Đề tài Điều khiển và giám sát thiết bị điện dùng máy tính

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 89C51 I. GIỚI THIỆU CẤU TRÚC PHẦN cứng họ MSC-51 (89C51) Đặc điểm và chức năng hoạt động của các IC họ MSC-51 hoàn toàn tương tự như nhau. Ở đây giới thiệu IC8951 là một họ IC vi điều khiển do hãng Intel của Mỹ sản xuất. Chúng có các đặc điểm chung như sau: Các đặc điểm của 8951 được tóm tắt như sau : - 4 KB EPROM bên trong. - 128 Byte RAM nội. - 4 Port xuất /nhập I/O 8 bit. - Giao tiếp nối tiếp. - 64 KB vùng nhớ mã ngoài - 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoại. - Xử lí Boolean (hoạt động trên bit đơn). - 210 vị trí nhớ có thể định vị bit. - 4 |as cho hoạt động nhân hoặc chia. Trang 1 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN VE MẠNG MÁY TÍNH VÀ GIAO TIEP Nối TIẾP .35 I. Các yếu tô' của mạng máy tính 35 1. Đường truyền vật lý .35 2. Kiến trúc mạng 36 II. Phân loại mạng máy tính 36 1. Mạng cục bộ (Local Area Networks - LAN): 36 2. Mạng đô thị( Metropolitan Area Networks - WAN) 37 3. Mạng diện rộng ( Wide Area Networks - WAN) .37 4. Mạng toàn cầu ( Global Area Networks - GAN) .37 III. Đường truyền và các thiết bị sử dụng trong mạng máy tính .37 1. Đường truyền 37 2. Thiết bị mạng 38 IV. Đặc điểm của các chuẩn truyền thông .41 1. Chuẩn RS-232C 41 2. Chuẩn RS-422A 42 3. Chuẩn RS-485 42 V. Các phương thức truyền thông 42 1. Đơn công 41 2. Bán song công(Half-duplex Communication) 41 3. Song công (Full-duplex Communication) .42 VI. Truyền thông tuần tự .42 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ PHAN cứng .45 I. Tổng quan về đề tài .45 1. Giới thiệu .45 2. Chức năng của từng khối 46 II. Thiết kế phần cứng 46 1. Mạch giao tiếp giữa vi xử lý và máy tính 46 2. Mạch động lực đóng cắt thiết bị và hồi tiếp .49 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: Th.s NGUYÊN xuân vinh CHƯƠNG IV: GIAO TIẾP MÁY TÍNH VỚI VI xử LÝ 51 A. GIỚI THIỆU 51 B. VI XỬ LÝ 55 I. Lưu đổ giải thuật chương trình vxl .55 II. Chương trình vi xử lý 56 c. TRUYỀN THÔNG BANG ngôn ngữ VISUAL BASIC 6.0 .57 I. Tổng quan về vỉsual basic 6.0 57 II. Truyền thông nôi tiếp dùng vỉsual basic 57 CHƯƠNG V: BÁO CÁO KẾT quả thi công 67 I. Kết quả thi công phần cứng .67 1. Mạch .67 2. Mô hình 70 II. Kết quả thỉ công phần mềm .71 1. Chương trình vi xử lý .71 2. Chương trình visual basic_______________ .---------- . 72 III. Kết quả đạt được và hướng phát triển đề tài .78 1. Kết quả đạt được 78 2. Hướng phát triển đề tài .79

pdf82 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2321 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Điều khiển và giám sát thiết bị điện dùng máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐiều khiển và giám sát thiết bị điện dùng máy tính.pdf