Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn và Lê

Lời Mở Đầu quản trị nhân sự là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con người”. Thật vậy, quản trị nhân sự có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của yếu tố con người trong bất cứ một doanh nghiệp hay tổ chức nào dù có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được. Trong công ty mỗi con người là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết phải có công tác quản trị nhân sự trong bất cứ doanh nghiệp nào cho nên em đã lựa chọn đề tài: “ Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả quản trị Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê” Trong thời thực tập tại công ty Công Ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty em thấy công tác này của công ty thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên do còn gặp phải một số khó khăn nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định. Vì thế nên em đã mạnh dạng đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Đề tài của em gồm 3 chương: - Chương 1:Cơ sở lý luận quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê Qua thời gian thực tập em đã có thời gian thực tế quý báu, được tiếp xúc với môi trường làm việc năng động. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị trong công ty TNHH TM XNK Nguyễn Và Lê đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn GVHD ThS. Ngô Ngọc Cương, người đã trực tiếp hướng dẫn em thực hiện khóa luận này. Với những nhận thức và khả năng còn hạn chế, khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô giúp em sửa chữa, bổ sung những thiếu sót đó để khóa luận của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

doc57 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2318 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguyễn và Lê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tham döï caùc cuoäc hoïp lieân quan ñeán vaán ñeà chia tieàn lôøi, tieàn thöôûng, kyû luaät, taêng löông, haï baäc löông, sa thaûi vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán tham oâ, moùc ngoaëc. 1.3.2 Moâi tröôøng beân ngoaøi Moâi tröôøng beân ngoaøi laø caùc yeáu toá khung caûnh kinh teá, daân soá/löïc löôïng lao ñoäng, luaät leä cuûa Nhaø nöôùc, vaên hoùa xaõ hoäi, ñoái thuû caïnh tranh, khoa hoïc kyõ thuaät, khaùch haøng vaø chính trò. - Khung caûnh kinh teá: trong giai ñoaïn kinh teá suy thoaùi hoaëc kinh teá baát oån coù chieàu höôùng ñi xuoáng, caùc coâng ty moät maët caàn phaûi duy trì löïc löôïng coù tay ngheà, moät maët phaûi giaûm chi phí lao ñoäng. Coâng ty phaûi quyeát ñònh giaûm giôø laøm vieäc, cho nhaân vieân nghæ taïm, cho nghæ vieäc hoaëc cho giaûm bôùt phuùc lôïi. Ngöôïc laïi, khi kinh teá phaùt trieån vaø coù chieàu höôùng oån ñònh, coâng ty laïi coù nhu caàu phaùt trieån lao ñoäng môùi ñeå môû roäng saûn xuaát, taêng cöôøng huaán luyeän ñaøo taïo nhaân vieân. Vieäc môû roäng naøy ñoøi hoûi coâng ty phaûi tuyeån theâm ngöôøi coù trình ñoä, ñoøi hoûi taêng löông ñeå thu huùt nhaân taøi, taêng phuùc lôïi vaø caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc. - Daân soá/löïc löôïng lao ñoäng: Neàn kinh teá nöôùc ta ñang daàn höôùng ñeán neàn kinh teá thò tröôøng trong khi ñoù daân soá laïi phaùt trieån raát nhanh. Löïc löôïng lao ñoäng haøng naêm caàn vieäc laøm caøng ñoâng. Vieät Nam ñang trong quaù trình hoäi nhaäp neân thieáu nhieàu lao ñoäng laønh ngheà, chuyeân vieân vaø caùn boä quaûn lyù gioûi. Lao ñoäng nöõ chieám nhieàu trong löïc löôïng lao ñoäng xaõ hoäi, tham gia hoaït ñoäng ñoâng ñaûo ôû taát caû caùc ngaønh ngheà kinh teá. Löïc löôïng lao ñoäng nöõ ñi laøm ñoâng hôn aûnh höôûng ñeán doanh nghieäp. ÔÛ ñaây khoâng xeùt ñeán khaû naêng hay naêng suaát lao ñoäng, chæ xeùt ñeán cheá ñoä “con ñau, meï nghæ”, hoaëc caàn xaây döïng caùc dòch vuï cung caáp cho treû trong khi meï ñang laøm vieäc cuõng laø vaán ñeà maø caùc nhaø quaûn trò nguoàn nhaân löïc caàn quan taâm. - Luaät leä cuûa Nhaø nöôùc: Luaät lao ñoäng nöôùc ta ñaõ ñöôïc ban haønh vaø aùp duïng. Chuùng ta cuõng coù luaät lao ñoäng ñoái vôùi caùc nhaân vieân Vieät Nam laøm vieäc trong caùc doanh nghieäp ñaàu tö, lieân doanh hoaëc 100% voán nöôùc ngoaøi. Roõ raøng laø Luaät leä cuûa Nhaø nöôùc aûnh höôûng ñeán vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Caùc coâng ty khoâng coøn ñöôïc töï do muoán laøm gì thì laøm nöõa. Heä thoáng phaùp luaät buoäc caùc doanh nghieäp ngaøy caøng phaûi quan taâm ñeán quyeàn lôïi cuûa nhaân vieân vaø moâi tröôøng sinh thaùi. - Vaên hoùa xaõ hoäi: vaên hoùa xaõ hoäi cuûa moät nöôùc aûnh höôûng raát lôùn ñeán phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Trong moät neàn vaên hoùa xaõ hoäi coù quaù nhieàu ñaúng caáp, naác thang giaù trò xaõ hoäi khoâng theo kòp vôùi ñaø phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi, roõ raøng noù kìm haõm, khoâng cung caáp nhaân taøi cho caùc toå chöùc. Taïi Vieät Nam nhieàu gia ñình coøn naëng veà phong kieán, ngöôøi chuû gia ñình – thöôøng laø ngöôøi ñaøn oâng – haàu nhö quyeát ñònh moïi vieäc vaø ngöôøi phuï nöõ thöôøng laø ngöôøi thuï ñoäng chaáp nhaän. Ñieàu naøy ñöa ñeán haäu quaû laø baàu khoâng khí vaên hoùa coâng ty cuõng khoù loøng naêng ñoäng ñöôïc. Chính cung caùch vaên hoùa taïi caùc gia ñình ñaõ daãn ñeán söï thuï ñoäng trong caùc coâng sôû ôû Vieät Nam. - Ñoái thuû caïnh tranh: trong neàn kinh teá thò tröôøng, nhaø quaûn trò khoâng phaûi chæ caïnh tranh thò tröôøng, caïnh tranh saûn phaåm maø boû queân caïnh tranh veà nguoàn nhaân löïc. Roõ raøng hieän nay, caùc doanh nghieäp chòu söï taùc ñoäng bôûi moâi tröôøng ñaày caïnh tranh vaø thaùch ñoá. Ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån, khoâng coù con ñöôøng naøo baèng con ñöôøng quaûn trò nguoàn nhaân löïc moät caùch coù hieäu quaû. Nhaân löïc laø taøi nguyeân quyù giaù nhaát, caùc coâng ty phaûi lo giöõ, duy trì vaø phaùt trieån. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu treân, caùc doanh nghieäp phaûi coù caùc chính saùch nhaân söï hôïp lyù, phaûi bieát laõnh ñaïo ñoäng vieân, thaêng thöôûng hôïp lyù, phaûi taïo moät baàu khoâng khí vaên hoùa gaén boù…Ngoaøi ra, coâng ty phaûi coù moät cheá ñoä chính saùch löông boång ñuû ñeå giöõ nhaân vieân laøm vieäc vôùi mình, phaûi caûi tieán moâi tröôøng laøm vieäc vaø caûi tieán caùc cheá ñoä phuùc lôïi neáu khoâng seõ raát deã maát nhaân taøi. Söï ra ñi cuûa nhaân vieân khoâng chæ thuaàn tuùy laø vaán ñeà löông boång, phuùc lôïi maø toång hôïp cuûa raát nhieàu vaán ñeà. Do ñoù ñeå duy trì vaø phaùt trieån nhaân vieân, nhaø quaûn trò phaûi bieát quaûn trò moät caùch coù hieäu quaû. - Khoa hoïc kyõ thuaät: Chuùng ta ñang soáng trong thôøi ñaïi buøng noå coâng nghieäp. Ñeå ñuû söùc caïnh tranh treân thò tröôøng, caùc coâng ty phaûi caûi tieán kyõ thuaät vaø thieát bò. Söï thay ñoåi naøy aûnh höôûng raát lôùn ñeán nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp. Trong töông lai, lónh vöïc nhieàu thaùch ñoá nhaát ñoái vôùi nhaø quaûn trò laø vieäc ñaøo taïo vaø huaán luyeän nhaân vieân cuûa mình theo kòp vôùi ñaø phaùt trieån quaù nhanh cuûa khoa hoïc kyõ thuaät hieän ñaïi vaø cao caáp. Söï thay ñoåi khoa hoïc kyõ thuaät naøy ñoøi hoûi phaûi coù theâm nhaân vieân môùi coù khaû naêng vaø vieäc tuyeån moä nhöõng ngöôøi naøy khoâng phaûi laø chuyeän deã. Khi khoa hoïc kyõ thuaät thay ñoåi coù moät soá coâng vieäc hoaëc moät soá khaû naêng khoâng coøn caàn thieát nöõa. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi ñaøo taïo laïi löïc löôïng lao ñoäng hieän taïi cuûa mình. Söï thay ñoåi khoa hoïc kyõ thuaät cuõng ñoàng nghóa vôùi söï kieän laø chæ caàn ít ngöôøi hôn maø vaãn saûn xuaát ra soá löôïng saûn phaåm töông töï nhöng chaát löôïng hôn. Ñieàu naøy coù nghóa laø nhaø quaûn trò phaûi saép xeáp laïi löïc löôïng lao ñoäng dö thöøa. - Khaùch haøng: khaùch haøng laø muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. Khaùch haøng mua saûn phaåm hoaëc dòch vuï cuûa coâng ty laø moät phaàn cuûa moâi tröôøng beân ngoaøi. Doanh soá laø moät yeáu toá quan troïng ñoái vôùi söï soáng coøn cuûa moät doanh nghieäp. Do ñoù, caùc caáp quaûn trò phaûi baûo ñaûm raèng nhaân vieân cuûa mình saûn xuaát ra caùc maët haøng hoaëc dòch vuï phuø hôïp vôùi nhu caàu vaø thò hieáu cuûa khaùch haøng. Chaát löôïng cuûa haøng hoùa hay dòch vuï raát quan troïng ñoái vôùi khaùch haøng. Do ñoù, nhaø quaûn trò phaûi laøm cho nhaân vieân cuûa mình hieåu ñöôïc raèng khoâng coù khaùch haøng laø khoâng coøn doanh nghieäp vaø hoï khoâng coøn cô hoäi laøm vieäc nöõa. Hoaëc hoï phaûi hieåu raèng doanh thu cuûa coâng ty aûnh höôûng ñeán tieàn löông cuûa hoï. Toùm laïi, khaùch haøng laø troïng taâm cuûa moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaø caùc nhaø quaûn trò phaûi laøm sao cho nguoàn nhaân löïc cuûa mình thoûa maõn khaùch haøng. - Chính quyeàn vaø caùc ñoaøn theå: caùc cô quan cuûa chính quyeàn hoaëc caùc ñoaøn theå cuõng aûnh höôûng ñeán nguoàn nhaân löïc. Taïi Vieät Nam, Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Sô Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Lieân ñoaøn Lao ñoäng, Hoäi lieân hieäp Phuï nöõ v.v…cuõng aûnh höôûng nhaát ñònh ñeán nguoàn nhaân löïc cuûa doanh nghieäp nhaát laø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán cheá ñoä, chính saùch, tuyeån duïng vaø sa thaûi v.v… CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY TNHH TM XNK NGUYEÃN VAØ LEÂ 2.1 Giôùi thieäu chung veà coâng ty 2.1.1 Lòch söû hình thaønh * Lòch söû hình thaønh Ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa Sôû Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 08 thaùng 08 naêm 2007 Coâng Ty TNHH TM XNK Nguyeãn vaø Leâ ñöôïc thaønh laäp vaø chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng goàm nhöõng noäi dung sau: Teân coâng ty: COÂNG TY TNHH TM XNK NGUYEÃN VAØ LEÂ. Ñòa chæ truï sôû: 09 Buøi Thò Xuaân, phöôøng Beán Thaønh, Quaän 1. Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 4102052758 do Keá Hoaïch vaø Ñaàu Tö Tp. Hoà Chí Minh, ngaøy 08 thaùng 08 naêm 2007. Voán ñieàu leä: 10.000.000.000 ñ (möôøi tyû ñoàng) Thaønh vieân goùp voán: + Leâ Thò Ngoïc Thuøy: 6.000.000.000ñ (saùu tyû ñoàng) + Nguyeãn Höõu Khaùnh: 4.000.000.000ñ (boán tyû ñoàng) * Chöùc naêng vaø nhieäm vuï Chöùc naêng: Coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn vaø Leâ chuyeân traùch vieäc kinh doanh caùc ngaønh ngheà sau: Mua vaø baùn haøng kim khí ñieän maùy, saét theùp,xe oâ toâ, xe gaén maùy, giaáy vaø vaät tö ngaønh giaáy, pheá lieäu(khoâng mua baùn taïi truï sôû), myõ phaåm, tranh aûnh ngheä thuaät, haøng trang trí noäi thaát, haøng noâng – laâm – thuûy haûi saûn, haøng löông thöïc thöïc phaåm baùnh keïo, traø, cafe, röôïu, bia, nöôùc giaûi khaùt. Kinh doanh aên uoáng, nhaø haøng (khoâng hoaït ñoäng taïi truï sôõ). Kinh doanh linh kieän vaø maùy tính. Kinh doanh baát ñoäng saûn. Gia coâng, saûn xuaát haøng may mace (khoâng taåy nhuoäm, hoà in vaø taùi cheá haøng ñaõ söû duïng.) Kinh doanh dòch vuï quaûng caùo. Dòch vuï tieáp thò Ñaïi lyù kyù gôûi haøng hoùa. Xaây döïng coâng trình daân duïng, nghóa trang. Dòch vuï mai taùng. Nhieäm vuï: Hoaït ñoäng cuûa coâng ty phaûi döïa treân cô sôû phaùp luaät hieän haønh. Coâng ty haïch toaùn vaø baùo caùo ñoäc laäp. Nghieân cöùu thò tröôøng ñeå coù böôùc phaùt trieån kòp thôøi vaø phuø hôïp vôùi thò hieáu qua töøng giai ñoaïn khaùc nhau. Xaây döïng vaø phaùt trieån maïnh maïng löôùi kinh doanh. Giaûi quyeát vaán ñeà lao ñoäng, toå chöùc ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân, khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä vaên hoùa, chuyeân moân cho caùn boä coâng nhaân vieân ñeå hoï laøm vieäc hieäu quaû hôn, chuù troïng boài döôõng ñoäi nguõ keá thöøa. 2.1.2 Cô caáu toå chöùc cuûa coâng ty a/ Sô ñoà toå chöùc: PHOØNG KEÁ TOAÙN PHOØNG NHAÂN SÖÏ BAN GIAÙM ÑOÁC THUÛ QUYÕ KEÁ TOAÙN TIEÁP THÒ PHOØNG KINH DOANH BOÄ PHAÄN BAÙN HAØNG Sô ñoà 2.1: Sô ñoà toå chöùc coâng ty b/ Nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän: Ban giaùm ñoác: Goàm taát caû caùc thaønh vieân coù quyeát ñònh cao nhaát cuûa coâng ty. Coù caùc quyeàn vaø nghóa vuï sau: Quyeát ñònh phöông thöùc phaùt trieån cuûa coâng ty. Quyeát ñònh taêng hay giaûm voán ñieàu leä, quyeát ñònh thôøi ñieåm vaø phöông thöùc huy ñoäng theâm voán. Quyeát ñònh phöông thöùc ñaàu tö vaø döï aùn coù giaù trò lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty hay tyû leä khaùc nhoû hôn quy ñònh taïi ñieàu leä coâng ty. Thoâng qua hôïp ñoàng vay, cho vay, baùn taøi saûn coù giaù trò lôùn hôn 50% toång giaù trò taøi saûn ñöôïc ghi trong soå keá toaùn cuûa coâng ty hay tyû leä khaùc nhoû hôn quy ñònh taïi ñieàu leä coâng ty. Thoâng qua baùo caùo taøi chính haøng naêm, phöông aùn söû duïng vaø phaân chia lôïi nhuaän hay phöông aùn söû lyù loã cuûa coâng ty. Quyeát ñònh möùc löông, lôïi ích khaùc ñi vôùi giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng vaø caùn boä quaûn lyù quan troïng khaùc taïi ñieàu leä coâng ty. Quyeát ñònh toå chöùc cô caáu coâng ty. Quyeát ñònh thaønh laäp chi nhaùnh vaên phoøng ñaïi dieän. Söûa ñoåi boå sung ñieàu leä cuûa coâng ty. Quyeát ñònh giaûi theå coâng ty. Giaùm ñoác: laø ngöôøi ñieàu haønh hoaït ñoäng kinh doanh haèng ngaøy cuûa coâng ty. Phoøng kinh doanh: Tröïc tieáp chòu traùch nhieäm thöïc hieän caùc hoaït ñoäng tieáp thò – baùn haøng tôùi caùc khaùch haøng vaø caùc khaùch haøng tieàm naêng cuûa coâng ty nhaèm ñaït muïc tieâu veà doanh soá, thò phaàn… Chöùc naêng chính cuûa phoøng kinh doanh: Laäp caùc keá hoaïch kinh doanh vaø trieån khai thöïc hieän. Thieát laäp, giao dòch tröïc tieáp vôùi heä thoáng khaùch haøng, heä thoáng nhaø phaân phoái. Thöïc hieän hoaït ñoäng baùn haøng tôùi khaùch haøng nhaèm mang laïi doanh thu cho coâng ty. Phoái hôïp tôùi caùc boä phaän trong coâng ty nhaèm mang ñeán caùc dòch vuï ñaày ñuû nhaát cho khaùch haøng. Do yeâu caàu veà cuûa coâng ty neân taùch thaønh hai boä phaän rieâng bieät: tieáp thò – baùn haøng. Boä phaän tieáp thò: nhieäm vuï quaûng baù, giôùi thieäu caùc saûn phaãm môùi cuûa coâng ty ra thò tröôøng. Boä phaän baùn haøng: nhieäm vuï chính phaân phoái haøng ñeán khaùch haøng. Phoøng nhaân söï: Chòu traùch nhieäm toå chöùc nhaân söï, phaân coâng taùc cho caùc nhaân vieân trong coâng ty. Moät soá coâng vieäc chính cuûa boä phaän nhaân söï laø: Tuyeån duïng Ñaøo taïo Chính saùch löông, thöôûng, phuùc lôïi, baûo hieåm, cheá ñoä xaõ hoäi. Ñaùnh giaù nhaân vieân Xaây döïng vaên hoùa coâng ty Phoøng keá toaùn: Chòu traùch nhieäm ghi soå saùch, haïch toaùn vaø xaùc ñònh keát quaû kinh doanh. Boä maùy keá toaùn taïi coâng ty ñöôïc toå chöùc thaønh phoøng keá toaùn vôùi nhöõng nhieäm vuï sau: Tieán haønh coâng taùc keá toaùn theo qui ñònh cuûa nhaø nöôùc. Laäp baùo caùo keá toaùn theo qui ñònh vaø kieåm tra söï chính xaùc cuûa caùc baùo caùo do caùc phoøng ban khaùc laäp. Giuùp Giaùm Ñoác phoå bieán, höôùng daãn vaø thöôøng xuyeân kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc cheá ñoä, theå hieän quaûn lyù kinh teá taøi chính trong coâng ty. Löu tröõ, baûo quaûn hoà sô taøi lieäu cho caùc boä phaän lieân quan trong coâng ty. 2.1.3 Moâi tröôøng kinh doanh Caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa coâng ty ngaøy caøng nhieàu, daãn ñeán thöïc traïng caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét vaø quyeát lieät, soá löôïng doanh nghieäp tham gia hoaït ñoäng thöông maïi xuaát nhaäp khaåu coù xu höôùng taêng leân ñaùng keå. Do ñoù coâng ty tìm moïi caùch ñeå giöõ vöõng thò tröôøng cuûa mình. Maët haøng kinh doanh: Saûn phaãm röôïu: nhaäp tröïc tieáp töø Myõ, phaân phoái qua heä thoáng baùn leû. Phoøng kinh doanh coù ñoäi nguõ tieáp thò tröïc tieáp ñeán nhöõng Bar, nhaø haøng, khaùch saïn tieáp thò saûn phaåm cuûa coâng ty. Khaùch haøng: Do ñaëc thuø cuûa maët haøng kinh doanh cho neân löôïng khaùch haøng treân thò tröôøng raát lôùn. Nhôø luoân ñaûm baûo uy tín chaát löôïng, hình thöùc kinh doanh phuø hôïp cho neân coâng ty luoân giöõ uy tín vôùi khaùch haøng. Heä thoáng phaân phoái: Ngoaøi truï sôû chính coâng ty taïi 09 Buøi Thò Xuaân, coâng ty coøn coù 5 cöûa haøng baùn leû ñöôïc phaân boå ôù caùc quaän trong noäi thaønh. 2.1.4 Keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh Qua 3 naêm hoaït ñoäng (2007-2009) xaây döïng vaø phaùt trieån, coâng ty ñaõ coù nhöõng böôùc phaùt trieån vöõng chaéc, hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh coù hieäu quaû vaø taïo ñöôïc moät thöông hieäu vaø uy tín treân thöông tröôøng. Doanh thu vaø lôïi nhuaän cuûa coâng ty khoâng ngöøng taêng tröôûng. Baûng 2.1 Keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh trong 2 naêm 2008 - 2009 Ñôn vò: ñoàng Chæ tieâu Naêm 2008 2009 Toång giaù trò taøi saûn 10.253.201.001 15.215.236.253 Voán chuû sôû höõu 852.324.015 1.956.789.123 Doanh thu thuaàn 6.1243.245.254 8.256.321.245 Lôïi nhuaän töø hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh 254.258.458 454.254.654 Lôïi nhuaân khaùc 10.253.147 89.254.547 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 264.511.605 543.509.201 Lôïi nhuaän sau thueá 190.448.356 391.326.625 Lôïi nhuaän coøn laïi sau khi chia laõi cho ñoái taùc 150.152.485 301.254.635 Döïa vaøo baûng treân cho thaáy raèng keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty raát toát. Cuï theå nhö: toång giaù trò taøi saûn cuûa coâng ty trong naêm 2009 laø15.215.236.253ñ taêng 4.962.035.252ñ, doanh thu thuaàn taêng roõ reät, taêng töø naêm 2008 sang naêm 2009 hôn 2 tyû. Sau 1 naêm so vôùi naêm 2008 toång giaù trò taøi saûn coâng ty taêng hôn 4 tyû ñoàng. Veà phaàn hieäu quaû kinh doanh coâng ty ñaït hieäu quaû raát cao, naêm 2009 lôïi nhuaän sau thueá ñaït hôn gaáp ñoâi so vôùi naêm 2008, taêng hôn 200 trieäu ñoàng. Ñieàu naøy chöùng toû raèng coâng ty ñang ñi ñuùng höôùng, hoaït ñoäng coù hieäu quaû. Qua nhöõng soá lieäu treân cho ta thaáy, coâng ty hoaït ñoäng coù hieäu quaû trong cô cheá thò tröôøng, vöôït qua ñöôïc nhöõng khoù khaên, khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû kinh doanh. Noùi chung toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty taêng ñeàu, Nhöng coâng ty cuõng phaûi caàn coù nhöõng bieän phaùp cuï theå ñeå xem xeùt khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu, phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh nhaèm phaùt trieån hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình. 2.2 Thöïc traïng quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty 2.2.1 Cô caáu nhaân söï taïi coâng ty Baûng 2.2: baùo caùo tình hình söû duïng lao ñoäng cuûa coâng ty naêm 2009 Chæ tieâu Naêm 2008 Naêm 2009 * Soá löôïng lao ñoäng * Trình ñoä: - Treân ñaïi hoïc - Ñaïi hoïc - Trung caáp - 12/12 * Giôùi tính: - Nam - Nöõ 50 1 11 20 18 20 30 120 1 34 50 35 87 33 Qua soá lieäu treân ta thaáy toång soá lao ñoäng trong coâng ty coù söï thay ñoåi, cuï theå naêm 2008 laø 120 ngöôøi taêng 70 ngöôøi so vôùi naêm 2007. Nguyeân nhaân cuûa vieäc taêng lao ñoäng laø do naêm 2008 laø nhöõng naêm ñaàu tieân coâng ty thaønh laäp cho neân soá löôïng lao ñoäng coøn haïn cheá, sau khi hoaït ñoäng troâi chaûy löïc löôïng lao ñoäng cuûa coâng ty ñaõ taêng khaù cao, taêng ñeán 140% so vôùi naêm 2008. Ñi saâu vaøo phaân tích ta thaáy: Xeùt trình ñoä nhaân söï: Soá löôïng caùn boä coâng nhaân vieân ôû coâng ty coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø treân ñaïi hoïc chieám khoaûng 29.2%(naêm 2009) vaø thöôøng giöõ caùc vò trí laõnh ñaïo töø caáp phoù - tröôûng phoøng cho ñeán ban giaùm ñoác. Xeùt theo giôùi tính: Nhìn chung lao ñoäng nam chieám tæ troïng lôùn hôn trong coâng ty (khoaûng72,5%). Lao ñoäng nam chuû yeáu taäp trung ôû phoøng kinh doanh vaø ôû caùc boä phaän baùn haøng. Coøn lao ñoäng nöõ ít hôn (khoaûng 27.5%) vaø ñöôïc phaân boá chuû yeáu ôû caùc phoøng ban, moät soá ít ôû boä phaän baùn haøng. Xeùt theo cô caáu tuoåi: Cô caáu nguoàn nhaân löïc theo ñoä tuoåi cuûa coâng ty naêm 2009 Baûng 2.3: Trích baùo caùo tình hình söû duïng lao ñoäng cuûa coâng ty naêm 2009 Khoaûng tuoåi Toång soá Phaàn traêm (%) 20 – 30 31 – 40 41 – 50 51 – 60 65 35 18 2 54.2 29.2 15 1.6 Toång 120 100 Ñoäi nguõ lao ñoäng cuûa coâng ty coù tuoåi ñôøi khaù treû. Khoaûng tuoåi 20 – 40 cuûa coâng ty chieám 83.4%. Do ñaëc ñieåm cuûa coâng ty kinh doanh laø chuû yeáu neân vôùi ñoä tuoåi treân laø phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa coâng ty. Ñoäi nguõ naøy tuy naêng ñoäng, saùng taïo, nhaïy beùn trong coâng vieäc nhöng kinh nghieäm cuûa hoï coøn haïn cheá ñieàu maø raát caàn thieát cho caïnh tranh treân thò tröôøng. Nhoùm tuoåi 41 – 60 chieám tyû leä 16.6%, nhöõng ngöôøi naøy tuy tuoåi coù hôi cao nhöng hoï laø nhöõng ngöôøi daày daën kinh treân thöông tröôøng. Hoï seõ laø nhöõng ngöôøi truyeàn ñaït kinh nghieäm, kieán thöùc cho nhöõng thaønh vieân treû tuoåi trong coâng ty. Vì vaäy cô caáu tuoåi nhö treân aûnh höôûng khaù lôùn tôùi hieäu quaû quaûn trò nhaân söï taïi coâng ty. 2.2.2 Cô caáu boä maùy quaûn lyù taïi coâng ty a/ Boä maùy quaûn lyù taïi coâng ty Keát caáu boä maùy quaûn lyù Ban giaùm ñoác goàm: - Giaùm ñoác - Phoù giaùm ñoác kinh doanh - Phoù giaùm ñoác haønh chính - Phoøng kinh doanh: - Tröôûng phoøng - 2 Phoù phoøng - 5 Cöûa haøng tröôûng -10 Giaùm saùt tieáp thò - Phoøng nhaân söï: - Tröôûng phoøng - Phoù phoøng - Ñoäi tröôûng baûo veä - Phoøng keá toaùn: - Keá toaùn tröôûng b/ Chaát löôïng ñoäi nguõ laõnh ñaïo Chaát löôïng ñoäi nguõ quaûn lyù ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 2.4: Chaát löôïng ñoäi nguõ quaûn lyù STT Chöùc danh Trình ñoä Tuoåi ñôøi Treân ÑH ÑH, CÑ 12/12 <40 40-45 >45 1 2 3 4 5 Giaùm ñoác Phoù giaùm ñoác Tröôûng phoøng Phoùtröôûng phoøng Tröôûng ban 1 2 3 3 16 1 2 1 1 2 3 10 1 4 6 Toång soá 1 24 0 3 17 5 7 Tyû troïng 4% 96% 0 12% 68% 20% Qua baûng treân cho ta thaáy ñoäi nguõ laõnh ñaïo coù tuoåi ñôøi treân 35, ñaây laø ñoä tuoåi ñaõ ñuû chín chaén caàn thieát, hoï coù söï am hieåu roäng raõi veà cuoäc soáng, naém ñöôïc taâm lyù coâng nhaân vieân. Ñaây laø thôøi ñieåm maø hoï coù theå phaùt huy ñöôïc heát khaû naêng cuûa mình trong coâng vieäc. Vôùi ñoä tuoåi naøy ñoäi nguõ caùn boä caùn boä treû thì luoân luoân naêng ñoäng, saùng taïo. Ñieàu naøy phuø hôïp vôùi yeâu caàu khi xaây döïng cô caáu toå chöùc quaûn lyù laø phaûi coù tính linh hoaït. Caùn boä quaûn lyù caáp cao ôû caùc boä phaän coù kinh nghieäm laøm vieäc laâu naêm treân 10 naêm coâng taùc trong ngaønh, ôû caùc boä phaän caáp trung vaø caáp cô sôû coù thaâm nieân coâng taùc treân 5 naêm. 2.2.3 Coâng taùc hoaïch ñònh vaø tuyeån duïng taïi coâng ty a/ Hoaïch ñònh Ñeå theo kòp quaù trình coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa hieän nay, vieäc tuyeån duïng nhaân söï cuûa coâng ty laø moät vaán ñeà quan troïng vaø caáp baùch. Muïc ñích cuûa noù khoâng ñôn thuaàn laø tuyeån duïng nhaân vieân môùi maø coøn laø vieäc ñaët ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc, giaûm bôùt soá lao ñoäng dö thöøa giuùp coâng ty ñaït ñöôïc muïc ñích ñeà ra. Trong chính saùch tuyeån duïng caùn boä môùi, coâng ty chæ löïa choïn nhöõng ngöôøi coù trình ñoä naêng löïc thaät söï phuø hôïp vôùi coâng vieäc, nhieäm vuï ñöôïc giao, traùnh tuyeån duïng thöøa khoâng söû duïng heát caùn boä. Töø ñoù taïo ra moät löïc löôïng caùn boä coù trình ñoä toaøn dieän, ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoøi hoûi cuûa quaù trình kinh doanh cuûa coâng ty. Tuyeån duïng nhaân vieân laø vaán ñeà voâ cuøng quan troïng, noù quyeát ñònh ñeán söï thaønh coâng hay thaát baïi cuûa coâng ty. Keát quaû cuûa vieäc tuyeån duïng mang laïi raát to lôùn vaø toàn ñoäng laâu daøi (neáu vieäc tuyeån duïng chính xaùc) ngöôïc laïi seõ coù haäu quaû khoân löôøng vaø raát khoù khaéc phuïc. b/ Tuyeån duïng Nguoàn tuyeån duïng chuû yeáu cuûa coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ trong nhöõng naêm gaàn ñaây chuû yeáu thoâng qua giôùi thieäu cuûa nhaân vieân trong coâng ty vaø ñaêng baùo. Coâng ty coù nhöõng chính saùch öu tieân cho con em caùn boä trong coâng ty coù nhu caàu vieäc laøm. Trong 2 naêm qua coâng taùc tuyeån duïng nhaân söï ñaït ñöôïc moät soá öu ñieåm nhö sau: Taïo ñöôïc naêng suaát lao ñoäng ngaøy caøng cao. Ñoäi nguõ lao ñoäng môùi thöôøng nhieät tình saùng taïo trong coâng vieäc. Laøm thay ñoåi phong caùch nhaän thöùc cuõng nhö phong caùch laøm vieäc cuûa nhaân vieân nhaèm phuïc vuï toát hôn nöõa nhu caàu khaùch haøng ñoái vôùi coâng ty. Tuy nhieân coâng taùc tuyeån duïng vaãn coøn mang laïi moät soá nhöôïc ñieåm nhö sau: Do coâng ty coù chính saùch öu tieân tuyeån duïng con em trong coâng ty neân chaát löôïng phuïc vuï lao ñoäng chöa thaät toát. Nhaø tuyeån duïng lao ñoäng vaãn coøn döïa vaøo kinh nghieäm baûn thaân, khoâng qua khaûo saùt thöïc teá laøm cho ñoäi nguõ nhaân vieân ñöôïc tuyeån vaøo khoâng ñaït chaát löôïng cao, aûnh höôûng lôùn ñeán hieäu quaû söû duïng lao ñoäng cuûa coâng ty. Quy trình tuyeån duïng taïi coâng ty goàm 3 voøng: Voøng 1: Löïa choïn hoà sô Voøng 2: Phoûng vaán Voøng 3: Thoûa thuaän hôïp ñoàng Sau khi thöïc hieän 3 voøng coâng ty seõ hoaøn thieän hoà sô sau khi truùng tuyeån. 2.2.4 Coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. a/ Ñaøo taïo nguoàân nhaân löïc Nhö ñaõ thaáy naêm 2009 coâng ty coù 35 ngöôøi coù trình ñoä ÑH vaø treân ÑH chieám 29.2% treân toång soá nhaân vieân, 50 ngöôøi coù trình ñoä trung caáp chieám 41.2%, 35 ngöôøi coù trình ñoä 12/12 chieám 29.2% treân toång soá nhaân vieân. Naém baét ñöôc taàm quan troïng vaø vai troø cuûa con ngöôøi trong saûn xuaát kinh doanh, coâng ty ñaõ xaùc ñònh löïc choïn phaân coâng cuï theå töøng caùn boä phuø hôïp vôùi töøng coâng vieäc. Beân caïnh ñoù coâng ty ñaõ xaùc ñònh vieäc ñaøo taïo vaø ñaøo taïo laïi ñaøo taïo ngaén haïn vaø daøi haïn xen keõ tuyeån choïn theâm moät soá caùn boä treû coù naêng löïc ñi ñaøo taïo theâm töø nhöõng tröôøng lôùp chính quy, coù kinh nghieäm taïo thaønh theá maïnh cho coâng ty. Vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân nhö vaäy coâng ty vaãn khoâng ngöøng ñaøo taïo tay ngheà, phaùt trieån ñoäi nguõ nhaân vieân hôn nöõa nhaèm theo kòp söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng kinh doanh hieän nay. Cuï theå nhö: Trong naêm 2009 coâng ty thöôøng xuyeân môû lôùp kyõ naêng nghieäp vuï baùn haøng cho nhaân vieân baùn haøng vaø nhaân vieân tieáp thò. Caùc lôùp hoïc ñöôïc caùc nhaân vieân tham gia 100% vaø tích cöïc tranh luaän nhaèm naâng cao nghieäp vuï cuûa moãi ngöôøi. Hieän nay ñoøi hoûi moïi nhaân vieân phaûi töï bieát söû duïng vi tính cho coâng taùc cuûa mình neân nhu caàu ñöôïc ñaøo taïo veà tin hoïc cuõng raát cao. Beân caïnh ñoù laø caùc nhu caàu ñaøo taïo veà ngoaïi ngöõ, nghieäp vuï quaûn lyù. Töø ñoù coâng ty ñaõ hoã trôï kinh phí cho nhöõng nhaân vieân muoán naâng cao trình ñoä tin hoïc vaø ngoaïi ngöõ. Coâng taùc ñaøo taïo nhaân vieân cuûa coâng ty ñaït ñöôïc keát quaû nhö sau: Nhaân vieân coù cô hoäi theå hieän mình, boäc loä heát taøi naêng, trí tueä cuûa mình. Trình ñoä moãi caù nhaân ñöôïc naâng cao. Tuy nhieân coâng taùc ñaøo taïo nhaân söï vaãn coøn maéc phaûi moät soá haïn cheá sau: Coâng vieäc ñaøo taïo vaãn chöa coù chaát löôïng cao, coøn mang tính hình thöùc, moät soá nhaân vieân tham gia chöa nhieät tình. Kinh phí ñaøo taïo coøn haïn cheá, thieáu xoùt. Töø keát quaû treân cho thaáy vieäc ñaøo taïo nhaân söï raát caàn thieát cho coâng ty, nhöng khoâng phaûi ñaøo taïo sao cuõng ñöôïc nhö theá vöøa maát thôøi gian vöøa khoâng cho hieäu quaû cao. Tröôùc khi thöïc hieän vieäc ñaøo taïo, coâng ty neân raø soùt laïi taát caû moïi vieäc tröôùc khi thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc hieäu quaû nhö mong muoán. b/ Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Trong 2 naêm gaàn ñaây noùi chung vieäc quy hoaïch vaø phaùt trieån nhaân söï trong coâng ty coù söï thay ñoåi. Naêm 2009, coâng taùc nhaân söï ñaõ thöïc hieän nhö sau: Boå nhieäm 3 vò trí tröôûng phoøng vaø 2 phoù phoøng môùi, trong ñoù: 1 tröôûng phoøng nhaân söï, 1 tröôûng phoøng kinh doanh 2 phoù phoøng kinh doanh, 1 keá toaùn tröôûng. Mieãn nhieäm 1 tröôûng phoøng. Nguyeân nhaân cuûa vieäc boå nhieäm: coù thaâm nieân coâng taùc, coù ñoùng goùp nhieàu cho vieäc phaùt trieån cuûa coâng ty, coù naêng löïc quaûn lyù. Nguyeân nhaân cuûa vieäc mieãm nhieäm laø do vieäc ñieàu haønh keùm, daãn ñeán buoâng loûng quaûn lyù, khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao. Moïi söï boå nhieãm vaø mieãm nhieäm trong coâng ty ñeàu ñöôïc caùn boä coâng nhaân vieân uûng hoä. Ngoaøi ra beân caïnh ñoù coâng ty tuyeån duïng 70 lao ñoäng môùi, ñöôïc phaân boå haàu heát caùc phoøng ban, cuï theå nhö sau: Baûng 2.5: Tuyeån duïng naêm 2009 Phoøng Soá lao ñoäng tuyeån duïng Nhaân söï Kinh doanh Keá toaùn Baûo veä 5 60 2 3 Toång coäng 70 2.2.5 Coâng taùc löông vaø ñaõi ngoä a/ Coâng taùc traû löông vaø caùc khoaûn phuïc caáp theo löông Moãi caùn boä coù maõ ngaïch, baäc löông, heä soá löông tuøy vò trí coâng vieäc, trình ñoä chuyeân moân cuûa mình. Coâng ty seõ döïa vaøo caùc tieâu chuaån quy ñònh ñeå laäp baùo caùo löông. Tieàn löông cuûa caùn boä coâng nhaân vieân ñöôïc tính nhö sau: Tieàn löông haøng thaùng = löông cô baûn * naêng suaát + phuï caáp + caùc khoaûn khaùc Trong ñoù: Löông cô baûn: phuï thuoäc vaøo ngaøy kyù hôïp ñoàng môùi nhaát Naêng suaát: ñöôïc tröôûng phoøng quyeát ñònh döïa vaøo hieäu quaû laøm vieäc cuûa moãi nhaân vieân . Phuï caáp: tuøy moãi phoøng ban, moãi coâng vieäc , moãi chöùc vuï nhaân vieân coù phuï caáp khaùc nhau. Caùc khoaûn khaùc. Ví duï: * Chò Traàn Thò Baûo Haân hieän laø nhaân vieân phoøng kinh doanh kyù hôïp ñoàng ngaøy 20/9/2008 vôùi möùc löông cô baûn 1.800.000ñ Thaùng 5/2010 chò Haân laøm vieäc vôùi naêng suaát 1.7, phuï caáp 500.000ñ tieàn xaêng daàu. Ñöôïc tính nhö sau: Löông T5/2010 = (1.800.000 * 1.7) + 500.000 = 3.560.000 ñ * Anh Tieâu Nam Long hieän laø tröôûng phoøng kinh doanh kyù hôïp ñoàng môùi nhaát ngaøy 2/3/2010 vôùi möùc löông cô baûn 2.500.000 ñ, naêng 2.0, phuï caáp chöùc vuï 1.500.000 ñ, phuï caáp xaêng daàu 1.000.000 ñ, tieàn cöôùc ñieän thoaïi di ñoäng 500.000 ñ, ñöôïc tính nhö sau: Löông T5/2010 = (2.500.000 * 2) + 1.500.000 + 1.000.000 + 500.000 = 8.000.000 ñ Baûng 2.6: Tình hình thu nhaäp caùn boä nhaân vieân trong coâng ty Ñôn vi: 1000ñ Caùc chæ tieâu Naêm 2008 Naêm 2009 Löông bình quaân Thöôûng bình quaân Thu nhaäp khaùc bình quaân Toång thu nhaâp bình quaân 2.500 100 300 2.800 3.000 200 500 3.700 Qua baûng treân ta thaáy löông bình quaân cuûa nhaân vieân naêm 2009 taêng so vôùi naêm 2008 laø 900.000ñ. Qua ñoù, ta thaáy coâng ty luoân coù nhöõng chính saùch vaø söï quan taâm ñeán ngöôøi lao ñoäng, maëc duø haøng naêm thu nhaäp vaø löông bình quaân taêng leân khoâng nhieàu nhöng ñoù cuõng goùp phaàn caûi thieän ít nhieàu ñeán ñôøi soáng cuûa nhaân vieân. b/ Thöïc chaát ñaõi ngoä * Ñaõi ngoä vaät chaát: Caên cöù vaøo tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty ra möùc thöôûng cho taát caû caùn boä nhaân vieân trong coâng ty. Nhöõng dòp thöôûng nhö: ngaøy thaønh laäp coâng ty, teát nguyeân ñaùn, 30/4 – 1/5,1/1 Nhöõng dòp thöôûng ñoät xuaát: coâng ty ñaït lôïi nhuaän cao, caù nhaân coù thaønh tích toát trong coâng vieäc… Caùc caùn boä coâng nhaân vieân trong coâng ty ñöôïc höôûng caùc phuùc lôïi theo quy ñònh cuûa phaùp luaät nhö: BHXH, BHYT, Kinh phí coâng ñoaøn. Ngoaøi ra coâng ty coøn thöïc hieän caùc khoaûn: + Mua baûo hieåm tai naïn cho caùn boä - coâng nhaân vieân + Caùc ngaøy nghæ pheùp naêm, leã, teát, oám thai saûn, ma chay, cöôùi hoûi ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø ñeàu ñöôïc höôûng 100% löông. + Ñöôïc cung caáp baûo hoä lao ñoäng, khaùm söùc khoûe ñònh kyø v.v… Muïc ñích nhaèm taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, ñaûm baûo söùc khoûe vaø chaêm lo ñôøi soáng cho nhaân vieân.. * Ñaõi ngoä tinh thaàn Beân caïnh ñoù ban laõnh ñaïo coâng ty cuõng raát quan taâm ñeán ñôøi soáng tinh thaàn cuûa nhaân vieân trong coâng ty, ñieàu naøy ñöôïc theå hieän qua haønh ñoäng cuï theå nhö: haøng naêm coâng ty toå chöùc cho nhaân vieân ñi nghæ maùt, tham quan vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau trong vaø ngoaøi nöôùc. Coâng ty luoân chuù troïng ñeán coâng taùc xaõ hoäi töø thieän vaø coi ñaây vöøa laø traùch nhieäm, vöøa laø nghóa vuï cuûa ngöôøi lao ñoäng, cu theå nhö: UÛng hoä ñoàng baøo luõ luït, thieân tai. Uûng hoä quyõ baûo trôï treû em Vieät Nam. Phuïng döôõng baø meï Vieät Nam Anh Huøng. Nhaän xeùt chung veà coâng taùc quaûn trò nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn Vaø Leâ Qua nhöõng phaân tích treân ñaây, ta coù theå ñöa ra nhöõng öu, nhöôïc ñieåm chính cuûa coâng taùc quaûn trò nhaân löïc taïi Coâng ty TNHH TM XNK NGUYEÃN VAØ LEÂ nhö sau: + Veà öu ñieåm: Coâng ty coù caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù töông ñoái oån ñònh, khoâng thieáu soùt. Ña soá caùc boä phaän chöùc naêng thöïc hieän toát coâng vieäc cuûa mình. Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa caùn boä quaûn lyù ñöôïc quan taâm vaø ñaàu tö ñuùng möùc cho moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, coù ñuû ñieàu kieän laøm vieäc toát, taïo baàu khoâng khí quan heä thaân thieän trong coâng ty. Thöïc hieän coâng taùc ñaùnh giaù thaønh tích taäp theå coâng baèng, coâng khai vaø coù yù nghóa trong vieäc nhaéc nhôû, ñoäng vieân caùc nhaân vieân. + Veà nhöôïc ñieåm: Chaát löôïng caùn boä quaûn lyù noùi chung chöa cao. Coâng ty caàn phaûi môû caùc lôùp ñaøo taïo ngaén haïn, daøi haïn, neáu caàn thì göûi caùn boä ñi hoïc taïi chöùc ñeå naâng cao nghieäp vuï cho caùn boä quaûn lyù. Möùc thu nhaäp taêng chaäm so vôùi tình hình phaùt trieån kinh teá vaø ñoøi hoûi möùc soáng ngaøy caøng cao. Caùc möùc khen thöôûng coøn thaáp. Coâng taùc ñaùnh giaù naêng löïc nhaân vieân chöa ñaït ñöôïc quy ñònh chaët cheõ vaø thoáng nhaát, deã gaây tình traïng hình thöùc, caûm tính, khoâng coâng baèng… CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TAÏI COÂNG TY TNHH TM XNK NGUYEÃN VAØ LEÂ 3.1 Hoaøn thieän boä maùy quaûn lyù 3.1.1 Muïc tieâu ñaït ñöôïc Caùn boä caùc phoøng, ban chöùc naêng phaûi laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân coù kyõ naêng thöïc hieän toát caùc chöùc naêng cuûa quaûn trò ñeå coù theå hoaøn thaønh vai troø cuûa mình vaø truyeàn ñaït tinh thaàn cho caùc caáp quaûn trò khaùc trong coâng ty cuøng thöïc hieän. Hieän nay trong boä maùy quaûn lyù coøn moät soá boä phaän chöa hôïp lyù, trình ñoä chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Coâng ty neân coù keá hoaïch ñaøo taïo laïi, tuyeån choïn nhöõng ngöôøi coù chuyeân moân cao, saép xeáp boá trí coâng vieäc trong töøng phoøng, ban cho hôïp lyù ñeå tinh giaûm boä maùy quaûn lyù, giaûm chi phí quaûn lyù vì khoâng phaûi traû löông cho nhöõng ngöôøi khoâng caàn thieát. Caùn boä quaûn lyù laø nhöõng thaønh vieân chuû choát trong coâng ty, cho neân chaát löôïng laøm vieäc cuûa nhöõng thaønh vieân naøy raát quan troïng ñoái vôùi vieäc soáng coøn cuûa coâng ty. Theo ñeà xuaát cuûa toâi coâng ty phaûi thöïc hieän vieäc “Saøn loïc chaát löôïng caùc caáp quaûn lyù” treân toaøn dieän. 3.1.2 Caùch thöïc hieän Ñeå thöïc hieän vieäc saøn loïc treân caàn coù caùc böôùc sau: Böôùc 1: Laäp toå :”Kieåm ñònh laâm thôøi”, toå naøy coù nhieäm vuï saøn loïc vaø ñöa ra keát quaû sau cuøng. Thaønh vieân trong toå goàm ban giaùm ñoác cuøng vôùi 2 nhaân vieân trong phoøng nhaân söï. Böôùc 2: Toå ñöa ra phöông aùn saøn loïc vaø caùch thöïc hieän saøn loïc caáp quaûn lyù, choïn thôøi ñieåm thích hôïp ñeå thöïc hieän. Böôùc 3: Taäp hôïp taát caû caùc caáp quaûn lyù ñeå thoâng baùo keá hoaïch chuaån bò thöïc hieän saøn loïc. Böôùc 4: Thöïc hieän Böôùc 5: Thoâng baùo keát cuûa vieäc saøn loïc ñeán caùc caáp quaûn lyù 3.1.3 Ñaøo taïo vaø naâng cao trình ñoä caùc caáp quaûn lyù. Sau khi ñaõ coù keát quaû cuûa vieäc saøn loïc, phaân loaïi keát quaû cuûa töøng nhaân vieân quaûn lyù ñeå bieát trình ñoä, chaát löôïng laøm vieäc cuûa moãi ngöôøi ôû möùc ñoä naøo. Sau khi ñaõ phaân loaïi, thöïc hieän ngay vieäc ñaøo taïo nhöõng nhaân vieân coù trình ñoä chöa ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Caùn boä quaûn lyù naøo chöa ñaït yeâu caàu seõ ñöôïc coâng ty hoã trôï chi phí theo hoïc caùc lôùp quaûn lyù vaøo ban ñeâm. Sau khi hoïc xong caùn boâ quaûn lyù seõ noäp laïi keát quaû trong quaù trình hoïc cho ban giaùm ñoác ñaùnh giaù vaø tieáp tuïc coâng vieäc. Ñaøo taïo phaùt trieån phaûi mang tính chieán löôïc, phaûi ñaøo taïo ñöôïc moät theá heä caùc nhaø quaûn lyù môùi coù nhöõng ñaëc tröng khaùc vôùi nhöõng ngöôøi tröôùc ñaây. Vì vaäy, coâng ty phaûi xaây döïng nhöõng chöông trình ñaøo taïo, huaán luyeän daøi ngaøy ñoái vôùi moät soá caùn boä coù khaû naêng laõnh ñaïo toát, trích moät phaàn quyõ ñaàu tö phaùt trieån cho vieäc ñaøo taïo, coi nhö khoaûn ñaàu tö vaøo giaù trò taøi saûn voâ hình cuûa coâng ty. 3.2 Hoaøn thieän coâng taùc hoaïch ñònh vaø tuyeån duïng nhaân vieân 3.2.1 Muïc tieâu Nguoàn nhaân löïc coù theå quyeát ñònh söï thaát baïi hay thaønh coâng cuûa coâng ty. Vì vaäy xaây döïng moät ñoäi nguõ nhaân söï phuø hôùp vôùi coâng ty laø ñieàu heát söùc quan troïng. Hôn nöõa coâng ty laïi thöôøng xuyeân coù söï thay ñoåi, nhö môû roäng quy moâ, phaùt trieån theâm caùc saûn phaåm môùi… Khi nhöõng thay ñoåi ñoù dieãn ra thì nhu caàu thay ñoåi veà nhaân söï cuûa coâng ty cuõng thay ñoåi theo. Vaäy coâng ty phaûi laøm theá naøo ñeå xaây döïng ñoäi nguõ nhaân söï phuø hôïp vôùi coâng ty ñeå ñaùp öùng nhu caàu treân. Ñeå ñaùp öùng nhu caàu ñoù coâng ty caàn phaûi nhaân thöùc roõ vai troø vaø vaïch ra quaù trình hoaïch ñònh moät caùch hieäu quaû. 3.2.2 Tuyeån duïng a/ Quy trình tuyeån duïng nhaân söï Keá hoaïch tuyeån duïng phaûi ñöôïc döïa treân cô sôû coù söï nghieân cöùu, döï baùo veà nhu caàu keá hoaïch hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong töông lai, töø ñoù ñöa ra keá hoaïch tuyeån duïng nhaân söï. Sau ñaây toâi xin ñöa ra quy trình tuyeån duïng nhaân söï: Quy trình tuyeån duïng goàm 3 voøng: + Voøng 1: Löïa choïn hoà sô Voøng löïa choïn hoà sô nhaèm xem xeùt tính phuø hôïp cuûa caùc öùng vieân so vôùi yeâu caáu cuûa vò trí can tuyeån duïng. Taát caû hoà sô ñöôïc löïa choïn seõ ñöôc thoâng baøo lòch phoûng vaán. + Voøng 2: Phoûng vaán Ñaây laø laàn gaëp gôõ chính thöùc ñaàu tieân giöõa öùng vieân vaø coâng ty. Thoâng qua buoåi phoûng vaán naøy, coâng ty seõ coù theâm nhöõng thoâng tin veà öùng vieân ñeå ñaùnh giaù xem öùng vieân coù thaät söï phuø hôïp vôùi yeâu caàu coâng vieäc caàn tuyeån hay khoâng. Moät soá vaán ñeà chính coâng ty caàn xeùt nhö: khaû naêng giao tieáp, khaû naêng laøm vieäc, khaû naêng toå chöùc coâng vieäc vaø laäp keá hoaïch, khaû naêng tö duy vaø giaûi quyeát vaán ñeà. Kieåm tra laïi moät soá thoâng tin trong hoà sô nhö: quaù trình hoïc taäp, kinh nghieäm, kyõ naêng… Trong buoåi phoûng vaán naøy caùc öùng vieân coù theå hoûi coâng ty caùc vaán ñeà lieân quan. Öùng vieân ñöôïc choïn seõ ñöôc thoâng baùo trong voøng 10 ngaøy keå töø ngaøy phoûng vaán. + Voøng 3: Thoûa thuaän hôïp ñoàng Caùc öùng vieân ñöôïc löïa choïn qua voøng phoûng vaán seõ ñöôïc heïn tieáp moät buoåi ñeán coâng ty ñeå thoûa thuaän hôïp ñoàng lao ñoäng vaø caùc vaán ñeà lieân quan. Bao goàm: loaïi hôïp ñoàng, coâng vieäc, möùc löông, thôøi gian laøm vieäc. Moïi vieäc tieáp theo ñöôïc thöïc hieän theo hôïp ñoàng lao ñoäng vaø höôùng daãn cuûa caùc caùn boä tröïc tieáp vaø caùn boä nhaân söï. Hoaøn thieän hoà sô sau khi truùng tuyeån: Sau khi nhaän thoâng baùo truùng tuyeån, öùng vieân chuaån bò caùc giaáy tôø sau vaø gôûi ñeán cho caùn boä nhaân söï ñeå hoaøn thieän thuû tuïc tieáp nhaän nhaân vieân môùi: Sô yeáu lyù lòch coù coâng chöùng Giaáy khai sinh baûn sao Giaáy khaùm söùc khoûe coù daáu troøn CMND coù coâng chöùng Baèng toát nghieäp coù coâng chöùng Baûng hoïc taäp coù chöùng nhaän 2 aûnh 04x06cm b/ Caùc nguoàn tuyeån duïng nhaân söï * Nguoàn nhaân löïc töø beân trong coâng ty Nguoàn nhaân löïc töø trong coâng ty chuû yeáu laø thuyeân chuyeån coâng taùc caùc nhaân vieân coù nhu caàu muoán chuyeån ñoå coâng vieäc cho ñuùng chuyeân moân laøm vieäc. Vôùi nguoàn naøy theo toâi raát hay vaø coù lôïi vì nhöûng nhaân vieân naøy raát am hieåu quy taéc laøm vieäc cuûa coâng ty vaø coâng ty cuõng ñaõ naém roõ hoà sô hoï cho neân tuyeån duïng töø nguoàn naøy thôøi gian raát ngaén. Theo toâi coâng ty neân phaùt huy taùc duïng tuyeån duïng nhaân söï töø nguoàn naøy. * Nguoàn nhaân löïc töø beân ngoaøi coâng ty Nguoàn nhaân löïc naøy hoaøn toaøn xa laï vôùi coâng ty, cho neân khi tuyeån duïng töø nguoàn naøy coâng ty phaûi xem xeùt kyõ hoà sô tröôùc khi tuyeån duïng. c/ Caùc hình thöùc tuyeån duïng nhaân söï * Tuyeån duïng thoâng qua quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng Khi coù nhu caàu tuyeån duïng, coâng ty coù theå ñaêng tuyeån duïng treân trang tuyeån duïng treân Baùo Tuoåi Treû. Döôùi ñaây laø maãu tuyeån duïng thoâng qua baùo (ñeà xuaát): Baûng 3.1 Maãu tuyeån duïng COÂNG TY TNHH TM XNK NGUYEÃN VAØ LEÂ Caàn Tuyeån Nhaân vieân tieáp thò:10 ngöôøi Nhaân vieân baùn haøng: 05 ngöôøi Keá toaùn vieân: 01 ngöôøi Ñieàu kieän döï tuyeån: Vò trí 1,2: toát nghieäp töø THPT trôû leân, öu tieân coù kinh nghieäm treân 3 naêm ôû ngaønh röôïu, giao tieáp löu loaùt, ngoaïi hình deã nhìn, coù xe maùy. Vò trí 3: toát nghieäp ÑHKT, kinh nghieäm treân 3 naêm, chöùng chæ A tin hoïc. Hoà sô xin vieäc goàm: Ñôn xin vieäc (vieát tay) Sô yeáu lyù lòch, vaên baèng lieân quan(coù chöùng thöïc) Hoà sô göûi veà: 09 Buøi Thò Xuaân, Q1. Tp HCM Anh Long 0909421521 * Tuyeån duïng thoâng qua giôùi thieäu Khi coù nhu caàu tuyeån duïng coâng ty coù theå thoâng baùo cho nhöõng nhaân vieân trong coâng ty giôùi thieäu ngöôøi quen cuûa mình ñeå tham gia tuyeån duïng nhöõng vò trí caàn tuyeån. * Tuyeån duïng thoâng qua caùc trung taâm moâi giôùi vaø giôùi thieäu vieäc laøm Nhöõng trung taâm moâi giôùi vaø giôùi thieäu vieäc laøm luùc naøo cuõng doài daøo nguoàn nhaân löïc. Cho neân khi coù nhu caàu tuyeån duïng coâng ty coù theå lieân heä nhöõng trung taâm naøy ñeå tuyeån duïng. Hieän nay trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm cuûa Nhaø Vaên Hoùa Thanh Nieân raát coù uy tín trong vieäc giôùi thieäu nhaân söï. * Tuyeån duïng thoâng qua hoäi chôï vieäc laøm Haøng naêm Sôû Lao Ñoäng thöôøng phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò toå chöùc Hoäi chôï vieäc laøm ôû caùc quaän huyeän, taïi nay thu huùt raát ñoâng lao ñoäng. Coâng ty coù theå tham gia nhöõng hoäi chôï naøy ñeå tuyeån duïng nhaân söï. * Tuyeån duïng nhaân söï tröïc tieáp töø caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng. Coâng ty coù theå tuyeån duïng tröïc tieáp nhaân söï töø caùc sinh vieân chuaån bò toát nghieäp döïa vaøo thaønh tích hoïc taäp cuûa töøng sinh vieân. Nguoàn nhaân söï naøy tuy chöa coù kinh nghieäm laøm vieäc nhöng ñöôïc ñaøo taïo raát kyõ löôõng töø nhöõng kieán thöùc tröôøng lôùp. Cho neân cuõng raát caàn thieát cho coâng ty khi coù nhu caàu tuyeån duïng. 3.3 Hoaøn thieän coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc 3.3.1 Muïc tieâu Tính chaát quyeát lieät cuûa caùc cuoäc caïnh tranh treân thöông tröôøng coù leõ taêng nhanh hôn möùc taêng cuûa hieäu quaû kinh doanh. Moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng goùp phaàn taêng hieäu quaû kinh doanh ñoù laø hieäu quaû söû duïng lao ñoäng. Do ñoù ñeå phuïc vuï vaán ñeà ñaët ra ôû treân thì can thieát phaûi naâng cao hieäu quaû söû duïng lao ñoäng maø moät trong nhöõng giaûi phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng lao ñoäng laø phaûi naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ nhaân vieân ôû taát caû caùc khaâu. Noùi caùch khaùc coâng ty caàn phaûi ñaåy maïnh coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc nhaèm ñöa hieäu quaû lao ñoäng ngaøy caøng cao hôn nöõa. 3.3.2 Caùch thöïc hieän Hieän nay coâng ty coù 35 ngöôøi coù trình ñoä ÑH vaø treân ÑH chieám 29.2% treân toång soá nhaân vieân, 50 ngöôøi coù trình ñoä trung caáp chieám 41.2%, 35 ngöôøi coù trình ñoä 12/12 chieám 29.2% treân toång soá nhaân vieân. Vôùi löïc löôïng nhaân vieân coù trình ñoä nhö treân ñoái vôùi moät coâng ty coù quy moâ nhoû nhö coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn vaø Leâ laø töông ñoái taïm oån. Nhöng ñeå phaùt trieån vaø vöông xa hôn nöõa, ñeå thích öùng vôùi ñaëc ñieåm kinh doanh hieän taïi thì nay maïnh coâng taùc ñaøo taïo boài döôõng ñoäi nguõ quaûn lyù vaø nhaân vieân laø raát caàn thieát, bôûi ñaàu tö vaøo con ngöôøi seõ mang laïi hieäu quaû cao hôn so vôùi ñaàu tö vaøo trang thieát bò. Do ñoù coâng ty coù theå thöïc hieän nhöõng phöông phaùp sau: Toå chöùc cho nhöõng caùn boä chöa qua trình ñoä ñaïi hoïc theo hoïc caùc lôùp ñaïi hoïc taïi chöùc. Ñoàng thôøi coâng ty neân caáp moät phaàn kinh phí hoã trôï hoï vöøa ñi laøm vöøa ñi hoïc ñeå ñaûm baûo cuoäc soáng. Do vaäy coâng ty neân trích moät khoaûn tieàn nhaát ñònh töø quyõ khen thöôûng phuùc lôïi hay quyõ ñaàu tö phaùt trieån cho vieäc ñaøo taïo naâng cao trình ñoä cho nhaân vieân haøng naêm. Tuy nhieân vieäc cöû nhaân vieân ñi hoïc coâng ty caàn phaûi giaùm saùt chaët cheõ, theo doõi thaùi ñoä hoïc taäp cuûa hoï coù tích cöïc hay khoâng. Neáu giaùm saùt khoâng chaët thì vieäc ñaøo taïo boäi döôõng seõ trôõ thaønh voâ ích ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thaùi ñoä hoïc taäp khoâng nghieâm tuùc. Coâng ty neân xaây döïng caùc chöông trình phaùt trieån nhaân löïc cuï theå, phaân tích tình hình hoïc taäp cuûa ngöôøi lao ñoäng ñeå tö vaán ñaøo taïo cho hoï, naém baét taâm tö nguyeän voïng cuûa nhöõng ngöôøi ñang theo ñuoåi hoïc taäp ñeå taïo ñieàu kieän vaät chaát, thôøi gian, ñieàu kieän tinh thaàn cho hoï nhö: + Khuyeán khích taêng löông cho ngöôøi coù trình ñoä, kyõ thuaät, hoaøn thaønh nhieäm vuï. + Coù thöôûng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù thaønh tích hoïc taäp ñaït keát quaû cao + Ñeà baït nhöõng ngöôøi naâng cao ñöôïc thaønh tích lao ñoäng sau quaù trình hoïc taäp + Hoã trôï kinh phí hoïc taäp cho nhöõng ngöôøi coù cam keát phuïc vuï laâu daøi cho coâng ty. - Coâng ty thöïc hieän chöông trình “Tin hoïc hoùa toaøn coâng ty”. Vôùi chöông trình treân, yeâu caàu taát caû caùc nhaân vieân trong coâng ty phaûi bieát tin hoïc, toái thieåu nhaân vieân phaûi coù chöùng chæ A tin hoïc trong thôøi gian 6 thaùng. - Khuyeán khích nhaân vieân naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ, nhöõng nhaân vieân naøo muoán naâng cao trình ñoä ngoaïi ngöõ seõ ñöôïc coâng ty hoã trôï 50% hoïc phí toaøn khoùa. - Ñoái vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân baùn haøng haøng naêm môû lôùp taäp huaán nghieäp vuï baùn haøng naâng cao. - Ñoái vôùi ñoäi nguõ tieáp thò thöôøng xuyeân toå chöùc nhöõng ñôït taäp huaán kyõ naêng tieáp xuùc khaùch haøng, giôùi thieäu saûn phaåm môùi ñeán khaùch haøng. Beân caïnh vieäc ñaøo taïo ñoù, coâng ty caàn phaûi coù chính saùch ñeà baït vaø caát nhaéc töùc laø vieäc ñaøo taïo phaûi môû ra cô hoäi cho hoï thaêng tieán, phaùt trieån vaø thöïc hieän coâng vieäc toát hôn. Nhöõng nhaân vieân naøo coù ñoùng goùp nhieàu cho coâng ty, mang laïi hieäu quaû cao trong vieäc seõ ñöôïc coâng ty ñeà baït thaêng tieán nhanh choùng thi6ng qua hoäi ñoàng thi ñua coâng ty. 3.4 Hoaøn thieän coâng taùc löông vaø ñaõi ngoä 3.4.1 Hình thöùc traû löông cho nhaân vieân a/ Ñaùnh giaù hình thöùc traû löông hieän taïi cuûa coâng ty. Hình thöùc traû löông hieän taïi cuûa coâng ty theo thöïc teá töông ñoái oån ñònh, vôùi thu nhaäp bình quaân moãi nhaân vieân haøng thaùng 3.700.000ñ nhìn chung khaù cao so vôùi caùc coâng ty khaùc. Tuy nhieân, vôùi möùc löông ñoù ñôøi soáng nhaân vieân chuû ñuû thoâi. Ñeå cho ñôiø soáng nhaân vieân ñöôïc naâng cao hôn töø ñoù tinh thaàn laøm vieäc cuûa nhaân vieân seõ haêng say hôn mang laïi hieäu quaû cao cho coâng vieäc, coâng ty neân nghieân cöùu laïi hình thöùc traû löông môùi cho nhaân vieân ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi lao ñoäng. b/ Hình thöùc traû löông môùi. Töø nhöõng nhu caàu treân, toâi xin ñöa ra giaûi phaùp traû löông môùi cho nhaân vieân phuø hôïp vôùi tính chaát coâng vieäc cuûa moãi nhaân vieân nhöng vaãn ñaûm baûo quyeàn lôïi cho coâng ty vaø ngöôøi lao ñoäng. Vôùi thu nhaäp bình quaân moãi nhaân vieân 3.700.000ñ/thaùng, chuùng ta ñöa ra hình thöùc traû löông môùi sao cho thu nhaäp cuûa moãi nhaân vieân seõ taêng töø 300.000ñ ñeán 500.000ñ moãi thaùng nhöng vaãn ñaûm baûo toát coâng vieäc ñang ñaûm nhaän. Cuï theå nhö sau: + Hình thöùc traû löông hieän taïi: Tieàn löông haøng thaùng = löông cô baûn * naêng suaát + phuï caáp + caùc khoaûn khaùc Trong ñoù: Löông cô baûn: phuï thuoäc vaøo ngaøy kyù hôïp ñoàng môùi nhaát Naêng suaát: ñöôïc tröôûng phoøng quyeát ñònh döïa vaøo hieäu quaû laøm vieäc cuûa moãi nhaân vieân . Phuï caáp: tuøy moãi phoøng ban, moãi coâng vieäc , moãi chöùc vuï nhaân vieân coù phuï caáp khaùc nhau. Caùc khoaûn khaùc. + Hình thöùc traû löông theo ñeà xuaát: Tieàn löông haøng thaùng = löông cô baûn * naêng suaát + phuï caáp + heä soá thi ñua + caùc khoaûn khaùc Trong ñoù: Löông cô baûn: phuï thuoäc vaøo ngaøy kyù hôïp ñoàng môùi nhaát Naêng suaát: ñöôïc tröôûng phoøng quyeát ñònh döïa vaøo hieäu quaû laøm vieäc cuûa moãi nhaân vieân . Phuï caáp: tuøy moãi phoøng ban, moãi coâng vieäc , moãi chöùc vuï nhaân vieân coù phuï caáp khaùc nhau. Heä soá thi ñua: heä soá naøy seõ do tröôûng phoøng ñaùnh giaù vaøo cuoái thaùng, heä soá naøy döïa vaøo thaùi ñoä laøm vieäc cuûa moãi nhaân vieân nhö: taùc phong laøm vieäc, giôø giaác ñi laøm, thaùi ñoä ñoái vôùi anh chò em trong coâng ty. Heä soá seõ ñöôïc chia thaønh 4 möùc: möùc A – 500.000ñ, möùc B – 400.000ñ, möùc C – 300.000ñ, möùc D – 0ñ. Caùc khoaûn khaùc. Qua caùch tính löông môùi treân neáu nhaân vieân naøo laøm vieäc vôùi tinh thaàn coù traùch nhieäm vaø kyû luaät toát thì chaéc chaén haøng thaùng ngoaøi tieàn löông theo coâng vieäc seõ ñöôc laõnh theâm 500.000ñ. töø ñoù thu nhaäp bình quaân haøng thaùng cuûa nhaân vieân seõ taêng roõ reät. 3.4.2 Hình thöùc thöôûng vaø phuùc lôïi cho nhaân vieân a/ Ñaùnh giaù hình thöùc traû thöôûng vaø phuùc lôïi hieän taïi cuûa coâng ty. Nhìn chung hình thöùc traû thöôûng vaø phuùc lôïi hieän taïi cuûa coâng ty töông ñoái oån vaø ñaày ñuû so vôùi nhöõng coâng ty khaùc treân thò tröôøng. Nhöng ñeå caïnh tranh vaø thu huùt ngöôøi lao ñoäng ôû laïi vaø phuïc vuï laâu daøi cho coâng ty thì neân caûi tieán cheá ñoä tieàn thöôûng vaø phuùc lôïi cho nhaân vieân. b/ Phöông aùn traû thöôûng vaø phuùc lôïi môùi cho nhaân vieân - Veà thöôûng: ngoaøi nhöõng möùc thöôûng hieän taïi cuûa coâng ty, theo toâi coâng ty neân coù nhöõng khoaûn thöôûng môùi nhö thöôûng haøng quyù 3 thaùng 1 laàn cho moãi nhaân vieân döïa treân naêng suaát laøm vieäc cuûa nhaân vieân maø ñaùnh giaù. Coù 3 möùc thöôûng: Möùc A: 2000.000ñ Möùc B: 1500.000ñ Möùc C: 1000.000ñ Möùc thöôûng naøy seõ do tröôûng caùc phoøng ban ñeà xuaát leân ban giaùm ñoác cuoái moãi quyù. Veà caùc phuùc lôïi: ngoaøi nhöõng phuùc lôïi hieän taïi cuûa coâng ty, toâi ñeà xuaát coâng ty mua theâm baûo hieåm tai naïn thöôøng nieân cho nhöõng nhaân vieân tieáp thò. Nhöõng nhaân vieân naøy thöôøng xuyeân löu thoâng treân ñöôøng cho neân tai naïn giao thoâng coù theå xaûy ra baát cöù luùc naøo vôùi hoï. Keát luaän Chuùng ta ñang ôû trong thôøi kyø phaùt trieån quan troïng, ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, phaán ñaáu ñeán naêm 2020 nöôùc ta trôû thaønh nöôùc coâng nghieäp hieän ñaïi. Ñeå thöïc hieän nhieäm vuï ñoù Ñaûng ta ñaõ xaùc ñònh:”Laáy vieäc phaùt huy nguoàn nhaân löïc con ngöôøi laøm yeáu toá cô baûn cho vieäc phaùt trieån nhanh vaø beàn vöõng.” Tuy nhieân ñeå yeáu toá con ngöôøi thöïc söï trôû thaønh ñoäng löïc thuùc ñaåy söï nghieän coâng nghieäp hoùa – hieän ñaïi hoùa, nguoàn nhaân löïc phaûi ñöôïc giaùo duïc, toå chöùc hôïp lyù, coù chính saùch phaùt hieän ñaøo taïo, söû duïng vaø ñaõi ngoä thoûa ñaùng. Söï phaùt trieån cuaû ñaát nöôùc cuõng nhö söï thaønh coâng cuûa töøng toå chöùc khoâng theå thieáu yeáu toá con ngöôøi. Vì vaäy, coâng taùc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc coù vai troø ñaëc bieät quan troïng ñeå ñaûm baûo cho vieäc toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa toå chöùc. Nhaän thöùc ñöôïc ñieàu ñoù neân coâng ty raát quan taâm ñeán quaûn trò nguoàn nhaân söï, nhaèm phaùt huy toát naêng löïc saùng taïo cuûa ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân. Thôøi gian qua tuy coâng taùc quaûn trò nhaân söï taïi coâng ty töông ñoái toát nhöng beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá haïn cheá nhaát ñònh, aûnh höôûng ñeán söï phaùt trieån cuûa coâng ty. Qua thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty TNHH TM XNK Nguyeãn vaø Leâ, baèng vieäc vaän duïng nhöõng lyù luaän cuøng vôùi quaù trình tìm hieåu thöïc teá, em ñaõ maïnh daïn ñöa ra moät soá giaûi phaùp nhaèm goùp phaàn naâng cao hieäu quaû quaûn trò nhaân söï taïi coâng ty. Do ñi töø lyù luaän ñeán thöïc teá neân trong quaù trình trình baøy baøi vieát seõ khoâng traùnh ñöôïc nhöõng thieáu soùt vaø haïn cheá nhaát ñònh. Vì vaäy em mong nhaän ñöôïc nhöõng ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi naøy ñöôïc hoaøn thieän hôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dockhoaluan.doc
  • docBIA.doc
  • doccamdoan.doc
  • docxGVHD.docx
  • docloicamon.doc
  • docxml.docx
  • docxmluc.docx
  • docxtlieu.docx
Luận văn liên quan