Đề tài Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU - Ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU I. BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1. Khái niệm: 2. Cơ sở lý luận của hoạt động xuất khẩu 3. Các hình thức xuất khẩu 3.1 Xuất khẩu trực tiếp 3.2. Xuất khẩu uỷ thác 3.3. Bán buôn đối lưu. 3.4. Giao dịch qua trung gian. 3.5.Tái xuất khẩu. 3.6. Gia công quốc tế. II. BẢN CHẤT CỦA MARKETING- XUẤT KHẨU. 1. Định nghĩa và chức năng Marketing - xuất khẩu 1.1. Định nghĩa. 1.2.Chức năng của marketing -xuất khẩu . 1.3. Mục tiêu của marketing- xuất khẩu . 2. Thị trương xuất khẩu . 2.1. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường xuất khẩu 2.1.1. Nghiên cứu thị trường xuất khẩu 2.1.2. Lựa chọn thị trường xuất khẩu 3. Môi trường marketing – xuất khẩu 3.1.Môi trường kinh tế 3.2 Môi trương văn hoá - xã hội. 3.3 Môi trường pháp luật chính trị. 3.4 Môi trường cạnh tranh. 4. Chiến lược marketing xuất khẩu. 4.1 Chiến lược nhấn mạnh về chi phí. 4.2. Chiến lược khác biệt hoá. 4.3. Chiến lược trọng tâm hoá 5. Marketing- mix trong xuất khẩu 5.1.Chính sách sản phẩm xuất khẩu 5.1.1.Các loại chính sách sản phẩm b. Cải tiến sản phẩm hiện tại 5.1.2 Quyết định cơ cấu tối ưu của chủng loại sản phẩm xuất khẩu. 5.2. Chính sách giá cả. 5.2.1. Mục tiêu và nội dung của chính sách giá. 5.2.2. Các phương pháp xác định giá 5.2.3. Các chiến lược hình thành giá cơ sở. 5.3. Chính sách phân phối. 5.3.1.Các chức năng của phân phối 5.3.2. Các kênh phân phối trong xuất khẩu 5.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp ( chính sách khuyếch trương) 5.4.1.Quảng cáo 5.4.2. Xúc tiến bán 5.4.3. Yểm trợ sản phẩm III. ĐẶC ĐIỂM MARKETING XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC 1. Sản phẩm ngành may 2.Đặc điểm của thị trường và hoạt động xuất khẩu hàng may mặc. a) Đặc điểm của thị trường : b)Hoạt động xuất khẩu hàng may mặc c. Marketing xuất khẩu hàng hoá may mặc CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may Chiến Thắng. 2. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ. a) Cơ cấu tổ chức : 3.2. Tình hình sử dụng vật tư. 3.3. Tình hình sử dụng trang thiết bị 3.4. Tình hình lao động tiền lương của Công ty. II. THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG THỜI GIAN QUA. 1. Kết quả tiêu thụ. 2. Kết quả xuất khẩu sang thị trường EU. 3. Khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường thế giới. III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING XUẤT KHẨU 1. Nghiên cứu thị trường EU. 2. Chiến lược Marketing xuất khẩu trong Công ty may Chiến Thắng. 3.2. Chính sách giá của Công ty 3.3. Mạng lưới phân phối của Công ty. 3.4. Xúc tiến hỗn hợp. 4. Những vấn đề đặt ra. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP MARKETING XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG EU CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. I. NHỮNG YÊU CẦU TỪ THỊ TRƯỜNG EU VỀ SẢN PHẨM MAY MẶC VIỆT NAM 1. Những yêu cầu từ thị trường EU về sản phẩm may mặc Việt Nam 2. Khả năng của Công ty may Chiến Thắng. II. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU. III. GIẢI PHÁP MARKETING - MIX VỀ XUẤT KHẨU CHO SẢN PHẨM MAY MẶC CỦA CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG. 1. Giải pháp về sản phẩm. 2. Giải pháp về giá cả. 3. Giải pháp về hoàn thiện kênh phân phối. 4. Đẩy mạnh truyền tin và xúc tiến hỗn hợp IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING - XUẤT KHẨU. 1. Sự cần thiết phải tổ chức hoạt động marketing xuất khẩu. 2. Chức năng của phòng kinh doanh tiếp thị và phòng xuất nhập khẩu trong tổ chức thực hiện hoạt động Marketing xuất khẩu. 2.1. Phòng kinh doanh tiếp thị. 2.2. Phòng xuất nhập khẩu 3. Mối quan hệ giữa phòng xuất nhập khẩu và phòng kinh doanh tiếp thị. V. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC. 1. Đào tạo và sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý Công ty. 2. Kiến nghị về việc cấp giấy phép xuất khẩu 3. Kiến nghị về chính sách thuế. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf74 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2766 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU - Ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU- ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng.pdf
Luận văn liên quan