Đề tài Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC Lời cảm ơn . i Mục lục . ii Lời mở đầu1 Danh mục các từ viết tắt4 Chương 1: . 5 Lý luận chung về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam5 1.1Tính tất yếu của hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 5 1.1.1Định hướng của Đảng và Nhà nước5 1.1.2Thực trạng nguồn vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam . 6 1.2Đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán . 12 1.2.1Các hình thức tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán12 1.2.2Vai trò của hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam18 1.3Kinh nghiệm các nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán22 1.3.1Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài tại một số thị trường chứng khoán khu vực Châu Á22 1.3.2Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam . 28 Chương 2: . 30 Thực trạng hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam30 2.1Quá trình cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước và sự phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam30 2.1.1Quá trình Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước thời gian qua30 2.1.2Quá trình hình thành và phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam33 2.2Cơ sở pháp lý đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 42 2.2.1Các văn bản áp dụng cho hoạt động đầu tư nước ngoài nói chung42 2.2.2Các văn bản pháp lý áp dụng trực tiếp cho hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam49 2.2.3Một số điểm lưu ý khác liên quan tới hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 55 2.3Thực trạng tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài57 2.3.1Nhà đầu tư nước ngoài mua chứng khoán của doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá57 2.3.2Cơ sở cho hoạt động ĐTNN tại các công ty cổ phần có vốn ĐTNN64 2.3.3Nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua, bán chứng khoán trên TTGDCK Thành phố Hồ Chí Minh67 2.3.4Nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn vào công ty chứng khoán liên doanh, công ty quản lý quỹ liên doanh . 77 Chương 3: . 79 Giải pháp thúc đẩy hoạt động đẩu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam79 3.1Định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 201079 3.1.1Quan điểm định hướng chiến lược phát triển TTCK Việt Nam . 79 3.1.2Định hướng phát triển TTCK Việt Nam đến năm 2010 . 81 3.2Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 83 3.2.1Ổn định và cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô . 84 3.2.2Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và TTCK85 3.2.3Tăng cung hàng hoá về mặt số lượng và chất lượng . 86 3.2.4Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ thị trường. 89 3.3Một số kiến nghị nhằm tăng cường hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam . 91 3.3.1Kiến nghị về quản lý ngoại hối trong giao dịch chứng khoán . 91 3.3.2Kiến nghị về chính sách thuế đối với nhà đầu tư nước ngoài . 92 3.3.3Kiến nghị về giới hạn đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán . 93 3.3.4Kiến nghị về sự tham gia của tổ chức kiểm toán, tổ chức định mức tín nhiệm94 3.3.5Kiến nghị về hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các công ty niêm yết95 Kết luận97 Phụ lục 1 . 99 Phụ lục 2 . 100 Phụ lục 3 . 101 Phụ lục 4 . 104 Phụ lục 5 . 108 Danh mục tài liệu tham khảo . 110

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2175 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lµ rÊt lín vµ rÊt nÆng nÒ. Trong ®ã, viÖc hoµn thiÖn thÞ tr­êng tµi chÝnh lµ mét yªu cÇu rÊt bøc xóc. Hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ b­íc quan träng ®Ó hoµn thiÖn cÊu tróc cña thÞ tr­êng tµi chÝnh, gãp phÇn tÝch tô, tËp trung vµ ph©n phèi vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, phôc vô cho c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Trªn c¬ së ®ã ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2003 Thñ t­íng ChÝnh phñ ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 163/2003/Q§-TTg phª duyÖt ChiÕn l­îc Ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 víi môc tiªu c¬ b¶n lµ x©y dùng vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng chøng kho¸n ®ång bé, bao gåm thÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp, thÞ tr­êng tËp trung vµ thÞ tr­êng giao dÞch qua quÇy, thÞ tr­êng giao ngay vµ thÞ tr­êng kú h¹n. ThÞ tr­êng nµy ®­îc vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ N­íc trªn nguyªn t¾c ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh, æn ®Þnh vµ b×nh ®¼ng gi÷a c¸c chñ thÓ tham gia thÞ tr­êng. §ång thêi ph¶i duy tr× ®­îc trËt tù, an toµn, më réng ph¹m vi t¨ng c­êng hiÖu qu¶ qu¶n lý, gi¸m s¸t thÞ tr­êng nh»m b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ng­êi ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i lµ mét kªnh dÉn vèn trung h¹n vµ dµi h¹n quan träng cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, thÞ tr­êng chøng kho¸n ph¶i lµ c«ng cô ®¾c lùc ®Ó kinh tÕ ViÖt Nam tõng b­íc héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ, khai th¸c tèi ®a c¸c t¸c ®éng tÝch cùc trong viÖc huy ®éng vèn trong vµ ngoµi n­íc, lµ cÇu nèi ®Ó c¸c nhµ ®Çu t­ ViÖt Nam tham gia ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh quèc tÕ, h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp quèc tÕ, gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh vÒ tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nh­ vËy, ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam tõ nay ®Õn n¨m 2010 cÇn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: Mét lµ më réng quy m« cña thÞ tr­êng chøng kho¸n tËp trung, phÊn ®Êu ®­a tæng gi¸ trÞ thÞ tr­êng ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc 2% – 3% GDP vµ ®Õn n¨m 2010 ®¹t møc 10% - 15% GDP. Trong ®ã, cÇn ph¸t triÓn thÞ trr­êng tr¸i phiÕu vµ t¨ng sè l­îng cæ phiÕu niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Hai lµ x©y dùng vµ ®­a vµo vËn hµnh Trung t©m giao dÞch, mét së giao dÞch chøng kho¸n hiÖn ®¹i, x©y dùng c¸c Trung t©m l­u ký chøng kho¸n nh»m cung cÊp c¸c dÞch vô ®¨ng ký l­u ký, vµ thanh to¸n chøng kho¸n theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸. Trong ®ã, viÖc x©y dùng së giao dÞch chøng kho¸n cÇn ®¶m b¶o kÕ thõa ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm ­u viÖt cña c¸c së giao dÞch chøng kho¸n ph¸t triÓn trªn thÕ giíi, ®ång thêi mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t hµnh vµ kinh doanh chøng kho¸n, khuyÕn khÝch huy ®éng vèn dµi h¹n trong vµ ngoµi n­íc ®¶m b¶o cho TTCK ho¹t ®éng cã tæ chøc, an toµn, c«ng khai, c«ng b»ng, hiÖu qu¶ vµ b¶o vÖ quyÒn hîp ph¸p cña ng­êi ®Çu t­. Së giao dÞch nµy sÏ bao gåm hai TTGDCK ho¹t ®éng song song vµ ®éc lËp, ®¶m tr¸ch c¸c nhiÖm vô kh¸c nhau lµ qu¶n lý thÞ tr­êng giao dÞch c¸c chøng kho¸n cã tiªu chuÈn cao (b¶ng 1), vµ trung t©m giao dÞch HN qu¶n lý thÞ tr­êng giao dÞch c¸c chøng kho¸n cña c¸c DNV&N (b¶ng 2), chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó ®Õn n¨m 2010 chuyÓn thµnh thÞ tr­êng giao dÞch chøng kho¸n phi tËp trung (OTC). ThÞ tr­êng giao dÞch b¶ng 2 kh«ng chØ lµ n¬i niªm yÕt c¸c chøng kho¸n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá mµ cßn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn ®¨ng ký niªm yÕt t¹i b¶ng 1 nh­ng l¹i muèn niªm yÕt t¹i b¶ng 2. §iÒu nµy t¹o nªn tÝnh linh ho¹t cao trong ho¹t ®éng niªm yÕt vµ giao dÞch chøng kho¸n, ®ång thêi t¹o m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a 2 thÞ tr­êng b¶ng 1 vµ b¶ng 2, mét yÕu tè rÊt quan träng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé thÞ tr­êng vµ còng lµ mét b­íc ®Öm quan träng cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng thµnh c«ng thÞ tr­êng giao dÞch phi tËp trung (OTC) ë ViÖt Nam n¨m 2010. Ba lµ ph¸t triÓn c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc vµ c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n.. Trong ®ã, cÇn sím thiÕt lËp hÖ thèng c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc bao gåm c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c¸c c«ng ty tµi chÝnh, c«ng ty b¶o hiÓm, c¸c quü b¶o hiÓm, quü ®Çu t­…, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tæ chøc nµy tham gia thÞ tr­êng víi vai trß lµ c¸c nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n chuyªn nghiÖp vµ thùc hiÖn chøc n¨ng cña nhµ t¹o lËp thÞ tr­êng. §ång thêi, bªn c¹nh c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc còng cÇn t¹o c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ c¸ nh©n. Bèn lµ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc trung gian nh­ c¸c c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm… c¸c tæ chøc nµy cÇn cã b­íc ph¸t triÓn phï hîp víi quy m« vµ tr×nh ®é vµ ph¸t triÓn cña TTCK tõng thêi kú. Tãm l¹i, víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn TTCK ®Õn n¨m 2010, TTCK ViÖt Nam sÏ nhanh chãng ph¸t triÓn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng, t­¬ng xøng víi quy m« vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ hiÖn nay, khi ViÖt Nam ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt- Mü, t­¬ng lai kh«ng xa sÏ gia nhËp WTO vµ tõ n¨m 2003, ViÖt Nam sÏ tõng b­íc tham gia AFTA, TTCK ViÖt Nam ®­îc ®Æt tr­íc rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi nh­ng còng kh«ng Ýt c¬ héi míi. Xu thÕ héi nhËp nµy sÏ gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong n­íc, trong ®ã cã thÞ tr­êng chøng kho¸n. §iÒu nµy gióp chóng ta tËn dông ®­îc sù hîp t¸c quèc tÕ vÒ nhiÒu mÆt nh­ hç trî kü thuËt ph¸t triÓn c¸c tæ chøc trung gian, hç trî ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng... ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng tham gia niªm yÕt chÐo víi c¸c së giao dÞch chøng kho¸n trong khu vùc. Do ®ã, chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i n©ng cÊp vµ ®iÒu chØnh ®Ó phï hîp víi mÆt b»ng ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng chøng kho¸n c¸c n­íc. Trªn ®©y lµ mét sè môc tiªu cÇn ph¶i ®¹t ®­îc trong giai ®o¹n tõ 5 ®Õn 10 n¨m. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu nµy ph¶i lu«n lu«n tu©n theo c¸c quan ®iÓm chØ ®¹o trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam. Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Tõ nÒn t¶ng lý luËn ®· ph©n tÝch ë ch­¬ng 1, nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm cña c¸c n­íc trong khu vùc vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam, cã thÓ thÊy r»ng thu hót nguån vèn n­íc ngoµi qua thÞ tr­êng chøng kho¸n lµ mét yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch quan. Trªn c¬ së chñ tr­¬ng ®Þnh h­íng cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, mét sè gi¶i ph¸p sau ®©y cho vÊn ®Ò nghiªn cøucã thÓ ®­îc xem xÐt vµ ¸p dông. æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« Mét m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn sÏ lµ m¶nh ®Êt mµu mì thu hót mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. §Æc biÖt, víi tÝnh chÊt rÊt nh¹y c¶m cña nguån vèn n­íc ngoµi qua TTCK, m«i tr­êng kinh tÕ l¹i cµng chøng tá ®­îc tÇm quan träng cña m×nh. ViÖt Nam cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn vµ ®Èy m¹nh c¸c gi¶i ph¸p vÜ m« sau: TiÕp tôc thùc hiÖn ®­êng lèi c¶i c¸ch, ®æi míi nÒn kinh tÕ, theo ®uæi chÝnh s¸ch kinh tÕ më. Thµnh tùu qua h¬n 15 n¨m ®æi míi cho thÊy tÝnh ®óng ®¾n cña ®­êng lèi ®æi míi. Xu h­íng quèc tÕ ho¸ ®êi sèng kinh tÕ ®ang diÔn ra t¹i mäi quèc gia, mäi ngµnh nghÒ trªn thÕ giíi, trë thµnh xu h­íng tÊt yÕu cña thêi ®¹i. ChÝnh s¸ch kinh tÕ më víi viÖc ®Èy m¹nh quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ song ph­¬ng, ®a ph­¬ng, tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ lín nhá trong khu vùc vµ thÕ giíi, cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi cÇn ®­îc tiÕp tôc thùc hiÖn. TiÕp tôc c¶i c¸ch c¬ cÊu kinh tÕ theo h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho khèi DNNN, më réng vµ khuyÕn khÝch khèi kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn. DNNN cæ phÇn ho¸ hiÖn nay lµ nguån hµng chñ yÕu trªn TTCK. B»ng c¸ch cho ph¸ s¶n, gi¶i thÓ nh÷ng doanh nghiÖp kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng trô v÷ng trªn thÞ tr­êng vµ kh«ng träng yÕu ®èi víi nÒn kinh tÕ; ®Èy nhanh vµ m¹nh qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn sÏ gióp gi¶m g¸nh nÆng cho Nhµ n­íc, tËn dông nguån lùc trong vµ ngoµi doanh nghiÖp mét c¸ch hiÖu qu¶. §èi víi khèi kinh tÕ t­ nh©n, thùc tÕ nh÷ng n¨m qua cho thÊy sù lín m¹nh kh«ng ngõng vµ nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn ®Êt n­íc cña khèi. ChÝnh khèi nµy ®· thu hót mét l­îng vèn §TNN n­íc ngoµi kh«ng nhá vµo ViÖt Nam, chñ yÕu d­íi h×nh thøc vèn FDI. §©y ®ang lµ nguån hµng ®Çy tiÒm n¨ng cho TTCK. Thùc tÕ cho thÊy sù quan t©m cña ChÝnh phñ tíi khèi nµy ch­a thùc sù t­¬ng xøng víi vai trß cña kinh tÕ t­ nh©n. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña khèi, ChÝnh Phñ vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ N­íc cÇn cã c¸c chÝnh s¸ch hç trî cho c¸c doanh nghiÖp vÒ th«ng tin, ®µo t¹o nh©n lùc vµ chÊt l­îng qu¶n lý doanh nghiÖp, më réng c¸c lÜnh vùc ngµnh nghÒ kinh tÕ t­ nh©n ®­îc phÐp ho¹t ®éng, ­u ®·i thuÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch phi qu¶n lý ho¸ ®èi víi khèi nµy. TiÕp tôc thùc hiÖn chÝnh s¸ch c¶i c¸ch hÖ thèng tµi chÝnh – tiÒn tÖ: Cïng víi thµnh tùu trong kiÒm chÕ l¹m ph¸t, ViÖt Nam ®· dÇn æn ®Þnh ®­îc l·i suÊt vµ tû gi¸ ®i tíi tû gi¸ vµ l·i suÊt thùc t­¬ng ®­¬ng víi l·i suÊt danh nghÜa. Hai c«ng cô kinh tÕ vÜ m« nµy cã t¸c ®éng kh¸ lín tíi TTCK, trùc tiÕp ¶nh h­ëng tíi tÝnh sinh lêi cña ®ång vèn §TNN vµo thÞ tr­êng. ViÖc gi÷ æn ®Þnh hai biÕn sè nµy cÇn tiÕp tôc thùc hiÖn triÖt ®Ó trªn c¬ së chÝnh s¸ch tû gi¸ th¶ næi cã qu¶n lý vµ c¸c c«ng cô tiÒn tÖ gi¸n tiÕp. ViÖc thu chi Ng©n s¸ch Nhµ n­íc ph¶i dùa trªn c¬ së thu ®ñ vµ chi hîp lý. T×nh h×nh thu ng©n s¸ch trong thêi gian võa qua ®· cã chiÒu h­íng gia t¨ng, song n¹n thÊt thu ng©n s¸ch, trèn lËu thuÕ cña c¶ bé phËn kinh tÕ trong vµ ngoµi nhµ n­íc vÉn rÊt phæ biÕn. Bªn c¹nh ®ã, viÖc chi “bõa”, chi kh«ng ®óng môc ®Ých, ®èi t­îng, chi kh«ng hiÖu qu¶ còng ®ang ®ßi hái ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh, ®Æc biÖt lµ Bé Tµi chÝnh cÇn cã biÖn ph¸p th¸o gì vµ qu¶n lý. Hoµn thiÖn khu«n khæ ph¸p lý vÒ chøng kho¸n vµ TTCK TTCK vèn ®­îc vÝ nh­ “con dao hai l­ìi”, nÕu kh«ng khÐo lÐo vËn dông th× vai trß to lín cña TTCK còng ®ång nghÜa víi nh÷ng t¸c h¹i kh«ng l­êng mµ nã g©y ra. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho thÞ tr­êng ho¹t ®éng an toµn, hiÖu qu¶, ph¸t huy tèi ®a t¸c dông cÇn ph¶i cã mét m«i tr­êng ph¸p lý phï hîp. Míi ®©y, ChÝnh phñ võa ban hµnh NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP thay thÕ cho NghÞ ®Þnh 48. C¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh vÉn cßn trong qu¸ tr×nh söa ®æi, bæ sung. NhiÒu quy ®Þnh trong NghÞ ®Þnh vÉn ph¶i sö dông c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn cña NghÞ ®Þnh 48 lµm tµi liÖu h­íng dÉn tham kh¶o duy nhÊt. MÆt kh¸c, tuy lµ NghÞ ®Þnh míi ban hµnh song NghÞ ®Þnh 144 ®· béc lé mét sè mÆt kh«ng cßn phï hîp víi tÝnh h×nh ph¸t triÓn cña TTCK còng nh­ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan nãi chung. V× vËy, c«ng t¸c rµ so¸t NghÞ ®Þnh cÇn thùc hiÖn nhanh chãng vµ cã hiÖu qu¶ nh»m ®¸p øng kÞp thêi ®ßi hái cña thÞ tr­êng. Bªn c¹nh c¸c v¨n b¶n ®iÒu chØnh trùc tiÕp ®èi víi lÜnh vùc chøng kho¸n vµ TTCK, c¸c v¨n b¶n liªn quan ph¶i ®­îc x©y dùng chØnh söa bæ sung cho ®ång bé, thèng nhÊt víi c¸c quy ®Þnh míi vÒ chøng kho¸n vµ TTCK. Cã nh­ vËy míi kh«ng g©y lóng tóng cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ ®¬n vÞ thùc hiÖn. VÒ l©u dµi chóng ta ph¶i x©y dùng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ TTCK víi hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n, cô thÓ lµ Ph¸p lÖnh vµ LuËt Chøng kho¸n. Tuy nhiªn, do TTCK ViÖt Nam míi ®i vµo ho¹t ®éng, tÝnh æn ®Þnh cña thÞ tr­êng kh«ng cao, kinh nghiÖm qu¶n lý cßn h¹n chÕ nªn viÖc x©y dùng ngay mét LuËt Chøng kho¸n sÏ ph¶i tiÕn hµnh tõng b­íc thËn träng nh­ng còng kh«ng thÓ qu¸ tèn nhiÒu thêi gian. V× vËy, ChÝnh phñ, c¸c Bé ngµnh, c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc mµ tr­íc hÕt lµ UBCKNN cÇn tËp trung, khÈn tr­¬ng nghiªn cøu vµ so¹n th¶o dù th¶o Ph¸p lÖnh, sau n©ng lªn thµnh LuËt Chøng kho¸n ®Ó sím t¹o hµnh lang ph¸p lý ®Èy ®ñ, ®ång bé cho thÞ tr­êng ph¸t triÓn. T¨ng cung hµng ho¸ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng §©y lµ mét gi¶i ph¸p ph¸t triÓn chiÕn l­îc l©u dµi ®èi víi bÊt kú thÞ tr­êng nµo, d­íi bÊt kú c¬ chÕ qu¶n lý nµo. Nhµ ®Çu t­ chØ tiÕn hµnh ®Çu t­ khi hä nh×n thÊy kh¶ n¨ng sinh lêi tõ tµi s¶n hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. §èi víi ViÖt Nam, hµng ho¸ trªn TTCK cã thÓ gia t¨ng nhê thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p sau: Thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam trong thêi kú ®æi míi më cöa, sè l­îng DNNN chiÕm tû träng lín vµ ho¹t ®éng t¹i c¸c ngµnh kinh tÕ chñ chèt cña ®Êt n­íc. Trong qu¸ tr×nh c¶i c¸ch kinh tÕ nhµ n­íc, cæ phÇn ho¸ DNNN ®ang t¹o cho TTCK mét nguån hµng dåi dµo. T×nh h×nh cæ phÇn ho¸ thùc tÕ hiÖn nay ®ßi hái c¬ chÕ cæ phÇn ho¸ c¸c DNNN trong thêi gian tíi cÇn xóc tiÕn theo h­íng sau: Më réng ®èi t­îng cæ phÇn ho¸ bao gåm c¶ c¸c tæng c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp cã quy m« lín vµ c¸c n«ng, l©m tr­êng quèc doanh; thu hÑp ®èi t­îng Nhµ n­íc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi theo h­íng kh«ng c¨n cø vµo quy m« vèn mµ c¨n cø vµo tÝnh chÊt ngµnh nghÒ kinh doanh hoÆc vÞ trÝ cña doanh nghiÖp ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng, l·nh thæ. §æi míi ph­¬ng thøc ®Þnh gi¸ doanh nghiÖp: bá c¬ chÕ ®Þnh gi¸ th«ng qua Héi ®ång, thùc hiÖn ®Þnh gi¸ th«ng qua c¸c tæ chøc kÕ to¸n, kiÓm to¸n, thuª t­ vÊn tµi chÝnh trong n­íc vµ quèc tÕ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao uy tÝn, tÝnh c«ng khai minh b¹ch vµ n©ng gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi cæ phÇn ho¸. Bæ sung gi¸ trÞ h÷u h×nh vµ v« h×nh, gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ gi¸ trÞ v­ên c©y, rõng trång vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó thùc hiÖn b¸n cæ phÇn. §èi míi ph­¬ng thøc b¸n cæ phÇn khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸: ®Êu gi¸ niªm yÕt qua TTGDCK hoÆc ®Êu gi¸ trùc tiÕp ®èi víi doanh nghiÖp cã quy m« nhá th«ng qua Héi ®ång ®Êu gi¸. KhuyÕn khÝch niªm yÕt míi vµ niªm yÕt bæ sung Mét thùc tÕ cho thÊy TTCK ViÖt Nam kh«ng ph¶i thiÕu cÇu mµ lµ thiÕu cung. Sù t¨ng gi¸ qu¸ m¹nh cña thÞ tr­êng vµo gi÷a n¨m 2001 mét phÇn do l­îng hµng ho¸ qu¸ Ýt kh«ng ®ñ ®¸p øng nhu cÇu mua chøng kho¸n cña ng­êi d©n. Qua gÇn 4 n¨m ph¸t triÓn, quy m« thÞ tr­êng cßn qu¸ nhá, l­îng hµng ho¸ Ýt, trong khi ®ã, nhµ §TNN ®· mua gÇn nh­ kÞch trÇn giíi h¹n ®Çu t­ cña m×nh. UBCKNN cÇn tÝch cùc khuyÕn khÝch c¸c c«ng ty ®ñ ®iÒu kiÖn niªm yÕt, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c kh©u thÈm ®Þnh, cÊp phÐp bªn c¹nh ®¶m b¶o chÊt l­îng cæ phiÕu niªm yÕt míi. Ngoµi ra, viÖc më réng quy m« thÞ tr­êng cßn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh niªm yÕt b¾t buéc, g¾n cæ phÇn hãa víi niªm yÕt trªn TTGD. Bªn c¹nh ®ã, cÇn cho phÐp c¸c doanh nghiÖp ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu míi. HiÖn nay viÖc niªm yÕt cæ phiÕu t¹i TTGDCK hÇu hÕt chØ lµ qu¸ tr×nh ®¨ng ký, l­u ký sè cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh cña c¸c DNNN cæ phÇn ho¸. Khi ®ã, sè l­îng cæ phiÕu ®­îc giao dÞch chØ ®­îc giíi h¹n ngoµi phÇn Nhµ n­íc n¾m gi÷ - 51% ®èi víi c¸c DNNN cæ phÇn ho¸ cã vèn trªn 5 tû. Theo quy ®Þnh hiÖn nay vµ ¸p dông thùc tÕ t¹i c¸c c«ng ty niªm yÕt th× Nhµ §TNN chØ ®­îc n¾m gi÷ tèi ®a 30% sè cæ phiÕu giao dÞch cßn l¹i ngoµi phÇn Nhµ n­íc n¾m gi÷. Nh­ vËy, khi 22 c«ng ty ®ang niªm yÕt trªn sµn ®· lµ con sè qu¸ nhá th× sè l­îng cæ phiÕu nhµ §TNN ®­îc giao dÞch thùc tÕ cßn nhá h¬n rÊt nhiÒu. Niªm yÕt bæ sung ®Ó huy ®éng vèn më réng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ph¶i lËp ®Ò ¸n göi lªn UBCKNN xÐt duyÖt. Thñ tôc hµnh chÝnh cho qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cßn kh¸ míi mÎ víi nhiÒu doanh nghiÖp, trong khi ®ã nhu cÇu vèn th­êng ph¸t sinh vµ cÇn ®­îc ®¸p øng trong thêi gian ng¾n. V× vËy, kh©u ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc vµ t¨ng c­êng h­íng dÉn cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc ®èi víi vÊn ®Ò nµy sÏ gióp c«ng ty niªm yÕt thÊy ®­îc sù thuËn tiÖn vµ lîi Ých cña huy ®éng vèn míi qua TTCK. T¨ng c­êng niªm yÕt c¸c cæ phiÕu chÊt l­îng tèt Muèn thÞ tr­êng ph¸t triÓn æn ®Þnh, bÒn v÷ng, lu«n hÊp dÉn mäi ®èi t­îng ®Çu t­, c¸c hµng ho¸ cã chÊt l­îng ®¶m b¶o lµ mét yÕu tè tiªn quyÕt. Hµng ho¸ hiÖn nay trªn TTGDCK vÉn thuéc vÒ c¸c c«ng ty nhá, vèn Ýt TÝnh ®Õn 5/2004, trong sè 23 doanh nghiÖp ®· niªm yÕt cã 11 ®¬n vÞ vèn ®iÒu lÖ d­íi 30 tû ®ång, chØ cã 3 trong sè nµy cã dù ®Þnh t¨ng vèn lµ Hapaco, Khahomex, Transimex. , ch­a ®iÓn h×nh cho c¸c ngµnh ho¹t ®éng. Trong khi ®ã, ngoµi thÞ tr­êng tù do, mÆc dï thiÕu sù kiÓm so¸t qu¶n lý cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, ®é rñi ro cao, cæ phiÕu cña c¸c NHTM cæ phÇn, cæ phiÕu cña nhiÒu DNNN cæ phÇn ho¸, c«ng ty cæ phÇn cã triÓn väng ®ang ®­îc giao dÞch rÊt nhén nhÞp. V× vËy, ChÝnh phñ cÇn nhanh chãng th«ng qua quyÕt ®Þnh cho phÐp c¸c Ng©n hµng cæ phÇn ®­îc niªm yÕt chøng kho¸n Hai NHTM cæ phÇn lín nhÊt hiÖn nay lµ ACB vµ Sacombank ®Òu s½n sµng ®Ö ®¬n xin niªm yÕt cæ phiÕu. , nhanh chãng cæ phÇn ho¸ vµ niªm yÕt chøng kho¸n cña c¸c tæng c«ng ty nhµ n­íc QuyÕt ®Þnh 84/2004/Q§-TTg vÒ cæ phÇn ho¸ 3 Tæng c«ng ty nhµ n­íc lµ tiÒn ®Ò thuËn lîi cho viÖc niªm yÕt cæ phiÕu Tæng c«ng ty. . Ngoµi ra khi c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc cæ phÇn ho¸, cÇn cã c¸c quy ®Þnh cô thÓ, râ rµng, c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch cho phÐp niªm yÕt c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¸ nµy. Bé phËn nµy sÏ thùc sù lµ nguån hµng chÊt l­îng vµ ®ang giµnh ®­îc sù quan t©m lín cña nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi n­íc. Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tr¸i phiÕu ThÞ tr­êng tr¸i phiÕu hiÖn nay cã tæng gi¸ trÞ chiÕm vÞ trÝ chñ ®¹o trªn toµn thÞ tr­êng tËp trung nh­ng ch­a ®­îc sù quan t©m cña nhµ §TNN. C¶i thiÖn t×nh h×nh nµy th«ng qua ®iÒu chØnh c¬ chÕ ph¸t hµnh cho phÐp nhµ §TNN ®­îc tham gia trªn thÞ tr­êng TPCP s¬ cÊp, ®Êu gi¸ c«ng khai. Thóc ®Èy tr¸i phiÕu doanh nghiÖp ph¸t hµnh niªm yÕt b»ng viÖc gi¶m sè l­îng ng­êi tèi thiÓu n¾m gi÷ tr¸i phiÕu khi ph¸t hµnh HiÖn nay, theo N§ 144, doanh nghiÖp muèn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp ph¶i “cã Ýt nhÊt 50 ng­êi së h÷u tr¸i phiÕu”. Tuy nhiªn, tr¸i phiÕu ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc n¾m gi÷ lµ chñ yÕu nªn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm nµy, sè doanh nghiÖp ph¸t hµnh thµnh c«ng tr¸i phiÕu cßn rÊt Ýt. , níi láng quy ®Þnh b¶o l·nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu doanh nghiÖp ®èi víi c¸c c«ng ty chøng kho¸nTheo quy ®Þnh, b¶o l·nh ph¸t hµnh chØ ®­îc phÐp trong kho¶ng kh«ng v­ît qu¸ 30% vèn tù cã cña tæ chøc b¶o l·nh; h×nh thøc b¶o l·nh hiÖn hay lµ h×nh thøc cam kÕt ch¾c ch¾n. . Nªn cã h­íng dÉn vµ sù cho phÐp cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc nh»m ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh tr¸i phiÕu trªn c¸c mÆt l·i suÊt, kú h¹n, ph­¬ng thøc thanh to¸n vµ c¸c ®Æc tÝnh ­u tiªn nh­ kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi, chuyÓn nh­îng, ghi danh,… Tæng hîp mét sè gi¶i ph¸p ®iÓn h×nh nh»m t¨ng cung hµng ho¸ chÊt l­îng tèt theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ ViÖt Nam sÏ t¹o thªm nhiÒu sù lùa chän cho nhµ ®Çu t­, gióp hä ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t­, t¨ng tÝnh thanh kho¶n cho thÞ tr­êng, nhê vËy sÏ thu hót ®­îc ngµy cµng nhiÒu vèn §TNN vµo thÞ tr­êng. Tõng b­íc hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt hç trî thÞ tr­êng M«i tr­êng ®Çu t­ trªn c¶ ph­¬ng diÖn kinh tÕ vµ ph¸p lý ®ñ hÊp dÉn, hµng ho¸ dåi dµo chÊt l­îng cao lµ hai yÕu tè quan träng nhÊt nh­ng ch­a gióp nhµ §TNN cã thÓ hoµn toµn tiÕp cËn víi thÞ tr­êng. HÖ thèng giao dÞch thuËn tiÖn, ho¹t ®éng nhÞp nhµng, th«ng suèt lµ c¬ së vËt chÊt ®¶m b¶o cho giao dÞch ®­îc thùc hiÖn nhanh chãng, hiÖu qu¶ vµ an toµn. N©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ cña hÖ thèng c«ng bè th«ng tin §©y lµ gi¶i ph¸p c¬ b¶n, võa cÊp b¸ch, võa mang ý nghÜa l©u dµi thu hót sù chó ý vµ khuyÕn khÝch ng­êi §TNN tham gia vµo TTCK ViÖt Nam. Gi¶i ph¸p nµy cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua mét sè néi dung cô thÓ sau: Yªu cÇu c«ng ty niªm yÕt chñ ®éng thùc hiÖn ®óng chÕ ®é c«ng bè th«ng tin theo quy ®Þnh cña UBCKNN. KhuyÕn khÝch c¸c c«ng ty niªm yÕt cung cÊp th«ng tin tiÕng Anh cho ng­êi n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ c¸c tµi liÖu göi cho UBCKNN vµ TTGDCK nh­ b¶n c¸o b¹ch, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ®Þnh kú, b¸o c¸o bÊt th­êng. C¸c b¸o c¸o nµy nªn ®­îc lËp vµ so s¸nh víi mÉu b¸o c¸o theo th«ng lÖ quèc tÕ. Cã chÕ tµi xö lý râ rµng, nghiªm kh¾c víi nh÷ng th«ng tin, nguån tin sai lÖch. Nh÷ng tæ chøc tham gia thÞ tr­êng kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô c«ng bè th«ng tin còng cÇn ph¶i xem xÐt xö lý. X©y dùng hÖ thèng c«ng bè th«ng tin tõ c¬ quan qu¶n lý tíi thÞ tr­êng. Cô thÓ lµ, UBCKNN vµ TTGDCK cÇn sím x©y dùng trang web ®iÖn tö ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin chÝnh thøc vÒ t×nh h×nh TTCK ViÖt Nam vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng, tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc niªm yÕt. Trang web nµy sÏ gióp nhµ §TNN gi¶m thiÓu chi phÝ tiÕp cËn th«ng tin chÝnh x¸c, cËp nhËt, ®Çy ®ñ vÒ thÞ tr­êng ViÖt Nam. T¨ng c­êng tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o quèc tÕ vÒ ®Çu t­ vµo TTCK ®Ó t¹o diÔn ®µn trao ®æi lý luËn, kinh nghiÖm thùc tÕ, chia sÎ th«ng tin. Thùc hiÖn c¸c néi dung trªn sÏ t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ minh b¹ch, c«ng b»ng vµ hiÖu qu¶, nhê ®ã t¹o ®­îc lßng tin cña nhµ §TNN vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. §©y ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh dßng vèn cña n­íc ngoµi vµo TTCK. C¶i tiÕn quy tr×nh giao dÞch cho nhµ §TNN C¬ chÕ giao dÞch hiÖn nay ®èi víi nhµ §TNN chØ phï hîp cho c¸c nhµ ®Çu t­ hiÖn c­ tró ë ViÖt Nam. Theo quy tr×nh b¸n tù ®éng, nhµ §TNN ph¶i tíi c«ng ty chøng kho¸n nép c¸c hå s¬ xin cÊp m· sè kinh doanh khi b¾t ®Çu giao dÞch còng nh­ ®Ých th©n ®Õn c«ng ty ®Æt lÖnh khi giao dÞch. §iÒu nµy lµ hoµn toµn kh«ng thÓ víi c¸c nhµ ®Çu t­ kh«ng c­ tró t¹i ViÖt Nam, do ®ã h¹n chÕ mét sè l­îng ®¸ng kÓ c¸c nhµ §TNN ®Õn víi thÞ tr­êng. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, c¬ chÕ giao dÞch cÇn cã mét sè thay ®æi c¨n b¶n: §¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc ®¨ng ký m· sè ®Çu t­ n­íc ngoµi. Thñ tôc hiÖn nay cÇn cã nhiÒu lo¹i giÊy tê chøng minh cã x¸c nhËn nªn ®­îc thay thÕ b»ng c¸c ph­¬ng thøc x¸c nhËn ®iÖn tö th«ng qua c¸c tæ chøc tµi chÝnh cã uy tÝn khu vùc vµ toµn cÇu. ViÖc ®Æt lÖnh cña nhµ §TNN kh«ng c­ tró ë ViÖt Nam nªn ®­îc th«ng qua ®¹i diÖn uû quyÒn (standing proxy) lµ c¸c tæ chøc l­u ký toµn cÇu cã tham gia thµnh viªn l­u ký trªn TTCK ViÖt Nam. ViÖc ®Æt lÖnh cña nhµ §TNN hiÖn c­ tró t¹i ViÖt Nam nªn ®­îc tù ®éng ho¸, sö dông c«ng nghÖ ®Æt lÖnh gi¸n tiÕp nh­ ®iÖn tho¹i, Internet, fax, telex,… Rót ng¾n thêi gian thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n Tuy thêi gian thanh to¸n hiÖn nay cho c¸c giao dÞch chøng kho¸n t¹i TTGDCK TP.HCM ®· ®­îc rót ng¾n tõ T+4 xuèng cßn T+3 nh­ng vÉn lµ kho¶ng thêi gian t­¬ng ®èi dµi cho c¸c c¬ héi ®Çu t­ trªn thÞ tr­êng vèn quèc tÕ. NÕu môc tiªu cña nhµ §TNN lµ ng¾n h¹n, ®Çu t­ chªnh lÖch gi¸ gi÷a c¸c thÞ tr­êng th× hä sÏ suy tÝnh vÒ chi phÝ c¬ héi khi ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. §Ó rót ng¾n thêi gian thanh to¸n, t¹o tÝnh thanh kho¶n cao cho thÞ tr­êng, TTGDCK TP.HCM vµ TTGDCK Hµ Néi trong thêi gian s¾p tíi nªn xem xÐt rót ng¾n, ®¬n gi¶n ho¸ quy tr×nh thùc hiÖn giao dÞch, thùc hiÖn tù ®éng ho¸ tèi ®a c¸c kh©u nhËp lÖnh, kiÓm tra lÖnh, kiÓm tra tµi kho¶n, thanh to¸n bï trõ, n©ng cao c«ng suÊt m¹ng trùc tuyÕn gi÷a c¸c TTGD, Trung t©m l­u ký, Ng©n hµng thanh to¸n, thµnh viªn l­u ký, thµnh viªn giao dÞch vµ víi UBCKNN ®Ó ®¸p øng ®­îc khèi l­îng giao dÞch lín diÔn ra hµng ngµy vµ xö lý kÞp thêi c¸c sù cè giao dÞch. Nh÷ng c¶i tiÕn trªn sÏ gãp phÇn rót ng¾n thêi gian thanh to¸n xuèng cßn T+2 nh­ th«ng lÖ hiÖn nay trªn nhiÒu thÞ tr­êng chøng kho¸n quèc tÕ. Mét sè kiÕn nghÞ nh»m t¨ng c­êng ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam KiÕn nghÞ vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi trong giao dÞch chøng kho¸n §iÒu nhµ §TNN quan t©m khi tiÕn hµnh ®Çu t­ vµo bÊt kú thÞ tr­êng nµo ngoµi tÝnh sinh lêi cña kho¶n ®Çu t­ cßn lµ tÝnh láng cña ®ång vèn bá ra. C¸c quy ®Þnh vÒ ngo¹i hèi trong giao dÞch chøng kho¸n sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi tÝnh láng nµy. HiÖn nay, theo quy ®Þnh vÒ ngo¹i hèi trong giao dÞch chøng kho¸n cña c¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi cña Ng©n hµng Nhµ n­íc, sè ngo¹i tÖ nhµ ®Çu t­ mang vµo ViÖt Nam ®Ó ®Çu t­ ph¶i ®­îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam khi giao dÞch vµ kh«ng ®­îc quy ®æi mang ra khái ViÖt Nam trong vßng mét n¨m kÓ tõ ngµy sè ngo¹i tÖ ®ã ®­îc chuyÓn vµo tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n bõng ®ång ViÖt Nam §iÒu 6, kho¶n 2 QuyÕt ®Þnh 998/2002/Q§-NHNN ngµy 13/9/2002 . Theo ®ã, nhµ §TNN sÏ bÞ ø ®äng vèn t¹i ViÖt Nam trong vßng 1 n¨m nÕu thÊy r»ng sè tiÒn ®Çu t­ vµo chøng kho¸n cña m×nh kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng phï hîp ngay trong thêi gian ®Çu. Hä còng sÏ rÊt khã ®Ó chuyÓn sang kinh doanh theo h×nh thøc kh¸c t¹i ViÖt Nam trong mét thêi gian ng¾n nh­ vËy, nhÊt lµ ®èi víi nhiÒu nhµ §TNN kh«ng c­ tró t¹i ViÖt Nam, kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn t×m hiÓu ngµnh nghÒ ®Çu t­ ngoµi thÞ tr­êng chøng kho¸n. V× thÕ, nhiÒunhµ §TNN sÏ ngÇn ng¹i khi ®­a vèn vµo mét thÞ tr­êng mµ thiÕu tÝnh láng nh­ vËy. Ng©n hµng Nhµ n­íc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý ngo¹i hèi kh¸c nªn xem xÐt ®Ó ®iÒu chØnh rót ng¾n thêi gian tèi thiÓu phÇn vèn ®Çu t­ ban ®Çu cã thÓ chuyÓn ra khái ViÖt Nam. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó tr¸nh rót vèn å ¹t víi quy m« lín khái thÞ tr­êng NHNN cã thÓ quy ®Þnh ¸p dông ph­¬ng ph¸p rót vèn tõng phÇn trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ ph¶i b¸o c¸o víi c¬ quan qu¶n lý ngo¹i hèi. §iÒu nµy sÏ kh«ng nh÷ng gióp nhµ ®Çu t­ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®äng vèn mµ cßn gióp c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i phôc vô chuÈn bÞ ®­îc nguån vèn chi tr¶ cÇn thiÕt, gióp NHNN l­êng tr­íc ®­îc dßng vèn ngo¹i tÖ ch¶y ra khái thÞ tr­êng. KiÕn nghÞ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ ®èi víi nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi HiÖn nay ViÖt Nam ch­a cã chÝnh s¸ch thuÕ chi tiÕt cô thÓ cho nhµ §TNN vµo TTCK. Mäi ­u ®·i thuÕ ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi ®Çu t­ theo h×nh thøc trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp ®Òu thùc hiÖn theo c¸c ­u ®·i thuÕ ¸p dông chung cho mäi lo¹i h×nh ®Çu t­ cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ ­u ®·i thuÕ ¸p dông cho nhµ ®Çu t­ nãi chung trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. CÇn cã chÝnh s¸ch thuÕ ­u ®·i nãi chung ®èi víi ho¹t ®éng cña TTCK, kh«ng cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ nhµ §TNN. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP vÒ thi hµnh LuËt thuÕ TNDN, nhµ ®Çu t­ cã tæ chøc n­íc ngoµi ph¶i nép thuÕ TNDN víi thuÕ suÊt 28%. (nhµ ®Çu t­ c¸c nh©n ®­îc miÔn thuÕ). Tuy nhiªn, viÖc tÝnh to¸n thuÕ TNDN cña tæ chøc ®Çu t­ ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ, kh«ng ph©n biÖt râ ®©u lµ lîi nhuËn ®Çu t­, ®Çu lµ kho¶n vèn ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn chuyÓn lîi nhuËn vÒ n­íc. Ngoµi ra, c¸ch tÝnh thuÕ thu nhËp theo ph­¬ng thøc l·i vèn rÊt khã x¸c ®Þnh khi nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn giao dÞch liªn tôc. V× vËy, nªn ¸p dông ph­¬ng thøc thuÕ chuyÓn nh­îng chøng kho¸n trªn giao dÞch mua b¸n víi thuÕ suÊt hîp lý vµ nªn uû quyÒn cho c«ng ty chøng kho¸n thu hé. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ®Þnh chÕ ®Çu t­ cã vèn n­íc ngoµi (c«ng ty chøng kho¸n liªn doanh, c«ng ty qu¶n lý quü liªn doanh) thùc hiÖn møc thuÕ GTGT theo LuËt thuÕ GTGT. Cã thÓ nãi, viÖc t¹o lËp mét chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý víi ®Çu t­ chøng kho¸n sÏ kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp nhanh chãng ph¸t triÓn, tõ ®ã t¨ng thu NSNN. ThuÕ víi ®Çu t­ chøng kho¸n cao sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ khi xÐt tæng thÓ tæng thuÕ thu ®­îc ña doanh nghiÖp sÏ kh«ng t¨ng mµ cã thÓ ng­îc l¹i. §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n c¸c nhµ qu¶n lý thuÕ cÇn l­u ý khi ban hµnh chÝnh s¸ch. Nãi chung, chÝnh s¸ch thuÕ hîp lý cho mét diÖn réng kho¶ng tõ 5-30% d©n sè sÏ thu ®­îc mét gi¸ tÞ tuyÖt ®èi rÊt lín. KiÕn nghÞ vÒ giíi h¹n ®Çu t­ ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n Níi réng giíi h¹n ®Çu t­ t¸c ®éng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng §TNN trªn TTCK. Khi thÞ tr­êng míi ®i vµo ho¹t ®éng, quy m« cßn nhá, sù biÕn ®éng thÞ tr­êng sÏ x¶y ra. ViÖc giíi h¹n chÆt sù tham gia cña §TNN vµo thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt. Song khi thÞ tr­êng ph¸t triÓn m¹nh h¬n, hoµ nhËp vµo TTCK khu vùc vµ thÕ giíi, nÕu tiÕp tôc h¹n chÕ §TNN vµo thÞ tr­êng sÏ g©y c¶n trë cho sù ph¸t triÓn lµnh m¹nh cña thÞ tr­êng. V× thÕ, trong thêi gian kh«ng xa, ChÝnh phñ cÇn níi réng giíi h¹n ®Çu t­ ®èi víi nhµ §TNN theo hai h­íng cã quan hÖ tr­íc sau víi nhau: Tr­íc hÕt, cÇn n©ng tû lÖ së h÷u tèi ®a cña nhµ §TNN. §èi víi h×nh thøc ®Çu t­ gi¸n tiÕp mua cæ phiÕu, cæ phÇn cña c¸c c«ng ty cæ phÇn trong n­íc, tû lÖ nµy nªn n©ng lªn møc 49% ¸p dông ®èi víi mäi c«ng ty niªm yÕt vµ ¸p dông h¹n chÕ cã chän läc víi c«ng ty kh«ng niªm yÕt Nhµ n­íc ®ang n¾m gi÷ cæ phÇn chñ yÕu. §èi víi h×nh thøc ®Çu t­ trùc tiÕp, bªn c¹nh b¾t buéc h×nh thøc thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n liªn doanh, c«ng ty qu¶n lý quü liªn doanh, Nhµ n­íc nªn cho phÐp c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n 100% vèn n­íc ngoµi ®­îc më c«ng ty hoÆc chi nh¸nh t¹i ViÖt Nam. VÒ l©u dµi, khi thÞ tr­êng ph¸t triÓn ®ñ m¹nh, Nhµ n­íc cã thÓ khuyÕn khÝch §TNN vµo thÞ tr­êng b»ng c¸ch kh«ng giíi h¹n tû lÖ së h÷u chøng kho¸n cña nhµ §TNN mµ chØ giíi h¹n theo mét sè lÜnh vùc ngµnh nghÒ. Nh÷ng ngµnh nghÒ mang tÝnh träng yÕu, cã ¶nh h­ëng lín tíi sù æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n th­êng ®­îc h¹n chÕ ë c¸c n­íc lµ: ng©n hµng tµi chÝnh, b­u chÝnh viÔn th«ng, b¸o chÝ. Mét sè lÜnh vùc liªn quan tíi quèc phßng, an ninh nªn ®­îc cÊm sù tham gia cña nhµ §TNN. KiÕn nghÞ vÒ sù tham gia cña tæ chøc kiÓm to¸n, tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm Mét lÇn n÷a quay l¹i víi vÊn ®Ò chÊt l­îng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng. Sù thiÕu hÊp dÉn cña thÞ tr­êng ®èi víi nhµ §TNN n»m ë chç hä ch­a tin t­ëng vµo c¸c b¸o c¸o ho¹t ®éng c¸c c«ng ty nµy tù ®­a ra hoÆc th«ng qua kiÓm to¸n cña mét c«ng ty kiÓm to¸n trong n­íc. Hµng lo¹t c¸c vô viÖc liªn quan tíi c¸c c«ng ty niªm yÕt trong thêi gian võa qua nh­ CAN, BBC, REE,… ®· khiÕn cho c¸c nhµ §TNN trë nªn ngÇn ng¹i h¬n. ThËm chÝ víi nhu cÇu ®Çu t­ rÊt m¹nh cña nhµ §TNN, nhiÒu ®oµn nhµ ®Çu t­ tõ c¸c n­íc Mü, NhËt, Singapore, Hµn Quèc ®· xuèng tËn c«ng ty ®Ó t×m hiÓu c¬ héi ®Çu t­, chøng thùc nh÷ng th«ng tin tõ c¸c b¸o c¸o cña hä. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i nhµ §TNN nµo còng thùc hiÖn ®­îc c«ng viÖc nh­ vËy, hä cÇn cã th«ng tin chÝnh x¸c ®­îc ®¶m b¶o vÒ c¸c c«ng ty niªm yÕt. V× vËy, kiÓm to¸n ®éc lËp lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr× ho·n. UBCKNN cÇn cã quy ®Þnh thùc hiÖn kiÓm to¸n ®éc lËp b¾t buéc, trong ®ã cã sù tham gia cña kiÓm to¸n n­íc ngoµi ®èi víi c¸c c«ng ty ®ang niªm yÕt vµ cã ý ®Þnh niªm yÕt. Trong t­¬ng lai, khi cã c¸c doanh nghiÖp quy m« lín, viÖc quy ®Þnh Ýt nhÊt hai tæ chøc kiÓm to¸n ®éc lËp tiÕn hµnh kiÓm to¸n doanh nghiÖp còng cÇn ®­îc tÝnh ®Õn nh»m t¨ng c­êng chÊt l­îng vµ ®é minh b¹ch cña c¸c con sè tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nh­ vËy, tÝnh ®éc lËp vµ chÊt l­îng kiÓm to¸n míi ®­îc ®¶m b¶o, mét phÇn t¹o sù tin t­ëng ®èi víi nhµ ®Çu t­, phÇn quan träng h¬n sÏ buéc chÝnh c¸c c«ng ty ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch ho¹t ®éng vµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¹o nÒn t¶ng ph¸t triÓn l©u dµi cho doanh nghiÖp m×nh. Bªn c¹nh quy ®Þnh thùc hiÖn kiÓm to¸n ®éc lËp b¾t buéc, ®Ó gióp nhµ ®Çu t­ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc ph©n tÝch chøng kho¸n trªn thÞ tr­êng hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn trùc tiÕp thùc hiÖn ®¸nh gi¸, so s¸nh tÝnh sinh lêi vµ ®é rñi ro cña c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu kh¸c nhau, cÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm t¹i ViÖt Nam. Tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm lµ mét ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian ®éc lËp, chuyªn nghiÖp thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng doanh nghiÖp, ngµnh kinh tÕ… nh»m cung cÊp mét c«ng cô ®Ó dù b¸o vµ lùa chän danh môc ®Çu t­. Tuy tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm lµ lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh ®· ho¹t ®éng nhiÒu n¨m t¹i nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi vµ khu vùc, song ®©y lµ mét vÊn ®Ò kh¸ míi mÎ t¹i ViÖt Nam. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®éc lËp vµ chuyªn nghiÖp, Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n­íc, UBCKNN cÇn cã nh÷ng hç trî tÝch cùc khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n, tæ chøc tµi chÝnh chuyªn nghiÖp thµnh lËp tæ chøc ®Þnh møc tÝn nhiÖm t¹i ViÖt Nam. C¸c hç trî cô thÓ lµ vÒ nguån vèn ban ®Çu, ®µo t¹o c¸n bé, chuyÓn giao c«ng nghÖ, t×m kiÕm ®èi t¸c… cïng c¸c hç trî vÒ khu«n khæ ph¸p lý cô thÓ cho ho¹t ®éng cña lo¹i h×nh tæ chøc tµi chÝnh nµy. KiÕn nghÞ vÒ hoµn thiÖn hÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c c«ng ty niªm yÕt ThÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®­îc gÇn 4 n¨m, c¸c c«ng ty niªm yÕt ®· qua 4 kú kÕ to¸n víi nhiÒu nghiÖp vô kÕ to¸n míi nh­ viÖc h¹ch to¸n cæ phiÕu quü, chªnh lÖch gi¸ ph¸t hµnh vµ mÖnh gi¸, chªnh lÖch gi¸ thÞ tr­êng vµ gi¸ ph¸t hµnh, viÖc doanh nghiÖp muèn dïng vèn kinh doanh ®Ó bï ®¾p phÇn lç trong ho¹t ®éng, viÖc tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu cho cæ ®«ng… Nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®Òu ch­a cã v¨n b¶n h­íng dÉn cô thÓ nªn viÖc h¹ch to¸n gÆp nhiÒu khã kh¨n, mçi kÕ to¸n t¹i mét c«ng ty l¹i ¸p dông nh÷ng c¸ch thøc theo kinh nghiÖm b¶n th©n kh¸c nhau. Vµ còng v× thÕ, viÖc kiÓm tra, qu¶n lý cña c¬ quan qu¶n lý, nhµ ®Çu t­ ®èi víi kÕt qu¶ thùc cña doanh nghiÖp, viÖc thùc hiÖn kiÓm to¸n ®éc lËp ®ang gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Bé Tµi chÝnh nªn xem xÐt ®Ó sím ®­a ra c¸c h­íng dÉn thèng nhÊt cho vÊn ®Ò nµy.HoµnH KÕt luËn Qua kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam” cã thÓ rót ra mét sè kÕt luËn sau: 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam lµ mét b­íc ph¸t triÓn tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn cao theo c¬ chÕ thÞ tr­êng. TTCK ®ang dÇn trë thµnh kªnh huy ®éng vèn quan träng ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. 2. Sù tham gia cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng lµ yÕu tè cÇn thiÕt, gãp phÇn to lín vµo sù ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng. Thùc tÕ cho thÊy, ho¹t ®éng ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn thÞ tr­êng tuy ®· khëi s¾c tõ cuèi n¨m 2003 song vÉn ch­a t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng vµ vai trß cña m×nh. Trªn thÞ tr­êng s¬ cÊp còng nh­ thÞ tr­êng thø cÊp, d­íi h×nh thøc ®Çu t­ gi¸n tiÕp hay®Çu t­ trùc tiÕp, sè l­îng vµ quy m« vèn ®Çu t­ vµo thÞ tr­êng cßn nhá bÐ. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy b¾t nguån tõ chÝnh quy m« h¹n chÕ trong giai ®o¹n ®Çu ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ViÖt Nam. H¬n n÷a, lµ ®Þnh chÕ tµi chÝnh cßn míi mÎ t¹i ViÖt Nam, viÖc x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p lý ®iÒu chØnh thÞ tr­êng cßn thiÕu ®ång bé vµ kÞp thêi, sù hiÓu biÕt vµ nhËn thøc ®óng ®¾n cña c«ng chóng ®Çu t­ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Thùc tr¹ng trªn cÇn cã biÖn ph¸p th¸o gì. 3. ViÖc thu hót vèn §TNN vµo thÞ tr­êng kh«ng chØ lµ c«ng viÖc cña mét c¬ quan, c¸ nh©n hay tæ chøc mµ cÇn cã sù phèi hîp thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p tr­íc m¾t vµ l©u dµi cña tÊt c¶ c¸c cÊp ngµnh vµ ®¬n vÞ. §èi víi cÊp qu¶n lý, cÇn lËp mét hµnh lang ph¸p lý nh»m t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng cho nhµ §TNN. T¹i cÊp doanh nghiÖp, cÇn chñ ®éng ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, s½n sµng t¹o nguån hµng dåi dµo vµ chÊt l­îng cao cho thÞ tr­êng. §èi víi nhµ ®Çu t­, cÇn tÝch cùc tham gia trao ®æi, häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c nhµ §TNN nh»m t¹o v¨n ho¸ ®Çu t­ quèc tÕ. Tæng hoµ c¸c gi¶i ph¸p trªn sÏ t¹o ®µ m¹nh thu hót ngµy cµng nhiÒu nhµ §TNN vµo TTCK ViÖt Nam. Phô lôc 1 Th«ng tin c¸c c«ng ty niªm yÕt trªn TTCK ViÖt Nam Tªn c«ng ty M· CK Vèn ®iÒu lÖ (tûVND) ROE(%) EPS (VND) Gi¸ 31/12/03 CTCP C¬ ®iÖn l¹nh REE 225 13,00% 1.600 15.900 CTCP C¸p vµ VËt liÖu viÔn th«ng SAM 180 27,20% 3.500 21.400 CTCP GiÊy H¶i Phßng HAP 20 15,30% 4.500 26.700 CTCP Kho vËn Giao nhËn ngo¹i th­¬ng TMS 22 33,80% 7.100 33.000 CTCP ChÕ biÕn hµng XK Long An LAF 19 19,90% 4.100 17.800 CTCP Kh¸ch s¹n Sµi Gßn SGH 17,6 10,50% 1.300 14.100 CTCP §å hép H¹ Long CAN 35 13,30% 1.600 14.000 CTCP Nhùa §µ N½ng DPC 15,9 3,7% 400 10.200 CTCP B¸nh kÑo Biªn Hoµ BBC 56 5,8% 800 11.100 CTCP N­íc gi¶i kh¸t Sµi Gßn TRI 45 31,2% 5.000 20.000 CTCP SXXD vµ XNK B×nh Th¹nh GIL 25,5 33,9% 5.100 23.300 CTCP C¬ khÝ B×nh TriÖu BTC 12,6 3,0% 400 16.400 CTCP Bao b× BØm S¬n BPC 38 18,0% 2.600 15.300 CTCP Bª T«ng 620 Ch©u Thíi BT6 58,8 18% 2.600 18.800 CTCP §¹i lý liªn hiÖp vËn chuyÓn GMD 200 25,6% 4.700 37.500 CTCP XNK Thuû S¶n An Giang AGF 41,8 31,1% 5.500 29.300 CTCP Hîp t¸c kinh tÕ vµ XNK Savimex SAV 45 20,9% 3.400 16.600 CTCP Thuû s¶n 4 TS4 15 21% 2.900 17.000 CTCP XNK Kh¸nh Héi KHA 19 19,8% 2.500 16.200 CTCP X©y l¾p B­u ®iÖn Hµ Néi HAS 12 26,4% 4.500 21.500 CTCP ViÔn th«ng VTC VTC 18 36,7% 6.000 30.500 CTCP C¬ khÝ x¨ng dÇu PMS 32 14,1% 1.600 14.600 Nguån: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Tp HCM Phô lôc 2 T×nh h×nh giao dÞch cæ phiÕu trªn TTCK ViÖt Nam 2003 §¬n vÞ: ngh×n ®ång, cæ phiÕu M· CK Gi¸ 1/1/2003 Gi¸ 31/12/2003 Khèi l­îng giao dÞch Gi¸ trÞ giao dÞch (®ång) Tæng KL ®Æt mua Tæng KL ®Æt b¸n Cæ tøc 2003 (VND) AGF 28 29,3 1.572.610 41.915.735 3.138.520 2.540.750 2,4 BBC 15,7 11,1 2.494.540 27.101.902 4.093.390 4.000.810 (*) BPC 19,1 15,3 372.710 5.857.990 835.840 874.130 1,5 BT6 18,6 18,8 1.568.850 26.198.017 3.190.720 2.996.440 1,5 BTC 19 16,4 117.180 1.974.248 244.340 352.310 (*) CAN 18 14 466.440 6.921.137 958.380 940.690 0,6 DPC 15,4 10,2 327.480 3.678.091 621.000 902.960 0,3 GIL 43,2 23,3 780.440 18.107.118 1.714.360 1.843.720 2,4 GMD 39 37,5 2.056.140 68.705.683 3.243.530 2.580.250 1,2 HAP 36,2 26,7 517.740 14.527.667 1.230.380 1.103.470 3 HAS 21,4 21,5 251.190 5.022.440 534.380 666.750 1,5 KHA 23,1 16,2 679.160 13.282.559 837.150 1.191.620 1,5 LAF 24 17,8 710.100 13.246.627 653.940 663.150 1,6 PMS 14,5 14,6 176.870 2.476.553 313.5 381.660 1,2 REE 19,8 15,9 9.299.300 126.858.583 18.228.660 15.600.570 1,2 SAM 30,7 21,4 2.176.190 43.967.388 4.334.030 3.636.060 1,6 SAV 16,6 16,6 2.466.290 39.768.456 4.927.950 4.571.940 1,6 SGH 14,5 14,1 221.400 3.020.887 510.500 572.330 0,6 TMS 36,3 33 440.930 12.829.963 836.980 789.900 2,2 TRI 23,5 20 425.700 8.112.231 728.970 586.150 1,8 TS4 18,5 17 155.940 2.631.126 272.060 370.330 1,2 VTC 21 30,5 369.420 8328.064 756.440 851.880 1,35 Ghi chó: (*) C«ng ty ch­a th«ng b¸o chi tr¶ cæ tøc 2003; Nguån: C«ng ty chøng kho¸n Mªk«ng Phô lôc 3 Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc xem xÐt thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ STT Tªn Trô së Sè GP Ngµy cÊp H×nh thøc §T Vèn §T (USD) Môc tiªu ho¹t ®éng §Þa ®iÓm 1 Cty TNHH AGRVINA 365/GP 6/7/1993 100% NN 3,5 Trång hoa xuÊt khÈu L©m §ång 2 Cty Liªn doanh bß s÷a §ång Nai 01/GP-KCN-§N 8/12/1997 LD 4,5 Ch¨n nu«i s÷a bß §ång Nai 3 C«NG TYLD Vifon-Acecook 750/GP 12/15/1993 LD 6 S¶n xuÊt m× ¨n liÒn Tp HCM 4 Cty C«ng nghiÖp chÕ biÕn Thùc phÈm Quèc tÕ 270/GP 11/16/1991 100%NN 23 ChÕ biÕn thùc phÈm §ång Nai 5 CTLD s¶n xuÊt bét m× Vinaflour 976/GP 9/1/1994 LD 39.1 S¶n xuÊt bét m× Hµ Néi 6 Cty Ajnomoto ViÖt Nam 165/GP 2/22/1991 LD 61,5 S¶n xuÊt bét ngät KCN Biªn Hoµ 7 CTLD d­îc phÈm Sanofi-Syntecelabo 519/GP 1/28/1993 LD 9 S¶n xuÊt d­îc phÈm Tp.HCM 8 CTLD Hoµng Gia 953/GP 8/13/1994 LD 46 Du lÞch kh¸ch s¹n Qu¶ng Ninh 9 Cty TNHH Shi Jar (ViÖt Nam) 991/GP 7/19/1994 100%NN 24,3 S¶n xuÊt g¹ch men xuÊt khÈu B×nh D­¬ng 10 Cty BVT 826/GP 3/21/1994 100%NN 3,4 S¶n xuÊt con gièng, bËt löa ga H¶i D­¬ng 11 Cty SCANVI-ViÖt Nam 26/GP 9/28/1988 100%NN 3,5 S¶n xuÊt thêi trang ¸o lãt Tp HCM 12 CTLD m¸y x©y dùng ViÖt Nam – Uraltrac 708/GP 11/30/1997 LD 6 S¶n xuÊt m¸y x©y dùng Tp HCM 13 CTLD ho¸ nhùa §Ö nhÊt 965/GP 8/26/1994 LD 10 S¶n xuÊt c¸c lo¹i èng nhùa Tp HCM 14 Cty C«ng nghiÖp TNHH Tung Kuang 1191/GP 4/5/1995 LD 15,6 S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nh«m §ång Nai 15 Cty cæ phÇn hh d©y vµ c¸p ®iÖn Taya ViÖt Nam 414/GP 9/7/1992 100%NN 22,4 S¶n xuÊt d©y c¸p ®iÖn §ång Nai 16 CTLD American Home 911/GP 7/13/1994 LD 46,4 S¶n xuÊt ®å x©y dùng B×nh D­¬ng 17 Cty cæ phÇn HH c«ng nghiÖp gåm sø TAICERA 764/GP 1/11/1994 100%NN 49,5 S¶n xuÊt g¹ch ceramic, g¹ch granite KCN Gß Dçu 18 Cty Ausnam LD S¶n xuÊt ®å x©y dùng Hµ Néi 19 Cty TNHH s¶n xuÊt hµng dÖt may 19/5 Hµ Néi 442/GP 10/19/1992 LD 7 DÖt may Hµ Néi 20 CTLD ph¸t triÓn tiÕp vËn sè 1 996/GP 9/22/1994 LD 53,6 X©y dùng vµ kinh doanh c¶ng container Tp HCM 21 Cty thùc phÈm n­íc gi¶i kh¸t Dona New Tower 833/GP 4/6/1994 LD 7,5 S¶n xuÊt n­íc tr¸i c©y KCN Biªn Hoµ 1 Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Phô lôc 4 Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña nhµ §TNN (tÝnh ®Õn 30/10/2002) STT M· CK Tæng sè CP ®­îc n¾m gi÷ Sè l­îng CP ®ang n¾m gi÷ Tû lÖ së h÷u hiÖn t¹i (%) Tû lÖ së h÷u khi niªm yÕt (%) 1 REE 4.500.000 4.583.070 20,37 25 2 HAP 2.400.000 1.170.800 9,73 - 3 TMS 401.600 73.000 3,64 - 4 LAF 440.000 438.500 19,93 5 5 SGH 381.968 579.254 30,33 30 6 CAN 353.260 63.700 3,61 - 7 SAM 700.000 777.420 22,21 25,57 8 DPC 317.456 79.800 5,03 - 9 BBC 1.120.000 900.260 16,08 - 10 TRI 758.060 604.800 15,96 - 11 GIL 340.000 220.000 12,94 - 12 BTC 252.269 73.200 5,8 - 13 BPC 760.000 0 0 - 14 BT6 1.176.538 21.000 0,36 - 15 GMD 3.435.691 44.800 0,26 - 16 AGF 835.826 782.100 18,71 20 17 SAV 900.000 22.700 0,50 - 18 TS4 300.000 300.000 20 20 19 KHA 380.000 56.300 2,96 - Tæng céng 19.752.668 10.790.704 10,9 Nguån: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña nhµ §TNN (tÝnh ®Õn ngµy 20/7/2003) STT M· CK Khèi lîng CP l­u hµnh Tæng KL ®­îc phÐp n¾m gi÷ KL cã thÓ tiÕp tôc n¾m gi÷ Tû lÖ së h÷u 1 REE 22.500.000 4.500.000 0 20 2 SAM 18.000.000 3.600.000 1.746.050 10,03 3 HAP 2.003.700 401.600 318.430 4,14 4 TMS 2.191.000 440.000 0 20 5 LAF 1.782.340 381.968 0 20 6 SGH 1.766.300 353.260 289.460 3,61 7 CAN 3.499.880 7.000.000 0 20 8 DPC 1.587.280 317.456 219.156 6,19 9 BBC 5.250.000 1.120.000 169.240 16,98 10 TRI 3.776.500 758.060 132.360 16,51 11 GIL 2.524.270 510.000 149.800 14,13 12 BTC 1.261.345 252.269 164.569 6,95 13 BPC 3.600.000 760.000 759.500 0,01 14 BT6 5.882.690 1.176.538 1.149.038 0,47 15 GMD 14.984.020 3.435.691 3.007.951 2,49 16 AGF 4.029.130 835.826 47.736 18,86 17 SAV 4.350.000 900.000 881.100 0,42 18 TS4 1.500.000 300.000 0 20 19 KHA 1.900.000 380.000 309.000 3,74 20 HAS 1.200.000 240.000 239.500 0,04 21 VTC 1.786.440 359.548 338.548 1,17 Tæng céng 105.374.895 28.022.216 9.921.438 17,18% Nguån: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè Hå ChÝ Minh Tû lÖ n¾m gi÷ cæ phiÕu cña nhµ §TNN (tÝnh ®Õn ngµy 31/3/2004) STT M· CK Møc n¾m gi÷ tèi ®a N¾m gi÷ cña nhµ §TNN Khèi l­îng KL/Møc tèi ®a 1 REE 6.750.000 6.479.180 95.99% 2 SAM 5.400.000 3.271.880 60.59% 3 HAP 602.400 108.640 18.03% 4 TMS 660.000 663.000 100.45% 5 LAF 572.952 572.950 100.00% 6 SGH 529.890 82.800 15.63% 7 CAN 1.050.000 797.070 75.91% 8 DPC 476.184 97.590 20.49% 9 BBC 1.680.000 980.030 58.34% 10 TRI 1.137.090 1137.090 100.00% 11 GIL 765.000 765.000 100.00% 12 BTC 378.404 116.280 30.73% 13 BPC 1.140.000 24.520 2.15% 14 BT6 1.764.807 1.306.220 74.01% 15 GMD 5.153.537 2.221.850 43.11% 16 AGF 1.253.739 1.252.710 99.92% 17 SAV 1.350.000 1.211.490 89.94% 18 TS4 450.000 305.620 67.92% 19 KHA 627.000 120.070 19.15% 20 HAS 360.000 105.780 29.38% 21 VTC 539.322 106.510 19.75% 22 PMS 960.000 9.380 .98% 23 BBT 2.052.000 400 0.02% Nguån: Trung t©m Giao dÞch Chøng kho¸n Thµnh phè HCM Th«ng tin vÒ chøng kho¸n niªm yÕt Cung cÇu trong ngµy Khèi l­îng Tû lÖ n¾m gi÷ cña nhµ §TNN KL ®Æt mua KL ®Æt b¸n Mua-B¸n KLNY KL CP ®ang l­u hµnh Total room Current room % Sym-bol 120 1.470 -1.350 4.179.130 4.029.130 1.253.739 9 30,00% AGF 117.940 67.670 50.270 5.600.000 5.250.000 1.680.000 700.130 17,50% BBC 141.180 64.580 76.600 6.840.000 6.840.000 2.052.000 2.039.140 0,19% BBT 0 1.200 -1.200 3.800.000 3.600.000 1.140.000 1.117.660 0,59% BPC 1.700 1.840 -140 5.882.690 5.882.690 1.764.807 184.507 26,86% BT6 1.000 60 940 1.261.345 1.261.345 378.404 261.704 9,25% BTC 23.900 8.260 15.640 3.500.000 3.499.880 1.050.000 207.510 24,07% CAN 2.050 8.320 -6.270 3.500.000 3.428.124 1.050.000 995.354 1,56% DHA 1.000 900 100 1.587.280 1.587.280 476.184 371.194 6,61% DPC 3.500 3.000 500 2.550.000 2.550.000 765.000 0 30,00% GIL 5.650 1.730 3.920 17.178.455 16.482.422 5.153.537 2.655.407 14,54% GMD 18.020 8.470 9.550 2.008.000 2.003.700 602.400 498.690 5,16% HAP 10.910 950 9.960 1.200.000 1.200.000 360.000 258.100 8,49% HAS 12.960 16.800 -3.840 2.090.000 2.090.000 627.000 490.720 6,52% KHA 10.100 10.930 -830 1.909.840 1.782.840 572.952 2 30,00% LAF 340 4.250 -3.910 3.200.000 3.151.936 960.000 944.030 0,50% PMS 78.450 86.050 -7.600 22.500.000 22.500.000 6.750.000 74.620 29,67% REE 34.190 15.430 18.760 18.000.000 18.000.000 5.400.000 1.144.140 23,64% SAM 8.380 16.060 -7.680 4.500.000 4.350.000 1.350.000 0 30,00% SAV 6.000 2.590 3.410 1.766.300 1.766.300 529.890 447.090 4,69% SGH 17.600 20.170 -2.570 2.200.000 2.200.000 660.000 0 30,00% TMS 960 500 460 4.548.360 4.548.360 1.364.508 21 30,00% TRI 590 1.870 -1.280 1.500.000 1.500.000 450.000 142.020 20,53% TS4 460 330 130 1.797.740 1.797.740 539.322 372.142 9,30% VTC 497.000 343.430 153.570 123.09.140 121.301.747 36.929.742 12.904.190 Nguån: Trung t©m giao dÞch TP HCM Phô lôc 5 Quy tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cã vèn §TNN sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn C¸c doanh nghiÖp cã vèn §TNN gåm c¶ liªn doanh vµ doanh nghiÖp cã 100% vèn n­íc ngoµi khi héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn, nÕu cã mong muèn ®­îc chuyÓn ®æi h×nh thøc doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh xin chuyÓn ®æi theo quy tr×nh sau: LËp 8 bé hå s¬ ®Ò nghÞ chuyÓn ®æi göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­. Mçi bé bao gåm: §¬n xin chuyÓn ®æi do Tæng gi¸m ®èc doanh nghiÖp ký; Ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi; B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp tr­íc khi chuyÓn ®æi; Dù th¶o §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn; NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cña chñ ®Çu t­ th«ng qua Ph­¬ng ¸n chuyÓn ®æi. Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ, Bé KH&§T göi hå s¬ tíi c¸c Bé, ngµnh liªn quan lÊy ý kiÕn. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc hå s¬ hîp lÖ, Bé KH&§T chñ tr×, lÊy ý kiÕn cña Bé, ngµnh liªn quan vµ tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ xem xÐt phª duyÖt. Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ, Bé KH&§T th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n tíi doanh nghiÖp ®Ó nghÞ chuyÓn ®æi. Trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o chÊp thuËn viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp cña Bé KH&§T, doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c thñ tôc chuyÓn ®æi, gåm cã: th«ng b¸o réng r·i vÒ viÖc chuyÓn ®æi trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ cho c¸c chñ nî cña doanh nghiÖp; tæ chøc b¸n cæ phÇn hoÆc ph¸t hµnh cæ phiÕu; triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø nhÊt ®Ó th«ng qua §iÒu lÖ c«ng ty vµ bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn; Hé ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc; Tæ chøc bµn giao gi÷a Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc chñ ®Çu t­ doanh nghiÖp víi Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn vÒ vèn, tµi s¶n, lao ®éng, c«ng nî…; Sau khi tiÕn hµnh chuyÓn ®æi t¹i doanh nghiÖp, c«ng ty ph¶i b¸o c¸o kÕt qu¶ vÒ Bé KH&§T ®Ó ®­îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ ®iÒu chØnh chuÈn y viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn chuyÓn ®æi Doanh nghiÖp, Bé KH&§T xem xÐt, chÊp thuËn viÖc chuyÓn ®æi vµ cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ ®iÒu chØnh. Trong thêi h¹n 30 ngµy tõ ngµy ®­îc cÊp GiÊy phÐp ®Çu t­ ®iÒu chØnh, c«ng ty ph¶i ®¨ng b¸o ®Þa ph­¬ng vµ b¸o Trung ­¬ng trong ba sè liªn tiÕp ®Ó th«ng b¸o sù chuyÓn ®æi cña m×nh. Sau thêi gian nµy, mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp sÏ thùc hiÖn d­íi h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn trong ®ã vÉn ®­îc h­ëng c¸c ®¶m b¶o cña Nhµ n­íc ViÖt Nam, thùc hiÖn nghÜa vô cña c«ng ty cæ phÇn theo LuËt Doanh nghiÖp §iÒu 19, NghÞ ®Þnh 38/2003/N§-CP vµ h­ëng c¸c ­u ®·i theo quy ®Þnh cña LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi §iÒu 3 kho¶n 2 NghÞ ®Þnh 38/2003/N§-CP . Danh môc tµi liÖu tham kh¶o C¸c v¨n b¶n ph¸p lý V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI (12/1986) V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX NghÞ quyÕt 01/2004/NQ-CP ngµy 12/1/2004 cña ChÝnh phñ vÒ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu cÇn tËp trung chØ ®¹o, ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø chÝn, kho¸ IX LuËt Doanh nghiÖp 1999 LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 1996 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu LuËt §Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam n¨m 2000 LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc NghÞ ®Þnh 48/1998/N§-CP ngµy 11/7/1998 cña ChÝnh pñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n NghÞ ®Þnh 64/2002/N§-CP ngµy 19/6/2002 vÒ viÖc chuyÓn DNNN thµnh CTCP NghÞ ®Þnh 144/2003/N§-CP ngµy 28/11/1003 cña ChÝnh phñ vÒ Chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n NghÞ ®Þnh 38/2003/N§-CP ngµy 15/4/2003 vÒ chuyÓn ®æi mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 vÒ thi hµnh LuËt thuÕ TNDN QuyÕt ®Þnh 36/2003/Q§-TTg ngµy 11/3/2003 vÒ quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh 145/1999/Q§-TTg ngµy 28/6/1999 vÒ quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh 146/2003/Q§-TTg ngµy 17/7/2003 vÒ tû lÖ tham gia cña bªn n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam QuyÕt ®Þnh 998/2002/Q§-NHNN ngµy 13/9/2002 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi QuyÕt ®Þnh 84/2004/Q§-TTg ngµy 13/5/2004 vÒ viÖc thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè Tæng c«ng ty nhµ n­íc Th«ng t­ 121/2003/TT-BTC ngµy 12 th¸ng 12/2003 h­íng dÉn QuyÕt ®Þnh 146/2003/Q§-TTg Th«ng t­ 08/2003/TTLT-BKH-BTC ngµy 29/12/2003 vÒ h­íng dÉn mét sè qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 38/2003/N§-CP Th«ng t­ 26/2004/TT-BTC ngµy 31/3/2004 vÒ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra n­íc ngoµi vµ hoµn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¸i ®Çu t­ ®èi víi nhµ §TNN Th«ng t­ 73/2003/TT-BTC ngµy 31/7/2003 h­íng dÉn thùc hiÖn quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong doanh nghiÖp ViÖt Nam Tµi liÖu tham kh¶o kh¸c Gi¸o tr×nh ThÞ tr­êng chøng kho¸n – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n Securities Market in Korea, 2003 NguyÔn ThÞ Liªn Hoa, Vô tr­ëng Vô ph¸t triÓn thÞ tr­êng, “Sù tham gia cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam”, ®Ò tµi khoa häc cÊp c¬ së, UBCKNN, 2000 Vò ChÝ Dòng, “ Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ kinh nghiÖm cña Trung Quèc trong viÖc b¸n cæ phÇn cña DNNN cho nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trªn TTCK trong n­íc”, ®Ò tµi cÊp c¬ së, UBCKNN, 2003 Kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam 3 n¨m 2001-2003 B¸o c¸o tæng kÕt 3 n¨m ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, UBCKNN C¸c quy tr×nh nghiÖp vô liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®¨ng ký- thanh to¸n bï trõ- l­u ký chøng kho¸n, UBCKNN, 2003 Danh s¸ch c«ng ty cæ phÇn 2001, Ban Kinh tÕ Trung ¦¬ng Danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc xem xÐt thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ B¸o c¸o Quèc gia th¸ng 1 n¨m 2004, C«ng ty The Economist Intelligence Unit Limited Ph©n tÝch v¨n b¶n ph¸p luËt, C«ng ty LuËt Hång §øc T¹p chÝ Chøng kho¸n ViÖt Nam c¸c sè n¨m 2003, 2004 T¹p chÝ Ng©n hµng, c¸c sè n¨m 2002, 2003 B¸o §Çu t­ Chøng kho¸n, c¸c sè n¨m 2003, 2004 B¶n C¸o b¹ch Quü §Çu t­ Chøng kho¸n ViÖt Nam (VF1) www.cpv.org.vn www.mpi.gov.vn www.dei.gov.vn www.mof.gov.vn www.worldbank.com www.mekongsecurities.com.vn www.vinafund.com www.vnbourse.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan