Đề tài Công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách và vốn tín dụng tại Sở kế hoạch và đầu tư Ninh Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 1.Khái niệm dự án đầu tư 3 2. Phân loại: 4 2.1. Theo thẩm quyền quyết định 4 2.2.Theo cách thực hiện đầu tư 4 2.3.Theo lĩnh vực đầu tư 5 2.4. Theo yêu cầu đánh giá dự án 5 II. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 6 1. Khái niệm, mục đích, yêu cầu của công tác thẩm định dự án đầu tư 6 1.1. Khái niệm 6 1.2. Mục đích 6 1.3.Yêu cầu 7 2. Nhiệm vụ của thẩm định dự án đầu tư 8 3. Các bước thẩm định trong quá trình ra quyết định đầu tư 9 3.1.Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 9 3.2. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 10 4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 11 4.1. Thẩm định các yếu tố về pháp lý 11 4.2. Thẩm định sự cần thiết phải đầu tư của dự án 11 4.3. Thẩm định về nhu cầu thị trường 11 4.4. Thẩm định các yếu tố về kinh tế- xã hội của dự án 12 4.5.Thẩm định về phương diện kỹ thuật 14 4.6. Thẩm định tài chính dự án đầu tư 23 5. Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư 24 5.1. Các quan điểm thẩm định dự án đầu tư 24 5.2. Phương pháp thẩm định dự án 25 5.3. Vấn đề định lượng và tiêu chuẩn trong phân tích thẩm định dự án 26 6. Quy trình thẩm định dư án đầu tư tại sở kế hoạch và đầu tư 27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 I.VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 1. Sự hình thành và phát triển của Sở kế hoạch và Đầu tư Ninh Bình 29 2. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Ninh Bình 29 2.1. chức năng 29 2.2. Nhiệm vụ 30 2.3. Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư 31 2.3.1. Lãnh đạo Sở kế hoạch và đầu tư 31 2.3.2. Sơ đồ mô tả cơ cấu tổ chức 31 3. Phòng Thẩm định 32 3.1. Chức năng 32 3.2. Nhiệm vụ 32 3.3. Mối quan hệ với các phòng và lề lối làm việc tại Sở 32 II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯNINH BÌNH 34 1. Vốn đầu tư tại Ninh bình qua các năm 34 2. Vốn đầu tư phân theo ngành 35 3. Vốn đầu tư phân theo nguồn 36 4.Nhận xét 39 III. Thực trạng thẩm định dự án Đầu tư tại Sở kế hoạch & Đầu tư Ninh Bình 41 1. Đặc điểm của các dự án được thâm định tại Sở kế hoạch & Đầu tư Ninh Bình 41 2. Tình hình thẩm định dự án 44 3. Quy trình thẩm định dự án tại Sở kế hoạch & Đầu tư Ninh Bình 45 4. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 47 5. Ví dụ thẩm định dự án 52 IV. Đánh giá công tác thẩm định dự án tại Sở kế hoạch & Đầu tư Ninh Bình 73 1. Những kết quả đạt được 73 1.1. Về tổ chức thực hiện 73 1.2. Chất lượng công tác thẩm định 73 1.3. Về mặt chuyên môn 74 2. Những tồn tại trong công tác thẩm định 76 2.1. Về quy trình thẩm định 76 2.2. Về nội dung thẩm định 77 2.3. Về tổ chức thực hiện công tác thẩm định 77 3. Nguyên nhân 78 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 81 I.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 1998-2010 81 1.Quan điểm phát triển 81 2.Mục tiêu tổng quát 82 2.1.Về kinh tế 83 2.2. Về phát triển xã hội 83 II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 84 1.Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư 84 2.Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư 85 2.1.Giải pháp về nội dung thẩm định 86 2.2. Giải pháp về quy trình thẩm định 87 2.3.Giải pháp về con người 88 2.4.Giải pháp về thu thập và sử lý thông tin 89 2.5.Giải pháp về phương pháp thẩm định 91 2.6. Giải pháp về việc lập tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án 94 2.7.Giải pháp về trang thiết bị, công nghệ 94 3.Một số kiến nghị 96 KẾT LUẬN 97

doc110 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3410 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách và vốn tín dụng tại Sở kế hoạch và đầu tư Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Dự án đầu tư có quá trình hình thành và phát triển rất phức tạp nó đòi hỏi thời gian, tiền của, công sức. Mà sự thành bại của nó lại phụ thuộc vào quá trình Thẩm định dự án, để có thể mang lại hiệu quả kinh tế,cho chủ đầu tư , cho ngân hàng, cho xã hội . Quá trình Thẩm định đòi hỏi cả một quá trình nghiên cưú, vận dụng trên cơ sở lý luận và đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để ngày càng hoàn thiện nội dung và phương pháp thẩm định. Trên cơ sở những lý thuyết đã học và qua thời gian thực tập tại Sở kế hoạch & Đầu tư Ninh Bình em nhận thấy mọi khâu trong quá trình thẩm định đều rất cần thiết, quan trọng và vai trò trách nhiệm của cán bộ thẩm định quyết định rất lớn đến việc phê duyệt dự án. Do thời gian hạn chế và trình độ hạn chế chắc chắn nội dung của Luận văn tài không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự hướng dẫn và góp ý của các thầy cô để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.s Nguyễn Thị ái Liên và các cán bộ phòng Thẩm định đã hết sức giúp đỡ em trong thời gian thực tập và hoàn thành Luận văn này. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Lập và quản lý dự án đầu tư - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NXB Giáo dục 2001.chủ biên: Ths Từ Quang Phương 2. Quản trị tài chính doanh nghiệp - Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NXB Thống kê 1997. 3. Một số tài liệu của Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Ninh Bình. 4. Một số báo Tài chính, Tạp chí Ngân hàng, Phát triển kinh tế... 5. Quy chế đấu thầu và văn bản hướng dẫn trong xây dựng-Nhà xuất bản giao thông vận tải 6. Nghị định:Số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 /7/ 1999; Số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000;Số 07/2003 ngày 30/1/2003 Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng (Đang được áp dụng). MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 I. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 1.KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ 3 2. PHÂN LOẠI: 4 2.1. THEO THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH 4 2.2.THEO CÁCH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 4 2.3.THEO LĨNH VỰC ĐẦU TƯ 5 2.4. THEO YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 5 II. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ: 6 1. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 1.1. KHÁI NIỆM 6 1.2. MỤC ĐÍCH 6 1.3.YÊU CẦU 7 2. NHIỆM VỤ CỦA THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 8 3. CÁC BƯỚC THẨM ĐỊNH TRONG QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 9 3.1.THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 9 3.2. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 10 4. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 11 4.1. THẨM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ VỀ PHÁP LÝ 11 4.2. THẨM ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 11 4.3. THẨM ĐỊNH VỀ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 11 4.4. THẨM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ VỀ KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 12 4.5.THẨM ĐỊNH VỀ PHƯƠNG DIỆN KỸ THUẬT 14 4.6. THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 23 5. CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 24 5.1. CÁC QUAN ĐIỂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 24 5.2. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 25 5.3. VẤN ĐỀ ĐỊNH LƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN TRONG PHÂN TÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 26 6. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DƯ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ……….…….27 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 I.VÀI NÉT VỀ HOẠT ĐỘNG TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 1. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH BÌNH 29 2.1. CHỨC NĂNG 29 2.2. NHIỆM VỤ 30 2.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 31 2.3.1. LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 31 2.3.2. SƠ ĐỒ MÔ TẢ CƠ CẤU TỔ CHỨC 31 3. PHÒNG THẨM ĐỊNH 32 3.1. CHỨC NĂNG 32 3.2. NHIỆM VỤ 32 3.3. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC PHÒNG VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC TẠI SỞ 32 II. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯNINH BÌNH 34 1. VỐN ĐẦU TƯ TẠI NINH BÌNH QUA CÁC NĂM 34 2. VỐN ĐẦU TƯ PHÂN THEO NGÀNH 35 3. VỐN ĐẦU TƯ PHÂN THEO NGUỒN 36 4.NHẬN XÉT 39 III. THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 41 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THÂM ĐỊNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 41 2. TÌNH HÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 44 3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 45 4. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 47 5. VÍ DỤ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 52 IV. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 73 1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 73 1.1. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 73 1.2. CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH 73 1.3. VỀ MẶT CHUYÊN MÔN 74 2. NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH 76 2.1. VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH 76 2.2. VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 77 2.3. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH 77 3. NGUYÊN NHÂN 78 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ NINH BÌNH 81 I.ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 1998-2010 81 1.QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 81 2.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 82 2.1.VỀ KINH TẾ 83 2.2. VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI 83 II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 84 1.ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 84 2.MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 85 2.1.GIẢI PHÁP VỀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 86 2.2. GIẢI PHÁP VỀ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH 87 2.3.GIẢI PHÁP VỀ CON NGƯỜI 88 2.4.GIẢI PHÁP VỀ THU THẬP VÀ SỬ LÝ THÔNG TIN 89 2.5.GIẢI PHÁP VỀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH 91 2.6. GIẢI PHÁP VỀ VIỆC LẬP TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 94 2.7.GIẢI PHÁP VỀ TRANG THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ 94 3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 96 KẾT LUẬN 97

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác thẩm định các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách &vốn tín dụng tại Sở kế hoạch & đầu tư Ninh Bình.doc