Đề tài Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh ngân hàng công thương Tỉnh Trà Vinh

MụC LụC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt Danh mục các bảng Lời mở đầu Ch−ơng i: lý luận cơ bản về KINH DOANH NGOạI HốI I/ Ngoại hối vμ tỷ giá hối đoái 1/ Khái niệm ngoại hối 2/ Tỷ giá hối đoái II/ Thị tr−ờng ngoại hối 1/ khái niệm 2/ Cơ cấu thị tr−ờng ngoại hối 3/ Đặc điểm thị tr−ờng ngoại hối 4/ Các đối t−ợng tham gia thị tr−ờng ngoại hối III/ Các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối chủ yếu 1/ Nghiệp vụ giao ngay (Spot) 2/ Nghiệp vụ kỳ hạn (Forward) 3/ Nghiệp vụ hoán đổi tiền tệ (Swap) 4/ Nghiệp vụ giao dịch quyền chọn tiền tệ(Option) IV/ Vai trò của thị tr−ờng ngoại hối V/ Hiệu quả kinh doanh ngoại hối Ch−ơng ii: TìNH HìNH hoạt động kinh doanh Ngoại hối tại Ngân hμng Công th−ơng Chi nhánh tỉnh trμ vinh i/ Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh Trμ Vinh vμ hoạt động kinh doanh ngoại hối của Chi nhánh Ngân hμng Công th−ơng Trμ Vinh 1/ Đặc điểm tình hình kinh tế của tỉnh Trμ Vinh 2/ Khái quát về Chi nhánh Ngân hμng Công th−ơng Trμ Vinh 25 3/ Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh 4/ Cơ sở, vật chất kỹ thuật 5/ Đặc điểm hoạt động của Chi nhánh 6/ Một số thuận lợi, khó khăn II/ Tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh Ngân hμng Công th−ơng tỉnh Trμ Vinh 1/ Sơ l−ợc về phòng kinh doanh đối ngoại 2/ Quy trình nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối tại NHCT Trμ Vinh 3/ Phân tích hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong thời gian qua 4/ Phân tích, đánh giá hoạt động kiều hối năm 2003-2005 III/ Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hμng Công th−ơng Chi nhánh Tỉnh Trμ Vinh 1/ Những thμnh quả đạt đ−ợc 2/ Những vấn đề tồn tại trong việc kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh 3/ Nguyên nhân tồn tại Ch−ơng iii: Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh trà vinh I/ Ph−ơng h−ớng, nhiệm vụ hoạt động chủ yếu năm 2006 của Ngân hμng Công th−ơng Chi nhánh tỉnh Trμ Vinh 1/ Bám sát sự chỉ đạo của NHCT VN, các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh 2/ Về công tác kinh doanh 3/ Tăng c−ờng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 4/ Bố trí, sắp xếp đμo tạo cán bộ 5/ Tranh thủ sự ủng hộ của UBND tỉnh 6/ Phấn đấu hoμn thμnh các chỉ tiêu năm 2006 II/ Những giải pháp vμ kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Chi nhánh 54 1/ Các giải pháp mang tính vi mô 1.1/ Tăng doanh số mua bán ngoại tệ 1.2/ Mở rộng các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 1.3/ Tổ chức kiểm tra nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 1.4/ Th−ờng xuyên bồi d−ỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Ngân hμng 1.5/ Đẩy mạnh công nghệ ngân hμng 1.6/ In tμi liệu, quảng cáo 2/ Các giải pháp mang tính vĩ mô 2.1/ Chính sách khuyến khích kiều hối 2.2/ Chính sách tỷ giá 2.3/ Chính sách quản lý ngoại hối 2.4/ Chính sách thuế 2.5/ Về mặt tổ chức kiểm tra của NHNN phần kết luận Tμi liệu tham khảo 60 :

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2191 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh ngân hàng công thương Tỉnh Trà Vinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i x 0,05%( Min 2 USD, Max 50 USD) - §iÖn phÝ: 3 USD ( cè ®Þnh) L−u ý: PhÝ nμy cã thÓ ®iÒu chØnh do chÝnh s¸ch kh¸ch hμng nh−ng kh«ng ®−îc thÊp h¬n møc phÝ cña Ng©n hμng th−¬ng m¹i trªn cïng ®Þa bμn vμ ph¶i ®−îc sù chÊp thuËn cña Gi¸m ®èc. 2.9. Hoμn thiÖn nghiÖp vô: Hoμn tÊt mçi nghiÖp vô, thanh to¸n viªn tiÕn hμnh h¹ch to¸n vμo sæ s¸ch kÕ to¸n kÌm theo bé chøng tõ gèc cã liªn quan tr×nh l·nh ®¹o phßng vμ Ban gi¸m ®èc duyÖt. Sau ®ã l−u chung víi hå s¬ chøng tõ kÕ to¸n cïng víi b¶ng liÖt kª chøng tõ ph¸t sinh ngμy h«m ®ã. 2.10. ChÕ ®é b¸o c¸o: - H»ng ngμy thanh to¸n viªn ph¶i cËp nhËt sè liÖu vμ b¸o c¸o ngμy theo chÕ ®é hiÖn hμnh. - Cuèi mçi th¸ng, mçi qóy, n¨m, thanh to¸n viªn tiÕn hμnh lμm b¸o c¸o theo mÉu qui ®Þnh cña Ng©n hμng C«ng th−¬ng cã sù kiÓm tra cña tr−ëng phßng. - LËp b¸o c¸o khi cã yªu cÇu ®ét xuÊt cña Ban gi¸m ®èc. 3- Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Chi nh¸nh trong thêi gian qua: Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vμ vai trß kinh doanh cña m×nh, Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh tØnh Trμ Vinh chñ yÕu mua ngo¹i tÖ tõ tiÒn hμng xuÊt khÈu, mét phÇn tõ ®¹i lý ñy nhiÖm vμ th«ng qua chi tr¶ kiÒu hèi. Chi nh¸nh thùc hiÖn b¸n l¹i cho trung −¬ng nh»m gãp phÇn ®iÒu hßa chung cho toμn ngμnh còng nh− cung øng ®Çy ®ñ cho nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu, tiÒn hμng hãa, trang thiÕt bÞ cña TØnh nhμ. 54 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. B¶ng 5: T×NH H×NH KINH DOANH NGO¹i TÖ Tõ 2003 - 2005 §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 2003 2004 2005 ClÖch 05/04(%) Mua ngo¹i tÖ 162.855 132.860 191.033 +43,79% TiÒn mÆt 2.252 5.351 10.076 ChuyÓn kho¶n 160.603 127.509 180.957 B¸n ngo¹i tÖ 164.301 130.352 190.953 +46,49% TiÒn mÆt 188 6 37 ChuyÓn kho¶n 164.113 130.346 190.916 Thu kinh doanh NTÖ 1.097 833 1.352 +62,30% Qua b¶ng sè liÖu trªn ta cã vμi nhËn xÐt: Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ t¹i Chi nh¸nh Ng©n hμng C«ng th−¬ng TØnh Trμ Vinh ngμy cμng ph¸t triÓn, bªn c¹nh ®ã tuy cã b−íc chöng l¹i trong n¨m 2004 do c¸c ®¬n vÞ trong thêi gian ®¹i tu m¸y mãc vμ thay ®æi d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh−ng Chi nh¸nh ®· cã biÖn ph¸p kÞp thêi nh− më réng s¶n phÈm dÞch vô phôc vô kh¸ch hμng vμ tõng b−íc tiÕp cËn kh¸ch hμng trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu nªn v× vËy doanh sè mua ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng 43,79% so víi n¨m 2004, doanh sè b¸n ngo¹i tÖ còng t¨ng 46,49% so víi n¨m 2004, nghiÖp vô thu ®æi ngo¹i tÖ mÆt ngμy cμng phôc vô kh¸ch hμng ®−îc nhiÒu h¬n víi viÖc thu ®æi 9 lo¹i ngo¹i tÖ mμ tr−íc ®©y chØ duy nhÊt 1 lo¹i lμ USD. L·i thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng 62,30% so víi n¨m 2004, nh−ng so n¨m 2004 víi n¨m 2003 th× thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ l¹i gi¶m 24,07%, nguyªn nh©n lμ do c¸c doanh nghiÖp gi¶m l−îng b¸n ngo¹i tÖ tõ hμng xuÊt v× ®ang trong thêi gian thay ®æi d©y chuyÒn s¶n suÊt vμ biÕn ®éng vÒ tû gi¸. §Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®−îc hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ ta cÇn x¸c ®Þnh phÇn chi phÝ bá ra cho ho¹t ®éng nμy bao gåm: 55 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. - Chi l−¬ng cho nh©n viªn kinh doanh. - PhÝ ®iÖn tho¹i, fax. - Chi phÝ thiÕt bÞ v¨n phßng. - Chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng kiÓm so¸t. §Ó thÊy rá thùc tr¹ng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh tØnh Trμ Vinh, chóng ta lÇn l−ît ph©n tÝch c¸c chØ tiªu cô thÓ sau: B¶ng 6: PH¢N TÝCH LîI NHUËN KINH DOANH NGO¹I TÖ 2003 - 2005 ®¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång CHØ TI£U 2003 2004 2005 Mua ngo¹i tÖ 162.855 132.860 191.033 B¸n ngo¹i tÖ 164.301 130.352 190.953 Thu kinh doanh ngo¹i tÖ 1.097 833 1.352 Chi phÝ kinh doanh ngo¹i TÖ (CPKDNT) 147 115 179 Tæng chi phÝ Ng©n hμng 24.732 19.482 40.435 Tæng thu nhËp Ng©n hμng 25.873 20.947 31.193 Tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngo¹i TÖ 0,57% 0,55% 0,57% Lîi nhuËn tr−íc thuÕ (LNTT) 950 718 1.173 ThuÕ (10% LNTT) 95 71,8 117.3 Lîi nhuËn sau thuÕ (P) 855 646,2 1.055,7 Møc doanh lîi (L) L1: P/doanh sè b¸n 0,52% 0,49% 0,55% L2: P/doanh sè mua 0,53% 0,49% 0,55% L: P/CPKDNT 582% 562% 590% 56 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. B¶ng 7: Ph©n tÝch lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ 2003 - 2004 §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång Chªnh lÖch CHØ TI£U 2003 2004 TuyÖ t ®èi T−¬ng ®èi Mua ngo¹i tª 162.855 132.860 -29.995 -18,42% B¸n ngo¹i tÖ 164.301 130.352 -67.949 -20,66% Thu kinh doanh ngo¹i tÖ 1.097 833 -264 -24,07% Chi phÝ kinh doanh ngo¹i TÖ (CPKDNT) 147 115 Tæng chi phÝ Ng©n hμng 24.732 19.482 Tæng thu nhËp Ng©n hμng 25.873 20.947 Tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngo¹i TÖ 0,57% 0,55% -0,02% Lîi nhuËn tr−íc thuÕ (LNTT) 950 718 ThuÕ (10% LNTT) 95 71,8 Lîi nhuËn sau thuÕ (P) 855 646,2 -208,8 -24,42 Møc doanh lîi (L) L1: P/doanh sè b¸n 0,52% 0,49% -0,03% L2: P/doanh sè mua 0,53% 0,49% -0,04% L3: P/CPKDNT 582% 562% -20% Tõ kÕt qu¶ trªn ta cã nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2003 so víi n¨m 2004 cña NHCTChi nh¸nh Trμ Vinh nh− sau: Doanh sè mua ngo¹i tÖ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 18,42% øng víi sè tuyÖt ®èi gi¶m 29.995 triÖu ®ång. Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 20,66% øng víi sè tuyÖt ®èi gi¶m 33.949 triÖu ®ång. Thu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 24,07% øng víi sè 57 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. tuyÖt ®èi gi¶m 264 triÖu ®ång. Nguyªn nh©n lμ do cung cÇu ngo¹i tÖ kh«ng cã biÕn ®éng lín dÉn ®Õn chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ b¸n víi tû gi¸ mua kh«ng ®¸ng kÓ, mÆt kh¸c lμ do c¸c ®¬n vÞ chÕ biÕn hμng xuÊt nhËp khÈu ®ang trong thêi gian ®¹i tu m¸y mãc, thay thÕ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi vμo s¶n xuÊt, gi¸ c¶ thÞ tr−êng tiªu thô hμng hãa xuÊt khÈu bÞ gi¶m sót... lμm cho thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m. Tû lÖ l·i cña gi¸ trÞ ngo¹i tÖ b¸n ra n¨m 2004 so víi n¨m 2003 gi¶m 0,03% lμm cho lîi nhuËn thùc tÕ sau thuÕ gi¶m 24,42% øng víi møc gi¶m tuyÖt ®èi lμ 208,8 triÖu ®ång. Vμo n¨m 2003, 100 ®ång vèn bá ra sinh l·i 0,52 ®ång, nh−ng n¨m 2004th× 100 ®ång vèn bá ra chØ sinh l·i 0,49 ®ång. Nh− vËy tû lÖ l·i trªn vèn kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m 0,03 ®ång so víi n¨m 2003 øng víi møc gi¶m 0,03/100 ®ång vèn bá ra. N¨m 2003, 100 ®ång chi phÝ bá ra thu vÒ ®−îc 582 ®ång lîi nhuËn nh−ng n¨m 2004 –100 ®ång chi phÝ bá ra thu vÒ 562 ®ång lîi nhuËn. Nh− vËy tû lÖ l·i trªn chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m 20 % so víi n¨m 2003, øng víi møc gi¶m 20 ®ång /100 ®ång chi phÝ. Tãm l¹i, NHCT Chi nh¸nh Trμ Vinh kinh doanh ngo¹i tÖ trong n¨m 2004 gi¶m 24,42% so víi n¨m 2003 do thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m 24,07%, tû lÖ l·i trªn doanh sè b¸n gi¶m 0,03% vμ tû lÖ l·i trªn vèn kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m 0,04% vμ tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ gi¶m 0,02%. §ã lμ kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh n¨m 2004 so víi n¨m 2003. Tuy nhiªn nÕu ta so s¸nh n¨m 2005 víi n¨m 2004 th× kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh sÏ kh¸c. 58 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. B¶ng 8: Ph©n tÝch lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ 2004- 2005 §VT: TriÖu ®ång. Chªnh lÖch CHØ TI£U 2004 2005 TuyÖt ®èi T−¬ng ®èi Mua ngo¹i tª 132.86 0 191.033 +58.173 +43,79% B¸n ngo¹i tÖ 130.35 2 190.953 +60.601 +46,49% Thu kinh doanh ngo¹i tÖ 833 1.352 +519 +62,30% Chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ (CPKDNT) 115 179 Tæng chi phÝ Ng©n hμng 19.482 40.435 Tæng thu nhËp Ng©n hμng 20.947 31.193 Tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ 0,55% 0,57% +0,02% Lîi nhuËn tr−íc thuÕ (LNTT) 718 1.173 ThuÕ (10% LNTT) 71,8 117.3 Lîi nhuËn sau thuÕ (P) 646,2 1.055,7 +409,5 +63,37% Møc doanh lîi (L) L1: P/doanh sè b¸n 0,49% 0,55% +0,06 L2: P/doanh sè mua 0,49% 0,55% +0,06 L3: P/CPKDNT 562% 590% +28% Qua b¶ng trªn ta cã nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 cña Chi nh¸nh nh− sau: Doanh sè mua ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lμ 43,79% øng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi 58.173 triÖu ®ång. Doanh sè b¸n ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng 46,49% so víi n¨m 2004 øng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lμ 60.601 triÖu ®ång. Thu kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng 62,30% so víi n¨m 2004 øng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lμ 519 triÖu ®ång lμm cho lîi nhuËn thùc tÕ t¨ng 63,37% øng víi møc t¨ng tuyÖt ®èi lμ 409,5 triÖu ®ång. Trong n¨m 2004, 100 ®ång chi phÝ bá ra thu vÒ 562 ®ång lîi nhuËn, ®Õn n¨m 2005, 100 ®ång chi phÝ bá ra thu vÒ 590 ®ång lîi nhuËn, lîi nhuËn trªn chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ t¨ng 28% so víi n¨m 2004 øng víi møc t¨ng lμ 28 ®ång /100 ®ång chi phÝ vμ tû suÊt chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ n¨m 2005 so víi n¨m 2004 .t¨ng 0,02% 59 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. Mét nh©n tè kh¸c còng lμm ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ lμ sè tiÒn thuÕ ph¶i nép. + NÕu ®¸nh thuÕ lªn sè thu kinh doanh ngo¹i tÖ th× sè tiÒn thuÕ ph¶i nép trong 3 n¨m lμ: ThuÕ = (L1999 + L 2000 + L 2001)*10% = 328,2 triÖu ®ång. NÕu ®¸nh thuÕ lªn lîi nhuËn ®· trõ ®i chi phÝ th× sè tiÒn thuÕ ph¶i nép trong 3 n¨m lμ: ThuÕ = (950 + 718 + 1.173 )* 10% = 284,1 triÖu ®ång. Ta thÊy r»ng nÕu tÝnh thuÕ lªn lîi nhuËn ®· trõ chi phÝ th× sÏ tiÕt kiÖm ®−îc 1 kho¶n tiÒn lμ: 328,2 – 284,1 = 44,1 triÖu ®ång. Sau ®©y chóng ta sÏ so s¸nh thu kinh doanh ngo¹i tÖ víi tæng lîi nhuËn cña Ng©n hμng. B¶ng 9: So s¸nh thu kinh doanh ngo¹i tÖ víi tæng lîi nhuËn cña Ng©n hμng: ®VT: TriÖu ®ång N¨m Lîi nhuËn cña Ng©n hμng (1) Thu kinh doanh ngo¹i tÖ (2) Tû lÖ (2)so(1)% 2003 +1.142 +1.097 96% 2004 +1.465 + 833 57% 2005 -9.242 (Lîi nhuËn ch−a trÝch DPRR 4.869 triÖu ®ång) +1.352 28% Bieåu ñoà1: Thu kinh doanh ngoaïi teä vôùi toång lôïi nhuaän cuûa Ngaân haøng: 60 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2003 2004 2005 Lôïi nhuaän cuûa Ngaân haøng Thu töø kinh doanh ngoaïi teä Tõ kÕt qu¶ cña b¶ng trªn ta rót ra nhËn xÐt nh− sau: - Nguån thu kinh doanh ngo¹i tÖ chiÕm 1 phÇn ®¸ng kÓ trong tæng lîi nhuËn cña Ng©n hμng, cô thÓ: - N¨m 2003 thu vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ chiÕm 96% so víi tæng lîi nhuËn cña Ng©n hμng; n¨m 2004 tû lÖ nμy lμ 57%; n¨m 2005 tû lÖ nμy lμ 28%. VËy víi nguån thu kinh doanh ngo¹i tÖ cμng lín sÏ gãp phÇn t¨ng lîi nhuËn Chi nh¸nh, t¹o thuËn lîi trong kinh doanh ngo¹i hèi vμ t¨ng thu nhËp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 4. Ph©n tÝch - ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kiÒu hèi n¨m 2003 - 2005: Sè tiÒn kiÒu hèi lμ nguån ngo¹i tÖ ®¸ng kÓ gãp phÇn lín trong chÝnh s¸ch huy ®éng vèn tõ n−íc ngoμi vμ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n−íc, nã lμ nguån ngo¹i tÖ së h÷u cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn l−îng kiÒu hèi chuyÓn vÒ ViÖt Nam mçi n¨m l¹i phô thuéc rÊt nhiÒu vμo chÝnh s¸ch cña Nhμ n−íc. Nh÷ng n¨m 1995-1996-1997 Bé tμi chÝnh cã s¸ng kiÕn ®Ò xuÊt thu thuÕ 5% ®¸nh vμo sè tiÒn kiÒu hèi tõ n−íc ngoμi chuyÓn vÒ cho th©n nh©n trong n−íc. S¸ng kiÕn ®ã cã ý t−ëng tèt ®Ñp lμm t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhμ n−íc, nh−ng o¸i o¨m thay thuÕ kiÒu hèi ®· tá ra lîi bÊt cËp h¹i. Trong nh÷ng n¨m Êy sè thu kiÒu hèi gi¶m xuèng nghiªm träng, cã nh÷ng kho¶n tiÒn ®· chuyÓn vÒ ®Õn Ng©n hμng nh−ng ng−êi thô h−ëng tõ chèi nhËn tiÒn vμ yªu cÇu chuyÓn tr¶ l¹i cho ng−êi göi ë n−íc ngoμi, ®iÒu mμ c¸c Ng©n hμng ViÖt Nam kh«ng mong muèn. 61 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. §Õn n¨m 1998 thuÕ kiÒu hèi nãi trªn ®· ®−îc hñy bá vμ kÕt qu¶ mang l¹i thËt kh¶ quan. L−îng tiÒn kiÒu hèi chuyÓn vÒ n−íc theo con ®−êng chÝnh thøc t¨ng tr−ëng liªn tôc qua c¸c n¨m. N¨m 2004 doanh sè chuyÓn tiÒn kiÒu hèi ®¹t 3,8 tû USD( theo sè liÖu b¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng cña NHCT VN n¨m 2004 - th¸ng 02/2005) nh÷ng con sè thËt ®¸ng mõng, hîp víi ý §¶ng lßng d©n. Trong nh÷ng diÔn biÕn chung nh− vËy th× t¹i NHCT Trμ Vinh sè thu vÒ kiÒu hèi còng ho¹t ®éng trong qòy ®¹o chung cña ®Êt n−íc. KÓ tõ khi thuÕ ®−îc hñy bá sè thu kiÒu hèi t¹i Chi nh¸nh t¨ng tiÕp tôc. B¶ng 10: C«ng t¸c chi tr¶ kiÒu hèi tõ n¨m 2003-2005 ®vt: triÖu ®ång CHØ TI£U 2003 2004 2005 2004/2003 2005/2004 Sè MãN 2.083 2.528 3.299 + 445 + 771 Sè TIÒN 28.497 40.812 54.490 + 12.315 + 13.678 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy ho¹t ®éng kiÒu hèi cña Chi nh¸nh ngμy cμng ph¸t triÓn víi sè l−îng ®¸ng kÓ, mét mÆt gãp phÇn vμo viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng nh− t¨ng nguån thu dÞch vô cña Ng©n hμng, cô thÓ l−îng kh¸ch giao dÞch t¹i Chi nh¸nh ngμy cμng nhiÒu t−¬ng øng víi doanh sè chi tr¶ ngμy cμng cao. §iÒu ®ã thÓ hiÖn chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vμ Nhμ n−íc ta, viÖc Bé tμi chÝnh hñy bá thuÕ kiÒu hèi n¨m 1998 ®· cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi l−îng kiÒu hèi chuyÓn vÒ. Thªm vμo ®ã, ngμy 19/08/1999 thñ t−íng chÝnh phñ ban hμnh quyÕt ®Þnh sè 170/199/Q§-TTG vÒ viÖc khuyÕn khÝch ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngoμi chuyÓn tiÒn vÒ n−íc ®· kh¼ng ®Þnh mét lÇn n÷a chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña §¶ng vμ Nhμ n−íc. Sè tiÒn kiÒu hèi chuyÓn vÒ mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc kh«ng nh÷ng cho th©n nh©n viÖt kiÒu mμ cßn mang l¹i lîi Ých ®¸ng kÓ cho Ng©n hμng vμ cho §Êt n−íc. §èi víi th©n nh©n viÖt kiÒu sÏ cã cuéc sèng tèt h¬n tõ nguån kiÒu hèi ®ã, hä cã thÓ tham gia ®Çu t−, mua nhμ, mua ®Êt, ký göi ngo¹i tÖ cã l·i..., cßn ®èi víi Ng©n hμng ®©y lμ nguån ngo¹i tÖ gãp phÇn ®¸ng kÓ trong chÝnh s¸ch huy ®éng 62 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. vèn tõ n−íc ngoμi cña Chi nh¸nh, ®ång thêi víi nguån ngo¹i tÖ nμy cßn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ph¸t triÓn. H¬n nöa nÕu ta thu hót ®−îc l−îng tiÒn kiÒu hèi vμo Ng©n hμng th× sÏ triÖt tiªu ®−îc n¹n chuyÓn ng©n lËu, h¹n chÕ ®−îc nh÷ng ®èi t−îng dïng tiÒn lËu ®Ó mua hμng lËu hoÆc hμng quèc cÊm, tõ ®ã gãp phÇn æn ®Þnh thÞ tr−êng, thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. Tuy nhiªn ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c h¬n vÒ kho¶n phÝ thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ th× ta ph¶i so s¸nh víi tæng thu phÝ mËu dÞch cña Ng©n hμng B¶ng 11: B¶ng so s¸nh phÝ thu tõ h®kd ®èi ngo¹i víi tæng thu phÝ dÞch vô cña Ng©n hμng ®vt: triÖu ®ång N¨m Tæng thu phÝ NG¢N HμNG PhÝ thu tõ h®kd®n TØ lÖ phÝ/tæng phÝ 2003 1.355 460 34% 2004 1.258 474 37% 2005 1.631 720 44% Bieåu ñoà 2: Phí thu töø kinh doanh ngoaïi teä vôùi toång thu dòch vuï ngaân haøng: 0 500 1000 1500 2000 2003 2004 2005 Phí dòch vuï ngaân haøng Phí kinh doanh ngoaïi teä 63 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy kho¶n phÝ thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i chiÕm tû träng lín trong tæng thu phÝ dÞch vô Ng©n hμng vμ cã xu h−íng ngμy cμng t¨ng dÇn, cô thÓ: n¨m 2003 phÝ thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i chiÕm 34% so víi tæng phÝ dÞch vô Ng©n hμng, n¨m 2004 phÝ thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i chiÕm 37% so víi tæng phÝ dÞch vô Ng©n hμng, ®Õn n¨m 2005 phÝ thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i chiÕm 44,00% so víi tæng phÝ dÞch vô Ng©n hμng. III/ §¸nh gi¸ chung vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh TØnh Trμ Vinh: 1. Nh÷ng thμnh qu¶ ®¹t ®−îc: Ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i kh«ng ngõng ph¸t triÓn, më réng phôc vô tèt nhu cÇu cña kh¸ch hμng trong vμ ngoμi n−íc, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh lμnh m¹nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ ngμy cμng v÷ng m¹nh vμ ®¹t hiÖu qña cao, nguån ngo¹i tÖ lu«n lu«n ®¶m b¶o c©n ®èi ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c nhu cÇu cho nhËp khÈu. Cô thÓ trong n¨m 2005 so víi n¨m 2004 doanh sè mua t¨ng 43,79%, doanh sè b¸n t¨ng 46,49% lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 1.352 triÖu, chiÕm 28% lîi nhuËn chung toμn chi nh¸nh. 2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong viÖc kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh: Qua ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi, ta thÊy ho¹t ®éng nμy cña Chi nh¸nh ®· gÆt h¸i mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 (doanh sè mua t¨ng 43,79%, doanh sè b¸n t¨ng 46,49%) vμ kiÒu hèi còng t¨ng 33,51%. Tuy nhiªn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi vÉn cßn bäc lé mét sè yÕu kÐm tån t¹i, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi chñ yÕu lμ mua b¸n giao ngay trªn ®¬n vÞ tiÒn tÖ USD nh»m phôc vô hç trî ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña tØnh nhμ chø kh«ng nh»m môc ®Ých tèi ®a ho¸ lîi nhuËn tõ nguån nμy, h¬n n÷a ch−a ®−îc ban l·nh ®¹o quan t©m chó träng ®óng møc, ch−a ®μo t¹o chuyªn s©u c¸n bé trong lÜnh vùc nμy, bªn c¹nh ®ã do tû gi¸ cña thÞ tr−êng lu«n biÕn ®éng, viÖc mua b¸n ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng tù do cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ngμy cμng trë nªn tù do, chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña 64 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. Nhμ n−íc ch−a ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i, TCTD, qòy tÝn dông trªn ®Þa bμn, chÝnh s¸ch thuÕ cña Nhμ n−íc..TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· lμm cho ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh NHCT TØnh Trμ Vinh ch−a cao vμ lîi nhuËn cßn chiÕm mét phÇn nhá trong tæng lîi nhuËn cña Ng©n hμng. 3. Nguyªn nh©n tån t¹i trong viÖc kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh NHCT TØnh Trμ Vinh: + Do sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i: Nh− ta ®· biÕt sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh. Khi Ng©n hμng b¸n USD cho kh¸ch hμng víi mét tû gi¸ x¸c ®Þnh nμo ®ã nh−ng ®Õn khi thu l¹i sè USD ®· b¸n ®Ó ®¶m b¶o vèn ngo¹i tÖ th× tû gi¸ biÕn ®éng, gi¸ mua lóc nμy cao h¬n gi¸ b¸n lóc tr−íc dÉn ®Õn Ng©n hμng chÞu lç vÒ tû gi¸, ë n−íc ta tõ n¨m 1997 trë l¹i ®©y, tû gi¸ gi÷a USD vμ VN§ t¨ng liªn tôc, ®iÒu nμy cho thÊy ®ång tiÒn néi tÖ bÞ mÊt gi¸ vμ nã cã lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu v× nhμ xuÊt khÈu ®−îc h−ëng lîi th«ng qua chªch lÖch tû gi¸. Bªn c¹nh ®ã tû gi¸ cßn gióp cho c¸c s¶n phÈm trong n−íc cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm n−íc ngoμi. Tuy nhiªn nÕu tû gi¸ tiÕp tôc t¨ng trong thêi gian tíi th× kh«ng nh÷ng sÏ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu mμ cßn g©y thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ. + Sù c¹nh tranh m¹nh mÏ cña c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i trong n−íc, c¸c TCTD, qòy tÝn dông nh©n d©n...vÒ ho¹t ®éng Ng©n hμng nãi chung vμ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi nãi riªng. Trong thêi gian qua, c¸c Ng©n hμng n−íc ngoμi ®· c¹nh tranh quyÕt liÖt víi Chi nh¸nh trong c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ®· lμm cho tû träng xuÊt nhËp khÈu gi¶m ®¸ng kÓ. Ngoμi ra c¸c NHCP, c«ng ty kiÒu hèi còng c¹nh tranh víi Chi nh¸nh trong c«ng t¸c thu kiÒu hèi, lμm cho ho¹t ®éng nμy cña Chi nh¸nh cã t¨ng nh−ng t¨ng chËm. + ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña chÝnh phñ: Trong nhiÒu n¨m qua viÖc kiÓm so¸t ngo¹i tÖ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng tù do kh«ng ®−îc chÆt chÏ, cßn cã nh÷ng tæ chøc c¸ nh©n kinh doanh ngo¹i tÖ kh«ng cã giÊy phÐp. Hä thao tóng thÞ tr−êng do gi¸ mua cña hä lu«n cao h¬n gi¸ 65 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. b¸n Ng©n hμng. H¬n n÷a, t¹i c¸c cöa khÈu ngo¹i tÖ cã thÓ ®−îc chuyÓn vμo dÓ dμng, c¸c ®iÓm du lÞch, nhμ hμng kh¸ch s¹n l¹i thÝch thu b»ng USD h¬n. Tõ c¸c vÊn ®Ò trªn ®· g©y ra sè l−îng ngo¹i tÖ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng tù do kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc. Nhμ n−íc chØ kiÓm so¸t ®−îc gi¸ trªn chuyÓn kho¶n cña c¸c Ng©n hμng chø kh«ng n¾m ®−îc nguån USD trªn thÞ tr−êng, ®iÒu nμy còng lμm hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh kh«ng cao. + ChÝnh s¸ch thuÕ cña Nhμ n−íc - ChÝnh s¸ch thuÕ cã ¶nh h−ëng lín ®Õn ho¹t ®éng cña Ng©n hμng nãi chung vμ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi nãi riªng. Nh− ta ®· biÕt môc tiªu hμng ®Çu cña Chi nh¸nh còng nh− c¸c ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c lμ lîi nhuËn, tõ ®ã cã thÓ x¶y ra hiÖn t−îng ®Çu t− nhiÒu trong lÜnh vùc nμy nh−ng l¹i Ýt trong lÜnh vùc kh¸c, ch¼ng h¹n t¹i Chi nh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i nép thuÕ víi thuÕ suÊt 10% trong khi ®ã c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hμng cã thuÕ suÊt thÊp h¬n, ®Æc biÖt lμ ho¹t ®éng tÝn dông hÇu nh− kh«ng ph¶i nép thuÕ mÆc dï ho¹t ®éng nμy lμ nguån thu chÝnh cña Ng©n hμng (chiÕm kho¶ng 85% lîi nhuËn cña Ng©n hμng) nh−ng kh«ng v× thÕ mμ kh«ng chó träng nhiÒu ®Õn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô, bªn c¹nh nghiÖp vô truyÒn thèng lμ ®Çu t− tÝn dông th× c¸c kho¶n thu dÞch vô, kinh doanh ngo¹i hèi... sÏ gãp phÇn lμm t¨ng lîi nhuËn hiÖu qu¶ cña chi nh¸nh vμ c¸c ho¹t ®éng bæ trî nμy t¹o thªm sù ®a d¹ng hãa s¶n phÈm trong kinh doanh, gióp chi nh¸nh cã thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi, æn ®Þnh, v÷ng ch¾c vμ toμn diÖn h¬n. Tãm l¹i, ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh c«ng nhÊt ®Þnh; Tuy nhiªn ho¹t ®éng nμy cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm, tån t¹i do nh÷ng nguyªn nh©n nh− ®· ph©n tÝch ë trªn. 66 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. Ch−¬ng III: gi¶i ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh NHCT TØnh Trμ Vinh: I/ Ph−¬ng h−íng vμ nhiÖm vô ho¹t ®éng chñ yÕu n¨m 2006 cña Chi nh¸nh Ng©n hμng C«ng th−¬ng TØnh Trμ Vinh: 1/ B¸m s¸t sù chØ ®¹o cña NHCT VN, c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña tØnh: T¨ng møc ®Çu t− n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt hμng xuÊt khÈu, tËp trung cho thuû s¶n ®«ng l¹nh, s¶n xuÊt g¹o, chÕ biÕn c¸c s¶n phÈm tõ tr¸i dõa, xuÊt khÈu lao ®éng ... phÊn ®Êu ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu: 80- 100 triÖu USD trong n¨m 2006 NhËp khÈu c¸c thiÕt bÞ vμ c«ng nghÖ phôc vô cho më réng vμ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt nh−: chÕ biÕn thñy h¶i s¶n, s¶n xuÊt d−îc phÈm ... ( kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ñy Ban TØnh Trμ Vinh) ®Ó cã thÓ ®Þnh h−íng c¸c mÆt kinh doanh cña Chi nh¸nh cho phï hîp, ®¶m b¶o ho¹t ®éng an toμn hiÖu qu¶ vμ ®óng theo qui ®Þnh hiÖn hμnh. 2/ VÒ c«ng t¸c kinh doanh. - Thùc hiÖn tèt vμ t¨ng c−êng c«ng t¸c huy ®éng vèn trªn ®Þa bμn. - T¨ng c−êng c«ng t¸c tiÕp thÞ ®Ó duy tr× vμ thu hót kh¸ch hμng lμm ¨n cã hiÖu qu¶, më réng thÞ phÇn cho vay, t×m kiÕm vμ lùa chän c¸c dù ¸n kh¶ thi ®Ó ®Çu t− ®Æc biÖt lμ dù ¸n trung vμ dμi h¹n lín hoÆc tham gia ®ång tμi trî víi c¸c Ng©n hμng kh¸c. - §¶m b¶o ngμy cμng n©ng cao chÊt l−îng thÈm ®Þnh cho vay, t¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra tr−íc, trong vμ sau khi cho vay, t¨ng c−êng d− nî lμnh m¹nh, an toμn, hiÖu qu¶, h¹n chÕ rñi ro nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. - Theo dâi vμ ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, tËp trung xö lý kiªn quyÕt c¸c kho¶n nî d©y d−a b»ng c¸ch khëi kiÖn ra toμ, kÕt hîp víi c¸c c¬ quan thi hμnh ph¸p luËt. 67 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. - N©ng cao chÊt l−îng c¸c dÞch vô Ng©n hμng, dÞch vô thanh to¸n hiÖn cã. Cè g¾ng ph¸t triÓn thªm c¸c dÞch vô míi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô kh¸ch hμng ngμy cμng tèt h¬n. * C¸c chØ tiªu phÊn ®Êu thùc hiÖn so víi n¨m 31/12/2005 - Nguån vèn: t¨ng nguån vèn t¹i chæ 20% (bao gåm VN§ vμ ngo¹i tÖ) t−¬ng ®−¬ng 143 tû ®ång, gióp ®¬n vÞ chñ ®éng nguån vèn trong viÖc mua b¸n, ®Çu t−, cho vay, thanh to¸n, vμ c¸c dÞch vô ng©n hμng kh¸c ... - T¨ng d− nî lμnh m¹nh 20% (D− nî kh«ng bao gåm nî khoanh, d− nî cho vay c¸c dù ¸n ®· ký) t−¬ng ®−¬ng 290 tû ®ång. - Gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng 5%/ tæng d− nî. - T¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ trªn 30% - t−¬ng ®−¬ng ®¹t trªn 495 tû ®ång ( gãp phÇn phôc vô tèt nhu cÇu thanh to¸n nhËp khÈu trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ TØnh nhμ ). - Thu kinh doanh ngo¹i tÖ chiÕm 15% tæng lîi nhuËn NH. - Lîi nhuËn Ng©n hμng 20 tû ®ång. 3/ T¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé, ®èi chiÕu hîp ®ång tÝn dông, kÕ to¸n, ng©n qòy, thanh to¸n quèc tÕ, kinh doanh ngo¹i tÖ.. n©ng cao ý thøc chÊp hμnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhμ n−íc vμ cña ngμnh, tõng b−íc chÊn chØnh vμ xö lý kÞp thêi nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hμng. 4/ Bè trÝ s¾p xÕp ®μo t¹o c¸n bé ®Ó ®ñ ®iÒu kiÖn hoμn thμnh nhiÖm vô trong giai ®o¹n míi, cã chÕ ®é ®éng viªn khen th−ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n cã thμnh tÝch tèt. 5/ Tranh thñ sù ñng hé cña UBND tØnh, c¸c ban ngμnh trong tØnh hç trî cho c«ng t¸c thu håi nî qu¸ h¹n, xö lý c¸c tμi s¶n xiÕt nî vμ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. 6/ PhÊn ®Êu hoμn thμnh c¸c chØ tiªu n¨m 2006 trªn c¬ së phèi hîp ®ång bé, ®oμn kÕt g¾n bã gi÷a chuyªn m«n, §¶ng, C«ng ®oμn, gi÷a c¸c phßng ban trong c¬ quan. 68 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. II/ Nh÷ng gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i CN NHCT TØnh Trμ Vinh: Cïng víi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi 2006-2010, giai ®o¹n héi nhËp s©u vμo nÒn kinh tÕ toμn cÇu, ViÖt Nam sÏ gia nhËp WTO trong t−¬ng lai rÊt gÇn, hiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt - Mü ®−îc thùc thi ®Çy ®ñ, ®iÒu ®ã ®ång nghÜa víi më cöa thÞ tr−êng tμi chÝnh vμ c¹nh tranh gi÷a c¸c tæ chøc tμi chÝnh trong n−íc vμ quèc tÕ sÏ trë nªn gay g¾t h¬n. NHCT Trμ Vinh ®· x©y dùng chiÕn l−îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010 víi môc tiªu x©y dùng NHCT Trμ Vinh thμnh NHCT ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, an toμn, bÒn v÷ng, tμi chÝnh lμnh m¹nh, cã kü thuËt c«ng nghÖ cao, kinh doanh ®a n¨ng, më réng vμ ph¸t triÓn m¹nh c¸c dÞch vô, nghiÖp vô. Ng©n hμng b¸n lÎ, chÊt l−îng nguån nh©n lùc vμ qu¶n trÞ. ViÖc ®−a ra c¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi cña NHCT TØnh Trμ Vinh g¾n liÒn víi c¸c tån t¹i ®· nªu ë ch−¬ng hai vμ ®Þnh h−íng ph¸t triÓn cña NHCT TØnh Trμ Vinh. C¸c gi¶i ph¸p ®−îc ®Ò xuÊt theo hai h−íng vÜ m« vμ vi m« 1./ C¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh vi m«: 1.1/ T¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ: - Ng©n hμng C«ng th−¬ng Chi nh¸nh tØnh Trμ Vinh lμ ng©n hμng ra ®êi muén nhÊt so víi c¸c ng©n hμng th−¬ng m¹i quèc doanh, bªn c¹nh ®ã mËt ®é ph©n bè cña c¸c tæ chøc tÝn dông ®ang ho¹t ®éng t−¬ng ®èi nhiÒu cho nªn thÞ phÇn ho¹t ®éng vμ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t. §Ó gi÷ v÷ng vÞ thÕ cña m×nh, Chi nh¸nh ph¶i lu«n t¹o lßng tin cho kh¸ch hμng còng nh− sù tin t−ëng cho c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu trong c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng nhÇm lÉn trong thanh to¸n, cã nh− vËy th× míi cã thÓ t¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ víi kh¸ch hμng, c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, gãp phÇn ®iÒu hßa ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng. - Nh− ta ®· biÕt lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ ®−îc tÝnh theo c«ng thøc 69 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. - LNKDNT = [(Tû gi¸ b¸n b×nh qu©n – tû gi¸ mua b×nh qu©n )*DS b¸n ngo¹i tÖ)]-chi phÝ – thuÕ - Do ®ã nÕu cè ®Þnh c¸c yÕu tè kh¸c th× muèn t¨ng lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ ta ph¶i t¨ng doanh sè b¸n ngo¹i tÖ. - Víi uy tÝn s¼n cã cña Chi nh¸nh céng víi viÖc t¹o thªm uy tÝn cña ng©n hμng trªn thÞ tr−êng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p nh»m thu hót kh¸ch hμng ®Õn giao dÞch víi Chi nh¸nh nh−: ChÝnh s¸ch tû gi¸, chÝnh s¸ch kh¸ch hμng (nh− gi¶m chi phÝ thanh to¸n hμng xuÊt nhËp khÈu), t¨ng c−êng tμi trî xuÊt nhËp khÈu ch¾c ch¾n sÏ t¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ. - Bªn c¹nh viÖc t¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ, Chi nh¸nh cÇn chó träng ®Õn viÖc dù tr÷ ngo¹i tÖ tøc lμ mua vμo lóc tû gi¸ thÊp vμ b¸n ra lóc tû gi¸ cao h¬n. §iÒu nμy ®ßi hái c¸n bé kinh doanh ngo¹i tÖ ph¶i nh¹y bÐn, n¾m b¾t th«ng tin trªn thÞ tr−êng, dù ®o¸n sù biÕn ®éng cña tû gi¸ trong t−¬ng lai. Thªm vμo ®ã Ng©n hμng còng cÇn ph¶i x¸c ®Þnh tû gi¸ mua b¸n trao ngay hoÆc cã kú h¹n sao cho hîp lý, tøc lμ viÖc x¸c ®Þnh sù chªch lÖch gi÷a tû gi¸ mua vμ tû gi¸ b¸n sao cho thu hót ®−îc kh¸ch hμng vμ tu©n thñ theo sù qu¶n lý cña chÝnh phñ vμ NHCT VN, ®ång thêi cã thÓ lμm t¨ng lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh. Tuy nhiªn viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ tuú thuéc vμo t×nh h×nh cung cÇu ngo¹i tÖ thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng vμ tu©n thñ nghiªm ngÆt theo tû gi¸ cña NHNN. - Tû gi¸ b¸n: viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ b¸n bÞ khèng chÕ ë møc trÇn tèi ®a do Ng©n hμng Nhμ n−íc quy ®Þnh. - Tû gi¸ mua: viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ mua kh«ng ph¶i dÓ dμng bëi v× nÕu x¸c ®Þnh tû gi¸ mua thÊp th× sÏ kh«ng cã kh¸ch hμng ®Õn b¸n ngo¹i tÖ, cßn nÕu x¸c ®Þnh tû gi¸ mua cao th× sÏ thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hμng nh−ng kh«ng t¨ng ®−îc lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ thËm chÝ cã thÓ bÞ lç. Tuy nhiªn vÊn ®Ò träng t©m ë ®©y lμ viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ gi÷a USD vμ VND bëi v× USD lμ ®ång tiÒn m¹nh ®−îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu ë n−íc ta. - Më réng m¹ng l−íi kinh doanh ngo¹i hèi còng lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p gãp phÇn t¨ng doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ, hiÖn t¹i Chi nh¸nh chØ cã mét bμn trùc tiÕp thu ®æi ngo¹i tÖ vμ 2 bμn ®¹i lý uû nhiÖm thu ®æi ngo¹i tÖ, cßn c¸c ®Þa ®iÓm cã kh¶ n¨ng thu ®æi ngo¹i tÖ víi sè l−îng lín nh−: nhμ hμng, kh¸ch 70 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. s¹n... th× Chi nh¸nh l¹i ch−a quan t©m. Do ®ã nÕu Chi nh¸nh më réng m¹ng l−íi ho¹t ®éng nãi trªn kh«ng nh÷ng mang l¹i lîi nhuËn tõ kinh doanh ®èi ngo¹i mμ cßn mang l¹i lîi nhuËn cho ng©n hμng do cã nhiÒu kh¸ch hμng biÕt ®Õn m×nh h¬n. Cïng víi viÖc më réng m¹ng l−íi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi nh−: gia t¨ng m¹ng l−íi ®¹i lý thu ®æi ngo¹i tÖ, më réng thªm phßng giao dÞch, th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kinh doanh ngo¹i tÖ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn phôc vô tèt nhiÒu lo¹i ®èi t−îng, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong kinh doanh, thu hót kh¸ch hμng. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c ng©n hμng kh¸c. - Ph¸t triÓn dÞch vô chuyÓn tiÒn kiÒu hèi th«ng qua viÖc hîp t¸c víi c¸c c«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng trªn ®Þa bμn, tiÕp cËn trùc tiÕp víi ng−êi ®i lao ®éng vμ h−íng dÉn hä c¸ch thøc chuyÓn tiÒn vÒ NHCT. MÆt kh¸c chñ ®éng phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt nh÷ng ®Þa bμn cã nhiÒu ng−êi ë n−íc ngoμi vμ n©ng cao chÊt l−îng phôc vô, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi tr¶ kiÒu hèi nh»m thu hót ®−îc nhiÒu nguån ngo¹i tÖ ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu kh¸ch hμng. - T¨ng c−êng c«ng t¸c huy ®éng vèn ngo¹i tÖ víi c¬ chÕ l·i suÊt linh ho¹t, hÊp dÉn, phï hîp ®Ó t¹o nguån ngo¹i tÖ phôc vô cho c¸c dÞch vô ng©n hμng kh¸c nh− dÞch vô thÎ tÝn dông, sÐc.. * Tãm l¹i, nÕu Chi nh¸nh t¨ng ®−îc doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ vμ ®i kÌm víi nã lμ viÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ hîp lý céng víi tèt c«ng t¸c phßng chèng rñi ro còng nh− viÖc më réng m¹ng l−íi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi vμ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i ngo¹i tÖ trong kinh doanh th× ch¾c ch¾n sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh vμ chóng ta cã thÓ dù kiÕn kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ trong n¨m 2006 sÏ chiÕm 15% so víi tæng lîi nhuËn cña ng©n hμng. Bªn c¹nh ®ã sím ®Ò nghÞ NHCT VN tiÕp tôc më réng m¹ng l−íi NH ®¹i lý víi nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ vμ thu hót chuyÓn tiÒn kiÒu hèi qua NHCT. MÆt kh¸c cÇn n©ng cÊp vμ ph©n quyÒn ®Ó chi nh¸nh ®ñ søc ho¹t ®éng ®éc lËp, do mçi Chi nh¸nh cã thÕ m¹nh riªng cÇn ph¸t huy triÖt ®Ó, t¹o nªn nÐt ®éc ®¸o cña chÝnh chi nh¸nh ®ã, ®ång thêi t¹o ra lùc tæng hîp ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn cña toμn hÖ thèng. §iÒu nμy cßn thÓ hiÖn quan ®iÓm tiÕp thÞ hiÖn ®¹i lμ ®−a s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng−êi tiªu dïng. Víi tÝnh 71 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. chÊt trung −¬ng tËp quyÒn hiÖn nay, trong nhiÒu vô viÖc, chi nh¸nh ph¶i mÊt thêi gian xin chê ý kiÕn cña Héi së chÝnh tr−íc khi thùc hiÖn. 1.2/ Më réng c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi: - H−íng tíi cÇn ®μo t¹o ®éi ngñ c¸n bé chuyªn s©u vÒ lÜnh vùc kim hoμn tõng b−íc më réng dÞch vô kinh doanh vμng, b¹c n÷ trang ®Ó gãp phÇn t¨ng thu dÞch vô. - HiÖn nay ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh chñ yÕu lμ nghiÖp vô mua b¸n giao ngay cßn nghiÖp vô mua b¸n cã kú h¹n hÇu nh− kh«ng cã ph¸t sinh, do ®ã trong t−¬ng lai Chi nh¸nh ph¶i chó träng viÖc mua b¸n cã kú h¹n víi c¸c doanh nghiÖp trong tØnh, ®Æc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu tõ ®ã cã thÓ thu hót ®−îc nhiÒu doanh nghiÖp giao dÞch víi Chi nh¸nh, nh− vËy sÏ gãp phÇn thóc ®Èy thÞ tr−êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn, ho¹t ®éng ngo¹i hèi s«i næi h¬n vμ hiÖu qu¶ vÒ kinh doanh ngo¹i hèi còng ®−îc n©ng lªn. - NÕu Ng©n hμng sím më réng ho¹t ®éng mua b¸n cã kú h¹n sÏ gióp cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu diÔn ra thuËn lîi h¬n. Trong c¬ chÕ tû gi¸ ch−a æn ®Þnh c¸c ®¬n vÞ xuÊt nhËp khÈu trong tØnh thËt sù kh«ng d¸m ký kÕt hîp ®ång ngo¹i th−¬ng mét c¸ch tïy tiÖn mμ ph¶i xem xÐt dù ®o¸n xu h−íng biÕn ®éng cña tû gi¸ nh− thÕ nμo ? vμ sau khi ph©n tÝch cô thÓ c¸c doanh nghiÖp míi d¸m ký quyÕt ®Þnh lμ ký hîp ®ång hay kh«ng ? nÕu hîp ®ång ®· ký th× c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chän ph−¬ng thøc thanh to¸n tr¶ chËm. Nh− vËy doanh nghiÖp cã thÓ tËn dông sè tiÒn nμy vμo viÖc kh¸c cã thÓ mang ®Õn lîi nhuËn. ViÖc më réng nghiÖp vô nμy cßn cã thÓ gióp cho nhμ nhËp khÈu chia sÏ ròi ro do biÕn ®éng tû gi¸ víi Ng©n hμng. Ngoμi ra nã cßn hæ trî cho c¸c doanh nghiÖp cã thÓ më réng qui m« kinh doanh ra thÞ tr−êng thÕ giíi. 1.3/ Tæ chøc kiÓm tra nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi: - Khi më réng nghiÖp vô Forward, Chi nh¸nh cÇn ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi, nh»m h¹n chÕ rñi ro ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ trong nghiÖp vô míi nμy, ®Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra theo em cã thÓ tiÕn hμnh nh÷ng b−íc nh− sau: + LËp chøng tõ mua b¸n, ®¸nh sè thø tù c¸c chøng tõ, th«ng th−êng th«ng tin trong chøng tõ bao gåm: 72 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. §èi t¸c Ngμy ký hîp ®ång Doanh sè Ngμy thanh to¸n Lo¹i ngo¹i tÖ Tªn giao dÞch viªn ký kÕt hîp ®ång Tû gi¸ Giê ký hîp ®ång Sau khi tËp hîp c¸c chøng tõ mua b¸n trong sè nh÷ng tr−¬ng môc: - So¹n th¶o c«ng v¨n chÊp nhËn - ChuÈn bÞ viÖc lËp kÕ ho¹ch c¸c hîp ®ång giao dÞch - Dù kiÕn kiÓm tra vÒ viÖc chÊp hμnh nh÷ng qui ®Þnh vÒ h¹n møc - Th«ng b¸o vμ gi¸m s¸t t×nh h×nh tμi kho¶n ngo¹i tÖ - LËp danh s¸ch nh÷ng nghiÖp vô kinh doanh thêi h¹n theo thêi ®iÓm ®Õn h¹n thanh to¸n - KiÓm tra nh÷ng chÊp nhËn cña ®èi t¸c còng nh− chuÈn bÞ c¸c tμi liÖu th«ng tin cho l·nh ®¹o vÒ t×nh h×nh kinh doanh ngo¹i tÖ trong tr−¬ng môc. - Trong tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m) kÕ to¸n ph¶i th«ng b¸o kÕt qu¶ kinh doanh ngo¹i tÖ (l·i, læ) vμ b¸o c¸o l·nh ®¹o. Ban l·nh ®¹o Ng©n hμng ph¶i th−êng xuyªn nhËn ®−îc b¸o c¸o vÒ thêi ®iÓm thanh to¸n cho tõng kh¸ch hμng. - Mçi nghiÖp vô ngo¹i hèi ®Òu ph¶i thèng kª hÕt vμo sæ kÕ to¸n mçi khi kÕt thóc. - C¸c nghiÖp vô mua b¸n trao ngay hoÆc mua b¸n cã kú h¹n ph¶i ®−îc tËp hîp vμo sæ theo dâi, sau ®ã ®Õn ngμy giao dÞch míi ghi vμo sæ kÕ to¸n. V× viÖc thanh to¸n mét nghiÖp vô ch−a kÕt thóc vμo b¶ng c©n ®èi cã thÓ dÉn ®Õn h¹ch to¸n sai vÒ lîi nhuËn. - Tãm l¹i, yªu cÇu cña nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lμ ®· ®−îc phßng kiÓm tra néi bé Ng©n hμng kiÓm tra vμ nh÷ng nghiÖp vô cã kú h¹n cßn dë dang ph¶i ®−îc phßng kiÓm tra néi bé ®èi chiÕu mçi n¨m mét lÇn. - Trong n¨m 2006 Chi nh¸nh phÊn ®Êu h¬n n÷a vai trß kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé chuyªn tr¸ch c¶ vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng ®Ó kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña hå s¬, chøng tõ, h¹n chÕ rñi ro sai sãt trong kinh doanh, ®¶m b¶o kiÓm tra c¸c 73 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. nghiÖp vô ph¸t sinh ngμy, kiÓm to¸n, ph©n tÝch kinh tÕ. §©y lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l−îng cña Chi nh¸nh. 1.4/ Th−êng xuyªn båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé Ng©n hμng. - YÕu tè con ng−êi lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh thμnh c«ng hay thÊt b¹i ®èi víi bÊt kú ho¹t ®éng nμo cña x· héi, trong ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn ho¹t ®éng ng©n hμng. Mçi c¸n bé giao dÞch kh«ng n¾m v÷ng nghiÖp vô th× dÔ bÞ gian lËn, lõa ®¶o tõ phÝa kh¸ch hμng vμ hËu qu¶ cña nã sÏ khã l−êng. H¬n n÷a ho¹t ®éng ngo¹i hèi vμ x¸c ®Þnh tû gi¸ sao cho phï hîp víi thÞ tr−êng lμ mét ho¹t ®éng ®ßi hßi ph¶i cã sù nh¹y bÐn cao vμ nghiÖp vô giái cña c¸n bé ng©n hμng. Thªm vμo ®ã nÕu c¸n bé giao dÞch xö lý nhanh c¸c nghiÖp vô, ®¸p øng nhu cÇu ngμy cμng cao cña kh¸ch hμng th× sÏ thu hót ®−îc nhiÒu ®¬n vÞ kinh tÕ c¸ nh©n ®Õn giao dÞch víi ng©n hμng. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy r»ng ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ ngμy cμng cao th× ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i th−êng xuyªn båi d−ìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé ng©n hμng nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt cho kh¸ch hμng, cã nh− vËy th× míi cã thÓ c¹nh tranh trong t×nh h×nh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé ng©n hμng cã thÓ ®−îc thùc hiÖn th«ng qua nh÷ng c«ng t¸c sau: + Th−êng xuyªn ®μo t¹o, båi d−ìng n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé ng©n hμng th«ng qua c¸c kho¸ häc, tËp huÊn do NHCT vμ ®¹i häc kinh tÕ, ®¹i häc ng©n hμng tæ chøc. + §Æt mua nhiÒu s¸ch b¸o vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n hoÆc cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nμy nh−: T¹p chÝ ng©n hμng, b¸o thÞ tr−êng tμi chÝnh tiÒn tÖ, b¸o tuæi trÎ, b¸o thanh niªn.. ®Ó nh©n viªn cã thÓ n©ng cao kiÕn thøc vÒ nhiÒu lÜnh vùc ®Æt biÖt lμ lÜnh vùc kinh doanh ngo¹i hèi. + Bªn c¹nh viÖc th−êng xuyªn båi d−ìng n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé ng©n hμng vÒ nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi còng nh− c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hμng th× Chi nh¸nh cßn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bé ng©n hμng, cho hä thÊy r»ng ng©n hμng lμ gia ®×nh thø hai cña hä, tõ ®ã míi dèc søc lùc vμ t©m trÝ ®Ó cèng hiÕn, nh− vËy hiÖu qu¶ 74 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. ho¹t ®éng ngo¹i hèi sÏ ®−îc t¨ng lªn vμ nh÷ng lîi Ých ®¹t ®−îc sÏ cao h¬n chi phÝ ®· bá ra, nh÷ng lîi Ých cã thÓ nªu ra nh− sau: - Xö lý nhanh nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi do c¸c bé phËn ng©n hμng cã nghiÖp vô chuyªn s©u. - ViÖc x¸c ®Þnh tû gi¸ hîp lý vμ h¹n chÕ ®−îc nh÷ng rñi ro vÒ tû gi¸ do ®ã cã thÓ dù ®o¸n ®−îc sù biÕn ®éng cña tû gi¸ trong t−¬ng lai vμ do n¾m b¾t ®−îc nhanh chãng nh÷ng th«ng tin trªn thÞ tr−êng ngo¹i hèi, lμm cho lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i hèi sÏ t¨ng lªn. - Th«ng qua viÖc ®μo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé Ng©n hμng vÒ kinh doanh ngo¹i tÖ sÏ gióp cho ho¹t ®éng nμy tr«i ch¶y h¬n do cã sù chuyªn s©u n¾m b¾t nhanh chãng sù biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng hèi ®o¸i tõ ®ã sÏ h¹n chÕ ®−îc rñi ro cña ho¹t ®éng nμy gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi. Cïng víi qu¸ tr×nh ®μo t¹o, båi d−ìng nghiÖp vô c¸n bé ng©n hμng th× viÖc n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña hä còng kh«ng ®−îc xem nhÑ, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nμy sÏ gãp phÇn ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®èi víi c«ng viÖc, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹n chÕ ®−îc gian dèi trong kinh doanh ngo¹i tÖ tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña ng©n hμng. - Trong n¨m 2006 Chi nh¸nh phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l−îng ho¹t ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, cñng cè vμ n©ng cao chÊt l−îng phôc vô kh¸ch hμng, më réng quy m« ho¹t ®éng ®Ó n©ng dÇn tû träng nguån thu vÒ dÞch vô. 1.5/ §Èy m¹nh c«ng nghÖ ng©n hμng: - Ngμy nay, theo ®μ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt ®Ó c¹nh tranh víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c vμ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn vÒ kinh doanh ngo¹i hèi th× viÖc ®−a kü thuËt c«ng nghÖ vμo phôc vô c«ng t¸c ng©n hμng cã ý nghÜa cùc kú quan träng. - PhÇn lín c¸c nghiÖp vô t¹i Ng©n hμng ®Òu g¾n liÒn víi nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh−: . Fax, Telex, hÖ thèng thanh to¸n toμn cÇu (Swift), thanh to¸n ®iÖn tö... - Chi nh¸nh cÇn tiÕp tôc quan t©m ®Õn viÖc ®Çu t−, ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®−a c«ng nghÖ míi vμo ¸p dông nh»m ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch cña kh¸c hμng vμ theo kÞp sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i, cô thÓ: 75 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. - Toμn bé nh÷ng ho¹t ®éng giao dÞch víi kh¸ch hμng ®Òu ®−îc qu¶n lý trªn m¸y chñ b¶o ®¶m an toμn bÝ mËt vÒ d÷ liÖu. - Ho¹t ®éng giao dÞch cña kh¸ch hμng vÒ c¸c lÜnh vùc nh− kÕ to¸n, tiÕt kiÖm ®−îc thùc hiÖn tøc thêi trªn m¸y tÝnh, cung cÊp nhanh chãng, chÝnh x¸c t×nh h×nh sè liÖu cho kh¸ch hμng ngay sau khi giao dÞch. - Toμn hÖ thèng NHCT ®· nèi m¹ng WAN (m¹ng d¶i réng) ®Ó phôc vô nhu cÇu chuyÓn tiÒn thanh to¸n cña kh¸ch hμng qua hÖ thèng thanh to¸n ®iÖn tö, ch−¬ng tr×nh thanh to¸n quèc tÕ. - NHCT VN còng ®· thiÕt kÕ trang web riªng ®Ó kh¸ch hμng tiÖn viÖc tra cøu thªm nh÷ng th«ng tin vÒ NHCT. - Toμn bé c¸c c«ng tr×nh t¹i Chi nh¸nh, nh− ch−¬ng tr×nh Samis: ch−¬ng tr×nh tiÕt kiÖm giao dÞch tøc thêi, ch−¬ng tr×nh Misac: ch−¬ng tr×nh kÕ to¸n giao dÞch tøc thêi... ®Òu ®−îc lËp tr×nh trªn ng«n ng÷ Oracle b¶o ®¶m phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ tin häc, phï hîp víi yªu cÇu nghiÖp vô, yªu cÇu vÒ giao dÞch víi kh¸ch hμng, mang tÝnh thèng nhÊt cao trong toμn hÖ thèng NHCT vμ theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN. - §Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ tin häc, trong n¨m 2005 Chi nh¸nh ®· ®Çu t− h¬n 1 tû ®ång cho viÖc trang bÞ thªm m¸y mãc ®Ó phï hîp cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ tin häc Ng©n hμng. - Nh− vËy, nh»m ®¸p øng nhu cÇu giao dÞch víi kh¸ch hμng nhanh chãng vμ chÝnh x¸c, n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng diÔn biÕn trªn thÞ tr−êng thÕ giíi vμ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña Chi nh¸nh víi c¸c ®èi thñ kh¸c th× ®ßi hái Ng©n hμng ph¶i lu«n ®æi míi c«ng nghÖ, nÕu thùc hiÖn tèt viÖc nμy Chi nh¸nh sÏ thu hót ®−îc nhiÒu kh¸ch hμng vμ më réng quy m« ho¹t ®éng cña m×nh n©ng cao uy tÝn cho Chi nh¸nh trªn th−¬ng tr−êng. Vμ Chi nh¸nh nªn xem ®©y lμ mét trong nh÷ng c«ng cô quan träng thu hót kh¸ch hμng. 1.6/ In tμi liÖu, qu¶ng c¸o: NHCT Chi nh¸nh tØnh Trμ Vinh nªn cÇn ban hμnh cÈm nang kinh doanh ngo¹i tÖ mét c¸ch ng¾n gän dÔ hiÓu cho bé phËn chuyªn tr¸ch, nh÷ng l·nh ®¹o phßng, nh©n viªn cã liªn quan theo ®ã mμ thùc hiÖn, ®ång thêi gióp cho c¸c nh©n viªn kh¸c kh«ng trùc thuéc bé phËn chuyªn tr¸ch am hiÓu Ýt nhiÒu vÒ ho¹t ®éng 76 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. ®Ó giíi thiÖu thªm cho c¸c kh¸ch hμng cña m×nh, t¹o c¬ héi më réng ho¹t ®éng kinh doanh, ®ång thêi tr¸nh ®−îc rñi ro trong kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. 2. C¸c gi¶i ph¸p mang tÝnh vÜ m«: 2.1. ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kiÒu hèi: Theo sè liÖu thèng kª cña ng©n hμng th× nguån kiÒu hèi göi vÒ ViÖt Nam mçi n¨m ®Òu t¨ng, trong n¨m 2004 kho¶ng 3,8 tû USD, ®©y lμ nguån ngo¹i tÖ quan träng gãp phÇn t¨ng nguån ngo¹i tÖ cña ®Êt n−íc. Tõ khi bé tμi chÝnh hñy bá thuÕ (5% ®¸nh trªn sè tiÒn kiÒu hèi) th× l−îng kiÒu hèi chuyÓn vÒ n−íc ngμy cμng t¨ng cho thÊy c¸ch nh×n míi cña Nhμ n−íc ta vÒ lÜnh vùc nμy. NÕu Nhμ n−íc ta tiÕp tôc nghiªn cøu nh»m ®−a ra chÝnh s¸ch ®óng ®¾n th× l−îng kiÒu hèi cßn cao h¬n n÷a chø kh«ng dõng l¹i ë møc ®ã vμ nh− vËy nã sÏ ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho th©n nh©n viÖt kiÒu vμ cho ®Êt n−íc, víi sù t¨ng lªn cña l−îng kiÒu hèi th× l−îng ngo¹i tÖ sÏ ®−îc giao dÞch mua b¸n nhiÒu h¬n gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi ph¸t triÓn vμ hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi còng ®−îc n©ng cao. 2.2. ChÝnh s¸ch tû gi¸: - ViÖc æn ®Þnh tû gi¸ lμ viÖc lμm hÕt søc cÇn thiÕt hiÖn nay. MÆc dï thèng ®èc NHNN ®· ban hμnh 2 quyÕt ®Þnh 64/1999/Q§ -NHNN7 vÒ viÖc c«ng bè tû gi¸ VND so víi c¸c ngo¹i tÖ vμ quyÕt ®Þnh 679/2000/Q§ -NHNN7 vÒ quy ®Þnh nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tû gi¸ mua b¸n ngo¹i tÖ cña tæng gi¸m ®èc ®−îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ, nh−ng ta thÊy gi÷a tû gi¸ VND vμ USD vÉn t¨ng. Trong thêi gian tíi, NHNN nªn chñ tr−¬ng ®iÒu hμnh tû gi¸ hiÖu qu¶ h¬n, ph¶n ¸nh cung cÇu ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng, khuyÕn khÝch xuÊt khÈu, kiÓm so¸t nhËp khÈu, t¨ng dù tr÷ ngo¹i tÖ gãp phÇn lμm lμnh m¹nh c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, ®¶m b¶o æn ®Þnh kinh tÕ t¹o ®iÒu kiÖn cho thÞ tr−êng ngo¹i hèi ph¸t triÓn. 2.3. VÒ chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi: - ChÝnh phñ hoμn thiÖn h¬n n÷a chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi, n©ng cao tÝnh hiÖu lùc cña nghÞ ®Þnh 63/1998/N§ -CP ngμy 17/08/1998 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc qu¶n lý ngo¹i hèi nh»m kiÓm so¸t tèt l−îng ngo¹i tÖ l−u th«ng trªn thÞ tr−êng tù do, sím ®−a ra nh÷ng biÖn ph¸p cøng r¾n chÊm døt t×nh tr¹ng ngo¹i tÖ 77 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. ®−îc sö dông réng r·i trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Cã nh− vËy th× l−îng ngo¹i tÖ sÏ th«ng qua ng©n hμng nhiÒu h¬n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c Ng©n hμng th−¬ng m¹i t¨ng cao doanh sè ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi còng nh− t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng. §ång thêi gióp Nhμ n−íc dÔ dμng trong viÖc qu¶n lý l−îng ngo¹i tÖ ®ang l−u hμnh trªn l·nh thæ ViÖt Nam, gãp phÇn trong viÖc c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 2.4. ChÝnh s¸ch thuÕ: - ChÝnh phñ nªn xem xÐt gi¶m thuÕ suÊt ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi còng nh− xem xÐt viÖc ®¸nh thuÕ lªn lîi nhuËn ®· trõ ®i chi phÝ, thay v× ®¸nh thuÕ lªn thu kinh doanh ngo¹i tÖ nh− hiÖn nay, nh− vËy sÏ kÝch thÝch ho¹t ®éng nμy ph¸t triÓn h¬n. 2.5. VÒ mÆt tæ chøc kiÓm tra cña Ng©n hμng Nhμ n−íc: Nh»m h¹n chÕ tèi thiÓu rñi ro trong kinh doanh ngo¹i hèi. Ngoμi viÖc tù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña chÝnh b¶n th©n ng©n hμng th−¬ng m¹i, theo em nghÜ ng©n hμng Nhμ n−íc còng nªn tæ chøc kiÓm tra th−êng niªn vÒ phÇn nghiÖp vô nμy. V× cã nh− vËy phÇn nμo gióp cho ng©n hμng th−¬ng m¹i gi¶m thiÓu rñi ro, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ trong kinh doanh ngo¹i hèi nãi riªng còng nh− viÖc kiÓm tra chÊp hμnh chÕ ®é qu¶n lý ngo¹i hèi cña Nhμ n−íc. MÆt kh¸c, cÇn chñ ®éng tham m−u cho UBND tØnh trong chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh chung vÒ qu¶n lý tiÒn mÆt ngo¹i tÖ trªn thÞ tr−êng tù do, nhÊt lμ c¸c biÖn ph¸p cô thÓ trong viÖc b¶o ®¶m sù phèi hîp chung vμ ®ång bé thùc hiÖn cã hiÖu qña c«ng t¸c qu¶n lý ngo¹i tÖ trªn ®Þa bμn. 78 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. KÕt luËn - Qua ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Chi nh¸nh NHCT tØnh Trμ Vinh T«i cã nh÷ng kÕt luËn sau: - Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi t¹i Chi nh¸nh trong c¸c n¨m qua ®· cã nh÷ng ®ãng gãp tÝch cùc, thóc ®Èy vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc thanh to¸n quèc tÕ diÔn ra tr«i ch¶y, kÝch thÝch ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong tØnh ph¸t triÓn vμ ®¹t hiÖu qu¶. Chi nh¸nh ®· ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu vÒ ngo¹i tÖ cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®Ó c¸c ®¬n vÞ nμy cã vèn phôc vô s¶n xuÊt vμ thu mua hμng hãa, bªn c¹nh ®ã Chi nh¸nh cßn thùc hiÖn tèt viÖc b¸n l¹i ngo¹i tÖ cho NHTW gãp phÇn ®iÒu hßa nguån ngo¹i tÖ cho toμn hÖ thèng còng nh− gãp phÇn nμo ®ã trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i hèi cña Nhμ n−íc. - Tuy nhiªn viÖc ®Çu t− cña Chi nh¸nh vμo ho¹t ®éng nμy cßn thÊp, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ch−a cao do chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÒu nh©n tè ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi cña Chi nh¸nh chñ yÕu lμ mua b¸n trao ngay víi c¸c doanh nghiÖp Nhμ n−íc, mua b¸n trªn ®¬n vÞ USD lμ chñ yÕu, do vËy lîi nhuËn kinh doanh ngo¹i tÖ chØ chiÕm mét tû träng nhá so víi lîi nhuËn chung cña Ng©n hμng. - HiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi n¨m 2005 t¨ng so víi n¨m 2004 lμ 62,30%. §iÒu nμy chøng tá mét phÇn nμo ®ã Ban l·nh ®¹o ®· cã quan t©m Ýt nhiÒu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi. Trong thêi gian tíi Chi nh¸nh ph¶i ®èi ®Çu víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c NHTM kh¸c, cïng víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng tiÒn tÖ, thÞ tr−êng chøng kho¸n, thÞ tr−êng hèi ®o¸i ®ßi hái Chi nh¸nh ph¶i cã nh÷ng ®Þnh h−íng, nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp trong tõng thêi kú cho ho¹t ®éng cña Ng©n hμng nãi chung vμ cã mét ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®ång thêi Chi nh¸nh ph¶i më réng thªm nhiÒu nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i hèi chñ yÕu lμ nghiÖp vô Forward nh»m ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vμ hßa nhËp vμo thÞ tr−êng hèi ®o¸i thÕ giíi mét c¸ch tù tin, cã nh− vËy th× Chi nh¸nh míi cã thÓ c¹nh tranh vμ ®øng v÷ng trªn thÞ tr−êng hiÖn nay. 79 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n 45088# §Ò tμi : Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ngo¹i hèi. Tμi liÖu tham kh¶o 1/ Thanh to¸n quèc tÕ TS. TrÇm ThÞ Xu©n H−¬ng. NXB thèng kª n¨m 2006. 2/ CÈm nang thÞ tr−êng ngo¹i hèi vμ c¸c giao dÞch kinh doanh ngo¹i hèi. TS. NguyÔn V¨n TiÕn. NXB thèng kª n¨m 2001. 3/ ThÞ tr−êng ngo¹i hèi vμ thanh to¸n quèc tÕ VG NguyÔn Ninh KiÒu NXB thèng kª n¨m 2001. 4/ C¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn dÞch vô ng©n hμng n¨m 2005 cña NHCT VN 02/2005. 5/ LuËt Ng©n hμng Nhμ n−íc ViÖt Nam. 6/ T¹p chÝ Ng©n hμng. 7/ ThÞ tr−êng tμi chÝnh tiÒn tÖ. 8/ QuyÕt ®Þnh 679/2002/Q§ -NHNN7 ngμy 01/07/2002 cña Thèng ®èc NHNN7 vÒ viÖc quy ®Þnh nguyªn t¾c x¸c ®Þnh tû gi¸ kinh doanh ngo¹i tÖ cña c¸c TCTD ®−îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ. 9/ QuyÕt ®Þnh 170/1998/Q§-TTG cña Thñ t−íng ChÝnh phñ ngμy 15/08/1998 vÒ viÖc khuyÕn khÝch ng−êi ViÖt Nam ë n−íc ngoμi chuyÓn tiÒn vÒ n−íc. 10/ QuyÕt ®Þnh 101/1999/Q§-NHNN 13 ngμy 26/03/1999 cña thèng ®èc NHNN vÒ viÖc ban hμnh quy chÕ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña thÞ tr−êng liªn Ng©n hμng. 11/ NghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP ngμy 17/8/1998 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi 12/ Th«ng t− 01/1999/TT-NHNN7 ngμy 16/04/1999 cña NHNN h−íng dÉn thi hμnh nghÞ ®Þnh 63/1998/N§-CP vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi. 13/ Niªn gi¸m thèng kª - Côc Thèng Kª tØnh Trμ Vinh 14/ B¸o c¸o tμi chÝnh cña NHCT Trμ Vinh (2003 – 2005). 15/ B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2005 vμ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi n¨m 2006 cña UBND tØnh Trμ Vinh. 80 GVHD:PGS.TS.TrÇn Huy Hoμng SVTH: Ng« ThÞ Thanh V©n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại hối tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh trà vinh.pdf
Luận văn liên quan