Đề tài Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm

NỘI DUNG CHƯƠNG I: . GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3 I.1 . Giới thiệu chủ đầu tư 3 I.2 Mô tả sơ bộ dự án 3 CHƯƠNG II: . NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 6 II.1.Tổng Quan Nền Kinh Tế Việt Nam . 6 II.1.1. Tổng Quan Về Nền Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam: . 6 II.2.ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI .Error! Bookmark not defined. II.3.Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam Error! Bookmark not defined. II.4.Thị trường và mật độ dân số tỉnh Quảng Nam Error! Bookmark not defined. II.5.Một số Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 12 III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư . 12 III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng . Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 14 IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng . 14 IV.2.Điều kiện tự nhiên . 14 IV.3.Hiện trạng sử dụng đất 15 IV.3.1. Nền đất tại khu vực dự án . Error! Bookmark not defined. IV.3.2. Công trình kiến trúc khác . Error! Bookmark not defined. IV.3.3. Hiện trạng dân cư . Error! Bookmark not defined. IV.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 15 IV.4.1. Đường giao thông 15 IV.4.2. Hệ thống thoát nước mặt . 15 IV.4.3. Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường . 15 V.4.4. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 15 IV.4. 5. Hệ thống cấp nước . Error! Bookmark not defined. IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 15 CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG Error! Bookmark not defined. V.1. Tổng quĩ đất đầu tư xây dựng công trình . Error! Bookmark not defined. V.2. Chính sách bồi thường - Mô tả hiện trạng khu đất Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VI: . QUI MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN 16 VI.1.Phạm vi dự án 16 VI.2.Lựa chọn cấu hình và công suất . 16 VI.3.Mô hình các hạng mục đầu tư xây dựng . 16 VI.3.1. Qui mô đầu tư xây dựng: Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VII: . GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ VII.1.Các hạng mục công trình . Error! Bookmark not defined. Mục tiêu nhiệm vụ thiết kế . Error! Bookmark not defined. VII.2. Giải pháp thiết kế công trình . Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VIII.1.Phương án hoạt động và sử dụng người lao động . 18 CHƯƠNG IX: . PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH Error! Bookmark not defined. IX.1.Tiến độ thực hiện . 18 IX.2.Giải pháp thi công xây dựng . 18 IX.2.1. Phương án thi công 18 IX.3.Sơ đồ tổ chức thi công Error! Bookmark not defined. IX.4.Thiết bị thi công chính 20 IX.5.Hình thức quản lý dự án . Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG X: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, Error! Bookmark not defined. X.1.Đánh giá tác động môi trường . Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG XI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 27 XI.1.Cơ sở lập Tổng mức đầu tư . 27 XI.2.Nội dung Tổng mức đầu tư 27 CHƯƠNG XII: . VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN XII.1.Nguồn vốn đầu tư của dự án 32 XII.2.Phương án hoàn trả vốn vay . 33 CHƯƠNG XIII: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH XIII.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán . 36 XIII.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán Error! Bookmark not defined. XIII.2.Tính toán chi phí 36 XIII.3.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án . 39 XIII.4.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 41 CHƯƠNG XIV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ XIV.1.Kết luận 43 XIV.2.Kiến nghị 43 Phụ lục 1 : Bảng Phân tích chi phí, doanh thu và hiệu quả kinh tế dự án CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁNI.1.Giới thiệu chủ đầu tưTên Công Ty : Công Ty Cổ Phần Đồng LộcGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3001325422Giấy chứng nhận đăng ký thuế, do cục thuế cấp ngày: 11/10/2010Nơi cấp : Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh Hà Tĩnh CấpTrụ sở công ty: Ñöôøng QL12 xaõ Kyø Taân, huyeän Kyø Anh, Tænh Haø TónhĐại diện pháp luật công ty: OÂng Hoaøng Ngoïc Phuù Chuû tòch HÑQT Coâng tyĐiện Thoại: 039.3857136 – -0989383384 – 0903213011Fax : 039.3857136.Mã số thuế : I.2.Mô tả sơ bộ dự ánTên dự án : Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm .Địa điểm : Xóm 4 xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Duyên, Tỉnh Hà TĩnhHình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới . I.3. Các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình;Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình

doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4800 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ành phẩm/năm. PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH Phương án hoạt động và sử dụng người lao động BIỂU TỔNG HỢP NHU CẦU LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG TT Chức danh Số lượng Chi phí lương/ tháng Tổng lương tháng Tổng lương năm Chi phí BHXH, BHYT (năm) 1 Giám Đốc 1 6500 6,500 84,500 19,435 2 Phó Giám Đốc 1 5000 5,000 65,000 14,950 3 Kế toán 2 4000 8,000 104,000 23,920 4 Trưởng bộ phận 10 4500 45,000 585,000 134,550 5 Nhân công đốt lò hơi 6 3000 18,000 234,000 53,820 6 Nhân công nồi áp suất 12 3000 36,000 468,000 107,640 7 Nhân công vớt bột 6 3000 18,000 234,000 53,820 8 Nhân công tẩy trắng 12 3000 36,000 468,000 107,640 9 Nhân công máy băm 4 3000 12,000 156,000 35,880 10 Nhân công máy nghiền 8 3000 24,000 312,000 71,760 11 Nhân công máy chạy xeo 6 3000 18,000 234,000 53,820 12 Nhân công bốc vác 4 3000 12,000 156,000 35,880 13 Nhân công kỹ thuật, xe cặp 4 3000 12,000 156,000 35,880 14 Nhân công xử lý nước thải 3 3000 9,000 117,000 26,910 Tổng chi lương 259,500 3,373,500 775,905 Tiến độ thực hiện Tiến độ của dự án: Tổng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng nhà máy 4 tháng kể từ tháng 12 năm 2010. Chi tiết tiến độ thực hiện trong phụ lục đính kèm. Giải pháp thi công xây dựng Phương án thi công Có hai phương án thi công chính thường được áp dụng trong xây dựng các công trình đó là thi công đồng thời và thi công cuốn chiếu. Thi công đồng thời nghĩa là toàn bộ các hạng mục đều được triển khai cùng một lúc, thi công cuốn chiếu nghĩa là thi công tuần tự các hạng mục theo tiến độ. Khu vực xây dựng nhà máy có một diện tích rộng, hơn nữa các hạng mục và tổ hợp hạng mục có những khoảng cách tương đối lớn mặt bằng thi công tương đối rộng nên báo cáo đề xuất sử dụng phương án thi công đồng thời đối với dự án. Việc triển khai cùng lúc các hạng mục xây dựng, lắp đặt sẽ đảm bảo rút ngắn thời gian thi công, giảm chi phí quản lý, giám sát công trường, các chi phí khác, sớm đưa công trình vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giải pháp thi công chung bao gồm: Thi công lắp ráp: sử dụng cho các hạng mục vì khèo thép trên không. Thi công toàn khối: cho các hạng mục móng, bể chứa nước, móng thiết bị, móng cọc, công trình ngầm. Thi công thủ công: cho các hạng mục cổng, tường rào, sân bãi, đường … Vận hành thử: được thực hiện với tất cả các thiết bị, máy móc, trang bị. Nhà máy sản xuất cao trà vằng là dự án làm mới nên không bị ảnh hưởng bởi các công trình hiện hữu. Sơ đồ tổ chức thi công Báo cáo đề xuất sơ đồ tổ chức chung cho công tác thi công công trình, dự kiến sẽ được áp dụng thi công, chi tiết sơ đồ tổ chức thi công sẽ được các nhà thầu thi công xây dựng đưa ra trong giai đoạn đấu thầu thi công xây lắp riêng lẻ hoặc do tổng thầu EPC lập. Hạ tầng kỹ thuật Sân bãi, đường BTXM Để mặt bằng sân đảm bảo cho các xe nạp lưu thông, TVTK kiến nghị dùng kết cấu hiện hữu bằng BTXM; Độ dốc ngang của mặt bãi được thiết kế phù hợp phân chia lưu vực thoát nước, cụ thể được chia thành 2 hướng với độ dốc 1%; Đường giao thông nội bộ BTN Để đảm bảo giao thông quanh nhà kho, đảm bảo giao thông trong nhà máy, đảm bảo việc thoát nước mặt và thông ra cổng phụ dễ dàng: Xây bó vỉa xung quanh nhà và xung quanh tường song song hàng rào tạo khuôn đường; Cải tạo các khuôn hố thu nước bằng BTCT; Thảm BTN hạt mịn dày trung bình 5cm và tạo độ dốc cho thoát nước mưa. Độ dốc dọc đường là 0.5% và độ dốc ngang đường là 1.0%. Thoát nước mưa Căn cứ vào thực tế hệ thống thoát nước mưa: Phần thoát nước mặt: Xây 02 hố thu nước mặt ; Hố thu bằng thép để công tác thu nước được tốt và phù hợp với mặt bằng và cao độ mặt đường mới. Bó vỉa và trồng cây xanh Xây dựng bó vỉa phân cách giữa phần bãi BTXM, đường BTN với tường rào bao quanh. Trồng cây xanh, cỏ nhung giữa tường rào và khu vực đường, bãi tạo môi trường xanh, sạch và mỹ quan. Bãi đá Đỗ đá 1x2cm dày 10cm để bảo vệ các ống nước, không cho cỏ mọc và tạo mặt bằng sạch; Hình thức quản lý dự án Theo quy định của Luật xây dựng, căn cứ điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư xây dựng công trình quyết định lựa chọn một trong các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sau đây: Chủ đầu tư xây dựng công trình thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;  Chủ đầu tư xây dựng công trình trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Công ty lựa chọn hình thức trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết bị thi công chính Để phục vụ công tác thi công xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy tại tỉnh Quảng Nam an toàn và đạt hiệu suất cao, Báo cáo đề xuất sử dụng các thiết bị thi công sau, xem Bảng danh mục thiết bị thi công. Dự kiến sơ bộ danh mục thiết bị sử dụng thi công Stt Tên thiết bị Stt Tên thiết bị 1 Cẩu 30 tấn 17 Máy cắt điện 2 Cẩu bánh hơi 30 tấn 18 Máy cắt hơi 3 Xe kéo 19 Búa hơi phá đường, bê tông 4 Máy đào bánh hơi KOBECO 20 Máy mài BOSCH lớn 5 Máy hàn TIG 21 Máy mài BOSCH nhỏ 6 Biến trở hàn 22 Máy siêu âm kiểm tra mối hàn 7 Máy nén khí 23 Máy phun cát 8 Máy phát điện 24 Bơm cao áp 9 Máy bơm cao áp 25 Máy cắt thép 10 Máy phun sơn 26 Búa đóng cọc 11 Máy trộn bê tông 27 Máy cắt ống 12 Máy đầm dùi điện 28 Máy đầm bàn 13 Máy đầm dùi xăng 29 Xe ban đất 14 Khoan bê tông 30 Coffa 15 Xe ben 31 Cây chống thép 16 Palant 32 Dàn giáo thép Cung cấp điện, nước phục vụ thi công: Cung cấp điện: Sử dụng nguồn điện từ lưới điện quốc gia trong đồng thời trang bị 1 máy phát điện dự phòng. Cung cấp nước: Sử dụng nguồn nước chủ yếu từ giếng khoan ngầm, … để cung cấp nước thi công và phục vụ công trường và công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình thi công. Dự án thực hiện theo hình thức E.P.C từ sau giai đoạn thiết kế cơ sở thì công tác thi công xây lắp sẽ do nhà thầu trong nước có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây dựng thì các qui trình thi công, sơ đồ tổ chức và các thiết bị phục vụ thi công sẽ do tổng thầu E.P.C đưa ra. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN Đánh giá tác động môi trường Giới thiệu chung Nhà máy Sản xuất gỗ dăm được xây dựng tại Khu Công Nghiệp Đông Quế Sơn- Quảng Nam với tổng diện tích 20 000m2 đất. Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong Nhà máy Sản xuất và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho Nhà máy Sản xuất gỗ dăm khi dự án được thực thi, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường Các quy định và hướng dẫn sau được dùng để tham khảo Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005. Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư số 05/2008/ TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 18/12/2008 về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trường khu công nghiệp. Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng. Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại. Tiêu chuẩn môi trường do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005. Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường và bãi bỏ áp dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN và Môi trường; .VII.1.3. Điều kiện tự nhiên Địa hình tương đối bằng phẳng vì khu đất nằm trong khu quy hoạch tập trung khu công nghiệp . Xây dựng nhà máy được chính quyền địa phương tập trung san lấp và điều chỉnh để thuận tiện cho mọi doanh nghiệp thi công xây dựng nhà máy. VII.1.4.Tác động của dự án tới môi trường Việc thực thi dự án sẽ ảnh hưởng nhất định đến môi truờng xung quanh khu vực trạm và khu vực lân cận, tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh gây gián đoạn quá trình vận hành của hệ thống công nghệ trong khu vực. Chúng ta có thể dự báo được những nguồn tác động đến môi trường có khả năng xảy ra trong các giai đoạn khác nhau: Giai đoạn thi công xây dựng. Giai đoạn vận hành. Giai đoạn ngưng hoạt động VII.1.5. Nguồn gây ra ô nhiễm Chất thải rắn Đất đá do các hoạt động đào hào xây dựng nhà máy và các công trình phụ trợ khác. Rác thải trong quá trình thi công xây dựng. Sự rơi vãi vật liệu như đá, cát, ... trong quá trình vận chuyển của các thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng. Vật liệu dư thừa và các phế liệu thải ra. Chất thải sinh hoạt của lực lượng nhân công lao động tham gia thi công của cán bộ nhân viên vận hành. Chất thải khí Chất thải khí là nguồn gây ô nhiễm chính cho bầu khí quyển, khí thải có thể phát ra từ các hoạt động trong các quá trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho đến khi tháo dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động. Khí thải phát sinh do hoạt động của động cơ máy móc thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển vật tư dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công, xây dựng công trình cụng như khi tháo dỡ các hạng mục công trình trong giai đoạn ngừng hoạt động. Khí thải phát sinh từ động cơ của máy móc, phương tiện khác phục vụ công tác do hoạt động kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục khác của công trình. Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường trong khu vực trạm gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận. Nước mưa chảy tràn cuốn trôi các chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống các kênh rạch cận kề. Tuy nhiên dự án đã có hệ thống thoát nước ngầm thu nước do vậy kiểm soát được nguồn thải và xử lý nước bị ô nhiễm trước khi thải ra ngoài. Tiếng ồn Gây ra những ảnh hưởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả năng tập trung và giảm năng suất lao động. Tiếng ồn có thể sinh ra theo những con đường sau nhưng phải được kiểm soát và duy trì ở trong khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn có thể phát sinh từ những nguồn. Động cơ, máy móc thi công, và những thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt. Trong quá trình lao động như gò, hàn, vận chuyển vật liệu…… Từ động cơ máy nén khí, bơm, máy phát điện ….. Bụi và khói Khi hàm lượng bụi và khói vượt quá ngưỡng cho phép sẽ gây ra những bệnh về đường hô hấp làm giảm khả năng lao động của công nhân. Bụi và khói được sinh ra từ những lý do sau: Từ các hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng. Từ các đống tập kết vật liệu. Từ các hoạt động đào bới san lấp. VII.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường Ảnh hưởng đến môi trường vật lý Ảnh hưởng đến chất lượng không khí: Chất lượng không khí của khu vực trạm sẽ chịu ít nhiều biến đổi do các hoạt động thực thi Dự án. Tuy nhiên, trong hai giai đoạn thi công xây dựng và tháo dỡ công trình ngưng hoạt động, khói bụi và khí thải là tác nhân ô nhiễm đáng chú ý nhất. Khí thải sinh ra từ các động cơ máy móc chủ yếu là khí NOx, CO, CO2, SO2....Lượng khí thải phát sinh bởi hoạt động riêng rẽ các loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật là không đáng kể, trong điều kiện môi trường làm việc thông thoáng ngoài trời thì mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến con người là không đáng kể tuy nhiên khi hàm lượng cao nó sẽ là tác nhân gây ra những ô nhiễm cho môi trường và con người như: khí SO2 hoà tan được trong nước nên dễ phản ứng với cơ quan hô hấp người và động vật. Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt: Hoạt động xây dựng công trình có nhiều khả năng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt. Do phải tiếp nhận lượng nước thải ra từ các quá trình thi công có chứa chất nhiễm bẩn cao gồm các hoá chất được sử dụng trong quá trình hàn cắt, vết dầu mỡ rơi vãi từ các động cơ máy móc trong quá trình thi công vận hành, nước thải sinh hoặt của công nhân trong các lán trại ... cũng gây ra hiện tượng ô nhiễm cho nguồn nước mặt. Lượng nước thải phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và sinh hoạt của cán bộ nhân viên vận hành công trình nếu được thu gom và xử lý sẽ ít có khả năng gây ảnh hưởng đến nguồn nước mặt. Ảnh hưởng đến giao thông Hoạt động của các loại phương tiện vận tải phục vụ công tác thi công xây dựng lắp đặt sẽ làm gia tăng mật độ lưu thông trên các tuyến đường vào khu vực, mang theo những bụi bẩn đất, cát từ công trường vào gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đường xá, làm xuống cấp nhanh chóng các tuyến đường này. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Không khí bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lượng nhân công làm việc tại công trường và cho cả cộng đồng dân cư. Gây ra các bệnh về cơ quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt .... Tiếng ồn phát sinh chủ yếu trong qúa trình thi công xây dựng và tháo dỡ khi công trình ngừng hoạt động. Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lượng lao động tại công trình và cư dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án. Tiếng ồn sẽ gây căng thẳng, ức chế, làm giảm năng suất lao động, gây xáo trộn cuộc sống thường ngày của người dân. Mặt khác khi độ ồn vượt quá giới hạn cho phép và kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cơ quan thính giác. VII.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường Giảm thiểu lượng chất thải Trong quá trình thực thi dự án chất thải phát sinh ra là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên bằng các biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ ở từng bộ phận có thể giảm thiểu được số lượng lớn chất thải phát sinh. Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: Dự toán chính xác khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lượng dư thừa tồn đọng sau khi xây dựng công trình. Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hướng gió và trên nền đất cao để tránh tình trạng hư hỏng và thất thoát khi chưa sử dụng đến. Đề xuất những biện pháp giảm thiểu khói bụi và nước thải phát sinh trong quá trình thi công. Thường xuyên kiểm tra, có chế độ bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Thu gom và xử lý chất thải: Việc thu gom và xử lý chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường là điều bắt buộc đối với các khu vực trạm. Trong dự án này việc thu gom và xử lý chất thải phải được thực hiện từ khi xây dựng đến khi đi vào vận hành và quá trình tháo dỡ ngưng hoạt động để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động của trạm và môi trường khu vực xung quanh. Việc thu gom và xử lý phải được phân loại theo các loại chất thải sau: Chất thải rắn Đây là loại chất thải phát sinh nhiều nhất trong qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, ... là loại chất thải rất khó phân huỷ đòi hỏi phải được thu gom, phân loại để có phương pháp xử lý thích hợp. Những nguyên vật liệu dư thừa có thể tái sử dụng được thì phải được phân loại và để đúng nơi quy định thuận tiện cho việc tái chế. Những loại rác thải khó phân huỷ hoặc độc hại phải được thu gom và đặt cách xa công trường thi công, sao cho tác động đến con người và môi trường là nhỏ nhất để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Các chất thải rắn phát sinh trong qúa trình sản xuất, bảo dưỡng các hạng mục như: khăn lau, vòng đệm ... phải được thu gom vào phương tiện hay thiết bị chứa thích hợp, sau đó được xử lý ở bãi thải theo tiêu chuẩn quy định. Các phương tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng tấm phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi trên đường gây ảnh hưởng cho người lưu thông và đảm bảo cảnh quan môi trường được sạch đẹp. Chất thải khí Sinh ra trực tiếp trong quá trình thi công từ các máy móc thi công cơ giới, phương tiện vận chuyển và từ các thiết bị, hoạt động trạm vì vậy cần phải có những biện pháp để làm giảm lượng chất thải khí ra ngoài môi trường, các biện pháp có thể dùng là: Đối với các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công và các động cơ khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả năng cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lượng chất gây ô nhiễm thấp. Sử dụng máy móc động cơ mới đạt tiêu chuẩn kiểm định và được chứng nhận không gây hại đối với môi trường. Thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời các sự cố có thể xảy ra. Sử dụng các van cô lập, khi đấu nối với các thiết bị hiện hữu tránh hiện tượng khí đọng lại gây cháy nổ. Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh ra trong quá trình xây dựng sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước hiện hữu được bố trí quanh khu vực trạm. Nước thải có chứa chất ô nhiễm sẽ được thu gom và đưa về khu xử lý nước thải còn nước không bị ô nhiễm sẽ theo hệ thống thoát nước bề mặt và thải trực tiếp ra ngoài. Trong giai đoạn vận hành, nước thải từ trạm sẽ được thu gom qua hệ thống mương được đặt quanh khu vực trạm đê bao ngăn cháy và chảy về hầm chứa được đặt tại góc của đê bao ở vị trí thấp nhất. Tiếng ồn Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo vệ cho công nhân trong quá trình thi công như dụng cụ bảo hộ tai, bảo hộ mắt .... sắp xếp công việc một cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hưởng đến nhân viên làm việc trong khu vực nhà máy và ở khu vực lân cận là nhỏ nhất. Sử dụng các vật liệu cách âm bọc quanh các động cơ phát ra độ ồn lớn nhất, sử dụng các gối đỡ bệ máy băng lò xo, cao su có tính đàn hồi cao để làm giảm độ rung của máy móc, thiết bị. Bụi và khói Trong quá trình thi công xây dựng bụi và khói là những nhân tố gây ảnh hưởng nhiều nhất đến công nhân lao động nó trực tiếp ảnh hưởng đến sức khoẻ của người công nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, về mắt ...làm giảm khả năng lao động. Để khắc phục những ô nhiễm đó cần thực hiện những biện pháp sau: Sử dụng nguyên vật liệu ít gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải được che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi. Sử dụng những thiết bị bảo hộ cho công nhân khi làm việc trong tình trạng khói bụi ô nhiễm như mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt.... Tăng cường trồng cây xanh ở những khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án. Hệ thống xử lý nước thài của nhà máy. Theo ước tính 12 tấn bột thải ra 150m ³ nước và lượng nước này được xử lý qua qua hệ thống sau: 12tấn bột 150m3 nước NƯỚC THẢI XEO SONG CHẮN RÁC THU GOM Bể chứa bột giấy TUYỂN NỔI BỂ I ĐIỀU HOÀ BỂ AEROTANK (BỂ II) Tuần hoàn bùn BỂ LẮNG (BỂ III) Bùn Chôn lấp Khử trùng NGUỒN THẢI (HỒ CHỨA) BỂ I : V 60 M3 , S=20M2 , D= 5M (Bể tròn) BỂ II: V 60M3 , S= 202 = DxR = 5 x 4 , H=3M (Bể hình chữ nhật) BỂ III: V 50M3 , S=20M2 , D=5M (Bể tròn) HỒ CHỨA: V150M3 , S= 50M2 = DxR = 10 x 5 , H=3 Kết luận Dựa trên những đánh giá tác động môi trường ở phần trên chúng ta có thể thấy quá trình thực thi dự án có thể gây tác động đến môi trường quanh khu vực nhà máy và khu vực lân cận ở mức độ thấp không tác động nhiều đến môi trường, có chăng chỉ là những tác động nhỏ trong khoảng thời gian ngắn không có tác động về lâu dài. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN Cơ sở lập Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng nhà máy được lập dựa trên các phương án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình; Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP; Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và dự toán công trình. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được lập trên cơ sở tham khảo các bản chào giá của các Nhà cung cấp VTTB Nội dung Tổng mức đầu tư Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng dự án xây dựng nhà sản xuất gỗ dăm làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư bao gồm: Chi phí xây dựng và lắp đặt, Chi phí vật tư thiết bị; Chi phí tư vấn, Chi phí quản lý dự án & chi phí khác, dự phòng phí 10% và lãi vay trong thời gian xây dựng. Chi phí xây dựng và lắp đặt Chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình; Chi phí xây dựng công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công. Chi phí thiết bị Chi phí mua sắm thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. Các thiết bị công nghệ chính. Để giảm chi phí đầu tư mua sắm thiết bị và tiết kiệm chi phí lãi vay, các phương tiện vận tải có thể chọn phương án thuê khi cần thiết. Với phương án này không những giảm chi phí đầu tư mà còn giảm chi phí điều hành hệ thống vận chuyển như chi phí quản lý và lương lái xe, chi phí bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa… Chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm: Chi phí tổ chức lập dự án đầu tư. Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tư, tổng mức đầu tư; chi phí tổ chức thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; Chi phí tổ chức quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng công trình; Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường của công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình; Chi phí khởi công, khánh thành; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm Chi phí khảo sát xây dựng phục vụ thiết kế cơ sở; Chi phí khảo sát phục vụ thiết kế bản vẽ thi công; Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; Chi phí lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu và chi phí phân tích đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu để lựa chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp vật tư thiết, tổng thầu xây dựng; Chi phí giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị; Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; Chi phí quản lý chi phí đầu tư xây dựng: tổng mức đầu tư, dự toán, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình, hợp đồng; Chi phí tư vấn quản lý dự án; Chi phí khác Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng nói trên: Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí bảo hiểm công trình; Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; Chi phí vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá trình tiền chạy thử và chạy thử. Dự phòng phí: Dự phòng phí bằng 10% chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác phù hợp với Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”. Lãi vay trong thời gian xây dựng: Lãi vay trong thời gian xây dựng được tính dựa vào tỷ lệ vốn vay và tiến độ huy động vốn Năm 2010 2011 Tháng 12 Quý I Nợ đầu kỳ 2,857,336.1 Vay trong kỳ 2,857,336.10 4,322,194.37 Trả nợ: 33,336 251,284 + Lãi phát sinh 33,336 251,284 + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2,857,336.1 7,179,530.5 KẾT QUẢ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Giá trị xây lắp và thiết bị Đơn vị tính: 1000 đồng STT Hạng mục xây dựng Đơn vị Khối lượng Giá trị trước thuế Đơn giá Thành tiền I Các hạng mục xây dựng công trình 1 Xây dựng văn phòng m² 200 2,500 500,000 2 Xây tường cao 2,4m m² 220 1,000 220,000 3 Xây dựng nhà xưởng m² 1,000 1,400 1,400,000 4 Xây dựng hồ xử lý nước thải m² 500 1,400 700,000 5 Xây dựng bãi để vật liệu gỗ m² 700 250 175,000 6 Xây dựng hồ xử lý hóa chất m² 200 1,400 280,000 7 Bãi đậu xe m² 200 250 50,000 8 Phần khối lượng san lấp mặt bằng m³ 1,600 40 64,000 TỔNG CỘNG 3,389,000 II Các hạng mục thiết bị 1 Xe cạp 1 400,000 400,000 2 Hệ thống điện 3 pha HT 1 500,000 500,000 3 Hệ thống máy nghiền, máy băm, lò hơi, nồi áp suất HT 1 3,000,000 3,000,000 4 Hệ thống cấp, thoát nước HT 1 498,000 498,000 5 Hệ thống PCCC HT 1 230,000 230,000 6 Máy phát điện Cái 1 350,000 350,000 7 Hệ thống máy chạy giấy ceo 1 lớp HT 1 1,500,000 1,500,000 9 Máy vi tính, điện thoại 30,000 30,000 10 Máy in, fax, photo,… 30,000 30,000 11 Tủ tài liệu, bàn ghế, dụng cụ văn phòng 21,000 21,000 TỔNG CỘNG 6,559,000 Tổng mức đầu tư Đơn vị tính: 1000 đồng STT Hạng mục Giá trị trước thuế Thuế VAT Giá trị sau thuế I Chi phí xây lắp 3,389,000 338,900 3,727,900 II. Giá trị thiết bị 6,559,000 6,559,000 III. Chi phí quản lý dự án =(GXL+GTB)*1,537% 152,901 15,290 168,191 IV. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 644,725 64,472 709,197 4.1 Chi phí khảo sát lập TKBVTC 381,818 38,182 420,000 4.2 Chi phí lập dự án=(1,3*Gxlsc+GXL+GTB)*0,33% 33,484 3,348 36,833 4.3 Chi phí thiết kế lập TKBVTC=GXL*2.7% 91,503 9,150 100,653 4.4 Chi phí thẩm tra thiết kế=GXL*0,066% 2,237 224 2,460 4.5 Chi phí thẩm tra dự toán=GXL*0,133% 4,507 451 4,958 4.6 Chi phí lập HSMT xây lắp=GXL*0,152% 5,151 515 5,666 4.7 Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị=GTB*0,142% 9,314 931 10,245 4.8 Chi phí giám sát thi công xây lắp=GXL*1.94% 65,747 6,575 72,321 4.9 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị=GTB*0,477% 31,286 3,129 34,415 4.10 Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị=GTB*0.3% 19,677 1,968 21,645 V Chi phí khác 182,179 18,218 200,397 5.1 Chi phí lán trại tạm phục vụ thi công=GXL*0.5% 16,945 1,695 18,640 5.3 Chi phí bảo hiểm xây dựng=GXL*0,5% 16,945 1,695 18,640 5.4 Chi phí kiểm toán=(GXL+GTB)*0,125%*70% 13,789 1,379 15,168 5.5 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán=(GXL+GTB)*0,081% 14,500 1,450 15,950 5.6 Chi phí rà phá bom mìn… 70,000 7,000 77,000 5.7 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 50,000 5,000 55,000 VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG=(GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 1,186,780 43,688 1,230,468 TỔNG CỘN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 12,114,585 480,568 12,595,153 VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN Nguồn vốn đầu tư của dự án Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư (Đvt: 1.000 đồng) STT Khoản mục chi phí Thành tiền trước thuế Thuế VAT 1 Chi phí xây dựng (VNĐ) 3,389,000.00 338,900.00 2 Chi phí thiết bị 6,559,000.00 0.00 3 Chi phí tư vấn đầu tư 644,724.73 64,472.47 4 Chi phí quản lý dự án 152,900.76 15,290.08 5 Chi phí khác 182,178.77 18,217.88 6 Dự phòng phí 1,186,780.43 43,688.04 TỔNG CỘNG 12,114,584.68 480,568.47 Tổng mức đầu tư 12,114,584.68 480,568.47 TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN STT Hạng mục Tháng 12/2010 Quý I/2011 Tổng Cộng 1 Chi phí xây dựng (VNĐ) 1,355,600.00 2,033,400.00 3,389,000 2 Chi phí thiết bị 2,623,600.00 3,935,400.00 6,559,000 3 Chi phí tư vấn đầu tư 257,889.89 386,834.84 644,725 4 Chi phí quản lý dự án 45,870.23 107,030.53 152,901 5 Chi phí khác 63,762.57 118,416.20 182,179 6 Dự phòng phí 474,712.17 712,068.26 1,186,780 7 Cộng 4,821,434.86 7,293,149.82 12,114,584.68 Nguồn vốn thực hiện dự án. STT Hạng mục Tháng 12/2010 Quý I/2011 Tổng cộng 1 Vốn chủ sở hữu (40%) 1,928,573.94 2,917,259.93 4,845,834 2 Vốn vay ngân hàng (lãi suất 12.5% năm) 2,892,860.91 4,375,889.89 7,268,751 Cộng 4,821,434.86 7,293,149.82 12,114,585 Với tổng mức đầu tư 12.114.585 ngàn đồng Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 40% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 4.821.434 ngàn đồng. Ngoài ra công ty dự định vay của Ngân hàng 60% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 7.293.149 ngàn đồng. Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 21 quý với lãi suất dự kiến theo mức lãi suất chung hiện nay là 14%/năm. Tuy nhiên với dự án này chúng tôi hy vọng sẽ được hổ trợ với mức lãi suất ưu đãi nhất và được giải ngân trong thời gian từ tháng 12 năm 2010 đến quý I năm 2011. Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động . Trả nợ gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ. Tiến độ rút vốn vay và trả nợ vay được trình bày ở bảng sau: Năm 2010 2011 Tháng 12 Quý I Nợ đầu kỳ 2,892,860.9 Vay trong kỳ 2,892,860.91 4,375,889.89 Trả nợ: 33,750 254,406 + Lãi phát sinh 33,750 254,406 + Nợ gốc Nợ cuối kỳ 2,892,860.9 7,268,750.8 Nguồn vốn : vốn chủ sơ hữu 40%, vốn vay 60%. Nhà đầu tư sẽ tăng vốn điều lệ của công ty và sẽ thu xếp với các ngân hàng thương mại để vay trung hạn. Hiện nay lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại khoảng 14%/năm. Với vốn đi vay chiếm 40% nguồn vốn đầu tư của dự án, do đó nhà đầu tư cần có định hướng cho việc thu xếp vốn để không ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Số vốn vay này kỳ vọng sẽ được giải ngân đầu tháng 12/2010 một lần với số tiền là 2.892.860.910 đồng và đầu tháng 1/2011 với số tiền 4.375.889.890 đồng. Trong thời gian xây dựng cuối mỗi quý sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì chưa có nguồn doanh thu với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng là 288.156.000 đồng. Lãi vay trong thời gian xây dựng được chi trả bằng số tiền dự phòng phí hoặc từ nguồn vay vốn ngân hàng. Khi dự án đi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt đầu trả vốn gốc. Thời gian trả nợ theo từng quý dự tính trong 5 năm với lãi suất 14%/năm, số tiền phải trả mỗi quý bao gồm lãi vay và vốn gốc với những khoản bằng nhau. Qua hoạch định nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án hoạt động hiệu quả, có khả năng trả nợ đúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư và các đối tác hợp tác như ngân hàng. Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng kế hoạch vay trả nợ trong phần phụ lục sau: Phương án hoàn trả vốn vay Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Phương án hoàn trả vốn vay được thể hiện cụ thể tại bảng sau: Số tiền vay 7,268,750.81 Thời gian vay 5 năm Lãi vay 14.0% Lịch trả nợ Năm 2011 2012 II III IV I II Nợ đầu kỳ 7,268,750.8 6,905,313.3 6,541,875.7 6,178,438.2 5,815,000.6 Trả nợ: 617,844 605,124 592,403 579,683 566,963 + Lãi phát sinh 254,406 241,686 228,966 216,245 203,525 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 Nợ cuối kỳ 6,905,313.3 6,541,875.7 6,178,438.2 5,815,000.6 5,451,563.1 Năm 2012 2013 III IV I II III IV Nợ đầu kỳ 5,451,563.1 5,088,126 4,724,688 4,361,250 3,997,813 3,634,375 Trả nợ: 554,242 541,522 528,802 516,081 503,361 490,641 + Lãi phát sinh 190,805 178,084 165,364 152,644 139,923 127,203 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 Nợ cuối kỳ 5,088,125.6 4,724,688 4,361,250 3,997,813 3,634,375 3,270,938 Năm 2014 2015 I II III IV I II Nợ đầu kỳ 3,270,938 2,907,500 2,544,063 2,180,625 1,817,188 1,453,750 Trả nợ: 477,920 465,200 452,480 439,759 427,039 414,319 + Lãi phát sinh 114,483 101,763 89,042 76,322 63,602 50,881 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 363,438 Nợ cuối kỳ 2,907,500 2,544,063 2,180,625 1,817,188 1,453,750 1,090,313 Năm  2015 2016 III IV I Nợ đầu kỳ 1,090,313 726,875 363,438 Trả nợ: 401,598 388,878 376,158 + Lãi phát sinh 38,161 25,441 12,720 + Nợ gốc 363,438 363,438 363,438 Nợ cuối kỳ 726,875 363,438 0 Hằng quý chủ đầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền đi vay là 363.438.000 đồng và số tiền này trả trong 20 quý tiếp theo còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự kiến thì đến quý I/ 2016 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá bán, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tư, cụ thể như sau: Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm 2011. Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay 60%; Doanh thu của dự án được tính theo đơn giá cho từng loại giấy... Chi phí hoạt động bao gồm: chi phí tiếp thị, quảng cáo; chi phí điện, nước; chi phí bảo trì, bảo hiểm; quỹ phúc lợi; chi phí nguyên liệu đầu vào; chi phí nguyên liệu hóa chất; chi phí vận chuyển; chi phí khác... Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao sẽ được tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn. Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao (xem phụ lục đính kèm). Lãi suất vay đối với nội tệ tạm tính: 14%/năm; Thời hạn trả nợ 5 năm, trả 1 năm 4 lần cả gốc và lãi; Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%. Các thông số giả định dùng tính toán hiệu quả kinh tế Tính toán chi phí Chi phí quảng cáo: Để giới thiệu các sản phầm của công ty đến người tiêu dùng hằng năm công ty chi ra khoảng 0.5% doanh thu. Chi phí điện, nước Theo ước tính hằng ngày để sản xuất ra 12 tấn giấy thì nhà máy tiêu thụ hết 2.000.000 đồng. Do đó chi phí điện hằng năm được tính dựa trện số ngày làm việc và sản lượng giấy thành phẩm được sản xuất ra. Chi phí này được tính như sau: Chi phí điện/năm = 2.000.000 đ x Sản lượng sản xuất/ngày x 292 ngày. Với các tính trung bình dựa trên số ngày sản xuất và sản lượng sản phẩm đầu ra như vậy ước tính 3 quý năm 2011 khoảng 328.500 ngàn đồng, năm 2012 khoảng 511.000 ngàn đồng. Chi phí bảo trì: Để máy móc, vật dụng được hoạt động tốt và bền qua thời gian, chủ đầu tư trích một khoảng 0,5% giá trị xây dựng, máy móc trang bị cho trường. Tương ứng với số tiền 60.573 ngàn đồng mỗi năm. Chi phí bảo hiểm: Hằng năm ước tính khoảng 12.115 ngàn đồng Chi phí quỹ phúc lợi, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… Chi phí này chiếm 23% chi phí lương, ước tính khoảng 775.905 ngàn đồng/năm Chi phí nguyên liệu đầu vào Dựa trên những thông tin từ thị trường gỗ dăm hiện nay thì giá của 1 tấn keo tươi ước tính khoảng 2.633.000 đồng/tấn. Theo kinh nghiệm của nhà đầu tư đã và đang làm trong lĩnh vực này cho biết 3 tấn keo tươi cho ra 1 tấn thành phẩm. Do đó chi phí nguyên liệu đầu vào hằng năm ước tính 8.073.800.000 đồng/năm. Chi phí này phụ thuộc vào số lượng thành phẩm sản xuất ra của nhà máy. Chi phí tiền thuê đất Dự án được xây dựng dựa trên tính khả thi của dự án, ngoài ra dự án còn được xây dựng dựa trên tinh thần góp phần xây dựng quê hương, chủ trương của chính quyền địa phương và ủy ban nhân dân Huyện, Tỉnh. Do đó phần chi phí đất đi thuê được tính ưu đãi, miễn chi phí thuê đất từ năm 1 đến năm thứ tư của dự án, tứ năm thứ 4 chi phí thuê đất được tính là 2.000 đồng/m². Chi phí thuê đất phải trả hằng năm từ năm thứ 4 là 40.000.000 đồng/năm Chi phí vận chuyển: Chủ đầu tư dự tính sẽ vận chuyển gỗ dăm từ nhà máy vào trong Tp. Hồ Chí Minh. Cứ 12 tấn sẽ vận chuyển một chuyến và chi phí cho 1 chuyến vận chuyển là 12.000.000 đồng. Chi phí nguyên liệu hóa chất Theo ước tính của chủ đầu tư thì cứ 3 tấn keo tươi qua xử lý hệ thống và hóa chất nhà sản xuất thu được khoảng 1 tấn thành phẩm. Chi phí hóa chất để sản xuất ra 1 tấn thành phẩm là 2.400.000 đồng. Chi phí khoảng 7.358.400.000 đồng trong năm 2012 Chi phí văn phòng phẩm, điện thoại. Do đã có thị trường đầu ra nên chủ đầu tư ước tính 25.000.000 đồng/ tháng. Mỗi năm chi phí này hết 300.000.000 đồng, chi phí này tăng 2%/ năm 11. Chi phí khác Chi phí này chiếm 8% các loại chi phí khác từ dự án, tương ứng với số tiền phải chi ra hằng năm là 1.624.058.000 đồng. Bảng tính chi phí hoạt động của dự án: STT HẠNG MỤC Năm hoạt động 2011 2012 2013 2014 2015 1 Chi phí tiếp thị , quảng cáo (0,3-1,5%DT) 83,768 142,934 155,067 176,884 192,432 2 Chi phí điện nước 328,500 511,000 552,367 597,870 647,997 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Chi phí trong 1 ngày 1,500 1,750 1,892 2,048 2,219 3 Chi phí bảo trì: 0,5% giá trị tài sản (không tính tiền đất) 45,430 60,573 63,602 66,782 70,121 4 Phí bảo hiểm 9,086 12,115 12,720 13,356 14,024 5 Quĩ phúc lợi , bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp, khen thưởng… 581,929 775,905 814,700 855,435 898,207 6 Chi phí nguyên vật liệu 5,190,300 8,073,800 8,727,393 9,446,346 10,238,347 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Chi phí trong 1 ngày 23,700 27,650 29,888 32,351 35,063 7 Chi phí tiền thuê đất 40,000 40,000 8 Chi phí vận chuyển 1,971,000 3,066,000 3,314,200 3,587,220 3,887,980 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Chi phí trong 1 ngày 9,000 10,500 11,350 12,285 13,315 9 Chi phí nguyên liệu hóa chất 4,730,400 7,358,400 7,954,080 8,609,328 9,331,152 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Chi phí trong 1 ngày 21,600 25,200 27,240 29,484 31,956 10 Văn phòng phẩm, điện thoại 225,000 300,000 306,000 312,120 318,362 11 Chi phí khác 1,184,887 1,624,058 1,752,010 1,896,427 2,051,090 TỔNG CỘNG 14,350,299 21,924,785 23,652,139 25,601,768 27,689,712 Doanh thu từ dự án: Với quy trình công nghệ hiện đại, kỹ thuật công nghệ tiên tiến cùng với việc tận dụng nguồn nguyên liệu vốn có sẵn từ nơi khai thác và thị trường đầu ra ổn định. Doanh thu của dự án bao gồm những hạng mục sau: XI.3.1 Doanh thu từ giấy xeo: Trong năm 2011 chủ đầu tư dự kiến chỉ sản xuất giấy xeo, trong năm này do mới đi vào hoạt động nên nhà máy mỗi ngày sản xuất ra khoảng 9 tấn giấy xeo bán ra với đơn giá 8.500.000 đồng/ 1 tấn, do đó doanh thu năm này khoảng 16.753.500 ngàn đồng. Trong những năm tiếp theo nhà máy sản xuất thêm giấy thái và giấy vàng nên sản lượng giấy xeo sản xuất trong ngày khoảng 6 tấn và bán ra với đơn giá 8.500.000 đồng/tấn trong năm 2010, 2011 và 2012 đến năm 2013 bán ra với đơn giá 8.925.000 đồng/ tấn. Sản lượng giấy xeo sẽ tăng 5% vào những năm tiếp theo. Như vậy doanh thu từ giấy xeo năm 2012 là 14.892.000 ngàn đồng và doanh thu này sẽ tăng vào các năm tiếp theo của dự án cùng với sản lượng và đơn giá. XI.3.2. Doanh thu từ giấy thái: Năm 2012 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy thái với công suất 2.5 tấn/ 1 ngày, đơn giá bán cho mỗi tấn giấy thái khoảng 10.200.000 đồng. Do đó doanh thu khoảng 7.446.000.000 đồng trong năm 2012. Doanh thu được tính như sau: Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% ở các năm tiếp theo trong vòng đời dự án được tính toán. XI.3.3. Doanh thu từ giấy vàng Năm 2012 nhà máy bắt đầu sản xuất giấy vàng với công suất 2 tấn/ 1 ngày, đơn giá bán cho mỗi tấn giấy thái khoảng 10.700.000 đồng. Do đó doanh thu khoảng 6.248.800.000 đồng trong năm 2012. Doanh thu được tính như sau: Doanh thu= Sản lượng x Đơn giá x Số ngày hoạt động/ năm Sản lượng giấy thái tăng 10%, đơn giá tăng 5% ở các năm tiếp theo trong vòng đời dự án được tính toán. Bảng tổng hợp doanh thu của dự án STT Hạng Mục Năm hoạt động 2011 2012 2013 2014 2015 1 Doanh thu từ giấy xeo 16,753,500 14,892,000 15,636,600 17,239,352 18,101,319 Số lượng xuất (tấn) 9 6 6.3 6.6 6.9 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Đơn giá (VND/tấn) 8,500 8,500 8,500 8,925 8,925 2 Doanh thu từ giấy thái - 7,446,000 8,190,600 9,460,143 10,406,157 Số lượng xuất (tấn) - 2.5 2.8 3.0 3.3 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Đơn giá (VND/tấn) 10,200 10,200 10,200 10,710 10,710 3 Doanh thu từ giấy vàng - 6,248,800 7,186,120 8,677,240 9,978,826 Số lượng xuất (tấn) - 2.0 2.3 2.6 3.0 Số ngày hoạt động 219 292 292 292 292 Đơn giá (VND/tấn) 10,700 10,700 10,700 11,235 11,235 TỔNG CỘNG 16,753,500 28,586,800 31,013,320 35,376,734 38,486,302 Các chỉ tiêu kinh tế của dự án Báo cáo thu nhập của dự án: BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Doanh thu 16,753,500 28,586,800 31,013,320 35,376,734 38,486,302 Chi phí 14,350,299 21,924,785 23,652,139 25,601,768 27,689,712 Chi phí lương 3,112,054 4,149,405 4,149,405 4,149,405 4,149,405 Chi phí khấu hao 723,992 965,322 965,322 965,322 965,322 Chi phí lãi vay 725,058 788,659 585,134 381,609 178,084 Lợi nhuận trước thuế (2,157,902) 758,629 1,661,319 4,278,630 5,503,779 Thuế TNDN (25%) 189,657 415,330 1,069,657 1,375,945 Lợi nhuận sau thuế (2,157,902) 568,972 1,245,990 3,208,972 4,127,834 Do nhà máy mới đi vào hoạt động từ quý II/2011 nên công suất cũng như chi phí chưa được tận dụng triệt để, Hơn nữa với ước tính của chủ đầu tư khi mua nguyên liệu đầu vào cao hơn so với gía nguyên liệu trên thị trường. Cho nên trong năm đầu chủ đầu tư lỗ 2.157.902.000 đồng. Tuy nhiên con số này chỉ là ước tính để đề phòng những biến động, rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Nhưng đến năm 2012 lợi nhuận từ hoạt động của nhà máy là 758.629.000 đồng. Ngoài khoảng thu nhập từ lợi nhuận trước thuế chủ đầu tư còn có một khoảng thu nhập khác được tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài sản. Lợi nhuận của nhà máy tăng dần vào các năm tiếp theo Bảng báo cáo ngân lưu: Năm 2010 2011 2012 2013 2014 0 1 2 3 4 NGÂN LƯU VÀO Doanh thu 16,753,500 28,586,800 31,013,320 35,376,734 Vay ngân hàng 2,892,861 4,375,890 Giá trị thanh lý Tổng ngân lưu vào 2,892,861 21,129,390 28,586,800 31,013,320 35,376,734 NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 4,821,435 7,293,150 Chi phí hoạt động, 14,350,299 21,924,785 23,652,139 25,601,768 Chi phí lương 3,112,054 4,149,405 4,149,405 4,149,405 Nợ vay 33,750 2,069,777 2,242,410 2,038,885 1,835,360 Tổng ngân lưu ra 4,855,185 26,825,279 28,316,599 29,840,429 31,586,533 Ngân lưu ròng trước thuế (1,962,324) (5,695,889) 270,201 1,172,891 3,790,202 Thuế TNDN - 189,657 415,330 Ngân lưu ròng sau thuế (1,962,324) (5,695,889) 270,201 983,234 3,374,872 Hệ số chiết khấu 1.00 0.87 0.76 0.66 0.57 Hiện giá ngân lưu ròng (1,962,324) (4,952,947) 204,311 646,492 1,929,594 Hiện giá tích luỹ (1,962,324) (6,915,271) (6,710,961) (6,064,468) (4,134,874) NPV 17,286,968 IRR 38% Tpb 6 TT Chỉ tiêu 1 Tổng mức đầu tư chưa bao gồm thuế GTGT 10% (1.000 đồng) 12.114.585 2 Giá trị hiện tại thực NPV (1.000 đồng) 17.286.968 3 Tỷ suất hòan vốn nội bộ IRR (%) 38% 4 Thời gian hoàn vốn (năm) 6 Đánh giá Hiệu quả Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 13 năm kể từ năm bắt đầu xây dựng và năm thanh lý. Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; nguồn thu từ vốn vay ngân hàng; giá trị tài sản đã khấu hao hết trong vòng 13 năm (không tính giá trị thanh lý cuối vòng đời dự án) Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tư ban đầu mua sắm MMTB và chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao), chi trả nợ vay ngân hàng gồm cả lãi vay và vốn gốc, tiền thuế nộp cho ngân sách Nhà Nước. Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay là re = 15% Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết quả cho thấy: Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV = 17.286.968.000 đồng >0 Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 38% Thời gian hoàn vốn tính là 6 năm (bao gồm cả năm đầu tư MMTB) Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số tài chính trên cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho chủ đầu tư so với nguồn vốn đầu tư ban đầu bỏ ra, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng của nhà đầu tư, và khả năng thu hồi vốn nhanh hơn so với kế hoạch đề ra. XIII.6. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 1. Hiệu quả kinh tế Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế tỉnh Quảng Nam nói chung và của huyện Quế Sơn nói riêng. Nhà nước, địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu nhập cho chủ đầu tư; 2. Lợi ích xã hội Không chỉ tiềm năng về mặt kinh tế mà dự án còn có giá trị to lớn về mặt xã hội. Khi dự án đi vào hoạt động tiêu thụ một lượng lớn cây keo, cây lá tràm, tạo mối an tâm đầu ra cho việc trồng cây của người nông dân miền núi. Trong những năm qua nền kinh tế nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do thời tiết, thiên tai, bão lũ làm cho đời sống người nông dân cơ cực. Mùa màng không có gì để thu hoạch, nhiều hộ nông dân không có đủ điều kiện để sinh sống. Từ khi có chủ trương của nhà nước về việc trồng cây ceo thì đời sống của những người dân nơi đây đỡ cơ cực hơn. Tuy nhiên công sức của người nông dân chưa được trả thỏa đáng cho giá mua cây keo tươi. Do đó dự án ra đời là một bài giải cho những bài toán này. Bên cạnh đó dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 17.286.968 ngàn đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR = 38 % ; thời gian hoà vốn sau 6 năm kể từ năm 2010. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động có trình độ cao và lao động không có trình độ cho Tỉnh Quảng Nam. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Việc thực hiện đầu tư Dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm góp phần vào việc phát triển KT- XH tỉnh Quảng Nam Báo cáo thuyết minh dự án xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm là cơ sở để nhà đầu tư triển khai các nguồn lực để phát triển. Không chỉ tiềm năng về kinh tế về thị trường nguyên liệu đầu vào và đầu ra cho sản phẩm mà dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động. Đặc biệt là dự án ra đời giải quyết mối quan tâm lo lắng của người nông dân, giúp họ cải thiện đời sống. Vậy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều yếu tố thuận lợi như sau: - Mang lại lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư. - Cải thiện tư tưởng và đời sống cho người nông dân - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, chủ trương kêu gọi đầu tư của nhà nước - Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho thấy dự án thực hiện sẽ mang lại nhiều hiệu quả. Kiến nghị Với thị trường đang có nhu cầu lớn về gỗ dăm, giảm nhập khẩu và đang đẩy mạnh để xuất khẩu đang là chiến lược và xu hướng của đất nước ta trong ngành này. Do đó việc ra đời của dự án rất phù hợp với tình hình chung của xã hội, đặc biệt là của tỉnh Quảng Nam trong vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa của tỉnh nhà. Hơn thế nữa dự án đi vào hoạt động sẽ giải quyết được công ăn việc làm, tạo thu nhập cho nhiều người. Điều đó cho thấy dự án rất khả thi về nhiều mặt. Đề nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện giúp đỡ chủ đầu tư để dự án sớm thi công và đưa vào hoạt động! Tp. HCM, ngày tháng năm 2010 CHỦ ĐẦU TƯ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ dăm.doc