Đề tài Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản

Phần 1 Mở đầu 1.1. Đặt vấn đề Việt Nam l một n−ớc nông nghiệp với hơn 80% dân số sống ở nông thôn v hơn 70% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp, nông thôn v nông dân luôn l vấn đề chiến lược, đ−ợc Đảng v Nh n−ớc ta quan tâm. Đ/ có nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách của nh n−ớc đề cập tới vấn đề n y. Chỉ thị 100 9 CT/TW của Ban Bí th− Trung −ơng Đảng ng y 13/1/1981: “Về cải cách công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm v ng−ời lao động trong hợp tác x/ nông nghiệp. Đại hội Đảng lần thứ VIII (1996), đ/ xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn l một trong những −u tiên h ng đầu của những năm nửa thập niên 90. Năm 1988 nghị Quyết 10 của Bộ Chính trị Trung Ương Đảng ng y 5 tháng 4 năm 1988 về: “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp đ/ thực sự đ−a nền nông nghiệp Việt Nam sang một b−ớc phát triển mới, chính sách tín dụng, ngân h ng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp 9 ng nh nghề v dịch vụ .đ/ l m thay đổi đáng kể đời sống x/ hội nông thôn ổn định v phát triển. Trong những chính sách đổi mới đó phải kể đến sự thay đổi của hệ thống tín dụng, ngân h ng. Tại hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp h nh Trung Ương Đảng khóa VII năm 1993, đ/ vạch ra định hướng cơ bản v các giải pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới, phát triển nông thôn Việt Nam nh− sau: Mở rộng tín dụng của nh n−ớc v nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để tăng tỷ lệ nông dân nghèo đ−ợc vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh .Do vậy để phát triển nông nghiệp, nông thôn thì một trong những nhiệm vụ h ng đầu l mở rộng tín dụng cho khu vực nông thôn để đáp ứng đ−ợc nhu cầu về vốn để đầu t− v phát triển. Hiện nay, hệ thống tín dụng ngân h ng tại nông thôn n−ớc ta đ/ v đang phát triển, đáp ứng một phần nhu cầu của phát triển nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, thực tế tín dụng nông thôn vẫn còn những mặt hạn chế cần phải khắc phục. Việc tiếp cận đầy đủ, to n diện các nguồn tín dụng vẫn l một trong những vấn đề hết sức khó khăn của nhiều hộ nông dân, các th nh phần kinh tế khác, nhất l ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, từ đó đòi hỏi hoạt động tín dụng nông nghiệp v nông thôn cần phải cải thiện hơn nữa, góp phần giúp cho các hộ nông dân tiếp cận các nguồn tín dụng có hiệu quả hơn. Theo Nghị quyết của đại hội đại biểu to n quốc khóa VII của Đảng: “Để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất n−ớc cần huy động đ−ợc nguồn vốn sẵn có v sử dụng có hiệu quả, trong đó nguồn vốn trong n−ớc l quyết định, nguồn vốn bên ngo i l quan trọng”. Vì vậy vai trò của tín dụng ngân h ng trong việc phân phối v tối −u hóa nguồn vốn x/ hội l rất quan trọng đối với nền kinh tế n−ớc ta hiện nay đang phát triển lên một cấp độ mới, nền kinh tế hội nhập. Điều đó đang đặt ra cho các chủ thể kinh doanh của nền kinh tế phải đối mặt với những thách thức mới. Đó l l m thế n o để có thể tồn tại, đứng vững v phát triển trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh nh− vậy hoạt động ngân h ng nổi lên nh− một mắt xích trọng yếu trong hoạt động của nền kinh tế hiện đại, tín dụng ngân h ng có vai trò cực kỳ quan trọng, với vị trí trung gian t i chính của nền kinh tế, thông qua các nguồn lực x/ hội đ−ợc phân bổ một cách hợp lý v có hiệu quả. Nam Định l một tỉnh có những nét đặc thù riêng v cũng ch−a có sự đánh giá to n diện v cụ thể về việc sử dụng hiệu quả hoạt động tín dụng của hệ thống ngân h ng, đặc biệt l trên địa b n huyện Vụ Bản. Vì vậy đánh giá một phần hiệu quả họat động của hệ thống ngân h ng trong nông nghiệp nông thôn nhất l đối với Ngân h ng CSXH ở huyện Vụ Bản thông qua kênh phân phối l Hội phụ nữ l việc l m cần thiết đối với địa ph−ơng v đối với NHCSXH huyện Vụ Bản. Đây l cơ sở để đề ra các biện pháp, từng b−ớc ho n thiện cơ chế, chính sách l m cho tín dụng thực sự l đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn đối với huyện Vụ Bản nói riêng, tỉnh Nam Định nói chung. Xuất phát từ ý nghĩa trên, việc nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng của NHCSXH thông qua kênh hội phụ nữ đối với hộ nông dân, tình hình sử dụng vốn v hiệu quả sử dụng vốn vay của ng−ời dân trong huyện l rất quan trọng v cần thiết. Chính vì vậy tôi chọn nghiên cứu đề t i: “Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1. Mục tiêu chung Trên cơ sở đánh giá tác động nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích v có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách gi u nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 9 Đánh giá thực trạng của các nguồn vốn tín dụng đang được huy động để đầu t− cho các hộ nghèo vay vốn, hiệu quả sử dụng các nguồn vốn n y của các hộ nông dân ở huyện Vụ Bản. 9 Kiến nghị một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động cung ứng vốn tín dụng v nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng trong xoá đói giảm nghèo ở địa ph−ơng nghiên cứu. 1.3. ý nghĩa của đề ti 1.3.1. ý nghĩa trong học tập v nghiên cứu khoa học Việc thực hiện đề t i l cơ sở giúp sinh viên củng cố kiến thức đ/ học, vận dụng những kiến thức khoa học v o thực tiễn sản xuất. Đây l b−ớc đầu giúp sinh viên tiếp cận với thực tế sản xuất, bám sát cơ sở nhằm tích luỹ những kinh nghiệm thực tế để phục vụ cho công việc sau n y. 1.3.2. ý nghĩa trong thực tiễn sản suất Đề t i l cơ sở khoa học đánh giá đ−ợc thực trạng hoạt động tín dụng của NHCSXH, đánh giá đ−ợc tầm quan trọng của nguồn vốn vay từ NHCSXH đối với hoạt động vay vốn của các hộ vay vốn, đồng thời cũng giúp nắm được những khó khăn trở ngại từ phía ngân h ng trong việc huy động vốn v cho vay vốn cũng nh− những khó khăn v trở ngại của ng−ời dân trong việc vay vốn, sử dụng vốn l m sao có hiệu quả. Từ đó có những điều chỉnh v biện pháp tối −u nhất để giải quyết các khâu trong huy động, tích luỹ, cho vay, v sử dụng vốn vay. Đề t i ho n th nh sẽ l t i liệu tham kho cho các hộ, các cán bộ của NHCSXH, hội phụ nữ v những ng−ời quan tâm trong huyện cũng nh− các vùng lân cận. Đây l t i liệu có giá trị trong công tác tín dụng nông thôn.

pdf70 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2259 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a x©y dùng c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vµ trao ®æi kinh nghiÖp ch¨m sãc v¶i gãp phÇn n©ng cao kü n¨ng vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt cho n«ng d©n. Bªn c¹nh ®ã Tr¹m cßn th«ng qua th«ng tin tuyªn truyÒn ®Ó cung cÊp kiÕn thøc s¶n xuÊt ®Õn ng−êi trång v¶i, tuyªn truyÒn nh÷ng chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc, còng nh− nh÷ng khuyÕn c¸o vÒ t×nh h×nh s©u bÖnh, th«ng tin thÞ tr−êng v¶i thiÒu... §ång thêi Tr¹m tæ chøc c«ng t¸c chØ ®¹o s¶n xuÊt v¶i thiÒu vµ trªn lÜnh vùc trång trät chung. Cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng cña Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n lµ kh¸ phong phó vµ ®a d¹ng. Nã ®· vµ ®ang gãp phÇn tÝch cùc vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn nãi chung vµ ph¸t triÓn v¶i thiÒu nãi riªng. Tuy vËy ®Ó lµm tèt h¬n n÷a c«ng t¸c khuyÕn n«ng Tr¹m cÇn tËp trung vµo hç trî th«ng tin vÒ thÞ tr−êng s¶n xuÊt, ®Çu ra cho s¶n phÈm v¶i khi mµ s¶n l−îng v¶i ngµy cµng t¨ng lªn, ®¸p øng ®Çy ®ñ h¬n n÷a nhu cÇu cña ng−êi d©n. 4.2.5.. C¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng ®−îc ¸p dông trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt v¶i thiÒu trªn ®Þa bµn huyÖn Lôc Ng¹n Khi lµm viÖc víi c©y v¶i Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n ®· sö dông nhiÒu ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng dùa trªn c¸c ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n nh−: * Ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc c¸ nh©n: Víi ph−¬ng ph¸p nµy chñ yÕu lµ CBKN tæ chøc c¸c buæi ®Õn th¨m c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt v¶i ®iÓn h×nh hoÆc tham gia vµo c¸c m« h×nh tr×nh diÔn hay c¸c dù ¸n v¶i... Nh−ng ph−¬ng ph¸p nµy cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n sö dông kh«ng nhiÒu. * Ph−¬ng ph¸p nhãm: Lµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng ®−îc Tr¹m sö dông phæ biÕn kh«ng chØ trong lÜnh vùc khuyÕn n«ng v¶i thiÒu mµ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c, v× ph−¬ng ph¸p nµy kh¾c phôc ®−îc phÇn lín nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p c¸ nh©n vµ nã cßn tiÕt kiÖm ®−îc c¶ c«ng søc vµ tiÒn b¹c trong khi nguån kinh phÝ cho ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cßn h¹n chÕ. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 45 * Ph−¬ng ph¸p sö dông ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: Cïng víi viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc nhãm lµ tæ chøc c¸c buæi tËp huÊn... Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n kÕt hîp víi c¸c c¬ quan b¸o, ®µi... lµm c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng phæ biÕn kiÕn thøc KHKT vÒ c©y v¶i cho ng−êi trång v¶i. Nhê ph−¬ng ph¸p nµy ®· hç trî cho c¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng c¸ nh©n còng nh− ph−¬ng ph¸p nhãm ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao h¬n. 4.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n 4.4.1. C«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn Ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn lu«n kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß hÕt søc quan träng cña m×nh trong c«ng t¸c khuyÕn n«ng nãi riªng vµ ho¹t ®éng th«ng tin nãi chung, bëi nã truyÒn ®¹t ®−îc tíi nhiÒu ®èi t−îng víi chi phÝ thÊp, dÔ thùc hiÖn nªn ®−îc sö dông rÊt phæ biÕn hiÖn nay. Trong ®iÒu kiÖn c¸c líp tËp huÊn, c¸c buæi héi th¶o… ch−a thÓ ®¸p øng ®−îc hÕt nhu cÇu vÒ th«ng tin th× c«ng t¸c nµy thùc sù gi¶i quyÕt phÇn nµo vÊn ®Ò ®ã cho ng−êi d©n trång v¶i Lôc Ng¹n. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n phèi kÕt hîp víi §µi truyÒn thanh truyÒn h×nh huyÖn, tØnh th−êng kú 1 - 2 th¸ng 1 lÇn theo thêi kú ch¨m sãc vµ tïy thuéc vµo diÔn biÕn thêi tiÕt ¶nh h−ëng ®Õn c©y v¶i ®Ó cã khuyÕn c¸o. Chñ yÕu lµ phæ biÕn kü thuËt ch¨m sãc v¶i, còng nh− ®−a tin vµ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng s©u bÖnh h¹i v¶i trªn ®Þa bµn huyÖn. VÒ sè lÇn ®−a tin lµ cã biÕn ®éng kh«ng lín, trung b×nh t¨ng qua c¸c n¨m lµ 15,56%. B¶ng 4.5. KÕt qu¶ th«ng tin tuyªn truyÒn khuyÕn n«ng vÒ c©y v¶i qua 3 n¨m 2005 - 2007 N¨m ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 §µi PT-TH ®−a tin LÇn 9 10 12 Tê r¬i, tê b−ím, tê gÊp, tµi liÖu tËp huÊn… Tê 2.500 2.700 3.000 Ghi chó: §VT: §¬n vÞ tÝnh PT-TH: Ph¸t thanh truyÒn h×nh Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n,2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 46 Tr¹m còng tiÕn hµnh ph¸t nhiÒu tê r¬i, tê gÊp, vµ nhiÒu tµi liÖu kü thuËt nh»m hç trî kiÕn thøc kü thuËt cho ng−êi trång v¶i. N¨m 2007, Tr¹m ph¸t ®−îc kho¶ng 3000 tµi liÖu c¸c lo¹i liªn quan tíi c©y v¶i vµ sè l−îng tµi liÖu ph¸t ra còng t¨ng dÇn qua tõng n¨m, b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 14%. Ngoµi ra, Tr¹m cßn cã c¸c bµi viÕt, tin bµi vÒ KHKT vµ khuyÕn c¸o cho ng−êi trång v¶i trªn c¸c b¸o nh−: Th«ng tin thÞ tr−êng, S¶n xuÊt vµ ThÞ tr−êng, B¸o B¾c Giang, T¹p chÝ KhuyÕn n«ng… Qua ®iÒu tra 100 hé d©n trång v¶i ë 2 x· Quý S¬n vµ Biªn S¬n cã tíi 75 hé th−êng xuyªn theo dâi c¸c th«ng tin khuyÕn n«ng vÒ c©y v¶i v× hä cho r»ng c¸c th«ng tin rÊt bæ Ých vµ hä cÇn tiÕp thu, ¸p dông vµo s¶n xuÊt. Vµ cã 25 hé kh«ng th−êng xuyªn theo dâi c¸c th«ng tin nµy v× nh÷ng hé nµy cßn tham gia ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp nªn kh«ng cã nhiÒu thêi gian theo dâi c¸c th«ng tin nµy mÆc dï vËy hä vÉn ®¸nh gi¸ rÊt cao c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn khuyÕn n«ng. B¶ng 4.6. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé n«ng d©n vÒ c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ c©y v¶i Quý S¬n (n = 50) Biªn S¬n (n =50) Tæng DiÔn gi¶i SL (hé) CC (%) SL (hé) CC (%) SL (hé) CC (%) 1. Sè hé th−êng xuyªn theo dâi TTKN 42 84,00 33 66,00 75 75,00 2. Sè hé kh«ng th−êng xuyªn theo dâi TTKN 8 16,00 17 34,00 25 25,00 3. Sè hé ch−a bao giê theo dâi TTKN 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Ghi chó: SL: Sè l−îng CC: C¬ cÊu TTKN: Th«ng tin khuyÕn n«ng Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 47 Hép 1: Kh«ng thÓ thiÕu th«ng tin Lµm v¶i b©y giê mµ kh«ng cã kü thuËt th× háng ¨n ngay, v¶i bÞ bÖnh mµ kh«ng dïng ®óng thuèc th× mÊt lu«n c¶ v−ên Êy chø, nhÊt lµ b©y giê v¶i xÊu chØ cã b¸n cho hµng sÊy th«i thÕ lµ mÊt lu«n nöa gi¸ ®Êy. Cø ®Õn thêi kú ch¨m sãc c¸c anh chÞ khuyÕn n«ng l¹i h−íng dÉn cho chóng t«i qua truyÒn h×nh huyÖn hoÆc göi v¨n b¶n vÒ th«n th«ng b¸o trªn loa truyÒn thanh. Nãi thËt chø, nghe ®¬n gi¶n vËy th«i nh−ng tèt l¾m, v× chóng t«i ®©u ph¶i ai còng ®−îc tham gia tÊt c¶ c¸c líp tËp huÊn, may ra ®−îc 1 n¨m 1 lÇn. ThÕ th× kh«ng ®ñ. Chóng t«i ph¶i tù ®i t×m nh÷ng th«ng tin trªn ®µi, b¸o, råi c¸c tµi liÖu ®−îc ph¸t gi÷ l¹i, chuyÓn cho nhau xem vµ lµm theo. Bæ Ých l¾m chÞ ¹! May mµ cã nã kh«ng th× chóng t«i kh«ng thÓ lµm ®−îc v−ên v¶i ®Ñp nh− thÕ. Bµ Mai ThÞ Thµnh, th«n T− Hai, x· Quý S¬n. 4.4.2. C«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn B¸m s¸t chøc n¨ng, nhiÖm vô ®−îc giao vµ nhu cÇu ®µo t¹o cña ng−êi trång v¶i, trong nh÷ng n¨m qua Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n ®· phèi hîp víi phßng n«ng nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ trong x·... më nhiÒu líp tËp huÊn cho ng−êi d©n vÒ kü thuËt ch¨m sãc v¶i, phßng trõ s©u bÖnh... KÕt qu¶ tËp huÊn cña Tr¹m vÒ v¶i thiÒu ®−îc thÓ hiÖn qua b¶ng 4.8: B¶ng 4.7. KÕt qu¶ ®µo t¹o, tËp huÊn v¶i thiÒu qua 3 n¨m 2005 - 2007 N¨m So s¸nh (%) ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 06/05 07/06 BQ 1. Tæng sè líp Líp 52 56 65 107,69 116,07 131,43 2. Tæng sè ng−êi tham gia Ng−êi 3.120 3.360 3.900 116,09 107,69 111,89 3. BQ sè ng−êi tham gia/líp Ng−êi 60 60 60 100,00 100,00 100,00 Ghi chó: §VT: §¬n vÞ tÝnh BQ: B×nh qu©n Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n, 2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 48 Qua b¶ng 4.8 ta thÓ nhËn thÊy sè l−îng c¸c líp tËp huÊn qua 3 n¨m cã xu h−íng t¨ng lªn, n¨m 2005 lµ 52 líp, n¨m 2006 lµ 56 líp vµ n¨m 2007 lµ 65 líp, b×nh qu©n 3 n¨m t¨ng 11,88%. Sè ng−êi/líp tËp huÊn lµ 60 ng−êi nªn víi sè l−îng líp nh− vËy còng míi chi ®¸p øng ®−îc cho 3.900 l−ît ng−êi, cßn rÊt nhiÒu hé d©n ch−a tõng ®−îc tham gia tËp huÊn v¶i thiÒu bao giê. Gi¶ng viªn tham gia tËp huÊn, ®µo t¹o th−êng lµ c¸n bé Tr¹m hoÆc còng cã nh÷ng líp gi¶ng viªn lµ c¸n bé cña TTKN tØnh, c¸n bé c¸c doanh nghiÖp, hoÆc gi¶ng viªn cña c¸c tr−êng chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp… Qua ®iÒu tra 100 hé d©n ë 2 x· th× cã 68 hé (ChiÕm 68,00%) ®· ®−îc tham gia c¸c líp tËp huÊn vÒ v¶i, 32 hé (ChiÕm 32,00%) ch−a ®−îc tham gia tËp huÊn vÒ v¶i bao giê. Quý S¬n ®−îc coi lµ mét x· cã c«ng t¸c khuyÕn n«ng m¹nh cña huyÖn, nh−ng qua ®iÒu tra cßn tíi 10/50 hé ch−a ®−îc tham gia tËp huÊn vÒ c©y v¶i. Vµ tÊt c¶ c¸c hé nµy ®Òu mong muèn sÏ ®−îc tham gia c¸c líp tËp huÊn nµy. Lý do vÉn cßn nhiÒu hé ch−a tham gia tËp huÊn vÒ v¶i nh− vËy lµ v× do ®Þa bµn réng vµ kinh phÝ cho ho¹t ®éng cã giíi h¹n ph¶i ph©n bæ ®Òu cho nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau nªn mçi n¨m mçi x· chØ cã thÓ tæ chøc ®−îc 1 - 3 líp vÒ v¶i ë c¸c th«n kh¸c nhau. Mçi líp còng chØ cã 60 hé tham gia mµ mçi th«n Ýt nhÊt ®· h¬n 100 hé d©n nªn cã thÓ cã ng−êi ch−a ®−îc tham gia tËp huÊn vÒ v¶i bao giê. B¶ng 4.8. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn vÒ v¶i Quý S¬n (n = 50) Biªn S¬n (n = 50) Tæng (n = 100) DiÔn gi¶i SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) 1. Sè hé ®−îc tham gia 40 80,00 28 56,00 68 68,00 2. Sè hé ch−a ®−îc tham gia 10 20,00 22 44,00 32 32,00 Ghi chó: SL: Sè l−îng CC: C¬ cÊu Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 49 Trong sè 68 hé ®−îc tham gia tËp huÊn vÒ v¶i ë 2 x· Quý S¬n vµ Biªn S¬n cã 45 hé (ChiÕm 66,18%) cho r»ng tham gia tËp huÊn vµ ¸p dông thÊy cã hiÖu qu¶ thùc sù cã ý nghÜa, hä còng kh¼ng ®Þnh “ khi cßn manh móm th× sao còng ®−îc, nh−ng ®· xuÊt ®¹i trµ, qui m« lín th× kh«ng thÓ thiÕu kü thuËt”. Cã 6 hé tham gia nh−ng do gÆp ph¶i thêi tiÕt bÊt thuËn nªn kÕt qu¶ hä ¸p dông kh«ng ®−îc nh− mong ®îi. Vµ cã 17 hé cã ý kiÕn kh¸c, ®a phÇn nh÷ng hé nµy cho r»ng "lý thuyÕt vµ thùc hµnh kh¸c nhau, kh«ng ph¶i lóc nµo ¸p dông còng cho kÕt tèt, mçi n¨m mét kh¸c nªn kh«ng thÓ kh¼ng ®Þnh lµ tèt hay xÊu". Vµ kh«ng cã hé nµo tham gia mµ kh«ng ¸p dông. B¶ng 4.9. ý kiÕn cña c¸c hé n«ng d©n sau khi tham gia tËp huÊn vÒ v¶i Quý S¬n (n = 40) Biªn S¬n (n = 28) Tæng DiÔn gi¶i SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) 1. Sè hé tham gia vµ ¸p dông thÊy kÕt qu¶ thùc sù cã ý nghÜa 29 72,50 16 57,14 45 66,18 2. Sè hé tham gia vµ ¸p dông nh−ng kh«ng hiÖu qu¶ 3 7,50 3 10,71 6 8,82 3. Sè hé tham gia tËp huÊn nh−ng kh«ng ¸p dông 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4. ý kiÕn kh¸c 8 20,00 9 32,14 17 25,00 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. Hép 2: TËp huÊn cÇn l¾m chø ! TËp huÊn cÇn l¾m chø! Tr−íc ®©y khi ch−a ®−îc tËp huÊn kü thuËt vÒ trång v¶i, gia ®×nh t«i bµ con ë ®©y ®©u biÕt tØa cµnh cho c©y ®ì ph¶i nu«i nhiÒu cµnh mµ l¹i Ýt bÞ s©u bÖnh hay lµm thÕ nµo cho c©y ®Ëu qu¶... May nhê ®−îc tham gia c¸c líp tËp huÊn do Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn tæ chøc míi biÕt tr−íc ®©y m×nh cæ hñ thÕ nµo. Nh−ng sè líp tËp huÊn cho chóng t«i cßn Ýt qu¸. Chóng t«i mong r»ng khuyÕn n«ng sÏ tæ chøc cho ng−êi trång v¶i chóng t«i ®−îc tham gia nhiÒu h¬n. Bµ NguyÔn ThÞ G¸i, th«n Sßi, x· Biªn S¬n Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 50 TËp huÊn lµ mét néi dung quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®−îc, nh−ng ®Ó ho¹t ®éng tËp huÊn cã ®−îc nh÷ng ¶nh h−ëng thùc sù cã ý nghÜa ®Õn s¶n xuÊt v¶i cña hé th× huyÖn cÇn ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng tËp huÊn kh«ng chØ vÒ mÆt l−îng mµ c¶ vÒ mÆt chÊt. Tr¹m cÇn kÕt hîp víi c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ nh−: Héi n«ng d©n, héi Phô n÷,… mét c¸ch chÆt chÏ th«ng qua ®ã n¾m b¾t ®−îc nh÷ng khã kh¨n cña ng−êi trång v¶i còng nh− nhu cÇu cña hä ®Ó tæ chøc tËp huÊn. Còng cã thÓ th«ng qua c¸c héi nµy ®Ó ®−a kiÕn thøc KHKT vÒ c©y v¶i tíi nh÷ng ng−êi kh«ng cã ®iÒu kiÖn tham gia c¸c líp tËp huÊn. Trong tËp huÊn cÇn g¾n lý thuyÕt víi thùc hµnh, cÇn cã sù trao ®æi th«ng tin hai chiÒu gi÷a c¸n bé tËp huÊn vµ ng−êi trång v¶i. 4.4.3. C«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn NÕu nh− c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn, tËp huÊn, tham quan héi th¶o mang tÝnh chÊt lý thuyÕt th× x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn l¹i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó n«ng d©n ¸p dông nh÷ng lý thuyÕt ®ã vµo thùc tÕ s¶n xuÊt. Qua ®ã n«ng d©n míi thÊy ®−îc tÝnh −u viÖt cña mét c¸ch lµm ¨n míi, mét kü thuËt míi lµm c¬ së thuyÕt phôc n«ng d©n lµm theo. NhËn thøc ®−îc tÇm quan träng nµy, Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n còng kh¸ chó träng ®Õn viÖc x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn. Nh−ng v× c©y v¶i lµ c©y ¨n qu¶ l©u n¨m ®Ó x©y dùng ®−îc mét lo¹i m« h×nh ph¶i mÊt thêi gian l©u nªn trong nh÷ng n¨m qua tr¹m chØ x©y dùng ®−îc 2 lo¹i m« h×nh lµ: M« h×nh ghÐp c¶i t¹o v¶i thiÒu thùc hiÖn ë 8 x· víi diÖn tÝch 18,6 ha, vµ m« h×nh phßng trõ s©u bÖnh trªn v¶i ë 4 x· víi diÖn tÝch 40 ha. C¸c m« h×nh nµy ®Òu ®ang ë giai ®o¹n ®Çu thùc hiÖn nªn kÕt qu¶ ch−a ®¸nh gi¸ ®−îc nhiÒu, nh×n chung b−íc ®Çu cho kÕt qu¶ tèt. Vµ hiÖn nay Tr¹m ®ang phèi hîp víi tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp 1 Hµ Néi x©y dùng m« h×nh vÒ v¶i an toµn (GAP) t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu hé n«ng d©n ®−îc tham gia vµo c¸c m« h×nh nµy. B¶ng 4.10. KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn qua 3 n¨m 2005 - 2007 Lo¹i m« h×nh DiÖn tÝch ¸p dông (ha) §Þa ®iÓm (X·) 1. MH ghÐp c¶i t¹o v¶i thiÒu 18,6 Quý S¬n, Mü An, Biªn S¬n, Thanh H¶i, ... 2. MH phßng trõ s©u bÖnh 40 Hång Giang, Trï Hùu, Quý S¬n, Gi¸p S¬n Tæng 58,6 Ghi chó: MH: M« h×nh. Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n, 2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 51 B¶ng 4.11. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé vÒ c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i Quý s¬n Biªn s¬n Tæng DiÔn gi¶i SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) 1. Sè hé ®−îc tham quan m« h×nh 5 10,00 2 4,00 7 7,00 2. Sè hé ®−îc tham gia x©y dùng MH 3 2,00 0 0,00 3 3,00 3. Sè hé cã nhu cÇu tham quan hoÆc tham gia x©y dùng MH 30 60,00 30 60,00 60 60,00 Ghi chó: SL: Sè l−îng CC: C¬ cÊu MH: M« h×nh Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. Qua b¶ng 4.11 cho thÊy sè hé ®−îc tham gia trùc tiÕp x©y dùng m« h×nh vµ sè hé ®−îc tham quan c¸c m« h×nh vÒ v¶i cßn qu¸ Ýt so víi sè hé cã nhu cÇu ®−îc tham gia x©y dùng vµ ®−îc tham quan c¸c m« h×nh. 60% sè hé ®iÒu tra cã nhu cÇu tham quan hoÆc ®−îc tham gia vµo x©y dùng m« h×nh, trong khi ®ã míi chØ cã 7/100 hé (7%) ®−îc tham quan vµ 3/100 hé ®−îc tham gia m« h×nh. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ Tr¹m khuyÕn n«ng ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu ®Ó tháa m·n ®−îc nhu cÇu cña ng−êi d©n trång v¶i hiÖn nay, ®Ó hä cã c¬ héi tiÕp cËn thùc tÕ víi KHKT. B¶ng 4.12. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ hiÖu qu¶ cña m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i thiÒu §VT: %. §¸nh gi¸ Quý s¬n Biªn s¬n Tæng 1. Cã tÝnh thuyÕt phôc 50,00 50,00 50,00 2. Ýt cã tÝnh thuyÕt phôc 12,50 0,00 10,00 3.Kh«ng cã tÝnh thuyÕt phôc 0,00 0,00 0,00 4. ý kiÕn kh¸c 37,50 50,00 40,00 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 52 Cã tíi 50% sè hé ®iÒu tra ®¸nh gi¸ cao c¸c m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i thiÒu ®· ®−îc x©y dùng hoÆc ®−îc tham quan, chØ cã 10% hé ë x· Quý S¬n cho r»ng c¸c m« h×nh nµy vÉn ch−a thuyÕt phôc ®−îc hä. Vµ cã 40% hé l¹i cã ý kiÕn kh¸c. Tuy r»ng nh÷ng n¨m qua Lôc Ng¹n ch−a x©y dùng ®−îc nhiÒu m« h×nh vÒ v¶i nh−ng víi nh÷ng m« h×nh mµ Tr¹m ®· x©y dùng hÇu hÕt ®−îc ng−êi d©n ®¸nh gi¸ cao. Hép 3: ý kiÕn hé vÒ m« h×nh tr×nh diÔn ë ®Þa ph−¬ng chóng t«i th× m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i kh«ng nhiÒu nh− c¸c lo¹i c©y, con kh¸c. Gia ®×nh t«i còng míi chØ ®−îc tham quan mét m« h×nh vÒ v¶i lµ m« h×nh phßng trõ s©u bÖnh h¹i v¶i. Nh−ng ®©y kh«ng ph¶i lµ do Tr¹m khuyÕn n«ng tæ chøc cho chóng t«i ®i ®©u mµ nhµ t«i nghe tin nªn tù m×nh ®i t×m hiÓu, thÊy hay vÒ lµm theo thÊy còng hiÖu qu¶. Mäi n¨m víi v−ên v¶i gÇn 2 mÉu nµy nhµ tèi cø ph¶i chi tíi 2 - 3 triÖu tiÒn thuèc s©u ®Êy, nh−ng n¨m võa råi hÕt cã h¬n 1 triÖu th«i nh−ng vÉn hiÖu qu¶, ®ì c«ng phun thuèc, gi¶m chi phÝ còng ®ì h¹i ng−êi. Mµ kh«ng chØ nhµ t«i lµm theo ®©u, trong lµng t«i còng nhiÒu nhµ lµm theo. M« h×nh hay vËy mµ sao khuyÕn n«ng m×nh kh«ng triÓn khai nhiÒu h¬n n÷a nhØ ?! ¤ng Lý V¨n Kh×n, th«n B¾c Hai, x· Quý S¬n 4.4.4. C«ng t¸c tham quan héi th¶o VÒ c«ng t¸c tham quan héi th¶o ®Çu bê trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt c©y v¶i thiÒu th× Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n míi chØ tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o th«ng qua c¸c buæi häp d©n, c¸c buæi ®¸nh gi¸ m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i. Cßn viÖc tæ chøc chuyÕn tham quan c¸c m« h×nh s¶n xuÊt v¶i ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c cho hé trång v¶i gÇn nh− kh«ng cã trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cô thÓ qua b¶ng 4.12 nh− sau: Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 53 B¶ng 4.13. KÕt qu¶ héi th¶o vÒ c©y v¶i qua 3 n¨m 2005 - 2007 N¨m ChØ tiªu §VT 2005 2006 2007 1.Sè lÇn héi th¶o LÇn 9 8 10 2.Sè ng−êi tham gia Ng−êi 810 560 700 3. BQ sè ng−êi/lÇn héi th¶o Ng−êi 90 70 70 Nguån: Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n, 2008 Sè l−îng héi th¶o tæ chøc n¨m 2007 t¨ng h¬n 2 n¨m tr−íc nh−ng sè ng−êi l¹i gi¶m ®i ®ã lµ do sè ng−êi tham gia trong 1 lÇn héi th¶o gi¶m xuèng tõ 90 ng−êi /1 héi th¶o xuèng 70 ng−êi. Nh×n nhËn vÒ nh÷ng khã kh¨n cña vÊn ®Ò nµy cã thÓ thÊy ®ã chÝnh lµ thiÕu kinh phÝ tæ chøc héi th¶o, viÖc lùa chän ®Þa ®iÓm héi th¶o, néi dung héi th¶o còng ®ang lµ khã kh¨n bëi ho¹t ®éng khuyÕn n«ng míi ®i vµo chuyªn s©u, c¸c m« h×nh vÒ v¶i míi ®−îc thùc hiÖn trong thêi gian ng¾n nªn ch−a kh¼ng ®Þnh ®−îc hiÖu qu¶ nªn ch−a tæ chøc ®−îc nhiÒu héi th¶o. Do vËy ®Ó tæ chøc ®−îc nhiÒu cuéc héi th¶o h¬n n÷a cho ng−êi trång v¶i Tr¹m khuyÕn n«ng cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ b−íc ®i thÝch hîp ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c khuyÕn n«ng Tr¹m kh«ng chØ trong lÜnh vùc c©y v¶i mµ trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c cña n«ng nghiÖp. 4.5. T¸c ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®Õn s¶n xuÊt v¶i thiÒu trªn ®Þa bµn huyÖn Lôc Ng¹n 4.5.1. ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt v¶i thiÒu cña huyÖn Tõ khi ®−îc thµnh lËp Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n ®· gÆt h¸i ®−îc nhiÒu thµnh c«ng, kh¼ng ®Þnh ®−îc vai trß quan träng cña m×nh trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n cña huyÖn miÒn nói tØnh B¾c Giang víi c©y n«ng nghiÖp mòi nhän v¶i thiÒu. Hµng n¨m Tr¹m tæ chøc nhiÒu buæi tËp huÊn, héi th¶o täa ®µm, x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i cho hµng ngµn hé d©n trång v¶i tham gia. Nhê ®ã mµ s¶n l−îng vµ n¨ng suÊt v¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 54 Qua b¶ng 4.13 ta thÊy râ nh÷ng biÕn ®æi tÝch cùc vÒ diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng v¶i thiÒu Lôc Ng¹n qua mét sè n¨m. MÆc dï diÖn tÝch trång v¶i cña huyÖn trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y cã xu h−íng gi¶m ®i, nh−ng vÒ s¶n l−îng vµ n¨ng suÊt l¹i t¨ng lªn, ®ã lµ do cã sù hç trî vÒ kü thuËt cña khuyÕn n«ng cho ng−êi trång v¶i. N¨m 2006 s¶n l−îng v¶i cña c¶ huyÖn lµ 54.820 tÊn, sang n¨m 2007 lµ 114.059, t¨ng h¬n gÊp ®«i, kÐo theo n¨ng suÊt còng t¨ng ®¸ng kÓ. N¨ng suÊt chung n¨m 2007 lµ 6,06 tÊn/ha, x· Quý S¬n lµ 4,35 tÊn/ha, x· Biªn S¬n lµ 3,63 tÊn/ha. Trªn thùc tÕ s¶n phÈm v¶i kh«ng chØ t¨ng lªn vÒ n¨ng suÊt vµ s¶n l−îng mµ cßn t¨ng lªn c¶ vÒ mÉu m· vµ chÊt l−îng, thêi vô cña c©y v¶i còng ®−îc kÐo dµi ra nh»m gi¶m bít søc Ðp thu ho¹ch vµ tiªu thô cïng lóc. Cã ®−îc thµnh qu¶ nµy th× c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®ãng vai trß quan träng. §ã còng lµ lý do ng−êi d©n trång v¶i Lôc Ng¹n lu«n cã mong muèn ®−îc tham gia c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng nhiÒu h¬n n÷a. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn kh«ng chØ chuyÓn giao KHKT mµ cßn chØ ®¹o ng−êi d©n thùc hiÖn theo c¸c chÝnh s¸ch vÒ v¶i mµ UBND ®· phª duyÖt vÒ v¶i thiÒu ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ng−êi d©n trång vµ ph¸ mét c¸ch å ¹t. B¶ng 4.14. DiÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng v¶i thiÒu qua mét sè n¨m DiÖn tÝch (ha) DiÖn tÝch cho thu ho¹ch (ha) S¶n l−îng (TÊn) N¨ng suÊt (tÊn/ha) 2000 2006 2007 2000 2006 2007 2000 2006 2007 2000 2006 2007 Tæng 14.322 18.815 18.815 10.660 15.400 18.810 33.410 54.820 114.059 3,13 3,55 6,06 Quý S¬n 1.058 1.592 1.539 967 1.480 1.481 2.660 4.939 6.438 2,75 3,34 4,35 Biªn S¬n 760 938 931 632 905 906 1.687 2.938 3.294 2,67 3,25 3,63 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª Lôc Ng¹n 2006, 2007. Trong nh÷ng n¨m qua khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n còng gãp phÇn vµo viÖc thóc ®Èy thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm b»ng viÖc ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch −u ®·i ®èi víi ng−êi bu«n b¸n v¶i trªn ®Þa bµn huyÖn, lµm viÖc víi c¸c c«ng ty chÕ biÕn xuÊt khÈu v¶i tiªu thô s¶n phÈm cho ng−êi d©n... C«ng t¸c nµy cña khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n còng ®· ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶. Nh−ng do thêi gian cã h¹n vµ nh÷ng thèng kª ch−a ®Çy ®ñ nªn ®Ò tµi kh«ng ®i s©u nghiªn cøu vÒ lÜnh vùc nµy. 4.5.2. ¶nh h−ëng gi¸n tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 55 §èi víi c¶ 2 x· Quý S¬n vµ Biªn S¬n yÕu tè quan träng gióp c¸c hé gia ®×nh t¨ng thu nhËp tõ c©y v¶i lµ n¨ng suÊt c©y trång t¨ng lªn do ¸p dông KHKT míi vµo s¶n xuÊt tõ viÖc ®−îc tham gia vµo c¸c líp tËp huÊn, häc hái mét sè m« h×nh ®· cã kÕt qu¶ tèt. Bªn c¹nh ®ã còng lµ viÖc më réng thªm diÖn tÝch vµ trång thªm mét sè gièng v¶i míi. Vµ kh«ng cã hé ga ®×nh nµo nãi tíi viÖc t¨ng thu nhËp tõ v¶i lµ do gi¸ t¨ng lªn. B¶ng 4.15. Nh÷ng yÕu tè quan träng gióp hé gia ®×nh n©ng cao thu nhËp tõ s¶n xuÊt v¶i thiÒu §VT: % YÕu tè Quý s¬n Biªn S¬n T¨ng diÖn tÝch 40,00 56,00 Trång gièng míi 14,00 12,00 N¨ng suÊt t¨ng 90,00 84,00 Gi¸ t¨ng 0,00 0,00 ¸p dông kü thuËt míi 86,00 78,00 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008. §Ó ®¸nh gi¸ c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®· ¶nh ®Õn c¸c hé d©n trång v¶i nh− thÕ nµo, hä ®−îc lîi g× tõ viÖc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng thóc ®Èy ph¸t triÓn v¶i thiÒu. T«i ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra 100 hé d©n ë 2 x· Quý S¬n vµ Biªn S¬n. kÕt qu¶ ®iÒu tra nh− sau: B¶ng 4.16. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ møc sèng cña hé gia ®×nh so víi thêi kú tr−íc 2003 Quý S¬n (n= 50) Biªn S¬n (n = 50) Tæng Møc so s¸nh SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) SL (Hé) CC (%) Kh¸ h¬n tr−íc 42 84,00 33 66,00 75 75,00 Gièng nhau 8 16,00 17 34,00 25 25,00 KÐm h¬n 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Nguån: Sè liÖu ®iÒu tra, 2008 Qua sè liÖu ®iÒu tra cã thÓ thÊy phÇn lín c¸c hé gia ®×nh ®−îc pháng vÊn (75%) tù ®¸nh gi¸ møc sèng cña gia ®×nh m×nh trong thêi gian gÇn ®©y, Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 56 tÝnh ®Õn n¨m 2007, kh¸ h¬n so víi thêi kú tr−íc n¨m 2003, thêi kú ch−a thµnh lËp Tr¹m khuyÕn n«ng lôc Ng¹n. Khi hái c¸c hé nµy vÒ yÕu tè gióp kinh tÕ gia ®×nh tèt h¬n th× 100% hé ®Òu cho biÕt lµ nhê lµm kinh tÕ v−ên ®åi, ph¸t triÓn c©y v¶i. 25% sè hé ®iÒu tra ®¸nh gi¸ møc sèng cña gia ®×nh m×nh vÉn nh− tr−íc nh−ng kh«ng ®−a ra ®−îc lý do thÝch hîp. Trong nh÷ng n¨m qua Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n kh«ng chØ lµm nhiÖm vô chuyÓn giao KHKT míi tíi ng−êi d©n theo mét kªnh chÝnh lµ khuyÕn n«ng nhµ n−íc mµ Tr¹m cßn gióp ®ì c¸c th«n, x· thµnh lËp nhiÒu CLB khuyÕn n«ng, nhãm së thÝch nh−: CLB N«ng d©n Thanh Hïng (Trï Hùu), CLB N«ng d©n x· Quý S¬n, HTX Hång Xu©n (Hång Giang)... Th«ng qua c¸c CLB, nhãm héi nµy khuyÕn n«ng ®Õn ®−îc víi réng r·i ng−êi n«ng d©n h¬n v× hä tham gia tù nguyÖn vµ nh÷ng khã kh¨n vµ nhu cÇu cña hä còng dÔ dµng ®Õn víi CBKN h¬n th«ng qua c¸c nhãm tr−ëng. C¸c nhãm nµy sinh ho¹t theo ®Þnh kú 3 tuÇn mét lÇn ®· gióp ng−êi d©n trång v¶i cã thªm ®−îc nhiÒu kiÕn thøc bæ Ých trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc v¶i khi mµ khuyÕn n«ng nhµ n−íc kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc hÕt nhu cÇu. Qua ®©y lÇn n÷a ta thÊy ®−îc vai trß cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu Lôc Ng¹n. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n cÇn cã nh÷ng ®Þnh h−íng, gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó kh¼ng ®Þnh ®óng vai trß cña m×nh. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 57 4.6. Ph©n tÝch SWOT: §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n §iÓm m¹nh - §éi ngò CBKN c¬ së cã kinh nghiÖm c«ng t¸c (sè n¨m c«ng t¸c tõ 2 n¨m trë lªn), quen ®Þa bµn lµm viÖc. - §−îc sù ñng hé cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n. - Cã ®−îc sù hîp t¸c cña c¸c b¸o, ®µi ®Þa ph−¬ng. - Cã nguån kinh phÝ hç trî tõ tØnh, trung −¬ng ®Ó ho¹t ®éng hµng n¨m. - Mét sè CLB, nhãm së thÝch ®· ®i vµo ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµm cÇu nèi cho khuyÕn n«ng vµ n«ng d©n. §iÓm yÕu - Ho¹t ®éng cña ®éi ngò CBKN cßn kÐm hiÖu qu¶. - C¬ cÊu khuyÕn n«ng c¬ së cßn thiÕu. - Cßn yÕu vÒ c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vµ tham quan häc tËp. - C¸c CLB cßn mang tÝnh tù ph¸t. - N¨ng lùc vÒ thÞ tr−êng CBKN cßn h¹n chÕ. - Nguån kinh phÝ ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, chia ®Òu cho c¸c lÜnh vùc, ho¹t ®éng theo chØ tiªu. C¬ héi - Hoµn thiÖn c¬ cÊu CBKN dùa vµo nghÞ ®Þnh 56/2005/N§-CP vÒ khuyÕn n«ng, khuyÕn ng− nªu râ mçi x· cÇn cã mét CBKN. - Cã nhiÒu chÝnh s¸ch −u ®·i cho ph¸t triÓn v¶i thiÒu cña huyÖn. - Cã thÓ phèi hîp thùc hiÖn c¸c m« h×nh khuyÕn n«ng c©y v¶i c¸c c«ng ty thuèc BVTV, ph©n bãn ®Ó t− vÊn vµ hç trî vËt t−… - Côc Së h÷u trÝ tuÖ ®ang nghiªn cøu cÊp chøng nhËn chØ dÉn ®Þa lý cho v¶I thiÒu Lôc Ng¹n, t¹o c¬ héi cho v¶i thiÒu Lôc Ng¹n lËp th−¬ng hiÖu, më réng thÞ tr−êng. - C¸c dù ¸n kÕt hîp víi khuyÕn n«ng trong ph¸t triÓn v¶i thiÒu cña huyÖn còng ®ang ®−îc quan t©m. Th¸ch thøc - Mét sè CBKN cã n¨ng lùc sÏ chuyÓn c«ng t¸c khi cã c¬ héi. - Sù thÊt b¹i cña m« h×nh do yÕu tè kh¸ch quan lµm gi¶m lßng tin cña ng−êi d©n. - ThiÕu kinh phÝ ho¹t ®éng. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 58 4.7. §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n 4.7.1. §Þnh h−íng - TiÕp tôc cñng cè vµ hoµn thiÖn hÖ thèng khuyÕn n«ng tõ huyÖn ®Õn c¬ së, tõng b−íc n©ng cao n¨ng lùc cho CBKN tõ huyÖn ®Õn c¬ së, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò khuyÕn n«ng c¬ së, nh÷ng ng−êi lµm viÖc trùc tiÕp víi ng−êi d©n. - T¨ng c−êng vai trß cña CBKN c¬ s¬, tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ho¹t ®éng khuyÕn n«ng t¹i c¸c x· cã hiÖu qu¶ h¬n. - Phèi hîp chÆt chÏ tæ chøc khuyÕn n«ng c©y v¶i víi c¸c c¬ quan, ®oµn thÓ, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c khuyÕn n«ng, lµm cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®i s©u, ®i s¸t h¬n trong viÖc ph¸t triÓn v¶i thiÒu trªn ®Þa bµn huyÖn. - T¨ng c−êng th«ng tin tuyªn truyÒn, ®µo t¹o, tËp huÊn, x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vµ tham quan héi th¶o cho ng−êi d©n trång v¶i. - Phèi hîp víi c¸c ®Þa ph−¬ng x©y dùng thªm c¸c CLB khuyÕn n«ng, khuyÕn khÝch ng−êi d©n tham gia c¸c CLB. - Trang bÞ thªm kiÕn thøc vÒ c©y v¶i cho CBKN vµ chñ nhiÖm c¸c CLB khuyÕn n«ng vµ c¸c nhãm së thÝch. - Kh¼ng ®Þnh vai trß chØ ®¹o s¶n xuÊt. æn ®Þnh diÖn tÝch v¶i trªn ®Þa bµn huyÖn, x©y dùng vµ triÓn khai më réng diÖn tÝch v¶i an toµn, ghÐp c¶i t¹o v¶i… 4.7.2. Gi¶i ph¸p §Ó thùc hiÖn ®−îc c¸c ®Þnh h−íng trªn Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n cÇn cã gi¶i ph¸p thùc hiÖn cô thÓ. v Gi¶i ph¸p vÒ hÖ thèng tæ chøc: KhuyÕn n«ng Lôc Ng¹n cÇn cã mét sè thay ®æi sau: - C¬ cÊu thªm CBKN phô t¸ch vÊn ®Ò thÞ tr−êng: CBKN phô tr¸ch vÒ thÞ tr−êng lµ mét ®ßi hái cÇn thiÕt bëi thùc tÕ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng tªn ®Þa bµn huyÖn ®Òu gÆp ph¶i khã kh¨n kh«ng chØ víi c©y v¶i mµ víi n«ng nghiÖp nãi chung, ®ã lµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®Çu ra cho s¶n phÈm khi x©y dùng m« h×nh. Cã gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò ®Çu ra khi ®ã c¸c m« h×nh míi ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ mang tÝnh thuyÕt phôc ®èi víi ®«ng ®¶o c¸c ®èi t−îng n«ng d©n vµ kh¾c phôc ®−îc nh÷ng nh−îc ®iÓm ®· tån t¹i trong nÒn kinh tÕ n«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi chung ®ã lµ ch−a quan t©m nhiÒu tíi Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 59 thÞ tr−êng vµ tiªu thô s¶n phÈm mÆc dï n«ng d©n cã nghÜ tíi chuyÖn b¸n nh− thÕ nµo. Tuy nhiªn, hä cßn ch−a suy nghÜ ®Õn viÖc x¸c ®Þnh cô thÓ vµ lËp kÕ ho¹ch tiªu thô c¸c s¶n phÈm mét c¸ch ch¾c ch¾n, nªn rÊt cÇn cã ng−êi chuyªn s©u vÒ vÊn ®Ò nµy. - CÇn x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý vµ hç trî ®èi víi c¸c nhãm n«ng d©n cïng së thÝch vµ c¸c CLB khuyÕn n«ng: G¾n tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò CBKN víi c«ng viÖc th−êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c nhãm së thÝch, c¸c CLB khuyÕn n«ng. Ph¶n ¸nh nh÷ng vÊn ®Ò mµ c¸c nhãm, CLB kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt th«ng qua c¸c buæi giao ban. Dùa vµo c¸c nhãm, CLB ®Ó t×m ®iÓm x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vµ ®Þnh kú ph¸t tµi liÖu kü thuËt cho c¸c nhãm, CLB. §ång thêi Tr¹m khuyÕn n«ng cÇn tÝch cùc khuyÕn khÝch, vËn ®éng ng−êi d©n tÝch cùc tham gia vµ thµnh lËp thªm nhiÒu CLB khuyÕn n«ng, nhãm së thÝch, thùc hiÖn x· héi hãa c«ng t¸c khuyÕn n«ng. - T¨ng c−êng CBKN c¬ së cho 2 x· cßn thiÕu, ®ång thêi tæ chøc tËp huÊn, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c CBKN c¬ së. - §æi míi chÕ ®é chÝnh s¸ch cho CBKN, t¨ng c−êng x©y dùng quü khuyÕn n«ng c¬ së, t¨ng møc phô cÊp cho CBKN c¬ së ®Ó hä h¨ng say, nhiÖt t×nh h¬n víi c«ng viÖc cña m×nh. v Gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng th«ng tin tuyªn truyÒn: §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ trong tuyªn truyÒn néi dung th«ng tin cÇn ng¾n gän, dÔ hiÓu, dÔ nhí vµ ®óng thêi ®iÓm. Th«ng tin tuyªn truyÒn còng cÇn chó ý ®Õn tÝnh ®Þnh kú vµ cã lÞch cô thÓ ®Ó n«ng d©n cã nhu cÇu vµ quan t©m tíi néi dung tuyªn truyÒn sÏ n¾m b¾t ®−îc th«ng tin mét c¸ch chñ ®éng vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. Cã nh− vËy míi h¹n chÕ ®−îc t×nh tr¹ng n«ng d©n tiÕp nhËn th«ng tin mét c¸ch bÞ ®éng do bËn c«ng viÖc hoÆc do ch−a ®éng n·o mµy mß t×m hiÓu vÊn ®Ò. v Gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng ®µo t¹o, tËp huÊn: Tæ chøc th−êng xuyªn h¬n n÷a c¸c buæi tËp huÊn, ®Æc biÖt khuyÕn n«ng c¬ së ph¶i tæ chøc ®−îc c¸c buæi häp, sinh ho¹t céng ®ång t¹i c¸c th«n, xãm ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm s¶n xuÊt. Néi dung tËp huÊn cÇn ng¾n gän, xóc tÝch, cô thÓ phï hîp víi tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, cã nh− vËy ng−êi d©n míi dÔ tiÕp thu vµ cã høng thó víi bµi gi¶ng. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 60 Tr−íc khi lËp kÕ ho¹ch tËp huÊn cÇn cã ®iÒu tra nhu cÇu cña c¸c hé n«ng d©n ®ang trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt. v Gi¶i ph¸p vÒ ho¹t ®éng x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn: X©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i ®ang ®−îc ng−êi d©n rÊt quan t©m. ®Ó kh¼ng ®Þnh ®−îc tÝnh −u viÖt cña c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn nµy, Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n cÇn ph¶i x©y dùng c¸c m« h×nh ph¸t huy ®−îc cao h¬n sù tham gia cña ng−êi d©n b»ng viÖc t¨ng c−êng tæ chøc trao ®æi, häc tËp kinh nghiÖm gi÷a c¸c hé tham gia x©y dùng m« h×nh. §èi víi c¸c hé tham gia m« h×nh ph¶i cã th«ng tin vÒ nhau, n¾m ®−îc t×nh h×nh s¶n xuÊt cña nhau b»ng viÖc trùc tiÕp trao ®æi hoÆc hµng th¸ng huyÖn ph¶i tæ chøc héi th¶o, trao ®æi vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt nh−: T×nh h×nh sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña c©y, t×nh h×nh s©u bÖnh,... t×m ra vÊn ®Ò v−íng m¾c ®Ó cïng gi¶i quyÕt. - X©y dùng c¸c m« h×nh ®−îc ng−êi d©n ñng hé, tÝch cùc tham gia. - T¨ng c−êng sù trao ®æi th−êng xuyªn gi÷a c¸c hé cïng tham gia x©y dùng m« h×nh. - Cã sù gi¸m s¸t m« h×nh th−êng xuyªn cña CBKN. - Më réng mét sè m« h×nh vµ lo¹i m« h×nh theo côm x· ®Ó ng−êi d©n tiÖn tham gia vµ tham quan, häc tËp. v Gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c tham quan, héi th¶o: - Tæ chøc cho ng−êi trång v¶i ë c¸c x· kh¸c nhau tham quan, trao ®æi kinh nghiÖm lÉn nhau th«ng qua nh÷ng m« h×nh ®· cã kÕt qu¶ ngay trong ®Þa bµn huyÖn. - Khi tæ chøc tham quan cÇn ph¶i ®iÒu tra, lùa chän m« h×nh vµ ®èi t−îng tham gia, tham quan ph¶i lµ nh÷ng ng−êi thùc sù quan t©m ®Õn m« h×nh, ham häc hái, ch¨m chØ, biÕt chÊp nhËn rñi ro, cã n¨ng lùc kinh tÕ ®Ó ¸p dông m« h×nh. Sau khi tham quan c¸c hé ph¶i th−êng xuyªn ®−îc tæ chøc gÆp mÆt ®Ó trao ®æi ®Ó tiÕn hµnh ¸p dông m« h×nh cã hiÖu qu¶. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 61 PhÇn 5 KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 5.1. KÕt luËn Qua mét thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi Chóng t«i ®i ®Õn mét sè kÕt luËn nh− sau: C«ng t¸c khuyÕn n«ng, nhÊt lµ chuyÓn giao kü thuËt tiÕn tíi ng−êi trång v¶i Lôc Ng¹n cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng cho sù nghiÖp xãa ®ãi, gi¶m nghÌo, ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n cña huyÖn. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n ®· cã nhiÒu ho¹t ®éng thiÕt thùc ®ãng gãp vµo thµnh tÝch trong s¶n xuÊt v¶i thiÒu nãi riªng vµ n«ng nghiÖp nãi chung trªn ®Þa bµn huyÖn, khuyÕn n«ng ®· t¸c ®éng tÝch cùc vµo s¶n xuÊt gãp phÇn lµm t¨ng n¨ng suÊt, s¶n l−îng v¶i, gãp phÇn n©ng cao thu nhËp, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi n«ng d©n c¶ vÒ mÆt vËt chÊt vµ tinh thÇn. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn lôc Ng¹n më ®−îc hµng tr¨m líp tËp huÊn víi hµng ngµn l−ît ng−êi tham gia, trong ®ã tíi 1/4 sè líp giµnh cho v¶i. Tr¹m phèi hîp víi ®µi PTTH tØnh, huyÖn, ®µi truyÒn thanh x· tuyªn truyÒn khuyÕn c¸o c¸c KTTB, c¸c m« h×nh s¶n xuÊt hiÖu qu¶, c¸c kinh nghiÖm s¶n xuÊt giái tíi bµ con n«ng d©n. §ång thêi tr¹m cßn phèi hîp víi TTKN tØnh, c¸c tr−êng, c¸c viÖn më c¸c líp båi d−ìng n©ng cao kiÕn thøc, n¨ng lùc cho ®éi ngò CBKN huyÖn vµ c¬ së. Tr¹m còng phèi hîp, gióp ®ì c¸c ®Þa ph−¬ng thµnh lËp vµ duy tr× ho¹t ®éng nhiÒu CLB KhuyÕn n«ng, nhãm së thÝch cã hiÖu qu¶. C¬ cÊu tæ chøc khuyÕn n«ng ®−îc bè trÝ tõ huyÖn ®Õn c¬ së, tuy nhiªn m¹ng l−íi CBKN cña huyÖn cßn máng, ch−a ®¸p øng ®−îc nhu cÇu c«ng viÖc ®−îc giao. Tr×nh ®é CBKN cßn thiÕu ®ång bé, tÊt c¶ míi chØ ®−îc ®µo t¹o mét chuyªn ngµnh, hÇu hÕt hä thiÕu kü n¨ng ph¸t triÓn céng ®ång, kü n¨ng s− ph¹m nªn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n khi ho¹t ®éng. Néi dung vµ c¸c th«ng tin ®−îc truyÒn ®¹t trong c¸c ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cßn ch−a ®Çy ®ñ, thiªn vÒ kü thuËt. Ch−a cã khuyÕn n«ng thÞ tr−êng, Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 62 khuyÕn n«ng chÕ biÕn n«ng s¶n, khuyÕn n«ng xóc tiÕn th−¬ng m¹i, khuyÕn n«ng t− vÊn dÞch vô kü thuËt vµ khuyÕn n«ng hîp t¸c quèc tÕ. 5.2. KiÕn nghÞ * §èi víi nhµ n−íc: - TiÕp tôc cñng cè tæ chøc khuyÕn n«ng tõ huyÖn ®Õn c¬ së, rµ so¸t th−êng xuyªn n¨ng lùc, tr×nh ®é, chuyªn m«n cña ®éi ngò CBKN cña huyÖn vµ c¬ së. NÕu kh«ng cã chuyªn m«n phï hîp th× thay thÕ hoÆc cho ®i ®µo t¹o nÕu thÊy kh¶ quan. - VÒ phô cÊp khuyÕn n«ng c¬ së: §Ò nghÞ t¨ng møc phô cÊp cho CBKN c¬ së ë møc ®iÒu chØnh thu nhËp tèi thiÓu hiÖn nay hoÆc tr¶ l−¬ng theo b»ng cÊp ®µo t¹o, CBKN c¬ së ®−îc ®ãng b¶o hiÓm x· héi ®Ó hä yªn t©m c«ng t¸c. - VÒ kinh phÝ: T¨ng thªm kinh phÝ cho ho¹t ®éng khuyÕn n«ng ®Ó t¨ng c−êng ho¹t ®éng khuyÕn n«ng nh− ®Èy m¹nh th«ng tin tuyªn truyÒn, tham quan, héi th¶o, mua trang thiÕt bÞ phôc vô tËp huÊn, c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn n«ng... * §èi víi ®Þa ph−¬ng: - TiÕn hµnh quy ho¹ch vïng trång v¶i tr¸nh t×nh tr¹ng trång trµn lan kÐm hiÖu qu¶. - X©y dùng chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi nh÷ng hé tÝch cùc tham gia triÓn khai m« h×nh tr×nh diÔn, vµ víi c¸c CLB khuyÕn n«ng, nhãm cïng së thÝch... Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 63 Tµi liÖu tham kh¶o 1. ChÝnh phñ vµ PTNT (2005), NghÞ ®Þnh 56/2005/N§-CP vÒ khuyÕn n«ng, khuyÕn ng−. 2. NguyÔn Minh Ch©u (2006), "T¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh tr¸i c©y ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi", Th«ng tin KhuyÕn n«ng (2), trang 52 - 54. 3. Th¹ch V¨n ChiÕn (2007), §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ t¸c ®éng tõ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng cña Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Yªn ThÕ - tØnh B¾c Giang, HN. 4. Chu V¨n Chu«ng, NguyÔn V¨n Dòng, Vò M¹nh H¶i (1995), B−íc ®Çu nghiªn cøu ¶nh h−ëng cña mét sè chÕ phÈm ®Õn tû lÖ ®Ëu qu¶ cña c©y v¶i. KÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vÒ rau qu¶ 1990 - 199, trang 71-74, Nxb N«ng nghiÖp, HN. 5. Ng« Anh §øc (2007), §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng khuyÕn n«ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng t¹i Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn ThuËn Thµnh - B¾c Ninh, HN. 6. Phan ThÞ Thu Hµ vµ c¸c céng t¸c viªn (2004), "Ph©n tÝch nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n suÊt kinh doanh v¶i qu¶ hµng ho¸ ë huyÖn Lôc Ng¹n tØnh B¾c Giang", KÕt qu¶ nghiªn cña ®Ò ¸n VNRP, quyÓn 4, trang 40-57. 7. NguyÔn ThÞ L−îng (2006), "Ho¹t ®éng cña c¸c CLB khuyÕn n«ng t¹i huyÖn L¹c Thuû", Th«ng tin KhuyÕn n«ng ViÖt Nam (2), trang 18-19. 8. NhËt LÖ (2003), "Lµm v−ên nªn hÕt ®ãi nghÌo", Th«ng tin KhuyÕn n«ng B¾c Giang (1), Trang 29. 9. Vò C«ng HËu (1999), C©y ¨n qu¶ trong v−ên, Nxb N«ng nghiÖp, HN. 10. Phßng thèng kª Lôc ng¹n (2006, 2007), Niªn gi¸m thèng kª 2006, 2007, Nxb Thèng kª, HN. 11. §oµn ThÞ Quyªn (2007), ¶nh h−ëng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®Õn s¶n xuÊt n«ngnghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh, HN. 12. NguyÔn H÷u Thä (2007), Bµi gi¶ng nguyªn lý vµ ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng, Th¸i Nguyªn. 13. L−¬ng §øc TÞnh (2006), "Thµnh c«ng b−íc ®Çu cña dù ¸n ph t¸ triÓn c©y ¨n qu¶ trªn ®Þa bµn tØnh B¾c Giang", th«ng tin khuyÕn n«ng B¾c Giang (1), trang 31-33. 14. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n (2006), B¸o c¸o thùc hiÖn m« h×nh khuyÕn n«ng giai ®o¹n 2003 - 2006, ph−¬ng h−íng thùc hiÖn thêi gian tíi. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 64 15. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n (2006), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c khuyÕn n«ng n¨m 2005, ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2006. 16 Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n (2007), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c khuyÕn n«ng n¨m 2006, ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2007. 17. Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n (2008), B¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c khuyÕn n«ng n¨m 2007, ph−¬ng h−íng nhiÖm vô n¨m 2008. 18. T«n ThÊt Tr×nh (1995), T×m hiÓu vÒ c¸c lo¹i c©y ¨n tr¸i cã triÓn väng xuÊt khÈu, Nxb N«ng nghiÖp,HN. 19. TrÇn ThÕ Tôc (1999), Hái ®¸p vÒ nh·n v¶i, Nxb N«ng nghiÖp, HN. 20. Së N«ng nghiÖp vµ PTNT B¾c Giang (2004), B¸o c¸o tæng kÕt 10 n¨m c«ng t¸c khuyÕn n«ng 1993 - 2003. 21. ViÖn BVTV (2003), Kü thuËt ch¨m sãc vµ phßng trõ s©u bÖnh cho v¶i, Nxb N«ng nghiÖp, HN. 22. ViÖn thæ nh−ìng (2007), X©y dùng chØ dÉn ®Þa lý cho v¶i thiÒu Lôc Ng¹n - tØnh B¾c Giang, HN. 23. UBNND huyÖn Lôc Ng¹n (2007), b¸o c¸o tæng kÕt c¸c m« h×nh khuyÕn n«ng giai ®o¹n 2005-2007, ph−¬ng h−¬ng nhiÖm vô 2008-2010. 24. UBNND huyÖn Lôc Ng¹n (2005), b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ-x· héi vµ sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña UBND huyÖn n¨m2005; môc tiªu, nhiÖm vô, c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2006. 25.ND huyÖn Lôc Ng¹n (2006), b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ-x· héi vµ sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña UBND huyÖn n¨m2006; môc tiªu, nhiÖm vô, c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2007. 26. ND huyÖn Lôc Ng¹n (2007), b¸o c¸o t×nh h×nh kinh tÕ-x· héi vµ sù chØ ®¹o, ®iÒu hµnh cña UBND huyÖn n¨m2007; môc tiªu, nhiÖm vô, c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2008. 27. Website: "Kü thuËt nh©n gièng v¶i vµ ch«m ch«m". 28. Website: "Th¸ng n¨m ë vïng v¶i thiÒu". 29. Website: "Trung t©m khyÕn n«ng - khuyÕn l©m B¾c Giang: LÊy nguån nh©n lùc lµm ®ßn bÈy". 30. UBND huyÖn Lôc Ng¹n (2006), QuyÕt ®Þnh 272/Q§-UB vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc vµ mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Tr¹m khuyÕn n«ng. Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 65 Môc lôc PhÇn 1: Më ®Çu................................................................................................1 1.1. §Æt vÊn ®Ò...............................................................................................1 1.2. Môc tiªu tæng thÓ....................................................................................2 1.3. Môc tiªu cô thÓ .......................................................................................2 1.4. ý nghÜa cña ®Ò tµi:..................................................................................2 PhÇn 2: Tæng quan tµi liÖu nghiªn cøu..........................................................3 2.1. C¬ së lý luËn ...........................................................................................3 2.1.1. Kh¸i niÖm vÒ KhuyÕn n«ng.............................................................3 2.1.1.1. Nguån gèc cña thuËt ng÷ KhuyÕn n«ng...................................3 2.1.1.2. Kh¸i niÖm KhuyÕn n«ng...........................................................3 2.1.2. Néi dung, vai trß, nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng cña c«ng t¸c KhuyÕn n«ng........................................................................................4 2.1.2.1. Néi dung ho¹t ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng .......................4 2.1.2.2. Vai trß cña c«ng t¸c KhuyÕn n«ng...........................................6 2.1.3. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng KhuyÕn n«ng ...............................................8 2.1.2.3. C¸c ph−¬ng ph¸p KhuyÕn n«ng................................................9 2.2. C¬ së thùc tiÔn cña ®Ò tµi......................................................................10 2.2.1. Vµi nÐt vÒ KhuyÕn n«ng thÕ giíi...................................................10 2.2.2. Vµi nÐt vÒ khuyÕn n«ng ViÖt Nam ................................................13 2.2.2.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña KhuyÕn n«ng ViÖt Nam.......13 2.2.2.2. HÖ thèng KhuyÕn n«ng Nhµ n−íc ë ViÖt Nam ......................15 2.2.2.3.Tæ chøc KhuyÕn n«ng ngoµi nhµ n−íc....................................17 2.2.2.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c KhuyÕn n«ng ViÖt Nam.............19 2.2.3. Vµi nÐt vÒ khuyÕn n«ng B¾c Giang ...............................................21 2.3. Vµi nÐt vÒ c©y v¶i .................................................................................22 2.3.1. Nguån gèc xuÊt sø .........................................................................22 2.3.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt mét sè n−íc trªn thÕ giíi vµ ViÖt Nam...........23 PhÇn 3: §èi t−îng, néi dung vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu...........................26 3.1. §èi t−îng, ph¹m vi nghiÖn cøu ............................................................26 3.2. §Þa ®iÓm vµ thêi gian nghiªn cøu.........................................................26 3.3. Néi dung nghiªn cøu ............................................................................26 3.4. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu.......................................................................26 3.4.1. Ph−¬ng ph¸p chän ®Þa ®iÓm nghiªn cøu........................................26 3.4.2. Ph−¬ng ph¸p thu thËp th«ng tin.....................................................27 3.4.2.1. Thu thËp th«ng tin thø cÊp......................................................27 3.4.2.2. Thu thËp th«ng tin s¬ cÊp .......................................................27 3.4.3. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch vµ xö lý th«ng tin .....................................27 PhÇn 4: : KÕt qu¶ vµ th¶o luËn.....................................................................28 4.1. §Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu ...............................................................28 Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 66 4.1.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn .........................................................................28 4.1.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý .............................................................................28 4.1.1.2. §Þa h×nh ..................................................................................28 4.2.2.3. §iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu .....................................................29 4.1.1.4. S«ng ngßi - thuû v¨n...............................................................30 4.1.2. §iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ..............................................................30 4.1.2.1. T×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai .......................................................30 4.1.2.2. T×nh h×nh d©n sè vµ lao ®éng cña huyÖn qua 3 n¨m 2005 - 2007 .....................................................................................................33 4.1.2.3. t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn qua 3 n¨m 2005 – 2007 .............................................................................................................35 4.2. HÖ thèng khuyÕn n«ng huyÖn Lôc Ng¹n..............................................39 4.2.1. HÖ thèng tæ chøc khuyÕn n«ng huyÖn lôc Ng¹n ...........................39 4.2.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Tr¹m khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n ...............41 4.2.3. C¬ cÊu tæ chøc vµ nguån nh©n lùc.................................................42 4.2.4. Néi dung ho¹t ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng Lôc Ng¹n trong thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu cña huyÖn.....................................43 4.3.3. C¸c ph−¬ng ph¸p khuyÕn n«ng ®−îc ¸p dông trong viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt v¶i thiÒu trªn ®Þa bµn huyÖn Lôc Ng¹n .....................................44 4.4. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n................................................45 4.4.1. C«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn ...................................................45 4.4.2. C«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn.............................................................47 4.4.3. C«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn ..........................................50 4.4.4. C«ng t¸c tham quan héi th¶o .........................................................52 4.5. T¸c ®éng cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng ®Õn s¶n xuÊt v¶i thiÒu trªn ®Þa bµn huyÖn Lôc Ng¹n...........................................................................................53 4.5.1. ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt v¶i thiÒu cña huyÖn..................53 4.5.2. ¶nh h−ëng gi¸n tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé..........................54 4.6. Ph©n tÝch SWOT: §iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, c¬ héi, th¸ch thøc cña c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n .....................................................................................................57 4.7. §Þnh h−íng vµ gi¶i ph¸p vÒ c«ng t¸c khuyÕn n«ng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn Lôc Ng¹n ........................................58 4.7.1. §Þnh h−íng ....................................................................................58 4.7.2. Gi¶i ph¸p........................................................................................58 PhÇn 5: KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ ......................................................................61 5.1. KÕt luËn.................................................................................................61 5.2. KiÕn nghÞ ..............................................................................................62 Tµi liÖu tham kh¶o.........................................................................................63 Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 67 Danh môc c¸c b¶ng B¶ng 2.1: Vai trß vµ chøc n¨ng cña c¸c tæ chøc khuyÕn n«ng ë ViÖt nam.....18 B¶ng 2.1. DiÖn tÝch, s¶n l−îng v¶i cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi ...................23 B¶ng 2.2. T×nh h×nh s¶n xuÊt v¶i ë mét sè tØnh miÒn B¾c ViÖt Nam ..............24 B¶ng 3.2. Sè l−îng ng−êi ®−îc pháng.............Error! Bookmark not defined. B¶ng 4.1. T×nh h×nh sö dông ®Êt ®ai cña huyÖn qua 3 n¨m 2005-2007 ..........31 B¶ng 4.2. T×nh d©n sè vµ lao ®éng cña huyÖn qua 3 n¨m 2005-2007.............34 B¶ng 4.3. t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña huyÖn qua 3 n¨m 2005 – 2007....37 B¶ng 4.5. Nguån nh©n lùc cña Tr¹m vµ ®éi ngò CBKN x·.............................43 B¶ng 4.6. KÕt qu¶ th«ng tin tuyªn truyÒn khuyÕn n«ng vÒ c©y v¶i qua 3 n¨m 2005 – 2007 ...................................................................................................45 B¶ng 4.7. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé n«ng d©n vÒ c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ c©y v¶i ..............................................................................................................46 B¶ng 4.8. KÕt qu¶ ®µo t¹o, tËp huÊn v¶i thiÒu qua 3 n¨m 2005 – 2007 ........47 B¶ng 4.9. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o, tËp huÊn vÒ v¶i ................48 B¶ng 4.9. ý kiÕn hé c¸c hé n«ng d©n sau khi tham gia tËp huÊn vÒ v¶i .........49 B¶ng 4.10. KÕt qu¶ x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt v¶i thiÒu t¹i huyÖn qua 3 n¨m 2005 – 2007 ...................................................................................................50 B¶ng 4.11. KÕt qu¶ ®iÒu tra hé vÒ c«ng t¸c x©y dùng m« h×nh tr×nh diÔn vÒ v¶i ..51 B¶ng 4.12. §¸nh gi¸ cña hé n«ng d©n ®−îc tham gia vÒ hiÖu qu¶ cña m« h×nh tr×nh diÔn..........................................................................................................51 B¶ng 4.12. KÕt qu¶ héi th¶o vÒ c©y v¶i qua 3 n¨m 2005 – 2007 ..................53 B¶ng 4.13. T¸c ®éng cña khuyÕn n«ng ®Õn diÖn tÝch, n¨ng suÊt, s¶n l−îng v¶i thiÒu qua mét sè n¨m.......................................................................................54 B¶ng 4.14. Nh÷ng yÕu tè quan träng gióp hé gia ®×nh n©ng cao thu nhËp tõ s¶n xuÊt v¶i thiÒu .............................................................................................55 B¶ng 4.15. §¸nh gi¸ cña n«ng d©n vÒ møc sèng cña hé gia ®×nh so víi thêi kú tr−íc 2003 (Tr−íc thµnh lËp tr¹m)...................................................................55 Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 68 Danh môc c¸c h×nh H×nh 2.1: Vai trß cña KhuyÕn n«ng trong chuyÓn giao c«ng nghÖ...................6 H×nh 2.2: Vai trß cña c«ng t¸c KhuyÕn n«ng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng th«n ....................................................................................................................7 H×nh 2.3: HÖ thèng tæ chøc KhuyÕn n«ng nhµ n−íc ViÖt Nam ......................16 H×nh 4.1. S¬ ®å HÖ thèng tæ chøc khuyÕn n«ng lôc Ng¹n ..............................40 Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 69 danh Môc tõ viÕt t¾t NTTS : Nu«i trång thuû s¶n TTKN : Trung t©m khuyÕn n«ng BQ : B×nh qu©n NN : N«ng nghiÖp GTSX : Gi¸ trÞ s¶n xuÊt KHKT : Khoa häc kü thuËt Tr § : TriÖu ®ång SL : Sè l−îng L§ : Lao ®éng UBND : Uû ban nh©n d©n H§ND : Héi ®ång nh©n d©n BVTV : B¶o vÖ thùc vËt CLB : C©u l¹c bé CBKN : C¸n bé khuyÕn n«ng MH : M« h×nh PTNT : Ph¸t triÓn n«ng th«n CNH-H§H : C«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn®¹i ho¸ DT : DiÖn tÝch CC : C¬ cÊu §VT : §¬n vÞ tÝnh TM-DV : Th−¬ng m¹i - dÞch vô XHCN : X· héi chñ nghÜa PTTH : Ph¸t thanh truyÒn h×nh CN-TTCN-XDCB: C«ng nghiÖp-tiÓu thñ c«ng nghiÖp-x©y dùng c¬ b¶n Tµi liÖu thuéc b¶n quyÒn website 70 Lêi c¶m ¬n Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ viÕt kho¸ luËn, em ®· nhËn ®−îc sù quan t©m, h−íng dÉn, gióp ®ì cña nhiÒu tËp thÓ c¸ nh©n trong vµ ngoµi tr−êng. Tr−íc hÕt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc N«ng L©m Th¸i Nguyªn, ®Æc biÖt lµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa KhuyÕn n«ng vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n nh÷ng ng−êi ®· d¹y dç, h−íng dÉn em trong nh÷ng n¨m th¸ng häc tËp t¹i tr−êng. §ång thêi em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c« chó Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Lôc Ng¹n, tØnh B¾c Giang ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em trong viÖc cung cÊp nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu, còng nh− viÖc ®ãng gãp ý kiÕn, t¹o ®iÒu kiÖn cho em hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TS. §inh Ngäc Lan, ng−êi ®· lu«n ë bªn c¹nh vµ tËn t×nh gióp ®ì em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu kho¸ luËn tèt nghiÖp. Cuèi cïng, em xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c ®Õn gia ®×nh, b¹n bÌ lµ chç dùa gióp em hoµn thµnh tèt viÖc häc tËp, nghiªn cøu cña m×nh trong suèt bèn n¨m häc võa qua. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Th¸i Nguyªn, th¸ng 8 n¨m 2008 Sinh viªn Ph¹m ThÞ Yªn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội Phụ nữ huyện Vụ Bản.pdf
Luận văn liên quan