Đề tài Giải pháp nâng hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Trang bìa phụ Danh mục từ viết tắt /Danh mục bảng/ Danh mục biểu đồ Lời mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC . 1 1.1 Khái niệm về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .1 1.2 Sự cần thiết của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .1 1.3 Vai trò của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 3 1.4 Đặc điểm của tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 5 1.5 Phân biệt tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước với các hình thức tín dụng khác .5 1.6 Yêu cầu đối với công tác quản lý tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .6 1.7 Các hình thức tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 8 1.7.1- Cho vay đầu tư .8 1.7.2 - Cho vay dự án theo hiệp định của Chính phủ 9 1.7.3 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư .10 1.7.4 - Bảo lãnh tín dụng đầu tư 10 1.8 Bài học kinh nghiệm trong việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới 11 1.8.1 - Hàn Quốc .11 1.8.2 - Trung Quốc 13 1.8.3 - Đài Loan 14 1.8.4 - Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc thực hiện tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TPHCM .17 2.1 Quỹ Hỗ trợ Phát triển với vai trò là tổ chức tài chính thực hiện chính sách đầu tư phát triển của Nhà nước 17 2.1.1 - Quá trình hình thành và phát triển 17 2.2.2 - Kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển sau 5 năm thành lập 20 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM .27 2.2.1 - Nguồn vốn .27 2.2.2 - Cho vay đầu tư từ nguồn vốn trong nước 29 2.2.3 - Cho vay lại vốn ODA 31 2.2.4 - Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư 31 2.2.5 - Bảo lãnh tín dụng đầu tư 33 2.2.6 - Tín dụng ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu .33 2.2.7 - Quản lý nguồn vốn cấp phát ủy thác 35 2.3 Đánh giá về hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 35 2.3.1 - Kết quả đạt được .35 2.3.2 – Những tồn tại 37 2.4 Các nguyên nhân cho những tồn tại trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 39 2.4.1- Nguyên nhân chủ quan 39 2.4.2 - Nguyên nhân khách quan 42 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TPHCM .46 3.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh 46 3.1.1 - Tình hình và kết quả xây dựng, phát triển kinh tế TPHCM .46 3.1.2 - Phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2010 .47 3.2 Chính sách kinh tế vĩ mô 49 3.2.1 - Hoàn thiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .49 3.1.2 - Hoàn thiện cơ chế quản lý đầu tư và xây dựng 54 3.1.3 - Kiến nghị với Thành phố, Bộ ngành và doanh nghiệp .54 3.3 Giải pháp cho Quỹ TW 3.3.1- Cải thiện môi trường hoạt động tín dụng trong hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển 55 3.3.2 - Hoàn thiện quy chế, quy trình nghiệp vụ của hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển 56 3.3.3 - Phân cấp mạnh hơn cho các Chi nhánh cấp dưới .58 3.3.4 - Phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước .59 3.3.5 - Kiện toàn tổ chức bộ máy của toàn hệ thống 59 3.3.6 - Đầu tư mạnh mẽ cho năng lực công nghệ, từng bước hiện đại hóa, tin học hóa công tác quản lý, điều hành của hệ thống Quỹ 59 3.4 Giải pháp cho Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM 60 3.4.1- Giải pháp tăng tính chủ động trong công tác huy động vốn .60 3.4.2 - Giải pháp đẩy nhanh tốc độ giải ngân của dự án .60 3.4.3 - Giải pháp đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát nội bộ 61 3.4.4 - Giải pháp thắt chặt kỷ luật tín dụng, tăng cường giám sát 61 3.4.5 - Giải pháp nâng cao năng lực thẩm định .62 3.4.6 - Giải pháp hiện đại hóa các hoạt động nhờ ứng dụng công nghệ tin học hiện đại 63 3.4.7- Giải pháp mở rộng đối ngoại 63 3.4.8 - Giải pháp cải tiến thủ tục hành chính .65 3.4.9 - Giải pháp về công tác tổ chức - đào tạo cán bộ .66 Kết luận 66 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Chính sách đầu tư của Nhà nước trong những năm qua đã có những thay đổi rất quan trọng, trong đó chủ yếu tập trung vào chính sách khuyến khích đầu tư trong nước, chính sách sử dụng vốn đầu tư Trong đó, chính sách vốn đầu tư được hoàn thiện theo hướng tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng kinh tế và phát triển nhanh chóng những vùng kinh tế trọng điểm; xóa bỏ dần sự bao cấp của Nhà nước trong đầu tư bằng việc chuyển từ cơ chế cấp phát vốn sang cho vay ưu đãi đối với các dự án đầu tư phát triển thuộc các lĩnh vực cần khuyến khích, dự án có khả năng thu hồi vốn. Cùng với chính sách kinh tế khác, tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là một công cụ đắc lực, hữu hiệu của Nhà nước để điều tiết nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thông qua việc cung cấp tín dụng ưu đãi để phát triển các ngành, vùng, lĩnh vực kinh tế – xã hội cần ưu tiên phát triển và cần có sự hỗ trợ của Nhà nước. Quỹ hỗ trợ phát triển với vai trò là tổ chức của Nhà nước thực thi chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Yêu cầu cho đầu tư phát triển ngày càng lớn và cấp bách trong bối cảnh hội nhập, điều này ngụ ý đặt ra cho Quỹ hỗ trợ phát triển nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Vì thế, việc phát triển hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển ngày càng trở nên cấp thiết hơn. Để thực hiện được điều đó cần thiết phải có những giải pháp cụ thể và đồng bộ, đặt trong một tổng thể chung các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hoạt động tín dụng hỗ trợ phát triển của Nhà nước, đó là các nhân tố về chính sách vĩ mô và môi trường kinh tế xã hội, môi trường pháp lý; các nhân tố về phía chủ đầu tư và các nhân tố về phía tổ chức thực thi đó là Quỹ hỗ trợ phát triển. Từ những nhận định trên, qua nghiên cứu và tình hình công tác thực tế của bản thân, tôi đã chọn đề tài cho luận văn thạc sĩ là “Giải pháp nâng hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM”. Qua luận văn, tôi xin mạnh dạn trình bày một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM nói riêng và Quỹ hỗ trợ phát triển nói chung. 2. Mục đích nghiên cứu: Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM: những mặt mạnh, mặt còn tồn tại từ đó đưa ra các biện pháp phát huy các thế mạnh, hạn chế và khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Quỹ nói riêng và hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển nói chung. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là tình hình hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM. Trong đó, phần quan trọng là đưa ra các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Chi nhánh. 4. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng một số biện pháp nghiên cứu khoa học như: phương pháp biện chứng, phương pháp thống kê, phương pháp diễn dịch, quy nạp để phân tích tình hình thực tiễn từ đó rút ra bài học kinh nghiệm nhằm tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM. 5. Kết cấu của luận văn Luận văn gồm có 66 trang gồm bảng, biểu đồ và 3 phần phụ lục. Nội dung luận văn được cấu trúc gồm 3 chương lớn như sau: Chương I : Tổng quan về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước: 16 trang Chương II: Thực trạng hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM: 29 trang Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ Hỗ trợ Phát triển TPHCM: 21 trang

pdf76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2089 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
y, ñeå döï aùn phaûi vay ngoaïi teä töø thò tröôøng hoaëc phaûi duøng noäi teä ñeå mua ngoaïi teä ñaùp öùng yeâu caàu ñaàu tö. Cho vay baèng ngoaïi teä seõ giaûm ruûi ro tyû giaù trong thanh toaùn cuûa caùc döï aùn khi duøng noäi teä mua ngoaïi teä ñeå thanh toaùn caùc khoaûn caàn thieát. Ñoái töôïng cho vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc: baèng caùch thay ñoåi danh muïc döï aùn vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc theo nghò ñònh 106/2004/NÑ-CP ngaøy 01/04/2004 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû (thay cho nghò ñònh 43/1999/NÑ-CP ngaøy 08/07/1999),Chính phuû ñaõ ñieàu chænh moät phaàn chính saùch hoã trôï tín duïng cho moät soá ngaønh töø nay ñeán heát naêm 2005. Ñeå ñoàng thôøi ñaùp öùng nguyeân taéc tín duïng (hoaøn traû) vaø muïc ñích ñieàu tieát kinh teá cuûa Chính phuû, töø sau naêm 2005 ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau: - Ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc phaûi phuø hôïp vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung vaø chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån Trang 59 cuûa Nhaø nöôùc trong töøng thôøi kyø cuï theå noùi rieâng. - Ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc phaûi Thuoäc caùc lónh vöïc, caùc ngaønh, caùc chöông trình Nhaø nöôùc caàn ñöôïc khuyeán khích ñaàu tö vaø nhöõng vuøng kinh teá xaõ hoäi khoù khaên. - Ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc phaûi coù vò trí xung yeáu trong neàn kinh teá, trong töøng ngaønh, töøng vuøng vaø lónh vöïc, coù taùc duïng taïo ñaø, loâi keùo caùc ngaønh, caùc vuøng, caùc lónh vöïc phaùt trieån. Sau khi hoaøn thaønh söù maïng cuûa mình, ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc seõ ñöôïc thay ñoåi phuø hôïp vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi töøng thôøi kyø cuï theå. - Ñoái töôïng vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc phaûi ñaûm baûo söï an toaøn voán vay (nguyeân taéc chung ñoái vôùi tín duïng), ñaûm baûo cho vieäc quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc ñuùng muïc ñích vaø hieäu quaû.An toaøn vaø hieäu quaû trôû thaønh moät nguyeân taéc quan troïng trong vieäc löïa choïn ñoái töôïng cho vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Öu ñaõi veà thôøi haïn cho vay thay vì laõi suaát cho vay : vieäc öu ñaõi veà thôøi haïn cho vay thay vì laõi suaát cho vay seõ giuùp caùc ñoái töôïng vay coù ñieàu kieän tích luõy ñeå tieáp tuïc taùi ñaàu tö, môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. Trong ñieàu kieän hieän nay, Chính phuû caàn nghieân cöùu hoaøn thieän chính saùch öu ñaõi keát hôïp caû veà laõi suaát cho vay laãn thôøi haïn cho vay voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Chính saùch hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö caàn ñöôïc hoaøn thieän hôn theo höôùng - Neân xeùt caáp hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö cho döï aùn theo dö nôï vay voán cuûa toå chöùc tín duïng. Ñaây môùi chính laø hình thöùc hoã trôï ñuùng luùc doanh nghieäp ñang caàn: taïi quyeát ñònh soá 58/2001/QÑ-TTg ngaøy 24/4/2001 cuûa Thuû töôùng Chính phuû ñaõ quy ñònh möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn, theo ñoù: caùc naêm ñaàu döï aùn ñöôïc hoã trôï khoâng nhieàu, caùc naêm veà sau thì möùc hoã trôï caøng taêng. Thöïc teá cho thaáy, caùc naêm ñaàu döï aùn môùi ñi vaøo saûn xuaát kinh doanh coù nhieàu khoù khaên, ñaëc bieät laø khoù khaên veà maët taøi chính neân nhöõng naêm ñaàu, hôn luùc naøo heát, chuû ñaàu tö döï aùn caàn ñöôïc hoã trôï nhieàu hôn nhaèm taïo ñieàu kieän cho doanh nghieäp oån ñònh saûn xuaát kinh doanh, caùc naêm veà sau, möùc hoã trôï coù theå giaûm daàn hoaëc khoâng nhaùt thieát hoã trôï nöõa. Neáu so saùnh hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö theo dö nôï vôùi möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö theo soá nôï goác thöïc traû nhö hieän nay thì keát quaû toång möùc hoã trôï cho 1 döï aùn laø nhö nhau, nhöng möùc hoã trôï töøng naêm coù thay ñoåi, caùc naêm ñaàu döï aùn nhaän ñöôïc möùc hoã trôï lôùn hôn vaø giaûm daàn trong caùc naêm sau. - Caàn ñieàu chænh möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö linh hoaït, phuø hôïp vôùi töøng thôøi kyø: Möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö taùc ñoäng vaø aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc Trang 60 chuû ñaàu tö löïa choïn söû duïng nguoàn voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc hay söû duïng nguoàn voán tín duïng thöông maïi ñeå ñaàu tö neáu döï aùn cuøng ñoái töôïng. Theo phöông phaùp xaùc ñònh möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö nhö hieän nay thì möùc hoã trôï aûnh höôûng raát nhieàu bôûi laõi suaát tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Möùc hoã trôï thaáp khuyeán khích caùc chuû ñaàu tö löïa choïn nguoàn voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc ñeå thöïc hieän ñaàu tö döï aùn, nhö vaäy seõ laøm taêng aùp löïc söû duïng nguoàn voán Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån phaûi huy ñoäng vaø ngöôïc laïi. Do vaäy, ñeå môû roäng hình thöùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö thì ñeà nghò Chính phuû ñieàu chænh möùc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö phuø hôïp ñeå doanh nghieäp coù theå nghieâng veà vieäc löïa choïn ñaàu tö baèng nguoàn voán tín duïng thöông maïi cuûa caùc toå chöùc tín duïng. - Caàn nghieân cöùu boå sung hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö trong tröôøng hôïp chuû ñaàu tö vay voán toå chöùc tín duïng döôùi hình thöùc thueâ mua taøi chính. Hoaøn thieän quaûn lyù voán vay ODA: - Vieäc phaân boå nguoàn voán ODA cho vay laïi cuûa Nhaø nöôùc caàn ñöôïc öu tieân taäp trung ñaàu tö vaøo lónh vöïc haï taàng kinh teá – xaõ hoäi coù khaû naêng hoaøn traû voán vay theo ñuùng nghò ñònh cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá quaûn lyù vaø söû duïng nguoàn ODA. Caàn caân nhaéc khi ñaàu tö cho caùc döï aùn coù quy moâ nhoû, naêng löïc cuûa chuû ñaàu tö haïn cheá do thoâng leä quoác teá raát phöùc taïp, ñoøi hoûi maát nhieàu thôøi gian ñeå tìm hieåu, trieån khai daãn ñeán maát tính öu ñaõi cuûa khoaûn vay vaø cô hoäi caïnh tranh cuûa saûn phaåm. Ñoái vôùi nhöõng khoaûn vay vôùi laõi suaát khoâng haáp daãn coäng vôùi yeáu toá giaù thieát bò cao, chi phí lôùn daãn ñeán hieäu quaû ñaàu tö khoâng cao caàn xem xeùt thaäm chí khoâng cho vay. - Cuøng vôùi vieäc naâng cao hôn nöõa naêng löïc chuyeân moân vaø traùch nhieäm cuûa cô quan thaåm ñònh döï aùn ñeå loaïi tröø caùc yeáu toá ruûi ro do ñaùnh giaù khoâng chính xaùc veà tính khaû thi, khaû naêng traû nôï cuûa döï aùn, Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån cuõng caàn ñöôïc tham gia thaåm ñònh phöông aùn taøi chính, phöông aùn traû nôï voán vay cuûa caùc döï aùn söû duïng voán ODA tröôùc khi caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö ñeå raøng buoäc traùch nhieäm cuûa cô quan cho vay laïi vôùi traùch nhieäm thu hoài nôï vay nhaèm thoáng nhaát quaù trình söû duïng voán vay vôùi vieäc traû nôï nöôùc ngoaøi. - Caàn nghieân cöùu vaø aùp duïng moät cô cheá taøi chính cho vay laïi thoáng nhaát cho töøng loaïi döï aùn nhaèm ñaûm baûo tính coâng baèng, hôïp lyù, ñaûm baûo haøi hoaø giöõa lôïi ích quoác gia vaø lôïi ích cuûa chuû ñaàu tö khi söû duïng nguoàn voán ODA. Caàn xem xeùt vieäc aùp duïng bieän phaùp baûo ñaûm tieàn vay theo hình thöùc baûo ñaûm baèng taøi saûn hình thaønh voán vay ñeå coù caên cöù phaùp lyù ñaûm baûo khaû naêng thu hoài nôï cho Nhaø nöôùc khi ruûi ro xaûy ra. Trang 61 Caùc kieán nghò nhaèm thaùo gôõ khoù khaên cho caùc döï aùn hieän ñang vay voán Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån - Chính phuû quan taâm vaø chæ ñaïo caùc Boä ngaønh ñaàu tö vuøng nguyeân lieäu cho nhöõng döï aùn hieän vay voán Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån nhöng ñang gaëp khoù khaên veà vuøng nguyeân lieäu Hieän nay, haøng traêm döï aùn cheá bieán noâng laâm thuûy saûn hieän ñang vay voán Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån, trong ñoù coù moät soá döï aùn chöa phaùt huy heát coâng suaát do thieáu nguyeân lieäu cho nhaø maùy hoaït ñoäng. Ñeå khai thaùc heát coâng suaát caùc nhaø maùy ñaàu tö hieän coù, haïn cheá ñaàu tö caùc nhaø maùy môùi, kính ñeà nghò Thuû töôùng chính phuû chæ ñaïo caùc Boä, ngaønh, ñòa phöông toå chöùc raø soaùt laïi caùc döï aùn nhaø maùy cheá bieán noâng laâm thuûy haûi saûn ñaõ vaø ñang ñaàu tö treân toaøn quoác ñeå xem xeùt ñieàu chænh cho phuø hôïp vôùi thöïc teá phaùt sinh. Ngoaøi ra, kính ñeà nghò Chính phuû yeâu caàu caùc Boä, ngaønh vaø ñòa phöông coù bieän phaùp phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu ñaûm baûo cho caùc döï aùn coù ñuû nguyeân lieäu hoaït ñoäng; phaùt trieån ñaàu tö nghieân cöùu (hoaëc nhaäp khaåu) caùc loaïi gioáng caây troàng, vaät nuoâi coù naêng suaát cao phuø hôïp vôùi thoå nhöôõng khí haäu Vieät Nam ñeå naâng cao naêng suaát caây troång vaät nuoâi nhaèm cung caáp ñuû nguyeân lieäu cho nhaø maùy hoaït ñoäng heát coâng suaát, goùp phaàn giaûm chi phí ñaàu vaøo, naâng cao söùc caïnh tranh cuûa saûn phaåm vaø coù nguoàn thu ñeå traû nôï voán vay tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc cho Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån. - Chính phuû coù vaên baûn höôùng daãn veà vieäc xöû lyù caùc döï aùn vay voán tín duïng nhaø nöôùc taêng toång möùc ñaàu tö do giaù vaät tö, thieát bò taêng vaø do bieán ñoäng tyû giaù ñoàng EUR, USD Do bieán ñoäng tyû giaù ñoàng EUR, USD so vôùi VNÑ, giaù vaät tö thieát bò taêng daãn ñeán nhieàu döï aùn ñang vay voán taïi Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån seõ taêng toång möùc ñaàu tö, trong ñoù coù taêng nguoàn voán vay töø Quyõ. Maëc duø Quyõ ñaõ coù baùo caùo Boä keá hoaïch vaø Ñaàu tö trình Thuû töôùng Chính phuû höôùng xöû lyù caùc tröôøng hôïp naøy (veà thaåm quyeàn thaåm ñònh, quyeát ñònh ñieàu chænh toång möùc ñaàu tö, nguoàn voán huy ñoäng theâm ñeå cho vay, nguoàn voán ngaân saùch Nhaø nöôùc phaûi caáp buø ñeå Quyõ huy ñoäng theâm cho vay caùc döï aùn do taêng toång möùc ñaàu tö …) nhöng ñeán nay vaãn chöa coù chæ ñaïo cuûa Chính phuû veà vaán ñeà naøy vaø cuõng gaây khoù khaên cho nhieàu döï aùn trong vieäc thu xeáp nguoàn voán ñeå hoaøn thaønh döï aùn theo tieán ñoä. Trong naêm nay, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö ñaõ coù vaên baûn trình Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc xöû lyù caùc döï aùn vay voán tín duïng nhaø nöôùc taêng toång möùc ñaàu tö do giaù vaät tö, thieát bò taêng do bieán ñoäng tyû giaù ñoàng EUR, USD… Ñeå coù cô sôû thoáng nhaát, Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån kính ñeà nghò Thuû töôùng Chính phuû coù yù kieán chæ ñaïo cuï theå veà caùc döï aùn naøy. Trang 62 3.1.2 - Hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng Maëc duø cô cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng ñöôïc nghieân cöùu, hoaøn chænh lieân tuïc, nhöng ñeán nay vaãn coøn moät soá vaán ñeà baát caäp. Thuû tuïc haønh chính laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh höôûng raát lôùn ñeán taâm lyù vaø söï kieân trì cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Vieäc thöïc hieän döï aùn phaûi qua nhieàu taàng naác quaûn lyù gaây ra söï chaäm treã, toán keùm khoâng caàn thieát vaø coù theå laøm maát cô hoäi ñaàu tö. Vì vaäy, caàn phaûi ñôn giaûn caùc thuû tuïc haønh chính trong quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng. - Thöïc hieän phaân caáp maïnh hôn nöõa, nhaát laø trong khaâu thaåm ñònh pheâ duyeät döï aùn, caáp pheùp ñaàu tö, ñaáu thaàu. Neân giao quyeàn chuû ñoäng cho caùc chuû ñaàu tö vaø raøng buoäc traùch nhieäm cuûa hoï veà caùc quyeát ñònh cuûa mình. - Ban haønh heä thoáng cô cheá khuyeán khích phaùt trieån caùc vuøng kinh teá troïng ñieåm, taïo ñoäng löïc phaùt trieån cuûa caû nöôùc. Caàn sôùm ban haønh keá hoaïch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi haøng naêm vaø döï toaùn ngaân saùch haøng naêm ñeå coâng taùc tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc coù caên cöù ñeå trieån khai sôùm. Chuyeån boá trí voán ñaàu tö theo keá hoaïch haøng naêm mang tính haønh chính sang phöông thöùc boá trí cho vay tröïc tieáp theo döï aùn treân cô sôû xem xeùt hieäu quaû cuûa döï aùn, noäi dung ñaàu tö vaø tieán ñoä thöïc hieän döï aùn. 3.1.3 – Kieán nghò vôùi Thaønh phoá, Boä ngaønh vaø doanh nghieäp Ñaàu tö nhieàu hôn cho coâng taùc quy hoaïch: caùc Boä, ngaønh vaø UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá caàn ñaàu tö nhieàu hôn nöõa cho coâng taùc quy hoaïch, pheâ duyeät quy hoaïch ñeå ñònh höôùng ñaàu tö laâu daøi cuûa ngaønh, vuøng, laõnh thoå. Ngoaøi ra, caàn höôùng daãn vaø taïo ñieàu kieän veà taøi chính ñeå khuyeán khích caùc chuû ñaàu tö laäp döï aùn ñaàu tö treân cô sôû quy hoaïch ñaõ ñöôïc pheâ duyeät nhaèm thuùc ñaåy chuyeån ñoåi cô caáu kinh teá treân ñòa baøn. Taêng cöôøng kieåm tra, giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån: maëc duø hieän nay caùc Boä Taøi chính, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Ngaân haøng Nhaø nöôùc Vieät Nam tuy ñaõ coù caùc ñaïi dieän tham gia Hoäi ñoàng quaûn lyù Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån, tuy nhieân kieán nghò caùc Boä, ngaønh cuõng nhö Thaønh phoá caàn phaûi taêng cöôøng kieåm tra giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa heä thoáng Quyõ theo chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa mình. Thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá ñaàu tö vaø xaây döïng: caùc Boä, ngaønh caàn toå chöùc thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá ñaàu tö vaø xaây döïng ñaõ ban haønh theo Nghò ñònh soá 07/2003/NÑ-CP ngaøy 30/01/2003 cuûa Chính phuû veà vieäc söûa ñoåi, boå sung moät soá ñieàu cuûa quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng, trong ñoù ñaëc bieät chuù yù treân lónh vöïc naâng cao thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm caù nhaân cuûa chuû ñaàu tö, toå chöùc chaët cheõ coâng taùc thaåm ñònh vaø giaùmsaùt töø khaâu chuaån bò ñaàu tö, thöïc hieän ñaàu tö ñeán khaâu quyeát toaùn coâng trình hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng. Trang 63 Caùc Boä, ngaønh caàn hoã trôï caùc doanh nghieäp nhöõng thoâng tin veà caùc vaán ñeà thò tröôøng, giaù caû saûn phaåm, thieát bò coâng ngheä, ñònh möùc kinh teá kyõ thuaät … nhaèm giuùp caùc chuû ñaàu tö coù ñöôïc nhöõng caên cöù vöõng chaéc ngay töø khi thaønh laäp döï aùn ñaàu tö, cuõng nhö trong quaù trình ñaàu tö vaø vaän haønh döï aùn. Caùc doanh nghieäp caàn naâng cao naêng löïc quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng cô baûn: ñaëc bieät trong caùc khaâu chuaån bò döï aùn, laäp döï aùn vaø toå chöùc thöïc hieän döï aùn. Vieäc chuaån bò döï aùn vaø laäp döï aùn caàn ñöôïc xuaát phaùt töø nhöõng caên cöù thöïc teá, khoa hoïc, ñuùng qui trình. Vieäc thöïc hieän döï aùn caàn phaûi tuaân thuû ñuùng nhöõng qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà ñaàu tö vaø xaây döïng. Trong quaù trình thöïc hieän döï aùn caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån ñeå coù nhöõng ñieàu chænh kòp thôøi veà tieán ñoä giaûi ngaân hoaëc traû nôï hoaëc thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc khaùc. Phoái hôïp toát vôùi Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån cuõng chính laø bieän phaùp toát ñeå thöïc hieän ñöôïc naêng löïc toå chöùc ñieàu haønh döï aùn cuûa chuû ñaàu tö, naêng löïc cuûa doanh nghieäp trong saûn xuaát kinh doanh. Caùc doanh nghieäp khoâng neân yû laïi vaøo Nhaø nöôùc maø phaûi chuû ñoäng söû duïng voán töï coù vaø voán vay ñeå ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh, ñoåi môùi coâng ngheä nhaèm naâng cao söùc caïnh tranh, maët khaùc, phaûi hoaøn toaøn chòu traùch nhieäm veà hieäu quaû ñaàu tö, baûo ñaûm thu hoài voán ñeå traû nôï vay vaø taùi saûn xuaát. 3.3 Giaûi phaùp cho Quyõ TW 3.3.1- Caûi thieän moâi tröôøng hoaït ñoäng tín duïng trong heä thoáng Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån Moâi tröôøng hoaït ñoäng tín duïng cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån hieän nay chöa mang tính caïnh tranh nhö ngaân haøng thöông maïi; nghieäp vuï cuûa Quyõ cuõng chöa coù söï thoáng nhaát vaø ñoàng boä, coøn mang naëng tö töôûng caáp phaùt; thoâng tin tín duïng chuû yeáu laø thoâng tin quaù khöù vaø ñaëc bieät laø söï khoâng töï chuû trong caùc quyeát ñònh ñaàu tö. Chính söï khoâng töï chuû naøy ñaõ haïn cheá raát nhieàu yeáu toá, kinh nghieäm cuõng nhö khaû naêng hieåu bieát vaø ñaùnh giaù cuûa caùn boä. Ngoaøi ra, coøn coù moät soá vaên baûn nghieäp vuï coù söï maâu thuaãn gaây khoâng ít khoù khaên cho caùn boä tín duïng khi tieáp xuùc vaø giaûi thích vôùi khaùch haøng. Caùc giaûi phaùp nhaèm xaây döïng moâi tröôøng hoaït ñoäng tín duïng trong toaøn heä thoáng Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån laø: - Caûi tieán hoaït ñoäng tín duïng hieän nay ñoù laø heä thoáng vaên baûn höôùng daãn nghieäp vuï cuûa Quyõ caàn caûi tieán theo höôùng chung chöù khoâng phaûi laø caùc giaûi phaùp tình theá vaø neân coù söï thoáng nhaát, hôïp lyù gioáng nhö cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi. - Xaây döïng moät heä thoáng thoâng tin tín duïng theo höôùng ngaân haøng döõ lieäu ñeå chia seû nhöõng kinh nghieäm vaø kieán thöùc giöõa caùc chi nhaùnh trong heä thoáng Trang 64 Quyõ. Heä thoáng naøy seõ giuùp cho caùc chi nhaùnh coù saün nhöõng thoâng tin ban ñaàu veà ngaønh ngheà doanh nghieäp ñònh ñaàu tö, xu höôùng thò tröôøng kinh doanh trong nöôùc vaø quoác teá, nhöõng khoù khaên maø doanh nghieäp gaëp phaûi vaø nhöõng kinh nghieäm giaûi quyeát thaønh coâng caùc khoù khaên ñoù…. 3.3.2 - Hoaøn thieän quy cheá, quy trình nghieäp vuï cuûa heä thoáng Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån Quyõ TW caàn nghieân cöùu ban haønh caùc chính saùch tín duïng kòp thôøi phuø hôïp vôùi ñieàu kieän vaø xu höôùng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi hieän nay. Ñoàng thôøi, môû roäng quyeàn töï quyeát ñònh vaø töï chòu traùch nhieäm cuûa caùc chi nhaùnh Quyõ hoã trôï phaùt trieån. Caàn ban haønh quy trình töø khi tieáp nhaän hoà sô döï aùn ñeán khi thaåm ñònh cho vay caàn quy ñònh cuï theå thôøi gian cho töøng loaïi, töøng phoøng, töøng caáp nhöng vaãn ñaûm baûo hieäu quaû thaåm ñònh vaø cho vay ñeå thu huùt nhieàu döï aùn toát. Moät soá noäi dung caàn hoaøn thieän trong quy cheá, quy trình hieän taïi laø: Vaán ñeà ñaûm baûo tieàn vay: Quyõ TW caàn ban haønh vaên baûn höôùng daãn thoáng nhaát veà baûo ñaûm tieàn vay: do heä thoáng vaên baûn phaùp quy quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn vay cuûa Nhaø nöôùc ban haønh raát nhieàu: caùc nghò ñònh, caùc thoâng tö, thoâng tö lieân tòch… Vì vaäy, Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån caàn coù vaên baûn höôùng daãn thoáng nhaát veà quy ñònh trình töï, thuû tuïc caùc phaàn vieäc, löïa choïn taøi saûn ñaûm baûo, kyù keát hôïp ñoàng baûo ñaûm, ñaêng kyù giao dòch ñaûm baûo, xöû lyù taøi saûn ñaûm baûo. - Ñoái töôïng ñaàu tö cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån raát phong phuù, ña daïng. Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån höôùng daãn cuï theå ñoái vôùi vieäc ñaûm baûo tieàn vay töø taøi saûn hình thaønh töø voán vay: troàng röøng nguyeân lieäu giaáy, troàng mía nguyeân lieäu, cho vay haï taàng khu coâng nghieäp, caùc döï aùn söû duïng voán ODA, cho vay ñöôøng giao thoâng… Huy ñoäng voán: coâng taùc nguoàn voán coù vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï hoã trôï ñaàu tö cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån. Thöïc hieän toát vaø coù hieäu quaû coâng taùc naøy laø moät trong nhöõng ñieàu kieän quan troïng nhaèm ñaùp öùng nhu caàu veà voán cuûa caùc döï aùn thuoäc ñoái töôïng khuyeán khích ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc. Moät soá kieán nghò ñoù laø: -Hoaøn thieän vieäc xaùc ñònh laõi suaát huy ñoäng Caàn hoaøn thieän vieäc xaùc ñònh laõi suaát huy ñoäng voán phuø hôïp vôùi thò tröôøng voán töøng thôøi kyø. Caùc kyø haïn huy ñoäng voán phaûi ña daïng, haáp daãn vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Coù theå noùi, laõi suaát vaø kyø haïn huy ñoäng voán laø hai nhaân toá quan troïng quyeát ñònh söï thaønh baïi trong vieäc toå chöùc trieån khai coâng taùc huy ñoäng, neân phaûi ñöôïc thöôøng xuyeân theo doõi chaët cheõ ñeå ñieàu chænh linh hoaït sao cho phuø hôïp, haáp daãn caùc nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng voán hieän nay. Trang 65 -Chuû ñoäng keá hoaïch hoaù nguoàn voán vaø söû duïng nguoàn voán: + Caàn phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô quan chöùc naêng voán Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc taøi chính, tín duïng ñeå laäp keá hoaïch huy ñoäng vaø söû duïng voán. Trong khaâu laäp keá hoaïch caàn keát hôïp giöõa keá hoaïch huy ñoäng voán toång theå daøi haïn vôùi keá hoaïch ngaén haïn haøng naêm, quyù vaø xaùc ñònh cuï theå cô caáu nguoàn voán huy ñoäng trung, daøi haïn vaø ngaén haïn. Keá hoaïch huy ñoäng voán haøng naêm, quyù phaûi baùm saùt nhu caàu thöïc teá söû duïng voán . + Xaây döïng cô cheá thanh toaùn noäi boä, ñaûm baûo chuû ñoäng, linh hoaït trong ieäc ñieàu chuyeån, ñieàu hoøa nguoàn voán, traùnh laõnh phí vaø söû duïng voán keùm hieäu quaû vaø giao chi nhaùnh Quyõ toå chöùc thöïc hieän vieäc huy ñoäng voán treân ñòa baøn ñeå töï caân ñoái moät phaàn hoaëc toaøn boä nhu caàu voán cho vay. Nhö vaäy, seõ khai thaùc vaø phaùt huy ñöôïc söùc maïnh cuûa toaøn heä thoáng, ñoàng thôøi taêng theâm traùch nhieäm cuûa caùc chi nhaùnh Quyõ trong coâng taùc huy ñoäng voán . - Ña daïng hoùa caùc hình thöùc phaùt haønh vaø thanh toaùn: + Cuøng vôùi vieäc duy trì vaø taêng soá löôïng voán huy ñoäng voán töø caùc toå chöùc taøi chính truyeàn thoáng nhö Quyõ Baûo hieåm xaõ hoäi, Quyõ tieát kieäm böu ñieän…. Caàn xuùc tieán ngay vieäc môû roäng quan heä vôùi caùc toå chöùc taøi chính, tín duïng ñeå thöïc hieän caùc hình thöùc huy ñoäng voán môùi ña daïng, linh hoaït hôn. + Toå chöùc phaùt haønh traùi phieáu Chính phuû baèng nhieàu hình thöùc khaùc nhau qua thò tröôøng chöùng khoaùn taäp trung. Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån coù theå phaùt haønh tröïc tieáp, phaùt haønh ñaáu thaàu, baûo laõnh phaùt haønh hoaëc ñaïi lyù phaùt haønh. Phaùt haønh tröïc tieáp ñöôïc coi laø hình thöùc öu tieân vì qua ñoù, Quyõ chuû ñoäng ñöôïc nguoàn voán, ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu söû duïng voán. + Cho pheùp caùc chi nhaùnh ñöôïc phaùt haønh traùi phieáu tröïc tieáp taïi ñòa baøn nhaèm taän duïng toái ña caùc nguoàn voán nhaøn roãi trong caùc thaønh phaàn kinh teá. + Hoaït ñoäng huy ñoäng voán cuûa Chi nhaùnh phaùt sinh nhieàu chi phí, do ñoù Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån caàn nghieân cöùu xaây döïng vaø sôùm ban haønh ñònh möùc chi phí cho coâng taùc huy ñoäng voán. Hoaøn thieän heä thoáng thanh toaùn: hoaøn thieän theo caùc huôùng sau: - Trieån khai toå chöùc haïch toaùn noäi boä trong heä thoáng Quyõ: voán coù theå ñöôïc huy ñoäng taïi taát caû caùc chi nhaùnh Quyõ vaø ñöôïc söû duïng trong toaøn heä thoáng theo cô cheá taäp trung thoáng nhaát. Veà cô baûn seõ khaéc phuïc ñöôïc thoùi quen hieän nay laø voán do chi nhaùnh naøo huy ñoäng vaøo vieäc naøo thì söû duïng cho muïc ñích ñoù. Caàn taùch baïch luaân chuyeån voán trong heä thoáng vôùi vieäc haïch toaùn nguoàn voán vaø thöïc hieän cô cheá phí söû duïng voán noäi boä. Ñôn vò huy ñoäng ñöôïc voán phaûi traû laõi, chi phí huy ñoäng vaø khi ñieàu chuyeån voán cho ñôn vò khaùc ñöôïc thu moät soá Trang 66 phí nhaát ñònh ñeå buø ñaép chi phí huy ñoäng. Cô cheá naøy vöøa taêng cöôøng traùch nhieäm cuûa chi nhaùnh trong vieäc söû duïng voán, vöøa ñaùnh giaù ñöôïc möùc ñoä ñoùng goùp cuûa töøng chi nhaùnh vaøo keát quaû hoaït ñoäng cuûa toaøn heä thoáng. - Toå chöùc moät trung taâm (hoaëc Phoøng) thanh toaùn noäi boä cuûa heä thoáng Quyõ: ñeå coù ñöôïc heä thoáng thanh toaùn noäi boä hoaït ñoäng coù hieäu quaû, ngoaøi caùc giaûi phaùp veà cô cheá thanh toaùn, veà ñieàu kieän haï taàng coâng ngheä thoâng tin ñoøi hoûi phaûi toå chöùc moät trung taâm (phoøng) thanh toaùn noäi boä. Trung taâm naøy coù nhieäm vuï döï thaûo caùc cô cheá veà thanh toaùn noäi boä nhö quy trình thanh toaùn, kieåm soaùt chöùng töø, ñoái chieáu soá lieäu, thanh toaùn ñieän töû trong heä thoáng. Trung taâm coù traùch nhieäm xöû lyù kyõ thuaät vaø kieåm soaùt caùc leänh thanh toaùn, ñoái chieáu vaø leân caân ñoái caùc giao dòch thanh toaùn trong ngaøy trong toaøn heä thoáng. - Hoaøn thieän haønh lang phaùp lyù veà cô cheá thanh toaùn cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån: Quyõ TW caàn kieán nghò Ngaân haøng Nhaø nöôùc höôùng daãn vaø quy ñònh vieäc Quyõ tham gia caùc heä thoáng thanh toaùn vaø cung öùng dòch vuï thanh toaùn cho khaùch haøng. Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån cuõng caàn ñöôïc tham gia vaøo caùc ñeà aùn öùng duïng coâng ngheä thanh toaùn hieän ñaïi baèng nguoàn voán kinh phí töø ngaân saùch Nhaø nöôùc hoaëc qua caùc döï aùn cuûa Chính phuû.Vieäc löïa choïn caùc hình thöùc thanh toaùn, dòch vuï thanh toaùn cung öùng cho khaùch haøng phuï thuoäc vaøo yeâu caàu quaûn lyù, ñieàu kieän vaø quy moâ hoaït ñoäng cuûa chi nhaùnh trong töøng giai ñoaïn. Kieåm tra, kieåm soaùt: caàn taêng cöôøng vaø môû roäng quy moâ kieåm tra, kieåm soaùt trong toaøn heä thoáng Quyõ hoã trôï phaùt trieån, neáu coù ñieàu kieän neân thaønh laäp theâm toå kieåm soaùt ôû taát caû chi nhaùnh Quyõ ñeå giuùp chi nhaùnh hoaøn chænh cô sôû phaùp lyù vaø ñeà xuaát caùc bieän phaùp khaéc phuïc ruûi ro. Ban haønh quy cheá kieåm tra thoáng nhaát trong toaøn heä thoáng. Quaûn lyù voán ODA: - Caûi tieán trình töï vaø thôøi gian kieåm soaùt hoà sô ruùt voán, giaûm thuû tuïc phieàn haø nhaèm goùp phaàn thuùc ñaåy tieán ñoä giaûi ngaân ñaùp öùng yeâu caàu veà caûi caùch haønh chính theo chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. - Khaån tröông xaây döïng phaàn meàm quaûn lyù döï aùn voán ODA trong toaøn heä thoáng Quyõ. - Taêng cöôøng hôn nöõa coâng taùc kieåm tra tình hình söû duïng voán vay; taäp trung vaøo vieäc ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán ODA cho vay laïi thoâng qua heä thoáng Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån ñeå ñeà xuaát Boä Taøi Chính nhöõng giaûi phaùp hoaøn thieän trong thôøi gian saép tôùi. 3.3.3 - Phaân caáp maïnh hôn cho caùc Chi nhaùnh caáp döôùi Caùc hình thöùc phaân caáp giuùp laõnh ñaïo Chi nhaùnh taêng möùc ñoä töï chuû vaø Trang 67 traùch nhieäm. Qua ñoù, caùc chi nhaùnh coù theå tích luyõ ñöôïc kinh nghieäm, caûi thieän kyõ naêng ra quyeát ñònh, buoäc caùc chi nhaùnh cuøng vaän ñoäng, cuøng suy nghó vôùi Quyõ TW trong vieäc cuøng giaûi quyeát coâng vieäc nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñaët ra. 3.3.4 - Phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan tuyeân truyeàn chính saùch tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Quyõ TW caàn tieáp tuïc chuû ñoäng phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan khaån tröông xaây döïng caùc vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän nghò ñònh 106/2004/NÑ-CP ngaøy 01/04/2004 cuûa Thuû töôùng Chính Phuû/2004/NÑ-CP ngaøy 01/04/2004 cuûa Chính phuû veà tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc taäp huaán chính saùch môùi veà ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. Ñoàng thôøi tích cöïc tuyeân truyeàn, quaûng baù chính saùch môùi vaø höôùng daãn cuï theå, kòp thôøi cho caùc chuû ñaàu tö thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá tieáp caän phuïc vuï ñaàu tö phaùt trieån. 3.3.5 - Kieän toaøn toå chöùc boä maùy cuûa toaøn heä thoáng: Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån laø moät toå chöùc taøi chính cuûa Chính phuû ñöôïc thaønh laäp ñeå thöïc hieän chöùc naêng hoã trôï phaùt trieån cho neàn kinh teá, veà laâu daøi, moâ hình seõ ñöôïc toå chöùc theo höôùng nhö moät ngaân haøng hoã trôï phaùt trieån: theo ñoù toå chöùc naøy khoâng nhöõng thöïc hieän caùc nhieäm vuï hoã trôï phaùt trieån trong nöôùc maø coøn thöïc hieän caû nhieäm vuï hoã trôï caùc ñoái taùc nhaäp khaåu haøng hoùa, dòch vuï töø Vieät Nam. Do ñoù, ngay töø baây giôø Quyõ caàn chuû ñoäng trong vieäc kieän toaøn toå chöùc boä maùy, xaây döïng chieán löôïc nguoàn löïc con ngöôøi cho töông lai. Caàn tieán haønh raø soaùt toaøn boä heä thoáng, saép xeáp caùc ñôn vò theo höôùng tinh giaûn, goïn nheï nhöng vaãn thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï ñaõ, ñang vaø seõ ñöôïc giao. Xaây döïng chieán löôïc tuyeån duïng, ñaøo taïo, boá trí coâng vieäc cuõng nhö cheá ñoä boå nhieäm cô cheá tieàn löông phuø hôïp ñeå caùn boä vieân chöùc Quyõ coù theå phaùt huy toái ña khaû naêng trong coâng vieäc, ñaûm baûo söï vaän ñoäng thoâng suoát, hieäu quaû cuûa toaøn boä heä thoáng Quyõ. Ñoàng thôøi, caàn taêng cöôøng boå döôõng veà phaåm chaát ñaïo ñöùc, ñoåi môùi tö duy, xaây döïng taùc phong laøm vieäc chuyeân nghieäp cho caùn boä phuø hôïp vôùi ñieàu kieän phaùt trieån môùi. 3.3.6 - Ñaàu tö maïnh meõ cho naêng löïc coâng ngheä, töøng böôùc hieän ñaïi hoùa, tin hoïc hoùa coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh cuûa heä thoáng Quyõ Quyõ TW caàn xaây döïng chieán löôïc phaùt trieån coâng ngheä thoâng tin daøi haïn, coù tính ñònh höôùng cao cuøng vôùi keá hoaïch phaùt trieån cuï theå, chi tieát trong töøng thôøi kyø. Ñaàu tö xaây döïng haï taàng coâng ngheä hieän ñaïi (nhö trang bò maùy moùc thieát bò phaàn cöùng, heä thoáng ñöôøng truyeàn), keát hôïp linh hoaït caùc giaûi phaùp ñeå heä thoáng thoâng tin thoâng suoát, coù khaû naêng lieân keát vôùi caùc cô quan, ñôn vò khaùc, hoã trôï toái ña coâng taùc quaûn lyù, ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Trang 68 3.4 Giaûi phaùp cho Quyõ hoã trôï phaùt trieån TPHCM 3.4.1- Giaûi phaùp taêng tính chuû ñoäng trong coâng taùc huy ñoäng voán Coâng taùc nguoàn voán coù vai troø heát söùc quan troïng trong vieäc thöïc hieän nhieäm vuï hoã trôï ñaàu tö cuûa Chi nhaùnh Quyõ. Vieäc xaùc ñònh vaø ñeà ra caùc giaûi phaùp huy ñoäng voán phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa ñòa baøn thaønh phoá laø heát söùc caàn thieát. Vì vaäy, Chi nhaùnh caàn chuû ñoäng keá hoaïch hoaù nguoàn voán vaø söû duïng nguoàn voán baèng caùch phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc cô quan chöùc naêng voán Nhaø nöôùc vaø caùc toå chöùc taøi chính, tín duïng ñeå laäp keá hoaïch huy ñoäng voán treân ñòa baøn. Ñaây laø haønh lang phaùp lyù quan troïng laøm cô sôû cho Chi nhaùnh huy ñoäng vaø tieáp nhaän caùc nguoàn voán taïm thôøi nhaøn roãi treân ñòa baøn thaønh phoá. Trong khaâu laäp keá hoaïch caàn keát hôïp giöõa keá hoaïch huy ñoäng voán toång theå daøi haïn vôùi keá hoaïch ngaén haïn haøng naêm, quyù vaø xaùc ñònh cuï theå cô caáu nguoàn voán huy ñoäng trung, daøi haïn vaø ngaén haïn. Keá hoaïch huy ñoäng voán haøng naêm, quyù phaûi baùm saùt nhu caàu thöïc teá söû duïng voán . Caùc nguoàn voán maø Chi nhaùnh coù theå huy ñoäng coù theå keå ñeán: voán baûo haønh coâng trình cuûa caùc döï aùn ñaàu tö baèng nguoàn voán ngaân saùch Nhaø nöôùc; nguoàn voán taïm thôøi nhaøn roãi töø quyõ baûo laõnh caùc doanh nghieäp nhoû vaø vöøa cuûa ñòa phöông; nguoàn voán töø caùc toå chöùc baûo hieåm (ngoaøi Toång coâng ty baûo hieåm Vieät Nam) treân ñòa baøn; nguoàn voán taïm thôøi nhaøn roãi cuûa Quyõ ñaàu tö ñòa phöông; nguoàn töø caùc khoaûn soá dö tieàn göûi cuûa khaùch haøng laøm ñaûm baûo tieàn vay vaø nguoàn voán töø khaáu hao cô baûn, quyõ phaùt trieån saûn xuaát ôû caùc doanh nghieäp ñoùng treân ñòa baøn thaønh phoá. Ngoaøi ra, naâng cao chaát löôïng coâng taùc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö nhaèm löïa choïn caùc döï aùn coù hieäu quaû kinh teá, coù khaû naêng hoaøn traû voán nhanh ñeå quay voøng nhanh ñoàng voán. Kieåm soaùt chaët cheõ trong khaâu thanh toaùn sao cho vieäc söû duïng voán baûo ñaûm ñuùng muïc ñích, khoâng ñeå thaát thoaùt, laõnh phí voán trong ñaàu tö vaø xaây döïng. Ñaåy maïnh kieåm tra, giaùm saùt vieäc söû duïng voán cuûa chuû ñaàu tö, ñoàng thôøi tích cöïc theo doõi vaø chuû ñoäng xöû lyù nhöõng nghieäp vuï phaùt sinh trong quaù trình vaän haønh döï aùn nhaèm ñaûm baûo thu hoài voán ñaày ñuû kòp thôøi, taïo nguoàn voán môùi taùi ñaàu tö. 3.4.2 - Giaûi phaùp ñaåy nhanh toác ñoä giaûi ngaân cuûa döï aùn ñaàu tö Chi nhaùnh caàn chuû ñoäng phoái hôïp vôùi chuû ñaàu tö raø soaùt nhu caàu giaûi ngaân trong naêm cuûa caùc döï aùn treân ñòa baøn ñeå ñieàu chænh keá hoaïch giaûi ngaân kòp thôøi. Boå sung keá hoaïch giaûi ngaân cho caùc döï aùn coù nhu caàu giaûi ngaân ñeå ñaåy nhanh tieán ñoä thöïc hieän ñaàu tö, sôùm ñöa döï aùn vaøo hoaït ñoäng vaø ñieàu chænh giaûm keá hoaïch giaûi ngaân cho caùc döï aùn chöa ñuû ñieàu kieän trieån khai thöïc hieän hoaëc gaëp khoù khaên do tieán ñoä chaäm. Trang 69 Ngoaøi ra, Chi nhaùnh cuõng caàn chuû ñoäng phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan trong vieäc nghieân cöùu ñeà xuaát caùc bieän phaùp thaùo gôõ khoù khaên trong quaù trình giaûi ngaân taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc chuû ñaàu tö ñaåy nhanh tieán ñoä hoaøn thaønh döï aùn. 3.4.3 - Giaûi phaùp ñaåy maïnh kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä Coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt noäi boä caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän thöôøng xuyeân vaø kòp thôøi vaø phaûi coi noù laø moät trong nhöõng hoaït ñoäng cô baûn cuûa Chi nhaùnh. Thoâng qua coâng taùc kieåm tra, kieåm soaùt ñaûm baûo vieäc thöïc hieän nhieäm vuï taïi Chi nhaùnh theo ñuùng qui ñònh, traùnh thaát thoaùt vaø laõng phí. Coâng taùc kieåm soaùt phaûi ñöôïc Chi nhaùnh thöïc hieän ngay töø khaâu ñaàu tieân, töø khi vaên baûn chính saùch ra ñôøi nhaèm coù hieäu quaû thöïc thi cao nhaát, traùnh tröôøng hôïp kieåm tra, kieåm soaùt chæ giaûi quyeát haäu quaû khi coù vuï vieäc phaùt sinh. Chi nhaùnh caàn phaûi aùp duïng caùc hình thöùc kieåm tra, kieåm soaùt thích hôïp ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán coâng taùc chuyeân moân nhöng vaãn thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï ñöôïc giao. Phaûi thöïc hieän kieåm tra caû tröôùc, trong vaø sau khi thöïc hieän quaù trình coâng taùc, toå chöùc kieåm tra töø xa, kieåm tra ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát... 3.4.4 - Giaûi phaùp thaét chaët kyû luaät tín duïng, taêng cöôøng giaùm saùt Song song vôùi vieäc tieáp tuïc ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng tín duïng, nhaèm ñaûm baûo an toaøn vaø naâng cao hieäu quaû voán ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc, Chi nhaùnh caàn taêng cöôøng duy trì nghieâm ngaët kyû luaät tín duïng, ñoù laø: - Taïm ngöøng giaûi ngaân ñoái vôùi caùc chuû ñaàu tö coù nôï quaù haïn, laõi treo vaø caùc döï aùn chöa caân ñoái ñuû nguoàn voán theo tieán ñoä ñöôïc duyeät. - Chæ thöïc hieän giaûi ngaân cho döï aùn theo tyû leä caùc nguoàn voán tham gia ñaàu tö döï aùn nhö ñaõ thoûa thuaän ban ñaàu. Ngoaøi ra, caùc giaûi phaùp taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt tín duïng laø: - Hoaøn thieän coâng taùc ñaùnh giaù tín duïng: + Chi nhaùnh phaûi xaây döïng heä thoáng chæ tieâu ñaùng giaù vaø thöïc hieän töï ñaùnh giaù hoaït ñoäng tín duïng taïi Chi nhaùnh. Lieân tuïc töï ñaùnh giaù laïi hoaït ñoäng tín duïng cuûa Quyõ, keå caû ñaùnh giaù döï aùn sau ñaàu tö, töø ñoù giuùp ruùt ra caùc baøi hoïc kinh nghieäm, ñoàng thôøi nghieân cöùu caùc bieän phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng. + Caàn thöïc hieän phaân loaïi nôï theo ñònh kyø keát hôïp vôùi xeáp haïng tín duïng ñoái vôùi caùc ñôn vò vay voán (ñaùnh giaù khaùch haøng veà chaát löôïng laäp hoà sô döï aùn, toå chöùc quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh, söï chaáp haønh caùc nguyeân taéc vaø cam keát tín duïng, keå caû vieäc traû nôï vay vaø chaát löôïng cuûa döï aùn. Trang 70 Nhö vaäy, neáu vieäc phaân loaïi nôï laø giaûi phaùp thöïc hieän sau khi ñaõ cho vay nhaèm naâng cao chaát löôïng thu nôï vaø xöû lyù nôï thì vieäc xeáp haïng tín duïng laø giaûi phaùp thöïc hieän ngay töø ñaàu ñeå haïn cheá ruûi ro tieàm aån, thöïc hieän trong suoát quaù trình töø tröôùc khi cho vay ñeán khi thu nôï vaø xöû lyù nôï. Vieäc phaân loaïi nôï vay coù theå keát thuùc sau khi ñaõ xöû lyù nôï hoaëc thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng coøn vieäc xeáp haïng tín duïng khaùch haøng ñöôïc tieán haønh ngay caû khi ñaõ thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng, keát hôïp vôùi caùc thoâng tin khaùc, söï ñaùnh giaù naøy coù yù nghóa quan troïng trong töông lai khi Quyõ coù quan heä vôùi khaùch haøng naøy, bôûi leõ chæ thu hoài nôï vay chöa chaéc ñaõ phaûn aùnh ñaày ñuû veà naêng löïc vaø yù thöùc cuûa khaùch haøng. - Naâng cao chaát löôïng trong quaûn lyù voán vay: sau khi giaûi ngaân, caùn boä tín duïng phaûi tieáp tuïc thöôøng xuyeân theo doõi tình hình söû duïng voán vay. Vieäc naøy giuùp cho caùn boä tín duïng phaùt hieän sôùm nhöõng vaán ñeà phaùt sinh nhu caàu söû duïng voán vay vaø quaù trình giaûi ngaân tieáp theo, naém ñöôïc chính xaùc vieäc söû duïng voán ñeå töø ñoù kòp thôøi ñeà ra caùc bieän phaùp xöû lyù thích öùng vôùi tình hình. Coù nhö vaäy, chi nhaùnh môùi coù theå “an taâm” cho vay vì ñaõ giaùm saùt ñöôïc vieäc söû duïng voán theo ñuùng muïc ñích, vaø chuû ñaàu tö coù thöïc hieän traû nôï ñaày ñuû ñuùng haïn hay khoâng?. 3.4.5 - Giaûi phaùp naâng cao naêng löïc thaåm ñònh Hieän nay, chaát löôïng thaåm ñònh döï aùn taïi Chi nhaùnh Quyõ tuy ñaõ ñöôïc chuù troïng vaø naâng cao song vaãn chöa ñaùp öùng ñaày ñuû yeâu caàu trong ñieàu kieän hoäi nhaäp kinh teá khu vöïc vaø quoác teá. Do ñoù, vieäc hoaøn thieän vaø naâng cao chaát löôïng thaåm ñònh coù yù nghóa quan troïng vaø mang tính caáp baùch. Töø thöïc traïng coâng taùc thaåm ñònh cuûa Chi nhaùnh trong caùc naêm qua, caùc giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng coâng taùc thaåm ñònh laø: - Hoaøn thieän phöông phaùp thaåm ñònh: phoå caäp vaø taêng cöôøng aùp duïng moät caùch saùng taïo nhöõng phöông phaùp thaåm ñònh hieän ñaïi phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa nöôùc ta vaø cuûa heä thoáng Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån. Kieåm tra, raø soaùt laïi caùc chæ tieâu tính toaùn ñang aùp duïng trong coâng taùc thaåm ñònh ñeå phaùt hieän nhöõng haïn cheá vaø chuaån hoùa laïi phöông phaùp thaåm ñònh - Toå chöùc naâng cao, boài döôõng kieán thöùc cho ñoäi nguõ caùn boä thaåm ñònh: caùn boä thaåm ñònh phaûi coù trình ñoä ñaïi hoïc trôû leân, coù kieán thöùc cô baûn veà kinh teá – xaõ hoäi, veà kinh teá thò tröôøng, hoaït ñoäng tín duïng, taøi chính doanh nghieäp, taøi chính döï aùn, coù khaû naêng tính toaùn, phaân tích caùc chæ tieâu kinh teá taøi chính vaø khaû naêng traû nôï cuûa döï aùn, am hieåu kieán thöùc, phöông phaùp thaåm ñònh hieän ñaïi ñeå öùng duïng vaøo thöïc teá caùc döï aùn cuï theå. Ngoaøi ra, caùn boä thaåm ñònh coøn phaûi coù khaû naêng ñaùnh giaù toång hôïp vaø nhaïy beùn vôùi caùc yeâu caàu ñoøi hoûi môùi cuûa coâng taùc thaåm ñònh, coù kyõ naêng öùng duïng caùc phaàn meàm hoã trôï hieän ñaïi phuïc vuï cho coâng taùc thaåm ñònh. Caùn boä Trang 71 thaåm ñònh phaûi coù phaåm chaát ñaïo ñöùc ngheà nghieäp, trung thöïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm vaø kyõ luaät ngheà nghieäp cao. - Thieát laäp heä thoáng thoâng tin vaø ñaûm baûo cung caáp thoâng tin ñaày ñuû, kòp thôøi cho coâng taùc thaåm ñònh: ñoù laø caùc thoâng tin coù lieân quan ñeán döï aùn nhö thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, nguoàn cung caáp nguyeân lieäu, giaù caû thöïc teá cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo, caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû söû duïng voán cuûa döï aùn. Maët khaùc, caàn toå chöùc nghieân cöùu döï baùo phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi, phaùt trieån ngaønh vaø vuøng laõnh thoå ñeå phuïc vuï cho coâng taùc thaåm ñònh. - Hoaøn thieän toå chöùc vaø cuûng coá quan heä phoái hôïp trong coâng taùc thaåm ñònh: thöôøng xuyeân coù söï phoái hôïp, trao ñoåi caäp nhaät thoâng tin giöõa caùn boä thaåm ñònh nhaèm ñaùnh giaù chính xaùc xu höôùng vaän ñoäng cuûa ñaàu tö, vaø döï ñoaùn nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra, ñaûm baûo caùc keát luaän thaåm ñònh ñuùng ñaén vaø phuø hôïp vôùi thöïc teá. 3.4.6 - Giaûi phaùp hieän ñaïi hoùa caùc hoaït ñoäng nhôø öùng duïng coâng ngheä tin hoïc hieän ñaïi Coù theå noùi, Chi nhaùnh thöïc hieän caùc hoaït ñoäng nghieäp vuï nhö moät ngaân haøng chính saùch trong lónh vöïc hoã trôï ñaàu tö phaùt trieån vaø tín duïng hoã trôï xuaát khaåu, nhöng hieän traïng heä thoáng tin hoïc vaø öùng duïng coâng ngheä thoâng tin taïi Chi nhaùnh coøn raát yeáu. Trong nhöõng naêm qua, Chi nhaùnh chöa xaây döïng ñöôïc moät phaàn meàm hoaøn chænh. Vì vaäy, vôùi quy moâ hoaït ñoäng vaø nguoàn voán quaûn lyù hieän nay, Chi nhaùnh caàn hoaøn thieän haï taàng coâng ngheä thoâng tin theo höôùng hieän ñaïi. Beân caïnh söï ñaàu tö veà voán, con ngöôøi Chi nhaùnh caàn quan taâm caùc vaán ñeà sau: - Coâng ngheä thoâng tin trong toå chöùc noäi boä phaûi ñaùp öùng ñöôïc: löu tröõ, xöû lyù vaø truy xuaát thoâng tin kòp thôøi, ñaày ñuû vaø chính xaùc; truyeàn tin thoâng suoát khoâng aùch taéc ñöôøng truyeàn; ñaûm baûo an toaøn baûo maät soá lieäu cao; xöû lyù vaø kieåm soaùt töï ñoäng caùc leänh thanh toaùn töùc thôøi; keát noái vôùi heä thoáng phaàn meàm keá toaùn, haïch toaùn töï ñoäng vaø xöû lyù ñoái chieáu caùc leänh thanh toaùn trong ngaøy taïi Chi nhaùnh Quyõ. - Ñaåy nhanh toác ñoä hieän ñaïi hoùa hoaït ñoäng nghieäp vuï nhôø öùng duïng tin hoïc, trong ñoù coù coâng taùc thanh toaùn chuyeån tieàn ñieän töû noäi boä vôùi Quyõ TW, ñaûm baûo luaân chuyeån voán kòp thôøi vaø tieát kieäm, ñaùp öùng yeâu caàu voán ñaàu tö. - Heä thoáng tin hoïc coøn ñoøi hoûi coù söï keát noái vaø thoâng tin vôùi caùc heä thoáng beân ngoaøi theo nhöõng nguyeân taéc baûo maät, ñuû ñoä tin caäy. 3.4.7- Giaûi phaùp môû roäng ñoái ngoaïi - Taêng cöôøng quan heä phoái hôïp vôùi Quyõ TW, caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc coù lieân quan: Trang 72 Tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc luoân gaén lieàn vôùi caùc chöông trình, muïc tieâu kinh teá – xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Ñeå thöïc hieän ñöôïc caùc chöông trình muïc tieâu ñaõ xaùc ñònh, beân caïnh caùc bieän phaùp hoã trôï veà taøi chính, hieäu quaû cuûa voán tín duïng cuõng phuï thuoäc raát nhieàu vaøo söï phoái hôïp cuûa heä thoáng bieän phaùp kinh teá – xaõ hoäi khaùc. Vì vaäy, Chi nhaùnh caàn phoái hôïp chaët cheõ, thöôøng xuyeân vôùi caùc Sôû, ban, ngaønh treân ñòa baøn thaønh phoá vaø vôùi Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån ñeå tham möu cho chính quyeàn ñòa phöông trong vieäc thöïc hieän thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö, quyeát ñònh ñaàu tö, boá trí keá hoaïch ñaàu tö cuõng nhö trong vieäc xöû lyù caùc vaán ñeà phaùt sinh tröôùc, trong vaø sau khi cho vay. Caàn thöôøng xuyeân lieân heä vôùi caùc ban nghieäp vuï cuûa Quyõ, thöïc hieän thænh thò, baùo caùo kòp thôøi keát quaû thöïc hieän cuõng nhö vöôùng maéc caàn thaùo gôõ. - Phaùt trieån quan heä vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc tín duïng treân ñòa baøn Chi nhaùnh caàn phaùt trieån maïnh quan heä vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi vaø toå chöùc tín duïng trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm taêng cöôøng chia seû, trao ñoåi thoâng tin tín duïng vaø phoái hôïp trong taøi trôï. Phaùt trieån quan heä caàn chuù troïng ñi vaøo chieàu saâu, trong ñoù nhaán maïnh quan heä ñaïi lyù (ngay caû caùc ngaân haøng thöông maïi cuõng raát quan taâm ñieàu naøy) Moái quan heä giöõa Chi nhaùnh Quyõ vôùi caùc chi nhaùnh ngaân haøng thöông maïi treân ñòa baøn caàn phaûi ñöôïc môû roäng vaø theå hieän baèng quy cheá. Caùc quan heä ñoù laø: + Hôïp taùc trong vieäc hoã trôï caùc döï aùn ñaàu tö: do khoâng theå vay 100% voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc, neân caùc döï aùn thöôøng phaûi vay voán ngaân haøng thöông maïi ñeå ñaàu tö (do nguoàn voán töï coù raát haïn cheá). Do ñoù, vieäc phoái hôïp chaët cheõ trong vieäc ñoàng taøi trôï vôùi ngaân haøng thöông maïi laø heát söùc caàn thieát ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc nhieäm vuï cho vay ñaàu tö phaùt trieån, taêng tröôûng tín duïng trung, daøi haïn maø vaãn baûo ñaûm ñöôïc chaát löôïng cho vay. Phoái hôïp töø khaâu thaåm ñònh, ñeán vieäc cam keát chaáp haønh cho vay, löa choïn noäi dung cho vay, giaùm saùt söû duïng tieàn vay vaø thu hoài nôï vay. + Hôïp taùc trong vieäc baûo laõnh tín duïng ñaàu tö: cuøng vôùi nguoàn voán vay tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc taïi Chi nhaùnh, caùc döï aùn coøn ñöôïc chi nhaùnh baûo laõnh tín duïng. Khi söï phoái hôïp cuûa Chi nhaùnh Quyõ vôùi caùc Ngaân haøng thöông maïi toát thì seõ giaûm thieåu ñöôïc caùc thuû tuïc khoâng caàn thieát cho caùc doanh nghieäp. + Phoái hôïp trong vieäc hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö: Chi nhaùnh caàn hôïp taùc chaët cheõ vôùi caùc ngaân haøng thöông maïi töø vieäc xaùc nhaän voán vay, laõi uaát cho vay, soá nôï ñaõ traû theo hôïp ñoàng,…ñeå giuùp cho vieäc caáp voán hoã trôï laõi suaát sau ñaàu tö ñaûm baûo ñuùng vaø ñaày ñuû. Trang 73 - Tö vaán, hoã trôï phaùp lyù, naâng cao naêng löïc quaûn lyù, söû duïng voán cho caùc doanh nghieäp thuoäc ñoái töôïng ñöôïc hoã trôï ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc Coâng taùc thoâng tin tuyeân truyeàn ñoùng vai troø quan troïng vì vaäy caàn thöôøng xuyeân quaûng caùo tuyeân truyeàn hoaït ñoäng cuûa Chi nhaùnh Quyõ treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, baùo, ñaøi, taïp chí… Qua ñoù, thu huùt ñöôïc nhieàu ñoái töôïng, nhieàu döï aùn cho vay ñeå phaân taùn ruûi ro. Ñaây cuõng laø dieãn ñaøn toát cho vieäc nghieân cöùu, trao ñoåi nghieäp vuï.. Ngoaøi ra, Chi nhaùnh cuõng caàn quan taâm toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng thöôøng nieân. Thoâng qua hoäi nghò naøy vaø caùc hình thöùc thoâng tin, truyeàn thoâng khaùc, chi nhaùnh Quyõ seõ tö vaán giuùp caùc Boä, ngaønh, ñòa phöông, caùc chuû döï aùn ñaàu tö coù ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå tieáp caän ñöôïc vôùi nguoàn voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. 3.4.8 - Giaûi phaùp caûi tieán thuû tuïc haønh chính Muoán phuïc vuï toát khaùch haøng caàn coù söï “caùch maïng” trong coâng taùc caûi tieán thuû tuïc haønh chính, quy trình laøm vieäc. Chi nhaùnh Quyõ caàn löu yù ñeán vieäc xaây döïng ñöôïc caùc quy trình nghieäp theo phöông chaâm “traùnh gaây phieàn haø cho khaùch haøng”, cuï theå theo höôùng sau: - Chuû ñaàu tö khi ñeán laøm vieäc chæ phaûi lieân heä vôùi moät “ñaàu moái duy nhaát”, khoâng phaûi ñi laïi nhieàu laàn vaø qua nhieàu “cöûa”. Ban giaùm ñoác Chi nhaùnh neân phaân coâng phoøng tín duïng laø ñaàu moái duy nhaát tröïc tieáp höôùng daãn hoà sô thuû tuïc theo quy ñònh ñeán chuû ñaàu tö, ñoàng thôøi cuõng laø ñaàu moái nhaän hoà sô giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa chuû ñaàu tö vaø thoâng baùo keát quaû cho chuû ñaàu tö. - Toå chöùc, phoái hôïp chaët cheõ giöõa phoøng thaåm ñònh vôùi caùc phoøng nghieäp vuï ñeå ñaûm baûo tính chính xaùc vaø khaùch quan cuûa caùc chæ tieâu ñaùnh giaù veà tình hình khaû thi cuûa döï aùn ñaàu tö vaø naêng löïc vay voán cuûa chuû döï aùn. - Tích cöïc tìm hieåu vaø hoïc hoûi töø caùc moâ hình taøi chính phaùt trieån töông töï ôû caùc nöôùc vaø trong khu vöïc, töø ñoù naém baét ñöôïc kinh nghieäm vaø vaän duïng thöïc tieãn trong hoaït ñoäng cuûa mình. 3.4.9 - Giaûi phaùp veà coâng taùc toå chöùc- ñaøo taïo caùn boä Con ngöôøi laø yeáu toá quyeát ñònh moïi hoaït ñoäng, ñaây laø chuû theå ban haønh chính saùch vaø cuõng laø khaùch theå tröïc tieáp thöïc hieän. Ñeå laøm toát coâng taùc toå chöùc ñaøo taïo caùn boä, chi nhaùnh Quyõ hoã trôï phaùt trieån TPHCM caàn quan taâm ñeán nhöõng giaûi phaùp sau: - Xaây döïng keá hoaïch quy hoaïch, ñaøo taïo, boài döôõng caùn boä ñeå naâng cao naêng löïc nghieäp vuï mang tính “daøi hôi”, ñaëc bieät laø caùn boä laøm coâng taùc thaåm ñònh vaø tín duïng. Trang 74 - Ban haønh nhöõng tieâu chuaån caùn boä trong töøng lónh vöïc coâng taùc ñeå coù keá hoaïch tuyeån duïng, ñaøo taïo vaø söû duïng caùn boä hôïp lyù. Ñaøo taïo caàn ñöôïc tieán haønh khoa hoïc vôùi caùc noäi dung môùi, phöông phaùp hieän ñaïi, noäi dung ñaøo taïo caàn taäp trung theo höôùng kyõ naêng nghieäp vuï, traùnh tình traïng ñaøo taïo raäp khuoân hoaëc taäp huaán nghieäp vuï, quy trình. - Coù bieän phaùp luaân chuyeån caùn boä hôïp lyù giöõa caùc ñôn vò boä phaän ñeå coù ñöôïc ñoäi nguõ caùn boä ña naêng, ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa coâng vieäc. - Yeâu caàu töøng caùn boä coù söï nhanh nhaïy, caäp nhaät, toång hôïp vaø phaân tích thoâng tin naém ñöôïc trong quaù trình thaåm ñònh caùc döï aùn, theo doõi söû duïng voán vay, ñoàng thôøi phaûi tieáp caän ñöôïc caùc thaønh töïu môùi, ñaëc bieät trong vaán ñeà tin hoïc hoaù nghieäp vuï ñeå xaây döïng heä thoáng thoâng tin chung cuûa cô quan. Trang 75 KEÁT LUAÄN Hoaït ñoäng tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc taïi Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån TPHCM trong 5 naêm qua ñaõ gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng, goùp phaàn quan troïng taêng cöôøng cô sôû vaät chaát kinh teá xaõ hoäi, chuyeån dòch cô caáu kinh teá theo höôùng coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa, taïo theâm nhieàu vieäc laøm, taêng thu cho ngaân saùch Nhaø nöôùc treân ñòa baøn Thaønh phoá. Nhieäm vuï tröôùc maét ñaët ra cho Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån TPHCM laø raát naëng neà vôùi nhieàu thaùch thöùc töø chính moâi tröôøng kinh teá trong nöôùc vaø toaøn caàu hoaù. Vieäc hoaøn thieän vaø phaùt trieån hôn nöõa hoaït ñoäng tín duïng ñaàu tö phaùt trieån nhaø nöôùc cuûa Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån noùi chung vaø chi nhaùnh Quyõ Hoã trôï Phaùt trieån TPHCM noùi rieâng laø vaán ñeà caáp thieát trong giai ñoaïn hieän nay, ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng giaûi phaùp thieát thöïc vôùi nhöõng böôùc ñi cuï theå, nhaèm ñaåy maïnh chaát vaø löôïng cuûa hoaït ñoäng tín duïng, tieáp tuïc goùp phaàn ñaéc löïc vaøo söï nghieäp ñaàu tö phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Trang 76 DANH MUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1) TS Nguyeãn Ñaêng Ñôøn - TS Hoaøng Ñöùc - TS Traàn Huy Hoaøng – Th.S Traàm Xuaân Höông, Tieàn teä ngaân haøng, NXb TPHCM, 2001 2) PGS-TS Döông Thò Bình Minh, Ñaïi hoïc Kinh teá TPHCM , Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä, NXB Giaùo Duïc, 1999 3) GS-TS Hoaøng Xuaân Phöông – PGS TS Leâ Vaên Aùi, Ñaïi hoïc taøi chính Haø Noäi, Quaûn lyù taøi chính Nhaø nöôùc, NXB Taøi Chính Haø Noäi, 2000 4 ) Nghò ñònh soá 43/1999/NÑ-CP ngaøy 08/07/1999 cuûa Chính phuû veà tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc vaø Nghò ñònh 106/2004/NÑ-CP ngaøy 01/04/2004 cuûa Chính phuû thay theá nghò ñònh 43 neâu treân. 5) Nghò ñònh 51/1999/NÑ-CP ngaøy 08/07/1999 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh Luaät Khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc (söûa ñoåi) vaø nghò ñònh 35/2002/ NÑ-CP ngaøy 08/07/1999 cuûa Chính phuû söûa ñoåi nghò ñònh 51 neâu treân 6) Nghò ñònh 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08/07/1999 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh Quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng; Nghò ñònh 12/2000/ NÑ-CP ngaøy 05/05/2000 vaø Nghò ñònh 07/2003/NÑ-CP ngaøy 30/01/2003 cuûa Chính söûa ñoåi nghò ñònh 52 neâu treân. 7) Caùc baùo vaø taïp chí: - Taïp chí Phaùt trieån kinh teá caùc naêm 2003, 2004 - Taïp chí Nghieân cöùu kinh teá caùc naêm 2001,2002,2003,2004 - Taïp chí Taøi chính caùc naêm 2002, 2003, 2004 - Taïp chí Ñaàu Tö caùc naêm 2003, 2004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển tại Quỹ hỗ trợ phát triển TPHCM.pdf
Luận văn liên quan