Đề tài Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu

LỜI NÓI ĐẦU Quá trình sản xuất xã hội bao gồm các khâu : sản xuất, phân phối,trao đổi, tiêu dùng. Trong đó doanh nghiệp thương mại đảm nhiệm khâu phân phối lưu thông. Đây là một trong những khâu trọng yếu nhất của tái sản xuất hàng hoá, là khâu then chốt nhất, khâu kết thúc của quá trình kinh doanh ( dù là kinh doanh sản xuất, kinh doanh thương mại, kinh doanh dịch vụ .). Trong phạm vi một doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ không chỉ là khâu trung gian liên kết giữa cung và cầu của thị trường mà hoạt động của nó diễn ra liên tục thông qua một chu kỳ nhất định đó là: Dùng vốn lưu động mua hàng hóa, bán hàng hoá thu tiền Để chu kỳ kinh doanh trên diễn ra liên tục và mang lại hiệu quả thì mục tiêu đầu tiên là phải tiêu thụ được hàng hoá, làm sao để bán được nhiều nhất và nhanh nhất. Có tiêu thụ được hàng hoá doanh nghiệp mới có vốn để mở rộng kinh doanh, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, tránh ứ đọng vốn lâu ngày và không có khả năng thanh toán. Đó chính là mục tiêu và là điều kiện tồn tại của các doanh nghiệp thương mại. Qua đó ta thấy tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các chu kỳ kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ. Đó cũng là cơ sở để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Doanh nghiệp cần phải biết kinh doanh mặt hàng nào, vào thời điểm nào là có lợi nhất. Xuất phát từ tầm quan trọng của quá trình tiêu thụ hàng hoá, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp thương mại phải tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý, đảm bảo theo dõi chặt chẽ việc tiêu thụ hàng hoá. Đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phục vụ cho lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Nhận thức được tầm quan trọng trên, kết hợp với kiến thức đã học và qua quá trình học tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu, với sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Khu thị tuyết Mai cùng các anh chị phòng kế toán công ty, em đã thực hiên luận văn với đề tài nghiên cứu là: “Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tạI công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu”. Nội dung bài luận văn được chia làm 3 phần chính: Chương 1: Lý luận chung về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh. Chương 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu. Chương 3: Đánh giá chung về tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu.

doc74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nội Seiyu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®©y còng lµ mét c¸ch giíi thiÖu hµng ho¸ khÐo lÐo, bëi v× môc tiªu c¬ b¶n cña nhµ b¸n lÎ lµ l­u chuyÓn hµng ho¸ . VÒ hÖ thèng thanh to¸n: Siªu thÞ cã mét hÖ thèng thanh to¸n gåm 4 m¸y tÝnh tiÒn hiÖn ®¹i (lo¹i m¸y tÝnh tiÒn t¹i hai quÇy thu ng©n phÝa d­íi th­êng kh«ng cã ë c¸c siªu thÞ kh¸c). Nh­ng cã mét h¹n chÕ c¬ b¶n, ®ã lµ siªu thÞ Seiyu sö dông lo¹i ho¸ ®¬n ®Æc thï cã tÝnh thuÕ riªng, nÕu nh­ kh¸ch hµng muèn ®æi l¹i mét lo¹i hµng kh«ng ­ng ý hoÆc kh«ng ph¶i lo¹i mµ hä muèn chän th× sÏ rÊt khã kh¨n. Thªm vµo ®ã, viÖc sö dông ho¸ ®¬n thanh to¸n b»ng tiÕng n­íc ngoµi sÏ g©y mét sè trë ng¹i khi kh¸ch hµng lµ ng­êi ViÖt Nam cã ý muèn kiÓm tra c¸c mÆt hµng ®· mua trong ho¸ ®¬n. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng thanh to¸n nµy ®· ®­îc c¶i thiÖn b»ng c¸ch nh©n viªn thu ng©n th­êng xuyªn th«ng b¸o nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ tréi lªn ®Ó kh¸ch hµng dÔ dµng biÕt ®­îc ngay ®Ó cã quyÕt ®Þnh tiÕp tôc mua n÷a hay kh«ng. Bªn c¹nh ®ã gi¸ cña c¸c mÆt hµng cßn ®­îc th«ng b¸o ngay trªn c¸c kÖ hµng ®Ó kh¸ch hµng biÕt ®­îc søc mua. Víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y l·nh ®¹o theo quan hÖ trùc tuyÕn víi c¸c phßng ban vµ c¸c bé phËn chøc n¨ng, ho¹t ®éng cña siªu thÞ cã thÓ nãi lµ kh¸ linh ho¹t, n¨ng ®éng vµ liªn tôc. Mçi bé phËn chøc n¨ng nh­ thùc phÈm t­¬i sèng. . .®Òu ®­îc ph©n phèi nhiÖm vô râ rµng vµ cã tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt hµng m×nh phô tr¸ch. Toµn bé nh©n viªn ®Òu ph¶i kiÓm tra hµng ho¸ hay x¾p xÕp c¸c mÆt hµng tr­íc giê më cöa ®Ó siªu thÞ lu«n cã mét c¬ cÊu ng¨n n¾p, s¹ch sÏ. Râ rµng viÖc tæ chøc ph©n c«ng c¸c c«ng viÖc mét c¸ch khoa häc kh«ng nh÷ng t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh mµ cßn ®Ô dµng cho viÖc kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ kinh doanh. Cã thÓ thÊy r»ng, kinh doanh siªu thÞ t¹i Hµ Néi ®ang ®øng tr­íc nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín. Lµ mét doanh nghiÖp liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu ra ®êi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t, trong khi ng­êi ViÖt Nam ch­a cã thãi quen ®i mua hµng trong siªu thÞ nh­ ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi. H¬n n÷a, gi¸ c¶ hµng ho¸ trong hÇu hÕt c¸c siªu thÞ ë ViÖt Nam th­êng cao h¬n so víi thÞ tr­êng bªn ngoµi. ViÖc hµng ho¸ Trung Quèc trµn ngËp vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ hiÖn nay víi nh÷ng s¶n phÈm mÉu m· ®Ñp, kh«ng kh¸c g× so víi hµng chÝnh h·ng vµ ®Æc biÖt lµ gi¸ c¶ rÊt phï hîp víi tói tiÒn ng­êi d©n. ChÝnh nh÷ng yÕu tè trªn cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi doanh thu tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi chung vµ cña siªu thÞ Hµ Néi Seiyu nãi riªng. VÒ mÆt gi¸ c¶, c¸c mÆt hµng ®­îc b¸n t¹i siªu thÞ Seiyu nÕu gièng t¹i c¸c siªu thÞ kh¸c th× th­êng cã gi¸ ngang b»ng hoÆc cao h¬n chót Ýt, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm tiªu dïng th­êng xuyªn, hµng ngµy, cã trÞ gi¸ trªn d­íi 20.000VND. Tuy nhiªn, víi mét sè mÆt hµng nhËp mµ siªu thÞ kh¸c Ýt thÊy th× gi¸ trÞ t¹i Seiyu t­¬ng ®èi cao. §iÒu nµy ®· tao ra mét t©m lý ë kh¸ch hµng g©y bÊt lîi ®èi víi siªu thÞ lµ cã thÓ nh÷ng mÆt hµng th«ng dông kh¸c còng sÏ cã thÓ cã gi¸ cao h¬n. VÒ c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp víi kh¸ch hµng: Siªu thÞ Seiyu tuy chØ míi thµnh lËp ch­a ®Çy 2 n¨m nh­ng ®· cã kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng quen thuéc. Tuy vËy, viÖc giao tiÕp hÇu hÕt chØ ®­îc thùc hiÖn khi kh¸ch hµng ®i mua hµng trong siªu thÞ vµ chØ chñ yÕu víi bé phËn thu ng©n hoÆc víi mét sè nh©n viªn cña c¸c bé phËn kh¸c trong mét thêi gian rÊt ng¾n lóc ®i chän hµng hoÆc thanh to¸n. Ph­¬ng thøc b¸n hµng tù phôc vô ®· h¹n chÕ ho¹t ®éng giao tiÕp cña siªu thÞ. MÆt kh¸c siªu thÞ còng ch­a cã mét kÕ ho¹ch bµi b¶n nµo ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy. Lùc l­îng nh©n viªn ë quÇy thanh to¸n lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é häc vÊn kh¸, cã thÓ giao tiÕp tiÕng anh tèt vµ thùc hiÖn ®­îc viÖc thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông. Dï vËy, møc ®é hiÓu biÕt vÒ nghÖ thuËt b¸n hµng vµ kü n¨ng vÉn ch­a thËt s©u s¾c. Bé phËn b¸n hµng trong siªu thÞ kh«ng ph¶i lµ nh©n viªn cña c«ng ty mµ do c¸c h·ng Seiyu ®· ký hîp ®ång mua hµng cña hä vµ hä cö nh©n viªn cña h·ng sang Seiyu lµn nhiÖn vô ch¨m sãc hµng ho¸ vµ xóc tiÕn b¸n hµng. Ngoµi lùc l­îng ®ã ra, Seiyu ch­a cã bé phËn b¸n hµng riªng. Thùc tÕ cho thÊy, c¸c nh©n viªn cña h·ng ®«i khi cßn l¬ lµ trong c«ng viÖc, tô tËp chuyÖn trß, cã khi cßn ®øng lÊp c¶ hµng ho¸ khiÕn kh¸ch hµng kh«ng xem ®­îc hµng ho¸. V× thÕ, xóc tiÕn tiªu thô bÞ ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu. 3.1.2) C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô t¹i c«ng ty Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cÊu thµnh nªn b¶n chÊt cña h¹ch to¸n kÕ to¸n. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu sö dông hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam ®Ó h¹ch to¸n cho ®¬n vÞ m×nh. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty rÊt khoa häc vµ hîp lý, víi ®éi ngò nh©n viªn kÕ to¸n tr×nh ®é cao, cã kinh nghiÖm vµ ®Æc biÖt c¸c nh©n viªn ®Òu giao tiÕp tiÕng anh rÊt giái, biÕt sö dông vi tÝnh vµ thµnh th¹o phÇn mÒm kÕ to¸n. ViÖc c«ng ty ¸p dông c¸c phÇn mÒm tin häc ®Ó m¸y tÝnh ho¸ c«ng viÖc kÕ to¸n ®· gi¶m bít ®¸ng kÓ c«ng viÖc ghi chÐp, tÝnh to¸n vµ chi phÝ trong kÕ to¸n. §ång thêi n©ng cao hiÖu qu¶, tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi trong c«ng t¸c kÕ to¸n. VÒ tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ lu©n chuyÓn hîp lý, ®¶m b¶o nguyªn t¾c cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin. H¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty lu«n ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu cña th«ng tin kÕ to¸n: Th«ng tin kÕ to¸n ph¶n ¸nh thùc tÕ, kh¸ch quan toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. Quy tr×nh kÕ to¸n gßm 3 kh©u c¬ b¶n LËp chøng tõ à Ghi sæ kÕ to¸n à LËp b¸o c¸o kÕ to¸n H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty lµ sæ nhËt ký chung. H×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi c«ng ty, ®¶m b¶o nguyªn t¾c cña chÕ ®é kÕ to¸n. Tuy nhiªn, sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i c«ng ty hiÖn nay còng rÊt cång kÒnh, nh­ng víi lo¹i h×ng doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh b¸n lÎ nh­ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu th× ®iÒu nµy lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái. 3.1.3) Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kÝch thÝch tiªu thô t¹i c«ng ty Lµ mét c«ng ty kinh doanh b¸n lÎ lín, siªu thÞ Seiyu nãi riªng vµ c¸c lo¹i h×nh b¸n lÎ kh¸c nãi chung lµ nh÷ng thµnh viªn tÝch cùc nh»m hç trî nhµ s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng kÝch thÝch ng­êi tiªu dïng. H¬n thÕ n÷a, mét sè ho¹t ®éng xóc tiÕn b¸n hµng chØ thøc hiÖn ®èi víi lo¹i h×nh siªu thÞ do ®Æc thï cña ho¹t ®éng thanh to¸n t¹i ®©y lµ cã ho¸ ®¬n nªn dÔ dµng cho ho¹t ®éng kiÓm so¸t, kiÓm tra. Bªn c¹nh nh÷ng ho¹t ®éng do nhµ s¶n xuÊt ®Ò x­íng nh­ gi¶m gi¸, quµ tÆng kÌm b¸n, th­ëng kÌm b¸n, gÇn ®©y siªu thÞ Seiyu còng thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p thu hót kh¸ch hµng riªng cña m×nh nh­ bèc th¨m chóng th­ëng, saving card (thÎ tiÕt kiÖm tiÒn), hµng b¸n phôc vô vµo 2 ngµy cuèi tuÇn t¹i quÇy ¨n s½n . Nãi chung, viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÝch thÝch tiªu thô hµng ho¸ t¹i siªu thÞ Hµ Néi Seiyu ®­îc tiÕn hµnh rÊt hîp lý trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Ho¹t ®éng gi¶m gi¸ trùc tiÕp th­êng ®­îc thùc hiÖn víi hµng t­¬i sèng vµ rau qu¶. §iÒu nµy ®¶m b¶o siªu thÞ lu«n b¸n hµng ®¹t tiªu chuÈn an toµn thùc phÈm vµ chÊt l­îng. Còng t­¬ng tù nh­ vËy, ho¹t ®éng th­ëng thªm hµng, hoÆc tiÒn mét phÇn ho¨c ­u ®·i phèi hîp ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch bµi b¶n, khoa häc nh­: + KhuyÕn m·i b»ng c¸ch gi¶m gi¸ ®­îc sö dông kh«ng th­êng xuyªn, ®iÒu nµy tr¸nh lµm gi¶m gi¸ trÞ cña hµng ho¸ mang nh·n hiÖu cña chinh siªu thÞ Seiyu. + KhuyÕn khÝch b»ng gi¸ c¶ ®­îc thùc hiÖn c¸ch x· nhau vÒ thêi gian. + C¸c h×nh thøc ­u ®·i lu«n ®­îc kÕt hîp víi mét lÝ do hîp lý. 3.2) ph­¬ng h­íng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi 3.2.1) Dù b¸o nhu cÇu vµ t©m lý ng­êi tiªu dïng Hµ Néi Do ®« thÞ ho¸ ph¸t triÓn m¹nh vµ qu¸ tr×nh di d©n víi l­îng lín tõ c¸c ®Þa ph­¬ng vÒ Hµ Néi, t©m ý ng­êi tiªu dïng sÏ cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt ®¸ng kÓ. Nhu cÇu, kh¶ n¨ng cña ng­êi tiªu dïng ngµy cµng cao vµ cã sù ph©n ho¸ s©u s¾c, t©m lý tiªu dïng còng hÕt søc ®a d¹ng. §êi sèng ng­êi d©n ®­îc c¶i thiÖn dÉn tíi c¸c nhu cÇu tiªu dïng còng kh¸c tr­íc. Ng­êi Hµ Néi sÏ tíi c¸c tiÖm ¨n nhiÒu h¬n, ®i du lÞch vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ ®ang ngµy cµng mang tÝnh th­êng xuyªn. Do vËy, c«ng nghiÖp du lÞch vµ th­¬ng nghiÖp sÏ lµ nh÷ng ngµnh cã doanh thu hµng ®Çu ë ViÖt Nam. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c c«ng ty nghiªn cøu thÞ tr­êng th× trong thêi gian tíi, nhu cÇu vÒ thùc phÈm chÕ biÕn s½n cã kh¶ n¨ng t¨ng t­¬ng ®èi cao do c¸c nguyªn nh©n sau: Do nhÞp ®é c«ng nghiÖp ho¸ ngµy cµng t¨ng, thêi gian dµnh cho mua s¾m vµ chÕ biÕn thùc phÈm bÞ gi¶m sót, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng­êi ë ®« thÞ sÏ cµng ®Õn víi nh÷ng s¶n phÈm chÕ biÕn s½n nhiÒu h¬n. Do chÊt l­îng cuéc sèng ngµy cµng cao, nhu cÇu ®ßi hái vÒ an toµn thùc phÈm sÏ kh¾t khe h¬n, c¸c s¶n phÈm ®ãng hép sÏ ®­îc ­a chuéng nhiÒu h¬n vµ ®Æc biÖt lµ c¸c s¶n phÈm dµnh cho trÎ em. Do ¶nh h­ëng cña thu nhËp, khi con ng­êi cã thu nhËp ë møc ®é cao, hä cµng cã thêi gian nghØ ng¬i vµ th­ gi·n, nhu cÇu du lÞch ë d¹ng l÷ hµnh, nhãm sÏ lµ d¹ng ®­îc lùa chon nhiÒu h¬n vµ tÊt nhiªn nhu cÇu vÒ thùc phÈm chÕ biÕn s½n cña nhãm nµy lµ rÊt cÇn thiÕt. Trong vßng 10 n¨m tíi, ng­êi tiªu dïng trÎ nh×n chung sÏ næi lªn lµ mét nhãm tiªu dïng ®¸ng kÓ vµ nhãm nµy còng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c nhãm tiªu dïng kh¸c vÒ nhu cÇu vµ t©m lý tiªu dïng. N¾m b¾t ®­îc nhu cÇu, t©m lý kh¸ch hµng vµ tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng c¬ héi cã ®­îc lµ ch×a kho¸ thµnh c«ng cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng vµ cña bÊt kú mét c«ng ty nµo nãi chung. Trong thêi gian tíi, siªu thÞ Hµ Néi Seiyu ®· ®­a ra mét sè ®Þnh h­íng kinh doanh nh­ sau: 3.2.2) §Þnh h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi cña siªu thÞ Hµ Néi Seiyu Do Còng ®ang ë trong mét m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c siªu thÞ kh¸c vµ c¸c trung t©m th­¬ng m¹i nªn vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi siªu thÞ Seiyu lµ cñng cè h×nh ¶nh cña m×nh trong t©m trÝ kh¸ch hµng h¬n n÷a, thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó thu hót kh¸ch hµng mµ vÉn ®¶m b¶o tèi ®a lîi nhuËn. Do phôc vô ®èi t­îng kh¸ch hµng lµ ng­êi ngoµi, ng­êi ViÖt Nam cã møc thu nhËp cao, khã tÝnh vµ ®ßi hái dÞch vô hÕt søc hoµn h¶o nªn c¸c nhµ qu¶n trÞ siªu thÞ chñ tr­¬ng duy tr× chiÕn l­îc kinh doanh lµ cung cÊp hµng ho¸ cã chÊt l­îng cao vµ dÞch vô hoµn h¶o. Cã thÓ nãi r»ng, viÖc theo ®uæi chiÕn l­îc nµy sÏ lµm chËm l¹i tiÕn ®é thu håi vèn ®· bá ra, nh­ng ®©y lµ mét quyÕt ®Þnh ®óng v× ngoµi nh÷ng mÆt hµng kh¸c biÖt, viÖc kinh doanh nh÷ng hµng ho¸ gièng c¸c siªu thÞ kh¸c mµ kh«ng ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ dÞch vô chu ®¸o th× còng ®ång nghÜa víi kh¸ch hµng sÏ dÇn dÇn rêi bá siªu thÞ. Mét ®Æc ®iÓm n÷a trong chiÕn l­îc ho¹t ®éng cña siªu thÞ Seiyu lµ lu«n coi träng c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô d­íi nhiÒu h×nh thøc vµo bÊt kÓ thêi ®iÓm nµo, dÞp nµo cã ý nghÜa. §iÒu nµy cã ®­îc lµ do kinh nghiÖp kinh doanh ®­îc ¸p dông linh ho¹t trong ho¹t ®éng cña c¸c nhµ qu¶n trÞ NhËt B¶n ®· thùc hiÖn ë nhiÒu n­íc Ch©u ¸ ph¸t triÓn tr­íc ®ã. Siªu thÞ Seiyu ®·, ®ang vµ vÉn sÏ tiÕp tôc ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p míi ®Ó thu hót kh¸ch hµng, ch¼ng h¹n nh­ ch­¬ng tr×nh “ThÎ tiÕt kiÖm tiÒn mua hµng”(saving card) ®­îc thùc hiÖn trong hai th¸ng gÇn ®©y ®· cã nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng mõng, ®ã lµ l­îng kh¸ch vµo mua hµng vµ doanh thu ®Òu t¨ng, ®ång thêi kh¸ch hµng l¹i c¶m thÊy thó vÞ nh­ m×nh ®ang tham dù mét trß ch¬i. NÕu nh­ c¸c nhµ s¶n xuÊt th­êng ¸p dông nhiÒu chiÕn l­îc ®Èy m¹nh tiªu dïng, th× c¸c doanh nghiÖp b¸n lÎ ra søc thu hót sù chó ý cña kh¸ch hµng v× hä lµ ng­êi quyÕt ®Þnh trùc tiÕp sù sèng cßn cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy, siªu thÞ Seiyu còng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch tiªu thô ®· ®­îc thùc hiÖn trong thêi gian qua ®Ó x©y dùng mét danh s¸ch kh¸ch mua hµng th­êng xuyªn vµ tiÕn tíi thùc hiÖn mét héi nghÞ kh¸ch hµng cã quy m« nhá vµo dÞp kû niÖm 3 n¨m ngµy thµnh lËp. Môc tiªu ®Æt ra trong thêi gian tíi cña siªu thÞ lµ: T¨ng doanh sè dùa trªn c¬ së ®a d¹ng ho¸ chñng lo¹i hµng ho¸, më thªm quÇy thùc phÈm chÕ biÕn s½n, ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ Seiyu ph¶i nç lùc h¬n rÊt nhiÒu trong viÖc t×m kiÕm nguån hµng míi víi chÊt l­îng lu«n lu«n ®¶m b¶o vµ gi¸ c¶ hîp lý h¬n. Kh¸ch hµng ViÖt Nam hiÖn t¹i vµo siªu thÞ chñ yÕu vÉn lµ ng­êi ViÖt Nam cã thu nhËp t­¬ng ®èi cao vµ nh÷ng mÆt hµng bÇy b¸n ®a sè lµ cao cÊp. ChÝnh v× vËy, nÕu nh­ muèn më réng ph¹m vi thÞ tr­êng th× siªu thÞ cÇn kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ thÊp h¬n th× míi cã kh¶ n¨ng thu hót thªm ®èi t­îng kh¸ch hµng cã thu nhËp trung b×nh hoÆc kÐm h¬n. Còng cã nhiÒu ý kiÕn cho r»ng cÇn lùa chän ®èi t­îng kh¸ch hµng theo vÞ thÕ cña cöa hµng nh­ng siªu thÞ b¸n thùc phÈm vµ c¸c lo¹i hµng tiªu dïng kh«ng l©u bÒn, phæ biÕn th× møc ®é c¸ch biÖt chØ cßn lµ t­¬ng ®èi. TiÕn tíi, siªu thÞ Seiyu cã kÕ ho¹ch ®a d¹ng mÆt hµng ®Ó më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng, c¬ héi b¸n vµ t¨ng c­êng dÞch vô kh¸ch hµng nh­: T¨ng giao dÞch tõ dÞch vô giao hµng t¹i nhµ, kÐo dµi thêi gian kinh doanh vµo mïa hÌ.(V× vËy, lu«n ®¶m b¶o hµng ho¸ cã chÊt l­îng tèt víi nh÷ng chñng lo¹i ®a d¹ng sÏ lµ th«ng ®iÖp qu¶ng c¸o tèt nhÊt thu hót nhãm kh¸ch hµng cã møc thu nhËp trung b×nh nãi riªng vµ kh¸ch hµng tiªu dïng nãi chung t¹i siªu thÞ Seiyu). 3.3 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp Nh­ ®· tr×nh bµy ë trªn, hÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n t¹i c«ng ty lµ rÊt tèt, ®Çy ®ñ th«ng tin, lu©n chuyÓn hîp lý . . . nªn hiÖn t¹i ch­a cã g× cÇn bæ sung, söa ®æi. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc, c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ cña m×nh, siªu thÞ Seiyu còng cÇn kh¾c phôc mét sè khã kh¨n §Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c ®èi thñ cña m×nh c«ng ty cÇn ph¶i th­êng xuyªn xem xÐt ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c xem hä ®ang muèn thu hót ®èi t­îng kh¸ch hµng nµo, b»ng c¸ch nµo, vµ møc ®é c¹nh tranh cña hä ®èi víi siªu thÞ Seiyu nh­ thÕ nµo. Ngoµi ra, c«ng ty cßn ph¶i quan t©m c¶ viÖc nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh cã nh÷ng nguån hµng tõ ®©u vµ hä ®¸nh gi¸ nh­ thÕ nµo vÒ tiÒm lùc kinh doanh cña c«ng ty. Muèn vËy, c«ng ty cÇn cã mét bé phËn chuyªn tr¸ch nghiªn cøu thÞ tr­êng. Kh¸ch hµng th­êng xuyªn hiÖn t¹i cña Seiyu lµ kh¸ch hµng n­íc ngoµi vµ ng­êi ViÖt Nam cã thu nhËp cao. §iÒu nµy, cho thÊy c«ng ty cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc kinh doanh trong t­¬ng lai ®Ó thu hót c¶ nh÷ng kh¸ch hµng cã thu nhËp kÐm h¬n hai nhãm kh¸ch hµng hiÖn t¹i. VÒ phÇn gi¸ c¶ cña c¸c mÆt hµng nhËp mµ siªu thÞ kh¸c Ýt thÊy th× ë Seiyu cã gi¸ t­¬ng ®èi cao. VÊn ®Ò nµy Seiyu cã thÓ gi¶i quyÕt b»ng c¸ch g©y dùng lßng tin ë kh¸ch hµng th«ng qua viÖc t×m kiÕm nguån hµng tin cËy vµ chi phÝ mua vµo ph¶i ch¨ng. MÆt kh¸c, c«ng ty nªn ¸p dông chiÕn l­îc gi¶m gi¸ trong viÖc b¸n mét sè mÆt hµng theo bé (trong ng¾n h¹n) ®Ó cã thÓ thu ®­îc phÇn lîi nhuËn theo sè l­îng vÝ dô nh­: kem c¹o r©u vµ dao c¹o r©u cïng h·ng, dÇu géi ®Çu vµ s÷a t¾m cïng h·ng . . . siªu thÞ cÇn t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng giao tiÕp víi kh¸ch hµng, ch¼ng h¹n nh­: tuyªn truyÒn hay b¸o c¸c hµng n¨m v× siªu thÞ cã mét lîi thÕ rÊt lín lµ cã logo riªng cña m×nh, cã bao gãi riªng hÕt søc ®Æc biÖt. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn sÏ nhanh chãng ®­a tªn tuæi cña siªu thÞ vµo trong t©m trÝ cña kh¸ch hµng nÕu nã thµnh c«ng. Ngoµi ra, c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o còng lµ mét chiªu thøc thu hót kh¸ch hµng rÊt hiÖu qu¶. H×nh thøc b¸n hµng tù phôc vô vµ ho¹t ®éng thanh to¸n cña siªu thÞ víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh tiÒn ®· h¹n chÕ sù giao tiÕp gi÷a nh©n viªn víi kh¸ch hµng nh­ng cung c¸ch phôc vô thÓ hiÖn møc ®é quan t©m ©n cÇn tíi kh¸ch hµng sÏ lµ mét trong nh÷ng lý do ®Ó ng­êi kh¸ch l­u luyÕn víi siªu thÞ. V× vËy, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÇn cã nh÷ng ho¹t ®éng ®«n ®èc, theo dâi vµ kiÓm tra ®Ó tõ ®ã cã thÓ ®­a ra mét sè chØ tiªu nhÊt ®Þnh nµo ®ã ®Ó cã sù khen th­ëng tho¶ ®¸ng ®èi víi nh©n viªn. §Ó n©ng cao h¬n n÷a nghiÖp vô b¸n hµng, siªu thÞ cÇn cã h­íng cho nh©n viªn häc hái, t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng nµy. Lµ lo¹i h×nh kinh doanh chuyªn b¸n lÎ, víi ph­¬ng ph¸p b¸n hµng tù phôc vô, diÖn tiÕp xóc víi kh¸ch hµng kh«ng lín, nªn c¸c nh©n viªn cña siªu thÞ cµng cÇn ph¶i n¾m râ nh÷ng kiÕn thøc vµ hiÓu biÕt ®Ó t¨ng kü n¨ng b¸n hµng cu¶ m×nh, ®ã lµ sù hiÓu biÕt vÒ kh¸ch hµng vµ kiÕn thøc vÒ s¶n phÈm. Bªn c¹nh ®ã, lùc l­îng b¸n hµng do c¸c h·ng cö tíi còng cÇn ®­îc ®«n ®èc, nh¾c nhë. V× chØ cã nh÷ng ng­êi nµy míi cã kh¶ n¨ng hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm cña h·ng m×nh nhiÒu nhÊt. Siªu thÞ cÇn cã mét sè quy ®Þnh chÆt chÏ vµ cô thÓ trong viÖc liªn hÖ gi÷a c¸c bé phËn chøc n¨ng víi nhau vµ hoÆc gi÷a c¸c phßng ban víi c¸c bé phËn nµy h¬n n÷a. §ã lµ nh©n viªn thu ng©n lu«n lu«n lµm viÖc trùc tiÕp víi phßng kÕ to¸n. V× vËy, cã thÓ ®Æt bé phËn nµy d­íi sù chØ ®¹o cña phßng kÕ to¸n thay v× ho¹t ®éng trong sù qu¶n lý cña phßng kinh doanh nh­ hiÖn nay. Phßng hµnh chÝnh lµ n¬i liªn hÖ cña siªu thÞ vÒ nh©n sù vµ c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn nh­ng hÇu hÕt mäi ho¹t ®éng vÒ xóc tiÕn hçn hîp chñ yÕu do bé phËn kinh doanh tiÕn hµnh. V× vËy, cÇn cã sù ph©n ®Þnh râ rµng h¬n n÷a vÒ chøc n¨ng lµm viÖc nµy cña hai phßng. MÆt kh¸c thùc hiÖn giao dÞch víi c¸c nhµ cung cÊp chñ yÕu lµ nh©n viªn cña c¸c bé phËn chøc n¨ng. V× vËy, c¸c nhµ qu¶n lý siªu thÞ còng ®· ph©n cho ng­êi nhËp hµng hay b¶o qu¶n nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ nªn c¸c ho¹t ®éng kh«ng bÞ chång chÐo. Trong viÖc thùc hiÖn dÞch vô giao hµng t¹i nhµ th× sù phèi hîp nµy cµng cÇn chÆt chÏ do sè l­îng ®Æt hµng ph¶i trïng khíp víi sè l­îng hµng giao cho kh¸ch. Phßng hµnh chÝnh cÇn thùc hiÖn triÓn khai mét c¸ch khÈn tr­¬ng c¸c ®¬n ®Æt hµng ®Ó giao cho c¸c bé phËn thùc hiÖn giao hµng ®óng n¬i, ®óng lóc. C¸c buæi häp th­êng xuyªn ®­îc tiÕn hµnh còng ®· t¹o nªn mét sù phèi hîp ®ång bé h¬n gi÷a c¸c bé phËn trong ho¹t ®éng cña siªu thÞ. TÊt nhiªn, muèn kinh doanh cã hiÖu qu¶, muèn ph¸t triÓn, mçi siªu thÞ ph¶i tù th©n vËn ®éng, ph¶i thËt tÝch cùc v­¬n lªn. Nh­ng ®Ó h­íng ®­îc hÖ thèng siªu thÞ trong t­¬ng lai lµ c¸c trung t©m th­¬ng m¹i ®i ®óng ®­êng, ph¸t triÓn hîp lý, hîp xu thÕ th× nhµ n­íc vµ thµnh phè còng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó qu¶n lý còng nh­ gióp ®ì b¶o hé ho¹t ®éng cña c¸c siªu thÞ: Thø nhÊt, thµnh phè cÇn quy ho¹ch l¹i hÖ thèng siªu thÞ Së th­¬ng m¹i thµnh phè cÇn cã sù kÕt hîp chÆt chÏ víi uû ban nh©n d©n thµnh phè vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý, quy ho¹ch ®« thÞ ®Ó cã nh÷ng ®Þnh h­íng vÒ ®Þa ®iÓm hîp lý cho c¸c siªu thÞ khi thµnh lËp. Së cã thÓ th«ng qua viÖc cÊp giÊy phÐp ®Ó l­u ý hay t­ vÊn cho c¸c nhµ kinh doanh siªu thÞ vÒ mËt ®é d©n c­, kh¶ n¨ng mua s¾m, c¬ cÊu tiªu dïng, tr¸nh dÉn ®Õn trïng hîp do vÞ trÝ qu¸ gÇn nhau mµ c¹nh tranh ®«i bªn sÏ rÊt gay g¾t. Thø hai , c¸c quy chÕ chÝnh s¸ch cho hÖ thèng siªu thÞ Hµ Néi Cã thÓ thÊy r»ng, nguyªn nh©n sù thiÕu chuyªn nghiÖp cña c¸c siªu thÞ phÇn lín lµ do tù c¸c doanh nghiÖp. Nh­ng sù ph¸t triÓn lén xén vµ tù ph¸t phÇn nµo còng do thiÕu sãt cña c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng qu¶n lý. §ã lµ, hä ch­a ®­a ra c¸c quy chÕ vÒ thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ vµ tiªu chuÈn ho¸ siªu thÞ. KÕt luËn chung Trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, tiªu thô hµng ho¸ ®· trë thµnh vÊn ®Ò quan träng, then chèt ®èi víi sù sèng cßn vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi chung, vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu nãi riªng. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu, b­íc ®Çu em ®· lµm quen ®­îc víi c«ng viÖc cña ng­êi c¸n bé kÕ to¸n vµ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, nghiªn cøu, t×m hiÓu t¹i ®©y cã thÓ nhËn xÐt r»ng: Tuy ®©y lµ mét c«ng ty vÉn cßn rÊt non trÎ, tõ khi thµnh lËp cho tíi nay lµm ¨n ch­a cã l·i nh­ng víi tr×nh ®é qu¶n lý, sù nhiÖt t×nh, yªu nghÒ cña c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cïng víi nh÷ng g× mµ c«ng ty ®· ®¹t ®­îc th× cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, C«ng ty cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn rÊt tèt. Bªn c¹nh ®ã, kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn bé phËn kÕ to¸n c«ng ty, c«ng t¸c tæ chøc chøng tõ, sæ s¸ch, h¹ch to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty hÕt søc hîp lý, khoa häc gióp cho c«ng ty qu¶n lý tèt h¬n ho¹t ®éng tiªu thô cña m×nh, ®¶m b¶o c¸c chu kú kinh doanh diÔn ra ®Òu ®Æn, kh«ng bÞ ø ®äng vèn, mang l¹i doanh thu cao vµ tiÕn tíi cã lîi nhuËn cao cho c«ng ty. HiÖn nay, nh÷ng quy ®Þnh vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¸ tr×nh tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ®· ®­îc Bé tµi chÝnh söa ®æi, bæ sung nh»m ®¸p øng tèt h¬n yªu cÇu qu¶n lý vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiªu thô trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh»m môc ®Ých thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô kinh doanh trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ míi, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu cÇn ph¶i kh¾c phôc mét sè khã kh¨n nh­ ®· ®Ò cÆp ë trªn. Do ®iÒu kiÖn thêi gian nghiªn cøu cã h¹n vµ lµ mét sinh viªn thùc tËp víi tr×nh ®é h¹n chÕ nªn trong bµi luËn v¨n tèt nghiÖp em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong cã ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n ®äc ®Ó bµi lu©n v¨n tèt nghiÖp ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi nãi ®Çu 1 Ch­¬ng 1: Lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n tiªu thô Hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 3 1.1) Nhòng vÊn ®Ò chung vÒ tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 3 1.1.1) Vai trß cña tiªu thô hµng ho¸ trong c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i vµ nhiÖm vô h¹ch to¸n tiªu thô. 3 1.1.2) C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng ho¸. 6 1.1.3) Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng xuÊt b¸n. 7 1.1.4) Ph­¬ng ph¸p tÝnh chi phÝ thu mua hµng ho¸ . 9 1.2) H¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸. 9 1.2.1) Ph­¬ng ph¸p thÎ song song. 10 1.2.2) Ph­¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. 10 1.2.3) Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­. 11 1.3) H¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô hµng ho¸. 12 1.3.1) Vµi nÐt vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 12 1.3.2) Chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu. 15 1.3.3) Tµi kho¶n sö dông. 15 1.3.4) Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n tæng hîp. 16 1.4) H¹ch to¸n tæng hîp x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 22 1.4.1) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 22 1.4.2) H¹ch to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 26 1.5)HÖ thèng sæ kÕ to¸n tæng hîp vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qña kinh doanh. 28 1.5.1) H×nh thøc NhËt ký - sæ c¸i. 28 1.5.2) H×nh thøc nhËt ký chung. 29 1.5.3) H×nh thøc chøng tõ - ghi sæ. 30 1.5.4) H×nh thøc nhËt ký - chøng tõ. 31 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu. 32 2.1) §Æc ®iÓm vµ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu. 32 2.1.1) Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. 32 2.1.2) §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña c«ng ty. 33 2.1.3) N¨ng lùc vµ c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh bªn trong doanh nghiÖp 34 2.1.4) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 34 2.1.5) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. 37 2.1.6) §Æc ®iÓm bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 38 2.2) H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i c«ng ty. 38 2.2.1) H×nh thøc kÕ to¸n. 38 2.2.2) HÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n. 38 2.2.3) HÖ thèng chøng tõ vµ hÖ thèng tµi kho¶n ¸p dông t¹i c«ng ty. 39 2.3.1) Tæ chøc h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu 39 2.3.2) TÝnh gi¸ vèn hµng xuÊt b¸n ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 41 2.4) Tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Sieyu. 41 2.4.1) Tµi kho¶n sö dông. 41 2.4.2) H¹ch to¸n nghiÖp vô b¸n lÎ hµng ho¸ . 41 2.4.3) H¹ch to¸n c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu . 42 2.5) H¹ch to¸n tæng hîp nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ ë C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu . 43 Tæ chøc nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu. 43 2.6.1) H¹ch to¸n chi phÝ nghiÖp vô kinh doanh. 43 2.6.2) Tæ chøc kÕ to¸n nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh ë c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Sieyu. 56 Ch­¬ng 3:§¸nh gi¸ chung vÒ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh vµ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh tai c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu. 62 3.1 - §¸nh gi¸ chung. 62 3.1.1) Mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 62 3.1.2) C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô t¹i c«ng ty . 64 3.1.3) Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kÝch thÝch tiªu thô t¹i c«ng ty. 65 3.2) ph­¬ng h­íng vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. 65 3.2.1) Dù b¸o nhu cÇu vµ t©m lý ng­êi tiªu dïng Hµ Néi. 65 3.2.2) §Þnh h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi cña siªu thÞ Hµ Néi Seiyu. 66 3.3 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp. 67 KÕt luËn chung 70 Bé GI¸O DôC §µO T¹O §¹I HäC D¢N LËP §¤NG §¤ Kho¸ luËn tèt nghiÖp C«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu Hµ Néi-n¨m 2001. Bé GI¸O DôC §µO T¹O §¹I HäC d©n lËp §¤NG §¤ Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp C«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu Gi¸o viªn h­íng dÉn: Khu ThÞ TuyÕt Mai Sinh viªn thùc hiÖn : §µm ThÞ Nhung Líp : KTB Khoa : KÕ to¸n Hµ Néi n¨m 2001 Bé GI¸O DôC §µO T¹O §¹I HäC d©n lËp §¤NG §¤ Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp C«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu Hµ Néi n¨m 2001 Bé GI¸O DôC §µO T¹O §¹I HäC D¢N LËP §¤NG §¤ Kho¸ luËn tèt nghiÖp C«ng t¸c h¹ch to¸n tiªu thô hµng ho¸ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh t¹I c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Hµ Néi Seiyu Hµ Néi-n¨m 2001. MÉu biÓu sè 2: C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu NhËt ký chung Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i Tµi kho¶n M· KH/Nhµ cung cÊp Tªn KH/Nhµ cung cÊp Nî Cã 01/12/2000 0001 Thu tiÒn b¸n hµng 111 Ph¶i thu thÎ tÝn dông tõ ng©n hµng 1311 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1312 Doanh thu b¸n hµng 5111 VAT ph¶i nép 3331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2000 0026 112 98.000 PhÝ NH thanh to¸n 11/12/2000 6428 89.090 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1331 8.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/12/2000 0129 Mua hµng cña nhµ cung cÊp 611 4.000.000 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1331 123.711 331 Anh Minh 4.000.000 331 Anh minh 123.711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/12/2000 0030 111 55.200 Chi phÝ vËn chuyÓn trøng 6417 53.996 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 1331 1.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MÉu biÓu sè: 3 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 5111 0 01/12/2000 0001 Doanh thu b¸n hµng 01/12/2000 88.628.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 04/12/2000 0012 Doanh thu b¸n hµng 04/12/2000 74.606.000 05/12/2000 0013 Doanh thu b¸n hµng 05/12/2000 69.044.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10/12/2000 0019 Doanh thu b¸n hµng 10/12/2000 88.981.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14/12/2000 0029 Doanh thu b¸n hµng 14/12/2000 57.302.100 15/12/2000 0031 Doanh thu b¸n hµng 15/12/2000 62.520.300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20/12/2000 0044 Doanh thu b¸n hµng 20/12/2000 64.298.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25/12/2000 0055 Doanh thu b¸n hµng 25/12/2000 86.620.000 26/12/2000 0061 Doanh thu b¸n hµng 26/12/2000 89.842.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31/12/2000 0078 Doanh thu b¸n hµng 31/12/2000 151.308.500 0050 KÕt chuyÓn TK5111à TK9111 9111 3.379.460.400 ** Tæng doanh thu: 3.379.460.400 3.379.460.400 0 *** Tæng ph¸t sinh: 3.379.460.400 3.379.460.400 MÉu biÓu sè: 4 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 111 427.845.200 01/12/2000 0001 Thu tiÒn b¸n hµng 01/12/2000 84.162.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 04/12/2000 0012 Thu tiÒn b¸n hµng 04/12/2000 69.600.000 05/12/2000 0013 Thu tiÒn b¸n hµng 05/12/2000 65.142.500 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10/12/2000 0019 Thu tiÒn b¸n hµng 10/12/2000 87.530.470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14/12/2000 0029 Thu tiÒn b¸n hµng 14/12/2000 52.906.000 15/12/2000 0031 Thu tiÒn b¸n hµng 15/12/2000 59.491.200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20/12/2000 0044 Thu tiÒn b¸n hµng 20/12/2000 57.076.294 G-0023 Göi tiÒn b¸n hµng 19/12/2000 vµoTK 112 86.577.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25/12/2000 0055 Thu tiÒn b¸n hµng 25/12/2000 78.881.000 26/12/2000 0061 Thu tiÒn b¸n hµng 26/12/2000 82.951.700 T-0071 Ph¶i thu tõ kh¸ch hµng TX0001 1311 700.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31/12/2000 0078 Thu tiÒn b¸n hµng 31/12/2000 145.669.200 ** Tæng : 3.291.124.000 3.291.124.000 453.822.300 *** Tæng ph¸t sinh: 3.291.124.000 3.291.124.000 MÉu biÓu sè: 5 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 3331 (1.945.098.000) 01/12/2000 0001 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 7.409.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 04/12/2000 0012 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 6.694.400 05/12/2000 0013 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 6.318.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10/12/2000 0019 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 6.086.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14/12/2000 0029 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 4.510.700 15/12/2000 0031 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 5.335.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20/12/2000 0044 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 5.589.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25/12/2000 0055 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 7.387.770 26/12/2000 0061 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 7.634.910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31/12/2000 0078 VAT ph¶i nép trªn doanh thu 12.311.200 0062 VAT ®­îc khÊu trõ 1331 1.470.529.050 1332 742.409.550 ** Tæng : 2.212.938.600 267.840.600 0 *** Tæng ph¸t sinh: 2.212.938.600 267.840.600 MÉu biÓu sè: 6 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 6111 1.088.929.500 01/12/2000 M-0020 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AB06 3311 2.758.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 04/12/2000 M-0061 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AZ36 3312 7.797.300 05/12/2000 M-0079 Mua hµng cña nhµ cung cÊp HP17 3313 23.994.700 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10/12/2000 M-0129 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AB16 3311 4.000.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14/12/2000 M-0205 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AB20 3311 4.373.500 15/12/2000 M-0096 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AZ43 3312 40.664.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20/12/2000 M-0224 Mua hµng cña nhµ cung cÊp HP83 3313 6.042.800 M-0229 Hµng tr¶ l¹i cho nhµ cung cÊp HP84 3313 60.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 25/12/2000 M-0232 Mua hµng cña nhµ cung cÊp AB81 3311 30.790.200 26/12/2000 M-0243 Hµng tr¶ l¹i cho nhµ cung cÊp AZ81 3311 600.767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 31/12/2000 M-0316 Mua hµng cña nhµ cung cÊp TE12 3310 500.000 ** Tæng : 2.940.746.500 1.087.550.000 1.429.125.800 *** Tæng ph¸t sinh: 2.940.746.500 1.087.550.000 MÉu biÓu sè: 7 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 632 0 31/12/2000 D-0005 Dù phßng mÊt hµng th¸ng 12/00 159 V-0060 Gi¸ vèn hµng b¸n th¸ng 12/2000 6111 V-0061 KÕt chuyÓn TK632 à TK911 911 ** Tæng : *** Tæng ph¸t sinh: MÉu biÓu sè: 8 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 641 0 01/12/2000 0016 Chi cho th­ xóc tiÕn b¸n hµng 3310 400.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08/12/2000 0014 Chi giÊy gãi cho tÇng 2 111 150.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2000 0027 Chi phÝ khai tr­¬ng tÇng 2 111 2.618.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/12/2000 0046 Thuª taxi chuyÓn hµng cho kh¸ch 111 100.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21/12/2000 0327 PhÝ vËn chuyÓn T12 cho kh¸ch hµng LT-01 3310 1.549.100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/12/2000 0030 Chi phÝ vËn chuyÓn trøng 3310 53.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/12/2000 0059 May ®ång phôc cho nh©n viªn 3310 1.100.000 0062 Mua dông cô cho phßng t­¬i sèng 111 500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12/2000 0332 Mua dông cô cho phßng c¸ DC-00 3310 800.000 C-0039 Kh¸u hao tµi s¶n cè ®Þnh 2141 129.327.200 C-0055 KÕt chuyÓn TK641à TK911 9111 239.450.900 ** Tæng : 239.450.900 239.450.900 *** Tæng ph¸t sinh: 239.450.900 239.450.900 MÉu biÓu sè: 10 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 642 0 01/12/2000 CF-0016 PhÝ ng©n hµng 01/12/2000 40.000 M-0016 Chi phÝ lµm name cards DC-05 3310 2.911.800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04/12/2000 CF-0007 Thanh to¸n tiÒn x¨ng « t« 111 237.000 B¶o d­ìng xe « t« 111 283.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/12/2000 CF-0026 PhÝ ng©n hµng 112 90.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/12/2000 CF-0037 PhÝ tr¶ cho dÞch vô Internet 11/00 112 700.000 CF-0041 TiÒn ®iÖn,®iÖn tho¹i tÇng 2 112 3.287.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18/12/2000 M-0152 Mua ®å dïng cho v¨n phßng T12 DC-01 3310 4.500.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/12/2000 M-0063 Thanh to¸n tiÒn mua x¨ng 111 250.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/12/2000 CF-0072 PhÝ kiÓm tra søc khoÎ nh©n viªn 111 900.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12/2000 NV-0035 Chi th­áng cho nh©n viªn T12/00 3343 15.600.000 NV-0047 Tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn 3343 88.161.367 . . . . . . . . . . . C-0057 KÕt chuyÓn TK642 à TK911 911 505.811.870 ** Tæng : 505.811.870 505.811.870 *** Tæng ph¸t sinh: 505.811.870 505.811.870 Méu biÓu 12: MÉu biÓu sè: 3 C«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu Sæ c¸i tµi kho¶n Tõ ngµy 01/12/2000 ®Õn 31/12/2000 §¬n vÞ tÝnh: VND Ngµy th¸ng Chøng tõ sè DiÔn gi¶i M· KH/Nhµ cung cÊp TK ®èi øng Nî Cã Sè d­ Sè hiÖu tµi kho¶n: 911 0 31/12/2000 KÕt chuyÓn TK511 à TK911 5111 3.379.460.400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK711 à TK911 7111 881.865.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK721 à TK911 7212 1.823.402.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK811 à TK911 8111 1.881.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK821 à TK911 8212 1.520.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK641 à TK911 641 239.450.900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK642 à TK911 642 505.811.870 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn TK632 à TK911 632 2.714.616.600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KÕt chuyÓn sang TK421 4212 1.021.593.470 ** Tæng : 5.284.801.370 5.284.801.370 0 *** Tæng ph¸t sinh: 5.284.801.370 5.284.801.375. (Nguån sè liÖu kÕ to¸n c«ng ty TNHH Hµ Néi Seiyu) MÉu biÓu 13 Cuèi kú, kÕ to¸n lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh th¸ng 12 n¨m 2000 PhÇn I - L·i,Lç §¬n vÞ tÝnh: VND stt ChØ tiªu M· sè Th¸ng12 Doanh thu 1 3,379,460,400 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 2 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 - + ChiÕt khÊu 4 - + Gi¶m gi¸ 5 - + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 - + ThuÕ Doanh thu, xuÊt nhËp khÈu 7 - 1 Doanh thu thuÇn 10 3,379,460,400 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2,714,616,600 3 L·i gép 20 664,843,800 4 Chi phÝ b¸n hµng 21 239,450,900 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 505,811,870 6 L·i(lç) tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 (80,418,970) - thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 881,865,600 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1,823,402,000 7 L·i (lç) tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 (941,536,400) 8 Thu nhËp kh¸c 41 1,881,900 9 Chi phÝ kh¸c 42 1,520,000 10 Thu nhËp kh¸c 50 361,900 11 L·i(lç) rßng tr­íc thuÕ 60 (1,021,593,470) 12 ThuÕ ph¶i nép 70 - 13 L·i(lç) sau thuÕ 80 (1,021,593,470) MÉu biÓu 14 MÉu B02-DN b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 1999 PhÇn I - L·i,Lç §¬n vÞ tÝnh: VND stt ChØ tiªu M· sè 1/10/1999®Õn 30/10/1999 1/11/1999®Õn 30/11/1999 1/12/1999®Õn 31/12/1999 tæng quý 4/99 Doanh thu 1 3,107,160,300 2,692,872,000 2,278,584,200 8,078,616,500 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 2 - C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 - + ChiÕt khÊu 4 - + Gi¶m gi¸ 5 - + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 - + ThuÕ Doanh thu, xuÊt nhËp khÈu 7 - 1 Doanh thu thuÇn 10 3,107,160,300 2,692,872,000 2,278,584,200 8,078,616,500 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2,523,850,000 2,187,336,600 1,850,823,300 6,562,009,900 3 L·i gép 20 583,310,300 505,535,400 427,760,900 1,516,606,600 4 Chi phÝ b¸n hµng 21 224,091,200 194,212,210 164,333,400 582,636,810 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 473,551,500 410,411,300 347,271,140 1,231,233,940 6 L·i(lç) tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 (114,332,400) (99,088,110) (83,843,640) (297,264,150) - thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 920,512,750 797,716,000 675,042,680 2,393,271,430 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1,883,919,800 1,632,730,500 1,381,541,200 4,898,191,500 7 L·i (lç) tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 (963,407,050) (835,014,500) (706,498,520) (2,504,920,070) 8 Thu nhËp kh¸c 41 1,586,800 1,374,690 1,163,130 4,124,620 9 Chi phÝ kh¸c 42 1,313,000 1,138,300 962,950 3,414,250 10 Thu nhËp kh¸c 50 273,800 236,390 200,180 710,370 11 L·i (lç) trø¬c thuÕ 60 (1,077,465,650) (933,866,220) (790,141,980) (2,801,473,850) 12 ThuÕ ph¶i nép 70 - 13 L·i(lç) sau thuÕ 80 (1,077,465,650) (933,866,220) (790,141,980) (2,801,473,850) MÉu biÓu 15 MÉu B02-DN b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2000 PhÇn I - L·i,Lç §¬n vÞ tÝnh: VND stt ChØ tiªu M· sè 1/10/1999®Õn 30/10/1999 1/11/1999®Õn 30/11/1999 1/12/1999®Õn 31/12/1999 tæng quý 4/99 Doanh thu 1 3,072,236,810 2,765,013,090 3,379,460,400 9,216,710,300 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 2 C¸c kho¶n gi¶m trõ 3 + ChiÕt khÊu 4 + Gi¶m gi¸ 5 + Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 6 + ThuÕ Doanh thu, xuÊt nhËp khÈu 7 1 Doanh thu thuÇn 10 3,072,236,810 2,765,013,090 3,379,460,400 9,216,710,300 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 11 2,467,833,450 2,221,050,000 2,714,616,600 7,403,500,050 3 L·i gép 20 604,403,360 543,963,090 664,843,800 1,813,210,250 4 Chi phÝ b¸n hµng 21 217,682,810 195,914,400 239,450,900 653,048,110 5 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 459,829,070 413,846,000 505,811,870 1,379,486,940 6 L·i(lç) tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 (73,108,520) (65,797,310) (80,418,970) (219,324,800) - thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 801,696,100 721,526,400 881,865,600 2,405,088,130 - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 32 1,657,640,100 1,491,875,100 1,823,402,000 4,972,917,200 7 L·i (lç) tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 40 (855,944,000) (770,348,700) (941,536,400) (2,567,829,070) 8 Thu nhËp kh¸c 41 556,400 1,330,690 1,881,900 3,768,990 9 Chi phÝ kh¸c 42 1,381,850 1,243,650 1,520,000 4,145,500 10 Thu nhËp kh¸c 50 (825,450) 87,040 361,900 (376,510) 11 L·i (lç) trø¬c thuÕ 60 (929,877,970) (836,058,970) (1,021,593,470) (2,787,530,380) 12 ThuÕ ph¶i nép 70 13 L·i(lç) sau thuÕ 80 (929,877,970) (836,058,970) (1,021,593,470) (2,787,530,380) MÉu biÓu 16 b¶ng ph©n tÝch chung t×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty DVT: VND STT ChØ tiªu quý 4/1999 quý 4/2000 møc biÕm ®æi so víi quý 4/1999 TØ lÖ so víi doanh thu thuÇn Sè tiÒn (®ång) TØ lÖ (%) Quý4/1999(%) Quý4/2000(%) 1 Tæng doanh thu 8,078,616,500 9,216,710,300 1,138,093,800 114.09% 100.00% 100.00% 2 ChiÕt khÊu b¸n hµng - 3 Gi¶m gÝa hµng b¸n - 4 ThuÕ tiªu thô - 5 Doanh thu thuÇn 8,078,616,500 9,216,710,300 1,138,093,800 114.09% 100.00% 100.00% 6 Gi¸ vèn hµng b¸n 6,562,009,900 7,403,500,050 841,490,150 112.82% 81.23% 80.33% 7 Lîi tøc gép 1,516,606,600 1,813,210,250 296,603,650 119.56% 18.77% 19.67% 8 Chi phÝ b¸n hµng 582,636,810 653,048,110 70,411,300 112.08% 7.21% 7.09% 9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1,231,233,940 1,379,486,940 148,253,000 112.04% 15.24% 14.97% 10 Lîi tøc thuÇn tõ kinh doanh (297,264,150) (219,324,800) 77,939,350 73.78% -3.68% -2.38% 11 Thu tµi chÝnh 2,393,271,430 2,405,088,130 11,816,700 100.49% 29.62% 26.09% 12 Chi tµi chÝnh 4,898,191,500 4,972,917,200 74,725,700 101.53% 60.63% 53.96% 13 Lîi tøc ho¹t ®éng tµi chÝnh (2,504,920,070) (2,567,829,070) (62,909,000) 102.51% -31.01% -27.86% 14 Thu kh¸c 4,124,620 3,768,990 (355,630) 91.38% 0.05% 0.04% 15 Chi kh¸c 3,414,250 4,145,500 731,250 121.42% 0.04% 0.04% 16 Lîi tøc tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 710,370 (376,510) (1,086,880) -53.00% 0.01% 0.00% 17 Tæng lîi tøc tr­íc thuÕ (2,801,473,850) (2,787,530,380) 13,943,470 99.50% -34.68% -30.24% 18 ThuÔ lîi tøc - - 19 Lîi tøc sau thuÕ (2,801,473,850) (2,787,530,380) 13,943,470 99.50% -34.68% -30.24%

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCông tác tổ chức hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Nộ.doc
Luận văn liên quan