Đề tài Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng

Đầu tư xây dựng là một trong những lĩnh vực quan trọng trong các hoạt động đầu tư hiện nay. Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã có nhiều các hoạt động đầu tư thiết thực nhằm mục đích phát triển kinh tế xã hội. Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng được thành lập, đã nỗ lực phấn đấu không ngừng hoàn thiện mình nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tư vấn thiết kế có chất lượng ngày càng cao. Và một trong những lĩnh vực tư vấn hàng đầu là tư vấn lập dự án. Hiện nay, Trung tâm đã hoàn thành và tiến hành lập nhiều dự án cho các chủ đầu tư, các Bộ, ngành, địa phương. Các dự án lập ra đã đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư, đồng thời đáp ứng được các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước. Là một sinh viên chuyên ngành kinh tế đầu tư, em rất vinh dự khi có cơ hội thực tập tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng. Trong thời gian thực tập tại Phòng dự án, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị tại phòng cùng việc tiếp cận số liệu em đã học hỏi kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về công tác lập dự án. Có thể nói bên cạnh những thành tích mà Trung tâm đã đạt được nhưng bên cạnh đó thì còn một số mặt còn hạn chế cần khắc phục. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác lập dự án, em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng”. Kết cấu của đề tài: Chương I: Thực trạng công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng. Do hạn chế về thời gian và trình độ nên đề tài của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong thầy cô cùng các bạn đóng góp ý kiến để đề tài hoàn thiện. Qua đây em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị tại Trung tâm đã tạo điều kiện giúp đỡ em để em hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này!

doc83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2148 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rªn ®Þa bµn. Môc tiªu vµ nhiÖm vô XuÊt ph¸t tõ môc tiªu vµ nhiÖm vô c¸n bé ®· x©y dùng quy ho¹ch d©n c­ phï hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. “¦u tiªn s¾p xÕp l¹i ®èi víi nh÷ng hé d©n sèng ven s«ng suèi cã nguy c¬ s¹t lë lò quyÐt cao, nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng tµi s¶n con ng­êi” MÆt kh¸c quy ho¹ch s¾p xÕp nh÷ng ®èi t­îng trªn ph¶i phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Quy ho¹ch s¾p xÕp d©n c­ ph¶i dùa trªn c¬ së quy ho¹ch s¶n xuÊt. “ G¾n s¶n xuÊt n«ng l©m nghiÖp, s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i, dÞch vô hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ®Þnh canh ®Þnh c­ víi s¾p xÕp d©n c­. Nh»m ®¶m b¶o ®êi sèng cho nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n yªn t©m s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ x· héi. §Çu t­ ®ång bé c¸c nhu cÇu vÒ c¬ së h¹ tÇng víi s¾p xÕp d©n c­. T¹o ®iÒu kiÖn ®¸p øng nhu cÇu x¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cho nh©n d©n nh»m ®¶m cuéc sèng cña ng­êi d©n ë n¬i míi tõng b­íc tèt h¬n ë n¬i cò vµ æn ®Þnh bÒn v÷ng l©u dµi” H×nh thøc bè trÝ: Can bé ®· ®­a ra h×nh thøc bè trÝ s¾p xÕp trong néi bé x· ®Ó h×nh thµnh côm d©n c­ míi tËp trung, x©y dùng n«ng th«n míi, phï hîp víi phong tôc tËp qu¸n cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. §ång thêi ph¶i gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ truyÒn thèng d©n téc, g¾n víi cñng cè quèc phßng an ninh trªn ®Þa bµn. 4.3.2. Ph­¬ng ¸n quy ho¹ch, bè trÝ d©n c­ Ph­¬ng ¸n bè trÝ d©n c­ XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng c¸n bé ®· x©y dùng ph­¬ng ¸n di chuyÓn 131 hé d©n n»m trong vïng cã nguy c¬ cao vÒ s¹t lë, lò lôt sang ®iÓm T§C míi t¹i 2 th«n Phóc S¬n vµ Phóc LËp víi diÖn tÝch 409 ha, ®ång thêi ®Çu t­ ®Çy ®ñ vÒ c¬ së h¹ tÇng nh­ ®iÖn, ®­êng, nhµ v¨n ho¸....®Ó c¸c hé d©n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt. HiÖn t¹i trªn ®iÓm T§C míi ®· cã 100 hé d©n do t×nh h×nh cÊp b¸ch ®· chuyÓn ®Õn sinh sèng tõ tr­íc nh­ng ch­a cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, cuéc sèng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. V× vËy, khi di chuyÓn 131 hé míi ®Õn ®Ó thµnh lËp ®iÓm d©n c­ míi th× sÏ kÕt hîp ®Çu t­ cho c¸c hé d©n ®ã. Víi hÖ sè sö dông ®Êt cña vïng lµ 0,7 th× diÖn tÝch ®Êt sö dông ®­îc cña khu T§C sÏ lµ 280 ha, trong ®ã dù kiÕn bè trÝ ®Êt ë lµ 15 ha, cßn l¹i lµ ®Êt s¶n xuÊt Quy ho¹ch ®Êt ®ai khu vùc bè trÝ d©n c­ míi C¸n bé lËp dù ¸n ®· cø vµo quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi x· Kú Th­îng giai ®o¹n 2001 - 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt cña ®Þa ph­¬ng, còng nh­ ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai cña ngµnh. Dù kiÕn ph©n bæ sö dông ®Êt cña khu vùc bè trÝ d©n c­ míi nh­ sau: Khu vùc T§C x· Kú Th­îng lµ khu vùc chñ yÕu lµ ®Êt bá hoang, tÇng ®Êt dµy, giao th«ng kh¸ thuËn tiÖn. §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc bè trÝ s¾p xÕp ®Êt ë, khai hoang ®Êt vµ tæ chøc s¶n xuÊt nãi chung, khu vùc bè trÝ d©n c­ nãi riªng. - Tæng diÖn tÝch ®Êt dù ®Þnh bè trÝ cho ®iÓm t¸i ®Þnh c­ lµ 300 - 400 ha. Ph­¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i d©n c­ XuÊt ph¸t tõ quü ®Êt ®ai, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ phong tôc tËp qu¸n, nhu cÇu nguyÖn väng cña ng­êi d©n, ®èi t­îng c¸c hé cÇn ®­îc s¾p xÕp: - Th«n T©n TiÕn: 30 hé - Th«n B¾c TiÕn: 32 hé - Th«n Phóc Thµnh: 30 hé - Th«n Trung TiÕn: 16 hé - Th«n TiÕn Th­îng: 23 hé Sè hé trªn sÏ ®­îc bè trÝ s¾p xÕp vÒ ®iÓm T§C míi thuéc 2 th«n Phóc S¬n vµ Phóc LËp, x· Kú Th­îng Ph­¬ng ¸n ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh C¨n cø vµo quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn, dùa trªn hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt còng nh­ ®iÒu kiÖn tù nhiªn kinh tÕ x· héi khu vùc bè trÝ s¾p xÕp d©n c­ míi. Quy ho¹ch ph¸t triÓn s¶n xuÊt khu vùc s¾p xÕp d©n c­ míi giai ®o¹n 2007 - 2010 nh­ sau: Khu vùc T§C cã diÖn tÝch ®Êt lín, ®é dèc nhá, tÇng ®Êt canh t¸c dµy, do vËy cÇn tËn dông khai th¸c triÖt ®Ó quü ®Êt s½n cã ®Ó ®­a vµo sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ hîp lý. Do t×nh h×nh lao ®éng ë khu vùc chñ yÕu lµ trång chÌ vµ ch¨n nu«i. Do vËy ¸p dông m« h×nh kinh tÕ v­ên ®åi rÊt hîp lý vµ hiÖu qu¶. Tr­íc hÕt nã sÏ cung cÊp nguyªn liÖu cho nhµ m¸y chÌ HTX 12/9, sau khi m« h×nh ®­îc nh©n réng th× sÏ tiÕn tíi x©y dùng nhµ m¸y chÌ ngay t¹i ®Þa ph­¬ng.V× vËy, ®©y lµ viÖc lµm hÕt søc c©n thiÕt ®¸p øng nhu cÇu søc kÐo còng nh­ nguyªn liÖu phôc vô t¹i chç vµ cung cÊp ra thÞ tr­êng ®Ó t¨ng thªm thu nhËp. C¬ cÊu ®µn gia sóc cña m« h×nh kinh tÕ gia ®×nh nªn cã tõ 1- 2 con bß vµ ch¨n nu«i lîn, gia cÇm kh¸c. Kü thuËt trång chÌ vµ ch¨n nu«i cÇn ®­îc ¸p dông theo h­íng b¸n c«ng nghiÖp vµ chó ý ®Õn c«ng t¸c phßng ngõa dÞch bÖnh. Mét sè viÖc cÇn thùc hiÖn: + ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt ®Ó n¨ng cao n¨ng suÊt c©y trång, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®ång thêi cho n¨ng suÊt cao. + Më c¸c kho¸ häc, tæ chøc c¸c ®oµn ®i tham quan c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ch¨n nu«i... - §Ó ph¸t triÓn ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o c«ng t¸c cung øng vËt t­ vµ tiªu thô s¶n phÈm cÇn ®­îc ph¸t triÓn, m¹ng l­íi dÞch vô hµng ho¸ vµ vËt t­ n«ng nghiÖp nh»m ph¸t huy søc lao ®éng cña ng­êi d©n t×m hiÓu c¬ chÕ thÞ tr­êng. Quy m«: Tæ chøc theo hé gia ®×nh, víi h×nh thøc më c¸c ®¹i lý hµng ho¸ tiªu dïng sinh ho¹t, vËt t­ n«ng nghiÖp nh­ ph©n bãn, thuèc trõ s©u vµ tæ chøc thu mua tiªu thô s¶n phÈm n«ng nghiÖp trong vïng Ph­¬ng ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé d©n vïng dù ¸n cã ®êi sèng æn ®Þnh, yªn t©m trong s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o an toµn trong mïa m­a lò, ph­¬ng ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­ sau: - X©y dùng 11 km ®­êng giao th«ng, trong ®ã bao gåm 3 km ®­êng giao th«ng n«ng th«n lo¹i A vµ 8 km ®­êng cÊp phèi. - §­êng d©y 0,4 KV dµi 8 km, ®­êng d©y trung thÕ dµi 1,5 km, 01 tr¹m biÕn ¸p 180 KVA - Hç trî n­íc sinh ho¹t d­íi h×nh thøc ®µo giÕng - X©y dùng nhµ v¨n ho¸, diÖn tÝch 120 m2 - X©y dùng tr­êng mÇm non, diÖn tÝch 350 m2 - X©y dùng líp häc c¬ së, diÖn tÝch 600 m2 - X©y dùng 01 tr¹m y tÕ th«n b¶n - Hç trî san g¹t mÆt b»ng - Hç trî khai hoang cho c¸c hé gia ®×nh: DiÖn tÝch ®Êt khai hoang ®­îc tÝnh b»ng diÖn tÝch ®Êt sö dông trõ ®i phÇn ®Êt ë (409 ha x70% - 15 ha = 265 ha) - Hç trî di chuyÓn cho tõng hé d©n Nh×n chung c¸c c¸n bé ®· tr×nh bµy kh¸ ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt c¸c ph­¬ng ¸n. C¸c ph­¬ng ¸n ®­a ra phï hîp víi qui ho¹ch vµ tiªu chuÈn nh­ ®· qui ®Þnh. 4.3.3. C¸c gi¸i ph¸p tæ chøc thùc hiÖn Gi¶i ph¸p ®Þa bµn: - Qua ®iÒu tra kh¶o s¸t do c¸n bé cña Trung t©m t­ vÊn vµ ®Çu t­ tiÕn hµnh trªn ®Þa bµn x·, ®iÓm T§C thuéc th«n Phóc S¬n vµ Phóc LËp, x· Kú Th­îng cã tæng diÖn tÝch lµ 1000 ha. Trong ®ã chñ yÕu lµ ®Êt bá hoang - Toµn bé diÖn tÝch do UBND huyÖn Kú Anh qu¶n lý. Gi¶i ph¸p ph¸t triÎn s¶n xuÊt: - Ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp: ®Èy m¹nh diÖn tÝch vµ n¨ng suÊt c©y chÌ - Ph¸t triÓn ch¨n nu«i: Trong ch¨n nu«i cÇn ph¸t triÓn ®¹i gia sóc, gia sóc vµ gia cÇm theo ph­¬ng thøc ch¨n d¾t ®èi víi tr©u bß, chuång tr¹i ®èi víi gia sóc, gia cÇm, ®Ó b¶o vÖ c©y trång phßng chèng dÞch bÖnh. §ång thêi tËn dông nguån ph©n h÷u c¬ ch¨m sãc c©y trång. Gi¶i ph¸p vÒ chÝnh s¸ch: * ChÝnh s¸ch ®Êt ®ai: Tuyªn truyÒn s©u réng tíi ng­êi d©n nh÷ng chÝnh s¸ch cã liªn quan tíi ®Êt ®ai. TiÕn hµnh giao ®Êt vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt æn ®Þnh vµ l©u dµi cho ng­êi d©n sau khi thùc hiÖn quy ho¹ch s¾p xÕp l¹i d©n c­. Møc giao ®Êt thæ c­ ®­îc tÝnh cho thùc tÕ vµ dù phßng t¨ng d©n sè ®Õn 2010, møc giao b×nh qu©n 2,5 ha/hé * ChÝnh s¸ch hç trî cho c¸c hé di d©n ®Õn n¬i ë míi: C¸c hé d©n di chuyÓn vÒ khu T§C míi ®­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh sè 78/2008/Q§-TTg ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2008 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ. Møc hç trî cô thÓ nh­ sau: - Hç trî tiÒn gi¶i phãng mÆt b»ng - Hç trî x©y dùng c¬ së h¹ tÇng - Hç trî viÖc x©y dùng chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµnh nghÒ. * ChÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt: C¸c hé gia ®×nh sau khi di d©n vµo vïng dù ¸n, ®­îc hç trî ph¸t triÓn s¶n xuÊt d­íi c¸c h×nh thøc: - §­îc vay vèn vµ hç trî l·i suÊt vay ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - §­îc hç trî vÒ khoa häc kü thuËt vµ th«ng tin thÞ tr­êng. - §­îc hç trî viÖc ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, dÞch vô, chÕ biÕn vµ tiªu thô s¶n phÈm. * ChÝnh s¸ch huy ®éng nguån vèn ®Çu t­: Tranh thñ vµ huy ®éng mäi nguån lùc cña trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng, ngoµi ra ®Ó thùc hiÖn dù ¸n thµnh c«ng cÇn huy ®éng mäi nguån lùc trong d©n, c¸c tæ chøc, c¸c nhµ ®Çu t­. Gi¶i ph¸p tuyªn truyÒn vËn ®éng - Néi dung tuyªn truyÒn: Tuyªn truyÒn s©u réng c¸c chñ tr­¬ng ®­êng lèi cña §¶ng, Ph¸p LuËt cña nhµ n­íc tíi ng­êi d©n. Trong ®ã cÇn quan t©m tíi néi dung tuyªn truyªn vÒ c«ng t¸c s¾p xÕp æn ®Þnh d©n c­. - H×nh thøc tuyªn truyÒn: Qua c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­: b¸o chÝ, truyÒn thanh, truyÒn h×nh, qua c¸c ch­¬ng tr×nh giao l­u v¨n ho¸, v¨n nghÖ,... thÓ lo¹i b»ng tiÕng phæ th«ng vµ tiÕng d©n téc ®Þa ph­¬ng (®Ó mäi ng­êi nghe vµ hiÓu). Tæ chøc thùc hiÖn: - TiÕn ®é thùc hiÖn : Dù ¸n ®­îc thùc hiÖn n¨m 2009 vµ kÕt thóc n¨m 2010. - C¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh: + Chñ ®Çu t­: UBND huyÖn Kú Anh + §¬n vÞ t­ vÊn: §Ò nghÞ giao cho Trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng. + §¬n vÞ thi c«ng: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh + Ban qu¶n lý dù ¸n: UBND huyÖn Kú Anh - Ph©n cÊp qu¶n lý c¸c ngµnh c¸c cÊp: + CÊp TØnh: ChØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n, huy ®éng vµ lång ghÐp c¸c nguån vèn cña c¸c ch­¬ng tr×nh, ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng, ®ång thêi kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn dù ¸n. + CÊp HuyÖn: X©y dùng kÕ ho¹ch, theo dâi kÕt qu¶ thùc hiÖn, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn, ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p phï hîp víi tõng giai ®o¹n. + CÊp X·: Cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vÒ di d·n d©n tíi c¸c hé gia ®×nh. Ph©n chia hîp lý ®Êt ®ai ®Õn tõng hé, lµm thñ tôc ®Ó cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ kh«ng ®Ó xÈy ra t×nh tr¹ng tranh chÊp ®Êt ®ai. Qua c¸c gi¶i ph¸p vµ ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn cho thÊy c¸c gi¶i ph¸p vµ ph­¬ng thøc thùc hiÖn lµ kh¸ ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt. VÒ c¬ b¶n dù ¸n s¾p xÕp æn ®Þnh d©n c­ vïng s¹t lë hai bê s«ng Rµo Træ- Hµ Tünh ®· thùc hiÖn ®óng c¸c b­íc trong quy tr×nh lËp dù ¸n. 4.4. Khái toán vốn đầu tư, nguồn vốn và tiến độ thực hiện 4.4.1. Tæng hîp vèn ®Çu t­ D­íi ®©y lµ b¶ng tæng hîp vèn ®Çu t­ mµ c¸n bé trung t©m lËp: BiÓu tæng hîp vèn ®Çu t­ STT H¹ng môc §VT Khèi lîng §¬n gi¸ (TriÖu ®ång) Thµnh tiÒn (TriÖu ®ång) I San nÒn khu d©n c­ nÒn 231 10 2310 II §êng giao th«ng 8500 1 §êng GTNT lo¹i A km 3 1500 4500 2 §êng cÊp phèi km 8 500 4000 III C«ng tr×nh phóc lîi 5220 1 Nhµ v¨n ho¸ m2 120 3.5 420 2 Trêng mÇm non m2 350 4 1400 3 Líp häc c¬ së m2 600 4 2400 4 Tr¹m y tÕ th«n tr¹m 1 1000 1000 IV HÖ thèng ®iÖn 3450 1 Tr¹m biÕn ¸p 180 KVA tr¹m 1 450 450 2 §êng d©y trung thÕ km 1.5 400 600 3 §êng d©y h¹ thÕ km 8 300 2400 V Hç trî s¶n xuÊt 3460 1 Hç trî tham quan m« h×nh ®ît 4 300 1200 2 Hç trî d¹y nghÒ ®ît 4 300 1200 3 Hç trî khai hoang ha 265 4 1060 VI Hç trî di chuyÓn hé 231 10 2310 VII Vèn ®Çu t (I+II+III+IV+V+VI) 25250 VIII Dù phßng (10%VII) 2525 IX Chi phÝ ban qu¶n lý dù ¸n (1.76%VII) 444.40 X Tæng vèn (VII+VIII+IX) 28219.40 Nguån: Phßng dù ¸n_ Trung t©m t­ vÊn vµ ®Çu t­ Kinh phÝ ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng: Chi phÝ x©y dùng lµ toµn bé chi phÝ x©y dùng hoµn chØnh c¸c c«ng tr×nh ®ã bao gåm viÖc xö lý nÒn mãng, giao th«ng, phóc lîi, ®iÖn. Tæng vèn ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng 19.480.000.000 ®ång, trong ®ã: - San nÒn khu d©n c­: 2.310.000.000 ®ång - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng: 8.500.000.000 ®ång - X©y dùng c«ng tr×nh phóc lîi: 5.220.000.000 ®ång + X©y dùng nhµ v¨n ho¸: 420.000.000 ®ång + X©y dùng tr­êng mÇm non: 1.400.000.000 ®ång + X©y dùng líp häc c¬ së: 2.400.000.000 ®ång + X©y dùng tr¹m y tÕ: 1.000.000.000 ®ång - X©y dùng hÖ thèng ®iÖn: 3.450.000.000 ®ång + X©y dùng tr¹m biÕn ¸p 180 KVA: 450.000.000 ®ång + §­êng d©y trung thÕ: 600.000.000 ®ång + §­êng d©y h¹ thÕ: 2.400.000.000 ®ång Kinh phÝ hç trî s¶n xuÊt: Tæng vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, chuyÓn ®æi nghµnh nghÒ lµ 3.460.000.000 ®ång, trong ®ã: - Hç trî tham quan häc tËp c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng l©m nghiÖp lµ: 1.200.000.000 ®ång - Hç trî d¹y nghÒ lµ: 1.200.000.000 ®ång - Hç trî khai hoang: 1.060.000.000 ®ång Kinh phÝ hç trî di dêi: 231 hé x 10 triÖu ®ång/hé : 2.310.000 ®ång Kinh phÝ dù phßng: Chi phÝ dù phßng lµ l­îng vèn dù tr÷ cho c¸c kho¶n môc ph¸t sinh, tr­ît gi¸ tÝnh b»ng 10% c¸c kho¶n chi phÝ x©y l¾p, thiÕt bÞ vµ chi phi kh¸c cña c«ng tr×nh. Kinh phÝ dù phßng (10% vèn ®Çu t­): 2.525.000.000 ®ång Chi phÝ ban qu¶n lý dù ¸n: Lµ toµn bé chi phÝ cho ban qu¶n lý dù ¸n tæ chøc thùc hiÖn ®Êu thÇu, lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn, thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ, chi phÝ tæ chøc lùa chän ®¬n vÞ thÈm tra, chi phÝ ho¹t ®éng cña Ban qu¶n lý dù ¸n( chi phÝ tr¶ l­¬ng, chi phÝ ®iÖn n­íc, chi phÝ v¨n phßng phÈm, chi phÝ tr×nh duyÖt…) c¸c kho¶n môc chi phÝ ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo hÖ sè ®Þnh møc cña nã. Chi phÝ ban qu¶n lý (1,76% vèn ®Çu t­): 444.400.000 ®ång Tæng vèn ®Çu t­: 28.219.400.000 ®ång C«ng t¸c x¸c ®Þnh tæng møc vèn ®Çu t­ cña dù ¸n qua phÇn mÒm Microsoft Excel ®· ®­îc c¸n bé lËp dù ¸n tr×nh bµy chi tiÕt, cô thÓ, chÝnh x¸c. ViÖc ph©n chia c¸c kho¶n môc chi phÝ thµnh c¸c môc nhá lµm cho kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Sö dông phÇn mÒm ®Ó tÝnh to¸n lµ ®óng ®¾n v× c¸c sè liÖu lµ t­¬ng ®èi lín vµ nhiÒu. Tuy nhiªn ®©y lµ dù ¸n mang tÝnh chÊt kinh tÕ x· héi nªn c¸c chØ tiªu ph©n tÝch tµi chÝnh ch­a ®­îc ®Ò cËp ®Õn. 4.4.2. Ph©n kú vèn ®Çu t­ N¨m 2009: Phª duyÖt b¸o c¸o kinh kÕ kü thuËt + tæng dù to¸n, x©y dùng mét sè c«ng tr×nh h¹ tÇng thiÕt yÕu. N¨m 2010 - 2015: TiÕp tôc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, kÕt thóc dù ¸n. 4.5. Đánh giá hiệu quả dự án 4.5.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ ChuyÓn ®æi m¹nh vÒ c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi t¨ng, tû lÖ hé ®ãi kh«ng cßn, tû lÖ hé nghÌo gi¶m, n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi d©n (tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é s¶n xuÊt). Khai th¸c tèt ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi vïng dù ¸n, t¨ng hÖ sè sö dông ®Êt. Tõng b­íc chuyÓn ®æi dÇn c¬ cÊu kinh tÕ n«ng- l©m nghiÖp theo h­íng s¶n xuÊt hµng ho¸ ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thu c«ng nghiÖp. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng phï hîp, ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu cÊp thiÕt cña ng­êi d©n trong vïng dù ¸n. 4.5.2. HiÖu qu¶ x· héi æn ®Þnh ®êi sèng cho bé phËn d©n c­, t¹o ra m«i tr­êng sinh sèng míi, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸p lý cho hé gia ®×nh yªn t©m sinh sèng vµ s¶n xuÊt trªn m¶nh ®Êt cña m×nh. §êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c lµng b¶n v¨n ho¸ mang ®Ëm ®µ b¶n s¾c d©n téc. Ph¸t triÓn kinh tÕ toµn diÖn vÒ n«ng - l©m nghiÖp, tiÓu thu c«ng nghiÖp, th­¬ng m¹i dÞch vô, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ t¨ng thu nhËp cho ng­êi d©n. Cã ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕp cËn víi c¸c øng dông vÒ khoa häc kü thuËt míi ®­a vµo s¶n xuÊt nh»m n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n. Tõng b­íc thay ®æi vµ ®i ®Õn xo¸ bá c¸c hñ tôc l¹c hËu, c¸c tÖ n¹n x· héi. Lßng tin cña nh©n d©n vµo viÖc thùc hiÖn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®­îc t¨ng c­êng. 4.5.3. HiÖu qu¶ vÒ mÆt an ninh quèc phßng Quy ho¹ch s¾p xÕp d©n c­, t¹o ®iÒu kiÖn cho ®ång bµo yªn t©m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, gãp phÇn æn ®Þnh trËt tù trÞ an vµ an ninh quèc phßng. N©ng cao hiÖu qu¶ tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®Ó nh©n d©n nhËn thøc râ vÒ t×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ trong n­íc vµ khu vùc, nh»m gióp ®ång bµo n©ng cao c¶nh gi¸c tr­íc mäi ©m m­u ph¸ ho¹i cña c¸c thÕ lùc thï ®Þch, kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ xö lý c¸c hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt ¶nh h­ëng ®Õn an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn, x©y dùng tèt nÒn an ninh quèc phßng v÷ng ch¾c. 4.5.4. HiÖu qu¶ m«i tr­êng ViÖc ®Çu t­ x©y dùng dù ¸n (cô thÓ lµ ®Çu t­ c¬ së h¹ tÇng) sÏ gi¶m thiÓu ®­îc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng vµ dÞch bÖnh x¶y ra sau mçi trËn lò. Tµi nguyªn ®Êt ®ai ®­îc sö dông mét c¸ch hîp lý do ®ã m«i tr­êng ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn theo chiÒu h­íng tÝch cùc. X©y dùng dù ¸n còng lµ ®Ó n©ng cao nhËn thøc cña ng­êi d©n vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng, gi÷ vµ ®iÒu tiÕt nguån n­íc gãp phÇn gi¶m thiÓu thiªn tai, æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng c¶nh quan m«i tr­êng sinh th¸i. MÆc dï c¸c c¸n bé ®· ph©n tÝch kh¸ nhiÒu vÒ hiÖu qu¶ cña dù ¸n mang l¹i, tuy nhiªn, c¸c c¸n bé lËp dù ¸n chØ míi ®­a ra ®­îc c¸c hiÖu qu¶ mang tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh, mét sè chØ tiªu vÒ mÆt kinh tÕ lµ ch­a ®Ò cËp ®Õn nh­: Gi¸ trÞ t¨ng thuÇn ( NAV), gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng kinh tÕ( NPVe)... 4.6. Kết luận và kiến nghị 4.6.1. KÕt luËn ViÖc x©y dùng dù ¸n s¾p xÕp æn ®Þnh d©n c­ vïng lò quÐt x· Kú Th­îng, huyÖn Kú Anh, tØnh Hµ TÜnh lµ mét yªu cÇu rÊt bøc xóc cña ng­êi d©n khu vùc dù ¸n bÊy l©u nay, nh»m ®¶m b¶o an toµn vÒ tÝnh m¹ng vµ tµi s¶n cho nh©n d©n trong vïng. Dù ¸n cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ x· héi cña ®Þa ph­¬ng. Thùc hiÖn chñ tr­¬ng cña §¶ng bé vµ UBND tØnh Hµ TÜnh trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ x· héi, ph¸t huy tiÒm n¨ng thÕ m¹nh cña vïng, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. 4.6.2. KiÕn nghÞ Trong qu¸ tr×nh x©y vµ thùc hiÖn dù ¸n, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cßn cã kh«ng Ýt khã kh¨n, ®Ó dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao, thùc hiÖn ngay trong thêi gian sím nhÊt, chóng t«i xin kiÕn nghÞ mÊy vÊn ®Ò sau. KÝnh ®Ò nghÞ UBND tØnh Hµ TÜnh vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng xem xÐt, phª duyÖt dù ¸n ®Ó c¸c hé d©n yªn t©m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. - §Çu t­ vèn ®óng, ®ñ, kÞp thêi theo tiÕn ®é dù ¸n ®­îc phª duyÖt. - Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ nh»m ph¸t huy cao hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - §Þnh kú th­êng xuyªn kiÓm tra, tæng kÕt ®¸nh gi¸ l¹i hiÖu qu¶ cña dù ¸n. NhËn xÐt vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n: Nh×n chung dù ¸n ®Çu t­ “ S¾p xÕp æn ®Þnh d©n c­ vïng s¹t lë hai bê s«ng Rµo Træ x· Kú Th­îng- huyÖn Kú Anh- tØnh Hµ Tünh” lµ mét c«ng tr×nh mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho môc tiªu kinh tÕ x· héi. C«ng t¸c ®Çu t­ ®ùîc thùc hiÖn kh¸ tèt, mäi néi dung ®­îc tr×nh bµy kh¸ chi tiÕt vµ ®Çy ®ñ tõ viÖc ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ x· héi, ph©n tÝch kü thuËt ®¶m b¶o dù ¸n, ®¶m b¶o dù ¸n ®­îc lËp lµ mét dù ¸n mang tÝnh hiÖu qu¶ cao. Lµ mét Trung t©m ho¹t ®éng chñ yÕu vÒ lÜnh vùc t­ vÊn thiÕt kÕ x©y dùng do ®ã c«ng t¸c t­ vÊn lËp dù ¸n mµ ®Æc biÖt lµ néi dung nghiªn cøu khÝa c¹nh kü thuËt, khÝa c¹nh kinh tÕ x· héi cña dù ¸n ®­îc tiÕn hµnh rÊt tèt vµ ®Çy ®ñ. Qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh cña Chñ ®Çu t­, c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn dù ¸n cã tÝnh hiÖu qu¶ vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn. Dù ¸n ®· ®ãng gãp rÊt lín vÒ mÆt kinh tÕ x· héi ®èi víi tØnh Hµ Tünh nãi riªng vµ ®Êt n­íc nãi chung. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®­îc nh­ trªn th× dù ¸n vÉn cßn mét sè khuyÕt ®iÓm cÇn kh¾c phôc. Thứ nhất: Do các dự án mà Trung tâm lập chủ yếu là các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nên khía cạnh tài chính kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn. Thứ hai: Phần phân tích lợi ích kinh tế xã hội của dự án đã nêu ra được những tác động của dự án mang lại. Tuy nhiên một số dự án còn mang tính định tính, gần như không có sự tính toán cụ thể về mặt định lượng như: Gi¸ trÞ t¨ng thuÇn( NAV), gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng kinh tÕ(NPVe)... Thứ ba: Trong quá trình soạn thảo dự án cũng gặp phải những vấn đề về thủ tục phê duỵệt, sự thay đổi về chính sách của Nhà nước. III. ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng 1. Những kết quả mà Trung tâm đạt được Qua nghiªn cøu c«ng t¸c so¹n th¶o dù ¸n ®Çu t­ t¹i Trung t©m vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng cã thÓ thÊy Trung t©m ®¹t rÊt nhiÒu thµnh tùu trong c«ng t¸c t­ vÊn lËp dù ¸n ®Çu t­, lÜnh vùc x©y dùng. C¸c dù ¸n ®­îc lËp t¹i c«ng ty ®­îc triÓn khai theo kÕ ho¹ch cô thÓ, theo yªu cÇu cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. C¸c dù ¸n nµy ®· ®­îc thùc hiÖn ®i vµo ho¹t ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ lín vÒ mÆt kinh tÕ x· héi. §èi víi c«ng t¸c lËp dù ¸n ®Çu t­ t¹i Trung t©m lu«n tu©n thñ ®óng quy tr×nh, tiªu chuÈn qu¶n lý phï hîp víi v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh. Ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n: HiÖn t¹i Trung t©m ¸p dông rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó so¹n th¶o dù ¸n nh­ : ph­¬ng ph¸p dù b¸o, ph­¬ng ph¸p dùa vµo dù ¸n t­¬ng tù, ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch hiÖu qu¶ tµi chÝnh, sö dông c¸c phÇn mÒm nh­: microsoft project...c¸c ph­¬ng ph¸p ®ù¬c ¸p dông kh¸ phï hîp vµ linh ho¹t ®èi víi tõng dù ¸n cô thÓ gióp cho chÊt l­îng dù ¸n ngµy cµng n©ng cao. 1.2. Quy tr×nh lËp dù ¸n: HÇu hÕt c¸c dù ¸n trong Trung t©m ®­îc lËp theo quy tr×nh cô thÓ: ®i tõ b­íc nhËn nhiÖm vô, chuÈn bÞ lËp dù ¸n, lËp dù ¸n, thÈm ®Þnh, Gi¸m ®èc phª duyÖt vµ l­u tr÷ hå s¬. Quy tr×nh lËp dù ¸n cña Trung t©m ®· ®¶m b¶o chÊt l­îng vµ cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¸n bé chuyªn tr¸ch. Víi dù ¸n nhá cã thÓ bá ra giai ®o¹n nghiªn cøu c¸c c¬ héi ®Çu t­ vµ giai ®o¹n nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi ®Ó ®i vµo giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi cña dù ¸n. Néi dung lËp dù ¸n: C¸c dù ¸n ®­îc lËp t¹i Trung t©m ngµy cµng ®­îc n©ng cao vÒ mÆt chÊt l­îng, tiÕn ®é ®Èy nhanh, gi¶m thiÓu chi phÝ. Trung t©m lu«n h­íng tíi tiªu chÝ “ chÊt l­îng ®Æt lªn hµng ®Çu” v× vËy c¸c dù ¸n ®­îc lËp t¹i Trung t©m ®¹t chÊt l­îng kh¸ cao. Chi phÝ tÝnh to¸n cho tõng dù ¸n còng tÝnh to¸n hîp lý tr¸nh thÊt tho¸t l·ng phÝ cho chñ ®Çu t­. Th«ng tin thu thËp phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n t­¬ng ®èi chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ, tiÕn hµnh theo ®óng tr×nh tù, néi dung quan träng ®­îc tiÕn hµnh ph©n tÝch kü l­ìng, chi tiÕt ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n. Bªn c¹nh ®ã ®éi ngò lµm c«ng t¸c so¹n th¶o dù ¸n ®­îc chó träng ®µo t¹o, båi d­ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô phôc vô cho c«ng viÖc. Do ®ã c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Trung t©m ngµy cµng ®¹t chÊt l­îng cao h¬n ®¸p øng yªu cÇu cña chñ ®Çu t­ vµ c¬ quan ban ngµnh. Trong thêi gian qua Trung t©m lËp ®­îc rÊt nhiÒu dù ¸n : dù ¸n nhãm A, nhãm B vµ nhãm C trªn ®Þa bµn c¶ n­íc. §iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña Trung t©m trªn thÞ tr­êng. NhiÒu dù ¸n ®· ®i vµo ho¹t ®éng, triÓn khai thùc hiÖn, vµ mét sè dù ¸n mµ hiÖn nµy Trung t©m vÉn ®ang tiÕn hµnh lËp. 2. Một số tồn tại và nguyên nhân 2.1. Những hạn chế trong công tác lập dự án Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ mµ Trung t©m ®¹t ®­îc, trong qu¸ tr×nh lËp dù ¸n t¹i Trung t©m vÉn cßn mét sè v­íng m¾c sau: VÒ kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc ®Çu t­: HiÖn nay, t¹i Trung t©m ho¹t ®éng lËp dù ¸n ®­îc triÓn khai theo kÕ ho¹ch cô thÓ nh­ng kÕ ho¹ch cßn ch­a chi tiÕt, ch­a ®Æt ra ®­îc môc tiªu cho tõng giai ®o¹n phï hîp víi thùc tÕ. ChÝnh s¸ch, quy ®Þnh cña Nhµ n­íc nhiÒu lóc cßn thay ®æi khiÕn cho c«ng t¸c lËp dù ¸n bÞ ¶nh h­ëng. Quy tr×nh lËp dù ¸n: Mét sè dù ¸n ch­a thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh. Mét sè dù ¸n bá qua giai ®o¹n nghiªn cøu c¬ héi ®Çu t­, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi nªn gÆp khã kh¨n cho giai ®o¹n nghiªn cøu kh¶ thi vµ ph¶i ®iÒu chØnh l¹i nhiÒu lÇn lµm chËm tiÕn ®é, mÊt thªm chi phÝ vµ thêi gian. Ph­¬ng ph¸p lËp dù ¸n: MÆc dï ®· ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau ®Ó lËp dù ¸n nh­ng cã mét sè ph­¬ng ph¸p ¸p dông ch­a ®óng, ph­¬ng ph¸p ¸p dông ch­a phï hîp víi dù ¸n. Ph­¬ng ph¸p dù b¸o vÉn chñ yÕu dùa vµo ý kiÕn chñ quan cña ng­êi lËp. Néi dung lËp dù ¸n: + ChÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n: mÆc dï ®· lËp nhiÒu dù ¸n nh­ng vÉn ch­a ®¶m b¶o lµ tèt nhÊt. HÇu hÕt c¸c dù ¸n ®­îc lËp chØ chó träng vµo ph©n tÝch kinh tÕ x· héi, ph©n tÝch kü thuËt mµ kh«ng ®Ò cËp ®Õn ph©n tÝch tµi chÝnh. Cßn khÝa c¹nh thÞ tr­êng th× chØ nªu chung chung. Néi dung nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ x· héi tæng qu¸t kh«ng ®­îc t¸ch riªng ra mµ gép chung thµnh néi dung nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­ nªn khÝa c¹nh thÞ tr­êng kh«ng ®­îc nghiªn cøu s©u. Ngoµi ra trong ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ x· h«i, c¸c chØ tiªu chØ mang tÝnh ®Þnh tÝnh, c¸c chØ tiªu mang tÝnh ®Þnh l­îng nh­: gi¸ trÞ t¨ng thuÇn( NAV), Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng kinh tÕ( NPVe), tû sè lîi Ých/chi phÝ kinh tÕ( B/Ce) không được đề cập đến. + Thêi gian lập dù ¸n: Mét trong nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c lËp dù ¸n lµ thêi gian kÐo dµi, ch­a ®óng víi tiÕn ®é ®­îc giao cho: sù bè trÝ ph©n c«ng ch­a hîp lý, c¸n bé lËp dù ¸n cßn trÎ ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm, thñ tôc tr×nh duþÖt vµ th«ng qua dù ¸n cßn r­êm rµ, tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n 2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trên Bé m¸y thùc hiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n cßn Ýt, ch­a chuyªn nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh ph©n c«ng c«ng viÖc nhiÒu khi chång chÐo, ch­a ®óng víi chuyªn m«n c¶u tõng ng­êi. Thªm vµo ®ã qu¶n lý dù ¸n cßn láng lÎo khiÕn cho mét sè dù ¸n c¸n bé ch­a cã ý thøc hoµn thµnh c«ng viÖc theo ®óng tiÕn ®é C«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Trung t©m cßn mang tÝnh chñ quan, chñ yÕu dùa vµo ý kiÕn chñ quan cña ng­êi lËp. Trong khi ®ã chuyªn m«n cña mét sè c¸n bé ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc, thêi gian c«ng t¸c ng¾n, ch­a ®ñ kinh nghiÖm ®Ó ®éc lËp, xö lý c«ng viÖc mét c¸ch tèt nhÊt, ®«i khi x¶y ra t×nh tr¹ng bÊt cËp gi÷a n¨ng lùc vµ yªu cÇu ®ßi hái, v× vËy c«ng t¸c ch­a ®¹t hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. NhiÒu c¸n bé cã kinh nghiÖm, cã n¨ng lùc ®· chuyÓn sang c¸c c«ng ty kh¸c víi nhiÒu ­u ®·i h¬n nªn Trung t©m ®· mÊt dÇn c¸n bé chñ chèt cña Trung t©m ChÝnh s¸ch tr¶ l­¬ng cho c¸n bé lËp dù ¸n cña c«ng ty vÉn cßn thÊp, ch­a xøng ®¸ng víi søc lao ®éng mµ hä ®· bá ra. V× ng­êi lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n ph¶i chÞu nhiÒu ¸p lùc c«ng viÖc, th­êng xuyªn ph¶i ®i ®Õn c¸c c¬ së thùc tÕ ®Ó thu thËp sè liÖu, th«ng tin trong khi ®ã tiÒn c«ng t¸c phÝ th× l¹i thÊp, kh«ng tho¶ ®¸ng. M¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n ®· ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ nh­ng c¸n bé lËp dù ¸n ph¶i tù trang bÞ thªm m¸y tÝnh x¸ch tay, ®iÖn tho¹i di ®éng.. MÆt kh¸c, mét vÊn ®Ò næi cém trong lÜnh vùc t­ vÊn lËp dù ¸n kh«ng chØ ë Trung t©m t­ vÊn vµ ®Çu t­ mµ ë ngay c¶ nh÷ng c«ng ty ho¹t ®éng cïng lÜnh vùc lµ hiÖn nay tû lÖ ®Þnh møc % cho t­ vÊn lËp dù ¸n do C¸c c¬ quan ban ngµnh ®Ò ra cßn qu¸ thÊp nªn chi phÝ tr¶ cho lËp dù ¸n, lËp dù ¸n thÊp, chi phÝ nµy vÉn duy tr× ë ®Þnh møc cò mµ kh«ng thay ®æi trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng cã nhiÒu thay ®æi biÕn ®éng, nhÊt lµ trong thêi kú mµ l¹m ph¸t cao. ChÝnh vËy mµ Nhµ N­íc cÇn cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp th× míi cã thÓ ph¸t triÓn lÜnh vùc nµy. §©y lµ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch trong lÜnh vùc x©y dùng hiÖn nay CH­¬ng Ii. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i trung t©m t­ vÊn ®Çu t­&x©y dùng I. §ÞNH h¦íNG ph¸t triÓn cña trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng trong thêi gian tíi 1. Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh và đầu tư của Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng Trước những đòi hỏi của công tác lập dự án và trong điều kiện cạnh tranh với các đối thủ khác cùng lĩnh vực, Trung tâm đã chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch phát triển với phương châm mở rộng thêm các lĩnh vực tư vấn nâng cao năng lực tài chính và quy mô của Trung tâm. Xây dựng Trung tâm phát triển bền vững với mục tiêu cụ thể như sau: 1.1. Việc xác định ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh - Ban giám đốc Trung tâm xác định lĩnh vực tư vấn và xây lắp là ngành nghề chủ yếu mà Trung tâm chú trọng và phát triển. Ngoài ra, Trung tâm còn phát triển hơn nữa các loại hình tư vấn khác như: Tư vấn kiểm định đánh giá chất lượng công trình, kinh doanh vật liệu xây dựng - Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ cơ bản được giao, hoàn thành tốt các yêu cầu của Các cơ quan quản lý Nhà nước, các chủ đầu tư qua đó có thể quảng cáo thương hiệu của mình trong môi trường ngày càng cạnh tranh như hiện nay. -Thiết lập các mối quan hệ rộng rãi, lâu bền với các tổ chức khác để mở rộng ảnh hưởng của Trung tâm làm cho sự nghiệp của Trung tâm ngày càng phát triển 1.2. Định hướng về công tác sản xuất kinh doanh - Mục tiêu của Trung tâm là phát huy và phát triển bền vững những mặt mạnh vốn có, kết hợp với tăng cường, bổ sung những mặt thiếu sót, những định hướng mới trong ngành nghề đăng ký kinh doanh nhằm ổn định và phát triển hơn nữa. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng - Chủ đọng công tác đào tạo lại, đào tạo chuyên sâu, đào tạo đón đầu để nâng cao chất lượng lao động. Thực hiện việc nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ có đủ năng lặc lãnh đạo Trung tâm. Tăng cường bổ sung kiến thức cần thiết cho cán bộ đáp ứng yêu cầu trong cơ chế mới - Thu hút nhân sự có năng lực. Hạn chế tối đa số lượg tuyệt đối về lao động trong Trung tâm, song vẫn đạt ra chỉ tiêu tuyển dụng một số cán bộ chuyên gia thực sự có năng lực chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý Trung tâm. - Để khẳng định vị trí của mình trên thị trường Trung tâm đã đưa ra những định hướng nhằm phát huy thế mạnh của mình và bổ sung thêm một số lĩnh vực mới như: - Công tác tư vấn lập dự án: + Lập các dự án đầu tư đã được Bộ, ngành phân công giao cho thực hiện +Lập các dự án cho các cá nhân là các chủ đầu tư có nhu cầu thuê Trung tâm tư vấn và đầu tư lập + Lập hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hay tư vấn kiểm định đánh giá chất lượng công trình, thẩm định dự án đầu tư. - Công tác thiết kế quy hoạch: + Lập hồ sơ thiết kế thi công, tổng dự toán các công trình, hạng mục công trình. + Lập quy hoạch các địa bàn, vùng, xã trên địa bàn cả nước - Công tác khảo sát địa hình, địa chất: Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ công tác thiết kế kỹ thuật của dự án. 2. Định hướng cho công tác lập dự án của Trung tâm Xác định nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm trong lĩnh vực lập dự án là lập báo cáo nghiên cứu khả thi đến thiết kế kỹ thụât thi công các công trình hạ tầng kỹ thụât các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi,cấp thoát nước, san nền điện trên phạm vi cả nước. Là một thành viên của Tổng công ty xây dựng và phát triển nông thôn, Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như từng bước nâng cao vị thế của mình trên địa bàn cả nước. Trong thời gian tới, Trung tâm có nhiệm vụ lập các dự án đầu tư xây dựng như sau: Bảng 4: Các dự án đầu tư cần lập trong thời gian tới STT Tên dự án 1 Lập dư án đầu tư xây dựng nông lâm dịch vụ Phú Cát Hà Tây 2 Dự án định canh định cư Huyện Mộc Châu 3 Dự án khai thác đất bồi ven biển Tiền Hải( Thái Bình) 4 Dự án vùng kinh tế mới: Vùng xí nghiệp chè 129 Kỳ Anh Hà Tĩnh 5 Báo cáo đầu tư xây dựng trường học 2 tầng xã Độc Lập- Kỳ Sơn- Hoà Bình 6 Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Nậm NGán-Huyện Điện Biên Đông- Lai Châu 7 Báo cáo đầu tư xây dựng cầu treo, làm mới, cải tạo nâng cấp đường nông thôn xã Tân Pheo- Đà Bắc- Hoà Bình 8 Dự án kinh tế mới 3 xã : Pú Nhi, Na Son, Keo Lôm- Huyện Điện Biên Đông- Lai Châu. 9 Báo cáo đầu tư xây dựng đường, cải tạo nâng cấp đường nông thôn xã Giáp Đắt- Đà Bắc- Hoà Bình 10 Dự án xây dựng khu tái định cư (Đồn Đèn- Khuổi Luông) Vùng đệm vườn quốc gia Ba Bể- Bắc Cạn Nguồn: Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng II. mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n Trong xu thÕ ph¸t triÓn hiÖn nay cña c¸c c«ng ty t­ vÊn ®Çu t­, ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng môc tiªu cña m×nh vµ gi÷ v÷ng ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trong lÜnh vùc t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng th× Trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ vµ x©y dùng cÇn ph¶i hoµn thiÖn m×nh h¬n n÷a. Vµ mét trong c¸c c«ng t¸c cÇn hoµn thiÖn ®ã lµ c«ng t¸c lËp dù ¸n. Trªn c¬ së nghiªn cøu vÒ c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Trung t©m, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc còng nh­ nh÷ng h¹n chÕ vµ nguyªn nh©n cña nã em ®· m¹nh d¹n ®­a lªn mét sè nghÞ nh»m n©ng cao c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Trung t©m 1. Hoàn thiện quy trình lập dự án đầu tư HiÖn nay quy tr×nh lËp dù ¸n t¹i Trung t©m nãi chung lµ phï hîp víi xu h­íng chung vµ gÇn nh­ theo m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng TCVN ISO 9001:2000. Tuy nhiªn ®èi víi tõng dù ¸n riªng th× còng cÇn cã mét tr×nh tù lËp dù ¸n riªng. §èi víi mét sè dù ¸n nhá cã thÓ bá qua b­íc kh«ng c©n thiÕt, nh­ng ®èi víi c¸c dù ¸n lín th× cÇn ph¶i ph©n tÝch râ rµng, chi tiÕt trong tõng b­íc lËp. CÇn xem xÐt dù ¸n trªn nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau vµ nhÊn m¹nh, lµm râ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng cã quan hÖ mËt thiÕt víi dù ¸n. Theo quy tr×nh ®· nªu ë trªn th× mçi b­íc cña dù ¸n ®Òu g¾n liÒn víi tr¸ch nhiÖm cña c¸c phßng ban trong c«ng ty, g¾n liÒn víi c¸c c¸ nh©n cô thÓ. ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho c«ng t¸c lËp dù ¸n ®­îc chuyªn m«n ho¸ vãi sù hîp t¸c g¾n bã gi÷a c¸c phßng ban trong Trung t©m. Tuy nhiªn ®©y còng lµ ®iÓm yÕu cña quy tr×nh lËp dù ¸n bëi v× khã cã sù thèng nhÊt trªn môc tiªu ®Æt ra. HiÖn nay c¸c ®¬n vÞ trong Trung t©m ho¹t ®éng t­¬ng ®èi ®éc lËp, sù phèi hîp gi÷a c¸c phßng ban lµ ch­a cao, ch­a tËp trung n¨ng lùc lµm viÖc cña toµn bé Trung t©m khi tiÕn hµnh bÊt kú mét ho¹t ®éng nµo, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c lËp dù ¸n th× ®iÒu nµy cµng quan träng h¬n v× ®©y lµ c«ng viÖc ®ßi hái sù nç lùc cña c¶ tËp thÓ. Lµm viÖc ph©n t¸n còng lµ mét yÕu tè c¶n trë c«ng viÖc tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc ®iÒu hµnh tËp trung. §iÒu nµy ¶nh h­ëng r¾t lín ®Õn chÊt l­îng c«ng t¸c vµ h¬n n÷a cã thÓ g©y ra thÊt tho¸t. V× vËy ®Ó c«ng t¸c lËp dù ¸n ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn th× quy tr×nh lËp dù ¸n t¹i Trung t©m còng cÇn ph¶i ®­îc hoµn thiÖn. CÇn ph¶i ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý cña Trung t©m, cô thÓ lµ ®æi míi c¬ chÕ lµm viÖc. Ph¶i cã mét sù phèi hîp thèng nhÊt gi÷a c¸c phßng ban ®Ó dù ¸n ®­îc lËp ra tèt h¬n. Cã thÓ nãi r»ng ë Trung t©m t­ vÊn vµ ®Çu t­ vÊn ®Ò nµy còng ®­îc lµm kh¸ tèt. Theo s¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña Trung t©m khi tiÕn hµnh lËp mét dù ¸n, th× Ban gi¸m ®èc giao cho CNDA, CN DA chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc phßng( dù ¸n) vµ c¸c thµnh viªn, ng­îc l¹i c¸c thµnh viªn còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc CNDA vÒ c«ng viÖc ®­îc giao, tiÕp ®ã lµ Phßng dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc phßng kü thuËt, phßng kü thuËt chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ban gi¸m ®èc. Dù ¸n sÏ ®­a lªn Ban gi¸m ®èc xÐt duyÖt, nÕu cã sai sãt hay bæ sung th× dù ¸n sÏ ®­îc ®­a vÒ phßng dù ¸n ®Ó tiÕp tôc hoµn thiÖn cho ®Õn khi nµo dù ¸n ®­îc Ban gi¸m ®èc phª duþÖt. 2. Hoàn thiện nội dung lập dự án đầu tư Cã thÓ thÊy r»ng c¸c néi dung trong dù ¸n mµ Trung t©m lËp ®· kh¸ ®Çy ®ñ nh­ng còng cã nhiÒu néi dung ch­a ph©n tÝch s©u, thËm chÝ cßn bÞ bá qua vÝ dô nh­ ph©n tÝch khÝa c¹nh tµi chÝnh, ph©n tÝch thÞ tr­êng. Do ®ã, cÇn cã c¸c biÖn ph¸p ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n nh÷ng khÝa c¹nh nghiªn cøu nµy. 2.1. Nghiên cứu các đìều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án §èi víi mçi dù ¸n th× ®©y lµ néi dung kh«ng thÓ thiÕu ®­îc. Tuy nhiªn tuú thuéc vµo tõng dù ¸n cô thÓ mµ néi dung nµy cã thÓ ®­îc tr×nh bµy trong b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi hay kh«ng. Ph©n tÝch t×nh h×nh kinh tÕ x· héi tæng qu¸t bao gåm c¸c néi dung nghiªn cøu sau: nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh vÜ m«, m«i tr­êng v¨n ho¸ x· héi, m«i tr­êng chÝnh trÞ vµ ph¸p luËt, m«i tr­êng tù nhiªn vµ c¸c quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triển vïng cã liªn quan ®Õn dù ¸n. Cã thÓ nãi trong c«ng t¸c lËp dù ¸n c¸c vÊn ®Ò: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh, khÝ hËu, ®Þa chÊt thuû v¨n lµ rÊt quan träng kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn. Mét sè dù ¸n cã môc tiªu x· héi nªn néi dung t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph­¬ng cÇn ®­îc ph©n tÝch s©u. Qua t×m hiÓu c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i Trung t©m ta cã thÓ thÊy tuy c¸c néi dung ®­îc thùc hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ. Tuy nhiªn vÉn cßn nhiÒu bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt nh­: mét sè dù ¸n néi dung nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh kinh tÕ vÜ m«, t×nh h×nh ngo¹i hèi ... ch­a ®Ò cËp ®Õn. MÆt kh¸c khi nghiªn cøu c¸c néi dung vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn: ®Êt ®ai, khÝ hËu, ®Þa h×nh... vÉn cßn s¬ sµi do dù ¸n kh«ng lớn vµ ®Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n ë xa nªn viÖc nghiªn cøu ®«i khi cßn bÊt cËp. §Ó n©ng cao chÊt l­îng néi dung nghiªn cøu nµy trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n Trung t©m cÇn tiÕn hµnh t¨ng c­êng ®éi ngò c¸n bé kü s­ kh¶o s¸t ®Þa h×nh ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña khu vùc dù ¸n ®­îc x©y dùng. Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m hiÓu sè liÖu, thu thËp, xö lý th«ng tin d÷ liÖu cã liªn quan ®Õn dù ¸n cÇn tæ chøc nghiªn cøu vÒ vïng dù ¸n vµ ®ång thêi liªn kÕt ®Þa ph­¬ng vµ chñ ®Çu t­ ®Ó thùc hiÖn tèt. Nh­ng mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ chi phÝ ®i l¹i cho c¸n bé lËp dù ¸n hiÖn nay cßn ch­a phï hîp vµ xøng ®¸ng. ChÝnh vËy CNDA cÇn cã c¸c ®Ò xuÊt lªn Ban gi¸m ®èc vµ chñ ®Çu t­ ®iÒu chØnh møc chi phÝ phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho c¸n bé lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n. 2.2. Phân tích tình hình thị trường Tất c¶ c¸c dù ¸n ®Òu mang tÝnh chÊt lµ dù b¸o cho t­¬ng lai. Mçi dù ¸n khi lËp ra ®Òu ch­a ®­îc thùc hiÖn ngay mµ ®ã chØ míi lµ c¸c nghiªn cøu ban ®Çu sau mét thêi gian ph¶i ®­îc xem xÐt vµ thÈm ®Þnh th× míi ®­îc thùc hiÖn. Do ®ã viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng cña dù ¸n chñ yÕu lµ dù b¸o, dù ®o¸n, ngo¹i suy dùa vµo dù b¸o tõ c¸c tr­êng hîp t­¬ng tù hay lµ c¸c dù ¸n trong qu¸ khø. §Ó cã ®­îc sù ph©n tÝch vµ dù b¸o thÞ tr­êng tèt nhÊt cÇn cã sù t×m hiÓu kü thuËt vÒ néi dung nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ x· héi tæng qu¸t nh­: kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt, m«i tr­êng, v¨n ho¸, x· héi... Qua ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c lËp dù ¸n phÇn nghiªn cøu nµy cã ®Ò cËp nh­ng ë møc cßn s¬ bé, kinh phÝ nghiªn cøu cho néi dung nµy lµ ch­a nhiÒu. MÆt kh¸c nh­ ®· ®ề cËp trong c¸c phÇn tr­íc lµ c¸c dù ¸n mµ Trung t©m lËp ra v× môc tiªu ph¸t triÓn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nªn néi dung thÞ tr­êng chØ ®­îc ph©n tÝch kh¸ s¬ sµi cã khi lµ kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn.Trong thêi gian tíi, Trung t©m cÇn ph¶i n©ng cao nghiªn cøu c¸c néi dung nµy: lËp ra mét ®éi ngò c¸c bé chuyªn tr¸ch vÒ lÜnh vùc nµy. Cã nh­ vËy, khi thùc hiÖn c¸c c¸c dù ¸n mµ ®ßi hái ph©n tÝch s©u khÝa c¹nh nµy c¸n bé sÏ lµm tèt ®­îc c«ng viÖc cña m×nh. T¨ng c­êng hÖ thèng thu thËp th«ng tin b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸ m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, ®Çu t­ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé chuyªn tr¸ch trong lÜnh vùc nµy. §Ó t¨ng c­êng viÖc thu thËp d÷ liÖu cã thÓ t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ mµ dù ¸n ®· thùc hiÖn, thu thËp th«ng tin tõ c¸c ph­¬ng tiÖn s¸ch b¸o, t¹p chÝ... C«ng t¸c nghiªn cøu thØ tr­êng ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan kh«ng dùa vµo c¸c th«ng tin chñ quan, do vËy khi Trung t©m tiÕn hµnh lËp c¸c dù ¸n ®ßi hái ph¶i ®i s©u ph©n tÝch khÝa c¹nh th× tr­êng th× cã thÓ t¨ng kinh phÝ cho c«ng t¸c vµ bªn c¹nh ®ã lµ qu¶n lý chèng thÊt tho¸t, l·ng phÝ. 2.3. Phân tích khía cạnh kỹ thuật Cã thÓ nãi ®©y lµ mét néi dung ®­îc ph©n tÝch kh¸ ®Çy ®ñ tØ mØ khi tiÕn hµnh lËp dù ¸n. Qua nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp dù ¸n, chóng ta cã thÓ thÊy ®­îc c¸c néi dung ph©n tÝch kü thô¨t: x¸c ®Þnh qui m« dù ¸n, lùa chän h×nh thøc ®Çu t­, ®Þa ®iÓm x©y dùng vµ hiÖn tr¹ng khu ®Êt, c¸c gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch kiÕn tróc, kü thuật, ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, h×nh thøc qu¶n lý vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. Tuy nhiªn mét sè néi dung ë tõng dù ¸n kh¸c nhau tiÕn hµnh ph©n tÝch ch­a ®Çy ®ñ nh­ néi dung x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng khu ®Êt, ph­¬ng ¸n ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, gi¶i ph¸p vÒ quy ho¹ch...Do ®ã gi¶i ph¸p ®­a ra lµ cÇn bæ sung thªm ®éi ngò kü s­ kh¶o s¸t, kü s­ kü thuËt ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c néi dung kü thuËt ®Çy ®ñ h¬n, chÝnh x¸c h¬n. CÇn bæ sung thªm mét sè gi¶i ph¸p n÷a cã t¸c dông rÊt lín ®èi víi ph©n tÝch kü thuËt ®ã lµ trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch ®­a ra nhiÒu ph­¬ng ¸n kü thuËt ®Ó ®­îc lùa chän. NÕu tiÕn hµnh ph©n tÝch kü thuËt sÏ lµ tiÒn ®Ò cho c¸c b­íc tiÕp theo, dù ¸n sÏ hiÖu qu¶ vµ tr¸nh thÊt tho¸t cho dù ¸n ®Çu t­. 2.4.Phân tích tài chính Do dù ¸n t¹i Trung t©m lµ c¸c dù ¸n mang tÝnh chÊt ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nªn néi dung nµy Ýt ®­îc quan. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã Trung t©m còng cã mét sè dù ¸n do c¸c chñ ®Çu t­ ( lµ c¸c c¸ nh©n vµ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c) cã vèn thuª Trung t©m t­ vÊn lËp, C¸c chØ tiªu nh­ NPV, IRR, B/C, còng ®­îc ®Ò cËp ®Õn, tuy nhiªn c¸c néi dung nµy vÉn ch­a được nghiên cứu đầy đñ. HiÖn nay, néi dung ®¸nh gi¸ vÒ mÆt an toµn tµi chÝnh dù ¸n vÉn ch­a ®­îc sö dông rçng r·i trong c«ng t¸c so¹n th¶o dù ¸n, do vËy ®Ó cã thÓ hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp dù ¸n còng lµ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n th× trong thêi gian tíi cÇn nªn bæ sung thªm néi dung nµy - An toµn vÒ nguån vèn: C¸c nguån vèn huy ®éng ph¶i ®­îc ®¶m b¶o kh«ng chØ ®ñ vÒ mÆt sè l­îng mµ cßn ph¶i phï hîp víi tiÕn ®é cÇn bá vèn; ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý vµ c¬ së thùc tiÔn cña c¸c nguån vèn huy ®éng, xem xÐt ®iÒu kiÖn cho v©y vèn, ®¶m b¶o tû lÖ vèn tù cã/ vèn ®i vay >=1 - An toµn vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî: Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®­îc ®¸nh gi¸ trªn c¬ së nguån thu vµ vµ nî ph¶i tr¶ hµng n¨m cña dù ¸n( ®­îc tÝnh b»ng tØ sè nguån nî hµng n¨m cña dù ¸n/ Nî ph¶i tr¶ hµng n¨m) Mét dù ¸n mµ khÝa c¹nh tµi chÝnh ®­îc ph©n tÝch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sÏ gióp thuyÕt phôc kh«ng chØ chñ ®Çu t­ mµ c¶ c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh, cho vay vèn gãp phÇn kh«ng nhá ®­a dù ¸n sím vËn hµnh 2.5. Nghiên cứu khía cạnh kinh tế- xã hội Th«ng th­¬ng ®èi víi c¸c chñ ®Çu t­ vµ tæ chøc tÝn dông cho vay vèn th× quan t©m nhiÒu h¬n ®Õn khÝa c¹nh tµi chÝnh cña dù ¸n, vµ coi ®©y lµ c¨n cø quan träng ®¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, cßn ®èi víi c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Nhµ n­íc th× khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t­ th× c¨n cø chñ yÕu lµ vµo ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ – x· héi cña dù ¸n. T¹i trung t©m t­ vÊn ®Çu t­ c¸c dù ¸n chñ yÕu lµ vèn ng©n s¸ch Trung ­¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph­¬ng nªn c¸c néi dung nµy ®­îc ph©n tÝch kh¸ s©u, tØ mØ. Mét dù ¸n sÏ dÔ dµng ®­îc chÊp nhËn h¬n nÕu nã cã thùc sù ®ãng gãp cho nÒn kinh tÕ x· héi vµ còng nh­ ®¸p øng ®­îc c¸c c¸c yªu cÇu ®ái hái cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc. Tuy nhiªn c¸c khÝa c¹nh ph©n tÝch kinh tÕ x· héi cßn mang tÝnh chÊt ®Þnh tÝnh, mét sè dù ¸n ch­a mang tÝnh ®Þnh l­îng nh­: Gi¸ trÞ t¨ng thuÇn( NVA), gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng kinh tÕ, tû sè lîi Ých chi phÝ kinh tÕ,(B/Ce) . ChÝnh v× vËy trong thêi gian gÇn tíi ®Çy Trung t©m cÇn bæ sung thªm yÕu tè nµy ®Ó thuþÕt phôc c¸c c¬ quan nhµ n­íc phª duyÖt dù ¸n. 3. Đầu tư nguồn nhân lực cho công tác lập dự án Con ng­êi lµ nh©n tè quan träng nhÊt cho mäi ho¹t ®éng, con ng­êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Trong c«ng t¸c lËp dù ¸n còng vËy, bëi v× dù ¸n lµ mét s¶n phÈm do con ng­êi t¹o ra, muèn cã mét s¶n phÈm dù ¸n tèt th× cÇn ph¶i cã mét ®éi ngò c¸n bé t­ vÊn ®¹t tr×nh ®é chuyªn m«n cao, cã n¨ng lùc. §Çu tiªn lµ ph¶i n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé lËp dù ¸n. V× ®©y lµ nh©n tè quan träng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng t¸c so¹n th¶o vµ chÊt l­îng lËp dù ¸n. ChÝnh vËy mµ Trung t©m cÇn t¹o ®iÒu kiÖn c¶ vÒ thêi gian vµ chi phÝ cho c¸n bé cã c¬ héi häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cña m×nh gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c lËp dù ¸n vµ chÊt l­îng dù ¸n ®­îc lËp. Cã thÓ kÓ ra mét sè ho¹t ®éng nh­: ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, tæ chøc c¸c kho¸ häc t¹i c¬ quan së hoÆc cö c¸n bé tham gia c¸c kho¸c häc ng¾n h¹n, dµi h¹n nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng c¸n bé, nh©n viªn cã nhu cÇu häc hái thªm, n©ng cao trau dåi kiÕn thøc...C¸c ho¹t ®éng nµy cÇn ®­îc lËp thµnh kÕ ho¹ch th­êng niªn cña Trung t©m dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña Trung t©m, nhu cÇu nguyÖn väng cña c¸n bé, nh©n viªn vµ nguån ng©n s¸ch cña Trung t©m. Ngoµi viÖc ®µo t¹o chuyªn m«n cho c¸n bé th× Trung t©m cÇn ph¶i khuyÕn khÝch c¸c c¸n bé cña Trung t©m n©ng cao tr×nh ®é vÒ tin häc, ngo¹i ng÷ phôc vô mét c¸ch cã Ých nhÊt cho Trung t©m. HiÖn nay, tin häc vµ ngo¹i ng÷ lµ hai c«ng cô ®¾c lùc nhÊt trong mäi c«ng viÖc. Hai c«ng cô nµy lµ ph­¬ng tiÖn thiÕt yÕu cho c¸n bé cña Trung t©m cã thÓ tiÕp cËn nguån th«ng tin d÷ liÖu, hoµn thµh mäi c«ng viÖc mét c¸ch nhanh chãng nh­ thiÕt kÕ, lËp dù ¸n ®Òu hoµn toµn thùc hiÖn b»ng m¸y tÝnh. Ngo¹i ng÷ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó Trung t©m cã thÓ giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c quèc tÕ, tõ ®ã ph¸t triÓn Trung t©m lªn mét tÇm cao míi. Bªn c¹nh ®ã lµ c«ng t¸c ®µo t¹o, Trung t©m cÇn ph¶i chó träng ®Õn c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng. §Ó cã thÓ tuyÓn dông lao ®éng lµm viÖc t¹i c¸c phßng, bé phËn cña Trung t©m, Trung t©m cÇn th«ng b¸o tuyÓn dông,thi tuyÓn c«ng khai nh÷ng c¸n bé cã ®Èy ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é kh¶ n¨ng. VÊn ®Ò tuyÓn dông còng ®ãng mét vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña Trung t©m v× chØ cã c¸n bé tèt th× ho¹t ®éng Trung t©m míi ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c lËp dù ¸n míi ®¹t hiÖu qu¶ Ngoµi ra c©n ph©n c«ng bè trÝ lao ®éng cho phï hîp víi c¬ cÊu tæ chøc, víi tr×nh ®é chuyªn m«n. ChØ khi cã c¬ cÊu tæ chøc thèng nhÊt vµ hîp lý th× mäi ho¹t ®éng míi cã thÓ ph¸t triÓn tèt ®­îc. 4. Đầu tư đổi mới khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lập dự án HiÖn nay, t¹i Trung t©m c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ gåm cã c¸c m¸y tÝnh nèi m¹ng Internet, m¹ng néi bé, m¸y in, ®iÖn tho¹i cè ®Þnh gi÷a c¸c phßng ban, m¸y fax... Tuy nhiªn, c¸c nh©n viªn trong phßng dù ¸n vÉn ph¶i tù trang bÞ m¸y tÝnh x¸ch tay, ®iÖn tho¹i di ®éng ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña m×nh. §Ó n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n, còng nh­ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m, Trung t©m cÇn ®Çu t­ h¬n n÷a vµo hÖ thèng m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n nh­: thay thÕ c¸c m¸y tÝnh cò b»ng c¸c m¸y tÝnh hiÖn ®¹i, m¸y tÝnh x¸ch tay, Trung t©m cÇn mua s¾m thªm c¸c dông cô m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y ph«t« phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n bëi khèi l­îng c«ng viÖc cña Trung t©m ngµy cµng lín h¬n vµ trong ®iÒu kiÖn m«i tr­êng ngµy cµng c¹nh tranh ngay ng¾t h¬n víi c¸c ®èi thñ kh¸c. MÆt kh¸c, do nhu cÇu th­êng xuyªn ph¶i ®i c«ng t¸c xa ®Ó thu thËp sè liÖu phôc vô cho c«ng t¸c lËp dù ¸n. Do ®ã trong thêi gian tíi Trung t©m cÇn x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ mua s¾m thªm mét «t« cho ban dù ¸n cña Trung t©m ViÖc ®Çu t­ cho c¸c nh©n viªn trong Trung t©m sö dông tèt c¸c phÇn mÒm hç trî cho viÖc lËp vµ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ còng lµ mét gi¶i ph¸p cÇn thiÕt. HiÖn nay, trong c«ng t¸c lËp dù ¸n cã rÊt nhiÒu c¸c phÇn mÒm hç trî cho c«ng viÖc nµy. C¸c phÇn mÒm phæ biÕn lµ: Microsoft Word, Excel, Project, phÇn mÒm dù to¸n...C¸n bé lËp dù ¸n cÇn trang bÞ tèt kü n¨ng sö dông tèt c¸c phÇn mÒm nµy. ChÝnh vËy mµ Trung t©m cÇn tæ chøc c¸c buæi häc, thuª c¸c chuyªn gia lËp dù ¸n h­íng dÉn c¸n bé dù ¸n vÒ c¸ch sö dông, øng dông trang thiÕt bÞ phÇn mÒm. 5. Đầu tư hệ thống sơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác lập dự án. C¬ së th«ng tin d÷ liÖu ®ãng vai trß quan träng trong c«ng t¸c lËp dù ¸n. Th«ng tin lµ mét yÕu tè tiÒn ®Ò t¹o nªn dù ¸n. YÕu tè c¬ b¶n nµy sÏ ®¸nh gi¸ xem xÐt c¸c th«ng tin ®· cã ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh lËp mét dù ¸n kh¶ thi hay kh«ng kh¶ thi. Nh÷ng th«ng tin thu thËp ®­îc th­êng lµ c¸c ®¸nh gi¸, b¸o c¸o, dù b¸o,... vÒ dù ¸n ®ang lËp. Cµng cã nhiÒu d÷ liÖu th«ng tin th× dù ¸n lËp cµng cã chÊt l­îng cao. V× vËy, ®Ó n©ng cao chÊt l­îng lËp dù ¸n cÇn ph¶i x©y dùng hÖ thèng d÷ liÖu hoµn chØnh HÖ thèng nµy ph¶i bao gåm c¸c v¨n b¶n qui ph¹m ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t­ nh­: ®Êt ®ai, thuÕ, hîp ®ång kinh tÕ, luËt ®Çu t­, luËt x©y d­ng.... Trung t©m tiÕn hµnh trang bÞ c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ phôc vô cho c«ng t¸c thu thËp th«ng tin. Víi hÖ thèng nµy, qu¸ tr×nh thu thËp, l­u tr÷ ph©n tÝch th«ng tin sÏ ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c nhÊt cho tõng dù ¸n. X©y dùng m¹ng l­íi thu thËp th«ng tin cho tõng dù ¸n tõ c¸c nguån thu thËp kh¸c nhau nh­: Th«ng tin tõ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, së kÕ ho¹ch vµ ®µu t­, UBND tØnh, thµnh phè, Chñ ®Çu t­, c¸c dù ¸n t­¬ng tù. m¹ng Internet, b¸o chÝ... C¸c tµi liÖu vÒ kü thuËt cã thÓ tham kh¶o s¸ch b¸o kü thuËt trong c¸c th­ viÖn, c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ liªn quan hoÆc tõ c¸c nhµ cung cÊp m¸y mãc, thiÕt bÞ. 6. Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý LËp dù ¸n lµ mét ho¹t ®éng víi mét c«ng viÖc t­¬ng ®èi lín nªn cÇn cã ®Çy ®ñ c¸n bé tham gia qu¶n lý míi cã thÓ hiÖu qu¶ ®­îc. §æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Trung t©m trong mäi ho¹t ®éng còng nh­ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña c¸n bé lµm c«ng t¸c lËp dù ¸n, t¨ng c­êng sù phèi hîp gi÷a c¸c thµnh viªn trong Trung t©m sÏ n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c lËp dù ¸n. Mét c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trong bÊt kú lÜnh vùc nµo muèn ho¹t ®éng tèt tr­íc hÕt ph¶i cã bé m¸y qu¶n lý tèt. NÕu chøc n¨ng l·nh ®¹o cña Trung t©m ®­îc ®¶m b¶o vµ phï hîp th× ho¹t ®éng cña Trung t©m sÏ ®óng h­íng. Trong Trung t©m hiÖn nay cã mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c«ng t¸c chung. Bé phËn nµy lu«n s¸t sao c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m còng nh­ ph¶i x©y dùng c¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch, môc tiªu ph©n c«ng c«ng t¸c cho tõng bé phËn hoµn thµnh c¸c môc tiªu ®Æt ra. Bªn c¹nh ®ã ®Ó cã thÓ lËp tèt dù ¸n ®Çu t­ cÇn bè trÝ, lu©n chuyÓn c¸n bé gi÷a c¸c phßng ban mét c¸ch hîp lý. Trong thêi gian tíi Trung t©m nªn bæ sung thªm nh©n lùc cã tr×nh ®é chuyªn m«n tèt cho c«ng t¸c lËp dù ¸n t¹i phßng dù ¸n VÒ vÊn ®Ò tæ chøc qu¶n lý còng lµ mét vÊn ®Ò quan träng, nÕu ®­îc tæ chøc qu¶n lý tèt th× cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn, tiÕt kiÖm thêi gian chi phÝ, søc lùc con ng­êi. Ph¶i cã sù thèng nhÊt vÒ c«ng viÖc gi÷a c¸c phßng ban trong Trung t©m, mçi phßng ban cã nhiÖm vô riªng cña m×nh nh­ng gi÷a c¸c phßng ban cã sù thèng nhÊt vµ cã mèi quan hÖ víi nhau vÒ thèng nhÊt môc tiªu vµ thùc hiÖn c«ng viÖc. Danh môc ch÷ viÕt t¾t CNDA Chủ nhiệm dự án CĐT Chủ đầu tư UBND Uỷ ban Nhân dân PCCR Phòng cháy chữa cháy NSNN Ngân sách Nhà nước NSTƯ Ngân sách Trung ương NSĐP Ngân sách địa phương BTC Bộ Tài chính TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TĐC Tái định cư QLDA Quản lý dự án DAĐT Dự án đầu tư KÕt luËn Trải qua những năm xây dựng và phát triển, Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt cả về quy mô, tổ chức lẫn chức năng nhiệm vụ, cơ cấu lĩnh vực ngành nghề, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên ngày càng được nâng cao. Thời gian qua Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích trong công tác lập dự án. Để đạt được những thành tích này, toàn thể Trung tâm luôn tâm niệm một điều là phải không ngừng nỗ lực, làm việc hết mình và làm việc một cách hiệu quả tất cả các khâu từ công tác lập dự án, thực hiện dự án, quản lý dự án. Trong đó, công tác lập dự án luôn được thực hiện khá tốt, hoàn thành vai trò của mình, Trung tâm đã thực hiện thành công rất nhiều dự án được giao. Các dự án của Trung tâm đều đã chấp hành đúng quy định về công tác quản lý chất lượng trong quá trình thực hiện dự án. Những dự án này góp phần thực hiện tốt các mục tiều của chủ đầu tư, các chính sách phát triển kinh tế xã hội của các Bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được, kết quả đầu tư còn có những hạn chế, cần khắc phục như: trình độ cán bộ làm công tác lập dự án chưa cao, nội dung công tác lập dự án chưa được hoàn thiện, thiếu vốn đầu tư cho dự án... Do vậy, trong nội dung chuyên đề bên cạnh những phân tích đánh giá thực trạng công tác lập dự án đầu tư tại Trung tâm, em đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập dự án tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng. Do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý, bổ sung của các thầy, cô để chuyên đề thực tập của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị tại Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập vừa qua!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docA5498.DOC
Luận văn liên quan