Đề tài Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến

MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: Ngành dệt may hiện nay được xác định là ngành chiến lược của nước ta, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2 sau ngành dầu khí. Ngành dệt may đã đem lại nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Tuy vậy, đây vẫn là ngành có hiệu quả kinh tế chưa cao, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là gia công, mẫu mã chủng loại sản phẩm còn rất nghèo nàn, giá thành sản phẩm cao hơn các nước trong khu vực, nguyên phụ liệu dệt may phần lớn chưa được sản xuất trong nước . Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc xóa bỏ hạn ngạch dệt may toàn thế giới (1/1/2005) đã đem lại cho ngành dệt may Việt Nam nhiều cơ hội mới nhưng cũng không ít những thách thức, cạnh tranh ngày càng gay gắt với các cường quốc xuất khẩu hàng dệt may như: Trung Quốc, Aán Độ, Pakistan, Philipine, ; thị trường nội địa cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các nước trong khu vực: Trung Quốc, Thái Lan đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải nỗ lực phát triển để có thể tồn tại và phát triển. Công ty may Việt Tiến (Vtec) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, đây là công ty có mức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lớn nhất ngành hiện nay. Doanh số bán liên tục gia tăng trong nhiều năm, nhãn hiệu Việt Tiến hiện đang rất được người tiêu dùng trong nước lẫn nước ngoài rất tín nhiệm sử dụng. Hiện nay công ty may Việt Tiến cũng như các công ty may khác đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại thị trường xuất khẩu và cả thị trường nội địa. Xuất phát từ những nhận thức đó mà tôi chọn đề tài: “Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến” để nghiên cứu và làm luận văn, mong muốn trình bày một số ý kiến nhỏ nhằm góp phần cùng với doanh nghiệp đưa ra những giải pháp nhằm phát triển thị trường của sản phẩm may sẵn cho một thương hiệu dệt may Việt Nam. 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Công ty May Việt Tiến và một số doanh nghiệp may khác thuộc Tổng Công ty Dệt May Việt Nam (Vinatex). Phạm vi nghiên cứu của luận văn chủ yếu là tìm hiểu, phân tích các vấn đề liên quan đến thị trường hàng may mặc sẵn của Việt Nam nhất là những vấn đề về thị trường, thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng, giá cả, hệ thống phân phối, và đánh giá một số thị trường các nước hiện nay có quan hệ với Việt Nam (Mỹ, EU, Nhật, Canada ) 3. MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA LUẬN VĂN: - Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm may mặc sẵn trong và ngoài nước của doanh nghiệp nhằm tìm ra những ưu nhược điểm, thuận lợi khó khăn trong việc phát triển thị trường (phân tích SWOT). - Từ quá trình phân tích có thể đề ra những ý kiến đóng góp, giải pháp khả thi nhằm phát huy mạnh mẽ những ưu điểm, khắc phục yếu kém để phát triển của doanh nghiệp. 4. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Cơ sở lý luận: phương pháp luận biện chứng - Phương pháp nghiên cứu: Để có được những thông tin cần thiết nhằm có cơ sở cho việc phân tích đánh giá và đề ra giải pháp khả thi, học viên nghiên cứu cần phải đọc tài liệu có liên quan, sử dụng phương pháp quan sát và mô tả để từ đó thống kê toán, phân tích, tổng hợp các dữ liệu thông tin nội bộ, thông tin bên ngoài đã được thu thập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thực tiễn của doanh nghiệp. 5. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN TRONG THỰC TIỄN: - Qua việc phân tích thực tiễn hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty May Việt Tiến, ta có thể làm rõ hơn cơ sở lý luận, phương pháp luận của các lý thuyết đã được nghiên cứu. Đồng thời đây cũng chính là những cơ sở, nền tảng để làm 3 - ị trường ngành may mặc trong và ngoài nước, đánh giá khả - g hiệu ường quốc tế, củng cố và phát triển thị trường của u vực và thế giới hiện nay. CẤU CỦA LUẬN VĂN: sáng tỏ hơn việc hình thành những giải pháp phát triển thị trường hiện tại của doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng th năng đáp ứng của doanh nghiệp theo sự phát triển và những biến động nhanh chóng của thị trường. Từ việc phân tích và nghiên cứu những chiến lược kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp để đưa ra các giải pháp mới mang tính khả thi nhằm xây dựng thươn dệt may Việt Tiến trên thương tr doanh nghiệp trong giai đoạn hội nhập kinh tế kh 6. KẾT LUẬN hực trạng thị trường của Công ty May Việt Tiến Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến y Việt Nam, báo cáo tổng kết của ngành, tạp chí của Bộ Thương Mại, Bộ Công nghiệp, báo cáo của 1 số doanh nghiệp dệt may khác, các trang web của Bộ, ngành Luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và cạnh tranh trên thị trường Chương 2: Thực trạng thị trường của Công ty May Việt Tiến Chương 3: Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến Kiến nghị Kết luận Nguồn số liệu, tài liệu: Nguồn số liệu sử dụng trong luận văn được sử dụng từ các báo cáo tổng hợp của doanh nghiệp – Công ty May Việt Tiến, báo cáo của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam, tạp chí Dệt May, tập san của Hiệp Hội Dệt Ma

pdf65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2072 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, coâng ngheä thôøi trang), chaát löôïng vaø soá löôïng ñaøo taïo chöa ñap öùng ñöôïc nhu caàu lao 2.5 MA TRAÄN SWOT: Keát hôïp töø nhöõng ñieåm m , cô hoäi hieän coù nhaèm khaéc phuïc û treân, chuùng ta söû duïng ma traän SW h nghieäp. nhöõng ñieåm yeáu vaø neù OT ñeå löïa choïn nhöõng traùnh ruûi ro nhö ñaõ phaân tích ô giaûi phaùp khaû thi nhaát cho doan Ñieåm maïnh – S coâng ngheä nhaèm naâng cao chaát löôïng vaø naêng suaát lao ñoäng. - Lieân doanh vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi saûn xuaát nguyeân phuï lieäu, taêng tyû leä noäi ñòa hoaù saûn phaåm huùt ñöôïc nhieàu nhaø thieát keá - Chieán löôïc marketing chöa maïnh, chöa coù chieán löôïc nghieân cöùu thò tröôøng xuaát khaåu vaø noäi ñòa. - Maãu maõ chöa ña daïng phong phuù nhaát laø caùc saûn phaåm thôøi trang cho giôùi treû, caùc saûn phaåm thôøi trang cho phaùi nöõ. - Ñoäi nguõ nhaân löïc hieän taïi naêng caïnh tranh veà giaù - Saûn phaåm coù chaát löôïng cao vaø uy tín vôùi NTD trong vaø ngoaøi nöôùc. - Thöông hieäu noåi tieáng trong nöôùc. - Ñaàu tö thieát bò hieän ñaïi, ñoåi môùi - Ña daïng hoaù chuûng loaïi saûn phaåm, coù chính saùch maët haøng phuø hôïp vôùi töøng quoác gia vaø thò tröôøng. - Thu chuyeân nghieäp trong vaø ngoaøi nöôùc. - Thu nhaäp bình quaân cuûa nhaân vieân ôû möùc cao nhaát ngaønh. Ñieåm yeáu – W chöa ñaùp öùng kòp thôøi vôùi toác ñoä phaùt trieån cuûa coâng ty. - Naêng suaát lao ñoäng chöa cao. - Giaù baùn saûn phaåm coøn cao, khaû chöa cao. - Gia coâng laø chính, chöa töï chuû ñöôïc nguoàn nguyeân phuï lieäu. Cô hoäi – O - Nhu caàu tieâu duøng ngaøy caøng taêng, thò tröôøng tieâu thuï ña daïng - Ngaønh thôøi trang ñang laø Caùc chieán löôïc SO - Keát hôïp S1, S2, O1, O2, O3, O4: chieán löôïc môû roäng thò tröôøng xuaát khaåu vaø noäi ñòa, xaây döïng thöông hieäu Vieät coù uy tín treân thò tröôøng. Caùc chieán löôïc WO - Keát hôïp W5, W6, O5: taêng ñaàu tö cho saûn xuaát nguyeân phuï lieäu, giaûm tyû troïng haøng gia coâng, taêng daàn tyû troïng haøng 47 chính saùch cuûa Chính òa át h khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån vuøng nguyeân lieäu boâng, saûn xuaát nguyeân phuï lieäu taêng tyû leä noäi ñ caùc thò tröôøng lôùn traùnh caïnh tranh tröïc tieáp vôùi haøng Trung Quoác giaù reû. - Keát hôïp S4, S5, O5: taêng ñaàu tö vaø naêng löïc saûn xuaát nguyeân phuï lieäu deät may nhaèm taêng tyû leä noäi ñòa hoaù saûn phaåm, giaûm giaù thaønh, taêng tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm. F.O.B. - Keát hôïp W1, O3: tham gia vaøo nhöõng chöông trình xuùc tieán thöông maïi cuûa Chính Phuû nhaèm nghieân cöùu thò tröôøng ñeå saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm ña daïng phuø hôïp vôùi nhu caàu tieâu duøng cuûa töøng thò tröôøng. ngaønh ñöôïc quan taâm phaùt trieån maïnh meõ treân theá giôùi. - Caùc Phuû baûo veä thò tröôøng noäi ñ vaø thuùc ñaåy phaùt trieån xua khaåu. - Moät soá saûn phaåm cuûa Trung Quoác bò aùp ñaët laïi haïn ngaïch hoaëc bò haïn cheá nhaäp khaåu vaøo nhöõng thò tröôøng lôùn: Myõ, EU. - Chính saùc deät may nhaèm òa hoaù saûn phaåm. - Keát hôïp S3, S5, S6, O1, O2, O3, O4: Ña daïng hoaù saûn phaåm, saûn xuaát caùc saûn phaåm cao caáp, khoâng qui ñònh haïn ngaïch xuaát khaåu vaøo Ñe doïa – T - Caïnh tranh - Chöa gia nhaäp vaøo WTO, (quota). pha khaåu thoâng qua 1 nhaø phaân phoái lô cuûa V thöông hieäu nöôùc ngoaøi. Thöông bie ngoaøi. - Chính ñöôïc h giôùi taïi thò tröôøng noäi ñòa. - Nguo chöa c (thieát keá maãu moát), chöa ñaùp öùng ö thò tröô Caùc chieán löôïc ST nöôùc ngoaøi cuõng nhö thò tröôøng noäi ñòa. hieän ñaïi nhaèm naâng cao chaát löôïng trong saûn phaåm. ïp S6, S7, T5: Chieán löôïc ñoäng, caùn boä quaûn lyù, ñaøo taïo Caùc chieán WT W4, T1, T5: taïo hieäp nhaát laø ñoäi nguõ nhöõng nhaø thieát keá. , T5: xaây döïng nhöõng nhaø naùy saûn xuaát nguyeân phuï lieäu deät may. ngaøy caøng gay - Keát hôïp T1, T3, S1, S2: Ñaàu tö - Keát hôïp W3, gaét treân thò tröôøng quoác teá laãn thò tröôøng noäi ñòa. chieán löôïc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu Vieät Tieán taïi thò tröôøng Chieán löôïc ñaàu tö ñaøo nguoàn nhaân löïc chuyeân ng haøng deät may VN vaãn phaûi chòu möùc thueá nhaäp khaåu cao vaø haïn cheá soá löôïng nhaäp khaåu - Do chuû yeáu laø gia coâng saûn - Keát hôïp S3, S4, S5, S6, T1, T2: Ñaàu tö coâng ngheä, trang thieát bò saûn phaåm, taêng naêng suaát lao ñoäng. - Keát hôïp W2, W5, W6, T1 Lieân doanh lieân keát ñaàu tö åm cho caùc nöôùc hoaëc xuaát ùn thöù 3 neân saûn phaåm N xuaát khaåu mang hieäu VN chöa ñöôïc - Keát hôïp S1, S2, S5, T4: Ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm vaø uy tín thöông hieäu, taïo söï khaùc bieät trong saûn phaåm vaø taêng giaù trò gia taêng - Keát hô át ñeán taïi thò tröôøng nöôùc phuû chöa kieåm soaùt aøng nhaäp laäu qua bieân àn nhaân löïc cuûa ngaønh où nôi ñaøo taïo chính qui ñaøo taïo vaø taùi ñaøo taïo löïc löôïng lao nhöõng nhaø thieát keá chuyeân nghieäp. ñ ôïc nhu caàu lao ñoäng cuûa øng. 48 CHÖÔNG 3 OÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP GOÙP PHAÀN PHAÙT TRIEÅN THM Ò TRÖÔØNG CUÛA COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN ÑEÁN NAÊM 2010 3.1 MUÏC TI Laø ñôn Nam vaø loä trình caùc giaûi phaùp taêng naêng löïc caïnh tranh cuûa Vinatex ñeán naêm 2010, Vieät Tieán cuõng ñaõ ñeà ra nhöõng muïc tieâu phaùt trieån cuûa ñôn vò mình: ñôn haøng “khoù” chaát aät Baûn …, ñaàu tö vaøo saûn xuaát vaø ngaïch xuaát khaåu. Phaán ñaáu ñaït doanh thu 5000 tyû ñoàng vaøo naêm 2010 øo taïo vaø taùi ñaøo taïo lieân tuïc nhaèm - - m ngaïch EÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY MAY VIEÄT TIEÁN TÖØ NAY ÑEÁN NAÊM 2010: vò thaønh vieân cuûa Vinatex, cuøng vôùi chieán löôïc taêng toác cuûa ngaønh deät may Vieät - Tieáp tuïc ñaàu tö coâng ngheä hieän ñaïi ñeå coù theå ñaùp öùng nhöõng löôïng cao ôû caùc thò tröôøng cao caáp: EU, Myõ, Nh khai thaùc nguoàn nguyeân phuï lieäu trong nöôùc nhaèm taêng tính chuû ñoäng trong saûn xuaát, giaûm giaù thaønh saûn phaåm. - Chieán löôïc marketing xaây döïng vaø phaùt trieån thöông hieäu taïi thò tröôøng xuaát khaåu vaø thò tröôøng noäi ñòa, ñaêng kyù thöông hieäu taïi Myõ, EU, Asean. Xaây döïng thöông hieäu Vieät Tieán trôû thaønh thöông hieäu coù ñaúng caáp taïi thò tröôøng noäi ñòa baèng nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng vöôït troäi, giaù cao, taêng tyû troïng haøng F.O.B trong toång kim - Tieáp tuïc taêng ñaàu tö cho coâng taùc thieát keá (thueâ chuyeân gia thieát keá nöôùc ngoaøi vaø caùc nhaø thieát keá treû trong nöôùc) nhaèm ña daïng hoaù saûn phaåm, nhaõn hieäu, naâng cao trình ñoä chuyeân moân cuûa löïc löôïng lao ñoäng, ña caäp nhaät nhöõng kyõ thuaät môùi, kieán thöùc môùi cho ñoäi nguõ lao ñoäng. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa: ñaàu tö xaây döïng heä thoáng phaân phoái vaø cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm taïi haàu heát caùc tænh thaønh trong caû nöôùc, taêng naêng löïc saûn xuaát haøng noäi ñòa nhaèm ñaùp öùng nhu caàu thò tröôøng. Chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu: coá gaéng taêng kim ngaïch xuaát khaåu vaø taêng tyû troïng haøng xuaát khaåu theo hình thöùc F.O.B leân 60 – 70% toång ki xuaát khaåu. 49 3.2 M 3.2.1 OÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP NHAÈM PHAÙT TRIEÅN THÒ TRÖÔØNG: Nhoùm giaûi phaùp 1: Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc äng ngaønh deät may hieän nay chuû yeáu laø ñöôïc ñaøo taïo tröïc tiLao ño eáp taïi caùc doanh nghieäp do ñaøo ta taïo taïi khoâng baøi baûn neân chaát löôïng lao ñoäng khoâng ñoàng ñeàu, naêng suaát la ñoäng c taâm. Con ng söï thaønh coâng cuûa doanh nghieäp vì con ngöôøi coù khaû eäc höôùng boä nhaân vieân trong coâng ty) nhaèm thu huùt haân t o ñoäng. eân ngaønh, tìm vaø thu soá löôïng lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo chính qui cho ngaønh quaù ít (toaøn ngaønh chæ coù 4 tröôøng ïo kyõ thuaät may, haøng naêm chæ coù khoaûng 2000 lao ñoäng ñöôïc ñaøo taïo). Vieäc ñaøo caùc doanh nghieäp o ñoäng khoâng cao. Ñoàng thôøi, vôùi tình traïng bieán ñoäng vaø söï thieáu huït löôïng lao où tay ngheà taïi doanh nghieäp laø vaán ñeà quan troïng haøng ñaàu maø Vieät Tieán quan öôøi luoân laø yeáu toá quyeát ñònh naêng saùng taïo vaø laøm chuû coâng ngheä kyõ thuaät. Do vaäy, ñeå ñaûm baûo nguoàn nhaân löïc cho söï phaùt trieån trong nhöõng naêm tôùi, Vieät Tieán caàn: - Aùp duïng moâ hình quaûn lyù hieän ñaïi phuø hôïp naâng cao hieäu quaû cuûa vieäc ñieàu haønh, taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát, caïnh tranh laønh maïnh giöõa caùc nhaân vieân, caùn boä vôùi nhau ñeå tìm vaø phaùt huy heát ñieåm maïnh cuûa moãi nhaân vieân. - Chuù troïng söû duïng ñoäi nguõ caùc chuyeân gia kyõ thuaät chuyeân ngaønh trong vi daãn nhöõng kyõ thuaät môùi, daïy vaø ñaøo taïo, taùi ñaøo taïo lieân tuïc cho ñoäi nguõ coâng nhaân lao ñoäng nhaát laø khi coâng ngheä thay ñoåi nhaèm giöõ vöõng theá caïnh tranh. - Xaây döïng qui cheá veà tuyeån duïng, ñaøo taïo chuyeân moân trong vaø ngoaøi nöôùc cho ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, caùn boä kyõ thuaät, caùn boä thieát keá nhaèm naâng cao hieäu quaû saùng taïo vaø ñieàu haønh. Coù cheá ñoä tieàn löông, thöôûng hôïp lyù (nhaát laø chính saùch thöôûng saùng kieán, thöôûng naêng suaát cho toaøn n aøi vaø oån ñònh löïc löôïng la - Coù keá hoaïch thueâ chuyeân gia thieát keá nöôùc ngoaøi nhaèm ñaøo taïo löïc löôïng caùn boä thieát keá chuyeân nghieäp, naâng cao khaû naêng saùng taïo maãu moát cho ñoäi nguõ caùn boä thieát keá hieän taïi. - Ñaàu tö cho coâng taùc phaùt hieän nhaân taøi thoâng qua vieäc taøi trôï hoïc boång cho nhöõng sinh vieân chuyeân ngaønh xuaát saéc taïi caùc tröôøng kyõ thuaät chuy 50 Thöïc h löôïng löôïng thôøi naâng cao tính chuyeân nghieäp cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân, taïo moâi tröôøng laøm vieäc toát ñeå nha 3.2.2 huùt nguoàn nhaân löïc töø caùc vieän, tröôøng thuoäc Vinatex nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng cuûa löïc löôïng lao ñoäng môùi. ieän nhöõng giaûi phaùp treân seõ khaéc phuïc ñöôïc nhöõng ñieåm yeáu veà chaát löôïng vaø soá cuûa löïc löôïng lao ñoäng, caùn boä quaûn lyù hieän taïi vaø töông lai. Nhaèm ñaûm baûo veà soá vaø chaát löôïng nguoàn lao ñoäng theo chieán löôïc phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Ñoàng ân vieân phaùt huy naêng löïc cuûa mình vaø gaén boù vôùi doanh nghieäp. Nhoùm giaûi phaùp 2: giaûi phaùp marketing hoãn hôïp vôùi chieán löôïc taêng toác phaùt trieån cuûa ngaønh vaø loä trình taêng naêng löïc caïnh tranh natex, Vieät Tieán cuõng chuù troïng ñeán vieäc xaây döïng chieán löôïc ñeå phaùt trieån phuø ùi muïc tieâu chung cuûa ngaønh. Ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc treân thò tröôøng quoác teá, nhöõng noã löïc cuûa Chính Phuû ñeå nhanh choùng gia nhaäp WTO, nhöõng c Cuøng cuûa Vi hôïp vô ngoaøi hính saùch öu ñaõi h tranh c 3.2.2.1 Xuaát p may xuaát khaåu cuûa Vieät Nam laø gia coâng c 2004 l USD), vaø pha hieäu Vieät Tieán caàn thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp: - p aùt trieån ngaønh … thì baûn thaân moãi doanh nghieäp cuõng phaûi töï naâng cao möùc caïnh uûa mình baèng nhöõng giaûi phaùp cuï theå. Veà saûn phaåm: haùt töø thöïc teá laø haàu heát caùc saûn phaåm deät ho caùc coâng ty lôùn, phuï thuoäc ñeán treân 70% nguyeân phuï lieäu nhaäp khaåu (trong naêm öôïng vaûi nhaäp khaåu caû nöôùc laø 1.913 tyû USD, phuï lieäu nhaäp khaåu khoaûng 2.216 tyû tyû leä xuaát khaåu theo hình thöùc F.O.B hieän chæ chieám treân 30%. Ñeå taêng lôïi nhuaän ùt trieån thöông - Xaùc ñònh saûn phaåm chuû löïc vaø thò tröôøng chính cuûa mình ñeå coù chieán löôïc ñaàu tö coâng ngheä vaø chieán löôïc tieáp thò saûn phaåm phuø hôïp. Treân cô sôû ñoù coâng ty caàn tích cöïc ñoåi môùi coâng ngheä, cuûng coá vaø môû roäng hoaït ñoäng saûn xuaát. Coâng ty May Vieät Tieán caàn nhanh choùng caûi tieán vaø ña daïng hoaù maãu maõ saûn phaåm, chuù troïng löïa choïn nhöõng thò tröôøng phi haïn ngaïch ñeå taäp trung saûn xuaát nhaèm taêng soá löôïng saûn xuaát. Söû duïng giaûi phaùp coâng ngheä thoâng tin chuyeân duïng cho may coâng nghieäp nhaèm tìm ra nhöõng ñieåm yeáu ôû caùc khaâu trong qui trình taïo ra “thôøi gian cheát” ñeå taêng 51 ng kòp thôøi ñuùng ñuû soá löôïng, chaát - æ, loãi vaûi …. nghieäp nhaèm ña daïng hoaù saûn phaåm, taïo ra nhieàu chuûng aïi sa ôùi phuø hôïp vôùi nhieàu löùa tuoåi nhaát laø löùa tuoåi “teen”, thôøi trang naêng suaát lao ñoäng, tìm ra loãi saûn phaåm ngay treân daây chuyeàn ñeå coù nhöõng giaûi phaùp hieäu chænh kòp thôøi nhaèm ñaûm baûo söï ñoàng ñeàu cuûa chaát löôïng saûn phaåm. Taêng naêng suaát lao ñoäng ñeå ñaûm baûo ñaùp öù löôïng saûn phaåm vaø thôøi gian giao haøng theo qui ñònh cuûa khaùch haøng. Aùp duïng heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo tieâu chuaån quoác teá: ISO 14000, SA 8000 WRAP ñaûm baûo quaûn lyù chaët cheõ chaát löôïng töø khaâu ñaàu tieân ñeán khaâu cuoái cuøng cuûa qui trình saûn xuaát nhaèm haïn cheá ñeán möùc toái thieåu nhöõng sai soùt coù theå xaûy ra treân saûn phaåm: loãi ch - Taäp trung nghieân cöùu saûn xuaát caùc saûn phaåm trung cao caáp ôû caùc thò tröôøng khoù, caùc saûn phaåm khoâng aùp ñaët haïn ngaïch taïi thò tröôøng lôùn (Myõ, EU), thò tröôøng phi haïn ngaïch nhaèm traùnh caïnh tranh ñoái ñaàu tröïc tieáp veà giaù caû vôùi caùc saûn phaåm cuûa Trung Quoác. - Taùch phoøng thieát keá taïo maãu töø phoøng kinh doanh thaønh phoøng thieát keá, ñaàu tö cho coâng taùc thieát keá chuyeân lo ûn phaåm m nam nöõ treû …. Taêng cöôøng ñaàu tö cho coâng taùc thieát keá maãu, ñaàu tö vaøo heä thoáng chöông trình maùy tính trôï giuùp thieát keá vaø saûn xuaát coâng ngheä CAD-CAM, ñaëc bieät chuù troïng söû duïng nguoàn nguyeân lieäu trong nöôùc hieän coù vôùi möùc giaù caïnh tranh. Tham gia vaøo sieâu thò deät may – cung öùng nguyeân phuï lieäu (KCN Long Vieät, Ñöùc Hoaø, Long An) nhaèm taêng tính chuû ñoäng trong vieäc cung öùng nguoàn nguyeân phuï lieäu may maëc. Ñoàng thôøi, chuù troïng ñeán tính ñoäc ñaùo cuûa caùc chaát lieäu vaûi truyeàn thoáng: thoå caåm, saûn phaåm theâu tay, ñan, ren hoaëc nhöõng saûn phaån chaát lieäu hieän ñaïi mang tính soâi noåi treû trung: chaát lieäu sôïi pha töï nhieân, chaát lieäu cotton 100% ñeå taêng tính haáp daãn rieâng bieät cho saûn phaåm. - Bao bì ñoùng goùi, nhaõn maùc, nhaõn ñeo treân caùc saûn phaåm may maëc laø nhöõng coâng cuï maø doanh nghieäp duøng ñeå giôùi thieäu vaø höôùng daãn nhöõng thoâng tin veà saûn phaåm ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng. Bao bì ñoùng goùi saûn phaåm phaûi ñöôïc thieát keá phuø hôïp, loâi 52 m veà naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng vaø ûn pha tröôøng môùi, ta ñoái vôù 3.2.2.2 Giaù ca nhaát la cuûa Vi duïng ñ öôùc coù suaát th doanh may n nhö th caàu cuûa khaùch haøng nöôùc ngo . löôïng phaûi n nöôùc t thaønh Moät n ñoäng t phaåm Ñe ên - hôïp duøng cho saûn xuaát hoaëc tham gia vaøo caùc chuoãi lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp cuoán söï toø moø cuûa ngöôøi söû duïng, tieän ích, baûo quaûn haøng hoaù trong quaù trình vaän chuyeån saûn phaåm…. Caùc giaûi phaùp treân nhaèm khaéc phuïc nhöôïc ñieå kieåu daùng maãu maõ saûn phaåm ñoàng thôøi naém cô hoäi veà thò tröôøng nhaèm phaùt trieån sa åm môùi, hoaøn thieän saûn phaåm hieän coù ñeå nhanh choùng phaùt trieån vaø môû roäng thò . Ñaàu tö cho coâng taùc thieát keá, chuù troïng ñeán tính ñoäc ñaùo rieâng coù cuûa saûn phaåm êng giaù trò gia taêng trong saûn phaåm, haáp daãn khaùch haøng söû duïng saûn phaåm nhaát laø i saûn phaåm cao caáp. Giaù caû: ùc saûn phaåm may maëc cuûa Vieät Nam thöôøng ôû möùc cao hôn so vôùi caùc ñoái thuû khaùc ø so vôùi Trung Quoác. Nguyeân nhaân chính cuûa vieäc giaù cao laø do saûn phaåm may maëc eät Nam phuï thuoäc quaù lôùn vaøo nguoàn nguyeân phuï lieäu cuûa nöôùc ngoaøi maø chöa söû öôïc nguyeân lieäu trong nöôùc. Keå caû ñoái vôùi nguyeân lieäu boâng xô, Vieät Nam laø n ñieàu kieän töï nhieân ñeå troàng boâng, nhöng dieän tích troàng boâng hieän nay quaù ít, naêng aáp daãn ñeán giaù baùn cao hôn giaù boâng treân thò tröôøng theá giôùi daãn ñeán tình traïng caùc nghieäp deät phaûi nhaäp boâng töø nöôùc ngoaøi. Vaûi deät ra chöa ñaùp öùng nhu caàu cuûa haát laø may xuaát khaåu do coâng ngheä deät nhuoäm, nhaát laø khaâu in hoa leân vaûi keùm vaø eá caùc doanh nghieäp may laïi phaûi nhaäp vaûi theo yeâu aøi Beân caïnh ñoù, nguoàn phuï lieäu chöa ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc vaø naêng suaát laãn chaát thaáp … theá laø haàu nhö taát caû caùc nguyeân phuï lieäu phuïc vuï cho may xuaát khaåu ñeàu haäp khaåu töø nöôùc ngoaøi laøm cho giaù thaønh saûn phaåm taêng cao hôn. (Trung Quoác laø öï chuû hoaøn toaøn veà nguoàn nguyeân phuï lieäu phuïc vuï cho may xuaát khaåu neân giaù thaáp). guyeân nhaân nöõa laøm cho haøng may maëc Vieät Nam coù giaù cao laø do naêng suaát lao haáp, chi phí tieàn löông cao hôn so vôùi caùc ñoái thuû… tính caïnh tranh veà giaù cuûa saûn Vieät Nam thaáp hôn so vôùi caùc nöôùc khaùc. å ta g khaû naêng caïnh tranh veà giaù trong saûn phaåm cuûa mình, Vieät Tieán caàn thöïc hieän: Lieân keát vôùi nhöõng nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñeå coù ñöôïc nhöõng nguoàn phuï lieäu phuø 53 g nöôùc seõ thaáp hôn so vôùi nhaäp töø nöôùc ngoaøi. ûi phaùp veà hoaøn thieän qui trình saûn xuaát, söû duïng giaûi phaùp veà phaûi choïn löïa thaät kyõ khuùc thò tröôøng, saûn phaåm eäu trong nöôùc nhaèm ñaûm baûo trong nöôùc nhaèm chuû ñoäng hôn veà nguoàn nguyeân phuï lieäu, giaù thaønh cuûa caùc nguyeân phuï lieäu saûn xuaát tron - Tham gia vaøo sieâu thò deät may – cung öùng nguyeân phuï lieäu nhaèm tìm kieám nguoàn nguyeân phuï lieäu oån ñònh chaát löôïng vaø giaù reû töø caùc nöôùc: Hoàng Koâng, Singapore.., deã daøng tìm kieám ñöôïc nhöõng ñoái taùc toát nhaèm giaûm giaù nguyeân lieäu ñaàu vaøo. Taêng tyû leä cung öùng trong noäi boä cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân Vinatex cuõng laø moät giaûi phaùp nhaèm chuû ñoäng trong nguoàn nguyeân lieäu ñaàu vaøo vaø giaûm giaù thaønh. - Cuøng vôùi nhöõng gia coâng ngheä thoâng tin chuyeân ngaønh, aùp duïng caùc qui trình quaûn lyù tieâu chuaån quoác teá …. laø nhöõng giaûi phaùp nhaèm taêng naêng suaát lao ñoäng, ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm haïn cheá caùc saûn phaåm loãi, hö hoûng. Ñaây chính laø nhöõng giaûi phaùp nhaèm giaûm giaù thaønh saûn phaåm may maëc cuûa doanh nghieäp. - Lieân keát vôùi caùc nhaø saûn xuaát coù thöông hieäu noåi tieáng nöôùc ngoaøi ñeå söû duïng thöông hieäu saûn phaåm cuûa hoï nhaèm coù theå ñònh giaù saûn phaåm cao hôn so vôùi giaù trò cuûa saûn phaåm neáu mang thöông hieäu cuûa doanh nghieäp, ñoàng thôøi vaãn ñaûm baûo tính caïnh tranh veà giaù khi so vôùi saûn phaåm goác töø nhaø saûn xuaát nöôùc ngoaøi saûn xuaát. Vôùi giaûi phaùp naøy thì ngöôøi tieâu duøng treân thò tröôøng seõ chæ bieát ñeán nhaø saûn xuaát nöôùc ngoaøi vaø thöông hieäu cuûa Vieät Tieán seõ khoâng ñöôïc hoï bieát ñeán treân thò tröôøng xuaát khaåu. Do vaäy, caàn muoán phaùt trieån vaøo khuùc thò tröôøng ñoù ñeå coù theå phaùt trieån ñöôïc thò tröôøng. - Ñeå caïnh tranh vôùi caùc saûn phaåm cuøng loaïi treân thò tröôøng, nhaát laø ôû thò tröôøng xuaát khaåu giaù caû saûn phaåm caàn phaûi ñöôïc xem xeùt raát caån troïng do Luaät thueá choáng baùn phaù giaù cuûa caùc nöôùc thöôøng chuù yù ñeán caùc saûn phaåm cuûa Vieät Nam duø Vieät Nam vaãn coøn bò aùp ñaët haïn ngaïch. Khaéc phuïc tính thuï ñoäng vaø giaù cao trong vieäc phuï thuoäc vaøo nguyeân phuï lieäu nhaäp khaåu töø nöôùc ngoaøi, tìm kieám vaø khai thaùc nguoàn nguyeân phuï li hieäu quaû ñoàng boä cuûa caùc doanh nghieäp trong ngaønh (deät, sôïi, nhuoäm, …). Vieäc aùp duïng 54 - 15% nhö hieän nay. Ño ô cho ca trieån h cuõng k thoáng nöôùc x thò tröô án khaû naêng xoay chuyeån tình huoáng khi coù söï coá a may V coù saün laäp heä Ñoái vô khaép c ùi nhöõng ñaïi lyù baùn sæ, cöûa haøn g ñaûm b maø Vi nhaèm ñaùp öùn Hieän t töï toå c i thieäu saûn phaåm do n khoâng phaân p Ñeå xaâ - g xuaát khaåu, tröôùc tieân laø taïi thò tröôøng Myõ caùc giaûi phaùp treân seõ goùp phaàn laøm taêng tính chuû ñoäng trong hoaït ñoäng saûn xuaát, ñaûm baûo giao haøng ñuùng heïn vaø giaù thaønh saûn phaåm seõ giaûm ñöôïc khoaûng 10 3.2.2.3 Phaân phoái: ái v ùi thò tröôøng xuaát khaåu: do caùc saûn phaåm xuaát khaåu chuû yeáu theo hình thöùc gia coâng ùc haõng noåi tieáng hoaëc ñöôïc xuaát khaåu qua caùc coâng ty trung gian neân coâng taùc phaùt eä thoáng phaân phoái cuûa caùc coâng ty may Vieät Nam coøn nhieàu baát caäp, Vieät Tieán hoâng laø tröôøng hôïp ngoaïi leä. Haàu heát caùc doanh nghieäp chöa thieát laäp ñöôïc heä thoâng tin thò tröôøng thoâng qua caùc keânh phaân phoái, caùc ñaïi dieän thöông maïi ôû caùc uaát khaåu. Ñieàu naøy ñaõ laøm aûnh höôûng raát lôùn ñeán vieäc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin øng cuûa doanh nghieäp, aûnh höôûng ñe ho ëc khaû naêng caïnh tranh cuûa doanh nghieäp. Do chöa ñuû löïc caùc doanh nghieäp deät ieät Nam hieän chæ laøm theo nhöõng maãu maõ cuûa khaùch haøng, saûn xuaát theo ñôn haøng maø chöa tieán haønh nghieân cöùu, phaân tích vaø ñaùnh giaù thò tröôøng xuaát khaåu ñeå thieát thoáng keânh phaân phoái phuø hôïp. ùi thò tröôøng noäi ñòa: thöïc hieän hình thöùc baùn haøng thoâng qua heä thoáng ñaïi lyù roäng aû nöôùc, söû duïng heä thoáng keânh phaân phoái hoãn hôïp vô g iôùi thieäu saûn phaåm, ñaïi lyù baùn leû … vôùi giaù baùn ñöôïc qui ñònh ngay treân saûn phaåm aûo saûn phaåm ñöôïc baùn ñuùng giaù qui ñònh. Chính nhôø heä thoáng keânh phaân phoái naøy eät Tieán ñaõ thieát laäp heä thoáng thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin thò tröôøng, khaùch haøng ñieàu chænh vaø cung caáp nhöõng saûn phaåm phuø hôïp vôùi töøng phaân khuùc thò tröôøng, g yeâu caàu cuûa khaùch haøng noäi ñòa. aïi ôû nöôùc ta chöa coù nhöõng coâng ty phaân phoái coù taàm côõ, ña soá caùc coâng ty deät may höùc tieâu thuï saûn phaåm thoâng qua caùc heä thoáng ñaïi lyù, cöûa haøng giôù ñô vò töï toå chöùc vaø quaûn lyù. Vôùi caùch toå chöùc nhö treân vieäc phaân phoái saûn phaåm ñaït hieäu quaû cao, maïng löôùi phaân phoái khoâng roäng do chi phí ñaàu tö cho heä thoáng hoái khaù lôùn: heä thoáng cöûa haøng ñaïi lyù, kho baõi, vaän chuyeån,… y döïng heä thoáng phaân phoái hieäu quaû, Vieät Tieán caàn thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp sau: Xaây döïng chuoãi cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm, caùc ñaïi lyù baùn saûn phaåm mang thöông hieäu Vieät Tieán ôû taïi thò tröôøn 55 ï deät may uoác t g trình xuùc tieán thöông maïi cuûa Chính Phuû nhaèm nghieân cöùu thò øng giôùi thieäu saûn - do hieän Vieät Tieán thöïc hieän hình thöùc mua ñöùt vôùi caùc nhaèm ñaûm baûo thôøi gian giao haøng nhanh choùng, thieát laäp caùc moái quan heä gaén boù vôùi khaùch haøng vaø taïo cô sôû cho vieäc thieát laäp heä thoáng keânh phaân phoái taïi thò tröôøng naøy. Ñoàng thôøi, hieän taïi vaãn duy trì vieäc lieân keát vôùi caùc nhaø saûn xuaát lôùn hoaëc caùc nhaø phaân phoái cuûa nöôùc ngoaøi ñeå söû duïng heä thoáng phaân phoái saün coù cuûa hoï ñeå ñöa saûn phaåm vaøo thò tröôøng. - Tham gia caùc chöông trình khaûo saùt thò tröôøng, tham gia trieån laõm hoäi chô q eá, caùc chöôn tröôøng vaø tìm kieám khaùch haøng tröïc tieáp, taêng tyû troïng haøng xuaát khaåu theo phöông thöùc F.O.B. Hoaëc söû duïng caùc tieän ích cuûa coâng ngheä thoâng tin tham gia vaøo “chôï aûo”: Sieâu thò deät may ñieän töû, baùn haøng qua maïng internet – ñaây coù theå laø nôi xuùc tieán thöông maïi höõu hieäu cho doanh nghieäp. - Taïo döïng hình aûnh cuûa Coâng ty vôùi ngöôøi tieâu duøng thoâng qua caùc moái quan heä toát ñeïp giöõa coâng ty vôùi caùc ñoái taùc: laø nhöõng nhaø saûn xuaát coù uy tín hoaëc nhöõng nhaø phaân phoái lôùn, caùc taäp ñoaøn deät may quoác teá ñeå giôùi thieäu saûn phaåm cuûa Vieät Tieán ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng taïi caùc thò tröôøng xuaát khaåu. Ñoàng thôøi xaây döïng chieán löôïc nhaèm giôùi thieäu hình aûnh coâng ty, naêng löïc saûn xuaát, giôùi thieäu saûn phaåm, … ñeå taïo döïng hình aûnh cuûa Vieät Tieán thoâng qua caùc chuoãi cöûa ha phaåm cuûa Vieät Tieán taïi thò tröôøng noäi ñòa vaø thò tröôøng xuaát khaåu. Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa: ñaïi lyù vaø khoâng ñöôïc choïn maøu saûn phaåm trong thuøng ñoùng goùi saün ñaõ gaây nhieàu khoù khaên cho caùc ñaïi lyù khi tieâu thuï moät soá saûn phaåm coù maøu saéc khoâng phuø hôïp. Vì vaäy, Vieät Tieán neân aùp duïng hình thöùc baùn haøng coù ñoåi traû ñoái vôùi nhöõng saûn phaåm baùn chaäm, töø ñoù naém thoâng tin thò tröôøng vaø nhu caàu khaùch haøng ñeå coù keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh phuø hôïp. Xaây döïng thöông hieäu vaø hình aûnh cuûa coâng ty thoâng qua heä thoáng ñaïi lyù vaø caùc cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm trong vaø ngoaøi nöôùc nhaèm taïo nieàm tin vaø söï gaén boù cuûa khaùch haøng ñoái vôùi caùc saûn phaåm deät may cuûa coâng ty nhaát laø ñoái vôùi thò tröôøng xuaát khaåu. Ñoàng thôøi, thoâng qua heä thoáng phaân phoái môû roäng nhö giaûi phaùp thì Vieät Tieán seõ thu thaäp ñöôïc nhieàu 56 aøng. 3.2.2.4 Vieäc x doanh ñaëc bi yeâu ca trang. doanh phaåm, caùc ho ñeå thoâng qua ñoù caùc o quan, n Ñeå chu thoâng tin veà thò tröôøng maø hieän nay coâng ty ñang thieáu ñeå hoaøn thieän saûn phaåm vaø caùc dòch vuï khaùc cuûa mình nhaèm thoaû maõn ngaøy caøng cao nhu caàu cuûa khaùch h Chieâu thò: aâm nhaäp vaø môû roäng thò tröôøng cuûa ngaønh deät may vaãn nhieàu höùa heïn, neáu caùc nghieäp ngaønh deät may ñöôïc hoã trôï trong vieäc tìm hieåu thò tröôøng. Coâng taùc tieáp thò eät quan troïng ñoái vôùi caùc saûn phaåm deät may, bôûi ñaëc ñieåm cuûa nhoùm haøng naøy laø àu veà söï phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån xaõ hoäi, truyeàn thoáng vaên hoùa, xu höôùng thôøi Caùc hoaït ñoäng tìm hieåu thò tröôøng thöôøng vöôït quaù khaû naêng taøi chính cuûa caùc nghieäp. Vì vaäy hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc xuùc tieán thöông maïi ñeå giôùi thieäu saûn cung caáp thoâng tin veà thò tröôøng cho caùc doanh nghieäp voâ cuøng caàn thieát. Trong aït ñoäng naøy, vai troø cuûa caùc tham taùn thöông maïi raát quan troïng, d anh nghieäp coù theå naém baét kòp thôøi caùc thay ñoåi veà giaù caû, tyû giaù, qui ñònh haûi höõng chính saùch thöông maïi, ñaàu tö... cuûa caùc nöôùc nhaäp khaåu. yeân nghieäp hoaù caùc hoaït ñoäng tieáp thò cuûa ñôn vò caàn thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp: Œ Xaây döïng thöông hieäu: nay thöông hieäu ñang ñöôïc caùc doanh nghieäp quan taâm chuù yù ñeán raát nhieàu ngay caû höõng doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Ngöôøi ta noùi ñeán thöông hieäu nhö laø yeáu toá soáng ái vôùi doanh nghieäp, ñaëc bieät trong ñieàu kieän hoäi nha Ngaøy ñoù laø n coøn ño äp kinh teá quoác teá vaø khu vöïc nga c nghieäp chæ ñeå baùn saûn phaåm maø marketing laø toaøn boä nhöõng noã löïa ñeå duy trì, môû roäng vaø phaùt trie n tính sa phaåm… Vieäc ñ sean laø böôùc khôûi ñaàu cho chi - ham gia thò tröôøng vôùi nhöõng boä söu øy aøng saâu roäng. Thöông hieäu ñöôïc coi laø moät taøi saûn voâ hình raát coù giaù trò cuûa doanh do quan nieäm veà marketing ñang ñöôïc daàn thay ñoåi. Marketing ngaøy nay khoâng ån hoùm khaùch haøng muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. Hoaït ñoäng marketing hieän ñaïi ñoøi hoûi ùng taïo, bieát tìm ra söï khaùc bieät, bieát phaùt hieän caùi môùi töø nhieàu khía caïnh cuûa saûn ñeå taïo neân giaù trò taêng theâm cho saûn phaåm vaø thoaû maõn nhu caàu cuûa khaùch haøng. aêng kyù baûo hoä thöông hieäu taïi thò tröôøng Myõ, 6 nöôùc A eán löôïc xaây döïng thöông hieäu cuûa Vieät Tieán taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Vieäc xaây döïng thöông hieäu baét ñaàu töø vieäc thieát keá caùc boä söu taäp mang thöông hieäu Vieät Tieán nhö hieän nay Vieät Tieán ñang t 57 - haåm cao caáp naøy vôùi nhöõng saûn phaåm trung bình khaùc - - - Œ T taäp thôøi trang daønh cho löùa tuoåi thanh nieân vôùi nhöõng thöông hieäu T-up, Vee Sendy, Vie Laross. Tröôùc tieân ñaùp öùng cho thò tröôøng noäi ñòa, tieán tôùi chaøo haøng cho thò tröôøng xuaát khaåu, ñoàng thôøi thieát keá theâm moät soá boä söu taäp môùi phuø hôïp vôùi thò hieáu cuûa caùc thò tröôøng xuaát khaåu chính vôùi thöông hieäu Vieät Tieán ñeå chaøo haøng vaø baùn thöû nghieäm taïi caùc cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm taïi Myõ vaø caùc nöôùc Asean. Hoaëc thoâng qua heä thoáng phaân phoái cuûa caùc coâng ty phaân phoái lôùn nhaèm giôùi thieäu caùc boä söu taäp thieát keá mang thöông hieäu “Vieät Tieán”. Thöïc hieän vieäc ñònh vò nhaõn hieäu theo töøng phaân khuùc thò tröôøng, töøng nhoùm chuûng loaïi saûn phaåm. Xaây döïng thöông hieäu theo doøng saûn phaåm ñeå phaân loaïi giuùp cho ngöôøi tieâu duøng coù theå caûm nhaän ñöôïc “söï ñöôïc toân troïng” khi söû duïng caùc saûn phaåm cao caáp. Nhö hieän nay, Vieät Tieán ñaõ saûn xuaát doøng saûn phaåm sômi nam cao caáp vôùi möùc giaù töø 800.000 – 1.000.000 ñ/saûn phaåm, nhöng ngöôøi tieâu duøng chöa theå phaân bieät ñöôïc saûn p (treân tuùi aùo ñeàu coù theâu chöõ V – logo cuûa Vieät Tieán) Söû duïng ñoàng boä caùc giaûi phaùp veà saûn phaåm (chaát löôïng, kieåu daùng, maãu maõ), heä thoáng phaân phoái, giaù caû, thôøi gian giao haøng … nhaèm taïo uy tín cuûa thöông hieäu ñoái vôùi khaùch haøng. Coù chieán löôïc ñaàu tö thoaû ñaùng cho coâng taùc tuyeân truyeàn quaûng baù saûn phaåm taïi caùc Hoäi chôï thôøi trang chuyeân nghieäp: Hoäi chôï VFF, Hoäi chôï Haøng Vieät Nam chaát löôïng cao, giôùi thieäu thöông hieäu Vieät, Hoäi chôï trieån laõm quoác teá caùc saûn phaåm may maëc taïi nöôùc ngoaøi: Ñöùc, Myõ … Quaù trình xaây döïng thöông hieäu phaûi song song vôùi quaù trình baûo veä thöông hieäu, vì thöông hieäu cuûa doanh nghieäp gaén lieàn vôùi nhöõng cam keát cuûa doanh nghieäp vôùi khaùch haøng veà chaát löôïng, dòch vuï saûn phaåm. ieáp thò: - Tieáp thò qua maïng internet: thöông maïi ñieän töû ngaøy caøng phaùt trieån hoã trôï cho caùc doanh nghieäp tieáp caän nhanh choùng vôùi thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc moät caùch deã daøng, tieát kieäm chi phí nhaát. Tham gia vaøo hoaït ñoäng cuûa Chôï aûo – sieâu thò deät 58 may ñieän töû vôùi haøng traêm chuûng loaïi saûn phaåm: saûn phaåm may maëc saün, nguyeân phuï lieäu, thieát bò phuï tuøng vaø hoaù chaát ngaønh deät may seõ laø nôi xuùc tieán thöông maïi höõu hieäu cho Vieät Tieán ñaëc bieät laø trong lónh vöïc xuaát khaåu vaø marketing toaøn caàu. (www.sieuthidetmayvietnam.com vaø www.vietnamtextileplaza.com). Hoaøn thieän vaø naâng cao chaát löôïng website cuûa doanh nghieäp, Coâng ty May Vieät Tieán caàn thieát keá khoa hoïc hôn nhaèm taïo aán töôïng vaø söï thích thuù muoán xem cuûa ngöôøi ñoïc. Caàn giôùi thieäu nhieàu thoâng tin veà doanh nghieäp, veà saûn phaåm vaø nhöõng boä söu taäp thieát keá môùi cuûa mình. Ñeå laøm ñöôïc coâng vieäc naøy, Vieät Tieán caàn taùch boä phaän marketing ra khoûi phoøng kinh doanh maø laäp thaønh moät phoøng rieâng ñeå hoaït ñoäng hieäu quaû hôn. Tieáp thò tröïc tieáp thò tröôøng: thoâng qua caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi cuûa Chính Phuû vaø caùc ñòa phöông trong nöôùc hoaëc doanh nghieäp töï toå chöùc caùc chöông trình khaûo saùt vaø tìm kieám khaùch haøng taïi thò tröôøng xuaát khaåu vaø thò tröôøng noäi ñòa. ÔÛ caùc thò tröôøng xuaát khaåu, thoâng thöôøng chaát löôïng saûn phaåm cuûa hoï thöôøng ñöôïc tieâu chuaån hoaù vaø coâng nghieäp deät may cuûa hoï chöa bieát nhieàu veà tieâu chuaån chaát löôïng saûn phaåm may maëc cuûa Vieät N - am. Vì vaäy, thoâng qua caùc chöông trình ï veà thoâng tin cuûa Hieäp hoäi deät may Vieät Nam (Vitas), treân vaø qua caùc cöûa haøng giôùi thieäu saûn phaåm cuûa mình, Vieät Tieán caàn chuù troïng giôùi thieäu (coâng boá) chaát löôïng saûn phaåm cuûa mình ñeán vôùi caùc khaùch haøng. Chuù troïng ñeán vieäc tìm kieám söï hoã trôï cuûa caùc tham taùn thöông maïi cuûa Vieät Nam ñaët taïi caùc nöôùc, söï hoã trô Vinatex vaø söï giuùp ñôõ cuûa coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi caùc nöôùc, nhaát laø taïi thò tröôøng Myõ, EU. - Tieáp thò thoâng qua caùc hoäi chôï trieån laõm, caùc chöông trình quaûng baù thöông hieäu: ñoái vôùi ngaønh deät may, haøng naêm ôû caùc nöôùc Ñöùc, Myõ, Hoàng Koâng ñeàu toå chöùc raát nhieàu cuoäc trieån laõm veà thôøi trang, saûn phaåm hay thieát bò phuï tuøng, nguyeân phuï lieäu cuûa ngaønh. Ñaây chính laø nhöõng cô hoäi toát ñeå caùc doanh nghieäp coù ñieàu kieän hoïc hoûi, tieáp xuùc vôùi caùc coâng ty saûn xuaát, phaân phoái haøng ñaàu theá giôùi veà lónh vöïc deät may vaø ñaây cuõng chính laø cô hoäi toát nhaát ñeå doanh nghieäp tìm kieám caùc ñoái taùc 59 h tham döï hoäi chôï trieån laõm. hôïp cuûa g chæ ñôn thuaàn ñöôïc phaân bieät ñoái vôùi caùc phaân khuùc thò tröôøng ñeå mang laïi giaù trò gia taêng khaùch haøng nhaèm taïo thöông maïi veà mua baùn phaân phoái saûn phaåm cuûa doanh nghieäp hoaëc cung caáp nguyeân phuï lieäu, thieát bò phuï tuøng chuyeân ngaønh … Ñoàng thôøi, thoâng qua vieäc tham gia caùc cuoäc trieån laõm trong vaø ngoaøi nöôùc doanh nghieäp cuõng ñaõ töï giôùi thieäu mình vôùi caùc khaùch haøng: thöông hieäu, saûn phaåm, naêng löïc saûn xuaát kinh doanh, … Do coù quaù nhieàu caùc chöông trình toå chöùc hoäi chôï trieãn laõm, ñeå ñaït hieäu quaû toát Vieät Tieán caàn chuù troïng choïn löïa chöông trình Hoäi chôï coù uy tín (VFF, Haøng VNCLC, caùc chöông trình dieãn thôøi trang toaøn quoác vaø quoác teá, hoäi chôï thôøi trang quoác teá, …). Beân caïnh ñoù coâng taùc toå chöùc chöông trình tham döï cuõng raát quan troïng: vieäc thieát keá gian haøng gaây aán töôïng toát vôùi khaùch haøng, chuaån bò caùc boä söu taäp thieát keá phuø hôïp vôùi chöông trình bieåu dieãn thôøi trang hoaëc tröng baøy saûn phaåm phuø hôïp vôùi noäi dung cuûa chöông trình hoäi chôï chung vaø nhoùm khaùch haøng tham döï, chuaån bò catalogue, hình aûnh giôùi thieäu veà doanh nghieäp, caùn boä nhaân vieân chuyeân nghieäp tham döï … nhaèm tìm kieám ñöôïc nhieàu hôïp ñoàng kinh doanh trong quaù trìn Toå chöùc vaø tham gia caùc chöông trình bieåu dieãn thôøi trang, khuyeán khích nhaân vieân thieát keá tham döï vaøo caùc kyø thi thieát keá chuyeân nghieäp toaøn quoác nhaèm vöøa thu huùt vaø ñaøo taïo ñoäi nguõ nhaân vieân thieát keá, vöøa giôùi thieäu nhöõng boä söu taäp môùi cuûa mình ñeán vôùi khaùch haøng. Theo quan nieäm Marketing hieän ñaïi, moät saûn phaåm gaàn nhö luoân luoân laø söï keát nhöõng thöù voâ hình vaø höõu hình. Moät saûn phaåm cuï theå khoân vaø ño löôøng ñöôïc bôûi kieåu daùng, kích thöôùc, maøu saéc, chaát lieäu…. maø noù coøn laø bieåu töôïng theå hieän ñòa vò, thò hieáu, ñaúng caáp, söï thaønh ñaït, khaùt voïng…. vaø thaäm chí coøn laø “söï khoân ngoan” cuûa ngöôøi söû duïng. Do ñoù, giaù trò cuûa moät saûn phaåm ngaøy nay khoâng chæ ñöôïc nhìn nhaän vaø ñaùnh giaù bôûi nhöõng yeáu toá höõu hình (vaät chaát, giaù caû….) maø coøn ñöôïc ño löôøng vaø ñaùnh giaù bôûi nhöõng yeáu toá voâ hình khaùc. Noùi khaùc ñi, giaù trò gia taêng ngoaïi sinh cuûa saûn phaåm laø moät thaønh phaàn quan troïng ñeå saûn phaåm ñöôïc löïa choïn söû duïng. Vì theá, doanh nghieäp phaûi bieát phaân ñònh ñöôïc caùc tính chaát “giaù trò voâ hình” cuûa saûn phaåm cuûa mình 60 lôïi e caùc gi chaát lö duïng s bieát tì tính tie chuùng ia taêng cho saûn phaåm thì doanh nghieäp coøn pha khi saûn boä vaø thöïc h marke thuùc ñaåy vaø phaùt huy toát nhaát vai troø ûa Thöïc h huy ñi vôùi nh doanh may c 3.2.3 aûi phaùp 3 th á caïnh tranh laâu daøi. Giaù trò gia taêng cuûa saûn phaåm coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng taát caû aùc quan cuûa khaùch haøng, töø nhöõng thuoäc tính thöïc teá nhö kieåu daùng, coâng duïng, ôïng… ñeán nhöõng thuoäc tính kín ñaùo ñöôïc gôïi ra, ñöôïc caûm nhaän khi choïn löïa vaø söû aûn phaåm. Do ñoù, ñeå saûn phaåm coù theâm giaù trò gia taêng ñoâi khi doanh nghieäp phaûi m hieåu vaø xaây döïng hình aûnh saûn phaåm sao cho khaùch haøng hieåu vaø caûm nhaän thaáy än lôïi cho hoï trong quaù trình cung caáp, phaân phoái vaø söû duïng saûn phaåm. ÔÛ ñaây, ta coù theå thaáy raèng, ñeå taïo ra giaù trò g ûi bieát laøm cho yù töôûng vaø kyø voïng cuûa khaùch haøng thaâm nhaäp vaøo saûn phaåm töø tröôùc phaåm ñeán tay khaùch haøng. Caùc giaûi phaùp veà marketing phaûi ñöôïc thöïc hieän ñoàng keát hôïp chaët cheõ khoa hoïc vôùi nhau nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Nhö vaäy, ñeå ieän ñöôïc nhöõng coâng vieäc marketing, tröôùc tieân Vieät Tieán caàn phaûi taùch phoøng ting ra khoûi phoøng kinh doanh nhö hieän nay nhaèm cu phoøng naøy. ieän ñoàng boä caùc giaûi phaùp veà marketing nhö treân, keát hôïp vôùi nhöõng cô hoäi vaø phaùt eåm maïnh hieän coù cuûa mình, thò tröôøng cuûa Coâng ty May Vieät Tieán seõ ñöôïc môû roäng ieàu phaân khuùc thò tröôøng khaùc nhau. Ñoàng thôøi hieäu quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh taêng do tyû troïng haøng xuaát khaåu tröïc tieáp (FOB, CIF), thöông hieäu saûn phaåm deät uûa Vieät Tieán seõ ñöôïc nhieàu khaùch haøng treân theá giôùi bieát ñeán vaø tin duøng. Nhoùm gi : nhoùm giaûi phaùp veà coâng ngheä thuaät, coâng ngheä ngaønh deät may cuõng Vieät Nam caàn phaûi laøm Ngaøy nay, coâng ngheä ñöôïc hieåu khoâng chæ laø coâng ngheä saûn xuaát, coâng ngheä sinh hoïc maø coøn ñöôïc hieåu theo nghóa roäng hôn bao goàm caû coâng ngheä toå chöùc vaø quaûn lyù cuûa doanh nghieäp. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ lieân tuïc ñöôïc caûi tieán vaø hoaøn thieän. Caùc doanh nghieäp deät may chuû ñöôïc coâng ngheä hoaëc laø coù theå tieáp thu ñöôïc caùc coâng ngheä môùi, hieän ñaïi coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng saûn phaåm vaø naêng suaát lao ñoäng. Laø ñôn vò ñi ñaàu trong vieäc ñaàu tö ñoåi môùi coâng ngheä hieän ñaïi nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa thò tröôøng, Vieät Tieán caàn: 61 tö coâng ngheä hieän ñaïi, thöïc hieän xaây döïng nhaø maùy saûn xuaát ñaït caùc ùng ñònh höôùng ñaàu tö neâu treân. - ò hieän taïi vaø saùng ieäu quaû cuûa nhoùm giaûi phaùp naøy. haùp 4 - Ñaàu tö mang tính chuyeân nghieäp hoaù, chuyeân moân hoaù saûn xuaát, chuyeân moân hoaù saûn phaåm vôùi daây chuyeàn thieát bò vaø caùn boä kyõ thuaät, quaûn lyù saûn xuaát phuø hôïp. Tieáp tuïc ñaàu tieâu chuaån ISO 14000, SA-8000, WRAP nhaèm naâng cao chaát löôïng saûn phaåm, taêng naêng suaát lao ñoäng, haïn cheá saûn phaåm hö hoûng sai loãi, ñaùp öùng thôøi gian giao haøng. Chuù troïng ñeán vieäc löïa choïn kyõ caùc ñoái taùc tö vaán chuyeån giao coâng ngheä theo ñu - Chuù troïng vieäc ñaàu tö coâng ngheä phaûi ñi ñoâi vôùi ñaàu tö con ngöôøi ñeå coù khaû naêng laøm chuû coâng ngheä môùi. Thôøi ñieåm ñaàu tö cuõng coù vai troø khaù quan troïng trong quaù trình ñaàu tö do neáu doanh nghieäp laø ngöôøi ñi ñaàu trong vieäc ñaàu tö vaø laøm chuû loaïi coâng ngheä môùi vaøo saûn xuaát saûn phaåm ñaùp öùng nhu caàu vôùi nhöõng “söï khaùc bieät” thì vieäc ñaàu tö naøy seõ mang laïi hieäu quaû raát cao. Khuyeán khích caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu phaùt trieån saùng kieán khoa hoïc kyõ thuaät trong ñoäi nguõ caùn boä kyõ thuaät noùi rieâng vaø toaøn theå caùn boä nhaân vieân coâng ty. Coù cheá ñoä khen thöôûng xöùng ñaùng ñoái vôùi caùc giaûi phaùp coâng ngheä nhaèm naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø chaát löôïng saûn phaåm. Ñaàu tö cho caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu saùng taïo khoa hoïc kyõ thuaät nhaèm söû duïng hieäu quaû caùc thieát b cheá nhöõng thieát bò, saûn phaåm môùi coù giaù trò caïnh tranh, giaûm chi phí cho doanh nghieäp. Khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm veà coâng ngheä saûn xuaát laïc haäu so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn taïi thò tröôøng xuaát khaåu, naâng cao naêng suaát lao ñoäng vaø taêng chaát löôïng saûn phaåm chính laø h 3.2.4 Nhoùm giaûi p : Nghieân cöùu vaø phaùt trieån thò tröôøng &D) laø moät boä phaän khoâng theå thieáu ñöôïc trong vieäc thöïc thi chi phaåm vaø nha coâng n nhöõng Nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R eán löôïc. Coâng ty thöôøng coù nhöõng chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm môùi vaø caûi tieán saûn cuõ nhaèm muïc ñích thöïc hieän hieäu quaû chieán löôïc. Nhieäm vuï cuûa caùc nhaø quaûn trò ân vieân R&D laø chuyeån ñoåi caùc coâng ngheä phöùc taïp, vaø ñieàu chænh caùc quy trình gheä, thieát keá taïo ra nhöõng boä söu taäp môùi, doøng saûn phaåm môùi ñeå ñaùp öùng 62 tieâu ch saûn ph coâng n phaùp n - nh nghieäp thaønh vieân cuûa Vinatex, caùc Vieän nghieân cöùu maãu - aát khaåu nhaèm naém roõ thoâng tin thò tröôøng, caùc cheá - giaûm Nhöõng taêng tr Tham phi haïn ngaïch baèng nhöõng saûn phaåm môùi cuûa mình seõ goùp phaàn gia taêng thò tröôøng cuûa 3.3 3.3.1 uaån veà sôû thích cuûa moät soá phaân khuùc thò tröôøng. Nhöõng chieán löôïc nhö phaùt trieån aåm, thaâm nhaäp thò tröôøng vaø ña daïng hoaù taäp trung ñoøi hoûi phaûi phaùt trieån thaønh höõng saûn phaåm môùi vaø caûi tieán ñaùng keå nhöõng saûn phaåm cuõ. Thöïc hieän nhoùm giaûi aøy nhö sau: Lieân keát vôùi caùc doa moát (TT Moát), Phaân vieän thieát keá thôøi trang (Fadin), caùc tröôøng kyõ thuaät deät may … phaùt trieån caùc saûn phaåm chieán löôïc coù giaù trò gia taêng cao nhaèm giaûm aùp löïc caïnh tranh. Tham gia vaøo caùc chöông trình xuùc tieán thöông maïi, quan heä chaët cheõ vôùi caùc tham taùn thöông maïi taïi caùc nöôùc xu ñoä chính saùch môùi, nhu caàu thò tröôøng … ñeå coù nhöõng ñaùnh giaù töông ñoái chính xaùc veà thò tröôøng xuaát khaåu. Töø ñoù, coù caùc chieán löôïc saûn xuaát vaø marketing phuø hôïp. Ñoái vôùi thò tröôøng noäi ñòa: nghieân cöùu phaùt trieån theâm nhieàu doøng saûn phaåm môùi phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa nhieàu phaân khuùc thò tröôøng, taêng cöôøng hoaït ñoäng ñoåi môùi trong doanh nghieäp, khaúng ñònh thöông hieäu vaø chaát löôïng saûn phaåm nhaèm aùp löïc caïnh tranh ngay treân saân nhaø. Chuù yù taïo söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm cao caáp so vôùi caùc saûn phaåm nhaäp laäu keùm chaát löôïng, haøng nhaùy cuûa caùc cô sôû nhoû nhaèm giaûm aùp löïc caïnh tranh veà giaù caû moät caùch “khoâng coâng baèng”. giaûi phaùp treân nhaèm ña daïng hoaù saûn phaåm, taïo söï khaùc bieät vaø taêng giaù trò gia ong saûn phaåm, taêng naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng cuûa Coâng ty may Vieät Tieán. gia vaøo nhieàu phaân khuùc thò tröôøng nhaát laø caùc thò tröôøng khoù, caùc nhoùm saûn phaåm doanh nghieäp. KIEÁN NGHÒ: Ñoái vôùi Chính Phuû: Nhanh choùng ñaøm phaùn môû roäng thò tröôøng ñeå haøng deät may Vieät Nam ñöôïc höôûng qui cheá bình ñaúng vôùi caùc nöôùc khaùc: gia nhaäp WTO, thoûa öôùc maäu dòch töï do - 63 - aù ñieän cho saûn xuaát sôïi deät nhaèm - - aùp luaät hieän haønh, kieåm soaùt chaët cheõ vaø haïn cheá ñeán möùc laønh maïnh, coâng baèng. ù naêng löïc caïnh tranh treân thò tröôøng quoác teá. .3.2 Vôùi Toång Coâng ty Deät May Vieät Nam (Vinatex) (FTA) vôùi EU vaø Myõ, Hieäp ñònh thöông maïi song phöông vôùi caùc nöôùc Chaâu Phi, Chaâu Uùc, Chaâu Aâu, caùc nöôùc khoái Mercosur Nam Myõ vaø vuøng Vònh Caribeâ. Taêng cöôøng xaây döïng cô sôû haï taàng, hoã trôï saûn xuaát kinh doanh vôùi chi phí thaáp: öu ñaõi giaûm möùc thueá cho ngaønh deät may, giaûm gi giaûm giaù thaønh vaûi ñeå coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi vaûi ngoaïi nhaäp, coù chính saùch öu ñaõi cho vieäc ñaàu tö saûn xuaát phuï lieäu may … nhaèm taêng tyû troïng noäi ñòa hoaù saûn phaåm deät may. Caûi caùch caùc thuû tuïc haûi quan theo höôùng ñôn giaûn hoaù, ñuùng chuaån theo qui ñònh cuûa phaùp luaät Vieät Nam vaø qui ñònh chung cuûa quoác teá. Tieáp tuïc caûi caùch qui cheá xuaát nhaäp khaåu nhaèm tieán tôùi loaïi boû nhöõng chi phí phaùt sinh baát hôïp lyù ôû caùc khaâu: vaän taûi, boác xeáp, thuû tuïc haûi quan, thueá, xoaù boû caùc khoaûn phuï thu ñoái vôùi caùc saûn phaåm xuaát nhaäp khaåu. Hoaøn thieän heä thoáng ph toái thieåu löôïng haøng hoaù nhaäp laäu qua bieân giôùi laøm aûnh höôûng ñeán saûn xuaát kinh doanh taïi thò tröôøng trong nöôùc. Coù bieän phaùp cheá taøi maïnh ñoái vôùi haøng gian, haøng giaû, haøng nhaùy taïo söï laàm töôûng cuûa ngöôøi tieâu duøng gaây aûnh höôûng ñeán nhaø saûn xuaát trong nöôùc. Ñaûm baûo moâi tröôøng caïnh tranh - Hoã trôï vaø taïo ñieàu kieän cho caùc doanh nghieäp trong vieäc tìm kieám khaùch haøng, nghieân cöùu thò tröôøng vaø khai thaùc môû roäng thò tröôøng quoác teá. Cung caáp nhöõng thoâng tin höõu ích kòp thôøi veà thò tröôøng, veà caùc chính saùch môùi, heä thoáng luaät phaùp, … thoâng qua caùc tham taùn thöông maïi, vaên phoøng ñaïi söù quaùn cuûa Vieät Nam taïi nöôùc ngoaøi cho caùc doanh nghieäp. Xaây döïng nhöõng chöông trình xuùc tieán thöông maïi hieäu quaû vaø taïo thöông hieäu cho caùc saûn phaåm co 3 - Nhanh choùng thaønh laäp taäp ñoa êng cöôøng coâng taùc quaûn lyù vaø hoã trôï øn deät may ñeå ta caùc ñôn vò thaønh vieân, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc maïnh cuûa nöôùc ngoaøi ñeå ñaàu tö moät soá döï aùn saûn xuaát phuï lieäu deät may, saûn xuaát hoaù chaát thuoác nhuoäm, chaát hoà, chaát 64 ân saûn phaåm, thay theá moät phaàn nguyeân phuï lieäu ñang phaûi nhaäp khaåu, ù höôùng caùc ñôn vò thaønh vieân töøng böôùc xaâm nhaäp thò tröôøng quoác teá vôùi thöông hieäu ñaúng caáp quaûn lyù rieâng theo tieâu chuaån quoác teá. phuï trôï, saûn xuaát phuï tuøng tieán tôùi cheá taïo moät soá thieát bò deät may nhaèm taêng giaù trò noäi ñòa tre taêng tính chuû ñoäng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Tröôùc maét nhanh choùng xaây döïng sieâu thò deät may – cung öùng nguyeân phuï lieäu, ñaàu tö xaây döïng khu baûo thueá nhaèm cung öùng nguyeân phuï lieäu nhaäp khaåu hoaëc thaønh laäp caùc kho ngoaïi quan ñeå caùc nhaø cung öùng nguyeân phuï lieäu nöôùc ngoaøi chuû ñoäng nhaäp döï tröõ nhaèm ñaùp öùng tieán ñoä cuûa saûn xuaát. - Môû roäng qui moâ giaùo duïc chuyeân ngaønh baèng caùch ña daïng hoaù hình thöùc ñaøo taïo, khuyeán khích söï tham gia ñaàu tö cuûa caùc thaønh phaàn kinh teá nhaèm ñaøo taïo ñuû nguoàn nhaân löïc theo nhu caàu phaùt trieån cuûa ngaønh. Ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng lao ñoäng ñaøo taïo, chuù troïng khaâu ñaøo taïo caùn boä thieát keá thôøi trang cho caû ngaønh deät laãn may ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm cuoái cuøng ñaït chaát löôïng (do saûn phaåm cuûa ngaønh deät laø nguyeân lieäu cuûa ngaønh may). Thöôøng xuyeân ñoåi môùi chöông trình ñaøo taïo cho phuø hôïp vôùi thöïc tieãn saûn xuaát vaø xu höôùng phaùt trieån cuûa khoa hoïc quaûn lyù hieän ñaïi. Xaây döïng tieâu chuaån caùn boä vaø tuyeån choïn, ñaøo taïo theo höôùng thò tröôøng. - Taêng cöôøng thò tröôøng noäi boä trong Toång coâng ty baèng caùch taêng tyû leä cung öùng trong noäi boä vôùi chaát löôïng, giaù caû vaø dòch vuï qui ñònh cuûa thò tröôøng nhaèm phaùt huy toaøn boä naêng löïc cuûa heä thoáng,thuùc ñaåy ngaønh deät may Vieät Nam phaùt trieån maïnh meõ. Ñaûm baûo kieåm soaùt vaø bình oån thò tröôøng. - Xaây döïng heä thoáng baùn leû taäp trung cuûa Toång coâng ty vaø höôùng thò tröôøng noäi ñòa laø thò tröôøng cuûa caùc ñôn vò thaønh vieân (Vinatex fashion, Vinatex mart), taïo hình aûnh, thöông hieäu Vinatex baèng caùc saûn phaåm chaát löôïng cao mang thöông hieäu Vinatex taïi thò tröôøng noäi ñòa, tieán tôùi chaøo haøng taïi thò tröôøng xuaát khaåu töø ño 65 KEÁT LUAÄN Ngaønh deät may Vieät Nam sau thôøi kyø haïn ngaïch ñang ñöùng tröôùc nguy cô vaø nhöõng vaän hoäi to lôùn. Ñeå coù theå tieáp tuïc giöõ vöõng toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh nhö hieän nay, ngaønh deät may Vieät Nam caàn phaûi nhanh choùng chuyeån ñoåi töø cô caáu toå chöùc, chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng caáp, maùy moùc thieát bò, … nhaèm naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa mình treân thò tröôøng quoác teá. Vieät Tieán laø ñôn vò luoân daãn ñaàu veà doanh soá tieâu thuï saûn phaåm trong Toång Coâng ty Deät May Vieät Nam vaø cuõng laø ñôn vò ñaàu tieân cuûa ngaønh deät may Vieät Nam ñaêng kyù baûo hoä thöông hieäu taïi thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Ñöùng tröôùc nhöõng bieán ñoäng lôùn vaø nhanh choùng veà chính saùch cuûa caùc thò tröôøng lôùn Myõ, EU ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh lôùn: Trung Quoác, Aán Ñoä, Thaùi Lan …Vieät Tieán ñang coá gaéng naém laáy thôøi cô ñeå giôùi thieäu saûn phaåm mang thöông hieäu Vieät Tieán ñeán vôùi ngöôøi tieâu duøng theá giôùi. Baèng nhöõng boä söu taäp môùi mang phong caùch hieän ñaïi, nhöõng saûn phaåm coù chaát löôïng cao, tham gia vaøo nhöõng phaân khuùc thò tröôøng khoù khoâng haïn cheá soá löôïng nhaäp khaåu hoaëc nhöõng saûn phaåm chuyeân bieät: baûo hoä lao ñoäng cho ngaønh y teá, ñoàng phuïc hoïc sinh, sômi cao caáp daønh cho giôùi treû … Taïi thò tröôøng noäi ñòa Vieät Tieán laø thöông hieäu maïnh, “haøng hieäu” cuûa Vieät Nam veà caùc saûn phaåm quaàn taây, sômi, veston, doàng phuïc hoïc sinh. Vôùi chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng noäi ñòa, cuøng vôùi Toång Coâng ty Deät May Vieät Nam giöõ vöõng thò tröôøng deät may trong nöôùc, Vieät Tieán ñaõ ñaàu tö khaù nhieàu cho nhöõng doøng saûn phaåm môùi daønh cho giôùi treû. uy nhieân, vôùi nhöõng yeáu toá voán, nguoàn nhaân löïc, coâng ngheä, thieát bò maùy moùc chuyeân duøng, giaù caû, heä thoáng phaân phoái … cuûa Vieät Tieán noùi rieâng vaø cuûa caùc doanh nghieäp deät may Vieät Nam hieän chöa ñuû löïc ñeå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû treân thò tröôøng quoác teá vaø ñoâi khi ngay caû treân thò tröôøng noäi ñòa. Chính vì vaäy, ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp caàn tieáp tuïc ñaàu tö vaøo vaán ñeà ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc, nguoàn nguyeân phuï lieäu chuyeân ngaønh, coâng ngheä vaø nhaát laø coù chieán löôïc marketing phuø hôïp ñeå giôùi thieäu tieâu chuaån chaát löôïng cuûa saûn phaåm deät may Vieät Nam cho caùc nöôùc treân theá giôùi. Coù nhö theá, saûn phaåm taïo ra seõ ngaøy caøng ñöôïc hoaøn thieän, saûn phaåm deät may Vieät Nam seõ ñeán vôùi khaùch haøng nhieàu hôn, thöông hieäu deät may Vieät Nam seõ ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán vaø tin duøng hôn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp phát triển thị trường đến năm 2010 của Công ty May Việt Tiến.pdf
Luận văn liên quan