Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội

Mở đầu Trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh. Đặc biệt, trong giai đoạn kinh tế – chính trị Việt Nam có nhiều biến chuyển : Việt Nam ra nhập WTO, sự thay đổi của luật, chính sách càng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược và kế hoạch kinh doanh sắc bén. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, việc bảo đảm vật tư cho sản xuất thi công là một khâu quan trọng; để đảm bảo hoàn thành các dự án chất lượng cao và đúng thời gian hợp đồng quy định tạo uy tín trên thương trường. Chính vì vậy, Em đa chọn đề tài: Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội. Mục lục Mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung về bảo đảm vật tư cho 2 sản xuất của doanh nghiệp. 2 I. Khái niệm, vai trò của bảo đảm vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp. 2 1. Khái niệm. 2 2- Vai trò: 3 II- Phương pháp dự trữ vật tư hàng hóa của công ty : 4 1. Khái niệm: 4 2- Sự hình thành dự trữ vật tư hàng hoá ở công ty: 5 3- Các loại dự trữ vật tư trong công ty: 5 Chương II : giới thiệu chung về chi nhánh phía bắc – tổng công ty xây dựng hà nội. 8 I. thông tin chung về tổng công ty xây dựng hà nội: 8 II- một số đặc điểm và hoạt động của công ty. 10 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty: 10 1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 10 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 11 1.3. Đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty. 12 2. Hoạt động của công ty: 12 2.1. Chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực kinh doanh của công ty. 12 2.2. Năng lực hoạt động. 14 2.3. Năng lực tài chính: 15 2.4. Trang thiết bị, công nghệ: 17 2.5. Hệ thống quản lý chất lượng và một số thành tích đa đạt được: 22 Chương III: nội dung bảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía bắc – tổng công ty xây dựng hà nội. 27 I. nội dung bảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc 27 1- Tổ chức mua sắm vật tư: 27 1.1-xác định nhu cầu: 27 1.1.1- các phương pháp xác định nhu cầu: 27 1.1.2- lập nhu cầu: 32 1.2. Nghiên cứu thị trường vật tư: 33 1.2.1 – thu thập thông tin: 33 1.2.2- xử lý thông tin và ra quyết định: 34 1.3- Lập kế hoạch mua sắm vật tư ở doanh nghiệp 35 1.3.1. đặc điểm kế hoạch mua sắm vật tư: 35 1.3.2. nội dung kế hoạch mua sắm vật tư: 35 1.3.3- trình tự lập kế hoạch mua sắm vật tư: 36 2. chọn nhà cung ứng: 38 2.1- Nguồn cung ứng của doanh nghiệp: 38 2.2- Các loại nguồn cung ứng của doanh nghiệp: 39 2.2.1- Nguồn trong nước: 39 2.2.2- Nguồn nhập khẩu: 39 2.3- Một số nhà cung ứng của công t y: 41 3. Hoạt động bảo quản và chuẩn bị vật tư trong kho: 42 3.1. Xi măng 42 3.2. Sắt, thép. 43 3.3. Cát, đá 44 3.4.Que hàn 44 4-Cấp phát vật tư 44 5. Kiểm tra vật tư sản xuất: 44 6- Thanh quyết toán: 48 6.1- Nhập kho: 48 6.2- Thanh quyết toán: 49 II. đánh giá hoạt động bảo đảm cung ứng vật tư cho sản xuất của chi nhánh phía Bắc – Tổng công ty xây dựng Hà Nội: 53 1. Ưu điểm: 53 2. Hạn chế: 53 2.1. Vật tư chưa đáp ứng đủ và kịp thời cho các đơn vị thi công xây dựng : 54 2.2. Quy trình thẩm định để tham gia dự thầu còn nhiều hạn chế. 54 2.3. Quy trình thẩm định dự thầu đánh giá chủ đầu tư chủ yếu dựa trên mối quan hệ từ trước và do Bộ Xây dựng giới thiệu nên khó có thể đạt được sự chính xác khi xem xét đánh giác các chỉ tiêu để tham gia dự thầu 55 CHƯƠNG IV: MụC TIÊU, PHƯƠNG HƯờNG Và CáC GIảI PHáP HOàN THIệN CÔNG TáC ĐảM BảO VậT TƯ TạI CHI NHáNH PHíA BắC- TổNG CÔNG TY XÂY DựNG Hà NộI 57 I. mục tiêu và phương hướng: 58 1. mục tiêu: 58 2. Phương hướng: 59 II. Giải pháp hoàn thiện đảm bảo vật tư tại chi nhánh phía Bắc- Tổng công ty xây dựng Hà Nội: 59 1. Phát huy năng lực tài chính: 59 2. Nâng cao năng lực kỹ thuật: 60 3- Đảm bảo công tác dự trữ vật tư: 60 4- Đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong quá trình mua sắm vật tư.( Như đã nêu ở phần trên.) 61 5- Đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho công ty: 61 Kết luận 62 Danh mục tài liệu tham khảo 63 Lời cam đoan 64

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
chØ: 4B Lª Th¸nh T«ng - QuËn Hoµn KiÕm - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8268122 Fax: (84-4)-8248940 Tªn ng©n hµng: Ng©n hµng C«ng th­¬ng Ba §×nh §Þa chØ: 126 §éi CÊn - QuËn Ba ®×nh - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-8231681 Fax: (84-4)-8434617 Tªn ng©n hµng: Së giao dÞch - Ng©n hµng §Çu t­ vµ PTVN §Þa chØ: 53 Quang Trung - Q.Hai Bµ Tr­ng - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4)-9432147 Fax:(84-4) - 9432144 Tªn ng©n hµng: Chi nh¸nh Ng©n hµng Liªn doanh ViÖt - Lafdo §Þa chØ: 96 Bµ TriÖu - Q. Hoµn KiÕm - Tp. Hµ Néi Tel: (84-4) - 9433176 Fax: (84-4) – 943317 2.4. Trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ: Mô tả thiết bị ( loại, kiểu , nhãn hiệu) Nước sản xuất Năm sản xuất Sở hữu Tính năng kỹ thuật Cẩu tháp: -Potain -Linden -Topkit fo/23b -Kb403a -Kb 100 Pháp Thụy điển Trung quốc Nga nga 1997 1974 1995 1986 1987 03 03 01 05 02 Sức năng:2-5 tấn Cao: 78 m Tầm với: 48 m Sức nặng: 3 tấn Cao: 20 m Tầm với: 30 m Sức nặng :8 tấn Cao: 100m Tầm với:50m Sức nặng: 3-8 tấn Cao: 40 m Tầm với: 30 m Sức nặng :6 tấn Cao: 32 m Tầm với: 20m Cần trục: cổng trụ long vĩ cổng trụ potich Trung quốc nga 1973 1988 01 02 Sức nặng: 6 tấn Cao: 10m Sức nặng: 6 tấn Cao: 12m Cần cẩu xích: -Nippon shario -Dek 251 -Sumitomo ls118 -Sumitomo sd 610-118 Cần cẩu lốp: -Kato -Tadona Nhật Nga Nhật Nhật Nhật Nhật 1986 1986 1992 1996 1995 1993 01 01 01 01 01 02 60 tấn 25 tấn 60 tấn 50 tấn Q=30,l=26 tấn, h=39 20tấn, 10m(l) Ô tô tự đổ: -maz -kamaz -zil Nga Nga nga 1990 1992 1979 20 27 3 5-7-9-10-14 tấn 9-10-12-15 tấn 4 tấn Xe tải: -ifa w50 -zil 130 -maz -kamaz 55111 Đức Nga Nga Nga 1990 1987 1992 2001 15 18 23 15 5 tấn 8 tấn 7-9-10-12tấn 13 tấn Ô tô hút bùn: -kamaz Nga 1988 01 12 tấn Máy xúc bánh xích -komatsu Nhật 1985 02 2 m3/gầu Máy xúc xích bánh lốp: -mítubishi - eo 2621 Nhật nga 1994 1988 02 03 0,5 m3/gầu 0,5 m3/ gầu Máy ủi -d-50 -komatsu -dt- 75h Nhật Nhật nga 1984 1986 1975-1992 01 02 18 120 cv 120 cv 75 cv Máy lu: -Lu bánh sắt sakal -Lu bánh sắt ammann -Lu bánh sắt kawasakl -Lu rung hamm2420d Nhật Nhật Nhật Đức 1998 1998 1992 2000 5 1 1 1 10-12 tấn 9,75 tấn 10 tấn 10-12 tấn Trạm trộn bê tông: -cb-134 -oru -c45 -bm Pháp Nga Ytalia Việt nam 1992 1988 1996 1997 01 02 01 02 40 m3/h 55 m3/h 60 m3/h 60 m3/h Xe vận chuyển bê tông chuyên dụng: -sangyong Hàn quốc 1994 10 6 m3 Máy thi công bê tông - đầm rung 1985-1996 154 Bơm bê tông -teka Chlb đức 1994 01 60m3/h hmax=105m Máy khoan cọc nhồi: -bauer-15 -rm-21 -soilmech Giá búa đóng cọc: -Búa đóng cọc d35 -Máy ép hơi Chlb đức Chlb đức Ytalia Trung quốc Nhật bản 1995 2000 1997 1994 01 01 04 1 2 D max=1800 sâu64m D max=2500 sâu82m D max=2200 Q=3,5 tấn Q=5 tấn Máy cắt bêtông: máy khoan bê tông máy ép thủy lực Nhật bản Nhật bản 1996 1995 7 9 ( Nguån tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi) 2.5. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ mét sè thµnh tÝch ®· ®¹t ®­îc: - HÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng: Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi nãi chung vµ chi nh¸nh phÝa B¾c nãi riªng coi vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc lµ quan träng vµ cÇn thiÕt. Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt ®­îc ®µo t¹o trªn nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý, øng dông khoa häc c«ng nghÖ kü thuËt, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn quy m« võa vµ l ín, c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu phøc t¹p ®ßi hái tiªu chuÈn chÊt l­îng cao. Chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ®Æc biÖt rÊt chó träng ®Õn nh©n tè con ng­êi, ®Æt ng­êi lao ®éng vµo ®óng vÞ trÝ trung ntaam trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn C«ng ty. C«ng ty quan t©m ®Õn ®êi sèng, c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, t¹o m«i tr­êng tèt nhÊt ®Ó ng­êi lao ®éng yªn t©m g¾n bã lµm viÖc l©u dµi víi C«ng ty, t¹o ra c¸c gi¸ trÞ míi v× sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty. C«ng ty thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lîi, nghÜa vô ®èi víi ng­êi lao ®éng theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §Æc biÖt c«ng ty quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o kü n¨ng lµm viÖc, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ th­êng xuyªn vµ theo tõng yªu cÇu cô thÓ cña c«ng viÖc, thùc hiÖn theo ®óng v¨n ho¸ doanh nghiÖp. ChÕ ®é BHXH, BHYT: Toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty ®Òu ®­îc tham gia ®Çy ®ñ chÕ ®é BHYT vµ BHXH theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n­íc C«ng ty ®· thùc hiÖn tèt chÕ ®é cÊp ph¸t trang bÞ b¶o hé lao ®éng cho c«ng nh©n theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o m«i tr­êng lµm viÖc lu«n tho¸ng m¸t, an toµn, s¹ch sÏ. Mét sè chÕ ®é kh¸c: hµng n¨m, C«ng ty tæ chøc cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch tèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc ®i tham quan nghØ m¸t, tham quan, häc tËp trong vµ ngoµi n­íc. Tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o viÖc bè trÝ lao ®éng phï hîp víi n¨ng lùc chuyªn m«n vµ søc khoÎ. Quan t©m tÆng quµ ®Õn con cña nh©n viªn, c«ng nh©n trong c¸c dÞp TÕt trung thu, ngµy quèc tÕ thiÕu nhi, tæng kÕt n¨m häc vµ khai gi¶ng n¨m häc. Tæ chøc kû nhiÖm, tÆng quµ c¸c ngµy 8/3 vµ 20/10 ®éng viªn c¸c nh©n viªn, c«ng nh©n n÷. Tæ chøc kû niÖm, tÆng quµ cho nam n÷ nh©n viªn, c«ng nh©n tham gia qu©n ngò nh©n ngµy 22/12. Tæ chøc kû niÖm, tÆng quµ th¨m hái c¸c gia ®×nh nh©n viªn, c«ng nh©n cã c«ng c¸ch m¹ng nh©n ngµy 27/7. §Æc biÖt quan t©m ch¨m lo ®Õn nh©n viªn, c«ng nh©n nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ tÕt trong n¨m nh­ 1/1; 1/5; 2/9 vµ tÕt ©m lÞch hµng n¨m. * Khen th­ëng: Th­ëng ®Þnh kú: Th­ëng cuèi n¨m: c¨n cø kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m vµ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng ®Ó th­ëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Møc th­ëng do C«ng ty quyÕt ®Þnh. §èi víi c¸ nh©n ch­a ®ñ thêi gian c«ng t¸c lµ 12 th¸ng trong n¨m xÐt th ­ëng th× møc th­ëng tû lÖ víi sè th¸ng ®· c«ng t¸c. Th­¬ng nh©n c¸c ngµy lÔ lín: C¨n cø vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh møc th­ëng nh»m ®éng viªn c¸n bé, c«ng nh©n viªn, nh©n c¸c ngµy lÔ lín. Th­ëng ®ét xuÊt: Th­¬ng n¨ng suÊt: C¨n cø khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ®¶m b¶o kÕ ho¹ch, tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng dù ¸n, C«ng ty sÏ quyÕt ®Þnh th­ëng n¨ng suÊt cho dù ¸n ®ã. Th­ëng s¸ng kiÕn: ¸p dông víi c¸c loa ®éng cã c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý. Møc th­ëng cô thÓ tuú thuéc vµo tÝnh hiÖu qu¶ cña s¸ng kiÕn. Th­ëng tËp thÓ: ¸p dông víi tËp thÓ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®­îc giao gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i tõng thêi ®iÓm. H×nh thøc khen th­ëng: Hµng n¨m C«ng ty tæng kÕt vµo dÞp cuèi n¨m, b×nh bÇu c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó xÐt khen th­ëng. C¸c h×nh thøc khen th­ëng: BiÓu d­¬ng, giÊy khen, b»ng khen, cê thi ®ua. * ChÝnh s¸ch ®µo t¹o §µo t¹o l¹i, ®µo t¹o ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n C¸n bé, nh©n viªn cã ®ñ th©m niªn c«ng t¸c theo tiªu chuÈn, hoÆc theo yªu cÇu c«ng viÖc, cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c, sÏ ®­îc xem xÐt cö ®i ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô. ChÝnh s¸ch, tiªu chuÈn cô thÓ, lo¹i h×nh ®µo t¹o, ng©n s¸ch dµnh cho c«ng t¸c ®µo t¹o l¹i, ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi sÏ ®­îc phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng ho¹ch ®Þnh theo tõng thêi gian cô thÓ tr×nh Ban Gi¸m ®èc phª duyÖt. ViÖc th­êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao cho c¸n bé c«ng nh©n viªn gióp cho ®éi ngò c¸n bé lu«n ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc vµ yªn t©m gawnsn bã l©u dµi víi C«ng ty, ®iÒu nµy gióp cho c«ng ty æn ®Þnh vÒ mÆt nh©n sù ®Ó tËp trung vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c h×nh thøc ®µo t¹o + Göi c«ng nh©n ®i ®µo t¹o t¹i c¸c tr­êng. + Sö dông c«ng nh©n bËc cao kÌm cÆp, h­íng dÉn c«ng nh©n bËc thÊp. + Mêi gi¸o viªn c¸c tr­êng ®Õn gi¶ng d¹y theo tõng ®ît vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ tay nghÒ, n©ng bËc thî. + Tæ chøc ®i häc tËp kinh nghiÖm hµng n¨m ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong vµ ngoµi n­íc. + Göi ®i båi d­ìng kiÕn thøc, tay nghÒ do trung t©m d¹y nghÒ h­íng dÉn cho. Mét sè thµnh tÝch ®· ®¹t ®ù¬c: Tæng C«ng Ty x©y dùng Hµ Néi ®­îc tæ chøc UKAS cÊp chøng chØ ISO 9001: 2000 vÒ: Qu¶n lý vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng . Qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­. Tõ n¨m 1990 ®Õn nay Tæng C«ng Ty x©y dùng Hµ Néi lu«n ®­îc bé x©y dùng vµ c«ng ®oµn ngµnh x©y dùng tÆng huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao ngµnh x©y dùng b»ng chÊt l­îng cao. Trong ®ã cã mét sè c«ng tr×nh ®­îc c«ng nhËn c«ng tr×nh chÊt l­îng tiªu biÓu cña thËp niªn 90: Toµ nhµ ®Ö nhÊt trung t©m 18 tÇng Hµ Néi. Khu nhµ ë Gi¸p B¸t Hµ Néi. Toµ nhµ Madison TP Hå ChÝ Minh. Sè l­îng huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao qua tõng n¨m: N¨m sè l­îng 1990-1994 25 1995 16 1996 10 1997 08 1998 16 1999 13 2000 08 2001 12 2002 11 2003 18 2004 10 Nguån sè liÖu: Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi Ch­¬ng III: néi dung b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa b¾c – tæng c«ng ty x©y dùng hµ néi. I. néi dung b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c 1- Tæ chøc mua s¾m vËt t­: qu¸ tr×nh tæ chøc mua s¾m vµ qu¶n lý vËt t­ ë c«ng ty cã thÓ kh¸i qu¸t ë s¬ ®å sau: Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ qu¸ tr×nh qu¶n lý X¸c ®Þnh nhu cÇu X©y dùng kÕ ho¹ch yªu cÇu vËt t­ X¸c ®Þnh c¸c ph­¬ng thøc ®¶m b¶o vËt t­ LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ Qu¶n lý dù tr÷ vµ b¶o qu¶n CÊp ph¸t vËt t­ néi bé QuyÕt to¸n vËt t­ Tæ chøc vµ qu¶n lý vËt t­ néi bé Lùa chän ng­êi cung øng Th­¬ng l­îng vµ ®Æt hµng Theo dâi ®Æt hµng vµ tiÕp nhËn vËt t­ 1.1-x¸c ®Þnh nhu cÇu: 1.1.1- c¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhu cÇu: nhu cÇu vËt t­ cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh theo 4 ph­¬ng ph¸p sau: a- Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: theo ph­¬ng ph¸p nµy viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu dùa vµo møc tiªu dïng vËt t­ vµ khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. Ph­¬ng ph¸p nµy cã 4 c¸ch tÝnh: -ph­¬ng ph¸p tÝnh theo møc s¶n phÈm: C«ng thøc tÝnh: Nsx = Trong ®ã: Nsx : nhu cÇu vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. Qsf : sè l­îng c«ng tr×nh x©y dùng trong kú kÕ ho¹ch. Msf : Møc sö dông vËt t­ cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. n: chñng lo¹i s¶n phÈm. - ph­¬ng ph¸p tÝnh theo møc chi tiÕt s¶n phÈm: C«ng thøc tÝnh: Nct = Trong ®ã: Nct : Nhu cÇu vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt s¶n phÈm trong kú. Qct : sè l­îng chi tiÕt s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch . mct ; møc sö dông vËt t­ cho mét ®¬n vÞ chi tiÕt s¶n phÈm. n : chñng lo¹i chi tiÕt. - ph­¬ng ph¸p tÝnh theo møc s¶n phÈm t­¬ng tù. C«ng thøc tÝnh: Nsx = Qsf x mtt x K Trong ®ã: Nsx : nhu cÇu vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. Qsf : sè l­îng s¶n phÈm trong kú kÕ ho¹ch. mtt : møc tiªu dïng vËt t­ cña s¶n phÈm t­¬ng tù. K : hÖ sè ®iÒu chØnh gi÷a hai lo¹i s¶n phÈm. - ph­¬ng ph¸p tÝnh theo møc cña s¶n phÈm ®¹i diÖn: C«ng thøc tÝnh: Nsx = Qsf x mđd Trong ®ã: Nsx : Nhu cÇu vËt t­ dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú. Qsf : sè l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú kÕ ho¹ch. mđd : møc sö dông vËt t­ cña s¶n phÈm ®¹i diÖn. b – ph­¬ng ph¸p tÝnh dùa trªn c¬ së sè liÖu vÒ thµnh phÇn chÕ t¹o s¶n phÈm: NhiÒu lo¹i s¶n phÈm nh­ s¶n phÈm bª t«ng … ®­îc s¶n xuÊt tõ nhiÒu lo¹i nguyªn, vËt liÖu kh¸c nhau. Nhu cÇu ®­îc x¸c ®Þnh theo 3 b­íc: B­íc1 : x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. Nt = Trong ®ã: Qi : khèi l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch trong kú. Hi : träng l­îng tÞnh cña s¶n phÈm thø i. n : chñng lo¹i s¶n phÈm. B­íc 2 : x¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt s¶n phÈm cã tÝnh ®Õn tæn thÊt trong qu¸ tr×nh sö dông. C«ng thøc tÝnh: Nvt = Trong ®ã: Nvt : nhu cÇu vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm trong kú kÕ ho¹ch. K : hÖ sè thu thµnh phÈm. B­íc 3: x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ tõng lo¹i vËt t­ hµng ho¸ C«ng thøc tÝnh: Ni = Nvt x hi Trong ®ã; Ni : nhu cÇu vËt t­ thø i hi : tû lÖ % cña lo¹i vËt t­ thø i. ph­¬ng ph¸p tÝnh nhu cÇu dùa trªn c¬ së thêi h¹n sö dông: Nhu cÇu vËt t­ hµng ho¸ ë mçi c«ng ty, ngoµi nh÷ng vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt cßn cã c¶ nh÷ng hao phÝ vËt liÖu phô. Mét phÇn nh÷ng vËt t­ ®ã hoÆc t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc lµ sö dông cho c¸c t­ liÖu lao ®éng, hao phÝ lo¹i nµy kh«ng ®­îc ®iÒu tiÕt bëi c¸c møc tiªu dïng cho ®¬n vÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt mµ b»ng thêi h¹n sö dông. Thuéc sè vËt t­ nµy gåm cã phô tïng , thiÕt bÞ, dông cô, tµi s¶n c¸c lo¹i dông cô b¶o hé lao ®éng… Nhu cÇu ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Nsx = Trong ®ã: Pvt : nhu cÇu hµng ho¸ cÇn cã cho sö dông. T : thêi h¹n sö dông. d- ph­¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè biÕn ®éng: TÝnh nhu cÇu vËt t­ theo ph­¬ng ph¸p nµy cÇn dùa vµo thùc tÕ s¶n xuÊt vµ sö dông vËt t­ trong n¨m b¸o c¸o, ph­¬ng ¸n s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch, ph©n tÝch c¸c yÕu tè tiÕt kiÖm vËt t­, tõ ®ã x¸c ®Þnh hÖ sè sö dông vËt t­ kú kÕ ho¹ch so víi kú b¸o c¸o, cô thÓ theo c«ng thøc: Nsx = Nbc x Tsx x Htk Trong ®ã: Nbc : sè l­îng vËt t­ sö dông trong n¨m b¸o c¸o. Tsx : NhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kú kÕ ho¹ch. Htk : HÖ sè tiÕt kiÖm vËt t­ n¨m kÕ ho¹ch so víi n¨m b¸o c¸o. L­îng vËt t­ cÇn dïng cho thi c«ng: L­îng vËt t­ cÇn dïng cho thi c«ng phô thuéc vµo khèi l­îng c«ng t¸c thi c«ng vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ cho mét ®¬n vÞ khèi l­îng tÝnh b»ng hiÖn vËt: L­îng vËt t­ cÇn dïng cho thi c«ng = khèi l­îng c«ng t¸c thi c«ng tÝnh b»ng hiÖn vËt theo thiÕt kÕ kü thuËt x ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ cho ®¬n vÞ c«ng viÖc. Trong thùc tÕ, bÊt cø l­îng vËt t­ nµo còng cã mét l­îng hao hôt nhÊt ®Þnh do qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ qu¸ tr×nh sö dông g©y nªn. l­îng vËt t­ hao hôt th­êng tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m so víi l­îng vËt t­ cÇn dïng. L­îng vËt t­ cÇn cung cÊp bao gåm l­îng vËt t­ cÇn dïng vµ l­îng vËt t­ hao hôt: L­îng vËt t­ cÇn cung cÊp = l­îng vËt t­ cÇn dïng + l­îng vËt t­ hao hôt tù nhiªn. Ngoµi nh÷ng chØ tiªu trªn ®©y, ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh thi c«ng kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu vËt t­ g©y nªn, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc l­îng vËt t­ dù tr÷ th­êng xuyªn vµ l­îng vËt t­ dù tr÷ b¶o hiÓm. Tuy nhiªn l­îng vËt t­ dù tr÷ sÏ t¹o ra hiÖn t­îng lµm t¨ng l­îng vèn l­u ®éng trong kh©u dù tr÷, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. 1.1.2- lËp nhu cÇu: Dùa trªn yªu cÇu sö dông, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu ( NVL) cña ®¬n vÞ. Tõ ®ã lËp nhu cÇu vËt t­ theo c¸c biÓu mÉu sau: - Nhu cÇu NVL. - KÕ ho¹ch NVL - KÕ ho¹ch kiÓm ®Þnh NVL n¨m. Tr­íc khi lËp nhu cÇu, c¸c nhµ m¸y rµ so¸t th«ng tin liªn quan do phßng xuÊt nhËp khÈu, phßng kh¸ch hµng cung cÊp. Nguyªn vËt liÖu: Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: Xi m¨ng, s¾t, thÐp, c¸t, ®¸, que hµn vµ c¸c phô gia kh¸c. VËt t­ mua vÒ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt tr­íc khi ®­a vµo sö dông, do ®ã c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ trong kho rÊt quan träng ®Ó cã kÕ ho¹ch sö dông vËt liÖu phï hîp, phôc vô tèt cho c«ng t¸c s¶n xuÊt. - §¬n vÞ cã nhu cÇu NVL khi lËp nhu cÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®é chÝnh x¸c vÒ sè l­îng, chñng lo¹i. - LËp nhu cÇu theo 3 møc: khÈn cÊp, th­êng xuyªn, dù tr÷. - Nhu cÇu NVL khÈn cÊp: c¨n cø nhu cÇu NVL ph¸t sinh khÈn cÊp khi x¶y ra sù cè NVL tån kho, c¸n bé phô tr¸ch cña ®¬n vÞ lËp nhu cÇu NVL khÈn cÊp kÌm theo biªn b¶n sù cè thiÕt bÞ. Tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i cã b¶n gi¶i tr×nh kÌm theo. - Nhu cÇu NVL th­êng xuyªn: c¨n cø vµo sè NVL hiÖn cã, kÕ ho¹ch, møc ®é hao män h­ háng cña c¸c kú tr­íc vµ l­îng NVL tån kho hµng quý c¸c ®¬n vÞ lËp nhu cÇu NVL theo biÓu mÉu chËm nhÊt ngµy 15 cña th¸ng cuèi quý göi nhu cÇu quý sau vÒ phßng xuÊt nhËp khÈu vµ kh¸ch hµng. - Nhu cÇu NVL dù tr÷: c¨n cø vµo NVL tån kho, møc ®é cÇn thiÕt ph¶i dù tr÷ c¸c ®¬n vÞ lËp nhu cÇu dù tr÷ theo biÓu mÉu ®· quy ®Þnh. Nhu cÇu NVL ph¶i ghi model hµng, m· sè theo catalogue hoÆc theo b¶n chµo hµng ( nÕu cã) vµ m· sè c«ng ty. Nhu cÇu NVL ®­îc c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng kiÓm tra, tr×nh tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn, sau ®ã chuyÓn cho ®¬n vÞ cã chøc n¨ng mua hµng thùc hiÖn, ®ång thêi ®¬n vÞ lËp nhu cÇu göi cho phßng kh¸ch hµng 1 b¶n duyÖt ®Ó theo dâi m¸ ho¸ khi hµng vÒ. 1.2. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vËt t­: 1.2.1 – thu thËp th«ng tin: ĐÓ ®¶m b¶o cho kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ cña c«ng ty. Kh©u thu thËp th«ng rin vÒ vËt t­ trªn thÞ tr­êng lµ quan träng ®Ó ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch cho phï hîp. vÝ dô: nguån cung xi m¨ng trªn thÞ tr­êng hiÖn nay: Theo hiÖp héi xi m¨ng ViÖt Nam, trong 3 th¸ng ®Çu n¨m 2008, nhu cÇu xi m¨ng trong n­íc cã t¨ng nh­ng nguån t¨ng vÉn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu, tuy nhiªn do gi¸ nhËp khÈu clinker t¨ng ( t¨ng 32% so víi quý 1/2007 ), Cïng víi t¸c ®éng cña chi phÝ s¶n xuÊt ®Çu vµo ( than, x¨ng dÇu, tiÒn l­¬ng…) vµ c­íc vËn chuyÓn t¨ng nªn gi¸ xi m¨ng ®· t¨ng tõ 7- 10% so víi cuèi n¨m 2007. Riªng th¸ng 3/2008, gi¸ xi m¨ng trªn thÞ tr­êng tiÕp tôc t¨ng 15.000 – 20.000 ®/kg. Gi¸ b¸n lÎ xi m¨ng ®en PC40 trªn thÞ tr­êng miÒn B¾c phæ biÕn ë møc 885 – 920 ngh×n ®ång/ tÊn vµ t¹i MiÒn Nam 1.080 – 1.110 ngµn ®ång/ tÊn. Theo ­íc tÝnh l­îng xi m¨ng s¶n xuÊt trong n­íc ( th¸ng 3/2008 ) Đ¹t 2.294.699 tÊn (s¶n l­îng quý I /2008 lµ 7.914.699 tÊn); l­îng nhËp khÈu clinker quý I/2008 ®¹t 200.000 tÊn; l­îng xi m¨ng tiªu thô trong th¸ng 3/2008 ®¹t 1.900.000 tÊn (­íc tÝnh quý I/ 2008 ®¹t 6.930.000 tÊn). §Õn ngµy 31/3/2008, xi m¨ng tån kho kho¶ng 500.000 tÊn vµ clinker kho¶ng 1.050.000 tÊn. HiÖn nay, nguån cung xi m¨ng trong n­íc vÉn ®¸p øng ®ñ nhu cÇu tiªu dïng. Bªn c¹nh ®ã, c¸c doanh nghiÖp xi m¨ng còng cam kÕt kh«ng t¨ng gi¸ b¸n nÕu gi¸ than kh«ng t¨ng. 1.2.2- xö lý th«ng tin vµ ra quyÕt ®Þnh: - Tõ c¸c th«ng tin thu thËp ®­îc, phßng kÕ ho¹ch cã tr¸ch nhiÖm, nhiÖm vô xö lý th«ng tin vµ lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ ë c«ng ty. - Ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ: Sè l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸ vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt. Chän nhµ cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty. Mua s¾m vËt t­ . B¶o qu¶n vµ chuÈn bÞ vËt t­ trong kho. CÊp ph¸t vËt t­. KiÓm tra vËt t­. Thanh quyÕt to¸n. 1.3- LËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ ë doanh nghiÖp 1.3.1. ®Æc ®iÓm kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­: - kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ lµ mét bé phËn quan träng trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt- kü thuËt - tµi chÝnh cña doanh nghiÖp vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c kÕ ho¹ch kh¸c, nh­ kÕ ho¹ch tiªu thô, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh… - §Æc ®iÓm kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ thÓ hiÖn ë hai ®iÓm chÝnh: mét lµ kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ cña doanh nghiÖp lµ c¸c b¶n tÝnh to¸n nhu cÇu vµ nguån hµng rÊt phøc t¹p. tÝnh chÊt phøc t¹p cña nã thÓ hiÖn ë chç trong kÕ ho¹ch cã rÊt nhiÒu lo¹i vËt t­ víi quy c¸ch chñng lo¹i rÊt kh¸c nhau, víi khèi l­îng mua s¾m rÊt kh¸c nhau cã thø hµng tr¨m tÊn cã thø mét vµi ki l« gam víi thêi gian mua kh¸c nhau, ®¬n vÞ tÝnh kh¸c nhau. Hai lµ kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ cã tÝnh cô thÓ vµ nghiÖp vô cao. ®Æc ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ tÝnh chÊt cña s¶n xuÊt bao giê còng mang tÝnh cô thÓ nªn ®ßi hái kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ ph¶i rÊt chi tiÕt cô thÓ, ph¶i ®Æt mua nh÷ng vËt t­ thÝch hîp phôc vô tèt nhÊt cho s¶n xuÊt. tÝnh cô thÓ vµ nghiÖp vô cao cña kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ ë doanh nghiÖp cßn thÓ hiÖn ë chç sè l­îng mua s¾m sÏ ®­îc ph©n chia ra cho tõng ph©n x­ëng nhÊt ®Þnh, trong tõng t.hêi kú nhÊt ®Þnh. 1.3.2. néi dung kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­: KÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ thùc chÊt lµ tËp hîp nh÷ng tµi liÖu tÝnh to¸n kÕ ho¹ch gåm c¸c biÓu tæng hîp nhu cÇu vËt t­ vµ mét hÖ thèng c¸c biÓu c©n ®èi vËt t­. Néi dung c¬ b¶n cña kÕ ho¹ch lµ: Thø nhÊt, ph¶n ¸nh toµn bé nhu cÇu vËt t­ cña doanh nghiÖp sau kú kÕ ho¹ch nh­ nhu cÇu vËt t­ cho s¶n xuÊt cho x©y dùng c¬ b¶n, cho söa ch÷a, cho dù tr÷.. . Thø hai, ph¶n ¸nh c¸c nguån vËt t­ ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu nãi trªn bao gåm nguån tån kho ®Çu kú, nguån ®éng viªn tiÒm lùc néi bé doanh nghiÖp ( tù chÕ t¹o) vµ nguån mua trªn thÞ tt­êng. 1.3.3- tr×nh tù lËp kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­: S¬ ®å 2: Quy tr×nh mua s¾m vËt t­ X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ T×m vµ lùa chän nhµ cung øng B¸o gi¸ Ký hîp ®ång duyÖt gi¸ C¸c b­íc mua vµ nhËn hµng KiÓm tra hµng NhËp kho Theo dâi, ®¸nh gi¸ nhµ cung øng Tr¶ l¹i nhµ cung øng B1: X¸c ®Þnh nhu cÇu vËt t­ do phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt thùc hiÖn. X¸c ®Þnh nhu cÇu v¹t t­ lµ giai ®o¹n ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh mua vËt t­. B­íc nµy nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng danh môc vËt t­ cã nhu cÇu trong kú víi sè l­îng bao nhiªu ®èi víi mçi lo¹i vËt t­ cã nhu cÇu, x¸c ®Þnh lo¹i vËt t­ ®èi víi mçi lo¹i vËt t­. B2: T×m vµ lùa chän nhµ cung øng do phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®¶m nhiÖm. T×m nhµ cung øng: T×m tõ nhiÒu nguån th«ng tin nh­ qua c¸c b¹n hµng, qua c¸c môc qu¶ng c¸o. Nh÷ng nhµ cung øng cña c«ng ty lµ: Lùa chän nhµ cung øng: Th«ng qua c¸c tiªu chuÈn nh­ chÊt l­îng, gi¸ c¶, kh¶ n¨ng kü thuËt, sù næi tiÕng, vÞ trÝ ®Þa lý, dùa trªn c¬ së tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña c«ng ty ®Ó lùa chän nhµ cung øng ®¸p øng tèt nhÊt nhu cÇu cña c«ng ty. B3: B¸o gi¸. Sau khi lùa chän ®­îc nhµ cung øng phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt sÏ nhËn c¸c b¸o c¸o cña nhµ cung øng. B4: Ký hîp ®ång duyÖt gi¸. Gi¸m ®èc duyÖt b¸o gi¸ hoÆc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n vËt t­. Tr­ëng phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®· ®­îc gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt cho c¸c nhµ cung øng ®Ó thùc hiÖn. B5: C¸c b­íc mua vµ nhËn hµng. C¨n cø vµo b¸o gi¸ hoÆc hîp ®ång ký kÕt mua b¸n vËt t­, phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc vµ nhËn hµng vÒ kho theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l­îng, sè l­îng, quy c¸ch. B6 vµ B7: KiÓm tra hµng vµ nhËp kho. Phßng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kÕt hîp víi phßng kü thuËt kiÓm tra vËt t­ råi tiÕn hµnh nhËp kho. 2. chän nhµ cung øng: 2.1- Nguån cung øng cña doanh nghiÖp: C«ng ty cÇn ph¶i quan hÖ víi c¸c nhµ cung øng ( nguån cung øng ) kh¸c nhau vÒ hµng ho¸ vËt t­, dÞch vô vËn chuyÓn vµ tµi chÝnh… §ã lµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña c«ng ty . Trong sè c¸c yÕu tè ®Çu vµo, vÊn ®Ò nguån hµng cña c«ng ty lµ vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. ViÖc nghiªn cøu t×m hiÓu víi lo¹i hµng hãa thÝch hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, chÊt l­îng hµng ho¸ vµ khèi l­îng hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng ®¸p øng trong tõng thêi gian còng nh­ gi¸ c¶ hµng ho¸, chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ n¬i mua vÒ ®Õn c«ng ty lµ vÊn ®Ò cÇn ph¶i c©n nh¾c ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh. C«ng ty cÇn ph¶i hiÓu râ ®Æc ®iÓm cña nguån cung øng hµng ho¸ : - NÕu sè l­îng nhµ cung øng Ýt, nguån hµng kh«ng nhiÒu, kh«ng cã mÆt hµng thay thÕ kh¸c, nhµ cung øng cã thÓ g©y søc Ðp b»ng c¸ch t¨ng gi¸, gi¶m chÊt l­îng s¶n phÈm hoÆc gi¶m chÊt l­îng dÞch vô ®i kÌm. - Nªó sè l­îng nhµ cung øng nhiÒu, nguån hµng phong phó, cã mÆt hµng thay thÕ kh¸c, c«ng ty cã thÓ lùa chän nhµ cung øng víi gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, chÊt l­îng tèt vµ dÞch vô thuËn lîi. VÊn ®Ò quan träng hµng ®Çu lµ ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh nguån hµng, hµng ho¸ cã chÊt l­îng b¶o ®¶m, sè l­îng mçi lÇn giao hµng phï hîp, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng.®Ó ®¶m b¶o ®ßi hái: - c«ng ty ph¶i ®a d¹ng ho¸ nguån cung øng - c«ng ty ph¶i t¨ng c­êng mèi quan hÖ kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn lÉn nhau trong viÖc t¹o nguån hµng nh­ ®Çu t­, liªn doanh, liªn kÕt: gióp ®ì vÒ vèn, kü thuËt, ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, bao b×, b¶o qu¶n vµ ®Æt hµng theo hîp ®ång kinh tÕ ký tr­íc ®Ó cã nguån cung øng v÷ng ch¾c, æn ®Þnh vµ ®¸p øng tèt nhÊt cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng. - C«ng ty cã thÓ t×m c¸ch héi nhËp däc b»ng c¸ch mua l¹i c¬ së cung cÊp hµng cho chÝnh hä hoÆc mua giÊy phÐp ®éc quyÒn… - §Ó hîp lý ho¸ vµ gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, c«ng ty cßn quan hÖ víi nguån cung øng kh¸c nh­ tµi chÝnh, søc lao ®éng, c¸c dÞch vô vËn chuyÓn, xÕp dì, c¸c dÞch vô qu¶ng c¸o … còng gièng nh­ c¸c ®¬n vÞ nguån hµng … ®Ó gi¶m thiÓu chi phÝ kinh doanh vµ æn ®Þnh c¸c yÕu tè ®Çu vµo, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp tiÕn hµnh kinh doanh thuËn lîi. 2.2- C¸c lo¹i nguån cung øng cña doanh nghiÖp: 2.2.1- Nguån trong n­íc: C«ng ty cã c¸c nguån cung øng s¶n phÈm trong n­íc ®ã lµ c¸c doanh nghiÖp cung øng nguyªn vËt liÖu trong n­íc quen thuéc cña c«ng ty. §ã lµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu trong n­íc ®¸p øng ®­îc. C«ng ty cÇn cã danh s¸ch vµ sè l­îng, chñng lo¹i s¶n phÈm cÇn cung øng. 2.2.2- Nguån nhËp khÈu: Do yªu cÇu trong n­íc kh«ng ®¸p øng ®ñ hoÆc kh«ng cã, c«ng ty cÇn nhËp khÈu mét sè lo¹i NVL . C«ng ty sÏ trùc tiÕp ®øng ra nhËp khÈu hµng ho¸ mµ kh«ng mua l¹i cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. §Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸, c«ng ty th­êng tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: a- x¸c ®Þnh nhu cÇu cô thÓ vÒ hµng hãa cÇn nhËp khÈu: C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu cô thÓ vÒ mÆt hµng, quy c¸ch chñng lo¹i, sè l­îng, gi¸ c¶. Sau ®ã, doanh nghiÖp tæng hîp nhu cÇu, c©n ®èi víi l­îng hµng ho¸ tån kho, ®Ó quyÕt ®Þnh hµng ho¸ cÇn nhËp khÈu theo c«ng thøc: Yªu cÇu hµng ho¸ nhËp khÈu = nhu cÇu hµng ho¸ cña c«ng ty + nhu cÇu dù tr÷ hµng ho¸ cña c«ng ty. Yªu cÇu c¸c mÆt hµng cÇn nhËp khÈu sÏ lµ c¨n cø ®Ó ký hîp ®ång nhËp khÈu víi n­íc ngoµi. b- Nghiªn cøu thÞ tr­êng n­íc ngoµi chän ®èi t¸c kinh doanh: XÐt c¸c mÆt hµng cña c«ng ty cã nhiÒu thÞ tr­êng c¸c n­íc kh¸c nhau cïng s¶n xuÊt, mçi n­íc l¹i cã nhiÒu h·ng, ë mçi h·ng l¹i cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, mµ kÕt qu¶ kinh doanh l¹i phô thuéc vµo tõng ®èi t¸c cô thÓ . V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i n¾m ®­îc kh«ng chØ kh¸i qu¸t vÒ tõng thÞ tr­êng mµ cßn cÇn th«ng hiÓu ®Þa vÞ ph¸p lý, søc m¹nh tµi chÝnh, quan ®iÓm, triÕt lý kinh doanh vµ c¸c s¶n phÈm hµng ®Çu cña h·ng ®Ó ®Æt hµng. c- TiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®éng nhËp khÈu hµng hãa. - tr×nh tù giao dÞch mua b¸n trªn thÞ tr­êng quèc tÕ: -> -> -> - Ngoµi nh÷ng th«ng tin vÒ hai bªn ®èi t¸c, c¸c hîp ®ång mua b¸n th­êng gåm c¸c néi dung c¬ b¶n sau: + tªn hµng. + §iÒu kiÖn phÈm chÊt . + §iÒu kiÖn vÒ sè l­îng. + §iÒu kiÖn vÒ bao b×. + §iÒu kiÖn vÒ gi¸ c¶. + Thêi gian, ®Þa ®iÓm giao hµng, ®iÒu kiÖn giao hµng. + §iÒu kiÖn thanh to¸n. + §iÒu kiÖn khiÕu n¹i, xö ph¸t hîp ®ång. Vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c mµ hai bªn tho¶ thuËn víi nhau. Hîp ®ång nµy ®­îc ký kÕt lµ c¨n cø quan träng ®Ó tiÕn hµnh b­íc tiÕp theo. d- Thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu bao gåm: - Xin giÊy phÐp nhËp khÈu. - Më L/C theo yªu cÇu cña bªn b¸n. - Thuª ph­¬ng tiÖn v©n chuyÓn. - Mua b¶o hiÓm hµng ho¸. - Lµm thñ tôc h¶i quan. - Giao nhËn hµng ho¸ víi tµu. - KiÓm tra sè l­îng, chÊt l­îng hµng nhËp khÈu. - Giao hµng cho ®¬n vÞ nhËn hµng trong n­íc. - Lµm c¸c thñ tôc thanh to¸n. - KhiÕu n¹i víi ng­êi b¸n, ng­êi vËn chuyÓn, ng­êi b¶o hiÓm ( nÒu cã). 2.3- Mét sè nhµ cung øng cña c«ng t y: Mét sè c«ng ty cung øng vËt t­ cho chi nh¸nh nh­: C«ng ty TNHH TM DV VLXD Nam Ngäc Minh. C«ng ty TNHH TM DV XD H¶i Ch©u. C«ng ty cæ phÇn Siªu C­êng. C«ng ty TNHH TM DV NghiÖp QuyÒn. C«ng ty LINH THµNH… 3. Ho¹t ®éng b¶o qu¶n vµ chuÈn bÞ vËt t­ trong kho: Dùa vµo nhu cÇu thùc tÕ cña c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng, ®­a ra kÕ ho¹ch b¶o qu¶n vËt t­: Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty bao gåm: Xi m¨ng, s¾t, thÐp, c¸t, ®¸, que hµn vµ c¸c phô gia kh¸c. VËt t­ mua vÒ ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng tèt tr­íc khi ®­a vµo sö dông, do ®ã c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ trong kho rÊt quan träng ®Ó cã kÕ ho¹ch sö dông vËt liÖu phï hîp, phôc vô tèt cho c«ng t¸c s¶n xuÊt. Néi dung cña c«ng t¸c b¶o qu¶n vËt t­ nh­ sau: 3.1. Xi m¨ng Kü thuËt b¶o qu¶n xi m¨ng - Bao b× b¶o qu¶n Lo¹i bao PP (1 líp nylon): Kh¶ n¨ng chèng Èm kh¸, thÝch hîp cho viÖc sö dông ngay, kh«ng nªn tån tr÷ l©u. Lo¹i bao PK (2 líp nylon) Kh¶ n¨ng chèng Èm tèt, vËn chuyÓn ®­êng dµi, tån tr÷ l©u. Lo¹i bao KPK (3 líp giÊy - nylon - giÊy) Kh¶ n¨ng chèng Èm rÊt tèt, vËn chuyÓn ®­êng dµi, trung chuyÓn nhiÒu lÇn, tån tr÷ l©u. - B¶o qu¶n xi m¨ng trong vËn chuyÓn. Sµn cña xe, sµlan ph¶i kh«i tr­íc khi nhËn xi m¨ng. Ph­¬ng tiÖn ph¶i cã ®å che ®Ó tr¸nh bÞ ­ít n­íc vµ ®¶m b¶o m«i tr­êng céng ®ång. - B¶o qu¶n xi m¨ng trong kho Tån tr÷ xi m¨ng ë n¬i kh« r¸o, s¹ch sÏ. Kho ph¶i cã m¸y che. Gi÷ c¸ch mÆt ®Êt b»ng ba - lÕt hoÆc kª kÝch cao ®¶m b¶o th«ng tho¸ng. Gi÷ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng vi m¨ng víi t­êng Ýt nhÊt 20cm. Kh«ng nªn chÊt cao qu¸ 10 bao xi m¨ng mçi hµng. Sö dông xi m¨ng cò tr­íc, tr÷ bao xi m¨ng míi. - HiÖn t­îng vãn côc x¶y ra víi tÊt c¶ c¸c lo¹i xi m¨ng do hÊp thô h¬i Èm tõ kh«ng khÝ xung quanh hay bÞ ­ít. Víi c¸c lo¹i xi m¨ng m¸c cao hay xi m¨ng cã ®é mÞn cao th× hiÖn t­îng vãn côc x¶y ra nhanh h¬n. NÕu xi m¨ng vãn côc cã kÝch th­íc nhá vµ mÒm, ta cã thÓ dïng nã sau khi ®Ëp hoÆc nghiÒn vµ sµng l¹i. Xi m¨ng sau khi nhËn vÒ, lÊy mÉu kiÓm tra do nh©n viªn thi ng hiÖm thùc hiÖn, kÕt qu¶ ®­îc l­u gi÷ ®Ó t heo dâi, sö dông vµ nhËn biÕt qua nh·n m¸c xanh, vµng theo quy tr×nh truy t×m vµ nhËn biÕt nguån gèc s¶n phÈm. Kho b¶o qu¶n ph¶i b¶o ®¶m cã hai cöa ®Ó tiÖn cho viÖc s¶n xuÊt, thêi gian b¶o qu¶n trong kho kh«ng qu¸ 60 ngµy, hµng th¸ng nh©n viªn kho lÊy mÉu kiÓm tra mét lÇn tÝnh chÊt c¬ lý ®Ó tiÖn theo dâi sö dông. 3.2. S¾t, thÐp. S¾t, thÐp ®­îc b¶o qu¶n theo tõng chñng lo¹i ®Ó tiÖn sö dông vµ nhËn biÕt qua nh·n m¸c. §èi víi s¾t thÐp ®Ó l©u bÞ han rØ, ph¶i ®¸nh rØ l¹i vµ tr­íc khi sö dông c¸n bé kü thuËt kÕt hîp víi c¸n bé cña kho x¸c ®Þnh l¹i ®Ó cÊp phÐp sö dông. 3.3. C¸t, ®¸ C¸t, ®¸ nhËp vÒ ®­îc b¶o qu¶n t¹i c¸c kho cã v¸ch ng¨n tuú theo chñng lo¹i vµ sö dông, xÕp thµnh tõng l« riªng biÖt. C¸t, ®¸ mua vÒ ph¶i ®­îc chøa trong kho tho¸t n­íc tèt, tranfhs ngËp bïn lµm bÈn. Ph¶i cã r¸nh ph©n c¸ch ng¨n n­íc bÈn trµn vµo. 3.4.Que hµn Que hµn ®­îc xÕp ë trong kho trong nhµ theo l« tuú thuéc chñng lo¹i, que hµn ph¶i ®­îc xÕp trªn gi¸ cao c¸ch mÆt ®Êt trªn 60cm ®Ó ®¶m b¶o ®­îc kh« r¸o. 4-CÊp ph¸t vËt t­ CÊp ph¸t vËt t­: c¸c xÝ nghiÖp x©y dùng lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu vËt t­, th«ng qua bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty cung cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt. - Ho¹t ®éng cÊp ph¸t vËt t­ cña c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cÊp ph¸t ®óng vµ ®ñ sè l­îng, chñng lo¹i vËt t­ cho tõng ngµnh, tõng dù ¸n, tõng c«ng tr×nh. - thêi gian cÊp ph¸t vËt t­: + theo th¸ng. + theo kú. + theo dù ¸n… - cÊp ph¸t vËt t­ ph¶i dùa trªn b¶n nhu cÇu vµ kÕ ho¹ch mua s¾m vËt t­ tõ tr­íc ®Ó ®¶m b¶o kh«ng bÞ thõa hoÆc thiÕu vËt t­, ®¶m b¶o thi c«ng ®óng tiÕn ®é vµ kÕ ho¹ch c«ng tr×nh. 5. KiÓm tra vËt t­ s¶n xuÊt: KiÓm tra vËt t­: ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng cho c¸c c«ng tr×nh th× chÊt l­îng cña vËt t­ ®ãng vai trß rÊt lín cïng víi c«ng nghÖ thi c«ng. v× vËy c«ng t¸c kiÓm tra vËt t­ t¹i c«ng ty chi nh¸nh phÝa b¾c tr¶i qua nh÷ng b­íc rÊt nghiªm ngÆt, vËt t­ ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn c¬ b¶n cña ngµnh x©y dùng t¹i viÖt nam. Phßng kü thuËt kiÓm tra: - Nhu cÇu kü thuËt, chñng lo¹i, dÞch vô kü thuËt, kiÓm ®Þnh hiÖu chuÈn NVL, m· ho¸ NVL. - Nhu cÇu sè l­îng NVL ®· ®­a vµo sö dông dùa trªn c¬ së b¸o c¸o hµng quý cña c¸c ®¬n vÞ, chÊt l­îng NVL, yªu cÇu kü thuËt. - KiÓm tra chÊt l­îng NVL ®¬n vÞ ®Þnh nhËp theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt ®· quy ®Þnh. VÝ dô kiÓm tra chÊt l­îng g¹ch l¸t nÒn; Theo giíi chuyªn m«n, chÊt l­îng g¹ch l¸t nÒn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, nhÊt lµ thiÕt bÞ , nguyªn liÖu. Cßn c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt t­¬ng ®èi gièng nhau ë kh©u s¬ chÕ nguyªn liÖu – pha trén – t¹o h×nh – sÊy – nung… Ch¼ng h¹n, trong kh©u men mµu nÕu sö dông «-xÝt mµu ( lo¹i bÒn mµu ) víi tØ lÖ cao, g¹ch sÏ cã chÊt l­îng tèt vµ ng­îc l¹i. Cßn nguyªn liÖu (®Êt sÐt ) rÊt quan träng, kh«ng ph¶i lo¹i ®Êt nµo còng sö dông ®­îc mµ ph¶i cã thµnh phÇn, tØ lÖ lý ho¸ phï hîp míi t¹o ®­îc c«t liÖu tèt cho s¶n phÈm. Trong c«ng ®o¹n phèi liÖu còng ph¶i sµng läc, chän lùa ph­¬ng ph¸p phï hîp , nhiÖt ®é nung ph¶i ®óng kü thuËt … Khi chän g¹ch l¸t nÔn, nªn chän s¶n phÈm ®ãng bao b×, nh·n hiÖu, xuÊt xø … cã th­¬ng hiÖu uy tÝn. Viªn g¹ch cã mµu s¾c, hoa v¨n ph¶i ®ång nhÊt, râ rµng, kh«ng bÞ nhoÌ, kh«ng b× t× vÕt, ®é dµy ®ång ®Òu kh«ng bÞ cong vªnh, gîn sãng. Ngoµi ra, cã thÓ sö dông vËt cøng, nhän ®Ó thö ®é cøng viªn g¹ch. NÕu mÆt g¹ch bÞ trÇy, x­íc lµ ®é cøng kh«ng b¶o ®¶m do sö dông nguyªn liÖu kh«ng tèt hoÆc nhiÖt ®é nung ch­a tíi… - C¸c yªu cÇu kh¸c theo chØ ®¹o cña tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn. Phßng kÕ ho¹ch kiÓm tra: - Hµng tån kho t¹i kho do phßng qu¶n lý kÓ c¶ hµng ®· vÒ nh­ng ch­a lµm thñ tôc nhËp kho. Sè l­îng tån kho ®­îc cung øng kÞp thêi cho ®¬n vÞ liªn quan ®Ó x¸c nhËn nhu cÇu. - X¸c nhËn hµng tån kho theo nhu cÇu vµ x¸c nhËn tån kho trong b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông NVL hµng quý vµ hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ. - Nhu cÇu NVL cho x©y dùng. - Hµng ho¸ gia c«ng ( tr­êng hîp cÇn thiÕt cã phßng kÕ ho¹ch kiÓm tra). - Theo dâi sè l­îng NVL ®· nhËp vÒ theo tõng ®¬n vÞ vµ theo tõng biÓu mÉu vµ göi biÓu mÉu nµy cho phßng kÕ to¸n lµm c¬ së tÝnh chi phÝ cho ®¬n vÞ sö dông. Phßng th­¬ng m¹i: - X¸c nhËn sè l­îng NVL cÇn mua trªn c¬ së nhu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ. - Cung cÊp cho ®¬n vÞ cã nhu cÇu hµng ho¸ vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan th«ng tin vÒ ®¬n hµng ®· ®­îc ký hîp ®ång, thêi ®iÓm dù kiÕn hµng vÒ c«ng ty, ®¬n hµng ®· vµ ®ang giao dÞch, sÏ ký hîp ®ång. Phßng tµi chÝnh: KiÓm tra vµ nhËp c¸c ho¸ ®¬n thu nhËp hµng. Thanh quyÕt to¸n. Phßng xuÊt nhËp khÈu: - X¸c ®Þnh sè l­îng vËt t­, vËt liÖu trªn c¬ së nhu cÇu cña phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng vµ t×nh h×nh th× tr­êng. - Cung cÊp cho xÝ nghiÖp cã nhu cÇu NVL vµ xÝ nghiÖp liªn quan th«ng tin vµ ®¬n hµng ®· ®­îc ký hîp ®ång, thêi ®iÓm dù kiÕn hµng vÒ c«ng ty, ®¬n hµng ®· vµ ®ang giao dÞch, sÏ ký hîp ®ång. - Theo dâi sè l­îng NVL ®· nhËp vÒ theo tõng ®¬n vÞ vµ nhu cÇu theo biÓu mÉu ®· quy ®Þnh vµ göi biÓu mÉu nµy cho phßng kÕ to¸n tµi chÝnh lµm c¬ së tÝnh chi phÝ cho ®¬n vÞ së dông. Phßng kÕ to¸n LËp sæ s¸ch theo dâi tû lÖ vËt t­ phô tïng ngay sau ký hîp ®ång cho ®¬n vÞ ®Æt hµng. th¸ng 12 hµng n¨m cÊp cho phßng kü thuËt ®Çu t­ gi¸ trÞ NVL nhËp vÒ cña c¸c ®¬n vÞ. Yªu cÇu thêi gian xem xÐt: - Tuú theo néi dung xem xÐt, nhu cÇu NVL ph¶i ®­îc göi tr­íc cho ®¬n vÞ cã chøc n¨ng kiÓm tra Ýt nhÊt 24h so víi thêi ®iÓm cÇn th«ng tin. - §¬n vÞ kiÓm tra cã th«ng tin tr¶ lêi trong thêi gian nhanh nhÊt, nh­ng kh«ng chËm h¬n 24h, ®¸p øng nhu cÇu phôc vô s¶n xuÊt. Tr×nh tù phª duyÖt nhu cÇu: - C¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu göi cho phßng chøc n¨ng theo quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu, kiÓm tra tån kho vµ tr×nh tæng gi¸m ®èc hoÆc ng­êi ®­îc uû quyÒn phª duyÖt. Chó ý: NVL thuéc dù ¸n ®Çu t­ vµ x©y dùng, phßng kÕ to¸n thùc hiÖn theo quy chÕ hiÖn hµnh cña nhµ n­íc vµ chuyÓn kÕt qu¶ tróng thÇu cho ®¬n vÞ mua hµng thùc hiÖn. 6- Thanh quyÕt to¸n: Tr­íc khi phßng kÕ to¸n thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n th× thùc hiÖn thñ tôc nhËp kho: 6.1- NhËp kho: Ngay khi hµng vÒ c«ng ty, ®¬n vÞ mua hµng th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ liªn quan. §èi víi hµng ho¸ cã ph­¬ng thøc thanh to¸n tr¶ tr­íc, kh«ng yªu cÇu cã c¬ quan gi¸m ®Þnh kiÓm tra. Trong vßng 7 ngµy tõ ngµy hµng vÒ kho, kh«ng cã tæn thÊt. Phßng kÕ ho¹ch thÞ tr­êng lµm thñ tôc nhËp kho theo b¶n kª chi tiÕt vµ ho¸ ®¬n cña nhµ cung øng. Sau khi nhËp kho, nÕu ph¸t hiÖn cã tæn thÊt, ®¬n vÞ mua hµng liªn hÖ víi kh¸ch hµng vµ gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh. §èi víi hµng ho¸ cã ph­¬ng thøc tr¶ sau hoÆc kh«ng thanh to¸n: Trong vßng 14 ngµy kÓ tõ ngµy hµng vÒ kho, nÕu kiÓm tra ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh trong hîp ®ång, phßng kÕ ho¹ch thi tr­êng lËp phiÕu nhËp kho. NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu, ®¬n vÞ mua hµng liªn hÖ víi kh¸ch hµng vµ gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh. Trong tr­êng hîp ph¶i x¸c ®Þnh chÊt l­îng qua ch¹y thö, thêi gian ch¹y thö do l·nh ®¹o c«ng ty x¸c ®Þnh. Nhê quy tr×nh qu¶n lý NVL nhËp kho cã hÖ thèng vµ c¨n cø vµo c¸c dù ¸n x©y dùng cña tæng c«ng ty giao cho chi nh¸nh nªn cã thÓ dù kiÕn sè l­îng NVL nhËp kho trong c¸c n¨m tiÕp theo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cho s¶n xuÊt kÞp thêi vµ hîp lý. Dù kiÕn NVL chñ yÕu nhËp kho stt nvl ®¬n vÞ tÝnh n¨m 2008 2009 2010 S¶n phÈm 1 xi m¨ng tÊn 15.800 20.450 25.600 2 s¾t thÐp tÊn 15.500 20.500 26.000 3 c¸t, ®¸ tÊn 13.000 17.000 22.000 4 que hµn chiÕc 5.000 7.500 9.000 M¸y mãc thiÕt bÞ 1 m¸y trén bª t«ng chiÕc 20 25 27 2 « t« chuyªn dông chiÕc 20 22 24 3 m¸y dÇm chiÕc 5 7 10 (nguån phßng kÕ ho¹ch vËt t­) ChØ tiªu vËt t­ x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n stt chØ tiªu ®¬n vÞ tÝnh sè l­îng 1 S¾t tÊn 20.000 2 ThÐp tÊn 25.500 3 C¸t tÊn 19.000 4 G¹ch tÊn 22.500 5 Xi m¨ng tÊn 15.000 6 §¸ bét tÊn 10.000 7 Sái tÊn 12.000 8 G¹ch èp l¸t chiÕc 3 9 M¸y c¾t bª t«ng chiÕc 2 10 M¸y khoan cäc nhåi chiÕc 5 (nguån phßng kÕ ho¹ch vËt t­) 6.2- Thanh quyÕt to¸n: II. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng b¶o ®¶m cung øng vËt t­ cho s¶n xuÊt cña chi nh¸nh phÝa B¾c – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi: 1. ¦u ®iÓm: Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi võa cã c«ng ty con x©y dùng thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, võa cã c«ng ty s¶n xuÊt cung øng NVL. C«ng ty ®· ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý hiÖn ®¹i trong ho¹t ®éng cung øng vËt t­, v× vËy ho¹t ®éng tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh hÇu nh­ ®­îc liªn tôc th«ng suèt. ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh ®· tróng thÇu. Chi nh¸nh phÝa B¾c nãi riªng vµ tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi nãi chung ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Lu«n chó träng kiÓm tra, gi¸m s¸t chØ ®¹o thi c«ng ; ph¸t huy chñ ®éng n¨ng ®éng s¸ng t¹o c¸c cÊp, c¬ quan chøc n¨ng cña c«ng ty vµ ®éi ngò c¸n bé kü thuËt ë c¸c ®¬n vÞ vµ c«ng tr­êng tiÕn hµnh chÆt chÏ c¸c kh©u , trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh, kiÓm tra gi¸m s¸t vËt liÖu vµ qu¸ tr×nh tæ chøc thi c«ng. C¸c thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt cña c«ng ty ®­îc ®Çu t­ hiÖn ®¹i ( nh­ ®· nªu ë phÇn n¨ng lùc thiÕt bÞ kü thuËt). Lu«n qu¸n triÖt chØ ®¹o c¸c cÊp, ban l·nh ®¹o, ph­¬ng thøc lµm viÖc hiÖu qu¶ vµ sù hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c kinh doanh cïng víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng ty. ChÝnh v× vËy chi nh¸nh phÝa B¾c cïng c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thanh tÝch xuÊt s¾c( ®· nªu ë phÇn trªn). 2. H¹n chÕ: Trong ho¹t ®éng cung øng vËt t­ cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm c«ng ty còng gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ h¹n chÕ: 2.1. VËt t­ ch­a ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng : - Nguyªn nh©n do gi¸ c¶ vËt t­ trªn thÞ tr­êng th­êng xuyªn x¶y ra biÕn ®éng. MÆt kh¸c khi ®Êu thÇu nhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ th­êng ®­a ra møc gi¸ dù thÇu t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i, do ®ã khi c«ng tr×nh b¾t ®Çu ®i vµo thi c«ng gi¸ c¶ vËt t­ t¨ng lµm cho qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh thu mua vËt t­ cña c«ng ty t¹i c¸c thêi ®iÓm diÔn ra khã kh¨n h¬n.Do ®ã khi nhËn ®­îc b¸o c¸o vÒ nhu cÇu vËt t­ t¹i c«ng tr×nh, c«ng ty míi b¾t ®Çu liªn hÖ n¬i cung øng vËt t­ lµm cho vËt t­ th­êng kh«ng ®¸p øng ®ñ vµ ®óng tiÕn ®é cho ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng. - Gi¶i ph¸p: + Do hiÖn nay gi¸ c¶ vËt t­ trªn thÞ tr­êng lµ kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu h­íng t¨ng cao nªn khi tham gia dù thÇu c«ng ty còng nªn b¾t ®Çu t×m tham kh¶o gi¸ c¸c ®¬n vÞ cugn øng vËt t­ vµ ký hîp ®ång víi c¸c ®¬n vÞ nÕu tróng thÇu. + C«ng ty nªn thùc hiÖn ký hîp ®ång víi c¸c ®în vÞ cung øng vËt t­ vµ t¹o thµnh mét chuçi c¸c nhµ cung øng.§ª ®¶m b¶o viÖc cung øng vËt t­ sÏ ®Çy ®ñ kÞp thêi. 2.2. Quy tr×nh thÈm ®Þnh ®Ó tham gia dù thÇu cßn nhiÒu h¹n chÕ. - Nguyªn nh©n: §Ó thùc hiÖn mét hå s¬ dù thÇu th× c¸n bé chøc n¨ng lµ ng­êi thùc hiÖn hÇu nh­ tÊt c¶ c¸c c«gn ®o¹n hä ph¶i thu thËp th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­, tiÕn hµnh ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vÒ chñ ®Çu t­, tÝnh kh¶ thi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, kiÓm tra c¸c tµi s¶n ®¶m b¶o tiÒn vay vÒ gi¸ trÞ vµ tÝnh hîp ph¸p cña tµi s¶n, sö lý tµi s¶n trong ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt. Sau khi ®· thÈm ®Þnh vÒ kh¸ch hµng vay vèn vµ c¸c vÕn ®Ò liªn quan c¸n bé chøc n¨ng lËp tê tr×nh thÈm ®Þnh, cã ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ viÖc cã tham gia dù thÇu hay kh«ng.Víi quy tr×nh dù thÇu nh­ vËy th× tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé chøc nan­g lµ qua lín vµ hä khã cã thÓ tr¸nh khái c¸c sai sãt. - Gi¶i ph¸p: C«ng t¸c thÈm ®Þnh ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng t¹i c«ng ty lµ do tÊt c¶ c¸n bé c¸c phßng ban chøc n¨ng tham gia. 2.3. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù thÇu ®¸nh gi¸ chñ ®Çu t­ chñ yÕu dùa trªn mèi quan hÖ tõ tr­íc vµ do Bé X©y dùng giíi thiÖu nªn khã cã thÓ ®¹t ®­îc sù chÝnh x¸c khi xem xÐt ®¸nh gi¸c c¸c chØ tiªu ®Ó tham gia dù thÇu - Nguyªn nh©n: Do th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c.NÕu c«gn t¸c thu thËp th«ng tin kh«ng tèt sÏ dÉn ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ kh«ng ®óng hiÖu qu¶ cña dù ¸n còng nh­ kh¶ n¨ng cña chñ ®Çu t­ - Gi¶i ph¸p: C«ng ty cã thÓ thu thËp th«ng tin vÒ chñ ®Çu t­ tõ c¸c nguån klh¸c nhau nh­:Pháng vÊn trùc tiÕp, xem xÐt b¸o c¸o tµi chÝnh, c¸c nguån th«ng tin tõ dÞch vô, c¸c c¬ quan cung øng th«ng tin, c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Tuy nhiªn nÕu chØ thu thËp th«ng tin tõ phÝa chñ ®Çu t­ th× møc ®é chÝnh x¸c lµ thÊp vµ kh«ng ®¸ng tin cËy.V× vËy c«ng ty cÇn më réng ph¹m vi thu thËp tõ nh÷ng nguån th«ng tin kh¸c. C«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c nguån th«ng tin sau: + Th«ng tin ®iÒu tra trùc tiÕp t¹i chñ ®Çu t­: cÇn n¾m b¾t ®­îc nhÞp ®é s¶n xuÊt chung cña chñ ®Çu t­, mèi quan hÖ nh­ thÕ nµo, tr¸ch nhiÖm vµ th¸i ®é víi c«ng viÖc, tõ ®ã c¸n bé chøc n¨ng cã thÓ ®o¸n ®­îc th«ng tin m×nh khai th¸c ®­îc lµ ®óng hay sai th«ng qua th¸i ®é ph¶n øng cña chñ ®Çu t­. + Th«ng tin thu thËp tõ bªn ngoµi : C«ng ty cã thÓ thu thËp th«ng tin tõ c¸c tæ chøc, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c b¹n hµng cña chñ ®Çu t­ , c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cïng ngµnh nghÒ. Qua ®ã x¸c ®Þnh ®­îc uy tÝn vµ vÞ thÕ cña nhµ ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng. C«ng ty cã thÓ thu thËp ®­îc th«ng tin qua c¸c c«ng ty kiÓm to¸n, chi côc thuÕ . C«ng ty nªn thµnh lËp bé phËn chuyªn khai th¸c th«ng tin vµ tËp trung n©ng cÊp trang thiÕt bÞ cho lÜnh vùc nµy. ®Æc biÖt c«ng ty nªn thµnh lËp bé phËn l­u tr÷ th«ng tin vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho ViÖc khai th¸c th«ng tin cã hiÖu qu¶. CH¦¥NG IV: MôC TI£U, PH¦¥NG H¦êNG Vµ C¸C GI¶I PH¸P HOµN THIÖN C¤NG T¸C §¶M B¶O VËT T¦ T¹I CHI NH¸NH PHÝA B¾C- TæNG C¤NG TY X¢Y DùNG Hµ NéI ViÖt Nam gia nhËp ASEAN, APEC, WTO. §Æc biÖt ngµy 18/3/2008, ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña OECD gãp phÇn thóc ®Èy vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ thÞ tr­êng, më réng th­¬ng m¹i tù do, gãp phÇn ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, tiÒn tÖ , m«i tr­êng, viÖn trî ph¸t triÓn… Nh­ vËy viÖc ph¸t triÓn t¹o ra nhiÒu c¬ héi còng nhiÒu th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nãi chung vµ tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi nãi riªng. Nh÷ng c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc khi vÞ thÕ cña ViÖt Nam ®­îc n©ng nªn tr­êng quèc tÕ: - C¸c doanh nghiÖp xuÊt vµ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu dÔ dµng h¬n, kh«ng bÞ ph©n biÖt ®èi xö. XuÊt khÈu t¨ng m¹nh kho¶ng trªn 21% ( n¨m 2007 ). - §Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam t¨ng m¹nh. N¨m 2007, t¨ng ®ét biÕn lªn ®Õn trªn 20 tû USD. T¹o nguån vèn lín cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ta. - Tuy nhiªn còng cã nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi còng kh«ng tr¸nh khái c¸c th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ héi nhËp nh­: KÕt cÊu h¹ tÇng kh«ng theo kÞp nÒn tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ. - Nguån nh©n lùc vµ hÖ thèng hµnh chÝnh còng kh«ng theo kÞp. - Ho¹t ®éng ngo¹i giao kinh tÕ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn nhiÒu h¹n chÕ. Khi ngo¹i giao ph¶i chó ý ®iÓm kh¸c trong ngo¹i giao víi Mü lµ LOBBY ( vËn ®éng hµnh lang ) , nÕu kh«ng biÕt LOBBY sÏ rÊt khã t¸c ®éng . - Ph¶i hiÓu biÕt thÕ giíi ®Ó theo kÞp trong thêi héi nhËp . Sù hiÓu biÕt vÒ c¬ cÊu chuyÓn dÞch, c¬ cÊu tiªu dïng, mÉu m·, gi¸ c¶, luËt lÖ… NÕu kh«ng sÏ khã kh¨n khi lµm viÖc víi doanh nghiÖp n­íc ngoµi. - TÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn yÕu. V× vËy tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi ph¶i cã ph­¬ng h­íng vµ chiÕn l­îc míi ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. §Ó tæng c«ng ty vÉn ®øng v÷ng vµ gi÷ v÷ng uy tÝn trªn thÞ tr­êng. Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc ®Ó ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña c«ng ty v÷ng ch¾c lµ ®¶m b¶o cung øng vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu cho c¸c dù ¸n vµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt. I. môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng: 1. môc tiªu: - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi lu«n phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó hoµn thµnh c¸c dù ¸n vµ c«ng tr×nh do nhµ n­íc giao víi chÊt l­îng cao nhÊt vµ thêi gian ®¶m b¶o nhÊt. - Ngoµi c¸c dù ¸n cña nhµ n­íc, tæng c«ng ty tham gia ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu bªn ngoµi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ kinh nghiÖm trong thiÕt kÕ, thi c«ng c«ng tr×nh. - Víi môc tiªu më réng thÞ tr­êng vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng trong ngµnh x©y dùng, tæng c«ng ty sÏ më thªm c¸c chi nh¸nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ n­íc b¹n Lµo. SÏ n©ng tæng sè dù ¸n thùc hiÖn trong 2-3 n¨m tíi gÊp 3 lÇn tæng sè dù ¸n ®· thùc hiÖn trong n¨m 2007- 2008. - §¶m b¶o cung øng ®ñ vËt t­ cho c¸c dù ¸n vµ nguån dù tr÷ ®­îc duy tr×. - NhËp khÈu thªm mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ x©y l¾p; ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh»m ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn chung trong thêi kú c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. 2. Ph­¬ng h­íng: + §¶m b¶o cung øng vËt t­ cho c¸c dù ¸n vµ dù tr÷ : - Trong n¨m 2010 – 2015, tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi dù kiÕn x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh x©y dùng nh­ g¹ch men, xi m¨ng… - C«ng ty cã kÕ ho¹ch mua l¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ ®¨ng ký nh·n hiÖu ®éc quyÒn. Nh­ vËy sÏ t¹o thÕ chñ ®éng cho doanh nghiÖp hoÆc tiÕn tíi cã thÓ ®­a c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra thÞ tr­êng. + Më réng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi. Kh«ng nh÷ng T¨ng kh¶ n¨ng vÒ vèn, mµ cßn häc hái ®­îc khoa häc c«ng nghÖ míi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh. + Víi ­u thÕ vÒ vèn, kinh nghiÖm, uy tÝn trªn th­¬ng tr­êng; cïng mét sè ®èi t¸c tæng c«ng ty dù ®Þnh sÏ tham gia mét sè dù ¸n lín trong khu vùc, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng. II. Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ®¶m b¶o vËt t­ t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c- Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi: §Ó ®¶m b¶o cung øng vËt t­ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng th× c«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn c¸c lÜnh vùc sau: 1. ph¸t huy n¨ng lùc tµi chÝnh: C«ng ty ph¶i cã n¨ng lùc tµi chÝnh m¹nh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n trong qu¸ tr×nh mua s¾m vËt t­, thiÕt bÞ: §Ó t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh c«ng ty cã rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p nh­ sau: +Nguån vèn tù cã. +Tham gia vµo c¸c kªnh huy ®éng vèn nh­: - C¸c ng©n hµng. - Ph¸t hµnh cæ phiÕu c«ng ty. + Më réng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty n­íc ngoµi nh­: - GAMOM CONSTRUCTION COMPANY - SINGAPORE. - TREASURE RESOURSCES CO – HONGKONG. - C«ng ty TOBIC OVERSEA PTE.LTD. – SINGAPORE. - C«ng ty QUALITY COURIERS INTENATIONAL S.E.A – CUBA. - C«ng ty ECON PILING – SINGAPORE. - TËp ®oµn PIDEMCO – SINGAPORE. 2. N©ng cao n¨ng lùc kü thuËt: Ph¸t triÓn kü thuËt t¹i tæng c«ng ty nãi chung vµ chi nh¸nh phÝa B¾c nãi riªng. - §Çu t­ nhËp khÈu c¸c m¸y mãc míi hiÖn ®¹i nh­: xe mooc MAZ, xe chë Xim¨ng MAZ, lu b¸nh s¾t KAWASAKI, lu rung MR6 D8… - kh«ng ngõng häc hái khoa häc c«ng nghÖ míi. 3- §¶m b¶o c«ng t¸c dù tr÷ vËt t­: - CÇn cã danh s¸ch c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh cÇn dù tr÷. Danh s¸ch nµy do phßng kÕ ho¹ch vËt t­ chÞu tr¸ch nhiÖm. - §­a ra sè l­îng vµ chñng lo¹i vËt t­ theo ph©n lo¹i s½n cã. - Dù tr÷ vËt t­ theo tõng thêi kú. 4- §¶m b¶o thùc hiÖn tèt c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh mua s¾m vËt t­.( Nh­ ®· nªu ë phÇn trªn.) 5- §¶m b¶o nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty: + Nguån néi bé: C«ng ty cã thÓ t¹o ra nguån nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty b»ng c¸ch: - Më nhµ m¸y s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu. - Mua l¹i nhµ m¸y s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu vµ ®¨ng ký giÊy phÐp s¶n phÈm ®éc quyÒn. - T­¬ng lai cã thÓ më réng thªm c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ®Ó më réng lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty ®ã lµ b¸n c¸c s¶n phÈm nguyªn vËt liÖu trªn thÞ tr­êng. + Nguån bªn ngoµi: - Nhµ cung øng th­êng xuyªn cho c«ng ty. - Cã thÓ më réng ®èi t¸c vµ chän nhµ cung øng míi. Khi ®¶m b¶o ®­îc nguån cung øng còng lµ ®· ®¶m b¶o ®­îc vËt t­ cho s¶n xuÊt vµ thi c«ng x©y dùng. - NhËp khÈu thªm c¸c nguyªn vËt liÖu n­íc ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt. KÕt luËn Trªn ®©y, Em ®· tr×nh bµy vÒ c«ng t¸c b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi. Trong t×nh h×nh thÞ tr­êng ViÖt Nam, hiÖn nay cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ x¨ng dÇu vµ nguyªn vËt liÖu th× c«ng t¸c b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt x©y dùng cµng cÇn thiÕt. ViÖt Nam ra nhËp WTO sÏ mang l¹i nhiÒu c¬ héi song còng kh«ng Ýt th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c c«ng ty x©y dùng nãi chung sÏ gÆp nh÷ng th¸ch thøc vµ c¹nh tranh do gi¸ nguyªn vËt liÖu t¨ng. V× vËy cµng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh trªn thi tr­êng. Nhµ n­íc cÇn quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc trong c¸c chÝnh s¸ch, luËt ph¸p, thñ tôc hµnh chÝnh… Khi doanh nghiÖp v÷ng m¹nh sÏ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn! Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c - Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, víi sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o PGS – TS NguyÔn Thõa Léc cïng víi sù gióp ®ì cña ban gi¸m ®èc, c¸c phßng chøc n¨ng cña c«ng ty ®· gióp ®ì chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vµ hiÓu biÕt thªm vÒ t×nh h×nh kinh doanh thùc tÕ cña c«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt do thêi gian thùc tËp cßn h¹n chÕ. Mét sè h¹n chÕ cña c«ng ty qua thêi gian thùc tËp sÏ lµ c¨n cø ®Ó ®­a ra c¸c biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c cung cÊp vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. Hy väng víi ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn b¶o ®¶m vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty chi nh¸nh phÝa B¾c – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi “ sÏ gãp phÇn vµo viÖc ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1-Gi¸o tr×nh chiÕn l­îc kinh doanh cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i – nhµ xuÊt b¶n lao ®éng x· héi – 2005. 2- Gi¸o tr×nh kinh tÕ th­¬ng m¹i – nhµ xuÊt b¶n thèng kª – 2003. 3- Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ th­¬ng m¹i tËp 1, 2 – nhµ xuÊt b¶n lao ®éng, x· héi- 2005. 4- T¹p chÝ bÊt ®éng s¶n sè 51 – 5/4/2008. 5- T¹p chÝ bÊt ®éng s¶n sè 52 – 5/5/2008. 6- T¹p chÝ thÕ giíi tiªu dïng sè 126 – 1/6/2008. 7 –T¹p chÝ CH¢U ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng th¸ng 5/2008. 8- T¹p chÝ Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng th¸ng 6/2008. 9- Gi¸o tr×nh thèng kª th­¬ng m¹i – nhµ xuÊt b¶n thèng kª Hµ Néi 2006. Lêi cam ®oan T¹i tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n – Khoa qu¶n trÞ Kinh doanh Th­¬ng M¹i, sau khi ®· hoµn thµnh 5 n¨m häc, em ®­îc tr­êng thùc tËp t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi vµ ®· hoµn thµnh c«ng viÖc thùc tËp t¹i c«ng ty. Tæng c«ng ty xËy dùng Hµ Néi lµ mét c«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng ®a d¹ng vµ phong phó, víi ph­¬ng ch©m “ N¨ng suÊt, chÊt l­îng, an toµn, hiÖu qu¶ “ vµ khÈu hiÖu “ Sù hµi lßng cña kh¸ch hµng lµ hµng ®Çu”. ChÝnh v× vËy c«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam, ®Æc biÖt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña quèc gia. Trong t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ trong n­íc hiÖn nay co nhiÒu biÕn ®éng, gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu ngµy cµng biÕn ®éng; trong khi ®ßi hái vÒ kü thuËt vµ chÊt l­îng ngµy cµng cao. Do ®ã Em ®· chän ®Ò tµi “ Hoµn thiÖn ®¶m b¶o vËt t­ cho s¶n xuÊt t¹i chi nh¸nh phÝa B¾c – Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi” hi väng sÏ gãp phÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty. VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc t¹i tr­êng, Em ®· ®­a ra mét sè ®¸nh gi¸ vµ gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. Em xin cam ®oan toµn bé néi dung chuyªn ®Ò lµ kiÕn thøc vµ sù nç lùc phÊn ®Êu cña Em. TuyÖt ®èi kh«ng sao chÐp c¸c chuyªn ®Ò, luËn v¨n kh¸c. NÕu sai Em xin chÞu mäi h×nh thøc kû luËt mµ nhµ tr­êng ®Ò ra. Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m 2008. Ng­êi cam ®oan Mai Xu©n S¬n Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐảo đảm vật tư cho sản xuất tại chi nhánh phía Bắc – tổng công ty xây dựng Hà Nội.DOC