Đề tài Đánh gia công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn

MỤC LỤCPHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU 1 PHẦN II: NỘI DUNG 3 CHƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU T 3 1.1 Lý luận chung về đầu t và dự án đầu t 3 1.1.1 Đầu t 3 1.1.2 Dự án đầu t 3 1.1.2.1 Khái niệm dự án đầu t 3 1.1.2.2 Phân loại dự án đầu t 4 1.1.2.3 Chu kỳ dự án đầu t 6 1.1.2.4 Sự cần thiết phải tiến hành đầu t theo dự án 7 1.2. Nội dung và phơng pháp lập dự án đầu t 8 1.2.1 Quan niệm về lập dự án đầu t 8 1.2.2 Nội dung lập dự án đầu t 11 1.2.2.1.Nghiên cứu phát hiện các cơ hội đầu t 12 1.2.2.2.Nghiên cứu tiền khả thi 14 1.2.2.3.Nghiên cứu khả thi 15 1.2.3 Quy trình lập dự án đầu t 17 1.2.3.1 Logic của quá trình lập dự án 18 1.2.3.2 Các hoạt động trong lập dự án 19 1.2.3.3 Quy trình lập dự án 20 1.2.3.4 Xây dựng quy trình lập dự án 21 1.2.4 Các phơng pháp lập dự án 22 1.2.4.1 Các phơng pháp dự báo, dự đoán 22 1.2.4.2 Các phơng pháp thu thập dữ liệu 25 1.2.4.3 Các phơng pháp phân tích đánh giá 26 CHƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LẬP DỰ ÁN ĐẦU T "XỞNG CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN CÔNG SUẤT 90 TẤN/NGÀY" TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 30 2.1 Tình hình họat động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty 30 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty 30 2.1.2 Tên, trụ sở 30 2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Tổng công ty 30 2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 31 2.1.4.1 Hội đồng quản trị 31 2.1.4.2Ban kiểm soát 33 2.1.4.3 Hiện nay Tổng công ty có bộ máy tổ chức nh sau 33 2.1.5 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 34 2.1.5.1 Văn phòng Tổng công ty 34 2.1.5.2 Phòng kế họach đầu t và thị trờng 35 2.1.5.3 Phòng tổ chức cán bộ – thanh tra 37 2.1.5.4 Phòng kỹ thuật công nghệ 39 2.1.5.5 Phòng tài chính – kế toán 40 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong những năm qua 42 2.1.6.1 Thành tựu 42 2.1.6.2 Những vấn đề còn tồn tại 44 2.1.7 Công tác lập dự án tại Tổng công ty 44 2.1.7.1 Quy trình lập dự án tại Tổng công ty 45 2.1.7.2 Nội dung của dự án đợc lập tại Tổng công ty 46 2.1.7.3 Phơng pháp lập dự án đợc sử dụng tại Tổng công ty 46 2.2 Lập dự án "Đầu t xây dựng xởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày" 47 2.2.1 ngành chế biến tinh bột sắn 47 2.2.2 Dự án "Xởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày 48 2.2.2.1 Bối cảnh của dự án. 48 2.2.2.2 Tóm tắt dự án 53 2.2.2.3 Đánh giá thực trạng lập dự án "Xây dựng xởng chế biến tinh bột sắn công suất 90tấn/ngày" 58 CHƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN "XỞNG CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN" NÓI RIÊNG VÀ CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NÓI CHUNG. 71 3.1. Định hớng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung và dự án "Xởng chế biến tinh bột sắn nói chung". 71 3.1.1 Các giải pháp giảm thời gian lập dự án 74 3.1.2 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng lập dự án 75 3.1.3 Các giải pháp giảm chi phí lập dự án đầu t 76 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án tại Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn. 76 3.2.1 Đầu t cho nguồn nhân lực làm công tác lập dự án 78 3.2.2 Đầu t trang thiết bị và phần mềm ứng dụng cho công tác lập dự án 79 3.2.3 Xây dựng hệ thống các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập dự án 80 3.2.4 Hình thành hệ thống cộng tác viên 81 3.2.5 áp dụng các phơng pháp hiện đại trong lập dự án 81 3.2.6 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng 81 3.2.7 áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 cho công tác lập dự án 82 3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lập dự án " Xởng chế biến tinh bột sắn". 86 3.3.1. Phơng án cơ sở của dự án "Xởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La". 87 3.3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án 89 3.3.2.1 Giải pháp nghiên cứu thị trờng sản phẩm dự án 89 3.3.2.2 Giải pháp nâng cao tính chính xác cho dự án đợc lập 91 3.4. Nếu áp dụng các giải pháp trên vào thực tiễn lập dự án tại Tổng công ty thì hiệu quả lập dự án sẽ tăng lên: .97 3.4.1. Cho phía Tổng công ty với cơng vị là đơn vị lập dự án .97 3.4.2. Đối với các nhà đầu t 98 3.4.3. Đối với nền kinh tế 99 PHẦN III: KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101           thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới sô ***********

doc125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh gia công tác lập dự án Xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn/ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuÖ v× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l­îng dù ¸n cÇn t¨ng c­êng ®Çu t­, ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé lËp dù ¸n trong Tæng c«ng ty. ChÝnh v× vËy, tËp trung ®Çu t­ cho nguån nh©n lùc chÝnh lµ biÖn ph¸p, lµ chiÕn l­îc hµng ®Çu nh»m ph¸t huy tèi n¨ng lùc cña mçi thµnh viªn khi tham gia lËp dù ¸n, tõ ®ã sÏ gióp n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n. ChÊt l­îng cña c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña ng­êi lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n. Do tÝnh chÊt cña c¸c dù ¸n ngµy cµng phøc t¹p céng víi yªu cÇu chÊt l­îng lËp dù ¸n ngµy cµng cao, cïng víi sù c¹nh tranh cña c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn kh¸c lµ rÊt lín, nªn ®éi ngò lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n ngµy cµng ph¶i cã kiÕn thøc s©u réng míi cã thÓ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó lËp nªn c¸c dù ¸n kinh tÕ, kü thuËt phøc t¹p. V× thÕ viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­ t¹i Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty nªn cã chÝnh s¸ch tuyÓn dông c«ng khai vµ chÆt chÏ, lùa chän nh÷ng ng­êi giái chuyªn m«n, nhiÖt t×nh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, tuyÓn dông ®óng ng­êi ®óng viÖc. Ngoµi ra Tæng c«ng ty còng cÇn t¨ng c­êng ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n, n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n, tæ chøc vµ tham dù c¸c cuéc héi th¶o, mêi chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc tíi ®µo t¹o tËp huÊn cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n. Trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n c¸n bé lËp dù ¸n cÇn ®i s©u vµo ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn cña ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng, th«ng qua viÖc phèi hîp trao ®æi th«ng tin tõ c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng hoÆc th«ng qua kh¶o s¸t, xem xÐt, t×m hiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®Çu t­, tÝnh to¸n c¸c lîi Ých mµ dù ¸n ®em l¹i cho nhµ ®Çu t­ vµ cho x· héi. Ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin. Mét dù ¸n ®ßi hái c¸c nhu cÇu cung cÊp th«ng tin lµ rÊt nhiÒu, nã liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, c¸c sè liÖu, th«ng tin cña dù ¸n hÇu hÕt lµ ®Òu do thu thËp ®­îc. Dù ¸n cµng cã nhiÒu th«ng tin liªn quan ®Õn nã, cµng cã nhiÒu th«ng tin míi... th× dù ¸n cµng cã chÊt l­îng cao h¬n, chÝnh x¸c h¬n. Muèn cã ®­îc ®iÒu ®ã Tæng c«ng ty cÇn: X©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o néi bé thuËn tiÖn, hiÖn ®¹i, t¹o sù th«ng suèt vÒ th«ng tin, ®¶m b¶o truy cËp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng; Tæ chøc hÖ thèng thu thËp, xö lý, l­u tr÷ vµ qu¶n lý th«ng tin nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. CÇn ph¶i hoµn thiÖn h¬n n÷a c«ng t¸c tæ chøc lËp dù ¸n. ViÖc lËp dù ¸n cã liªn quan ®Õn nhiÒu bé phËn kh¸c nhau, c¸c phßng ban kh¸c nhau, do vËy cÇn cã sù s¾p xÕp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®ã mét c¸ch nhÞp nhµng, thèng nhÊt víi nhau. C¸c phßng ban trong Tæng c«ng ty cÇn hç trî, liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n nh»m n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n. Cô thÓ ho¸ c¸c biÖn ph¸p trªn ta cã thÓ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty nh­ sau: 3.2.1. §Çu t­ cho nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n Nh­ chóng ta ®· biÕt yÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè cÇn thiÕt, quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng lËp dù ¸n. Do ®ã, ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ gi¶i ph¸p, lµ chiÕn l­îc cho viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n. Cô thÓ lµ ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc nh­ sau: Cö c¸c c¸n bé tham gia lËp dù ¸n ®i båi d­ìng nghiÖp vô chuyªn m«n, n©ng cao tr×nh ®é t¹i c¸c líp häc chuyªn ngµnh trong vµ ngoµi n­íc. Cö c¸c c¸n bé tham gia lËp dù ¸n ®i tiÕp thu t¹i c¸c cuéc héi th¶o chuyªn ngµnh, c¸c buæi th¶o luËn... gióp c¸n bé n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tiÕp thu nh÷ng ®æi míi vÒ néi dung, ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao ®èi víi c«ng t¸c lËp dù ¸n. T¨ng c­êng mèi quan hÖ víi c¸c tr­êng ®µo t¹o, c¸c c¬ së thùc tÕ ®Ó x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ cËn lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n trong t­¬ng lai. §Ò ra chÝnh s¸ch tuyÓn dông c«ng khai, chÆt chÏ, cã nh÷ng chÝnh s¸ch hËu ®·i nh÷ng nh©n tµi, lùa chän nh÷ng c¸ nh©n giái, nhiÖt t×nh. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c c¸ nh©n ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. G¾n quyÒn lîi víi tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n. CÇn ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i, thu hót c¸c chuyªn gia lËp dù ¸n cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao tham gia lËp dù ¸n. §µo t¹o chuyªn s©u cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n trong mäi lÜnh vùc liªn quan ®Õn dù ¸n nh­: c¸n bé nghiªn cøu thÞ tr­êng, c¸n bé ph©n tÝch kü thuËt dù ¸n, c¸n bé kinh tÕ, c¸n bé tin häc... §µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé lËp dù ¸n sÏ gióp cho c¸c c¸n bé lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty cã ®­îc c¸ch hiÓu ®óng ®¾n vÒ lËp dù ¸n, sÏ nhËn biÕt ®­îc ®Çy ®ñ vÒ tÇm quan träng cña c«ng t¸c lËp dù ¸n, ®Ó c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty kh«ng cßn lµ c«ng viÖc mang tÝnh chÊt thñ tôc. N¨ng lùc chuyªn m«n cña ng­êi lËp dù ¸n cµng cao, th× chÊt l­îng dù ¸n do nh÷ng ng­êi ®ã lËp còng theo ®ã mµ t¨ng lªn. NÕu t¨ng c­êng ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× sÏ ®em l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ rÊt thiÕt thùc kh«ng chØ cho mét dù ¸n mµ cßn cho rÊt nhiÒu dù ¸n. ViÖc ¸p dông gi¶i ph¸p nµy sÏ gióp cho viÖc x¸c ®Þnh, dù b¸o, dù ®o¸n...vÒ dù ¸n cña ng­êi lËp dù ¸n sÏ cã tÝnh chÝnh x¸c vµ ®é tin cËy cao h¬n, gióp nhµ ®Çu t­ cã chiÕn l­îc ®Çu t­ hiÖu qu¶ h¬n, ®¬n vÞ lËp dù ¸n còng n©ng cao ®­îc uy tÝn... 3.2.2. §Çu t­ cho trang thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm øng dông cho c«ng t¸c lËp dù ¸n LËp dù ¸n lµ mét c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p kh«ng chØ ®ßi hái c¸n bé lËp dù ¸n giái mµ cßn ®ßi hái cÇn ph¶i cã c«ng nghÖ cao ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. HiÖn nay, do nhu cÇu vÒ chÊt l­îng dù ¸n ®­îc lËp ngµy cµng cao nªn c¸c thiÕt bÞ, phÇn mÒm øng dông cho c«ng t¸c lËp dù ¸n còng theo ®ã mµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngµy cµng cã nhiÒu phÇn mÒm míi phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n, vµ c¸c phÇn mÒm nµy ngµy cµng t©n tiÕn gióp cho c«ng t¸c lËp dù ¸n ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao vµ chÝnh x¸c h¬n. V× vËy, muèn cho dù ¸n ®¹t chÊt l­îng cao h¬n cÇn ®Çu t­ cho ph¸t triÓn trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm cho ho¹t ®éng lËp dù ¸n. Cã nh÷ng c«ng viÖc trong lËp dù ¸n kh«ng chØ cÇn ®Õn con ng­êi, mµ kh«ng cã m¸y mãc thiÕt bÞ th× viÖc thùc hiÖn nã lËp vµ thÈm ®Þnh khã kh¨n. Do ®ã, cÇn ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm øng dông: §Çu t­ mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt, hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô c«ng t¸c lËp dù ¸n §Çu t­ mua c¸c phÇn mÒm c«ng nghÖ øng dông míi cho c¸c c¸n bé lËp dù ¸n ®­îc t×m hiÓu, tiÕp cËn ®Ó nghiªn cøu vµ häc hái c¸c néi dung ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi. Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o, buæi häc, thuª c¸c chuyªn gia lËp dù ¸n h­íng dÉn c¸c c¸n bé lËp dù ¸n vÒ c¸ch thøc sö dông, øng dông c¸c trang thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm. Th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c phÇn mÒm øng dông, c¸c thiÕt bÞ míi phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. ... §Ó tõ ®ã viÖc lËp dù ¸n ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn vÒ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp ®ång thêi gióp cho viÖc lËp dù ¸n ®­îc thuËn lîi h¬n vµ chÝnh x¸c, hiÖu qu¶ h¬n ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng t¸c lËp dù ¸n. 3.2.3. X©y dùng hÖ thèng c¸c c¬ së d÷ liÖu phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n Th«ng tin, d÷ liÖu liªn quan ®Õn dù ¸n lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n h×nh thµnh nªn dù ¸n, mét dù ¸n cã tèt hay kh«ng, cã chÊt l­îng tèt hay kh«ng phô thuéc kh«ng nhá vµo nh÷ng d÷ liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n. Do th«ng qua nh÷ng d÷ liÖu, th«ng tin thu thËp ®­îc cña dù ¸n ng­êi lËp dù ¸n míi ®­a ra ®Ó cã nh÷ng tÝnh to¸n, dù b¸o, ®¸nh gi¸... vÒ dù ¸n ®ã ®­îc. D÷ liÖu, th«ng tin vÒ dù ¸n cµng nhiÒu th× dù ¸n ®­îc lËp cµng cã chÊt l­îng cao. V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n th× viÖc ®Çu t­ ®Ó x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu lµ rÊt cÇn thiÕt. X©y dùng mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu riªng, trong ®ã tËp hîp th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c ngµnh kinh tÕ, c¸c lÜnh vùc, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tõng vïng, lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin däc tõ c¸c c¬ quan lËp dù ¸n cÊp d­íi. §Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ phôc vô cho viÖc l­u tr÷ vµ xö lý d÷ liÖu cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. X©y dùng m¹ng l­íi th«ng tin ®Ó cung cÊp d÷ liÖu cho dù ¸n tõ c¸c nguån kh¸c nhau nh­: b¸o chÝ, m¹ng internet, tõ c¸c c¬ quan liªn quan, tõ c¸c ®Þa ph­¬ng... Kh«ng chØ thu thËp th«ng tin liªn quan ®Õn mét dù ¸n cô thÓ mµ x©y dùng mét hÖ thèng d÷ liÖu ®Ó khi cÇn cã thÓ sö dông. ViÖc x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu nµy gióp cho dù ¸n cã ®­îc nh÷ng th«ng tin nhanh h¬n, nhiÒu h¬n... vµ thuËn tiÖn h¬n cho viÖc lËp dù ¸n. 3.2.4. H×nh thµnh hÖ thèng céng t¸c viªn Mét dù ¸n cÇn rÊt nhiÒu c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn nhiÒu lÜnh vùc, v× vËy trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng dµi ®Ó thu thËp ®­îc nhiÒu th«ng tin liªn quan ®Õn dù ¸n lµ mét viÖc lµm khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ng­êi lËp dù ¸n. Do vËy ®Ó viÖc thu thËp th«ng tin, d÷ liÖu phôc vô cho dù ¸n ®­îc thuËn lîi h¬n cÇn x©y dùng mét ®éi ngò céng t¸c viªn cung cÊp th«ng tin cho viÖc lËp dù ¸n. X©y dùng hÖ thèng céng t¸c viªn ®«ng ®¶o, ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ngµnh, ®Þa ph­¬ng... ®Ó th«ng tin cung cÊp lµ phong phó vµ chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ. X©y dùng hÖ thèng cung cÊp th«ng tin hiÖn ®¹i, thuËn tiÖn ®Ó viÖc trao ®æi cung cÊp th«ng tin víi c¸c céng t¸c viªn diÔn ra nhanh chãng vµ th«ng suèt. ... 3.2.5. ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong lËp dù ¸n Ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ngµy cµng míi mÎ vµ hiÖn ®¹i h¬n, c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i ®em l¹i nh÷ng gi¸ trÞ cao cho ng­êi sö dông nã. ViÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi vµ hiÖn ®¹i sÏ gióp cho viÖc lËp dù ¸n ®¹t chÊt l­îng cao h¬n, chÝnh x¸c h¬n. Nh­ chóng ta ®· thÊy trong phÇn gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n nµy t«i còng ®· nªu ra mét sè ph­¬ng ph¸p ®Ó tÝnh to¸n nh»m hoµn thiÖn h¬n dù ¸n. Tæ chøc cho c¸n bé lËp dù ¸n tiÕp thu c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi §Çu t­ cho c¸c trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm øng dông míi phôc vô cho viÖc sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi Lu«n cËp nhËt th«ng tin vÒ c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi 3.2.6. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng PhÇn lín c¸c dù ¸n cã c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn nhiÒu thiÕu sãt. Do c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c¸c ®¬n vÞ lËp dù ¸n cßn yÕu, cÇn ph¶i ®Çu t­ ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng c¸ch: §Çu t­ ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­ ph­¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸... §µo t¹o, tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé lËp dù ¸n cã chuyªn m«n cao, cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng. §Çu t­ trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ... 3.2.7. ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001 cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. Gi¶i ph¸p nµy ®­îc x©y dùng trªn c¬ së coi dù ¸n lµ mét s¶n phÈm hµng ho¸, vµ viÖc lËp dù ¸n ®­îc coi lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cña n­íc ta ngµy cµng ph¸t triÓn, ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n còng nhiÒu h¬n, v× vËy mµ sè l­îng dù ¸n ®­îc lËp ngµy cµng t¨ng lªn, c¸c yªu cÇu vÒ thêi gian, chÊt l­îng, chi phÝ còng ngµy cµng kh¾t khe h¬n, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ®¬n vÞ lËp dù ¸n còng ngµy cµng gay g¾t h¬n. ChÝnh v× vËy mµ viÖc chuÈn ho¸ quy tr×nh lËp dù ¸n lµ rÊt cÇn thiÕt. Chóng ta ¸p dông ISO 9001 cho c«ng t¸c lËp dù ¸n víi c¸c néi dung nh­ sau: * Môc ®Ých cña ph­¬ng ¸n nµy lµ kiÓm so¸t toµn bé qu¸ tr×nh lËp dù ¸n theo ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l­îng ®Ò ra, chØ râ tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n lËp dù ¸n vµ c¸c c¸n bé kiÓm tra cña ®¬n vÞ t­ vÊn, ph­¬ng ¸n ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh lËp dù ¸n phï hîp víi yªu cÇu t­¬ng øng cña tiªu chuÈn ISO 9001, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña ®¬n vÞ thùc hiÖn lËp dù ¸n. * Ph¹m vi ¸p dông: Ph­¬ng ph¸p nµy cã thÓ ¸p dông cho c¸c ho¹t ®éng lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi. * S¬ ®å c¸c b­íc thùc hiÖn S¬ ®å nµy sÏ m« t¶ c¸c b­íc cÇn tiÕn hµnh khi thùc hiÖn lËp dù ¸n, ë mçi b­íc ®Òu g¾n víi tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ hoÆc c¸c c¸ nh©n tham gia vµo qu¸ tr×nh lËp dù ¸n, vµ t­¬ng øng víi nã lµ c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn tõng b­íc nh­ c¸c tµi liÖu, biÓu mÉu h­íng dÉn. §iÒu ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: TT ChÞu tr¸ch nhiÖm C¸c b­íc tiÕn hµnh Tµi liÖu/BiÓu mÉu 1. Tr­ëng ®¬n vÞ NhËn nhiÖm vô dù ¸n, kÕ ho¹ch dù ¸n KÕ ho¹ch, nhiÖm vô ¯ 2. Tr­ëng ®¬n vÞ, chñ tr× bé m«n thµnh viªn Nghiªn cøu kÕ ho¹ch vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, thu thËp tµi liÖu cÇn thiÕt Danh s¸ch c¸c tµi liÖu ¯ 3. Tr­ëng ®¬n vÞ, chñ tr× bé m«n thµnh viªn LËp ®Ò c­¬ng C¸c v¨n b¶n ph¸p quy ¯ 4. Chñ nhiÖm dù ¸n, gi¸m ®èc, chñ ®Çu t­ Phª duyÖt ®Ò c­¬ng KÕt qu¶ c«ng viÖc ¯ 5. C¸c bé m«n Thùc hiÖn GiÊy giao nhiÖm vô, kÕt qu¶ c«ng viÖc, b¸o c¸o c«ng viÖc ¯ 6. CÊp bé m«n, cÊp dù ¸n, cÊp c«ng ty KiÓm tra thùc hiÖn Biªn b¶n kiÓm tra ¯ 7. Bé phËn v¨n phßng In, ®ãng quyÓn, ký, ®ãng dÊu Theo quy ®Þnh cña dù ¸n ¯ 8 C¬ quan chøc n¨ng ThÈm ®Þnh Hå s¬ thÈm ®Þnh ¯ 9 Chñ nhiÖm dù ¸n Bµn giao tµi liÖu PhiÕu ph©n phèi tµi liÖu, giÊy giao tµi liÖu, hå s¬ ¯ 10 Bé phËn v¨n phßng L­u hå s¬ Quy ®Þnh cña c«ng ty S¬ ®å 3.2: C¸c b­íc thùc hiÖn Tuy nhiªn tuú tõng tÝnh chÊt kh¸c nhau cña dù ¸n mµ c¸c b­íc thùc hiÖn cã thÓ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¶ 10 b­íc trªn hoÆc cã thÓ chØ ph¶i thùc hiÖn mét sè b­íc nhÊt ®Þnh, cô thÓ lµ: Víi c¸c dù ¸n lín, cÇn cã sù phèi hîp cña c¸c phßng ban trong Tæng c«ng ty th× c¸c b­íc tiÕn hµnh triÓn khai c«ng t¸c lËp dù ¸n ®­îc thùc hiÖn theo c¸c b­íc tõ 1 ®Õn 6. Víi c¸c dù ¸n nhá ®­îc thùc hiÖn trong néi bé ®¬n vÞ c¸c b­íc tiÕn hµnh triÓn khai dù ¸n tõ b­íc 1 ®Õn b­íc 10. Gi¶i ph¸p nµy gióp cho viÖc chuyªn m«n ho¸, hiÖp t¸c ho¸ c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­ tõ ®ã n©ng cao chÊt l­îng lËp dù ¸n, gi¶m bít thêi gian cho qu¸ tr×nh lËp dù ¸n. ViÖc sö dông gi¶i ph¸p nµy sÏ gióp cho viÖc lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty cã tÝnh chuyªn nghiÖp h¬n. Cïng víi c¸c gi¶i ph¸p nµy lµ c¸c gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ, thêi gian, n©ng cao chÊt l­îng dù ¸n ®· ®­îc nªu ë phÇn 3.1 TÊt c¶ c¸c gi¶i ph¸p trªn ®Òu lµ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n, gióp cho viÖc thu thËp d÷ liÖu, th«ng tin dù ¸n dÔ dµng vµ chÝnh x¸c h¬n, ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n míi ®Ó viÖc tÝnh to¸n, ®¸nh gi¸, dù b¸o... trong lËp dù ¸n chÝnh x¸c h¬n...Song viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy ®«i khi còng cã nh÷ng m©u thuÉn víi c¸c gi¶i ph¸p kh¸c. V× vËy, viÖc lùa chän tõng nhãm gi¶i ph¸p phï hîp, nh÷ng gi¶i ph¸p tèi ­u sÏ gióp n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ chung cho dù ¸n ®Çu t­. Nh­ ®· nãi ë c¸c phÇn trªn c¸c gi¶i ph¸p gi¶m thêi gian, chi phÝ vµ t¨ng chÊt l­îng lËp dù ¸n còng lµ c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­, v× vËy cã thÓ lËp mét b¶ng ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng cña c¸c gi¶i ph¸p trªn ®Õn chÊt l­îng, thêi gian vµ chi phÝ lËp dù ¸n ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c dù ¸n ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n nh­ sau: B¶ng 3.1: Nhãm c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n Tªn gi¶i ph¸p ¶nh h­ëng ®Õn ChÊt l­îng dù ¸n Thêi gian lËp dù ¸n Chi phÝ lËp dù ¸n §Çu t­ nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n ­ ¯ ­ hoÆc ¯ §Çu t­ trang thiÕt bÞ, phÇn mÒm øng dông ­ ¯ ­ X©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c lËp dù ¸n ­ ¯ ¯ H×nh thµnh hÖ thèng céng t¸c viªn ­ ¯ ¯ ¸p dông ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong lËp dù ¸n ­ ¯ ¯ §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ­ ¯ ¯ hoÆc ­ ¸p dông ISO 9001 ­ ¯ ¯ T¨ng thêi gian lËp dù ¸n ­ ­ ­ T¨ng chi phÝ lËp dù ¸n ­ ¯ ­ Rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ lËp dù ¸n víi kÕt qu¶ dù ¸n trong t­¬ng lai ­ ­ ­ ¸p dông c¸c mÉu chuÈn ®Ó lËp dù ¸n ¯ ­ hoÆc ¯ ¯ C¶i tiÕn néi dung lËp dù ¸n ­ ¯ ­ C¶i tiÕn quy tr×nh lËp dù ¸n ­ ¯ ¯ §èi víi t×nh h×nh hiÖn nay ë Tæng c«ng ty X©y dùng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n th× nªn tËp trung vµo c¸c gi¶i ph¸p nh­: §Çu t­ cho nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty, ®©y lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®èi víi t×nh h×nh lËp dù ¸n hiÖn nay ë Tæng c«ng ty. Bëi ®éi ngò nh©n viªn lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n cßn thiÕu nh÷ng chuyªn gia lËp dù ¸n giái, tr×nh ®é cña c¸n bé lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty míi chØ phÇn lín lµ tr×nh ®é ®¹i häc, c¸n bé chuyªn s©u trong c¸c lÜnh vùc cßn thiÕu...V× vËy, viÖc ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, khuyÕn khÝch thu hót nh©n tµi lµ ®iÒu cÇn thiÕt hiÖn nay ë Tæng c«ng ty. ViÖc rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c thµnh viªn, c¸c ®¬n vÞ lËp dù ¸n víi kÕt qu¶ dù ¸n trong t­¬ng lai lµ rÊt cÇn thiÕt, cÇn ph¶i g¾n quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña hä vµo víi chÊt l­îng dù ¸n ®Ó cã thÓ qu¶n lý viÖc lËp dù ¸n thuËn lîi h¬n. Tõ ®ã n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c lËp dù ¸n. Víi chi phÝ kh«ng nhiÒu mµ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao trong viÖc thu thËp th«ng tin, Tæng c«ng ty hiÖn nay hoµn toµn cã thÓ x©y dùng cho m×nh mét ®éi ngò céng t¸c viªn gióp viÖc cho c«ng t¸c thu thËp th«ng tin phôc vô lËp dù ¸n. §ång thêi Tæng c«ng ty còng cã thÓ tËp trung x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu, viÖc nµy cã thÓ ban ®Çu tèn kÐm mét kho¶n thêi gian vµ chi phÝ song nã l¹i mang l¹i cho Tæng c«ng ty mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu thuËn tiÖn cho viÖc t×m kiÕm th«ng tin phôc vô kh«ng chØ cho mét dù ¸n mµ lµ nhiÒu dù ¸n, vµ v× thÕ mµ viÖc thu thËp th«ng tin cho dù ¸n lµ nhanh h¬n thuËn lîi h¬n, vµ chÝnh x¸c h¬n. Nhê ®ã mµ rót ng¾n ®­îc ®¸ng kÓ thêi gian lËp dù ¸n. §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng còng lµ rÊt cÇn thiÕt, hiÖn nay hÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Òu cã phÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng vÉn cßn s¬ sµi, mµ viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ yÕu tè rÊt quan träng t¸c ®éng ®Õn chÊt l­îng dù ¸n. Do vËy Tæng c«ng ty còng cÇn thiÕt ®Çu t­ cho c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña m×nh. §ång thêi Tæng c«ng ty cã thÓ c¶i tiÕn néi dung, ph­¬ng ph¸p, quy tr×nh lËp dù ¸n ë ®¬n vÞ m×nh nh»m n©ng cao chÊt l­îng dù ¸n ®­îc lËp, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña c«ng t¸c lËp dù ¸n hiÖn nay, t¨ng søc c¹nh tranh cña Tæng c«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ t­ vÊn kh¸c. ... 3.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n “ X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n”. Qua ph©n tÝch ë ch­¬ng thùc tr¹ng, ta thÊy thùc tr¹ng lËp dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La” còng trong t×nh tr¹ng nh­ c¸c dù ¸n kh¸c dù ¸n còng cßn tån t¹i c¸c vÊn ®Ò næi cém nh­: viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn s¬ sµi vµ c¸c ph­¬ng ph¸p sö dông trong lËp dù ¸n ch­a thùc sù mang l¹i kÕt qu¶ chÝnh x¸c. V× vËy, ë phÇn gi¶i ph¸p nµy sÏ tËp trung vµo viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò khóc m¾c trªn cña dù ¸n. Víi môc tiªu cña phÇn nµy lµ ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p ®­a ra vµo dù ¸n c¬ së ®Ó so s¸nh víi kÕt qu¶ mµ dù ¸n c¬ së tÝnh to¸n ®­îc ®Ó tõ ®ã cã thÓ thÊy ®­îc tÝnh hiÖu qu¶ vµ chÝnh x¸c h¬n cña c¸c ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông trong phÇn gi¶i ph¸p, vµ v× thÕ mµ viÖc lËp dù ¸n nªn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®ã. §Ó phôc vô cho môc tiªu ®ã ta cã ph­¬ng ¸n c¬ së cña dù ¸n ®Ó xem xÐt nh­ sau: 3.3.1. Ph­¬ng ¸n c¬ së cña dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La”. Dùa trªn c¸c ­íc l­îng, tÝnh to¸n, c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o, dù ®o¸n... ®· x©y dùng nªn ph­¬ng ¸n c¬ së cña dù ¸n víi: C«ng suÊt dù ¸n: 15T/h Tæng s¶n l­îng trong n¨m: 25.200 TSP/n¨m Dù kiÕn tiÕn ®é t¨ng s¶n l­îng hµng n¨m nh­ sau: + N¨m thø nhÊt ®¹t 60% c«ng suÊt t­¬ng ®­¬ng: 15.120 TSP/n¨m + N¨m thø hai ®¹t 80% c«ng suÊt t­¬ng ®­¬ng: 20.160 TSP/n¨m + N¨m thø ba ®¹t 100% c«ng suÊt t­¬ng ®­¬ng: 25.200 TSP/n¨m Nhu cÇu nguyªn liÖu: Tæng nhu cÇu nguyªn liÖu s¾n cñ t­¬i cho s¶n xuÊt tinh bét lµ 100.800 T/n¨m. L­îng cung cÊp nguyªn liÖu cho x­ëng còng t¨ng dÇn theo kh¶ n¨ng huy ®éng c«ng suÊt cña d©y chuyÒn chÕ biÕn: + N¨m thø nhÊt ®¹t 60% c«ng suÊt thiÕt kÕ t­¬ng ®­¬ng cÇn: 60.480 TNL + N¨m thø hai ®¹t 80% c«ng suÊt thiÕt kÕ t­¬ng ®­¬ng cÇn: 80.640 TNL + N¨m thø ba ®¹t 100% c«ng suÊt thiÕt kÕ t­¬ng ®­¬ng cÇn: 100.800 TNL Gi¸ b¸n hµng dù kiÕn: FOB H¶i Phßng 190 USD/tÊn (t­¬ng ®­¬ng víi 2.850 ®/kg) Thêi gian lµm viÖc: 280 ngµy/n¨m Gi¸ thiÕt bÞ (CIF c¶ng H¶i Phßng): 3.100.000 USD Tõ c¸c dù ®o¸n vÒ gi¸ c¶, nhu cÇu nguyªn liÖu, ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña dù ¸n, dù ¸n ®· cã nh÷ng b¶ng tæng hîp ph©n tÝch dù ¸n nh­ sau: TT ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2005 N¨m 2006 N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 Tæng céng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Lîi Ých hµng n¨m (Bi) 44.649.360 60.394.320 75.564.720 75.852.000 75.852.000 75.852.000 75.852.000 79.696.350 1.1 Doanh thu hµng n¨m 44.649.360 60.394.320 75.564.720 75.852.000 75.852.000 75.852.000 75.852.000 75.771.360 1.2 Gi¸ trÞ tµi s¶n thu håi 3.924.990 2 Chi phÝ hµng n¨m (Ci= It + Cot) 896.949 69.163.210 29.214.258 40.821.404 50.958.010 52.555.908 53.023.860 52.654.974 52.704.506 52.666.439 2.1 Vèn ®Çu t­ (It) 896.949 69.163.210 2.2 Chi phÝ ho¹t ®éng hµng n¨m (Cot=Ct-(Dt+Lt)+Tn) 29.214.258 40.821.404 50.958.010 52.555.908 53.023.860 52.654.974 52.704.506 52.666.439 - Chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh (Ct) 39.744.756 50.258.022 59.322.219 59.019.324 53.879.996 58.028.665 57.533.335 56.953.664 434.739.981 - L·i vay vèn cè ®Þnh (Lt) 3.962.637 3.467.307 2.971.977 2.476.648 1.981.318 1.485.989 990.659 495.330 17.831.865 - KHTSCD (Dt) 8.266.896 8.266.896 8.266.896 8.266.896 3.668.878 8.266.896 8.266.896 8.266.896 61.537.151 - ThuÕ (Tn=V+T) 1.699.034 2.297.585 2.874.665 4.280.128 4.794.060 4.379.194 4.428.726 4.475.001 3 HSCK (r=10%) 1,00 0,90909 0,82645 0,75131 0,68301 0,62092 0,56447 0,51316 0,46651 0,42410 4 PVCFi - Lîi Ých hµng n¨m (Bi) 36.900.298 45.375.147 51.611.721 47.098.124 42.816.477 38.924.070 35.385.518 33.799.032 331.910.385 - Chi phÝ hµng n¨m (Ci) 896.949 62.875.645 24.144.015 30.669.725 34.805.006 32.633.084 29.930.587 27.020.327 24.587.041 22.335.711 289.898.091 5 NPV 42.012.294 6 HSCK (r1= 24%) 1,00 0,80645 0,65036 0,52449 0,42297 0,34111 0,27509 0,22184 0,17891 0,14428 7 PVCFi (r1=24%) - Lîi Ých hµng n¨m (Bi) 29.038.345 31.676.051 31.961.881 25.873.704 20.865.891 16.827.331 13.570.428 11.498.555 181.312.188 - Chi phÝ hµng n¨m (Ci) 896.949 55.776.782 18.999.908 21.410.306 21.553.893 17.927.227 14.586.169 11.681.204 9.429.187 7.598.691 179.860.316 - NPV1 1.451.872 8 HSCK (r2=25%) 1,00 0,80000 0,64000 0,51200 0,40960 0,32768 0,26214 0,20972 0,16777 0,13422 9 PVCFi (r2=25%) - Lîi Ých hµng n¨m (Bi) 28.575.590 30.921.892 30.951.309 24.855.183 19.884.147 15.907.317 12.725.854 10.696.663 174.517.956 - Chi phÝ hµng n¨m (Ci) 896.949 55.330.568 18.697.125 20.900.559 20.872.401 17.221.520 13.899.887 11.042.548 8.842.349 7.068.770 174.772.675 - NPV2 -254.719 10 IRR 24,9% ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp ¸p dông ­u ®·i 20%: MiÔn 3 n¨m, gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho 5 n¨m tiÕp theo ThuÕ suÊt thuÕ VAT: 5% L·i suÊt vèn vay tÝn dông ­u ®·i: 5,4%/n¨m L·i suÊt vèn vay tÝn dông th­¬ng m¹i: 7,8%/n¨m L·i vay trong thêi gian x©y dùng n¨m thø nhÊt tÝnh l·i trong hai th¸ng, n¨m thø hai tÝnh l·i c¶ n¨m. B¶ng 3.2: Tr­êng hîp c¬ së 3.3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ dù ¸n §èi víi dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n” hiÖn nay dù ¸n ®· hoµn thµnh vµ b­íc ®Çu míi ®i vµo ho¹t ®éng, tuy nhiªn c«ng suÊt cña dù ¸n hiÖn nay ®ang ho¹t ®éng chØ lµ 50 tÊn/ngµy. Së dÜ t×nh h×nh nh­ vËy lµ do c¸c nguyªn nh©n sau: Do dù ¸n sö dông hoµn toµn lµ vèn ®i vay, kh«ng cã nguån vèn tù cã, v× vËy mµ tÝnh rñi ro vÒ vèn ®èi víi dù ¸n lµ lín. Trong khi lËp dù ¸n l¹i kh«ng tÝnh to¸n ®Õn kh¶ n¨ng mµ dù ¸n cã thÓ huy ®éng ®­îc vèn ®Ó ho¹t ®éng lµ bao nhiªu, còng kh«ng cã c¬ së ch¾c ch¾n cho nguån vèn ho¹t ®éng cña dù ¸n. Nªn khi dù ¸n ®­îc phª duyÖt thùc hiÖn th× sè vèn mµ dù ¸n cã thÓ huy ®éng ®­îc sè vèn lµ Nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo cho dù ¸n còng cã gÆp khã kh¨n do khi dù ¸n ®­îc lËp th× ®· kh«ng cã chi phÝ ®Ó ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu, tuy nguån nguyªn liÖu s¾n trong tØnh lµ kh¸ lín nh­ng s¾n lµ lo¹i c©y trång mµ n¨ng suÊt sÏ gi¶m rÊt nhanh do c©y s¾n lµm ®Êt b¹c mµu nhanh v× vËy ®Ó ®¸p øng vÒ s¶n l­îng vµ chÊt l­îng cho dù ¸n ho¹t ®éng l©u dµi th× cÇn cã ®Çu t­ cho ph¸t triÓn nguån nguyªn liÖu. ViÖc x¸c ®Þnh mét sè yÕu tè cña dù ¸n cßn ch­a thËt chÝnh x¸c, dù ¸n ch­a l­êng tr­íc ®­îc hÕt nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra khi thùc hiÖn dù ¸n. ... Do vËy, cÇn cã mét sè gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n hay nãi ®óng h¬n lµ n©ng cao chÊt l­îng lËp dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n ë tØnh S¬n La” nh­ sau: 3.3.2.1. Gi¶i ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng s¶n phÈm dù ¸n. Mét dù ¸n cÇn ph¶i thu thËp nhiÒu lo¹i d÷ liÖu kh¸c nhau, trong ®ã sè liÖu vÒ thÞ tr­êng bao giê còng ®­îc coi lµ quan träng nhÊt. ë phÇn nghiªn cøu thÞ tr­êng cña dù ¸n nµy cßn s¬ sµi, v× vËy ®Ó cho dù ¸n hiÖu qu¶ h¬n khi tiªu thô s¶n phÈm dù ¸n cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nh­: - TiÕn hµnh nghiªn cøu thÞ tr­êng theo ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu sau, do víi dù ¸n nµy viÖc nghiªn cøu hiÖn tr­êng lµ kh«ng kh¶ thi l¾m. Th«ng qua b¸o chÝ, tµi liÖu cña c¸c viÖn nghiªn cøu, cña dù ¸n kh¸c, doanh nghiÖp kh¸c... sau ®ã ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin ®· ®­îc thu thËp. - Cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o, dù ®o¸n nh­ ph­¬ng ph¸p chuyªn gia, ph­¬ng ph¸p dù b¸o b×nh qu©n di ®éng... ®Ó dù ®o¸n nhu cÇu cña thÞ tr­êng cña dù ¸n. Khi lËp dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n” nªn sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng nµy nh»m lµm cho dù ¸n cã chÊt l­îng tèt h¬n, hiÖu qu¶ h¬n. Sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy lµ nh»m gióp cho dù ¸n cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng nh­: ChiÕn l­îc, quy ho¹ch cña nhµ n­íc, cña ngµnh, cña ®Þa ph­¬ng ®èi víi viÖc ph¸t triÓn c©y s¾n. Víi thÞ tr­êng trong n­íc dù ¸n cÇn n¾m ®­îc: Sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc chÕ biÕn tinh bét s¾n, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña nh÷ng doanh nghiÖp ®ã, chÊt l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm tinh bét s¾n cña hä nh­ thÕ nµo, vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nhá kh¸c. T×nh h×nh cung cÊp s¶n phÈm tinh bét s¾n ë thÞ tr­êng trong n­íc cã thiÕu nhiÒu kh«ng, s¶n phÈm cña dù ¸n cã thÓ cung cÊp cho nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc nµo, hiÖn t¹i thÞ tr­êng ®· cung cÊp ®­îc bao nhiªu phÇn tr¨m nhu cÇu tinh bét... Víi thÞ tr­êng n­íc ngoµi th× nhu cÇu ra sao, ®· cã nh÷ng nhµ cung cÊp nµo, chñng lo¹i, chÊt l­îng, gi¸ c¶ s¶n phÈm tinh bét s¾n cña nh÷ng nhµ cung cÊp ®ã nh­ thÕ nµo, quèc gia nµo, lÜnh vùc ho¹t ®éng nµo cÇn cã nhu cÇu tinh bét s¾n lín, ®ßi hái chÊt l­îng nh­ thÕ nµo... ViÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng dù ¸n sÏ gióp cho dù ¸n cã ®­îc c¸c sè liÖu vÒ thÞ tr­êng cña dù ¸n chÝnh x¸c h¬n, cô thÓ h¬n, chi tiÕt h¬n. Tõ ®ã cã thÓ gióp cho viÖc tÝnh to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dù ¸n, sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, chñng lo¹i s¶n phÈm, chiÕn l­îc kinh doanh... cho c¸c s¶n phÈm cña dù ¸n cña c¸c nhµ lËp dù ¸n ®­îc chÝnh x¸c h¬n. Do ®ã, sÏ lµm cho chÊt l­îng cña c«ng t¸c lËp dù ¸n cao h¬n,vµ nã sÏ kÐo theo tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n lµ cao h¬n, hiÖu qu¶ cña dù ¸n mµ nhµ ®Çu t­ sÏ lµm còng sÏ cao h¬n. §ång thêi gióp cho nhµ ®Çu t­ cã c¸i nh×n chÝnh x¸c h¬n vÒ thÞ tr­êng cña dù ¸n, tõ ®ã cã nh÷ng chiÕn l­îc cho s¶n xuÊt, kinh doanh hîp lý, l­êng tr­íc ®­îc nh÷ng rñi ro vÒ thÞ tr­êng cña dù ¸n tõ ®ã ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p xö lý dù phßng cho dù ¸n. 3.3.2.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c cho dù ¸n ®­îc lËp. a. C¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p x©y dùng dßng tiÒn sau thuÕ. Dßng tiÒn sau thuÕ lµ dßng tiÒn cña dù ¸n sau khi ®· trõ ®i hÕt c¸c kho¶n thuÕ mµ dù ¸n ph¶i chÞu. Dßng tiÒn sau thuÕ chÝnh lµ dßng tiÒn mµ c¸c nhµ ®Çu t­ quan t©m, c¸c dù ¸n ®Òu cÇn x©y dùng dßng tiÒn nµy. Môc ®Ých chÝnh cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ nh»m ®¬n gi¶n ho¸ hÖ thèng c¸c b¶ng biÓu, t¨ng ®é tin cËy cho c¸c dù ¸n, gióp cho viÖc xÐt duyÖt vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®­îc thuËn tiÖn h¬n. Dßng tiÒn sau thuÕ cã thÓ ®­îc x©y dùng theo b¶ng sau: B¶ng 3.3: Dßng tiÒn sau thuÕ cña dù ¸n TT Tiªu thøc N¨m 0 1 2 ... ... n §Çu t­ Doanh thu Chi phÝ ho¹t ®éng (Ch­a tÝnh khÊu hao) Chi phÝ khÊu hao C¸c chi phÝ kh¸c Nhu cÇu vèn ho¹t ®éng Thu nhËp chÞu thuÕ ThuÕ ph¶i nép Lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ T¨ng vèn ho¹t ®éng Dßng tiÒn sau thuÕ Dßng doanh thu cña dù ¸n bao gåm toµn bé doanh thu do b¸n hµng hãa hoÆc thùc hiÖn c¸c dÞch vô ®em l¹i. Dßng nµy cã thÓ bao gåm c¸c kho¶n thu kh¸c ngoµi doanh thu mµ dù ¸n cã ®­îc. Dßng chi phÝ ho¹t ®éng (Ch­a tÝnh khÊu hao) bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ vËn hµnh trong n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ l­¬ng..., cïng víi chi phÝ m¸y mãc thiÕt bÞ (khÊu hao), ®©y lµ nh÷ng chi phÝ chñ yÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ khÊu hao: lµ chi phÝ do hao mßn m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc x¸c ®Þnh cho tõng n¨m ho¹t ®éng cña dù ¸n. Dßng chi phÝ khÊu hao ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së m« h×nh khÊu hao ¸p dông cho dù ¸n. C¸c m« h×nh khÊu hao cã thÓ dïng lµ khÊu hao ®Òu, th­êng th× c¸c dù ¸n hay sö dông c¸ch tÝnh khÊu hao nµy cho tµi s¶n cè ®Þnh, khÊu hao gi¶m dÇn, hoÆc t¨ng gi¶m theo mét hÖ sè nhÊt ®Þnh theo mét quy ®Þnh chung mµ dù ¸n cã thÓ ¸p dông ®Ó tÝnh khÊu hao... Dßng chi phÝ kh¸c: bao gåm toµn bé chi phÝ dù ¸n ph¶i chi tr¶ ngoµi hai dßng chi phÝ trªn. Trªn c¬ së dßng doanh thu, chi phÝ ho¹t ®éng, chi phÝ khÊu hao vµ chi phÝ kh¸c sÏ x¸c ®Þnh ®­îc dßng thu nhËp chÞu thuÕ. Cô thÓ theo b¶ng dßng tiÒn sau thuÕ th× [(7) = (2) – (3+5) – (4)]. Nhu cÇu vèn ho¹t ®éng: trªn thùc tÕ, dù ¸n cã thÓ cÇn mét l­îng vèn l­u ®éng ®Ó ®¶m b¶o viÖc vËn hµnh trong tõng n¨m, nhu cÇu nµy lín hay nhá tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña dù ¸n. Nhu cÇu nµy cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng l­îng vèn l­u ®éng dù tr÷ céng víi c¸c kho¶n ph¶i thu vµ trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i tr¶ trong n¨m ho¹t ®éng. Dßng tiÒn ph¶i nép sÏ b»ng dßng thu nhËp chÞu thuÕ nh©n víi thuÕ suÊt [(8) = (7)* T], cßn dßng lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ sÏ b»ng dßng thu nhËp chÞu thuÕ trõ ®i dßng thuÕ ph¶i nép [(9) = (7) – (8)]. PhÇn t¨ng vèn ho¹t ®éng lµ chªnh lÖch nhu cÇu vèn ho¹t ®éng n¨m nay so víi nhu cÇu vèn ho¹t ®éng n¨m tr­íc. Dßng tiÒn sau thuÕ sÏ b»ng dßng lîi nhuËn thuÇn sau thuÕ céng víi dßng khÊu hao, trõ ®i dßng ®Çu t­ vµ trõ ®i dßng t¨ng vèn ho¹t ®éng. Cô thÓ lµ [(11)= (9) + (4) – (1) – (10)]. Dßng tiÒn sau thuÕ sÏ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tiªu thøc hiÖu qu¶ cña dù ¸n, mÆt kh¸c nã l¹i lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch huy ®éng vèn. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, b¶ng sÏ gióp x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi vÒ mÆt tµi chÝnh b»ng viÖc so s¸nh gi÷a nhu cÇu vÒ vèn ®Çu t­ bæ xung cho dù ¸n víi kÕ ho¹ch huy ®éng vèn còng nh­ c¸c chøng cí x¸c thùc vÒ c¸c nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o nhu cÇu vÒ vèn. Víi m« h×nh x¸c ®Þnh dßng tiÒn sau thuÕ nµy sÏ ®¶m b¶o cho viÖc tÝnh to¸n cña dù ¸n chÝnh x¸c h¬n khi lËp dù ¸n. ¸p dông theo ph­¬ng ph¸p c¶i tiÕn dßng tiÒn sau thuÕ vµo dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n” ta cã ®­îc: Víi HSCK r ®­îc tÝnh b»ng c«ng thøc: Trong ®ã: Ivk – Sè vèn vay tõ nguån k rk – L·i suÊt vay tõ nguån k m – Sè nguån vay Do trong dù ¸n mÆc dï dù ¸n bÞ ¶nh h­ëng bëi l·i suÊt vay vèn nh­ng khi x¸c ®Þnh NPV, IRR cña dù ¸n th× l¹i lÊy mét tû lÖ chiÕt khÊu bÊt kú lµ 10% lµm cho ®é chÝnh x¸c cña dù ¸n kh«ng cao, trong tr­êng hîp dù ¸n nµy sÏ cã tû lÖ chiÕt khÊu lµ 6%. Còng bëi ph­¬ng ph¸p tÝnh dßng tiÒn sau thuÕ nµy mµ NPV vµ IRR cña dù ¸n còng cã nh÷ng thay ®æi so víi ph­¬ng ¸n c¬ së, lóc nµy NPV cña dù ¸n lµ 58017990,68 > NPV c¬ cë = 42012294, song IRR cña dù ¸n tÝnh theo ph­¬ng ph¸p dßng tiÒn sau thuÕ chØ cßn lµ IRR= 23,843% l¹i nhá h¬n IRR cña ph­¬ng ¸n c¬ së (= 24,9%), tøc lµ tû lÖ sinh lêi cña dù ¸n thÊp h¬n. Tuy nhiªn dù ¸n vÉn cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ kh¶ thi. ViÖc tÝnh to¸n dßng tiÒn cña dù ¸n theo ph­¬ng ph¸p dßng tiÒn sau thuÕ gióp cho viÖc tÝnh to¸n ®­îc ®¬n gi¶n h¬n mµ l¹i cã ®é chÝnh x¸c h¬n so víi b¶ng dßng tiÒn c¬ së. ë b¶ng dßng tiÒn c¬ së cña dù ¸n ®· x¸c ®Þnh lîi Ých hµng n¨m, chi phÝ hµng n¨m cña dù ¸n mµ kh«ng x¸c ®Þnh dßng tiÒn sau thuÕ chung cho dù ¸n lµm viÖc tÝnh to¸n trë nªn dµi dßng h¬n... Trong khi theo b¶ng ph©n tÝch dßng tiÒn sau thuÕ th× c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn viÖc tÝnh to¸n dßng tiÒn ®­îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, ®¬n gi¶n h¬n hÖ thèng b¶ng biÓu, vµ cho kÕt qu¶ chÝnh x¸c h¬n, tin cËy h¬n. B¶ng 3.4: B¶ng ph©n tÝch dßng tiÒn sau thuÕ cña dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La”. STT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 Doanh thu 44649360 60394320 75564720 75852000 75852000 75852000 75852000 75771360 2 Chi phÝ ho¹t ®éng 29214258 40821404 50958010 52555908 53023860 52645974 52704506 52666439 3 Nhu cÇu vèn ho¹t ®éng 9227887 12697604 15859166 15919239 15919239 15919239 15919239 15018150 4 ®Çu t 896949 69163210 -3924990 5 Chi phÝ khÊu hao 8266896 8266896 8266896 8266896 8266896 8266896 8266896 8266896 6 thu nhËp chÞu thuÕ 0 0 7168206 11306020 16339814 15029196 14561244 14939130 14880598 14838025 7 thuÕ thu nhËp 1502919.6 1456124.4 1493913 1488059.8 1483802.5 8 thu nhËp sau thuÕ 0 0 7168206 11306020 16339814 13526276 13105120 13445217 13392538 13354223 9 t¨ng vèn ho¹t ®éng 10 dßng tiÒn sau thuÕ -896949 -69163210 15435102 19572916 24606710 21793172 21372016 21712113 21659434 25546109 11 HSCK (r=0.06) 1 0.94339623 0.8899964 0.8396193 0.7920937 0.7472582 0.7049605 0.6650571 0.6274124 0.5918985 12 PVCFi -896949 -65248311 13737186 16433798 19490819 16285126 15066428 14439795 13589397 15120702 13 NPV sau thuÕ 58017991 14 PVCFi (r= 24%) -271072.3 15 PVCFi (r= 23%) 1453069 16 IRR sau thuÕ 0.23843 b. Gi¶i ph¸p nh»m c¶i tiÕn néi dung, ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n. §èi víi dù ¸n nµy ®Ó c¶i tiÕn néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ta cã thÓ sö dông néi dung vµ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y cho qu¸ tr×nh lËp dù ¸n. Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n lµ xem xÐt sù thay ®æi cña nh÷ng chØ tiªu hiÖu qu¶ c¬ b¶n cña mét dù ¸n nh­ NPV (tæng l·i quy vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i), IRR (tû lÖ l·i do dù ¸n ®em l¹i), T (thêi h¹n thu håi vèn), B/C (tû lÖ lîi Ých trªn chi phÝ)...khi c¸c yÕu tè liªn quan thay ®æi. Ph©n tÝch ®é nh¹y nh»m xem xÐt møc ®é nh¹y c¶m cña dù ¸n (hay c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n) ®èi víi sù biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè liªn quan.Ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n gióp cho chñ ®Çu t­ biÕt ®­îc dù ¸n nh¹y c¶m víi c¸c yÕu tè nµo hay yÕu tè nµo g©y nªn sù thay ®æi nhiÒu nhÊt cña c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ xem xÐt ®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý chóng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. MÆt kh¸c ph©n tÝch ®é nh¹y cßn cho phÐp lùa chän ®­îc nh÷ng dù ¸n cã ®é an toµn h¬n cho nh÷ng kÕt qu¶ dù tÝnh. Dù ¸n cã ®é an toµn cao lµ dù ¸n vÉn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ khi nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng ®Õn nã thay ®æi theo chiÒu h­íng kh«ng cã lîi. ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y vµo dù ¸n: “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n”, ta cã thÓ thÊy: Khi ph©n tÝch dù ¸n trªn c¸c nhµ lËp dù ¸n chØ dïng mét sù thay ®æi duy nhÊt vµ møc thay ®æi duy nhÊt lµ doanh thu gi¶m 5%. Khi ®ã, kÕt qu¶ ph©n tÝch sÏ kh«ng ®¶m b¶o ®é tin cËy, ch­a thÓ kh¸ch quan vµ do ®ã mµ nhµ ®Çu t­ ch­a thÓ h×nh dung ®­îc bøc tranh thùc tÕ cã thÓ x¶y ra trong t­¬ng lai vµ g©y khã kh¨n cho viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­. Sö dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y cho dù ¸n nh­ sau: C¨n cø vµo sè liÖu cña dù ¸n ta tiÕn hµnh ph©n tÝch ®é nh¹y cña dù ¸n. Sö dông bèn chØ tiªu cã b¶n nhÊt cña dù ¸n lµ NPV, IRR, T (thêi gian thu håi vèn), tû lÖ lîi Ých trªn chi phÝ B/C. Dù ¸n sau khi ph©n tÝch chóng ta thÊy bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt bëi hai nh©n tè t¸c ®éng lµ ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu vµ thÞ tr­êng ®Çu ra, c¶ hai nh©n tè nµy ®Òu ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu, tû lÖ thay ®æi cña hai nh©n tè nµy øng víi tû lÖ thay ®æi doanh thu. Do ®ã, hai chØ tiªu ®ã sÏ thay ®æi khi doanh thu thay ®æi. Ta x¸c ®Þnh møc ®é an toµn cho dù ¸n trªn khi doanh thu thay ®æi 20% thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 3.5: B¶ng ph©n tÝch ®é nh¹y dù ¸n: “ X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i S¬n La” % t¨ng doanh thu NPV ( ngh×n VND) IRR T B/C % t¨ng NPV -20% -24036867.45 -0.8785 kh«ng thu håi 0.917085 -157% -10% 8987713.145 13.5 8 n¨m 1.031003 -79% 0% 42012293.74 24.8 6 n¨m 1.144921 0% 10% 75036874.34 34.75 5 n¨m 1.258839 79% 20% 108061454.9 43.79 4 n¨m 1.372757 157% Nh­ vËy, khi doanh thu thay ®æi kÕt qu¶ cña dù ¸n còng thay ®æi theo. T×nh h×nh dù ¸n sÏ lµ kh¶ quan nhÊt khi doanh thu cña dù ¸n t¨ng lªn ë møc +20% vµ bi quan nhÊt khi doanh thu cña dù ¸n gi¶m xuèng ë møc -20%. Qua ph©n tÝch ®é nh¹y hiÖu qu¶ dù ¸n phô thuéc vµo ®Çu vµo nguyªn vËt liÖu vµ ®Çu ra cho thÊy ®é tin cËy h¬n ®èi víi dù ¸n. Cho ng­êi ®Çu t­ thÊy ®­îc møc ®é ¶nh h­ëng cña hai nh©n tè nµy tíi hiÖu qu¶ cña dù ¸n tõ ®ã chó träng h¬n ®Õn hai yÕu tè nµy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ dù ¸n, gióp cho nhµ ®Çu t­ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh s¾p tíi. Qua viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p ®é nh¹y cßn cho ta thÊy ®­îc sù thay ®æi cña tû lÖ lîi Ých trªn chi phÝ B/C theo sù thay ®æi cña doanh thu, gióp cho viÖc ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh cña dù ¸n cã ®é tin cËy cao h¬n, chÝnh x¸c h¬n, ®Çy ®ñ h¬n... Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y khi lËp dù ¸n ®Çu t­, cÇn ph¶i ®¶m b¶o mét sè ®iÒu kiÖn sau: CÇn tËp huÊn cho c¸c c¸n bé t­ vÊn lËp vÒ ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nh¹y mét c¸ch cô thÓ h¬n vÒ c¸c nh©n tè t¸c ®éng còng nh­ c¸c nh©n tè bÞ t¸c ®éng. NhiÒu dù ¸n hiÖn nay chñ ®Çu t­ mong muèn cã ®­îc b¶ng ph©n tÝch ®é nh¹y cô thÓ h¬n ®Ó hä cã thÓ n¾m b¾t ®­îc c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ dù ¸n tõ ®ã cã thÓ cã biÖn ph¸p qu¶n lý c¸c nh©n tè ®ã trong qua tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. CÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu CÇn x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph©n tÝch. Muèn cã ®­îc c¸c dù ¸n kh¸ch quan vµ kh¶ thi th× cÇn ph¶i cã hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. Nh÷ng d÷ liÖu c¬ b¶n liªn quan ®Õn dù ¸n lµ t×nh h×nh cung, cÇu, c¸c nguån lùc, thùc tr¹ng doanh nghiÖp thùc hiÖn dù ¸n, t×nh h×nh c¸c dù ¸n cïng lo¹i ®ang ho¹t ®éng… §©y chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè quan träng t¹o nªn c¸c kÕt qu¶ cuèi cïng cña dù ¸n. CÇn trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn ®Ó phôc vô viÖc ph©n tÝch. Ngµy cµng cã nhiÒu ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch dù ¸n, tuy nhiªn quan träng nhÊt vÉn lµ cÇn nh÷ng ng­êi lµm ®­îc vµ lµ cho ng­êi ®äc hiÓu ®­îc néi dung cña viÖc ph©n tÝch. 3.4. NÕu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p trªn vµo thùc tiÔn lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty th× hiÖu qu¶ lËp dù ¸n sÏ t¨ng lªn thÓ hiÖn ë hiÖu qu¶ mµ nã ®em l¹i cho: 3.4.1. Cho phÝa Tæng c«ng ty víi c­¬ng vÞ lµ ®¬n vÞ lËp dù ¸n. Nh­ ë môc 3.2 ®· ph©n tÝch ta cã thÓ thÊy r»ng hiÖn nay Tæng c«ng ty nªn tËp trung vµo mét sè ph­¬ng ph¸p sau ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n hiÖn nay ë Tæng c«ng ty, cô thÓ c¸c gi¶i ph¸p ®ã lµ: §Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty, gi¶i ph¸p nµy cã thÓ kÝ hiÖu lµ A X©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c lËp dù ¸n, gi¶i ph¸p nµy cã thÓ kÝ hiÖu lµ B H×nh thµnh hÖ thèng céng t¸c viªn, kÝ hiÖu gi¶i ph¸p nµy lµ C ¸p dông ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong lËp dù ¸n, kÝ hiÖu gi¶i ph¸p nµy lµ D §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng, kÝ hiÖu gi¶i ph¸p nµy lµ E Ta cã thÓ sö dông m« h×nh ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi dù ¸n, ®Ó tõ ®ã ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c gi¶i ph¸p ®Õn Tæng c«ng ty víi t­ c¸ch lµ ®¬n vÞ lËp dù ¸n. Gi¶ ®Þnh cho ®iÓm c¸c ph­¬ng ¸n nh­ sau: NÕu i << j th× cho 0 ®iÓm NÕu i < j t­¬ng øng víi 1 ®iÓm NÕu i = j th× t­¬ng øng víi 2 ®iÓm NÕu i > j th× t­¬ng øng víi 3 ®iÓm NÕu i >> j t­¬ng øng víi 4 ®iÓm Tõ gi¶ ®Þnh ta cã thÓ cã m« h×nh ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c gi¶i ph¸p nh­ sau: C = B < D = E < A Ta cã b¶ng ®¸nh gi¸ sau: B¶ng 3.6: §¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c gi¶i ph¸p víi ®¬n vÞ lËp dù ¸n A B C D E å % TÇm quan träng A 2 4 4 3 3 16 32% B 0 2 2 1 1 6 12% C 0 2 2 1 1 6 12% D 1 3 3 2 2 11 22% E 1 3 3 2 2 11 22% å 4 14 14 9 9 50 100% Tõ b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy ®­îc nÕu ¸p dông gi¶i ph¸p ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cã thÓ gióp cho Tæng c«ng ty thu ®­îc kho¶n doanh thu t¨ng thªm lµ 32% trong tæng sè tiÒn mµ Tæng c«ng ty thu ®­îc tõ ho¹t ®éng t­ vÊn lËp dù ¸n cña m×nh.T­¬ng tù nÕu ¸p dông gi¶i ph¸p x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu th× doanh thu cña Tæng c«ng ty thu ®­îc tõ ho¹t ®éng t­ vÊn lËp dù ¸n sÏ lµ 12%, cña gi¶i ph¸p h×nh thµnh ®éi ngò céng t¸c viªn sÏ lµ 12%, cña gi¶i ph¸p ¸p dông ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong lËp dù ¸n lµ 22% vµ cuèi cïng cña gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ 22%. Do ®ã ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cho ®¬n vÞ lËp dù ¸n. 3.4.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ NÕu xÐt trªn quan ®iÓm cña nhµ ®Çu t­ th× viÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy ®em l¹i cho hä lîi Ých chñ yÕu ®ã lµ tõ viÖc n©ng cao chÊt l­îng dù ¸n, rót ng¾n bít ®­îc thêi gian tõ khi ph¸t hiÖn ®­îc c¬ héi ®Çu t­ thuËn lîi ®Õn khi tiÕn hµnh ®Çu t­, tõ ®ã gióp nhµ ®Çu t­ gi¶m bít ®­îc hai thiÖt h¹i c¬ b¶n ®ã lµ: T¨ng chi phÝ ®Çu t­ nh­: chi phÝ thuª chuyªn gia lËp dù ¸n, chi phÝ tr¶ l·i, chi phÝ c¬ héi cña ®ång vèn ®Çu t­ ... Gi¶m lîi nhuËn cña dù ¸n: v× dù ¸n ®­îc ®­a vµo muén h¬n, nªn thiÖt h¹i vÒ lîi nhuËn do dù ¸n ®em l¹i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng phÇn lîi nhuËn cña dù ¸n nÕu dù ¸n ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng trong kho¶ng thêi gian lËp dù ¸n. Còng víi gi¶ ®Þnh nh­ ë phÇn 3.4.1 ë trªn, song ë phÇn nµy m« h×nh ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c gi¶i ph¸p ®­îc ¸p dông ®èi víi nhµ ®Çu t­ l¹i ®­îc ®¸nh gi¸ trªn quan ®iÓm n©ng cao chÊt l­îng vµ gi¶m bít thêi gian lËp dù ¸n vµ nÕu cã thÓ th× gi¶m c¶ chi phÝ lËp dù ¸n. Do vËy m« h×nh sÏ lµ: C < B < E = A = D Theo ®ã ta còng cã b¶ng ®¸nh gi¸ tÇm quan träng sau: B¶ng 3.7: §¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c gi¶i ph¸p ®èi víi nhµ ®Çu t­ A B C D E å % TÇm quan träng A 2 3 4 2 2 13 26% B 1 2 3 1 1 8 16% C 0 1 2 0 0 3 6% D 2 3 4 2 2 13 26% E 2 3 4 2 2 13 26% å 50 100% Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta cã thÓ thÊy r»ng nÕu sö dông c¸c gi¶i ph¸p trªn sÏ rót ng¾n ®­îc thêi gian lËp dù ¸n, n©ng cao chÊt l­îng cña dù ¸n v× thÕ sÏ gióp cho nhµ ®Çu t­ gi¶m bít ®­îc c¸c chi phÝ c¬ héi. Cô thÓ víi viÖc ¸p dông gi¶i ph¸p ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× chi phÝ c¬ héi cña nhµ ®Çu t­ sÏ gi¶m ®i 26%, tøc lµ víi viÖc rót ng¾n ®­îc thêi gian víi chÊt l­îng ®¶m b¶o th× nhµ ®Çu t­ sÏ thu thªm ®­îc mét kho¶n lîi nhuËn b»ng 26% phÇn lîi nhuËn cña dù ¸n nÕu dù ¸n ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng sím. T­¬ng tù víi gi¶i ph¸p x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu th× lîi nhuËn nhµ ®Çu t­ thu ®­îc sÏ t¨ng thªm 16% phÇn lîi nhuËn nÕu dù ¸n ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng sím, nÕu ¸p dông gi¶i ph¸p h×nh thµnh ®éi ngò céng t¸c viªn th× con sè nµy sÏ lµ 6%, nÕu ¸p dông gi¶i ph¸p ¸p dông ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i vµ ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng th× sÏ lµ 26%. ViÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy kh«ng chØ ®em l¹i Ých lîi cho ®¬n vÞ lËp dù ¸n mµ cßn cho c¶ nhµ ®Çu t­. 3.4.3. §èi víi nÒn kinh tÕ. ViÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p trªn vµo thùc tiÔn lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cho nÒn kinh tÕ ®ã lµ: ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy gióp cho ®¬n vÞ lËp dù ¸n cã ®­îc doanh thu cao h¬n tõ ho¹t ®éng lËp dù ¸n, gióp cho chñ ®Çu t­ kiÕm ®­îc lîi nhuËn cao h¬n tõ mçi dù ¸n ®­îc lËp. Nhê ®ã mµ c¸c kho¶n thu cho ng©n s¸ch còng v× thÕ mµ t¨ng lªn. ViÖc ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p nµy sÏ t¹o ra ®­îc c¸c dù ¸n cã chÊt l­îng tèt, cã tÝnh kh¶ thi cao tõ ®ã sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o thu nhËp cho hä. §ång thêi chÊt l­îng dù ¸n ®­îc n©ng lªn còng gãp phÇn t¹o ra c¸c dù ¸n tèt phôc vô cho nhu cÇu ph¸t triÓn ®Êt n­íc... PhÇn III: KÕt luËn Ho¹t ®éng ®Çu t­ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ngµy nay ®ang ®­îc toµn §¶ng, toµn d©n ta quan t©m, nh»m xo¸ dÇn kho¶ng c¸ch gi÷a n«ng th«n, miÒn nói vµ thµnh thÞ. Nh­ng viÖc ®Çu t­ dµn tr¶i, kh«ng hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc nµy vÉn ®ang lµ mét tån t¹i lín ®èi víi Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, víi ®Þa ph­¬ng cã dù ¸n vµ ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­. V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ dù ¸n th× vÊn ®Ò quan träng hiÖn nay lµ ph¶i tiÕn hµnh nh÷ng ®æi míi trong c«ng t¸c lËp dù ¸n, ®Ó cho chñ ®Çu t­, c¸c cÊp ban ngµnh cã chøc n¨ng thuËn tiÖn trong viÖc xem xÐt, ®¸nh gi¸, qu¶n lý... dù ¸n. Nh­ chóng ta ®· biÕt viÖc lËp dù ¸n ®Çu t­ lµ mét trong hai kh©u quan träng gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t­, ®Ó cã ®­îc nh÷ng thay ®æi trong c«ng t¸c lËp dù ¸n cña c¸c ®¬n vÞ th× viÖc thay ®æi nhËn thøc cña mäi ®¬n vÞ liªn quan ®Õn dù ¸n vÒ c«ng viÖc lËp dù ¸n lµ rÊt quan träng. ViÖc lËp dù ¸n hiÖn nay kh«ng chØ lµ thñ tôc ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ vay vèn vµ xin giÊy phÐp ®Çu t­ n÷a mµ cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo sù thµnh c«ng cña dù ¸n. Còng nh­ t×nh tr¹ng cña hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ lËp dù ¸n hiÖn nay, c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n còng cßn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña dù ¸n c¶ vÒ néi dung lÉn ph­¬ng ph¸p, béc lé nhiÒu thiÕu sãt, h¹n chÕ. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n ®ang lµ mét mèi quan t©m lín cña toµn Tæng c«ng ty nh»m n©ng cao uy tÝn (khi lµ ®¬n vô ®­îc thuª lËp dù ¸n) víi kh¸ch hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña ®¬n vÞ (khi Tæng c«ng ty lµ chñ ®Çu t­). Th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La” cña Tæng c«ng ty ta cã thÓ thÊy mét sè nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ cña c«ng t¸c lËp dù ¸n. Hy väng víi nh÷ng ph©n tÝch, nghiªn cøu trong ®Ò tµi sÏ gãp mét phÇn nµo ®ã vµo viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n cïng lo¹i víi dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n”. Trong thêi gian thùc tËp b¶n th©n t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt cña Tæng c«ng ty, qua ®©y t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o NguyÔn Hång Minh vµ c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ ®Çu t­ - PGS.TS NguyÔn B¹ch NguyÖt (Chñ biªn) - NXB TK - 2003. 2. Gi¸o tr×nh lËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ – PGS.TS NguyÔn B¹ch NguyÖt (Chñ biªn) – NXB TK – 2000. 3. Dù ¸n ®Çu t­ lËp – thÈm ®Þnh hiÖu qu¶ tµi chÝnh – ThS. §inh ThÕ HiÓn – NXB KÕ to¸n. 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp c¸c kho¸ 41,42. 5. Bµi gi¶ng cña c¸c thÇy c« trong Bé m«n Kinh tÕ §Çu t­ – Tr­êng §¹i häc Kinh TÕ Quèc D©n. 6.Trang web www. vneconomy.com.vn 7. Niªn gi¸m thèng kª n¨m 2004. 8. Dù ¸n kh¶ thi “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La”. 9. T×nh huèng trong ®Çu t­ - TS. NguyÔn Hång Minh Môc lôc PhÇn i: lêi nãi ®Çu 1 PhÇn ii: néi dung 3 Ch­¬ng 1: lý luËn chung vÒ dù ¸n ®Çu t­ 3 1.1 Lý luËn chung vÒ ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ 3 1.1.1 §Çu t­ 3 1.1.2 Dù ¸n ®Çu t­ 3 1.1.2.1 Kh¸i niÖm dù ¸n ®Çu t­ 3 1.1.2.2 Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ 4 1.1.2.3 Chu kú dù ¸n ®Çu t­ 6 1.1.2.4 Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®Çu t­ theo dù ¸n 7 1.2. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®Çu t­ 8 1.2.1 Quan niÖm vÒ lËp dù ¸n ®Çu t­ 8 1.2.2 Néi dung lËp dù ¸n ®Çu t­ 11 1.2.2.1.Nghiªn cøu ph¸t hiÖn c¸c c¬ héi ®Çu t­ 12 1.2.2.2.Nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi 14 1.2.2.3.Nghiªn cøu kh¶ thi 15 1.2.3 Quy tr×nh lËp dù ¸n ®Çu t­ 17 1.2.3.1 Logic cña qu¸ tr×nh lËp dù ¸n 18 1.2.3.2 C¸c ho¹t ®éng trong lËp dù ¸n 19 1.2.3.3 Quy tr×nh lËp dù ¸n 20 1.2.3.4 X©y dùng quy tr×nh lËp dù ¸n 21 1.2.4 C¸c ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n 22 1.2.4.1 C¸c ph­¬ng ph¸p dù b¸o, dù ®o¸n 22 1.2.4.2 C¸c ph­¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu 25 1.2.4.3 C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ 26 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng lËp dù ¸n ®Çu t­ “x­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy” t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n 30 2.1 T×nh h×nh häat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty 30 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty 30 2.1.2 Tªn, trô së 30 2.1.3 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty 30 2.1.4 C¬ cÊu tæ chøc cña Tæng c«ng ty 31 2.1.4.1 Héi ®ång qu¶n trÞ 31 2.1.4.2Ban kiÓm so¸t 33 2.1.4.3 HiÖn nay Tæng c«ng ty cã bé m¸y tæ chøc nh­ sau 33 2.1.5 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban 34 2.1.5.1 V¨n phßng Tæng c«ng ty 34 2.1.5.2 Phßng kÕ häach ®Çu t­ vµ thÞ tr­êng 35 2.1.5.3 Phßng tæ chøc c¸n bé – thanh tra 37 2.1.5.4 Phßng kü thuËt c«ng nghÖ 39 2.1.5.5 Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n 40 2.1.6 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua 42 2.1.6.1 Thµnh tùu 42 2.1.6.2 Nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i 44 2.1.7 C«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty 44 2.1.7.1 Quy tr×nh lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty 45 2.1.7.2 Néi dung cña dù ¸n ®­îc lËp t¹i Tæng c«ng ty 46 2.1.7.3 Ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n ®­îc sö dông t¹i Tæng c«ng ty 46 2.2 LËp dù ¸n “§Çu t­ x©y dùng x­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy” 47 2.2.1 ngµnh chÕ biÕn tinh bét s¾n 47 2.2.2 Dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy 48 2.2.2.1 Bèi c¶nh cña dù ¸n. 48 2.2.2.2 Tãm t¾t dù ¸n 53 2.2.2.3 §¸nh gi¸ thùc tr¹ng lËp dù ¸n “X©y dùng x­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90tÊn/ngµy” 58 Ch­¬ng 3 Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n” nãi riªng vµ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung. 71 3.1. §Þnh h­íng c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty x©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n nãi chung”. 71 3.1.1 C¸c gi¶i ph¸p gi¶m thêi gian lËp dù ¸n 74 3.1.2 C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt l­îng lËp dù ¸n 75 3.1.3 C¸c gi¶i ph¸p gi¶m chi phÝ lËp dù ¸n ®Çu t­ 76 3.2. C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty X©y dùng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. 76 3.2.1 §Çu t­ cho nguån nh©n lùc lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n 78 3.2.2 §Çu t­ trang thiÕt bÞ vµ phÇn mÒm øng dông cho c«ng t¸c lËp dù ¸n 79 3.2.3 X©y dùng hÖ thèng c¸c c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c lËp dù ¸n 80 3.2.4 H×nh thµnh hÖ thèng céng t¸c viªn 81 3.2.5 ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i trong lËp dù ¸n 81 3.2.6 §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng 81 3.2.7 ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001 cho c«ng t¸c lËp dù ¸n 82 3.3. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n “ X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n”. 86 3.3.1. Ph­¬ng ¸n c¬ së cña dù ¸n “X­ëng chÕ biÕn tinh bét s¾n c«ng suÊt 90 tÊn/ngµy t¹i TØnh S¬n La”. 87 3.3.2. Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ dù ¸n 89 3.3.2.1 Gi¶i ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng s¶n phÈm dù ¸n 89 3.3.2.2 Gi¶i ph¸p n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c cho dù ¸n ®­îc lËp 91 3.4. NÕu ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p trªn vµo thùc tiÔn lËp dù ¸n t¹i Tæng c«ng ty th× hiÖu qu¶ lËp dù ¸n sÏ t¨ng lªn: .97 3.4.1. Cho phÝa Tæng c«ng ty víi c­¬ng vÞ lµ ®¬n vÞ lËp dù ¸n .97 3.4.2. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ 98 3.4.3. §èi víi nÒn kinh tÕ 99 PhÇn iii: kÕt luËn 100 Tµi liÖu tham kh¶o 101

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐánh gia công tác lập dự án Xây dựng x­ưởng chế biến tinh bột sắn công suất 90 tấn-ngày tại Tỉnh Sơn La của Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và phát .DOC
Luận văn liên quan