Đề tài Hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và quay số báo động

Trong thời đại ngày nay, hệ thống thông tin liên lạc là một trong những vẫn đề quan trọng của loài người. Nhất là trong những ứng dụng của kỹ thuật thông tin liên lạc vào lĩnh vực kinh tế khoa học đời sống. Chính vì nó mà con người phát triển không ngừng. Đặc biệt là trong những thập niên gần đây, ngành bưu chính viễn thông đã phát triển mạnh mẽ đã tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực thông tin để đáp ứng nhu cầu con người . Như hệ thống tự trả lời điện thoại khi không nghe máy . Mạch điều khiển thiết bị từ xa thông qua mạng điện thoại giúp ta điều khiển được các thiết bị gia dụng khi không có ai ở nhà khi ta ở xa nhà mà vẫn có thể điều khiển được Đề tài " Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa và quay số báo động" đã đáp ứng được nhu cầu thực tế về điều khiển thiết bị từ xa. Đây là một đề tài tương đối hay và ứng dụng thực tế rất cao.

doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và quay số báo động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
naøy, leänh ñaët 63H = 1 ñöôïc thöïc hieän. Neáu ñieàu kieän A = 2 laø sai thì thoaùt khoûi chöông trình ngaét. Ñieàu kieän 63H=1 neáu ñuùng töùc laø ta ñaõ nhaán phím soá 2. Chöông trình seõ hoûi A=3 chöa. Neáu ta nhaán phím soá 3 thì ñieàu kieän A=3 laø ñuùng neân oâ nhôù 62H=1. Neáu nhaán khoâng ñuùng soá 3 töùc A # 3 thì ñieàu kieän A=3 laø sai, luùc naøy leänh xoùa 63H=0 ñöôïc thöïc hieän. Nhö vaäy ta phaûi nhaán laïi töø ñaàu maõ password. Sau khi nhaán ñuùng maõ password thöù 2 thì leänh 62H=1 ñöôïc thöïc hieän. Sau ñoù, chöông trình hoûi tieáp A=9 chöa. Neáu A=9 thì maõ soá password thöù 3 ñaõ ñöôïc nhaán. Luùc naøy leänh ñaët 61H=1 ñöôïc thöïc hieän. Neáu A # 9 thì maõ soá password thöù 3 ñaõ nhaán sai. Luùc naøy leänh xoùa 62H=0, 63H=0 ñöôïc thöïc hieän, sau ñoù thoaùt khoûi chöông trình ngaét. Nhö vaäy ta phaûi nhaán laïi töø ñaàu maõ passwords. Sau khi nhaán ñuùng maõ password thöù 3 thì chöông trình seõ hoûi tieáp A = 7 chöa. Neáu A=7 thì maõ password thöù 4 ñaõ ñöôïc nhaán ñuùng neân oâ nhôù 0 ñöôïc baät leân 1 (60H=1), chöông trình bieát raèng maõ passwords ñaõ ñuùng neân goïi chöông trình INTRO. Chöông trình INTRO baùo baèng tieáng noùi vôùi noäi dung: “ Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi. Xin baïn haõy baám maõ ñieàu khieån”. Khi thöïc hieän xong chöông trình INTRO ta môùi tieáp tuïc nhaán leänh ñieàu khieån. Neáu ñieàu kieän A=7 laø sai töùc laø maõ password thöù 4 nhaán sai thì leäng xoùa 61H=0, 62H=0, 63H=0 ñöôïc thöïc hieän. Sau ñoù thì thoaùt khoûi chöông trình ngaét 0. Nhö vaäy ta phaûi nhaán laïi maõ password töø ñaàu. Trôû laïi ñieàu kieän 60H=1 laø ñuùng töùc maõ password ñaõ baám ñuùng, ñieàu kieän 64H=1 khi ñoù vaãn coøn sai, nghóa laø soá thöù nhaát cuûa leänh taét hay taét chöa ñöôïc nhaán. Soá naøy quyeát ñònh söï taét hay taét thieát bò. Neáu tieáp tuïc nhaán soá 5 thì ñieàu kieän A=5 laø ñuùng, ñaây laø leänh taét thieát bò, luùc naøy seõ ñaët 64H=1, 66H=1. Neáu ñieàu kieän A=5 laø sai thì kieåm tra ñieàu kieän A=9. Neáu ñieàu kieän A=9 ñuùng, thì ñaây laø leänh taét thieát bò, luùc naøy seõ ñaët 64H=1, xoùa 66H=0. Neáu ñieàu kieän A=9 laø sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=6 chöa. Neáu A=6 thì seõ goïi chöông trình kieåm tra traïng thaùi taát caû thieát bò ( LCALL VOICE). Chöông trình kieåm tra naøy seõ baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát traïng thaùi taát caû caùc thieát bò luùc ñoù. Neáu ñieàu kieän A= 6 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=8 chöa. Neáu ñuùng A=8 thì leänh naøy seõ cho taét taát caû caùc thieát bò. Neáu A=8 sai thì chöông trình seõ quay veà chöông trình phuïc vuï ngaét 1. Ta trôû laïi ñieàu kieän 60H=1 töùc laø maõ passwords ñaõ ñöôïc nhaán ñuùng, luùc naøy 64H=0 vaø 65H=0 do ñöôïc xoùa bôûi chöông trìng chính. Sau ñoù chöông trình hoûi A=2 chöa. Neáu A=2 thì seõ ñaët 65H=1 töùc luùc naøy cho pheùp naïp soá ñieän thoaïi töø baøn phím. Sau khi 65H=1 thì luùc naøy 67H=0, 68H=0, 69H=0, 6A=0 do ñöôïc xoùa bôûi chöông trình chính luùc ñaàu. Sau ñoù, tieáp tuïc chöông trình hoûi A=1 chöa, neáu ñuùng A=1 thì ñaët 64H=1 töùc cho pheùp naïp soá ñieän thoaïi thöù nhaát. Sau khi naïp xong soá ñieän thoaïi thöù nhaát thì ñaët 69H=1 ñeå naïp tieáp soá ñieän thoaïi thöù 2 vaø xoùa 6AH = 0 töùc laø soá ñieän thoaïi thöù nhaát ñaõ ñöôïc naïp. Neáu A # 1 thì chöông trình seõ quay veà chöông trình phuïc vuï ngaét 1. Sau khi naïp xong soá ñieän thoaïi thöù nhaát töùc 69H=1. Luùc naøy chöông trình cho pheùp naïp soá ñieän thoaïi thöù 2. Sau khi naïp xong thì ñaët 68H=1 ñeå naïp tieáp soá ñieän thoaïi thöù 3 vaø xoùa 69H=0 ñeå keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù 2. Sau khi naïp xong soá ñieän thoaïi thöù 3 chöông trình seõ xoùa 68H = 0 ñeå keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù 3 vaø ñaët 67H=1 ñeå naïp tieáp soá ñieän thoaïi thöù 4. Sau khi naïp xong soá ñieän thoaïi thöù 4 thì chöông trình seõ xoùa 67H=0, 64H=0 ñeå baùo cho chöông trình bieát laø keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi. IV. CHÖÔNG TRÌNH CON MÔÛ THIEÁT BÒ : 1. Löu ñoà giaûi thuaät. P1¬R7 P2.4=1 P0.0=0 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 70H=1 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.0=1 P2.4=0 LCALL MO1 P1¬R7 P2.4=1 P0.1=0 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 71H=1 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.1=1 P2.4=0 LCALL MO2 P1¬R7 P2.4=1 P0.2=0 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 72H=1 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.2=1 P2.4=0 LCALL MO3 P1¬R7 P2.4=1 P0.3=0 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 73H=1 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.3=1 P2.4=0 LCALL MO4 BEGIN A = 1 Ñ P2.0=1 Ñ S S Ñ Ñ A = 2 P2.1=1 S S A=3 Ñ P2.2=1 Ñ S S Ñ Ñ A=4 P2.3=1 S S RET 2. Giaûi thích: Sau khi baám ñuùng maõ thöù nhaát ñeå môû thieát bò thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=1 chöa. neáu ñuùng A=1 thì chöông trình hoûi tieáp P2.0=1 chöa (P2.0 laø traïng thaùi cuûa coâng taéc beân ngoaøi). Neáu P2.0=1 laø ñuùng thì ta phaûi xoùa P0.0=0 ñeå môû thieát bò 1 ( vì tín hieäu P0.0 vaø P2.0 ñöôïc ñöa qua coång EXOR cho neân muoán ñöa ra möù c logic 1 thì möùc logic cuûa 2 traïng thaùi naøy seõ khaùc nhau ). Sau ñoù ñaët oâ nhôù 70H=1 ñeå baùo laø thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình tieáng noùi baùo laø “ Thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû”. Neáu P2.0=0 thì muoán môû thieát bò ta phaûi ñaët P0.0=1 vaø ñaët 70H=1 ñeå baùo thieát bò 1 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 1. Neáu ñieàu kieän A=1 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=2 chöa. Neáu A=2 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.1=1 chöa. Neáu P2.1=1 thì xoùa P0.0=0 ñeå môû thieát bò 2 vaø ñoàng thôøi ñaët 71H=1 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän P2.1=1 sai töùc P2.1=0, muoán môû thieát bò 2 thì ñaët P0.1=1 vaø ñaët 71H=1 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän A=2 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=3 chöa. Neáu A=3 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.2=1 chöa. Neáu P2.2=1 thì xoùa P0.2=0 ñeå môû thieát bò 3 vaø ñoàng thôøi ñaët 72H=1 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän P2.2=1 sai töùc P2.2=0, muoán môû thieát bò 3 thì ñaët P0.2=1 vaø ñaët 72H=1 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän A=3 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=4 chöa. Neáu A=4 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.3=1 chöa. Neáu P2.3=1 thì xoùa P0.3=0 ñeå môû thieát bò 4 vaø ñoàng thôøi ñaët 73H=1 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc môû. Sau ñoù goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. Neáu P2.3=0 thì ñaët P0.3=1 ñeå môû thieát bò 4 vaø ñaët 73H=1 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc môû vaø goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. Neáu ñieàu kieän A=4 sai thì thoaùt. V. CHÖÔNG TRÌNH CON TAÉT THIEÁT BÒ 1 Löu ñoà giaûi thuaät: P1¬R7 P2.4=1 P0.0=1 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 70H=0 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.0=0 P2.4=0 LCALL TAT1 P1¬R7 P2.4=1 P0.1=1 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 71H=0 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.1=0 P2.4=0 LCALL TAT2 P1¬R7 P2.4=1 P0.2=1 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 72H=0 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.2=0 P2.4=0 LCALL TAT3 P1¬R7 P2.4=1 P0.3=1 P2.4=0 R7¬P1 ¬ 73H=0 P1 ¬R7 P2.4=1 P0.3=0 P2.4=0 LCALL TAT4 BEGIN A = 1 Ñ P2.0=1 Ñ S S Ñ Ñ A = 2 P2.1=1 S S A=3 Ñ P2.2=1 Ñ S S Ñ Ñ A=4 P2.3=1 S S RET 2. Giaûi thích: Sau khi baám ñuùng maõ thöù nhaát ñeå taét thieát bò thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=1 chöa. Neáu ñuùng A=1 töùc laø taét thieát bò 1, sau ñoù chöông trình hoûi tieáp P2.0=1 chöa (P2.0 laø traïng thaùi cuûa coâng taéc beân ngoaøi). Neáu P2.0=1 laø ñuùng thì ta phaûi ñaët P0.0=1 ñeå taét thieát bò 1 ( vì tín hieäu P0.0 vaø P2.0 ñöôïc ñöa qua coång EXOR cho neân muoán ñöa ra möù c logic 1 thì möùc logic cuûa 2 traïng thaùi naøy seõ khaùc nhau ). Sau ñoù xoùa oâ nhôù 70H=0 ñeå baùo laø thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình tieáng noùi baùo laø “ Thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét”. Neáu P2.0=0 thì muoán taét thieát bò ta phaûi xoùa P0.0=0 vaø xoùa 70H=0 ñeå baùo thieát bò 1 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 1. Neáu ñieàu kieän A=1 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=2 chöa. Neáu A=2 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.1=1 chöa. Neáu P2.1=1 thì ñaët P0.0=1 ñeå taét thieát bò 2 vaø ñoàng thôøi xoùa 71H=0 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän P2.1=1 sai töùc P2.1=0, muoán taét thieát bò 2 thì xoùa P0.1=0 vaø xoùa 71H=0 ñeå baùo laø thieát bò 2 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. Neáu ñieàu kieän A=2 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=3 chöa. Neáu A=3 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.2=1 chöa. Neáu P2.2=1 thì ñaët P0.2=1 ñeå taét thieát bò 3 vaø ñoàng thôøi xoùa 72H=0 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän P2.2=1 sai töùc P2.2=0, muoán taét thieát bò 3 thì xoùa P0.2=0 vaø xoùa 72H=0 ñeå baùo laø thieát bò 3 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. Neáu ñieàu kieän A=3 sai thì chöông trình seõ hoûi tieáp A=4 chöa. Neáu A=4 ñuùng, chöông trình hoûi tieáp P2.3=1 chöa. Neáu P2.3=1 thì ñaët P0.3=1 ñeå taét thieát bò 4 vaø ñoàng thôøi xoùa 73H=0 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc taét. Sau ñoù goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. Neáu P2.3=0 thì xoùa P0.3=0 ñeå taét thieát bò 4 vaø xoùa 73H=0 ñeå baùo laø thieát bò 4 ñaõ ñöôïc taét vaø goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. Neáu ñieàu kieän A=4 sai thì thoaùt. VI. CHÖÔNG TRÌNH CON NHAÄN TÍN HIEÄU DTMF : 1. Löu ñoà giaûi thuaät: ÑOÏC THANH GHI NHAÄN DÖÕ LIEÄU ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI BEGIN R3 =10 Ñ GIAÛM R3 R3 = 0 ? S D2 = 1 ? s Ñ RET 2. Giaûi thích: Ñeå bieát laø tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc nhaän chöa thì ñaàu tieân ta phaûi ñoïc thanh ghi traïng thaùi ñeå xaùc ñònh laø tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc nhaän chöa baèng caùch kieåm tra bit D2 cuûa MT8880. Neáu bit D2 ñöôïc ñaët baèng1 thì tín hieäu DTMF ñaõ ñöôïc MT8880 nhaän. Sau khi MT8880 nhaän döõ lieäu xong roài thì luùc naøy döõ lieäu naèm trong thanh ghi nhaän döõ lieäu. Muoán laáy döõ lieäu ra ngoaøi thì ta phaûi ñoïc trong thanh ghi nhaän döõ lieäu ñeå xuaát döõ lieäu ra ngoaøi. Keát thuùc vieäc nhaän döõ lieäu. VII. CHÖÔNG TRÌNH CON RESET-MT8880 : 1 Löu ñoà giaûi thuaät : ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI NAÏP GIAÙ TRÒ 0 VAØO THANH GHI B CHOÏN THANH GHI B NAÏP GIAÙ TRÒ 0 VAØO THANH GHI A CHOÏN THANH GHI A ÑOÏC THANH GHI TRAÏNG THAÙI BEGIN RET 2 Giaûi thích: Ñeå khôûi ñoäng laïi cho MT8880 thì ñaàu tieân ta phaûi ñoïc thanh ghi traïng thaùi, sau ñoù choïn thanh ghi A vaø xoùa döõ lieäu trong thanh ghi A, tieáp theo choïn thanh ghi B vaø xoùa döõ lieäu trong thanh ghi B. Cuoái cuøng laø ñoïc thanh ghi traïng thaùi keát thuùc vieäc khôûi ñoäng cho MT8880. VIII. CHÖÔNG TRÌNH CON CHOÏN CHEÁ ÑOÄ ÑIEÀU KIEÅN (DTMF) : 1 Löu ñoà giaûi thuaät: VIEÁT ÑIEÀU KHIEÅN THANH GHI A CHOÏN CHEÁ ÑOÄ : TONE OUT DTMF IRQ THANH GHI B VIEÁT ÑIEÀU KHIEÅN THANH GHI B CHOÏN CHEÁ ÑOÄ : BURT MODE BEGIN RET 2 Giaûi thích: Ñeå choïn cheá ñoä ñieàu khieån thì ta phaûi vieát vaøo thanh ghi A ñeå choïn cheá ñoä ñieàu khieån. Ôû ñaây ta choïn cheá ñoä ñieàu khieån laø phaùt DTMF, nhaän tín hieäu DTMF, choïn cheá ñoä ngaét vaø choïn thanh ghi B. Sau khi choïn thanh ghi B ta seõ vieát ñeå ñieàu khieån thanh ghi B choïn cheá ñoä BURST MODE. IX. CHÖÔNG TRÌNH CON GOÏI LÔØI GIÔÙI THIEÄU 1 Löu ñoà giaûi thuaät. P2.6 = 1 P0.1 = 0 P2.7 = 0 DELAY_7S P2.6 = 0 P0.1 = 1 P2.7 = 1 BEGIN RET 2. Giaûi thích: Chöông trình con goïi lôøi giôùi thieäu thöïc ra laø 1 chöông trình taùc ñoäng löïa choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù EPROM thöù 13 chöùa lôøi giôùi thieäu, chaân cho pheùp ñoïc cuûa EPROM ñöôïc noái vôùi chaân Q2 cuûaIC 74513 töùc chaân P0.1 cuûa vi ñieàu khieån vaø taùc ñoäng möùc thaáp. Nhö vaäy, khi baét ñaàu chöông trình P0.1 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa EPROM thöù 13 (lôøi giôùi thieäu) vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 7 giaây, Vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 7 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.1vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con. X. CHÖÔNG TRÌNH CON BAÙO MÔÛ THIEÁT BÒ 1-2-3-4 : 1. Löu ñoà giaûi thuaät: P2.5 = 1 P0.0 ¸P0.3 = 0 P2.7 = 0 DELAY_5S P2.7 = 1 P0.0 ¸P0.3 = 1 P2.5 = 0 BEGIN RET 2. Giaûi thích: Chöông trình con goïi taét thieát bò 1-2-3-4 thöïc ra laø moät chöông trình taùc ñoäng löïu choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù caùc EPROM thöù 4-5-6-7 laàn löôïc chöùa caùc caâu noùi “ Thieát bò 1 ñaõ môû”, “ Thieát bò 2 ñaõ môû”û, “Thieát bò 3 ñaõ môû”, “Thieát bò 4 ñaõ môû”, caùc chaân cho pheùp ñoïc cuûa caùc EPROM ñöôïc noái vôùi chaân Q1¸Q4 cuûa IC2. Töùc chaân P0.0¸P0.3 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa caùc EPROM thöù 4-5-6-7 vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 4giaây, vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 4 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.0 ¸P0.3 vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con. XI. CHÖÔNG TRÌNH CON BAÙO TAÉT THIEÁT BÒ 1-2-3-4: 1. Löu ñoà giaûi thuaät: P2.5 = 1 P0.4 ¸ P0.7 = 0 P2.7 = 0 DELAY_4S P2.7 = 1 P0.4 ¸P0.7 = 1 P2.5 = 0 BEGIN RET 2 Giaûi thích: Chöông trình con baùo taét thieát bò 1-2-3-4 thöïc ra laø moät chöông trình taùc ñoäng löïu choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù caùc EPROM thöù 8-9-10-11 chöùa caùc caâu noùi “ Thieát bò 1 ñaõ taét”,”Thieát bò 2 ñaõ taét”,”Thieát bò 3 ñaõ taét”,”Thieát bò 4 ñaõ taét”, chaân cho pheùp ñoïc cuûa caùc EPROM ñöôïc noái vôùi caùc chaân Q5¸Q8 cuûa IC2. Töùc caùc chaân P0.4¸P0.7 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa caùc EPROM thöù 5-6-7-8 vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 4giaây, vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 4 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.4¸P0.7 vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con. BEGIN 70H=1 P2.0=1 P2.0=0 LCALL TAT1 LCALL MO1 71H=1 P2.1=1 P2.1=0 LCALL TAT2 LCALL MO2 72H=1 P2.2=1 73H=1 P2.2=0 LCALL TAT3 LCALL MO3 P2.3=1 P2.3=0 LCALL TAT4 LCALL MO4 RET Ñ S S Ñ Ñ S Ñ Ñ S Ñ S Ñ Ñ S Ñ S Ñ Ñ S S Ñ S S Ñ S XII. CHÖÔNG TRÌNH CON BAÙO TRAÏNG THAÙI TAÁT CAÛ CAÙC THIEÁT BÒ: 1. Löu ñoà giaûi thuaät: 2. Giaûi thích Muoán bieát traïng thaùi thieát bò môû hay taét thì ta phaûi so saùnh tín hieäu ñieàu khieån töø vi ñieàu khieån vôùi tín hieäu töø coâng taéc beân ngoaøi. Vì traïng thaùi thieát bò phuï thuoäc vaøo 2 tín hieäu naøy. Ñaàu tieân chöông trình seõ kieåm tra thieát bò 1 môû hay taét baèng caùch kieåm tra oâ nhôù 70H vaø P2.0 + Neáu oâ nhôù 70H = 1 vaø P2.0=1 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 1. + Neáu oâ nhôù 70H = 0 vaø P2.0=0 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 1. + Neáu oâ nhôù 70H = 1 vaø P2.0=0 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 1. + Neáu oâ nhôù 70H = 0 vaø P2.1=0 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 1. Sau ñoù chöông trình kieåm tra tieáp thieát bò 2 môû hay taét baèng caùch kieåm tra oâ nhôù 71H= vaø P2.1 + Neáu oâ nhôù 71H = 1 vaø P2.1=1 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. + Neáu oâ nhôù 71H = 0 vaø P2.1=0 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 2. + Neáu oâ nhôù 71H = 1 vaø P2.1=0 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. + Neáu oâ nhôù 71H = 0 vaø P2.1=1 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 2. Sau ñoù chöông trình kieåm tra tieáp thieát bò 3 môû hay taét baèng caùch kieåm tra oâ nhôù 72H vaø P2.2 : + Neáu oâ nhôù 72H = 1 vaø P2.2=1 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. + Neáu oâ nhôù 72H = 0 vaø P2.2=0 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 3. + Neáu oâ nhôù 72H = 1 vaø P2.2=0 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. + Neáu oâ nhôù 72H = 0 vaø P2.2=1 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 3. Sau khi kieåm tra xong thieát bò 3 thì kieåm tra tieáp thieát bò 4 môû hay taét baèng caùch kieåm tra oâ nhôù 73H vaø P2.3 + Neáu oâ nhôù 73H = 1 vaø P2.3=1 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. + Neáu oâ nhôù 73H = 0 vaø P2.3=0 : thì goïi chöông trình baùo taét thieát bò 4. + Neáu oâ nhôù 73H = 1 vaø P2.3=0 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. + Neáu oâ nhôù 73H = 0 vaø P2.3=1 : thì goïi chöông trình baùo môû thieát bò 4. XIII. CHÖÔNG TRÌNH CON TAÉT TAÁT CAÛ CAÙC THIEÁT BÒ 1. Löu ñoà giaûi thuaät: BEGIN 70H=1 P2.0=1 P2.0=1 71H=1 P2.1=1 P2.1=1 72H=1 P2.2=1 P2.2=0 RET Ñ S S Ñ Ñ S Ñ Ñ S P0.0=1 70H=1 P0.0= 0 P0.1= 1 71H=1 P0.1= 0 P0.2= 1 71H=1 P0.2= 0 73H=1 P2.3=1 P0.3= 0 P2.3=1 73H=1 P0.3= 0 Ñ Ñ S Ñ S S S S Ñ S Ñ Ñ S S Ñ Ñ S Ñ S Ñ Ñ S S 2. Giaûi thích : Ñeå taét taát caû caùc thieát bò thì phaûi so saùnh tín hieäu ñieàu khieån töø vi ñieàu khieån vaø tín hieäu töø coâng taéc beân ngoaøi. Vì traïng thaùi thieát bò phuï thuoäc vaøo 2 tín hieäu naøy. Ñaàu treân chöông trình seõ kieåm tra thieát bò 1 tröôùc : + Neáu 70H=1 vaø P2.1 = 0 thì ñaët P0.0 =1 ñeå taét thieát bò 1. + Neáu 70H=0 vaø P2.0 = 0 thì ñaët P0.0 =0 ñeå taét thieát bò 1. Sau ñoù chöông trình seõ kieåm tra tieáp thieát bò 2 : + Neáu 71H=1 vaø P2.1 = 0 thì ñaët P0.1 =1 ñeå taét thieát bò 2. + Neáu 71H=0 vaø P2.1 = 1 thì xoùa P0.1 =0 ñeå taét thieát bò 2. Tieáp tuïc chöông trình seõ kieåm tra thieát bò 3 : + Neáu 72H=1 vaø P2.2 = 0 thì ñaët P0.2 =1 ñeå taét thieát bò 3. + Neáu 72H=0 vaø P2.2 = 1 thì xoùa P0.2 =0 ñeå taét thieát bò 3. Sau cuøng chöông trình kieåm tra thieát bò 4: + Neáu 73H=1 vaø P2.3 = 0 thì ñaët P0.3 =1 ñeå taét thieát bò 4. + Neáu 73H=0 vaø P2.3 = 0 thì xoaù P0.0 =0 ñeå taét thieát bò 4. XIV. CHÖÔNG TRÌNH CON BAÙO TAÉT TAÁT CAÛ CAÙC THIEÁT BÒ : 1. Löu ñoà giaûi thuaät: P2.6 = 1 P0.0 = 0 P2.7 = 0 DELAY_4S P2.7 = 1 P0.0 = 1 P2.6 = 0 BEGIN RET 2 Giaûi thích: Chöông trình con baùo taét taát caû caùc thieát bò thöïc ra laø moät chöông trình taùc ñoäng löïu choïn döõ lieäu tieáng noùi chöùa trong 14 EPROM. Trong ñoù caùc EPROM thöù 12 chöùa caâu noùi “ Taát caû caùc thieát bò ñaõ taét”, chaân cho pheùp ñoïc cuûa EPROM ñöôïc noái vôùi chaân Q1 cuûa IC4. Töùc chaân P0.0 xuoáng möùc thaáp cho pheùp ñoïc döõ lieäu cuûa EPROM thöù 12 vaø chaân P2.7 xuoáng möùc thaáp ñeå khôûi ñoäng maïch ñeám taïo truy xuaát EPROM. Döõ lieäu tieáng noùi chieám khoaûng 4giaây, vì vaäy chöông trình seõ ñôïi trong voøng 4 giaây. Roài ñaët caùc chaân P0.0 vaø P2.7 trôû laïi möùc cao nhö ban ñaàu, ñeå khoâng cho pheùp truy xuaát vaø reset laïi maïch ñeám. Sau ñoù chöông trình thoaùt veà töø leänh goïi chöông trình con. XV. CHÖÔNG TRÌNH CON NAÏP SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1-2-3-4. 1.löu ñoà giaûi thuaät MOV R0 ¬ RAM BEGIN A = # ? Ñ S MOV @R0 ¬ A 65H = 0 INC R0 S A = * ? Ñ RET 2.Giaûi thích: Chöông trình naøy seõ baét ñaàu naïp soá ñieän thoaïi ñaàu tieân ôû ñòa chæ 0030H.Sau ñoù seõ so saùnh giaù trò phím naïp vaøo vôùi phím #. Neáu giaù trò naïp vaøo ñuùng laø phím # thì keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù nhaát. Neáu sai thì naïp giaù trò phím vaøo ñòa chæ RAM, sau ñoù taêng ñòa chæ RAM leân 1 vaø naïp tieáp giaù trò soá phím cöù tieáp tuïc nhö vaäy ñeán khi naøo giaù trò phím laø * thì baùo laø keát thuùc soá ñieän thoaïi muoán naïp. XVI. CHÖÔNG TRÌNH CON PHAÙT SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1-2-3-4 Löu ñoà giaûi thuaät. LCALL RESET_MT8880 LCALL DTMF BEGIN MOV R0 ¬RAM Ñ @R0 = * ? S MOV P1 ¬ @R0 RET LCALL DELAY_1S INC R0 2. Giaûi thích: Ñaàu chöông trình seõ nhaûy ñeán ñòa chæ RAM ñeå laáy döõ lieäu taïi ñòa chæ naøy (soá ñieän thoaïi). Sau ñoù goïi chöông trình RESET-MT8880 ñeå khôûi ñoäng laïi cho MT8880 vaø goïi chöông trình DTMF ñeå choïn cheá ñoä phaùt. Sau ñoù naïp giaù trò soá ñieän thoaïi vaøo thanh ghi phaùt döõ lieäu cuûa MT8880 vaø kieåm tra soá ñieän thoaïi naïp vaøo vaø neáu giaù trò soá ñieän thoaïi laø phím * thì keát thuùc vieäc phaùt soá ñieän thoaïi thöù nhaát.Töông töï nhö vaäy cho caùc soá ñieän thoaïi thöù 2-3-4. XVII. CHÖÔNG TRÌNH CON QUAY SOÁ ÑIEÄN THOAÏI THÖÙ 1-2-3-4: 1. Löu ñoà thuaät giaûi : ÑOÙNG TAÛI GIAÛ LCALL RESET-MT8880 LCALL DTMF BEGIN LCALL DELAY_10S LCALL PSÑT THNM ? LCALL DELAY_1S LCALL BAODONG OÂ NHÔÙ = 1 MÔÛ TAÛI GIAÛ RET 2. Giaûi thích: Tröôùc tieân seõ goïi chöông trình RESET-MT8880 ñeå khôûi ñoäng laïi MT8880, sau ñoù goïi chöông trìng con DTMF ñeå choïn cheá ñoä phaùt. Sau ñoù xuaát tín hieäu ñoùng taûi giaû, tieáp theo ñôïi 10S ñeå chôø tín hieäu môøi quay soá. Sau ñoù seõ goïi chöông trình phaùt soá ñieän thoaïi. Sau khi phaùt soá ñieän thoaïi xong kieåm tra tín hieäu nhaác maùy trong voøng 30 giaây. Neáu khoâng coù tín hieäu nhaác maùy thì taét taûi giaû keát thuùc cuoäc goïi. Neáu coù tín hieäu nhaác maùy thì phaùt thoâng baùo vaø ñoàng thôøi ñaët oâ nhôù =1 ñeå cho bieát laø cuoäc goïi thaønh coâng. Sau ñoù taét taûi giaû keát thuùc cuoäc goïi. XVII. CHÖÔNG TRÌNH CON QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG : Löu ñoà giaûi thuaät: LCALL QSBÑ LCALL QSBÑ2 BEGIN Ñ 77H = 1 ? S S 76H =1 ? Ñ S 77H =1 ? Ñ RET 2. Giaûi thích : Ñaàu tieân chöông trình seõ quay soá ñieän thoaïi baùo ñoäng thöù 1. Neáu quay soá ñieän thoaïi thöù 1 thaønh coâng thì quay tieáp soá ñieän thoaïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì thoaùt. Neáu cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng thì seõ ñaët oâ nhôù 76H =1 ñeå baùo cho bieát laø cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng. Sau ñoù nhaûy tôùi quay soá cho cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc gôi thöù 2 khoâng thaønh coâng thì seõ trôû laïi xem cuoäc goïi thöù nhaát thaønh coâng chöa. Neáu cuoäc goïi thöù 1 thaønh coâng thì seõ quay soá thöïc hieän cuoäc goïi thöù 2 tieáp. Cöù tieáp tuïc laøm nhö theá cho ñeán khi naøo cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì thoâi. Neáu cuoäc goïi thöù 1 khoâng thaønh coâng thì seõ nhaûy tôùi quay soá cho cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 thaønh coâng thì ñaët oâ nhôù 77H = 1 ñeå baùo cho bieát laø cuoäc goïi thöù 2 ñaõ thaønh coâng. Sau ñoù nhaûy veà goïi tieáp cuoäc goïi thöù 1, neáu cuoäc goïi thöù 1 khoâng thaønh coâng nöõa thì seõ nhaûy sang cuoäc goïi thöù 2 maø luùc naøy cuoäc goïi thöù 2 ñaõ thaønh coâng roài cho neân seõ quay veà thöïc hieän cuoäc goïi thöù 1. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi naøo caû 2 cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. VIII. CHÖÔNG TRÌNH CON DELAY: Ñ Ñ R1 = R1-1 R1 =0 RET S S BEGIN R1 = 20 TR0 = 0 TF0 = 0 TH0 = high (+50000) TL0 = low (-50000) TR0 =1 TF0 =1 1. Löu ñoà giaûi thuaät: 2. Giaûi thích: Ñaây laø chöông trình phuïc vuï cho caùc chöông trình khaùc khi ñöôïc goïi ñeán. Khi ñoù chöông trình coù nhieäm vuï laøm treã ñi moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñöôïc caøi ñaët tröôùc. Ñaàu tieân chöông trình naïp cho thanh ghi R1 = 20, taét timer 0 baèng caùch xoùa TR0, xoùa côø baùo traøn TF0. Sau ñoù TH0 ñöôïc naïp byte cuûa (-50000) vaø byte thaáp cuûa (-50000) ñöôïc naïp vaøo TL0. Con soá (-50000) laø con soá cuûa heä soá 10, daáu tröø töôïng tröng cho caùc bit cao laø bit 0. Sau khi naïp thôøi haèng cho hai thanh ghi chöông trình seõ baät timer 0. Timer 0 ñöôïc ñeám ôû cheá ñoä mode 1, ñeám 16 bit, timer 0 töï ñoäng ñeám leân cho ñeán FFFFH, roài xuoáng 0000H. Luùc ñoù côø traøn TF0 ñöôïc baät leân 1. Chöông trình laïi tieáp tuïc giaûm R1, vaø khi R1 chöa baèng 0 thì chöông trình laëp laïi quaù trình ñeám cuûa timer 0. Khi R1 = 0 thì chöông trình seõ thoaùt veà töø goïi chöông trình con. Caùch tính thôøi gian chöông trình delay: Vôùi chu kyø cuûa xung timer laø 1us thì Tdelay ñöôïc tính nhö sau: Tdelay = 20 x 50000 = 1000000 s = 1 s CHÖÔNG IV PHAÀN THI COÂNG 1. GIAI ÑOAÏN CHUAÅN BÒ: Ñeå tieán haønh giai ñoaïn thi coâng, ñaàu tieân ta phaûi löïa choïn linh kieän ñöôïc söû duïng. Caùc IC ñöôïc test tröôùc khi duøng, söû duïng linh kieän môùi, tuï ñieän vaø ñieän trôû ñöôïc choïn coù sai soá 1%. Söû duïng moät testboard cho vieäc caân chænh söûa chöûa vaø thay ñoåi ñöôïc deã daøng. Chuaån bò moät VOM, taàn soá keá ñeå ño ñaïc Chuaån bò moät boä nguoàn chuaån xaùc coù ñieän aùp 5V, 12V (söû duïng nguoàn maùy tính) Chuaån bò moät ñieän thoaïi ñeå thöû 2. GIAI ÑOAÏN VEÕ MAÏCH IN: Ñeå thieát keá maïch in ta coù theå söû duïng phaàn meàm ñeå trôï giuùp nhö: ORCAD hay EAGLE. Coù theå veõ tröïc tieáp baèng vieát loâng daàu, sôn hay coù theå ñaët laøm baèng coâng ngheä in luïa. 3. GIAI ÑOAÏN LAÉP RAÙP: Thöù töï laép raùp: Ñeå quaù trình thi coâng tieán haønh thuaän lôïi, sai soùt sô xuaát hay hö hoûng linh kieän laø thaáp nhaát thì caàn phaûi coù thöù töï laép raùp nhö sau: Kieåm tra maïch in vôùi sô ñoà nguyeân lyù Laép raùp cô baûn nhö ñeá IC, pinhead ….. Laép raùp töøng khoái baèng caùch raùp ôû ngoaøi tröôùc baèng testboard, söûa chöõa caân chænh tröôùc khi raùp vaøo maïch Vieát chöông trình phaàn meàm, naïp vaø chaïy thöû chöông trình Laép raùp hoaøn chænh, kieåm tra vaø chaïy thöû. Ghi nhaän keát quaû ñeå coù phöông aùn söûa chöõa khi coù sai soùt PHAÀN III KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI I. TOÙM TAÉT NOÄI DUNG ÑEÀ TAØI: Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng laø moät heä thoáng khaù hoaøn chænh. Heä thoáng naøy coù 2 chöùc naêng nhö sau: ÑIEÀU KHIEÅN THIEÁT BÒ ÑIEÄN TÖØ XA VÔÙI HEÄ THOÁNG BAÙO TRAÏNG THAÙI THIEÁT BÒ PHAÛN HOÀI BAÈNG TIEÁNG NOÙI: Caùc thieát bò ñieän ñöôïc noái song song vôùi heä thoáng ñieàu khieån töø xa baèng ñöôøng ñieän thoaïi. Muoán ñieàu khieån thieát bò ñieän ta quay soá ñieän thoaïi veà maùy ñieän thoaïi coù caùc thieát bò caàn ñieàu khieån. Sau khi quay soá xong, ta qui ñònh neáu sau 10 hoài chuoâng khoâng coù ai nhaác maùy thì maïch naøy seõ töï ñoäng ñoùng taûi giaû ñeå keát noái thueâ bao (thoâng thoaïi) vôùi thueâ bao goïi. Sau khi keát noái thueâ bao, heä thoáng naøy seõ ñôïi phím nhaán trong khoaûng 30giaây neáu khoâng coù phím nhaán thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng môû taûi giaû taét keát noái thueâ bao. Sau khi coù tín hieäu thoâng thoaïi ngöôøi ñieàu khieån baét ñaàu nhaán maõ passwords ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Maõ passwords trong heä thoáng naøy ñöôïc qui ñònh 4 soá laø 2397. Neáu ngöôøi ñieàu khieån baám sai maõ passwords thì seõ khoâng xaâm nhaäp ñöôïc vaøo heä thoáng ñieàu khieån. Neáu ngöôøi ñieàu khieån nhaán sai moät trong 4 maõ passswords thì heä thoáng yeâu caàu ngöôøi ñieàu khieån phaûi nhaán laïi töø ñaàu maõ passwords. Neáu maõ passwords ñöôïc nhaán ñuùng 4 soá 2397 thì cho pheùp ngöôøi ñieàu khieån xaâm nhaäp vaøo heä thoáng ñieàu khieån vaø ñoàng thôøi phaùt caâu baùo hieäu baèng tieáng noùi vôùi noäi dung : “Ñaây laø heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi . Xin baïn haõy baám maõ ñieàu khieån”. Sau khi phaùt xong caâu giôùi thieäu, heä thoáng naøy seõ chôø leänh ñieàu khieån trong khoaûng 30giaây neáu khoâng coù phím nhaán thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng môû taûi giaû taét keát noái thueâ bao. Sau khi nhaán ñuùng maõ passwords 2397, neáu luùc naøy ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò tröôùc khi muoán ñieàu khieån thì seõ baám maõ soá 5 (Maõ soá 5 ñöôïc qui ñònh laø maõ kieåm tra taát caû caùc traïng thaùi thieát bò trong heä thoáng ñieàu khieån).Sau khi nhaán ñuùng soá 5 thì ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà vôùi tieáng noù ñeå baùo traïng thaùi taát caû caùc thieát bò. Luùc naøy, ngöôøi ñieàu khieån bieát ñöôïc taát caû caùc traïng thaùi thieát bò. Sau ñoù, ngöôøi ñieàu khieån muoán môû hay taét thieát bò naøo phuï thuoäc vaøo maõ leänh ngöôøi ñieàu khieån muoán ñieàu khieån môû hay taét. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán môû thieát bò thì baám maõ soá 6 ( Maõ soá 6 ñöôïc qui ñònh laø maõ môû thieát bò).Coøn muoán môû thieát bò naøo laø phuï thuoäc vaøo maõ soá thöù hai. Trong heä thoáng naøy caùc soá ñöôïc qui ñònh cho caùc thieát bò nhö sau: - Soá 1 töông öùng cho thieát bò 1 - Soá 2 töông öùng cho theát bò 2 - Soá 3 töông öùng cho thieát bò 3 - Soá 4 töông öùng cho thieát bò 4 Ví duï : Muoán môû thieát bò 1 thì ngöôøi ñieàu khieån phaûi baám maõ 61 töùc laø maõ môû thieát bò 1(Maõ soá 6 laø maõ môû vaø maõ soá 1 laø thieát bò 1). Sau khi nhaán ñuùng maõ 61 thieát bò 1 seõ ñöôïc môû vaø vi ñieàu khieån seõ cho truy xuaát EPROM baùo traïng thaùi thieát bò 1 vöøa môùi ñieàu khieån vôùi noäi dung “Thieát bò 1 ñaõ môû “. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán môû tieáp thieát bò 4 seõ baám maõ 64, sau khi baám ñuùng maõ 64 ngöôøi ñieàu khieån seõ nghe ñöôïc tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi vôùi noäi dung “Thieát bò 4 ñaõ môû”. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét thieát bò 1 thì baám maõ soá 9 (Maõ soá 9 ñöôïc qui ñònh laø maõ taét thieát bò) , coøn muoán taét thieát bò naøo thì phuï thuoäc vaøo maõ baám tieáp theo cuûa maõ soá 9. Ví duï: Muoán taét thieát bò 1 ngöôøi ñieàu khieån baám maõ soá 9 , sau ñoù baám maõ soá 1 ñeå taét theát bò 1. Sau khi baám ñuùng maõ 91 thì thieát bò 1 seõ ñöôïc taét vaø seõ coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi ñeå baùo cho ngöôøi ñieàu khieån bieát keát quaû ñieàu khieån baèng tieáng noùi vôùi noäi dung “Thieát bò 1 ñaõ taét”. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán taét thieát bò 3 thì baám tieáp maõ 93 thì laäp töùc thieát bò 3 ñöôïc taét vaø ñoàng thôøi coù tín hieäu phaûn hoài veà baùo keát quûa ñieàu khieån vôùi noäi dung “Thieát bò 3 ñaõ taét”. Sau khi ñieàu khieån heát taát caû caùc thieát bò muoán ñieàu khieån, ngöôøi ñieàu khieån muoán kieåm tra laïi traïng thaùi taát caû caùc thieát bò thì chæ vieäc baám maõ soá 5 (Maõ naøy ñöôïc qui ñònh laø maõ kieåm tra taát caû caùc thieát bò ).Sau khi ngöôøi ñieàu khieån baám ñuùng maõ soá 5 thì heä thoáng seõ ñi kieåm tra taát caû caùc thieát bò vaø baùo traïng thaùi hieän taïi cuûa taát caû caùc thieát bò cho ngöôøi ñieàu khieån bieát. Ví duï : “Thieát bò 1 ñaõ taét, thieát bò 2 ñaõ taét, thieát bò 3 ñaõ taét, thieát bò 4 ñaõ taét”. Trong heä thoáng naøy coøn duøng moät chöùc naêng laø maõ khaån caáp, khi coù söï coá chaùy hay moät soá söï coá khaùc v.v.. hay khi ngöôøi ñieàu khieån muoán taét heát taát caû caùc thieát bò cuøng moät luùc maø khoâng caàn phaûi ñi taét töøng thieát bò moät maát thôøi gian. Ví duï: Khi coù chaùy xaûy ra thì heä thoáng naøy seõ töï ñoäng quay soá baùo ñoäng cho ngöôø coù traùch nhieäm baûo veä khu vöïc naøy bieát. Khi ngöôøi coù traùch nhieäm khu vöïc naøy bieát seõ laäp töùc quay soá veà thueâ bao coù gaén maïch ñieàu khieån ñeå taét taát caû caùc thieát bò ñieän ñeå traùnh chaäp maïch ñieän daãn ñeán hö hoûng caùc thieát bò ñieän vaù traùnh chaäp maïch ñieän phaùt ra tia löûa ñieän ñeå phaùt chaùy caùc khu vöïc khaùc. Khi quay xong vaø baám ñuùng maõ passwords 2397 ñeå vaøo heä thoáng ñieàu khieån thì ngöôøi ñieàu khieån chæ vieäc baám maõ soá 5 thì taát caû caùc thieát bò seõ taét vaø coù tín hieäu phaûn hoài veà baèng tieáng noùi ñeå baùo traïng thaùi thieát bò vôùi noäi dung “Taát caû caùc thieát bò ñaõ taét” Sau khi ngöôûi ñieàu khieån baám xong 1 soá thì heä thoáng naøy seõ ñôïi trong khoaûng thôøi gian 30giaây ñeå coi thöû coù phím naøo ñöôïc baám tieáp khoâng. Neáu coù thì seõ thöïc hieän tieáp vaø quay trôû laïi ñôïi tieáp 30giaây. Neáu sau 30giaây khoâng coù phím nhaán thì heä thoáng seõ töï ñoäng mô ûtaûi giaû taét keát noái thueâ bao,keát thuùc vieäc ñieàu khieån. 2. TÖÏ ÑOÄNG QUAY SOÁ BAÙO ÑOÄNG BAÛO VEÄ KHI COÙ SÖÏ COÁ : Maïch coù chöùc naêng töï ñoäng quay soá baùo ñoäng khi coù söï coá (chaùy,noå,troäm). Khi coù tín hieäu chaùy töø maïch ngoaøi taùc ñoäng vaøo, tín hieäu naøy ñöôïc ñöa qua moät FlipFlop vôùi muïc ñích laø choát tín hieäu chaùy naøy ñeå traùnh tröôøng hôïp khi chaùy xaûy ra seõ laøm ñöùc daây maát tín hieäu baùo chaùy. Tín hieäu baùo chaùy naøy sau khi ñi qua FlipFlop seõ taùc ñoäng vaøo chaân P3.0 cuûa vi ñieàu khieån baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø coù chaùy xaûy ra . Luùc naøy vi ñieàu khieån seõ ra leänh quay soá baùo ñoäng ñeán cho phoøng chaùy chöõa chaùy. Soá ñieän thoaïi naøy ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün tröôùc ñoù thoâng qua baøn phím treân ñieän thoaïi. Caùch caøi ñaët soá ñieän thoaïi seõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn sau. Neáu beân thueâ bao phoøng chaùy chöõa chaùy nhaác maùy thì luùc naøy toång ñaøi seõ caáp tín hieäu ñaûo cöïc ñeå baùo laïi cho beân thueâ bao goïi laø thueâ bao ñaàu beân kia ñaõ nhaác maùy. Luùc naøy heä thoáng seõ nhaän bieát thueâ bao beân kia nhaác maùy baèng tín hieäu ñaûo cöïc maø toång ñaøi cung caáp cho nhôø vaøo moät maïch caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc vaø ñöa tín hieäu ñaûo cöïc naøy ñeán chaân P3.6 ñeå baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø ñaàu thueâ bao beân kia (phoøng chaùy chöõa chaùy) ñaõ nhaác maùy. Luùc naøy, vi ñieàu khieån ra keänh xuaát caâu thoâng baùo, baùo ñoäng cho phoøng chaùy chöõa chaùy bieát vôùi noäi dung baèng tieáng noùi nhö sau:” Hieän nay taïi soá nhaø A, ñöôøng B, phöôøng C, quaän D ñang coù chaùy. Xin caùc ñoàng chí tôùi chöõa chaùy”. Sau khi quay baùo ñoäng cho phoøng chaùy chöõa chaùy xong,thì heäthoáng naøy seõ töï ñoäng quay tieáp soá ñieän thoaïi baùo ñoäng thöù 2 ñeå baùo cho chuû nhaø bieát vôùi noäi dung :”Hieän nay nhaø cuûa baïn ñang coù chaùy. Xin baïn haõy tìm caùch xöû lyù.” Sau khi xuaát xong caâu baùo ñoäng thöù 2 naøy, heä thoáng naøy seõ töï ñoäng môû taûi giaû, keát thuùc vieäc baùo ñoäng. Sau ñoù ta phaûi reset laïi cho maïch baùo chaùy. ÔÛ treân laø tröôøng hôïp 2 cuoäc goïi ñieàu thaønh coâng. Neáu cuoäc goïi thöù nhaát khoâng thaønh coâng thì heä thoáng seõ töï ñoäng nhaûy sang cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 cuõng khoâng thaøng coâng thì nhaûy trôû veà cuoäc goïi thöù nhaát vaø tieáp tuïc goïi luaân phieân nhö vaäy cho ñeán khi naøo caû hai cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. Khi coù troäm thì heä thoáng naøy cuõng baùo ñoäng töông töï nhö baùo chaùy ôû treân. Khi coù tín hieäu phaùt hieän coù troäm töø boä caûm bieán thì tín hieäu naøy ñöôïc ñöa qua 1 FlipFlop ñeå choát döõ lieäu naøy laïi. Tín hieäu sau khi choát seõ taùc ñoäng vaøo chaân P3.1 cuûa vi ñieàu khieån, baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø coù keû troäm. Sau khi vi ñieàu khieån nhaän ñöôïc tín hieäu naøy ra leänh quay soá baùo ñoäng ñeán cho chuû nhaø bieát tröôùc, baèng caùch ñoùng taûi giaû (nhaác maùy), sau ñoù seõ quay soá ñieän thoaïi cho chuû nhaø. Soá ñieän thoaïi naøy ñaõ ñöôïc caøi ñaët saün tröôùc ñoù thoâng qua baøn phím treân ñieän thoaïi. Caùch caøi ñaët soá ñieän thoaïi seõ ñöôïc trình baøy ôû phaàn sau. Sau khi quay xong soá ñieän thoaïi thì heä thoáng naøy seõ ñôïi trong khoaûng thôøi gian 30giaây, neáu khoâng coù ai nhaác maùy thì seõ nhaûy sang thöïc hieän cuoäc goïi thöù 2. Neáu cuoäc goïi thöù 2 cuõng khoâng thaønh coâng thæ nhaûy veà cuoäc goïi thöù nhaát vaø tieáp tuïc nhö vaäy cho ñeán khi naøo caû hai cuoäc goïi thaønh coâng thì thoâi. Neáu trong khoaûng thôøi gian 30giaây coù ngöôøi nhaác maùy thì toång ñaøi caáp tín hieäu ñaûo cöïc baùo cho thueâ bao goïi bieát laø thueâ bao ñaàu beân kia ñaõ nhaác maùy. Tín hieäu ñaûo cöïc ñöôïc toång ñaøi caáp, ñöôïc heä thoáng naøy nhaän baèng moät maïch caûm bieán tín hieäu ñaûo cöïc ñeå baùo cho vi ñieàu khieån bieát laø ñaàu beân kia ñaõ nhaác maùy. Luùc naøy vi ñieàu khieån seõ cho truy xuaát caâu thoâng baùo cho chuû nhaø vôùi noäi dung thoâng baùo baèng tieáng noùi :”Hieän nay nhaø cuûa baïn ñang coù troäm. Xin baïn veà nhaø gaáp”. Sau khi phaùt thoâng baùo xong maïch seõ môû taûi giaû vaø nhaûy sang thöïc hieän cuoäc goïi thöù hai ñeå baùo cho coâng an ñòa phöông bieát. Neáu cuoäc goïi thöù hai thaønh coâng thì seõ phaùt caâu thoâng baùo: ”Hieän nay taïi soá nhaø A, ñöôøng B, phöôøng C, quaän D ñang coù keû troäm. Xin môøi caùc ñoàng chí tôùi baét gaáp”. Sau khi phaùt thoâng baùo xong heä thoáng naøy seõ môû taûi giaû ñeå taét thueâ bao, keát thuùc cuoäc goïi baùo ñoäng. Sau khi keát thuùc vieäc goïi baùo ñoäng ta phaûi reset laïi maïch baùo troäm baèng moät nuùt reset ñeå cho maïch trôû laïi vò trí ban ñaàu. Khi muoán caøi ñaët soá ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng, ta coù theå ôû xa heä thoáng cuõng coù theå caøi ñaët ñöôïc vaø cuõng coù theå ôû taïi choã ñeå caøi soá ñieän thoaïi. Neáu muoán caøi soá ñieän thoaïi caàn baùo ñoäng vaøo heä thoáng ta chæ vieäc quay soá ñieän thoaïi veà heä thoáng mình muoán caøi ñaêt. Sau ñoù baám maõ passwords cuûa heä thoáng ñeå xaâm nhaäp vaøo heä thoáng, tieáp theo sau laø baám leänh ñeå caøi soá ñieän thoaïi vaøo. Maõ leänh ñeå caøi ñaët soá dieän thoaïi laø 21. Sau khi baám maõ 21 thì heä thoáng seõ cho ta caøi ñaët soá ñieän thoaïi baùo ñoäng thöù nhaát cho baùo ñoäng chaùy, sau khi caøi ñaët xong soá ñieän thoaïi thöù nhaát muoán baùo ñoäng cho baùo ñoäng chaùy thì ngöôøi caøi ñaëït baám phím “ * ” ñeå keát thuùc soá ñieän thoaïi thöù nhaát . Neáu muoán keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi luoân thì baám tieáp phím “ # “ thì heä thoáng seõ cho keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi. Neáu ngöôøi ñieàu khieån muoán cho naïp tieáp soá ñieän thoaïi thöù 2 thì sau khi baám phím “ * “ thì baám tieáp soá ñieän thoaïi thöù 2 muoán caøi ñaët. Sau khi baám xong soá ñieän thoaïi thöù 2 muoán caøi ñaët thì baám phím “ * “ ñeå keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù 2 vaø baét ñaàu cho soá ñieän thoaïi thöù 3. Neáu muoán caøi ñaët soá ñieän thoaïi thöù 3 thì baám tieáp soá ñieän thoaïi thöù 3 muoán caøi ñaët vaøo. Sau ñoù baám phím “ * “ ñeå keát thuùc soá ñieän thoaïi thöù 3 vaø baét ñaàu cho vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù 4. Neáu muoán naïp soá ñieän thoaïi thöù 4 thì baám soá ñieän thoaïi thöù 4 vaøo vaø baám phím “ * “ ñeå keát thuùc vieäc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thöù 4 cuõng laø soä ñieän thoaïi ñeå baùo ñoäng cuoái cuøng trong heä thoáng baùo ñoäng naøy. Ñeå keát thuùc vieäc naïp soá ñieän thoaïi thì ta baám tieáp phím “ # “ ñeå thoaùt khoûi chöông trình naïp soá ñieän thoaïi. II. HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI: Vôùi ñeà taøi: “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua ñöôøng ñieän thoaïi“ laø moät heä thoáng khaù hoaøn chænh. Vôùi chöùc naêng baùo ñoäng vaø phaûn hoài baèng tieáng noùi, cho neân seõ baùo chính xaùc caùc traïng thaùi thieát bò vaø tình hình xaûy ra söï coá moät caùch chính xaùc taïo cho ngöôøi nghe thoâng baùo vaø ñieàu khieån coù caûm giaùc an taâm hôn. Heä thoáng naøy coù theå ñaët ôû nhaø rieâng, xí nghieäp, cô quan, nhaø xöôûng, nhaø kho, vaên phoøng, khaùch saïn, chung cö .v.v… Vôùi heä thoáng naøy, chuùng ta coù theå phaùt trieån theo höôùng ñöa heä thoáng naøy giao tieáp vôùi maùy tính. Sau ñoù, ñöa chöùc naêng ñieàu khieån vaø baùo ñoäng leân maïng internet. Töùc heä thoáng naøy vaãn hoaït ñoäng bình thöôøng ôû cheá ñoä nhö tröôùc nhöng baây giôø heä thoáng naøy ñöôïc giao tieáp vôùi maïng maùy tính. Cho neân, chuùng coù theå ñöôïc ñieàu khieån vaø quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng internet. Neáu chuùng ta söû duïng maïng thì nhöõng thoâng tin veà ñieàu khieån, baùo ñoäng seõ phong phuù vaø coù nhieàu chöùc naêng hôn. Ví duï: khi ñöa heä thoáng naøy leân maïng thì khi ñieàu khieån chuùng ta seõ bieát nhieàu thoâng tin veà thieát bò mình muoán ñieàu khieån hôn, bieát ñöôïc ngaøy giôø vaø teân ngöôøi ñieàu khieån tröôùc ñoù. Coøn ñoái vôùi heä thoáng baùo chaùy, baùo troäm thì seõ ñöôïc caäp nhaät ngaøy giôøi xaûy ra vuï chaùy hay khi coù keû troäm ñoät nhaäp vaø nghi laïi ñöôïc hình aûnh töø luùc baét ñaàu xaûy ra vuï chaùy cho ñeán keát thuùc vuï chaùy vaø ghi laïi ñöôïc hình aûnh töø luùc phaùt hieän ñöôïc keû troäm ñoät nhaäp baèng camera thoâng qua maïng internet ñeå löu tröû vaøo maùy tính muoán quan saùt. Ñoái vôùi maïch aâm thanh ta neân söû duïng nhöõng IC chuyeân duøng cho vieäc ghi phaùt ngöõ aâm. Ñeå laøm giaûm kích thöôùc cuûa maïch aâm thanh, giaûm giaù thaønh vaø thuaän tieän hôn cho ngöôøi söû duïng. Khi muoán thay ñoåi thoâng tin baùo ñoäng hay thoâng tin veà ñieàu khieån. ÔÛ ñaây toâi ñöa ra moät IC chuyeân duøng laø APR9600, IC naøy coù theå thu vaø phaùt tieáng noùi trong voøng 60giaây. Noù coù theå truy xuaát song song 8 ñoaïn tieáng noùi baèng caùch kích möùc logic phuø hôïp cho chaân ñieàu khieån. IC chuyeân duøng naøy coù boä nhôù Flat cho neân khi ghi aâm vaøo thì döõ lieäu seõ khoâng bò maát khi cuùp ñieän. Vieäc ghi aâm raát laø ñôn giaûn nhôø nhöõng linh kieän rôøi ñöôïc keát noái beân ngoaøi IC. Khi ghi aâm ta chæ vieäc nhaán moät nuùt muoán ghi aâm ôû ñoaïn naøo thì quaù trình ghi aâm seõ ñöôïc thöïc hieän ôû ñoaïn ñoù. Khi muoán keát thuùc chæ vieäc baám nuùt ñoù nhaû ra laø keát thuùc vieäc ghi aâm. Chaát löôïng ghi aâm ôû IC naøy raát toát. Do luùc naøy treân thò tröôøng Vieät Nam khoâng coù IC naøy, cho neân toâi khoâng theå duøng IC naøy trong luaän vaên naøy ñöôïc. Nhìn chung ñaây laø höôùng phaùt trieån khaù lyù thuù vaø khaû thi trong ñieàu kieän nöôùc nhaø nhö hieän nay. Ñoù laø moät heä thoáng chöùc naêng ña duïng, tieän ích, hieän ñaïi, kinh teá khoâng ngoaøi muïc ñích naâng cao ñôøi soáng tieän ích cho con ngöôøi. III. KEÁT QUÛA ÑAÏT ÑÖÔÏC : 1 . Tính khoa hoïc: Theá kyû 20 – 21 laø theá kyû cuûa Thoâng Tin Ñieän Töû - Vieãn Thoâng, laø neàn taûng quan troïng trong vieäc ñieàu khieån thoâng qua maïng thoâng tin toaøn caàu, phuø hôïp vôùi xu höôùng phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät Ñeà taøi söû duïng kyõ thuaät tieân tieán trong quaù trinh bieán ñoåi xöû lyù tín hieäu aâm thanh töø tín hieäu töông töï analog sang thaønh tín hieäu soá digital. Ngoaøi ra ñeà taøi coøn theå hieän tính öùng duïng ña naêng trong kyõ thuaät Vi Ñieàu Khieån. 2 . Khaû naêng trieån khai öùng duïng vaøo thöïc tieãn: Muïc tieâu cuûa ñeà taøi laø thieát keá vaø thi coâng heä thoáng ñieàu khieån caùc thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi. Ñoàng thôøi heä thoáng coù khaû naêng phaûn hoài,baùo ñoäng traïng thaùi vaø keát quaû ñieàu khieån thieát bò baèng tieáng noùi, taïo caûm giaùc yeân taâm cho ngöôøi ñieàu khieån vaø ngöôøi ñöôïc nghe baùo ñoäng. Öu ñieåm cuûa vieäc duøng ñöôøng truyeàn coù saün cuûa maïng ñieän thoaïi ñeå ñieàu khieån thieát bò vaø baùo ñoäng laø phaïm vi ñieàu khieån vaø baùo ñoäng roäng, khoâng haïn cheá. Taïi moät nôi maø coù theå ñieàu khieån vaø baùo ñoäng ñöôïc nhieàu nôi khaùc. Heä thoáng coù khaû naêng ñieàu khieån ñöôïc nhieàu thieát bò. Tuy nhieân, ñeà taøi naøy chæ laøm treân moâ hình cho neân toâi chæ ñöa ra ñieàu khieån 4 thieát bò töôïng tröng maø thoâi. Heä thoáng naøy coù khaû naêng baùo ñoäng ñöôïc nhieàu soá ñieän thoaïi nhöng trong ñeà taøi naøy toâi chæ ñöa ra baùo ñoäng 2 soá ñieän thoaïi maø thoâi. Ngoaøi ra trong coâng taùc giaûng daïy, heä thoáng trôû thaønh moät moâ hình thöïc teá duøng ñeå giaûng daïy theå hieän söï öùng duïng cuûa maïng thoâng tin vaø ñaëc bieät khaû naêng öùng duïng ña daïng cuûa Vi Ñieàu Khieån. Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm vaø tính naêng treân, ñeà taøi coù khaû naêng trieån khai öùng duïng roäng raõi trong thöïc teá vaø mang tính hieän ñaïi thöïc tieãn cao. 3 . Hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi: Nhôø coù ñieàu khieån töø xa con ngöôøi tieát kieäm ñöôïc thôøi gian vaø quaù trình ñi laïi, vôùi ñieàu kieän thi coâng cuûa ñeà taøi raát khaû thi, giaù thaønh thaáp, phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän taïi nöôùc nhaø. Song ñeà taøi mang tính tieän ích raát cao ñöôïc öùng duïng töø daân duïng ñeán coâng nghieäp, nhö nhaø maùy, kho xöôûng vaø ñaëc bieät laø nhöõng moâi tröôøng khaéc nghieät, nguy hieåm, nôi cao aùp. Nhôø coù heä thoáng baùo ñoäng töø xa, cho neân vieäc baùo ñoäng cho nhöõng ngöôøi vaø caùc cô quan coù chöùc naêng kòp thôøi ñeå xöû lyù traùnh nhöõng tröôøng hôïp baùo ñoäng chaäm gaây ra nhöõng haäu quûa khoâng löôøng. Song vôùi öùng duïng naøy mang tieän ích raát cao ñöôïc öùng duïng cho caùc nhaø daân, chung cö, caùc xí nghgieäp, kho chöùa haøng, khaùch saïn, ngaân haøng v.v… Hôn nöõa veà tính khaû thi trong töông lai, ñeà taøi mang tính kích thích thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa ngaønh coâng ngheä Ñieän Töû Vieät Nam. Töø ñoù goùp phaàn xaây döïng ñaát nöôùc ngaøy caøng phoàn vinh, vì ngaønh Ñieän Töû laø ngaønh ñoùng vai troø kinh teá muïi nhoïn. IV. KEÁT LUAÄN: Trong thôøi gian laøm ñeà taøi, vôùi söï haïn cheá veà thôøi gian vaøtaøi lieäu vì vaäy ñoøi hoûi baûn thaân toâi phaûi coá gaéng tìm toøi vaø nhieät tình trong coâng vieäc nghieân cöùu ñeà taøi vaø cuoái cuøng ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh moät caùch troïn veïn. Ñoù laø keát quaû cuûa moät thôøi gian daøi noå löïc cuûa toâi thôøi gian nghieân cöùu vaø döôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa giaùo vieân höôùng daãn cuøng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa nhaø tröôøng neân ñeà taøi ñaõ hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn. Vôùi ñeà taøi naøy, yeâu caàu phaûi coù kieán thöùc toång quaùt veà nhieàu maët: kieán thöùc veà kyõ thuaät soá, töông töï, xöû lyù tín hieäu, xöû lyù aâm thanh soá ñaëc bieät laø quaù trình bieán ñoåi aâm thanh soá A/D ñeå naïp vaøo EPROM, lyù thuyeát maïch, kieán thöùc phaàn cöùng vaø phaàn meàm cuûa vi xöû lyù, kieán thöùc veà böu chính vieãn thoâng …. Toâi ñaõ aùp duïng nhuaàn nhuyeãn giöõa lyù thuyeát vaø thöïc haønh vaø taän duïng ñöôïc ñöôøng truyeàn coù saún cuûa maïng böu chính vieãn thoâng ñeå thieát keá phaàn cöùng phaàn meàm hôïp lyù ñeå maïch ñieàu khieån vaø baùo ñoäng hoaït ñoäng ñöôïc hoaøn haûo. Ñeà taøi “Heä thoáng ñieàu khieån thieát bò ñieän töø xa vaø töï ñoäng quay soá baùo ñoäng thoâng qua maïng ñieän thoaïi” laø söï keát hôïp giöõa caùc khoái taïo thaønh moät heä thoáng hoaøn chænh. Trong ñeà taøi nghieân cöùu ñaõ trình baøy khaù saâu saéc veà caáu truùc vaø chöùc naêng töøng khoái cuûa phaàn cöùng, phaàn meàm giuùp cho ngöôøi ñoïc deã daøng naém ñöôïc caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa maïch. Noäi dung ñeà taøi ñöôïc trình baøy ñaày ñuû, hình thöùc roõ raøng, töø ngöõ thoâng duïng vaø deã hieåu giuùp cho ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc moät caùch deã daøng ñeå vaän duïng ñuùng ñaén vaø chính xaùc. MUÏC LUÏC PHAÀN GIÔÙI THIEÄU Töïa luaän vaên toát nghieäp. Nhieäm vuï luaän vaên toát nghieäp. Baûng nhaän xeùt cuûa giaùo vieân höôùng daãn. Baûng nhaän xeùt cuûa giaùo vieân phaûn bieän. Lôøi noùi ñaàu Lôøi caûm taï PHAÀN NOÄI DUNG PHAÀN I. GIÔÙI THIEÄU ÑEÀ TAØI 1 PHAÀN II. NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA ÑEÀ TAØI 4 Chöông I. PHÖÔNH AÙN THIEÁT KEÁ 5 I. Muïc ñích cuûa ñeà taøi 5 II. Phöông phaùp nghieân cöùu 5 III. Tình hình nghieân cöùu trong vaø ngoaøi nöôùc 5 IV. YÙ töôûng thieát keá 6 V. Phöông aùn thieát keá vaø sô ñoà khoái 9 Chöông II. THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG 15 A. MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN 15 I. Sô ñoà nguyeân lyù 15 II. Tính toaùn vaø thieát keá heä thoáng 19 1. Khoái caûm bieán chuoâng 19 2. Khoái keát noái thueâ bao 21 3. Khoái giaûi maõ thu vaø phaùt DTMF 23 4. Khoái giaûi maõ vaø hieån thò 25 5. Khoái ñieàu khieån ñoäng löïc 26 6. Khoái ñieàu khieån thieát bò ñieän coâng taéc beân ngoaøi 27 7. Maïch khueách ñaïi Tone ra 28 8. Maïch nhaän tín hieäu ñaûo cöïc 29 9. Khoái xöû lyù trung taâm duøng vi ñieàu khieån 30 B. THIEÁT KEÁ MAÏCH AÂM THANH 31 I. Khoái dao ñoäng 31 II. Khoái taïo ñòa chæ 32 III. EPROM vaø chuyeån ñoåi D/A 32 IV. Khoái khueách ñaïi aâm taàn 32 Chöông III. THIEÁT KEÁ PHAÀN CÖÙNG 33 I. Chöông trình chính 33 II. Chöôngtrình phuïc vuï ngaét 1 EXT1ISR 35 III. Chöông trình phuïc vuï ngaét 0 EXT0ISR 37 IV. Chöông trình con môû thieát bò 41 V. Chöông trình con taét thieát bò 43 VI. Chöông trình con nhaän tín hieäu DTMF 45 VII. Chöông trình con RESET_MT8880 46 VIII. Chöông trình con choïn cheá ñoä ñieàu khieån 47 IX. Chöông trình con goïi lôøi giôùi thieäu 48 X. Chöông trình con baùo môû thieát bò 1-2-3-4 49 XI. Chöông trình con baùo taét thieát bò 1-2-3-4 50 XII. Chöông trình con baùo traïng thaùi taát caû caùc thieát bò 51 XIII. Chöông trình con taét taát caû caùc thieát bò 53 XIV. Chöông trình con baùo taét taát caû caùc thieát bò 55 XV. Chöông trình con naïp soá ñieän thoaïi thöù 1-2-3-4 56 XVI. Chöông trình con phaùt soá ñieän thoaïi thöù 1-2-3-4 57 XVII. Chöông trìng con quay soá ñieän thoaïi thöù 1-2-3-4 58 XVIII. Chöông trìng con quay soá baùo ñoäng 59 XIX. Chöông trình con Delay 60 Chöông IV. PHAÀN THI COÂNG 61 1. Giai ñoaïn chuaån bò 61 2. Giai ñoaïn veõ maïxh in 61 3. Giai ñoaïn laép raùp 61 PHAÀN III. KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN ÑEÀ TAØI 62 I. Toùm taét noäi dung ñeà taøi 62 II. Höôùng phaùt trieån ñeà taøi 65 III. Keát quaû ñaït ñöôïc 66 IV. Keát luaän 68 PHUÏ LUÏC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ……. 000 …… 1. Sô ñoà chaân linh kieän baùn daãn Taùc giaû : Döông Minh Trí - Nhaø xuaát baûn KHKT – 1997 2. Tra cöùu IC Nhaät Baûn (Taäp 2) 3. Tra cöùu CMOS - Nhaø xuaát baûn khoa hoïc kyõ thuaät Haø Noäi-1993 4. Tra cöùu IC TTL 5. Linh kieän quang ñieän töû - Nhaø xuaát baûn KHKT – 1994 Kyõ thuaät soá Taùc giaû : Nguyeãn Thuyù Vaân - Nhaø xuaát baûn KHKT Haø Noäi– 1997 7. Kyõ thuaät ñieän töû Taùc giaû : Leâ Phi Yeán – Löu Phuù – Nguyeãn Nhö Anh 8. Truyeàn döõ lieäu Taùc giaû : Toáng Vaên On – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM 9. Baùo hieäu vaø truyeàn daãn soá cuûa maïch voøng thueâ bao Taùc giaû : Whitham D.Reeve – Nhaø xuaát baûn giaùo duïc – 1997 10. Thieát bò ñaàu cuoái thoâng tin – Toång cuïc böu ñieän 11. Baøi giaûng ñieän thoaïi cô sôû Taùc giaû : Phaïm Ñình Nguyeân & Phaïm Quoác Anh – Trung taâm böu chính vieãn thoâng TP.HCM 12. Giaùo trình vi ñieàu khieån – Tröôøng Ñaïi Hoïc Kyõ Thuaät TP.HCM 13. Vi xöû lyù trong ño löôøng vaø ñieàu khieån Taùc giaû : Ngoâ Dieân Taäp – Nhaø xuaát baûn khoa hoïc vaø kyõ thuaät 14. The 8051 Microcontroller Taùc giaû : I.Scott MacKenzie _ Nhaø xuaát baûn Printice Hall-1995 15. The 8051 Family of Microcontroller 16. Digitall System Taùc giaû : Tocci – Nhaø xuaát baûn Printice Hall – 1994 17. Introduction to Electronics Design Taùc giaû : F. H. Mitchell – Nhaø xuaát baûn Printice Hall – 1988

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHệ thống điều khiển thiết bị từ xa và quay số báo động.DOC
Luận văn liên quan