Đề tài Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty cơ khí và xây dựng Viglacera

Mở đầu Quá trình chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường là quá trình chuyển hướng mọi hoạt động của nền kinh tế, nó đòi hỏi mỗi ngành, mỗi nghề mỗi doanh nghiệp phải tự vận động để có thể tồn tại và phát triển. Nếu như trước đây thị trường là vấn đề không được các doanh nghiệp chú ý vì đã được nhà nước bao tiêu toàn bộ quá trình sản xuất từ nguyên liệu đầu vào đến phân phối sản phẩm đầu ra, thì trong cơ chế mới này nó lại là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt và nguy cơ phá sản thì doanh nghiệp đó phải nắm vững kiến thức về thị trường chú trọng ổn định và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Hiện nay với sự thực hiện công nghiẹp hóa hiện đại hóa của đất nước cho nên hoạt động xây dựng, sản xuất máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất trở nên rất cần thiết và ngày càng được mở rộng về quy mô tạo nên sự cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực xây dựng sản xuất cơ khí, vật liệu xây dựng trên thị trường. công ty cơ khí và xây dựng viglacera cũng như nhiều doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiếm lĩnh và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong môi trườn vừa cạnh tranh vừa hợp tác. chính vì nhận thức được điều này thấy được tầm quan trọng của thị trường đối với công ty do vậy trong thời gian thực tập tại công ty em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty cơ khí và xây dựng viglacera” Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương: Chương I: Những vấn đề chung về phát triển thị trường của công ty cơ khí và xây dựng viglacera. Chương II: Pphân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cơ khí và xây dựng viglacera. Chương III: Một số giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cơ khí và xây dựng viglacera . Mục Lục A Mở Đầu 1 B Nội Dung Chương I:Những vấn đề chung về phát triển thị trường của Công Ty Cơ Khí Và Xây Dựng Viglacera I. Thị trường và vai trò của thị trường đối với sự tiêu thụ sản phẩm của công ty 3 1. Khái niệm và phân loại thị trường đối với công ty .3 1.1 Khái niệm 3 1.2 Khái quát chung về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 4 1.3 Phân loại thị trường cho công ty 6 1.3.1 Phân loại thị trường cho công ty theo lãnh thổ. 6 1.3.2 Phân loại thị trường cho công ty theo người mua, người bán trên thị trường 6 1.3.3 Phân loại thị trường cho công ty theo mục đích sử dụng các loại hàng hóa 7 1.3.4 Phân loại thị trường cho công ty dựa vào quá trình sản xuất 7 2 Vai trò và chức năng của thị trường đối với công ty 8 2.1 Chức năng của thị trường đối với công ty 8 2.2 Vai trò của thị trường đối với sản xuất của công ty 9 2.2.1 Thị trường định hướng cho sản xuất kinh doanh của công ty 9 2.2.2 Thị trường là trung tâm của quá trình sản xuất 10 2.2.3 Thị trường đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của công ty phát triển liên tục với quy mô ngày càng mở rộng 10 3 Nghiên cứu và phân đoạn thị trường .11 3.1 Nghiên cứu thị trường cho công ty 11 3.1.1 Nghiên cứu khái quát thị trường cho công ty 11 3.1.2 Nghiên cứu chi tiết thị trường cho công ty 12 3.2 Phân đoạn thị trường cho công ty 12 a. Phân đoạn theo địa lý 12 b. Phân đoạn thị trường theo dân số và xã hội 12 c. Phân đoạn thị trường theo tâm lý học 13 II Sự cần thiết khách quan phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 13 1 Nội dung phát triển thị trường cho công ty .13 1.1 Tính tất yếu khách quan của việc mở rộng thị trường cho công ty 13 1.2 nội dung phát triển thị trường cho doanh nghiệp 14 2 Sự cần thiết phải phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho công ty 16 2.1 Phát triển thị trường tiêu thụ nhằm tạo sự ổn định và phát triển cho công ty. 16 2.2 phát triển thị trường tiêu thụ nhằm tăng cơ hội lựa chọn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng 17. III Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 18 1 Nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm của công ty .18 1.1 Đối tượng phục vụ của công ty 18 1.2 Xu hướng tiêu dùng sản phẩm của công ty 18 2 Khả năng cung ứng sản phẩm của công ty trên thị trường 18 Chương II: Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty I Khái quát chung cơ khí và xây dựng Viglacera .20 1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty .20 2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .21 3 Cơ cấu tổ chức của công ty 22 II Phân tích thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 25 1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty .25 2 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 33 III. Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ của công ty 35 1. Những thuận lợi tạo nên ưu thế cho công ty 35 2- Những khó khăn cần khắc phục . 36 Chương III: Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ cho công ty cơ khí và xây dựng Viglacera I - Phương hướng phát triển của công ty 37 1. Phương hướng 37 1.1 Về sản phẩm 37 1.2 Về cơ cấu tổ chức 37 1.3 Về thị trường: 37 1.4 Về lao động: 37 2. Mục tiêu phát triển của công ty .37 II. Một số giải phát triển thị trường tiêu thụ cho công ty cơ khí và xây dựng Viglacera 38 1. Tăng cường công tác điều tra nghiên cứu thị trường 38 2. Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm 40 2.1 Nâng cao uy tín của công ty và sản phẩm 40 2.2. Thực hiện quản trị sản xuất một cách có hiệu quả và khoa học 40 2.3 Đa dạng hóa sản phẩm .41 2.4 Xây dựng chính sách giá và phương thức thanh toán. 41 3. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 42 3.1 Kênh phân phối trực tiếp 42 3. 2 Kênh phân phối gián tiếp 43 4. Chú trọng và tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho việc tiêu thụ sản phẩm của công ty 44 4.1 Tăng cường hoạt động giao tiếp khuếch trương 44 4.1.1 Quảng cáo 44 4.1.2 Quan hệ quần chúng và tuyên truyền thực hiện thông qua các hoạt động sau 45 4.1.3 Bán hàng trực tiếp 45 III. Một số giải pháp khác .45 1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên 45 2. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức 46 3. Một số kiến nghị 46 C. Kết luận 48

doc51 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1989 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty cơ khí và xây dựng Viglacera, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh©n viªn cã n¨ng lùc, hiÖn nay c«ng ty lu«n lµ ®¬n vÞ ®­îc tÆng nhiÒu b»ng khen t¹i héi trî triÓn l·m kinh tÕ vµ nhiÒu kh¸ch hµng tÝn nhiÖm, b×nh chän lµ hµng ViÖt Nam chÊt l­îng cao. 2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty. Qua nhiÒu n¨m x©y dùng vµ tr­ëng thµnh, ®­îc nhµ n­íc cho toµn quyÒn sö dông, tù qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh nªn c«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: + X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, giao th«ng, thñy lîi, c«ng tr×nh ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn thÕ ®iÖn, c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, nhËn thÇu c¶i t¹o söa ch÷a, x©y dùng míi c¸c lo¹i lß nung, xÊy Tuynel. + Gia c«ng chÕ t¹o, l¾p ®Æt kÕt cÊu, phô kiÖn phi tiªu chuÈn chuyªn ngµnh c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng. + ChÕ t¹o khung nhµ tiÒn chÕ mäi khÈu ®é. + T­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng bao gåm: LËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t­ thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ c«ng tr×nh t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n mua s¾m vËt t­ vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ. + S¶n xuÊt kinh doanh c¸c phô tïng, phô kiÖn, thiÕt bÞ dïng trong x©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. + S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, s¶n xuÊt g¹ch gãi vµ ®Êt xÐt nung. + §Çu t­ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ. + Ngoµi ra cßn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do tæng c«ng ty giao víi 30 n¨m kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y dùng chuyªn ngµnh s¶n xuÊt vµ l¾p ®Æt c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel vµ g¹ch ceranic, Granit, g¹ch chÞu löa, … vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông kh¸c trong ph¹m vi c¶ n­íc. T­ vÊn ®Çu t­ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong ngµnh s¶n xuÊt Thñy Tinh Vµ Gèm X©y Dùng. Cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt nhiÒu kinh nghiÖm vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ. C«ng ty ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh, kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña m×nh trªn ph¹m vi toµn quèc. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. a. C¬ cÊu tæ chøc. Lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc phÐp tù chñ h¹ch to¸n kinh doanh, mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu do bé m¸y qu¶ lý s¶n xuÊt trùc tiÕp ®iÒu hµnh. Cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña m×nh. HiÖn nay c«ng ty tæ chøc bé m¸y theo trùc tuyÕn ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, sau lµ 3 phã gi¸m ®èc vµ 3 phßng ban bªn d­íi lµ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc.Cô thÓ lµ: + Phã gi¸m ®èc kü thuËt. + Phã gi¸m ®èc t­ vÊn thiÕt kÕ. + Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch kinh doanh. + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. + phßng kÕ ho¹ch tµi chÝnh. + c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. - xÝ nghiÖp c¬ khÝ sè 1, 2, 3 - xÝ nghiÖp thiÕt kÕ. - ®éi x©y dùng - ®éi l¾p ®Æt b.chøc n¨ng. b1.Ban gi¸m ®èc. ChÞu tr¸ch nhiÖm chung vµ chØ ®¹o toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua ba phã gi¸m ®èc vµ ba phßng ban ch­c n¨ng. Phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp c¸c phÇn viÖc phô tr¸ch cña m×nh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty. b2.Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. -LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tæng thÓ, kÕ ho¹ch chi tiÕt tõng cung ®o¹n, xÝ nghiÖp . - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn - Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh kÕ ho¹ch. - Tæng hîp nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o gi¸m ®èc . b3 .Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. - Lªn kÕ ho¹ch cung øng vèn kÞp thêi, ®Çy ®ñ theo kÕ ho¹ch vµ tiÕn ®é thi c«ng - Theo dâi kiÓm tra ho¹t ®éng cung øng, mua b¸n vµ thanh quyÕt to¸n néi bé cµ víi kh¸ch hµng. §Æt trùc tiÕp d­íi sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, tæ chøc thùc hiÖn viÖc ghi chÐp, xö lÝ cung cÊp c¸c c¸c sè liÖu cÇn thiÕt ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty b¸o c¸o gi¸m ®èc. b4. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh . - Qu¶n lý vËn hµnh chung ,hËu cÇn ,®êi sèng vµ c¸c ®iÒu kiÖn vËt chÊt cho ng­êi lao ®éng. - KiÓm tra b¶o ®¶m c«ng t¸c an toµn lao ®éng vÖ sinh m«i tr­êng c«ng t¸c an ninh trËt tù trong c«ng ty. - Tæ chøc ph©n c«ng gi¸m s¸t lao ®éng ,kÝ kÕt c¸c hîp ®ång vÒ lao ®éng. - §«n ®èc chØ ®¹o gi¸mm s¸t thùc hiÖn kÕ ho¹ch . b5. XÝ nghiÖp c¬ khÝ : - S¶n xuÊt thiÕt bÞ, phô tïng thay thÕ cho ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - S¶n xuÊt l¾p ®Æt tõng phÇn hoÆc ®ång bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch tuynel hÖ 5-30 triÖu QTC/n¨m,d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceramic granit vµ c¸c lo¹i g¹ch nung Tuynel,lß nung thanh l¨n. - S¶n xuÊt khung nhµ tiÒn chÕ mäi khÈu ®é. - Lµm c¸c nhiÖm vô do c«ng ty giao. b6. XÝ nghiÖp thiÕt kÕ . - LËp vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t­. - ThiÕt kÕ c«ng tr×nh. - T­ vÊn qu¶n lý dù ¸n lµm nhiÖm vô do c«ng ty giao. b7. C¸c ®éi x©y dùng. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng thñy lîi vµ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ c¶i t¹o lß nung, xÊy Tuynel, lß nÊu kÝnh vµ c¸c c«ng tr×nh trong ngµnh thñy tinh vµ gèm x©y dùng. b8. C¸c ®éi l¾p ®Æt. X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c thiÕt kÕ ®ång bé hoÆc söa ch÷a c¶i t¹o c¸c d©y chuyÒn chÕ biÕn t¹o h×nh c¸c thiÕt bÞ lß nung xÊy Tuynel, c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch Ceranic, Granit vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c. II. Ph©n tÝch thÞ tr­êngtiªu thô s¶n phÈm cua c«ng ty. 1. T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cua c«ng ty. 1.1 T×nh h×nh thùc hiÖn chØ tiªu s¶n xuÊtvµ tiªu thô s¶n phÈm vÒ mÆt gi¸ trÞ. Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty ph¶i x©y dùng chiÕn lù¬c s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý, s¶n xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi thÞ tr­êng, bëi thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh c«ng ty s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, vµ s¶n xuÊt cho ai víi sè l­îng bao nhiªu…. ThÞ tr­êng quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng cã nhiÖm vô võa s¶n xuÊt, võa kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm. HiÖn nay c«ng ty cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm chÝnh nh­: s¶np hÈm c¬ khÝ, vËt liÖu x©y dùng, vµ c¸c c«ng tr×nh xay dùng. §©y lµ lÜnh vùc mµ c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p hîp lý, ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ tèt nhÈt tæng kinh doanh ®Æc biÖt c«ng ty ph¶i lu«n lu«n träng ®Õn chÊ l­îng c¸c c«ng tr×nh vµ s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt ra. Cã nh­ vËy c«ng ty ho¹t míi cã hiÖu qu¶. §Ó biÕt ®­îc c«ng ty m×nh cã lµm ¨n hiÖu qu¶ hay kh«ng vµ thÞ tr­êng cña c«ng ty cã bÞ thu hÑp hay më réng c«ng ty ph¶i ph©n tÝch mét sè chØ tiªu nh­ tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tæng doanh thu…Vµ th«ng qua c¸c chØ tiªu ®ã c«ng ty sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty m×nh. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¶ng 1 ChØ tiªu §VT N¨m N¨m N¨m So s¸nh So s¸nh 2001 2002 2003 2002/2001 2002/2001 Tæng gi¸ trÞ SXCN Tr.® 49000 126000 157518 257% 321.40% Tæng doanh thu Tr.® 45615.7 117043 157817 256.50% 345.90% Nép ng©n s¸ch Tr.® 160086 46616 8669 29.10% 5.40% Thu nhËp b×nh qu©n Tr.® 1240 1380 1470 111.30% 118.50% Nguån: Phßng kÕ ho¹ch – kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÈy tæng 3 n¨m võa qua c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn liªn tôc thÓ hiÖn ë chØ tiªu tæng gi¶ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ tæng doanh thu. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 157% vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2001 t¨ng 221.4% vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 63.6% ®©y lµ con sè hÕt søc hiÖu qu¶ ®èi víi c«ng ty, nã thÓ hiÖn vÒ tæng quy m« s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng ngõng ®­îc t¨ng, ®iÒu ®ã co thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng cña c«ng ty ngµy cµng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã cßn thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña c«ng ty còng ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch m·nh liÖt, kh«ng ngõng lín m¹nh sù ®¸p øng cña c«ng ty, sù ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng vµ ®· ®­îc thÞ tr­êng tiÕp nhËn ®· lµm cho tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng liªn tôc thÓ hiÖn n¨m 2002 so víi n¨m 2001 t¨ng 156.5% vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2001 t¨ng 245.9% vµ n¨m 2003 so víi n¨m 2002 t¨ng 89.4%.Con sè nµy cho ta thÊy thÞ tr­êng cña c«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ më réng. Cïng víi sù lín m¹nh cña c«ng ty qua c¸c n¨m mµ møc sèng cña c¸n bä c«ng nh©n viªn trong c«ng ty còng ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ. ThÓ hiÖn ë sù gia t¨ng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi. Tõ 1.240.000 ®ång/ng­êi/th¸ng N¨m 2001 t¨ng lªn 1.380.000 ®ång/ng­êi/ th¸ng n¨m 2002 vµ t¨ng lªn 1.470.000 ®ång/ng­êi/th¸ng n¨m 2003. §iÒu ®ã ®· khÝch lÖ phÇn nµo tinh thÇn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Thóc ®Èy t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng cho c«ng ty. Cã ®­îc sù ph¸t triÓn nh­ vËy lµ trong thêi gian qua c«ng ty ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh ®óng h­íng nh»m n¾m b¾t thÞ tr­êng. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi ®Ó duy tr× ®­îc tèc ®é ph¸t triÓn c«ng ty cÇn ph¶i t¨ng c­êng c«ng t¸c nghiªn cøu, n¾m b¾t th«ng tin thÞ tr­êng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng ®óng ®¾n. 1.2. T×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty vÒ mÆt hiÖn vËt. 1.2.1 §èi víi s¶n phÈm c¬ khÝ. S¶n phÈm c¬ khÝ mµ c«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ thÞ tr­êng cña s¶n phÈm nµy phô thuéc vµo qu¸ tr×h s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty. §Ó ph¸t triÓn ®­îc thÞ tr­êng nµy c«ng ty ph¶i lµm ¨n cã hiÖu qu¶, ngoµi ra s¶n phÈm nµy cßn ®­îc tiªu thô réng kh¾p trªn thÞ tr­êng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sö dông cña kh¸ch hµng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt cña hä. HiÖn nay víi chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng tiªn tiÕn, c«ng ty ®· cã thÞ phÇn t­¬ng ®èi trªn thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm cña m×nh, chÝnh v× vËy mµ møc tiªu thô cña lo¹i s¶n phÈm nµy ngµy cµng t¨ng, thÓ hiÖn qua hai n¨m 2003 vµ2001, thÓ hiÖn qua b¶ng sau: t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §¬n vÞ: tÊn s¶n phÈm 2002 2003 so s¸nh 2003/2002 Têi kÐo goßng 20 81.5 425.50% Têi n©ng thang 13 93.5 719.23% KÕt cÊu thÐp 365 411.9 112.85% Khung goßng 332 153 46.08% Têi n©ng cöa 21 85.2 405.71% Qu¹t tuÇn hoµn 30 88.8 296% Qu¹t ly t©m sè 6 5 86.1 1722% Qu¹t ly t©m sè 8 24 88.4 368% Qu¹t ly t©m sè 10 37 168.3 454.86% Qu¹t ly t©m sè 12 42 82.9 197.38% Xe phµ ®iÖn 98 92.8 94.69% KÝch ®Èy thñy lùc 168 93.5 55.65% M¸y cÊp liÖu thïng 215 97 45.12% M¸y nghiÒn bóa 17 89.5 526.50% Tæng 1387 1712.4 123.46% Nguån: phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh B¶ag 2: Qua b¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy nh×n chung th× møc tiªu thô s¶n phÈm c¬ khÝ cña c«ng ty ®Òu t¨ng qua hai n¨m thÓ hiÖn n¨m 2003 t¨ng 23.46% so víi n¨m2002. §©y lµ kÕt qu¶ hÕt søc ®¸ng kÓ ®èi víi c«ng ty. Nã thÓ hiÖn ®­îc thÞ tr­êng vÒ lo¹i s¶n phÈm nµy cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc më réng. §ã lµ nhê c«ng ty ®· cã sù quan t©m s¸t sao ®Õn thÞ tr­êng ®Çu ra cho lo¹i s¶n phÈm nµy. Bªn c¹nh mét sè lo¹i s¶n phÈm liªn tôc t¨ng tiªu thô nh­ têi kÐo goßng, têi n©ng than, kÕt cÊu thÐp, têi n©ng cöa… Cßn cã mét sè lo¹i s¶n phÈm cßn gi¶m vÒ møc tiªu thô s¶n phÈm nh­ khung goßng gi¶m 53.92 cña n¨m 2003 so víi n¨m 2002, xe phµ ®iÖn gi¶m 5.31%, kÝch ®Èy thñy lùc gi¶m 44.35% m¸y cÊp liÖu thïng gi¶m 54.88%. Sù gi¶m sót vÒ møc tiªu thô cña mét sè lo¹i s¶n phÈm c¬ khÝ trªn lµ do nguyªn nh©n: C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nã kh«ng ®­îc tËp chung cho l¾m trªn thÞ tr­êng. Tuy nhiªn nã vÉn kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña thÞ tr­êng c«ng ty vÒ s¶n phÈm nµy. Thùc tr¹ng vÒ thÞ tr­êng cña s¶n phÈm nµy cßn thÓ hiÖn qua møc s¶n xuÊt vµ tiªu thô t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty §¬n vÞ: tÊn b¶ng 3 s¶n phÈm §VT 2002 2003 So s¸nh Tiªuthô/SX SX Tiªu thô SX Tiªu thô 2002 2003 Têi kÐo goßng TÊn 20 20.0 85.6 85.1 100.00% 99.42% Têi n©ng thang TÊn 13.8 13.0 97.4 93.5 100.00% 96.00% KÕt cÊu thÐp TÊn 367 365.0 409.6 411.9 99.40% 100.56% Khung goßng TÊn 332 332.0 152.8 153 99.93% 100.13% Têi n©ng cöa TÊn 21 21.0 86.3 85.2 100.00% 98.73% Qu¹t tuÇn hoµn TÊn 30.3 30.0 88.5 88.8 99.00% 100.34% Qu¹t ly t©m sè 6 TÊn 6.5 5.0 85.1 86.1 83.30% 101.18% Qu¹t ly t©m sè 8 TÊn 24 24.0 88.8 88.4 100.00% 99.55% Qu¹t ly t©m sè 10 TÊn 37 37.0 168.7 168.3 100.00% 99.76% Qu¹t ly t©m sè 12 TÊn 42 42.0 92.7 89.2 100.00% 96.22% Xe phµ ®iÖn TÊn 99.5 98.0 91.3 92.8 98.50% 101.64% KÝch ®Èy thñy lùc TÊn 168 168.0 94.1 93.5 100.00% 99.36% M¸y cÊp liÖu th¸ng TÊn 215 215.0 97.1 97 100.00% 99.90% Tæng TÊn 1377 1370.0 1638 1633 100.48% 99.68% Nguån: phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu sè 3 ta thÊy t×nh h×nh gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm c¬ khÝ cña c«ng ty qua 2 n¨m ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn qua sù so s¸nh gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô n¨m 2002 ®¹t 99.6% n¨m 2003 ®¹t 99.7%. Nã thÓ hiÖn ®­îc søc s¶n xuÊt cña c«ng ty vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. hÇu nh­ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ®­îc tiªu thô 100%, nã kh«ng nh÷ng thÓ hiÖn ®­îc quy m« thÞ tr­êng s¶n phÈm nµy mµ nã cßn thÓ hiÖn ®­îc sù nç lùc cña c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm vµ khai th¸c thÞ tr­êng cho s¶n phÈm nµy cña c«ng ty. Mçi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô th× s¶n phÈm ®ã míi ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh­ vËy s¶n phÈm c¬ khÝ cña c«ng ty ®· cã ®­îc mét sù ph¸t triÓn æn ®Þnh trong hai n¨m qua, nã t¹o ra ®­îc phÇn ®ãng gãp kh«ng nhá cho c«ng ty vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn. Do ®Æc thï cña s¶n phÈm nµy lµ s¶n xuÈt ra chñ yÕu phôc vô cho thÞ tr­êng trong c«ng ty cho nªn sù c¹nh tranh ®èi víi c«ng ty kh¸c hÇu nh­ kh«ng cã. §©y lµ ®iÓm mµ c«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c vµ t×m kiÕm thÞ tr­êng bªn ngoµi cho s¶n phÈm nµy, t¹o sù lín m¹nh vÒ thÞ tr­êng cho s¶n phÈm tõ ®ã n©ng cao ®­îc chi phÊt l­îng s¶n phÈm mét c¸ch tèt h¬n, t¨ng doanh thu lîi nhuËn cho c«ng ty. 1.2.2 §èi víi s¶n phÈm lµ vËt liÖu x©y dùng. Lo¹i s¶n phÈm nµy c«ng ty s¶n xuÊt lµ g¹ch ®á xx©y dùng, thÞ tr­êng cña lo¹i s¶n phÈm nµy hÇu nh­ tiªu thô trªn toµn quèc, cã sù c¹nh tranh rÊt quyÕt liÖt trªn thÞ tr­êng hiÖn nay trªn c¶ n­íc cã nhiÒu doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt g¹ch ®á x©y dùng nh­ c«ng ty g¹ch §ång T©m Long An… kh«ng nh÷ng thÕ trong tæng c«ng ty còng cã nh÷ng c«ng ty cïng s¶n xuÊt g¹ch ®á g©y ¸p lùc c¹nh tranh cho c«ng ty. Tuy nhiªn víi kinh nghiªm vµ uy tÝn cña m×nh c«ng ty lu«n cã ®­îc mét vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng c¹nh tranh vÒ s¶n phÈm nµy, ngµy cµng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm §¬n vÞ : triÖu ®ång B¶ng 4 chØ tiªu 2002 2003 so s¸nh 2003/2002 Tæng gi¸ trÞ SX 283483 28000 98.77% Tæng doanh thu 25702 28961 112.70% Nguån: phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy rong hai n¨m võa qua t×nh h×nh tiªu thô vËt liÖu x©y dùng cña c«ng ty t¨ng liªn tôc thÓ hiÖn ë chØ tiªu tæng doanh thu tõ lo¹i s¶n phÈm nµy, n¨m 2003 t¨ng 12.7% so víi n¨m 2002 vÒ doanh thu. Nã thÓ hiÖn ®­îc sù nç lùc cè g¾ng cña c«ng ty trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô cho s¶n phÈm nµy. Ngoµi viÖc phôc vô cho viÖc x©y dùng cña c«ng ty, c«ng ty cßn ®¸p øng cho nhu cÇu x©y dùng cña thÞ tr­êng bªn ngoµi, vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm lu«n ®¹t chÊt l­îng cao do vËy mµ kh¸ch hµng trªn toµn quèc ®· yªn t©m vµ sö dông s¶n phÈm cña c«ng ty. Tuy vÒ møc s¶n xuÊt cã gi¶m nh­ng vÉn ®¸p øng ®­îc nhui cÇu cña thi tr­êng. Do trong n¨m 2003 c«ng ty më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña m×nh vÒ c¸c tÜnh phÝa Nam nh­ §¾c L¾c,Kh¸nh Hßa, L©m §ång, B×nh Ph­íc nªn ®· t¹o nªn doanh thu æn ®Þnh cho c«ng ty. Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt n¨m 2003 gi¶m 1.23% nh­ng kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn m­cs tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. HiÖn nay thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm g¹ch ®á cña c«ng ty lµ trªn toµn quèc nh­ng ë thÞ tr­êng phÝa nam cã sù v­ît tréi h¬n thÞ tr­êng phÝa b¾c. s¶n lîng tiªu thô trªn thÞ trêng §¬n vÞ : viªn B¶ng 5 N¨m Tæng s¶n lîng thÞ trêng thÞ trêng So s¸nh TT/TSL tiªu thô phÝa b¾c phÝa nam PhÝa b¾c PhÝa nam 2001 19569000 6754000 12815000 34.51% 65.49% 2002 20240798 9874521 10366277 48.79% 51.21% 2003 23156870 10356000 12900870 44.72% 55.71% KH 2004 24000000 11000000 13000000 45.83% 54.17% Nguån: phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng s¶n l­îng tiªu thô vÒ g¹ch ®á qua cac n¨m ®Òu t¨ng n¨m 2001 tiªu thô 19569000 viªn,n¨m 2002 t¨ng lªn 20240798 viªn,n¨m 2003 t¨ng lªn 23156870 viªn vµ kÕ ho¹ch n¨m 2004 lµ: 24000000 viªn ®iÒu nµy thÓ hiÖn ®­îc søc tiªu thô cña s¶n phÈm nµy trªn thÞ tr­êng vµ thÞ tr­êng cña nã ngµy cµng ®­îc më réng .Vµ thÞ phÇn cña s¶n phÈm trªn tõng ®äan thÞ tr­êng cña c«ng ty nã còng ph¶n ¸nh ®­îc c«ng t¸c triÓn khai nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty. ThÞ tr­êng phÝa nam lµ thÞ tr­êng tiªu thô chñ yÕu cña c«ng ty cô thÓ n¨m 2001 chiÕm 65.5% so víi tæng s¶n l­îng tiªu thô, n¨m 2002 chiÕm 51.2% so víi tæng s¶n l­îng tiªu thô, n¨m2003 chiÕm 55.7% so víi tæng s¶n l­îng tiªu thô vµ kÕ ho¹ch n¨m 2004 chiÕm 54.2% so víi tæng s¶n l­îng tiªu thô. Qua ®©y cho thÊy ®©y lµ thÞ tr­êng mµ c«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c vµ nghiªn cøu cho s¶n phÈm cña m×nh. MÆc dï vËy tuy thÞ tr­êng phÝa b¾c chiÕm mét thÞ phÇn nhá h¬n phÝa nam nh­ng ë mét sè thµnh phè lín vÉn lµ thÞ tr­êng quan träng cña c«ng ty nh­ Hµ Néi vµ mét sè tØnh l©n cËn. Qua ph©n tÝch trªn cho ta thÊy c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vµ ph¸t triÓn mét c¸ch ®«ng bé h¬n ®èi víi thÞ tr­êng cña s¶n phÈm nµy. TËp chung nghiªn cøu thÞ tr­êng phÝa b¾c t¹o ®Çu ra tèt h¬n cho s¶n phÈm g¹ch ®á trªn thÞ tr­êng nµy. Cã nh­ vËy c«ng ty míi cã sù s¶n xuÊt mét c¸ch æn ®Þnh gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®«ng cho c«ng ty t¨ng hiÖu qu¶ sö dông nguån lùc, ®­a c«ng ty pjh¸t triÓn kh«ng ngõng t¹o vÞ thÕ cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng. 1.2.3 §èi víi s¶n phÈm x©y dùng. §©y lµ nh÷ng c«ng tr×nh mµ c«ng ty chóng thÇu vµ x©y dùng, hiÖn nay trªn thÞ tr­êng nh÷ng c«ng tr×nh mµ c«ng ty chóng thÇu vµ x©y dùng ®ang cã ®­îc sù ­u ¸i cña kh¸ch hµng bëi chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ c«ng t¸c qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Do vËy mµ hµng n¨m sè l­îng c«ng tr×nh mµ c«ng ty chóng thÇu ®Òu t¨ng cô thÓ n¨m 2001 c«ng ty chóng thÇu 14 c«ng tr×nh n¨m 2003 c«ng ty chóng thÇu 29 c«ng tr×nh. Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ vËy lµ do c«ng ty lu«n chñ ®éng n¾m b¾t vµ khai th¸c thÞ tr­êng. t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt vµ tiªu thô §¬n vÞ : triÖu ®ång B¶ng 6 ChØ tiªu 2001 2002 2003 So s¸nh 2002/2001 2003/2001 Gi¸ trÞ x©y l¾p 49000 97652 125018 199.29% 255.14% Doanh thu x©y l¾p 45615.74 91341.4 123706 200.24% 271.19% Tæng 94615.74 188993.4 248724 199.75% 262.88% Nguån: phßng kÕ ho¹ch - kinh doanh Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh s¶n xuÊt x©y dùng cña c«ng ty t¨ng kh¸ cao cô thÓ biÓu hiÖn ë chØ tiªu tæng gi¸ trÞ x©y l¾p: n¨m 2002 t¨ng 99.3% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 155% so víi n¨m 2001 vµ n¨m 2003 t¨ng 55.7% so víi n¨m 2002. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, nhµ m¸y c«ng ty x©y dùng lu«n ®¹t hiÖu qu¶ cao c¶ vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ ph­¬ng thøc qu¶n lý dù ¸n cho nªn c«ng ty ®· chiÕm lÜnh ®­îc thÞ tr­êng x©y d­ng víi thÞ phÇn cao trªn toµn quèc ®em l¹i doanh thu lín cho c«ng ty thÓ hiÖn n¨m 2002 t¨ng 100.2% so víi n¨m 2001 vµ n¨m 2003 t¨ng 171.2% so víi n¨m 2001, n¨m 2003 t¨ng 71% so víi n¨m 2002. Møc t¨ng ®Òu vµ liªn tôc qua c¸c n¨m vÒ doanh thu x©y l¾p mét mÆt ®· thÓ hiÖn ®­îc c«ng ty ®· cã nh÷ng chiÕn l­îc, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n trong viÖc thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty, mét mÆt ®· t¹o ra lîi thÕ v÷ng ch¾c cho c«ng ty trªn thÞ tr­êng x©y dùng, kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ thÕ cña c«ng ty trªn lÜnh vùc x©y dùng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ph¸t triÓn trong xu thÕ hiÖn nay. Nhê cã chiÕn l­îc chÝnh s¸ch hîp lý cïng víi sù chØ ®¹o s¸t sao cña ban l·nh ®¹o c«ng ty vµ tæng c«ng ty trong n¨m 2003 c«ng ty ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c mét sè c«ng tr×nh lín nh­: nhµ m¸y g¹ch Pó Xuyªn – Hµ T©y, víi gi¸ dù to¸n lÇn cuèi lµ 17.454.147.000 ®ång, cöu hµng x¨ng dÇu Viglacera- Hµ Néi víi gi¸ dù to¸n lÇn cuèi lµ 760.000.000 ®ång vµ xÝ nghiÖp c¬ khÝ b×nh d­¬ng víi gi¸ dù to¸n lÇn cuèi lµ 2.983.688.000 ®ång. §©y lµ môc tiªu cho c«ng ty thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh trong n¨m 2004. 2. ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. HiÖn nay thÞ tr­êng cña c«ng ty chñ yÕu lµ thÞ tr­êng trong n­íc, thÞ tr­êng ngoµi n­íc vÉn ®ang lµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng mµ c«ng ty ®ang tËp chung khai th¸c vµ më réng. S¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay hÇu nh­ cã mÆt trªn kh¾p c¸c thÞ tr­êng trong toµn quèc. Víi kinh nghiÖm vµ uy tÝn l©u n¨m trªn thÞ tr­êng c«ng ty lu«n t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng vµ ®­îc kh¸ch hµng yªn t©m sö dông mét c¸ch tin cËy, ®©y lµ lîi thÕ cho c«ng ty. Do c«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng, vËt liÖu x©y dùng vµ m¸y mãc c¬ khÝ cho nªn viÖc t¨ng c­êng nghiªn cøu, khai th¸c, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cho c«ng ty, ph¶i hÕt søc chó träng vµ quan t©m cã nh­ vËy s¶n phÈm cña m×nh míi ph¸t triÓn æn ®Þnh. §èi víi s¶n phÈm co khÝ do thÞ tr­êng chñ yÕu lµ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty, l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt cho nªn nã phô thuéc vµo søc cña c«ng ty, bªn c¹nh ®ã c«ng ty ®ang më réng khai th¸c thÞ tr­êng bªn ngoµi ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cho c«ng ty. HiÖn c«ng ty ®ang cã nhiÒu biÖn ph¸p më réng thÞ tr­êng cho lo¹i s¶n phÈm nµy nh­ng ®Ó t¹o b­íc ®Çu thuËn lîi c«ng ty ®ang lËp kªnh quy¶ng c¸o s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua c¸c héi triÓn l·m ®Ó t¹o sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm, tõ ®ã míi cã chiÕn l­îc ®Çu t­ s¶n xuÊt ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng. §èi víi s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng th× thÞ tr­êng tiªu thô trªn toµn quèc song thÞ tr­êng lín nhÊt vÉn lµ Hµ Néi vµ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh. Bëi ®©y lµ n¬i tËp trung nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng cã quy m«. S¶n phÈm lµ g¹ch ®á nung, nã còng chÞu nhiÒu sù c¹nh tranh cña nhiÒu c«ng ty kh¸c cïng s¶n xuÊt. Song thÞ phÇn cña s¶n phÈm nµy trªn thÞ tr­êng vÉn chiÕm tû lÖ cao ®èi víi c«ng ty. Do nhu cÇu cña c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng do vËy trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn kü thuËt, hiÖn ®¹i hãa d©y truyÒn s¶n xuÊt n©ng chÊt l­îng g¹ch ®á nung, nªn thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty ®· ®­îc më réng. HiÖn nay thÞ tr­êng môc tiªu cho s¶nphÈm nµy lµ c¸c khu c«ng nghiÖp trªn toµn quèc, khu ®« thÞ vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông. Víi chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ty ngµy cµng ®­îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm. Tuy nhiªn c«ng ty còng gÆp ph¶i kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n ®èi víi s¶n phÈm nh­ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty cïng s¶n xuÊt g¹ch ®á nã g©y ¸p lùc vÒ gi¸ c¶ ®èi víi s¶n phÈm nµy. §èi víi s¶n phÈm x©y dùng th× thÞ tr­êng cña nã ®­îc tr¶i réng trªn toµn quèc. C¸c c«ng tr×nh vµ c«ng ty x©y dùng lu«n ®¹t chÊt l­îng cao vÒ ®é bÒn. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty chiÕm lÜnh thÞ tr­êng x©y dùng. ThÞ tr­êng cña c«ng ty hiÖn nay tËp chung thËt lín vµo c¸c thµnh phè lín nhcña: Hµ Néi, TP- Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh trªn toµn quèc. - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng: HiÖn nay hÖ thãng ph©n phèi s¶n phÈm cho c«ng ty ë kh¾p c¸c tØnh thµnh trªn toµn quèc. ThÞ tr­êng phÝa B¾c gåm c¸c tØnh: Tuyªn Quang, Cao B»ng, B¾c C¹n, L¹ng S¬n, Lµo Cai, S¬n La, Phó Thä, H¶i Phßng, Hµ Néi, H­ng Yªn. ThÞ tr­êng miÒn trung bao gåm c¸c tØnh: NghÖ An, Hµ TÜnh, Qu¶ng B×nh, HuÕ, §µ N½ng, Qu¶ng Nam, Qu¶ng Ng·i. ThÞ tr­êng miÒn nam bao gåm c¸c tØnh: §¾c L¾c, Kh¸nh Hßa, Lam §ång, B×nh Ph­íc, Nha Trang, Vòng Tµu, TP – Hå ChÝ Minh, An Giang. ViÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng theo chiÒu réng c«ng ty ®· thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. - Ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÒ chiÒu s©u cña c«ng ty: C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt, d©y chuyÒn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng c«ng tr×nh thÓ hiÖn: n¨m 2003 c«ng ty ®· ®¹t danh hiÖu chÊt l­îng cao t¹i héi trî triÓn l·m vµ liªn tôc chóng thÇu c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ lín, ®©y lµ thÕ m¹nh cña c«ng ty trong thêi gian tíi. III. §¸nh gi¸ chung vÒ thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty. 1. Nh÷ng thuËn lîi t¹o nªn ­u thÕ cho c«ng ty Cïng hßa chung víi xu thÕ héi nhËp cña ®Êt n­íc, c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera b­íc vµo thiªn niªn kû míi víi nh÷ng thuËn lîi vµ kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc sau: - C¬ héi cña c«ng ty lµ ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n xóc tiÕn thùc hiªn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ®­a ®Êt n­íc trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn. Khi ®ã thÞ tr­êng cña c«ng ty ngµy cµng cã c¬ héi ®­îc më réng vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong t­¬ng laÞ hoµn toµn cã thÓ. - C«ng ty thuéc tæng c«ng ty Thñy Tinh Vµ Gèm X©y Dùng Viglacera nªn ®· ®­îc nhµ n­íc ­u ®·i vÒ vay vèn ph¸t triÓn ®Çu t­ vµ nhiÒu chÝnh s¸ch ®èi víi viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ x· h«i cña ®Êt n­íc. - C«ng ty ®· t¹o ®­îc sù g¾n kÕt gi÷a c«ng ty víi kh¸ch hµng. - C«ng ty cã mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é kü thuËt, tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ vµ am hiÓu biÕt kiÕn thøc thÞ tr­êng . 2- Nh÷ng khã kh¨n cÇn kh¾c phôc . - M¸y mãc c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña c«ng ty ®æi míi cßn chËm ch¹p g©y ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®¨c biÖt lµ s¶n phÈm g¹ch ®á nung nã ®ßi hái ph¶i cã mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt ph¶i ®¹t c«ng suÊt cao cã nh­ vËy mãi ®em ®­¬c chÊt l­îng s¶n phÈm tèt cho kh¸ch hµng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr­êng. - Víi s¶n phÈm c¬ khÝ th× thÞ tr­êng tiªu thô cßn bã hÑp chñ yÕu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. §iÒu nµy lµm ¶nh h­ëng ®Õn doanh thu cña c«ng ty vµ kh«ng g©y ®­îc sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng víi c«ng ty. - Víi s¶n phÈm x©y dùng gÆp khã kh¨n trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng x©y l¾p. - S¶n lùng s¶n phÈm tån kho vÉn cßn chiÕm tû lÖ t­¬ng ®èi trong tiªu thô tæng s¶n l­îng. - VÒ c«ng t¸c qu¶n lý cña c«ng ty ®æi míi cßn chËm ch¹p bé m¸y tæ chøc cßn cång kÒnh. - c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng ch­a ®­îc chó träng cao. C«ng ty kh«ng quan t©m nhiÒu ®Õn ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i cña c«ng ty còng nh­ c¸c chiÕn l­îc cña hä, chñ yÕu ®i t×m thÞ tr­êng tiªu thô ch­a tù t¹o ra thÞ tr­êng cho c«ng ty m×nh. - MÆt kh¸c c«ng ty cßn trë ng¹i vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, thu håi c«ng nî cò ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Trªn ®©y lµ nh÷ng trë ng¹i khã kh¨n mµ c«ng ty cÇn kh¾c phôc, ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ phï hîp cho nh÷ng khã kh¨n trªn. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶it triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dù ph¸p thóc ®Èy ph¸ ng Viglacera. I - Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty . 1. Ph­¬ng h­íng 1.1 VÒ s¶n phÈm: Víi ph­¬ng ch©m lÊy ch÷ tÝn lµm hµng ®Çu, c«ng ty ®· kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng t¹o vÞ thÕ vµ uy tÝn cho s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®ang triÓn khai ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh»m n©ng cao chÊt l­îng cho s¶n phÈm. 1.2 VÒ c¬ cÊu tæ chøc: C«ng ty ®ang tõng b­íc cã sù s¾p sÕp vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña phßng ban theo h­íng chuyªn m«n hãa theo sù lín m¹nh cña c«ng ty. Chó träng ®Õn viÖc ph©n bbè cña phßng kinh doanh. 1.3 VÒ thÞ tr­êng: Më réng vµ ph¸t triÓn trªn thÞ tr­êng phÝa B¾c vµ phÝa Nam ®Æc biÖt më réng theo chiÒu s©u thÞ tr­êng ë c¸c thµnh phè lín nh­ Hµ Néi, TP hå ChÝ Minh … coi thÞ tr­êng ë c¸c thµnh phè nµy lµ thÞ tr­êng môc tiªu cho ph¸t triÓn. 1.4 VÒ lao ®éng: Liªn tôc cã c¸c chÝnh s¸ch vÒ tinh thÇn lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c¶ vÒ tinh thÇn lÉn vËt ch¾t nh­ tæ chøc ®i tham quan, gi¶i trÝ, chÕ ®é khen th­ëng theo doanh thu vµ theo hiÖu qu¶ lao ®éng vµ cã chÝnh s¸ch n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn b¾ng c¸ch tæ chøc c¸c líp häc, göi tíi c¸clíp häc n©ng cao nghiÖp vô chuyªn ngµnh. 2. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty. Trong thêi gian tíi cong ty tiÕp tôc ®Èy nhanh c«ng t¸c më réng thÞ tr­êng phÝa B¾c, MiÒn trung, vµ phÝ© Nam. DÇn dÇn hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng trong n­íc. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty sao cho phï hîp víi quy m«, víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty, t¹o ®­îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong lao ®éng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo, ®iÒu chØnh gi¶m gi¸ hµng hãa. Hoµn thiÖn c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ Marketing s¶n phÈm, Markting doanh nghiÖp. II. Mét sè gi¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera. 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng. Trong thêi gian qua mÆc dï c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng còng ®· ®¹t kÕt qu¶ gãp phÇn vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Song c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ nhiÒu mÆt cÇn gi¶i quyÕt nh­: TÝnh ®ång bbé trong nghiªn cøu thÞ tr­êng, th«ng tin cßn mang tÝnh ®Þnh tÝnh, ph¸n ®o¸n ch­a ®i s©u vµo ph©n tÝch ®Þnh l­îng mét c¸ch cô thÓ… §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy c«ng ty cÇn ttá chøc c¸c ho¹t ®éng sau: - TuyÓn dông nh÷ng lao ®éng cã n¨ng lùc, cã chuyªn m«n s©u vÒ nghiªn cøu thÞ tr­êng, cã kh¶ n¨ng thu thËp th«ng tin, ®¸nh gi¸ vµ ph©n lo¹i th«ng tin vµ tæng hîp th«ng tin rót ra kÕ ho¹ch, dù ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ. - Tæ chøc c¸c ho¹t ®«ng nghiªn cøu thÞ tr­êng d­íi nhiÒu h×nh thøc cã kÕ ho¹ch h¬n n÷a: Nghiªn cøu kho tµi liÖu, s¸ch b¸o, niªn gi¸m thèng kª, qua héi nghÞ kh¸ch hµng, tæ chøc thu håi th«ng tin ph¶n kh¸ng tõ kh¸ch hµng, ®i ®iÒu tra trùc tiÕp thÞ tr­êng… Tïy theo n¨ng lùc tµi chÝnh, hiÖu qu¶ cña viÖc thu thËp th«ng tin ®Ó lùa chän ra ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt, hiÖu qu¶ chi phÝ Ýt, ®¶m b¶o ®­îc th«ng tin ®Çy ®ñ. - Qu¶n lý chÆt chÏ c¸c nguån th«ng tin gi÷a ®¹i lý vµ c«ng ty, kiÓm so¸t ®­îc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i lý, göi b¸o c¸o hµng th¸ng vÒ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm, thu thËp th«ng tin ph¶n håi tõ kh¸ch hµng qua ®¹i lý. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng cÇn cö c¸c chuyªn viªn cña m×nh kh¶o s¸t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ. - CÇn cã sù ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng lo¹i kh¸ch hµng. §iÒu nµy lµm cho c«ng t¸c thÞ tr­êng ®¬n gi¶n vµ hiÖu qu¶. - VÒ c«ng t¸c dù b¸o thÞ tr­êng th× mét mÆt c«ng ty sö dông triÖt ®Ó c¸c kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu cña thÞ tr­êng, mÆt kh¸c ph¶i ¸p dông c¸c c«ng cô dù b¸o ®Þnh l­îng ®Ó ph©n tÝch xu h­íng vËn ®éng cña nhu cÇu thÞ tr­êng, tõ ®ã gióp cho c«ng ty ®Þnh h­íng ®­îc ph­¬ng thøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét c¸ch chÝnh x¸c h¬n. - §Ó ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ dù b¸o thÞ tr­êng cã tÝnh chuyªn s©u vµ ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao cÇn ph¶i cã mét bé phËn chuyªn s©u vÒ thÞ tr­êng vµ cïng víi sù lín m¹nh cña c«ng ty, c«ng ty ph¶i thµnh lËp phßng Marketing riªng. - HiÖn nay c«ng ty ch­a cã phßng Marketing, do vËy vÊn ®Ò x©y dùng mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ tr­êng, thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng vÉn do phã gi¸m ®èc kinh doanh vµ bé phËn kinh doanh ®¶m nhiÖm mµ thùc ra víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay c«ng ty cÇn ph¶i cã mét bé phËn chuyªn s©u vµo lÜnh vùc nghiªn cøu thÞ tr­êng c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i … Tøc lµ cÇn ph¶i cã mét bé phËn Marketing ho¹t ®éng riªng biÖt chuyªn s©u. Chøc n¨ng cña bé phËn Marketing bao gåm viÖc ph©n tÝch lËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c tr­¬ng tr×nh trong ®ã ®Æt träng t©m vµo viÖc t¹o ra vµ duy tr× c¸c mèi quan hÖ vµ trao ®æi víi kh¸ch hµng theo nguyªn t¾c ®«i bªn cïng cã lîi. - NhiÖm vô cña bé phËn Marketing : + Kh¶o s¸t thÞ tr­êng: Th­êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng, x¸c ®Þnh ph¹m vi vµ søc mua cña thÞ tr­êng cho s¶n phÈm hiÖn cã vµ dù ®o¸n nhu cÇu cña thÞ tr­êng cho s¶n phÈm míi vµ thÞ tr­êng míi, ph­¬ng thøc b¸n hµng vµ nghiªn cøu xu h­íng ph¸t triÓn cña khèi l­îng vµ c¬ cÊu nhu cÇu, x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c ®Æc thï cña c¸c khu vùc vµ ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu. + Nghiªn cøu s¶n phÈm: Ph©n tÝch chØ ra ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña s¶n phÈm trong t­¬ng lai, x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng chÊp nhËn vµ tiªu thô s¶n phÈm míi trªn thÞ tr­êng. Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc tõ kh¸ch hµng, ®Ò suÊt nh÷ng kiÕn nghÞ vÒ chÕ t¹o s¶n phÈm míi, ®Þnh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm hiÖn cã, t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p hoµn thiÖn cho chÊt l­îng s¶n phÈm. + ChÝnh s¸ch gi¸ c¶: Ph¶i kiÓm so¸t ®­îc c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo, ph©n tÝch diÔn biÕn cña chi phÝ cè ®Þnh vµ chi phÝ biÕn ®æi trong t­¬ng quan víi kh¸ch hµng khèi l­îng s¶n xuÊt ra.TiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ qu¶n lý ë møc tèi thiÓu vµ x©y dùng c¸c møc gi¸ nµo vµ kh¸ch hµng khèi l­îng tiªu thô lµ bao nhiªu ®Ó thu hót ®­îc lîi nhuËn tèi ®a. + ChÝnh s¸ch ph©n phèi: Nghiªn cøu kü l­ìng c¸c kiÓu kªnh ph©n phèi, x¸c ®Þnh mèi quan hÖ vÒ së h÷u vµ lîi Ých, vÒ hîp t¸c, vÒ th«ng tin trong hÖ thèng ph©n phèi. §¸nh gi¸ ®­îc chi phÝ trong tõng lo¹i h×nh tæ chøc kªnh ph©n phèi ®Ó tõ ®ã cã ®­îc sù kÕt hîp hµi hßa gi÷a c¸c lo¹i h×nh ph©n phèi sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt, ®¶m b¶o b¶o sè l­îng ®Çu ra vµ lîi nhuËn tèi ®a. + VÒ chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng: Thùc hiÖn viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o vÒ hµng hãa vµ c«ng ty trªn c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng .. Vµ ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l­îng vµ t¸c dông cña qu¶ng c¸o. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé vµ x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, nh÷ng dù ¸n cô thÓ ®Ó chuyÓn hãa thµnh sù thËt mang l¹i thµnh c«ng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 2. N©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm. HiÖn nay c«ng ty ®ang kinh doanh s¶n phÈm c¬ khÝ, vËt liÖu x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt ph¸t triÓn l©u dµi, cã sù c¹nh tranh vÒ chÊt l­îng, uy tÝn. V× vËy ho¸t ®éng n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm lµ hÕt søc cÇn thiÕt cho c«ng ty. 2.1 N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ s¶n phÈm. C«ng ty ph¶i thùc hiÖn ®­êng lèi ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n, kinh doanh víi ph­¬ng ch©m ®«i bªn cïng cã lîi vµ ®Ò cao lîi Ých cña ng­êi tiªu dïng vµ cña x· héi, t¹o ®­îc mèi quan hÖ tèt víi b¹n hµng vµ kh¸ch hµng, lÊy ch÷ tÝn lµm hµng ®Çu t¹o lªn ®­îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. T¹o ®­îc liÒm tin cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng cña nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ gi¸ c¶. Thùc hiÖn tèt vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc trong kinh doanh, tiÕp thu gi¶i quyÕt c¸c ý kiÕn v­íng m¾c cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm. 2.2 Thùc hiÖn qu¶n trÞ s¶n xuÊt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ khoa häc. VÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ph¶i ®ång bé vµ thùc hiÖn theo mét chu ch×nh khÐp kÝn, th­êng xuyªn duy tr×, b¶o d­ìng vµ ®æi míi c«ng nghÖ t¹o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bÞ d¸n ®o¹n vµ ®¶m b¶o ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm. Ph©n tÝch vµ x¸c ®Þnh ®­îc c¸c chi phÝ ®Çu vµo, chi phÝ cè ®Þnh còng nh­ chi phÝ biÕn ®æi sao cho ho¸t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm víi møc chi phÝ thÊp nhÊt vµ hiÖu qu¶ nhÊt t¹o lªn chi phÝ ®Çu vµo t­¬ng ®èi thÊp cho s¶n phÈm, vµ chu tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®­îc bè trÝ tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc. 2.3 §a d¹ng hãa s¶n phÈm. Sù ®a d¹ng hãa s¶n phÈm sÏ gióp cho c«ng ty ®¸p øng ®­îc ®©y ®ñ nhu cÇu cña thÞ tr­êng, tháa m·n ®­îc nhu cÇu tiªu dïng, thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm. §ång thêi chiÕn l­îc ®a d¹ng hãa s¶n phÈm gióp cho c«ng ty tËn dông ®­îc hÕt kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, s¶n xuÊt hÕt c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ ®¶m b¶o n©ng cao chÊt l­îng tiªu thô s¶n phÈm. Khi thùc hiÖn ®a d¹ng hãa s¶n phÈm c«ng ty cÇn thùc hiÖn c¸c h­íng sau: - Më réng danh môc s¶n phÈm, ®­a tæng quy c¸ch t¨ng lªn. - Nghiªn cøu khu vùc thÞ tr­êng, sù ph¸t triÓn cña tõng khu vùc ®­a ra c¸c th«ng sè kü thuËt phôc vô kh¸ch hµng. 2.4 X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. Gi¸ lµ ph­¬ng thøc c¹nh tranh chñ yÕu gi÷a c¸c c«ng ty trong ngµnh nãi riªng vµ trªn thÞ tr­êng nãi chung. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ cho s¶n phÈm cña c«ng ty song phæ bݪn vµ hiÖu qu¶ lµ c¨n cø vµo chi phÝ s¶n suÊt, chi phÝ x©y dùng, nhu cÇu vµ møc ®é c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Víi s¶n phÈm x©y dùng, møc gi¸ ho¹ch to¸n lÇn cuèi cho c«ng tr×nh lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho c«ng ty t¨ng kh¶ n¨ng tróng thÇu bªn c¹nh ®ã cßn cã th«ng sè kü thuËt ®¶m b¶o, møc ®é ¶nh h­ëng cña c«ng tr×nh, lµm sao cho ¶nh h­ëng tiªu cùc cho x· héi gi¶m tíi møc thÊp nhÊt. Víi s¶n phÈm c¬ khÝ vµ vËt liÖu x©y dùng dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ cho s¶n phÈm. §Ó cã ®­îc chÝnh s¸ch gi¸ c¶ phï lîp cÇn c¨n cø vµo nh÷ng ®iÓm sau: - Trong t©m lý kh¸ch hµng gi¸ c¶ ph¶n ¸nh chÊt l­îng do vËy s¶n phÈm chÊt l­îng cao th× gi¸ kh«ng thÓ qu¸ thÊp. - Chi phÝ ®Çu t­ cho chÊt l­îng s¶n phÈm t¨ng sÏ lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ t¨ng gi¸ c«ng tr×nh v× vËy ph¶i ®iÒu chØnh gi¸. - C¸c chi phÝ kh¸c nh­ chi phÝ qu¶ng c¸o, hç trî kÝch thÝch tiªu thô, chi phÝ dÞch vô ®Òu lµm t¨ng chi phÝ t¨ng gi¸ b¸n. - Møc gi¸ qu¸ cao sÏ lµm gi¶m khèi l­îng tiªu thô hµng hãa trªn thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng tróng thÇu thÊp. - ChÊt l­îng c«ng tr×nh, s¶n phÈm kinh doanh vµ gi¸ lµ hai yÕu tè cÇn thiÕt song song víi nhau v× vËy bªn c¹nh c¶i thiÖn n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, c«ng tr×nh c«ng ty cÇn x©y dùng c¬ cÊu gi¸ c¶ hîp lý ®Ó mét mÆt bï ®¾p ®­îc chi phÝ ®Çu t­, mÆt kh¸c ®Ò cao uy tÝn chÊt l­îng s¶n phÈm, chÊt l­îng c«ng tr×nh. Muèn vËy c«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: + X¸c ®Þnh møc gi¸ phï hîp víi s¶n phÈm. + Khi l­îng hµng tån kho lín, cÇn ®Èy m¹nh tiªu thô hµng hãa tån kho b»ng chÝnh s¸ch gi¸. + C«ng ty cßn cã chÝnh s¸chi phÝ ­u ®·i vÒ gi¸ ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng. 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi. HiÖn nay hÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty lµ c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm vµ ®¹i lý, v¨n phßng xÝ nghiÖp … HÖ thèng ph©n phèi chñ yÕu cña c«ng ty lµ: kªnh ph©n phèi trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp. 3.1 Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. S¬ ®åkªnh ph©n phèi trùc tiÕp: C«ng ty ® cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ® kh¸ch hµng. C«ng ty ® kh¸ch hµng. Mét sè bÞªn ph¸p ph¸t huy lîi thÕ cña kªnh ph©n phèi trùc tiÕp: - TÝch cùc chñ ®éng liªn hÖ trùc tiÕp víi c¸c v¨n phßng xÝ nghiÖp, c«ng ty … C¸c tæ chøc cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng mua s¶n phÈm cña c«ng ty. §Ó lµm tèt ®iÒu nµy c«ng ty lËp thµnh mét kÕ ho¹ch cô thÓ ®Ó tiÕn hµnh khai th¸c vµ më réng thÞ tr­êng mét c¸ch quy m« vµ phï hîp nhÊt. - §èi víi kh¸ch hµng lín cã quan hÖ l©u dµi víi c«ng ty, cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ víi hä th«ng qua c¸c h×nh thøc ­u ®·i nh­ h×nh thøc thanh to¸n, c«ng ty còng cÇn lËp mét danh s¸ch kh¸ch hµng lín, quan hÖ th­êng xuyªn ®Ó cã ­u ®·i ®Æc biÖt. ViÖc ®Èy m¹nh tiªu thô trùc tiÖp, sö dông hiÖu qu¶ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp lµ biÖn ph¸p quan träng víi c«ng ty trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc tiªu thô. Do ®ã c«ng ty cÇn ®Æc biÖt chó träng hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. 3.2 Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp. S¬ ®å: C«ng ty ® ®¹i lý ® ng­êi tiªu dïng. C«ng ty ® nhµ ph©n phèi ® ®¹i lý ® kh¸ch hµng. ViÖc ph¸t triÓn kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp cña c«ng ty ch­a ®­îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, ch­a t­¬ng øng víi tiÒm n¨ng cña kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp, cña thÞ tr­êng réng lín. §Ó më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu thô cña c¸c nhµ ph©n phèi vµ ®¹i lý, c«ng ty cã thÓ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau: - HÖ thèng l¹i m¹ng l­íi tiªu thô, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c ®¹i lý cïng víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh, n¨ng lùc ph©n phèi ®Ó cã sù x¾p xÕp ®iÒu chØnh vµ c¬ cÊu l¹i hÖ thèng ®¹i lý cho phï hîp. - T¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶n lý, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng cña ®¹i lý nh»m ®¶m b¶o hä thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt víi c«ng ty. - Cã biÖn ph¸p ­u ®aÜ, kÝch thÝch ho¹t ®éng tiªu thô cña c¸c ®¹i lý cña nhµ ph©n phèi mét c¸ch linh ho¹t, trong ®ã cÇn ph¶i ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc thanh to¸n. - TiÕn hµnh ®Èy m¹nh viÖc më réng c¸c nhµ ph©n phèi vµ c¸c ®¹i lý ë thÞ tr­êng phÝa b¾c vµ phÝa nam ®Æc biÖt ë c¸c thµnh phè lín cã kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. - Thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n cÊp ®¹i lý, theo ®ã ®Ó cã c¸c biÖn ph¸p ®·i ngé ®èi víi tõng ®¹i lý, tõng cÊp ®¹i lý, lùa chän mét ®¹i lý cÊp I ®ñ tiªu chuÈn vÒ tµi chÝnh, vÒ n¨ng lùc, nguån lao ®éng ®Ó lµm lßng cèt ë tõng khu vùc thÞ tr­êng ®Ó kÝch thÝch ho¹t ®éng tiªu thô vµ ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng qu¶ng c¸o ë khu vùc thÞ tr­êng ®ã, ®iÒu nµy sÏ lµm gi¶m møc ®é chång chÐo trong ph©n phèi h¹n chÕ m©u thuÉn trong kªnh vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c ®¹i lý, c«ng ty trong cïng mét khu vùc thÞ tr­êng. C¸c ®¹i lý cÊp mét nµy cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng thu thËp th«ng tin thÞ tr­êng, qu¶ng c¸o trùc tiÕp vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô víi kh¸ch hµng, thu thËp ý kiÕn cña kh¸ch hµng. 4 Chó träng vµ t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî cho viªc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 4.1 T¨ng c­êng ho¹t ®éng giao tiÕp khuÕch tr­¬ng. Giao tiÕp khuÕch tr­¬ng lµ c«ng cô bæ trî cã hiÖu qu¶ nhÊt nh»m n©ng cao h×nh ¶nh chÊt l­îng hµng hãa, c«ng tr×nh, uy tÝn trong kh¸ch hµng. §©y lµ c¸c ho¹t ®éng bæ trî ®¾c lùc cho chÝnh s¸ch s¶n phÈm vµ n©ng cao hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch gÝa 4.1.1 Qu¶ng c¸o. §©y lµ ho¹t ®éng quan träng nhÊt trong chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr­¬ng. C«ng ty cÇn chó ý tíi c¸c biÖn ph¸p sau: - X©y dùng kªnh qu¶ng c¸o chu ®¸o, x¸c ®Þnh néi dung, th«ng ®iÖp cña qu¶ng c¸o mét c¸ch râ rµng , dÔ hiÓu lµm næi bËt ®­îc h×nh ¶nh cña s¶n phÈm. §Æc biÖt khi chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc c¶i tiÕn th× cÇn ph¶i nhÊn m¹nh ®­îc sù kh¸c biÖt cña s¶n phÈm ®ã. Lùa chän ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o thÝch hîp víi s¶n phÈm. Lo¹i ph­¬ng tiÖn thÝch hîp nhÊt lµ c¸c Ên phÈm chuyªn ngµnh , c¸c t¹p chÝ, ¸p phÝch qu¶ng c¸o, tham dù héi trî ng­êi tiªu dïng… C¸c h×nh thøc nµy cã chi phÝ qu¶ng c¸o thÊp. Bªn c¹nh ®ã cã thÓ chuyÒn t¶i th«ng tin qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng: Ti vi, Internet, ®µi b¸o lµm sao cho møc ®é bao phñ réng kh¾p c«ng chóng. - X¸c lËp ng©n s¸ch qu¶ng c¸o mét c¸ch râ rµng b»ng sè phÇn tr¨m cô thÓ trªn doanh thu tiªu thô. Khi s¶n l­îng s¶n xuÊt t¨ng ®ßi hái ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng c¸o mét cach m¹nh mÏ chi phÝ qu¶ng c¸o v× thÕ sÏ t¨ng ra. 4.1.2 Quan hÖ quÇn chóng vµ tuyªn truyÒn thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng sau: + Tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o chuyªn ®Ò, tham gia c¸c buæi häp b¸o, nãi chuyÖn víi kh¸ch hµng hµng n¨m. + Tham gia c¸c ho¹t ®éng tõ thiÖn, nh©n ®¹o, c¸c ho¹t ®éng tµi trî vµ c¸c phong trµo ®­îc nhµ n­íc ph¸t ®éng. 4.1.3 B¸n hµng trùc tiÕp. + Thùc hiÖn giao tiÕp th­êng xuyªn víi kh¸ch hµng, trµo hµng trùc tiÕp ®Õn c¸c c«ng ty, tæ chøc ®¬n vÞ cã nhu cÇu víi s¶n phÈm cña c«ng ty. + Tham gia c¸c héi trî th­¬ng m¹i, héi trî triÓn l·m, tr×nh bµy thùc hiÖn mÉu ®Ó trµo hµng thu hót kh¸ch hµng trùc tiÕp quan t©m vµ mua s¶n phÈm. + Tæ chøc c¸c tr­¬ng trinh b¸n hµng trùc tiÕp, tiÕp thu ý kiÕn kh¸ch hµng vµ t¹o quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng. III. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c. 1. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty ph¸t triÓn hay kh«ng mét mÆt phô thuéc vµo tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨ng xuÊt lao ®éng t¨ng hay kh«ng phô thuéc vµo chuyªn m«n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Do vËy c«ng ty ph¶i cã chÝnh s¸ch hîp lý ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - Th­êng xuyªn cã nh÷ng líp båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c«ng nh©n, göi c¸n bé ®i ®µo t¹o vÒ sù chuyªn s©u cña chuyªn m«n phôc vô cho c«ng ty. - Cã nh÷ng chÝnh s¸ch khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã thµnh tÝch xuÊt s¾c t¹o nguån ®éng lùc vÒ tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - TuyÓn dông nh÷ng lao ®éng cã chuyªn m«n thùc sù vµo ®óng vÞ chÝ tr¸nh tuyÓn dông sai môc ®Ých, l·ng phÝ… Cã nh­ vËy c«ng ty míi tËn dông ®­îc tèi ®a n¨ng xuÊt lao ®éng cña c¸n bé c«ng nh©n ®­a c«ng ty ph¸t triÓn ®i lªn. 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã vai trß hÕt søc quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy c«ng ty ph¶i lu«n lu«n s¾p xÕp, bè chÝ sao cho c«ng ty cã mét c¬ cÊu tæ chøc hîp lý, ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Bëi v× nã chiÕm mét chi phÝ kh¸ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu tæ chøc ph¶i ngän nhÑ ®¬n gi¶n hiÖu qu¶, tr¸nh cång kÒnh l·ng phÝ t¹o nªn sù trång chÐo trong c«ng viÖc. 3. Mét sè kiÕn nghÞ: HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr­êng ®Òu chÞu sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh»m t¹o ra ®iÒu kiÖn cho qua tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thu s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn, do¹nh sè b¸n hµng, nhµ n­íc phèi hîp víi tæng c«ng ty thñy tinh vµ gèm x©y dùng Viglacera cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch , biÖn ph¸p hç trî hîp lý cô thÓ: Nhµ n­íc cÇn th­êng xuyªn th«ng tin vÒ thÞ tr­êng, nhanh chãng gi¶i quyÕt vµ gì bá nh÷ng v­íng m¾c vÒ hµnh lang ph¸p lý t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty ký kÕt c¸c hîp ®ång víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. §©y lµ sù hç trî quan träng trong tõng nhµ n­íc nh»m gióp c¸c doanh nghiÖp trong n­íc t×m ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô, lùa chän ®èi t­îng hîp t¸c kinh doanh. Nhµ n­íc cã nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî vÒ tÝn dông cho c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc x©y dùng ®Ó doanh nghiÖp sö dông hoÆc quay vèn ODA, vèn tÝn dông cña chÝnh phñ víi l·i xuÊt ­u ®·i, thêi gian vay dµi … nhµ n­íc ®¶m b¶o thi hµnh ®óng luËt nghiªm minh lµm tèt c«ng t¸c ng¨n ngõa sö lý ho¹t ®éng chèn thuÕ, c¸c gian lËn th­¬ng m¹i ®Ó ®¶m b¶o m«i tr­êng c¹nh tranh c«ng b»ng, trung thùc. Nhµ n­íc phèi hîp cïng tæng c«ng ty cã chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó c«ng ty nhËp khÈu nguyªn liÖu, m¸y mãc ®Çu vµo vµ khai th¸c nguån lùc trong n­íc nh»m vµo ®Çu vµo æn ®Þnh cho c«ng ty s¶n xó©t kinh doanh. §èi víi c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu trong viÖc t¨ng c­êng xóc tiÕn nghiªn cøu thÞ tr­êng, chñ ®éng t¹o ra thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. §Ó lµm tèt c«ng t¸c nµy c«ng ty cÇn cã mét ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch t×m hiÓu, nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch th­êng xuyªn, cã hÖ thèng, cö nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é chuyªn m«n ®¶m nhËn c«ng viÖc nµy. Trong giai ®äan hiÖn nay c«ng ty cÇn cã kÕ ho¹ch cô thÓ trong viÖc ®Çu t­ ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ nh»m gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm. C«ng ty cÇn th­êng xuyªn ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. C«ng ty cã thÓ mêi nh÷ng chuyªn gia giái vÒ kü thuËt chuyªn m«n, nghiÖp vô vÒ truyÒn ®¹t kinh nghiÖm vµ cö c¸n bé ®i dù c¸c cuéc héi th¶o vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp, NhÊt lµ trong lÜnh vùc nghiªn cøu vµ tiÕp cËn thÞ tr­êng do c¸c tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ tæ chøc. C. KÕt luËn Trªn ®©y chØ lµ néi dung víi nh÷ng suy nghÜ vµ gi¶i ph¸p chñ quan cña em vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty. Do nã cã tÇm quan träng quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña c«ng ty cho nªn ®ßi hái ph¶i cã sù phèi hîp hµi hßa, ®óng h­íng cña nhµ n­íc, tæng c«ng ty vµ c«ng ty vÒ ®Þnh h­íng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty. Do thêi gian thùc tËp ng¾n nªn em kh«ng thÓ t×m hiÓu ph©n tÝch mét c¸ch cÆn kÏ tõng néi dung mµ chØ ®­îc phÇn nµo nªu lªn thùc tr¹ng cña c«ng ty hiªn nay. Do vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ph©n tÝch s©u h¬n vÒ thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty nh»m ®­a ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶. KÕt thóc bµi viÕt em mong c«ng ty ngµy cang lín m¹nh vµ lu«n lu«n t×m ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p h÷u hiÖu cho ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty, nhanh trãng chiÕm ®­îc vÞ thÕ lßng ­u ¸i cña quý kh¸ch hµng víi c«ng ty t¹o thÕ m¹nh v÷ng tr¾c trªn thÞ tr­êng hiÖn nay . Môc Lôc A Më §Çu 1 B Néi Dung Ch­¬ng I:Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng Ty C¬ KhÝ Vµ X©y Dùng Viglacera I. ThÞ tr­êng vµ vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi sù tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 3 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i thÞ tr­êng ®èi víi c«ng ty .3 1.1 Kh¸i niÖm 3 1.2 Kh¸i qu¸t chung vÒ thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 4 1.3 Ph©n lo¹i thÞ tr­êng cho c«ng ty 6 1.3.1 Ph©n lo¹i thÞ tr­êng cho c«ng ty theo l·nh thæ. 6 1.3.2 Ph©n lo¹i thÞ tr­êng cho c«ng ty theo ng­êi mua, ng­êi b¸n trªn thÞ tr­êng 6 1.3.3 Ph©n lo¹i thÞ tr­êng cho c«ng ty theo môc ®Ých sö dông c¸c lo¹i hµng hãa 7 1.3.4 Ph©n lo¹i thÞ tr­êng cho c«ng ty dùa vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 7 2 Vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ tr­êng ®èi víi c«ng ty 8 2.1 Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng ®èi víi c«ng ty 8 2.2 Vai trß cña thÞ tr­êng ®èi víi s¶n xuÊt cña c«ng ty 9 2.2.1 ThÞ tr­êng ®Þnh h­íng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty 9 2.2.2 ThÞ tr­êng lµ trung t©m cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 10 2.2.3 ThÞ tr­êng ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ph¸t triÓn liªn tôc víi quy m« ngµy cµng më réng 10 3 Nghiªn cøu vµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng .11 3.1 Nghiªn cøu thÞ tr­êng cho c«ng ty 11 3.1.1 Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ tr­êng cho c«ng ty 11 3.1.2 Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr­êng cho c«ng ty 12 3.2 Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cho c«ng ty 12 a. Ph©n ®o¹n theo ®Þa lý 12 b. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo d©n sè vµ x· héi 12 c. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng theo t©m lý häc 13 II Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 13 1 Néi dung ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho c«ng ty .13 1.1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc më réng thÞ tr­êng cho c«ng ty 13 1.2 néi dung ph¸t triÓn thÞ tr­êng cho doanh nghiÖp 14 2 Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty 16 2.1 Ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô nh»m t¹o sù æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn cho c«ng ty. 16 2.2 ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô nh»m t¨ng c¬ héi lùa chän vµ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng 17. III C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 18 1 Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña c«ng ty .18 1.1 §èi t­îng phôc vô cña c«ng ty 18 1.2 Xu h­íng tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty 18 2 Kh¶ n¨ng cung øng s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng 18 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty I Kh¸i qu¸t chung c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera .20 1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty .20 2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty .21 3 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty 22 II Ph©n tÝch thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 25 1 T×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña c«ng ty .25 2 ThÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 33 III. §¸nh gi¸ chung vÒ thÞ tr­êng tiªu thô cña c«ng ty 35 1. Nh÷ng thuËn lîi t¹o nªn ­u thÕ cho c«ng ty 35 2- Nh÷ng khã kh¨n cÇn kh¾c phôc . 36 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera I - Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty 37 1. Ph­¬ng h­íng 37 1.1 VÒ s¶n phÈm 37 1.2 VÒ c¬ cÊu tæ chøc 37 1.3 VÒ thÞ tr­êng: 37 1.4 VÒ lao ®éng: 37 2. Môc tiªu ph¸t triÓn cña c«ng ty .37 II. Mét sè gi¶i ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô cho c«ng ty c¬ khÝ vµ x©y dùng Viglacera 38 1. T¨ng c­êng c«ng t¸c ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr­êng 38 2. N©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm 40 2.1 N©ng cao uy tÝn cña c«ng ty vµ s¶n phÈm 40 2.2. Thùc hiÖn qu¶n trÞ s¶n xuÊt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ khoa häc 40 2.3 §a d¹ng hãa s¶n phÈm .41 2.4 X©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ vµ ph­¬ng thøc thanh to¸n. 41 3. Hoµn thiÖn hÖ thèng kªnh ph©n phèi 42 3.1 Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp 42 3. 2 Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp 43 4. Chó träng vµ t¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng hç trî cho viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty 44 4.1 T¨ng c­êng ho¹t ®éng giao tiÕp khuÕch tr­¬ng 44 4.1.1 Qu¶ng c¸o 44 4.1.2 Quan hÖ quÇn chóng vµ tuyªn truyÒn thùc hiÖn th«ng qua c¸c ho¹t ®éng sau 45 4.1.3 B¸n hµng trùc tiÕp 45 III. Mét sè gi¶i ph¸p kh¸c .45 1. N©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn 45 2. Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc 46 3. Mét sè kiÕn nghÞ 46 C. KÕt luËn 48

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ tại công ty cơ khí và xây dựng viglacera.DOC
Luận văn liên quan