Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng

Khi đời sống xã hội của con người ngày càng phát triển, hiện đại hơn thì nhu cầu tiêu dùng cũng được nâng cao rõ rệt. Chính vì vậy doanh nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng thì bên cạnh đó ngành hoạt động thương mại có phần quan trọng không kém. Ngành hoạt động thương mại là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng và đối tượng kinh doanh chủ yếu của ngành thương mại là hàng hoá - đó là những sản phẩm lao động được các doanh nghiệp thương mại mua về để bán ra nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Trong các doanh nghiệp thương mại, vốn hàng hoá được xem là chủ yếu nhất, nghiệp vụ kinh doanh, hàng hoá là nghiệp vụ phát sinh thường xuyên và chiếm một công cụ lớn nhất . và quản lý hàng hoá là nội dung quản lý hàng đầu của các doanh nghiệp thương mại. Bên cạnh đó, mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp về các khoản phải thu, phải trả cho khách hàng, người bán (trong quá trình mua bán hàng hoá ) cũng được chú trọng. Có thể nói, kế toán thanh toán đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, nó giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình tăng, giảm của vốn, đồng thời có biện pháp giải quyết kịp thời những rủi ro không may xảy ra đến cho doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài “Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng “ được kế toán theo dõi trên TK 131 “phải thu khách hàng “ và trên TK 331 “phải trả cho người bán “ làm chuyên đề tốt nghiệp của em. Mặc du em đã cố gắng thực hiện những vẫn không thể tránh những sai sót. Kính mong các anh chị kế toán trong công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng và thầy giáo hương dẫn giúp đỡ thêm. Em xin chân thành cảm ơn. Đề tài gồm 3 phần: Phần I QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY I Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của công ty II Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty III Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty IV Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Phần II HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN A Những vấn đề chung về hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Nội dung các nghiệp vụ thanh toán II Nguyên tắc hạch toán nghiệp vụ thanh toán III Phương thức thanh toán B Hạch toán nghiệp vụ thanh toán I Hạch toán nghiệp vụ phải thu khách hàng II Hạch toán nghiệp vụ phải trả cho người bán Phần III MỘT SỐ Ý KIÊN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHƯƠNG THỨC HẠCH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG I Một vài nhận xét II Một số ý kiến nhằm hoàn thiện III Lời kết

doc53 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4952 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ra cäng ty coìn coï bäü pháûn cung cáúp dëch vuû låïn nhæ: khaïch saûn, dëch vuû kiãöu häúi cho nhu cáöu khaïch haìng trong vaì ngoaìi næåïc. Âäúi våïi haìng xuáút kháøu : Cäng ty chuí yãúu måí räüng kinh doanh âäúi våïi caïc màût haìng coï giaï trë kinh tãú cao nhæ: quãú, caì phã, laûc nhán, tiãu, haìng haíi saín,... Âáy laì nhæîng màût haìng coï thãú maûnh taûi næåïc ta âæåüc saín xuáút nhiãöu vaì khàõp nåi våïi maûng læåïi kinh doanh räüng laì mäüt thuáûn låüi trong viãûc thu mua vaì xuáút kháøu caïc màût haìng naìy CÅ CÁÚU MÀÛT HAÌNG XUÁÚT KHÁØU Màût haìng Nàm 2001 Nàm 2002 Nàm 2003 Tå tàòm 833.793 - 341.774 Haíi saín caïc loaûi 5.987.162 750.000 835.967 Laûc nhán 5.692.804 1.171.786 258.400 Long nhaîn 777.000 - - Quãú 218.671 198.366 67.946 Âeìn läöng - 1231 2.031 Tiãu - - 112.725 Sàõn - 1.348.322 1.201.163 Caì phã - - 1.645.541 Quaí cáöu gæång 9.385 - 2743 Vaïn gheïp thanh 159.946 70.357 - Baìn ghãú gäù 42.425 - - Maình truïc - 21.720 7031 Nhaîn 103.962 - - Vaíi khä 79.846 - - Ä tä taíi suzuki - 52.459 - Haìng may màût 89.692 - 31200 Cheì xanh - 133.141 - Bäüt caï - 699.590 - Gaûch men - 22.259 - Tuí thåì - 5.227 1.323 Gaûo nãúp - 119.807 - Träúng gäù - 92 - Nãún - - 2.107 Ghãû khä - - 12.866 Saín pháøm læåïi 1.415.236 1.466.188 1.552.709 Kiãöu häúi 172.868 197.166 37.201 Máy - - 6.104 Saín pháøm beìo táy - - 1.462 Sa nhán - - 85.424 Läúp ä tä - 26.065 11.711 Täøng kim ngaûch xuáút kháøu 14.033.234 4.620.472 6.263.436 Theo baíng säú liãûu cå cáúu màût haìng xuáút kháøu ta tháúy hoaût âäüng xuáút kháøu cuía cäng ty trong nàm 2002 giaím suït âaïng kãø: Màût haìng thuí cäng myî nghãû giaím nhiãöu trong nàm 2003 tæì 696116USD xuäúïng coìn 98677USD Âäúi våïi màût haìng näng-lám-haíi saín, màût haìng xuáút kháøu chuí læûc cuía cäng ty laûi tiãúp tuûc giaím maûnh vaìo nàm2003. Màût haìng cheì xanh, tinh bäüt sàõn, gaûo nãúp bäüt caï bë ngæng trãû 2.2 Âäúi våïi haìng nháûp kháøu: Cäng ty nháûp nhæîng màût haìng nhæ ä tä, caïc loaûi xe maïy, theïp,ræåüu, sæîa,giáúy in, ...âa säú laì nhæîng màût haìng maì taûi næåïc ta chæa âaïp æïng âáöy âuí nhu cáöu trong næåïc. CÅ CÁÚU MÀÛT HAÌNG NHÁÛP KHÁØU Màût haìng Nàm 2001 Nàm 2002 Nàm 2003 Ä tä caïc loaûi 171.009 425.770 95.250 Voìng bi 67.399 - Linh kiãûn maïy vi tênh 204.265 931.828 416.010 Äø âéa cæïng 34.248 - Dáy caïp 2.187 15.000 48.896 Laûc nhán 186.930 460.428 Haìng gia duûng 8.256 874 Bäüt caï - 302.370 Vàn phoìng pháøm - 6.736 Âäüng cå âiãûn 14.285 - 14.914 Xe maïy - - 344.050 Äúng båm bã täng 4.500 - Nhaîn khä 30.751 - Sa nhán - - 835.557 Kim ngaûch nháûp kháøu 723.911 2.143.006 1.270.727 Hoaût âäüng nháûp kháøu cuía cäng ty chuí yãúu âaïp æïng nhu cáöu nháûp kháøu nguyãn phuû liãûu trang thiãt bë phuûc vuû saín xuáút læåïi xuáút kháøu cuía liãn doanh SADAVL, vaì mäüt säú màût haìng cäng nghãû ca. Riãng våïi màût haìng xe maïy laì màût haìng nháûp kháøu chuí læûc tæì thë træåìng Laìo trong nàm 2003 coï xu hæåïng giaím cung cáúp xe maïy tæì thë træåìng naìy. Nhçn chung, cå cáúu màût haìng nháûp kháøu cuía cäng ty âa daûng nhæng chæa äøn âënh 2.3 Âäúi våïi caïc màût haìng mua vaì baïn taûi näüi âëa: Laì nhæîng màût haìng thäng thæåìng, coï nhu cáöu tiãu duìng cao, thæåìng xuyãn nhæ: bia, ræåüu,thuäúc laï,.. III ÂÀÛC ÂIÃØM TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY QUAÍN LYÏ TAÛI CÄNG TY Bäü maïy cuía cäng ty âæåüc thiãút láûp trãn cå såí mäúi quan hãû træûc tuyãún vaì mäúi quan hãû chæïc nàng våïi chãú âäü quaín lyï mäüt thuí træåíng. Bäü maïy quaín lyï chuë traïch nhiãûm vãö moüi váún âãö phaït sinh trong quaï trçnh hoaût âäüng cuía cäng ty vaì tçm caïch phaït huy hoàûc khàõc phuûc noï, âáy laì kiãøu cå cáúu täø chæïc quaín lyï phäø biãún åí Viãût Nam nháút laì nhæîng cäng ty coï quy mä tæång âäúi låïn Trung tám cäng nghãû thäng tin GIAÏM ÂÄÚC Phoï giaïm âäúc kinh doanh x uáút nháûp kháøu Phoï giaïm âäúc kinh doanh näüi âëa P. täø chæïc haình chênh P.kãú toaïn taìi chênh P.kãú hoaûch âäúi ngoaûi P.kinh doanh näüi âëa P. kinh doanh xuáút nháûp kháøu Xn kinh doanh haìng XNK Trung tám buän baïn baïch hoaï vaíi såüi Trung tám kinh doanh xuáút nháûp kháøu vaì dëch vuû kiãöu häúi Khaïch saûn Hoa Læ Trung tám kinh doanh xuáút nháûp kháøu Chi nhaïnh taûi Haì Näüi Chi nhaïnh taûi Tp HCM ....... ....... ........ ....... Trung tám ä tä xe maïy 1 Så âäö bäü maïy: Ghi chuï: Quan hãû træûc tuyãún Quan hãû chæïc nàng Quan hãû phäúi håüp 2 Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía caïc phoìng ban: Giaïm âäúc: Laì ngæåìi coï nhiãûm vuû âiãöu haình moüi hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty theo âuïng chênh saïch vaì phaïp luáût, chuûi traïch nhiãûm træåïc nhaì næåïc vaì såí thæång maûi vãö moüi kãút quaí hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty mçnh âiãöu haình. Giuïp viãûc cho giaïm âäúc coìn coï hai vë phoï giaïm âäúc: Phoï giaïm âäúc kinh doanh xuáút nháûp kháøu : Phuû traïch phoìng kinh doanh xuáút nháûp kháøu Phoï giaïm âäúc kinh doanh näüi âëa: Phuû traïch phoìng kinh doanh näüi âëa Hai ngæåìi phoï giaïm âäúc naìy seî chuûi traïch nhiãûm træåïc cäng ty vaì giaïm âäúc vãö nhiãûm vuû cuía mçnh Bäü maïy cuía cäng ty gäöm nàm phoìng ban: Phoìng täø chæïc haình chênh (TCHC): Càn cæï vaìo tçnh hçnh vaì nhiãûm vuû cuía cäng ty âãø täø chæïc cho tæìng caïn bäü cäng nhán sao cho tinh goün vaì håüp lyï. Täø chæïc quaín lyï vaì bäöi dæåîng , bäú trê sæí duûng lao âäüng phuì håüp. Trãn cå såí naìy, xáy dæûng âån giaï tiãön læång , tiãön thæåíng hco tæìng cáúp baûc lao âäüng,âaím baío vãö cäng taïc haình chênh quaín trë, phuûc vuû täút âiãöu kiãûn laìm viãûc vaì cäng taïc trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh cuía cäng ty Phoìng täø chæïc haình chênh: (THHC): Phaín aính toaìn bäü caïc nghiãûp vuû phaït sinh trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh, xaïc âënh kãút quaí cuäúi cuìng tæìng kyì kinh doanh, xaïc âënh giaï trë cuía táút caí caïc taìi saín vaì nguäön väún cuía cäng ty taûi thåìi âiãøm cáön thiãút. Âäöng thåìi nàõm bàõt toaìn bäü kãú hoaûch luán chuyãøn haìng hoaï cuîng nhæ kãú hoaûch kinh doanh cuía cäng ty âæåüc thãø hiãûn dæåïi hçnh thæïc tiãön tãû (giaï trë). Tæì âoï xáy dæûng kãú hoaûch vaì chuáøn bë mäüt læåüng väún cáön thiãút cho quaï trçnh kinh doanh. Täø chæïc tham mæu cho quaï trçnh sæí duûng väún âæåüc hiãûu æuía hån. Ngoaìi ra, coìn âaûi diãûn cho cäng ty thæûc hiãûn nghéa vuû âäúi våïi nhaì næåïc trong viãûc näüp ngán saïch vaì quaín lyï thæåìng xuyãn theo doîi sæû thay âäøi giaï trë taìi saín vaì nguäön väún, cung cáp sthäng tin chên xaïc cho phoìng kinh doanh vaì ban giaïm âäúc vaì láûp baïo caïo kãú toaïn , quyãút toaïn våïi nhaì næåïc vaìo cuäúi quyï, cuäúi nàm Phoìng kãú hoaûch âäúi ngoaûi:( KHÂN) Nàõm bàõt roî thë hiãúu cuía thë træåìng vaì giaï trë haìng hoaï trãn thë træåìng vaì tæì âoï coï kãú hoaûch mua baïn, dæû træî vaì læu thäng haìng hoaï cho phuì håüp. Ngoaìi ra coìn tiãúp cáûn thë træåìng, måí räüng liãn doanh håüp taïc âáöu tæ våïi caïc doanh nghiãûp khaïc trong vaì ngoaìi næåïc Phoìng kinh doanh näüi âëa: Nghiãn cæïu vaì tiãúp cáûn thë træåìng näüi âëa âãø biãút âæåüc thë hiãúu tiãu duìng vãö caïc màût haìn, láûp kãú hoaûch tiãu thuû haìng hoaï cho tæìng thë træåìng trong næåï.c. kyï kãút caïc håüp âäöng mua baïn, dæû træî haìng hoaï cho tæìng giai âoaûn kinh doanh cuía cäng ty vaì cho caïc âån vë træûc thuäüc sao cho håüp lyï vaì cán âäúi, âaím baío tënh kinh doanh liãn tuûc, traïnh sæû thiãúu huût trong kinh doanh vaì æï âoüng väún Phoìng kinh doanh xuáút nháûp kháøu : Chuyãn lo viãûc kinh doanh xuáút haìng hoaï nháûp kháøu. Nháûp caïc màût haìng cáön thiãút thoaî maîn nhu cáöu trong næåïc vaì xuáút kháøu caïc màût haìng cho nhu cáöu næåïc ngoaìi. Træûc tiãúp xáy dæûng vaì hæåïng dáùn caïc âån vë træûc thuäüc, xáy dæûng näüi dung caïc håüp âäöng kinh tãú chàût cheî, âuïng quy âënh cuía phaïp luáût J Mäúi quan hãû cuía caïc phoìng ban Mäùi phoìng ban cuía cäng ty âãöu coï chæïc nàng riãng nhæng khäng taïch råìi nhau, táút caí caïc kãú haûch kinh doanh do phoìng âäúi ngoaûi âãö ra phaíi âæåüc cán nhàõc dæûa trãn caïc nguäön læûc cuía cäng ty IV TÄØ CHÆÏC HAÛCH TOAÏN KÃÚ TOAÏN TAÛI CÄNG TY 1 Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn : 1.1 Så âäö bäü maïy kãú toaïn : Xuáút phaït tæì âàûc âiãøm vaì âiãöu kiãûn kinh doanh vaì quy mä kinh doanh räüng låïn, cäng ty xuáút nháûp kháøu âaì nàông âaî choün hçnh thæïc täø chæïc bäü maïy kãú toaïn væìa táûp trung væìa phán taïn. Âæåüc sæû chè âaûo táûp trung thäúng nháút tæì cäng ty xuäúng caïc âån vë vaì bäü pháûn træûc thuäüc âaî âæa ra Så âäö bäü maïy kãú toaïn nhæ sau: Kãú toaïn træåíng Phoï phoìng - kãú toaïn täøng håüp Kãú toaïn ngán haìng Kãú toaïn mua baïn haìng vaì cäng nåü Kãú toaïn TSCÂ vaì cäng cuû duûng cuû Kãú toaïn chi phê vaì thanh toaïn Kãú Toaïn tiãön màût Thuí quyî TÄØ KÃÚ TOAÏN Caïc âån vë træûc thuäüc cäng ty Kãú toaïn thuãú 1.2 Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía caïc bäü pháûn: Kãú toaïn træåíng kiãm træåíng phoìng kãú toaïn Laì ngæåìi tham mæu cho giaïm âäúc træûc tiãúp baïo caïo cho giaïm âäúc vaì cå quan taìi chênh vãö tçnh hçnh taiû cängt ty, chuûi traïch nhiãûm vãö nhæîng sai lãûch vaì khäng håüp lyï aíu viãûc hoaûch toaïn vaì xaïc âënh giaï trë taìi saín vaì kãút quaí kinh doanh. Træûc tiãúp täø chæïc vaì âiãöu haình hoaût âäüng cuía bäü maïy kãú toaïn, âäöng thåìi phán têch tçnh hçnh taìi chênh cuía cäng ty Phoï phoìng kiãm kãú toaïn täøng håüp: Laì ngæåìi tham mæu vaì chuûi traïch nhiãûm træåïc kãú toaïn træåíng vãö nhæîng sai soït trong quaï trçnh láûp caïc baïo caïo kãú toaïn. Càn cæï säú saïch chi tiãút vaì caïc säú täøng håüp láûp baïo caïo cho bäü pháûn vàn phoìng, nhaûn caïc baïo caïo tæì caïc âån vë træûc thuäüc, tæì âoï láûpp baïo caïo chung cho toaìn cäng ty Kãú toaïn ngán haìng : Täø chæïc ghi cheïp, phaín aính säú liãûu vãö tçnh hçnh tiãön gåíi vaì tiãön vay ngán haìng, chuûi traïch nhiãûm vãö thanh toaïn bàòng tiãön gåíi ngán haìng Kãú toaïn mua baïn haìng vaì cäng nåü Haûch toaïn caïc nghiãûp vuû mua baïn haìng hoaï, âäöng thåìi theo doîi caïc khoaín phaíi thu phaíi traí våïi khaïch haìng vaì ngæåìi baïn Kãú toaïn chi phê vaì doanh thu: Coï nhiãûm vuû táûp håüp táút caí caïc khoaín chi phê vaì doanh thu trong kyì kinh doanh, xaïc âënh vaì láûp baïo caïo kãút quaí kinh doanh cuía cäng ty Kãú toaïn thanh toaïn Ghi cheïp, phaín aính caïc nghiãûp vuû thanh toaïn phaït sinh taûi cäng ty trong kyì kinh doanh, âäöng thåìi theo doîi caïc khoaín phaíi thu phaíi traí vaì thanh toaïn våïi caïc âån vë træûc thuäüc Kãú toaïn TSCÂ vaì tiãön læång Theo doîi tçnh hçnh biãún âäüng TSCÂ, tênh vaì phán bäø kháúu hao cho caïc bäü pháûn kinh doanh.tênh toaïn, phaín aính vaì thanh toaïn tiãön læång cho cäng nhán viãn vaì caïc khoaín trêch theo læång Thuí quyî Træûc tiãúp tiãún haình ghi cheïp caïc nghiãûp vu thu chi cuía cäng ty, thæåìng xuyãn kiãøm tra âäúi chiãúu våïi säú liãûu cuía caïc säú saïch kãú toaïn coï liãn quan trong kyì vaì âäúi chiãúu säú tiãön hiãûn coï taûi quyî 1.3 Mäúi liãn hãû giæîa caïc phoìng ban kãú toaïn : Kãú toaïn thanh toaïn vaì kãú toaïn ngán haìng phaíi hoaìn táút cäng viãûc âã caïc kãú toaïn liãn quan nháûn pháön phaït sinh nghiãûp vuû kãú toaïn liãn quan, kãú toaïn tiãún haình kiãøm tra laûi sæû haûch toaïn cho thêch håüp. Kãú toaïn cäng nåü phuû thuäüc vaìo sæû hoaìn táút cäng viãûc cuía kãú toaïn tiãön màût, tiãön gåíi ngán haìng Kãú toaïn täøng håüp thæûc hiãûn cäng taïc cuía mçnh sau khi caïc kãú toaïn pháön haình hoaìn chènh cäng viãûc phaín aính hãút caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún pháön haình mçnh theo doîi. Toïm laûi, caïc kãú toaïn coï mäúi liãn hãû khàõn khêt våïi nhau taûo thaình mäüt âæåìng voìng kheïp kên cuía hãû thäúng kãú toaïn 2 Täø chæïc haûch toaïn kãú toaïn taûi cäng ty Täø chæïc haûch toaïn cäng taïc kãú toaïn laì mäüt trong nhæîng näüi dung quan troüng trong täø chæïc cäng taïc quaín lyï taûi cäng ty. Våïi chæïc nàng cung cáúp thäng tin vaì kiãøm tra caïc hoaût âäüng kãú toaïn - taìi chênh taûi cäng ty nãn cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn aính hæåíng træûc tiãúp âãún cháút læåüng vaì hieûu quaí cuía cäng taïc quaín lyï cuía mäüt cäng ty noïi riãng vaì caïc doanh nghiãûp noïi chung. Taûi cäng ty hãû thäúng caïc chæïng tæì, biãøu máùu ghi keïp, haûch toaïn ban âáöu nhæ sau: Phiãúu nháûp - xuáút kho, phiãúu thu - chi...âæåüc quy âënh roî dæûa trãn hãû thäúng caïc chæïng tæì do Nhaì næåïc ban haình. Moüi chæïng tæì ban âáöu phaït sinh âãöu phaíi coï chæî kyï vaì laìm cå såí cho viãûc haûch toaïn vaìo caïc säø saïch kãú toaïn coï liãn quan. 2.1 Hçnh thæïc ghi säø kãú toaïn. Säø saïch kãú toaïn laì nhæîng quyãøn säø hoàûc tåì säø theo máùu nháút âënh coï liãn quan chàût cheî våïi nhau duìng âãø ghi cheïp caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh theo âuïng phæång phaïp kãú toaïn trãn cå såí säú liãûu cuía chæïng tæì kãú toaïn. Täø chæïc hãû thäúng säø kãú toaïn täøng håüp vaì chi tiãút âãø xæí lyï thäng rtin tæì caïc chæïng tæì kãú toaïn nhàòm phuûc vuû cho viãûc kiãøm tra, kiãøm soaït tæìng loaûi nguäön väún, tæìng quaï trçnh hoaût âäüng cuía cäng ty coï yï nghéa trong viãûc thæûc hiãûn caïc chæïc nàng cuía kãú toaïn. Hãû thäúng säø kãú toaïn bao gäöm nhiãöu säø khaïc nhau, trong âoï coï nhæîng loaûi säø âæåüc måí theo quy âënh chung cuía Nhaì næåïc vaì coï nhæîng loaûi säø âæåüc måí theo yãu cáöu vaì âàûc âiãøm quaín lyï cuía tæìng doanh nghiãûp. Caïc loaûi säø sæí duûng trong cäng taïc haûch toaïn kãú toaïn bao gäöm: Säø, theí chi tiãút . Baíng kã, tåì kã chi tiãút Nháût Kyï Chæïng Tæì. Säø Nháût Kyï Chæïng tæì. Säø caïi. Caïc loaûi säø saïch khaïc liãn quan. Hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty xuáút nháûp kháøu Âaì Nàông coï quy mä låïn nãn âãø täø chæïc täút cäng taïc kãú toaïn nhàòm giuïp cho âån vë coï bäü maïy kãú toaïn goün nheû, hoaût âäüng coï hiãûu quaí. Vç váûy cäng ty âaî aïp duûng hçnh thæïc ghi säø Nháût Kyï - Chæïng Tæì. Hçnh thæïc Nháût Kyï - Chæïng Tæì laì säø kãú toaïn täøng håüp sæí duûng âãø phaín aính toaìn bäü caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh theo bãn Coï cuía caïc taìi khoaín. Càn cæï âãø ghi vaìo caïc säø saïch kãú toaïn chuí yãúu trong hçnh thæïc Nháût Kyï - Chæïng Tæì laì caïc chæïng tæì gäúc. Tuy nhiãn, âãø âån giaín vaì håüp lyï hoaï cäng viãûc ghi cheïp kãú toaïn haìng ngaìy, trong hçnh thæïc kãú toaïn naìy coìn sæí duûng hai loaûi chæïng tæì täøng håüp laì baíng phán bäø vaì tåì kã chi tiãút 2.2 Chæïng tæì vaì hçnh thæïc luán chuyãøn chæïng tæì Chæïng tæì laì nhæîng váût chæïng bàòng giáúy tåì vaì caïc váût mang tãn vãö nghiãûp vuû kinh tãú taìi chênh âaî phaït sinh vaì thæûc sæû hoaìn thaình. Moüi säú liãûu ghi trong säø kãú toaïn bàõt buäüt phaíi âæåüc chæïng minh bàòng chæïng tæì kãú toaïn håüp phaïp vaì håüp lãû Chæïng tæì kãú toaïn laì nguäön thäng tin ban âáöu (âáöu vaìo ) âæåüc xem nhæ nguäön nguyãn liãûu maì kãú toaïn sæí duûng âãø qua âoï taûo láûp nãn nhæîng thäng tincoï tênh täøng håüp vaì hæîu êch âãø phuûc vuûcho nhiãöu âäúi tæåüng khaïc nhau. $ Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì : - Trçnh tæû vaì thåìi gian luán chuyãøn chæïng tæì do kãú toaïn træåíng âån vë quy âënh Chæïng tæì gäúc do âån vë láûp ra hoàûc tæì bãn ngoaìi vaìo âãöu phaíi táûp trung vaìo bäü pháûn kãú toaïn - Bäü pháûn kãú toaïn tiãún haình kiãøm tra kyî nhæîng chæïng tæì âoï vaì chè sau khi kiãøm tra vaì xaïc minh laì âuïng thç måïi duìng nhæîng chæïng tæì âoï âãø ghi säø kãú toaïn. Âäöng thåìi, chæïng tæì kãú toaïn âaî sæí duûng phaíi âæåüc sàõp xãúp, phán loaûi, baío quaín vaì læu træî chæïng tæì, taìi liãûu cuía nhaì næåïc. $ Så âäö luán chuyãøn chæïng tæì : Chæïng tæì gäúc Baíng kã chi tiãút Tåì kã chi tiãút, säø chi tiãút Nháût kyï - chæïng tæì Säø caïi Baïo caïo kãú toaïn Säø quyî tiãön màût Ghi chuï: Ghi hàòng ngaìy (âënh kyì) Ghi cuäúi thaïng, cuäúi quyï Quan hãû âäúi chiãúu HAÛCH TOAÏN NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN A NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ THANH TOAÏN- NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN I. NÄÜI DUNG CAÏC NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN : Trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh thæåìng xuyãn phaït sinh caïc mäúi quan hãû thanh toaïn giæîa doanh nghiãûp våïi ngæåìi mua, ngæåìi baïn, våïi ngán haìng, våïi caïc caïn bäü cäng nhán viãn, caïc khoaín phaíi thu, phaíi traí mang tênh näüi bäü vv... Caïc khoaín thanh toaïn âæåüc thanh toaïn âæåüc chia thaình hai khoaín thanh toaïn chuí yãúu: khoaín phaíi thanh toaïn khaïch haìng, khoaín phaíi thanh toaïn cho ngæåìi baïn .Ngoaìi ra, khoaín phaíi thu coìn coï khoaín phaíi thu näüi bäü, phaíi thu taûm æïng, phaíi thu khaïc vv... Khoaín phaíi traí gäöm: Phaíi traí læång cho cäng nhán viãn, phaíi traí näüi bäü, phaíi traí khaïc,vv... khoaín phaíi thu laì mäüt bäü pháûn taìi saín cuía cäng ty âang bë caïc âån vë, caïc täø chæïc kinh tãú vaì caïc caï nhán khaïc chiãúm duûng maì cäng ty coï traïch nhiãûm phaíi thu häöi caïc khoaín phaíi traí laì mäüt bäü pháûn thuäüc nguäön väún cuía cäng ty âæåüc taìi tråü tæì caïc doanh nghiãûp, täø chæïc kinh tãú vaì caïc caï nhán khaïc maì cäng ty coï traïch nhiãûm phaíi traí hoaûch toaïn nghiãûp vuû thanh toaïn coï nhiãûm vuû täø chæïc ghi cheïp nhàòm theo doîi chàût cheî caïc khoaín phaíi traí, phaíi thu, âän âäúc viãûc thanh toaïn këp thåìi, traïnh hiãûn tæåüng chiãúm duûng väún láùn nha. Mäüt khoaín cäng nåü cuía cäng ty phaíi âæåüc theo doîi chi tieït theo säú nåü phaíi thu, âaî chi cuía tæìng khaïch nåü, säú nåü phaíi traí, âaî traí cuía tæìng âäúi tæåüng ngæåìi baïn II NGUYÃN TÀÕC HAÛCH TOAÏN NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN : Âãø theo doîi chênh xaïc vaì këp thåìi caïc nghiãûp vuû thanh toaïn, cung cáúp thäng tin chi caïc nhaì quaín lyï doanh nghiãûp, kãú toaïn cáön quaïn triãût caïc nguyãn tàõc sau: Phaíi theo doîi chi tiãút tæìng khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí theo tæìng âäúi tæåüng, thæång xuyãn tiãún haình âäúi chiãúu, kiãøm tra, âän âäúc viãûc thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí âæåüc këp thåìi Phaíi kiãøm taí, âäúi chiãúu vaì coï xaïc nháûn coï vàn baín vãö säú nåü phaït sinh, säú âaî thanh toaïn vaì coìn thanh toaïn våïi caïc âäúi tæåüng coï quan hãû giao dëch, mua baïn thæåìng xuyãn, coï säú dæ nåü låïn Phaíi theo doîi caí vãö nguyãn tãû vaì quy âäøi theo “âäöng ngán haìng nhaì næåïc Viãût Nam” âäúi våïi caïc khoaín phaíi thu phaíi traí coï gäúc ngoaûi tãû. Cuäúi kyì phaíi âiãöu chènh caïc khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí theo tyí giaï thæûc tãú. Phaíi theo doîi chi tiãút theo caí chè tiãu giaï trë vaì hiãûn váût âäúi våïi caïc khoaín nåü phaíi thu phaíi traí bàòng vaìng, baûc, âaï quyï. Cuäúi kyì phaíi âiãöu chènh säú dæ theo tyí giaï thæûc tãú Phaíi phán loaûi caïc khoaín nåü phaíi thu phaíi traí theo thåìi gian thanh toaïn cuîng nhæ theo tæìng âäúi tæåüng, nháút laì caïc âäúi tæåüng coï váún âãö âãø coï kãú hoaûch vaì biãûn phaïp thanh toaïn phuì håüp Tuyãût âäúi khäng âæåüc buì træì säú dæ giæîa hai bãn Nåü vaì Coï cuía mäüt säú taìi khoaín thanh toaïn nhæ:TK131, TK 331 maì phaíi càn cæï vaì säú dæ chi tiãút tæìng bãn âãø láúy säú liãûu âãø ghi vaìo caïc chè tiãu trãn baíng cán âäúi kãú toaïn III HÇNH THÆÏC THANH TOAÏN : 1 Phæång thæïc thanh toaïn chuí yãúu cuía cäng ty XNK-ÂN: Âoï laì thanh toaïn bàòng tiãön màût, sec vaì chuyãøn khoaín. Do âàûc thuì hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty thæåìng xuyãn giao dëch våïi caïc khaïch haìng næåïc ngoaìi chuí yãúu thäng qua ngán haìng âaûi diãûn hay ngæåìi ta goüi phæång thæïc naìy laì tên duûng chæïng tæì (Documen tary credits): Laì sæû thoaî thuáûn maì ngán haìng trãn cå såí yãu cáöu cuía bãn mua, cam kãút seî traí tiãön cho bãn baïn hay báút kyì ngæåìi naìo âæåüc bãn baìn chè âënh, khi bãn baïn xuáút trçnh âáöy âuí bäü chæïng tæì thanh toaïn vaì thæûc hiãûn âuïng caïc yãu cáöu âæûoc quy âënhtrong mäüt vàn baín goüi laì thæ tên duûng Theo UCP (uniform practice for documentary credits), phæång thæïc thanh toaïn tên duûng chæïng tæì laì báút cæï mäüt sæû thoaî thuáûn naìo, duì âæåüc mä taí nhæ thãú naìom maì theo âoï mäüt ngán haìng hnaình âäüng theo yãu cáöu vaì chè thë cuía khaïch haìng hoàûc thay màût chênh mçnh: - Phaíi tiãún haình traí tiãön cho ngæåìi thæï ba (ngæåìi hæåíng-Beneficiary) hoàûc theo lãûnh cuía ngæåìi naìy,hoàûc phaíi cháúp nháûn vaì traí tiãön nhæîng häúi phiãúu do ngæåìi hæåíng kyï phaït. Uyí nhiãûm cho ngán haìng khaïc thæûc hiãûn viãûc traí tiãön âoï, hoàûc cháúp nháûn vaì traí tiãön nhæîng häúi phiãúu âoï Uyí nhiãûm cho ngán haìng khaïc chiãút kháúu khi caïc chæïng tæì quy âënhâæåüc xuáút trçnh, nãúu caïc âiãöu kiãûn cuía tên duûng âæåüc thæûc hiãûn âuïng. Theo phæång thæïc naìy, ngæåìi mua (ngæåìi nháûp kháøu) càn cæï vaìo håüp âäöng kinh tãú laìm thuí tuûc xin måí tên duûng thæ (L/C) taûi mäüt ngán haìng naìo âoï âaî âæåüc thoaî thuáûn trong håüp âäöng maì yãu cáöu ngán haìng naìy traí tiãön cho bãn baïn (ngæåìi xuáút kháøu). Khi ngæåìi baïn näüp âáöy âuí chæïng tæì thanh toaïn phuì håüp våïi nhæîng quy âënh âaî ghi trong L/C. Ngæåìi baïn phaíi kiãøm tra kyî näüi dung cuía L/C vaì giao haìng cho ngæåìi mua nãúu L/C thoaî maîn nhæîng âiãöu kiãûn âaî quy æåïc.Sau khi giao haìng, ngæåìi baïn nhåì ngán haìng chuyãøn bäü chæïng tæì cho ngán haìng måí L/Câãø ngáng haìng naìy traí tiãön cho mçnh vaì bäü chæïng tæì cho ngæåìi baïn âãø nháûn haìng vaì thu tiãön cuía ngæåìi mua âãø traí tiãön cho ngæåìi baïn. Phæång thæïc naìy thæåìng âæåüc sæí duûng trong thanh toaïn quäúc tãú haìng xuáút kháøu vç noï âaím baío quyãön låüi cho ngæåìi xuáút kháøu trong viãûc thanh toaïn âuïng vaì âuí, këp thåìi tiãön baïn haìng. Âäöng thåìi cuîng âaím baío cho ngæåìi nháûp kháøu haìng âuïng säú læåüng, cháút læåüng, máùu maî, kiãøu daïng vaì thåìi gian. 2 Caïc phæång thæïc thanh toaïn khaïc: Ngoaìi phæång thæïc thanh toaïn tên duûng chæïng tæì âaî nãu åí trãn, cäng ty coìn sæí duûng nhæîng phæång thæïc thanh toaïn khaïc nhæ: a Phæång thæïc nhåì thu (Collectoion) : Laì phæång thæïc thanh toaïn trong âoï täø chæïc xuáút kháøu sau khi âaî giao haìng seî kyï häúi phiãúu âoìi tiãön ngæåìi mua, nhåì ngán haìng phuûc vuû mçnh thu häü säú tiãön ghi trãn häúi phiãúu âoï Theo phæång thæïc uyí thaïc thu thç ngæåìi xuáút kháøu sau khi giao haìng hoàûc cung æïng dëch vuû hoaìn thaình cho ngæåìi nháûp kháøu thç láûp giáúy uyí thaïc thu nhåì ngán haìng phuûc vuû mçnh thu häü säú tiãön åí ngæåìi nháûp kháøu trãn cå såí häúi phiãúu do ngæåìi xuáút kháøu kyï phaït b Phæång thæïc chuyãøn tiãön Laì phæång thæïc thanh toaïn maì ngæåìi chuyãøn tiãön (ngæåìi traí tiãön ) thäng qua ngán haìng gåíi traí mäüt säú tiãön nháút âënh cho ngæåìi âæåüc hæåíng låüi Theo phæång thæïc thanh toaïn naìy thç ngæåìi nháûp kháøu thanh toaïn cho ngæåìi xuáút kháøu bàòng caïch traí tiãön bàòng âiãûn (Telegraph Transfer- T/T) hoàûc bàòng thæ (Mail Transfer M/T) thäng qua ngán haìng trung gian, doanh nghiãûp phaíi chi traí tiãön thuí tuûc phê khi coï phaït sinh. B HAÛCH TOAÏN NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN I HAÛCH TOAÏN NGHIÃÛP VUÛ THANH TOAÏN VÅÏI KHAÏCH HAÌNG : 1 Haûch toaïn nghiãûp vuû thanh toaïn våïi khaïch haìng 1.1 Khaïi niãûm: Kãú toaïn thanh toaïn caïc khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng laì caïc khoaín nåü phaíi thu cuía cäng ty våïi khaïch haìng vãö giaï trë haìng hoaï âaî baïn, lao vuû - dëch vuû âaî cung cáúp nhæng chæa thu tiãön Âãø hoaûch toaïn khoaín phaíi thu khaïch haìng kãú toaïn sæí duûng taìi khoaín 131 “phaíi thu khaïch haìng “. Taìi khoaín naìy phaín aính caïc khoaín nåü phaíi thu vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi thu cuía cäng ty våïi khaïch haìng vãö tiãön baïn saín pháøm haìng hoaï, cung cáúp lao vuû- dëch vuû, vvv... Taìi khoaín naìy âæåüc theo doîi chi tiãút cho tæìng khaïch haìng, trong âoï kãú toaïn phán ra khaïch haìng traí âuïng haûn vaì khaïch haìng coï váún âãö âãø coï càn cæï xaïc âënh mæïc dæû phoìng vaì qua âoï coï biãûn phaïp sæí lyï këp thåìi Kãút cáúu taìi khoaín 131: TK 131 SDÂK: säú tiãön phaíi thu cuía khaïch haìng váùn coìn nåü cuía doanh nghiãûp SPS tàng: SPS giaím: - Khoaín phaíi thu cuía khaïch haìng - Säú tiãön khaïch haìng traí nåü vãö giaï trë haìng hoaï, lao vuû- dëch vuû âaî chuyãøn - Säú tiãön âaî nhaûn æïng træåïc traí træåïc âaî thæûc hiãûn (hay xaïc âënh âaî tiãu thuû) cuía khaïch haìng - Säú tiãön thæìa traí laûi cho khaïch haìng - Giaï trë haìng hoaï bë traí laûi hay giaím SDCK: säú tiãön coìn phaíi thu giaï caïc khoaín nåü phaíi thu cuía khaïch haìng -Säú tiãön chiãút kháúu baïn haìng cho ngæåìi mua @ Chuï yï: TK 131 coï thãø coï SDÂK bãn coï cuía taìi khoaín naìy trong træåìng håüp khi thanh toaïn tiãön cho khaïch haìng coìn thæìa cuía khaïch haìng hay säú tiãön khi khaïch haìng æïng træåïc âãø mua haìng, nháûn cung æïng lao vuû, dëch vuû maì bãn baïn âaî quyãút âënh bäúi thæåìng cho khaïch haìng khi haìng hoaï lao vuû dëch vuû keïm cháút læåüng. Âiãöu naìy dáùn âãún TK naìy phaït sinh thãm SDCK bãn coï cuía TK Nguyãn tàõc haûch toaïn : Nåü phaíi thu cáön âæåüc haûch toaïn chi tiãút cho tæìng âäúi tæåüng vaì ghi cheïp theo tæìng láön thanh toaïn. Âäúi tæåüng phaíi thu laì caïc khaïch haìng coï quan hãû kinh tãú chuí yãúu våïi doanh nghiãûp vãö mua saín pháøm haìng hoaï nháûn lao vuû dëch vuû Khäng phaín aính vaìo taìi khoaín naìy caïc nghiãûp vuû baïn saín pháøm haìng hoaï, cung cáúp lao vuû dëch vuû thu tiãön ngay (tiãön màût hoàûc sec hoàûc âaî thu qua ngán haìng) Trong haûch toaïn chi tiãút caïc khoaín naìy, kãú toaïn tiãún haình phán biãût caïc khoaín nåü,loaûi khoaín nåü coï thãø traí âuïng haûn, khoaín khoï âoìi hoàûc khäng coï khaí nàng thu häöi âãø coï càn cæï xaïc âënh säú trêch láûp dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi hoàûc coï biãûn phaïp sæí lyï Trong quan hãû baïn saín pháøm, haìng hoaï, cung cáúp lao vuû, dëch vuû theo sæû thoaî thuáûn giæîa doanh nghiãûp våïi khaïch haìng, nãúu haìng hoaï âaî giao, lao vuû âaî cung cáúp khäng âuïng theo thoaî thuáûn trong håüp âäöng kinh tãú thç ngæåìi mua coï thãø yãu cáöu giaím giaï hoàûc nháûn laûi säú haìng âaî giao Så âäö haûch toaïn phaíi thu khaïch haìng: Hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty XNK-doanh nghiãûp tênh thuãú GTGT theo phaïp kháúu træì vaì aïp duûng phæång phaïp kã khai thæåìng xuyãn Sau âáy laì vaìi phæång phaïp kãú toaïn täøng håüp taûi cäng ty : Khi cäng ty cung cáúp lao vuû dëch vuû, baïn haìng hoaï chæa thu tiãön, kãú toaïn càn cæï vaìo caïc hoaï âån chæa thu tiãön, kãú toaïn càn cæï vaìo caïc hoaï âån baïn haìng, ...âãø ghi: Nåü TK 131: Täøng säú tiãön thanh toaïn. Coï TK 511,512 : Giaï baïn chæa coï thuãú VAT Coï TK 331: Thuãú VAT Khi khaïch haìng thanh toaïn træåïc thåìi haûn, cäng ty chiãúc kháúu cho khaïch haìng, kãú toaïn ghi giaím nåü. Nåü TK 635 Coï TK 131 Giaï trë haìng hoaï, saín pháøm bë khaïch haìng traí laûi do khäng âuïng yãu cáöu trong håüp âäöng Nåü TK 531: Doanh thu bë traí laûi Nåü TK 3331: Thuãú VAT hoaìn laûi Coï TK 131: Täøng säú tiãön thanh toaïn Giaï trë haìng hoaï bë traí laûi, kãú toaïn ghi giaím nåü. Nåü TK 532 Coï TK 131 Khi khaïch haìng æïng træåïc tiãön mua haìng hay thanh toaïn tiãön haìng (phaín aính trãn caïc chæïng tæì: phiãúu thu, giáúy baïo coï ngán haìng). Nåü TK 111,112 Coï TK 131 Khaïch haìng thanh toaïn bàòng váût tæ, haìng hoaï. Nåü Tk 152,153,156 Nåü TK 133 Coï Tk 131 Cuäúi niãn âäü, kãú toaïn khi coï bàòng chæïng chaïc chàõn vãö caïc khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi, kãú toaïn tiãún haình tênh vaì trêch láûp dæû phoìng. Nåü TK 642 Coï TK 139 Cuäúi niãn âäü sau, kãú toaïn tênh ra mæïc cáön láûp dæû phoìng cho niãn âäü sau: Mæïc cáön láûp dæû phoìng cuía niãn âäü sau > mæïc dæû phoìng åí niãn âäü træåïc, kãú toaïn trêch bäø sung pháön chãnh lãûch. Nåü TK 642 Pháön chãnh lãûch Coï TK 139 Mæïc cáön láûp dæû phoìng niãn âäü sau < mæïc dæû phoìng niãn âäü træåïc thç kãú toaïn hoaìn nháûp pháön chãnh lãûch. Nåü Tk 139 Pháön chãnh lãûch Coï TK 711 Âäúi våïi nhæîng khoaín nåü thæûc sæû khäng thãø thu häöi âæåüc, càn cæï vaìo biãn baín xoaï nåü, kãú toaïn theo doîi trãn TK 004 “ Nåü khoï âoìi âaî sæí lyï” Nåü Tk 642 Coï TK 131, 1388 Âäöng thåìi: Nåü TK 004. Ngoaìi ra træåìng håüp cäng ty thu âæåüc khoaín phaíi thu khoï âoìi, kãú toaïn tiãún haình xoaï nåü. Nåü TK 111,112 Coï Tk 711 Âäöng thåìi: Coï TK 004 Så âäö haûch toaïn täøng håüp TK131 TK 511,512 TK111,112 Doanh thu cung cáúp haìng hoaï, lao Khaïch haìng traí nåü hoàûc æïng træåïc vuû dëch vuû chæa thu tiãön tiãön haìng TK3331 TK635 VAT âáöu ra Chiãút kháúu thanh toaïn TK531 Doanh thu haìng baïn bë traí laûi Tk 3331 TK 532 Doanh thu bë giaím giaï TK 111,112 TK 152,153,156 Khaïch haìng traí nåü bàòng váût tæ haìng hoaï Traí tiãön thæìa cho khaïch haìng TK 133 VAT âáöu vaìo Chæïng tæì vaì säø saïch kãú toaïn taûi cäng ty : a. Caïc chæïng tæì kãú toaïn sæí duûng trong quaï trçnh thanh toaïn våïi khaïch haìng, phæång phaïp ghi chæïng tæì taûi cäng ty XNK-ÂN nhæ sau: Hoaï âån GTGT (do doanh nghiãûp láûp): Muûc âêch : hoaï âån GTGTcoï máúu säø 01/GTKT-3LL laì loaûi hoaï âån sæí duûng taûi caïc doanh nghiãûp, tênh thuãú GTGT theo phæång phaïp kháúu træì, baïn haìng hoaï dëch vuû våïi säú læåüng låïn. Hoaï âån naìy laì càn cæï âãø xaïc nhánû säú læåüng, cháút læåüng vaì âån giaï, säú tiãön baïn haìng hoaï, dëch vuû cho ngæåìi baïn vaì säú thuãú GTGT tênh cho säú haìng hoaï, dëch vuû âoï. Phæång phaïp : Hoaï âån naìy laì do ngæåìi baïn haìng (cäng ty ) láûp khi baïn haìng hoàûc cung æïng lao vuû coï cuìng thuãú suáút Kãú toaïn phaíi ghi roî ngaìy / thaïng / nàm láûp hoaï âån, hoü tãn, âëa chè, säú hiãûu TK vaì maî säú thuãú cuía âån vë baïn haìng (cäng ty ) ; hoü tãn , âëa chè, säú hiãûu TK cuía ngæåìi mua hoàûc âån vë mua Nãúu khaïch haìng thanh toaïn bàòng sec thç kãú toaïn phaíi ghi roî “säú hiãûu, ngaìy / thaïng / nàm” cuía tåì sec. Nãúu baïn haìng theo phæång thæïc traí tiãön sau thç phaíi ghi roî thåìi gian thanh toaïn tiãön, thåìi haûn âæåüc hæåíng chiãút kháúu thanh toaïn vaì tyí lãû chiãút kháúu Nãúu hoaï âån âaî thanh toaïn bàòng tiãön màût hoàûc bàòng sec sau khi thu tiãön ngæåìi baïn haìng âoïng dáúu “âaî thanh toaïn “ vaìo hoaï âån Nguyãn tàõc láûp : Hoaï âån GTGT âæåüc láûp thaình 3 liãn (âàût giáúy than viãút 1 láön ) @ Liãn 1: læu @ Liãn 2: giao cho ngæåìi mua laìm chæïng tæì âi âæåìng vaì ghi säø kãú toaïn âån vë mua @ Liãn 3: duìng cho ngæåìi baïn laìm chæïng tæì thu tiãön hoàûc cuäúi ngaìy mang cuìng tiãön màût, sec näüp cho kãú toaïn âãø laìm thuí tuûc nháûp quyî vaì ghi säú kãú toaïn coï liãn quan (nãúu âaî thu tiãön ) Hoaï âån baïn haìng : Muûc âêch : hoaï âån baïn haìng coï máùu säø :02/GTTT-3LL laì loaûi hoaï âån sæí duûng cho caïc täø chæïc, caï nhán tênh thuãú theo phæång phaïp træûc tiãúp, haìng hoaï dëch vuû coï säú læåüng låïn Phæång phaïp : hoaï âån naìy do ngæåìi baïn láûp (cäng ty ) khi baïn haìng hoàûc cung æïng lao vuû, dëc vuû thu tiãön - Nguyãn tàõc láûp : âæåüc láûp thaình 3 liãn (âàût giáúy than viãút 1 láön) Phiãúu xuáút kho : Muûc âêch: theo doîi chàût cheî säú læåüng váût tæ, saín pháøm, haìng hoaï xuáút kho cho täø chæïc âån vë, caïc caï nhán khi mua haìng, càn cæï âãø haûch toaïn tçnh hçnh täön kho haìng hoaï trong doanh nghiãûp (cäng ty ) - Phæång phaïp : phiãúu xuáút kho do caïc bäü pháûn cung æïng láûp. Ta láûp thaình 3 phiãúu, sau khi láûp xong phiãu xuáút kho cho caïc âån vë, täø chæïc caï nhán mua haìng âãöu phaíi kyï (ghi roî hoü tãn) giao cho ngæåìi cáöm phiãúu xuäúng kho âãø lénh. Sau âoï thuí kho ghi säú læåüng thæûc xuáút cuía tæìng loaûi haìng hoaï, lao vuû dëch vuû; ghi roî ngaìy / thaïng / nàm xuáút kho vaì cuìng ngæåìi nháûn haìng hoaï kyï tãn vaìo phiãúu xuáút kho (ghi roî hoü tãn) Nguyãn tàõc láûp: @ Liãn 1: læu åí bäü pháûn láûp phiãúu @ Liãn 2: Thuí kho giæî laûi âãø ghi vaìo theí kho vaì sau âoï chuyãøn lãn kãú toaïn âãø kãú toaïn ghi vaìo säú @ Liãn 3: Ngæåìi nháûn giæî âãø ghi kãú toaïn âån vë Ngoaìi ra coìn coï caïc phiãu thu, phiãúu chi... vaì caïc chæïng tæì coï liãn quan phaït sinh trong quaï trçnh thanh toaïn. Sau âáy laì caïc máùu chæïng tæì sæí duûng: HOAÏ ÂÅN Máùu säú: 01/GTKT-3LL GIAÏ TRË GIA TÀNG Liãn 3: Näüi bäü Ngaìy11thaïng10 nàm 2003 Âån vë baïn: Cäng ty Xuáút Nháûp Kháøu - Âaì Nàông Âëa chè: Säú 06 Lã Låüi - Âaì Nàông Âiãûn thoaûi: MS: 0400100705-1 Tãn ngæåìi mua : Tãn âån vë: DNTN Lãû Thu Âëa chè: P.13- Q.Tán Bçnh - TP HCM Taìi khoaín : Hçnh thæïc thanh toaïn: chuyãøn khoaín MS: 040012376 STT Tãn haìng hoaï, dëch vuû Âån vë tênh Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön A B C 1 2 3=2x1 Xuáút xe maïy conifer chiãúc 7 78.272.726 Cäüng tiãön haìng: 78.272.726 Thuãú suáút GTGT: 10% 7.827.274 Täøng cäüng tiãön thanh toaïn: 86.100.000 Säú tiãön viãút bàòng chæî: (Taïm mæåi saïu triãûu mäüt tràm nghçn âäöng y) Ngæåìi mua haìng Ngæåìi baïn haìng Thuí træåíng âån vë (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) (Kyï, ghi roî hoü tãn) a Hçnh thæïc ghi säø nháût kyï chæïng tæì âæåüc tiãún haình ghi trãn nhiãöu säø saïch khaïc nhau, âäúi våïi kãú toaïn thanh toaïn gäöm caïc säø saïch liãn quan nhæ sau: @ Säø theo doîi chi tiãút cäng nå:ü Säø naìy duìng âãø theo doîi chi tiãút cäng nåü cuía khaïch haìng mua haìng hoaï, nháûn cung æïng, cung cáúp lao vuû, dëch vuû ... càn cæï ghi säú laì caïc hoaï âån baïn haìng, tå kã chi tiãút cäng nåü phiãúu vaì caïc chæïng tæì khaïc coï liãn quan. Mäùi khaïch haìng âæåüc kãú toaïn theo doîi chi tiãút trãn tæìng trang säø. Sau âoï täøng cäüng säú phaït sinh âãø ghi vaìo baíng kã, Nháût Kyï Chæïng Tæì. @ Baíng kã: Baíng kã âãø phaín aính tçnh hçnh thanh toaïn tiãön haìng våïi ngæåìi mua vaì ngæåìi âàût haìng. Cå såí âãø ghi baíng kã laì càn cæï vaìo säú liãûu täøng cäüng cuäúi thaïng cuía säø chi tiãút cäng nåü måí cho tæìng ngæåìi mua vaì ghi mäüt láön vaìo mäüt doìng cuía baíng kã. Cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quyï khoaï säø xaïc âënh säú phaït sinh bãn Coï TK 131 vaì láúy säú liãûu täøng cäüng lãn NKCT @ Säø caïi: laì säø kãú toaïn täøng håüp âæåüc måí cho caí nàm, mäùi trang säø duìng cho mäüt Tktrong phaín aính säú phaït sinh Nåü, säú phaït sinh Coï vaì säú dæ cuäúi thaïng hoàûc cuäúi quyï. Sau âáy laì caïc máùu säø kãú toaïn : SÄØ THEO DOÎI CHI TIÃÚT TK 131 Tãn khaïch haìng: DNTN Lãû Thu - HCM Thaïng 10 nàm 2003 Ngaìy SCT Diãùn giaíi Nåü TK 331 Coï TK 331 TK Âäúi Æïng Dæ nåü Dæ coï 5/10 7/10 11/10 15/10 Cäüng tiãön thaïng 9 Thu tiãön baïn xe Thu tiãön baïn xe Xuáút xe maïy conifer Xuáút xe maïy conifer 78.272.726 7.827.274 122.999.998 12.300.002 24.600.000 36.900.000 112 112 511 3331 511 3331 12.300.000 Cäüng 221.400.000 61.500.000 172.200.000 SÄØ CAÏI TK 131 Thaïng 10 nàm 2003 Säú dæ âáöu kyì Nåü: 168.035.900 Coï: 302.233.000 Ngaìy Säú Diãùn giaíi Ghi Nåü TK 131 ghi Coï TK khaïc Ghi Coï TK 131 ghi Nåü TK khaïc 112 511 3331 111 112 641 20 Pargan Singapor PTE.LTD 139.205.500 2.154.500 21 DNTN Lãû Thu- HCM 201.272.724 20.127.276 61.500.000 22 Cäng ty TM Huìng Hoa 1.300.000 23 Lã Thë Thu Hæåìng 14.375.900 Cäüng 1.300.000 201.272.724 20.127.276 14.375.900 200.705.500 2.154.500 Cäüng säú phaït sinh 222.750.000 217.235.900 Säú dæ cuäúi thaïng 172.200.000 800.933.000 NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ Ghi Nåüss TK 131 ghi Coï caïc TK liãn quan: Ghi Coï TK 131 ghi Nåü caïc TK liãn quan: Thaïng 10 nàm 2003 Ngaìy Sct Diãùn giaíi Säú dæ âáöu kyì Ghi Nåü TK 131, ghi Coï TK... Cäüng Nåü TK 131 Ghi Coï TK 131, ghi Nåü TK... Cäüng Coï TK 131 Säú dæ cuäúi thaïng Nåü Coï 112 511 3331 111 112 641 Nåü Coï 20 Raigan Singapor 141.360.000 139.205.500 2.154.500 141.360.000 0 21 DNTN Lãû Thu - HCM 12.300.000 201.272.724 20.127.276 221.400.000 61.500.000 61.500.000 172.200.000 22 CtyTM Huìng Hoa 802.233.000 1.300.000 1.300.000 800.933.000 23 Lã Thë Thu Hæång 14.375.900 14.375.900 14.375.900 0 c 168.035.900 802.233.000 1.300.000 201.272.724 20.127.276 222.700.000 14.375.900 200.705.500 2.154.500 217.235.900 172.200.000 800.933.000 2. Haûch toaïn dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi: @ Khaïi niãûm: Dæû phoìng phaíi thu khoï âoìi laì tênh træåïc vaìo chi phê nhæîng khoaín nåü phaíi thu khoï âoìi nhàòm ghi nháûn træåïc nhæîng täøn tháút coï thãø xaíy ra do nhæîng khoaín nåü khoï âoìi nhàòm haûn chãú båït nhæîng ruíi ro coï thãø xaíy ra cho doanh nghiãûp. @ Nguyãn tàõc: Viãûc láûp dæû phoìng phaíi traí khoï âoìi âæåüc tiãún haình vaìo cuäúi niãn âäü kãú toaïn træåïc khi láûp baïo caïo taìi chênh, khi coï nhæîng dáúu hiãûu chàõc chàõn vãö caïc khoaín nåü phaíi traí khoï âoìi (khoaín nåü âaî quaï 2 nàm, con nåü thua läù, täøn tháút, phaï saín, boí träún...) Mæïc láûp dæû phoìng càn cæï vaìo thåìi gian quaï haûn cuía caïc khoaín nåü hay tyí lãû % trãn caïc khoaín phaíi thuhoàûc theo phæång phaïp kinh nghiãûm. Viãûc láûp dæû phoìng chi tiãút cho tæìng âäúi tæåüng phaíi thu @ Kãút cáúu TK 139 Hoaìn nháûp mæïc dæû phoìng khoï âoìi Trêch láûp dæû phoìng khoï âoìi SDCK: Mæïc dæû phoìng hiãûn coï @ Så âäö haûch toaïn: TK642 TK 139 TK 642 Hoaìn nháûp säú chãnh lãûch Trêch láûp dæû phoìng dæû phoìng láûp nàm nay < dæû khoï âoìi phoìng nàm træåïc ( ghi giaím chi phê) TK 131, 1388 Xoaï nåü caïc khoaín khoï âoìi Nãúu âaî láûp dæû phoìng Nãúu chæa láûp dæû phoìng TK 711 TK 111, 112 Thu häöi âæåüc khoaín nåü khoï âoìi âaî xæí lyï xoaï nåü II. HAÛCH TOAÏN KHOAÍN PHAÍI TRAÍ CHO NGÆÅÌI BAÏN : 1 Khaïi niãûm: Khoaín phaíi traí cho ngæåìi baïn laì nhæîng khoaín maì cäng ty phaíi traí cho nhaì cung cáúp , ngæåìi baïn caïc khoaín vãö haìng hoaï, lao vuû. dëch vuû ... maì cäng ty âaî nháûn cung cáúp nhæng chæa traí tiãön Nguyãn tàõc haûch toaïn : - Moüi khoaín nåü cuía cäng ty phaíi âæåüc theo doîi chi tiãút cho tæìng chuí nåü theo säú nåü phaíi traí, säú nåü âaî traí vaì säú nåü chæa traí. - Nåü phaíi traí bàòng vaìng, baûc âaï quyï âæåüc kãú toaïn chi tiãút cho theo chè tiãu säú læåüng vaì giaï trë theo giaï quy âënh - Caïc khoaín nåü phaíi traí âæåüc kãú toaïn chi tiãút cho tæìng chuí nåü theo nguyãn tãû vaì bàòng tiãön âäöng Viãût Nam theo tyí giaï quy âënh. Cuäúi niãn âäü kãú toaïn, säú dæ nåü phaíi traí bàòng ngoaûi âæåüc âaïnh giaï theo thæûc tãú bçnh quán liãn ngán haìng vaì taûi thåìi âiãøm âoï âãø phaín aính giaï trë thæûc cuía chuïng. - Cuäúi kyì kãú toaïn, khi láûp baïo caïo taìi chênh cho pheïp láúy säú dæ chi tiãút cuía caïc TK naìy âãø lãn hai chè tiãu bãn taìi saín vaì bãn nguäön väún cuía baíng cán âäúi kãú toaïn Âãø theo doîi tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi traí cho ngæåìi baïn, nhaì cung cáúp haìng hoaï, lao vuû dëch vuû ... kãú toaïn sæí duûng TK 331 “phaíi traí cho ngæåìi baïn “ Kãút cáúu TK 331 TK 331 SDÂK: Säú tiãön coìn nåü ngæåìi baïn, nhaì cung cáúp Phaït sinh giaím: Phaït sinh tàng: - Chiãút kháúu, giaï trë haìng hoaï âæåüc giaím - Khoaín phaíi traí cho ngæåìi baïn giaï hoàûc traí laûi cho ngæåìi baïn âæåüc giaím nåü - Âiãöu chènh giaï taûm tênh - Thanh toaïn nåü cho ngæåìi baïn - Æïng træåïc tiãön cho ngæåìi baïn SDCK: Khoaín nåü coìn phaíi traí cho ngæåìi baïn, nhaì cung cáúp L Chuï yï: TK naìy coï thãø coï säú dæ bãn nåü trong træåìng håüp cäng ty æïng træåïc tiãön mua haìng hoàûc säú phaíi traí nhoí hæon säú âaî traí cho ngæåìi baïn 3 Så âäö haûch toaïn : Khi mua haìng hoaï, nháûn giaï trë lao vuû, dëch vuû cung æïng nhæng chæa thu tiãön Nåü TK 1561, 627, 641, 642, 241 Nåü TK 133 Coï TK 331 Chiãút kháúu thanh toaïn maì doanh nghiãûp âæåüc hæåíng do thanh toaïn såïm hån thåìi gian quy âënh Nåü TK 331 Coï TK 515 Giaï trë cuía haìng bë traí laûi cho ngæåìi baïn hoàûc âæåüc ngæåìi baïn giaím giaï do haìng khäng âuïng yãu cáöu cuía håüp âäöng Nåü Tk 331 Coï TK 133 Coï TK 1561 Khi æïng træåïc tiãön cho nhaì cung cáúp hoàûc traí nåü cho nhaì cung cáúp Nåü TK 331 Coï TK 111, 112 Khi mua haìng maì haìng vãö nhæng hoaï âån chæa vãö, kãú toaïn tiãún haình nháûp kho theo giaï taûm tênh (nhæng chæa thanh toaïn tiãön ) Nåü TK 1651 chæa thanh toaïn tiãön Coï TK 331 Âãún khi nháûn âæåüc hoaï âån cuía säú haìng âaî nháûp kho theo giaï taûm tênh, kãú toaïn tiãún haình âiãöu chènh giaï taûm tênh. Xoaï säø giaï taûm tênh: Nåü TK 1651 ghi ám Coï TK 331 Càn cæï hoaï âån giaï trë nháûp kho: Nåü TK 1651 Nåü TK 133 Coï TK 331 4 Så âäö haûch toaïn TK 111, 112 TK 331 TK 1651, 241 Æïng træåïc tiãön haìng Säú tiãön phaíi traí cho ngæåìi baïn hay thanh toaïn tiãön cho ngæåìi baïn TK 515 TK 627, 641, 642 Chiãút kháúu thanh toaïn âæåüc hæåíng TK 133 TK 1561 TK 1651 Giaï trë haìng bë traí laûi thuãú VAT hoàûc âæåüc giaím giaï Âiãöu chènh giaï taûm tênh Tk 133 Chæïng tæì vaì säø saïch taûi cäng ty sæí duûng cho phæång phaïp naìy Chæïng tæì kãú toaïn : + Hoaï âån giaï trë giaï tàng (do ngæåìi baïn láûp) + Hoaï âån baïn haìng + Phiãúu nháûp kho Muûc âêch: Nhàòm xaïc nháûn säú læåüng váût tæ, saín pháøm, haìng hoaï nháûp kho laìm càn cæï ghi theí kho. Thanh toaïn tiãön haìng, xaïc âënh traïch nhiãûm våïi ngæåìi coï liãn quanvaì ghi säø kãú toaïn Phæång phaïp Khi láûp phiãúu nháûp kho phaíi ghi roî säú phiãúu nháûp vaì ngaìy thaïng nàm nháûp vaì tãn kho nháûp. - Phiãúu nháûp kho do bäü pháûn mua haìng láûp thaình 2 liãn, 3 liãn (âäúi våïi váût tæ saín xuáút ) vaì ngæåìi phuû traïch kyï tãn (ghi roî hoü tãn) Nháûp kho xong, thuí kho ghi ngaìy thaïng nàm nháûp kho, liãn 2 do thuí kho giæî âãø ghi vaìo theí kho vaì sau âoï chuyãøn lãn cho phoìng kãú toaïn âãø ghi säø kãú toaïn vaì liãn 1 âæåüc læu laûi åí nåi láûp phiãúu, liãn 3 (nãúu coï ) do ngæåìi nháûp giæî. - Phiãúu chi: khi tiãún haình thanh toaïn tiãön haìng chi nhaì cung cáúp kãú toaïn láûp phiãúu chi tiãön cho ngæåìi baïn Caïc chæïng tæì kãú toaïn khaïc coï liãn quan Sau âáy laì hçnh thæïc ghi máùu chæïng tæì kãú toaïn cuía ngæåìi baïn : PHIÃÚU NHÁÛP KHO Ngaìy 31 thaïng10 nàm 2003 Âån vë giao haìng :Täøng Håüp Máy Tre Xuáút Kháøu Ngoüc Âäng Âëa chè: Âong Vàn - Duy Tiãn - Haì Nam Do äng (baì): Giao haìng theo chæïng tæì säú: 093211 Ngaìy 18/10/2003 Nháûp taûi kho: säú 06 Lã Låüi Hçnh thæïc thanh toaïn: Tiãön màût STT Tãn haìng- quy caïch Maî säú Âån vë tênh Säú læåüng Âån giaï Thaình tiãön Theo chæïng tæì Thæûc nháûp ND 4403x35x1160 chiãúc 15 190.000 2.850.000 ND 4309x35x1137 chiãúc 15 140.000 2.100.000 ....... ..... ..... ..... ...... ....... ..... ..... ..... ..... Tiãön haìng 4.950.000 Thuãú GTGT:5% 247.500 Cäüng 5.197.500 Täøng säú tiãön (viãút bàòng chæî): (Nàm triãûu mäüt tràm chên mæåi baíy nghçn nàm tràm âäöng y) Ngæåìi láûp phiãúu Thuí træåíng âån vë Ngæåìi giao Ngæåìi nháûn SÄØ THEO DOÎI CHI TIÃÚT TK 331 Tãn ngæåìi baïn: cå såí Nãún Quang Minh Thaïng 10 nàm 2003 Ngaìy SCT Näüi dung Nåü TK 331 Coï TK 331 TK Âäúi Æïng Dæ nåü Dæ coï 5/10 7/10 11/10 17/10 PN6/10 PN8/10 PN11/10 PC60/10 Nháûp chán âeìn Nháûp chán âeìn Nháûp chán âeìn Traí tiãön haìng 6.963.000 1.890.000 189.000 2.700.000 270.000 1.740.000 174.000 1561 133 1651 133 1561 133 Cäüng 6.963.000 6.963.000 0 0 NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ Ghi Nåü TK 331 ghi Coï caïc TK liãn quan Ghi Coï TK 331 ghi Nåü caïc TK liãn quan Thaïng 10 nàm 2003 Ngaìy Sct Diãùn giaíi Säú dæ âáöu kyì Ghi Coï TK 331, ghi Nåü TK... Cäüng Coï TK 331 Ghi Coï TK 131, ghi Nåü TK... Cäüng Nåü TK 331 Säú dæ cuäúi thaïng Nåü Coï 1651 133 111 112 Nåü Coï 11 Cty cäø pháön Laûc viãût 29.645.000 0 29.645.000 14 Motor Seep Inter prise Co Ltd 2.377.595.000 2.402.345.000 201.272.724 2.402.345.000 24.750.000 15 Mega gold Capital SDN.BHD 333.637.500 667.275.000 667.275.000 467.092.500 467.092.500 133.455.000 17 Lã Thë Thu Hæång 371.600 28.060.500 28.060.500 28.432.100 28.432.100 0 0 Cäüng 2.711.232.500 30.016.600 3.097.680.500 201.272.724 3.097.680.500 28.432.100 467.092.500 495.524.600 133.455.000 54.395.000 SÄØ CAÏI TK 331 Thaïng 10 nàm 2003 Säú dæ âáöu kyì Nåü: 2.711.232.500 Coï: 30.016.600 Ngaìy Säú Diãùn giaíi Ghi Coï TK 331 ghi Nåü TK khaïc Ghi Nå ÜTK 331 ghi Coï TK khaïc 1651 133 ... 111 112 .... 11 Cty cäø pháön Laûc Viãût 14 Motor Seep Emter prise Co.Ld 2.402.345.000 15 Mega Gold Capital SDN.BHD 667.275.000 467.092.500 17 Lã Thë Thu Hæåìng 28.060.500 28.432.100 Cäüng säú phaït sinh 3.097.680.500 495.524.600 Säú dæ cuäúi thaïng 54.395.000 133.455.000 Pháön III MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN CÄNG TAÏC TÄØ CHÆÏC BÄÜ MAÏY VAÌ PHÆÅNG THÆÏC HAÛCH TOAÏN VÅÏI KHAÏCH HAÌNG I MÄÜT VAÌI NHÁÛN XEÏT: Cäng taïc haûch toaïn cuía cäng ty: Do quy mä kinh doanh cuía cäng ty räüng låïn, nãn hiãûn nay cäng ty aïp duûng hçnh thæïc nháût kyï chæïng tæì laì ráút phuì håüp (cäng ty aïp duûng nhæng âaî coï nhæîng sæía âäøi âãø phuì håüp våïi tçnh hçnh thæûc tãú). Cäng ty sæí duûng säø saïch kãú toaïn, caïc baïo biãøu theo máùu quy âënh. Viãûc täø chæïc ban âáöu âæåüc täø chæïc mäüt caïch chàût cheî, thäúng nháút trong toaìn cäng ty. Hçnh thæïc naìy giuïp cäng ty traïnh âæåüc viãûc ghi cheïp truìng làûp vaì ráút khoa hoüc. 2 Cå cáúu täø chæïc bäü maïy kãú toaïn taûi cäng ty: Åí cäng ty hiãûn nay âang váûn duûng hçnh thæïc cäng taïc kãú toaïn næía táûp trung, næía phán taïn vaì âaî coï nhiãöu thuáûn låüi cho cäng ty. Cäng ty seî nàõm âæåüc tçnh hçnh hoaût âäüng cuía caïc chi nhaïnh cuîng nhæ viãûc cung cáúp thäng tin këp thåìi cho laînh âaûo vaì bäü quaín lyï, kinh doanh cuía cäng ty. Noï phuì håüp våïi tçnh hçnh phán cáúp quaín lyï trong näüi bäü cäng ty 3 Phæång thæïc thanh toaïn: Vãö phæång thæïc haûch toaïn våïi khaïch haìng, cäng ty chè sæí dung phæång thæïc chuí yãúu laì phæång thæïc tên duûng chæïng tæì. Âáy laì phæång thæïc sæí duûng ráút phäø biãún âäúi våïi caïc doanh nghiãûp xuáút nháûp kháøu hoàûc caïc håüp âäöng xuáút nháûp kháøu cuía caïc cäng ty, båíi vç phæång thæïc naìy täút nháút vaì âaím baío âæåüc quyãön låüi cuía hai bãn: + Ngæåìi mua âæåüc ngán haìng måí L/C thay màût mçnh kiãøm tra bäü chæïng tæì giao haìng coï phuì håüp våïi näüi dung cuía L/C hay khäng, tæïc laì giaïn tiãúp coï phuì håüp våïi hæûop âäöng mua baïn hay khäng hç måïi traí tiãön + Ngæåìi baïn thç chàõc chàõn âæåüc ngán haìng måí L/Ctraí tiãön nãúu xuáút trçnh cho ngán haìng caïc chæïng tæì âuïng theo quy âënh trong håüp âäöng, tæïc laì chæïng minh âaî thæûc hiãûn âuïng håüp âäöng mua baïn. Phæång thæïc thanh toaïn tên duûng chæïng tæì trãn ráút phæïc taûp , caïc bãn: ngæåìi mua, ngæåìi baïn, ngán haìng måí L/C chè giao dëch våïi nhau trãn cå såí L/C chæï khäng trãn cå såí håüp âäöng mua baïn hay caïc håüp âäöng coï liãn quan khaïc vaì cuîng khäng phaíi trãn cå såí haìng hoaï thæûc tãú âæåüc giao maì duy nháút trãn cå såí chæïng tæì maì thäi, cho nãn trong caïc thæûc tiãùn thæåìng naíy sinh nhiãöu váún âãö maì caïc doanh nghiãûp cáön phaíi læu yï âãø traïnh thiãût haûi. Coìn âäúi våïi hai phæång thæïc thanh toaïn chuyãøn tiãön thç êt âæåüc duìng trong thanh toaïn ngoaûi thæång vç viãûc traí tiãön cho ngæåìi xuáút kháøu phuû thuäüc vaìo thiãûn chê cuía ngæåìi nháûp kháøu. Vç thãú, phæång thæïc thanh toaïn naìy khäng âaím baío quyãön låüi cho ngæåìi xuáút kháøu, dãù bë ngæåìi nháûp kháøu chiãúm duûng väún. II MÄÜT SÄÚ YÏ KIÃÚN NHÀÒM HOAÌN THIÃÛN: 1 Phæång thæïc thanh toaïn: Âäúi våïi phæång thæïc chuyãøn tiãön thç: Phæång thæïc naìy chè sæí duûng trong nhæîng træåìng håüp: + Sæí duûng mäúi quan hãû tin tæåíng baûn haìng láùn nhau vaì trong näüi bäü cäng ty + Mua baïn våïi säú læåüng khäng låïn làõm duìng âãø thanh toaïn caïc khoaín chi phê dëch vuû ngoaûi thæång: traí tiãön váûn taíi, baío hiãøm, tiãön hoa häöng, tiãön traí træåïc. Âäúi våïi phæång thæïc nhåì thu: Nãúu aïp duûng phæång thæïcnhåì thu phiãúu trån thç thæûc cháút laì nhæì thu khäng keìm chæïng tæì, ngæåìi baïn chè trao cho ngán haìng mäüt tåì häúi phiãúu khäng coï keìm theo chæïng tæì gæíi haìng. Cuìng våïi viãûc giao haìng, ngæåìi baïn gæíi thàóng bäü chæïng tæì gæíi haìng cho ngæåìi mua âæåüc quyãön âi nháûn haìng mäüt caïch tuyì yï, càn cæï thanh toaïn laì thæûc tãú haìng hoaï thæûc nháûn. Vç váûy, phæång thæïc naìy chè nãn aïp duûng våïi caïc bãn coï quan hãû láu âåìi vaì tin tæåíng láùn nhau, vieûc thanh toaïn caïc khoaín tiãön haìng vaì dëch vuû giæîa cäng ty meû vaì cäng ty con, chi nhaïnh..., sæí duûng âãø thanh toaïn caïc khoaín tiãön dëch vuû (phaït sinh räöi måïi traí tiãön, caïc håüp âoình mua baïn coï kim ngaûch nhoí, haìng khoï baïn,...) 2 Cäng taïc haûch toaïn cuía cäng ty : Nguyãn tàõc haûch toaïn cå baín cuía hçnh thæïc naìy laì táûp håüp vaì hãû thäúng hoaï caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh theo bãn coï cuía caïc TK kãút håüp våïi viãûc phán têch caïc nghiãûp vuû vuû âoï theo caïc TK âäúi æïng Nåü, nãn caïch thæïc naìy cho tháúy roî baín cháút cuía nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh. Tuy nhiãn, våïi hçnh thæïc naìy thç viãûc ghi cheïp seî váút vaí nháút laì caïc ngaìy cuäúi thaïng, cuoïi kyì vaì noï khäng phuì håüp våïi viãûc aïp duûng maïy vi tênh vaìo cäng taïc kãú toaïn cuía cäng ty. Vç váûy, cäng ty coï thãø chuyãøn sang hçnh thæïc nháût kyï chung hay chæïng tæì ghi säø. Låìi kãút Kãút thuïc âåüt täút nghiãûp naìy em âaî hoüc hoíi thãm nhiãöu kiãún thæïc vaì hiãøu sáu hån vãö cäng taïc kãú toaïn. Em xin chán thaình caïc cä chuï, anh chë trong phoìng kãú toaïn cäng ty Xuáút Nháûp Kháøu Âaì Nàông âaî giuïp âåî cho em hoaìn thaình âãö taìi naìy. Qua âáy em nháûn tháúy cäng taïc kãú toaïn âoïng vai troì ráút quan troüng trong quaï trçnh hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty. Chênh nhæîng laìm cäng taïc kãú toaïn áúy âaî thay màût cho âån vë âãø thæûc hiãûn chãú âäü quaín lyï kinh tãú, âãø baío vãû váût tæ, taìi saín, tiãön väún trong âån vë,... âaî giuïp cho caïc nhaì quaín lyï âæa ra nhæîng quyãút âënh vãö thæûc hiãûn quaín lyï vaì âiãöu haình hoaût âäüng kinh doanh cuía doanh nghiãûp, âäöng thåìi thæûc hiãûn viãûc giaïm saït kiãøm tra, âaïnh giaï hiãûu quaí cuía hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty. Em xin chán thaình tháöy giaïo hæåïng dáùn:Træång Baï Thanh âaî giuïp âåî cho em hoaìn thaình täút âãö taìi naìy.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán thanh toán về các khoản phải thu và phải trả cho khách hàng tại công ty Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.doc
Luận văn liên quan