Luận án Động cơ thúc đẩy ý định mua quần áo đã qua sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam

Nhà nước cần đưa ra các văn bản qui định về việc nhập khẩu QAĐQSD. Không nên để tất cả các sản phẩm quần áo đã qua sử dụng là hàng hóa cấm nhập khẩu, mà nên có sự phân loại về phẩm cấp, chất lượng của sản phẩm, qui định loại nguyên liệu sản xuất của quần áo, nơi sản xuất, năm sản xuất. Điều này giúp cho việc quản lý và xử lý rác thải thời trang hiệu quả hơn, tránh tình trạng nhập khẩu rác thải mạo danh dưới dạng là quần áo đã qua sử dụng mà không thể còn sử dụng được nữa vào Việt Nam. Bên cạnh đó cũng ưu tiên những sản phẩm mà nguyên liệu dệt may được sản xuất từ nguyên liệu hữu cơ có thể dễ dàng phân hủy hoặc tái chế không gây ô nhiễm môi trường khi phân hủy. Các qui định về giấy chứng nhận đảm bảo xử lý vi sinh, xư lý y tế các bộ quần áo đã qua sử dụng của nước xuất khẩu. Tiếp đến cần có các qui định trong việc phân loại và xử lý các sản phẩm sau nhập khẩu. Các sản phẩm này cần phải tiếp tục được xử lý vệ sinh đảm bảo đủ tiêu chuẩn, an toàn cho người xử dụng trước khi được đưa ra thị trường để tiêu thụ ở chu kỳ tiếp theo. Có thể gọi là các giấy chứng nhận đáp ứng đủ yêu cầu về mặt chất lượng và y tế

pdf250 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 28/01/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Động cơ thúc đẩy ý định mua quần áo đã qua sử dụng của người tiêu dùng Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
*** YDM <--- HLG .369 .047 7.769 *** YDM <--- MGT .082 .038 2.156 .031 YDM <--- DDA .086 .060 1.430 .153 YDM <--- DXH .109 .055 1.979 .048 YDM <--- XHO -.110 .044 -2.503 .012 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.007 .032 31.228 *** THT8 <--- THT .950 .024 40.384 *** THT3 <--- THT .996 .031 32.162 *** THT5 <--- THT .931 .034 27.411 *** THT4 <--- THT .970 .031 31.751 *** THT1 <--- THT .892 .032 27.628 *** THT2 <--- THT .864 .031 27.788 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .999 .029 35.030 *** GTR5 <--- GTR 1.000 .032 30.915 *** GTR9 <--- GTR .976 .031 31.793 *** GTR6 <--- GTR .996 .030 33.134 *** GTR4 <--- GTR .936 .033 28.718 *** GTR10 <--- GTR .938 .033 28.788 *** GTR2 <--- GTR .841 .035 23.933 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .978 .033 30.037 *** HLG2 <--- HLG .939 .032 29.135 *** HLG4 <--- HLG .903 .035 26.075 *** HLG5 <--- HLG .986 .033 30.135 *** HLG1 <--- HLG .919 .035 26.404 *** HLG7 <--- HLG .905 .033 27.599 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .969 .031 31.579 *** MGT2 <--- MGT .993 .033 30.093 *** MGT1 <--- MGT .985 .035 27.970 *** MGT7 <--- MGT .850 .034 25.110 *** MGT6 <--- MGT .779 .033 23.427 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .907 .034 26.936 *** DDA5 <--- DDA 1.032 .046 22.599 *** 195 Estimate S.E. C.R. P Label DDA7 <--- DDA 1.036 .044 23.687 *** DDA4 <--- DDA .945 .043 21.920 *** DDA1 <--- DDA 1.025 .046 22.399 *** DDA6 <--- DDA .914 .041 22.340 *** DDA8 <--- DDA 1.004 .043 23.177 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .995 .036 27.609 *** PHT3 <--- DXH .955 .035 27.261 *** MTR2 <--- DXH .920 .038 24.318 *** PHT4 <--- DXH .941 .037 25.278 *** MTR1 <--- DXH .908 .039 23.334 *** PHT5 <--- DXH .861 .037 23.012 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.029 .033 31.019 *** YDM5 <--- YDM .944 .036 26.165 *** YDM4 <--- YDM .952 .034 28.285 *** YDM1 <--- YDM .915 .038 23.828 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.026 .031 33.427 *** XHO3 <--- XHO .982 .030 32.753 *** XHO4 <--- XHO .918 .033 28.168 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate YDM <--- THT .056 YDM <--- GTR .282 YDM <--- HLG .366 YDM <--- MGT .082 YDM <--- DDA .077 YDM <--- DXH .100 YDM <--- XHO -.111 THT7 <--- THT .840 THT6 <--- THT .856 THT8 <--- THT .811 THT3 <--- THT .871 THT5 <--- THT .790 THT4 <--- THT .865 THT1 <--- THT .794 THT2 <--- THT .797 GTR7 <--- GTR .874 GTR8 <--- GTR .873 GTR5 <--- GTR .818 GTR9 <--- GTR .831 196 Estimate GTR6 <--- GTR .849 GTR4 <--- GTR .785 GTR10 <--- GTR .786 GTR2 <--- GTR .700 HLG6 <--- HLG .846 HLG3 <--- HLG .836 HLG2 <--- HLG .821 HLG4 <--- HLG .764 HLG5 <--- HLG .838 HLG1 <--- HLG .772 HLG7 <--- HLG .793 MGT4 <--- MGT .864 MGT3 <--- MGT .853 MGT2 <--- MGT .829 MGT1 <--- MGT .793 MGT7 <--- MGT .741 MGT6 <--- MGT .708 DDA3 <--- DDA .750 DDA2 <--- DDA .701 DDA5 <--- DDA .771 DDA7 <--- DDA .803 DDA4 <--- DDA .750 DDA1 <--- DDA .765 DDA6 <--- DDA .763 DDA8 <--- DDA .788 PHT2 <--- DXH .822 PHT1 <--- DXH .822 PHT3 <--- DXH .814 MTR2 <--- DXH .752 PHT4 <--- DXH .772 MTR1 <--- DXH .730 PHT5 <--- DXH .721 YDM2 <--- YDM .864 YDM3 <--- YDM .849 YDM5 <--- YDM .764 YDM4 <--- YDM .803 YDM1 <--- YDM .718 XHO1 <--- XHO .859 XHO2 <--- XHO .884 XHO3 <--- XHO .873 XHO4 <--- XHO .798 197 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label THT XHO .550 .039 14.262 *** THT DXH .425 .034 12.679 *** THT DDA .460 .035 13.148 *** THT MGT .380 .034 11.250 *** THT HLG .414 .035 11.996 *** THT GTR .487 .036 13.500 *** GTR HLG .518 .037 13.998 *** HLG MGT .468 .036 12.975 *** MGT DDA .407 .033 12.213 *** GTR MGT .451 .035 12.788 *** GTR DDA .500 .036 13.886 *** GTR DXH .472 .035 13.657 *** GTR XHO .448 .036 12.622 *** HLG DDA .477 .036 13.390 *** HLG DXH .509 .036 14.113 *** HLG XHO .421 .035 11.955 *** MGT DXH .428 .034 12.700 *** MGT XHO .405 .035 11.598 *** DDA DXH .471 .035 13.664 *** DDA XHO .443 .035 12.755 *** DXH XHO .461 .035 13.196 *** e1 e3 .171 .016 10.906 *** e30 e31 .217 .021 10.094 *** e41 e43 .160 .019 8.300 *** e28 e29 .149 .019 7.674 *** e19 e22 .127 .017 7.644 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate THT XHO .700 THT DXH .593 THT DDA .665 THT MGT .489 THT HLG .536 THT GTR .626 GTR HLG .665 HLG MGT .602 MGT DDA .586 GTR MGT .576 GTR DDA .719 GTR DXH .654 GTR XHO .567 198 Estimate HLG DDA .689 HLG DXH .709 HLG XHO .535 MGT DXH .594 MGT XHO .512 DDA DXH .735 DDA XHO .630 DXH XHO .632 e1 e3 .499 e30 e31 .431 e41 e43 .351 e28 e29 .318 e19 e22 .332 Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate YDM .577 XHO4 .637 XHO3 .763 XHO2 .781 XHO1 .738 YDM1 .515 YDM4 .645 YDM5 .584 YDM3 .722 YDM2 .747 PHT5 .520 MTR1 .533 PHT4 .597 MTR2 .566 PHT3 .663 PHT1 .675 PHT2 .676 DDA8 .621 DDA6 .582 DDA1 .584 DDA4 .562 DDA7 .646 DDA5 .594 DDA2 .491 DDA3 .563 MGT6 .501 MGT7 .550 199 Estimate MGT1 .630 MGT2 .688 MGT3 .728 MGT4 .746 HLG7 .629 HLG1 .596 HLG5 .702 HLG4 .584 HLG2 .675 HLG3 .699 HLG6 .716 GTR2 .490 GTR10 .617 GTR4 .616 GTR6 .721 GTR9 .690 GTR5 .669 GTR8 .762 GTR7 .764 THT2 .635 THT1 .630 THT4 .748 THT5 .624 THT3 .759 THT8 .658 THT6 .733 THT7 .705 Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 139 3674.469 1292 .000 2.844 Saturated model 1431 .000 0 Independence model 53 37530.610 1378 .000 27.236 Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .043 .845 .828 .763 Saturated model .000 1.000 Independence model .457 .089 .054 .086 NFI RFI IFI TLI Model CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model .902 .896 .934 .930 .934 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 200 Model PRATIO PNFI PCFI Default model .938 .846 .876 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 Model NCP LO 90 HI 90 Default model 2382.469 2205.148 2567.339 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 36152.610 35524.361 36787.216 Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 4.470 2.898 2.683 3.123 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 45.658 43.981 43.217 44.753 Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .047 .046 .049 .992 Independence model .179 .177 .180 .000 Model AIC BCC BIC CAIC Default model 3952.469 3972.016 4607.570 4746.570 Saturated model 2862.000 3063.234 9606.240 11037.240 Independence model 37636.610 37644.063 37886.396 37939.396 Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 4.808 4.593 5.033 4.832 Saturated model 3.482 3.482 3.482 3.727 Independence model 45.787 45.022 46.559 45.796 HOELTER HOELTER Model .05 .01 Default model 308 317 Independence model 33 33 Minimization: .054 Miscellaneous: 1.540 Bootstrap: .000 Total: 1.594 201 PHỤ LỤC 10 PHÂN TÍCH CẤU TRÚC ĐA NHÓM 1. Phân tích sự khác biệt về giới tính Regression Weights: (NAM - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .075 .071 1.063 .288 YDM <--- GTR .271 .070 3.883 *** YDM <--- HLG .387 .076 5.061 *** YDM <--- MGT .202 .055 3.644 *** YDM <--- DDA .196 .092 2.136 .033 YDM <--- DXH -.059 .076 -.778 .437 YDM <--- XHO -.106 .078 -1.355 .175 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT .989 .047 20.855 *** THT8 <--- THT .910 .036 25.501 *** THT3 <--- THT .962 .046 20.912 *** THT5 <--- THT .907 .051 17.829 *** THT4 <--- THT .924 .045 20.460 *** THT1 <--- THT .883 .047 18.645 *** THT2 <--- THT .839 .048 17.497 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR 1.000 .044 22.720 *** GTR5 <--- GTR .989 .051 19.423 *** GTR9 <--- GTR 1.020 .046 21.937 *** GTR6 <--- GTR 1.010 .048 20.993 *** GTR4 <--- GTR .972 .050 19.379 *** GTR10 <--- GTR .970 .049 19.995 *** GTR2 <--- GTR .862 .053 16.178 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .942 .050 19.014 *** HLG2 <--- HLG .946 .049 19.332 *** HLG4 <--- HLG .906 .051 17.778 *** HLG5 <--- HLG 1.002 .050 20.098 *** HLG1 <--- HLG .972 .053 18.380 *** HLG7 <--- HLG .949 .052 18.362 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT 1.009 .043 23.489 *** MGT2 <--- MGT .995 .045 22.289 *** MGT1 <--- MGT .956 .048 19.975 *** MGT7 <--- MGT .869 .049 17.678 *** MGT6 <--- MGT .775 .046 16.902 *** DDA3 <--- DDA 1.000 202 Estimate S.E. C.R. P Label DDA2 <--- DDA .911 .049 18.443 *** DDA5 <--- DDA .970 .067 14.482 *** DDA7 <--- DDA 1.018 .065 15.635 *** DDA4 <--- DDA .978 .064 15.168 *** DDA1 <--- DDA 1.059 .069 15.403 *** DDA6 <--- DDA .955 .063 15.259 *** DDA8 <--- DDA .992 .064 15.485 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .993 .052 19.115 *** PHT3 <--- DXH .996 .050 20.049 *** MTR2 <--- DXH .882 .053 16.484 *** PHT4 <--- DXH .919 .051 17.919 *** MTR1 <--- DXH .887 .055 16.110 *** PHT5 <--- DXH .887 .055 16.209 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.011 .047 21.622 *** YDM5 <--- YDM .939 .050 18.612 *** YDM4 <--- YDM .899 .049 18.524 *** YDM1 <--- YDM .900 .056 16.040 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.066 .048 22.079 *** XHO3 <--- XHO 1.014 .047 21.349 *** XHO4 <--- XHO .921 .051 18.028 *** Standardized Regression Weights: (NAM - Default model) Estimate YDM <--- THT .073 YDM <--- GTR .262 YDM <--- HLG .363 YDM <--- MGT .205 YDM <--- DDA .172 YDM <--- DXH -.054 YDM <--- XHO -.102 THT7 <--- THT .843 THT6 <--- THT .872 THT8 <--- THT .804 THT3 <--- THT .873 THT5 <--- THT .793 THT4 <--- THT .862 THT1 <--- THT .816 THT2 <--- THT .784 GTR7 <--- GTR .869 GTR8 <--- GTR .881 203 Estimate GTR5 <--- GTR .811 GTR9 <--- GTR .865 GTR6 <--- GTR .846 GTR4 <--- GTR .810 GTR10 <--- GTR .824 GTR2 <--- GTR .726 HLG6 <--- HLG .854 HLG3 <--- HLG .820 HLG2 <--- HLG .829 HLG4 <--- HLG .787 HLG5 <--- HLG .847 HLG1 <--- HLG .805 HLG7 <--- HLG .803 MGT4 <--- MGT .878 MGT3 <--- MGT .894 MGT2 <--- MGT .871 MGT1 <--- MGT .823 MGT7 <--- MGT .768 MGT6 <--- MGT .747 DDA3 <--- DDA .769 DDA2 <--- DDA .694 DDA5 <--- DDA .749 DDA7 <--- DDA .799 DDA4 <--- DDA .779 DDA1 <--- DDA .789 DDA6 <--- DDA .783 DDA8 <--- DDA .792 PHT2 <--- DXH .845 PHT1 <--- DXH .834 PHT3 <--- DXH .859 MTR2 <--- DXH .760 PHT4 <--- DXH .801 MTR1 <--- DXH .748 PHT5 <--- DXH .750 YDM2 <--- YDM .870 YDM3 <--- YDM .875 YDM5 <--- YDM .804 YDM4 <--- YDM .801 YDM1 <--- YDM .732 XHO1 <--- XHO .859 XHO2 <--- XHO .894 XHO3 <--- XHO .877 XHO4 <--- XHO .795 204 Squared Multiple Correlations: (NAM - Default model) Estimate YDM .656 XHO4 .631 XHO3 .769 XHO2 .799 XHO1 .737 YDM1 .536 YDM4 .642 YDM5 .646 YDM3 .766 YDM2 .757 PHT5 .563 MTR1 .560 PHT4 .642 MTR2 .577 PHT3 .737 PHT1 .696 PHT2 .714 DDA8 .628 DDA6 .613 DDA1 .622 DDA4 .607 DDA7 .638 DDA5 .561 DDA2 .481 DDA3 .591 MGT6 .559 MGT7 .590 MGT1 .677 MGT2 .758 MGT3 .798 MGT4 .772 HLG7 .645 HLG1 .648 HLG5 .717 HLG4 .619 HLG2 .687 HLG3 .672 HLG6 .729 GTR2 .527 GTR10 .679 GTR4 .656 GTR6 .716 GTR9 .749 205 Estimate GTR5 .658 GTR8 .776 GTR7 .756 THT2 .614 THT1 .665 THT4 .743 THT5 .629 THT3 .762 THT8 .646 THT6 .760 THT7 .711 Regression Weights: (NỮ - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .079 .061 1.305 .192 YDM <--- GTR .316 .063 5.050 *** YDM <--- HLG .343 .059 5.823 *** YDM <--- MGT -.063 .055 -1.154 .248 YDM <--- DDA -.051 .081 -.627 .531 YDM <--- DXH .285 .084 3.408 *** YDM <--- XHO -.129 .053 -2.464 .014 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.026 .045 23.014 *** THT8 <--- THT .990 .032 31.408 *** THT3 <--- THT 1.035 .042 24.408 *** THT5 <--- THT .955 .046 20.577 *** THT4 <--- THT 1.015 .042 24.170 *** THT1 <--- THT .905 .045 20.221 *** THT2 <--- THT .891 .041 21.623 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR 1.003 .038 26.226 *** GTR5 <--- GTR 1.006 .042 23.951 *** GTR9 <--- GTR .934 .042 22.472 *** GTR6 <--- GTR .992 .039 25.489 *** GTR4 <--- GTR .908 .044 20.819 *** GTR10 <--- GTR .919 .045 20.504 *** GTR2 <--- GTR .834 .048 17.526 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG 1.009 .043 23.472 *** HLG2 <--- HLG .930 .043 21.817 *** HLG4 <--- HLG .900 .047 19.249 *** HLG5 <--- HLG .969 .043 22.466 *** 206 Estimate S.E. C.R. P Label HLG1 <--- HLG .874 .046 19.051 *** HLG7 <--- HLG .867 .042 20.685 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .923 .044 21.062 *** MGT2 <--- MGT .988 .049 20.362 *** MGT1 <--- MGT 1.017 .052 19.662 *** MGT7 <--- MGT .825 .047 17.526 *** MGT6 <--- MGT .780 .048 16.145 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .895 .046 19.402 *** DDA5 <--- DDA 1.092 .063 17.285 *** DDA7 <--- DDA 1.054 .060 17.699 *** DDA4 <--- DDA .917 .058 15.776 *** DDA1 <--- DDA .991 .061 16.149 *** DDA6 <--- DDA .876 .054 16.209 *** DDA8 <--- DDA 1.024 .059 17.253 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH 1.003 .051 19.536 *** PHT3 <--- DXH .920 .050 18.467 *** MTR2 <--- DXH .964 .054 17.695 *** PHT4 <--- DXH .974 .055 17.794 *** MTR1 <--- DXH .936 .056 16.730 *** PHT5 <--- DXH .837 .052 16.068 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.054 .047 22.215 *** YDM5 <--- YDM .954 .052 18.453 *** YDM4 <--- YDM 1.011 .047 21.296 *** YDM1 <--- YDM .931 .054 17.393 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO .984 .040 24.889 *** XHO3 <--- XHO .951 .038 24.868 *** XHO4 <--- XHO .914 .042 21.829 *** Standardized Regression Weights: (NỮ - Default model) Estimate YDM <--- THT .080 YDM <--- GTR .322 YDM <--- HLG .361 YDM <--- MGT -.062 YDM <--- DDA -.046 YDM <--- DXH .262 YDM <--- XHO -.137 THT7 <--- THT .834 207 Estimate THT6 <--- THT .843 THT8 <--- THT .815 THT3 <--- THT .873 THT5 <--- THT .784 THT4 <--- THT .868 THT1 <--- THT .775 THT2 <--- THT .810 GTR7 <--- GTR .875 GTR8 <--- GTR .863 GTR5 <--- GTR .823 GTR9 <--- GTR .795 GTR6 <--- GTR .851 GTR4 <--- GTR .759 GTR10 <--- GTR .752 GTR2 <--- GTR .679 HLG6 <--- HLG .842 HLG3 <--- HLG .852 HLG2 <--- HLG .814 HLG4 <--- HLG .749 HLG5 <--- HLG .829 HLG1 <--- HLG .746 HLG7 <--- HLG .786 MGT4 <--- MGT .851 MGT3 <--- MGT .807 MGT2 <--- MGT .789 MGT1 <--- MGT .770 MGT7 <--- MGT .711 MGT6 <--- MGT .670 DDA3 <--- DDA .734 DDA2 <--- DDA .702 DDA5 <--- DDA .790 DDA7 <--- DDA .808 DDA4 <--- DDA .725 DDA1 <--- DDA .741 DDA6 <--- DDA .744 DDA8 <--- DDA .789 PHT2 <--- DXH .795 PHT1 <--- DXH .807 PHT3 <--- DXH .772 MTR2 <--- DXH .748 PHT4 <--- DXH .750 MTR1 <--- DXH .715 PHT5 <--- DXH .691 YDM2 <--- YDM .856 208 Estimate YDM3 <--- YDM .830 YDM5 <--- YDM .733 YDM4 <--- YDM .807 YDM1 <--- YDM .702 XHO1 <--- XHO .862 XHO2 <--- XHO .870 XHO3 <--- XHO .870 XHO4 <--- XHO .804 Squared Multiple Correlations: (NỮ - Default model) Estimate YDM .547 XHO4 .647 XHO3 .757 XHO2 .757 XHO1 .742 YDM1 .493 YDM4 .651 YDM5 .537 YDM3 .688 YDM2 .732 PHT5 .477 MTR1 .512 PHT4 .563 MTR2 .559 PHT3 .596 PHT1 .651 PHT2 .632 DDA8 .622 DDA6 .553 DDA1 .549 DDA4 .525 DDA7 .653 DDA5 .624 DDA2 .493 DDA3 .538 MGT6 .449 MGT7 .506 MGT1 .594 MGT2 .623 MGT3 .652 MGT4 .723 HLG7 .618 209 Estimate HLG1 .556 HLG5 .687 HLG4 .561 HLG2 .663 HLG3 .725 HLG6 .709 GTR2 .461 GTR10 .566 GTR4 .577 GTR6 .724 GTR9 .631 GTR5 .678 GTR8 .746 GTR7 .766 THT2 .657 THT1 .601 THT4 .754 THT5 .615 THT3 .763 THT8 .665 THT6 .710 THT7 .695 2. Phân tích sự khác biệt về thu nhập Regression Weights: (Dưới 5 triệu/ tháng - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .148 .070 2.099 .036 YDM <--- GTR .174 .076 2.292 .022 YDM <--- HLG .379 .082 4.635 *** YDM <--- MGT .130 .057 2.279 .023 YDM <--- DDA .204 .088 2.311 .021 YDM <--- DXH -.171 .087 -1.974 .048 YDM <--- XHO .039 .070 .561 .575 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT .984 .051 19.381 *** THT8 <--- THT .939 .040 23.645 *** THT3 <--- THT .976 .050 19.446 *** THT5 <--- THT .980 .054 18.130 *** THT4 <--- THT .953 .049 19.279 *** THT1 <--- THT .881 .051 17.256 *** 210 Estimate S.E. C.R. P Label THT2 <--- THT .840 .049 17.187 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .999 .047 21.461 *** GTR5 <--- GTR 1.007 .052 19.250 *** GTR9 <--- GTR 1.037 .048 21.716 *** GTR6 <--- GTR 1.000 .050 20.197 *** GTR4 <--- GTR .996 .054 18.530 *** GTR10 <--- GTR .998 .054 18.642 *** GTR2 <--- GTR .841 .057 14.764 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG 1.029 .055 18.867 *** HLG2 <--- HLG .984 .053 18.446 *** HLG4 <--- HLG .897 .058 15.434 *** HLG5 <--- HLG .971 .054 17.854 *** HLG1 <--- HLG .953 .056 17.000 *** HLG7 <--- HLG .943 .055 17.275 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .943 .049 19.312 *** MGT2 <--- MGT .962 .050 19.429 *** MGT1 <--- MGT 1.004 .055 18.407 *** MGT7 <--- MGT .758 .053 14.416 *** MGT6 <--- MGT .683 .052 13.116 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .914 .049 18.681 *** DDA5 <--- DDA .961 .071 13.505 *** DDA7 <--- DDA 1.022 .070 14.638 *** DDA4 <--- DDA .914 .069 13.267 *** DDA1 <--- DDA .999 .072 13.827 *** DDA6 <--- DDA .876 .065 13.423 *** DDA8 <--- DDA .954 .068 14.013 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .933 .056 16.726 *** PHT3 <--- DXH .932 .056 16.578 *** MTR2 <--- DXH .879 .060 14.714 *** PHT4 <--- DXH .972 .061 15.972 *** MTR1 <--- DXH .821 .062 13.239 *** PHT5 <--- DXH .896 .060 14.893 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM .951 .051 18.495 *** YDM5 <--- YDM .966 .055 17.527 *** YDM4 <--- YDM .846 .052 16.269 *** YDM1 <--- YDM .913 .060 15.153 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.034 .053 19.354 *** 211 Estimate S.E. C.R. P Label XHO3 <--- XHO 1.005 .054 18.670 *** XHO4 <--- XHO .930 .055 16.824 *** Standardized Regression Weights: (Dưới 5 triệu/ tháng - Default model) Estimate YDM <--- THT .146 YDM <--- GTR .166 YDM <--- HLG .354 YDM <--- MGT .129 YDM <--- DDA .182 YDM <--- DXH -.148 YDM <--- XHO .039 THT7 <--- THT .825 THT6 <--- THT .844 THT8 <--- THT .798 THT3 <--- THT .846 THT5 <--- THT .808 THT4 <--- THT .841 THT1 <--- THT .781 THT2 <--- THT .779 GTR7 <--- GTR .859 GTR8 <--- GTR .857 GTR5 <--- GTR .805 GTR9 <--- GTR .862 GTR6 <--- GTR .828 GTR4 <--- GTR .787 GTR10 <--- GTR .790 GTR2 <--- GTR .677 HLG6 <--- HLG .824 HLG3 <--- HLG .836 HLG2 <--- HLG .825 HLG4 <--- HLG .726 HLG5 <--- HLG .806 HLG1 <--- HLG .781 HLG7 <--- HLG .787 MGT4 <--- MGT .858 MGT3 <--- MGT .828 MGT2 <--- MGT .831 MGT1 <--- MGT .803 MGT7 <--- MGT .681 MGT6 <--- MGT .635 DDA3 <--- DDA .738 DDA2 <--- DDA .706 212 Estimate DDA5 <--- DDA .725 DDA7 <--- DDA .783 DDA4 <--- DDA .713 DDA1 <--- DDA .741 DDA6 <--- DDA .721 DDA8 <--- DDA .751 PHT2 <--- DXH .832 PHT1 <--- DXH .776 PHT3 <--- DXH .771 MTR2 <--- DXH .707 PHT4 <--- DXH .750 MTR1 <--- DXH .653 PHT5 <--- DXH .713 YDM2 <--- YDM .866 YDM3 <--- YDM .808 YDM5 <--- YDM .780 YDM4 <--- YDM .742 YDM1 <--- YDM .706 XHO1 <--- XHO .821 XHO2 <--- XHO .871 XHO3 <--- XHO .848 XHO4 <--- XHO .787 Squared Multiple Correlations: (Dưới 5 triệu/ tháng - Default model) Estimate YDM .537 XHO4 .619 XHO3 .719 XHO2 .758 XHO1 .674 YDM1 .499 YDM4 .550 YDM5 .608 YDM3 .652 YDM2 .749 PHT5 .508 MTR1 .426 PHT4 .563 MTR2 .500 PHT3 .594 PHT1 .602 PHT2 .692 DDA8 .564 213 Estimate DDA6 .520 DDA1 .550 DDA4 .509 DDA7 .612 DDA5 .526 DDA2 .499 DDA3 .545 MGT6 .403 MGT7 .463 MGT1 .645 MGT2 .691 MGT3 .685 MGT4 .736 HLG7 .620 HLG1 .610 HLG5 .649 HLG4 .528 HLG2 .680 HLG3 .699 HLG6 .680 GTR2 .458 GTR10 .624 GTR4 .619 GTR6 .686 GTR9 .743 GTR5 .648 GTR8 .734 GTR7 .738 THT2 .607 THT1 .610 THT4 .708 THT5 .653 THT3 .716 THT8 .636 THT6 .713 THT7 .680 Regression Weights: (Từ 5 – 15 triệu/tháng - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .071 .066 1.069 .285 YDM <--- GTR .260 .070 3.713 *** YDM <--- HLG .307 .075 4.091 *** 214 Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- MGT .053 .057 .924 .355 YDM <--- DDA -.049 .097 -.506 .613 YDM <--- DXH .336 .087 3.865 *** YDM <--- XHO -.139 .060 -2.298 .022 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.020 .049 21.012 *** THT8 <--- THT .959 .035 27.763 *** THT3 <--- THT 1.045 .046 22.575 *** THT5 <--- THT .898 .050 17.913 *** THT4 <--- THT .984 .045 21.876 *** THT1 <--- THT .929 .049 19.009 *** THT2 <--- THT .936 .048 19.650 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .999 .043 23.375 *** GTR5 <--- GTR .986 .048 20.613 *** GTR9 <--- GTR .930 .047 19.827 *** GTR6 <--- GTR 1.012 .043 23.381 *** GTR4 <--- GTR .875 .047 18.700 *** GTR10 <--- GTR .885 .047 18.739 *** GTR2 <--- GTR .818 .051 15.888 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .987 .053 18.752 *** HLG2 <--- HLG .920 .053 17.455 *** HLG4 <--- HLG .909 .054 16.734 *** HLG5 <--- HLG 1.014 .052 19.560 *** HLG1 <--- HLG .934 .058 16.168 *** HLG7 <--- HLG .883 .053 16.712 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .949 .043 21.831 *** MGT2 <--- MGT .988 .049 20.086 *** MGT1 <--- MGT .975 .051 19.016 *** MGT7 <--- MGT .906 .049 18.575 *** MGT6 <--- MGT .837 .048 17.323 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .927 .056 16.428 *** DDA5 <--- DDA 1.125 .074 15.302 *** DDA7 <--- DDA 1.069 .070 15.302 *** DDA4 <--- DDA .974 .066 14.658 *** DDA1 <--- DDA 1.066 .073 14.672 *** DDA6 <--- DDA .932 .063 14.694 *** DDA8 <--- DDA 1.075 .070 15.285 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH 1.049 .055 19.190 *** PHT3 <--- DXH .959 .050 19.276 *** 215 Estimate S.E. C.R. P Label MTR2 <--- DXH .964 .057 17.035 *** PHT4 <--- DXH .959 .054 17.717 *** MTR1 <--- DXH .954 .057 16.735 *** PHT5 <--- DXH .858 .055 15.650 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.090 .053 20.610 *** YDM5 <--- YDM .950 .058 16.372 *** YDM4 <--- YDM 1.083 .053 20.307 *** YDM1 <--- YDM .864 .061 14.154 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO .998 .042 23.839 *** XHO3 <--- XHO .957 .040 24.156 *** XHO4 <--- XHO .948 .044 21.628 *** Standardized Regression Weights: (Từ 5 – 15 triệu/tháng - Default model) Estimate YDM <--- THT .072 YDM <--- GTR .275 YDM <--- HLG .309 YDM <--- MGT .056 YDM <--- DDA -.043 YDM <--- DXH .333 YDM <--- XHO -.152 THT7 <--- THT .844 THT6 <--- THT .859 THT8 <--- THT .814 THT3 <--- THT .894 THT5 <--- THT .779 THT4 <--- THT .879 THT1 <--- THT .809 THT2 <--- THT .826 GTR7 <--- GTR .883 GTR8 <--- GTR .869 GTR5 <--- GTR .816 GTR9 <--- GTR .799 GTR6 <--- GTR .869 GTR4 <--- GTR .772 GTR10 <--- GTR .773 GTR2 <--- GTR .698 HLG6 <--- HLG .828 HLG3 <--- HLG .827 HLG2 <--- HLG .789 216 Estimate HLG4 <--- HLG .765 HLG5 <--- HLG .850 HLG1 <--- HLG .748 HLG7 <--- HLG .765 MGT4 <--- MGT .871 MGT3 <--- MGT .864 MGT2 <--- MGT .825 MGT1 <--- MGT .799 MGT7 <--- MGT .789 MGT6 <--- MGT .756 DDA3 <--- DDA .730 DDA2 <--- DDA .689 DDA5 <--- DDA .809 DDA7 <--- DDA .809 DDA4 <--- DDA .777 DDA1 <--- DDA .778 DDA6 <--- DDA .779 DDA8 <--- DDA .808 PHT2 <--- DXH .815 PHT1 <--- DXH .850 PHT3 <--- DXH .852 MTR2 <--- DXH .784 PHT4 <--- DXH .805 MTR1 <--- DXH .774 PHT5 <--- DXH .736 YDM2 <--- YDM .849 YDM3 <--- YDM .863 YDM5 <--- YDM .744 YDM4 <--- YDM .856 YDM1 <--- YDM .671 XHO1 <--- XHO .888 XHO2 <--- XHO .881 XHO3 <--- XHO .887 XHO4 <--- XHO .840 Squared Multiple Correlations: (Từ 5 – 15 triệu/tháng - Default model) Estimate YDM .624 XHO4 .705 XHO3 .787 XHO2 .777 XHO1 .788 YDM1 .450 217 Estimate YDM4 .732 YDM5 .554 YDM3 .746 YDM2 .722 PHT5 .542 MTR1 .599 PHT4 .648 MTR2 .614 PHT3 .727 PHT1 .722 PHT2 .665 DDA8 .653 DDA6 .606 DDA1 .605 DDA4 .603 DDA7 .654 DDA5 .654 DDA2 .475 DDA3 .533 MGT6 .571 MGT7 .622 MGT1 .638 MGT2 .680 MGT3 .746 MGT4 .759 HLG7 .585 HLG1 .560 HLG5 .722 HLG4 .586 HLG2 .622 HLG3 .684 HLG6 .685 GTR2 .487 GTR10 .598 GTR4 .597 GTR6 .755 GTR9 .638 GTR5 .665 GTR8 .755 GTR7 .779 THT2 .682 THT1 .655 THT4 .772 THT5 .607 218 Estimate THT3 .800 THT8 .663 THT6 .738 THT7 .712 Regression Weights: (Trên 15 triệu/tháng - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .038 .130 .289 .772 YDM <--- GTR .491 .108 4.548 *** YDM <--- HLG .558 .101 5.517 *** YDM <--- MGT -.016 .102 -.162 .872 YDM <--- DDA -.068 .157 -.435 .664 YDM <--- DXH .246 .142 1.735 .083 YDM <--- XHO -.467 .141 -3.321 *** THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.009 .077 13.137 *** THT8 <--- THT .929 .044 21.083 *** THT3 <--- THT .896 .069 12.920 *** THT5 <--- THT .851 .085 9.977 *** THT4 <--- THT .949 .072 13.213 *** THT1 <--- THT .803 .077 10.393 *** THT2 <--- THT .716 .073 9.757 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR 1.011 .069 14.720 *** GTR5 <--- GTR .999 .084 11.942 *** GTR9 <--- GTR .999 .081 12.296 *** GTR6 <--- GTR .944 .079 11.951 *** GTR4 <--- GTR .924 .086 10.795 *** GTR10 <--- GTR .948 .084 11.319 *** GTR2 <--- GTR .823 .088 9.333 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .870 .063 13.856 *** HLG2 <--- HLG .890 .057 15.524 *** HLG4 <--- HLG .878 .069 12.757 *** HLG5 <--- HLG .956 .065 14.610 *** HLG1 <--- HLG .847 .068 12.405 *** HLG7 <--- HLG .891 .062 14.463 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT 1.111 .086 12.973 *** MGT2 <--- MGT 1.087 .095 11.446 *** MGT1 <--- MGT .957 .098 9.736 *** MGT7 <--- MGT .912 .094 9.690 *** 219 Estimate S.E. C.R. P Label MGT6 <--- MGT .848 .092 9.240 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .824 .080 10.278 *** DDA5 <--- DDA .999 .100 9.953 *** DDA7 <--- DDA .988 .090 11.018 *** DDA4 <--- DDA .918 .096 9.543 *** DDA1 <--- DDA 1.004 .100 9.993 *** DDA6 <--- DDA .933 .088 10.564 *** DDA8 <--- DDA .980 .089 11.020 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .984 .102 9.601 *** PHT3 <--- DXH 1.010 .107 9.433 *** MTR2 <--- DXH .909 .105 8.649 *** PHT4 <--- DXH .863 .102 8.459 *** MTR1 <--- DXH .943 .108 8.756 *** PHT5 <--- DXH .814 .104 7.799 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.045 .071 14.643 *** YDM5 <--- YDM .850 .085 10.024 *** YDM4 <--- YDM .891 .080 11.114 *** YDM1 <--- YDM 1.025 .079 12.983 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.096 .075 14.670 *** XHO3 <--- XHO 1.026 .069 14.913 *** XHO4 <--- XHO .780 .091 8.525 *** Standardized Regression Weights: (Trên 15 triệu/tháng - Default model) Estimate YDM <--- THT .037 YDM <--- GTR .467 YDM <--- HLG .602 YDM <--- MGT -.015 YDM <--- DDA -.063 YDM <--- DXH .212 YDM <--- XHO -.407 THT7 <--- THT .883 THT6 <--- THT .882 THT8 <--- THT .836 THT3 <--- THT .875 THT5 <--- THT .763 THT4 <--- THT .884 THT1 <--- THT .782 220 Estimate THT2 <--- THT .753 GTR7 <--- GTR .887 GTR8 <--- GTR .919 GTR5 <--- GTR .837 GTR9 <--- GTR .849 GTR6 <--- GTR .837 GTR4 <--- GTR .794 GTR10 <--- GTR .814 GTR2 <--- GTR .729 HLG6 <--- HLG .930 HLG3 <--- HLG .857 HLG2 <--- HLG .893 HLG4 <--- HLG .828 HLG5 <--- HLG .874 HLG1 <--- HLG .819 HLG7 <--- HLG .871 MGT4 <--- MGT .869 MGT3 <--- MGT .904 MGT2 <--- MGT .845 MGT1 <--- MGT .769 MGT7 <--- MGT .768 MGT6 <--- MGT .745 DDA3 <--- DDA .839 DDA2 <--- DDA .708 DDA5 <--- DDA .798 DDA7 <--- DDA .850 DDA4 <--- DDA .776 DDA1 <--- DDA .800 DDA6 <--- DDA .828 DDA8 <--- DDA .850 PHT2 <--- DXH .807 PHT1 <--- DXH .820 PHT3 <--- DXH .810 MTR2 <--- DXH .760 PHT4 <--- DXH .746 MTR1 <--- DXH .767 PHT5 <--- DXH .701 YDM2 <--- YDM .901 YDM3 <--- YDM .909 YDM5 <--- YDM .757 YDM4 <--- YDM .801 YDM1 <--- YDM .864 XHO1 <--- XHO .886 XHO2 <--- XHO .924 221 Estimate XHO3 <--- XHO .931 XHO4 <--- XHO .691 Squared Multiple Correlations: (Trên 15 triệu/tháng - Default model) Estimate YDM .730 XHO4 .478 XHO3 .867 XHO2 .855 XHO1 .784 YDM1 .746 YDM4 .642 YDM5 .573 YDM3 .827 YDM2 .813 PHT5 .491 MTR1 .589 PHT4 .557 MTR2 .578 PHT3 .656 PHT1 .673 PHT2 .652 DDA8 .722 DDA6 .686 DDA1 .639 DDA4 .602 DDA7 .722 DDA5 .636 DDA2 .501 DDA3 .703 MGT6 .555 MGT7 .589 MGT1 .591 MGT2 .714 MGT3 .816 MGT4 .755 HLG7 .758 HLG1 .671 HLG5 .764 HLG4 .686 HLG2 .798 HLG3 .734 222 Estimate HLG6 .865 GTR2 .532 GTR10 .663 GTR4 .630 GTR6 .701 GTR9 .721 GTR5 .700 GTR8 .845 GTR7 .786 THT2 .567 THT1 .611 THT4 .781 THT5 .583 THT3 .765 THT8 .699 THT6 .777 THT7 .780 3. Kết quả phân tích sự khác biệt về nhóm tuổi Regression Weights: (Từ 18-23 tuổi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .180 .071 2.523 .012 YDM <--- GTR .158 .073 2.162 .031 YDM <--- HLG .386 .076 5.057 *** YDM <--- MGT .087 .059 1.474 .141 YDM <--- DDA .170 .096 1.780 .075 YDM <--- DXH -.080 .090 -.888 .375 YDM <--- XHO -.015 .072 -.213 .831 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.009 .050 20.117 *** THT8 <--- THT .974 .040 24.466 *** THT3 <--- THT .999 .050 20.172 *** THT5 <--- THT .994 .052 18.975 *** THT4 <--- THT .964 .048 19.975 *** THT1 <--- THT .871 .049 17.660 *** THT2 <--- THT .871 .049 17.722 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .998 .045 22.422 *** GTR5 <--- GTR 1.022 .051 20.148 *** GTR9 <--- GTR 1.026 .046 22.432 *** 223 Estimate S.E. C.R. P Label GTR6 <--- GTR 1.000 .047 21.149 *** GTR4 <--- GTR .985 .050 19.856 *** GTR10 <--- GTR 1.004 .050 19.933 *** GTR2 <--- GTR .840 .056 14.986 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG 1.016 .052 19.455 *** HLG2 <--- HLG .964 .051 18.895 *** HLG4 <--- HLG .948 .055 17.201 *** HLG5 <--- HLG .980 .053 18.553 *** HLG1 <--- HLG .974 .054 17.950 *** HLG7 <--- HLG .970 .053 18.403 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .939 .045 20.846 *** MGT2 <--- MGT .937 .046 20.225 *** MGT1 <--- MGT .975 .050 19.420 *** MGT7 <--- MGT .804 .048 16.693 *** MGT6 <--- MGT .712 .049 14.617 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .906 .049 18.587 *** DDA5 <--- DDA .967 .070 13.733 *** DDA7 <--- DDA 1.044 .069 15.235 *** DDA4 <--- DDA .932 .066 14.077 *** DDA1 <--- DDA 1.015 .071 14.221 *** DDA6 <--- DDA .889 .065 13.770 *** DDA8 <--- DDA .985 .067 14.617 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH 1.002 .055 18.387 *** PHT3 <--- DXH .922 .054 16.926 *** MTR2 <--- DXH .922 .058 15.990 *** PHT4 <--- DXH .938 .059 16.013 *** MTR1 <--- DXH .911 .058 15.606 *** PHT5 <--- DXH .855 .058 14.642 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM .940 .050 18.808 *** YDM5 <--- YDM 1.007 .052 19.188 *** YDM4 <--- YDM .857 .051 16.907 *** YDM1 <--- YDM .875 .058 14.998 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.023 .050 20.571 *** XHO3 <--- XHO .974 .050 19.338 *** XHO4 <--- XHO .954 .052 18.510 *** 224 Standardized Regression Weights: (Từ 18-23 tuổi - Default model) Estimate YDM <--- THT .178 YDM <--- GTR .153 YDM <--- HLG .366 YDM <--- MGT .088 YDM <--- DDA .153 YDM <--- DXH -.071 YDM <--- XHO -.015 THT7 <--- THT .825 THT6 <--- THT .848 THT8 <--- THT .815 THT3 <--- THT .850 THT5 <--- THT .817 THT4 <--- THT .845 THT1 <--- THT .778 THT2 <--- THT .780 GTR7 <--- GTR .860 GTR8 <--- GTR .863 GTR5 <--- GTR .813 GTR9 <--- GTR .863 GTR6 <--- GTR .836 GTR4 <--- GTR .806 GTR10 <--- GTR .808 GTR2 <--- GTR .670 HLG6 <--- HLG .830 HLG3 <--- HLG .832 HLG2 <--- HLG .817 HLG4 <--- HLG .765 HLG5 <--- HLG .806 HLG1 <--- HLG .790 HLG7 <--- HLG .802 MGT4 <--- MGT .866 MGT3 <--- MGT .840 MGT2 <--- MGT .825 MGT1 <--- MGT .805 MGT7 <--- MGT .732 MGT6 <--- MGT .668 DDA3 <--- DDA .735 DDA2 <--- DDA .694 DDA5 <--- DDA .718 DDA7 <--- DDA .793 DDA4 <--- DDA .735 DDA1 <--- DDA .742 DDA6 <--- DDA .720 225 Estimate DDA8 <--- DDA .762 PHT2 <--- DXH .821 PHT1 <--- DXH .818 PHT3 <--- DXH .771 MTR2 <--- DXH .741 PHT4 <--- DXH .740 MTR1 <--- DXH .728 PHT5 <--- DXH .691 YDM2 <--- YDM .871 YDM3 <--- YDM .797 YDM5 <--- YDM .808 YDM4 <--- YDM .744 YDM1 <--- YDM .684 XHO1 <--- XHO .834 XHO2 <--- XHO .872 XHO3 <--- XHO .836 XHO4 <--- XHO .811 Squared Multiple Correlations: (Từ 18-23 tuổi - Default model) Estimate YDM .530 XHO4 .658 XHO3 .698 XHO2 .760 XHO1 .695 YDM1 .468 YDM4 .553 YDM5 .652 YDM3 .636 YDM2 .758 PHT5 .478 MTR1 .530 PHT4 .548 MTR2 .549 PHT3 .594 PHT1 .668 PHT2 .675 DDA8 .581 DDA6 .519 DDA1 .551 226 Estimate DDA4 .541 DDA7 .628 DDA5 .516 DDA2 .482 DDA3 .540 MGT6 .447 MGT7 .536 MGT1 .648 MGT2 .681 MGT3 .706 MGT4 .750 HLG7 .643 HLG1 .624 HLG5 .650 HLG4 .586 HLG2 .667 HLG3 .692 HLG6 .689 GTR2 .449 GTR10 .652 GTR4 .650 GTR6 .698 GTR9 .745 GTR5 .661 GTR8 .745 GTR7 .739 THT2 .608 THT1 .605 THT4 .713 THT5 .667 THT3 .722 THT8 .665 THT6 .720 THT7 .681 Regression Weights: (Từ 24 - 29 tuổi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT .095 .106 .889 .374 YDM <--- GTR .324 .118 2.751 .006 YDM <--- HLG .403 .120 3.348 *** YDM <--- MGT .150 .082 1.830 .067 YDM <--- DDA -.188 .176 -1.065 .287 227 Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- DXH .193 .127 1.527 .127 YDM <--- XHO -.182 .109 -1.668 .095 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT .986 .071 13.869 *** THT8 <--- THT .953 .045 21.245 *** THT3 <--- THT 1.006 .066 15.246 *** THT5 <--- THT .921 .078 11.792 *** THT4 <--- THT .964 .063 15.259 *** THT1 <--- THT .964 .074 13.069 *** THT2 <--- THT .890 .064 13.873 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .928 .059 15.655 *** GTR5 <--- GTR .918 .071 12.992 *** GTR9 <--- GTR .875 .072 12.217 *** GTR6 <--- GTR .975 .067 14.450 *** GTR4 <--- GTR .863 .076 11.331 *** GTR10 <--- GTR .869 .076 11.391 *** GTR2 <--- GTR .821 .077 10.656 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .928 .067 13.783 *** HLG2 <--- HLG .921 .065 14.119 *** HLG4 <--- HLG .799 .072 11.118 *** HLG5 <--- HLG 1.017 .069 14.790 *** HLG1 <--- HLG .822 .074 11.156 *** HLG7 <--- HLG .921 .070 13.090 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT 1.007 .064 15.686 *** MGT2 <--- MGT 1.031 .070 14.702 *** MGT1 <--- MGT .962 .078 12.340 *** MGT7 <--- MGT .908 .077 11.766 *** MGT6 <--- MGT .866 .073 11.858 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .900 .083 10.833 *** DDA5 <--- DDA 1.065 .106 10.079 *** DDA7 <--- DDA 1.083 .104 10.412 *** DDA4 <--- DDA .986 .101 9.746 *** DDA1 <--- DDA 1.055 .107 9.895 *** DDA6 <--- DDA .985 .098 10.093 *** DDA8 <--- DDA 1.032 .102 10.152 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .973 .084 11.647 *** PHT3 <--- DXH 1.022 .081 12.603 *** MTR2 <--- DXH .919 .084 11.000 *** PHT4 <--- DXH 1.047 .084 12.411 *** 228 Estimate S.E. C.R. P Label MTR1 <--- DXH .907 .091 9.952 *** PHT5 <--- DXH .940 .085 11.123 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.060 .068 15.535 *** YDM5 <--- YDM .881 .080 11.043 *** YDM4 <--- YDM .953 .070 13.685 *** YDM1 <--- YDM .941 .077 12.195 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.037 .065 15.906 *** XHO3 <--- XHO .913 .059 15.564 *** XHO4 <--- XHO .797 .069 11.574 *** Standardized Regression Weights: (Từ 24 - 29 tuổi - Default model) Estimate YDM <--- THT .090 YDM <--- GTR .313 YDM <--- HLG .404 YDM <--- MGT .146 YDM <--- DDA -.151 YDM <--- DXH .177 YDM <--- XHO -.187 THT7 <--- THT .826 THT6 <--- THT .833 THT8 <--- THT .785 THT3 <--- THT .883 THT5 <--- THT .746 THT4 <--- THT .884 THT1 <--- THT .801 THT2 <--- THT .833 GTR7 <--- GTR .863 GTR8 <--- GTR .861 GTR5 <--- GTR .772 GTR9 <--- GTR .743 GTR6 <--- GTR .823 GTR4 <--- GTR .706 GTR10 <--- GTR .709 GTR2 <--- GTR .677 HLG6 <--- HLG .855 HLG3 <--- HLG .809 HLG2 <--- HLG .822 HLG4 <--- HLG .703 HLG5 <--- HLG .844 229 Estimate HLG1 <--- HLG .707 HLG7 <--- HLG .784 MGT4 <--- MGT .886 MGT3 <--- MGT .853 MGT2 <--- MGT .824 MGT1 <--- MGT .742 MGT7 <--- MGT .721 MGT6 <--- MGT .725 DDA3 <--- DDA .718 DDA2 <--- DDA .645 DDA5 <--- DDA .759 DDA7 <--- DDA .784 DDA4 <--- DDA .735 DDA1 <--- DDA .746 DDA6 <--- DDA .760 DDA8 <--- DDA .765 PHT2 <--- DXH .793 PHT1 <--- DXH .778 PHT3 <--- DXH .827 MTR2 <--- DXH .744 PHT4 <--- DXH .817 MTR1 <--- DXH .687 PHT5 <--- DXH .750 YDM2 <--- YDM .861 YDM3 <--- YDM .876 YDM5 <--- YDM .704 YDM4 <--- YDM .811 YDM1 <--- YDM .753 XHO1 <--- XHO .867 XHO2 <--- XHO .877 XHO3 <--- XHO .866 XHO4 <--- XHO .721 Squared Multiple Correlations: (Từ 24 - 29 tuổi - Default model) Estimate YDM .559 XHO4 .520 XHO3 .750 XHO2 .769 XHO1 .752 YDM1 .567 YDM4 .657 230 Estimate YDM5 .495 YDM3 .767 YDM2 .741 PHT5 .563 MTR1 .472 PHT4 .668 MTR2 .554 PHT3 .683 PHT1 .605 PHT2 .629 DDA8 .585 DDA6 .578 DDA1 .556 DDA4 .540 DDA7 .615 DDA5 .577 DDA2 .416 DDA3 .516 MGT6 .525 MGT7 .520 MGT1 .551 MGT2 .678 MGT3 .728 MGT4 .786 HLG7 .614 HLG1 .499 HLG5 .712 HLG4 .494 HLG2 .675 HLG3 .655 HLG6 .731 GTR2 .458 GTR10 .502 GTR4 .499 GTR6 .677 GTR9 .551 GTR5 .596 GTR8 .741 GTR7 .745 THT2 .693 THT1 .641 THT4 .781 THT5 .556 THT3 .780 231 Estimate THT8 .616 THT6 .693 THT7 .682 Regression Weights: (Từ 30 - 35 tuổi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT -.196 .091 -2.146 .032 YDM <--- GTR .253 .100 2.538 .011 YDM <--- HLG .650 .111 5.858 *** YDM <--- MGT -.135 .090 -1.496 .135 YDM <--- DDA .109 .121 .897 .369 YDM <--- DXH .335 .129 2.594 .009 YDM <--- XHO -.080 .084 -.950 .342 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT 1.025 .081 12.634 *** THT8 <--- THT .840 .062 13.492 *** THT3 <--- THT 1.052 .084 12.531 *** THT5 <--- THT .841 .079 10.647 *** THT4 <--- THT 1.018 .073 13.997 *** THT1 <--- THT .882 .079 11.097 *** THT2 <--- THT .944 .077 12.282 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR 1.121 .076 14.820 *** GTR5 <--- GTR 1.068 .077 13.927 *** GTR9 <--- GTR 1.103 .088 12.601 *** GTR6 <--- GTR 1.057 .072 14.743 *** GTR4 <--- GTR .899 .089 10.125 *** GTR10 <--- GTR .992 .086 11.489 *** GTR2 <--- GTR .906 .090 10.008 *** HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .963 .107 9.021 *** HLG2 <--- HLG .922 .108 8.564 *** HLG4 <--- HLG .985 .109 9.002 *** HLG5 <--- HLG 1.038 .097 10.726 *** HLG1 <--- HLG .946 .107 8.881 *** HLG7 <--- HLG .944 .093 10.185 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT .890 .077 11.509 *** MGT2 <--- MGT 1.078 .086 12.551 *** MGT1 <--- MGT 1.045 .091 11.492 *** MGT7 <--- MGT .778 .091 8.553 *** MGT6 <--- MGT .833 .084 9.880 *** 232 Estimate S.E. C.R. P Label DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .919 .089 10.298 *** DDA5 <--- DDA 1.097 .118 9.321 *** DDA7 <--- DDA .958 .111 8.610 *** DDA4 <--- DDA .887 .109 8.120 *** DDA1 <--- DDA 1.014 .117 8.631 *** DDA6 <--- DDA .921 .101 9.088 *** DDA8 <--- DDA .953 .112 8.506 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH 1.015 .087 11.683 *** PHT3 <--- DXH .989 .080 12.387 *** MTR2 <--- DXH .968 .098 9.854 *** PHT4 <--- DXH .955 .085 11.290 *** MTR1 <--- DXH 1.014 .097 10.464 *** PHT5 <--- DXH .849 .090 9.393 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.063 .080 13.261 *** YDM5 <--- YDM .970 .084 11.545 *** YDM4 <--- YDM 1.123 .078 14.417 *** YDM1 <--- YDM .919 .101 9.096 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.015 .077 13.241 *** XHO3 <--- XHO 1.075 .072 14.971 *** XHO4 <--- XHO 1.119 .086 13.015 *** Standardized Regression Weights: (Từ 30 - 35 tuổi - Default model) Estimate YDM <--- THT -.190 YDM <--- GTR .248 YDM <--- HLG .614 YDM <--- MGT -.126 YDM <--- DDA .096 YDM <--- DXH .309 YDM <--- XHO -.080 THT7 <--- THT .865 THT6 <--- THT .885 THT8 <--- THT .788 THT3 <--- THT .881 THT5 <--- THT .808 THT4 <--- THT .928 THT1 <--- THT .827 THT2 <--- THT .872 233 Estimate GTR7 <--- GTR .899 GTR8 <--- GTR .910 GTR5 <--- GTR .888 GTR9 <--- GTR .850 GTR6 <--- GTR .908 GTR4 <--- GTR .761 GTR10 <--- GTR .814 GTR2 <--- GTR .756 HLG6 <--- HLG .811 HLG3 <--- HLG .778 HLG2 <--- HLG .750 HLG4 <--- HLG .777 HLG5 <--- HLG .877 HLG1 <--- HLG .770 HLG7 <--- HLG .847 MGT4 <--- MGT .879 MGT3 <--- MGT .844 MGT2 <--- MGT .882 MGT1 <--- MGT .843 MGT7 <--- MGT .708 MGT6 <--- MGT .774 DDA3 <--- DDA .762 DDA2 <--- DDA .704 DDA5 <--- DDA .855 DDA7 <--- DDA .800 DDA4 <--- DDA .761 DDA1 <--- DDA .802 DDA6 <--- DDA .837 DDA8 <--- DDA .792 PHT2 <--- DXH .846 PHT1 <--- DXH .874 PHT3 <--- DXH .902 MTR2 <--- DXH .790 PHT4 <--- DXH .857 MTR1 <--- DXH .820 PHT5 <--- DXH .766 YDM2 <--- YDM .891 YDM3 <--- YDM .884 YDM5 <--- YDM .827 YDM4 <--- YDM .916 YDM1 <--- YDM .723 XHO1 <--- XHO .880 XHO2 <--- XHO .892 XHO3 <--- XHO .943 234 Estimate XHO4 <--- XHO .885 Squared Multiple Correlations: (Từ 30 - 35 tuổi - Default model) Estimate YDM .772 XHO4 .784 XHO3 .889 XHO2 .796 XHO1 .774 YDM1 .523 YDM4 .839 YDM5 .684 YDM3 .781 YDM2 .794 PHT5 .586 MTR1 .672 PHT4 .735 MTR2 .624 PHT3 .814 PHT1 .764 PHT2 .717 DDA8 .627 DDA6 .700 DDA1 .643 DDA4 .579 DDA7 .640 DDA5 .731 DDA2 .496 DDA3 .580 MGT6 .600 MGT7 .501 MGT1 .711 MGT2 .779 MGT3 .712 MGT4 .773 HLG7 .718 HLG1 .593 HLG5 .770 HLG4 .603 HLG2 .562 HLG3 .605 HLG6 .658 235 Estimate GTR2 .571 GTR10 .662 GTR4 .579 GTR6 .825 GTR9 .723 GTR5 .788 GTR8 .828 GTR7 .808 THT2 .761 THT1 .683 THT4 .861 THT5 .652 THT3 .776 THT8 .622 THT6 .782 THT7 .748 Regression Weights: (Từ 36 - 41 tuổi - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label YDM <--- THT -.099 .090 -1.098 .272 YDM <--- GTR .441 .090 4.911 *** YDM <--- HLG .256 .083 3.098 .002 YDM <--- MGT .011 .084 .137 .891 YDM <--- DDA .084 .112 .746 .455 YDM <--- DXH .201 .112 1.787 .074 YDM <--- XHO -.075 .086 -.878 .380 THT7 <--- THT 1.000 THT6 <--- THT .997 .067 14.845 *** THT8 <--- THT .929 .041 22.613 *** THT3 <--- THT .955 .058 16.398 *** THT5 <--- THT .815 .071 11.443 *** THT4 <--- THT .947 .067 14.131 *** THT1 <--- THT .849 .067 12.610 *** THT2 <--- THT .771 .068 11.288 *** GTR7 <--- GTR 1.000 GTR8 <--- GTR .995 .062 16.067 *** GTR5 <--- GTR .935 .069 13.532 *** GTR9 <--- GTR .931 .062 15.116 *** GTR6 <--- GTR .948 .062 15.239 *** GTR4 <--- GTR .910 .065 13.920 *** GTR10 <--- GTR .816 .061 13.293 *** GTR2 <--- GTR .809 .069 11.726 *** 236 Estimate S.E. C.R. P Label HLG6 <--- HLG 1.000 HLG3 <--- HLG .955 .055 17.370 *** HLG2 <--- HLG .900 .058 15.429 *** HLG4 <--- HLG .867 .063 13.767 *** HLG5 <--- HLG .950 .058 16.488 *** HLG1 <--- HLG .897 .066 13.580 *** HLG7 <--- HLG .714 .062 11.483 *** MGT4 <--- MGT 1.000 MGT3 <--- MGT 1.006 .073 13.705 *** MGT2 <--- MGT .978 .081 12.026 *** MGT1 <--- MGT .947 .081 11.649 *** MGT7 <--- MGT .918 .075 12.288 *** MGT6 <--- MGT .793 .075 10.573 *** DDA3 <--- DDA 1.000 DDA2 <--- DDA .884 .068 12.947 *** DDA5 <--- DDA 1.075 .085 12.718 *** DDA7 <--- DDA .968 .076 12.770 *** DDA4 <--- DDA .924 .080 11.585 *** DDA1 <--- DDA 1.000 .083 12.003 *** DDA6 <--- DDA .844 .069 12.158 *** DDA8 <--- DDA 1.023 .075 13.595 *** PHT2 <--- DXH 1.000 PHT1 <--- DXH .988 .083 11.839 *** PHT3 <--- DXH .969 .080 12.148 *** MTR2 <--- DXH .862 .088 9.837 *** PHT4 <--- DXH .827 .085 9.737 *** MTR1 <--- DXH .783 .087 9.014 *** PHT5 <--- DXH .807 .084 9.608 *** YDM2 <--- YDM 1.000 YDM3 <--- YDM 1.113 .081 13.767 *** YDM5 <--- YDM .874 .088 9.923 *** YDM4 <--- YDM 1.039 .083 12.522 *** YDM1 <--- YDM .963 .089 10.837 *** XHO1 <--- XHO 1.000 XHO2 <--- XHO 1.031 .059 17.578 *** XHO3 <--- XHO 1.036 .056 18.456 *** XHO4 <--- XHO .842 .065 13.018 *** Standardized Regression Weights: (Từ 36 - 41 tuổi - Default model) Estimate YDM <--- THT -.105 YDM <--- GTR .488 237 Estimate YDM <--- HLG .288 YDM <--- MGT .012 YDM <--- DDA .083 YDM <--- DXH .192 YDM <--- XHO -.076 THT7 <--- THT .868 THT6 <--- THT .871 THT8 <--- THT .827 THT3 <--- THT .914 THT5 <--- THT .752 THT4 <--- THT .849 THT1 <--- THT .797 THT2 <--- THT .746 GTR7 <--- GTR .895 GTR8 <--- GTR .876 GTR5 <--- GTR .807 GTR9 <--- GTR .853 GTR6 <--- GTR .856 GTR4 <--- GTR .819 GTR10 <--- GTR .800 GTR2 <--- GTR .746 HLG6 <--- HLG .896 HLG3 <--- HLG .905 HLG2 <--- HLG .861 HLG4 <--- HLG .814 HLG5 <--- HLG .886 HLG1 <--- HLG .810 HLG7 <--- HLG .736 MGT4 <--- MGT .843 MGT3 <--- MGT .876 MGT2 <--- MGT .807 MGT1 <--- MGT .791 MGT7 <--- MGT .819 MGT6 <--- MGT .743 DDA3 <--- DDA .825 DDA2 <--- DDA .776 DDA5 <--- DDA .842 DDA7 <--- DDA .844 DDA4 <--- DDA .792 DDA1 <--- DDA .811 DDA6 <--- DDA .818 DDA8 <--- DDA .878 PHT2 <--- DXH .819 PHT1 <--- DXH .825 238 Estimate PHT3 <--- DXH .840 MTR2 <--- DXH .722 PHT4 <--- DXH .716 MTR1 <--- DXH .675 PHT5 <--- DXH .708 YDM2 <--- YDM .847 YDM3 <--- YDM .877 YDM5 <--- YDM .707 YDM4 <--- YDM .827 YDM1 <--- YDM .752 XHO1 <--- XHO .895 XHO2 <--- XHO .914 XHO3 <--- XHO .933 XHO4 <--- XHO .793 Squared Multiple Correlations: (Từ 36 - 41 tuổi - Default model) Estimate YDM .677 XHO4 .630 XHO3 .870 XHO2 .835 XHO1 .801 YDM1 .565 YDM4 .683 YDM5 .500 YDM3 .769 YDM2 .717 PHT5 .502 MTR1 .456 PHT4 .512 MTR2 .521 PHT3 .706 PHT1 .681 PHT2 .670 DDA8 .770 DDA6 .669 DDA1 .657 DDA4 .627 DDA7 .712 DDA5 .709 DDA2 .603 DDA3 .681 239 Estimate MGT6 .552 MGT7 .672 MGT1 .625 MGT2 .652 MGT3 .767 MGT4 .710 HLG7 .542 HLG1 .656 HLG5 .784 HLG4 .663 HLG2 .741 HLG3 .819 HLG6 .802 GTR2 .556 GTR10 .640 GTR4 .671 GTR6 .732 GTR9 .727 GTR5 .652 GTR8 .768 GTR7 .800 THT2 .556 THT1 .636 THT4 .721 THT5 .565 THT3 .836 THT8 .683 THT6 .759 THT7 .754

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_dong_co_thuc_day_y_dinh_mua_quan_ao_da_qua_su_dung_c.pdf
  • docxLA_BuiThiPhuongHoa_E.Docx
  • pdfLA_BuiThiPhuongHoa_Sum.pdf
  • pdfLA_BuiThiPhuongHoa_TT.pdf
  • docxLA_BuiThiPhuongHoa_V.Docx
Luận văn liên quan