô së chÝnh: 347 TrÇn Kh¸t Ch©n – Hai Bµ Tr­ng- Hµ Néi Gi¸m ®èc: NguyÔn BÝch Hång. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong lµ doanh nghiÖp cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n víi 5 thµnh viªn gãp vèn vµ trùc tiÕp tham gia l·nh ®¹o c«ng ty. Vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu lµ 5.000.000.000 ®ång, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ x©y dùng cò, míi vµ b¸n l¹i cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty do Ban Gi¸m ®èc phª duyÖt, giÊy phÐp nhËp khÈu do nhµ n­íc cÊp. Tuy ®­îc thµnh lËp vµo thêi ®iÓm cã nhiÒu tiÒm n¨ng thu hót ®­îc ®«ng ®¶o kh¸ch hµng song trong hai n¨m ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, do míi thµnh lËp vµ chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng tõ ­u thÕ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c c«ng ty t­ nh©n trong n­íc vµ n­íc ngoµi ho¹t ®éng trong cïng lÜnh vùc. C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, c¸c thñ tôc nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ ®Æc biÖt lµ trong viÖc t¹o dùng hÖ thèng kh¸ch hµng, x©y dùng niÒm tin vµ uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Quy m« ho¹t ®éng cña c«ng ty cßn bÞ bã hÑp, ch­a cã sù ph©n râ lao ®éng ë c¸c phßng ban, bé phËn kinh doanh, l­¬ng nh©n viªn cßn Ýt, tr×nh ®é ch­a cao. Doanh thu thÊp vµ ch­a cã kh¸ch hµng truyÒn thèng. Tõ n¨m 1999 cho ®Õn nay, b»ng nh÷ng kinh nghiÖm lao ®éng s¸ng t¹o vµ sù nç lùc kh«ng ngõng cho c«ng ty ®· gi¶i quyÕt ®­îc khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh, tõng b­íc x©y dùng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Th¸ng 10/2001 C«ng ty ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô Internet, ®¹i lý b¸n thÎ Internet-FPT Card. Th¸ng 4/2002 C«ng ty ®¨ng ký kinh doanh §iÖn tho¹i di ®éng-§¹i lý cho C«ng ty SAMSUNGVINA, ®¹i lý b¸n thÎ ®iÖn tho¹i di ®éng tr¶ tr­íc cho VINAPHONE vµ MOBIPHONE. Ng­êi s¸ng lËp lùa chän ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i v×: Kh¶ n¨ng vÒ vèn, víi 5 tû ®ång vèn ®iÒu lÖ kh«ng thÓ ®ñ ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ViÖc x©y dùng mét th­¬ng hiÖu riªng vµ t×m kiÕm mét thÞ tr­êng cho nã lµ rÊt khã kh¨n vµ tèn kÐm. Kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô ®ßi hái Ýt vèn vµ chi phÝ t×m kiÕm, vµ th©m nhËp thÞ tr­êng. Kh¶ n¨ng quay vßng vèn nhanh, rñi ro kinh doanh thÊp do hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®· cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, h×nh thøc kinh doanh nµy ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã ®­îc nh÷ng nhµ cung øng nh÷ng hµng ho¸ cã chÊt l­îng æn ®Þnh, gi¸ c¶ hîp lý, kh¶ n¨ng cung øng kÞp thêi gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Khi míi thµnh lËp, c«ng ty ch­a cã ®­îc nh÷ng mèi quan hÖ tèt víi c¸c nhµ s¶n xuÊt. Hµng ho¸ chñ yÕu ph¶i mua qua c¸c nhµ nhËp khÈu, c¸c trung gian th­¬ng m¹i, c¸c nhµ s¶n xuÊt trong n­íc. Tr¶i qua h¬n hai n¨m ho¹t ®éng, c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ víi c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi, vµ c¸c nhµ nhËp khÈu cã uy tÝn. §Õn nay, h¬n 90% khèi l­îng m¸y tÝnh, m¸y in, thiÕt bÞ v¨n phßng vµ c¸c linh kiÖn- phô kiÖn ®­îc c«ng ty mua trùc tiÕp tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt. C¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c còng ®­îc c«ng ty chó träng g©y dùng vµ duy tr×, n¨m 2001 h¬n 30% khèi l­îng hµng mua vµo ®­îc mua hoÆc trao ®æi víi c¸c ®èi t¸c, n¨m 2002 con sè nµy lµ 18%. Kh¸ch hµng môc tiªu chñ yÕu cña c«ng ty lµ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, bao gåm c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, c¸c viÖn-tr­êng häc, c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i...H¬n 50% l­îng hµng b¸n ra lµ b¸n cho c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, c¸c viÖn-tr­êng häc; kho¶ng 20% b¸n cho c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i: phÇn cßn l¹i lµ b¸n cho c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n. 1.1.2 ph­¬ng h­íng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong nhËn thÊy r»ng trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng song vÉn cßn cã nh÷ng tån t¹i, nh÷ng bÊt cËp ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a. V× vËy c«ng ty ®· ®Ò ra ph­¬ng h­íng chung cho n¨m 2007 lµ “khai th¸c mäi tiÒm n¨ng ®Ó t¹o b­íc ph¸t triÓn míi, chuÈn bÞ mäi mÆt ®Ó t¹o ®µ ®­a c«ng ty trë thµnh mét c«ng ty m¹nh trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam”. 1.2 C¬ cÊu tæ chøc. 1.2.1 S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Phßng kinh doanh Phßng kü thuËt Gi¸m ®èc 1.2.2 C¬ chÕ qu¶n lý. C«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong qu¶n lý theo kiÓu tËp trung quyÒn lùc. Gi¸m ®èc n¾m quyÒn kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tõ viÖc t×m kiÕm, qu¶n lý nguån hµng ®Õn viÖc t×m thÞ tr­êng tiªu thô, qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý nh©n lùc...C¸c phßng thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh d­íi sù kiÓm so¸t trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. C¬ chÕ qu¶n lý nµy cho phÐp Gi¸m ®èc n¾m b¾t ®­îc nh÷ng diÔn biÕn trong C«ng ty vµ trªn thÞ tr­êng nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n, bªn c¹nh ®ã c¬ chÕ qu¶n lý nµy gän nhÑ vµ n¨ng ®éng h¬n, tr¸nh ®­îc nh÷ng thñ tôc quan liªu trong giao dÞch. 1.3 §Æc ®iÓm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. 1.3.1 §Æc ®iÓm doanh thu cña c«ng ty. BiÓu 1: C¬ cÊu doanh thu n¨m 2006 Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Nh×n biÓu ®å trªn ta thÊy doanh thu chÝnh cña c«ng ty lµ: Linh kiÖn m¸y tÝnh chiÕm 30%. M¸y tÝnh chiÕm 38%. M¸y in chiÕm 19%. V× vËy 3 mÆt hµng nµy lµ ®iÓm m¹nh vµ mang l¹i doanh thu chÝnh cho c«ng ty, nªn trong nh÷ng n¨m tíi cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®óng ®¾n cho nh÷ng lo¹i mÆt hµng nµy. Ngoµi ra còng cÇn ph¶i ®Çu t­ m¹nh h¬n n÷a vµo c¸c mÆt hµng hÕt søc tiÒm n¨ng nh­: phÇn mÒm, dÞch vô internet, c¸c dÞch vô kü thuËt, b¶o d­ìng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, thiÕt bÞ v¨n phßng. KÕt qu¶ kinh doanh qua mét sè n¨m. B¶ng 1: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu N¨m So s¸nh 2004/2005 So s¸nh 2005/2006 2004 2005 2006 ± % ± % Doanh thu tõ c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh. 2500 3105 3800 605 24,2 695 22,38 Doanh thu tõ m¸y tÝnh nguyªn bé. 3550 4150 4853 600 716,9 903 16,94 Doanh thu tõ m¸y in 1850 2140 2480 290 15,68 340 15,89 Doanh thu tõ linh kiÖn m¸y in 850 930 940 80 9,41 10 1,07 Doanh thu tõ dÞch vô internet. 520 530 545 10 1,92 15 2,83 Doanh thu tõ phÇn mÒm. 145 120 115 -25 -20 -5 -4,2 Doanh thu tõ c¸c dv liªn quan.(*) 115 90 90 -25 -21,74 0 0 Tæng 9530 11065 12823 Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh (*): C¸c dÞch vô nµy bao gåm c¸c dÞch vô kü thuËt, b¶o d­ìng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, thiÕt bÞ v¨n phßng, m¹nh m¸y tÝnh, c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn in Ên, t¹o mÉu, chÕ b¶n, … Qua b¶ng vµ biÓu trªn ta thÊy, trong 3 n¨m gÇn ®©y doanh thu cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong liªn tôc t¨ng . Trong ®ã cã sù thay ®æi doanh thu cña c¸c chØ tiªu tÝnh, cã mét sè t¨ng lªn, cã mét sè lÜnh vùc th× gi¶m ®i vµ cã mét vµi chØ tiªu th× gi÷ nguyªn, so s¸nh n¨m 2006 víi n¨m 2005 ta thÊy. - Doanh thu tõ c¸c linh kiÖn m¸y tÝnh t¨ng 695 triÖu ®ång (22,83%) - Doanh thu tõ m¸y tÝnh nguyªn bé t¨ng 903 triÖu ®ång (16,94%) - Doanh thu tõ m¸y in t¨ng 340 triÖu ®ång (15,89%) - Doanh thu tõ linh kiÖn m¸y in t¨ng 10 triÖu ®ång (1,07%) - Doanh thu tõ dÞch vô internet t¨ng 15 triÖu ®ång (2,83%) - Doanh thu tõ phÈn mÒm gi¶m 5 triÖu ®ång (- 4,2%) - Doanh thu tõ c¸c dÞch vô cã liªn quan kh«ng ®æi. Sù thay ®æi lµ do mét sè nguyªn nh©n sau ®©y: - Trong n¨m 2006, c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ®· nç lùc c¶i tiÕn chÊt l­îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhiÒu s¶n phÈm ®· trùc tiÕp nhËp tõ c¸c nhµ s¶n xuÊt mµ kh«ng ph¶i qua trung gian nh­ tr­íc n÷a, nªn ®· t¨ng ®­îc søc c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. - Mét sè kh¸ch hµng cò quay l¹i mua m¸y tÝnh nguyªn bé hoÆc linh kiÖn. - C¸c ®èi t¸c ®· biÕt ®Õn c«ng ty vµ mua s¶n phÈm cña c«ng ty. Do tËp trung nguån lùc cña c«ng ty: ThÕ m¹nh cña c«ng ty lµ tËp trung nguån lùc vµo ph¸t triÓn phÇn cøng, tøc lµ nç lùc b¸n hµng cña c«ng ty lµ chñ yÕu dµnh cho viÖc mua, b¸n c¸c thiÕt bÞ linh kiÖn m¸y tÝnh. VÒ phÇn mÒm, c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ nh÷ng phÇn mÒm øng dông cña c¸c c¸ nh©n, c«ng ty kh¸c do ®ã gi¸ th­êng cao hoÆc c«ng ty Ýt cã l·i. Trong n¨m 2005 tuy c«ng ty dµnh nhiÒu nguån lùc cho viÖc ph¸t triÓn kinh doanh internet nh­ng do gÆp ph¶i sù c¹nh tranh lín trªn thÞ tr­êng, nhiÒu ®Þa ®iÓm kinh doanh internet ra ®êi víi ®Þa ®iÓm ®Ñp, tèc ®é truy cËp cao, nhanh, víi gi¸ rÎ ra ®êi ®· lµm dÞch vô internet cña c«ng ty mÊt kh¸ch nhanh chãng. Doanh thu 545 triÖu ®ång / n¨m kh«ng thÓ bï ®¾p næi chi phÝ, nªn ®Çu n¨m 2007 c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ®· quyÕt ®Þnh ®ãng cöa dÞch vô nµy. N¨m 2005, nguån thu tõ dÞch vô kü thuËt nh­: b¶o d­ìng, b¶o tr× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, tin häc, dÞch vô in Ên…gi¶m 25 triÖu ®ång mµ nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do sù mÊt kh¸ch hµng trong lÜnh vùc in Ên, chÕ b¶n, t¹o mÉu, … N¨m 2006 mét sè mÆt hµng thu vÉn kh«ng ®ñ chi, mét sè mÆt hµng doanh thu kh«ng t¨ng. Nªn ®Õn n¨m 2007 c«ng ty ®· rót kinh nghiªm vµ tËp trung nguån lùc ®Ó ph¸t huy søc m¹nh cña m×nh, tËp trung vµo kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty cã thÕ m¹nh, c¾t gi¶m c¸c kho¶n ho¹t ®éng kÐm søc c¹nh tranh vµ chiÕm nhiÒu chi phÝ cña doanh nghiÖp. 1.3.2 C¬ cÊu chi phÝ. C¬ cÊu chi phÝ cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong cã thÓ chia ra thµnh c¸c kho¶n sau: B¶ng 2: C¬ cÊu chi phÝ cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong §¬n vÞ : TriÖu ®ång ChØ tiªu N¨m So s¸nh 2004/2005 So s¸nh 2004/2005 2004 2005 2006 ± % ± % Chi phÝ b¸n hµng 615 770 820 155 25,20 50 6,5 Chi phÝ b¶o hµnh s÷a ch÷a 255 295 325 40 15,7 30 10,17 Chi phÝ qu¶n lý 130 175 220 45 34,62 45 25,71 KhÊu hao TSC§ 150 150 155 0 0 5 3,33 C¸c chi phÝ kh¸c 150 200 215 50 33,33 15 7,5 Tæng 1300 1590 1735 Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy do ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng, ®· cã thªm rÊt nhiÒu chi nh¸nh trong c¸c ®Þa bµn ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c, nªn chi phÝ cña c«ng ty còng ngµy cµng t¨ng. Tæng chi phÝ n¨m 2006 cao h¬n n¨m 2005 lµ rÊt nhiÒu: Chi phÝ b¸n hµng t¨ng 50 triÖu ®ång (6,5%). Chi phÝ söa ch÷a b¶o hµnh t¨ng 30 triÖu ®ång (10,17%). Chi phÝ qu¶n lý 45 triÖu ®ång (25,71%). Chi phÝ khÊu hao TSC§ 5 triÖu ®ång (3,33%). Chi phÝ kh¸c 15 triÖu ®ång (7,5%). C¸c chi phÝ kh¸c t¨ng lµ do sù t¨ng lªn cña hµng ho¸ b¸n ra do t¨ng lao ®éng…Riªng khÊu hao TSC§ kh«ng ph¶i do doanh nghÖp tÝnh khÊu hao theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n mµ do cã sù t¨ng thªm TSC§, lµm gi¸ trÞ khÊu hao t¨ng lªn. Sau khi trõ ®i tæng chi phÝ vµ gi¸ vèn hµng b¸n lîi nhuËn cña c«ng ty thu ®­îc nh­ sau: B¶ng 3: Lîi nhuËn cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 2004 2005 2006 Doanh thu thuÇn 9530 11065 12823 Gi¸ vèn hµng b¸n 4103 4350 4860 Tæng chi phÝ 1300 1590 1735 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 4127 5125 6228 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (32%) 1320,64 1640 1992,96 Lîi nhuËn sau thuÕ 2806,36 3485 4235,04 Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy: Lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty liªn tôc t¨ng n¨m 2004 lµ 2806,36 triÖu ®ång, nh­ng ®Õn n¨m 2005 ®· t¨ng lªn 3485 triÖu ®ång vµ n¨m 2006 lµ 4235,04 triÖu ®ång. §iÒu ®ã chøng tá t×nh h×nh tiªu thô hµng ho¸ cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng vµ ®· chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, dÞch vô sau b¸n vµ sù nhiÖt t×nh cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh­ng ®Õn n¨m 2007 nµy víi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn vµ sù ®Çu t­ lín cña c«ng ty trªn kh¾p mäi vïng, cïng víi sù quyÕt t©m , nhiÖt t×nh cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nhiªn viªn trÎ sÏ høa hÑn gÆt h¸i ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín. Vµ Hång Phong sÏ ngµy cµng trë thµnh mét c«ng ty ph©n phèi lín vÒ c¸c lo¹i m¸y tÝnh, m¸y in, thiÕt bÞ m¸y tÝnh, m¸y in, dÞch vô internet, phÇn mÒm….. BiÓu 2: So s¸nh c¸c chØ tiªu tÝnh lîi nhuËn. Nguån : Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Nh×n vµo biÓu ®å trªn ta thÊy tÊt c¶ c¸c chØ tiªu cña n¨m 2006 ®Òu t¨ng so víi n¨m 2005: Doanh thu thuÇn t¨ng tõ 11065 triÖu ®ång lªn 12823 triÖu ®ång, lîi nhuËn tr­íc thuÕ còng t¨ng tõ 5125 triÖu ®ång lªn 6228 triÖu ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ còng t¨ng tõ 3485 triÖu ®ång lªn 4235,04 triÖu ®ång. §iÒu ®ã chøng tá c«ng ty ngµy cµng lµm ¨n ph¸t ®¹t, ngµy cµng t¨ng tr­ëng vµ ®ang dÇn trë thµnh mét thÕ lùc thËt sù trong thÞ tr­êng m¸y tÝnh, m¸y in, phÇn mÒm,….t¹i thÞ tr­êng ViÖt Nam. II. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty. 2.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 2.1.1 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i. §èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong nhiÒu vÒ sè l­îng, vµ ®a phÇn hä lµ nh÷ng c«ng ty lín, cã lÞch sö l©u ®êi h¬n, ®éi ngò nh©n viªn cña hä lµnh nghÒ h¬n, cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. C¸c s¶n phÈm kinh doanh cña c«ng ty cã mèi liªn hÖ kh¸ chÆt chÏ víi nhau. Nh­ng ®Ó xem xÐt d­íi gãc ®é c¹nh tranh, ë ®©y chóng ta cã thÓ chia thÞ tr­êng cña c«ng ty thµnh c¸c m¶ng Theo s¶n phÈm nh­ sau: - ThÞ tr­êng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ bæ sung. §©y lµ thÞ tr­êng kinh doanh lo¹i s¶n phÈm cã chu kú sèng t­¬ng ®èi ng¾n, tèc ®é ph¸t triÓn vµ c¶i tiÕn, thay ®æi c¸c d¹ng s¶n phÈm nhanh. C¹nh tranh víi c­êng ®é cao vµ cã nhiÒu ®èi thñ trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng nµy cã liªn hÖ mËt thiÕt víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c cña c«ng ty nh­: ThÞ tr­êng M¸y in; ThÞ tr­êng Internet; ThÞ tr­êng PhÇn mÒm. Mèi quan hÖ nµy lµ hiÓn nhiªn, v× xÐt d­íi gãc ®é c«ng nghÖ th× cÊu h×nh m¸y vi tÝnh quyÕt ®Þnh hoÆc ¶nh h­ëng ®Õn c¸c phÇn mÒm ®i kÌm víi nã vµ phÇn mÒm øng dông kh¸c, nã còng ¶nh h­ëng tíi tèc ®é truy cËp Internet vµ tèc ®é in, ®«i nÐt cña s¶n phÈm in,… PhÇn lín ®èi thñ cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong trong m¶ng thÞ tr­êng nµy lµ c¸c c«ng ty cã quy m« lín h¬n, nh­: C«ng ty TNHH Th­¬ng M¹i m¸y tÝnh ¸ Ch©u- 04 Quan Th¸nh; C«ng ty TNHH C«ng nghÖ vµ Th­¬ng m¹i NhËt H¶i-30 Lý Nam §Õ; ... C¸c C«ng ty hµng ®Çu trong m¶ng thÞ tr­êng nµy lµ: C«ng ty m¸y tÝnh vµ truyÒn th«ng CMC, c«ng ty Mª K«ng Xanh lµ nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt phÇn cøng cña m¸y vi tÝnh; tiÕp theo ph¶i kÓ ®Õn FPT, nhµ ph©n phèi vµ b¶o hµnh phÇn lín c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. V× vËy ®©y lµ thÞ tr­êng mµ c«ng ty ph¶i c¹nh tranh hÕt søc gay g¾t tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. ThÞ tr­êng m¸y in vµ c¸c linh kiÖn, c¸c s¶n phÈm kÌm theo. §©y lµ thÞ tr­êng t­¬ng ®èi lín vµ cã tèc ®é ph¸t triÓn kh¸ nhanh. Nhu cÇu vÒ in Ên ngµy cµng t¨ng vµ cã nhiÒu ®ßi hái cao. §i ®Çu trong thÞ tr­êng nµy vÉn lµ c¸c s¶n phÈm cña HP mét c«ng ty cã tÇm cì quèc tÕ. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm mµ c¸c ®èi thñ cña Hång Phong kinh doanh ®Òu lµ cña HP, tõ m¸y in linh kiÖn ®Õn mùc in. Trong m¶ng thÞ tr­êng nµy, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lín cña c«ng ty kh«ng ph¶i lµ c¸c ®¹i lý chÝnh cña HP hay c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c, nh­ Xerox,… mµ ®èi thñ c¹nh tranh ë ®©y lµ c¸c c«ng ty kh¸c cïng kinh doanh s¶n phÈm nµy vµ c¸c cöa hµng b¸n thiÕt bÞ v¨n phßng, c¸c cöa hµng kinh doanh v¨n phßng phÈm… §èi víi c¸c ®èi thñ lµ c«ng ty cã quy m« t­¬ng tù, c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong gÆp nhiÒu trë ng¹i lín, v× hä cã cïng c¸ch thøc kinh doanh vµ hä cã nhiÒu kinh nghiÖm h¬n. §Ó c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng nµy C«ng ty Hång Phong chñ yÕu dùa trªn kh¶ n¨ng linh ho¹t vÒ gi¸ vµ chÊt l­îng c¸c dÞch vô kÌm theo, vµ dÇn kh¼ng ®Þnh uy tÝn chÊt l­îng cña m×nh. - ThÞ tr­êng Internet. ë ®©y chóng ta chØ ®Ò cËp ®Õn gãc ®é dÞch vô cßn vÒ c¸c thiÕt bÞ chóng ta ®· xem xÐt ë thÞ tr­êng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ bæ sung, thÞ tr­êng kinh doanh dÞch vô internet lµ thÞ tr­êng cã tèc ®é ph¸t triÓn rÊt nhanh, sè l­îng ng­êi dïng vµ thêi l­îng sö dông t¨ng lªn nhanh chãng. XÐt vÒ mÆt c«ng nghÖ cña s¶n phÈm th× ®©y lµ lo¹i s¶n phÈm cã tèc ®é ph¸t triÓn thay ®æi nhanh ®Õn chãng mÆt, mét c«ng nghÖ, mét øng dông, mét tiÖn Ých nµo ®ã ngµy h«m nay ®ang lµ ®Ønh cao th× cã thÓ ngµy mai ch×m vµo quªn l·ng. M¹ng Internet lµ sù ghÐp nèi gi÷a c¸c m¸y tÝnh trªn toµn cÇu th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn viÔn th«ng nh­ ®­êng d©y ®iÖn tho¹i, vÖ tinh…. Internet bao gåm c¸c dÞch vô nh­: E- mail (th­ ®iÖn tö), dÞch vô trao ®æi c¸c tÖp d÷ liÖu; th«ng tin d­íi d¹ng tiÕng nãi vµ h×nh ¶nh; telnet (cho phÐp thiÕt lËp mét phiªn lµm viÖc d¹ng tr¹m ®Çu- cuèi víi mét m¸y tÝnh tõ xa; usenet; dÞch vô t×m kiÕm theo thùc ®¬n; truy cËp th«ng tin tõ xa). ë ViÖt Nam dÞch vô internet ®­îc sö dông víi 2 môc ®Ých chÝnh lµ phôc vô häc tËp nghiªn cøu vµ phôc vô gi¶i trÝ. §èi víi ®o¹n thÞ tr­êng kh¸ch hµng dïng internet ®Ó gi¶i trÝ th× c¸c dÞch cô chÝnh mµ hä dïng lµ E- mail vµ chat ( mét h×nh thøc t¸n gÉu trªn m¹ng ). Kh¸ch hµng cña ®o¹n thÞ tr­êng nµy lµ: líp trÎ (chñ yÕu lµ häc sinh) vµ ®©y còng lµ ®o¹n thÞ tr­êng mµ Hång Phong phôc vô. §Ó dÔ dµng xem xÐt chóng ta coi dÞch vô Internet nµy lµ mét s¶n phÈm, vµ thÞ tr­êng nµy bao gåm c¸c ®iÓm truy cËp Internet c«ng céng. Chu kú sèng cña s¶n phÈm nµy cã giai ®o¹n ph¸t triÓn rÊt nhanh nh­ng rÊt ng¾n chØ sau mét thêi gian ng¾n c¸c cöa hµng, qu¸n kinh doanh internet mäc lªn nh­ nÊm råi còng nhanh chãng mÊt dÇn ®i. Mét mÆt do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ, mét mÆt do sù c¹nh tranh qu¸ lín mµ gi¸ sö dông dÞch vô nµy ë c¸c ®iÓm truy cËp gi¶m tõ 400 ®ång/1 phót xuèng cßn 50 – 70 ®ång/1 phót. ChÝnh sù gi¶m gi¸ nµy lµm cho ®iÓm kinh doanh Internet cña c«ng ty ph¶i ®ãng cöa. Trong thêi gian s¾p tíi chÝnh phñ sÏ quyÕt ®Þnh gi¶m gi¸ c­íc truy cËp Internet xuèng nhiÒu lÇn, vµ cã thÓ th¶ næi kh«ng quy ®Þnh gi¸ sµn ®Ó c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (ISP) tù do c¹nh tranh. Theo nhiÒu chuyªn gia th× khi tiÕn tr×nh thùc hiÖn hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt – Mü ®­îc hoµn thµnh, c¸c c«ng ty cña Hoa Kú sÏ x©m nhËp vµo thÞ tr­êng nµy, c¹nh tranh cã thÓ sÏ lµm gi¶m gi¸ ®Õn 0. Tuy kh«ng cßn kinh doanh dÞch vô nµy, nh­ng c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong vÉn sö dông Internet nh­ lµ mét c«ng cô ®Ó phôc vô b¸n hµng, qu¶ng c¸o hay c¹nh tranh, phôc vô nhu cÇu häc tËp nghiªn cøu cña nh©n viªn. - ThÞ tr­êng phÇn mÒm PhÇn mÒm lµ s¶n phÈm hµm chøa l­îng chÊt x¸m cao, gi¸ trÞ cña nã kh«ng biÓu hiÖn ra bªn ngoµi. ThÞ tr­êng phÇn mÒm lµ: n¬i diÔn ra c¸c trao ®æi, mua b¸n phÇn mÒm gi÷a hai hay nhiÒu ®èi t¸c víi nhau phôc vô cho môc ®Ých, cho nhu cÇu cña hä. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong thÞ tr­êng phÇn mÒm ®èi víi c«ng ty c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong lµ nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n, c¸c doanh nghiÖp, hä lµ nh÷ng ng­êi lµm ra hay kinh doanh s¶n phÈm nµy. §èi víi kh¸ch hµng hä ®ßi hái s¶n phÈm cã ®é thÝch nghi cao. VÝ dô, mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý tiªu thô, mét phÇn mÒm xö lý sè liÖu ®Òu ph¶i phï hîp víi tõng doanh nghiÖp, tõng ®èi t­îng… Do ®ã. c¹nh tranh trong m«i tr­êng nµy ®ßi hái chñ yÕu lµ c¸c dÞch vô ®i kÌm, chÝnh nh÷ng nh©n viªn b¸n hµng víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña hä lµ c«ng cô c¹nh tranh tèt nhÊt. Khi c¹nh tranh trong m«i tr­êng nµy, c«ng ty Hång Phong gÆp ph¶i trë ng¹i lín n¾m vai trß quyÕt ®Þnh. Thø nhÊt, sù c¹nh tranh b¸n hµng c¸ nh©n cña c¸c ®èi thñ. Hä lµ nh÷ng ng­êi viÕt (lµm ra) c¸c s¶n phÈm hoÆc c¸c c«ng ty cã ®éi ngò nh©n viªn giái h¬n. C¸c s¶n phÈm cña hä khi bµn giao cho kh¸ch hµng th­êng ho¹t ®éng tèt h¬n, phï hîp h¬n víi c¸c øng dông cña kh¸ch hµng. Thø hai, khi kinh doanh s¶n phÈm nµy yÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty kh«ng tèt, c«ng ty th­êng ®i sau c¸c ®èi thñ trong vÊn ®Ò kinh doanh s¶n phÈm míi. Mét lý do n÷a tõ b¶n th©n c«ng ty lµ sù ph©n chia nguån lùc tõ s¶n phÈm nµy t­¬ng ®èi Ýt. Thùc tÕ, trong n¨m 2006 doanh sè tõ s¶n phÈm nµy ®· gi¶m ®i 5 triÖu ®ång so víi n¨m tr­íc, tõ 120 triÖu ®ång n¨m 2005 xuèng 115 triÖu ®ång n¨m 2006. - ThÞ tr­êng in Ên, chÕ b¶n. Trong thÞ tr­êng nµy ®èi thñ cña c«ng ty phÇn lín lµ c¸c cöa hµng kinh doanh dÞch vô in Ên, c¸c c«ng ty qu¶ng c¸o chÕ b¶n… C«ng ty Hång Phong gÆp ph¶i sù c¹nh tranh vÒ gi¸ lÉn møc ®é lµnh nghÒ chuyªn m«n cña ®èi thñ. C¸c lÜnh vùc kinh doanh nµy còng t­¬ng ®èi nhanh, vµ do ®ã dÉn ®Õn c¹nh tranh vÒ gi¸. V× kh«ng cã sù chuyªn s©u trong lÜnh vùc nµy nªn c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ gi¶m gi¸ b¸n. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng kh«ng cã ®éi ngò nh©n viªn giái, v× s¶n phÈm nµy ®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt chuyªn m«n kh¸ cao. GÆp ph¶i trë ng¹i chÝnh nh­ trªn, c«ng ty ®ang dÇn mÊt dÇn thÞ phÇn trong thÞ tr­êng nµy. Doanh sè gi¶m dÇn tõ 115 triÖu ®ång n¨m 2004 xuèng 90 triÖu ®ång n¨m 2005, vµ vÉn gi÷a nguyªn møc 90 triÖu ®ång n¨m 2006. Nh­ vËy, c«ng ty Hång Phong cã kh¸ nhiÒu ®èi thñ trong nhiÒu lÜnh vùc. Trong nh÷ng m¶ng thÞ tr­êng mµ c«ng ty cã thÕ m¹nh vµ ®· tËp trung nguån lùc vµo ®ã, c«ng ty ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh qu¶ kh¶ quan. Trong nh÷ng m¶ng cßn yÕu kÐm, ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn xem xÐt c©n nh¾c ph¸t triÓn, duy tr× lo¹i bá khái danh môc kinh doanh cña c«ng ty. 2.1.2 C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm Èn. ChÝnh s¸ch tù do th­¬ng m¹i, cïng víi viÖc b·i bá giÊy phÐp kinh doanh ®èi víi phÇn lín c¸c ngµnh nghÒ ®· lµm cho rµo c¶n gia nhËp ngµnh trë nªn thÊp, c¸c tæ chøc - c¸ nh©n ®Òu cã thÓ tham gia ho¹t ®éng kinh doanh th­¬ng m¹i trong cïng lÜnh vùc víi C«ng ty Hång Phong. ThÞ tr­êng m¸y tÝnh, m¸y in, ®iÖn tho¹i di ®éng, internet... lµ nh÷ng thÞ tr­êng ®ang cã søc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã søc hÊp dÉn lín víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh doanh kh¸ ®¬n gi¶n vµ víi tû lÖ lîi nhuËn t­¬ng ®èi cao ®· vµ ®ang lµ ®éng lùc lín thu hót c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia kinh doanh. 2.2. Nhµ cung øng §©y lµ yÕu tè mµ chóng ta cÇn xem xÐt khi t×m hiÓu nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh tiªu thô cña c«ng ty trong thêi gian qua. C¸c nhµ cung øng, lµ tËp hîp tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n, c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp cung øng toµn bé c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo, gãp phÇn t¹o ra s¶n phÈm ®Çu ra cña c«ng ty Hång Phong. §èi víi mét c«ng ty Th­¬ng m¹i th× yÕu tè ®Çu vµo lµ yÕu tè quan träng nhÊt, nã cho phÐp c«ng ty h¹ gi¸ thµnh kinh doanh, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, t¨ng lîi nhuËn... Nh­ vËy, c¸c nhµ cung cÊp cña Hång Phong sÏ bao gåm: * C¸c nhµ cung cÊp m¸y vi tÝnh vµ linh kiÖn. * C¸c nhµ cung cÊp m¸y in, linh kiÖn vµ c¸c s¶n phÈm kÌm. * C¸c nhµ cung cÊp Internet. * C¸c nhµ cung cÊp phÇn mÒm. * C¸c nhµ cung cÊp vËt liÖu in Ên. Khi ®¸nh gi¸ c¸c t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng ph©n phèi cña c«ng ty tõ c¸c nhµ cung cÊp, chóng ta dùa vµo mét sè tiªu thøc sau: + Møc ®é æn ®Þnh vÒ sè l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸, tÝnh kÞp thêi, møc ®é æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng. + C¸c kho¶n hoa hång, gi¶m gi¸, gi¶m gi¸ b¸n thùc. + C¸c dÞch vô t­ vÊn, ®µo t¹o, c¸c dÞch vô ®i kÌm. (1) §èi víi nhµ cung cÊp m¸y vi tÝnh, linh kiÖn vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî, c¸c nhµ cung cÊp m¸y in, thiÕt bÞ m¸y in. Hai tiªu chÝ quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ hä lµ: Møc ®é æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng, sè l­îng vµ tÝnh kÞp thêi; Thø hai, lµ c¸c kho¶n hoa hång, gi¶m gi¸, gi¸ b¸n thùc. §©y lµ yÕu tè hµng ®Çu ®Ó cã thÓ gióp s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, gióp c«ng ty thùc hiÖn ®óng cam kÕt víi kh¸ch hµng ®Ó t¹o lËp uy tÝn trªn thÞ tr­êng, gi¶m gi¸ mua hµng cña c«ng ty... Trong nh÷ng n¨m 1998 - 1999, do míi thµnh lËp c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong ch­a t¹o lËp ®­îc mèi quan hÖ víi c¸c nhµ cung cÊp c¸c nguån ®Çu vµo chñ yÕu mua l¹i cña ®èi t¸c vµ c¸c nhµ nhËp khÈu hµng ho¸ qua nh÷ng nguån nµy th­êng cã gi¸ cao, kh«ng æn ®Þnh vÒ chÊt l­îng lÉn sè l­îng, tÝnh kÞp thêi kh«ng cao. Do ®ã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng bÞ h¹n chÕ rÊt nhiÒu. Tr­íc t×nh h×nh, nµy ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· dµnh nhiÒu nç lùc ®Ó t×m nh÷ng nguån hµng tèt h¬n. §Õn n¨m 2001, c«ng ty ®· trë thµnh ®¹i lý cña mét sè h·ng lín nh­: Intel, HP, IBM...ngoµi ra c«ng ty Hång Phong cßn cã mèi quan hÖ tèt víi mét sè ®èi t¸c nh­: c«ng ty Mª K«ng Xanh, CMC, ... khi mua hµng ho¸ qua nh÷ng nguån nµy c«ng ty ®­îc h­ëng kh¸ nhiÒu thuËn lîi ®ã lµ : gi¸ mua hµng thÊp h¬n so víi c¸c nguån kh¸c, chÊt l­îng æn ®Þnh vµ b¶o ®¶m, ngoµi ra c«ng ty cßn ®­îc h­ëng nh÷ng ch­¬ng tr×nh h­íng dÉn, ®µo t¹o miÔn phÝ vÒ mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n. Ngoµi ra víi nh÷ng hµng ho¸ bÞ háng, bÞ lçi kü thuËt, c¸c nhµ cung øng cho phÐp C«ng ty tr¶ l¹i, nh÷ng hµng ho¸ bÞ háng trong thêi gian b¶o hµnh sÏ ®­îc phÝa nhµ s¶n xuÊt chÞu söa ch÷a hoÆc chi phÝ söa ch÷a-b¶o hµnh. V× vËy tõ n¨m 2001 cho ®Õn nay doanh thu cña c«ng ty liªn tôc t¨ng, ®Õn n¨m 2006 doanh thu cña c«ng ty ®· lµ 12823 triÖu ®ång, l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng cao lªn. (2) §èi víi c¸c nhµ cung cÊp Internet (ISP). Tiªu chÝ ®¸nh gi¸ hä lµ: møc æn ®Þnh, kh¶ n¨ng truy cËp vµ møc hç trî kh¸c. HiÖn nay t¹i ViÖt Nam, sè l­îng nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (ISP) cßn Ýt, cho ®Õn thêi ®iÓm nµy chØ cã 5 nhµ cung cÊp lµ FPT, VNPT, Netnam, SaigonNet, Vietel vµ s¾p tíi cã thªm ETC (Tæng c«ng ty b­u chÝnh viÔn th«ng ®iÖn lùc). VÒ gi¸ c¶, cßn cao so víi ng­êi sö dông lÉn c¸c ®¹i lý. Tèc ®é truy cËp cßn chËm vµ th­êng xuyªn bÞ nghÏn m¹ch. C¸c nhµ cung cÊp Internet kh«ng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trong lÜnh vùc nµy, vµ t¸c ®éng cña nã tíi doanh thu hÇu nh­ kh«ng cã. (3) C¸c nhµ cung cÊp phÇn mÒm. §iÒu quan träng nhÊt ®èi víi nhµ cung cÊp phÇn mÒm mµ c«ng ty mong ®îi lµ dÞch vô t­ vÊn, ®µo t¹o, h­íng dÉn sö dông, c¸c dÞch vô ®i kÌm vµ phÇn tr¨m hoa hång. Trong thÞ tr­êng phÇn mÒm, kh«ng ph¶i cø cã s¶n phÈm míi lµ tèt, ®«i khi ®i sau l¹i cã lîi h¬n. S¶n phÈm phÇn mÒm khi ®Õn tay kh¸ch hµng cÇn ph¶i cã sù thÝch nghi cao, do ®ã ngay tõ khi mua vµo c«ng ty còng cÇn cã sù h­íng dÉn chØ ®¹o cña nhµ s¶n xuÊt. N¨m 2005, doanh thu cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong tõ s¶n phÈm phÇn mÒm ®¹t 120 triÖu ®ång chiÕm 4% tæng doanh thu cña c«ng ty. N¨m 2006, doanh thu tõ mÆt hµng nµy gi¶m xuèng cßn 115 triÖu ®ång vµ chØ chiÕm 3,29% so víi tæng doanh thu. Nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m doanh thu nµy mét phÇn lµ do mèi quan hÖ cña c«ng ty víi c¸c nhµ cung cÊp ch­a ®ñ nhiÒu, ch­a cã phÇn mÒm thùc sù hÊp dÉn kh¸ch hµng. Nh­ng nguyªn nh©n chÝnh lµ do b¶n th©n c«ng ty, c«ng ty coi phÇn mÒm lµ s¶n phÈm phô trî trong viÖc b¸n hµng, cã rÊt nhiÒu ch­¬ng tr×nh tiÖn Ých ®­îc c«ng ty cung cÊp miÕn phÝ hoÆc chØ thu mét phÇn. Trong hai n¨m qua, c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong cßn nhËn ®­îc sù hç trî ®µo t¹o (trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp) tõ phÝa c¸c nhµ cung cÊp phÇn mÒm nh­: Microsoft, L¹c ViÖt... (4) C¸c nhµ cung cÊp nguyªn vËt liÖu in. Hä bao gåm tÊt c¶ nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc cung cÊp trùc tiÕp c¸c nguyªn liÖu cho c«ng ty t¹o ra s¶n phÈm in. Khi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c nhµ cung cÊp ®Õn doanh thu cña c«ng ty chóng ta dùa vµo mét sè tiªu thøc sau: Thø nhÊt gi¸ c¶, thø hai lµ chÊt l­îng vËt liÖu. Dùa vµo b¶ng thèng kª 3 n¨m ho¹t ®éng gÇn ®©y nhÊt cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong, ta thÊy doanh thu cña dÞch vô in Ên vµ c¸c dÞnh vô kh¸c c«ng ty liªn quan kh«ng t¨ng vÉn lµ 90 triÖu ®ång. Ngoµi nguyªn nh©n tõ phÝa c«ng ty th× nguyªn nh©n tõ phÝa nhµ cung cÊp lµ kh¸ lín, c¸c vËt liÖu ®­îc cung cÊp cho c«ng ty Hång Phong víi gi¸ cao vµ chÊt l­îng kh«ng æn ®Þnh. Do ®ã gi¸ thµnh s¶n phÈm in cña c«ng ty cao h¬n vµ chÊt l­îng kh«ng æn ®Þnh ®· lµm cho c«ng ty r¬i vµo vÞ trÝ bÊt lîi vµ mÊt dÇn vÞ trÝ trªn thÞ tr­êng. 2.3 Kh¸ch hµng. Lµ tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n, tæ chøc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp mua vµ sö dông hµng ho¸ cña c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong . Dùa trªn môc ®Ých sö dông, chóng ta ph©n kh¸ch hµng thµnh hai lo¹i: kh¸ch hµng c¸ nh©n - hé gia ®×nh lµ nh÷ng ng­êi mua ®Ó sö dông phôc vô cho viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi ®ã hoÆc cña gia ®×nh ng­êi ®ã. Cßn kh¸ch hµng c«ng nghiÖp lµ nh÷ng tæ chøc mua hµng víi môc ®Ých lµ gióp hä gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ hä ®· ®ang vµ sÏ gÆp ph¶i hay nãi c¸ch kh¸c hä mua hµng ho¸ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña tæ chøc. Chóng ta lÇn l­ît xem xÐt hai lo¹i kh¸ch hµng nµy d­íi mét sè gãc ®é sau: nguyªn nh©n mua hµng ho¸, qu¸ tr×nh mua, gi¸ trÞ ®¬n hµng, c¸c dÞch vô ®i kÌm cÇn thiÕt, tËp qu¸n thãi quen tiªu dïng… Thø nhÊt, c¸c kh¸ch hµng th­¬ng m¹i. Hä lµ nh÷ng ng­êi mua hµng víi môc ®Ých th­¬ng m¹i. Nh÷ng hµng ho¸ mµ hä th­êng mua cña c«ng ty Hång Phong lµ c¸c linh kiÖn, phô tïng hoÆc c¸c dÞch vô kü thuËt cña c«ng ty. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy Ýt cã ¶nh h­ëng doanh thu cña c«ng ty, tuy r»ng theo nhËn xÐt cña ban l·nh ®¹o c«ng ty th× sè l­îng kh¸ch hµng th­¬ng m¹i cã xu h­íng t¨ng lªn. §©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng v× ®iÒu nµy tøc lµ uy tÝn cña c«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng lªn. Thø hai, c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp kh¸c. Hä lµ nh÷ng ng­êi mua hµng cña c«ng ty Hång Phong ®Ó phôc vô cho môc ®Ých cña tæ chøc hä. C¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp cña c«ng ty cã thÓ lµ c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c tæ chøc c«ng quyÒn, c¸c viÖn, tr­êng häc vµ c¸c doanh nghiÖp... Hä mua hµng víi môc ®Ých nh­ sau: hµng ho¸ ®­îc mua ®Ó l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm cña hä ( c¸c kh¸ch hµng nhµ s¶n xuÊt ); hµng ho¸ ®­îc mua ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã ( kh¸ch hµng lµ c¸c tæ chøc c«ng quyÒn, c¸c viÖn, tr­êng häc). Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua s¶n phÈm cña c«ng ty víi sè l­îng lín vµ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn doanh thu cña c«ng ty. §©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng rÊt quan träng ®èi víi c«ng ty, hä mua hÇu hÕt s¶n phÈm mµ c«ng ty kinh doanh, tõ m¸y tÝnh m¸y in, linh kiÖn, c¸c dÞch vô ®i kÌm... Cã kh¸ nhiÒu lý do ®Ó hä mua nh÷ng s¶n phÈm nµy, cã nh÷ng kh¸ch hµng mua lÇn ®Çu nh­ nh÷ng doanh nghiÖp míi thµnh lËp hay nh÷ng c«ng ty tæ chøc më réng quy m« cña hä, còng cã thÓ lµ ®æi míi trang thiÕt bÞ, cã thÓ c«ng viÖc cña hä cÇn sù trî gióp cña c¸c phÇn mÒm chuyªn dông hoÆc hä cÇn ®Õn c¸c dÞch vô trî gióp kü thuËt. Qu¸ tr×nh mua cña c¸c kh¸ch hµng c«ng nghiÖp rÊt phøc t¹p. Nhu cÇu th­êng ph¸t sinh tõ nh÷ng ng­êi trrùc tiÕp sö dông, hoÆc nh÷ng ng­êi qu¶n lý, vµ ph¶i th«ng qua mét lo¹t c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó mua mét thiÕt bÞ nµo ®ã, sau ®ã hä sÏ tham kh¶o t­¬ng ®èi nhiÒu nhµ cung cÊp ®Ó lùa chän, cuèi cïng cã thÓ hä cho tiÕn hµnh ®Êu gi¸. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ®Ó b¸n ®­îc hµng cho kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, ngoµi c¸c yÕu tè trªn c«ng ty cßn ph¶i ®Ò cËp ®Õn c¸c kho¶n hoa hång hay khuyÕn m¹i cho c¸c tæ chøc kh¸ch hµng. §a sè nh÷ng lÇn mua cña kh¸ch hµng c«ng nghiÖp víi ®¬n hµng gi¸ trÞ cao. Ch¼ng h¹n nh­ ng©n hµng n«ng nghiÖp, mçi lÇn mua hä sÏ mua kho¶ng 100 bé m¸y vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî, tæng gi¸ trÞ ®¬n hµng lªn ®Õn h¬n 1 tû ®ång. Thø ba, kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n hoÆc hé gia ®×nh. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy mua hµng ho¸ cña c«ng ty chñ yÕu lµ m¸y vi tÝnh hä mua ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu häc tËp vµ lµm viÖc nh­ng thùc chÊt l­îng sö dông chÝnh l¹i ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu gi¶i trÝ nh­ game, ca nh¹c, xem phim... §èi víi ®a sè kh¸ch hµng mua mét m¸y vi tÝnh lµ c¶ mét tµi s¶n lín, cã thÓ coi lµ hµng l©u bÒn do ®ã khi quyÕt ®Þnh mua hä c©n nh¾c rÊt kü. H¬n n÷a trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu lo¹i m¸y víi nhiÒu nh·n hiÖu, chñng lo¹i, kiÓu d¸ng kh¸c nhau, mçi m¸y cã thÓ thay ®æi linh kiÖn bªn trong ®Ó cho ra nh÷ng bé m¸y cã cÊu h×nh kh¸c nhau vµ tÊt nhiªn gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh t×m mua s¶n phÈm ng­êi mua cã thÓ tham kh¶o kh¸ nhiÒu vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng, dÞch vô ®i kÌm... Gi¸ trÞ cña mçi ®¬n hµng cña kh¸ch hµng nµy t­¬ng ®èi nhá, mét bé m¸y vi tÝnh t­¬ng ®èi tèt chØ kho¶ng 6 triÖu ®ång. Kh¶ n¨ng mua lÇn l¹i lµ t­¬ng ®èi Ýt hä cÇn t­¬ng ®èi nhiÒu c¸c dÞch vô ®i kÌm, nh­ phÇn mÒm ph¶i miÔn phÝ hoÆc víi gi¸ rÎ. Nh÷ng kh¸ch nµy th­êng thanh to¸n ngay víi thñ tôc ®¬n gi¶n. Tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh cho ®Õn nay, sè l­îng kh¸ch hµng cña c«ng ty kh«ng lín, vµ cã Ýt ¶nh h­ëng doanh thu cña c«ng ty. Nh÷ng s¶n phÈm hä mua lµ c¸c m¸y tÝnh, m¸y in nguyªn bé, thØnh tho¶ng lµ c¸c linh kiÖn, phô kiÖn vµ mét sè dÞch vô, c¸c chÕ phÈm in Ên. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy cã thÓ chia thµnh hai lo¹i, ®ã lµ c¸c gia ®×nh vµ c¸c c¸ nh©n. C¸c gia ®×nh mua ®Ó phôc vô nhu cÇu lµm vÖc vµ häc tËp cña con c¸i hä, nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng cã thu nhËp cao nªn hä th­êng mua nh÷ng lo¹i m¸y ®¾t tiÒn vµ th­êng c©n nh¾c kü khi mua. C¸c c¸ nh©n mua nh÷ng bé m¸y tÝnh ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc (nh÷ng ng­êi ®éc th©n) hay cho häc tËp (Sinh viªn), vµ mét sè lo¹i chÕ phÈm in Ên. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng cã thu nhËp thÊp, hoÆc ch­a cã thu nhËp nªn hä th­êng mua nh÷ng s¶n phÈm Ýt tiÒn h¬n, nh­ng l¹i th­êng Ýt c©n nh¾c khi mua. Nh÷ng kh¸ch hµng nµy th­êng mua s¶n phÈm cña c«ng ty qua ng­êi giíi thiÖu. 2.4. Lùc l­îng b¸n hµng cña c«ng ty. Lµ tÊt c¶ nh÷ng nh©n viªn cña c«ng ty mµ hä cã tham gia vµo qu¸ tr×nh ®­a hµng ho¸ cña c«ng ty ®Õn kh¸ch hµng. HiÖu qu¶ lµm viÖc cña lùc l­îng b¸n hµng nµy ¶nh h­ëng quan träng ®Õn doanh thu cña c«ng ty. Mét lùc l­îng b¸n hµng tèt, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã kü n¨ng, kinh nghiÖm, cã kh¶ n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nhiÖt t×nh, trung thùc... ch¾c ch¾n sÏ thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng thiÕt lËp ®­îc nh÷ng quan hÖ mËt thiÕt, l©u dµi víi hä. §èi víi nh÷ng c«ng ty kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô lùc l­îng b¸n hµng c¸ nh©n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Þnh vÞ tèt nhÊt. Lùc l­îng b¸n hµng c¸ nh©n lµ nh÷ng nh©n viªn th­êng xuyªn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng, víi c«ng chóng, vµ cã t¸c ®éng lín ®Õn h×nh ¶nh-uy tÝn cña c«ng ty. Uy tÝn cña c«ng ty lµ yÕu tè mang l¹i sù tin t­ëng-trung thµnh cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o doanh thu trong c¶ ng¾n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. S¶n phÈm cña c«ng ty kinh doanh chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm cÇn cã sù h­íng dÉn kü thuËt kh¸ phøc t¹p, ®ßi hái ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng ph¶i cã tr×nh ®é nhÊt ®Þnh vÒ kü thuËt. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, khi tæng sè nh©n viªn cña c«ng ty chØ cã 25 ng­êi th× ®éi ngò b¸n hµng lµ 15 ng­êi. Tr­íc t×nh h×nh ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty, ban l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh tuyÓn thªm nh©n viªn b¸n hµng cã tr×nh ®é kü thuËt. §Õn n¨m 2006 phßng b¸n hµng cña c«ng ty lªn ®Õn 75 ng­êi trong ®ã cã 21 ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc ë c¸c ngµnh cã liªn quan, 38 ng­êi c«ng ty tr×nh ®é trung cÊp vµ cao ®¼ng, cã 16 ng­êi ®­îc tuyÓn tõ bé phËn b¶o hµnh, s÷a ch÷a. Qua thêi gian ho¹t ®éng tr×nh ®é còng nh­ kinh nghiÖm b¸n hµng, kh¶ n¨ng tiÕp cËn víi nh÷ng kh¸ch hµng quan träng cña c¸c nh©n viªn b¸n hµng ngµy cµng ®­îc n©ng cao, hä ®· thiÕt lËp ®­îc nhiÒu mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng quan träng. Sù thay ®æi vÒ nh©n sù b¸n hµng nµy ®· lµm doanh sè cña c«ng ty t¨ng lªn ®Õn gÇn 13 tû ®ång trong n¨m 2006. 2.5. M«i tr­êng khoa häc c«ng nghÖ C«ng nghÖ ®ang thay ®æi liªn tôc vµ nhanh chãng, ®Æc biÖt trong t×nh h×nh hiÖn nay nh÷ng c«ng nghÖ võa ra ®êi h«m nay th× ngµy mai ®· cã thÓ trë thµnh l¹c hËu. ViÖt nam lµ mét n­íc ®ang ph¸t triÓn, ®ang trªn con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nh÷ng biÕn ®æi cña c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®Òu nhanh chãng t¸c ®éng ®Õn m«i tr­êng trong n­íc. Ho¹t ®éng b¸n hµng vµ qu¶n lý kªnh nãi chung còng chÞu nhiÒu t¸c ®éng cña nh÷ng thay ®æi vÒ khoa häc c«ng nghÖ. LÞch sö cña ngµnh b¸n hµng ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n tõ trao ®æi hiÖn vËt ®Õn b¸n hµng trùc tiÕp, tõ b¸n lÎ ®Õn c¸c cöa hµng tù chän, råi ®Õn siªu thÞ hay trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c cuéc ®µm ph¸n tr­íc ®©y lµ trùc tiÕp "mÆt ®èi mÆt", ®Õn khi th­ tÝn ra ®êi th× nã ®· gãp phÇn lµm cho c¸c cuéc giao dÞch dÔ dµng h¬n. Vµ ngµy nay, mäi cuéc giao dÞch trao ®æi mua b¸n ®Òu cã thÓ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i nh­ ®iÖn tho¹i, m¸y tÝnh… Giê ®©y, mét ng­êi ngåi trong nhµ cã thÓ mua ®­îc mäi thø trªn thÕ giíi, tõ hoa qu¶ cho ®Õn cæ phiÕu, tõ s¸ch b¸o cho ®Õn nh÷ng chiÕc du thuyÒn, chØ cÇn anh ta cã mét chiÕc m¸y tÝnh ®­îc kÕt nèi Internet hay mét chiÕc ®iÖn tho¹i. III. §¸nh gi¸ t×nh h×nh chung t¹i c«ng ty. 3.1 Nh÷ng tån t¹i. - Mét sè mÆt hµng cña c«ng ty t¨ng tr­ëng kh«ng æn ®Þnh, thËm trÝ cßn gi¶m so víi n¨m tr­íc: Nh­ doanh thu tõ phÇn mÒm liªn tôc gi¶m trong 3 n¨m liÒn, tõ 145 triÖu ®ång n¨m 2004 xuèng 120 triÖu ®ång n¨m 2005 vµ xuèng 115 triÖu ®ång n¨m 2006; doanh thu tõ dÞch vô cã liªn quan n¨m 2006 còng kh«ng t¨ng so víi n¨m 2005 vÉn gi÷a nguyªn ë møc 90 triÖu ®ång. - C¸c nh©n viªn kü thuËt cao cña c«ng ty cßn ch­a nhiÒu, kh«ng cã nhiÒu ng­êi cã kinh nghiÖm chuyªn m«n cao, ®Æc biÖt lµ nh©n viªn cã chuyªn m«n cao vÒ phÇn mÒm c«ng ty cßn rÊt thiÕu. §iÒu ®ã ®· lµm cho phÇn mÒm cña c«ng ty kh«ng thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c cña Hång Phong, v× vËy doanh thu tõ phÇn mÒm liªn tôc gi¶m trong 3 n¨m liÒn. - Mét sè nh©n viªn ý thøc kû luËt ch­a cao, ch­a thËt sù hÕt lßng víi c«ng viÖc, ®Æc biÖt lµ c¸c nh©n viªn b¸n hµng cÇn ph¶i nhiÖt t×nh, chu ®¸o vµ quan t©m, t­ vÊn cho kh¸ch hµng nhiÒu h¬n. - DÞch vô sau b¸n cña c«ng ty tuy ®· cã rÊt nhiÒu ­u ®iÓm h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c, nh­ng trong qu¸ tr×nh x©y dùng th­¬ng hiÖu cña c«ng ty nh­ hiÖn nay c«ng ty cÇn ph¶i cã nhiÒu chÝnh s¸ch h¬n n÷a cho dÞch vô sau b¸n ®Ó thËt sù chiÕm ®­îc lßng tin cña kh¸ch hµng. - §©y lµ giai ®o¹n x©y dùng th­¬ng hiÖu nªn c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ, marketting nhiÒu h¬n n÷a ®Ó s¶n phÈm cña c«ng ty ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng biÕt ®Õn. - kû luËt ch­a nghiªm, x©y dùng v¨n ho¸ doanh nghiÖp vµ t¸c phong lao ®éng c«ng nghiÖp ch­a ®­îc c¸c thµnh viªn h­ëng øng vµ trë thµnh mét phong trµo trong c«ng ty. 3.2 Chän ®Ò tµi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH th­¬ng m¹i vµ dÞch vô Hång Phong, nhËn thÊy ®©y lµ giai ®o¹n x©y dùng th­¬ng hiÖu ®Ó Hång Phong thùc sù trë thµnh mét th­¬ng hiÖu m¹nh trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam, nªn c«ng t¸c marketting hÕt søc quan träng. V× vËy em quyÕt ®Þnh t×m hiÓu nghiªn cøu chuyªn s©u vÒ c«ng t¸c marketting t¹i c«ng ty Hång Phong. RÊt mong ®­îc sù h­íng dÉn, chØ b¶o cña thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®ª chuyªn ®Ò cña em hoµn thµnh tèt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác marketting tại công ty Hồng Phong.doc
Luận văn liên quan