Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội

Lời nói đầu Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam đãcó những bước tiến mạnh mẽ, để có được sự phát triển này chúng ta đã và đang phải trải qua cuộc cách mạng kinh tế. Đó là việc chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên tầm vĩ mô của sự nghiệp đổi mới, tư duy kinh tế bắt đầu bằng việc sửa đổi bổ sung và ban hành hệ thống luật, các chính sách, văn bản mới cho phù hợp với thực trạng của nền kinh tế. Các doanh nghiệp cũng dần dần đưa và áp dụng các chế độ mới thực hiện trong doanh nghiệp của mình. Một trong những bí quyết dẫn đến sự thành công của các doanh nghiệp kinh doanh đó là vận dụng nguyên tắc tự hạch toán kinh tế, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của mình. Bởi vậy mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra cho mình hướng đi và các giải pháp đúng đắn để có thể tồn tại, phát triển và giành thắng lợi trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt này. Mục tiêu hàng đầu và cũng là điều kiện tồn tại của mọi hoạt động kinh doanh là sinh lợi. Để thực hiện mục tiêu trên đây các doanh nghiệp cần phải giải quyết hàng loạt các vấn đề về kinh tế, kỹ thuật, quản lý sản xuất. Trong quá trình tái sản xuất xã hội, trao đổi và tiêu dùng có tác động mạnh mẽ, kích thích sự phát triển của sản xuất kinh doanh. Vấn đề tiêu thụ những hàng hóa, dịch vụ đã sản xuất ra có ý nghĩa sống còn của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, cùng với sự phát triển của sản xuất và thị trường, càng ngày doanh nghiệp càng quan tâm đến các phương pháp thúc đẩy tiêu thụ. Làm thế nào để bán được hàng hóa, dịch vụ đã sản xuất ra để có được doanh thu bù đắp các chi phí đã bỏ ra và có lãi, thậm chí lãi càng nhiều càng tốt. Để có được điều này đòi hỏi công tác tổ chức quản trị ở các doanh nghiệp phải được thực hiện tốt, cải tiến một cách hợp lý, khoa học nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng, đó là công cụ có hiệu lực để điều hành và quản lý các hoạt động tính toán kinh tế, kiểm tra, quản lý tài sản, tiền vốn của doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính chủ động trong sản xuất kinh doanh và tự chủ về tài chính ở các doanh nghiệp, là công cụ để hạch toán kinh doanh, đặc biệt là công tác kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Với nhận thức trên, sau khi được trang bị kiến thức lý luận ở nhà trường, kiến thức thực tế trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội đồng thời để đi sâu tìm hiểu vào quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài : "Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội". Đề tài được trình bày trong chuyên đề gồm 3 phần chính : Phần thứ nhất : Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp. Phần thứ hai : Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội. Phần thứ ba : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng và nâng cao hiệu quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. kh¸i qu¸t chung vÒ cña C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Cæ phÇn ®¹i lý FORD hµ néi TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi lµ C«ng ty cæ phÇn TAXI Hµ Néi ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 2011/GP-VB ngµy 15/08/1995. Cïng víi xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, C«ng ty lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp d­íi h×nh thøc gãp vèn ho¹t ®éng kinh doanh. Lµ mét doanh nghiÖp ®a thµnh phÇn kinh tÕ do ®ã c¸c chñ së h÷u cña C«ng ty bao gåm c¶ ph¸p nh©n vµ thÓ nh©n, C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt C«ng ty do Quèc héi n­íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 21/12/1990 vµ luËt söa ®æi bæ sung ®iÒu luËt C«ng ty do Quèc Héi th«ng qua t¹i kú häp thø 5 kho¸ IX ngµy 22/06/1994. C«ng ty ®· t×m ra h­íng kinh doanh riªng cña m×nh ®ång thêi chøng tá vÞ thÕ trªn thÞ tr­êng kinh doanh. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi ho¹t ®éng víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 7 tû ®ång, víi h×nh thøc kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe TAXI, C«ng ty lu«n ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®i l¹i b»ng ph­¬ng tiÖn cña ®«ng ®¶o ng­êi d©n trong thµnh phè còng nh­ nh÷ng kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn th¨m vµ lµm viÖc t¹i Hµ Néi. C«ng ty lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®­îc UBND thµnh phè Hµ Néi vµ Së giao th«ng c«ng chÝnh tuyªn d­¬ng vµ tÆng b»ng khen. Kh«ng chØ dõng l¹i ë nh­ vËy, C«ng ty ®· lu«n t×m tßi vµ ®Þnh cho m×nh nh÷ng h­íng ®i míi nh»m ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng kinh doanh. C«ng ty ®· trë thµnh ®¹i lý chÝnh thøc duy nhÊt cña C«ng ty FORD ViÖt Nam t¹i miÒn B¾c cã nhiÖm vô kinh doanh ®ång bé 3 chøc n¨ng : kinh doanh « t«, b¶o hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a vµ cung øng phô tïng chÝnh h·ng. Th¸ng 9/1997 ®­îc sù ®ång ý cña UBND thµnh phè vµ Bé Tµi chÝnh, C«ng ty cæ phÇn TAXI Hµ Néi chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi (quyÕt ®Þnh sè 3658/Q§-UB) víi thêi gian ho¹t ®éng lµ 30 n¨m vµ ®­îc phÐp ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu ®Ó n©ng sè vèn ®iÒu lÖ ho¹t ®éng lªn 25 tû ®ång. VÒ nh©n lùc, víi sù nç lùc cña Ban gi¸m ®èc cïng toµn thÓ h¬n 300 c¸n bé c«ng nh©n viªn lu«n tËn t×nh ®ãng gãp c«ng søc vµo c«ng viÖc kinh doanh ®· gãp phÇn kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr­ëng C«ng ty. VÒ ®Þa ®iÓm kinh doanh, nhê cã vÞ trÝ thuËn lîi, trô së cña C«ng ty ®­îc ®Æt t¹i sè 1 phè C¶m Héi - Lß §óc víi c¬ së vËt chÊt khang trang, t¹i ®©y cã mét trung t©m b¶o hµnh b¶o d­ìng söa ch÷a lín víi hÖ thèng nhµ x­ëng vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. Ngoµi ra 2 phßng tr­ng bµy vµ b¸n xe « t« ®­îc ®Æt t¹i 32 NguyÔn C«ng Trø vµ 22 L¸ng H¹ ®Òu lµ mét trong nh÷ng trung t©m kinh tÕ cña thñ ®«. Tõ n¨m 1998, C«ng ty ®· cã h­íng ®i míi trong kinh doanh, tõng b­íc khai th¸c lîi thÕ, tiÒm n¨ng kinh tÕ mµ ngµnh nghÒ kinh doanh høa hÑn mang l¹i nªn ®· ph¸t huy t¸c dông tèt trong s¶n xuÊt kinh doanh. HiÖn nay cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cña c¶ n­íc, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®· ®i vµo æn ®Þnh, ph¸t triÓn, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn n©ng cao. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ néi N¨m 1998 C«ng ty míi thùc sù b¾t tay vµo m« h×nh kinh doanh míi, ®ã lµ kinh doanh ®ång bé 3 chøc n¨ng : b¸n « t«, b¶o d­ìng söa ch÷a «t«, kinh doanh phô tïng « t« vµ C«ng ty tiÕp tôc kinh doanh mÆt hµng truyÒn thèng cña m×nh lµ kinh doanh vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng xe TAXI. Víi tæng sè nh©n lùc cña toµn C«ng ty lµ 320 ng­êi, trong ®ã cã 240 lao ®éng trùc tiÕp vµ 80 lao ®éng lµ nh©n viªn v¨n phßng. Do vËy, viÖc hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc ®iÒu hµnh cña C«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty ®· t¸ch bé phËn TAXI thµnh 1 xÝ nghiÖp thµnh viªn nhá, h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc C«ng ty. Bé phËn kinh doanh ®ång bé 3 chøc n¨ng do C«ng ty trùc tiÕp chØ ®¹o s¶n xuÊt. Sau ®©y lµ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. BiÓu sè 1 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty FORD Hµ Néi §¹i héi ®ång Ban kiÓm so¸t Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc II Phã Gi¸m ®èc I PhßngKÕ to¸n thèng kª Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ Gara ¤t« Phßng Kü thuËt Phßng kinh doanh phô tïng Trung t©m BDSC «t« Phßng kinh doanh «t« Thanh tra an toµn Trung t©m ®iÒu hµnh Taxi Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong c¬ cÊu qu¶n lý : a. Ban gi¸m ®èc * Gi¸m ®èc : Lµ ng­êi phô tr¸ch chung t×nh h×nh s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc do héi ®ång qu¶n trÞ tuyÓn chän, bæ nhiÖm vµ cã quyÒn b·i miÔn. Gi¸m ®èc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®¹i diÖn cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt, trong c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh gi÷a C«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n­íc. Gi¸m ®èc cã quyÒn tæ chøc qu¶n lý chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh nh­ quay vßng vèn, b¶o toµn vèn, sö dông vèn , tµi s¶n cña C«ng ty cã hiÖu qu¶. Lµ ng­êi trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, cã quyÒn bè trÝ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh nh÷ng ph­¬ng ¸n cô thÓ, tuyÓn dông, bè trÝ s¾p xÕp lao ®éng theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi luËt lao ®éng, cã quyÒn chÊm døt lao ®éng, cho th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªn theo ®óng luËt lao ®éng. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª tµi chÝnh, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m ®Ó tr×nh bµy tr­íc héi ®ång qu¶n trÞ. * Phã Gi¸m ®èc (2 ng­êi) : do gi¸m ®èc C«ng ty ®Ò nghÞ vµ héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty xÐt duyÖt bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm. Phã gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc ®¾c lùc cho Gi¸m ®èc, tham m­u cho Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc do Gi¸m ®èc giao. + Phã Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp (1) : Lµ ng­êi chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù toµn XÝ nghiÖp vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn xÝ nghiÖp TAXI. + Phã Gi¸m ®èc C«ng ty (2) : Lµ ng­êi phô tr¸ch ho¹t ®éng kinh doanh s¶n xuÊt cña bé phËn kinh doanh ®ång bé 3 chøc n¨ng . b. C¸c bé phËn chøc n¨ng C¸c bé phËn nµy ®­îc ph©n c«ng chuyªn m«n hãa c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, cã nhiÖm vô gióp Ban Gi¸m ®èc ®Ò ra quyÕt ®Þnh theo dâi, h­íng dÉn bé phËn s¶n xuÊt vµ cÊp d­íi thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh vµ nhiÖm vô ®· ®­îc ph©n c«ng. C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng nh÷ng hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh ®­îc giao mµ cßn ph¶i phèi hîp lÉn nhau ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ cao. * Phßng kü thuËt : Tham m­u cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc qu¶n lý chØ ®¹o c«ng t¸c kü thuËt cña XÝ nghiÖp, tËp hîp, nghiªn cøu, ®Ò xuÊt nh÷ng ®Ò tµi, nh÷ng biÖn ph¸p kü thuËt nh»m n©ng cao chÊt l­îng , c¶i tiÕn kü thuËt, ... + KiÓm tra chÊt l­îng cña xe tr­íc khi ®­a vµo ho¹t ®éng kinh doanh. + X©y dùng tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®Þnh møc phï hîp. + Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng (khi ®· cã ®Çy ®ñ sè liÖu) ®Ó ®iÒu chØnh t¨ng hoÆc gi¶m c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt theo qui ®Þnh chung hoÆc cung nhau gi¶i quyÕt khi cã sù cè cña xe nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ph­¬ng tiÖn . + Qu¶n lý tñ s¸ch, tµi liÖu kü thuËt, c¸c b¶n vÏ kü thuËt, qu¶n lý vµ phæ biÕn s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. * Trung t©m ®iÒu hµnh TAXI : trùc tiÕp ®iÒu hµnh sù ho¹t ®éng cña c¸c xe cho phï hîp gãp phÇn n©ng cao hiÖu suÊt sö dông xe, t×m tßi vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng kinh doanh. * Gara « t« : Tham m­u vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong vÞªc qu¶n lý l¸i xe, phèi hîp cïng phßng kü thuËt, trung t©m ®iÒu hµnh ®¶m b¶o cho ®Çu xe lu«n ho¹t ®éng ®Çy ®ñ, t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho anh em l¸i xe còng nh­ quan t©m chó ý ®Õn c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng, tØ lÖ % ¨n chia cho phï hîp, phèi hîp cïng phßng hµnh chÝnh xÐt th­ëng cho nh÷ng ng­êi lao ®éng giái, trang bÞ ®ång phôc cho anh em.... * Thanh tra an toµn : Tham m­u vµ gióp gi¸m ®èc trong viÖc ®¶m b¶o an toµn giao th«ng khi xe ®ang ho¹t ®éng, ph¸t hiÖn nh÷ng thiÕu sãt vµ nh÷ng vi ph¹m vÒ quy chÕ cña l¸i xe, phèi hîp cïng víi gara vµ phßng kü thuËt nh¾c nhë, kiÓm tra anh em l¸i xe vÒ thùc hiÖn tèt c¸c quy chÕ cña c«ng ty, sö dông ph­¬ng tiÖn ®óng quy tr×nh kü thuËt. * Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ : Tham m­u cho gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc. + Qu¶n lý hå s¬, lý lÞch vµ danh s¸ch c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn C«ng ty + Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ë c¸c Ph©n x­ëng, Phßng, Ban. + Thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th­, l­u tr÷, y tÕ, vÖ sinh c«ng nghiÖp... * Phßng KÕ to¸n thèng kª : ®©y lµ bé phËn quan träng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, tham m­u cho gi¸m ®èc vµ gióp gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé tµi s¶n, vèn liÕng, nh»m ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty ®­îc c©n ®èi nhÞp nhµng. + LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n. + Theo dâi kÞp thêi liªn tôc hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ s¶n l­îng tµi s¶n, tiÒn vèn vµ c¸c quü hiÖn cã cña C«ng ty + TÝnh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lËp biÓu gi¸ thµnh thùc hiÖn, tÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. + Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña tõng thêi kú. + LËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi Ng©n hµng ®Ó cung øng c¸c kho¶n thanh to¸n kÞp thêi. + Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. + QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng quý theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc, thùc hiÖn vÒ kÕ ho¹ch vèn cho s¶n xuÊt, thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô ®Çy ®ñ qu¸ tr×nh vËn ®éng vÒ vËt t­, tiÒn vèn, tµi s¶n cña C«ng ty, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh lµm c¬ së cho Ban Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh. * Phßng kinh doanh «t« : Lµm nhiÖm vô kinh doanh « t«, tham m­u vµ gióp gi¸m ®èc trong viÖc ký kÕt nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n theo ®óng c¸c thñ tôc vµ quy ®Þnh cña C«ng ty, tæ chøc c«ng t¸c tiÕp thÞ më réng thÞ tr­êng ho¹t ®éng. Phèi hîp cïng víi phßng dÞch vô vµ phô tïng ®Ó cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng dÞch vô vµ s¶n phÈm hoµn h¶o. * Trung t©m b¶o d­ìng söa ch÷a « t« : Lµm nhiÖm vô b¶o hµnh, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a c¸c xe FORD mµ phßng b¸n xe ®· b¸n còng nh­ c¸c lo¹i xe kh¸c khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu söa ch÷a. T­ vÊn vµ gióp kh¸ch hµng nh÷ng th«ng tin vÒ th«ng sè kü thuËt cña xe, c¸ch sö dông ®Ó kh¸ch hµng yªn t©m khi sö dông xe. TiÕp tôc ®Çu t­ thiÕt bÞ, b¶o tr× b¶o d­ìng c¸c thiÕt bÞ ®· cã. Më réng thÞ tr­êng, më réng h×nh thøc kinh doanh, n¾m b¾t ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch. Th­êng xuyªn ®µo t¹o vµ n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña c¸c kü s­ còng nh­ c«ng nh©n s¶n xuÊt. * Phßng phô tïng : Lµm nhiÖm vô kinh doanh vËt t­ phô tïng xe « t« c¸c lo¹i, ®¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi khi kh¸ch hµng cã nhu cÇu. LËp kÕ ho¹ch dù tr÷ vµ ®Æt hµng víi sè l­îng lín, qu¶n lý hµng hãa theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh .T×m kiÕm c¸c ®èi t¸c kinh doanh ®Ó ph¸t triÓn, më réng thÞ trêng tiªu thô hµng hãa. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi trong n¨m qua Nh÷ng n¨m võa qua, tr­íc nh÷ng thö th¸ch gay g¾t cña thÞ tr­êng, ®Æc biÖt lµ t×nh h×nh khñng ho¶ng kinh tÕ khu vùc ®· cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng. MÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n trong c«ng viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¶i c¹nh tranh gay g¾t vµ khèc liÖt trªn thÞ tr­êng kinh doanh nh­ : c¸c h·ng xe TAXI ra qu¸ nhiÒu vµ hä ho¹t ®éng c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, lµm sè l­îng kh¸ch còng nh­ doanh thu vµ thÞ phÇn cña c«ng ty bÞ gi¶m sót; Kinh doanh « t« FORD cßn qu¸ míi mÎ, thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng dµnh cho s¶n phÈm nµy còng ch­a nhiÒu so víi c¸c lo¹i xe cña NhËt vµ c¸c h·ng « t« kh¸c ; Trung t©m b¶o d­ìng söa ch÷a míi ra ®êi nªn sè l­îng kh¸ch hµng vµo söa ch÷a b¶o d­ìng còng ch­a nhiÒu, xe FORD lµ xe míi nªn ch­a ph¶i thay thÕ phô tïng vµ söa ch÷a.... Nh»m ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, d­íi sù quan t©m chØ ®¹o s¸t sao cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc, C«ng ty lu«n ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p ®æi míi ph­¬ng thøc kinh doanh, m¹nh d¹n ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh vµ cã chÝnh s¸ch mÒm dÎo ®Ó ®èi phã kÞp thêi víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. Trong nh÷ng n¨m võa qua víi h­íng ®óng ®¾n trong kinh doanh, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh, vµ kÕt qu¶ kinh doanh mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc lµ minh chøng râ nÐt nhÊt. BiÓu 2 : B¶ng tæng HîP t×nh h×nh KÕT QU¶ kinh doanh C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ néi n¨m 2000-2001 §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ® ChØ tiªu n¨m 2000 n¨m 2001 so s¸nh tuyÖt ®èi t­¬ng ®èi 1. doanh thu 12.801.346 16.202.872 3.401.526 126,5 % 2. TrÞ gi¸ vèn 11.802.410 14.420.556 2.618.146 122 % 3. ThuÕ ph¶i nép 670.930 1.032.005 361.075 154 % 4. lîI NHUËN kd 328.006 750.311 422.305 229 % ii. t×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n 1. m« h×nh tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n Tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c kÕ to¸n hîp lý khoa häc phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m ph¸t huy vai trß cña kÕ to¸n lµ mét yªu cÇu quan träng. C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp víi h×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung, phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®· tÝch cùc tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n víi t­ c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty, lu«n b¸m s¸t qu¸ tr×nh kinh doanh b¶o ®¶m cung cÊp c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. BiÓu sè 3 : S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n c«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ néi KÕ to¸n tr­ëng, kiªm kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n TSC§ Thñ quü KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, b¸n hµng vµ thanh to¸n KÕ to¸n vËt liÖu, hµng hãa, CCDC Mèi quan hÖ trùc tuyÕn Mèi quan hÖ chøc n¨ng 2. NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng c¸n bé trong bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORd hµ néi - KÕ to¸n tr­ëng : Lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc vµ c«ng t¸c chuyªn m«n cña bé phËn kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn vÒ chÊp hµnh luËt ph¸p, thÓ lÖ, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n tr­ëng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, sö dông vèn cã hiÖu qu¶, khai th¸c c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, tµi s¶n, cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ toµn diÖn ®Ó Ban Gi¸m ®èc ra quyÕt ®Þnh kinh doanh cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. - KÕ to¸n vËt liÖu- hµng hãa - c«ng cô dông cô : Lµ ng­êi theo dâi t×nh h×nh xuÊt nhËp c¸c vËt liÖu, hµng hãa vµ c«ng cô dông cô trong kú. Hµng ngµy hay ®Þnh kú kÕ to¸n vËt liÖu, hµng hãa, c«ng cô dông cô ph¶i ghi sè liÖu tõ chøng tõ vµo sæ chi tiÕt tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ xuÊt kho, cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu, hµng hãa, c«ng cô dông cô, lËp chøng tõ ghi sæ ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n tiÒn l­¬ng, b¸n hµng vµ thanh to¸n : Lµ ng­êi tÝnh l­¬ng ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh, theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, theo dâi c«ng nî cña kh¸ch hµng, theo dâi vÒ c¸c thanh to¸n víi ng­êi b¸n hµng. -Thñ quü: Lµ ng­êi qu¶n lý sè l­îng tiÒn mÆt t¹i C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm thu tiÒn b¸n hµng, c¸c kho¶n thu kh¸c khi cã c¸c chøng tõ thu hîp lÖ & thùc hiÖn chi c¸c kho¶n tiÒn mÆt khi cã phiÕu chi hîp lÖ. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô göi tiÒn mÆt vµo ng©n hµng & rót tiÒn göi Ng©n hµng vÒ quü tiÒn mÆt. 3 Mét sè ®Æc ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n HiÖn nay C«ng ty ®ang ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n thèng nhÊt dùa trªn c¬ së hÖ thèng kÕ to¸n doanh nghiÖp cña Bé Tµi ChÝnh ban hµnh theo quy ®Þnh sè 1141 TC/Q§/C§KT. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "Chøng tõ ghi sæ" lµ mét h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n gi¶n, dÔ lµm, dÔ ®èi chiÕu kiÓm tra, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc theo dâi, ®¸nh gi¸ thµnh phÈm, b¸n hµng, vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng. HÖ thèng sæ s¸ch t­¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. - Chøng tõ sö dông theo chÕ ®é ban hµnh nh­ : + PhiÕu thu, chi tiÒn mÆt. + Hãa ®¬n GTGT. + PhiÕu xuÊt kho néi bé, phiÕu nhËp kho. + B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng. + Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh. + GiÊy b¸o Cã, Nî cña Ng©n hµng. - Sæ kÕ to¸n chi tiÕt : C«ng ty sö dông sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n nh­ tµi kho¶n 1111; 1121 ; 131;... Sö dông chøng tõ ghi sæ theo c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh cïng lo¹i.- Sæ kÕ to¸n tæng hîp + Sæ C¸i c¸c tµi kho¶n 152, 156, 632, 511 + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Sæ tæng hîp tµi kho¶n. + Sæ tæng hîp c«ng nî. + Sæ tæng hîp vËt t­, ngo¹i tÖ. + Sæ tæng hîp chi phÝ. + Sæ tæng hîp hµng xuÊt b¸n. - HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh trong C«ng ty bao gåm : + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. *Tr×nh tù ghi chÐp vµ h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ : Dùa vµo c¸c chøng tõ gèc sau khi ®· ®­îc tËp hîp, ph©n lo¹i kÕ to¸n cËp nhËp vµo chøng tõ ghi sæ trªn m¸y tÝnh. Tuú møc ®é khèi l­îng c«ng viÖc (3 ®Õn 5 ngµy hoÆc cuèi th¸ng), kÕ to¸n tr­ëng ghi vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, ghi vµo Sæ C¸i theo thø tù nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®· ghi ë chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ gèc sau khi ®· lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®­îc sö dông ®Ó ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt. Cuèi th¸ng khãa sæ tÝnh tæng sè tiÒn mµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong th¸ng trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, tÝnh tæng sè ph¸t sinh Nî, Cã vµ sè d­ trªn sæ c¸c tµi kho¶n. C¨n cø vµo Sæ C¸i tµi kho¶n, lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®èi chiÕu khíp sè liÖu gi÷a Sæ C¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt, lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. BiÓu sè 4 :s¬ ®å tr×nh tù ghi sævµ h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i c«ng ty cæ phÇn §¹i lý Ford hµ néi Chøng tõ gèc Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc Sæ quü Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Ngoµi ra, C«ng ty tæ chøc kÕ to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn vµ thuéc ®èi t­îng nép thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn m¹nh mÏ, ®Ó cã ®­îc sù ph¸t triÓn nµy chóng ta ®· vµ ®ang ph¶i tr¶i qua cuéc c¸ch m¹ng kinh tÕ. §ã lµ viÖc chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. Trªn tÇm vÜ m« cña sù nghiÖp ®æi míi, t­ duy kinh tÕ b¾t ®Çu b»ng viÖc söa ®æi bæ sung vµ ban hµnh hÖ thèng luËt, c¸c chÝnh s¸ch, v¨n b¶n míi cho phï hîp víi thùc tr¹ng cña nÒn kinh tÕ. C¸c doanh nghiÖp còng dÇn dÇn ®­a vµ ¸p dông c¸c chÕ ®é míi thùc hiÖn trong doanh nghiÖp cña m×nh. Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ®ã lµ vËn dông nguyªn t¾c tù h¹ch to¸n kinh tÕ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Bëi vËy mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m ra cho m×nh h­íng ®i vµ c¸c gi¶i ph¸p ®óng ®¾n ®Ó cã thÓ tån t¹i, ph¸t triÓn vµ giµnh th¾ng lîi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù c¹nh tranh gay g¾t nµy. Môc tiªu hµng ®Çu vµ còng lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng kinh doanh lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu trªn ®©y c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i gi¶i quyÕt hµng lo¹t c¸c vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ, kü thuËt, qu¶n lý s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi, trao ®æi vµ tiªu dïng cã t¸c ®éng m¹nh mÏ, kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt kinh doanh. VÊn ®Ò tiªu thô nh÷ng hµng hãa, dÞch vô ®· s¶n xuÊt ra cã ý nghÜa sèng cßn cña doanh nghiÖp ®ã. ChÝnh v× vËy, cïng víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ thÞ tr­êng, cµng ngµy doanh nghiÖp cµng quan t©m ®Õn c¸c ph­¬ng ph¸p thóc ®Èy tiªu thô. Lµm thÕ nµo ®Ó b¸n ®­îc hµng hãa, dÞch vô ®· s¶n xuÊt ra ®Ó cã ®­îc doanh thu bï ®¾p c¸c chi phÝ ®· bá ra vµ cã l·i, thËm chÝ l·i cµng nhiÒu cµng tèt. §Ó cã ®­îc ®iÒu nµy ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc qu¶n trÞ ë c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®­îc thùc hiÖn tèt, c¶i tiÕn mét c¸ch hîp lý, khoa häc nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Trong ®ã kÕ to¸n ®ãng vai trß hÕt søc quan träng, ®ã lµ c«ng cô cã hiÖu lùc ®Ó ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝnh to¸n kinh tÕ, kiÓm tra, qu¶n lý tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp nh»m ®¶m b¶o tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp, lµ c«ng cô ®Ó h¹ch to¸n kinh doanh, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Víi nhËn thøc trªn, sau khi ®­îc trang bÞ kiÕn thøc lý luËn ë nhµ tr­êng, kiÕn thøc thùc tÕ trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi ®ång thêi ®Ó ®i s©u t×m hiÓu vµo qu¸ tr×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tiªu thô hµng hãa trong doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, t«i ®· chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi : "Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi". §Ò tµi ®­îc tr×nh bµy trong chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn chÝnh : PhÇn thø nhÊt : C¬ së lý luËn vÒ tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn thø hai : T×nh h×nh thùc tÕ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi. PhÇn thø ba : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n b¸n hµng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng t¹i C«ng ty cæ phÇn ®¹i lý FORD Hµ Néi. Víi thêi gian thùc tËp Ýt ái, kh¶ n¨ng t×m hiÓu vÒ t×nh h×nh thùc tÕ cã h¹n, mong r»ng c¸c ý kiÕn vµ c¸c ph­¬ng h­íng mµ t«i ®­a ra trong chuyªn ®Ò nµy sÏ gãp phÇn nhá bÐ ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh b¸n hµng cña C«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t«i ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña mäi ng­êi trong C«ng Ty ®Æc biÖt t«i xin ®­îc bµy tá sù c¸m ¬n ®èi víi Ban L·nh ®¹o, Phßng Tµi vô cña C«ng Ty.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đại lý FORD Hà Nội.DOC