Đề tài Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2001

LỜI MỞ ĐẦU Công tác giám sát, quan trắc và xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường của địa phương ngày càng trở nên cấp thiết, phản ảnh toàn diện thực trạng diễn biến về chất lượng môi trường tại khu vực nhằm phục vụ cho công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại Tỉnh nhà cũng như trên toàn khu vực. Trải qua thời gian hơn bốn năm khảo sát, quan trắc môi trường tại các vị trí thuộc địa bàn Tỉnh, các số liệu và thông tin được cập nhật, liên tục khá đầy đủ trong báo cáo hàng năm giúp chúng ta nắm rõ những biến động về môi trường kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên như: thời tiết, đất đai, chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, nước ngầm và nước thải, và tình hình xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, đa dạng sinh học, sự cố ô nhiễm, tình hình xử lý chất thải Qua kết quả khảo sát, quan trắc môi trường tại địa phương có thể đánh giá được chất lượng môi trường tại khu vực giúp nhà quản lý dự báo được những diễn biến môi trường trong thời gian tới để có biện pháp ngăn ngừa, phòng chống ô nhiễm, khắc phục sự cố ô nhiễm. Từ đánh giá những tác động về môi trường, kiến nghị với các ngành chức năng để có định hướng và quy hoạch tổng thể về môi trường trong tương lai phù hợp với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá, trên cơ sở phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp nhân dân cùng tham gia tích cực trong công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường.

pdf75 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2001, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU Coâng taùc giaùm saùt, quan traéc vaø xaây döïng Baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng cuûa ñòa phöông ngaøy caøng trôû neân caáp thieát, phaûn aûnh toaøn dieän thöïc traïng dieãn bieán veà chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc nhaèm phuïc vuï cho coâng taùc quaûn lyù vaø baûo veä moâi tröôøng taïi Tænh nhaø cuõng nhö treân toaøn khu vöïc. Traûi qua thôøi gian hôn boán naêm khaûo saùt, quan traéc moâi tröôøng taïi caùc vò trí thuoäc ñòa baøn Tænh, caùc soá lieäu vaø thoâng tin ñöôïc caäp nhaät, lieân tuïc khaù ñaày ñuû trong baùo caùo haøng naêm giuùp chuùng ta naém roõ nhöõng bieán ñoäng veà moâi tröôøng kinh teá - xaõ hoäi, moâi tröôøng töï nhieân nhö: thôøi tieát, ñaát ñai, chaát löôïng khoâng khí, chaát löôïng nöôùc maët, nöôùc ngaàm vaø nöôùc thaûi, vaø tình hình xöû lyù chaát thaûi cuûa caùc cô sôû coâng nghieäp, ña daïng sinh hoïc, söï coá oâ nhieãm, tình hình xöû lyù chaát thaûi… Qua keát quaû khaûo saùt, quan traéc moâi tröôøng taïi ñòa phöông coù theå ñaùnh giaù ñöôïc chaát löôïng moâi tröôøng taïi khu vöïc giuùp nhaø quaûn lyù döï baùo ñöôïc nhöõng dieãn bieán moâi tröôøng trong thôøi gian tôùi ñeå coù bieän phaùp ngaên ngöøa, phoøng choáng oâ nhieãm, khaéc phuïc söï coá oâ nhieãm. Töø ñaùnh giaù nhöõng taùc ñoäng veà moâi tröôøng, kieán nghò vôùi caùc ngaønh chöùc naêng ñeå coù ñònh höôùng vaø quy hoaïch toång theå veà moâi tröôøng trong töông lai phuø hôïp vôùi muïc tieâu coâng nghieäp hoaù hieän ñaïi hoaù, treân cô sôû phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi beàn vöõng. Tuyeân truyeàn, giaùo duïc, vaän ñoäng caùc taàng lôùp nhaân daân cuøng tham gia tích cöïc trong coâng taùc gìn giöõ vaø baûo veä moâi tröôøng. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 2 Chöông I NHÖÕNG ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN - KINH TEÁ TÆNH BÌNH PHÖÔÙC I.1 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN I.1.1 Vò trí ñòa lyù Hieän taïi tænh Bình Phöôùc coù 5 huyeän vaø 1 thò xaõ (Ñoàng Xoaøi), 80 ñôn vò haønh chính xaõ, thò traán, phöôøng, trong ñoù coù khoaûng 17% laø ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. Dieän tích töï nhieân cuûa tænh laø 6.855,993 km2. Tænh Bình Phöôùc laø tænh thuoäc mieàn Ñoâng Nam Boä, phía Baéc giaùp Campuchia, phía Taây giaùp Campuchia vôùi toång chieàu daøi bieân giôùi khoaûng 240 km vaø tænh Taây Ninh, phía Ñoâng giaùp Ñaéc Laék, Laâm Ñoàng vaø Ñoàng Nai, phía Nam giaùp tænh Bình Döông. Toïa ñoä ñòa lyù Vó ñoä: töø 11o22’ ñeán 12o16’ Baéc Kinh ñoä: töø 106o24’ ñeán 107o28’ Ñoâng I.1.2 Khí Haäu Khí haäu tænh Bình Phöôùc mang ñaëc ñieåm khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa phaân bieät roõ reät. Muøa möa töø thaùng 5 ñeán thaùng 11, muøa khoâ töø thaùng 12 ñeán thaùng 4. Caên cöù soá lieäu quan traéc haøng naêm cuûa caùc traïm Phöôùc Long vaø thò xaõ Ñoàng Xoaøi thì ñaëc tröng khí haäu tænh Bình Phöôùc nhö sau: • Nhieät ñoä: Do naèm trong vuøng noäi chí tuyeán Baéc baùn caàu, caän xích ñaïo neân coù nhieät ñoä trung bình haøng naêm khaù cao. Traïm \ naêm 1996 1997 1998 1999 2000 Ñoàng Xoaøi 26,1oC 26,4oC 27,3oC 27,1oC 26,5 Phöôùc Long 25,6 oC 26,0 oC 26,6 oC 26,2OC 25,7 * Ñoä aåm: Ñoä aåm trung bình haøng naêm taïi huyeän Phöôùc Long vaø Ñoàng Phuù nhö sau: MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 3 Traïm \ naêm 1996 1997 1998 1999 2000 Ñoàng Xoaøi 82,2 % 81,6% 81,0% 81,3% 83,3% Phöôùc Long 78,1% 77,8% 80,2% 80,6% 84,2% * Gioù: Bình Phöôùc chòu aûnh höôûng cuûa 3 höôùng gioù: chính Ñoâng, Ñoâng Baéc vaø Taây Nam theo 2 muøa. - Muøa khoâ: Gioù chính Ñoâng chuyeån daàn sang Ñoâng – Baéc, toác ñoä bình quaân 3,5m/s. - Muøa möa: Gioù Ñoâng chuyeån daàn sang Taây - Nam, toác ñoä bình quaân 3,2 m/s. I.2 ÑIEÀU KIEÄN KINH TEÁ  Tình hình kinh teá naêm 2000 T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi cña tØnh n¨m 2000 tiÕp tôc ph¸t triÓn theo chiÒu h-íng tÝch cùc, hoµn thµnh hÇu hÕt c¸c chØ tiªu chñ yÕu ®· ®Ò ra: Tèc ®é t¨ng tr-ëng GDP t¨ng 9,5% so víi n¨m 1999 (kÕ ho¹ch t¨ng 8%), GDP b×nh qu©n ®Çu ng-êi theo gi¸ thùc tÕ t¨ng 6,85%. C¬ cÊu kinh tÕ tiÕp tôc chuyÓn dÞch theo h-íng t¨ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp - x©y dùng vµ dÞch vô. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt n«ng - l©m nghiÖp t¨ng 6%. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 29,76% so víi n¨m tr-íc. Thu ng©n s¸ch ®¹t 107,34% chØ tiªu H§ND ®iÒu chØnh, v-ît 34,5% dù to¸n Bé Tµi chÝnh giao. Trªn lÜnh vùc x· héi, mét sè mÆt cã nh÷ng chuyÓn biÕn tèt, ®· ®¹t nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Quèc phßng, an ninh vµ biªn giíi æn ®Þnh, trËt tù x· héi ®¶m b¶o. KÕt qu¶ thùc hiÖn trªn c¸c lÜnh vùc cô thÓ nh- sau: N«ng - l©m nghiÖp, thñy lîi: Thêi tiÕt n¨m 2000 m-a sím nªn cã thuËn lîi trong viÖc gieo trång. DiÖn tÝch c¸c lo¹i c©y trång hµng n¨m thùc hiÖn ®-îc 53.487 ha, ®¹t 87,15% kÕ ho¹ch, gi¶m 10,7% so víi n¨m tr-íc (chñ yÕu gi¶m diÖn tÝch lóa rÉy vµ khoai mú do trång xen nay c©y ®· khÐp t¸n, vµ diÖn tÝch trång mÝa míi n¨m nay gi¶m m¹nh do n¨m tr-íc tiªu MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 4 thô khã kh¨n). Riªng c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp dµi ngµy diÖn tÝch t¨ng 7,43%. S¶n l-îng l-¬ng thùc cã h¹t -íc thùc hiÖn 49.293 tÊn, ®¹t 93,05% kÕ ho¹ch, gi¶m 14,83% so cïng kú, chñ yÕu do gi¶m diÖn tÝch lóa rÉy, cao l-¬ng. Riªng s¶n l-îng cña c¸c lo¹i c©y c«ng nghiÖp do diÖn tÝch ®Õn kú ®-a vµo kinh doanh t¨ng nªn s¶n l-îng còng t¨ng ®¸ng kÓ so víi n¨m tr-íc: cµ phª t¨ng 39,52%, cao su t¨ng 29,59%, tiªu t¨ng 37,18%, ®iÒu t¨ng 1,14 lÇn. C«ng t¸c khuyÕn n«ng chó träng ®Õn chÊt l-îng gièng c©y trång, vËt nu«i, nhËp c¸c gièng míi. Tuyªn truyÒn, h-íng dÉn mét sè biÖn ph¸p th©m canh c©y ®iÒu ghÐp... Ch¨n nu«i ph¸t triÓn (®µn tr©u t¨ng 6,54%, ®µn bß t¨ng 7,87%, ®µn heo t¨ng 12,04%, gia cÇm t¨ng 6,28%). VÒ nu«i trång thñy s¶n, phong trµo nu«i c¸ ao n«ng hé ngµy mét nhiÒu, sè l-îng mÆt n-íc lín ®-îc sö dông t¨ng nhanh, mét sè m« h×nh nu«i c¸ ruéng lóa, nu«i c¸ lång vµ c¸c lo¹i c¸ nu«i còng ngµy cµng ®a d¹ng. VÒ kinh tÕ trang tr¹i: Lµ mét m« h×nh kinh tÕ t-¬ng ®èi hiÖu qu¶, ®Õn nay trªn ®Þa bµn tØnh ®· cã 3.111 trang tr¹i víi qòy ®Êt 20.768 ha (®Êt trång c©y l©u n¨m 19.062 ha), tæng thu nhËp n¨m 2000 cña kinh tÕ trang tr¹i lµ 171,5 tû ®ång, ®· gãp phÇn gi¶i quyÕt cho 18.115 lao ®éng cã viÖc lµm (trong ®ã cã 10.593 lao ®éng th-êng xuyªn) vµ t¹o thªm nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. L©m nghiÖp: §· triÓn khai thùc hiÖn trång rõng phßng hé ®-îc 670,8 ha, ®¹t 74% kÕ ho¹ch. Nguyªn nh©n chÝnh kh«ng ®¹t kÕ ho¹ch lµ do suÊt ®Çu t- trång rõng thÊp, chÝnh s¸ch h-ëng lîi ch-a ban hµnh cô thÓ nªn ch-a kÝch thÝch ®-îc ng-êi tham gia trång rõng. Trång c©y l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp trong vµ ngoµi dù ¸n 661 ®-îc 1.312 ha. Ngoµi ra, trång c©y ph©n t¸n ®-îc 70 ngµn c©y. Kho¸n khoanh nu«i b¶o vÖ rõng ®¹t 93% kÕ ho¹ch. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 5 VÒ khai th¸c l©m s¶n, ®· khai th¸c ®-îc 35.750 m3 gç (chñ yÕu lµ rõng trång cña L©m tr-êng Minh §øc), 314 ngµn c©y tre luång, 5 triÖu 345 ngµn c©y lå «, 290 ngµn sîi song m©y... VÒ c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ rõng, UBND tØnh ®· giao cho ngµnh KiÓm l©m x©y dùng ph-¬ng ¸n b¶o vÖ rõng tæng qu¸t cÊp tØnh, ®ång thêi th-êng xuyªn tæ chøc tuÇn tra, nhÊt lµ c¸c khu vùc th-êng x¶y ra viÖc ph¸ rõng, truy quÐt c¸c ®èi t-îng khai th¸c, vËn chuyÓn l©m s¶n trªn ®-êng s«ng vµ c¸c ®-êng vßng tr¸nh tr¹m... §· ph¸t hiÖn vµ xö lý 1.224 vô vi ph¹m LuËt B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. Thu nép ng©n s¸ch 5 tû 750 triÖu ®ång. UBND tØnh ®· triÓn khai ®ît rµ so¸t ®Êt l©m nghiÖp, hiÖn nay c¸c ®¬n vÞ l©m nghiÖp ®ang hoµn tÊt hå s¬ lµm c¬ së ®Ó UBND tØnh ban hµnh quyÕt ®Þnh thu håi, vµ c¸c huyÖn lËp ph-¬ng ¸n ®Ó UBND tØnh giao vÒ cho c¸c ®Þa ph-¬ng qu¶n lý 43.185 ha; ®ång thêi ®ang tiÕn hµnh ph-¬ng ¸n giao rõng lå « cho ®ång bµo d©n téc. Thñy lîi: C«ng t¸c thñy lîi ®-îc chó träng vµ ®Çu t- ®óng møc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ viÖc t-íi tiªu, nhê ®ã ®· n©ng dÇn diÖn tÝch mét vô thµnh hai vô trong n¨m. Th-êng xuyªn kiÓm tra vµ lËp ph-¬ng ¸n b¶o vÖ an toµn c¸c c«ng tr×nh trong mïa m-a lò, tæ chøc söa ch÷a, tu bæ, n¹o vÐt ®Êt ®¸ båi l¾ng t¹i c¸c c«ng tr×nh. C«ng nghiÖp: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña tØnh gi÷ ®-îc ®µ t¨ng tr-ëng nhanh vµ ®Òu ë c¸c khu vùc kinh tÕ. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp -íc thùc hiÖn 494 tû 094 triÖu ®ång, ®¹t 100,62% kÕ ho¹ch, t¨ng 29,76% so víi n¨m tr-íc. Trong ®ã: Khu vùc kinh tÕ trong n-íc: Doanh nghiÖp Nhµ n-íc t¨ng 152,34%, ngoµi quèc doanh t¨ng 64,69%. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cã møc t¨ng kh¸ so víi n¨m tr-íc lµ tinh bét mú, h¹t ®iÒu nh©n, ®òa tre, s¶n phÈm giÊy ... VÒ c«ng t¸c qui ho¹ch, hoµn thµnh qui ho¹ch chung vµ qui ho¹ch chi tiÕt khu c«ng nghiÖp Ch¬n Thµnh vµ T©n Khai; ®ång MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 6 thêi tØnh ®· tr×nh Bé C«ng nghiÖp vÒ qui ho¹ch l-íi ®iÖn cña tØnh ®Õn n¨m 2010. VÒ ®Çu t- XDCB: Vèn ®Çu t- XDCB trong n¨m 2000 -íc thùc hiÖn 221 tû 400 triÖu ®ång, ®¹t 91% kÕ ho¹ch. TiÕn ®é thi c«ng cña hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh cho ®Õn th¸ng 9/2000 ®Òu chËm, kh«ng ®óng tiÕn ®é. §iÖn lùc: §· ®Çu t- vèn ®Ó thùc hiÖn cho c¸c c«ng tr×nh ®iÖn n¨m 2000 lµ 25 tû ®ång. Hoµn thµnh ®-a vµo sö dông 95% c¸c c«ng tr×nh do nguån vèn ng©n s¸ch ®Çu t-. Ph¸t triÓn ®-îc 186 km ®-êng d©y trung thÕ, 170 km ®-êng d©y h¹ thÕ. Trong n¨m, ®· ph¸t triÓn thªm 10.552 hé d©n cã sö dông ®iÖn, ®¹t 105,52% kÕ ho¹ch, n©ng tû lÖ hé sö dông ®iÖn trong toµn tØnh lªn 36% (chØ tiªu H§ND giao 34,97%). Giao th«ng - vËn t¶i: TØnh ®· ®Çu t- 45 tû 321 triÖu ®ång ®Ó x©y dùng, duy tu söa ch÷a c¸c ®-êng néi « thÞ x· §ång Xoµi vµ c¸c ®-êng §T 749, §T 750... N©ng cÊp lµm míi 40,5 km ®-êng nhùa, 48,32 km ®-êng cÊp phèi sái ®á, söa ch÷a 11 chiÕc cÇu... §· khëi c«ng n©ng cÊp, më réng ®-êng §T 741 (®o¹n qua trung t©m thÞ x· vµ ®o¹n gi¸p ranh víi tØnh B×nh D-¬ng). B-u ®iÖn: C«ng tr×nh Trung t©m giao dÞch b-u chÝnh - viÔn th«ng cña tØnh ®ang ë giai ®o¹n hoµn thiÖn. TriÓn khai x©y dùng ®-îc 27 b-u côc, 26 nhµ b-u ®iÖn V¨n hãa x·. §-a vµo ho¹t ®éng tr¹m BTS - Vinaphone t¹i B×nh Long. VÒ ph¸t triÓn m¸y ®iÖn tho¹i, ®Õn cuèi th¸ng 11/2000 ph¸t triÓn ®-îc 3.892 m¸y, n©ng tæng sè m¸y ®iÖn tho¹i trªn m¹ng lªn 13.476 m¸y, b×nh qu©n ®¹t tû lÖ 1,98 m¸y/100 d©n. §èi víi ho¹t ®éng khai th¸c b-u chÝnh, ph¸t hµnh b¸o chÝ ®Òu ®¶m b¶o ®-îc thêi gian. Th-¬ng m¹i: MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 7 Néi th-¬ng: Tæng møc l-u chuyÓn hµng hãa b¸n lÎ vµ doanh thu dÞch vô tiªu dïng x· héi -íc thùc hiÖn 1.323 tû ®ång, t¨ng 10% so víi n¨m tr-íc (kinh tÕ Nhµ n-íc chØ chiÕm 2,01%). C«ng t¸c thùc hiÖn hµng chÝnh s¸ch: UBND tØnh ®· giao cho ngµnh Th-¬ng m¹i ph©n bæ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ®Õn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. KÕt qu¶ thùc hiÖn trî gi¸, trî c-íc nh- sau: Ph©n bãn 8.171,6 tÊn, ®¹t 102,4% kÕ ho¹ch, thuèc trõ s©u 111,7 tÊn, ®¹t 74,4%, thuèc ch÷a bÖnh 74,4 tÊn, ®¹t 120%, muèi ièt 1.748,2 tÊn, ®¹t 89,93%. Ngoµi nh÷ng mÆt hµng trî c-íc vËn chuyÓn, UBND tØnh c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn cña c¸c n¨m tr-íc, ®· cã chñ tr-¬ng cho kh«ng, -u tiªn cho ®ång bµo d©n téc ë 28 x· nghÌo, biªn giíi cña tØnh 2 mÆt hµng lµ gièng c©y trång vµ tËp häc sinh víi sè l-îng: 3.100 c©y ®iÒu, 3.595 d©y tiªu, 25.906 cuèn tËp häc sinh. Ngo¹i th-¬ng: Kim ng¹ch xuÊt khÈu -íc thùc hiÖn 46 triÖu 936 ngµn USD ®¹t 74,04% kÕ ho¹ch, t¨ng 14,16% so víi n¨m 1999 (xuÊt khÈu trùc tiÕp chiÕm 74,57%). XuÊt khÈu ®¹t kh¸ nhê gi¸ mñ cao su æn ®Þnh vµ t¨ng kho¶ng 15,2% nªn cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn nguån thu cña tØnh. Tuy nhiªn, thÞ tr-êng xuÊt khÈu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cña tØnh vÉn cßn h¹n hÑp, ch-a æn ®Þnh. Kim ng¹ch nhËp khÈu -íc thùc hiÖn 6 triÖu 421 ngµn USD, ®¹t 24,69% kÕ ho¹ch, gi¶m 20,85% so víi n¨m 1999. Nguyªn nh©n gi¶m nhËp khÈu m¹nh lµ do c¸c doanh nghiÖp trong tØnh kh«ng cã kÕ ho¹ch nhËp khÈu ®èi víi mét sè mÆt hµng nh-: gç, h¹t nhùa chÝnh phÈm; h¬n n÷a, hµng hãa nhËp khÈu tiªu thô ë thÞ tr-êng ®Þa bµn tØnh ®Òu do c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu ngoµi tØnh cung øng. Ho¹t ®éng du lÞch: Hoµn thµnh b-íc 1 qui ho¹ch tæng thÓ du lÞch cña tØnh ®Õn n¨m 2010 vµ dù ¸n c¸p treo Bµ R¸ - Th¸c M¬. Ho¹t ®éng du lÞch cña tØnh trong n¨m ch-a cã sù MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 8 chuyÓn biÕn ®¸ng kÓ do m«i tr-êng ph¸t triÓn cã nhiÒu yÕu tè bÊt lîi, vµ n¨ng lùc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh du lÞch cßn yÕu kÐm ch-a ®-îc cñng cè. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 9 Chöông II KEÁT QUAÛ SOÁ LIEÄU QUAN TRAÉC VAØ MOÄT SOÁ NHAÄN XEÙT KHAÙI QUAÙT VEÀ TÌNH HÌNH KHÍ TÖÔÏNG NAÊM 2000 II.1 KEÁT QUAÛ QUAN TRAÉC VEÀ KHÍ TÖÔÏNG: TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG ÑOÀNG XOAØI I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 12.4 90.6 91.8 149.8 361.6 304.7 374.0 393.3 408.2 448.2 160.2 105.1 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 103.4 55.5 47.1 251.1 326.7 322.2 425.6 513.4 460.1 603.1 113.5 55.8 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG CHÔN THAØNH I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 29.3 45.9 50.4 252.3 238.7 327.8 273.8 213.9 269.7 377.4 117.9 76.0 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG BÌNH LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 10.0 46.4 39.8 47.8 179.0 492.0 285.0 362.2 479.0 640.0 28.7 42.5 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG BUØ ÑOÁP I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 36.0 14.0 4.1 147.0 497.0 382.0 569.0 880.0 484.0 597.1 97.5 3.0 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG BUØ NHO I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 10.7 80.0 226.0 189.0 190.0 287.0 354.0 335.0 398.0 580.0 154.0 77.5 TOÅNG LÖÔÏNG MÖA THAÙNG BUØ ÑAÊNG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 40.0 90.3 79.1 154.0 312.0 368.0 388.0 459.0 305.0 550.0 85.7 77.0 NHIEÄT ÑOÄ TRUNG BÌNH THAÙNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 25.9 26.2 27.1 27.1 27.7 27.0 26.7 26.7 26.0 26.1 25.9 25.7 25.0 25.2 26.7 27.0 26.6 26.1 25.4 25.5 25.4 25.0 25.2 25.0 NHIEÄT ÑOÄ TOÁI CAO THAÙNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 35.5 35.1 36.7 36.4 35.1 34.4 35.5 34.1 34.2 33.3 34.1 34.1 33.5 34.0 36.0 35.5 34.5 33.5 33.1 33.5 33.5 33.1 33.2 32.7 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 10 NHIEÄT ÑOÄ TOÁI THAÁP THAÙNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 18.5 18.0 20.8 22.0 22.6 22.3 20.9 22.4 21.7 22.1 18.8 17.1 16.7 17.4 20.5 21.3 21.9 22.3 20.4 22.0 21.1 21.1 17.9 17.6 ÑOÄ AÅM TRUNG BÌNH THAÙNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 75 74 78 81 86 87 88 89 88 90 83 81 78 76 77 81 86 88 90 91 90 93 82 78 ÑOÄ AÅM TOÁI THAÁP THAÙNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 39 39 36 49 58 56 60 60 57 60 47 47 42 37 41 42 56 52 60 62 57 55 45 43 TOÅNG SOÁ THÔØI GIAN COÙ NAÉNG ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 244.2 217.6 218.7 215.1 201.9 256.6 140.7 113.8 159.7 115.2 185.9 186.1 263.4 220.1 213.9 208.9 205.7 164.7 140.1 121.8 156.9 108.5 196.9 208.6 HÖÔÙNG GIOÙ THÒNH HAØNH, TOÁC ÑOÄ GIOÙ TRUNG BÌNH, TOÁC ÑOÄ MAX ÑOÀNG XOAØI I II III IV V VI VII VII IX X XI XII N,NE N,NE SE,SW SE,SW SE,SW SE,SW SW,W SE,SW SE,SW SW,W SE,SW SW,W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0 14 12 15 10 14 10 14 10 14 14 HÖÔÙNG GIOÙ THÒNH HAØNH, TOÁC ÑOÄ GIOÙ TRUNG BÌNH, TOÁC ÑOÄ MAX PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII E,NE E,NE E,NE E,SW E,SW E,W SW,E E,SW E,SW SW,N W E,NE E,NE 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 35 12 12 14 25 14 12 25 23 14 14 12 TOÅNG LÖÔÏNG BAY HÔI ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 103.1 102.1 90.5 82.1 53.1 48.2 43.4 34.0 48.4 34.9 61.5 68.2 102.9 106.3 106.6 77.4 65.9 56.0 50.4 48.2 56.2 44.4 78.7 94.1 TOÅNG TÍCH OÂN ÑOÀNG XOAØI, PHÖÔÙC LONG I II III IV V VI VII VII IX X XI XII 804.3 761.1 839.6 832.1 836.7 802.0 804.6 807.9 776.6 798.2 769.2 785.9 774.9 731.0 828.0 810.5 823.3 781.7 786.4 791.5 762.6 774.5 754.6 774.0 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 11 II.2 NHAÄN XEÙT TÌNH HÌNH KHÍ TÖÔÏNG BÌNH PHÖÔÙC NAÊM 2000 Hieän töôïng thôøi tieát ñaëc bieät: Luõ luït: Do aûnh höôûng cuûa daûi Hoäi tuï nhieät ñôùi coù höôùng ñoâng taây naèm vaét ngang khu vöïc Trung Trung boä keát hôïp vôùi gioù muøa Taây Taây nam phaùt trieån maïnh treân caùc taàng cao ñaõ gaây möa lôùn dieän roäng treân khu vöïc tænh Bình Phöôùc töø ngaøy 08 ñeán ngaøy 14/10 naêm 2000. Ñôït möa keùo daøi ngaøy ñaõ gaây ngaäp luït lôùn nhaát treân dieän roäng cuûa ñòa baøn tænh Bình Phöôùc trong voøng 25 naêm qua gaây thieät haïi 64 tyû ñoàng. Loác xoaùy, seùt: Naêm 2000 loác xoaùy, seùt khoâng xaåy ra nhieàu nhö nhöõng naêm tröôùc ñaây nhöng cuõng gaây thieät haïi 1.2 tyû ñoàng. Möa: Muøa möa naêm 2000 baét ñaàu sôùm vaø keát thuùc muoän. Thôøi ñieåm baét ñaàu muøa möa vaøo ngaøy 5/4/2000, keát thuùc muøa möa vaøo ngaøy 20/12/2000. Rieâng caùc khu vöïc Bình Long, Loäc Ninh, Buø Ñaêng keát thuùc muøa möa cuoái thaùng 11/2000. Bieán ñoäng löôïng möa trong caùc thaùng muøa möa so vôùi löôïng möa trung bình nhieàu naêm cuøng kyø khoâng lôùn vaø töông ñoái oån ñònh. Ñaëc bieät vaøo thaùng 10/2000 xaûy ra möa lôùn dieän roäng vôùi cöôøng ñoä lôùn 150 - 180mm treân ñòa baøn tænh gaây ngaäp luït lôùn nhaát trong voøng 25 naêm qua. Qua thoáng keâ soá lieäu thì ngaøy coù löôïng möa cao nhaát trong voøng 20 naêm trôû laïi ñaây ñaït 250mm, thaùng coù löôïng möa cao nhaát 891mm, so vôùi soá lieäu naêm 2000 thaùng 10/2000 löôïng möa ngaøy cao nhaát 180mm, toång löôïng möa thaùng 640mm. Trong muøa khoâ töø thaùng 1- 3/2000 ñeàu coù möa, rieâng khu vöïc thò xaõ Ñoàng Xoaøi, Phöôùc Long, Buø Ñaêng coù löôïng möa töông ñoái cao, so vôùi soá lieäu nhieàu naêm veà tröôùc thì töø thaùng 1-3 thöôøng ít möa hoaëc khoâng möa. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 12 Nhieät Ñoä: Nhieät ñoä trung bình naêm 2000 ôû möùc töông ñöông vôùi trò soá trung bình nhieàu naêm. Nhieät ñoä trung bình naêm 26.50C, nhieät ñoä toái cao tuyeät ñoái 36.7oC xaûy ra taïi thò xaõ Ñoàng Xoaøi, nhieät ñoä toái thaáp tuyeät ñoái 16.7oC xaûy ra taïi thò traán Phöôùc Long. Qua soá lieäu cho thaáy Ñoàng Xoaøi laø moät ñieåm noùng trong tænh. Naéng: Toång soá giôø naéng trong naêm 2000 ñoái vôùi khu vöïc tænh Bình Phöôùc töông ñoái cao, thaùng 01/2000 laø thaùng coù toång soá giôø naéng cao nhaát trong naêm vaø giaûm daàn ñeán thaùng 08/2000, tieáp tuïc taêng töø thaùng 10/2000. Trong thaùng 09/2000 coù soá ngaøy möa 26/30 ngaøy(Ñoàng Xoaøi), 23/30 ngaøy(Phöôùc Long) nhöng laïi laø thaùng coù soá giôø naéng töông ñoái cao phaù vôõ quy luaät giaûm daàn töø thaùng 1- 10 ñoái vôùi thôøi gian coù naéng. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 13 Chöông III TAØI NGUYEÂN KHOAÙNG SAÛN, ÑAÁT ÑAI VAØ KEÁT QUAÛ QUAN TRAÉC XOÙI MOØN ÑAÁT III.1 TAØI NGUYEÂN KHOAÙNG SAÛN - ÑAÁT ÑAI III.1.1 Hieän traïng ñòa chaát khoaùng saûn Trong naêm 2000 keát quaû khaûo saùt veà ñòa chaát khoaùng saûn taïi tænh Bình Phöôùc so vôùi naêm 1999 khoâng coù gì thay ñoåi lôùn, qua caùc taøi lieäu toång hôïp, hieän nay vaãn coù 91 ñieåm, moû vôùi tieàm naêng vaø trieån voïng khaùc nhau ñöôïc chia thaønh 4 nhoùm: + Nhoùm nguyeân lieäu phaân boùn: 1 ñieåm than buøn. + Nhoùm kim loaïi: 10 ñieåm, moû (4 moû laterit, bauxit, 6 ñieåm vaøng). + Nhoùm phi kim loaïi: 74 ñieåm, moû. Trong ñoù, ñaù xaây döïng caùc loaïi: 26 moû, caùt cuoäi soûi: 3 moû, seùt gaïch ngoùi: 11 moû, laterit san laáp: 15 moû, kaolin-seùt goám: 3 moû, thaïch anh maïch: 3 ñieåm, ñaù voâi xi maêng: 3 moû, laterit phuï gia xi maêng: 2 moû, puzôlan: 6 moû. + Nhoùm ñaù quyù vaø baùn quyù: 6 ñieåm (2 ñieåm saphir, 4 ñieåm opal - canchedoan). Taøi lieäu toång hôïp ñöôïc ñaêng kyù treân baûn ñoà ñòa chaát khoaùng saûn tyû leä 1/100.000. Caùc moû, ñieåm quaëng coù söï phaân boá khoâng ñoàng ñeàu treân dieän tích tænh. Phaàn lôùn caùc moû, ñieåm khoaùng saûn VLXD naèm doïc theo caùc truïc ñöôøng Quoác loä 13,14. Qua caùc taøi lieäu khaûo saùt nhaän thaáy tieàm naêng khoaùng saûn lôùn nhaát cuûa tænh laø ñaù xaây döïng, ñaù voâi xi maêng, laterit san laáp, puzôlan keá ñeán laø seùt gaïch ngoùi vaø kaolin. Moät soá khoaùng saûn raát caàn thieát cho tænh trong vieäc xaây döïng haï taàng cô sôû nhö caùt, cuoäi soûi nhöng laïi thieáu. Bauxit cuõng laø loaïi khoaùng saûn coù tröõ löôïng lôùn cuûa tænh nhöng chaát löôïng keùm hôïn so vôùi caùc moû ôû Laâm Ñoàng vaø Ñaéc Noâng. Coøn caùc loaïi khoaùng saûn khaùc nhö vaøng, ñaù quyù, baùn quyù coù bieåu hieän nhöng ngheøo caàn tieáp tuïc nghieân cöùu. Ngoaøi ra treân ñòa baøn tænh coøn coù moät soá daáu hieäu veà caùc loaïi khoaùng saûn coù giaù trò nhö kezamzit vaø sôïi basalt, caàn tieáp tuïc nghieân cöùu. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 14 III.1.2 Tình hình khai thaùc khoaùng saûn: Tính ñeán cuoái naêm 2000 treân ñòa baøn tænh coù 44 ñôn vò khai thaùc khoaùng saûn. Toång dieän tích ñöôïc UBND Tænh caáp pheùp khai thaùc khoaùng saûn laø 107,7 ha, dieän tích khai thaùc khoaùng saûn naøy khoâng taäp trung naèm raõi raùc treân caùc huyeän. Ña soá caùc ñôn vò khai thaùc khoaùng saûn chæ ôû qui moâ thuû coâng qui trình khai thaùc ñaù loä thieân, chæ coù 2 ñôn vò coù qui moâ khai thaùc coâng nghieäp. Chính nhöõng nguyeân nhaân treân ñaõ gaây nhöõng taùc ñoäng xaáu tôùi moâi tröôøng: ñaát nöôùc, khoâng khí vaø heä sinh thaùi taïi khu vöïc. Döï baùo ñöôïc nhöõng nguy cô aûnh höôûng xaáu ñeán moâi tröôøng do hoaït ñoäng khai thaùc gaây ra taïi ñòa baøn tænh, trong thaùng 10 naêm 2000 UBND Tænh chæ ñaïo caùc ngaønh chöùc naêng trieån khai Thoâng tö lieân boä veà kyù quyõ phuïc hoài moâi tröôøng trong khai thaùc khoaùng saûn, yeâu caàu caùc ñôn vò khai thaùc khoaùng saûn kyù quyõ phuïc hoài moâi tröôøng. Keát quaû thôøi gian qua caùc ñôn vò ñaõ töøng böôùc coù nhaän thöùc vaø traùch nhieäm ñoái vôùi moâi tröôøng trong hoaït ñoäng khai thaùc khoaùng saûn. III.1.3 – Ñaát ñai Tænh Bình Phöôùc vôùi dieän tích 6855,99 km2, ñòa hình chuyeån tieáp nuùi – ñoài – ñoàng baèng neân caùc loaïi ñaát ñai khaù ña daïng. Bao goàm 7 nhoùm chính: Baûng III.1 - Dieän tích caùc loaïi ñaát theo huyeän, thò Kyù hieäu Teân ñaát phaân loaïi Vieät Nam Toaøn tænh Ñôn vò Phaân theo huyeän, thò (ÑVT ha) Tính (ha) Loäc Ninh Phöôùc Long Buø Ñaêng Bình Long Ñ.Xoaøi, Ñ.phuù P I/ Nhoùm ñaát phuø sa: 1.Ñaát phuø sa khoâng ñöôïc boài tuï 910 910 910 910 X Xg II/ Nhoùm ñaát xaùm 2.Ñaát xaùm treân phuø sa coå 3. Ñaát xaùm gley 93277 88279 4998 12314 12314 1483 1433 50 61172 57387 3785 18308 17145 1163 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 15 Ru III/Nhoùm ñaát ñen 4.Ñaát naâu thaåm/ñaù boït vaø ñaù bazan 662 662 662 662 Fk Fu Fp Fs Fa IV/Nhoùm ñaát ñoû vaøng 5.Ñaát naâu ñoû treân ñaù bazan 6.Ñaát naâu vaøng treân ñaù bazan 7.Ñaát naâu vaøng treân phuø sa coå 8.Ñaát ñoû vaøng treân ñaù phieán 9.Ñaát vaøng ñoû treân granite 538542 305535 93736 53379 84933 959 96437 32429 22330 31358 10320 167599 123248 29426 1868 12098 959 135607 90824 18772 26011 50001 30687 14153 5161 88898 28347 9055 14992 36504 E V/Nhoùm ñaát XMTSÑ 10.Ñaát xoùi moøn trô soûi ñaù 224 224 224 224 D VI/Nhoùm ñaát doác tuï 11. Ñaát doác tuï 23978 23978 9042 9042 6393 6393 4972 4972 2548 2548 1023 1023 VII Soâng hoà 27801 6255 10271 7345 2296 1634 Coäng 685.599 124.048 185.746 148.834 116.903 109.863 III.1.4 Tình hình söû duïng ñaát naêm 2000 Toång dieän tích töï nhieân: 685.599,33 ha trong ñoù - Ñaát noâng nghieäp: 429.923,09 ha chieám 62,7% treân toång dieän tích toaøn tænh. - Ñaát laâm nghieäp (coù röøng): 186.286 ha chieám 27,2%, - Ñaát chuyeân duøng: 29.227,53 ha chieám 4,3%, - Ñaát ôû ñoâ thò: 702.07 ha chieám 0,1% - Ñaát ôû noâng thoân: 4.598,44 ha chieám 0,7% - Ñaát chöa söû duïng 34.862,20 ha chieám 5,1% Ñaùnh giaù chung veà chaát löôïng ñaát, khaû naêng thích nghi cuûa töøng loaïi ñaát ñoái vôùi töøng loaïi caây troàng vaø keát hôïp yeáu toá thôøi tieát thì tænh Bình Phöôùc raát coù lôïi theá cho vieäc phaùt trieån caùc loaïi caây coâng nghieäp daøi ngaøy nhö: cao su, caø pheâ, caây aên traùi, ñieàu vaø tieâu. Tuøy MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 16 theo ñieàu kieän khaû naêng ñaùp öùng ñöôïc thuûy lôïi maø coù theå löïa choïn vaø caân nhaéc kyõ veà hieäu quaû kinh teá ñeå phaùt trieån theâm luùa, ñaäu phoäng, caây thöïc phaåm. III.2 TÌNH HÌNH XOÙI MOØN ÑAÁT TAÏI ÑÒA BAØN HUYEÄN ÑOÀNG PHUÙ VAØ BUØ ÑAÊNG Hieän nay nhöõng dieän tích khaù roäng cuûa cuûa vuøng ñoài troïc vaø ñaát baïc maøu khu vöïc Ñoàng Phuù, Buø Ñaêng tænh Bình Phöôùc ñang laø haäu quaû cuûa hoaït ñoäng xoùi moøn do taùc ñoäng tieâu cöïc cuûa con ngöôøi vaøo thieân nhieân nhö: canh taùc khoâng hôïp lyù treân ñaát doác, khai thaùc khoaùng saûn oà aït khoâng theo qui hoaïch, xaây döïng caùc coâng trình ñaäp, hoà, naïn phaù röøng….xoùi moøn ñaát laø moät nhöõng nguyeân nhaân gaây tröôït lôû ñaát, luõ buøn ñaù, boài laép doøng chaûy laøm giaûm khaû naêng thoaùt luõ, gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc. Baûng III.2 - Löôïng ñaát xoùi moøn theo töøng thaùng trong naêm 2000 STT THAÙNG 6-7 8 9 10 11 12 6-12 Caàu xoùi moøn t/h t/h t/h t/h t/h t/h t/h 1. EB.02 -54.599 67.4 -14.9 16.22 7.43 29.73 54.45 2. EB.03 -152.01 118 30.16 17.43 -63.7 30.83 -19 3. EB.04 308.76 51.2 218.6 289.1 -75.2 -267.9 525 4. EB.05 218.17 53 -6.7 42.9 18.77 9.38 335 5. EB.06 -21.19 -26.8 -13.2 -0.66 -22.5 -16.88 -101.3 6. EB.07 72.51 -152 97.67 -27.2 4.64 -4.9 0.52 7. EB.08 371.53 -81.7 16.35 24.92 37.46 -21.79 346.74 8. EB.09 162.44 -44.6 2.72 19.75 -4.76 57.21 192.75 9. EB.9A 28.04 -90.6 168.1 29.75 -42.2 105.9 198.91 10. E9BB. 21.45 -4.08 0.68 100.8 67.43 -36.09 150.19 11. EB.10 -63.77 -87.4 41.11 110.6 115.3 14.92 305.6 12. EB.11 398.55 -40.4 32.22 42.06 50.2 110.6 593.24 13. EB.12 177.7 40.1 32.22 -521 356.2 -219.1 -133.9 14. EB.13 926.6 53.7 -380.9 -74.6 77.34 -68.51 533.54 15. EB.13A -12.8 -193 164.9 -15.9 -15.9 -38.05 -110.4 16. E13BB. 114.22 62.5 13.36 -23.7 -84.1 -97 -14.79 17. 14EB. -38.88 -125 77.75 35.52 14.08 -14.07 -50.3 18. EB15. 9.72 -198 300.3 -89.8 87.71 109.6 19. EB.16 513.43 275 211.8 128 1504.1 20. EB.17 4.86 2.06 149.5 78.18 351.82 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 17 Qua keát quaû cuûa quaù trình khaûo saùt, quan traéc xoùi moøn coù theå ñaùnh giaù sô boä tình hình xoùi moøn treân 2 huyeän nhö sau: - Coù 3 kieåu xaâm thöïc hình thaønh treân dieän tích huyeän Ñoàng Phuù vaø Buø Ñaêng bao goàm: röûa troâi beà maët, röûa troâi beà maët coù raõnh xoùi, vaø xoùi moøn khe raõnh. Röûa troâi beà maët vaø röûa troâi beà maët coù raõnh xoùi hình thaønh treân phaàn dieän tích lôùn. Röûa troâi beà maët coù cöôøng ñoä xoùi moøn trung bình 1 - 3 cm/naêm. Röûa troâi beà maët coù raõnh xoùi coù cöôøng ñoä xoùi moøn trung bình 2 - 5 cm/naêm, coù nôi tôùi 8- 10 cm/naêm. Kieåu xoùi moøn coù khe raõnh ít xuaát hieän nhöng khi xuaát hieän seõ aûnh höôûng lôùn ñeán caùc coâng trình. - Treân caùc heä thoáng canh taùc ñaát noâng nghieäp ngaén ngaøy söï xoùi moøn xaûy ra maïnh meõ, khoâng chæ treân caùc ñaát coù ñoä doác lôùn maø caùc vuøng ñaát phuø sa soâng suoái vaø doác tuï coù ñoä doác nhoû cuõng bò xoùi moøn nghieâm troïng bôûi caùc phöông thöùc canh taùc chöa hôïp lyù cuï theå: - Huyeän Ñoàng Phuù: Ñòa hình baèng phaúng coù toác ñoä xoùi moøn haøng naêm khoâng ñaùng keå 0,5 taán/ha/naêm. Dieän tích coù ñoä doác töø 1 – 5o chieám 75,6% toång dieän tích ñaát trong huyeän, coù toác ñoä xoùi moøn trung bình 83 taán/ha/naêm. Dieän tích ñaát coù ñoä doác töø 5 – 15o chieám 22% toång dieän tích vaø coù ñoä xoùi moøn cao 259 taán/ha/naêm. Ñaëc bieät xoùi moøn xaûy ra maïnh meõ nhaát treân dieän tích ñaát doác > 15o , trung bình 677 taán/ha/naêm. Nhö vaäy, ñoä doác caøng lôùn thì toác ñoä xoùi moøn xaûy ra caøng nghieâm troïng. Toác ñoä xoùi moøn trung bình cuûa huyeän Ñoàng Phuù: 102 taán/ha/naêm. - Huyeän Buø Ñaêng: Dieän tích coù coù ñoä doác < 5o chieám tyû leä cao 40% toång dieän tích huyeän Buø Ñaêng, phaàn dieän tích naøy coù ñoä doác xoùi moøn < 100 taán/ha/naêm. Dieän tích ñaát 5 –15o chieám tyû leä 45% coù toác ñoä xoùi moøn 259 taán/ha/naêm. Dieän tích ñaát >15o chieám tæ leä 15% dieän tích huyeän, phaàn dieän tích naøy coù toác ñoä xoùi moøn tôùi 678 taán/ha/naêm. - Toác ñoä xoùi moøn trung bình haøng naêm cuûa huyeän Buø Ñaêng laø 234 taán/ha/naêm. Nhö vaäy xoùi moøn trung bình haøng naêm treân dieän tích huyeän Buø Ñaêng cao gaáp 2,3 laàn so vôùi huyeän Ñoàng Phuù. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 18 - Xoùi moøn ñaát do khai thaùc ñaù xaây döïng: treân dieän tích 2 huyeän Ñoàng Phuù vaø Buø Ñaêng caùc moû ñaù xaây döïng phaân boá chuû yeáu doïc theo quoác loä 14. Vieäc khai thaùc ñaù coù mang laïi lôïi ích kinh teá cho tænh nhaø tuy nhieân beân caïnh nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng ñi keøm cuõng caàn xem xeùt moät caùch thaän troïng. Khai thaùc khoaùng saûn laø hoaït ñoäng gaây xoùi moøn ñaát tröïc tieáp vaø chuû ñoäng cuûa con ngöôøi, taïo ñòa hình aâm, phaù huûy heä sinh thaùi trong khu vöïc khai thaùc. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 19 Chöông IV HIEÄN TRAÏNG NÖÔÙC MAËT, KEÁT QUAÛ QUAN TRAÉC VAØ NHAÄN XEÙT VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NGUOÀN NÖÔÙC IV.1. HIEÄN TRAÏNG NÖÔÙC MAËT: Tænh Bình Phöôùc coù maïng löôùi soâng, suoái töông ñoái phong phuù. Treân ñòa baøn coù 3 con soâng chính laø soâng Beù, soâng Ñoàng Nai vaø soâng Saøi Goøn toång löôïng doøng chaûy trung bình khoaûng 26 tyû m3/naêm.  Soâng Saøi Goøn: Baét nguoàn töø vuøng ñoài nuùi Taây Baéc Loäc Ninh, coù ñoä cao trung bình 250m. Thöôïng löu chaûy doïc theo bieân giôùi Vieät Nam – Campuchia, sau ñoù chaûy doïc theo ranh giôùi tænh Taây Ninh vaø Bình Phöôùc. Tính ñeán bôø hoà Daàu Tieáng, soâng coù chieàu daøi 132km, dieän tích löu vöïc laø 2.700km2.  Soâng Ñoàng Nai Baét nguoàn töø daõy nuùi Laâm Vieân, Bi Ñuùp treân cao nguyeân Lang Biang, soâng Ñoàng Nai chaûy qua caùc tænh Laâm Ñoàng, Ñoàng Nai, Bình Phöôùc, Bình Döông vaø Tp. Hoà Chí Minh, ñoaïn chaûy qua huyeän Buø Ñaêng (tænh Bình Phöôùc) heïp vaø saâu, cao trình maët ruoäng vaø möïc nöôùc soâng coù ñoä cheânh leäch lôùn vì theá khai thaùc nöôùc soâng phuïc vuï cho noâng nghieäp raát khoù khaên. Cheá ñoä doøng chaûy töï nhieân khi chöa coù hoà Trò An veà muøa kieät nöôùc coù löu löôïng trung bình laø 60m3/s, löu löôïng muøa luõ laø 2.000m3 /s.  Soâng Beù Soâng Beù chaûy giöõa tænh Bình Phöôùc theo höôùng Baéc – Nam, laø moät nhaùnh lôùn cuûa soâng Ñoàng Nai. Baét nguoàn töø cao nguyeân Ñaéc Laék vôùi ñoä cao töø 600 – 800m chaûy qua caùc huyeän Phöôùc Long, Loäc Ninh, Ñoàng Phuù, Bình Long, (tænh Bình Phöôùc), huyeän Taân Uyeân (tænh Bình Döông) roài ñoå ra Soâng Ñoàng Nai phía döôùi chaân ñaäp Trò An. Hieän taïi huyeän Phöôùc Long, tænh Bình Phöôùc ñöôïc ngaên ñeå hình thaønh hoà thuûy ñieän Thaùc Mô, hoà MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 20 Thaùc Mô coù dung tích 1,4 tyû m3, löu löôïng trung bình ñöôïc ñieàu tieát bôûi hoà laø 60m3/s. Hieän ñang hình thaønh hoà Caàn Ñôn. Trong töông lai laø hoà Phöôùc Hoøa. Ngoaøi caùc soâng treân, nguoàn nöôùc maët treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc coøn coù nhöõng baøu truõng töï nhieân vaø caùc hoà chöùa lôùn söû duïng trong noâng nghieäp vaø thuûy ñieän. Hieän coù taát caû 19 hoà vôùi toång dieän tích caùc hoà laø 11.408,2 ha. Huyeän Phöôùc Long coù soá löôïng hoà chöùa nhieàu nhaát (10 hoà), dieän tích maët nöôùc laø 10.764ha bao goàm caû hoà thuûy ñieän Thaùc Mô lôùn nhaát tænh (10.600ha) BaûngIV.1 - Caùc hoà thuûy lôïi, thuûy ñieän trong tænh Stt Ñòa ñieåm Theå tích (106m3) Dieän tích (ha) Ñoä saâu (m) Huyeän Ñoàng Phuù 1 Hoà Suoái Giai 12,8 430 6 2 Hoà Suoái Cam 1,55 57 6 3 Hoà Suoái Lam 1,1 25 6 Huyeän Phöôùc Long 4 Hoà Noâng Tröôøng 4 0,84 19,5 6 5 Hoà Noâng Tröôøng 6 0,67 15,6 5 6 Hoà Noâng Tröôøng 7 7,5 46 8,5 7 Hoà Noâng Tröôøng 8 0,65 18 9 8 Hoà Noâng Tröôøng 9 0,76 20,6 5,5 9 Hoà Noâng Tröôøng 10 0,47 10,8 4,5 10 Ñaäp Dakton 0,43 12 6,5 11 Hoà NT2 Ñ8 0,15 3,5 3 12 Hoà NT2 Ñ7 0,65 18 4,5 13 Hoà Thaùc Mô 1239 10.600 20 Huyeän Bình Long 14 Ñaäp Suoái Ong 0,336 11,6 4 15 Ñaäp Soùc Xieâm 1 22 6 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 21 16 Hoà An Khöông 1 42 6 Huyeän Loäc Ninh 17 Hoà Takte 0,7 23 6 Huyeän Buø Ñaêng 18 Hoà Bramaêng 0,7 24 6 19 Ñaäp Buø Moân 0,2 9,6 3 IV.2.. CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC MAËT TAÏI SOÁ ÑIEÅM CUÛA SOÂNG BEÙ VAØ SUOÁI, HOÀ TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH IV.2 .1 Vò trí thu maãu nöôùc maët nhö sau: Kyù hieäu maãu Vò trí thu maãu 1 - Hoà chöùa nöôùc Suoái Cam, thò xaõ Ñoàng Xoaøi 2 - Caàu Nha Bích, soâng Beù 3 - Loøng chöùa ñaäp Thaùc Mô, xaõ Ñöùc Lieãu, huyeän Buø Ñaêng 5 - Suoái Raïc, thoân Taân Hoøa, xaõ Buø Nho, huyeän Phöôùc Long 6 - Caàu An Giang (Soâng Rin), thoân 1, xaõ Long Bình, Phöôùc Long 7 - Ñaäp traøn Thaùc Mô 8 - Caàu Thaùc Meï (phía döôùi cuûa cöûa ñaäp traøn Thaùc Mô) 9 - Soâng Beù, xaõ Thanh Hoøa, huyeän Loäc Ninh 10 - Caàu Caàn Leâ (Quoác loä 13) 11 - Caàu Beán Ñình (Quoác loä 13) 12 - Caàu Tham Rôùt 13 - Hoà suoái Giai 14 - Suoái Caàu 2 15 - Suoái Caàu 38 16 - Hoà khu vöïc thò traán Phöôùc Bình 17 - Hoà caàu Traéng Loäc Ninh MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 22 Baûng IV.2 - Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc maët Chæ tieâu Ñôn vò 1 2 3 5 6 7 pH 6.7 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 SS mg/L 5 7 5 8 7 5 Ñoä ñuïc NTU 12 14 13 15 17 18 NO2-N mg/L 0 0 0 0.01 0.01 0 NO3-N mg/L 0.10 0.14 0.10 0.14 0.20 0.10 Toång N mg/L 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 Toång P mg/L 0.06 0.11 0.06 0.06 0.06 0.05 PO4-P mg/L 0.04 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 BOD5 mg/L 4 4 5 4 5 5 COD mg/L 10 11 10 8 10 10 Cl- mg/L 14 7 14 7 7 7 Toång Fe mg/L 0.09 0.21 0.15 0.26 0.65 0.14 Cu mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Zn mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 As µg/L 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 Al mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Phenol mg/L 0 0 0 0 0 0 Chæ tieâu Ñôn vò 8 9 10 11 12 13 pH 6.3 6.5 6.4 6.3 6.1 6.0 SS mg/L 9 8 7 6 9 10 Ñoä ñuïc NTU 21 20 14 12 15 17 NO2-N mg/L 0 0 0.01 0.02 0 0 NO3-N mg/L 0.10 0.10 0.07 0.10 0.07 0.07 Toång N mg/L 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 Toång P mg/L 0.06 0.06 0.10 0.10 0.06 0.06 PO4-P mg/L 0.04 0.04 0.07 0.07 0.05 0.04 BOD5 mg/L 4 4 5 6 5 4 COD mg/L 8 10 10 13 11 8 Cl- mg/L 28 14 14 7 14 14 Toång Fe mg/L 0.14 0.27 0.93 0.68 0.44 0.14 Cu mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Zn mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 As µg/L 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 Al mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Phenol mg/L 0 0 0 0 0 0 MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 23 Chæ tieâu Ñôn vò 14 15 16 17 pH 6.3 6.5 6.4 6.3 SS mg/L 9 8 7 6 Ñoä ñuïc NTU 21 20 14 12 NO2-N mg/L 0 0 0.01 0.02 NO3-N mg/L 0.10 0.10 0.07 0.10 Toång N mg/L 0.3 0.3 0.4 0.2 Toång P mg/L 0.06 0.06 0.10 0.10 PO4-P mg/L 0.04 0.04 0.07 0.07 BOD5 mg/L 4 4 5 6 COD mg/L 8 10 10 13 Cl- mg/L 28 14 14 7 Toång Fe mg/L 0.14 0.27 0.93 0.68 Cu mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Zn mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 As µg/L 0.2 0.3 0.2 0.3 Al mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Phenol mg/L 0 0 0 0 IV.2.2 Ñaùnh giaù keát quaû chaát löôïng nöôùc • Chaát löôïng nöôùc soâng Beù - pH treân soâng Beù ít bieán ñoåi, giaù trò pH ño ñöôïc khoaûng 6,5 ñaït Tieâu chuaån TCVN 5942-1995 (qui ñònh cho nguoàn loaïi A laø töø 6,0-8,5). - Haøm löôïng chaát raén lô löûng nöôùc soâng thaáp, SS ño ñöôïc khoaûng 7-8 mg/L, chöùng toû doøng soâng naøy raát trong, haøm löôïng phuø sa ít. Do keát quaû naøy ño vaøo cuoái giai ñoaïn muøa khoâ. - Noàng ñoä caùc chaát dinh döôõng NO3-, toång phospho, toång nitô treân soâng Beù noùi chung ôû möùc thaáp. Taïi caùc ñieåm quan traéc noàng ñoä NO3- khoaûng 0,10 - 0,14 mg/L, noàng ñoä naøy thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh laø 10 mg/L) - Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm BOD thaáp, chæ hôi cao hôn so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh laø <4mg/L) - Noàng ñoä COD ño ñöôïc töø 10-11 mg/L, ñaõ vöôït Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh laø <10mg/L), tuy nhieân möùc ñoä khoâng lôùn. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 24 - Noàng ñoä 1 soá kim loaïi naëng trong nöôùc coøn ôû möùc thaáp (Cu < 0,01 mg/L, Zn < 0,01 mg/L, Al<0,01mg/L, As = 0,3µg/L), thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån cho pheùp (TCVN 5942-1995 qui ñònh cho nguoàn loaïi A). - Khoâng phaùt hieän thaáy coù haøm löôïng Phenol trong caùc maãu nöôùc ôû caùc vò trí ño. • Chaát löôïng nöôùc hoà Suoái Cam Theo quy hoaïch caáp nöôùc, hoà suoái Cam seõ laø nguoàn caáp nöôùc quan troïng cho thò xaõ Ñoàng Xoaøi, chaát löôïng nöôùc hoà Suoái Cam ñöôïc ñaùnh giaù nhö sau: - pH ño ñöôïc laø 6,5 ñaït Tieâu chuaån TCVN 5942-1995 (qui ñònh cho nguoàn loaïi A laø töø 6,0-8,5). - Chaát raén lô löûng thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995). Noàng ñoä chaát raén lô löûng ño ñöôïc laø 5mg/L - Qua keát quaû phaân tích cho thaáy noàng ñoä nitrit trong nöôùc baèng 0, chöa coù daáu hieäu bò oâ nhieãm nitrit. - Noàng ñoä NO3-, toång P, toång N coøn thaáp. Keát quaû ño ñöôïc noàng ñoä NO3- khoaûng 0,1mg/L thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh cho nguoàn loaïi A laø 10mg/L) - Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm BOD, COD ôû giôùi haïn Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh BOD<4mg/L, COD<10mg/L). Noàng ñoä BOD ño ñöôïc laø 4mg/L, COD laø 10mg/L. - Noàng ñoä 1 soá kim loaïi naëng trong nöôùc coøn ôû möùc thaáp (Cu < 0,01 mg/L, Zn < 0,01 mg/L, Al<0,01mg/L, As = 0,2µg/L), thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån cho pheùp (TCVN 5942-1995 qui ñònh cho nguoàn loaïi A). - Khoâng phaùt hieän thaáy coù Phenol trong nöôùc. Qua keát quaû phaân tích coù theå ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc Suoái Cam coøn raát toát, coù theå phuïc vuï cho nhu caáp nöôùc cho sinh hoaït. Tuy nhieân caàn phaûi quan taâm baûo veä chaát löôïng nöôùc hoà traùnh bò aûnh höôûng bôûi quaù trình ñoâ thò hoaù baét ñaàu phaùt trieån xung quanh hoà. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 25 • Chaát löôïng nöôùc Hoà Thaùc Mô Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc ôû loøng chöùa ñaäp Thaùc Mô, taïi ñaäp traøn Thaùc Mô vaø taïi caàu Thaùc Meï ñeàu cho thaáy chaát löôïng nöôùc hoà Thaùc Mô coøn raát toát. - Haøm löôïng pH ñaït giôùi haïn cho pheùp, SS thaáp hôn nhieàu laàn so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam - Trong caùc maãu nöôùc ñeàu khoâng phaùt hieän thaáy nitrit vaø phenol. - Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm nhö BOD, COD taïi loøng Thaùc Mô vaø ñaäp traøn chæ hôi vöôït so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995), noàng ñoä BOD ño ñöôïc laø 5mg/L vaø COD laø 10 mg/L. Tuy nhieân giaù trò naøy khoâng ñaùng keå. - Haøm löôïng moät soá kim loaïi naëng nhö Cu, Zn, As, Al ôû möùc thaáp so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam • Chaát löôïng nöôùc caùc soâng, suoái, hoà nhoû Keát quaû phaân tích chaát löôïng nöôùc taïi Suoái Rin vaø suoái Raïc ôû Phöôùc Long cho thaáy chaát löôïng ôû caùc soâng suoái nhoû chöa bò oâ nhieãm do caùc hoaït ñoäng phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi. Haàu heát caùc chæ tieâu phaân tích ñeàu thaáp hôn tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh cho nguoàn loaïi A), ngoaïi tröø chæ tieâu COD ño ñöôïc taïi Suoái Rin laø 10mg/L hôi vöôït so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995 quy ñònh <10mg/L). • Chaát löôïng nöôùc caùc keânh raïch chaûy qua khu daân cö Nöôùc caùc keânh raïch chaûy qua khu daân cö nhö suoái Caùi, suoái Baøu Naùt ñaõ coù daáu hieäu oâ nhieãm. Noàng ñoä nitrit ño ñöôïc taïi caàu Caàn Leâ vaø caàu Beán Ñình laø 0,01 vaø 0,02 mg/L, keát quaû cho thaáy noàng ñoä nitrit taïi caàu Beán Ñình ñaõ vöôït Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942- 1995 quy ñònh laø 0,01mg/L) Noàng ñoä caùc chaát oâ nhieãm nhö BOD, COD taïi 2 ñieåm ño ñeàu vöôït Tieâu chuaån Vieät Nam, noàng ñoä BOD töø 5-6mg/L, noàng COD töø 10-13 mg/L. Tuy nhieân möùc ñoä oâ nhieãm höõu cô chöa cao, vaãn coøn thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam quy ñònh nguoàn loaïi B. Noàng ñoä caùc thoâng soá coøn laïi vaãn coøn thaáp hôn nhieàu so vôùi Tieâu chuaån Vieät Nam (TCVN 5942-1995). MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 26 Nhìn chung chaát löôïng nöôùc maët cuûa tænh Bình Phöôùc coøn khaù toát, keát quaû phaân tích ôû haàu heát caùc soâng, suoái, hoà ñeàu ñaït Tieâu chuaån Vieät Nam nguoàn loaïi A (TCVN 5942-1995), ngoaïi tröø caùc keânh raïch chaûy qua khu vöïc daân cö, nhaø maùy ñaõ coù daáu hieäu oâ nhieãm höõu cô. Nguoàn nöôùc maët tænh Bình Phöôùc coù theå quy hoaïch phuïc vuï cho caùc nhu caàu caáp nöôùc cho sinh hoaït, noâng nghieäp, coâng nghieäp cuûa tænh. IV.3. CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC MAËT, NGAÀM TAÏI CAÙC KHU TRUNG TAÂM ÑO THÒ IV.3.1. Thöïc traïng veà tình hình xöû lyù nöôùc thaûi ñoâ thò: Thò xaõ Ñoàng Xoaøi: hieän taïi thò xaõ Ñoàng Xoaøi coù moät tuyeán möông ôû khu vöïc trung taâm laø möông thoaùt nöôùc möa vaø thoaùt nöôùc baån chung. Löu löôïng nöôùc thaûi ñöôïc tính baèng 80% löu löôïng nöôùc caáp vaø theo caùc soá lieäu sau: daân soá taïi thò xaõ (30.000 ngöôøi), tieâu chuaån caáp nöôùc (120lít/ngöôøi), heä soá caáp nöôùc (90%). Hieän taïi coù theå tính ñöôïc löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa thò xaõ Ñoàng Xoaøi laø khoaûng 2.600 m3/ngaøy.ñeâm. Thò traán Chôn Thaønh: laø thò traán thuoäc huyeän Bình Long, hieän taïi thò traán chöa coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc. Caùc nhaø daân vaø caùc khu coâng coäng hoaøn toaøn duøng nöôùc gieáng khôi vaø gieáng ñoùng coù ñoä saâu töø 6 ñeán 40 meùt, ngoaøi ra trong muøa möa ngöôøi daân coøn duøng nöôùc möa cho sinh hoaït. Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa thò traán laø khoaûng 2.500 m3/ngaøy.ñeâm. Thò traán An Loäc: laø trung taâm haønh chính cuûa huyeän Bình Long, hieän taïi thò traán chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc, heä thoáng caáp ñaõ coù nhöng vôùi qui moâ, coâng suaát nhoû chæ cung caáp ñöôïc khu vöïc nhoû taïi trung taâm thò traán. Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa thò traán laø khoaûng 2.100 m3/ngaøy.ñeâm. Thò traán Loäc Ninh: laø trung taâm haønh chính cuûa huyeän Loäc Ninh laø moät huyeän saùt bieân bieân giôùi CamPuChia cô sôû haï taàng coøn thaáp keùm, hieän taïi thò traán chöa coù heä thoáng thoaùt nöôùc, heä thoáng caáp nöôùc vôùi qui moâ, coâng suaát khoâng ñaùng keå. Löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoïat khoaûng 2.000 m3/ngaøy.ñeâm. MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 0651 879112 - FAX 0651 879113 27 Thò traán Phöôùc Bình: laø thò traán thuoäc huyeän Phöôùc Long, haï taàng cô sôû cuûa trung taâm thò traán thaáp keùm, chöa coù heä thoáng caáp, thoaùt nöôùc. Nöôùc thaûi cuûa thò traán chuû yeáu laø nöôùc thaûi sinh hoaït vaø moät phaàn raát nhoû cuûa caùc coâng trình coâng coäng, caùc cô sôû saûn xuaát nhoû, dòch vuï. Löu löôïng nöôùc thaûi cuûa thò traán khoaûng 1.800 m3/ngaøy.ñeâm. Thò traán Thaùc Mô: laø trung taâm haønh chính cuûa huyeän Phöôùc Long, cô sôû haï taàng tuy coù phaàn khaù hôn thò traán Phöôùc Bình, tuy nhieân heä thoáng thoaùt nöôùc chæ coù heä thoáng thoaùt nöôùc möa ven ñöôøng chính, heä thoáng caáp nöôùc qui moâ, coâng suaát nhoû chæ cung caáp ñöôïc moät löôïng nöôùc raát ít cho ngöôøi daân khu trung taâm haønh chính huyeän. Löu löôïng nöôùc thaûi öôùc tính khoaûng 2.000 m3/ngaøy.ñeâm. Thò traán Ñöùc Phong: laø trung taâm haønh chính cuûa huyeän Buø Ñaêng, laø moät huyeän khoù khaên cuûa tænh vì vaäy haï taàng cô sôû chöa ñöôïc xaây döïng nhieàu, coøn ngheøo naøn. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc chöa coù, löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa thò traán hieän taïi öôùc tính khoaûng 1.500 m3/ngaøy.ñeâm. Nhìn chung treân ñòa baøn tænh Bình Phöôùc taát caû caùc thò traán, thò xaõ cô sôû haï taàng ñang coøn trong tình traïng sô saøi, cuõ kyõ vaø ñaõ xuoáng caáp traàm troïng, moät soá thò traán, thò xaõ trong traïng thaùi quaù söùc taûi nhö thò xaõ Ñoàng Xoaøi, thò traán An loäc do toác ñoä phaùt trieån cô sôû haï taàng khoâng ñaùp öùng ñöôïc toác ñoä gia taêng daân soá. Heä thoáng caáp thoaùt nöôùc taïm bôï, haàu nhö khoâng coù. Chính nhöõng thöïc traïng ñoù vaán ñeà veà raùc vaø nöôùc thaûi laø moät khoù khaên lôùn trong vieäc xöû lyù moâi tröôøng cho caùc thò traán, thò xaõ, taát caû caùc thò traán, thò xaõ ñeàu khoâng coù heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi chung. Vôùi löu löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït töông ñoái lôùn cuûa caùc thò traán, thò xaõ ñeàu ñöôïc ngaám tröïc tieáp xuoáng ñaát hoaëc chaûy vaøo caùc suoái nhoû quanh khu vöïc seõ gaây oâ nhieãm nghieâm troïng nguoàn nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm trong thôøi gian khoâng xa. Ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng nguoàn nöôùc coù nguy cô bò nhieãm baån do hoaït ñoäng cuûa caùc trung taâm thò traán, thò xaõ gaây ra, Sôû ñaõ tieán haønh laáy maãu phaân tích nöôùc maët vaø nöôùc ngaàm ôû moät ñieåm taïi caùc trung taâm thò traán, thò xaõ nhö sau: MT X. VN Baùo Caùo Hieän Traïng Moâi Tröôøng Tænh Bình Phöôùc Naêm 2001 SÔÛ KHOA HOÏC COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG TÆNH BÌNH PHÖÔÙC TEL 065 879112 - FAX 0651 879113 26 Baûng IV.3-Keát quaû phaân tích maãu nöôùc ngaàm taïi caùc trung taâm thò xaõ, thò traán Nguoàn soá lieäu: CENTEMA 17 -18/5/2001. STT Vò trí laáy maãu KEÁT QUAÛ pH Ñoä cöùng Cl- Mg/l F- mg/l N-NOØ2 Mg/l N-NO3 mg/l N-NH3 mg/l SO42- Mg/l Fe toång 01 Ñoàng Xoaøi 5,5 210 1 0,16 Veát Veát Veát 4 1,29 02 An Loäc 5,7 3820 1395 0,51 Veát Veát 4 7 0,38 03 Chôn Thaønh 6,0 140 2 0,10 Veát Veát Veát 4 0,4 04 Buø Ñaêng 4,2 5 2 0,00 Veát Veát 0,4 4 1,65 05 Ñoàng Phuù 6,1 90 1 0,07 Veát Veát Veát 6 0,20 06 Phöôùc Long 5,1 10 3 0,20 Veát 0,7 Veát 3 1,47 07 Loäc Ninh 5,6 52 3 0,17 Veát 0,2 Veát 3 1,20 TCVN 5944-1995 6,5- 8,5 300- 500 200- 600 1 - 45 - 1-5 1-5 BaûngIV.4- Keát quaû phaân tích maãu nöôùc maët taïi caùc trung taâm thò xaõ, thò traán Nguoàn soá lieäu: CENTEMA 17 -18/5/2000 STT Vò trí laáy maãu KEÁT QUAÛ pH 0C TDS mg/l DO COD mg/l Ñoä ñuïc Ñoä cöùng NH3 mg/l SO42- mg/l Coliform 01 Ñoàng Xoaøi 4,7 24,5 117 3,7 20 31 42 0,10 9 75 x102 02 Chôn Thaønh 6,3 25,7 13 2,9 11 12 Veát 0,23 7 80x102 03 An Loäc 7,1 24,8 71 5,1 10 52 28 0,36 8 230x102 04 Loäc Ninh 6,5 26,4 76 0,6 32 25 28 0,6

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Phước năm 2001.pdf
Luận văn liên quan