Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập

MỤC LỤC Mục lụ c .1 Lời nói đầu .3 Danh mục các từ viết tắt 5 Danh mục bảng, biểu . 6 Chương 1: Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. .7 1.1.Khái quát về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.1.Khái niệm cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại .8 1.1.1.1.Khái niệm cạnh tranh 8 1.1.1.2. Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8 1.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại . 9 1.1.2.1.Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô .9 1.1.2.2. Các nhân tố thuộc môi trường vi mô 11 1.1.3. Các tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại .12 1.1.3.1. Căn cứ vào phương thức cạnh tranh . 13 1.1.3.2. Căn cứ vào các yếu tố nội lực 14 1.2. Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế . 16 1.2.1.Toàn cầu hoá và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam . .16 1.2.1.1. Khái niệm, bản chất của toàn cầu hoá .16 1.2.1.2. Vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam .17 1.2.2.Hệ thống ngân hàng Việt Nam và vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế 19 1.2.2.1.Tóm tắt thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam .19 1.2.2.2.Lộ trình hội nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam từ nay đến năm 2010 21 1.2.2.3. Các cam kết về mở cửa khu vực ngân hàng của Việt Nam và tác động của chúng đến hệ thống ngân hàng Việt Nam 22 1.2.2.4. Những cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập . 25 Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 28 2.1.Tổng quan về lịch sử hình thành và phát triển của BIDV 29 2.1.1.Lịch sử ra đời của Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam 29 2.1.2. Các giai đoạn phát triển của BIDV . 30 2.2. Thực trạng hoạt động của BIDV . . .31 2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 . 31 2.2.2.Đánh giá các chỉ tiêu hoạt động tài chính .34 2.3. Năng lực cạnh tranh của BIDV trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 38 2.3.1.Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .38 2.3.1.1.Năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng Việt Nam trong xu thế hội nhập .38 2.3.1.2.Mức độ cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Việt Nam .39 2.3.1.3. Các xu thế gia tăng cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam trong xu thế hội nhập 41 2.4. Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 44 2.4.1.Đánh giá về nội lực của BIDV bằng mô hình SWOT .44 2.4.1.1. Điểm mạnh . .44 2.4.1.2. Điểm yếu .44 2.4.1.3. Cơ hội 45 2.4.1.4.Thách thức 45 2.4.2.Đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV trong sự tương quan với các ngân hàng thương mạ i khá c 46 2.4.2.1. Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng trong những năm tới 46 2.4.2.2. Phân tích khả năng cạnh tranh của các đối thủ của BIDV. 47 2.4.2.3. Tóm tắt khả năng cạnh tranh của BIDV so với các đối thủ trên thị trường trong các lĩnh vực kinh doanh chính 49 Chương 3:Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập 51 3.1.Đánh giá chung về môi trường kinh doanh và kinh tế ngành ngân hàng đến năm 2010 52 3.1.1. Phân tích môi trường kinh doanh .52 3.1.2. Phân tích kinh tế ngành ngân hàng 56 3.1.2.1.Nhận định đặc điểm môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh c u a ngành ngân hàng trong 4 năm tới . 56 3.1.2.2. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có triển vọng phát triển đến năm 2010 . 57 3.2. Định hướng phát triển của BIDV đến năm 2010 58 3.2.1.Các căn cứ, chủ trương lập kế hoạch chiến lược đến năm 2010 . 58 3.2.2.Kế hoạch chiến lược của BIDV đến năm 2010 .59 3.2.2.1. Tôn chỉ hoạt động và tầm nhìn chiến lược 59 3.2.2.2. 10 mục tiêu ưu tiên của BIDV 59 3.2.2.3. Các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực kinh doanh .60 3.2.3.Vận dụng mô hình SWOT . 60 3.2.3.1. Phát huy thế mạnh 60 3.2.3.2.Khắc phục điểm yếu .61 3.2.3.3. Tận dụng cơ hội . 61 3.2.3.4. Vượt qua thách thức .62 3.3. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập . .62 3.3.1. Giải pháp về mặt tài chính 63 3.3.2. Giải pháp về quản trị tài sản nợ – tài sản có 64 3.3.3. Giải pháp về công tác tín dụng 64 3.3.4. Giải pháp phát triển dịch vụ mới . 65 3.3.5. Giải pháp phát triển công nghệ thông tin 65 3.3.6. Giải pháp về mô hình tổ chức mạng lưới và kênh phân phối . .66 3.3.7. Giải pháp về công tác kiểm toán nội bộ. 67 3.3.8. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực .68 Kết luận 71 Phụ lục 72 Kế hoạch cổ phần hoá BIDV .72 Danh mục tài liệu tham khảo . .74

pdf72 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 22-24 (Nguoàn:- caùc chæ tieâu 1–16: Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi 2006-2010 cuûa Boä Keá hoaïch ñaàu tö - chæ tieâu17: Döï thaûo baùo caùo Chính trò trình Ñaïi hoäi Ñaûng X, thaùng2/2006) 52 Nhìn chung, neàn kinh teá Vieät Nam trong 4 naêm tôùi döï baùo seõ tieáp tuïc taêng tröôûng cao (8%/naêm). Kinh teá taêng tröôûng tieáp tuïc döïa vaøo ñaàu tö (töø trong vaø ngoaøi nöôùc). Tuy nhieân, khu vöïc thöông maïi vaø dòch vuï seõ ñoùng vai troø quan troïng trong 4 naêm tôùi (ñeán naêm 2010, döï baùo khu vöïc dòch vuï seõ chieám khoaûng 42% GDP trong cô caáu ngaønh cuûa neàn kinh teá); khu vöïc noâng-laâm-ngö nghieäp tieáp tuïc giaûm daàn trong cô caáu ngaønh cuûa neàn kinh teá , vaø ñeán naêm 2010 tyû leä khu vöïc naøy ñoùng goùp vaøo GDP chung cuûa neàn kinh teá döï baùo giaûm coøn 15% (tyû leä naøy vaøo naêm 2005 laø 20,5%). Laïm phaùt seõ ñöôïc kieåm soaùt ôû möùc thaáp hôn toác ñoä taêng tröôûng GDP ( dao ñoäng töø 6,5 ñeán 7,5%/ naêm). Trong thôøi gian tôùi, doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi tieáp tuïc ñoùng goùp lôùn vaø hieäu quaû vaøo taêng tröôûng kinh teá (naêm 2006, tyû leä ñoùng goùp cuûa doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø hôn 60% GDP). Ñoàng thôøi, tieán trình coå phaàn hoaù caùc DNNN ñang ñöôïc ñaåy maïnh vaø baét ñaàu ñi vaøo chieàu saâu, ñaëc bieät laø caùc lónh vöïc kinh doanh ñöôïc coi laø nhaïy caûm nhö taøi chính, ngaân haøng, vieãn thoâng seõ ñöôïc coå phaàn hoaù maïnh meõ tröôùc naêm 2010. Ngaøy 17/01/2007 vöøa qua Vieät Nam ñaõ ñöôïc chính thöùc coâng nhaän laø thaønh vieân thöù 150 cuûa WTO. Söï kieän naøy laøm cho neàn kinh teá coù nhöõng taùc ñoäng nhö sau: ƒ Töï do hoaù thöông maïi vaø ñaàu tö, dôõ boû caùc raøo caûn, baûo hoä maäu dòch. ƒ Caûi caùch veà theå cheá ñöôïc thöïc hieän saâu roäng trong moïi caáp, moïi ngaønh. ƒ Caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp, ngaønh ngheà, saûn phaåm dòch vuï cuûa Vieät Nam vaø cuûa caùc quoác gia treân theá giôùi ngaøy caøng taêng, tyû leä vôùi möùc ñoä hoäi nhaäp ngaøy caøng saâu cuûa kinh teá Vieät Nam vaøo neàn kinh teá khu vöïc vaø treân theá giôùi. Ngoaøi ra, Hieäp ñònh thöông maïi Vieät – Myõ ñang daàn cho pheùp caùc doanh nghieäp Myõ kinh doanh bình ñaúng hôn treân thò tröôøng trong nöôùc. Trong lónh vöïc ngaân haøng, nhöõng raøo caûn veà huy ñoäng voán, ñaàu tö vaø phaïm vi kinh doanh ñang daàn ñöôïc dôû boû vaø seõ chính thöùc chaám döùt vaøo naêm 2010. Töø tình hình chung cuûa neàn kinh teá Vieät nam noùi treân, lónh vöïc taøi chính- ngaân haøng trong 4 naêm tôùi döï baùo cuõng coù nhöõng chuyeån bieán tích cöïc vaø phaùt trieån soâi ñoäng . Ñoù laø, ngaân haøng tieáp tuïc laø keânh cung öùng voán cho neàn kinh teá vôùi giaù trò taêng daàn (toång voán ñaàu tö cho neàn kinh teá taêng ñeàu haøng naêm vôùi toác ñoä taêng xaáp xæ 14%/naêm, trong ñoù voán ñaàu tö töø keânh ngaân haøng chieám tyû troïng treân döôùi 22%); tín duïng tieáp tuïc taêng tröôûng khaù ôû möùc 22-24%/naêm, caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng trong vieäc cung caáp saûn phaåm dòch vuï taøi chính döï baùo cuõng seõ taêng leân trong thôøi gian tôùi. 53 Veà xaõ hoäi Daân soá Vieät Nam tính ñeán ngaøy 31/12/2006 xaáp xæ 83 trieäu ngöôøi. Toác ñoä taêng daân soá trong 2 naêm gaàn ñaây laïi töông ñoái cao (khoaûng 1,4%/naêm). Vieät Nam ñöôïc ñaùnh giaù laø nöôùc coù daân soá treû (57% daân soá hieän nay coù ñoä tuoåi döôùi 30). Ñaây laø nguoàn löïc to lôùn trong phaùt trieån kinh teá hieän taïi vaø trong töông lai. Öôùc tính ñeán naêm 2010, daân soá Vieät nam ñaït 87 trieäu ngöôøi, trong ñoù daân soá ôû ñoä tuoåi döôùi 30 vaãn chieám treân 50%. Nhö vaäy, vôùi moät quoác gia coù daân soá treû nhö Vieät Nam thì nhu caàu veà nhaø ôû vaø tieâu duøng seõ raát lôùn. Ñaây cuõng chính laø moät xu höôùng môùi cho ngaân haøng hoaïch ñònh chieán löôït kinh doanh vaø caû chieán löôït caïnh tranh trong töông lai. Quaù trình coâng nghieäp hoaù vaø ñoâ thò hoaù dieãn ra nhanh choùng laøm cho löïc löôïng lao ñoäng coù söï dòch chuyeån töông öùng (tyû leä daân soá ôû noâng thoân giaûm daàn, vaø soá ngöôøi lao ñoäng trong khu vöïc coâng nghieäp vaø dòch vuï taêng leân). Ñoàng thôøi vôùi söï dòch chuyeån treân laø söï gia taêng veà thu nhaäp. Thu nhaäp taêng cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi laøm cho nhu caàu söû duïng caùc dòch vuï cuûa ngaân haøng ngaøy caøng taêng, ñaëc bieät laø trong taàng lôùp thanh nieân thaønh thò. Thoùi quen söû duïng caùc saûn phaåm theû, thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, söû duïng caùc keânh phaân phoái hieän ñaïi daàn hình thaønh vaø phaùt trieån maïnh. Noùi chung laø caùc dòch vuï ngaân haøng ngaøy caøng trôû neân thieát thöïc, gaàn guõi trong xaõ hoäi. 3.1.2. PHAÂN TÍCH KINH TEÁ NGAØNH NGAÂN HAØNG 3.1.2.1.NHAÄN ÑÒNH ÑAËC ÑIEÅM MOÂI TRÖÔØNG COÙ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA NGAØNH NGAÂN HAØNG TRONG 4 NAÊM TÔÙI: Caïnh tranh trong lónh vöïc ngaân haøng seõ gia taêng khi caùc taäp ñcaøn taøi chính, ngaân haøng nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp cung öùng caùc saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng bình ñaúng nhö caùc ngaân haøng Vieät Nam. Ñeán naêm 2010, ngaân haøng con 100% voán nöôùc ngoaøi seõ chính thöùc ñöôïc pheùp thaønh laäp ôû Vieät Nam ; ngaân haøng nöôùc ngoaøi cuõng ñöôïc pheùp thaønh laäp chi nhaùnh ôû Vieät Nam deã daøng hôn. Ñeán naêm 2010 voán ñaàu tö xaõ hoäi thoâng qua heä thoáng NHTM giaûm daàn do söï lôùn maïnh cuûa caùc keânh daãn voán khaùc (nhö thò tröôøng chöùng khoaùn, ñaàu tö tröïc tieáp cuûa caùc doanh nghieäp…) nhöng nhìn chung vaãn chieám tyû troïng lôùn . 54 Ñoàng thôøi, thò tröôøng taøi chính – tieàn teä seõ bieán ñoåi saâu saéc theo höôùng: thò tröôøng chöùng khoaùn ngaøy caøng coù vai troø lôùn hôn trong vieäc cung öùng voán cho neàn kinh teá. Neàn khaùch haøng cuûa caùc NHTM seõ coù böôùc chuyeån dòch cô baûn theo höôùng taêng daàn caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, taêng daàn caùc coâng ty coù yeáu toá nöôùc ngoaøi vaø khaùch haøng caù nhaân. Caùc khaùch haøng lôùn baét ñaàu söû duïng vaø söû duïng roäng raõi hôn caùc dòch vuï phoøng ngöøa ruûi ro chaát löôïng cao cuûa ngaân haøng nhö nghieäp vuï forward, arbigtrade…ñeå phoøng ngöøa ruûi ro veà tyû giaù. Moâ hình ngaân haøng ñöôïc chuyeån ñoåi daàn cuøng vôùi quaù trình hieän ñaïi hoaù coâng ngheä vaø heä thoáng thanh toaùn. Moâ hình caùc chi nhaùnh seõ töøng böôùc ñöôïc thu goïn vaø tieâu chuaån hoaù nhöng naêng löïc phuïc vuï ñöôïc naâng cao roõ reät. Chieán löôït troïng taâm cuûa caùc ngaân haøng seõ laø ñaàu tö maïnh cho coâng ngheä thoâng tin ñeå taêng cöôøng söùc caïnh tranh trong cung caáp saûn phaåm, dòch vuï ngaân haøng. Vaø vì theá, höôùng ñaàu tö chuû yeáu seõ taäp trung vaøo vieäc xaây döïng neàn taûng kyõ thuaät, phaùp lyù vaø caùc öùng duïng ñeå trieån khai töøng böôùc caùc nghieäp vuï ngaân haøng ñieän töû. Tieán trình coå phaàn hoaù caùc DNNN seõ khai thoâng vaø môû roäng nguoàn haøng cho thò tröôøng chöùng khoaùn. Beân caïnh ñoù, caùc thoâng tin taøi chính cuûa doanh nghieäp seõ ñöôïc coâng khai ñeå ñaùp öùng tính minh baïch treân thò tröôøng chöùng khoaùn ( tính minh baïch trong thoâng tin taøi chính laø moät trong nhöõng yeáu toá vaø cuõng laø yeâu caàu cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn). Ñieàu naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngaân haøng trong vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng khaùch haøng vaø ra quyeát ñònh ñaàu tö ñuùng ñaén, giaûm thieåu ruûi ro cho ngaân haøng. Hieän chöa coù tín hieäu naøo cho thaáy ñeán naêm 2010, nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc pheùp naém giöõ coå phaàn chi phoái ôû caùc NHTM Vieät Nam 3.1.2.2. CAÙC SAÛN PHAÅM, DÒCH VUÏ NGAÂN HAØNG COÙ TRIEÅN VOÏNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÁN NAÊM 2010 Toång quan veà saûn phaåm ngaønh ngaân haøng trong nhöõng naêm tôùi: 55 Baûng 9 :DANH MUÏC CAÙC SAÛN PHAÅM SEÕ PHAÙT TRIEÅN VAØ SAÛN PHAÅM TIEÀM NAÊNG ÑEÁN NAÊM 2010 TEÂN SAÛN PHAÅM Saûn phaåm seõ ñöôïc phaùt trieån Saûn phaåm môùi tieàm naêng Cho vay doanh nghieäp lôùn Cho vay Chính quyeàn ñòa phöông * Caáp voán cho caùc DN möôïn quyeàn kinh doanh * Ngaân haøng ñaàu tö Taøi trôï doanh nghieäp, nhö phaùt haønh coå phieáu * Tö vaán doanh nghieäp, nhö saùp nhaäp vaø mua baùn * Quaûn lyù voán * Dòch vuï baùn leû Thaáu chi taøi khoaûn vaõng lai * Cho vay mua oâtoâ * Dòch vuï taøi chính Bao thanh toaùn (forfeiting) * Ngaân haøng qua ñieän thoaïi/maïng GSM * Ngaân haøng qua maïng internet * (Nguoàn: Keá hoaïch chieán löôïc BIDV giai ñoaïn 2006-2010) Heä thoáng ngaân haøng seõ tieáp tuïc phaân ñoaïn theo höôùng chuyeân moân hoaù khaùch haøng, chuyeân moân hoaù theo saûn phaåm vaø lónh vöïc ñaàu tö ( theo kinh nghieäm vaø theá maïnh rieâng coù cuûa töøng ngaân haøng) maëc duø caùc ngaân haøng cuøng theo ñuoåi chieán löôït kinh doanh ña naêng. 56 Cuøng vôùi söï taêng tröôûng kinh teá tö nhaân, kinh teá ngoaøi quoác doanh, heä thoáng ngaân haøng trong nhöõng naêm tôùi seõ ñaåy maïnh vieäc cung öùng saûn phaåm, dòch vuï cho nhoùm khaùch haøng naøy. Cho vay mua nhaø, mua oâtoâ laø saûn phaåm seõ ñöôïc ñaåy maïnh cho nhoùm khaùch haøng caù nhaân coù thu nhaäp cao, oån ñònh. Dòch vuï ngaân haøng qua internet seõ laø moät xu höôùng phaùt trieån quan troïng. Ai nhanh chaân hôn trong lónh vöïc naøy seõ chieám ñöôïc thieän caûm, söï tin caäy cuûa khaùch haøng treû (chieám treân 45% löïc löôïng lao ñoäng cuûa Vieät Nam) Caùc dòch vuï vaø saûn phaåm ngaân haøng môùi nhö quaûn lyù voán, nghieäp vuï ngaân haøng ñaàu tö (mua baùn, saùp nhaäp) , nghieäp vuï ngaân haøng phuïc vuï caù nhaân giaøu coù, höu trí …ñöôïc xaây döïng vaø phaùt trieån maïnh. Toác ñoä taêng tröôûng tieàn göûi khaùch haøng taïi caùc NHTM döï kieán seõ cao do nhu caàu thanh toaùn cuûa neàn kinh teá ngaøy caøng lôùn vaø caùc dòch vuï theû cuõng seõ phaùt trieån maïnh. Beân caïnh ñoù, caùc nhu caàu veà dòch vuï ngaân haøng nhö chuyeån tieàn, taøi trôï thöông maïi, cho vay tieâu duøng, cho vay coù theá chaáp cuõng ñöôïc döï baùo laø taêng nhanh Tyû troïng thu phí dòch vuï trong toång thu cuûa ngaân haøng döï baùo seõ taêng . Ñaây cuõng laø höôùng phaùt trieån cuûa caùc NHTM trong vieäc gia taêng caïnh tranh, phaùt trieån thò phaàn , giaûm thieåu ruûi ro, naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng. Vì theá, khoâng loaïi tröø khaû naêng caùc ngaân haøng seõ tieán haønh môû roäng ñòa baøn hoaït ñoäng khoâng nhöõng trong nöôùc maø coøn ra phaïm vi khu vöïc vaø quoác teá nhaèm hoã trôï khaùch haøng moät caùch trieät ñeå. 3.2.ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA BIDV ÑEÁN NAÊM 2010 3.2.1.CAÙC CAÊN CÖÙ, CHUÛ TRÖÔNG LAÄP KEÁ HOAÏCH CHIEÁN LÖÔÏC ÑEÁN NAÊM 2010. ƒ Caên cöù Thoâng baùo soá 191-TB/TW ngaøy 01/09/2005 cuûa Boä Chính trò veà muïc tieâu, giaûi phaùp phaùt trieån ngaønh ngaân haøng ñeán naêm 2010, ñònh höôùng ñeán naêm 2020 ƒ Caên cöù moät soá chæ tieâu veà tieàn teä vaø hoaït ñoäng ngaân haøng ñeán naêm 2010 taïi Döï thaûo chieán löôïc phaùt trieån ngaønh ngaân haøng giai ñoaïn 2006-2010. Trong ñoù: o Toác ñoä taêng tröôûng tín duïng töø 18 – 20% giai ñoaïn 2004-2006 vaø töø 13-15% giai ñoaïn 2007-2010 o Toác ñoä taêng tröôûng huy ñoäng voán töø 22-25% giai ñoaïn 2004-2006 vaø 20-22% giai ñoaïn 2007-2010. o Tyû leä an toaøn voán ñeán 2010 > 8%. 57 o Khaû naêng sinh lôøi ROE: 14-16%. ƒ Caên cöù Nghò quyeát Trung öông 3, Nghò quyeát Trung öông 9 (khoaù IX) cuûa Ñaûng veà saép xeáp, ñoåi môùi, phaùt trieàn vaø naâng cao hieäu quaû cuûa DNNN. Trong ñoù ñaåy maïnh coå phaàn hoaù DNNN, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng trong caùc lónh vöïc nhaïy caûm nhö Baûo hieåm vaø Ngaân haøng. ƒ Treân cô sôû caùc keát luaän ruùt ra töø quaù trình phaân tích moâi tröôøng kinh teá vó moâ, phaân tích ngaønh ngaân haøng vaø phaân tích thöïc traïng hoaït ñoäng cuûa BIDV qua moâ hình SWOT 3.2.2.KEÁ HOAÏCH CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA BIDV ÑEÁN NAÊM 2010 3.2.2.1. TOÂN CHÆ HOAÏT ÑOÄNG VAØ TAÀM NHÌN CHIEÁN LÖÔÏT Toân chæ hoaït ñoäng: “Xaây döïng BIDV trôû thaønh moät ngaân haøng ña sôû höõu, kinh doanh ña lónh vöïc, tieâu chuaån hoaït ñoäng theo thoâng leä quoác teá, chaát löôïng ngang taàm vôùi caùc ngaân haøng trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ” Taàøm nhìn chieán löôïc: “Ngaân haøng ña naêng haøng ñaàu Vieät Nam” (‘The premier universal bank in Vietnam”) 3.2.2.2. 10 MUÏC TIEÂU ÖU TIEÂN CUÛA BIDV 1. Tieáp tuïc laø nhaø cung caáp dòch vuï taøi chính haøng ñaàu taïi Vieät Nam vaø môû roäng hoaït ñoäng ra nöôùc ngoaøi. 2. Tích cöïc, chuû ñoäng thöïc hieän keá hoaïch “Coå phaàn hoaù” (xem phaàn phuï luïc) 3. Taùi cô caáu ngaân haøng. 4. Ñaït ñöôïc moät baûng caân ñoái keá toaùn laønh maïnh 5. Taêng heä soá an toaøn voán leân möùc chuaån cuûa quoác teá 6. Giaûi quyeát trieät ñeå vaán ñeà nôï xaáu 7. Taêng tröôûng ngaân haøng beàn vöõng vaø treân cô sôû khaû naêng sinh lôøi 8. Aùp duïng caùc thoâng leä quoác teá toát nhaát 9. Caûi thieän vaø phaùt trieån heä thoáng coâng ngheä thoâng tin cuûa ngaân haøng 10. Cung caáp dòch vuï chaát löôïng cao cho thò tröôøng muïc tieâu ñaõ löïa choïn 3.2.2.3. CAÙC MUÏC TIEÂU CUÏ THEÅ CHO TÖØNG LÓNH VÖÏC KINH DOANH Treân cô sôû 10 muïc tieâu öu tieân cuûa BIDV noùi treân, BIDV xaùc ñònh caùc muïc tieâu cho töøng lónh vöïc kinh doanh cuï theå nhö sau: ☼Nguoàn voán: ƒ Ñaùp öùng ñuû voán cho nhu caàu tín duïng vaø ñaàu tö ƒ Ñaåy maïnh kinh doanh voán thu lôïi nhuaän ƒ Ñaûm baûo an toaøn voán (tính thanh khoaûn vaø cheânh leäch kyø haïn thöïc teá) 58 ☼ Tín duïng : ƒ Xaây döïng neàn khaùch haøng vöõng chaéc ƒ Chuù troïng thò tröôøng môùi laø khoái khaùch haøng caù nhaân , doanh nghieäp vöøa vaø nhoû ƒ Taêng tyû troïng cho vay ngaén haïn, giaûm cho vay trung daøi haïn, taêng tyû troïng cho vay khu vöïc ngoaøi quoác doanh, giaûm cho vay caùc DNNN khoâng hieäu quaû. ƒ Phaùt trieån tín duïng tieâu duøng ƒ Naâng cao chaát löôïng tín duïng, giaûm daàn tyû leä nôï xaáu xuoáng möùc cho pheùp. ƒ Thöïc hieän phaân loaïi nôï xaáu vaø phaán ñaáu trích ñuû döï phoøng ruûi ro ☼ Ñaàu tö: ƒ Phaùt trieån ñaàu tö taøi chính: baûo hieåm, quaûn lyù quyõ ñaàu tö ƒ Phaùt trieån kinh doanh chöùng khoaùn ƒ Ñaàu tö baát ñoäng saûn vôùi quy moâ hôïp lyù vaø an toaøn ƒ Tham gia hoaït ñoäng mua baùn vaø saùp nhaäp ☼Dòch vuï: ƒ Phaùt trieån dòch vuï toång theå ñeå taêng tyû troïng thu dòch vuï trong toång thu ƒ Chuù troïng vieäc taêng tröôûng hoaït ñoäng dòch vuï vôùi öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi ƒ Phaùt trieån caùc dòch vuï môùi nhö dòch vuï ngaân haøng ñieän töû, dòch vuï cho caùc khaùch haøng VIP 3.2.3.VAÄN DUÏNG MO HÌNH SWOT 3.2.3.1. PHAÙT HUY THEÁ MAÏNH ƒ Ñeå tieáp tuïc duy trì caùc theá maïnh cuûa mình, BIDV caàn phaùt trieån taøi saûn coù theo höôùng : giaûm daàn tyû troïng cho vay DNNN, taêng tyû troïng cho vay caùc doanh nghieäp ngoaøi quoác doanh vaø caùc doanh nghieäp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng coù hieäu quaû, cho vay tieâu duøng; giaûm tyû troïng cho vay trung – daøi haïn, taêng tyû troïng cho vay ngaén haïn. ƒ Beân caïnh ñoù, saøng loïc vaø tieáp tuïc cho vay caùc DNNN hieäu quaû, uy tín ñoàng thôøi ñaåy maïnh phaùt trieån saûn phaåm, dòch vuï cho khoái doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. ƒ Quaùn trieät tö duy hoaït ñoäng vì lôïi nhuaän, khoâng phaûi vì ñoä lôùn cuûa taøi saûn. Löu yù raèng taøi saûn caøng taêng thì söùc eùp taêng voán töï coù caøng lôùn. ƒ Quan heä khaùch haøng truyeàn thoáng caàn tænh taùo nhìn nhaän treân khía caïnh hieäu quaû vaø trieån voïng phaùt trieån 59 3.2.3.2.KHAÉC PHUÏC ÑIEÅM YEÁU. ƒ Ñeå khaéc phuïc ñieåm yeáu veà naêng löïc taøi chính, BIDV taäp trung: thöù nhaát, trieån khai thöïc hieän phöông aùn taêng voán töï coù vaø phöông aùn xöû lyù nôï xaáu (khi ñöôïc caùc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät). Trong ñoù tieáp tuïc thöïc hieän phaùt haønh traùi phieáu taêng voán caáp 2 vaø thu nôï ñaõ haïch toaùn ngoaïi baûng. Thöù hai, trình Chính phuû ñeà aùn Coå phaàn hoaù BIDV huy ñoäng voán coå phaàn töø nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. ƒ Raø soaùt caùc saûn phaåm, dòch vuï keùm hieäu quaû ñeå taùi caáu truùc hoaëc loaïi boû. Haïn cheá cho vay khoái giao thoâng, xaây döïng cô baûn (do thöïc teá cho thaáy tyû leä nôï xaáu töø khoái naøy raát cao, phaûi trích döï phoøng ruûi ro lôùn) ƒ Veà quaûn trò doanh nghieäp, veà kyõ thuaät, BIDV caàn nhanh choùng trang bò cho mình nhöõng coâng cuï caàn thieát cho quaûn trò ñieàu haønh: phaân heä thoâng tin quaûn lyù, caùc chính saùch vaø coâng cuï quaûn lyù taøi saûn Nôï – Coù, quaûn lyù ruûi ro. Tuy nhieân, veà hình thöùc quaûn lyù, neáu ñeán naêm 2010 Nhaø nöôùc vaãn naém giöõ toái thieåu 51% voán ñieàu leä cuûa BIDV vaø caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi chæ naém toái ña 30% voán ñieàu leä thì söï chuyeån ñoåi caên baûn veà quaûn trò doanh nghieäp taïi BIDV caên baûn vaãn khoâng coù gì thay ñoåi so vôùi thôøi ñieåm hieän taïi cho neân coù theå gaëp nhieàu thaùch thöùc neáu aùp duïng theo thoâng leä quoác teá. 3.2.3.3. TAÄN DUÏNG CÔ HOÄI. ƒ BIDV seõ xaâm nhaäp caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi thoâng qua vieäc thaønh laäp caùc vaên phoøng ñaïi dieän vaø/hoaëc coâng ty con taïi Hoa Kyø vaø caùc quoác gia khaùc. Vieäc naøy vöøa mang tính chieán löôïc (môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng) vöøa mang tính hoã trôï nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng höôùng ngoaïi cuûa BIDV vì muïc ñích thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø hoã trôï khaùch haøng doanh nghieäp. ƒ Hoaït ñoäng kinh doanh ngaân haøng cuûa BIDV seõ taäp trung cung öùng, hoã trôï saûn phaåm dòch vuï caû goùi cho caùc khaùch haøng lôùn kinh doanh coù hieäu quaû, coù chieán löôïc phaùt trieån beàn vöõng; ñoàng thôøi ñoùn tröôùc nhu caàu cuûa khoái doanh nghieäp vöøa vaø nhoû naêng ñoäng, khoái DNNN coå phaàn hoaù hoaït ñoäng hieäu quaû. ƒ Caùc phaân khuùc thò tröôøng noäi ñòa môùi cho hoaït ñoäng cuûa BIDV seõ coù khaû naêng ñöôïc khai thaùc vaø phaùt trieån khi BIDV môû roäng lónh vöïc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính nhö : baûo hieåm, kinh doanh chöùng khoaùn, ñaàu tö baát ñoäng saûn, tham gia hoaït ñoäng mua baùn vaø saùp nhaäp. ƒ Ña daïng hoaù danh muïc saûn phaåm, dòch vuï taøi chính seõ cung caáp cho khaùch haøng doanh nghieäp vaø caù nhaân phuø hôïp trong töông lai, khi caùnh cöûa hoäi nhaäp cuûa Vieät Nam ñaõ roäng môû. 60 3.2.3.4. VÖÔÏT QUA THAÙCH THÖÙC. ƒ Ñoái vôùi thaùch thöùc noäi taïi: BIDV caàn taäp trung caûi thieän naêng löïc taøi chính thoâng qua vieäc : trình caùc caáp coù thaåm quyeàn thoâng qua phöông aùn taêng voán töï coù vaø phöông aùn xöû lyù nôï xaáu (trong ñoù bao goàm vieäc thöïc hieän phaùt haønh traùi phieáu taêng voán caáp 2 vaø thu nôï ñaõ haïch toaùn ngoaïi baûng cuûa cho vay theo keá hoaïch nhaø nöôùc vaø cho vay chæ ñònh ñeå boå sung voán ñieàu leä; ñoàng thôøi trình Chính phuû ñeà aùn Coå phaàn hoaù BIDV ñeå huy ñoäng voán töø nhöõng nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc. ƒ Ñoái vôùi caùc thaùch thöùc töø moâi tröôøng caïnh tranh beân ngoaøi: BIDV caàn taêng cöôøng söùc caïnh tranh thoâng qua vieäc noã löïc caét giaûm chi phí, thöïc hieän huy ñoäng voán vaø cho vay vôùi möùc laõi suaát caïnh tranh (vöøa ñaûm baûo yeáu toá caïnh tranh nhöng ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo yeáu toá lôïi nhuaän); taêng cöôøng caùc coâng taùc Marketing tieáp caän thò tröôøng ñeå thu huùt khaùch haøng. ƒ Ngaân haøng caàn ra soaùt, nghieân cöùu vaø xaây döïng moät heä thoáng, danh muïc saûn phaåm dòch vuï taøi chính hieän taïi vaø tieàm naêng trong 5 naêm tôùi. Ñeà ra loä trình phaùt trieån cho töøng nhoùm saûn phaåm ñi keøm vôùi yeâu caàu veà ñaøo taïo nhaân löïc vaø trang bò coâng ngheä töông öùng ( ví duï nhö nhoùm saûn phaåm ngaân haøng ñieän töû vôùi caùc saûn phaåm cuï theå nhö internet banking, phone banking, POS…) ƒ BIDV caàn nhanh choùng xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin ñeán naêm 2010 trong ñoù taäp trung phaùt trieån phaân heä thoâng tin quaûn lyù , quaûn lyù ruûi ro… 3.3.GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH CUÛA BIDV TRONG XU THEÁ HOÄI NHAÄP. Töø vieäc phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu, cô hoäi cuõng nhö thaùch thöùc (theo moâ hình SWOT) cuûa BIDV keát hôïp vôùi xu theá cuûa thôøi ñaïi trong thôøi gian tôùi BIDV caàn phaûi noå löïc nhieàu hôn nöõa ñeå giöõ vöõng theá caïnh tranh cuûa mình treân thò tröôøng vaø tieán xa hôn nöõa laø naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình trong xu theá môùi-xu theá hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Vaäy BIDV phaûi trieån khai nhöõng giaûi phaùp naøo ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu noùi treân? Sau ñaây laø moät soá giaûi phaùp ñeà xuaát. 3.3.1. Giaûi phaùp veà maët taøi chính Veà maët taøi chính thì taêng voán laø giaûi phaùp caàn thieát. Taïi sao phaûi taêng voán? Taêng voán giuùp cho BIDV caûi thieän ñöôïc heä soá an toaøn voán – CAR. Theo tieâu chuaån BASEL II thì CAR cuûa moät NHTM khoâng ñöôïc nhoû hôn 8%. Song hieän nay tyû leä naøy cuûa BIDV maëc duø theo chuaån möïc keá toaùn Vieät Nam (VAS) ñaõ ñaït vöôït tyû leä vöôït tieâu chuaån laø 9,1%, song theo chuaån möïc quoác teá (IFRS) thì tyû leä 61 naøy cuûa BIDV môùi chæ döøng ôû con soá 5,9%, nhö vaäy heä soá an toaøn voán – CAR chöa ñaït möùc toái thieåu theo thoâng leä quoác teá. Taêng voán coøn taïo ñieàu kieän cho ngaân haøng trang bò taøi saûn coá ñònh theo höôùng hieän ñaïi hoaù , naâng cao chaát löôïng dòch vuï trong xu theá caïnh tranh do Luaät caùc Toå chöùc tín duïng cuûa nöôùc Coäng hoaø xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam quy ñònh khoáng cheá giaù trò taøi saûn coá ñònh khoâng vöôït quaù 15% voán chuû sôû höõu cuûa ngaân haøng vaø caùc quy ñònh khaùc lieân quan ñeán nguoàn voán chuû sôû höõu cuûa ngaân haøng nhö quy ñònh veà tyû leä cho vay toái ña ñoái vôùi moät khaùch haøng, tyû leä baûo laõnh toái ña cho moät khaùch haøng …. Töø phaân tích treân ta thaáy raèng taêng voán laø giaûi phaùp caàn thieát. Vaäy BIDV neân taêng voán theo caùch naøo? Thöù nhaát, taêng voán caáp 1, coù theå baèng caùch: ƒ Taêng voán ñieàu leä. Voán ñieàu leä coù theå ñöôïc taêng thoâng qua vieäc xin caáp voán boå sung töø ngaân saùch nhaø nöôùc; thu hoài nôï toàn ñoïng, nôï ñaõ haïch toaùn ngoaïi baûng vaø ñaõ ñöôïc Nhaø nöôùc caáp nguoàn xöû lyù. ƒ Tích cöïc thöïc hieän quaù trình coå phaàn hoaù BIDV , khaån tröông hoaøn thaønh vieäc phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu ra coâng chuùng ñeå taêng voán trong giai ñoaïn 2007-2008. ƒ Taêng caùc quyõ ñöôïc tính vaøo voán caáp 1 nhö : Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä, Quyõ döï phoøng taøi chính, Quyõ ñaàu tö phaùt trieån nghieäp vuï. Thöù hai, taêng voán caáp 2, coù theå baèng caùch: ƒ Tröôùc maét, coù theå thöïc hieän giaûi phaùp phaùt haønh traùi phieáu taêng voán caáp 2 ñeå taêng voán trong naêm 2007. ƒ Taêng trích laäp Quyõ döï phoøng chung. ƒ Toå chöùc ñaùnh giaù laïi taøi saûn coá ñònh. Ñaây laø giaûi phaùp coù theå thöïc hieän moät caùch chuû ñoäng, nhanh choùng maø laïi raát hieäu quaû trong vieäc taêng voán caáp 2 bôûi vì trong soá taøi saûn coá ñònh cuûa ngaân haøng thì taøi saûn coá ñònh döôùi daïng baát ñoäng saûn chieám moät tyû troïng khaù lôùn nhöng laâu nay BIDV laïi ít quan taâm ñeán vieäc ñaùnh giaù laïi. Theo cô cheá giaù thò tröôøng khi thöïc hieän ñaùnh giaù laïi, voán cuûa BIDV coù theå ñöôïc taêng leân ñaùng keå. 3.3.2. Giaûi phaùp veà quaûn trò taøi saûn nôï – taøi saûn coù. Thöù nhaát, BIDV caàn sôùm xaây döïng vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng Uyû ban quaûn lyù taøi saûn nôï – taøi saûn coù. Hieän nay, BIDV chöa chính thöùc xaây döïng moät boä phaän naøo quaûn lyù veà maët naøy cuûa ngaân haøng trong khi yeâu caàu quaûn lyù taøi saûn nôï – taøi saûn coù laø moät yeâu caàu lôùn vaø caáp thieát cuûa moïi ngaân haøng noùi chung vaø cuûa BIDV noùi rieâng. 62 Nhieäm vuï cuûa Uyû ban quaûn lyù taøi saûn nôï – taøi saûn coù cuûa BIDV laø tính toaùn vaø ñeà xuaát caùc giôùi haïn veà ñaàu tö, giôùi haïn an toaøn veà khaû naêng thanh khoaûn, cheânh leäch kyø haïn thöïc teá, cheânh leäch laõi suaát, giôùi haïn chòu ruûi ro, giaùm saùt taêng tröôûng veà qui moâ tín duïng…ñeå naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa toaøn heä thoáng ñoàng thôøi kieåm soaùt ñöôïc caùc ruûi ro coù theå xaûy ra cho ngaân haøng. Thöù hai, coù keá hoaïch cô caáu laïi taøi saûn coù theo höôùng taêng tyû troïng ñaàu tö phi tín duïng, tín duïng ngaén haïn, tín duïng cho vay doanh nghieäp vöøa vaø nhoû, doanh nghieäp FDI, doanh nghieäp saûn xuaát haøng xuaát khaåu; ñoàng thôøi cô caáu laïi taøi saûn nôï theo höôùng taêng tieàn göûi thanh toaùn cuûa caùc toå chöùc (thoâng qua hình thöùc ña daïng hoaù hình thöùc khuyeán maïi thu huùt voán ), taêng huy ñoäng daøi haïn (ñaëc bieät laø traùi phieáu, kyø phieáu ngaân haøng ) ñeå ñaûm baûo cheânh leäch kyø haïn (vôùi tín duïng daøi haïn ) ôû möùc chaáp nhaän ñöôïc. 3.3.3. Giaûi phaùp veà coâng taùc tín duïng Ñoái vôùi coâng taùc tín duïng, caùc giaûi phaùp ñöôïc ñeà ra khoâng ngoaøi muïc tieâu giaûm thieåu ruûi ro tín duïng cho ngaân haøng, naâng cao chaát löôïng tín duïng (ñeå giaûm thaát thoaùt do ruûi ro tín duïng gaây ra, giaûm caùc khoaûn nôï xaáu) ñoàng thôøi kieåm soaùt ñöôïc toác ñoä taêng tröôûng tín duïng (vì xu höôùng hieän nay caùc ngaân haøng caû trong vaø ngoaøi nöôùc ñeàu höôùng ñeán laø taêng daàn tyû troïng dòch vuï vaø caùc saûn phaåm phi tín duïng ) vì xeùt cho cuøng, tuy hoaït ñoäng tín duïng ñem laïi nguoàn thu chuû yeáu cho moät soá ngaân haøng trong ñoù coù BIDV (vôùi tyû troïng thu töø tín duïngï naêm 2006 chieám 76% toång nguoàn thu cuûa caû ngaân haøng) nhöng ñaây laø maûng kinh doanh tieàm aån nhieàu ruûi ro cuûa ngaân haøng . Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu treân, trong thôøi gian tôùi, BIDV caàn phaûi: ƒ Xaây döïng, raø soaùt danh muïc khaùch haøng (baùn buoân, baùn leû) ñònh kyø vaø xeáp loaïi khaùch haøng doanh nghieäp ñeå ñöa ra chính saùch khaùch haøng hieäu quaû. ƒ BIDV caàn quan taâm xaây döïng neàn khaùch haøng theo höôùng : thu huùt doanh nghieäp vöøa vaø nhoû hieäu quaû (ñaây laø nhoùm khaùch haøng ñaày tieàm naêng nhöng coù leõ BIDV ñaõ “boû queân” trong thôøi gian qua), doanh nghieäp coù voán ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi - FDI, doanh nghieäp saûn xuaát haøng xuaát khaåu. Coøn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp lôùn (ñaây laø maûng khaùch haøng coù theå noùi laø “truyeàn thoáng” cuûa BIDV thì neân choïn loïc laïi nhöõng doanh nghieäp kinh doanh hieäu quaû, cung caáp caùc saûn phaåm thieát yeáu cho neàn kinh teá nhö ñieän, than, vaät lieäu xaây döïng, haøng khoâng… ; haïn cheá cho vay khoái giao thoâng, xaây döïng cô baûn (do thöïc teá cho thaáy tyû leä nôï xaáu töø khoái naøy raát cao, phaûi trích döï phoøng ruûi ro lôùn) 63 ƒ Xaây döïng vaø phaùt trieån heä thoáng baùn leû ( cho vay tieâu duøng, kinh doanh theû) ñeå vöøa phaùt trieån ñöôïc maûng khaùch haøng, vöøa ñaûm baûo taêng taøi saûn coù an toaøn ( vì cho vay caùc khaùch haøng nhoû, leû vaø ña daïng hoaù veà caùc loaïi hình dòch vuï seõ giuùp ngaân haøng phaân taùn ñöôïc ruûi ro tín duïng) ƒ Xaây döïng heä thoáng tính ñieåm tín duïng (credit scoring) ñeå thoáng nhaát tính ñieåm tín duïng tieâu duøng vaø tieát kieäm thôøi gian xöû lyù. Bôûi vì trong thôøi gian qua, tuy BIDV ñaõ xaây döïng cho mình moät heä thoáng tín ñieåm tín duïng (credit scoring) nhöng chæ aùp duïng cho caùc khaùch haøng laø doanh nghieäp, coøn maûng cho vay tieâu duøng chöa hoaëc ít ñöôïc trieån khai neân thöïc söï trong thôøi gian qua , do ñoù ngaân haøng chöa xaây döïng heä thoáng tính ñieåm cho maûng tín duïng naøy. 3.3.4. Giaûi phaùp phaùt trieån dòch vuï môùi ƒ Coù keá hoaïch xaây döïng vaø ñaåy maïnh dòch vuï tö vaán ñaàu tö vì ñaàu tö laø moät trong nhöõng theá maïnh voán coù cuûa BIDV trong thôøi gian qua. ƒ Trieån khai caùc saûn phaåm môùi nhö : xaây döïng trung taâm theû, sôùm cung caáp dòch vuï theû tín duïng cho cho haøng ; khaån tröông cung caáp nhieàu hôn nöõa dòch vuï thanh toaùn taïi caùc sieâu thò, cöûa haøng thoâng qua thieát bò thanh toaùn “taïi ñieåm baùn”-POS (Point of Sales) ƒ Xaây döïng trung taâm dòch vuï ngaân haøng qua ñieän thoaïi (BIDV Call Center 247) ñeå giaûi ñaùp thaéc maéc, tö vaán cho khaùch haøng veà caùc saûn phaåm , dòch vuï môùi vaø cuõ cuûa BIDV. ƒ Trong thôøi gian tôùi caïnh tranh giöõa caùc ngaân haøng ngaøy caøng gia taêng thì BIDV caàn xaùc ñònh cho mình moät höôùng ñi cuï theå, caù bieät hoaù treân cô sôû phaùt huy theá maïnh voán coù cuûa mình vaø ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa khaùch haøng luùc baáy giôø. Ngay baây giôø BIDV caàn xaây döïng thò tröôøng muïc tieâu, xaây döïng danh muïc saûn phaåm môùi ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thò tröôøng ñoàng thôøi xaây döïng chieán löôït marketing cuï theå cho khaùch haøng cuûa thò tröôøng muïc tieâu ñoù. 3.3.5. Giaûi phaùp phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin Trong thôøi gian tôùi, coâng ngheä thoâng tin tieáp tuïc laø lónh vöïc ñöôïc khai thaùc vaø öùng duïng nhieàu nhaát trong kinh teá. Caùc giaûi phaùp nhaèm hieän ñaïi hoaù vaø öùng duïng coâng ngheä trong caùc ngaønh kinh teá noùi chung vaø trong ngaønh ngaân haøng noùi rieâng khoâng nhöõng trôû thaønh nhu caàu caàn phaùt trieån maø coøn laø giaûi phaùp naâng cao tính caïnh tranh cuõng nhö ñaûm baûo söï toàn taïi cuûa moät doanh nghieäp. Trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, hôn bao giôø heát BIDV caàn xaùc ñònh ñaàu tö phaàn meàm laø quan troïng, mang tính quyeát ñònh ñeán hieäu quaû cuûa ñaàu tö coâng 64 ngheä thoâng tin vaø ñaåy maïnh hôn nöõa caùc giaûi phaùp thuoäc lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình. Cuï theå trong thôøi gian tôùi, BIDV caàn phaùt trieån heä thoáng coâng ngheä thoâng tin theo 3 muïc tieâu cuï theå. Ñoù laø, phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin nhaèm: ƒ Taêng naêng löïc cung öùng caùc saûn phaåm, dòch vuï vôùi chaát löôïng cao. ƒ Hoã trôï thoâng tin quaûn lyù kinh doanh lieân tuïc, kòp thôøi cho caùc caáp. ƒ Ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng khi vaän haønh Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu noùi treân, BIDV caàn trieån khai caùc bieän phaùp sau: Thöù nhaát, chuaån hoaù heä thoáng baùo caùo taïi Hoäi sôû chính vaø caùc chi nhaùnh treân cô sôû khai thaùc toái ña nguoàn thoâng tin taïi kho döõ lieäu. Sau ñoù mua phaàn meàm tính vaø laäp caùc baùo caùo vaøo cuoái moãi ngaøy/thaùng/quyù/naêm. Vì thöïc teá hieän nay cho thaáy soá lieäu cuûa caùc chi nhaùnh ñeàu ñöôïc caäp nhaät töï ñoäng vaøo cuoái ngaøy taïi Hoäi sôû chính. Treân cô sôû ñoù Hoäi sôû chính toå chöùc truyeàn caùc file soá lieäu cuûa caùc chi nhaùnh veà cho töøng chi nhaùnh. Chi nhaùnh laïi duøng soá lieäu cuûa caùc file naøy laøm baùo caùo göûi trôû veà Hoäi sôû chính moät laàn nöõa. Caùch vaän haønh nhö treân vöøa maát thôøi gian vöøa truøng laëp, theâm vieäc cho nhaân vieân, maø thoâng tin laïi khoâng ñöôïc caäp nhaät do thoâng tin phaûi qua quaù nhieàu coâng ñoaïn môùi ñöôïc xöû lyù. Thay vì Hoäi sôû chính chuyeån file veà cho caùc chi nhaùnh, roài laïi yeâu caàu caùc chi nhaùnh laøm baùo caùo göûi trôû laïi cho mình thì Hoäi sôû chính coù theå töï laøm baùo caùo hoaëc thueâ vieát moät phaàn meàm tính vaø laäp caùc baùo caùo ngay taïi Hoäi sôû chính vaøo cuoái moãi ngaøy sau khi ñaõ khoaù soå keá toaùn. Thöù hai, trong thôøi gian tôùi BIDV caàn xem xeùt, pheâ duyeät caùc ñeà aùn trang bò kyõ thuaät caàn thieát ñeå thöïc hieän keát noái caùc moâ ñun nghieäp vuï môùi (taøi khoaûn thaáu chi, thanh toaùn hoä, giao dòch töï ñoäng…) vôùi heä thoáng hieän haønh. Thaät ra caùc nghieäp vuï naøy ñaõ ñöôïc moät soá NHTMCP trieån khai töø laâu nhöng BIDV laïi chöa aùp duïng. Chính söï chaäm treã naøy laøm cho danh muïc caùc saûn phaåm dòch vuï taøi chính cuûa BIDV chöa phong phuù, ña daïng nhö caùc ngaân haøng noùi treân. Thôøi gian qua BIDV cuõng ñaõ xem xeùt vaø laäp ñeà aùn trang bò kyõ thuaät caàn thieát ñeå thöïc hieän caùc nghieäp vuï naøy nhöng ñeán nay caùc ñeà aùn vaãn chöa ñöôïc duyeät. 3.3.6. Giaûi phaùp veà moâ hình toå chöùc maïng löôùi vaø keânh phaân phoái. Hieän nay, BIDV coù 79 chi nhaùnh caáp 1, 03 Sôû giao dòch vôùi hôn 140 ñieåm giao dòch. Trong thôøi gian tôùi, khi Vieät Nam ñaõ gia nhaäp WTO, caùnh cöûa hoäi nhaäp cuûa ta ñaõ roäng theâm thì cô hoäi hoaø nhaäp vôùi neàn kinh teá theá giôùi cuûa nöôùc ta ñaõ tieán theâm moät böôùc. Luùc ñoù, neàn kinh teá chuùng ta thaät söï soâi ñoäng, caùc giao dòch taøi chính dieãn ra trong vaø ngoaøi nöôùc ngaøy moät ña daïng, thanh toaùn quoác teá, 65 hoaït ñoäng chuyeån tieàn ra vaø vaøo nöôùc dieãn ra raát thöôøng xuyeân. Khaùch haøng cuûa ngaân haøng seõ khoâng nhöõng laø caùc khaùch haøng trong nöôùc maø coøn coù boä phaän khaùch quoác teá . Ñeå ñaùp öùng yeâu caàu naøy cuõng nhö ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình, BIDV caàn phaùt trieån heä thoáng maïng löôùi vaø keânh phaân phoái theo höôùng: ƒ Xaây döïng caùc kios, ñieåm giao dòch töï ñoäng (auto-bank) taïi caùc trung taâm thöông maïi, caùc thaønh phoá lôùn. ƒ Xaây döïng keânh phaân phoái ñieän töû (heä thoáng internet/phone/sms banking) chuyeân nghieäp, hieän ñaïi vaø ñaûm baûo an toaøn taøi khoaûn, baûo maät thoâng tin. ƒ Chuù troïng phaùt trieån heä thoáng keânh phaân phoái nöôùc ngoaøi ( chaúng haïn nhö thieát laäp vaên phoøng ñaïi dieän taïi Myõ, Singapore…) hoaëc coâng ty con taïi Hoa Kyø vaø caùc quoác gia khaùc. Vieäc naøy vöøa mang tính chieán löôït (môû roäng maïng löôùi hoaït ñoäng) vöøa mang tính hoã trôï nhöõng hoaït ñoäng kinh doanh ñaëc bieät laø caùc hoaït ñoäng höôùng ngoaïi cuûa BIDV vì muïc ñích thu huùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø hoã trôï khaùch haøng doanh nghieäp. 3.3.7. Giaûi phaùp veà coâng taùc kieåm toaùn noäi boä Xuaát phaùt töø thöïc teá coâng taùc kieåm toaùn noäi boä laø khaâu heát söùc quan troïng trong ngaønh ngaân haøng vì noù coù taùc duïng ngaên ngöøa, phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thôøi caùc ruûi ro coù theå xaûy ra trong ngaân haøng ( ruûi ro tín duïng, ruûi ro thaát thoaùt taøi saûn cuûa ngaân haøng noùi chung ) moät caùch khaùch quan hay chuû quan (caùc haønh vi truïc lôïi, coá yù laøm traùi, gian laän trong ngaân haøng) ñoàng thôøi coâng taùc kieåm toaùn noäi boä cuõng giuùp ngaân haøng chuaån hoaù ñöôïc chaát löôïng caùc dòch vuï cung caáp theo moät qui trình kieåm soaùt noäi boä nghieâm ngaët. Coâng taùc kieåm toaùn noäi boä vôùi nhöõng chöùc naêng nhieäm vuï noùi treân giuùp ngaân haøng giaûm thaát thoaùt do caùc ruûi ro coù theå xaûy ra, ñieàu naøy ñoàng nghóa vôùi vieäc giaûm chi phí trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng, giuùp ngaân haøng gia taêng lôïi nhuaän, giaùn tieáp giuùp ngaân haøng naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa mình. Song trong thöïc teá taïi BIDV, boä phaän kieåm toaùn noäi boä tuy ñaõ ñöôïc thaønh laäp song chöa thöïc hieän ñöôïc caùc chöùc naêng voán coù noùi treân cuûa noù maø chæ döøng laïi ôû vieäc laäp caùc baùo caùo kieåm toaùn noäi boä ñònh kyø theo qui ñònh cuûa Hoäi sôû ; caùn boä kieåm toaùn noäi boä phaûi laø caùc chuyeân gia ngaân haøng gioûi, am töôøng caùc lónh vöïc hoaït ñoäng trong ngaân haøng thì môùi coù theå phaùt huy ñöôïc vai troø laø ngöôøi phaùt hieän vaø xöû lyù kòp thôøi caùc ruûi ro coù theå xaûy ra trong ngaân haøng song hieän taïi cuûa BIDV ñaây chæ laø moät boä phaän nhaân vieân ngaân haøng chöa ñuû “ñoä chín” ñeå laøm coâng taùc naøy. Nhö vaäy, coâng taùc kieåm toaùn noäi boä trong ngaân haøng laø boä phaän coù vai troø quan troïng trong muïc tieâu naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng . Laøm toát 66 coâng taùc kieåm toaùn noäi boä cuõng giuùp BIDV naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình ñaëc bieät laø trong xu theá hoäi nhaäp. Vaäy trong thôøi gian tôùi, BIDV caàn trieån khai giaûi phaùp naøo ñeå ñaït muïc tieâu noùi treân? Döôùi ñaây laø moät soá giaûi phaùp ñeà xuaát: ƒ Tuyeån choïn, boå nhieäm caùn boä ngaân haøng gioûi vaøo vò trí nhaân vieân kieåm toaùn noäi boä vaø coù keá hoaïch cöû caùc nhaân vieân naøy ñi hoïc theâm caùc lôùp kieåm toaùn noäi boä do caùc coâng ty kieåm toaùn ñoäc laäp toå chöùc. ƒ Ñoái vôùi töøng lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng (nhö tín duïng, dòch vuï, thanh toaùn quoác teá hay thanh toaùn trong nöôùc …) caàn xaây döïng baèng vaên baûn caùc qui trình cuï theå. Trong moãi qui trình naøy keát hôïp kheùo leùo moät hay nhieàu choát kieåm soaùt noäi boä ñeå nhaân vieân kieåm toaùn noäi boä coù theå deã daøng kieåm tra vaø taùc nghieäp. Nhö vaäy, vieäc xaây döïng baèng vaên baûn caùc qui trình cuï theå cho töøng lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng vöøa chuaån hoaù ñöôïc chaát löôïng caùc saûn phaåm dòch vuï vöøa haïn cheá ñöôïc ruûi ro cho ngaân haøng do khaâu kieåm tra noäi boä ñaõ ñöôïc thieát laäp hieäu quaû. ƒ Xaùc ñònh caùc haïn möùc ruûi ro, caùc giôùi haïn hoaït ñoäng cho toaøn ngaønh, cho töøng lónh vöïc , cho töøng ñôn vò thaønh vieân vaø cho töøng caùn boä nghieäp vuï trong töøng giai ñoaïn töông öùng . ƒ Xaây döïng vaø ban haønh soå tay kieåm toaùn noäi boä, coâng khai caùc coâng taùc kieåm tra, kieåm toaùn noäi boä trong heä thoáng BIDV. ƒ Xaây döïng keá hoaïch kieåm toaùn mang tính baét buoäc, baøi baûn ñoàng thôøi taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä theo ñònh kyø vaø ñoät xuaát. 3.3.8. Giaûi phaùp phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Khoâng phaûi ngaãu nhieân maø laâu nay caùc doanh nghieäp ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi luoân xem yeáu toá con ngöôøi laø moät nguoàn löïc cuûa doanh nghieäp, coù vai troø quan troïng quyeát ñònh söï phaùt trieån ñi leân hay söï dieät vong cuûa moät doanh nghieäp, moät ñôn vò kinh doanh noùi chung. Vaø ñieàu naøy ñaõ ñöôïc chöùng minh trong moâi tröôøng kinh doanh thöïc tieãn. Do ñoù, coù theå noùi yeáu toá con ngöôøi laø nguoàn löïc heát söùc quan troïng trong doanh nghieäp. Ñaëc bieät trong xu theá hoäi nhaäp, nhaân toá con ngöôøi caøng phaûi xem troïng hôn bao giôø heát. Nhaän thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa vieäc phaùt trieån nguoàn nhaân löïc, trong thôøi gian tôùi BIDV caàn phaûi laøm gì ñeå naâng cao hôn nöõa chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuõng nhö khai thaùc heát ñöôïc tieàm naêng to lôùn naøy? Xuaát phaùt töø thöïc teá chaát löôïng nguoàn nhaân löïc cuûa BIDV chöa mang tính caïnh tranh so vôùi caùc NHTMCP hoaëc moät soá ngaân haøng khaùc; cô cheá öu ñaõi veà tieàn löông, khen thöôûng ñoái vôùi caùn boä gioûi chöa thoaû ñaùng. Trong thôøi gian tôùi, BIDV caàn xem xeùt vaø trieån khai moät soá giaûi phaùp sau: 67 ƒ Xaùc ñònh nhoùm caùn boä laõnh ñaïo, caùn boä chuû choát göûi ñi ñaøo taïo taïi nöôùc ngoaøi theo caùc chöông trình, noäi dung BIDV ñang thöïc hieän hay caùc chöông trình, noäi dung BIDV caàn ñaåy maïnh. ƒ Ñoái vôùi caùc saûn phaåm môùi BIDV döï ñònh trieån khai trong töông lai ñeå ña daïng hoaù danh muïc saûn phaåm dòch vuï vaø ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu thò tröôøng thì coù phöông aùn thueâ chuyeân gia nöôùc ngoaøi ñeå xaây döïng, quaûn lyù, ñaøo taïo vaø chuyeån giao chöông trình phaàn meàm vaø caùch söû duïng. ƒ Hieän taïi, BIDV ñaõ coù trung taâm ñaøo nhöng trong thôøi gian qua trung taâm chöa phaùt huy ñöôïc vai troø ñaøo taïo vaø ñaøo taïo naâng cao cho caùn boä coâng nhaân vieân trong heä thoáng BIDV. Vì vaäy, vieäc saép xeáp, toå chöùc laïi trung taâm vaø ñaàu tö theâm cho trung taâm trong thôøi gian tôùi laø thaät söï caàn thieát. Ñònh höôùng söï phaùt trieån cuûa trung taâm laø ñaøo taïo vaø ñaøo taïo naâng cao cho caùn boä. Trong ñoù chöông trình ñaøo taïo phaûi ñöôïc xaây döïng caäp nhaät vaø hoaøn thieän, caùn boä ñaøo taïo phaûi laø caùc chuyeân gia ñaàu ngaønh coù kinh nghieäm vaø kyõ naêng truyeàn ñaït nhöng khoâng nhaát thieát phaûi laø caùn boä cuûa ngaân haøng. BIDV coù theå thueâ chuyeân gia trong vaø ngoaøi nöôùc, caùn boä giaûng daïy cuûa moät soá tröôøng ñaïi hoïc chuyeân ngaønh taøi chính- ngaân haøng ñeå ñaûm nhaän nhieäm vuï naøy. ƒ Ñoái vôùi töøng lónh vöïc hoaït ñoäng, töøng saûn phaåm, dòch vuï môùi… ngaân haøng neân trieån khai xaây döïng vaø coù keá hoaïch ñaøo taïo, boài döôõng moät ñoäi nguõ chuyeân gia gioûi xuoáng töøng chi nhaùnh. Ñoäi nguõ chuyeân gia naøy khoâng nhöõng tham gia tröïc tieáp vaøo caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa ngaân haøng maø coøn coù nhieäm vuï tö vaán, huaán luyeän cho caùc nhaân vieân khaùc , höôùng xöû lyù nhöõng giao dòch phöùc taïp, nhöõng giao dòch gaëp söï coá … ƒ Veà cô cheá ñaõi ngoä nhaân vieân, trong thôøi gian tôùi BIDV caàn coù chính saùch hoã trôï, taïo ñieàu kieän cho nhaân vieân ñi hoïc moät caùch toát nhaát. Ñoái vôùi nhaân vieân gioûi caàn coù caùc cheá ñoä khuyeán khích, khen thöôûng kòp thôøi (veà cheá ñoä tieàn löông, cô hoäi thaêng tieán, quyeàn mua coå phieáu öu ñaõi …) ñeå nhaân vieân ngaøy caøng gaén boù hôn vôùi ngaân haøng vaø ra söùc phaán ñaáu vì muïc tieâu chung cuûa ngaân haøng. Caùc giaûi phaùp ñaõ trình baøy treân ñaây caàn phaûi ñöôïc tieán haønh trieån khai ñoàng boä thì môùi coù theå ñem laïi keát quaû toát nhaát. Bôûi vì trong soá caùc giaûi phaùp treân thì khoâng theå noùi giaûi phaùp naøy quan troïng hôn giaûi phaùp kia, giaûi phaùp naøy caàn phaûi ñöôïc trieån khai tröôùc giaûi phaùp kia…do giöõa chuùng coù moái quan heä höõu cô vôùi nhau, boå sung cho nhau. Ví duï caùc giaûi phaùp veà phaùt trieån maïng löôùi ñeà xuaát vieäc nhö xaây döïng caùc kios, ñieåm giao dòch töï ñoäng (auto-bank) taïi caùc trung taâm thöông maïi, caùc thaønh phoá lôùn hay thaønh laäp caùc keânh phaân phoái ñieän töû (heä thoáng internet/phone/sms banking) chuyeân nghieäp, hieän ñaïi . Nhöng caùc giaûi phaùp naøy chæ ñöôïc thöïc hieän khi ta trieån khai caùc giaûi phaùp veà phaùt trieån coâng 68 ngheä thoâng tin (xem xeùt, pheâ duyeät caùc ñeà aùn trang bò kyõ thuaät caàn thieát ñeå thöïc hieän keát noái caùc moâ ñun nghieäp vuï môùi (theû tín duïng, POS) vôùi heä thoáng hieän haønh…. Trong thôøi gian tôùi, beân caïnh vieäc trieån khai caùc giaûi phaùp noùi treân, BIDV caàn coù keá hoaïch, chieán löôïc nghieân cöùu kyõ ñaëc ñieåm, xu höôùng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng , chieán löôïc hoaït ñoäng cuûa caùc ñoái thuû ñeå coù caùc ñieàu chænh kòp thôøi, thích hôïp vôùi tình hình môùi. Töø ñoù xaây döïng hoaëc thay ñoåi phuø hôïp caùc chính saùch caïnh tranh cuûa BIDV trong moái töông quan vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh treân thò tröôøng . Coâng vieäc naøy BIDV neân giao cho Ban Keá hoaïch phaùt trieån cuûa BIDV thöïc hieän ( hieän nay Ban Keá hoaïch phaùt trieån cuûa BIDV ñaõ nghieân cöùu ñeán vaán ñeà naøy ). 69 KEÁT LUAÄN Luaän vaên thaïc só ñeà taøi “Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam trong xu theá hoäi nhaäp” ñaõ thöïc hieän ñöôïc caùc noäi dung cô baûn sau: nghieân cöùu vaán ñeà mang tính lyù thuyeát lieân quan ñeán ñeà taøi nhö khaùi quaùt veà naêng löïc caïnh tranh cuûa NHTM vaø heä thoáng NHTM Vieät nam trong boái caûnh hoäi nhaäp. Sau ñoù, lieân heä phaân tích vôùi tình hình thöïc traïng cuûa BIDV trong xu theá hoäi nhaäp trong moái töông quan so saùnh vôùi caùc NHTM khaùc hoaït ñoäng treân laõnh thoå Vieät Nam . Töø ño,ù ruùt ra ñaâu laø ñieåm maïnh, ñaâu laø ñieåm yeáu cuûa BIDV trong hieän taïi; thôøi kyø hoäi nhaäp ñaõ môû ra cho BIDV nhöõng cô hoäi naøo vaø ñaët BIDV trong nhöõng thaùch thöùc naøo… Töø söï nghieân cöùu vaán ñeà mang tính lyù thuyeát keát hôïp vôùi nhöõng phaân tích cuûa tình hình hieän taïi cuûa BIDV, taùc giaû ñaõ ñeà xuaát moät soá giaûi phaùp nhaèm “naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa BIDV “ trong thôøi kyø hoäi nhaäp treân cô sôû phaùt huy theá maïnh, khaéc phuïc ñieåm yeáu, taän duïng cô hoäi ñeå vöôït qua thaùch thöùc. Vôùi nhöõng noäi dung chính treân, luaän vaên ñaõ cô baûn hoaøn thaønh muïc tieâu nghieân cöùu. Song trong quaù trình thöïc hieän ñeà taøi khoù traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Taùc giaû mong nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa ñoäc giaû ñeå boå sung cho luaän vaên hoaøn thieän hôn. Cuoái cuøng, taùc giaû xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán taäp theå Quí thaày coâ khoa Sau ñaïi hoïc Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM giaûng daïy taùc giaû trong suoát thôøi gian qua vaø ñaëc bieät laø thaày giaùo PGS,TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn ñaõ taän tình höôùng daãn, giuùp ñôõ taùc giaû hoaøn thaønh luaän vaên treân. Moät laàn nöõa xin chaân thaønh caûm ôn! 70 PHUÏ LUÏC KEÁ HOAÏCH COÅ PHAÀN HOAÙ BIDV 1.Muïc tieâu Muïc tieâu cuûa chöông trình coå phaàn hoaù BIDV laø: Nhaèm xaây döïng BIDV trôû thaønh moät ngaân haøng ña sôû höõu, kinh doanh ña lónh vöïc, coù vò theá haøng ñaàu taïi Vieät Nam, hoaït ñoäng theo thoâng leä quoác teá, chaát löôïng ngang taàm vôùi caùc ngaân haøng tieân tieán trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ. Minh baïch hoaù vaø naâng cao naêng löïc taøi chính , giaûi quyeát trieät ñeå vaán ñeà nôï xaáu, thuùc ñaåy khaû naêng sinh lôøi, phaùt trieån kinh doanh moät caùch beàn vöõng. Taïo ra aùp löïc caûi caùch maïnh meõ trong moïi hoaït ñoäng cuûa BIDV, kieän toaøn moâ hình toå chöùc , taïo ra cô caáu quaûn trò ñieàu haønh hieäu quaû, hieän ñaïi hoaù coâng ngheä, phaùt trieån nguoàn nhaân löïc theo chuaån möïc khu vöïc vaø quoác teá ñeå naâng cao söùc caïnh tranh , ñaùp öùng hoäi nhaäp saâu vaøo neàn kinh teá quoác teá . 2.Yeâu caàu Ña daïng hoaù hình thöùc sôû höõu nhaèm naâng cao naêng löïc quaûn lyù vaø hieäu quaû hoaït ñoäng. Xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp moät caùch ñaàu ñuû, chính xaùc , coù tính caïnh tranh cao theo nguyeân taéc thò tröôøng, ñoàng thôøi ñaûm baûo dieãn ra an toaøn, khoâng gaây bieán ñoäng tieâu cöïc ñeán hoaït ñoäng ngaân haøng noùi chung vaø cuûa BIDV noùi rieâng. Thu huùt söï tham gia goùp voán, taän duïng kinh nghieäm quaûn lyù, öùng duïng coâng ngheä, tieáp caän tieâu chuaån kinh doanh hieän ñaïi cuûa moät soá coå ñoâng chieán löôïc nöôùc ngoaøi cuõng nhö huy ñoäng ñöôïc voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá. Hình thaønh nhoùm chính saùch ñoäng löïc ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng thoâng qua caùc chính saùch öu tieân mua, naém giöõ coå phieáu öu ñaõi , quyeàn mua coå phieáu , chính saùch ñaõi ngoä , tieàn löông , thu nhaäp; chính saùch ñaøo taïo vaø boài döôõng trình ñoä cho ngöôøi lao ñoäng; chính saùch thu huùt nhaân taøi… 3.Hình thöùc, ñoái töôïng mua coå phaàn Giöõ nguyeân voán Nhaø nöôùc hieän coù taïi BIDV, phaùt haønh coå phieáu thu huùt theâm voán. Trong giai ñoaïn ñaàu, tyû leä coå phaàn cuûa Nhaø nöôùc seõ chieám 70% vaø 71 ñeán giai ñoaïn hai, tyû leä coå phaàn cuûa Nhaø nöôùc seõ giaûm xuoáng nhöng khoâng thaáp hôn 51%. Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi: tuaân thuû qui ñònh hieän haønh veà tyû leä tham gia goùp voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi trong caùc doanh nghieäp coå phaàn.BIDV seõ löïa choïn töø 2 coå ñoâng nöôùc ngoaøi trôû leân, trong ñoù coù moät nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi laø coå ñoâng chieán löôïc. Nhaø ñaàu tö trong nöôùc (phaùp nhaân vaø theå nhaân): sôû höõu phaàn voán coøn laïi theo qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc (sau khi tính toaùn xaùc ñònh cuï theå tyû leä goùp voán cuûa Nhaø nöôùc vaø nhaø ñaàu tö chieán löôïc nöôùc ngoaøi) Coå phaàn hoaù gaén vôùi nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn trong vaø ngoaøi nöôùc. 4.Loä trình coå phaàn hoaù vaø nieâm yeát ƒ Löïa choïn tö vaán coå phaàn hoaù: quí II /2007 ƒ Xaây döïng phöông aùn coå phaàn hoaù, xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp, löïa choïn coå ñoâng chieán löôïc: quí III/2007 ƒ Phaùt haønh coå phieáu laàn ñaàu (IPO): quí IV/2007 ƒ Nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam: 6 thaùng ñaàu naêm 2008 ƒ Tích cöïc hoaøn thieän caùc ñieàu kieän ñeå nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn quoác teávaøo thôøi gian thích hôïp. 72 DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. BIDV , Baùo caùo thöôøng nieân BIDV naêm 2002, 2003, 2004, 2005, 2006; 2. Boä Thöông maïi ( 2004), Kieán thöùc cô baûn veà hoäi nhaäp kinh teá quoác teá 3. Caùc wedsite:www.sbv.gov.vn, www.mof.gov.vn, www.bidv.com.vn, 4. Frederic . S . Miskhin, Tieàn teä ngaân haøng, thò tröôøng taøi chính, Ñaïi hoïc kinh teá quoác daân (bieân dòch), NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät, 5. Leâ Ñình Haïc, Luaän aùn tieán só ñeà taøi: “Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa caùc NHTM Vieät nam trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá quoác teá”, 2003 6. Micheal E.Porter , Chieán löôït caïnh tranh (1996), NXB Khoa hoïc vaø Kyõ thuaät Haø Noäi 7. PGS. TS Nguyeãn Ñaêng Dôøn, 2003, Tín duïng- Ngaân haøng, NXB Thoáng keâ. 8. Qui ñònh soá 493/2005/QÑ-NHNN cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam veà phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng 9. Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø XHCN Vieät Nam, 1998, Luaät caùc TCTD , NXB Chính trò Quoác gia. 10. Quyeát ñònh 811 cuûa Toång Giaùm ñoác Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät Nam veà Quy trình Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. 11. Taïp chí Ngaân haøng (caùc soá xuaát baûn naêm 2005, 2006) 12. Thôøi baùo kinh teá (caùc soá xuaát baûn naêm 2005, 2006). 13. Trung taâm Kinh teá quoác teá, Coâng ty TNHH Tö vaán Eskinomics vaø Vietbib, Hoäi nhaäp quoác teá cuûa heä thoáng ngaân haøng ( 2005) 14. Trung taâm ñaøo taïo hieäp hoäi ngaân haøng Vieät nam (2006), Kieán thöùc hoäi nhaäp kinh teá quoác teá, 15. TS Hoà Dieäu (chuû bieân), Caùc ñònh cheá taøi chính, 1998, NXB Thoáng keâ, 16. Vaên kieän Ñaïi hoäi Ñaûng laàn thöù IX (2001), laàn thöù X (2006) 17. Vieän nghieân cöùu khoa hoïc ngaân haøng , 2003, Nhöõng thaùch thöùc cuûa NHTM Vieät Nam trong caïnh tranh vaø hoäi nhaäp quoác teá , NXB Thoáng keâ Haø Noäi, 18. Quoác hoäi nöôùc Coäng hoaø XHCN Vieät Nam, Hieäp ñònh thöông maïi Vieät Nam – Hoa Kyø,

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trong xu thế hội nhập.pdf