Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - Vật tư - Kỹ thuật

Mục lục Nội dung Trang Lời mở đầu 1 Chương I: Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 2 I. Những nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp 2 1. Khái niệm chung về tổ chức 2 2. Đặc điểm chung của tổ chức 2 3. Những nguyên tắc cơ bản của tổ chức 3 4. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 4 4.1. Các mô hình tổ chức cơ bản 4 4.2. Lựa chọn cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp hợp lý 7 II. Hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp 8 1. Thực trạng tổ chức bộ máy của doanh nghiệp Nhà nước hiện nay 8 2. Tính tất yếu của việc hoàn thiện bộ máy quản lý doanh nghiệp 9 3. Quá trình hoàn thiện bộ máy quản lý 10 Chương II: Phân tích và đánh giá tình hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật 11 I. Tổng quan về Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật 11 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 11 2. Đặc điểm kinh doanh của Công ty 11 3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 1999 - 2001 12 4. Các yếu tố nguồn lực của Công ty 15 4.1. Nguồn lực công nghệ kỹ thuật 15 4.2 Nguồn lực lao động 18 II. Đánh giá mô hình tổ chức hoạt động của Công ty hiện nay 19 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty 19 1.1. Cơ cấu tổ chức 19 1.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 21 2. Cơ chế hoạt động của bộ máy 23 3. Tác động của mô hình quản lý tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 25 3.1. Về sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng tiêu thụ sản phẩm 25 3.2. Về trang thiết bị công nghệ 26 3.3. Về công tác đầu tư phát triển 26 3.4. Về đội ngũ cán bộ quản lý và công nhân 26 III. Nhận xét chung về thực trạng tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 27 1. Những thành tựu đã đạt được trong công tác tổ chức bộ máy quản lý 27 2. Tồn tại và khó khăn trong công tác tổ chức quản lý của Công ty 27 Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật 29 I. Nhiệm vụ, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 29 II. Biện pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý trong Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật 30 1. Hoạch định chiến lược phát triển dài hạn làm cơ sở cho việc hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 31 2. Tổ chức bộ máy quản lý phù hợp 31 3. Đầu tư bổ sung thiết bị, phương tiện cho công tác quản lý 32 4. Về công tác đào tạo phát triển cán bộ 33 Kết luận 34 Tài liệu tham khảo 35

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1913 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - Vật tư - Kỹ thuật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hiÖm vÒ mäi c«ng viÖc vµ cã toµn bé quyÒn h¹n trong bé phËn ®ã, ë cÊp qu¶n lý cña m×nh theo chÕ ®é thñ tr­ëng. - ¦u ®iÓm: Gi¶i phãng cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao vµ ng­êi ®iÒu hµnh khái c¸c c«ng viÖc sù vô hµng ngµy, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c chuyªn gia ph¸t huy ®­îc s¸ng kiÕn ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn C«ng ty. - Nh­îc ®iÓm: TËp trung quyÒn lùc vµ nhµ qu¶n lý cÊp cao th«ng qua viÖc tham m­u cña c¸c c¸n bé chøc n¨ng vµ nÕu kh«ng ph©n râ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm th× sÏ g©y ra t×nh tr¹ng hçn lo¹n trong C«ng ty. Tæ chøc qu¸ nhiÒu bé phËn chøc n¨ng khiÕn cho bé m¸y tæ chøc cång kÒnh, xa rêi s¶n xuÊt, bËn qu¸ nhiÒu vµo c«ng viÖc giÊy tê, héi häp. - øng dông: ThÝch hîp víi c¸c ®¬n vÞ, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt cã khèi l­îng lín, mÆt b»ng Ýt thay ®æi, s¶n xuÊt t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch tiªu thô CH2 CH1 Ph©n x­ëng 2 Ph©n x­ëng 1 S¬ ®å 3: S¬ ®å c¬ cÊu trùc tuyÕn - chøc n¨ng 4.2. Lùa chän c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý. TÝnh chÊt ®a d¹ng cña c¸c khu vùc thÞ tr­êng vÒ ®Þa lý vµ s¶n phÈm, còng nh­ sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái c¸c tæ chøc kinh doanh ph¶i s¸ng t¹o trong viÖc lùa chän vµ ¸p dông c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý. Mçi kiÓu cÊu tróc thÓ hiÖn mét kiÓu c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ thùc hiÖn tæ chøc thµnh mét c«ng cô h÷u hiÖu trong tõng hoµn c¶nh nhÊt ®Þnh. Do ®iÒu kiÖn bªn ngoµi vµ bªn trong lu«n biÕn ®æi, n¨ng lùc tæ chøc còng thay ®æi theo thêi gian. Tæ chøc sÏ trë thµnh g¸nh nÆng khi n¨ng lùc kh«ng cßn phï hîp víi yªu cÇu cña ng­êi qu¶n lý trong viÖc ®¸p øng nh÷ng ®ßi hái vµ biÕn ®éng cña m«i tr­êng kinh doanh. V× vËy, ng­êi qu¶n lý do cã kinh nghiÖm lu«n ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®iÒu chØnh hay thay ®æi cÇn thiÕt. B¶ng d­íi ®©y x¸c ®Þnh lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi doanh nghiÖp. B¶ng lùa chän c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi doanh nghiÖp §Æc ®iÓm doanh nghiÖp C¬ cÊu tæ chøc - Quy m« võa vµ nhá - C¬ cÊu chøc n¨ng - Ph¹m vi ho¹t ®éng réng - C¬ cÊu theo khu vùc ®Þa lý - Ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh cao vµ c«ng nghÖ thay ®æi nhanh - C¬ cÊu ma trËn - ¸p lùc ®ßi hái sö dông hîp lý c¸c nguån lùc khan hiÕm - C¬ cÊu ma trËn - Kh¸ch hµng cã ®Æc ®iÓm: + Thay ®æi - C¬ cÊu ma trËn + §a d¹ng - C¬ cÊu theo s¶n phÈm + æn ®Þnh - C¬ cÊu chøc n¨ng - ¸p dông nh÷ng thiÕt bÞ ®Æc biÖt - C¬ cÊu theo s¶n phÈm - §ßi hái chuyªn m«n ho¸ kü n¨ng - C¬ cÊu chøc n¨ng - C¸c chi phÝ vËn chuyÓn nguyªn liÖu - vËt t­ tiªu hao lín - C¬ cÊu theo khu vùc ®Þa lý II. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: 1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay: C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay phÇn lín lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶. Theo sè liÖu thèng kª, tÝnh ®Õn ®Çu n¨m 2000 c¶ n­íc cã kho¶ng 5.800 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®ãng gãp 40% GDP hµng n¨m cña c¶ n­íc; trong ®ã cã 17% sè doanh nghiÖp nµy lµm ¨n thua lç, 47% doanh nghiÖp cã l·i ë møc thÊp. Cã sù yÕu kÐm ®ã hÇu hÕt lµ do tr×nh ®é qu¶n lý kÐm céng thªm tr×nh ®é qu¶n trÞ viªn trong doanh nghiÖp t­¬ng ®èi thÊp, hÇu nh­ kh«ng ®­îc xÕp ®óng chuyªn m«n, bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh chång chÐo, sù ph©n chia chøc n¨ng gi÷a c¸c phßng ban ch­a râ rµng cô thÓ. Mét tån t¹i tiªu cùc n÷a trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ sè lao ®éng trùc tiÕp ®«ng. Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp nhiÒu hay Ýt cßn phô thuéc vµo tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt. §èi víi c¸c n­íc tiªn tiÕn cã c«ng nghÖ m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn ®¹i th× sè lao ®éng trùc tiÕp Ýt ®i vµ sè lao ®éng qu¶n lý t¨ng. N­íc ta cã thÓ nãi lµ mét n­íc cã tr×nh ®é c«ng nghÖ l¹c hËu ®i sau c¸c n­íc ph¸t triÓn rÊt nhiÒu n¨m, chÝnh v× vËy ®ßi hái l­îng lao ®éng trùc tiÕp ®«ng. Nh­îc ®iÓm phæ biÕn nhÊt trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc hiÖn nay lµ c«ng viÖc Ýt mµ ng­êi lµm th× nhiÒu. §ã lµ hËu qu¶ cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i gi÷ l¹i toµn bé sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp vèn ®· quen víi c¬ chÕ lµm ¨n tr­íc ®ã, khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vµ thua lç, thiÕu viÖc lµm dÉn ®Õn thu nhËp thÊp vµ ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn khã kh¨n. §Ó t¹o h­íng ®i ®óng ®¾n vµ thæi mét luång sinh khÝ míi vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, tr­íc hÕt c¸c cÊp l·nh ®¹o doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp tõ trªn xuèng d­íi ngµy mét n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶. 2- TÝnh tÊt yÕu cña viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp: C¸c doanh nghiÖp dï lµ kinh doanh s¶n xuÊt hay kinh doanh th­¬ng m¹i dÞch vô thuÇn tuý ®Òu ho¹t ®éng trong m«i tr­êng kinh doanh nhÊt ®Þnh. M«i tr­êng kinh doanh nµy bao hµm c¸c yÕu tè nh­ luËt ph¸p, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, m«i tr­êng kinh doanh quèc tÕ, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh, nhµ cung cÊp. C¸c yÕu tè m«i tr­êng nµy lu«n lu«n biÕn ®éng hµng n¨m, hµng th¸ng, hµng ngµy thËm chÝ hµng giê. V× vËy c¸c ho¹t ®éng ng¾n h¹n hoÆc dµi h¹n cña doanh nghiÖp còng ph¶i biÕn ®æi theo c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc vµ t¸c nghiÖp thay ®æi. Mµ bé m¸y qu¶n lý ®­îc t¹o lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch chiÕn l­îc vµ t¸c nghiÖp, v× vËy nã ph¶i lu«n biÕn ®æi vµ hoµn thiÖn ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi. §iÒu kiÖn kinh doanh thay ®æi trong doanh nghiÖp còng nh­ thay ®æi cña m«i tr­êng th­êng t¹o ra c¸c c¬ héi vµ ®­îc ®i ®«i víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y, qu¶n lý ®Ó tËn dông thêi c¬, tr¸nh ®­îc c¸c mèi ®e do¹ nh»m ®­a doanh nghiÖp ®¹t ®­îc môc tiªu ®Ò ra. - Cµng ngµy tr×nh ®é khoa häc ngµy cµng tiÕn triÓn, t¹o ra c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, d©y chuyÒn c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi do vËy cÇn ph¶i hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý. - Khi quy m« doanh nghiÖp thay ®æi tÊt yÕu dÉn ®Õn bé m¸y qu¶n lý ph¶i thay ®æi cho phï hîp. Nh×n chung viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ë mäi nÒn kinh tÕ, ë mäi giai ®o¹n ph¸t triÓn ®Æc bÞªt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ë ViÖt Nam hiÖn nay. 3- Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý: §Ó hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, tr­íc hÕt ph¶i nghiªn cøu mét c¸ch kü l­ìng bé m¸y hiÖn cã vµ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ bé m¸y ®ã theo nh÷ng tiªu chÝ nhÊt ®Þnh. CÇn biÓu diÔn bé m¸y d­íi d¹ng s¬ ®å, tõ s¬ ®å ®ã ta cã thÓ chØ râ quan hÖ phô thuéc cña tõng bé phËn vµ c¸c chøc n¨ng mµ nã ph¶i thi hµnh. TiÕp theo ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®· quy ®Þnh cho tõng bé phËn, ph¸t hiÖn nh÷ng kh©u yÕu kÐm. Trªn c¬ së ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p, ph­¬ng ¸n ®Ó hoµn thiÖn bé m¸y. ViÖc hoµn thiÖn bé m¸y cÇn ®­îc qu¶n lý tøc lµ ph¶i lËp ®­îc kÕ ho¹ch, tæ chøc hoµn thiÖn, ®iÒu hµnh viÖc hoµn thiÖn vµ kiÓm tra viÖc hoµn thiÖn. Ch­¬ng II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt. I. Tæng quan vÒ C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt: 1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty: C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt lµ doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 198/NN-TCCB ngµy 24/3/1993 cña Bé tr­ëng Bé n«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n), trùc thuéc Tæng C«ng ty ChÌ ViÖt Nam. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng nhµ n­íc ViÖt Nam vµ ®­îc sö dông con dÊu theo mÉu cña Nhµ n­íc quy ®Þnh. - Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: Technology Materials and Construction company. - Tªn viÕt t¾t: TEMATCO - GiÊy phÐp kinh doanh sè: 105924 - Vèn ph¸p ®Þnh: 5.386.081.897 ®ång - Trô së chÝnh: 534 Minh Khai - ph­êng VÜnh Tuy - quËn Hai Bµ Tr­ng - thµnh phè Hµ Néi. - §iÖn tho¹i: 04.6330745 - 04.6330741 - Fax: 04.6330737 C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu n¨m x©y dùng ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh ®· tr¶i qua nhiÒu gian nan thö th¸ch, dÇn dÇn ®· trë thµnh mét C«ng ty cã s¶n l­îng cao, gãp phÇn trong s¶n l­îng cña Tæng C«ng ty víi Nhµ n­íc. Liªn tôc tõ n¨m 1993 ®Õn nay Chi bé C«ng ty ®­îc c«ng nhËn lµ chi bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty ®· ®­îc tÆng nhiÒu b»ng khen vµ cê thi ®ua cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt n¨m 2001 C«ng ty ®· ®­îc Chñ tÞch n­íc tÆng Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng ba. 2- §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty: - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng nhµ ë d©n dông, giao th«ng thñy lîi. - ChÕ t¹o vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ chÕ biÕn chÌ. - Kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t­ kü thuËt phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông c«ng nghiÖp thuû lîi. - Nghiªn cøu thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc ®Ó thùc hiÖn ®óng môc ®Ých vµ néi dung ho¹t ®éng. - Qu¶n lý, sö dông vèn theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña Nhµ n­íc giao còng nh­ c¸c nguån vèn kh¸c. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ cam kÕt trong ho¹t ®éng mua b¸n, ho¹t ®éng x©y dùng, c¸c ho¹t ®éng liªn doanh, liªn kÕt s¶n xuÊt, ®Çu t­, kinh tÕ dÞch vô víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng C«ng ty ®· tr¶i qua rÊt nhiÒu khã kh¨n, ph¶i ®èi mÆt víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ph¶i c¹nh tranh víi nhiÒu ®¬n vÞ kh¸c, ®Ó tån t¹i, thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu nhiÖm vô mµ Tæng C«ng ty giao vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp víi xu thÕ míi cña ®Êt n­íc, C«ng ty ®· tõng b­íc bè trÝ vµ s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc vµ kinh doanh phï hîp víi quy m« vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña ng­êi l·nh ®¹o, båi d­ìng t¨ng c­êng nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc vµo s¶n xuÊt, t¹o dùng uy tÝn ngay tõ nh÷ng c«ng tr×nh dï lµ nhá víi yªu cÇu chÊt l­îng lµ lÏ sèng cña m×nh. MÆt kh¸c C«ng ty lùa chän h­íng ®i víi môc tiªu ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm còng nh­ ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh. Cho ®Õn nay chÝnh b»ng nç lùc cña m×nh céng víi sù gióp ®ì to lín cña c¸c cÊp ngµnh, C«ng ty ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 - 2001: Nh×n l¹i chÆng ®­êng ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cho tíi nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu gian nan thö th¸ch. Cho ®Õn nay ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®· thu ®­îc mét sè thµnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty §¬n vÞ: 1.000.000® STT ChØ tiªu 1999 2000 % so n¨m 1999 N¨m 2001 % so víi n¨m 2000 1 GTTSL 60.611 83.841 138% 133.970 160% 2 Doanh thu 56.327 81.710 145% 132.073 162% 3 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ 506 743 147% 1.460 197% 4 Lîi nhuËn sau thuÕ 379 549 145% 1.090 199% 5 Nép ng©n s¸ch 1.301 2.500 192% 4.845 194% - ChØ tiªu gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng lµ chØ tiªu biÓu hiÖn b»ng tiÒn ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ trùc tiÕp h÷u Ých cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. - Qua b¶n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m qua cho thÊy: Gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m (t¨ng 38% so víi n¨m 1999 vµ 60% so víi n¨m 2000). Vµ doanh thu cña c¸c n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2000 t¨ng 45% so víi n¨m 1999, n¨m 2001 t¨ng 62% so víi n¨m 2000. §iÒu nµy ®­îc gi¶i thÝch lµ do sau qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty ®· dÇn ®i vµo æn ®Þnh, thÕ vµ lùc ®­îc cñng cè h¬n, C«ng ty ®ang më réng dÇn qui m« s¶n xuÊt kinh doanh vµo thÞ tr­êng tiªu thô ®Ó t¨ng doanh thu vµo c¸c n¨m tíi theo kÕ ho¹ch ®Ò ra. §©y lµ lùc v­ît bËc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Lîi nhuËn hµng n¨m còng t¨ng cao lªn ®Æc biÖt n¨m 2001 t¨ng xÊp xØ 2 lÇn so víi n¨m tr­íc. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty ®· qu¶n lý tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶m bít tèi thiÓu c¸c chi phÝ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, qu¶n lý tèt sù l­u chuyÓn nguån vèn trong C«ng ty ®Ó t¨ng lîi nhuËn. - Hµng n¨m C«ng ty ®Òu hoµn thµnh v­ît møc tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng vµ doanh thu t¨ng tøc lµ C«ng ty cã sù më réng thÞ tr­êng ph¸t triÓn s¶n xuÊt nªn phÇn nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc còng t¨ng lªn. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn lµ do C«ng ty ®· chän ®­îc h­íng ®i ®óng ®¾n phï hîp víi nhiÖm vô thùc t¹i vµ chiÕn l­îc ph¸t triÓn trong t­¬ng lai. C«ng ty cã bé m¸y l·nh ®¹o cã tr×nh ®é, nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng vµ cã n¨ng lùc trong qu¶n lý. Ngoµi ra C«ng ty cßn rÊt tró träng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm cã biÖn ph¸p thi c«ng tiªn tiÕn, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ vµ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc… TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã ®· gióp cho C«ng ty ®¹t ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh cao. C«ng ty cÇn cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc nµy. Mét sè c«ng tr×nh x©y dùng trong nh÷ng n¨m qua STT Tªn c«ng tr×nh vµ ®Þa ®iÓm §Æc ®iÓm nhËn thÇu (chÝnh, phô) Gi¸ trÞ hîp ®ång 1.000® TiÕn ®é C¬ quan ký hîp ®ång ChÊt l­îng c«ng tr×nh khi bµn giao (HC vµng) Khëi c«ng Hoµn thµnh 1 Trô së UBND huyÖn DiÔn Ch©u ThÇu chÝnh 4.470.000 7/1996 7/1998 UBND huyÖn DiÔn Ch©u HC vµng 2 §Òn t­ëng niÖm liÖt sü H¶i H÷u “ 3.850.000 7/1996 4/1998 UBND huyÖn H¶i HËu HC vµng 3 Chî Rång Nam §Þnh “ 2.000.000 4/1996 12/1996 BQL chî Rång Nam §Þnh 4 Trô së Côc thèng kª B¾c Ninh “ 2.200.000 8/1998 7/1999 Côc thèng kª B¾c Ninh HC vµng 5 C¶i t¹o TT phôc håi chøc n¨ng §å S¬n “ 2.149.770 10/1999 5/2000 TT Phôc håi CN §å S¬n 6 N©ng cÊp bÖnh viÖn chÌ Tuyªn Quang “ 2.264.500 6/1997 5/1998 C«ng ty chÌ Tuyªn Quang 7 Trô së UBND - H§ND huyÖn H¹ Hoµ “ 3.078965 10/2000 9/2001 UBND huyÖn H¹ Hoµ 8 Nhµ ®iÒu hµnh khu liªn c¬ - CT §iÖn lùc I “ 3.242.221 4/2001 10/2001 C«ng ty ®iÖn lùc I 9 Nhµ m¸y chÌ Phó BÒn “ 5.140.366 3/1996 12/1996 C«ng ty liªn doanh chÌ Phó BÒn 10 Nhµ m¸y ®­êng 26/3 Tuyªn Quang “ 7.500.000 5/1996 4/1998 N«ng tr­êng 26/3 Tuyªn Quang 11 C¶i t¹o nhµ m¸y chÌ Méc Ch©u “ 2.200.000 4/1997 8/1997 C«ng ty chÌ Méc Ch©u 12 Nhµ m¸y chÌ ¢u L©u Yªn B¸i “ 3.050.000 9/1997 2/1999 C«ng ty chÌ Yªn B¸i HC vµng 13 X­ëng ®Êu trén chÌ Kim Anh - TCT ChÌ ViÖt Nam “ 3.624.762 8/1998 12/1999 Tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam B»ng CL cao 14 C¶i t¹o nhµ m¸y chÌ H¹ Hoµ “ 5.050.000 9/1998 4/1999 C«ng ty chÌ Phó BÕn 15 Nhµ m¸y chÌ Phó L­¬ng - Th¸i Nguyªn “ 2.908.484 10/1997 12/1998 C«ng ty chÌTh¸i Nguyªn 16 X©y dùng nhµ m¸y chÌ Hµ “ 2.287.000 12/1999 3/2001 C«ng ty chÌ Hµ Néi 4- C¸c nguån lùc cña C«ng ty: 4.1.Nguån lùc c«ng nghÖ kü thuËt: C«ng ty cã sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ lín, ®¸p øng mäi nhu cÇu thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh v× x©y dùng lµ mét ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc thï chu kú s¶n xuÊt th­êng kÐo dµi, khèi l­îng c«ng vÞªc lín, ®ßi hái ph¶i sö dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau, víi nhiÖm vô chÝnh lµ thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. V× vËy C«ng ty ®· bá ra mét sè tiÒn qu¸ lín ®Ó ®Çu t­ mua trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i. Do n¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ xe, m¸y thi c«ng t­¬ng ®èi nhiÒu vµ hiÖn ®¹i nªn khi thi c«ng C«ng ty sö dông sè thiÕt bÞ s½n cã cña m×nh, do ®ã t¹o ®­îc nhiÒu lîi thÕ khi tranh thÇu còng nh­ khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Thèng kª thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt STT Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng t¸c tÊn,m3 Sè l­îng 1 M¸y ñi DT75 Liªn x« 130CV 14T 03 2 M¸y ñi NhËt 155CV 17,1T 02 3 M¸y xóc b¸nh lèp Nga 75CV 0,4 02 4 M¸y xóc b¸nh lèp Hµn Quèc 0,4 - 0,6m2 03 5 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 155CV 12,6T 01 6 M¸y xóc b¸nh xÝch NhËt 123CV 14T 01 7 M¸y san DZ31 - 1T Nga 100CV 2,6m3 02 8 M¸y san Mü 150CV 1,0m3 01 9 M¸y lu rung §øc 18T 01 10 M¸y lu NhËt 110CV 10T 02 11 M¸y lu b¸nh thÐp Nga 110CV 10 03 12 M¸y lu NhËt 130CV 12T 02 13 M¸y tr¶i nhùa Atsphan NhËt 02 14 M¸y nhÊn bÊc NhËt 02 15 M¸y khoan cäc nhåi NhËt 150CV D = 2m D = 60m 02 STT Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng t¸c tÊn,m3 Sè l­îng 16 M¸y khoan cäc nhåi Singgapo 145CV D = 2m D = 60m 01 17 M¸y khoan cäc nhåi NhËt D = 600mm H50 02 18 M¸y xoay èng v¸ch CN §øc 02 19 Bóa ®ãng cäc Diedel Trung Quèc 5T 03 20 Bóa ®ãng cäc Diedel NhËt 4,5T 0,2 21 Xe b¬m bª t«ng §øc 160CV Q = 90m3/h P = 71kg/cm2 03 22 ¤ t« vËn chuyÓn bª t«ng NhËt 180CV 6m3 03 23 M¸y trén bª t«ng Nga 2,8Kw 250 lÝt 05 24 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 300 lÝt 08 25 M¸y trén bª t«ng NhËt 4,5Kw 500 lÝt 03 26 M¸y trén bª t«ng Trung Quèc 200 lÝt 12 27 CÇn cÈu b¸nh lèp NhËt 240 CV 10T 01 28 CÇn cÈu b¸nh lèp Nga 150 CV 6,5T 03 29 CÇn cÈu thiÕu nhi NhËt 250kg 05 30 CÇn cÈu thiÕu nhi ViÖt Nam 200kg 10 31 M¸y vËn th¨ng ViÖt Nam 500kg 08 32 ThiÕt bÞ th¶ rång ViÖt Nam 20 con/ca 02 33 Phao thÐp lµm kª ViÖt Nam 20T 30 34 M¸y tr¶i v¶i läc NhËt 02 35 ¤ t« vËn t¶i MAZ Nga 180 CV 9T 02 36 ¤ t« vËn t¶i thïng Hµn Quèc 180 CV 8T 02 37 ¤ t« vËn t¶i thïng Hµn Quèc 115 CV 4,5T 04 38 ¤ t« vËn t¶i IFA §øc 115 CV 5T 06 39 C¸c lo¹i m¸y kh¸c 40 M¸y ph¸t ®iÖn NhËt 133 CV 100KVA 01 41 M¸y ph¸t ®iÖn Nga 60 - 75KVA 04 STT Tªn thiÕt bÞ N­íc s¶n xuÊt C«ng suÊt ®éng c¬ ThiÕt bÞ c«ng t¸c tÊn,m3 Sè l­îng 42 M¸y hµn Nga 15 - 24kw 280 - 500A 25 43 M¸y hµn Nga 45 CV A/c 300A 03 44 M¸y gia c«ng gç Nga - §øc 08 45 M¸y b¬m n­íc ngÇm TQ - NhËt 05 46 ThiÕt bÞ tr­ît èng khãi 02 47 M¸y phun s¬n Nga 06 48 M¸y c¾t uèn thÐp Nga NhËt D ®Õn 32mm 06 49 B¬m cao ¸p 10 50 Cèt pha thÐp m2 5.000 51 Gi¸o thÐp m2 6.000 52 M¸y ®Çm cÇm tay 40 Tuy nhiªn khi t×m hiÓu thùc tÕ, mÆc dï trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi nhiÒu, nh­ng hiÖu suÊt sö dông l¹i ch­a cao, ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt n¨ng lùc vèn cã. Cô thÓ n¨m 2001, hiÖu suÊt sö dông chØ ®¹t 70% trong tæng sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc. Nguyªn nh©n trªn lµ do cã nh÷ng c«ng tr×nh thi c«ng rÊt xa trô së cña C«ng ty, qu¸ tr×nh vËn chuyÓn trang thiÕt bÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n, hoÆc gi¸ thµnh vËn chuyÓn cao h¬n møc thuª t¹i ®ã. Bªn c¹nh ®ã, mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®· l¹c hËu kh«ng ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l­îng c«ng tr×nh nªn ®· kh«ng ®­îc sö dông khi thi c«ng c¸c c«ng tr×nh lín, ®ßi hái chÊt l­îng cao, ®ã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖu qu¶ sö dông trang thiÕt bÞ m¸y mãc ch­a cao. §Ó kh¾c phôc ®iÒu nµy, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· cã kÕ ho¹ch sau: + Cho thuª trang thiÕt bÞ m¸y mãc khi C«ng ty kh«ng sö dông. + B¸n thanh lý sè m¸y mãc kh«ng ®¹t yªu cÇu ®Ó ®Çu t­ cho trang thiÕt bÞ míi, phï hîp víi thùc tÕ hiÖn nay. 4.2. Nguån nh©n lùc: Sè l­îng lao ®éng kh«ng thay ®æi nhiÒu nh­ng chÊt l­îng ngµy cµng t¨ng do nhu cÇu c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é ngµy cµng cao. Do vËy C«ng ty còng cã kÕ ho¹ch th­êng xuyªn ®µo t¹o, båi d­ìng tay nghÒ cho c«ng nh©n, trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, cô thÓ lµ sè l­îng c¸n bé kü s­ lµnh nghÒ ngµy cµng t¨ng, ®¶m b¶o cã ®ñ n¨ng lùc ®¶m tr¸ch c¸c c«ng tr×nh lín, thi c«ng cã chÊt l­îng, gi÷ uy tÝn víi kh¸ch hµng. §iÒu nµy gióp C«ng ty liªn tôc th¾ng thÇu vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh trªn toµn quèc, ®¶m b¶o cã ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm hµng n¨m cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi lu«n cã s½n c«ng viÖc gèi ®Çu chuÈn bÞ cho thêi gian tíi. B¶ng c¬ cÊu c«ng nh©n viªn cña C«ng ty Tr×nh ®é chuyªn m«n Sè l­îng Tr×nh ®é chuyªn m«n Sè l­îng 1. Tr×nh ®é §¹i häc 149 3. Tèt nghiÖp PTTH 17 - Kü s­ x©y dùng 46 4. L¸i xe 12 - KiÕn tróc s­ 6 5. C«ng nh©n 195 - Kü s­ thuû lîi 26 - C«ng nh©n c¬ khÝ 87 - Kü s­ c¬ khÝ 12 + BËc 1 13 - Kü s­ ®Þa chÊt 7 + BËc 2 10 - Kü s­ giao th«ng 3 + BËc 3 7 - Cö nh©n kinh tÕ 42 + BËc 4 10 - Cö nh©n luËt 3 + BËc 5 10 - Cö nh©n ngo¹i ng÷ 2 + BËc 6 11 - Cö nh©n tin häc 2 + BËc 7 26 2.Tr×nh ®é trung cÊp 51 - C«ng nh©n x©y dùng 108 - Trung cÊp kinh tÕ 19 + BËc 1 22 - Trung cÊp c¬ khÝ 7 + BËc 2 15 - Trung cÊp n«ng nghiÖp 5 + BËc 3 22 - Trung cÊp x©y dùng 18 + BËc 4 24 - Trung cÊp tin häc 2 + BËc 5 25 Tæng sè CBCNV trong C«ng ty ®Õn 31/12/2001 lµ 424 ng­êi Qua b¶ng trªn cho thÊy sè l­îng nh©n viªn cã b»ng §¹i häc lµ t­¬ng ®èi cao, chiÕm 46% trong tæng sè nh©n viªn cña C«ng ty. Cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ do viÖc tuyÓn dông vµo biªn chÕ cña C«ng ty lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ, ®ßi hái mçi thµnh viªn khi vµo lµm t¹i C«ng ty ph¶i cã kiÕn thøc chuyªn m«n t­¬ng ®èi v÷ng ch¾c. ChÝnh v× cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é nh­ trªn ®· ®­a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn, cã vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong th­¬ng tr­êng. §é tuæi trung b×nh hiÖn nay lµ 28 tuæi, cho thÊy r»ng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cßn rÊt trÎ, ®©y lµ mét b­íc tiÕn mang tÝnh chiÕn l­îc cña C«ng ty trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi. II. §¸nh gi¸ m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty hiÖn nay: 1- §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. + Gi¸m ®èc + C¸c Phã Gi¸m ®èc - C¸c phßng chøc n¨ng: + Phßng Kinh tÕ - KÕ ho¹ch - Kü thuËt + Phßng KÕ to¸n - Tµi vô + Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt + Phßng tæng hîp + Phßng kinh doanh - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: + C¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p (XÝ nghiÖp x©y l¾p I, XÝ nghiÖp x©y l¾p II, XÝ nghiÖp x©y l¾p III). + C¸c chi nh¸nh (Chi nh¸nh Gia Lai, Chi nh¸nh Kon Tum, Chi nh¸nh chÌ T©n B×nh). + C¸c Phßng thi c«ng vµ §éi thi c«ng. 1.1. C¬ cÊu tæ chøc S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban. a) Gi¸m ®èc C«ng ty: Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, cã nhiÖm vô tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña C«ng ty, qu¶n lý chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña C«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc cÊp trªn, tr­íc c¬ quan Nhµ n­íc vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nghiÖp viªn vÒ x©y dùng C«ng ty vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. b) Phã Gi¸m ®èc: Phã Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi gióp viÖc trùc tiÕp cho Gi¸m ®èc C«ng ty theo tõng lÜnh vùc ®­îc ph©n c«ng, uû quyÒn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®­îc giao. c) Phßng kinh tÕ - kÕ ho¹ch - kü thuËt: - Chøc n¨ng: Ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch chiÕn l­îc ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, dµi h¹n cña C«ng ty tr×nh Gi¸m ®èc, tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch. - NhiÖm vô: KiÓm tra theo dâi, cËp nhËt c¸c tµi liÖu, th«ng tin sè liÖu vÒ kinh tÕ kÕ ho¹ch, khoa häc c«ng nghÖ, nhu cÇu thÞ tr­êng.... liªn quan ®Õn c¸c hîp ®ång, hå s¬ ph­¬ng ¸n.... vµ c¸c v¨n b¶n kh¸c cña C«ng ty. §¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi kh¸ch quan. So¹n th¶o, qu¶n lý, l­u gi÷ c¸c hå s¬ dù ¸n, ph­¬ng ¸n, luËn chøng kinh tÕ kü kü thuËt, hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c v¨n b¶n thuéc lÜnh vùc c«ng t¸c kh¸c ®­îc giao theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Chñ ®éng ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi nhiÖm vô ®­îc giao. ThÈm ®Þnh ph­¬ng ¸n kinh doanh th­¬ng vô. d) Phßng KÕ to¸n - tµi vô: - Chøc n¨ng: Qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vµ quy chÕ C«ng ty. - NhiÖm vô: Phèi hîp víi c¸c phßng ban chuyªn m«n tæ chøc nghiÖm thu, thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ, lµm c¸c b¸o c¸o theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Qu¶n lý, cung cÊp, x¸c nhËn c¸c sè liÖu, chøng tõ liªn quan ®Õn tµi chÝnh C«ng ty phôc vô viÖc kiÓm kª, kiÓm tra, gi¸m s¸t tr×nh duyÖt theo vô viÖc, theo ®Þnh kú hoÆc yªu cÇu ®ét xuÊt. e) Phßng qu¶n lý s¶n xuÊt: - Chøc n¨ng: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng quý, hµng n¨m cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh do phßng phô tr¸ch, trªn c¬ së ®ã dù trï kÕ ho¹ch vèn ®Ó C«ng ty chñ ®éng vÒ tµi chÝnh. - NhiÖm vô: Theo dâi, ®«n ®èc, kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt theo lÜnh vùc ®­îc giao. §Ò xuÊt c¸c ph­¬ng ¸n, gi¶i ph¸p qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. g) Phßng kinh doanh: - Chøc n¨ng: Thùc hiÖn vµ chØ ®¹o toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña Phßng do C«ng ty giao, tham m­u cho Gi¸m ®èc ®­êng h­íng chiÕn l­îc trong lÜnh vùc kinh doanh th­¬ng m¹i ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ph¸t triÓn C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. - NhiÖm vô: §Ò xuÊt vµ lËp c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh th­¬ng m¹i, tÝnh to¸n trªn c¬ së cã l·i vµ b¶o toµn ®­îc vèn cÊp cña C«ng ty. Thùc hiÖn kinh doanh t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr­êng khi ®µm ph¸n ký kÕt c¸c hîp ®ång ph¶i nghiªn cøu chÆt chÏ c¸c c©u ch÷ vµ c¸c ®iÒu kho¶n rµng buéc trong ho¹t ®éng. Tr­ëng phßng ph¶i ký ngay tr­íc khi tr×nh Gi¸m ®èc, kÓ c¶ c¸c hîp ®ång b»ng ng«n ng÷ n­íc ngoµi. C¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cao nhÊt. h) Phßng tæng hîp: - Chøc n¨ng: Tham m­u gióp Gi¸m ®èc chØ ®¹o ®iÒu hµnh vÒ nh©n lùc ho¹t ®éng hµnh chÝnh cña C«ng ty. - NhiÖm vô: LËp kÕ ho¹ch ph©n bæ lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, lËp kÕ ho¹ch nh©n lùc cho viÖc tuyÓn dông, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. 2- C¬ chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y: C¸c nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®­îc cô thÓ ho¸ trong quy chÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh­ sau: a) VÒ tæ chøc lao ®éng: - Ban Gi¸m ®èc hµng th¸ng héi ý 2 lÇn víi néi dung kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch, chÕ ®é ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, qu¶n lý cña C«ng ty, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng, phæ biÕn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é míi, kiÓm ®iÓm viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ chØ tiªu lîi nhuËn trong th¸ng, kÕ to¸n tr­ëng cung cÊp sè liÖu cÇn thiÕt. - Bæ sung, söa ®æi mét sè vÊn ®Ò trong ch­¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m, quy chÕ quy ®Þnh uû quyÒn cña Gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã v­íng m¾c hoÆc ch­a chÆt chÏ trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh s¶n xuÊt. - Hµng tuÇn giao ban, bao gåm c¸c thµnh phÇn tham dù lµ Gi¸m ®èc, BÝ th­ ®¶ng uû, Phã Gi¸m ®èc, Chñ tÞch c«ng ®oµn C«ng ty, KÕ to¸n tr­ëng C«ng ty, Tr­ëng phßng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, BÝ th­ chi bé, Th­ ký c«ng ®oµn. - Hµng qóy Ban Gi¸m ®èc triÖu tËp tr­ëng phã phßng c¸c ®¬n vÞ, cã mêi BÝ th­ ®¶ng uû, Chñ tÞch c«ng ®oµn cïng dù ®Ó b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, s¶n xuÊt vµ triÓn khai nhiÖm vô quý tiÕp theo. - 6 th¸ng C«ng ty tæ chøc s¬ kÕt gåm: Ban Gi¸m ®èc, Ban chÊp hµnh ®¶ng uû, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn, Tr­ëng vµ phã phßng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, BÝ th­ chi bé, Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn bé phËn. - Hµng n¨m C«ng ty tæng kÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c mÆt kh¸c trong c«ng t¸c cña C«ng ty, ®ång thêi th«ng qua nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m sau ®èi víi toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn C«ng ty. b) ChÕ ®é qu¶n lý vèn, tµi s¶n: - §èi víi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, khi cã nhu cÇu sö dông vèn, ®¬n vÞ ph¶i cã giÊy tê sau: giÊy xin t¹m øng tiÒn, hîp ®ång, b¸o gi¸ ph­¬ng ¸n kinh doanh, s¶n xuÊt (®­îc Phã Gi¸m ®èc ®¬n vÞ ký duyÖt) ho¸ ®¬n nhËp kho. - C¸c ®¬n vÞ kinh doanh s¶n xuÊt khi sö dông vèn ph¶i bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã lîi nhuËn. - Mäi chi phÝ cña ®¬n vÞ ph¶i ®¶m bao tÝnh hîp lý vµ ph¶i thÓ hiÖn b»ng chøng tõ hîp ph¸p. Tæng chi phÝ cña ®¬n vÞ ®Òu n»m trong l·i gép cña ®¬n vÞ, l·i gép kh«ng ®ñ kh«ng ®­îc chi v­ît. c) ChÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n: - C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty ®Òu thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n b¸o sæ, cã kÕ to¸n phô tr¸ch gióp ®¬n vÞ thùc hiÖn tèt chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ cña C«ng ty. - Mäi vi ph¹m vÒ nguyªn t¾c tµi chÝnh, kÕ to¸n thèng kª, kÕ to¸n tr­ëng vµ kÕ to¸n ®¬n vÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tr­íc c¬ quan tµi chÝnh vµ c¬ quan ph¸p luËt. d) ChÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng phô cÊp: C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng, phô cÊp theo kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty theo c¬ chÕ kho¸n ®· ®­îc th«ng qua toµn thÓ c«ng nh©n viªn chøc vµ chÕ ®é phô cÊp, BHXH, BHYT theo ®óng quy ®Þnh cña luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn. * NhËn xÐt: - C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ vËn dông nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, thÓ hiÖn ë nh÷ng quy ®Þnh vÒ chÕ ®é, néi dung lµm viÖc cña Ban Gi¸m ®èc, lÞch vµ néi dung lµm viÖc cña C«ng ty, c¸c quy ®Þnh häp giao ban, ®¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. - Tu©n thñ chÆt chÏ nguyªn t¾c tiÕt kiÖm thÓ hiÖn ë nh÷ng quy ®Þnh chÆt chÏ vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vèn, tµi s¶n. - Tu©n thñ chÆt chÏ nguyªn t¾c b¶o ®¶m hµi hoµ c¸c lîi Ých, thÓ hiÖn ë quy chÕ vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, tiÒn phô cÊp. - §¶m b¶o mèi quan hÖ theo chiÒu däc ®ã lµ gi÷a Gi¸m ®èc víi c¸c Phã Gi¸m ®èc vµ c¸c ®¬n vÞ. Tuy nhiªn c¸c mèi quan hÖ theo chiÒu ngang (gi÷a c¸c ®¬n vÞ víi nhau) cã phÇn cßn láng lÎo vµ cã Ýt quy ®Þnh chÝnh thøc t¸c dông cña m« h×nh qu¶n lý ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 3- T¸c ®éng cña m«h×nh qu¶n lý tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Qua ph©n tÝch t×nh h×nh tõng lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña C«ng ty t­ n¨m 1998 - 2001. Thùc tÕ chøng minh r»ng mÆc dï cßn nh÷ng tån t¹i, thÕ vµ lùc cßn h¹n chÕ nh­ng C«ng ty ®· cã cè g¾ng t¹o dùng ®­îc kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¬ chÕ míi, ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vµ C«ng ty cô thÓ tiÕn hµnh mét sè lÜnh vùc sau: 3.1. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, vËt liÖu x©y dùng vµ tiªu thô s¶n phÈm: Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty ®· tiÕp cËn thÞ tr­êng ®Ó ®Çu t­ më réng n©ng cao c¸c n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng s¶n phÈm víi mét sè s¶n phÈm truyÒn thèng, thÞ tr­êng s½n cã: MÆt kh¸c tÝch cùc tiÕp cËn thÞ tr­êng, n¾m b¾t tiÕn bé khoa häc vµ c¸c c«ng nghÖ míi, tiÕn tíi ®Ó ®Çu t­ s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm míi phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng x©y dùng hiÖn nay còng nh­ nh÷ng n¨m thËp niªn ®Çu thÕ kû 21, cô thÓ: - N¨m 2000 C«ng ty ®· chÕ t¹o ®­îc 15 m¸y qu¹t phun Èm, 10 m¸y c¾t, 5 m¸y t¸ch r©u s¬, 1 m¸y sÊy, 6 m¸y sµng t¬i vµ dÖt ®­îc 600m l­íi chun Inèc. 3.2. VÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ: C«ng t¸c ®Çu t­ ®· b¸o c¸o tõ n¨m 1998 - 2001 C«ng ty ®· chó träng ®Õn ®Çu t­ vÒ ph­¬ng diÖn thiÕt bÞ thi c«ng, mét sè d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng trang thiÕt bÞ v¨n phßng, thùc tÕ ®ã ®· lµm thay ®æi diÖn m¹o cña C«ng ty. - §Çu t­ d©y chuyÒn ®óc cét ®iÖn vµ èng cèng bª t«ng b»ng c«ng nghÖ quay ly t©m. - Trang bÞ d©y chuyÒn nghiÒn ®¸ thay cho nghiÒn nhai tr­íc kia. Chñ ®éng b¸m s¸t thùc tÕ thÞ tr­êng vµ cã nh÷ng chuyÓn h­íng th¸o gì kÞp thêi, do vËy c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua cã b­íc ph¸t triÓn v÷ng ch¾c, kÕt qu¶ trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng còng ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ cho sù t¨ng tr­ëng chung cña C«ng ty. Tuy nhiªn nguån kinh phÝ ®Çu t­ cßn h¹n hÑp, phÇn nµo lµm h¹n chÕ ®Õn ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ ch­a triÖt ®Ó vµ còng ch­a toµn diÖn quy m« cßn ë møc võa vµ nhá. HiÖn ®Çu t­ c«ng nghÖ cßn ch­a cã kh¶ n¨ng ®Çu t­ lín víi d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nªn l·nh ®¹o C«ng ty cÇn quan t©m tËp trung ®ãn ®Çu. 3.3. VÒ c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn: §Çu t­ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng lµ cÇn thiÕt, gi¸ trÞ ®Çu t­ 4 n¨m tõ 1998 - 2001 víi tæng gi¸ trÞ 12 tû ®ång vµ dù kiÕn n¨m 2002 ®Çu t­ tiÕp 6 tû ®ång cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ ®óc cét èng bª t«ng dù øng lùc. §Çu t­ thiÕt bÞ thi c«ng n¨m 1998 - 2001 víi gi¸ trÞ 67 triÖu ®ång. Dù kiÕn n¨m 2002 ®Çu t­ tiÕp 20 triÖu ®ång nh»m ®ång bé thiÕt bÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng vµ thñy lîi. 3.4. VÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n: Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn qua thêi gian dµi qu¶n lý theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung cao, khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr­êng mét sè c¸n bé do nhiÒu lý do kh¸c nhau kh«ng cßn phï hîp ®· ®­îc gi¶i quyÕt nghØ theo chÕ ®é, sè cßn l¹i ®­îc C«ng ty tæ chøc ®µo t¹o l¹i, n©ng dÇn tr×nh ®é, ®ñ ®iÒu kiÖn héi nhËp, ®¸p øng yªu cÇu vÒ kiÕn thøc còng nh­ n¨ng lùc chuyªn m«n, cã ngo¹i ng÷, hiÓu biÕt c«ng nghÖ tin häc. Song xu h­íng ph¸t triÓn ngµy mét cao h¬n, tèc ®é cao h¬n, ph¹m vi më réng ra nhiÒu h¬n so víi hiÖn nay nªn ngay tõ b©y giê cÇn ph¶i chuÈn bÞ cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, cã sù kÕt hîp hç trî gi÷a con ng­êi víi con ng­êi qua c¸c thÕ hÖ ®Ó gióp cho sù æn ®Þnh, ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ngµy mét tèt ®Ñp h¬n, ®Èy m¹nh tÝnh n¨ng ®éng nhanh nh¹y, m¹nh d¹n t×m tßi s¸ng t¹o ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. III. NhËn xÐt chung vÒ thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 1- Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Tr¶i qua bao th¨ng trÇm kh«ng ngõng ph¸t triÓn v­¬n lªn, C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng hiÖn nay vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn v­¬n lªn ®ã lµ nhê c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty kh¸ tèt. - C«ng ty ®· g¾n quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi ®Õn tõng ng­êi lao ®éng, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy toµn bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty hÕt m×nh tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty. - Th«ng qua c¸c néi quy, quy chÕ vµ c¸c quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban, c¸c mèi quan hÖ trong C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch râ rµng, hîp lý víi tõng nhiÖm vô vµ ®Æc tr­ng riªng biÖt. Néi quy, quy chÕ lu«n ®­îc hoµn thiÖn, bæ sung theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. - §iÒu kiÖn lµm viÖc vµ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc chó ý b­íc ®Çu. - Nh×n chung c¬ cÊu bé m¸y cña C«ng ty ®· ®­îc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña kinh doanh, tuy nhiªn khi ph©n tÝch c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña nã, cho thÊy c¬ cÊu ch­a thùc sù tèi ­u mµ ph¶i cÇn hoµn thiÖn. 2- Tån t¹i vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¶ C«ng ty vÉn cßn mét sè tån t¹i cÇn kh¾c phôc, cô thÓ lµ: - HiÖn nay C«ng ty ch­a thµnh lËp ®­îc phßng dù ¸n mµ ®èi víi C«ng ty th× viÖc tróng thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lµ v« cïng quan träng, v× ngoµi viÖc ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho c«ng nh©n, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®ã cßn cã quan hÖ víi c¸c b¹n hµng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty vµ còng lµ n¬i ®Ó C«ng ty cho thuª thiÕt bÞ thi c«ng. - ViÖc ph©n c«ng c«ng t¸c trong c¸c phßng ban ch­a thùc sù hîp lý, nhiÒu lao ®éng qu¶n lý cã ngµnh nghÒ chuyªn m«n kh«ng phï hîp víi chøc n¨ng míi cña C«ng ty, n¨ng lùc kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. - VÒ c«ng t¸c tuyÓn dông nh©n viªn vÉn cßn x¶y ra hiÖn t­îng “con «ng ch¸u cha”, c«ng t¸c tuyÓn chän kh«ng ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh kiÓm tra vÒ tr×nh ®é, tay nghÒ. - C«ng t¸c ®·i ngé cña C«ng ty hiÖn nay, mÆc dï ®· cã mét sè chÝnh s¸ch ­u ®·i ®èi víi c«ng nh©n viªn nh­ng vÉn cßn lµ nh÷ng quy ®Þnh chung. Ch­a cã nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cho tõng c«ng nh©n viªn cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn v­ît n¨ng suÊt vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ cao. Trªn ®©y lµ toµn bé thùc tr¹ng cña bé m¸y qu¶n lý C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt hîp lý cßn cã nh÷ng mÆt ch­a hîp lý. Tuy nhiªn môc ®Ých cuèi cïng lµ lµm cho bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh»m ®¸p øng ®­îc t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay cña ®Êt n­íc vµ sù mong mái cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Ch­¬ng III mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt. I. NhiÖm vô, yªu cÇu ®èi víi tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp: NÒn kinh tÕ n­íc ta ®ang chuyÓn sang ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc. Sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ ®ßi hái ph¶i nhanh chãng tiÕp cËn nh÷ng lý luËn vµ thùc tiÔn qu¶n lý kinh tÕ cña nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi. X©y dùng vµ hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp trong thêi ®¹i s¶n xuÊt hiÖn nay ®· trë thµnh mét biÖn ph¸p rÊt quan träng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Cïng víi sù ®æi míi cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ta nãi chung vµ C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thô©t nãi riªng, v­ît qua bao nhiªu khã kh¨n, thö th¸ch. Cã nh÷ng lóc t­ëng chõng nh­ C«ng ty ®· ®øng trªn bê vùc ph¸ s¶n nh­ng víi nç lùc vµ sù n¨ng ®éng cña ®éi ngò l·nh ®¹o vµ sù t©m huyÕt víi nghÒ cña c«ng nh©n viªn, trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh sù v÷ng vµng trong m«i tr­êng c¹nh tranh kh¾c nghiÖt. Víi nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®­îc, C«ng ty ®· dÇn dÇn thÝch nghi vµ ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ång thêi gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ n­íc nhµ. Víi viÖc ®¸nh gi¸ mÆt m¹nh, mÆt yÕu ®Ó t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n ®ang tån t¹i lµm ¶nh h­ëng tíi sù ph¸t triÓn ®i lªn cña C«ng ty trong giai ®o¹n míi, d­íi ®©y xin nªu mét sè biÖn ph¸p víi C«ng ty nh­ sau: - Duy tr× tèt nÒn nÕp qu¶n lý, ®Æc biÖt lµ néi quy kû luËt lao ®éng. X©y dùng phong c¸ch lao ®éng míi, t¸c phong c«ng nghiÖp trong ®éi ngò CBCNV, nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, s½n sµng nhËn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. PhÊn ®Êu hoµn thµnh mäi hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch hµng c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng còng nh­ thêi gian giao hµng. - §Çu t­ thªm mét sè thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. Cã kÕ ho¹ch söa ch÷a b¶o d­ìng thiÕt bÞ cò. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i, n©ng bËc l­¬ng ®èi víi nh÷ng c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt chuyªn m«n cao, tay nghÒ giái, ®ãng gãp nhiÒu vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - TiÕp tôc göi mét sè c¸n bé qu¶n lý, chuyªn m«n kü thuËt ®i ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao kiÕn thøc ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèi ®a tiÒm lùc cña hä phôc vô cho C«ng ty. - KhuyÕn khÝch th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, cã nh÷ng s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt, mÉu m· s¶n phÈm. - Nghiªn cøu ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a viÖc tæ chøc c¸c phßng ban sao cho phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu vµ ph­¬ng h­íng kinh doanh cho giai ®o¹n tíi. II. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt: BÊt kú mét tæ chøc nµo còng ®­îc h×nh thµnh nh»m thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh, víi doanh nghiÖp ®ã cã thÓ lµ mét hÖ thèng c¸c môc tiªu nh­ng tæng quan nhÊt lµ môc tiªu vÒ lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn ®­îc nh÷ng môc tiªu ®ã, mçi tæ chøc, doanh nghiÖp ®Òu cÇn cã sù l·nh ®¹o thèng nhÊt, phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c bé phËn, ®ã chÝnh lµ nhiÖm vô tæng qu¸t cña c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. Mét bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau: - Cã môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc x¸c ®Þnh mét c¸ch râ rµng, hîp lý vµ ®­îc phæ biÕn cho tÊt c¶ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. - B¶o ®¶m thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é mét thñ tr­ëng, chÕ ®é tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n trªn c¬ së ®¶m b¶o ph¸t huy quyÒn chñ ®éng s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. - Ph¶i x¸c ®Þnh mét c¸ch ®óng ®¾n vÒ c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi c¬ cÊu tæ chøc doanh nghiÖp, c¸c mèi quan hÖ bªn trong.... - Ph¶i x©y dùng ®­îc bé m¸y qu¶n lý võa chuyªn tinh, võa gän nhÑ, võa cã hiÖu qu¶ cao. C¸c quyÕt ®Þnh ®­a ph¶i ®­îc chuÈn bÞ trªn c¬ së khoa häc, s¸t víi thùc tiÔn vµ cã tÝnh kh¶ thi cao. Sù ph©n c«ng vµ quyÒn h¹n cña mçi bé phËn, c¸ nh©n râ rµng, phï hîp víi n¨ng lùc. Do vËy ®Ó duy tr× vµ ®Èy m¹nh s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty cÇn tËp trung thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p sau: 1- Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n lµm c¬ së cho viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. Vµo thêi ®iÓm hiÖn t¹i C«ng ty vÉn ch­a x©y dùng mét chiÕn l­îc kinh doanh tæng thÓ. ChÝnh ®iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vÉn mang tÝnh thô ®éng, ch¾p v¸, ho¹t ®éng kh«ng æn ®Þnh. Víi mét chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n tæng thÓ, sÏ chØ ra ®­îc nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ t¹i tõng giai ®o¹n trong qu¸ tr×nh kinh doanh, h­íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®i vµo mét qòy ®¹o thèng nhÊt nh»m ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Ngoµi ra, chiÕn l­îc kinh doanh cßn gióp cho C«ng ty khai th¸c tèi ®a lîi thÕ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c. HiÖn nay C«ng ty ch­a cã bé phËn ®¶m tr¸ch c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh theo ®óng nghÜa cña nã. Phßng KT - KH - KT míi chØ dõng l¹i ë chøc n¨ng tham m­u cho Gi¸m ®èc vÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc dµi h¹n, ng¾n h¹n. Trong khi ®ã c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng chuyªn gia giái vÒ kinh tÕ nghiªn cøu tæng hîp vµ x©y dùng chiÕn l­îc. Do ®ã, C«ng ty nªn thµnh lËp mét Uû ban ho¹ch ®Þnh riªng biÖt gåm cã: Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ Tr­ëng c¸c phßng ban ®¶m nhiÖm c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chiÕn l­îc dµi h¹n cho C«ng ty, cïng víi phßng KT - KH - KT thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ vµ trªn c¬ së ®ã lùa chän ph­¬ng ¸n tèi ­u vÒ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh l©u dµi ®ßi hái c¸c thµnh viªn ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ kinh nghiÖm cïng víi t­ duy ph¸n ®o¸n tèt. V× vËy C«ng ty nªn trÝch mét kho¶n trong qòy ®Çu t­ ®Ó cho c¸c thµnh viªn tham gia c¸c kho¸ n©ng cao nghiÖp vô hoÆc mêi c¸c chuyªn gia cè vÊn. 2- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp: Uy tÝn cña C«ng ty trong kinh doanh lµ tµi s¶n v« h×nh, ®ã kh«ng chØ lµ nh÷ng Ên t­îng tèt ®Ñp víi c¸c ban hµng mµ cßn lµ sù tin t­ëng cña c¸c c¬ quan nh­: Ng©n hµng, c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c trong vµ ngoµi n­íc. Mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu do nh÷ng c¸ nh©n trong C«ng ty thùc hiÖn d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban l·nh ®¹o C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua mÆc dï C«ng ty ®· v­ît qua nh÷ng thö th¸ch gay go cña thêi kú chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ vµ nh÷ng biÕn ®æi trong néi bé, trong kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®¹t ®­îc ch­a cao vµ ®êi sèng CBCNV míi chØ c¶i thiÖn ®­îc mét phÇn, quy m« ph¸t triÓn kinh doanh ch­a ®ù¬c më réng. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o lËp vµ cñng cè uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ quèc tÕ, tr­íc hÕt, bé m¸y l·nh ®¹o C«ng ty ph¶i thùc sù cã tr×nh ®é n¨ng ®éng vµ linh ho¹t trong viÖc ra quyÕt ®Þnh, nghiªm kh¾c xö lý víi nh÷ng hµnh vi tiªu cùc trong ®éi ngò c¸n bé cña C«ng ty. MÆt kh¸c, ph¶i cã sù s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý vµ khoa häc c¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban. 3- §Çu t­ bæ sung thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý: Trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, th«ng tin ®ãng vai trß rÊt quan träng. C«ng t¸c qu¶n lý chØ cã hiÖu qu¶ tèi ­u khi cã ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vµ kh¶ n¨ng xö lý th«ng tin ®ã mét c¸ch kÞp thêi. ViÖc qu¶n lý ngµy cµng trë nªn phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i xö lý cïng mét lóc khèi l­îng lín th«ng tin vµ c«ng viÖc. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ã kh«ng thÓ kh«ng cÇn tíi sù gióp ®ì cña c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i. Xu thÕ ®­a c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµo hç trî ho¹t ®éng qu¶n lý dÇn trë thµnh mét xu thÕ tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay trang thiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô c«ng t¸c th«ng tin liªn l¹c trong bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, l¹c hËu. C«ng ty nªn trÝch quü ®Çu t­ mét sè m¸y vi tÝnh míi, hiÖn ®¹i trang bÞ cho c¸c phßng ban chøc n¨ng, n©ng cÊp b¶o d­ìng sè m¸y cò. HÖ thèng m¸y vi tÝnh míi sÏ ®­îc sö dông cho c¸c c«ng viÖc sau: - Qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh, thu chi, vµo sæ tµi kho¶n, b¶ng b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh cña C«ng ty. - Theo dâi sè l­îng lao ®éng, møc l­¬ng cña CBCNV. - LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­, c¸c chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, ng¾n h¹n. - Nèi m¹ng InternÐt vµ x©y dùng m¹ng néi bé trong C«ng ty. 4- VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn c¸n bé: - §èi víi c¸n bé chñ chèt nh­ Ban Gi¸m ®èc, c¸c Tr­ëng phã phßng ®· cã b»ng ®¹i häc th× C«ng ty nªn tæ chøc cho mét sè c¸n bé häc thªm nh»m n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ c¬ së lý luËn. C¸c tr­ëng phßng kinh doanh vµ phßng dù ¸n C«ng ty cÇn cÊp kinh phÝ cho ®i häc thªm vÒ Marketing, tiÕng Anh vµ Tin häc. Ngoµi ra C«ng ty chó träng ®Õn mét sè vÊn ®Ò lµ: - T¨ng c­êng vai trß cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp, n©ng cao kh¶ n¨ng linh ho¹t, s¸ng t¹o cña hä, ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái cña c«ng nghÖ, c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp lµ ng­êi trùc tiÕp tiÕp xóc víi ng­êi lao ®éng nªn dÔ dµng ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh lao ®éng. HiÖn nay ë C«ng ty vai trß cña c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp cßn rÊt mê nh¹t, ch­a ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña m×nh, nªn C«ng ty cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp thÊp ph¸t huy tÝnh chñ ®éng cña m×nh. - C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao nªn theo dâi s¸t sao qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n sù vµ trùc tiÕp can thiÖp vµo nh÷ng thêi ®iÓm cÇn thiÕt. - C«ng ty cÇn cã chÕ ®é ®·i ngé nh©n sù tho¶ ®¸ng, tiÒn l­¬ng vµ chøc vô lµ nh÷ng ®éng c¬ thóc ®Èy quan träng nh­ng nÕu tr«ng cËy vµo chóng lµ sai lÇm. Mçi ng­êi ®Òu cã nh÷ng gi¸ trÞ kh¸c nhau ®Ó m¬ ­íc vµ phÊn ®Êu. C¸c nhµ qu¶n trÞ trong C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh nh÷ng ®éng c¬ thóc ®Èy cña tõng nhãm, thËm chÝ tõng c¸ nh©n ®Ó x¸c ®Þnh ®iÒu chØnh phï hîp ®em l¹i kÕt qu¶ mong muèn. * Nãi tãm l¹i: ®æi míi vµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt nh»m t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho C«ng ty, t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh réng h¬n, toµn diÖn h¬n, ®a d¹ng ho¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh cã ®ñ søc c¹nh tranh ®Êu thÇu víi c¸c tËp ®oµn x©y dùng kh¸c vµ ®ñ n¨ng lùc ®Ó khai th¸c thùc hiÖn khi tróng thÇu víi dù ¸n ®· lËp dï lµ vèn ®Çu t­ trong hay ngoµi n­íc. Ph¸t triÓn toµn diÖn da d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ t¹o thÕ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o thÕ ®i lªn æn ®Þnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý c¸c mÆt, tÝch cùc ®Çu t­ t¨ng tr­ëng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, dÔ khai th¸c viÖc lµm, më réng mÆt hµng, më réng thÞ tr­êng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt nh»m t¹o ra vÞ thÕ ph¸t triÓn. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ hoµn thiÖn m« h×nh C«ng ty cÇn t¨ng c­êng c¸c mÆt qu¶n lý nh­ ®· b¸o c¸o trªn gãp phÇn hoµn thµnh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. KÕt luËn §æi míi vµ hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt lµ mét nhiÖm vô chiÕn l­îc cña C«ng ty, gãp phÇn thiÕt thùc vµo sù ph¸t triÓn vµ ®æi míi kinh tÕ x· héi hiÖn nay cña c¶ n­íc. Khi nghiªn cøu ®Ò tµi, t«i ®· cè g¾ng ®i s©u ph©n tÝch, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ mét c¸ch trung thùc nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ph¶i ®Æt ra ®Ó gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi cña c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lý doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy, ®ßi hái ph¶i cã kiÕn thøc ®Çy ®ñ vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng, am hiÓu m«i tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Do vËy trong ®Ò tµi nµy, t«i tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: 1- Lµm râ c¬ së lý luËn vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay. 2- §¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt. 3- VËn dông c¸c kiÕn thøc ®· tr×nh bµy ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn ®©y lµ vÊn ®Ò cã néi dung phong phó vµ lµ ®ßi hái cao mµ tr×nh ®é cña ng­êi viÕt cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn trong luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, nh­îc ®iÓm. T«i còng chØ míi ®Ò cËp mét vµi vÊn ®Ò c¬ b¶n b­íc ®Çu. LuËn v¨n tèt nghiÖp nµy ®­îc hoµn thµnh d­íi sù gióp ®ì, h­íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña Ban l·nh ®¹o, c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt, ®Æc biÖt víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o GS.TSKH Vò Huy Tõ. MÆc dï ®· cè g¾ng trong s­u tÇm, t×m hiÓu tµi liÖu tham kh¶o, kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. Nh­ng do kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n cßn mét sè khiÕm khuyÕt. T«i rÊt mong ®­îc sù ®¸nh gi¸ gãp ý cña l·nh ®¹o C«ng ty vµ c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó ®Ò tµi nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. Môc lôc Néi dung Trang Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I: Lý luËn chung vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 2 I. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 2 1. Kh¸i niÖm chung vÒ tæ chøc 2 2. §Æc ®iÓm chung cña tæ chøc 2 3. Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc 3 4. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 4 4.1. C¸c m« h×nh tæ chøc c¬ b¶n 4 4.2. Lùa chän c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp hîp lý 7 II. Hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 8 1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp Nhµ n­íc hiÖn nay 8 2. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp 9 3. Qu¸ tr×nh hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý 10 Ch­¬ng II: Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt 11 I. Tæng quan vÒ C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt 11 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty 11 2. §Æc ®iÓm kinh doanh cña C«ng ty 11 3. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 - 2001 12 4. C¸c yÕu tè nguån lùc cña C«ng ty 15 4.1. Nguån lùc c«ng nghÖ kü thuËt 15 4.2 Nguån lùc lao ®éng 18 II. §¸nh gi¸ m« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty hiÖn nay 19 1. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty 19 1.1. C¬ cÊu tæ chøc 19 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban 21 2. C¬ chÕ ho¹t ®éng cña bé m¸y 23 3. T¸c ®éng cña m« h×nh qu¶n lý tíi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 25 3.1. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ vËt liÖu x©y dùng tiªu thô s¶n phÈm 25 3.2. VÒ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ 26 3.3. VÒ c«ng t¸c ®Çu t­ ph¸t triÓn 26 3.4. VÒ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n 26 III. NhËn xÐt chung vÒ thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 27 1. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc trong c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 27 2. Tån t¹i vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty 27 Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt 29 I. NhiÖm vô, yªu cÇu ®èi víi tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp 29 II. BiÖn ph¸p hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt 30 1. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn dµi h¹n lµm c¬ së cho viÖc hoµn thiÖn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. 31 2. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý phï hîp 31 3. §Çu t­ bæ sung thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý 32 4. VÒ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn c¸n bé 33 KÕt luËn 34 Tµi liÖu tham kh¶o 35 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1- Tæ chøc doanh nghiÖp - Th.s NguyÔn M¹nh Qu©n -§HQLKDHN. 2- Tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp quèc doanh - Nhµ xuÊt b¶n sù thËt - Hµ Néi 1978. 3- Gi¸o tr×nh: Tæ chøc qu¶n lý - Ts. Ph¹m Quang Lª - Khu ®µo t¹o ng¾n h¹n - Tr­êng §HQLKD - Hµ Néi. 4- Qu¶n lý kinh doanh tæng hîp trong c¸c doanh nghiÖp - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc - kü thuËt - Hµ Néi 1997. 5- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p qu¶n lý cña Gi¸m ®èc doanh nghiÖp - KS. TrÞnh B¸ Minh. 6. Sæ tay ng­êi qu¶n lý (kinh nghiÖm qu¶n lý NhËt B¶n) NXB lao ®éng 1998. 7. Khoa häc vµ tæ chøc qu¶n lý - NguyÔn V¨n B×nh - NXB thèng kª 1999. 8. Qu¶n trÞ kinh doanh tinh gi¶n - ELiza G.C.Collins Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt - 1994 C¸c tµi liÖu b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty x©y l¾p - vËt t­ - kü thuËt. NhËn xÐt cña C«ng ty x©y l¾p vËt t­ kü thuËt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý của Công ty xây lắp - vật tư - kỹ thuật.DOC
Luận văn liên quan