Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng-Thương mại và dịch vụ Suối Tiên

Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng-thương mại và dịch vụ Suối Tiên MỤC LỤC LỜI MỞ ĐÂU .1 Lý do chọn đề tài .2 Mục tiêu nghiên cứu 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 1. Phân tích số liệu chi tiết theo thời .4 2. Phân tích số liệu chi tiết theo bộ phận cấu thành của chỉ tiêu 5 3. Phương pháp so sánh 5 4. Phương pháp phân tích bằng biểu đồ 6 5. Phương pháp liên hệ cân đối .6 Nội dung nghiên cứu 6 NỘI DUNG 7 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN cơ BẢN VÈ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÁT - KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 8 I. KHÁI QUÁT CHƯNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XƯẨT KINH DOANH .8 1. Khái niệm 8 2. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh 9 II. CÁC CHỈ TIÊU CẦN NGHIÊN cứu KHI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 10 1. Các chỉ tiêu về lao động 10 2. Các chỉ tiêu về tài sản 11 2.1. Các khoản mục về tài sản lưu động .11 2.2. Các khoản mục về tài sản cố định 12 3. Bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 12 4. Các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp .13 5. Các chỉ tiêu về tài chính của doanh nghiệp .14 5.1. Sự biến động của tài sản và nguồn vốn 15 5.2. Các yếu tố về thanh toán 16 a) Tình hình thanh toán 16 b) Khả năng thanh toán 16 5.3. Điểm hoà vốn .17 III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT -KINH DO ANH .17 1. Các nhân tố về kinh tế .17 2. Các nhân tố về kỹ thuật .17 3. Các nhân tố về tổ chức 17 IV. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QƯẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH 18 CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU TỎNG QUAN VÈ CÔNG TY TNHH XD - TM & DV SUỐI TIÊN 19 I. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY .19 1. Giới thiệu khái quát về công ty Suối Tiên 19 2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Suối Tiên 19 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM vụ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÔNG TY 20 1. Chức năng .20 2. Nhiệm vụ và quyền hạn .20 III. Cơ CẨU TỔ CHỨC VÀ NHÂN sự CỦA CÔNG TY .21 1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 21 2. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý và các phòng ban .21 IV. NHÓM SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY .23 1. Các sản phẩm chính 23 2. Thị trường tiêu thụ 24 V. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG 3 NĂM GẦN ĐÂY 26 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .29 I. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH 29 1. Hiệu quả sử dụng lao động 29 1.1. Cơ cấu lao động 29 1.2. Trình độ của lực lượng lao động 30 1.3. Phân tích năng suất lao động 32 1.4. Hiệu quả sử dụng lao động .33 1.5. Thu nhập lao động qua các năm .34 2. Hiệu quả sử dụng tài sản .34 2.1. Hiệu quả sử dụng tài sản cố định .34 2.2. Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động .36 a) Lượng vốn bằng tiền 39 b) Các khoản phải thu 40 c) Hàng tồn kho 42 II. PHÂN TÍCH CHƯNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY .44 III. PHẢN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CỒNG TY 45 1. Phân tích các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh .46 1.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu 46 1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 47 2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .48 IV. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 51 1. Phân tích sự biến động về tài sản và nguồn vốn .51 1.1. Phần tài sản 52 1.2. Phần nguồn vốn 52 2. Phân tích tình hình thanh toán và khả năng thanh toán 53 2.1. Phân tích tình hình thanh toán 53 2.2. Phân tích khả năng thanh toán .55 a) Tỷ suất tài ttợ .55 b) Tỷ suất thanh toán hiện thời .55 c) Tỷ suất thanh toánh nhanh .57 d) Tỷ suất thanh toán bằng tiền mặt .58 V. ĐÁNH GIÁ CHUNG .59 CHƯƠNG IV: MỘT SÓ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QƯẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD - TM & DV SUỐI TIÊN 60 I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 60 1. Thuận lợi .60 2. Khó khăn .61 3. Ma trận SWOT 63 II. MỘT SỔ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XD - TM & DV SUỐI TIÊN 64 Giải pháp 1: Tăng cường hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 64 Giải pháp 2: Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định 65 Giải pháp 3: Thực hiện tăng quy mô về vốn kinh doanh để đón đầu những cơ hội, đồng thời hạn chế những thách thức trong tương lai .66 Giải pháp 4 : Tận dụng thể mạnh về nguồn nhân lực, xây dựng cho công ty một bộ phận marketing năng động, hiệu quả trong kinh doanh .67 Giải pháp 5: Tận dụng sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Chính phủ để khắc phục những hạn chế về thị trường 69 Giải pháp 6: Kết hợp sự ưu đãi của vị trí kinh doanh với uy tín của doanh nghiệp, cùng với sự đa dạng trong các sản phẩm kinh doanh để đương đầu với những khó khăn về cạnh tranh, thoát khỏi sự bảo hộ của Nhà nước, tiến tới tự chủ trong kinh doanh 69 Giải pháp 7: Khai thác triệt để nguồn nhân lực, tiến tới thay đổi điều kiện cơ sở giao hàng trong hợp đồng xuất khẩu .71 KÉT LUẬN .74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 Lý do chọn đề tài: Hoạt động kinh doanh là hình thức không thể thiếu trong xã hội, đặc biệt là khi xã hội thoát khỏi giai đoạn kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Hoạt động này góp phần lớn trong việc điều hòa cung cầu thị trường, giúp cho nền kinh tể đất nước sớm phát triển. Ở Việt Nam, kể tò khi cỏ chủ trương đổi mới của Nhà nước nhằm xây dựng nền kinh tể hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có định hướng quản lý của Nhà nước, các họat động kinh doanh được phát triển rõ rệt, góp phần làm cho nền kinh tế nước nhà ngày càng phát triển, có khả năng hội nhập với nền kinh tế chung của khu vực và của toàn thế giới. Trong bối cảnh nền kinh tế có sự chuyển biến mạnh, tỉnh cạnh tranh ngày càng cao, một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác thì doanh nghiệp đó cần phải theo dõi thường xuyên, kiểm tra và đánh giá một cách đầy đủ và chính xác mọi diễn biển xảy ra trong quá trình họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổng hợp có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến các vấn đề kinh tế của doanh nghiệp. Từ đó đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố ảnh hưởng xấu nhằm nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh cho doanh nghiệp mình ể Như vậy đánh giá hiệu quả họat động kinh doanh là điều hết sức cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, là công tác không thể thiếu trong quá trình quản trị doanh nghiệp, là cơ sở của nhiều quyết định quan trọng và chỉ ra hướng phát triển của các doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH XD - TM & DV Suối Tiên , việc đánh giá hiệu quả họat động kinh doanh là rất quan trọng, nếu như đảm bảo được công tác đánh giá này sẽ giúp cho công ty thực hiện tốt kế họach phân phối sản phẩm, chiếm lĩnh và kiểm soát thị trường. Trong thời gian thực tập tại công ty, nhận thấy được tầm quan trọng này đối với công ty nên em quyết định chọn đề tài: “Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Địch vụ Suối Tiên làm đề tài cho luận vân tốt nghiệp của mìnhế Với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình giúp cho họat động kinh doanh sắp tới của công ty đạt hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, do sự hạn chế về thời gian thực tập và trình độ hiểu biết cộng với kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên em chỉ tập trung đánh giá lại một số vấn đề cần thiết.

pdf79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 10652 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng-Thương mại và dịch vụ Suối Tiên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng-thương mại và dịch vụ Suối Tiên.pdf
Luận văn liên quan