Đề tài Hộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoa Xã Hội Học đã giúp đỡ em trong đợt thực tập này , đặc biệt là thầy Hoàng Hinh, người đã chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình viết báo cáo . Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ UBND xã Tràng Đà , cũng như các bác, các cô , các chú ở xã Tràng đà đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập thực tế ở địa phương . Em cũng xin chân thành cảm ơn thầy giáo chủ nhiệm TS.Phạm Văn Quyết và tập thể lớp K44 Xã Hội Học đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập . Do còn nhiều hạn chế về mặt thời gian cũng như kiến thức nên trong khuôn khổ báo cáo còn có nhiều sai sót , em rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các thầy cô , các bạn và những người quan tâm .Em xin chân thành cảm ơn ! Phần I: Những vấn đề lý luận chung I.Tính cấp thiết của đề tài : Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường . Dưới sự quản lý của Đảng và Nhà nước , cùng với sự tiếp cận ngày càng nhiều các th ành tựu khoa học trên thế giới đã tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ về các mặt kinh tế, văn hoá ,xã hội . Đại hội Đảng lần thứ VII đã xác định phương hướng đổi mới , phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nông nghiệp nói riêng theo hướng công nghiệp - hoá hiện đại hóa . Mà phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp- hoá hiện đại hoá thực chất là việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật , công nghệ , các cách thức làm mới để phát triển sản xuất nông nghịêp , nâng cao năng súât cây trồng,vật nuôi. Trong đó việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được coi là một trong những yếu tố quyết định , đảm bảo sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn . Làm thế nào để đưa những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp? ; các hộ gia đình nông nghiệp đã ứng dụng như thế nào trong trồng trọt và chăn nuôi để có hiệu quả cao ? Đó là vấn đề hiện nay được nhiều người quan tâm . Thực tế cho thấy , ở nông thôn nước ta hiện nay nhiều hộ gia đình nông nghiệp đã tiếp thu và vận dụng những thành tựu , tiến bộ của khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất , đặc biệt là họ đã biết cách sử dụng các loại giống mới, các cách làm mới trong trồng trọt và chăn nuôi , đem lại hiệu quả kinh tế cao , do vậy đời sống của người dân cũng phần nào được cải thiện . Xuất phát từ vấn đề trên, em lựa chọn đề tài “Hộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp” để hoàn thiện cho báo cáo thực tập của mình .

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2138 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi c¶m ¬n Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa X· Héi Häc ®· gióp ®ì em trong ®ît thùc tËp nµy , ®Æc biÖt lµ thÇy Hoµng Hinh, ng­êi ®· chØ b¶o em tËn t×nh trong suèt qu¸ tr×nh viÕt b¸o c¸o . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c c¸n bé UBND x· Trµng §µ , còng nh­ c¸c b¸c, c¸c c« , c¸c chó ë x· Trµng ®µ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong suèt qu¸ tr×nh thùc tËp thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng . Em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o chñ nhiÖm TS.Ph¹m V¨n QuyÕt vµ tËp thÓ líp K44 X· Héi Häc ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp . Do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng nh­ kiÕn thøc nªn trong khu«n khæ b¸o c¸o cßn cã nhiÒu sai sãt , em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« , c¸c b¹n vµ nh÷ng ng­êi quan t©m .Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung I.TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi : NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr­êng . D­íi sù qu¶n lý cña §¶ng vµ Nhµ n­íc , cïng víi sù tiÕp cËn ngµy cµng nhiÒu c¸c th µnh tùu khoa häc trªn thÕ giíi ®· t¹o nªn nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¸c mÆt kinh tÕ, v¨n ho¸ ,x· héi . §¹i héi §¶ng lÇn thø VII ®· x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng ®æi míi , ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi nãi chung vµ n«ng nghiÖp nãi riªng theo h­íng c«ng nghiÖp - ho¸ hiÖn ®¹i hãa . Mµ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h­íng c«ng nghiÖp- ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ thùc chÊt lµ viÖc ¸p dông ®ång bé c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt , c«ng nghÖ , c¸c c¸ch thøc lµm míi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghÞªp , n©ng cao n¨ng só©t c©y trång,vËt nu«i. Trong ®ã viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®­îc coi lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh , ®¶m b¶o sù thµnh c«ng cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n . Lµm thÕ nµo ®Ó ®­a nh÷ng tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp? ; c¸c hé gia ®×nh n«ng nghiÖp ®· øng dông nh­ thÕ nµo trong trång trät vµ ch¨n nu«i ®Ó cã hiÖu qu¶ cao ? ..§ã lµ vÊn ®Ò hiÖn nay ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m . Thùc tÕ cho thÊy , ë n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay nhiÒu hé gia ®×nh n«ng nghiÖp ®· tiÕp thu vµ vËn dông nh÷ng thµnh tùu , tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt , ®Æc biÖt lµ hä ®· biÕt c¸ch sö dông c¸c lo¹i gièng míi, c¸c c¸ch lµm míi trong trång trät vµ ch¨n nu«i , ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao , do vËy ®êi sèng cña ng­êi d©n còng phÇn nµo ®­îc c¶i thiÖn . XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, em lùa chän ®Ò tµi “Hé gia ®×nh ®èi víi viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp” ®Ó hoµn thiÖn cho b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh . 2. Tæng quan vÊn ®Ò nghiªn cøu : ViÖt Nam lµ mét n­íc n«ng nghiÖp víi gÇn 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n. Tr­íc khi ra ®êi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ míi (ch­a diÔn ra §¹i héi §¶ng lÇn thø VII), nÒn kinh tÕ n«ng th«n cã tíi 74% d©n sè lµm n«ng nghiÖp vµ thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm tíi 35% tæng sè GDP th× vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n lµ rÊt cÇn thiÕt . Sù chuyÓn h­íng chØ ®¹o kÞp thêi cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· l«i cuèn sù tham gia cña c¸c c¸n bé khoa häc , c¸c nhµ qu¶n lý trong viÖc nghiªn cøu, ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch , ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p phï hîp vµ rót kinh nghiÖm thùc tiÏn nh»m x©y dùng mét n«ng th«n ViÖt Nam ph¸t triÓn theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa . Nh÷ng n¨m qua ®· cã mét sè c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy , mçi c«ng tr×nh nghiªn cøu l¹i ®Ò cËp gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò cô thÓ cña n«ng nghiÖp n«ng th«n nh­ : Thùc tr¹ng nghÌo ®ãi ;chuyÓn giao c«ng nghÖ ; ®Êt ®ai …Ngoµi ra cßn cã c¸c ch­¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo , ch­¬ng tr×nh hç trî kinh tÕ n«ng nghiÖp Trong cuèn “Xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña ViÖt Nam” do UNDP nghiªn cøu cã ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ng­êi nghÌo , “VÊn ®Ò nghÌo khæ ë ViÖt Nam” , “VÊn ®Ò xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë n«ng th«n n­íc ta hiÖn nay”(NXB ChÝnh trÞ Quèc gia ), “Kinh tÕ x· héi n«ng th«n ViÖt Nam hiÖn nay” (NXb T­ t­áng - V¨n ho¸ ) ; råi c¸c ho¹t ®éng thùc tÕ nh­ Héi th¶o khoa häc “NghÞ quyÕt TW4 -kho¸ 8 vÒ vÊn dÒ n«ng nghiÖp n«ng th«n”…C¸c cuèn s¸ch trªn ®· ®Ò cËp ®Õn thùc tr¹ng x· héi kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n, ®Æc biÖt nhÊn m¹nh tÇm quan träng cña viÖc chuyÓn giao khoa häc kü thuËt cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . Trong ®Ò tµi nµy , em kÕt hîp nghiªn cøu c¸c khÝa c¹nh x· héi vµ kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®Ó lµm râ viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c hé gia ®×nh lµm n«ng nghiÖp trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n hiÖn nay. PhÇn gi¶i ph¸p vµ khuyÕn nghÞ ®­îc ®­a ra trªn c¬ së thùc tÕ , hy väng ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn cho c¸c cÊp , c¸c ngµnh quan t©m ®Ó cã quyÕt s¸ch phï hîp , nh»m t¹o cho ng­êi d©n n«ng th«n mét h­íng ph¸t triÓn bÒn v÷ng , l©u dµi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n . 2.1.§Æc ®iÓm ®Þa bµn nghiªn cøu : Trµng §µ lµ mét x· n»m ë ven ngo¹i phÝa b¾c thÞ x· Tuyªn Quang , tØnh Tuyªn Quang. Ch¹y däc gi÷a x· lµ ®­êng tØnh lé nèi thÞ x· Tuyªn Quang víi c¸c x· phÝa b¾c huyÖn Yªn S¬n , tØnh Tuyªn Quang (®i T©n Long , Xu©n V©n , KiÕn thiÕt )lµ con ®­êng huyÕt m¹ch ch¹y qua trung t©m hµnh chÝnh , th«ng tin , dÞch vô cña x· . X· Trµng §µ lµ mét x· n«ng th«n ngo¹i thÞ x· Tuyªn Quang cã lîi thÕ lín vÒ vÞ trÝ dÞa lý vµ giao th«ng . Cã tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 1342 ha ,trong ®ã , ®Êt n«ng nghiÖp lµ 257,99 ha . Gåm :§Êt ruéng lµ 90 ha , ®Êt v­ên t¹p lµ 92ha , ®Êt l©m nghiÖp cã rõng 639ha , ®Êt suèi nói ®¸ lµ 257,48ha , ®Êt ë 43,43ha. MËt ®é d©n c­ x· lµ 362 ng­êi /km2 víi tæng sè d©n cã 4672 ng­êi gåm 1193 hé .Trong ®ã , sè lao ®éng n«ng nghiÖp chiÕm 36%. B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp lµ 531m2 1khÈu ;®Êt ruéng lóa:350m2 /khÈu n«ng nghiÖp ;®Êt v­ên t¹p :250m2 /khÈu n«ng nghiÖp ; ®Êt l©m nghiÖp :660m2 /khÈu n«ng nghiÖp . Nh­ vËy cã thÓ thÊy ®Ê ®ai n«ng nghiÖp ë Trµng§µ kh«ng nhiÒu , mçi nh©n khÈu n«ng nghiÖp chØ cã trªn d­íi 2,2sµo , ®Êt ruéng chØ cã 1,2 sµo . Mét sè lo¹i ®Êt kh¸c nh­ ®Êt v­ên t¹p , ®Êt ®åi rõng , ®Êt ®· trång rõng th× kh«ng cã hiÖu qu¶ l¾m . X· cã c¸c d©n téc kh¸c nhau nh­ : d©n téc Kinh chiÕm 955, d©n téc Tµy , Nïng , Cao Lan chiÕm 4,7%, d©n téc Hoa chiÕm 0,3%. Tû lÖ lao ®éng n«ng nghiÖp cã 36% nh­ng chñ yÕu lao ®éng n«ng nghiÖp ®¬n thuÇn . Tr×nh ®é lao ®éng kh«ng ®ång ®Òu , lao ®éng cã tay nghÒ, kü thuËt ch­a nhiÒu, h¹n chÕ cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ . Trong nhiÒu n¨m qua , Trµng §µ ch­a nhËn thøc ®Çy ®ñ còng nh­ ch­a cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c ph¸t triÓn . Kinh tÕ Trµng §µ vÉn chñ yÕu do ngµnh n«ng l©m nghiÖp ®¶m nhiÖm . Do viÖc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ trong x· diÔn ra cßn chËm , trong ®ã ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶ cao do ®Þa h×nh ®Êt ®ai kh«ng thuËn lîi , lò lôt kÐo dµi , ph©n bãn, thuû lîi , c¸c ph­¬ng tiÖn phôc vô cho s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ . V× thÕ mµ x· cßn nhiÒu vÊn ®Ò tr¾c trë , nan gi¶i cÇn gi¶i quyÕt vµ gióp ®ì. 3. Môc tiªu nghiªn cøu: T×m hiÓu thùc tr¹ng viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ trong c¸c kh©u cña trång trät vµ ch¨n nu«i. §¸nh gi¸ c¸ch thøc lµm , kü n¨ng cña hé gia ®×nh trong viÖc øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp . T×m hiÓu nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi cña c¸c hé gia ®×nh khi lµm theo h­íng dÉn míi hoÆc theo kinh nghiÖm cò . T×m gi¶i ph¸p vµ nªu nh÷ng khuyÕn nghÞ cho viÖc ®­a khoa häc c«ng nghÖ vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 4.§èi t­îng -kh¸ch thÓ -ph¹m vi nghiªn cøu -mÉu nghiªn cøu: 4.1. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu : C¸c hé gia ®×nh lµm n«ng nghiÖp ë x· Trµng §µ , Tuyªn Quang 4.2.®èi t­îng nghiªn cøu : Hé gia ®×nh víi viÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 4.3.Ph¹m vi nghiªn cøu: Qua kh¶o s¸t c¸c hé gia ®×nh n«ng th«n t¹i x· Trµng §µ, tØnh Tuyªn Quang (Ph¹m vi kh«ng gian kh¶o s¸t ) Kh¶o s¸t t¹i thêi ®iÓm th¸ng 9-2002 (ph¹m vi thêi gian kh¶o s¸t ) 4.4.MÉu nghiªn cøu : C¬ cÊu mÉu nghiªn cøu gåm 306 mÉu ngÉu nhiªn ph©n bè ®Òu cho 17xãm trªn ®Þa bµn x· Trµng §µ. 5.Gi¶ thuyÕt nghiªn cøu : Ng­êi d©n x· Trµng §µ sö dông gièng míi , lµm theo c¸c h­íng dÉn míi , sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc trong c¸c kh©u cña trång trät vµ ch¨n nu«i . ViÖc ¸p dông khoa häc c«ng nghÖ cña ng­êi d©n phô thuéc vµo tr×nh ®é häc vÊn . C¸c tæ chøc x· héi ch­a thËt sù quan t©m ®Õn viÖc ®­a nh÷ng c¸ch thøc lµm míi vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Õn víi ng­êi d©n . 6.Ph­¬ng ph¸p luËn vµ ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : 6.1.Ph­¬ng ph¸p luËn : Dùa trªn ph­¬ng ph¸p luËn cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö . VËn dông lý thuyÕt hÖ thèng chøc n¨ng cña Parson: Parson cho r»ng hµnh ®éng x· héi lµ hµnh vi bao gåm c¸c thµnh phÇn nhËn thøc , thµnh phÇn ®éng c¬ vµ thµnh phÇn ®¸nh gi¸ . C¸c thµnh phÇn ®ã ®­îc s¾p xÕp l¹i víi nhau theo mét trËt tù , cÊu tróc æn ®Þnh. Parson sö dông kh¸i niÖm hÖ thèng hµnh ®éng®Ó ph©n tÝch mèi quan hÑ gi÷a hÖ thèng c¸ nh©n vµ hÖ thèng x· héi .HÖ thèng hµnh ®éng cÊu tróc tõ c¸c tiÓu hÖ thèng nh©n c¸ch , tiÓu hÖ thèng x· héi vµ tiÓu hÖ thèng v¨n ho¸. Quan niÖm hÖ thèng hµnh ®éng vÒ sau ®­îc Parson vµ c¸c ®ång nghiÖp ph¸t triÓn thµnh quan niÖm hÖ thèng x· héi . HÖ thèng x· héi ®­îc cÊu thµnh tõ 4 lo¹i nhu cÇu chøc n¨ng c¬ b¶n cña hÖ thèng x· héi sau ®©y : +.ThÝch øng (A) víi m«i tr­êng tù nhiªn - vËt lý xung qu¹nh . +.H­íng ®Ých (G) huy ®éng c¸c nguån lùc nh»m vµo c¸c môc ®Ých ®· x¸c ®Þnh +.Liªn kÕt (I) phèi hîp c¸c ho¹t ®éng , ®iÒu hoµ vµ gi¶i quyÕt nh÷ng kh¸c biÖt, m©u thuÉn . +Duy tr× khu«n mÉu lÆn (L) t¹o ra sù æn ®Þnh , trËt tù . C¸c tiÓu hÖ thèng cã mèi quan hÖ víi nhau theo nguyªn lý chøc n¨ng ®Ó t¹o thµnh mét chØnh thÓ toµn vÑn. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña hé gia ®×nh n«ng nghiÖp lµ mét hÖ thèng , trong ®ã c¸c nguån lùc (nh­ ®Êt ®ai , gièng míi , c«ng cô s¶n xuÊt ..)lµ c¸c tiÓu hÖ thèng cã quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c ngµnh trång trät vµ ch¨n nu«i (lµ mét bé phËn cña hÖ thèng kinh tÕ ), gi÷ mét vÞ trÝ kh¸c nhau , vµ thùc hiÖn nh÷ng vai trß nhÊt ®Þnh . 6.2. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu : Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn b»ng b¶ng hái : 306 hé gia ®×nh lµm n«ng nghiÖp ë x· Trµng §µ. Ph­¬ng ph¸p quan s¸t : bao qu¸t hé gia ®×nh , quan s¸t c¸c vËt dông , lèi sèng , c¸ch lµm ¨n cña hä Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn s©u: tiÕn hµnh 5 pháng vÊn s©u ®èi víi c¸c hé gia ®×nh ë x· Trµng §µ. Ph­¬ng ph¸p pháng vÊn nhãm tËp trung : t¹i nhµ v¨n ho¸ xãm 7b cña x· Trµng §µ. 7.Khung lý thuyÕt : §iÒu kiÖn kinh tÕ-x· héi Kinh tÕ hé Qu¸ tr×nh CNH n«ng nghiÖp n«ng th«n C¸ch thøc lµm theo kinh nghiÖm Ng­êi n«ng d©n Sù hiÓu biÕt vÒ khoa häc c«ng nghÖ ¸p dông khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp Nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tiÕp cËn khoa häc c«ng nghÖ N¨ng suÊt vµ sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé gia ®×nh 8.c¸c kh¸i niÖm c«ng cô : 8.1.Kh¸i niÖm “C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp” : “C«ng nghiÖp ho¸ n«ng nghiÖp” lµ qu¸ tr×nh chuûªn biÕn tõ nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt nhá , l¹c hËu , ph©n t¸n sang nÒn n«ng nghiÖp s¶n xuÊt lín víi tr×nh ®é chuyªn canh vµ th©m canh cao , tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh víi tr×nh ®é trang bÞ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn , ¸p dông réng r·i thuû lîi ho¸ , c¬ khÝ ho¸ , ho¸ häc ho¸ , ®iÖn khÝ ho¸ , sinh häc ho¸ cao h¬n vµ b­íc ®Çu ¸p dông c¶ tù ®éng ho¸ , tin häc ho¸”.(PGS.TS Chu Huy Quý ; PGS. TS Nguyªn KÕ TuÊn (®ång chñ biªn ): “Con ®­êng c«ng nghiÖp ho¸ , hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n”, NXB chÝnh trÞ quèc gia, Hµ Néi , 2001 , trang 26) 8.2.Kh¸i niÖm “Hé gia ®×nh”: _Hé gia ®×nh lµ kh¸i niÖm chØ mét h×nh thøc tån t¹i cña mét nhãm x· héi lÊy gia ®×nh lµm nÒn t¶ng , lµ mét tæ chøc kinh tÕ , mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh ®Þa lý . Nãi c¸ch kh¸c , hé gia ®×nh bao gåm nh÷ng ng­êi cã quan hÖ h«n nh©n hay ruét thÞt hoÆc nu«i d­ìng , cã quü thu - chi chung . _Cã 3 lo¹i hé gia ®×nh ë n«ng th«n theo tiªu chÝ nghÒ nghiÖp . +Hé gia ®×nh n«ng d©n : Lµ nh÷ng hé ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu tõ n«ng nghiÖp , cã thÓ kÕt hîp ch¨n nu«i vµ lµm v­ên quy m« nhá . +Hé gia ®×nh kh«ng ph¶i n«ng d©n : Lµ c¸c hé mµ kinh tÕ dùa vµo c¸c lo¹i h×nh nghÒ nghiÖp kh¸c nhau nh­ : dÞch vô , bu«n b¸n , thñ c«ng , c¸n bé c«ng chøc .. +Hé gia ®×nh phi n«ng nghiÖp : Lµ nh÷ng hé gia ®×nh cã mét nguån thu tõ n«ng nghiÖp vµ mét nguån thu kh¸c kh«ng tõ n«ng nghiÖp ( lµ mét kiÓu gia ®×nh hçn hîp ). 8.3.Kh¸i niÖm “Khoa häc - c«ng nghÖ”: Khoa häc lµ lÜnh vùc nghiªn cøu nh»m môc ®Ých s¶n xuÊt ra tri thøc míi vÒ tù nhiªn ,x· héi vµ t­ duy , bao gåm tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè cña sù s¶n xuÊt nµy . C«ng nghÖ lµ tæ hîp gåm nhiÒu c«ng ®o¹n cña qua tr×nh biÕn ®æi tri thøc khoa häc thµnh s¶n phÈm vµ dÞch vô .( GS .TS Vò §×nh Cù) C«ng nghÖ lµ qu¸ tr×nh vËn dông c¸c kiÕn thøc khoa häc vµ kü thuËt ®Ó t¹o ra hoÆc c¶i tiÕn mét s¶n phÈm hoµn chØnh . Khoa häc c«ng nghÖ bao gåm : + Gièng: lµ danh tõ ph©n lo¹i sinh vËt chØ nh÷ng nhãm sinh vËt thuéc cïng mét hä vµ gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau. +Kü thuËt: lµ tæng thÓ nãi chung c¸c ph­¬ng tiÖn vµ t­ liÖu ho¹t ®éng cña con ng­êi ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ phôc vô c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt cña x· héi . 9.ý nghÜa khoa häc vµ ý nghÜa thùc tiÔn : KÕt qu¶ nghiªn cøu gãp phÇn lµm râ vÊn ®Ò c¬ së khoa häc cho viÖc chuyÓn giao khoa häc c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt ë n«ng th«n hiÖn nay . KÕt qu¶ nghiªn cøu cßn ®­îc sö dông vµo c«ng t¸c qu¶n lý ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch ®Çu t­ cña Nhµ n­íc vµ ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®­a khoa häc c«ng nghÖ vµo n«ng th«n sao cho cã hiÖu qu¶ cao trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nhÊt lµ trong c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHộ gia đình đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp.DOC
Luận văn liên quan