Đề tài Hạ tầng kỹ thuật chính khu chức năng số 9 – Khu đô thị mới nam thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC ***** A – PHẦN THUYẾT MINH CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU 4 I/ Sự cần thiết phải đầu tư : 4 II/ Căn cứ pháp lý : 5 III/ Mục tiêu của dự án : 7 CHƯƠNG II :ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG 8 I/ Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên 8 II/ Hiện trạng 11 CHƯƠNG III :ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 14 I/ Môi trường khu vực xây dựng 14 II/ Các nguồn gây ô nhiểm chính 17 III/ Đánh giá tác động do các hoạt động của dự án đến các yếu tố tự nhiên – môi trường kinh tế và xã hội 18 IV/ Đánh giá tác động của tiếng ồn và rung động 20 V/ Đánh giá tác động của chất thải rắn 20 VI/ Các biện pháp chung không chế ô nhiễm 20 VII/ Kết luận 22 CHƯƠNG IV :BỐ CỤC KIẾN TRÚC CỦA DỰ ÁN 24 I/ Xác định tính chất, chức năng của dự án 24 II/ Định hướng kiến trúc dự án 24 III/ Cơ cấu phân khu chức năng 24 IV/ Giải pháp sử dụng đất 25 V/ Tổ chức không gian xây dựng kiến trúc và cảnh quan 28 CHƯƠNG V : CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN 30 CHƯƠNG VI : THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 33 I/ Thiết kế giao thông: 33 II/ Thiết kế hệ thống thoát nước mưa: 36 III/ Thiết kế hệ thống thoát nước thải : 40 CHƯƠNG VII : TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 44 I/ Thành phần vốn đầu tư : 44 II/ Tổng mức đầu tư : 44 CHƯƠNG VIII : HÌNH THỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 48 I/ Nguyên tắc chung : 48 II/ Các hình thức quản lý thực hiện dự án : 48 III/ Lựa chọn hình thức quản lý thực hiện dự án 49 CHƯƠNG IX : MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN BAN NGÀNH 51 CHƯƠNG X : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53 CHƯƠNG XI : PHỤ LỤC 54 B – PHẦN BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ ( Ko Kèm theo) ***** CHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU I. - SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ : Theo định hướng phát triển của Thành Phố đến năm 2020, huyện Bình Chánh là khu đô thị mới, phát triển các khu công nghiệp, các khu trung tâm thương mại- dịch vụ và các khu dân cư phục vụ giãn dân nội thành. Do đó địa bàn huyện Bình Chánh hiện nay là một đô thị mới với rất nhiều công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư mới. Các khu dân cư này đảm bảo không gian ở đạt chất lượng cao về hạ tầng và môi trường. Mặt khác đồng thời với sự phát triển kinh tế khá cao là sự phát triển đô thị hoá diễn ra rất nhanh trên toàn địa bàn huyện Bình Chánh. Sự phát triển các khu dân cư, các công trình nhà ở hiện chủ yếu là xây dựng tự phát hoặc phân lô nhà ở đơn lẻ, do vậy hiệu quả sử dụng đất rất thấp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung xuất hiện nhiều khuyết điểm, thiếu đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết khó khăn trên, được sự chấp thuận của các cấp, ngành đã chấp thuận cho các chủ đầu tư nêu trên đầu tư xây dựng khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thị mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng tại Tp. Hồ Chí Minh. Dự án khu khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thị mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh nằm trong điểm phát triển nóng do trục đường lớn là trục đường Nguyễn Văn Linh đi các tỉnh miền Tây. Việc đầu tư xây dựng các khu dân cư mới trên địa bàn huyện Bình Chánh là phù hợp với xu hướng đô thị hoá, phù hợp với nhu cầu nhà ở và thuận lợi trong việc giải toà đền bù vì hiện tại khu vực này chủ yếu là đất nông nghiệp, giá đền bù tương đối thấp. Khu vực xây dựng dự án, nằm trong phạm vi đô thị mới Nam Thành Phố đang trong quá trình đô thị hoá với nhiều dự án về phát triển công nghiệp, dịch vụ quy mô lớn, là nơi sẽ hình thành các khu dân cư mới phục vụ cho mục tiêu điều chỉnh, phân bố dân cư của Thành Phố. Tóm lại, việc xây dựng khu Chức Năng Số 9 – Khu đô thị mới Nam Thành Phố tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh thực sự cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển huyện Bình Chánh thành trung tâm thương mại dịch vụ của Tp. Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu đô thị hoá tại khu vực, góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện Bình Chánh cũng như góp phần phát triển quỹ nhà ở, giải quyết nhu cầu bức xúc về nhà ở ngày càng tăng của huyện Bình Chánh nói riêng và Thành phố nói chung.

doc54 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2004 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hạ tầng kỹ thuật chính khu chức năng số 9 – Khu đô thị mới nam thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhaø ôû lieân keá vöôøn: 11.1401 ha, chieám 20,76% ñaát ôû. + Ñaát nhaø ôû bieät thöï: 10,8462 ha, chieám 20,21% ñaát ôû. Trong khu ôû boá trí ba daïng nhaø: + Khu ôû thaáp taàng daïng nhaø lieân keá vöôøn: dieän tích bình quaân moãi loâ100-120m2. + Khu ôû thaáp taàng daïng bieät thöï: dieän tích bình quaân moãi loâ 200m2-300m2. + Khu ôû cao taàng: nhaø ôû cao taàng keát hôïp boá trí khu thöông maïi-dòch vuï vaø vaên phoøng cho thueâ, taàng treät boá trí baõi ñaäu xe. Löu yù xaây döïng daïng caên hoä cao caáp, dieän tích caên hoä bình quaân: 90m2 -150m2. b/ Ñaát coâng trình coâng coäng: Boá trí caùc coâng trình coâng coäng môùi treân nguyeân taéc baùm doïc caùc truïc giao thoâng chính vaø caùc khu coù quyõ ñaát troáng ( caùc coâng trình thöông maïi – dòch vuï vaø ñaëc bieät caùc coâng trình giaùo duïc, vôùi quy moâ dieän tích ñaát phuø hôïp vôùi quy moâ daân soá theo quyeát ñònh 02/2003/QÑ-UB ngaøy 03/02/2003 cuûa Uyû ban nhaân daân Thaønh Phoá veà quy hoaïch maïng löôùi giaùo duïc). Ngoaøi ra heä thoáng dòch vuï coâng trình dòch vuï coâng coäng (cuûa haøng baùn leû, dòch vuï chaêm söùc khoûe, böu ñieän….) ñöôïc boá trí taïi taàng 01 vaø taàng 02 caùc khoái nhaø cao taàng trong khu quy hoaïch, vôùi dieän tích öôùc löông: DT xaây döïng nhaø cao taàng = DT ñaát cao taàng x maät ñoä xaây döïng 316.758m2 x 40% = 126.703,2m2 DT thöông maïi - dòch vuï trong khu phöùc hôïp cao taàng: 126.703,2m2 x 2 taàng = 253.406,4m2. Toång dieät tích coâng trình coâng coäng trong khu vöïc quy hoaïch laø 19,2835 ha, chieám 14,98%, tieâu chuaån 6,49m2/ngöôøi, bao goàm: * Giaùo duïc: dieän tích 1,93ha Nhaø treû-maãu giaùo (03 tröôøng) : 1,7347 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 30-35% + Taàng cao trung bình : 2 taàng Tröôøng tieåu hoïc (02 tröôøng) : 1,9066 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 35% + Taàng cao trung bình : 2 – 3taàng Tröôøng trung hoïc cô sôû (1 tröôøng) : 1,8137ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 35% + Taàng cao trung bình : 4-5 taàng Tröôøng trung hoïc phoå thoâng (01 tröôøng) : 2,4855 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 35% + Taàng cao trung bình : 4-5 taàng * Y teá: 0,3508 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 40% + Taàng cao trung bình : 3-7 taàng * Haønh chaùnh: 0,3491 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 40% + Taàng cao trung bình : 2-5 taàng * Thöông nghieäp dòch vuï: 3,8788 ha + Maät ñoä xaây döïng : khoaûng 45-60% + Taàng cao trung bình : 9-12 taàng * Coâng trình coâng coäng khu vöïc vaø khu kyõ thuaät: 6,7642 ha (Maät ñoä xaây döïng vaø taàng cao seõ tuyø vaøo töøng döï aùn khi trieån khai): Ñaát caây xanh –TDTT: Trong ñoà aùn ñieàu chænh seõ giöõ laïi tuyeán raïch chính chaïy vaøo khu quy hoaïch vaø tuaän thuû quy ñònh veà chæ giôùi soâng, raïch cuûa Uy Ban Nhaân Daân Thaønh Phoá vaø quyùeât ñònh soá 3798/ QÑ-UB ngaøy 26/07/2005 cuûa UBND Huyeän Bình Chaùnh: + Khoaûng caùch ly bôø raïch Xoùm Cuûi: 30m + Khoaûng caùch ly bôø raïch Xoùm Cuûi, Kinh Saùng: 20m Daûi caây xanh caùch ly doïc soâng, raïch goùp phaàn ñaùng keå trong vieäc caûi taïo ñieàu kieän vi khí haäu cho khu ôû, ñoàng thôøi taïo veõ myõ quan cho khu vöïc. Toång coäng dieän tích caây xanh, maët thoaùng: 29,0910 ha, chieám 22,6%. Chæ tieâu caây xanh: 9,80m2/ng. + Ñaát caây xanh coâng vieân trung taâm: toång dieän tích 19,0838ha, chieám 14,83%, keát hôïp haøi hoøa vôùi hoà ñieàu tieát taïo thaønh khu coâng vieân trung taâm tuyeät ñeïp, mang laïi caûnh quan cho khu vöïc vaø moâi tröôøng soáng cho ngöôøi daân trong khu vöïc. + Ñaát caây xanh khu ôû: Naèm xen caøi trong khu quy hoaïch vôùi toàng dieän tích laø 3,2084 ha chieám 2,49%. + Ñaát caây xanh ven raïch: taäp trung doïc theo raïch Xoùm Cuûi, raïch Xoùm Coáng vaø raïch Kinh Saùng vôùi toång dieän tích 6,7988ha, chieám 5,28%. BAÛNG CAÂN BAÈNG ÑAÁT ÑAI (29.713 ngöôøi) TOAØN KHU NVQH. ÑÖÔÏC DUYEÄT STT LOAÏI ÑAÁT (Daân soá: 29.713 ngöôøi) Dieän tích(ha) Tyû leä(%) Chæ tieâu m2/ng Chæ tieâu m2/ng ÑAÁT KHU DAÂN DUÏNG 128,7078 100.00 43,32 43,32 1 Ñaát khu ôû 53.6701 41.7 18,06 17,90 - Phöùc hôïp – Cao taàng 31.6758 24.61 - Nhaø ôû lieân keá vöôøn 11.1401 8.66 - Nhaø bieät thöï 10.8462 8.43 2 Ñaát coâng trình coâng coäng 19.2835 14.98 6,49 6,50 - Coâng coäng phuïc vuï khu ôû 12.5193 9.73 4,21 - Khu vöïc(Khu KT+CTCC khaùc) 6.7642 5.26 2,28 3 Ñaát caây xanh maët thoaùng 29.091 22.60 9,80 9,88 - Caây xanh trong khu nhaø ôû 3.2084 2.49 3,37 3,66 - Caây xanh ven raïch 6.7988 5.28 - Coâng vieân caây xanh khu vöïc 19.0838 14.83 6,42 6,22 4 Ñöôøng giao thoâng 26.6632 20.72 8,97 9,06 - Giao thoâng haï taàng chính 13.5579 10.54 4,56 - Giao thoâng khu vöïc 13.1053 10.18 4,41 TOÅNG COÄNG 128,7078 Phaân kyø ñaàu tö vaø xaùc ñònh danh muïc caùc döï aùn öu tieân ñaàu tö: a/ Giai ñoaïn ñaàu: Xaùc ñònh vò trí vaø qui moâ ñaát ñeå xaây döïng quyõ nhaø ôû nhaèm phuïc vuï nhu caàu taùi ñònh cö caùc döï aùn treân ñòa baøn. Xaây döïng caùc tuyeán ñöôøng mang tính lieân khu vöïc. Töøng böôùc tieán haønh thöïc hieän xaây döïng môùi caùc chung cö cao taàng b/ Giai ñoaïn 2: Tieán haønh thöïc hieän xaây döïng môùi caùc chung cö cao taàng. Xaây döïng caùc coâng trình coâng coäng döï kieán, ñaëc bieät laø tröôøng hoïc. Xaây döïng môùi moät soá traïm kyõ thuaät haï taàng thíeât yeáu nhö traïm bôm, traïm xöû lyù nöôùc thaûi. V/- TOÅ CHÖÙC KHOÂNG GIAN XAÂY DÖÏNG KIEÁN TRUÙC VAØ CAÛNH QUAN: Taàng cao toái thieåu: 02 taàng Taàng cao toái ña : khoâng haïn cheá Toå chöùc caùc tuyeán giao thoâng baèng caùch keát noái maïng giao thoâng chính vôùi heä thoáng giao thoâng trong caùc nhoùm nhaø ôû, ñaûm baûo löu thoâng thuaän lôïi cho daân cö trong khu vöïc vaø moái lieân heä vôùi caùc khu laân caän. Boá cuïc khoâng gian kieán truùc toaøn khu: Khu nhaø ôû cao taàng boá trí chuû yeáu doïc truïc ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, taïo nhieàu ñieåm khoâng gian, taïo ñieåm nhaán vaø taïo veû khang trang hieän ñaïi cho khu vöïc. Nhaø bieät thöï vöôøn vaø nhaø lieân keá vöôøn ñöôïc boá trí doïc raïch trung taâm laø coâng vieân keát hôïp hoà ñieàu tieát. + Khu nhaø lieân keá vöôøn: Toå chöùc theo daïng nhaø ôû song laäp hoaëc daõy nhaø coù saân vöôøn phía tröôùc hoaëc phía sau nhaø. Khoáâng cheá maät ñoä xaây döïng toái ña laø 80%, taàng cao toái ña 4 taàng, dieän tích moãi loâ töø 100m2-120m2 + Khu nhaø bieät thöï vöôøn: Maät ñoä xaây döïng toái ña la 60%, taàng cao toái ña 3 taàng, dieän tích moãi loâ töø 20-300m2, boá trí caùc daïng nhaø ñôn laäp, song laäp hoaëc töù laäp. + Caùc khu cao taàng ñaûm baûo khoaûng caùch giöõa caùc coâng trình, boá trí baõi ñaäu xe, öu tieân toái ña cho khoâng gian môû ñeå toå chöùc caây xanh, saân vöôøn, saân sinh hoaït. Kieán truùc thoaùng maùt hieän ñaïi, haïn cheá höôùng Taây, caùc maët tieàn nhaø neân höôùng ra caùc truïc ñöôøng chính taïo veû khang trang cho ñoâ thò. Caùc coâng trình coâng coäng phuïc vuï khu daân cö boá trí baùn taäp trung, taïo caûnh quang chung vaø ñaûm baûo baùn kính phuïc vuï, thaäun lôïn veà giao thoâng, vôùi hình thöùc kieán truùc phuø hôïp cho töøng chöùc naêng, ña daïng, hieän ñaïi vaø mang saéc thaùi ñòa phöông, öu tieân quay ra truïc ñöôøng chính toaøn khu, phuïc vuï cho khoâng nhöõng noäi khu maø coøn ñaùp öùng cho caû caùc khu laân caän trong töông lai. Xaây döïng khu coâng trình coâng coäng caàn chuù yù toá chöùc thieát keá tính toaùn baõi ñaäu xe theo quy moâ töông öùng vôùi coâng trình. Khoaûng caây xanh lôùn trong caùc khu coâng vieän vôùi nhöõng tuyeán ñöôøng ñi daïo keát hôïp caùc loaïi thaûm coû vôùi caùc loaïi caây xanh coù daùng, laù ñeïp chính laø khoâng gian ñeäm, khoaûng khoâng gian naøy taïo maët thoaùng trong khu daân cö, taïo moâi tröôøng sinh thaùi trong laønh veà maët caûi thieän vi khí haäu. CHÖÔNG V : CAÙC CHÆ TIEÂU KINH TEÁ KYÕ THUAÄT CUÛA ÑOÀ AÙN * CAÙC CHÆ TIEÂU KTKT CHÍNH: Ñoà aùn QHCT cuõ: a/ Ñoà aùn QHCT tieåu khu chöùc naêng 9A taïi quyeát ñònh soá 17/QÑ – BQLKN ngaøy 06/02/2002: Toång dieän tích ñaát töï nhieân : 99,54ha Quy moâ daân soá döï kieán : 12.000 – 16.000 ngöôøi Taàng cao trung bình : + Khu coâng vieân, NCKH : 5 – 9 taàng + Khu daân cö : : Chung cö : 5 – 10 taàng Nhaø lieân keá : 3 -4 taàng Bieät thöï : 1 – 2.5 taàng Coâng trình coâng coäng : 1- 4 taàng Maät ñoä xaây döïng : + Khu coâng vieân, NCKH : 35 – 42% + Khu daân cö : Chung cö : 50% Nhaø lieân keá : 70 – 80 % Bieät thöï : 50 – 55 % Coâng trình coâng coäng : 25 – 35 % Chæ tieâu ñaát daân duïng : 80,00 m2/ngöôøi + Ñaát ôû : 30 – 35 m2/ngöôøi + Ñaát CTTCC : 3,3m2/ngöôøi + Ñaát caây xanh : 5,53m2/ngöôøi + Ñaát giao thoâng : 15,60m2/ngöôøi Caùc chæ tieâu haï taàng kyõ thuaät : + Caáp ñieän : * Daân cö : 0,5KW/ngöôøi/ngaøy ñeâm + Caáp nöôùc : 200lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm + Thoaùt nöôùc : 90%Q(löôïng nöôùc)caáp toaøn khu. + Raùc ñoâ thò : 1-1,2 kg/ngöôøi /ngaøy b/ Ñoà aùn QHCT tieåu khu chöùc naêng 9b taïi quyeát ñònh soá 51/QÑ – BQLKN ngaøy 12/11/2001: Toång dieän tích ñaát töï nhieân : 27,72ha Quy moâ daân soá döï kieán : 4.600 – 5.600 ngöôøi Taàng cao trung bình : 2 – 4 taàng Maät ñoä xaây döïng : 35 – 40% Chæ tieâu ñaát daân duïng : + Ñaát ôû : 30 m2/ngöôøi + Ñaát CTTCC : 6m2/ngöôøi + Ñaát caây xanh : 7,35m2/ngöôøi + Ñaát giao thoâng : 10m2/ngöôøi Caùc chæ tieâu haï taàng kyõ thuaät : + Caáp ñieän : Daân cö : 0,5KW/ngöôøi/ngaøy ñeâm Coâng trình coâng coäng : 120 – 150 Kw/ha + Caáp nöôùc : 200lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm Nöôùc sinh hoaït : 180 -200 lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm Coâng trình coâng coäng : 40 lít/ngöôøi/ngaøy ñeâm + Thoaùt nöôùc : 90%Q(löôïng nöôùc)caáp toaøn khu. + Raùc ñoâ thò : 1-1,2 kg/ngöôøi /ngaøy Ñoà aùn ñieàu chænh (9A +9B): Toång dieän tích ñaát töï nhieân : 128,7078 ha Quy moâ daân soá döï kieán : 29.713 ngöôøi Taàng cao : + Thaáp nhaát : 2 taàng + Cao nhaát : khoâng haïn cheá (tuyø vaøo maät ñoä xaây döïng vaø khoâng gian kieán truùc cuûa töønh döï aùn. Tröôøng hôïp döï aùn coù taàng cao vöôït so vôùi ñoà aùn quy hoaïch 1/2000 thì seõ trình cô quan thaåm quyeàn xem xeùt cuï theå ). Toång dieän tích xaây döïng khoaûng : 35.6740 m2 Toång dieän tích saøn xaây döïng khoaûng : 3.060.000 m2 Maät ñoä xaây döïng : 35.6740 m2 / 128.707835 m2=27.7% Heä soá söû duïng ñaát : 3.060.000/ 128.707835 m2 = 2,4 laàn Chæ tieâu ñaát xaây duïng : 43,32m2/ ngöôøi + Ñaát ôû : 18,06m2 / ngöôøi + Ñaát CTCC : 6,49m2/ ngöôøi + Ñaát caây xanh : · Ñaát caây xanh khu ôû : 3,37m2/ ngöôøi(keå caû ñaát caây xanh ven raïch). · Ñaát caây xanh khu vöïc : 6,42m2 / ngöôøi + Ñaát giao thoâng : 8,97m2/ ngöôøi(chöa tính giao thoâng noäi khu) · Ñaát giao thoâng haï taàng chính : 4,56m2 / ngöôøi · Ñaát giao thoâng khu vöïc : 4,41m2/ ngöôøi Caùc chæ tieâu haï taàng kyõ thuaät : + Caáp ñieän : 1.200 – 1.500KWh/ ngöôøi / naêm + Caáp nöôùc : 255 lít / ngöôøi / ngaøy ñeâm + Thoaùt nöôùc : 265 lít / ngöôøi / ngaøy ñeâm + Raùc ñoâ thò : 1,5 kg/ ngöôøi / ngaøy CHÖÔNG VI : THIEÁT KEÁ HAÏ TAÀNG KYÕ THUAÄT CHÍNH I/ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG GIAO THOÂNG: Qui moâ xaây döïng: . Caáp ñöôøng : Ñöôøng Ñoâ thò. Caáp kyõ thuaät : 40. Vaän toác khoáng cheá : 40km/h. Caáp taûi troïng : Truïc xe 12 taán cho ñöôøng truïc chính. Maët ñöôøng : Caáp cao A1, traûi caùn beâ toâng nhöïa noùng . Modum ñaøn hoài yeâu caàu : Eyc ³ 161 MPa cho ñöôøng truïc. Thoâng soá kyõ thuaät tuyeán : theo quy hoïach 1/500 ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Tuyeán soá 1: L = 1062,5 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 8,0 m x 2 beân = 16,0 m Beà roäng vóa heø : 5,0 m x 2beân = 10,0 m Daõi phaân caùch : 4m. Loä giôùi : 30,0 m Tuyeán soá 2: L = 1589,48 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 6,0 m x 2 beân = 120,0 m Beà roäng vóa heø : 4,5 m x 2beân = 9,0 m Daõi phaân caùch : 4m. Loä giôùi : 25,0 m Tuyeán soá 4: L = 1277,59 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 3,0 m x 2 beân = 6,0 m Beà roäng vóa heø : 3,0 m x 2beân = 6,0 m Loä giôùi : 12,0 m Tuyeán soá 5: L = 3178,65 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 4,0 m x 2 beân = 8,0 m Beà roäng vóa heø : 4,0 m x 2beân = 8,0 m Loä giôùi : 16,0 m Tuyeán soá 8: L = 217,21 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 4,0 m x 2 beân = 8,0 m Beà roäng vóa heø : 4,0 m x 2beân = 8,0 m Loä giôùi : 16,0 m Tuyeán soá 14: L = 385,34 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 4,0 m x 2 beân = 8,0 m Beà roäng vóa heø : 4,0 m x 2beân = 8,0 m Loä giôùi : 16,0 m Tuyeán soá 16: L = 215,94 m. (H30) Beà roäng maët ñöôøng : B = 4,0 m x 2 beân = 8,0 m Beà roäng vóa heø : 4,0 m x 2beân = 8,0 m Loä giôùi : 16,0 m Thieát keá bình ñoà : Caên cöù vaøo baûn veõ quy hoïach 1/2000 cuûa coâng trình ñaõ ñöôïc pheâ duyeät. Thieát keá traéc doïc tuyeán : Thieát keá traéc doïc tuyeán theo daïng raêng cöa töùc tim phaàn xe chaïy song song vôùi raõnh thoaùt nöôùc cuûa loøng maùng trieàn leà veà mieäng thu hoá ga ñaït toái thieåu 4.0‰. Thieát keá traéc ngang tuyeán : + Doác ngang maët ñöôøng veà phía nhaø daân : 2.0%. + Doác ngang vóa heø veà phía loøng ñöôøng : 2.0%. Thieát keá ñaûm baûo giao thoâng : Vaïch sôn phaân laøn treân maët ñöôøng : Vaïch sôn 1-1 chia maët ñöôøng thaønh 2 beân. Vaïch sôn 1-5 chia maët ñöôøng thaønh 2 beân. Vaïch sôn 1-4 : daûi an toaøn caùch tim boù vóa 0.25m. Vaïch 1-14 taïi vò trí cho ngöôøi ñi boä ngang ñöôøng. Vaïch 1-12 taïi vò trí cho ngöôøi ñi boä ngang ñöôøng. Bieån baùo 204 baùo hieäu phaàn ñöôøng daønh cho ngöôøi ñi boä. Bieån baùo 208 baùo hieäu giao. Boá trí vò trí leân xuoáng vóa heø cho ngöôøi taøn taät, ñaûm baûo thoâng suoát treân vóa heø toaøn tuyeán. Thieát keá neàn maët ñöôøng – vóa heø : Do neàn ñöôøng ñaõ ñöôïc san laáp ñeán cao ñoä +2.50m (O/HD), neân thieát keá ñöôøng treân cô sôû hieän traïng +2.50m; ñaøo khuoân ñöôøng vaø ñaàm chaët 30cm treân cuøng K≥0,98. 1.5.1 Keát caáu aùo ñöôøng cho ñöôøng truïc : (Eyc³161 MPa) Giai ñoïan 2: + Traûi caùn beâtoâng nhöïa haït nhoû BTNC 15, daøy 5cm, K³0.98. + Töôùi nhöïa dính tieâu chuaån 0.5kg/m2 + Traûi caùn beâtoâng nhöïa haït trung BTNC 25, daøy 7cm, K³0.98. + Töôùi nhöïa dính tieâu chuaån 1.0kg/m2. Giai ñoïan 1: + Laùng maët ñöôøng 2 lôùp nhöïa daøy 2,5cm, tieâu chuaån nhöïa 3,0kg/m2 + Traûi caùn caáp phoái ñaù daêm loaïi 1 daøy 30cm, K³0,98. + Traûi caùn caáp phoái ñaù daêm loaïi 2 daøy 35cm, K³0,98. + Traûi vaûi ñòa kyõ thuaät ( khoâng deät) phaân caùch. 1.5.2. Keát caáu vóa heø : + Laùt gaïch con saâu M200, daøy 6cm. + Ñaép caùt haït trung daøy 20cm , K³0,95. + Ñaép caùt naâng cao ñoä, K³0,90. + Xaây döïng boù vóa baèng beâtoâng ñaù 1x2, M300 treân beâtoâng loùt ñaù 1x2, M150 hai beân tuyeán. + Xaây döïng boù neàn baèng gaïch theû Vöõa M75 hai beân tuyeán. Trình töï thi coâng : Trong phaàn naøy thieát keá, ñeà xuaát phöông aùn thi coâng chung theo trình töï nhö sau: Di dôøi caùc chöông ngaïi vaät vaø doïn maët baèng, caùc caây, buïi raëm phaûi ñöôïc chaët vaø nhoå goác, caùc vaät chöôùng ngaïi khaùc nhö neàn nhaø, gaïch ñaù phaûi ñöôïc doïn saïch. a/ Di dôøi caùc coâng trình cô sôû kyõ thuaät haï taàng: Di dôøi heä thoáng coâng trình noåi hoaëc ngaàm ra ngoaøi phaïm vi coâng trình theo tim thieát keá. Caùc coâng trình ngaàm seõ ñöôïc cô quan höõu quan giaûi quyeát tröôùc khi thi coâng, tuy nhieân ñoái vôùi coâng trình ngaàm, vaãn coù theå xaõy ra tröôøng hôïp chöa giaûi quyeát heát, do ñoù trong quaù trình thi coâng, neáu phaùt hieän coâng trình ngaàm, ñôn vò thi coâng phaûi baûo veä vaø baùo cho A, TK ñeå cuøng baøn baïc giaûi quyeát. Vieäc di dôøi cuõng nhö laøm môùi caùc coâng trình ngaàm seõ ñöôïc caùc ñôn vò chuû quaûn caùc coâng trình ngaàm leân thieát keá cuï theå vaø kyù hôïp ñoàng vôùi vò chuû ñaàu tö treân cô sôû thoáng nhaát vôùi nhau treân maët caét ngang, maët baèng vaø traéc doïc. b/ Caàn keát hôïp vôùi coâng taùc thi coâng caùc heä thoáng haï taàng khaùc: Thoaùt nöôùc, caáp ñieän, caáp nöôùc song song ñeå ñaûm baûo tính lieân tuïc, ñoàng boä traùnh gaây choàng cheùo, gaây laõng phí veà thôøi gian vaø tieàn baïc. Toå chöùc thi coâng : Caên cöù baûn veõ ñoà aùn thieát keá, ñôn vò thaàu phaûi trình cho tö vaán phöông aùn toå chöùc, chöùng chæ vaät lieäu vaø keá hoaïch coâng taùc kieåm tra chaát löôïng töøng haïng muïc coâng trình. Ngoaøi ra nhaø thaàu trình göûi tö vaán caùc maãu vaät lieäu cho töøng loaïi ñeå kieåm tra xem xeùt cho pheùp söû duïng. Coâng taùc toå chöùc thi coâng bao goàm: Chuaån bò xaây laép, toå chöùc cung öùng vaät tö kyõ thuaät vaø vaän taûi cô giôùi hoaù, toå chöùc lao ñoäng, laäp keá hoaïch taùc nghieäp, ñieàu ñoä saûn xuaát vaø toå chöùc kieåm tra chaát löôïng xaây laép. Trong quaù trình thi coâng phaûi laøm ñuùng theo baûn veõ thi coâng, nhöõng thay ñoåi trong quaù trình thi coâng phaûi ñöôïc thoaû thuaän cuûa cô quan giao thaàu, cô quan thieát keá vaø phaûi theo ñuùng qui ñònh cuûa ñieàu leä veà vieäc laäp, thaåm tra, xeùt duyeät keá vaø döï toaùn caùc coâng trình xaây döïng. Caàn tuaân thuû an toaøn lao ñoäng trong xaây döïng ( Qui phaïm kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong xaây döïng TCVN – 5380 -91 theo quyeát ñònh soá 256/ BXD/KHKT ngaøy 31/12/1990). Höôùng thi coâng : Coù theå thi coâng töø cuoái tuyeán ñeán ñaàu tuyeán (hoaëc ngöôïc laïi). Thi coâng theo phöông phaùp cuoán chieáu. Thi coâng töø haï löu ngöôïc leân ñeå ñaûm baûo cho vieäc thoaùt nöôùc toát khu vöïc khi ñang thi coâng. Thi coâng san neàn keát hôïp vôùi laøm coáng thoaùt nöôùc möa ñeå ñaûm baûo thoaùt nöôùc cho khu vöïc. Döï kieán trình töï toå chöùc thi coâng nhö sau: Thi coâng neàn ñöôøng, ban uûi khuoân ñöôøng. Lu leøn neàn ñöôøng ñaït ñoä chaët yeâu caàu tröùôc khi raûi lôùp vaûi ñòa kyõ thuaät. Thi coâng caùc lôùp ñaù daêm loaïi I – loaïi II, kieåm tra cöôøng ñoä taïi maët lôùp caáp phoái loaïi II. Coâng taùc kieåm tra ñoä chaët cuûa caùc lôp keát caáu, theo thí nghieäm Proctor, phaûi thöïc hieän ñaày ñuû cho caùc lôùp. Thi coâng lôùp nhöïa dính TC nhöïa 1 kg/m2. Thi coâng lôùp beâtoâng nhöïa noùng haït trung daøy 7cm. Thi coâng lôùp nhöïa dính TC nhöïa 0.5 kg/m2. Thi coâng lôùp beâtoâng nhöïa noùng haït nhoû daøy 5cm. Sau khi hoaøn thaønh moãi coâng ñoaïn thi coâng, caàn tieàn haønh ño ñaïc, kieåm tra nghieäm thu theo ñuùng noäi duïng qui ñònh cuûa qui trình. Döï truø kinh phí: 20,283,527,103 (ñoàng) II/ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC MÖA: Qui moâ xaây döïng: a/ Caên cöù thieát keá : Theo qui phaïm kyõ thuaät thieát keá ñöôøng phoá, ñöôøng quaûng tröôøng ñoâ thò 20TCN 104-07. Ñöôøng OÂtoâ tieâu chuaån thieát keá TCVN 4054-05. Qui trình thieát keá aùo ñöôøng meàm 22 TCN 211-06. Thoaùt nöôùc maïng löôùi beân ngoaøi vaø coâng trình – tieâu chuaån thieát keá 20TCN-51-84. Coáng troøn BTCT laép gheùp 22TCN 159-86. Qui trình khaûo saùt neàn ñöôøng treân neàn ñaát yeáu 22TCN 262-2000. Qui trình kieåm tra nghieäm thu ñoä chaët cuûa ñaát neàn trong ngaønh GTVT 22 – TCN 02-71. Keát caáu beâtoâng vaø beâ toâng toaøn khoái, qui phaïm thi coâng vaø nghieäm thu TCVN 4453-1995. Keát caáu beâtoâng vaø beâtoâng coát theùp laép gheùp TCXDVN 390-2007. OÁng BTCT thoaùt nöôùc TCXDVN 372-2006. Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong xaây döïng TCVN 5308-91 theo Quyeát ñònh soá 256/BXD/KHKT ngaøy 31 thaùng 12 naêm1990. Caùc qui ñònh hieän haønh cuûa Sôû Giao Thoâng veà thieát keá heä thoáng thoaùt nöôùc treân ñòa baøn. Vaø caùc qui trình qui ñònh veà vaät lieäu xaây döïng hieän haønh coù trong coâng trình b/ Ñaëc ñieåm löu vöïc thoaùt nöôùc khu vöïc: Khu vöïc ñöôïc bao quanh bôûi caùc tuyeán raïch noái tieáp nhau : Raïch Ngang, raïch Kinh Saùng , raïch Xoùm Coáng vaø raïch Xoùm Cuûi. + Hieän traïng raïch Ngang,Raïch Kinh Saùng, Raïch Xoùm Coáng vaø Raïch Xoùm Cuûi ñoaïn qua döï aùn: Raïch Ngang, ñoïan raïch giaùp ranh döï aùn cuûa Coâng ty Hoa Ñoàng coù höôùng baéc – Nam, beà roäng raïch roäng ñeán 47m, cao ñoä ñaùy loøng raïch ñeán -3.14m, döï aùn khoâng boá trí coáng thoaùt tröïc tieáp vaøo raïch Ngang. Raïch Kinh Saùng giaùp döï aùn taïi ranh phía Nam, laø ñoaïn raïch nhaùnh noái raïch Ngang vôùi raïch Xoùm Coáng , beà roäng loøng kinh heïp , roäng töø 17m ñeán 18m , vò trí roäng nhaát ñeán 38m, cao ñoä ñaùy loøng raïch taïi vò trí saâu nhaát -2.00m, cao ñoä trung bình -1.65m, döï aùn coù 02 ñaàu coáng xaû Þ1800 vaø Þ1000 ra raïch kinh Saùng; Raïch Xoùm Coáng giaùp döï aùn taïi ranh phía Nam, laø ñoaïn raïch tieáp ñoaïn raïch kinh saùng ra raïch Xoùm Cuûi, ñoaïn raïch coù beà roäng trung bình 40m, cao ñoä ñaùy raïch trung bình -1.80m , döï aùn coù 02 ñaàu coáng xaû Þ1800 vaø Þ2000 ra raïch Xoùm Coáng; Raïch Xoùm Cuûi tieáp giaùp vôùi döï aùn phía Ñoâng döï aùn, beà roäng trung bình 60m, cao ñoä ñaùy trung bình -3.50m cao ñoä ñaùy saâu nhaát -5.50m , döï aùn coù 03 ñaàu coáng xaû Þ1500, Þ1800 vaø Þ1800 ra raïch Xoùm Cuûi ; + Hieän traïng thoaùt nöôùc: Hieän höõu khu vöïc xaây döïng laø ruoäng caïn, ñaát noâng nghieäp keïp theo caùc ñoaïn raïch ngang doïc thoaùt ra caùc raïch chính chuû yeáu thoaùt ra raïch kinh Saùng vaø raïch Xoùm Cuûi ; Phía Ñoâng – giaùp raïch Xoùm Cuûi ; Phía Baéc – giaùp Ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh ; Phía Taây – giaùp keânh Ngang ; Phía Nam – giaùp raïch Kinh Saùng vaø raïch Xoùm Coáng . Ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh hieän chöa xaây döïng vóa heø, do ñoù nöôùc maët thoaùt veà hai beân xuoáng ñaát noâng nghieäp caëp doïc tuyeán. +Löu vöïc thieát keá: Caên cöù qui hoaïch chi tieát Huyeän Bình Chaùnh, Caên cöù döï aùn ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh. Ñaëc ñieåm khu qui hoaïch: Khu qui hoaïch ñöôïc bao boïc bôûi 4 keânh raïch vaø ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh, theo ñoù: Tuyeán ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh ñoaïn giaùp döï aùn töø Caàu Ngang treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh vöôït raïch Ngang ñeán caàu Xoùm Cuûi vöôït raïch Xoùm Cuûi, heä thoáng thoaùt nöôùc maët cuûa ½ maët ñöôøng tuyeán Nguyeãn Vaên Linh seõ thoaùt veà hai ñaàu caàu Ngang vaø caàu Xoùm Cuûi treân Nguyeãn Vaên Linh, Löu vöïc döï aùn khoâng tính toaùn cho löu vöïc maët ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh; Toaøn boä löu vöïc qui hoaïch giaûi quyeát thoaùt ra caùc keânh raïch giaùp ranh khu vöïc vaø hoà ñieàu tieát thuoäc coâng vieân trung taâm loâ 9A+B. Löu vöïc khu qui hoaïch ñöôïc tính toaùn ñoäc laäp. +Tính toaùn thoaùt nöôùc: Caên cöù: Quyeát ñònh cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà vieäc pheâ duyeät qui hoaïch toång theå heä thoáng thoaùt nöôùc thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 soá 752/QÑ-TTg ngaøy 19/06/2001. Thoaùt nöôùc maïng löôùi beân ngoaøi vaø coâng trình – tieâu chuaån thieát keá 20TCN-51-84. Yeâu caàu: Taàn suaát tính toaùn: p = 3naêm vôùi coáng caáp 2, coáng thoaùt ra cöûa raïch. Heä soá maët phuû trung bình y =0,95; möùc nöôùc kieåm toaùn khi trieàu leân +1,45m. Thoâng soá tính toaùn: LÖU VÖÏC Flöuvöïc (Ha) Qmöa (lít/s) Qcoáng (lít/s) Þcoáng (mm) Icoáng (‰) Vc (m/s) H/D VÒ TRÍ THOAÙT F1 11.078 2583.30 3146.37 1800 0.70 1.24 1.00 R.Kinh Saùng F2 3.3464 806.84 812.65 1000 1.15 1.04 1.00 R.Kinh Saùng F3 8.888 1777.34 1934.91 1500 0.75 1.10 1.00 R.Hoà Ñieàu Tieát F4 5.466 1215.27 1934.91 1500 0.75 1.10 1,00. R.Hoà Ñieàu Tieát F5 10.512 1988.42 1998.36 1500 0.80 1.13 1.00 R.Hoà Ñieàu Tieát F6 5.658 1456.67 1934.91 1500 0.75 1.10 1.00 R.Hoà Ñieàu Tieát F7 7.593 1983.69 1998.36 1500 0.80 1.13 1.00 R. Xoùm Cuûi F8 12.941 2987.75 3146.37 1800 0.75 1.24 1.00 R. Xoùm Cuûi F9 11.627 2684.27 3146.37 1800 0.75 1.24 1.00 R.Xoùm Coáng F10 8.927 2391.56 3146.37 1800 0.75 1.24 1.00 R.Xoùm Coáng F11 10.765 3062.50 4167.06 2000 0.75 1.33 1.00 R.Xoùm Coáng Giaûi phaùp kyõ thuaät : Söû duïng keát caáu beâ toâng coát theùp töø caáp 20 (20Mpa, M200) cho haàm ga vaø caùc caáu kieän ñeán caáp 30 (30Mpa, M 300) cho toaøn boä coáng troøn. Tuaân thuû Quyeát ñònh soá 1344/QÑ-GT ngaøy 24/04/2003 cuûa Sôû Giao Thoâng Coâng Chính TP.HCM nhaèm baûo ñaûm coâng taùc duy tu söûa chöõa thay theá caùc caáu kieän cuûa heä thoáng thoaùt nöôùc trong quaù trình söû duïng. Cao trình ñaët coáng : Cao ñoä tim ñöôøng toái thieåu +2,26m, cao ñoä meùp maët ñöôøng toái thieåu +2,18m, vôùi chieàu cao töø meùp maët ñöôøng ñeán löng coâng trình ngaàm toái thieåu laø 1,00m (100cm) ( theo TCXDVN 104:2007 – muïc 16.2 – Boá trí coâng trình ngaàm vaø TCXDVN 333:2006 muïc 8.4.1 ) => +2.18m-1.00m=+1.18m, Vaäy cao ñoä ñaùy coáng troøn BTCT Þ400 baêng ngang ñöôøng, taïi ñaàu ñoaïn coáng : +1.18m – D = Þ400 (0.45m) : 1.18m – 0.45m = 0.73m Do vaäy thieát keá choïn +0.75m boá trí cao ñoä ñaàu coáng Þ400 ngang ñöôøng. Töø cao ñoä +0.75m ñaàu coáng Þ400 ngang ñöôøng laøm cô sôû tính toaùn cao ñoä ñaàu coáng tuyeán coáng doïc tuyeán. Heä thoáng thoaùt nöôùc möa : Treân tuyeán cho xaây döïng heä thoáng haàm ga, coáng Þ400; Þ600; Þ800; Þ1000; Þ1200; Þ1500; Þ1800; Þ2000 thu daãn nöôùc möa khu vöïc thoaùt ra keânh thuûy lôïi 15B. * Khoái löôïng thi coâng laép ñaët döï truø: Heä thoáng haàm ga coáng troøn thu daån nöôùc khu vöïc: Caùc coáng daãn BTCT Æ 400 = 1784 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 600 = 2385 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 800 = 2193 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 1000 = 1960 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 1200 = 1030 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 1500 = 1335 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 1800 = 376 m; Caùc coáng daãn BTCT Æ 2000 = 212 m; Vaø caùc haàm ga thu nöôùc. = 586 haàm. Cöûa xaû coáng Æ 1000 = 01 cöûa; Cöûa xaû coáng Æ 1200 = 01 cöûa; Cöûa xaû coáng Æ 1500 = 04 cöûa; Cöûa xaû coáng Æ 1800 = 03 cöûa; Cöûa xaû coáng Æ 2000 = 02 cöûa; Döï truø kinh phí: 30,611,730,166 (ñoàng) III/ THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG THOAÙT NÖÔÙC THAÛI : qui moâ thieát keá: a/ Caên cöù thieát keá : Quyeát ñònh cuûa Thuû Töôùng Chính Phuû veà vieäc pheâ duyeät qui hoaïch toång theå heä thoáng thoaùt nöôùc thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeán naêm 2020 soá 752/QÑ-TTg ngaøy 19/06/2001. Thoaùt nöôùc maïng löôùi beân ngoaøi vaø coâng trình – tieâu chuaån thieát keá 20TCN-51-84. Theo qui hoaïch thoaùt nöôùc thaûi chi tieát tæ leä 1/2000 ñöôïc thoâng qua. b/ Quy moâ thieát keá : Xaây döïng heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi chính khu chöùc naêng soá 9 – Khu ñoâ thò môùi Nam Thaønh phoá. Tuyeán coáng ñöôïc thieát keá laø tuyeán coáng truïc coù caùc haàm ga, coáng Æ 60cm naèm treân vóa heø cuûa caùc truïc ñöôøng chính nhaèm thu gom nöôùc thaûi chaûy veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi. Sau naøy heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi cuûa caùc döï aùn thaønh phaàn seû ñaáu noái vaøo heä thoáng thoaùt nöôøc thaûi chính. Nhaèm ñaûm baûo heä thoáng coáng nöôùc thaûi taïi ñieåm cuoái khoâng quaù saâu vaø ñaûm baûo thaùt nöôùc khi baêng qua keânh raïch neân treân heä thoáng tuyeán coáng chính seõ boá trí 1 traïm bôm trung chuyeån vaø 3 ñiuke. Giai ñoaïn ñaàu Nöôùc thaûi ñöôïc daãn veà traïm xöû lyù nöôùc thaûi cuïc boä ñeå xöû lyù ñaït tieâu chuaån loaïi B – TCVN 5945 – 1995 ñöôïc xaû ra raïch xoùm cuûi. Giai ñoaïn sau nöôùc thaûi töø traïm xöû lyù cuïc boä theo tuyeán coáng doïc raïch thoaùt vaøo tuyeán coáng chính thu nöôùc thaûi chung cuûa Thaønh phoá treân ñöôøng Nguyeãn Vaên Linh . * Khoái löôïng thi coâng laép ñaët döï truø : Heä thoáng haàm ga coáng troøn BTCT thu daån nöôùc khu vöïc : Caùc coáng daãn BTCT Æ 60cm = 9502 m. Haàm ga . = 413 haàm. Haàm bôm = 1 haàm. Ñiuke = 3 keát caáu: Coáng troøn beâ toâng coát theùp : Söû duïng theo keát caáu coáng qui ñònh. Coáng söû duïng cho coâng trình: Coáng troøn beâtoâng coát theùp chòu taûi troïng H30. Coáng ñöôïc ñuùc baèng phöông phaùp quay ly taâm keát hôïp rung, chieàu daøi moät ñoát coáng theo ñònh hình khoaûng 4.0m/ñoát, coù theå thay ñoåi chieàu daøi tuøy vaøo ñoaïn coáng laép ñaët, xöû lyù moái noái baèng joint cao su ñònh hình cho töøng loaïi coáng vaø keát hôïp ñoå beâtoâng ñaù 1x2, M200 boïc ngoaøi moái noái nhaèm ñaûm baûo nöôùc ngaàm töø ngoaøi khoâng vaøo ñöôïc trong coáng qua heä thoáng moái noái. Haàm coáng nöôùc thaûi, baèng beâ toâng coát theùp ñaù 1x2, M300 daøy 20cm, maët trong haàm ga ñöôïc phuû moät lôùp Ashford Formula vôùi caùc chæ tieâu sau: ASTM C39; ASTM C805; ASTM C779; ASTM D3359 (nhaèm taêng cöôøng choáng thaám, taêng cöôøng ñoä, giaûm ñoä maøi moøn…)…ñan naép baèng beâ toâng coát theùp kích thöôùc 90cm x 90cm daøy 6cm. Ñan naép haàm ga loaïi 1 ñöôïc ñaët thaáp hôn cao ñoä maët vóa heø 10cm. Ñan naép haàm ga laïoi 2 coù cao ñoä baèng vôùi cao ñoä maët vóa heø nhaèm thuaän tieän cho coâng taùc naïo veùt coáng. Neàn moùng coáng ñöôïc gia coá cöø traøm Æ8cm-Æ10cm,16c/m2 L=4.5m/caây Haàm ga: Baèng beâtoâng coát theùp ñaù 1x2 M300 daøy 20cm. Moùng gia coá cöø traøm Æ8-Æ10cm, daøi 4.50m/caây maät ñoä 25caây/m2. Loùt moùng baèng ñaù 4x6 keïp caùt daøy 20cm. Beâ toâng ñaù 1x2 M 150,daøy 20 cm. coâng trình ngaàm : Theo qui trình 20TCN-51-84 vaø Tieâu Chuaån Xaây döïng 20-TCN 104-2007 : LOAÏI COÂNG TRÌNH NGAÀM CHIEÀU SAÂU TOÁI THIEÅU ÑEÁN ÑÆNH OÁNG Oáng caáp nöôùc döôùi vóa heø 0.50m Oáng caáp nöôùc döôùi maët ñöôøng Vôùi ñöôøng kính oáng <300mm ñöôøng kính oáng >300mm 0.80m 1.00m Caùp ñieän (tôùi voû caùp) döôùi vóa heø Caùp ñieän (tôùi voû caùp) döôùi loøng ñöôøng 0.70m 1.00m KHOAÛNG CAÙCH TÆNH KHOÂNG TOÁI THIEÅU ÑAËT COÂNG TRÌNH ÑEÁN MOÙNG NHAØ CÖÛA THIEÁT BÒ COÂNG TRÌNH NGAÀM MEÙP MOÙNG NHAØ, COÂNG TRÌNH COÄT ÑIEÄN (CHIEÁU SAÙNG, TIEÁP XUÙC, THOÂNG TIN) TÖÔØNG TÔÙI BOÙ VÓA Oáng caáp nöôùc 5.0m 1.50m 5.0m 2.0m Oáng Thoaùt nöôùc 3.0m 3.0m 3.0m 1.50m Caùp ñieän, caùp thoâng tin 0.60m 0.50m 0.30m 1.50m TÆNH KHOÂNG TOÁI THIEÅU GIÖÛA CAÙC COÂNG TRÌNH NGAÀM LOAÏI CT OÁNG CAÁP NÖÔÙC OÁNG THOAÙT NÖÔÙC CAÙP ÑIEÄN LÖÏC CAÙP THOÂNG TIN Oáng caáp nöôùc Oáng thoaùt nöôùc Caùp ñieän löïc Caùp thoâng tin 0.15m - 0.50m 0.50m - 0.40m 0.50m 0.50m 0.50m 0.50m 0.1m-0.50m 0.50m 0.50m 0.50m 0.50m - Ghi chuù : Trong ñieàu kieän ñaët maïng löôùi coù khoù khaên, khoaûng caùch ghi trong chæ daãn cuûa baûng coù theå giaûm xuoáng khi coù caên cöù xaùc ñaùng. Khi khoâng ñaït khoaûng caùch qui ñònh treân, caùc coâng trình ñi ngaàm caàn coù giaûi phaùp xöû lyù thích hôïp nhaèm baûo veä an toaøn cho coâng trình mình cuõng nhö coâng trình bò giao caét. Theo 22TCN –51-84 : khoaûng caùch töø ñöôøng oáng thoaùt nöôùc ñeán maïng löôùi kyõ thuaät ngaàm, caùc coâng trình : TEÂN COÂNG TRÌNH KHOAÛNG CAÙCH NAÈM NGANG (m) KHOAÛNG CAÙCH TÍNH TÖØ MEÙP NGOAØI CUÛA OÁNG VAØ CAÙP (m) Ñeán moùng nhaø, coâng trình Ñeán raøo ngaên coät ñieän, coät ñieän thoaïi Ñeán boù vóa ñöôøng phoá Ñeán ñöôøng oáng caáp nöôùc: ÑK <200mm ÑK=200mm ÑK>200mm Coáng thoaùt nöôùc thaûi sinh hoaït. Caùp ñieän döôùi 35KV Caùp ñieän 35Kv-110KV Caùp thoâng tin. 3.0m 3.0m 1.50m ( khoaûng caùch chieàu ngang / khoaûng caùch chieàu ñöùng ) 1.50m / 0.10m 3.0m / 0.10m 3.0m / 0.10m 0.40m / 0.00m 0.50m / 0.00m 1.00m / 0.10m 0.50m / 0.10m Coâng taùc boá trí maët traéc ngang coâng trình ngaàm theo qui ñònh treân, khi ñi vaøo thieát keá kyõ thuaät thi coâng caàn coù söï phoái hôïp giöõa caùc ñôn vò tö vaán thieát keá, Chuû ñaàu tö nhaèm choïn ra vò trí ñaët coâng trình ngaàm vaø giaûi phaùp xöû lyù giao caét toái öu nhaát, tuyeät ñoái khoâng cho pheùp caùc coâng trình ngaàm ñi xuyeân qua heä thoáng thoaùt nöôùc maø phaûi boá trí xöû lyù giao caét khaùc möùc. Vieäc xöû lyù giao caét ñoàng möùc giöõa coáng thoaùt nöôùc baån vaø thoaùt nöôùc möa seõ boá trí haàm ga giao caét cuûa coáng thoaùt nöôùc möa ( duøng loaïi haàm cho coáng F60cm trôû leân vaø theo töøng chuûng loaïi coáng möa coù ñöôøng kính lôùn hôn F60cm ) cho coáng daån nöôùc baån xuyeân qua haàm giao. Döï truø kinh phí: 12,681,800,444 (ñoàng) CHÖÔNG VII TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ I. THAØNH PHAÀN VOÁN ÑAÀU TÖ : Voán tö nhaân (doanh nghiệp tö nhaân). II. TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ : Ñaàu tö xaây döïng haï taàng chính khu chöùc naêng soá 9, dieän tích toaøn khu: 128,7078ha, goàm Heä thoáng giao thoâng( Ñöôøng vaø Caàu treân ñöôøng), Heä thoáng thoaùt nöôùc möa, Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi. Toång soá voán ñaàu tö : 81,141,520,000 ñoàng (Taùm möôi moát tyû moät traêm boán möôi moát trieäu naêm traêm hai möôi ngaøn ñoàng chaün.) TOÅNG KINH PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN STT HAÏNG MUÏC Ñôn vò Khoái löôïng Thaønh tieàn (ñ) 1 Kinh phí ñaàu tö xaây döïng HTKT noäi boä ha 128,7078 69,934,763,000 2 Kinh phí coâng taùc böôùc chuaån bò ñaàu tö ha 128,7078 1,881,491,000 3 Chi phí chuaån bò thöïc hieän ñaàu tö ha 128,7078 1,948,764,000 4 Döï phoøng phí % 7,376,501,800 TOÅNG KINH PHÍ ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG 81,141,519,800 LAØM TROØN 81,141,520,000 BAÛNG TÍNH CHI PHÍ XAÂY DÖÏNG CÔ BAÛN Soá TT Haïng muïc Kinh phí XLaép Thaønh tieàn (ñ) 1 Heä thoáng giao thoâng (phaàn ñöôøng) 20,283,527,103 20,283,527,103 2 Heä thoáng thoaùt nöôùc möa 30,611,730,166 30,611,730,166 3 Heä thoáng thoaùt nöôùc thaûi 12,681,800,444 12,681,800,444 Coäng = Thueá VAT 10%= Coäng kinh phí xaây laép sau thueá = Tính chaün = 63,577,057,713 6,357,705,771 69,934,763,484 69,934,763,000 KINH PHÍ COÂNG TAÙC BÖÔÙC CHUAÅN BÒ ÑAÀU TÖ Soá TT Haïng muïc Ñôn vò Khoái löôïng Ñôn giaù (ñoàng) Thaønh tieàn (ñoàng) 1 Coâng taùc ño löôùi khoáng cheá maët baèng (tính theo ÑGKSXD soá 103/2006/QÑ-UB, ngaøy 14/07/2006) ñ/m khoan 80 1,231,358 98,508,640 2 Coâng taùc khoáng cheá cao ñoä (tính theo ÑGKSXD soá 103/2006/QÑ-UB, ngaøy 14/07/2006) ñ/km 2.5 1,204,928 3,012,320 3 Coâng taùc ño veõ chi tieát baûn ñoà (tính theo ÑGKSXD soá 103/2006/QÑ-UB, ngaøy 14/07/2006). ñ/ha 128,7078 4,182,913 538,373,530 4 Ño veõ maët caét ñòa hình (tính theo ÑGKSXD soá 103/2006/QÑ-UB, ngaøy 14/07/2006) = (a +b) 5,140,963 A + Ño veõ maët caét doïc tuyeán (aùp duïng cho ñöôøng caáp 4 vaø ñòa hình caáp 4) ñ/100m 7,927 214,939 1,703,759 B + Ño veõ maët caét ngang tuyeán (aùp duïng cho ñöôøng caáp 4 vaø ñòa hình caáp 4) ñ/100m 7,927 433,623 3,437,204 5 Chi phí laäp phöông aùn vaø vieát baùo caùo khaûo saùt 5%. (tính theo coâng vaên 6803/SXD-KTXD TP.Hoà Chí Minh) 5% (1+2+3+4) 32,251,773 6 Chi phí choã ôû taïm thôøi 5%. (tính theo coâng vaên 6803/SXD-KTXD TP.Hoà Chí Minh) 5% (1+2+3+4) 32,251,773 7 Ñieàu tra, phaân tích caùc soá lieäu KT – XH = a + b + c 12,000,000 A + Ñieàu tra tình hình söû duïng ñaát ñai - Ñieàu tra thöïc ñòa - Ñieàu tra thu thaäp soá lieäu, taøi lieäu - Nghieân cöùu, toång hôïp - Ño veõ baûn ñoà, bieåu ñoà ngaøy 120 30 30 30 30 50,000 6,000,000 B + Soá lieäu veà qui moâ daân cö, cô caáu vaø ñoä tuoåi - Ñieàu tra thöïc ñòa - Ñieàu tra thu thaäp soá lieäu, taøi lieäu - Nghieân cöùu, toång hôïp ngaøy 60 30 20 10 50,000 3,000,000 C + Ñieàu tra phaân tích tình hình hieän traïng XD nguoàn caáp ñieän, caáp thoaùt nöôùc ngaøy 30 50,000 3,000,000 8 Chi phí thieát keá vaø thaåm ñònh quy hoaïch AÙp duïng baûng giaù 502/BXD-VKT vaø TT soá 05/2003/TT-BXD 988,907,164 A - Qui hoaïch chi tieát TL 1/500 ha 128,7078 4,100,000 527,701,980 B - Laäp nhieäm vuï QH TL 1/500 % 8.3 43,799,264 C - QL thaåm tra vaø pheâ duyeät QH TL 1/500 % 10 52,770,189 D - Laäp moâ hình TL 1/500 m2 5 7,000,000 35,000,000 Chi phí (8) = (a + b + c + d) x 1,5 988,907,164 Toång chi phí tröôùc thueá (1+…+8)= 1,710,446,163 Thueá giaù trò gia taêng (10%) 171,044,616 Coäng 1,881,490,779 Laøm troøn 1,881,491,000 KINH PHÍ COÂNG TAÙC CHUAÅN BÒ THÖÏC HIEÄN ÑAÀU TÖ A. KHAÛO SAÙT BÖÔÙC THIEÁT KEÁ KYÕ THUAÄT Noäi dung coâng vieäc Ñôn vò tính Khoái löôïng Ñôn giaù (ñ/ñôn vò) Thaønh tieàn(ñ) Thaønh laäp löôùi ñöôøng chuyeàn caáp II Moác 4 1,519,079 6,076,316 Thuyû chuaån kyõ thuaät Km 1 670,842 670,842 Ño veõ baûn ñoà tyû leä 1/2000 ha 128,7078 1,865,443 240,097,065 Coäng 246,844,223 Baùo caùo kyõ thuaät 246,844,233 x 5% 12,342,212 Chi phí choå ôû taïm 246,844,233 x 5% 12,342,212 Coäng 271,528,647 Thueá GTGT 271,528,647 x 10% 27,152,865 Toång coäng 298,681,512 B. TOÅNG HÔÏP CAÙC CHI PHÍ KHAÙC: (Theo baûng giaù 10/2005/QÑ-BXD vaø 11/2005/QÑ-BXD) 1,650,082,928 Toång chi phí sau thueá : Z = A+B 1,948,764,440 Tính troøn: 1,948,764,000 CHÖÔNG VIII HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN I. NGUYEÂN TAÉC CHUNG : 1. Caên cöù quy moâ, tính chaát cuûa döï aùn vaø naêng löïc cuûa mình, Chuû ñaàu tö töï löïc choïn moät trong caùc hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn sau : - Chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn; - Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn; - Chìa khoùa trao tay; - Töï thöïc hieän döï aùn. 2. Ñoái vôùi caùc döï aùn söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc, voán tín duïng ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc, voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo laõnh, voán ñaàu tö phaùt trieån cuûa doanh nghieäp Nhaø nöôùc, Chuû ñaàu tö phaûi trình ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö quyeát ñònh hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn; ñoái vôùi caùc döï aùn söû duïng caùc nguoàn voán khaùc, Chuû ñaàu tö töï quyeát ñònh hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän ñaàu tö döï aùn. Chi phí quaûn lyù thöïc hieän döï aùn ñaàu tö vaø xaây döïng thöïc hieän theo ñònh taïi quyeát ñònh soá 10/2005/QÑ-BXD ngaøy 15/4/2005 V/v ban haønh Ñònh möùc chi phí quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình vaø ñöôïc tính trong toång möùc ñaàu tö, toång döï toaùn cuûa döï aùn. 3. Ñoái vôùi caùc cô quan haønh chính söï nghieäp ôû trung öông vaø ñòa phöông nhö caùc Boä, cô quan ngang boä; cô quan thuoäc Chính phuû; caùc Toång cuïc, Cuïc tröïc thuoäc Boä; Toå chöùc chính trò, caùc toå chöùc chính trò – Xaõ hoäi; UÛy ban nhaân daân caáp tænh, caùc Sôû; UBND caáp huyeän chæ laøm chuû ñaàu tö caùc döï aùn xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa cô quan mình. Caùc döï aùn khaùc, Chuû ñaàu tö phaûi laø ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù khai thaùc söû duïng döï aùn vaø coù ñuû traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa Chuû ñaàu tö nhö quy ñònh taïi Ñieàu 14 cuûa Quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng ban haønh. Trong tröôøng hôïp Chöa xaùc ñònh roõ Chuû ñaàu tö cuûa döï aùn thì Ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö giao cho Ban Quaûn lyù döï aùn chuyeân ngaønh thöïc hieän chöùc naêng Chuû ñaàu tö (tuyø theo ñaëc ñieåm cuûa töøng döï aùn). II. CAÙC HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN : 1. Hình thöùc chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn : Hình thöùc chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn ñöôïc aùp duïng vôùi caùc döï aùn maø Chuû ñaàu tö coù naêng löïc chuyeân moân phuø hôïp vaø coù caùn boä chuyeân moân ñeå toå chöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn theo caùc tröôøng hôïp sau ñaây ; - Tröôøng hôïp Chuû ñaàu tö khoâng thaønh laäp Ban Quaûn lyù döï aùn maø söû duïng boä maùy hieän coù cuûa mình kieâm nhieäm vaø cöû ngöôøi phuï traùch (chuyeân traùch hoaëc kieâm nhieäm) ñeå quaûn lyù vieäc thöïc hieän döï aùn. - Tröôøng hôïp Chuû ñaàu tö thaønh laäp Ban Quaûn lyù döï aùn tröïc thuoäc ñeå quaûn lyù thöïc hieän döï aùn. 2. Hình thöùc chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn : Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn laø hình thöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn do moät phaùp nhaân ñoäc laäp coù ñuû naêng löïc quaûn lyù, ñieàu haønh thöïc hieän döï aùn. Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn ñöôïc thöïc hieän döôùi hai hình thöùc laø : Tö vaán quaûn lyù ñieàu haønh döï aùn theo hôïp ñoàng vaø Ban quaûn lyù döï aùn chuyeân ngaønh. - Tö vaán quaûn lyù ñieàu haønh döï aùn theo hôïp ñoàng. - Ban quaûn lyù döï aùn chuyeân ngaønh ; 3. Hình thöùc chìa khoùa trao tay : Hình thöùc Chìa khoùa trao tay ñöôïc aùp duïng khi Chuû ñaàu tö ñöôïc pheùp toå chöùc ñaáu thaàu ñeå löïa choïn nhaø thaàu thöïc hieän toång thaàu toaøn boä döï aùn khaûo saùt, thieát keá, mua saém vaät tö thieát bò, xaây laép cho ñeán khi baøn giao ñöa döï aùn vaøo khai thaùc söû duïng. Ñoái vôùi caùc döï aùn söû duïng caùc nguoàn voán quy ñònh taïi Ñieàu 10 vaø Ñieàu 11 cuûa Quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng thì hình thöùc naøy chæ aùp duïng töông ñoái vôùi caùc döï aùn nhoùm C, caùc tröôøng hôïp khaùc phaûi ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû cho pheùp. 4. Hình thöùc töï thöïc hieän döï aùn: Hình thöùc töï thöïc hieän döï aùn chæ ñöôïc aùp duïng trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây: - Chuû ñaàu tö coù ñuû naêng löïc hoaït ñoäng saûn xuaát, xaây döïng phuø hoïp vôùi yeâu caàu cuûa döï aùn vaø döï aùn söû duïng voán hôïp phaùp cuûa chính Chuû ñaàu tö nhö voán töï coù cuûa doanh nghieäp, voán töï huy ñoäng cuûa caùc toå chöùc, caùc nhaân, tröø voán vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng. - Chuû ñaàu tö coù ñuû naêng löïc hoaït ñoäng saûn xuaát, xaây döïng phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döï aùn troàng môùi, chaêm soùc caây troàng haøng naêm, nuoâi troàng thuûy saûn (thuoäc ngaønh noâng nghieäp, laâm nghieäp, thuûy saûn, coâng nghieäp) gioáng caây troàng vaät nuoâi, khai hoang xaây döïng ñoàng ruoäng, duy tu baûo döôõng söûa chöõa thöôøng xuyeân caùc coâng trình xaây döïng, thieát bò saûn xuaát. - Khi thöïc hieän hình thöùc töï thöïc hieän döï aùn (töï saûn xuaát, töï xaây döïng). Chuû ñaàu tö phaûi toå chöùc giaùm saùt chaët cheõ vieäc saûn xuaát, xaây döïng vaø chòu traùch nhieäm tröôùc phaùp luaät veà chaát löôïng, giaù caû cuûa saûn phaåm vaø coâng trình xaây döïng. - Chuû ñaàu tö coù theå söû duïng boä maùy quaûn lyù cuûa mình hoaëc söû duïng Ban quaûn lyù döï aùn (BQLDA) tröïc thuoäc ñeå quaûn lyù thöïc hieän döï aùn, tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa Phaùp luaät veà quaûn lyù chaát löôïng saûn phaåm vaø chaát löôïng coâng trình xaây döïng. III. LÖÏA CHOÏN HÌNH THÖÙC QUAÛN LYÙ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN Chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn, ñeå toå chöùc quaûn lyù thöïc hieän döï aùn theo tröôøng hôïp sau ñaây : a. Tröôøng hôïp Coâng ty khoâng thaønh laäp BQLDA maø söû duïng boä maùy hieän coù cuûa mình kieâm nhieäm vaø cöû ngöôøi phuï traùch (chuyeân traùch hoaëc kieâm nhieäm ñeå quaûn lyù vieäc thöïc hieän döï aùn). - Yeâu caàu veà chuyeân moân, nghieäp vuï vaø kinh nghieäm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn: + Ngöôøi phuï traùch quaûn lyù thöïc hieän döï aùn phaûi coù chuyeân moân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döï aùn, phaûi coù baèng ñaïi hoïc trôû leân, coù toái thieåu hai naêm laøm vieäc chuyeân moân. + Ngöôøi quaûn lyù veà kyõ thuaät cuûa döï aùn phaûi coù baèng trung caáp trôû leân, chuyeân moân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döï aùn, coù toái thieåu hai naêm laøm vieäc chuyeân moân. + Ngöôøi quaûn lyù veà kinh teá taøi chính cuûa döï aùn phaûi coù chuyeân moân veà kinh teá, taøi chính keá toaùn, coù baèng trung caáp trôû leân, coù toái thieåu hai naêm laøm vieäc chuyeân moân. - Coâng ty coù quyeát ñònh giao nhieäm vuï quyeàn haïn cho caùc phoøng, ban vaø caù nhaân ñöôïc kieâm nhieäm hoaëc chuyeân traùch quaûn lyù vieäc thöïc hieän döï aùn. b. Tröôøng hôïp Coâng ty thaønh laäp BQLDA tröïc thuoäc ñeå quaûn lyù thöïc hieän döï aùn. BQLDA ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa Coâng ty vaø phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc sau ñaây : - BQLDA laø ñôn vò tröïc thuoäc Coâng ty. Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa BQLDA phaûi phuø hôïp vôùi traùch nhieäm, quyeàn haïn cuûa Coâng ty quy ñònh taïi Ñieàu 14 cuûa Quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng, phuø hôïp vôùi Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät coù lieân quan. Cô caáu toå chöùc cuûa BQLDA do Coâng ty quyeát ñònh thaønh laäp, phaûi ñaûm baûo coù ñuû naêng löïc veà chuyeân moân, nghieäp vuï ñeå thöïc hieän nhieäm vuï quaûn lyù thöïc hieän döï aùn. BQLDA goàm coù tröôûng ban, caùc phoù ban vaø caùc boä phaän chuyeân moân, nghieäp vuï giuùp vieäc tröôûng ban. - BQLDA phaûi thöïc hieän cheá ñoä baùo caùo thöôøng xuyeân vaø ñaày ñuû vôùi Coâng ty. Coâng ty thöïc hieän vieäc chæ ñaïo, kieåm tra hoaït ñoäng cuûa BQLDA vaø xöû lyù kòp thôøi nhöõng vaán ñeà ngoaøi phaïm vi thaåm quyeàn cuûa BQLDA ñeå ñaûm baûo tieán ñoä, chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu khaùc cuûa döï aùn. - Khi döï aùn hoaøn thaønh, ñöa vaøo khai thaùc söû duïng. BQLDA ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao thì Coâng ty ra quyeát ñònh giaûi theå hoaëc giao nhieäm vuï môùi cho BQLDA. - Khi quyeát ñònh hoaëc ñeà nghò boå nhieäm tröôûng ban BQLDA, ngöôøi phuï traùch kyõ thuaät, ngöôøi phuï traùch kinh teá taøi chính cuûa döï aùn. Coâng ty phaûi caên cöù vaøo quaù trình coâng taùc vaø caùc tieâu chuaån veà naêng löïc chuyeân moân cuûa caùc caù nhaân ñoù theo yeâu caàu toái thieåu nhö quy ñònh taïi ñieåm a cuûa phaàn naøy, Tröôûng ban BQLDA, ngöôøi phuï traùch kyõ thuaät, ngöôøi phuï traùch kinh teá taøi chính cuûa döï aùn phaûi coù baèng ñaïi hoïc trôû leân, chuyeân moân phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döï aùn vaø ñaõ coù hai naêm laøm vieäc chuyeân moân. CHÖÔNG IX MOÁI QUAN HEÄ VAØ TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙC CÔ QUAN BAN NGAØNH Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö laø cô quan ñaàu moái tieáp nhaän, höôùng daãn chính saùch vaø hoã trôï Chuû ñaàu tö thöïc hieän caùc thuû tuïc haønh chính trong lónh vöïc ñaàu tö; - Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö: coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Sôû Quy hoaïch-Kieán truùc thaønh phoá ñeå thoâng baùo ñeán Chuû ñaàu tö veà thoaû thuaän ñòa ñieåm vaø cung caáp caùc thoâng tin veà quy hoaïch, kieán truùc. Sôû Quy hoaïch –Kieán truùc thaønh phoá coù traùch nhieäm cung caáp ñaày ñuû caùc thoâng tin veà quy hoaïch, kieán truùc cho Sôû keá hoaïch & Ñaàu tö; - Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi caùc cô quan lieân quan ñeå cung caáp cho Chuû ñaàu tö coù yeâu caàu cung caáp caùc thoâng tin veà giaù thueâ ñaát, möùc thu tieàn söû duïng ñaát, tính phaùp lyù cuûa khu ñaát. - Cuïc Thueá thaønh phoá: coù traùch nhieäm traû lôøi baèng vaên baûn cho Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö veà giaù thueâ ñaát, möùc thu tieàn söû duïng ñaát. - Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng: coù traùch nhieäm traû lôøi baèng vaên baûn cho Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö veà tính phaùp lyù cuûa khu ñaát, hieän traïng vaø nguoàn goác ñaát. - Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng: coù traùch nhieäm cung caáp cho Chuû ñaàu tö baûn ñoà ñòa chính coù saün vaø ñöôïc pheùp thu tieàn in aán ñuû trang traûi caùc chi phí theo ñuùng giaù quy ñònh ñöôïc Uyû ban nhaân daân thaønh phoá ban haønh. Vieäc cung caáp baûn ñoà ñòa chính phaûi ñaûm baûo theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. Trong tröôøng hôïp Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng khoâng coù saún baûn ñoà ñòa chính thì thoâng baùo cho Chuû ñaàu tö bieát ñeå thueâ ñôn vò coù chöùc naêng thöïc hieän vieäc ño veõ vaø laäp baûn ñoà ñòa chính. - Sôû Xaây döïng: coù traùch nhieäm cung caáp cho Chuû ñaàu tö baûn ñoà ñòa hình, khaûo saùt ñòa chaát coâng trình coù saün khi nhaø ñaàu tö coù yeâu caàu ñeå laäp döï aùn vaø ñöôïc pheùp thu tieàn in aán ñuû trang traûi caùc chi phí theo ñuùng giaù quy ñòn ñöôïc Uyû ban nhaân daân thaønh phoá ban haønh; trong tröôøng hôïp Sôû Xaây Döïng khoâng coù saün thì thoâng baùo cho Chuû ñaàu tö bieát ñeå thueâ ñôn vò coù chöùc naêng thöïc hieän. - Ñònh kyø haøng quyù, Sôû Keá hoaïch & Ñaàu tö phoái hôïp vôùi Sôû Taøi nguyeân & Moâi tröôøng, caùc cô quan lieân quan vaø Uyû ban nhaân daân quaän raø soaùt khi döï aùn ñaõ coù coù giaáy thoaû thuaän ñòa ñieåm, hoaëc quyeát ñònh ñaàu tö, hoaëc quyeát ñònh giao (thueâ) ñaát, naáu nhaø ñaàu tö khoâng trieån khai thöïc hieän caùc böôùc tieáp theo, trình Uyû ban nhaân daân thaønh phoá coù bieän phaùp xöû lyù kòp thôøi. Thôøi gian hieäu löïc cuûa quyeát ñònh ñaàu tö vaø quyeát ñònh giao (thueâ) ñaát ñöôïc tính theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc. - Chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm phoái hôïp vôùi Hoäâi ñoàng boài thöôøng thieät haïi vaø giaûi phoùng maët baèng döï aùn ñaàu tö tieán haønh khaûo saùt, ñieàu tra vaø chuaån bò caùc coâng vieäc caàn thieát ñeå laäp phöông aùn boài thöôøng. Sau khi coù quyeát ñònh thu hoài vaø giao ñaát, cho thueâ ñaát (hoaëc ñöôïc Uyû ban nhaân daân thaønh phoá chaáp thuaän, Hoäi ñoàng boài thöôøng thieät haïi vaø giaûi phoùng maët baèng cuûa döï aùn coù traùch nhieäm laäp phöông aùn boài thöôøng, hoã trôï thieät haïi vaø taùi ñònh cö cuûa döï aùn, baùo caùo Hoäi ñoàng thaåm ñònh boài thöôøng giaûi phoùng maët baèng cuûa thaønh phoá thaåm ñònh; - Khi thaåm ñònh thieát keá, tröôøng hôïp döï aùn caàn coù söï thaåm ñònh veà phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy theo quy ñònh cuûa luaät phoøng chaùy vaø chöõa chaùy, cô quan thaåm ñònh seõ coù vaên baûn hoûi Coâng an thaønh phoá. Coâng an thaønh phoá coù traùch nhieäm traû lôøi cho cô quan thaåm ñònh thieát keá veà phöông aùn phoøng chaùy chöõa chaùy. - Sôû Xaây döïng coù traùch nhieäm quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng ñoái vôùi caùc coâng trình xaây döïng daân duïng. - Sôû Giao thoâng coâng chaùnh, Sôû noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân vaø Sôû coâng nghieäp coù traùch nhieäm quaûn lyù Nhaø nöôùc veà chaát löôïng ñoái vôùi caùc coâng trình chuyeân nghaønh (khoâng phaân bieät nguoân voán); - Caùc ñôn vò neâu treân phaûi laäp vaø trình UÛy ban nhaân daân thaønh phoá thoâng qua vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch kieåm tra chaát löôïng coâng trình haøng naêm ; giao Sôû Xaây döïng toång hôïp vaø baùo caùo ñònh kyø haøng quyù cho Uyû ban nhaân daân thaønh phoá veà keát quaû kieåm tra chaát löôïng caùc coâng trình xaây döïng theo keá hoaïch. CHÖÔNG X : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ Khu chöùc naêng soá 9 – khu ñoâ thò môùi Nam Thaønh Phoá, naèm trong phaïm vi ñoâ thò môùi Nam Thaønh Phoá ñang trong quaù trình ñoâ thò hoaù vôùi nhieàu döï aùn veà phaùt trieån coâng nghieäp, dòch vuï quy moâ lôùn, laø nôi seõ hình thaønh caùc khu daân cö môùi phuïc vuï cho muïc tieâu ñieàu chænh, phaân boá daân cö cuûa Thaønh Phoá. Ñeå döï aùn coù theå nhanh choùng trieån khai vaø ñi vaøo thöïc hieän goùp phaàn phaùt trieån Thaønh Phoá noùi chung vaø huyeän Bình Chaùnh noùi rieâng. Vì vaäy raát mong ñöïôïc söï quan taâm höôùng daãn, hoã trôï cuûa caùc ban ngaønh trong quaù trình hoaøn thaønh hoà sô thuû tuïc phaùp lyù coù lieân quan cuûa döï aùn. Ñeà nghò caùc cô quan chöùc naêng xem xeùt sôùm thaåm ñònh thieát keá cô sôû caùc haïng muïc haï taàng kyõ thuaät chính cuûa döï aùn, ñeå coù cô sôû phaùp lyù cho caùc chuû ñaàu tö tieán haønh caùc böôùc tieáp theo vaø taïo thuaän lôïi cho coâng taùc quaûn lyù xaây döïng taïi ñòa phöông. Traân troïng. Nhoùm laäp döï aùn CHÖÔNG XI : CAÙC PHUÏ LUÏC ÑÍNH KEØM CAÙC VAÊN BAÛN PHAÙP LYÙ CUÛA DÖÏ AÙN. KEØM THEO HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ : BAÛN VEÕ THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ. THUYEÁT MINH THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ. THUYEÁT MINH DÖÏ TOAÙN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHạ tầng kỹ thuật chính Khu Chức Năng Số 9 – Khu Đô Thị Mới Nam Thành Phố HCM.doc
Luận văn liên quan