Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn - Quy nhơn

Lời nói đầu Nền kinh tế nước ta đang chuyển biến từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế năng động theo cơ chế thị trường. Cùng với sự chuyển biến này, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN, AFTA . Với chính sách mở cửa và Luật đầu tư ra đời năm 1987. Trong tình hình thực tế hiện nay, các Doanh nghiệp nhà nước muốn đứng vững và phát triển trên thị trường phải kiện toàn bộ máy tổ chức và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của mình. Muốn nâng cao hiệu quả kinh doanh, thì Doanh nghiệp phải hoạch định chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với khả năng nguồn lực hiện có của Doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của thị trường. Trong thời gian thực tập tại Công ty Xuất nhập khẩu Lam Sơn, tôi đã được sự gợi ý và giúp đỡ nhiệt tình của Ban Giám đốc và các anh chị em trong cơ quan, nhất là phòng Kế hoạch tổng hợp kinh doanh xuất nhập khẩu và phòng kế toán để thực hiện và hoàn thành đề tài : Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn. Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên việc áp dụng kiến thức đã học vào thực tế của nội dung đề tài này không khỏi mắc phải có những thiếu sót. Kính mong nhận được lời dạy bảo và ý kiến đóng góp của thầy giáo, Ban lãnh đạo Công ty để nội dung đề tài này được tốt hơn, hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thị Hạnh và quý thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh, Ban Giám đốc, các phòng ban ở Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn đã giúp tôi hoàn thành đề tài này. MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 5 I/ Chiến lược và vai trò ý nghĩa của chiến lược kinh doanh đối với doanh nghiệp 6 1/ Khái niệm và phân loại chiến lược 6 1.1/ Khái niệm 6 1.2/ Định nghĩa chiến lược 7 1.3/ Vai trò của chiến lược 7 1.4/ Chính sách 7 II/ Quản trị chiến lược và tầm quan trọng của quản trị chiến lược 7 1/ Định nghĩa quản trị chiến lược 7 1.1/ Các giai đoạn chính của quá trình quản trị chiến lược 8 - Hoạch định chiến lược - Thực thi chiến lược - Kiểm tra chiến lược 1.2/ Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 8 2/ Tầm quan trọng của quản trị chiến lược 9 III/ Hình thành chiến lược và nội dung hoạch định chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp 9 1/ Những căn cứ để hình thành cấp Doanh nghiệp 9 * Phân tích môi trường 9 1.1/ Môi trường vĩ mô 9 1.2/ Môi trường vi mô ( môi trường tác nghiệp ) 11 1.3/ Hoàn cảnh nội bộ 13 1.4/ Các căn cứ chủ yếu để hình thành chiến lược 14 1.5/ Các nguồn để hình thành chiến lược 15 1.6/ Bốn con đường để giành lợi thế chiến lược 16 2/ Nội dung và tiến trình hoạch định chiến lược Kinh doanh 17 2.1/ Các bước của tiến trình hoạch định 17 3/ Các phương pháp hình thành chiến lược 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN 23 I/ Giới thiệu khái quát về Công ty thực phẩm XNK Lam Sơn 24 1/ Sự hình thành và phát triển của Công ty 24 2/ Chức năng chủ yếu và nhiệm vụ hiện nay của Công ty 27 a/ Chức năng b/ Nhiệm vụ c/ Nguyên tắc hoạt động của Công ty II/ Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 27 1/Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý kinh doanh của Công ty 27 2/ Tình hình đặc điểm lao động của Công ty 31 3/ Tình hình tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty 31 3.1/ Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 31 3.2/ Kết quả kinh doanh của Công ty 32 4/ Đặc điểm chiến lược kinh doanh năm 2005 32 5/ Mục tiêu phương hướng năm 2006 33 III/ Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh các năm 2003-2005 33 IV/ Thực trạng công tác hoạch định chiến lược của Công ty 34 1/ Công tác hoạch định và hệ thống kế hoạch của Công ty 34 2/ Công tác hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược của Công ty 35 CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU LAM SƠN 36 I/ Phân tích các yếu tố môi trường và tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty 37 1/ Môi trường vĩ mô 37 1.1/ Yếu tố kinh tế 1.2/ Yếu tố Xã hội – Chính trị 1.3/ Yếu tố Công nghệ 2/ Môi trường vi mô 38 2.1/ Khách hàng 2.2/ Đối thủ cạnh tranh 2.3/ Nhà cung cấp II/ Xác định các chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược kinh doanh của Công ty từ 2006 đến 2010 39 1/ Chức năng, nhiệm vụ ï39 2./ Xác định mục tiêu 39 3./ Các mục tiêu 40 3.1/ Thị trường mục tiêu 3.2/ Mục tiêu dài hạn 3.3/ Mục tiêu ngắn hạn III/ Tổng hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài của Công ty hiện nay 41 1/ Cơ hội của Công ty 41 2/ Đe dọa của Công ty 42 3/ Điểm mạnh của Công ty 42 4/ Điểm yếu của Công ty 42 5/ Tổng hợp đánh giá sự tác động của các yếu tố môi trường đến Công ty 43 IV/ Dự báo nhu cầu về thị trường 44 V/ Phân tích ma trận SWOT 46 VI/ Phân tích danh mục vốn đầu tư 49 1/ Các đơn vị kinh doanh chiến lược của Công ty 49 2/ Xây dựng ma trận danh mục vốn đầu tư của doanh nghiệp 49 3/ Từ dự báo nhu cầu thực tế kết hợp với phân tích ma trận SWOT và phân tích danh mục vốn đầu tư đưa ra phương án chiến lược 50 VII/ Lựa chọn các phương án 53 VIII/ Tổ chức thực thi và kiểm tra chiến lược 55

doc59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2842 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn - Quy nhơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhö khoái löôïng haøng nhaäp, xuaát. - Quaûn lyù khaâu baùn haøng ra quyeát ñònh baùn cho ai, baùn bao nhieâu vaø giaù nhö theá naøo. c-4/ Phoøng kyõ thuaät KCS : Bao goàm : 02 ngöôøi * Chöùc naêng : Kieåm tra chaát löôïng nguyeân vaät lieäu, haøng hoaù tröôùc khi vaøo kho cuõng nhö khi cheá bieán vaø xuaát haøng coù ñaûm baûo chaát löôïng theo töøng chuûng loaïi, haøng hoaù ñoù ñöôïc qui ñònh. c-5/ Phoøng kyõ thuaät cô ñieän : Bao goàm : 02 ngöôøi * Chöùc naêng : - Chòu traùch nhieäm ñaûm baûo cho maùy moùc vaän haønh toát. - Söõa chöõa baûo döôõng caùc thieát bò maùy moùc, ñieän cho toaøn Coâng ty. - Ñaûm baûo cho tieán trình hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty khoâng bò giaùn ñoaïn. c-6/ Quaûn ñoác: Bao goàm : 02 ngöôøi * Chöùc naêng : - Tröïc tieáp ñieàu haønh caùc toå nhoùm coâng nhaân trong quaù trình saûn xuaát. - Ñieàu ñoäng coâng nhaân trong phaân xöôûng - Theo doõi vaø chaám coâng haøng ngaøy. 2/ Tình hình ñaëc ñieåm lao ñoäng cuûa Coâng ty Lao ñoäng laø yeáu toá quan troïng trong quaù trình saûn xuaát, hoaït ñoäng kinh doanh. Nhìn chung quy moâ hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty ngaøy caøng môû roäng. Do ñaëc tính kinh doanh theo muøa vuï neân coù luùc nhieàu coâng vieäc, luùc ít coâng vieäc. Do vaäy vieäc taêng theâm lao ñoäng seõ khoâng ñöôïc ñaët ra vì neáu taêng theâm ñeå ñuû cho luùc coù nhieàu coâng vieäc thì luùc ít coâng vieäc seõ dö ra nhieàu lao ñoäng. Quy moâ lao ñoäng Naêm 2003 2004 2005 Noäi dung Soá löôïng Soá löôïng Soá löôïng Toång soá lao ñoäng 200 210 250 Trong ñoù : - Nam 51 52 52 - Nöõ 149 158 198 Trình ñoä ÑH 15 15 15 Trình ñoä Trung caáp 10 10 15 Möùc bieán ñoäng lao ñoäng 30 30 20 Thu nhaäp bình quaân ngöôøi/thaùng 700.000 900.000 1.200.000 Ñeå ñaùp öùng tình hình kinh doanh. Coâng ty ñang trieån khai keá hoaïch ñaøo taïo trình ñoä ÑH chuyeân ngaønh cho caùc vò trí thieát yeáu cuûa Coâng ty. Caùn boä coâng nhaân vieân trong Coâng ty ñöôïc khuyeán khích naâng cao trình ñoä hoïc vaán, trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân, ngoaïi ngöõ, tin hoïc... thoâng qua caùc loaïi hình ñaøo taïo taïi chöùc. Keá hoaïch naøy ñöôïc CBCNV höôûng öùng raát maïnh meõ thöôøng xuyeân coù treân 10 ngöôøi tham gia theo hoïc. Toùm laïi : Quy moâ lao ñoäng cuûa Coâng ty ñaõ ñaûm baûo ñöôïc cho hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc lieân tuïc vaø naâng cao chaát löôïng cuûa vieäc saûn xuaát, kinh doanh xuaát nhaäp khaåu kòp thôøi thuaän tieän ngaøy caøng hoaøn thieän ñaùp öùng toát yeâu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. 3/ Tình hình taøi chính vaø hieäu quaû söû duïng voán cuûa Coâng ty : 3.1/ Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty : Noäi dung ÑVT 2003 2004 2005 Doanh soá baùn ra Ñoàng 22.908.053.169 24.921.583.000 29.725.000.000 Toàn kho Taán 23 23 23 3.2/ Keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty : a. Doanh soá - lôïi nhuaän : Bieåu tình hình doanh soá - lôïi nhuaän trong caùc naêm qua : Noäi dung ÑVT 2003 2004 2005 Doanh soá baùn ra Ñoàng 22.908.053.169 24.921.583.000 29.725.000.000 Toång chi phí Ñoàng 22.850.436.572 24.737.690.000 29.329.280.000 Lôïi nhuaän roøng Ñoàng 57.616.597 183.893.000 395.720.000 b. Thanh toaùn vôùi ngaân saùch : Noäi dung 2003 2004 2005 Thueá voán 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Thueá doanh thu 996.322.126 1.076.863.440 1.269.000.000 Thueá lôïi töùc 16.404.149 47.973.250 108.930.000 Thueá xuaát nhaäp khaåu 565.169.000 1.289.975.116 1.530.000.000 Thueá khaùc 6.327.600 9.278.250 16.363.250 Toång coäng : 1.734.224.878 2.574.092.060 3.074.295.255 4/ Ñaëc ñieåm chieán löôïc kinh doanh naêm 2005 : a) Nguyeân nhaân toàn taïi doanh nghieäp : - Nguyeân nhaân khaùch quan : Do haäu quaû thôøi kyø bao caáp, qui moâ nhoû, söùc caïnh tranh thaáp, voán kinh doanh thieáu, söû duïng voán vay nhieàu, hieäu quaû kinh doanh thaáp. Thò tröôøng tieâu thuï chuû yeáu cuûa Coâng ty laø Lieân xoâ cuõ. Vôùi cô cheá thò tröôøng, Coâng ty chöa phaùt trieån toát coâng taùc quaûng caùo tieáp thò khai thaùc nguoàn nguyeân vaät lieäu. - Nguyeân nhaân chuû quan : Bieän phaùp thu hoài coâng nôï chöa ñöôïc kòp thôøi, coâng taùc boá trí - ñaøo taïo caùn boä chöa phuø hôïp, nghieäp vuï chöa hôïp vôùi cô cheá thò tröôøng. b) Ñaëc ñieåm kinh doanh : Tröôùc tình hình nhö vaäy Coâng ty chuû ñoäng ñaøo taïo môû roäng taïo theá ñöùng vöõng chaéc treân thò tröôøng, naêm 2005 môû roäng thò tröôøng ôû caùc nöôùc Ñoâng AÂu, Bæ, caùc nöôùc thuoäc Lieân xoâ cuõ ... vaø thò tröôøng Chaâu aù nhö Nhaät, Ñaøi Loan,...cuøng vôùi vieäc toå chöùc, saép xeáp maïng löôùi kinh doanh phuø hôïp neân Coâng ty coù nhieàu höôùng phaùt trieån vôùi toác ñoä ñaùng keå, toû roõ vai troø chuû ñaïo cuaû moät doanh nghieäp Nhaø nöôùc trong neàn kinh teá thò tröôøng ñöôïc theå hieän roõ qua caùc chæ tieâu : - Doanh thu naêm 2005 : 395.720.000ñ - Thu nhaäp bình quaân ngöôøi/thaùng : 1.200.000ñ 5/ Muïc tieâu phöông höôùng naêm 2006 Chæ tieâu ñaêng kyù thöïc hieän : - Doanh soá baùn ra : 39.500.000.000 ñoàng - Toång chi phí : 35.000.000.000 ñoàng - Lôïi nhuaän roøng : 900.000.000 ñoàng - Thu nhaäp bình quaân : 1.200.000 ñoàng/nguôøi/thaùng - Noäp ngaân saùch : 3.255.638.987 ñoàng Trong ñoù : + Thueá doanh thu : 1.300.000.000 ñoàng + Thueá lôïi töùc : 127.000.000 ñoàng + Thueá xuaát nhaäp khaåu : 1.789.850.187 ñoàng + Caùc khoaûn thueá khaùc : 38.788.800 ñoàng III/ Khaùi quaùt tình hình hoaït ñoäng kinh doanh caùc naêm 2003-2005 Noäi dung ÑVT 2003 2004 2005 Doanh soá baùn ra Ñoàng 22.908.053.169 24.921.583.000 29.725.000.000 Toång chi phí Ñoàng 22.850.436.572 24.737.690.000 29.329.280.000 Lôïi nhuaän roøng Ñoàng 57.616.597 183.893.000 395.720.000 Toång soá noäp NSNN Ñoàng 1.734.224.878 2.574.092.060 3.074.295.255 * Hieäu Quaû Kinh Teá Xaõ Hoäi : Tuy môùi thaønh laäp naêm 1993, qua 13 naêm hoaït ñoäng chöùng toû raèng Coâng ty thöïc phaåm Lam sôn laø moät coâng ty laøm aên coù laõi ñoùng goùp moät phaàn vaøo nguoàn thu Ngaân saùch Tænh. Saûn xuaát cuûa Coâng ty ngaøy caøng ñi vaøo theá oån ñònh coù thò tröôøng tieâu thuï oån ñònh chuû yeáu laø caùc nöôùc Ñoâng aâu...Coâng ty coù keá hoaïch tieáp tuïc taïo moái quan heä hôïp taùc laâu daøi, ñoàng thôøi nghieân cöuù laäp keá hoaïch taêng cöôøng quan heä vôùi caùc nöôùc trong coäng ñoàng Chaâu aâu, trong lónh vöïc xuaát khaåu haøng ñoâng laïnh, ñeå môû roäng thò tröôøng tieâu thuï. Lôïi ích quan troïng hôn caû laø Coâng ty taïo ñöôïc nhieàu coâng aên vieäc laøm, thu huùt khaù nhieàu lao ñoäng (200 ngöôøi). Moät lôïi ích nöõa cuõng khoâng keùm phaàn quan troïng ñoù laø tieát kieäm taøi nguyeân bieån, naâng cao giaù trò haøng haûi saûn ñoâng laïnh leân nhieàu laàn, taêng cöôøng xuaát khaåu thu veà moät löôïng ngoaïi teä lôùn cho ñaát nöôùc cuõng nhö ñòa phöông. Maët khaùc, Coâng ty coøn caûi tieán vaø naâng cao trình ñoä coâng ngheä cheá bieán caùc maët haøng haûi saûn ñoâng laïnh xuaát khaåu trong nöôùc noùi chung vaø ñiaï phöông noùi rieâng. Taïo ra moät trong nhöõng ñaàu moái cheá bieán haøng haûi saûn ñoâng laïnh theo qui ñònh chung cuûa Nhaø nöôùc, khaéc phuïc ñöôïc hieän töôïng söû duïng phí phaïm nguoàn taøi nguyeân quí giaù cuûa ñaát nöôùc. IV- Thöïc traïng coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc cuûa Coâng ty : 1/ Coâng taùc hoaïch ñònh vaø heä thoáng keá hoaïch cuûa Coâng ty a/ Coâng taùc hoaïch ñònh : Khi chuyeån sang cô cheá thò tröôøng, nhieàu doanh nghieäp quoác doanh cho raèng coâng taùc hoaïch ñònh trong keá hoaïch khoâng caàn thieát nöõa, hoï cho raèng moïi hoaït ñoäng doanh nghieäp ñeàu do thò tröôøng quyeát ñònh töùc laø khi naøo khaùch haøng coù nhu caàu thì ta kinh doanh, coøn khoâng thì ñieàu naøy thöïc söï khoâng ñuùng vì raèng hoaïch ñònh laø moät coâng cuï quaûn lyù cuûa cô cheá kinh teá thò tröôøng, noù ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc höôùng daãn hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp ñi ñuùng muïc tieâu quyõ ñaïo, ñaûm baûo cho doanh nghieäp söû duïng caùc nguoàn löïc moät caùch coù hieäu quaû nhaát. Do ñoù seõ giuùp cho doanh nghieäp khoâng hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo thò tröôøng maø luoân luoân taïo cho doanh nghieäp theá chuû ñoäng nhaát ñònh ñeå öùng phoù vôùi nhöõng bieán ñoäng cuûa thò tröôøng taïo ra, coù theå hieåu noâm na raèng thò tröôøng laø ñieàu kieän coøn hoaïch ñònh laø giaûi phaùp ñeå vaän duïng ñieàu kieän ñoù, cho neân coâng taùc hoaïch ñònh laø moät coâng cuï caàn thieát vaø raát quan troïng cho vieäc kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Khi chuyeån sang cô cheá thò tröôøng, coâng taùc hoaïch ñònh keá hoaïch trong coâng ty khoâng coù gì thay ñoåi lôùn, coâng ty ñaõ theå hieän moät soá noäi dung cuûa noù trong quaù trình xaây döïng keá hoaïch hoaït ñoäng taùc nghieäp cuûa ñôn vò : - Tình hình thò tröôøng - Nhu caàu thò hieáu khaùch haøng - Khaû naêng hieän coù cuûa coâng ty - Nhaän ñònh veà söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng ñaàu tö kinh doanh laâu daøi - Chuû tröông höôùng daãn cuûa Ban laõnh ñaïo Trong coâng taùc xaây döïng keá hoaïch cuûa coâng ty ñöôïc thoâng qua caùc boä phaän theo trình töï sau : - Giaùm ñoác trieån khai chæ ñaïo chuû tröông - Phoøng keá hoaïch kinh doanh toång hôïp toå chöùc thu thaäp thoâng tin, taøi lieäu, caên cöù khaùc coù lieân quan ñeå hình thaønh cô sôû keá hoaïch - Vôùi söï tham möu cuûa phoøng keá hoaïch kinh doanh toång hôïp, giaùm ñoác chæ ñaïo cho caùc phoøng ban coù lieân quan thöïc hieän, sau ñoù laáy yù kieán tham gia cuûa caùc phoøng ban chöùc naêng. - Giao phoøng keá hoaïch hoaøn chænh keá hoaïch - Trình giaùm ñoác quyeát ñònh chính thöùc vaø coâng boá keá hoaïch coâng ty b/ Heä thoáng keá hoaïch cuûa coâng ty : * Caên cöù theo chöùc naêng : - Keá hoaïch saûn xuaát - Keá hoaïch taøi chính - Keá hoaïch marketing - Keá hoaïch nhaân söï * Caên cöù theo phaïm vi xaây döïng : - Keá hoaïch chieán löôïc keá hoaïch ñôn giaûn - Keá hoaïch hoaït ñoäng keá hoaïch thöôøng xuyeân 2/ Coâng taùc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc cuûa coâng ty : Trong khi phaân tích moâi tröôøng phaûi döïa treân hai moâi tröôøng : moâi tröôøng beân trong vaø moâi tröôøng beân ngoaøi. Vieäc nghieân cöùu moâi tröôøng ñaày ñuû chính xaùc caøng ñaûm baûo cho muïc tieâu kinh doanh ñöôïc thaéng lôïi. Trong thöïc teá coâng ty vì ñieàu kieän thoâng tin coøn haïn cheá vaø vieäc phaân coâng traùch nhieäm thu thaäp xöû lyù thoâng tin khoâng roõ raøng vaø roäng raõi neân möùc ñoä ñaùnh giaù bò haïn cheá, haàu nhö chæ taäp trung vaøo laõnh ñaïo do ñoù möùc ñoä taän duïng kieán thöùc khoâng cao gaây ra tình traïng khi trieån khai thöïc hieän keá hoaïch khoâng ñöôïc ñoàng boä vaø keùm hieäu quaû. Coâng ty chöa ñi saâu vaøo coâng taùc quaûn trò chieán löôïc, neân trong quaù trình xaây döïng vaø löïa choïn keá hoaïch chieán löôïc cuûa coâng ty chöa coù moät trình töï noäi dung cuï theå ñaày ñuû, thaäm chí coù luùc chæ hình thaønh trong ñoù tö töôûng laõnh ñaïo khoâng bieåu hieän döôùi hình thöùc, vaên baûn quyeát ñònh naøo caû. Chöông III HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH CUÛA COÂNG TY THÖÏC PHAÅM XUAÁT NHAÄP KHAÅU LAM SÔN & 2006 I/ Phaân tích caùc yeáu toá moâi tröôøng vaø taùc ñoäng ñeán hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty : 1, Moâi tröôøng vó moâ : Quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa Coâng ty chòu nhöõng taùc ñoäng cuûa moâi tröôøng, trong ñoù coù nhöõng cô may vaø nhöõng ñe doïa ñoái vôùi Coâng ty theå hieän qua caùc yeáu toá sau : 1.1/ Yeáu toá kinh teá - Dieän tích vuøng bieån nöôùc ta roäng gaáp 3 laàn dieän tích ñaát lieàn vôùi chieàu daøi treân 3.260km, bôø bieån bao vaây laáy laõnh thoå ôû caû 3 höôùng : Ñoâng, Nam vaø Taây nam. Bình ñònh laø moät tænh thuoäc vuøng Duyeân haûi trung boä, phía Baéc giaùp tænh Quaõng ngaõi, phía Nam giaùp tænh Phuù yeân, phía Taây giaùp Gia lai, phía Ñoâng giaùp bôø bieån. Bình ñònh coù bôø bieån daøi 134km, coù heä thoáng giao thoâng thuaän tieän, coù tuyeán ñöôøng saét Baéc-Nam qua Dieâu trì, quoác loä 1A xuyeân suoát chieàu daøi cuûa Tænh vaø quoác loä 19 noái lieàn caûng Quy nhôn vôùi Taây nguyeân. - Xeùt veà thu nhaäp : ñôøi soáng cuûa daân cö ngaøy caøng cao, toác ñoä GDP taêng bình quaân haøng naêm töø naêm 2003 ñeán nay treân 7%. - Nguoàn nhaân löïc doài daøo chöa coù vieäc laøm oån ñònh, ngoaøi ra trong moät soá chính saùch kinh teá môùi cuûa Nhaø nöôùc seõ taïo tieàn ñeà cho neàn kinh teá Vieät nam noùi chung vaø Bình ñònh noùi rieâng hoøa nhaäp vaøo thò tröôøng trong nöôùc, khu vöïc vaø quoác teá. Trong nhöõng naêm qua, neàn kinh teá coù nhöõng böôùc phaùt trieån ñaùng keå, laïm phaùt töông ñoái oån ñònh, caùc chính saùch laõi suaát, thueá khoùa... ít bieán ñoäng. 1.2/ Yeáu toá xaõ hoäi-chính trò : - Tröôùc tieân laø quyeát ñònh 327 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng (Chính phuû) veà vieäc söû duïng ñaát troáng, ñoài troïc, röøng, baõi boài maët nöôùc ven bieån ñeå giaûi quyeát vieäc laøm, xoùa ñoùi giaûm ngheøo, khôi daäy tieàm naêng kinh teá cuûa ñaát nöôùc. Böôùc ñaàu vôùi soá voán ñaàu tö treân 800 tæ ñoàng. Trong ñoù ngaønh thuûy saûn ñöôïc tieáp nhaän vaø trieån khai moät boä phaän voán lôùn ñeå tieán haønh caûi taïo troàng môùi röøng ngaäp maën ven bieån keát hôïp cho vieäc nuoâi troàng thuûy saûn taïo nguoàn nguyeân vaät lieäu cho cheá bieán xuaát khaåu vaø tieâu duøng noäi ñòa. - Trong nhöõng naêm qua tình hình chính trò nöôùc ta khaù oån ñònh. Ñaûng vaø Nhaø nöôùc thöïc hieän ñoåi môùi, môû cöûa phaùt trieån kinh teá, môû roäng quan heä ngoaïi giao... - Nhaø nöôùc ban haønh nhieàu boä luaät nhö : Luaät ñaàu tö, Luaät lao ñoäng, Luaät coâng ty (doanh nghieäp)... laøm cô sôû phaùp lyù ñieàu tieát, ñònh höôùng cho doanh nghieäp trong cô cheá thò tröôøng hieän nay, baûo ñaûm quyeàn lôïi hôïp phaùp cho doanh nghieäp. 1.3/ Yeáu toá coâng ngheä : - Ñoái vôùi doanh nghieäp bò taùc ñoäng bôûi yeáu toá coâng ngheä vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng saûn phaåm, naêng suaát, doanh thu, lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. - Doanh nghieäp raát quan taâm ñeán tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät, caùc thoâng soá veà chaát löôïng, qui caùch qui ñònh, thoâng tin thò hieáu nhu caàu trong vaø ngoaøi nöôùc. 2, Moâi tröôøng vi moâ : 2.1/ Khaùch haøng : Khaùch haøng cuûa Coâng ty chuû yeáu laø caùc nöôùc Chaâu aâu nhö Bæ, Lieân xoâ cuõ... vaø moät soá nöôùc Chaâu aù. Coâng ty coù chuû tröông giaûm giaù cho nhöõng khaùch haøng noäp tieàn tröôùc vaø laáy ngay taïi caàu caûng. Coâng ty ñaõ coù nhieàu chuû tröông taïo ñieàu kieän cho khaùch mua haøng cuûa Coâng ty ñöôïc nhieàu thuaän lôïi vaø luoân giöõ uy tín vôùi khaùch haøng cung caáp ñaày ñuû soá löôïng yeâu caàu, giaù caû baùn ra haï hôn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh ñang laø chieán löôïc maø Coâng ty quan taâm trong keá hoaïch thu huùt khaùch haøng. - Quan heä vôùi khaùch haøng : Coâng ty ñöa chöõ “tín trong kinh doanh, toân troïng trong mua baùn, tín nhieäm trong haøng hoùa”. Töø khi böôùc vaøo hoaït ñoäng ñeán nay, coâng ty ñaõ taïo ñöôïc moái quan heä beàn vöõng vaø laâu daøi vôùi caùc coâng ty ôû nöôùc baïn : Sunship, Thaêng long.. Tuy nhieân cuõng coù luùc Coâng ty xuaát uûy thaùc bò moät soá khaùch haøng keùo daøi thôøi gian thanh toaùn ñeå chieám duïng voán. Nhöng nhìn chung veà maët khaùch haøng raát thuaän lôïi cho coâng ty trong caùc naêm qua töø naêm 2003 ñeán naêm 2005, coâng ty phaûi lieân doanh vôùi coâng ty môùi ñaûm baûo soá löôïng haøng hoùa xuaát theo hôïp ñoàng. 2.2/ Ñoái thuû caïnh tranh : Taïi thò tröôøng mieàn Trung coù raát nhieàu ñôn vò tham gia kinh doanh maët haøng haûi saûn ñoâng laïnh nhöng chæ coù 3 ñôn vò ñöôïc coi laø ñoái thuû caïnh tranh ñoái vôùi Coâng ty vì hoï hoäi ñuû 3 yeáu toá : - Coù ñuû voán ñeå kinh doanh. - Ñöôïc Nhaø nöôùc cho pheùp xuaát khaåu haøng haûi saûn. - Ñaõ kinh doanh haøng haûi saûn trong nhieàu naêm coù ñaày ñuû cô sôû vaät chaát kyõ thuaät kho taøng cho vieäc xuaát khaåu vaø kinh doanh haøng haûi saûn. Ñoù laø caùc Coâng ty, xí nghieäp : - Xí nghieäp ñoâng laïnh Quy nhôn - Xí nghieäp ñoâng laïnh thöïc phaåm mieàn Trung - Xí nghieäp ñoâng laïnh Khaùnh hoøa Thò phaàn chieám lónh cuûa caùc ñôn vò naøy lôùn nhaát laø : Xí nghieäp ñoâng laïnh thöïc phaåm mieàn Trung, coøn laïi laø ñôn vò coù thò phaàn töông ñöông nhau. Trong thôøi gian 2001-2003, do tình hình taøi chính cuûa ñôn vò gaëp nhieàu khoù khaên neân thò phaàn khaùch haøng cuûa Coâng ty bò thu heïp do khoâng ñuû haøng cung caáp cho khaùch haøng. Ñeán naêm 2004-2005, Coâng ty daàn daàn böôùc vaøo oån ñònh vöôn leân thu huùt laïi khaùch haøng cuûa Coâng ty vaø moät soá ñôn vò khaùc. 2.3/ Nhaø cung caáp : Laø nhöõng ngöôøi cung caáp cung caáp nguyeân vaät lieäu haûi saûn cho Coâng ty vaø caùc xí nghieäp, coâng ty caïnh tranh. Tuøy theo töøng loaïi nguyeân vaät lieäu maø coù nhaø cung caáp khaùc nhau. Vieäc löïa choïn nhaø cung caáp cho Coâng ty coøn phuï thuoäc vaøo nhieàu yeáu toá khaùc nhau nhö caùc ñieàu kieän veà giaù caû, phöông tieän thanh toaùn, vaän chuyeån haøng, thôøi haïn thanh toaùn. Maø löïa choïn sao cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hoaït ñoäng kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. Nguoàn haøng ñeå phuïc vuï hoaït ñoäng kinh doanh vaø saûn xuaát cuûa Coâng ty döïa treân hai nguoàn chính : ngö daân tænh Bình ñònh vaø nguoàn do Coâng ty töï khai thaùc. II/ Xaùc ñònh caùc chöùc naêng, nhieäm vuï vaø muïc tieâu cuûa chieán löôïc kinh doanh cuûa Coâng ty naêm 2006 ñeán naêm 2010 1, Chöùc naêng nhieäm vuï : - Coâng ty thöïc phaåm xuaát nhaäp khaåu Lam sôn laø moät toå chöùc kinh doanh ñaày ñuû tö caùch phaùp nhaân vaø haïch toaùn ñoäc laäp - Coâng ty coù nhieäm vuï : xaây döïng vaø baûo veä keá hoaïch khoâng ngöøng naâng cao hieäu quaû kinh doanh, môû roäng qui moâ hoaït ñoäng, môû roäng thò tröôøng nöôùc ngoaøi naâng cao khaû naêng hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu. 2, Xaùc ñònh muïc tieâu : Muïc tieâu xaùc ñònh ñöôïc caên cöù vaøo caùc yeáu toá sau : - Chöùc naêng nhieäm vuï - Ñaëc ñieåm moâi tröôøng - Khaû naêng cuûa doanh nghieäp - Caùc mong muoán cuûa caùc theá löïc aûnh höôûng Töø nhöõng yeáu toá treân xaùc ñònh ñöôïc caùc muïc tieâu boä phaän : Moãi boä phaän chöùc naêng cuûa coâng ty phaûi hoaïch ñònh caùc muïc tieâu chieán löôïc cuûa mình ñeå haäu thuaãn, goùp phaàn hoaøn thaønh caùc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp vaø giuùo thöïc hieän chieán löôïc maø doanh nghieäp ñeà ra. Thöïc vaäy, chieán löôïc do moãi ñôn vò chöùc naêng ñeà ra caàn phaûi ñoàng boä vôùi caùc chieán löôïc cuûa coâng ty. Nhöõng vaán ñeà caàn phaân tích vaø quyeát ñònh ô moãi boä phaän chöùc naêng nhö sau - Veà taøi chính : + Cô caáu voán + Voán löu ñoäng + Thò tröôøng taøi chính + Chính saùch veà lôïi töùc cho thaønh vieân nam goùp voán. - Marketing : + Chieán löôïc cho caùc maët haøng trong nöôùc vaø nhaäp khaåu + Phaân tích veà khaùch haøng + Mua taän goác baùn taän ngoïn + Phaân phoái + Tieâu thuï + Kieåm tra chaát - Nguoán naêng löïc : + Theå thöùc khuyeán khích nhaân vieân + Ñaøo taïo ñoäi nguõ taïi choã + Tieàn löông + Thueâ möôùn Caùc phöông aùn chieán löôïc cuûa chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung seõ coù caùc muïc tieâu keá hoaïch bieän phaùp töông öùng vôùi caùc boä phaän chöùc naêng cuûa coâng ty. 3, Caùc muïc tieâu : 3.1/ Thò tröôøng muïc tieâu : Ñoái vôùi ngaønh xuaát khaåu haûi saûn duy trì thò tröôøng truyeàn thoáng ôû caùc nöôùc Chaâu aù, ñaåy maïnh phaùt trieån thò tröôøng ôû Ñoâng aâu. 3.2/ Muïc tieâu daøi haïn : Muïc tieâu daøi haïn laø keát quaû mong muoán cho khoaûn thôøi gian 2005 ñeán 2010 caàn taäp trung vaøo nhöõng vaán ñeà sau : - Ñaåy maïnh mua baùn nhöõng maët haøng noâng saûn, thöïc phaåm (thòt heo boø), oån ñònh thò phaàn trong tænh, caùc tænh thaønh phuï caän, ñaûm baûo khaû naêng sinh lôøi, hieäu quaû kinh doanh vaø tích luyõ cao, an toaøn tuyeät ñoái trong coâng taùc. - Caûi thieän vò theá caïnh tranh. - Tieát kieäm chi phí vaän chuyeån. - Coi troïng vieäc nghieân cöùu phaùt trieån. - Luoân quan taâm kyõ thuaät coâng ngheä vaø trình ñoä nghieäp vuï cuûa nhaân vieân. Nghieân cöùu hoïc hoûi kyõ thuaät coâng ngheä, naâng cao trình ñoä, kinh nghieäm coâng taùc. Coi ñaây laø moät trong nhöõng nhaân toá then choát ñeå thaønh coâng. 3.3 Muïc tieâu ngaén haïn : Ñaàu tö ôû möùc hôïp lyù, hoaøn chænh caùc thieát bò vaên phoøng chuû yeáu, naém baét thoâng tin giaù caû,cung caáp vaät tö kòp thôøi, giöõ vöõng chaát löôïng ñaàu nguoàn, tieát kieäm chi phí. Söû duïng lôïi theá giaù goác vaø ñoäi nguõ quaûn lyù nhieàu kinh nghieäm laãn uy tín cuûa cô quan ñeå taêng naêng löïc caïnh tranh, cuûng coá giöõ vöõng veà töøng böôùc laán chieám thò phaàn treân thò tröôøng hieän coù, thaâm nhaäp vaøo nhöõng thò tröôøng môùi. - Taïo vieäc laøm oån ñònh thöôøng xuyeân cho caùn boä coâng nhaân vieân, töøng böôùc naâng cao thu nhaäp vaø phuùc lôïi cho nhaân vieân, phuø hôïp vôùi lôïi nhuaän cho coâng ty, taïo cho ngöøôi lao ñoäng an taâm coâng taùc, gaén boù vôùi ñôn vò, ñem heát naêng löïc vaø nhieät tình cuûa baûn thaàn laøm vì muïc tieâu chung. - Tìm kieám khaùch haøng vaø toå chöùc kinh doanh XNK * Ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu treân coâng ty caàn phaûi coù höôùng ñi vaø bieän phaùp phuø hôïp cho töøng giai ñoaïn, töøng thôøi kyø, phuø hôïp vôùi lôïi theá chieán löôïc ñaõ xaùc ñònh. III/ Toång hôïp caùc yeáu toá beân trong vaø beân ngoaøi cuûa Coâng ty hieän nay 1/ Cô hoäi cuûa Coâng ty - Vieät Nam coù theá maïnh veà lao ñoäng, tyû leä thaát nghieäp coøn cao, giaù nhaân coâng reû. Nguoàn nguyeân vaät lieäu chi phí thaáp. - Ñieàu kieän luaät phaùp khoâng ngöøng hoaøn thieän vaø ñi saâu vaøo oån ñònh, taïo haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng kinh teá... - Thu nhaäp ñôøi soáng nhaân daân ngaøy caøng cao (toác doä GDP taêng bình quaân haøng naêm töø naêm 2001 ñeán nay laø 7%) - Vieät Nam naèm trong khu vöïc kinh teá naêng ñoäng nhaát theá giôùi hieän nay vaø ñaõ xaùc laäp caùc moái quan heä kinh teá, ngoaïi giao haàu heát vôùi caùc nöôùc coâng nghieäp phaùt trieån treân theá giôùi, ñaëc bieät laø xoùa boû caám vaän, thieát laäp quan heä ngoaïi giao toaøn dieän cuûa Myõ, coù neàn chính trò oån ñònh ... Laø nhöõng thuaän lôïi chöa töøng coù töø tröôùc ñeán nay ñeå Vieät Nam phaùt trieån kinh teá, xaây döïng ñaát nöôùc taïo söï hoøa nhaäp vaøo coäng ñoàng theá giôùi. - Coù bôø bieån daøi 134 km, coù nhieàu nguoàn lôïi veà taøi nguyeân haûi saûn phong phuù 2/ Ñe doïa cuûa Coâng ty - Thò tröôøng Vieät Nam ngaøy caøng ñöôïc töï do hoùa quoác teá giao löu ña daïng taïo ra söï caïnh tranh gay gaét maø bao giôø keû yeáu cuõng bò thieät thoøi hoaëc thaát baïi, keû naøo coù quan heä roäng raõi, trình ñoä quaûn lyù kinh nghieäm, chi phí thaáp, chaát löôïng haøng hoùa toát seõ giaønh thaéng lôïi. Cho neân caùc doanh nghieäp Vieät Nam seõ raát khoù trong vieäc caïnh tranh giaønh lôïi theá treân thò tröôøng. - Baõo luït thöôøng xuyeân xaûy ra theo muøa khoù ñoaùn vaø phoøng choáng ñöôïc moät caùch höõu hieäu, laøm aûnh höôûng ñeán taøi saûn vaät chaát cuõng nhö veà con ngöôøi cuûa ngö daân ñaùnh baét. - Veà phía xaõ hoäi ñoù laø naïn khai thaùc mang tính chaát huûy dieät ñaõ vaø ñang dieãn ra treân khaép caùc ñòa phöông trong tænh. Cuøng vôùi naïn khai thaùc huûy dieät laøm oâ nhieãm moâi tröôøng. Ñaõ aûnh höôûng ñeán nguoàn lôïi thuûy saûn cuûa tænh daãn ñeán chi phí taêng thu mua nguyeân vaät lieäu laøm giaù thaønh saûn phaåm cuõng bò taêng cao aûnh höôûng ñeán khaû naêng caïnh tranh cuûa Coâng ty. 3/ Ñieåm maïnh cuûa Coâng ty : - Thuaän lôïi veà vò trí ñòa lyù, caùch caûng Quy Nhôn 5km, caùch quoác loä 1A 2km - Daây chuyeàn coâng ngheä hieän ñaïi, ñoäi nguõ CBCNV treû laønh ngheà. - Coù thò tröôøng tieâu thuï oån ñònh, laâu daøi. - Vôùi dieän tích maët baèng 24.481 m2 thuaän lôïi cho vieäc taäp keát cuõng nhö löu chuyeån haøng hoùa trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh. - Ñöôïc söï quan taâm giuùp ñôõ cuûa chính quyeàn ñòa phöông. 4/ Ñieåm yeáu cuûa Coâng ty : - Hieän nay do chöa chuù troïng trong vieäc coâng taùc, thoâng tin cuûa Coâng ty coøn laïc haäu. Phöông tieän thoâng tin vaø quaûn lyù thoâng tin quaù ñôn giaûn. Do ñoù haïn cheá raát lôùn ñeán khaû naêng ñieàu haønh cuûa Coâng ty. Ñieàu ñoù cuõng laøm aûnh höôûng cho coâng taùc quaûn lyù gaëp nhieàu khoù khaên do : + Thoâng tin thieáu kòp thôøi chính xaùc + Soá lieäu truøng laép + Deã bò sai leäch do qua nhieàu caáp xöû lyù vaø phaàn nhieàu laø xöû lyù thuû coâng thieáu khoa hoïc. + Trình ñoä quaûn lyù coøn thaáp chöa töông xöùng vôùi qui moâ vaø tieàm naêng cuûa Coâng ty. Vaán ñeà naøy theå hieän raát roõ trong coâng taùc : . Xaây döïng keá hoaïch . Giaùm saùt ñieàu haønh . Xaây döïng caùc chieán löôïc vaø chính saùch trong saûn xuaát Vì nhöõng lyù do ñoù maø hieän nay caùc phoøng ban, cô sôû saûn xuaát hoaït ñoäng töông ñoái ñoäc laäp hoaëc thöïc hieän nhöõng hôïp ñoàng khoaùn veà saûn löôïng, chi phí cho caùc toå ñoäi. - Khoù khaên lôùn nhaát cuûa Coâng ty laø tình traïng thieáu voán, thanh toaùn daây döa nôï naàn voøng veøo daãn ñeán toác ñoä voøng quay voán, söï chu chuyeån tieàn teä, doanh soá baùn ra... cuõng vì ñoù maø giaûm ñi nhieàu. - Boä phaän marketing chöa ñaåy maïnh ñeå thuùc ñaåy vieäc tìm kieám thò tröôøng môùi, môû roäng thò phaàn, thuùc ñaåy vieäc xuaát khaåu. 5/ Toång hôïp ñaùnh giaù söï taùc ñoäng cuûa caùc yeáu toá moâi tröôøng ñeán Coâng ty : Ta coù bieåu toång hôïp nhö sau : Yeáu toá Möùc ñoä quan troïng ñoái ngaønh Möùc ñoä taùc ñoäng ñeán ñôn vò Tính chaát taùc ñoäng Ñieåm coäng doàn 1. Ñôøi soáng nhaân daân taêng tröôûng vaø daân soá phaùt trieån. 2. Coù nhieàu nguoàn ñeå mua vaät tö 3. Thò tröôøng LÑ phong phuù 4. Nhieàu ñoái thuû caïnh tranh 5. Khaû naêng vaän chuyeån h/hoùa yeáu 6. Ñoäi nguõ CB quaûn lyù gioûi 7. K/haøng coù theå ñi mua nôi khaùc 8. Ñieàu kieän thieân nhieân 9. Mua haøng c/löôïng cao, giaù goác 10.Söï uûng hoä caùc caáp chính quyeàn 11. Khaû naêng taøi chính 12. Trình ñoä marketing 13. Nhaân vieân coù kinh nghieäm 1 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 + + + - - + - - + + - - - +1 +9 +3 -4 -4 +9 -9 -4 +9 +6 -6 -6 -9 Chuù thích : - Möùc ñoä quan troïng ñoái vôùi ngaønh : 3 = cao ; 2 = trung bình ; 1 = thaáp - Möùc ñoä taùc ñoäng ñoái vôùi ñôn vò : 3 = nhieàu ; 2 = trung bình ; 1 = ít - Tính chaát taùc ñoäng : (+) toát ; (-) xaáu IV/ DÖÏ BAÙO NHU CAÀU VEÀ THÒ TRÖÔØNG : Döï baùo laø ngheä thuaät vaø khoa hoïc tieân ñoaùn caùc söï vieäc xaûy ra trong töông lai vaø coù theå laø caùch laáy caùc döõ lieäu ñaõ qua ñeå laøm keá hoaïch cho töông töông lai nhôø moät soá moâ hình toaùn hoïc naøo ñoù, noù coù theå laø moät caùch chuû quan trong tröïc giaùc ñeå tieân ñoaùn trong töông lai hoaëc coù theå laø söï phoái hôïp giöõa hai yeáu toá, coù nghóa laø moâ hình toaùn hoïc roài duøng phaùn xeùt thöû nghieäm cuûa ngöôøi quaûn trò ñeå ñieàu chænh laïi. Döï ñoaùn laø moät khí cuï quan troïng trong vieäc ra quyeát ñònh chieán löôïc cuõng nhö chieán thuaät, caùc keá hoaïch ngaén haïn, daøi haïn coù hieäu quaû, coù khaû thi hay khoâng. - Ñeå caùc keát quaû döï baùo ñaït ñöôïc möùc ñoä chính xaùc, tin caäy töông ñoái cao thì kyõ thuaät söû duïng phöông phaùp döï baùo ñoùng vai troø quan troïng, tuy khoâng coù phöông phaùp döï baùo naøy toû ra hoaøn haûo nhöng ñoái vôùi keá hoaïch coâng ty coù theå söû duïng phöông phaùp döï baùo theo chuoãi thôøi gian baèng phöông phaùp hoaïch ñònh theo xu höôùng sau : - Haøm xu höôùng laø moät ñöôøng thaúng coù daïng : Y = ax + b (a, b laø tham soá) Vôùi å X.Y - n.X.Y a= ------------------- å X2 - nX2 b = Y - aX Trong ñoù : n n Y = å Yi X = å Xi I = 1 n I=1 n Theo phöông phaùp döï baùo xu höôùng ñeå trình baøy treân cô sôû caùc soá lieäu thöïc teá ta coù baûng döï toaùn nhu caàu caùc maët haøng cuûa coâng ty ñeå cho ñôn giaûn, döôùi ñaây xin trình baøy döï toaùn nhu caàu haûi saûn caùc loaïi : Naêm 2003 2004 2005 Saûn löôïng 500 650 750 Theo phöông phaùp hoaïch ñònh xu höôùng ta coù : 750 650 500 300 200 0 03 04 05 Ñoà thò : Bieåu dieãn saûn löôïng qua caùc naêm Naêm Y X XY X2 2003 2004 2005 500 650 750 1 2 3 500 1.300 2.250 1 4 9 Toång coäng 1.900 6 4.050 14 Haøm xu höôùng coù daïng : y = ax + b ( a,b laø tham soá) Theo phöông phaùp bình thöôøng ta coù : n Xi 6 X = S ------- ==> X = ------- = 2 i=1 n 3 1.900 Y = --------- = 633,3 3 Ta coù : å XY - nXY 4.050 - 3 x 2 x 633,3 a = -------------------- = -------------------------- = 125,1 åX2 - nX2 14 - 3 x 22 Maø b = Y - ax Û b = 633,3 – 125,1 x 2 = 383,1 Vaäy a = 125,1 b = 383,1 Nieân haøm coù xu höôùng laø : Y = 125,1X + 383,1 Dö toaùn cho caùc naêm : (Töø naêm 2005-2010) Khi X = 5Y2005 = (125,1 x 5) + 383,1 = 1.008.600 X = 6Y2006 = (125,1 x 6) + 383,1 = 1.133.700 X = 7Y2007 = (125,1 x 7) + 383,1 = 1.258.800 X =10Y2010 = (125,1 x 10) + 383,1 = 1.634.100 V/PHAÂN TÍCH MA TRAÄN SWOT : Öu tieân theo soá thöù tö1,2,3 vaø nhö boá trí tröôùc sau cuûa ma traän SWOT döôùi ñaây : ( Xem baûng ma traän trang beân) * Phoái hôïp S.O : Söû duïng caùc maët maïnh cuûa mình ñeå khai thaùc cô hoäi, coâng ty coù theå coù caùc phoái hôïp sau : -S1O1 : Vôùi ñieåm maïnh coù ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù gioûi nhieàu kinh nghieäm, coâng ty coù theå keát hôïp vôùi cô hoäi ñaåy maïnh ñaáu thaàu cung öùng caùc nguoàn vaät tö thieát bò cho döï aùn, ñaàu tö XDCB taïi khu vöïc mieàn Trung. -S2O3 vaø S2O1 : Söû duïng theá maïnh mua haøng hoùa vôùi chaát löôïng cao, giaù taän goác thích hôïp vôùi caùc döï aùn ñaàu tö taïi tænh nhaø ngaøy caøng taêng, ñôøi soáng nhaân daân, daân soá ngaøy caøng taêng keùo theo nhu caàu xaây döïng nhaø ôû, tröôøng hoïc gia taêng, chuùng ta coù theå thu huùt soá khaùch haøng coù nhu caàu vaät tö coù giaù reû, chaát löôïng chuûng loaïi, quy caùch toát taïo ñöôïc lôïi theá treân thò tröôøng. -S2O3 : Keát hôïp cô hoäi nhieàu nguoàn cung caáp vôùi uy tín, söï uûng hoä cuûa chính quyeàn taïo ñieàu kieän caùc nguoàn cung öùng, an taâm hôïp taùc beàn vöõng laâu daøi ñeå oån ñònh nguoàn haøng cho doanh nghieäp. * Phoái hôïp S-T : Phoái hôïp maët maïnh vôùi caùc ñe doïa nhaèm söû duïng söùc maïnh ñeå vöôït qua caùc nguy cô chính cuûa coâng ty. - S1T1 : Coâng ty coù theå söû duïng ñieåm maïnh vôùi caùn boä quaûn lyù gioûi, nhieàu kinh nghieäm trong thöông tröôøng vôùi caùc maët haøng chaát löôïng cao, giaù goác ñeå coù theå ñaáu thaàu caïnh tranh veà giaù, ñaùp öùng ñaày ñuû soá löôïng, kòp thôøi haïn quy ñònh ñeå ñoái phoù vôùi caùc nguy cô nhieàu ñoái thuû caïnh tranh coï xaùt. - S2T2 vaø S2T3 : Coâng ty qua quaù trình hoaït ñoäng taïo ñöôïc ít nhieàu uy tín ñoái vôùi khaùch haøng, coù söï uûng hoä cuûa chính quyeàn, caùc nguoàn haøng cung öùng vôùi giaù goác. Coâng ty coù theå taïo quan heä laâu daøi beàn vöõng vôùi gía caû phaûi chaêng, öu ñaõi vôùi caùc baïn haøng, thöôøng xuyeân nhanh choùng ñaùp öùng kòp thôøi nhu caàu vaät tö trang thieát bò theo hôïp ñoàng, taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi khi khaùch haøng mua haøng, baùn giaù öu ñaõi cho khaùch haøng truyeàn thoáng, mua traû tieàn ngay, ñaåy luøi hieän töôïng roø ræ khaùch haøng. * Phoái hôïp W-O : Nhaèm lôïi duïng cô hoäi ñeå khaéc phuïc ñieåm yeáu (coù theå phaûi khaéc phuïc ñieåm yeáu tröôùc khi muoán khai thaùc cô hoäi) - W1O2 : Duøng cô hoäi coù nhieàu nhaø cung caáp ñeå löïa choïn nguoàn cung öùng vaät tö thieát bò vôùi chính saùch caïnh tranh öu ñaõi cuûa hoï, phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính, nguoàn haøng ñöïôc vaän chuyeån thuaän tieän ñeán kho hoaëc ñi thaúng tôùi caùc coâng trình. - W2O4 vaø W4O4 : Söû duïng cô hoäi coù thò tröôøng lao ñoäng phong phuù coù theå boå sung cho caùc nghieäp vuï chuyeân moân, taêng cöôøng nhaân vieân coù kinh nghieäm, trình ñoä toái thieåu ñeå vöôït qua ñieåm yeáu veà ñoäi nguõ caùn boä CNV yeáu keùm veà hoaït ñoäng marketting. Tuy nhieân, ñaây chæ laø giaûi phaùp tình theá chöù khoâng theå keùo daøi maø caàn khaéc phuïc ñieåm yeáu ñoù môùi coù theå lôïi duïng cô hoäi laâu daøi. * Phoái hôïp W-T : Phoái hôïp maët yeáu vôùi ñe doaï taïo cho coâng ty nguy cô lôùn. Caàn phaûi löu yù khaéc phuïc maët yeáu traùnh ñe doïa baèng caùch ñeà ra chieán löôïc phoøng thuû. - W1T1 - W2T1-W3T1- W4T1 : Khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu baèng ñaàu tö taøi chính, tuyeån duïng vaø ñaøo taïo nhaân vieân, xaây döïng moät chính saùch marketting phuø hôïp, nhaïy beùn döïa treân nhu caàu veà thò tröôøng, ñaàu tö ñoäi nguõ chuyeân chôû nhaèm taêng söùc caïnh tranh trong vaø ngoaøi nöôùc. - W1T3 : Ñaàu tö nguoàn taøi chính, hoã trôï cho vieäc phoøng choáng nhöõng ruûi ro, nhaèm traùnh caùc yeáu nguy haïi töø moâi tröôøng thieân nhieân. Theo söï phoái hôïp caùc oâ SWOT ta seõ coù nhieàu söï phoái hôïp vaø töông öùng töøng nhoùm vôùi phoái hôïp trong oâ Töø moâi tröôøng Caùc cô hoäi Ñe doïa Töø doanh nghieäp Caùc döï aùn khaû thi taïi khu vöïc Nhieàu nguoàn cung caáp Ñôøi soáng nhaân daân, daân soá taêng Thò tröôøng lao ñoäng phong phuù Nhieàu ñoái thuû caïnh tranh Khaùch haøng coù theå mua nôi khaùc Ñieàu kieän thieân nhieân O1 O2 O3 O4 T1 T2 T3 1. Ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù gioûi S1 S1O1 S1T1 Ñieåm maïnh 2. Mua haøng chaát löôïng cao giaù taän goác S2 S2O1 S2O3 S2T1 S2T2 (S) 3. Uy tín veà söï uûng hoä cuûa chính quyeàn S3 S3O2 S3T2 1. Khaû naêng taøi chính coù haïn W1 W1O2 W1O4 W1T1 W1T3 Ñieåm 2. Trình ñoä marketing W2 W2O4 W2T1 Yeáu 3. Khaû naêng töï vaän chuyeån ñaùp öùng nhu caàu khaùch haøng W3 W3O2 W3T1 (W) 4. Nhaân vieân nam coù trình ñoä kinh nghieäm W4 W4O4 W4T1 VI/ Phaân tích danh muïc voán ñaàu tö : 1. Caùc ñôn vò kinh doanh chieán löôïc cuûa coâng ty : Coâng ty hieän nay ñang kinh doanh treân hai lónh vöïc chuû yeáu, ñoù laø mua baøn caùc loaïi noâng saûn, haûi saûn, baùn caùc maùy moùc thieát bò ngö löôùi cuï, oâ toâ. Xeùt vai troø vaø vò trí hoaït ñoäng cuûa töøng ñôn vò theo chöùc naêng nhieäm vuï hoaït ñoäng cuûa coâng ty ñaõ ñöôïc xaùc ñònh… ta phaân tích caùc ñôn vò kinh doanh chieán löôïc (SBU) cuûa coâng ty nhö sau : - Lónh vöïc mua baùn caùc loaïi noâng saûn, haûi saûn : A - Lónh vöïc baùn caùc maùy moùc thieát bò ngö löôùi cuï, oâ toâ : B Nhö vaäy, coâng ty coù hai ñôn vò SBU laø A & B 2. Xaây döïng ma traän danh muïc voán ñaàu tö cuûa doanh nghieäp (Theo Boston Consulting Group) goïi taét laø ma traän BCG - Truïc tung cuûa ma traän : Bieåu thò tyû leä taêng tröôûng thò tröôøng haøng naêm cuûa ngaønh vaät tö, thieát bò phuï tuøng ñôn vò SBU tham gia. - Truïc hoaønh cuûa ma traän : Bieåu thò phaàn cuûa moät ñôn vò SBU so vôùi ñôn vò ñöùng ñaàu ngaønh veõ theo tyû leä logarit (coøn goïi phaân suaát thò tröôøng töông ñoái). Ví duï : 0,1X nghóa laø SBU cuûa doanh nghieäp naèm ôû möùc 10%, phaân suaát thò tröôøng cuûa doanh nghieäp haøng ñaàu vaø 10X coù nghóa laø SBU cuûa doanh nghieäp thuoäc loaïi ñöùng ñaàu. - Moãi voøng troøn bieåu thò cho SBU hieän thôøi cuûa doanh nghieäp. Kích thöôùc ñoä lôùn tyû leä doanh thu, baùn haøng cuûa ñôn vò SBU tính baèng ñoàng Vieät Nam. * Xaùc ñònh thò phaàn töông ñoái : Thò phaàn töông ñoái cuûa caùc ñôn vò kinh doanh chieán löôïc SBU laø A vaø B cuûa coâng ty ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : Doanh soá cuûa ñôn vò nghieân cöùu ( SBU) Thò phaàn töông ñoái =----------------------------------------------------------- Doanh soá ñoái thuû caïnh tranh lôùn nhaát treân thò tröôøng 26.725.000.000 (SBU-A) Thò phaàn töông ñoái = ------------------------------- = 1,183 cuûa SBU-A 22.600.150.000 13.320.302.400 (SBU-B) Thò phaàn töông ñoái = ------------------------------- = 0,72 cuûa SBU-B 18.500.420.000 Qua phoùng vaán : Tính toaùn so saùnh, xaùc ñònh vôùi caùc ñôn vò nhö sau : + Doanh soá tieâu thuï A baèng doanh soá tieâu thuï cuûa Xí nghieäp ñoâng laïnh Quy nhôn, lôùn hôn xí nghieäp ñoâng laïnh thöïc phaåm mieàn Trung, xí nghieäp ñoâng laïnh Khaùnh hoøa. Trong ñoù doanh soá cuûa coâng ty ñaït ñöôïc laø do doanh soá tieâu thuï nhöõng maët haøng xuaát khaåu haûi saûn laø chuû yeáu (vì ñoù laø nhieäm vuï, phöông höôùng hoaït ñoäng kinh doanh chuû yeáu cuûa ñôn vò). Nhö vaäy, A coù thò phaàn töông ñoái khaù treân thò tröôøng. + Doanh soá cuûa B : So vôùi ñaïi lyù Mitsubishi, doanh nghieäp tö nhaân Bình thì quy moâ nhoû, ñieàu ñoù khaúng ñònh B coù thò phaàn töông ñoái thaáp trong tính toaùn. * Ñònh vò treân ma traän : 20% Tyû leä taêng tröôûng Ngäi sao Daáu hoûi Thò tröôøng Cao A B 10% Thaáp Boø sinh lôøi Choù 10X * A thuoäc nhoùm ngoâi sao : Coù thò phaàn töông ñoái khaù maø ôû trong thò tröôøng coù toác ñoä taêng tröôûng cao, ñôn vò naøy neân coù phöông höôùng duy trì vaø giuùp caùc SBU khaùc trong ñôn vò. * B thuoäc nhoùm daáu hoûi : Coù thò phaàn töông ñoái thaáp trong toaøn tænh, maø ôû trong thò tröôøng coù toác ñoä taêng tröôûng cao, ñôn vò naøy neân coù phöông höôùng duy trì tích cöïc phaùt trieån noù thaønh nhoùm “ngoâi sao”. Töø döï baùo nhu caàu thöïc teá keát hôïp vôùi vieäc phaân tích ma traän SWOT vaø phaân tích danh muïc voán ñaàu tö, ta ñöa ra caùc phöông aùn chieán löôïc nhö sau : * Phöông aùn 1 : Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung : Coâng ty coù theå doàn söùc löïc vaøo hoaït ñoäng sôû tröôøng kinh doanh caùc loaïi vaät tö cuûa mình, khai thaùc ñieåm maïnh nhö : ñoäi nguõ quaûn lyù gioûi, mua haøng hoùa vôùi chaát löôïng cao theo giaù goác, uy tín vaø söï uûng hoä cuûa chính quyeàn… ñeå phaùt trieån kinh doanh moät caùch höõu hieäu nhaát. Tuy nhieân, maët haïn cheá baát lôïi cuûa caùc chieán löôïc naøy laø boû lôû nhöõng cô hoäi môû roäng thò tröôøng hoaëc khoâng taän duïng heát nhöõng tính naêng cuûa mình ñeå naém baét nhöõng cô hoäi phaùt trieån trong caùc ngaønh ngheà khaùc nhau Trong chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung coù 3 phöông aùn chuû ñaïo laø : - Chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung : ñoøi hoûi giöõ nguyeân caùc maët haøng hieän ñang kinh doanh (toâm, caù, möïc), thò tröôøng hieän taïi (Bæ, Nhaät, vaø caùc nöôùc Ñoâng aâu), ngaønh hieän taïi (haûi saûn ñoâng laïnh), thoâng qua caùc noã löïc maïnh meõ trong coâng taùc marketting nhö khuyeán maõi, chính saùch ñònh giaù, chính saùch phaân phoái thöïc hieän caùc dòch vuï sau khi baùn haøng ñeå giöõ khaùch haøng hieän coù vaø thu huùt theâm khaùch haøng ñang mua ít chuyeån sang mua nhieàu hôn , thöôøng xuyeân hôn. - Chieán löôïc taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh thoâng qua caùc ñöôøng taêng tröôûng trong moät soá saûn phaåm khaùc (saén laùt, baép haït, ñaäu xanh vaø caùc loaïi noâng saûn khaùc…) theo theá maïnh cuûa doanh nghieäp döïa treân cô sôû phaùt trieån thò tröôøng môùi, giöõ nguyeân caùc maët haøng ngaønh ngheà hieän ñang kinh doanh. - Taêng tröôûng taäp trung moät soá maët haøng dòch vuï (oâ toâ, maùy moùc, ngö löôùi cuï...) treân thò tröôøng, ngaønh, caáp, ngaønh hieän taïi treân cô sôû tìm ra caùc tính naêng môùi cuûa caùc maët haøng, theá heä cuûa caùc maët haøng, nhôø vaäy maø hoaït ñoäng kinh doanh ñöôïc taêng tröôûng. * Phöông aùn 2 : Chieán löôïc taêng tröôûng thoâng qua con ñöôøng hoäi nhaäp : Caên cöù theo nhu caàu tieâu thuï hieän nay vaø trong töông lai, khaû naêng ñaùp öùng cung caáp cuûa coâng ty vôùi maùy moùc thieát bò hieän taïi laø khoâng ñaùp öùng ñuû, neân coâng ty thöïc hieän lieân keát, lieân doanh vôùi caùc nhaø cung caáp, yeáu toá ñaàu vaøo, khi coù ñuû ñieàu kieän thì môùi ñuû hoäi nhaäp baèng caùch mua laïi hoaëc saùp nhaäp thaønh moät doanh nghieäp thaønh vieân. Ñeå chuû ñoäng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh töø khaâu mua vaøo ñeán khaâu baùn ra. Söï lieân doanh, lieân keát vaø hoäi nhaäp naøy seõ taïo ra moät caáp ñoä ngaønh môùi. Trong neàn kinh teá thò tröôøng caùc doanh nghieäp caïnh tranh vôùi nhau daãn ñeán caùc doanh nghieäp saûn xuaát kinh doanh leä thuoäc ñaàu vaøo töø caùc nhaø cung caáp. Hoï coù theå naâng giaù yeáu toá ñaàu vaøo, cung öùng khoâng ñuû soá löôïng, chuûng loaïi, thôøi gian, chaát löôïng vaø neáu nhö vaäy seõ gaây khoù khaên cho caùc doanh nghieäp. Ñeå giaûi quyeát tình traïng naøy, chuû ñoäng trong cung öùng caùc nguoàn ñaàu vaøo, coâng ty coù theå lieân keát lieân doanh vaø neáu coù ñieàu kieän hoäi nhaäp vôùi caùc doanh nghieäp cung öùng caùc nguoàn haøng. Chieán löôïc taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh coù theå thöïc hieän treân 3 phöông aùn sau : - Taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh thoâng qua con ñöôøng lieân keát hoäi nhaäp ngöôïc chieàu : Coâng ty tìm moïi bieän phaùp naém baét caùc nguoàn cung öùng vaät tö, phuï tuøng trang thieát bò, tieàn voán, nguoàn lao ñoäng. Ñeå hoaøn thaønh chuû ñoäng veà soá löôïng, chaát löôïng, chuûng loaïi quy caùch, thôøi gian phuïc vuï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình - Chieán löôïc taêng tröôûng lieân keát hoäi nhaäp thuaän chieàu (veà phía tröôùc) : Coâng ty coù theå thoâng qua con ñöôøng hoäi nhaäp doïc thuaän chieàu laø chieán löôïc tieán haønh mua laïi, naém quyeàn sôû höõu hoaëc taêng söï kieåm soaùt ñoái vôùi caùc nhaø tieâu thuï caùc maët haøng cuûa doanh nghieäp nhö : heä thoáng baùn haøng vaø phaân phoái haøng. - Taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh thoâng qua lieân keát hoäi nhaäp chieàu ngang : Coâng ty coù chieán löôïc tìm kieám quyeàn sôû höõu hoaëc kieåm soaùt ñoái vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh cuûa coâng ty nhö : hôïp nhaát, mua laïi vaø chieám lónh quyeàn kieåm soaùt ñoái vôùi caùc ñoái thuû canh tranh, cho pheùp taêng hieäu quaû veà phaïm vi vaø laøm taêng trao ñoåi caùc nguoàn taøi nguyeân, naêng löïc. Coâng ty theo ñuoåi chieán löôïc hoäi nhaäp doïc laø nhaèm cuûng coá vò theá caïnh tranh cuûa hoaït ñoäng chính. Qua ñoù, coâng ty seõ ñaït ñöôïc tieát kieäm chi phí saûn xuaát, giaûm thieåu chi phí thò tröôøng, baûo veä quyeàn sôõ höõu coâng nghieäp höõu hieäu hôn. * Phöông aùn 3 : Chieán löôïc taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh baèng caùch ña daïng hoùa. Coâng ty coù theå thöïc hieän kinh doanh nhieàu chuûng loaïi maët haøng treân caùc thò tröôøng khaùc nhau ñeå taêng doanh thu, lôïi nhuaän vaø taêng tröôûng hoaït ñoäng kinh doanh, ñaûm baûo an toaøn trong kinh doanh vaø taêng theâm vò theá doanh nghieäp. Chieán löôïc ña daïng hoùa maët haøng ñöôïc thöïc hieän theo phöông aùn chuû ñaïo sau : - Ña daïng hoùa ñoàng taâm : Coâng ty coù theå ñaåy maïnh môû roäng maët haøng noâng saûn, haûi saûn, maùy moùc, thieát bò nhö löôùi cuï ... phuø hôïp vôùi ngaønh ngheà vaø chính saùch marketing. Töø ñoù taïo ra thò tröôøng môùi, taêng quy moâ thò tröôøng, taêng doanh thu, taêng lôïi nhuaän, taêng vò theá doanh nghieäp. Maët haøng Thò tröôøng Ngaønh Caáp ñoä ngaønh Môùi Môùi Hieän taïi hoaëc môùi Hieän taïi Chìa khoùa ñeå thöïc hieän ña daïng hoùa ñoàng taâm laø tranh thuû chuùt ít caùc lôïi theá cuûa doanh nghieäp. VII/ LÖÏA CHOÏN CAÙC PHÖÔNG AÙN : Vieäc löïa choïn phöông aùn chieán löôïc toái öu luoân ñöôïc döïa treân caùc cô sôû tieâu chuaån hoùa trong tình huoáng kinh doanh ñaëc thuø maø coâng ty thöïc phaåm Xuaát nhaäp khaåu Lam Sôn ñang hoaït ñoäng. Caùc tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù vaø löïa choïn phöông aùn chieán löôïc toái öu ñöôïc ñöa ra xem xeùt bao goàm caùc muïc tieâu maø coâng ty ñaõ xaùc ñònh, söï höôùng saâu vaøo moâi tröôøng caïnh tranh vaø ñònh höôùng phaùt trieån chieán löôïc theo caùc giai ñoaïn taêng tröôûng beàn vöõng cuûa coâng ty. Vôùi neàn taûng cô baûn laø moïi thaéng lôïi veà chieán löôïc ñeà tuyø thuoäc tröôùc heát vaøo söï ñònh höôùng saâu vaøo tình hình thöïc teá. Do ñoù vieäc löïa choïn phöông aùn chieán löôïc toái öu khoâng coù theå coù ñöôïc moät giaûi phaùp döùt khoaùt, thì vieäc ñaùnh giaù phöông aùn thay theá vaø keát quaû cuûa chuùng cuõng phaûi ñem laïi thoâng tin phong phuù cho quyeát ñònh chieán löôïc hoaëc phöông aùn chieán löôïc toái öu, coù theå bao goàm moät toå hôïp caùc giaûi phaùp khaùc nhau hay nhieàu khi laø söï löïa choïn öu tieân toång ñieåm vaø caùc chæ tieâu ñaùnh giaù theo dieãn tieán taêng tröôûng vaø phaùt trieån cuûa coâng ty. Baûng ñaùnh giaù so saùnh caùc phöông aùn theo möùc ñoä haáp daãn cuûa phöông aùn Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù Ñieåm ñöôïc ñaùnh giaù Phöông aùn 1 Phöông aùn 2 Phöông aùn 3 1. Möùc ñoä ñaït ñöôïc muïc tieâu 2. Chieán löôïc khai thaùc ñöôïc cô hoäi 3.Chieán löôïc haïn cheá ñöôïc caùc ñe doïa 4.Chieán löôïc taän duïng ñöôïc caùc ñieåm maïnh 5. Chieán löôïc khaéc phuïc ñöôïc caùc ñieåm yeáu 6. Chieán löôïc phuø hôïp vôùi phong caùch laõnh ñaïo 7. Chieán löôïc phuø hôïp vôùi khaû naêng taøi chính 8. Thöïc hieän chieán löôïc vöøa coù keát quaû vöøa coù hieäu quaû 4 4 3 2 1 5 3 5 3 2 1 3 2 2 3 4 3 3 2 1 2 3 2 4 Coäng ñieåm 27 20 18 Ghi chuù : Yeáu toá naøo laøm cho phöông aùn haáp daãn - Maïnh nhaát ñöôïc ñaùnh giaù 5 ñieåm. - Möùc ñoä khaù ñöôïc ñaùnh giaù 4 ñieåm - Möùc ñoä trung bình ñöôïc ñaùnh giaù 3 ñieåm - Möùc ñoä yeáu ñöôïc ñaùnh giaù 2 ñieåm - Möùc ñoä keùm ñöôïc ñaùnh giaù 1 ñieåm Qua quaù trình phaân tích moâi tröôøng keát quaû, söï tìm kieám caùc caùch phoái hôïp SO, ST, WT treân ma traän SWOT cuøng vôùi nhöõng keát quaû ruùt ra töø phaân tích danh muïc ñaàu tö vaø baûng so saùnh caùc phöông aùn theo möùc ñoä haáp daãn döïa treân caùc muïc tieâu cuûa coâng ty ñeán naêm 2010. Xin ñöôïc ñeà xuaát phöông aùn toái öu trong thôøi gian tôùi : PHÖÔNG AÙN CHIEÁN LÖÔÏC TAÊNG TRÖÔÛNG TAÄP TRUNG : Vôùi chieán löôïc naøy, coâng ty troïng taâm vaøo vieäc duy trì hay boå sung caùc maët haøng thò tröôøng hieän coù maø khoâng thay ñoåi caùc yeáu toá khaùc. Thöïc hieän chieán löôïc naøy, coâng ty caàn noã löïc khai thaùc moïi cô hoäi veà caùc maët haøng thöïc hieän ñang kinh doanh vaø caùc thò tröôøng hieän ñang tieâu thuï baèng caùch thöïc hieän toát hôn caùc coâng vieäc maø coâng ty ñang laøm. Sau ñaây laø hình aûnh toång quaùt baûng thay ñoåi chieán löôïc vôùi chieán löôïc taêng tröôûng taäp trung. Caùc maët haøng Thò tröôøng Ngaønh Caáp ñoä ngaønh Laø maët haøng hieän taïi hoaëc boå sung theâm Hieän taïi hoaëc môû roäng Hieän taïi Hieän taïi Vôùi chieán löôïc naøy ta coù 3 phöông aùn chuû ñaïo sau : * Thaâm nhaäp thò tröôøng : Tìm caùc taêng tröôûng trong thò tröôøng hieän taïi vôùi caùc maët haøng vaät tö thieát bò phuï hieän coù baèng caùch noã löïc maïnh meõ trong coâng taùc marketing. Chieán löôïc naøy nhaèm cuûng coá ñòa vò vaø taêng thò phaàn cuûa coâng ty treân thò tröôøng Chaâu aù, caùc nöôùc thuoäc Lieân xoâ cuõ, Ñoâng aâu...ñaëc bieät treân ñòa baøn Ñoâng aâu baèng caùch thuyeát phuïc khaùch haøng, loâi keùo khaùch haøng cuûa ñoái thuû caïnh tranh baèng hình thöùc giaù caû, chuûng loaïi, quy caùch, choáng hieän töôïng xoùi moøn roø ræ khaùch haøng vaø laøm cho nhieàu khaùch haøng môùi bieát ñeán maët haøng kinh doanh cuûa coâng ty . * Phaùt trieån thò tröôøng : Taêng tröôûng baèng caùch tìm kieám caùc thò tröôøng môùi ñeå tieâu thuï caùc saûn phaåm maø coâng ty kinh doanh . Baûng thay ñoåi chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng : Caùc maët haøng Thò tröôøng Ngaønh Caáp ñoä ngaønh Laø maët haøng hieän taïi ñang kinh doanh Môùi hoaëc môû roäng Hieän taïi Hieän taïi Coâng ty caàn phaûi môû roäng maïng löôùi tieâu thuï vaøo thò tröôøng Chaâu Aâu nôi coøn ñang thieáu thoán nhu caàu haøng noâng saûn, haûi saûn vaø nhieàu trieån voïng kinh doanh thaønh ñaït. * Phaùt trieån maët haøng kinh doanh : Coâng ty tìm caùch taêng tröôûng thoâng qua phaùt trieån maët haøng kinh doanh, maët haøng môùi ñeå tieâu thuï trong thò tröôøng ñôn vò ñang hoaït ñoäng. Baûng thay ñoåi chieán löôïc phaùt trieån Caùc maët haøng Thò tröôøng Ngaønh Caáp ñoä ngaønh Môùi Hieän taïi Hieän taïi Hieän taïi Höôùng phaùt trieån caùc maët haøng naøy laø chuùng ta chuù troïng vieäc tìm kieám caùc nguoàn ñaït chuûng loaïi, quy caùch vôùi chaát löôïng cao laøm taêng ñoä tin caäy. VII/ TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN VAØ KIEÅM TRA CHIEÁN LÖÔÏC Treân cô sôû cuûa quyeát ñònh chieán löôïc vaø caùc giaûi phaùp löïa choïn quyeát ñònh ñeå coù keá hoaïch chieán löôïc cuûa coâng ty, phaùt huy taùc duïng thì vieäc toå chöùc trieån khai thöïc hieän keá hoaïch chieán löôïc laø moät yeáu toá khoâng keùm phaàn quan troïng trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Thoâng baùo veà chieán löôïc cuûa coâng ty laø taát caû caùc boä phaän coù traùch nhieäm thoâng baùo naøy phaûi taïo söï roõ raøng deã hieåu veà ñöôøng loái, chieán löôïc coâng ty. Do ñoù, phaûi ñöôïc soaïn thaûo baèng vaên baûn ñeå ñaûm baûo raèng : baát kyø ai tham gia vaøo trieån khai chieán löôïc phaûi roõ veà chuùng. Giaùm ñoác, Tröôûng phoøng ban chòu traùch nhieäm trong vieäc toå chöùc trieån khai keá hoaïch, neáu phaùt hieän gì trôû ngaïi hoaëc vöôùng maéc thì phaûi xem xeùt laïi, boå sung hoã trôï cho vieäc thöïc hieän kòp thôøi, ñuùng luùc. Ñònh kyø haøng thaùng, quyù thoâng qua heä thoáng thoâng tin noäi boä nhö heä thoáng tröïc baùo, thoâng tin baùo caùo ñeå Giaùm ñoác naém baét tình hình thöïc hieän cuï theå. Phoøng Keá hoaïch-kinh doanh chòu traùch nhieäm toång hôïp, ñaùnh giaù tình hình thöïc teá theo quyù, naêm, tham möu cho Giaùm ñoác ñeå naém baét kòp thôøi thöïc hieän keá hoaïch KEÁT LUAÄN Hieän nay chöa coù phöông phaùp öùng duïng thöïc haønh moân quaûn trò chieán löôïc naøo chaáp nhaän moät caùch thoáng nhaát, khoâng theå coù hai heä thoáng quaûn trò gioáng heät nhau, vì moïi toå chöùc coù tính ñaëc thuø rieâng vaø quaù trình quaûn lyù chieâm hieäu phuø hôïp vôùi ñaëc tính ñoù. Trong quaùtrình thöïc taäp vôùi ñieàu kieän, khaû naêng baûn thaân coù haïn vaø söï giuùp ñôõ nhieät tình cuûa Ban Giaùm ñoác vaø taäp theå caùn boä CNV trong coâng ty ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn, cuøng söï nhieät tình quan heä cung caáp soá lieäu nghieân cöùu. Ñeå hoaøn thaønh toát chuyeân ñeà naøy, toâi ñaõ nhaän ñöôïc söï chæ baûo giuùp ñôõ cuûa coâ Nguyeãn Thò Haïnh, Coâng ty Thöïc phaåm Xuaát nhaäp khaåu Lam Sôn cuøng caùc thaày coâ trong nhaø tröôøng. Thaønh thaät caûm ôn Xin göûi ñeán taát caû lôøi chaøo kính troïng nhaát. Sinh vieân thöïc taäp Phaïm Giang Tröôøng Haûi XAÙC NHAÄN CUÛA COÂNG TY THÖÏC TAÄP : NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty thực phẩm xuất nhập khẩu Lam Sơn - Quy nhơn.doc
Luận văn liên quan