Đề tài Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu của công ty

Lời mở đầu Từ khi nhà nước ta quyết định chuyển đổi nền kinh tế cũng sang nền kinh tế thị trường mới – kinh tế thị trường – bộ mặt của nước ta cũng có nhiều biến chuyển theo chiều hướng tốt đẹp, đạt được rất nhiều thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều hàng hoá, nhiều nhãn hiệu tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt cho các doanh nghiệp. Với khách hàng họ có rất nhiều nhu cầu thay đổi nhanh chóng. Đối với các công ty sản xuất tư liệu sản xuất thì khách hàng của họ lại có những đặc điểm khác biệt hơn với khách hàng là mua hàng tiêu dùng. Họ là những người mua có tính chất chuyên nghiệp, mua với số lượng lớn, số người tham gia vào quá trình quyết định mua rất đông Các công ty muốn giữ vững và thu hút thêm khách hàng về phía mình thì họ phải có những cơ sở Marketing riêng biệt. Hiện nay thay vì kinh doanh và cạnh tranh trên cả thị trường, các công ty có xu hướng chuyển sang kinh doanh và cạnh tranh trên từng phân đoạn của thị trường, tức là công ty phải nhận dạng được sức hấp dẫn của từng đoạn thị trường và xem xét xem công ty có đủ khả năng kinh doanh và cạnh tranh trên đoạn thị trường đó không ? Khi đã xác định đoạn thị trường, công ty muốn kinh doanh thành công thì phải xác định ảnh hưởng của công ty cũng như hình ảnh của sản phẩm trong phân đoạn đó. Công ty khi đã chiếm được phần tâm trí và tình cảm của khách hàng tức là công ty đã định vị thành công trên đoạn thị trường đó. Chắc chắn công ty kinh doanh sẽ có lãi. Từ những trình bày trên, em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu của công ty ”. Mục đích nghiên cứu : - Chỉ ra được cơ sở lý luận về việc định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. - Nghiên cứu phân đoạn thị trường mục tiêu hiện có của công ty trên cơ sở đó xây dựng lại các phương án định vị hoàn thiện làm hướng phát triển cho hoạt động kinh doanh của công ty được thành công. Phương pháp nghiên cứu cơ bản nhất được vận dụng là phương pháp tiếp cận hệ thống lôgic – lịch sử, kết hợp với phương pháp biện chứng, phương pháp phân tích, thống kê. Mặt khác, còn có cách nhìn khách quan thực tế từ doanh nghiệp sản xuất tư liệu sản xuất - đó là công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí. Với mục đích và giới hạn, phương pháp nghiên cứu như trên em xin kết cấu đề tài làm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. Chương 2: Hiện trạng định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. Chương 3: Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. mục lục Lời mở đầu 1 Chương I 3 Cơ sở lý luận về định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 3 I.Marketing mục tiêu và định vị của công ty. 3 1.1.Khái niệm Marketing mục tiêu. 4 1.2.Vai trò của Marketing trong hoạt động kinh doanh. 5 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến định vị. 9 2.1. Nhân tố môi trường. 9 2.2. Các nhân tố bên trong công ty. 13 2.3. Nhân tố thị trường : 15 III. Quy trình định vị của công ty trong thị trường mục tiêu. 17 3.1. Phân đoạn thị trường . 17 3.2. Lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu. 21 3.3.Định vị trên thị trường trọng điểm. 25 Chương II 32 Hiện trạng định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 32 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Dụng Cụ Cắt và Đo Lường Cơ Khí (DCC  ĐLCK). 32 1.1. Sự hình thành. 32 1.2. Quá trình phát triển của công ty DCC và ĐLCK. 32 1.3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp. 34 1.4. Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp. 35 1.5. Cơ cấu nhân sự của công ty. 37 1.6.Cơ sở vật chất của công ty (đặc điểm về máy móc, thiết bị). 38 II. Hiện trạng việc định vị sản phẩm của công ty DCC ĐLCK. 38 2.1. Thị trường mục tiêu. 38 2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 41 2.3. Hoạt động phân tích thị trường của công ty. 43 2.4. Hoạt động hiện tại định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. 46 III . Những đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty DCC  ĐLCK 49 3.1 . Những thành công. 50 3.2. Những hạn chế mà công ty DDC và ĐLCK đang gặp phải. 51 3.3. Xu hướng phát triển của công ty đến năm 2005. 52 Chương 3 53 Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu 53 I. Dự báo sự thay đổi xu thế mới của môi trường. 53 1.1. Môi trường bên ngoài. 53 1.2 . Môi trường bên trong. 55 II. Dự báo phát triển, xu thế mới thị trường sản phẩm của công ty. 56 2.1. Dự báo sự phát triển của thị trường sản phẩm trong nước. 56 2.2. Dự báo xu thế tiêu dùng sản phẩm của công ty tron thời gian tới. 57 III. Hoàn thiện việc định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu của công ty DCC  ĐLCK. 59 3.1. Hoàn thiện việc phân đoạn thị trường ở công ty DCC  ĐLCK. 60 3.2. Đặc điểm của từng phân đoạn và đặc điểm khách hàng trong từng phân đoạn ấy. 64 3.3. Định vị trên mỗi phân đoạn. 65 IV. Đề xuất hoàn thiện Marketing hỗn hợp bổ trợ cho việc định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu. 65 4.1. Những đề xuất về sản phẩm sản xuất của công ty. 65 4.2. Những đề xuất về giá. 66 4.3. Đề xuất hoàn thiện kênh phân phối. 66 4.4. Đề xuất về giao tiếp – khuyếch trương sản phẩm. 66 Kết luận 68 Tài liệu tham khảo 69 Kết luận 76

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2224 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu của công ty, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®iÓm. 3.3. Xu h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty ®Õn n¨m 2005. Tõ nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông s¶n phÈm c«ng ty ®· ®Ò ra møc doanh thu vµ thÞ phÇn trong n­íc nh­ sau: Danh môc s¶n phÈm % tæng doanh thu ThÞ phÇn trong n­íc(%) S¶n phÈm vµ quy c¸ch HiÖn nay Dù kiÕn HiÖn nay Dù kiÕn 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 S¶n phÈm truyÒn thèng Bµn ren, bµn c¸n ren Taro Mòi khoan Dao phay, doa Dao tiÖn L­ìi c­a m¸y L­ìi c­a c¾t tay Dao c¾t t«n Neo cÇu 37% 1 2,5 4,0 6,0 5,0 10,0 1,0 6,0 40% 1,1 3,3 5,2 5,0 6,0 5,0 1,0 1,3 11,5 10% 20% 2. 2.1 2.2 2.3 S¶n phÈm ®· ®­îc s¶n xuÊt nh­ng kh«ng lÆo l¹i th­êng xuyªn ThiÕt bÞ chÕ biÕn kÑo ThiÕt bÞ phôc vô ngµnh dÇu khÝ S¶n phÈm kh¸c 50% 19,1 20,9 10 43% 18,5 16,5 8,0 10% 1% 15% 1,5% 3. 3.1 3.2 S¶n phÈm míi dù kiÕn lùa chän Neo c¸p dù øng lùc ThiÕt bÞ phô tïng cho ngµnh chÕ biÕn ®å hép 13% 10,0 3,0 3% 5% 15% 10% Ch­¬ng 3 Hoµn thiÖn ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu I. Dù b¸o sù thay ®æi xu thÕ míi cña m«i tr­êng. 1.1. M«i tr­êng bªn ngoµi. Víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, cïng víi viÖc nhµ n­íc ta cã nh÷ng ®Þnh h­íng ®óng ®¾n trong viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ më. NÒn kinh tÕ thÞ tr­êng víi sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ®· vµ ®ang cã nh÷ng thµnh c«ng ®­a ®Êt n­íc ta dÇn dÇn ph¸t triÓn cïng víi thÕ giíi. §Ó cã ®­îc mét m«i tr­êng kinh doanh æn ®Þnh, c¹nh tranh lµnh m¹nh ®ßi hái rÊt nhiÒu vµo c¸c yÕu tè sau: 1.1.1. M«i tr­êng chÝnh trÞ - x· héi. ViÖt Nam ta ®Þnh h­íng lµ ®i theo con ®­êng XHCN, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam h­íng ®i nµy ®· cã nh÷ng t¸c dông râ rÖt. HiÖn t¹i, m«i tr­êng chÝnh trÞ – x· héi cña ta t­¬ng ®èi æn ®Þnh. Trong n­íc chØ cã mét §¶ng, kh«ng cã sù tranh quyÒn l·nh ®¹o gi÷a c¸c §¶ng ph¸i nh­ trªn thÕ giíi. §­êng lèi chÝnh cña §¶ng vµ chÝnh phñ lµ më cöa, tiÕp thu v¨n ho¸ khoa häc tiÕn bé cña thÕ giíi ®ång thêi gi÷ v÷ng vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, “hoµ nhËp chø kh«ng hoµ tan”. V× thÕ c«ng ty sÏ cã nh÷ng c¬ héi häc tËp vµ øng dông c¸c thµnh tùu cña khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi. Qua ®ã n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý còng nh­ kü n¨ng s¶n xuÊt, gi÷ v÷ng vµ më réng thªm thÞ tr­êng tiªu thô. 1.1.2. M«i tr­êng ph¸p luËt. C¸c bé luËt kinh doanh, luËt doanh nghiÖp, luËt thuÕ… ®· vµ ®ang ®­îc c¸c c¬ quan chøc n¨ng hoµn thiÖn vµ x©y dùng míi. V× thÕ m«i tr­êng nµy ch¾c ch¾n lµ ch­a æn ®Þnh mµ cã rÊt nhiÒu thay ®æi trong thêi gian tíi. V× thÕ nã còng ¶nh h­ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty DCC vµ §LCK. HiÖn nay, nhµ n­íc ®· ra nh÷ng bé luËt ®Ó k×m h·m sù chÌn Ðp cña c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi nh­ hµng rµo thuÕ quan, h¹n ngh¹ch… Nh­ng kh«ng ph¶i cã nh÷ng biÕn ®éng. N­íc ta ®· héi nhËp vµo AFTA, v× thÕ ch¾c ch¾n ph¸p luËt ph¶i cã sù ®iÒu chØnh sao cho phï hîp. GÇn ®©y nhÊt lµ luËt thuÕ VAT (gi¸ trÞ gia t¨ng) ®· cã nh÷ng ­u viÖt h¬n cho nhµ kinh doanh so víi luËt thuÕ cò. T×nh tr¹ng bu«n lËu, tham « l¹m ph¸t còng ®ang ®­îc nhµ n­íc quan t©m vµ ®Ò ra nh÷ng bé luËt nghiªm trÞ ®Ých ®¸ng. 1.1.3. M«i tr­êng kinh tÕ. Trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ ë n­íc ta ®· t¨ng lªn, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi còng t¨ng, nhu cÇu tiªu dïng ngµy cµng cao, ng­êi tiªu dïng cã nh÷ng ®ßi hái míi. §øng tr­íc t×nh tr¹ng c¬ së h¹ tÇng, giao th«ng thÊp kÐm do chiÕn tranh ®Ó l¹i, nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i t¹o n©ng cÊp ®Ó theo kÞp møc sèng ngµy cµng cao cña ng­êi d©n. C¸c khu ®« thÞ míi dÇn ®­îc quy ho¹ch vµ ®­a vµo ho¹t ®éng hÕt. VÒ giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû còng nh­ hµng kh«ng ®­îc n©ng cÊp c¶i t¹o mét c¸ch nhanh chãng. ChÝnh ®iÒu nµy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn h¬n vµ më ra c¸c h­íng kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp. Víi sù x©m nhËp cña c¸c tËp ®oµn kinh doanh lín trªn thÕ giíi vµo ViÖt Nam ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc gÆp ph¶i nh­ng khã kh¨n lín. Sù c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng ngµy cµng khèc liÖt h¬n. C«ng ty ®ang ph¶i ®øng tr­íc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ cña Hµn Quèc, Trung Quèc, NhËt B¶n t¹i ViÖt Nam. V× thÕ c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch thay ®æi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ hiÖn nay. ViÖc héi nhËp nÒn kinh tÕ sÏ më ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc lín cho c«ng ty. VÒ c¬ héi: c«ng ty sÏ häc hái ®­îc c¸c kinh nghiÖm s¶n xuÊt vµ kinh doanh; më réng thÞ tr­êng ra c¸c n­íc thuéc khu vùc… Song song víi c¸c c¬ héi ®ã lµ sù ph¸t sinh cña nh÷ng th¸ch thøc lín nh­ c«ng ty ph¶i c¹nh tranh trong m«i tr­êng kh¾c nghiÖt h¬n, dÔ dÉn ®Õn thÊt b¹i nÕu nh­ c«ng ty kh«ng cã c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng h­íng vµ kÞp thêi. 1.1.4. M«i tr­êng c«ng nghÖ. M«i tr­êng c«ng nghÖ thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng nhÊt lµ trong lÜnh vùc ®iÖn tö. Ngµy nay, hÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ®Òu ®­îc ®iÖn tö ho¸. Cã nh÷ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng. Sù trî gióp cña m¸y mãc ®· lµm cho n¨ng suÊt t¨ng lªn ®¸ng kÓ. C«ng ty DCC & §LCK lµ mét c«ng ty chÞu sù qu¶n lý cña Bé C«ng nghiÖp, cña nhµ n­íc. V× thÕ, c«ng ty muèn chuyÓn m×nh còng gÆp ph¶i khã kh¨n tõ c¸c cÊp nghµnh trªn. HÇu hÕt thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty ®· ®­îc nhËp tõ nh÷ng n¨m 1960. §Õn nay cã nh÷ng thiÕt bÞ ®· bÞ l¹c hËu, lçi thêi. Trong t­¬ng lai c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng c¶i tiÕn n©ng cÊp hay mua míi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Ph¶i ®­a nh÷ng tiÕn bé cña khoa häc vµo c«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty. §øng tr­íc m«i tr­êng kh«ng æn ®Þnh nµy c«ng ty ph¶i chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín. Do ®ã, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ®iÒu chØnh thÝch hîp. 1.1.5. M«i tr­êng c¹nh tranh. Cã thÓ ®­a ra nhËn xÐt chung, c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ rÊt khèc liÖt. Kh«ng nh÷ng thÕ, nã cã kh¶ n¨ng mang tÝnh huû diÖt nh÷ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng kÐm vÒ tµi chÝnh, n¨ng lùc qu¶n lý, c«ng t¸c marketing. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp tù s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù qu¶n lý cña nhµ n­íc, chÞu sù c¹nh tranh trùc tiÕp tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. Mµ doanh nghiÖp nhµ n­íc th× chÞu rÊt nhiÒu kho¶n chi phÝ gi¸n tiÕp vÒ tiÒn l­¬ng, v× thÕ, ®Ó c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ th× c«ng ty ph¶i cè g¾ng hÕt m×nh. Bëi v× c¹nh tranh chñ yÕu ë n­íc ta hiÖn nay lµ c¹nh tranh vÒ gi¸. Ng­êi tiªu dïng n­íc ta rÊt nh¹y c¶m vÒ gi¸. C¸c ®èi thñ quèc tÕ hä cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh æn ®Þnh nªn viÖc qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm rÊt rÇm ré, ngoµi qu¶ng c¸o qua appich, pan«, t¹p chÝ, triÓn l·m, hä cßn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o ®¹i chóng nh­ trªn tivi, trªn c¸c mµn ®iÖn tö lín t¹i c¸c trôc ®­êng chÝnh cña c¸c thµnh phè… C«ng ty chØ cã hai ®¹i lý b¸n hµng t¹i 2 tØnh miÒn Trung vµ Nam v× thÕ viÖc ph©n phèi, giíi thiÖu s¶n phÈm ®Õn tay ng­êi tiªu dïng sÏ bÞ h¹n chÕ. Trong khi ®ã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh OVM cña Trung Quèc, Hµn Quèc lu«n t×m kiÕm më réng ®¹i lý giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm cña m×nh. Hä thu hót c¸c ®¹i lý lín b»ng % hoa hång cao, c¸c chÝnh s¸ch ®·i ngé ®Æc biÖt nh­ cho ®i th¨m quan c¸c n­íc Trung Quèc, Hµn Quèc (hä chÞu mäi phÝ tæn). V× thÕ, hä ®· thu hót lÊy ®­îc c¶m t×nh cña ng­êi ®¹i lý. §øng tr­íc sù c¹nh tranh khèc liÖt ®ã, c«ng ty ®· x©y dùng ®­îc h×nh ¶nh cña m×nh ®ã lµ chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng, ®¶m b¶o c«ng tr×nh ®Õn cïng (chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng ®èi víi s¶n phÈm). Tuy nhiªn c«ng ty còng ch­a ®ñ kh¶ n¨ng ®¸nh bËt c¸c ®èi thñ. Do ®ã, c«ng ty vÉn ph¶i ho¹t ®éng trong m«i tr­êng c¹nh tranh khèc liÖt, buéc c«ng ty ph¶i lu«n cè g¾ng hoµn thiÖn tèt h¬n n÷a viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng môc tiªu. 1.2 . M«i tr­êng bªn trong. Ngoµi nh÷ng nhËn biÕt sù thay ®æi cña m«i tr­êng bªn ngoµi c«ng ty th× sù thay ®æi cña chÝnh c«ng ty còng cã ¶nh h­ëng rÊt lín trong sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña m×nh. Cã c©u “ thiªn thêi, ®Þa lîi, nh©n hoµ ”. M«i tr­êng bªn ngoµi cã tèt, trong khi ®ã b¶n th©n c«ng ty kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc (thuËn lîi) th× còng kh«ng hiÖu qu¶. V× thÕ, c«ng ty ph¶i lu«n cã nh÷ng chÝnh s¸ch, ph­¬ng h­íng vÒ sù chuyÓn m×nh cña c«ng ty. Cô thÓ c«ng ty ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc tµi chÝnh cña m×nh nh­ thÕ nµo? N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ tiªu thô ra sao? 1.2.1. N¨ng lùc tµi chÝnh. §Ó thµnh c«ng trªn thÞ tr­êng lu«n cã sù c¹nh tranh khèc liÖt th× c«ng ty kh¶i cã nguån tµi chÝnh lín vµ æn ®Þnh. Trong t­¬ng lai c«ng ty cã thÓ t¨ng ®­îc nguån vèn, më réng quy m« s¶n xuÊt còng nh­ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng. C«ng ty cã nhiÒu kÕ ho¹ch nh­ vay ng©n hµng, huy ®éng nguån vèn tõ chÝnh c¸n bé c«nh nh©n viªn t¹i c«ng ty, vµ ®Æc biÖt lµ sù ­u ®·i cña Nhµ n­íc cho ngµnh c¬ khÝ. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty ®· x©y dùng vµ cho thuª mét sè gian hµng ngay t¹i cæng c«ng ty ®Ó t¨ng thªm nguån vèn. Nh­ vËy, nÕu c«ng ty cã thªm nguån vèn vµ ®ñ m¹nh th× c«ng ty sÏ cã ®ñ ®iÒu kiÖn n©ng cÊp vµ mua míi c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng, lµm tèt h¬n n÷a viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty, gi÷ ®­îc mèi quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng cò, thu hót ®­îc kh¸ch hµng míi mua s¶n phÈm cña m×nh. 1.2.2. N¨ng lùc s¶n xuÊt. HiÖn nay, vÒ tay nghÒ c«ng nh©n viªn, c«ng ty cã thÓ yªn t©m ( BËc thî trung b×nh toµn c«ng ty lµ 5,4 ) nh­ng c«ng ty sÏ cã nh÷ng sù thay ®æi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®ã lµ ®­a c¬ khÝ tù ®éng ho¸ vµo s¶n xuÊt. V× thÕ, c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n viªn nh­ cho ®i häc n©ng cao tay nghÒ, cho ®i lao ®éng n­íc ngoµi ®Ó tiÕp thu nh÷ng kü thuËt khoa häc c«ng nghÖ cña hä … Thùc tÕ, c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc cña c«ng ty ®· cò, ®é chÝnh x¸c vµ n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng cßn tèi ®a n÷a. V× thÕ, ®· lµm cho mét sè s¶n phÈm kh«ng ®¹t ®­îc tÝnh chÝnh x¸c, lµm hao phÝ nguyªn vËt liÖu, chËm tiÕn ®é s¶n xuÊt… Trong t­¬ng lai, c«ng ty sÏ mua míi mét sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. VÒ tæ chøc: ban l·nh ®¹o cña c«ng ty lµ nh÷ng ng­êi cã tÇm nh×n xa. Hä ®· thÝch nghi ®­îc víi m«i tr­êng cña nÒn kinh tÕ míi - kinh tÕ thÞ tr­êng. Ngay trong th¸ng 5- 2002, ban l·nh ®¹o cña c«ng ty ®· cã nh÷ng ph­¬ng ¸n thay ®æi l¹i kÕt cÊu phßng ban, nh©n sù ®Ó c«ng ty cã thÓ ho¹t ®éng ®­îc tèt h¬n. II. Dù b¸o ph¸t triÓn, xu thÕ míi thÞ tr­êng s¶n phÈm cña c«ng ty. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së nghiªn cøu nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr­êng, doanh nghiÖp sÏ n©ng cao kh¶ n¨ng thÝch øng ®èi víi thÞ tr­êng, ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, víi c¸c s¶n phÈm cña m×nh vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc tiªu thô hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng môc tiªu. ThÞ tr­êng n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ më réng trë thµnh thÞ tr­êng thèng nhÊt vµ hoµn chØnh. Trong t­¬ng lai, c«ng ty DCC & §LCK sÏ cã nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh, v× thÕ, c«ng ty cÇn ph¶i cã mét kÕ ho¹ch tiÕp cËn thÞ tr­êng cô thÓ. C«ng ty cã thÓ dùa vµo c¸c b­íc sau : - X¸c ®Þnh quy m« cña thÞ tr­êng tøc lµ x¸c ®Þnh thÞ tr­êng tiÒm n¨ng hay sù dung n¹p tèi ®a cña nhu cÇu. - X¸c ®Þnh c¬ cÊu thÞ tr­êng gióp cho c«ng ty ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng ¸n ph©n bæ hµng ho¸ cho phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ tr­êng nh­ ph­¬ng thøc s¶n xuÊt, dù tr÷… - Ph©n ®o¹n vµ ®Þnh vÞ thÞ tr­êng : kh¸ch hµng cña c«ng ty lµ c¸c tæ chøc, do ®ã, hä cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c biÖt so víi kh¸ch hµng mua s¶n phÈm tiªu dïng. C«ng ty cÇn ph¶i t×m ra tiªu thøc ph©n ®o¹n vµ c¸ch thøc ®Þnh vÞ cô thÓ ®èi víi tõng ®o¹n thÞ tr­êng (kh¸ch hµng ) cña m×nh cho phï hîp. KÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp cho c«ng ty cã nh÷ng th«ng tin chi tiÕt vÒ kh¸ch hµng, vÒ t×nh h×nh c¹nh tranh vµ thùc tr¹ng cña tõng ®o¹n thÞ tr­êng. V× thÕ nghiªn cøu thÞ tr­êng gióp cho c«ng ty ph©n ®o¹n vµ lùa chän chÝnh x¸c thÞ tr­êng träng ®iÓm cho m×nh. Trªn c¬ së tiÒm n¨ng cña tõng ph©n ®o¹n vµ kh¶ n¨ng mµ c«ng ty cã thÓ lùa chon chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ tr­êng phï hîp vµ khai th¸c thÞ tr­êng h÷u hiÖu nhÊt. V× thÕ, c¸c c«ng ty ®Òu ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cho c¸c cuéc nghiªn cøu thÞ tr­êng. 2.1. Dù b¸o sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng s¶n phÈm trong n­íc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, muèn ho¹t ®éng kinh doanh thµnh c«ng th× c¸c doanh nghiªp nãi chung, doanh nghiÖp s¶n xuÊt nãi riªng ph¶i cã nh÷ng ho¹t ®éng Marketing tÝch cùc. C¸c nhµ ho¹t ®éng Marketing cÇn ph¶i n¾m b¾t ®­îc kÞp thêi vµ triÓn khai mét c¸ch nhanh chãng t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cã lîi ®Ó tõ ®ã cã c¸c ph­¬ng thøc kinh doanh thÝch øng ®¶m b¶o ®­îc sù thÝch øng trong sù c¹nh tranh khèc liÖt trªn thÞ tr­êng. Lµm sao ph¶i chiÕm ®­îc t©m trÝ vµ tr¸i tim cña kh¸ch hµng, tøc lµ hái tªn c«ng ty nµo b¹n nghÜ ®Õn ®Çu tiªn trong ngµnh c¬ khÝ vµ h·y nªu tªn c«ng ty mµ b¹n thÝch mua s¶n phÈm? Kh¸ch hµng ®Òu tr¶ lêi lµ chÝnh c«ng ty cña m×nh. Lµm ®­îc ®iÒu nµy th× chÝnh lµ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty ®· thµnh c«ng vµ ®i ®óng h­íng. HiÖn nay, mÆt hµng c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ mang tÝnh tiªu chuÈn ho¸ ®· gÇn tíi thêi kú b·o hoµ, cßn s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh x©y dùng, dÇu khÝ ®ang trong giai ®o¹n ph¸ triÓn m¹nh. V× thÕ, c¬ héi thÞ tr­êng cña c«ng ty lµ rÊt lín. HiÖp ®Þnh ViÖt – Mü ®­îc ký kÕt ngµy 13-7-2000 ®· më ra c¸c c¬ héi míi cho c¸c doanh nghiÖp n­íc ta nãi chung vµ c«ng ty DCC & §LCK nãi riªng. ViÖt Nam ta muèn x©m nhËp vµo thÞ tr­êng Mü th× kh«ng nh÷ng chó ý ®Õn sè l­îng vµ cßn ph¶i chó ý ®Õn chÊt l­îng vµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña hä. ViÖc ký kÕt hiÖp ®Þnh nµy sÏ t¹o c¬ héi cho chóng ta gia nhËp tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi ( WTO ). Råi sù ¶nh h­ëng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta khi Trung Quèc chÝnh thøc gia nhËp tæ chøc WTO. ViÖc Trung Quèc gia nhËp WTO g©y ra th¸ch thøc lín cho c¸c ngµnh hµng xuÊt khÈu cña ta nh­ n«ng s¶n, thùc phÈm… Tuy ngµnh c¬ khÝ ch­a cã sù v­¬n m×nh ra thÞ tr­êng thÕ giíi nh­ng còng bÞ ¶nh h­ëng cho viÖc t­¬ng lai sÏ v­¬n m×nh sang c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi. 2.2. Dù b¸o xu thÕ tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty tron thêi gian tíi. N­íc ta ®ang tham gia vµo tiÕn tr×nh héi nhËp víi toµn thÕ giíi. ChØ trong mÊy n¨m trë l¹i ®©y, ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó ®Æt ch©n vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ thÕ giíi nh­ trë thµnh thµnh viªn cña WTO, viÖc trë thµnh thµnh viªn cña c¸c tæ chøc nµy kh«ng cßn xa ®èi víi ViÖt Nam ta. §¶ng vµ Nhµ n­íc ®· ®Ò ra tõ giê ®Õn n¨m 2010 ph¶i cã b¶n hoµn tÊt c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Õn n¨m 2010 sÏ chÝnh thøc xo¸ bá hµng rµo thuÕ quan cho mét sè mÆt hµng cã tÝnh chiÕn l­îc cao, phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 n­íc ta trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp. C«ng ty sÏ ®ãng vai trß rÊt lín trong viÖc t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng cuéc c¬ khÝ ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. §Ó lµm tèt chÝnh s¸ch ®Ò ra §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· vµ ®ang tiÕn hµnh gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c d©n téc, hoµ nhËp chø kh«ng hoµ tan, bªn c¹nh ®ã n©ng cÊp vµ c¶i t¹o hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. V× thÕ, nhu cÇu thÞ tr­êng t­ liÖu s¶n xuÊt sÏ cã nh÷ng biÕn ®éng lín. Nã më ra nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc míi cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp n­íc ta. Tr­íc nh÷ng biÕn ®éng ®ã, c«ng ty DCC & §LCK ®· cã nh÷ng dù b¸o vÒ xu thÕ tiªu dïng s¶n phÈm cña m×nh. Ch¾c ch¾n nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ gia t¨ng. 2.2.1. Nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm truyÒn thèng. ( bµn ren, taro, l­âi c­a, dông cô c¾t – gät kim lo¹i, phi kim lo¹i ) §øng tr­íc sù më cöa cña nÒn kinh tÕ cña n­íc ta, c¸c doanh nghiÖp trong n­íc vµ liªn doanh buéc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l­îng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. Muèn thùc hiÖn ®­îc, ngoµi n©ng cao sù qu¶n lý c¸c c«ng ty ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n míi cho t­ liÖu s¶n xuÊt cña m×nh. M«i tr­êng khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng, chu kú sèng cña mçi s¶n phÈm rót ng¾n l¹i nh­ng kh«ng ph¶i lµ sù thay ®æi mét sím mét chiÒu, do ®ã kh«ng cã nh÷ng ®ét biÕn lín. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp sÏ dÔ dµng thÝch øng h¬n. Víi s¶n phÈm nµy cña c«ng ty DCC & §LCK cã tuæi thä trung b×nh thÊp, mµ kh¸ch hµng sö dông s¶n phÈm nµy c«ng ty ®· cã mèi quan hÖ tèt, hµng n¨m c«ng ty ®· ký kÕt ®­îc nh÷ng hîp ®ång cung cÊp thiÕt bÞ thay thÕ, do ®ã, c«ng ty cã thÓ dù b¸o ®­îc nhu cÇu mua cña hä. Nh­ng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ ngµy cµng cã nhiÒu c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, doanh nghiÖp cæ phÇn, doanh nghiÖp t­ nh©n ra ®êi, t¹o ra thÞ tr­êng s¶n phÈm míi cho c«ng ty. S¶n phÈm phôc vô cho c¸c kh¸ch hµng míi cña c«ng ty sÏ khã dù b¸o chÝnh x¸c ®­îc nh­ng c«ng ty sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ ph­¬ng ¸n kiÓm so¸t nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña thÞ tr­êng nh­ dùa vµo uy tÝn cña c«ng ty ®· cã trªn thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm nµy. 2.2.2. Dù b¸o tiªu dïng s¶n phÈm míi cña c«ng ty – neo c¸p dù øng lùc. N¨m 2000, c«ng ty ®· nghiªn cøu thµnh c«ng vÒ s¶n phÈm neo c¸p dù øng lùc phôc vô cho ngµnh x©y dùng cÇu vµ nhµ cao tÇng. S¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ cña óc vµ ®· ®­îc ngµnh giao th«ng vËn t¶i kiÓm ®Þnh vµ cÊp chøng nhËn sè 22TCVN- 267 – 2000. C«ng ty lµ ®¬n vÞ duy nhÊt trong n­íc s¶n xuÊt ®­îc. Tr¶i qua hai n¨m l­u hµnh trªn thÞ tr­êng, s¶n phÈm cña c«ng ty ®· g©y ®­îc tiÕng vang lín vµ ®· gãp mÆt hÇu hÕt trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín cña n­íc ta nh­ : CÇu v­ît Ninh B×nh, cÇu KiÒn, cÇu L¸ng Hoµ L¹c, cÇu Cèng Mäc … Cïng víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, c¬ së h¹ tÇng cña n­íc ta còng cã sù thay ®æi râ rÖt ®Ó ®¸p øng ®­îc víi nhu cÇu ngµy mét lín cña thÞ tr­êng. Muèn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng th× ph¶i cã hÖ thèng giao th«ng th«ng suèt. N¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy, Nhµ n­íc ta ®· cã nh÷ng ph­¬ng ¸n c¶i t¹o m¹ng l­íi giao th«ng trªn toµn quèc lµm sao ®Ó hµng ho¸ ®i ®­îc ®Õn mäi n¬i cña ®Êt n­íc mét c¸ch nhanh chãng nhÊt, dÔ nhÊt. C¸c dù ¸n n©ng cÊp ®­êng x¸, x©y dùng cÇu nèi liÒn h¶i ®¶o vµ ®Êt liÒn, c¸c vïng kinh tÕ ®­îc nèi liÒn víi nhau qua c¸c c©y cÇu… ChØ trong ba n¨m trë l¹i ®©y ®· cã nhiÒu dù ¸n ®­îc thùc thi nh­ cÇu nèi liÒn hai tØnh Nam §Þnh vµ Th¸i B×nh, cÇu nèi liÒn H¶i Phßng víi huyÖn ®¶o C¸t Bµ. Nãi riªng t¹i Hµ Néi ®· vµ ®ang tiÕn hµnh x©y dùng c¸c khu trung c­ cao tÇng míi, c¸c trung t©m v¨n ho¸, gi¶i trÝ thÓ thao (nh­ Trµng TiÒn Plaza, khu nhµ cao tÇng Ph¹m Ngäc Th¹ch, khu trung t©m th­¬ng m¹i Chµu Béc,…). HiÖn nay, tÊt c¶ m¹ng l­íi giao th«ng lín t¹i Hµ Néi ®­îc c¶i t¹o nh­ c¸c nót giao th«ng Nam Th¨ng Long, nót giao th«ng Ng· T­ Väng, nót giao th«ng CÇu GiÊy. Tr­íc nh÷ng thay ®æi lín cña ®Êt n­íc, c«ng ty DCC & §LCK ®· chñ ®éng t×m kiÕm thªm b¹n hµng míi. HiÖn t¹i c«ng ty ®· ký kÕt ®­îc hîp ®ång cung cÊp neo c¸p dù øng lùc cho dù ¸n ®­êng mßn Hå ChÝ Minh, c¸c c«ng tr×nh c¶i t¹o giao th«ng vµ x©y dùng nhµ cao tÇng t¹i Hµ Néi. Ch¾c ch¾n, tõ giê ®Õn n¨m 2010 s¶n phÈm nµy cña c«ng ty sÏ cã xu thÕ t¨ng, c¬ héi cho s¶n phÈm nµy lµ rÊt lín. V× thÕ, c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ c¶i t¹o, mua míi mét sè trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng tèt h¬n n÷a nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i t¹o ®­îc lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §©y lµ yÕu tè rÊt quan träng cho sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña s¶n phÈm nµy bëi víi s¶n phÈm nµy c«ng ty kh«ng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh trong n­íc mµ lµ ph¶i c¹nh tranh víi c¸c tËp ®oµn s¶n xuÊt lín cña n­íc ngoµi nh­ tËp ®oµn OVM cña Trung Quèc, VSL cña Thôy Sü… HiÖn nay, c«ng ty ®· cã quyÕt ®Þnh ®Æt mua toµn bé d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm neo cÇu víi sù gióp ®ì cña Bé Giao Th«ng VËn T¶i vµ Bé C«ng NghiÖp vÒ tµi chÝnh. B©y giê tû lÖ s¶n phÈm nµy chiÕm 15% gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng, dù b¸o tõ nay ®Õn n¨m 2010 sÏ t¨ng lªn 20% ¸ 25% gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng. Víi nh÷ng dù ®o¸n thay ®æi lín cña s¶n phÈm nµy, c«ng ty ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch cô thÓ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn. Nh­ ®· tr×nh bµy, c«ng ty sÏ mua vµ vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ s¶n xuÊt míi, bªn c¹nh ®ã c«ng ty sÏ ®µo t¹o vµ n©ng cao h¬n n÷a tay nghÒ cho nh©n viªn. H­íng tíi sÏ ®­a s¶n phÈm ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi vµ ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ . 2.2.3. Dù b¸o vÒ nhu cÇu thiÕt kÕ vµ s¶n xuÊt s¶n phÈm theo gîi ý hay theo s¶n phÈm cña kh¸ch hµng ®­a tíi. Nhãm s¶n phÈm nµy tuy c«ng ty ®· cã gÆp trong thêi gian qua. Tuy ch­a nhiÒu nh­ng còng ®ñ ®Ó c«ng ty tù kh¼ng ®Þnh m×nh lµ cã thÓ lµm ®­îc hµng ho¸ theo ý t­ëng hay s¶n xuÊt theo mÉu cña kh¸ch hµng yªu cÇu. T­¬ng lai, nh÷ng s¶n phÈm nµy còng sÏ chiÕm tû lÖ phÇn tr¨m doanh thu kh¸ lín trong tæng doanh thu cña c«ng ty. Víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña thÞ tr­êng, buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m h­íng ®i cho riªng m×nh. §Æc biÖt lµ khi Trung Quèc tham gia vµo tæ chøc WTO, ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu hµng ho¸ sang c¸c n­íc §«ng ¢u, NhËt B¶n. Do ®ã rÊt cÇn ph¶i cã nh÷ng ý t­ëng nh÷ng ph­¬ng thøc kinh doanh míi. Khi cã nh÷ng ®iÒu ®ã th× sÏ kÐo theo xuÊt hiÖn nh÷ng thÞ tr­êng míi vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt. §ã lµ kh«ng sö dông nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt ®· cã mµ ph¶i cã nh÷ng t­ liÖu s¶n xuÊt tiÕn bé h¬n vµ sÏ h×nh thµnh nªn c¸c ý t­ëng míi. N¾m b¾t ®­îc ®iÒu nµy c«ng ty ®· tæ chøc cho c«ng nh©n viªn n©ng cao tay nghÒ khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì nh÷ng ý t­ëng s¶n xuÊt míi cña c«ng nh©n viªn vµ ®µo t¹o nghÒ thø 2 cho nh÷ng c«ng nh©n cã kh¶ n¨ng. C«ng ty ®ang cè g¾ng t¹o lËp mét ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ s¶n xuÊt còng nh­ thiÕt kÕ s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng. 2.2.4. Dù b¸o xu thÕ tiªu dïng cña thÞ tr­êng con l¨n phôc vô cho nghµnh s¶n xuÊt ®å hép. HiÖn nay, xu thÕ mua hµng t¹i c¸c siªu thÞ ®ang ®­îc thÞnh hµnh bëi nhiÒu yÕu tè nh­ t¹i siªu thÞ cã rÊt nhiÒu mÆt hµng, nhiÒu chñng lo¹i. NhiÒu h·ng s¶n xuÊt ®Ó lùa chän vµ thªm n÷a, ng­êi tiªu dïng kh«ng cã nhiÒu thêi gian ®Ó ®i mua s¾m. Hä bÞ l«i cuèn vµo c«ng viÖc. Quü thêi gian nÊu n­íng, lµm viÖc gia ®×nh bÞ thu hôt l¹i. Xu h­íng mua hµng ®ãng gãi s½n ®ang ph¸t triÓn m¹nh. ThÞ tr­êng vÒ ®å ¨n, thøc uèng ®ang ®­îc më réng. C«ng ty DCC & §LCK lµ ®¬n vÞ cung cÊp s¶n phÈm thiÕt bÞ con l¨n viÒn mi hép cho c¸c lo¹i ®å hép. HiÖn nay s¶n phÈm nµy chiÕm tû träng kh¸ cao: chiÕm 10% trong tæng doanh thu cña c«ng ty. ThÞ tr­êng nµy ph¸t triÓn sÏ thu hót nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t­ kinh doanh. Do ®ã, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty phôc vô cho ngµnh ®ãng gãi ®å hép sÏ t¨ng. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu c«ng ty trong n­íc cã thÓ cung cÊp ®­îc s¶n phÈm nµy nh­ nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi nh­ng hä kh«ng ®Æt môc tiªu lín t¹i thÞ tr­êng nµy. V× thÕ, thÞ tr­êng nµy còng t¹o ra tiÒm n¨ng lín cho c«ng ty. Thùc tÕ c«ng ty chØ chiÕm 5% thÞ phÇn trong n­íc. Dù kiÕn tíi n¨m 2005 c«ng ty sÏ t¨ng tû lÖ nµy lªn thµnh 10%. III. Hoµn thiÖn viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng môc tiªu cña c«ng ty DCC & §LCK. Ngµy nay, c¸c c«ng ty thay viÖc c¹nh tranh trµn lan, hä ®· nhËn thÊy ®­îc hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông Marketing môc tiªu trong kinh doanh. ThÞ tr­êng rÊt réng lín, khã cã mét c«ng ty nµo l¹i cã thÓ ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cña toµn thÞ tr­êng réng lín ®ã. Xu h­íng kinh doanh ¸p dông chiÕn l­îc Marketing môc tiªu ®· vµ ®ang cho thÊy nh÷ng thµnh c«ng. Marketing môc tiªu gióp c¸c nhµ lµm Marketing ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¬ héi vµ nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng hÊp dÉn. Marketing môc tiªu ®ßi hái tr¶i qua 3 b­íc chñ yÕu. Thø nhÊt lµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng, mét c«ng viÖc nh»m ph¸t hiÖn vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®Æc ®iÓm cña nhãm ng­êi mua kh¸c nhau cã thÓ ®¶m b¶o nh÷ng s¶n phÈm hay Marketing – mix riªng biÖt. B­íc thø hai lµ x¸c ®Þnh thÞ tr­êng môc tiªu, tøc lµ lùa chän mét hay nhiÒu ®o¹n thÞ tr­êng ®Ó tham gia. B­íc cuèi cïng lµ ®Þnh vÞ trªn thÞ tr­êng, tøc lµ t¹o dùng vµ truyÒn nh÷ng Ých lîi ®Æc biÖt quan träng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng ®ã. Cã thÓ tãm t¾t c¸c b­íc quan träng Marketing môc tiªu nh­ sau: Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. X¸c ®Þnh thÞ tr­êng §Þnh vÞ trªn thÞ tr­êng. môc tiªu. 1. Ph¸t hiÖn c¸c biÕn ph©n ®o¹n thÞ tr­êng vµ ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®ã. 2. X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng ®· thu ®­îc. 3. §¸nh gi¸ møc ®é hÊp dÉn cña ®o¹n thÞ tr­êng . 4. Lùa chän ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu. 5. Ph¸t hiÖn c¸c quan ®iÓm x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®èi víi tõng ®o¹n thÞ tr­êng môc tiªu. 6. Lùa chän thÞ tr­êng vµ tuyªn truyÒn quan ®iÓm x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®· chän. 3.1. Hoµn thiÖn viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ë c«ng ty DCC & §LCK. ThÞ tr­êng cña c«ng ty DCC & §LCK rÊt réng lín, c«ng ty kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, nh©n sù, qu¶n lý ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®­îc thÞ tr­êng ®ã. V× thÕ, c«ng ty ph¶i biÕt t×m ra cho m×nh nh÷ng ®o¹n thÞ tr­êng mµ c«ng ty cã thÓ cung øng ®­îc mét c¸ch tèt nhÊt, thu l¹i lîi nhuËn lµ cao nhÊt. §Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong thêi gian tíi tèt h¬n n÷a, c«ng ty cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch ph©n chia l¹i c¸c ®o¹n thÞ tr­êng cho thÝch hîp h¬n. 3.1.1. C¸c biÕn c«ng ty sö dông trong viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. ViÖc ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cã thÓ ¸p dông theo c¸c biÕn sau: - Sö dông biÕn nghµnh tiªu dïng s¶n phÈm. - BiÕn sè thÓ hiÖn tÇn suÊt mua hµng cña kh¸ch: + S¶n phÈm mua th­êng xuyªn. + S¶n phÈm mua mét lÇn. + S¶n phÈm mua kh«ng th­êng xuyªn. - BiÕn sè c«ng ty cã s½n mÉu thiÕt kÕ vµ biÕn sè c«ng ty ch­a cã mÉu thiÕt kÕ. BiÕn sè c«ng ty cã s½n mÉu thiÕt kÕ ®­îc chia ra thµnh 2 biÕn sè nhá h¬n ®ã lµ: + BiÕn sè c«ng ty cã s½n mÉu thiÕt kÕ theo tiªu chuÉn. + BiÕn sè c«ng ty cã s½n mÉu thiÕt kÕ tõ phÝa kh¸ch hµng ®­a ®Õn. Nghµnh X©y C¬ khÝ B¸nh §å C¸c dùng chÕ DÇu kÑo hép nghµnh TÇn sè CÇu t¹o khÝ s¶n xuÊt kh¸c mua ®­êng m¸y ®­êng C«ng ty MÉu TK Mua th­êng cã mÉu theo TC xuyªn thiÕt kÕ s½n MÉu TK Mua kh«ng cña KH th­êng xuyªn C«ng ty T.KÕ theo ch­a cã K.Hµng Mua 1 lÇn mÉu TK Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Sè 1 Sè 2 Sè 3 S¶n phÈm s¶n xuÊt ®· S¶n phÈm s¶n xuÊt ®· S¶n phÈm ch­a cã cã s½n mÉu thiÕt kÕ mÉu thiÕt kÕ do kh¸ch mÉu thiÕt kÕ s½n, mÉu theo tiªu chuÈn. Kh¸ch hµng ®em ®Õn. TÇn sè thiÕt kÕ theo kh¸ch hµng mua s¶n phÈm nµy kh«ng th­êng xuyªn. hµng. TÇn sè mua lµ 1 c¸ch th­êng xuyªn. mét lÇn. C«ng ty nªn tËp trung tÊt c¶ c¸c nguån lùc vµo 3 ®o¹n thÞ tr­êng. Trong thêi gian tíi, ®©y lµ 3 ®o¹n thÞ tr­êng cã søc hÊp dÉn lín vµ c«ng ty cã ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ nh©n lùc, qu¶n lý ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña ®o¹n thÞ tr­êng Êy. C«ng ty nªn tËp trung nguån lùc vµo 3 ph©n ®o¹n ®Ó tr¸nh nh÷ng rñ ro lín cã thÓ x¶y ra. 3.1.2. Lý do c«ng ty chän c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng trªn. Dùa vµo n¨ng lùc hiÖn cã cña c«ng ty vµ môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi. C«ng ty thÊy cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng thuéc 3 ph©n ®o¹n trªn. Bëi v×: - VÒ n¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty kh«ng ®ñ lín ®Ó ®¸p øng ®­îc tÊt c¶ c¸c ®o¹n thÞ tr­êng. Do ®ã, c«ng ty chØ cã thÓ dån c¸c nguån lùc tµi chÝnh phôc vô cho viÖc tho¶ m·n nhu cÇu cña 3 ph©n ®o¹n ®ã mµ th«i. - Môc tiªu cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m tíi lµ t¨ng tèi ®a lîi nhuËn vµ b¶o vÖ thÞ phÇn ®ang cã. Qua ph©n tÝch nhu cÇu cña tõng ph©n ®o¹n nhËn thÊy 3 ph©n ®o¹n trªn lµ phï hîp víi môc tiªu cña c«ng ty. - Quy m« t¨ng tr­ëng cña c¸c ®o¹n thÞ tr­êng ®ã cã xu h­íng lªn cao. Riªng ph©n ®o¹n thÞ tr­êng phôc vô cho nghµnh x©y dùng, ®å hép, chÕ t¹o m¸y sÏ cã nh÷ng ®ét biÕn gia t¨ng. Tuy nghµnh s¶n xuÊt b¸nh kÑo vµ nghµnh s¶n xuÊt ®­êng cã møc t¨ng tr­ëng kh«ng cao nh­ng nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm thay thÕ trong giai ®o¹n s¶n phÈm ®· bÞ b·o hoµ lµ rÊt lín. C¸c c«ng ty thuéc nghµnh nµy trong thêi gian tíi chñ yÕu ®Æt môc tiªu thu l¹i vèn vµ kiÕm thªm lîi nhuËn. Do ®ã, hä sÏ kh«ng t¨ng quy m« s¶n xuÊt mµ chØ cã nhu cÇu sö dông nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ ®Ó tËn dông thu l¹i vèn cè ®Þnh mµ th«i. - §èi thñ c¹nh tranh cña c¸c ph©n ®o¹n: Trong c¸c ph©n ®o¹n trªn th× ®èi thñ c¹nh tranh trong n­íc vµ quèc tÕ, c«ng ty ®Òu cã thÓ n¾m b¾t vµ kiÓm so¸t ®­îc. Bëi hä lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®· ®i suèt trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ tr­ëng thµnh cña c«ng ty, c«ng ty ®· thÊu hiÓu ®­îc phÇn nµo vÒ ph­¬ng thøc kinh doanh còng nh­ c¸c ho¹t ®éng Marketing lÉn s¶n xuÊt cña hä. + Riªng vÒ ®èi thñ c¹nh tranh trong nghµnh c¬ khÝ, c«ng ty ®· cã thÓ ®¸nh b¹i ®­îc. §ã lµ c¸c c«ng ty c¬ khÝ Hµ Néi, c«ng ty l¾p m¸y LiLaMa, c¸c c«ng ty c¬ khÝ t­ nh©n… vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ uy tÝn cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng. Cßn ®èi thñ c¹nh tranh quèc tÕ trong nghµnh nµy chñ yÕu lµ hµng lËu cña Trung Quèc. §èi thñ c¹nh tranh nµy c«ng ty còng cã thÓ t¹o ®­îc sù kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm cña m×nh so víi hä. §ã lµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty tèt h¬n h¼n chÊt l­îng cña hµng lËu Trung Quèc. + §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty trong nghµnh x©y dùng vµ cÇu ®­êng chñ yÕu lµ c¸c ®èi thñ quèc tÕ cã nguån lùc tµi chÝnh lín vµ cã bÒ dµy kinh doanh trªn thÞ tr­êng. §©y lµ mét khã kh¨n rÊt lín ®èi víi c«ng ty. Nh­ng c«ng ty cã thÓ rót ng¾n l¹i kho¶ng c¸ch ®ã b»ng c¸ch mua míi c¶i tiÕn kü thuËt s¶n xuÊt d­íi sù b¶o trî cña Bé c«ng nghiÖp vµ bé giao th«ng vËn t¶i. HiÖn nay, chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng b»ng chÊt l­îng s¶n phÈm cña c¸c h·ng OVM vµ VSL cña Trung Quèc vµ Thôy Sü. Nh­ng gi¸ hiÖn nay cña c«ng ty rÎ h¬n so víi gi¸ s¶n phÈm nhËp ngo¹i (chØ =74% gi¸ s¶n phÈm ngo¹i). C«ng ty cã thÓ n©ng cao ®­îc chÊt l­îng s¶n phÈm ngang hµng víi c¸c n­íc kh¸c khi ®· ®­îc ®Çu t­ d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi vµ d­íi sù kiÓm tra chÊt l­îng tõng s¶n phÈm trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nh­ ®Õn tËn tay kh¸ch hµng. + Nghµnh chÕ biÕn b¸nh kÑo, s¶n xuÊt ®­êng vµ chÕ biÕn ®å hép, ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c c«ng ty c¬ khÝ trong n­íc. C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ c¹nh tranh h¬n trong c¸c nghµnh nµy. §ã lµ c«ng ty cã mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng rÊt tèt, cã ®éi ngò thiÕt kÕ ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp, cã ®éi ngò c«ng nh©n viªn tay nghÒ cao. Vµ thªm n÷a, c«ng ty ®· t¹o ®­îc danh tiÕng trªn thÞ tr­êng trong n­íc vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. - Mèi ®e do¹ vÒ c¸c s¶n phÈm thay thÕ, c«ng ty cã thÓ ®¸p øng th«ng qua c¸c nh©n viªn phßng thiÕt kÕ mÉu. C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc tµi chÝnh vµ qu¶n lý còng nh­ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng trong ph©n ®o¹n thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh nhÊt vµ tèt nhÊt. - VÒ sù ®e do¹ cña nh÷ng kÎ míi x©m nhËp, s¶n phÈm thuéc 3 ph©n ®o¹n ®Òu lµ nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh kü thuËt cao. ViÖc thÓ hiÖn ®­îc chÊt l­îng kh«ng ph¶i lµ mét sím mét chiÒu, mµ ph¶i tr¶i qua mét thêi gian t­¬ng ®èi lín ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ kiÓm chøng vµ chÊp nhËn. Do ®ã, trong thêi gian tíi nÕu nh­ xuÊt hiÖn nh÷ng kÎ x©m nhËp míi c«ng ty vÉn cã ®ñ thêi gian x©y dùng c¸c chiÕn l­îc Marketing míi, phï hîp víi nhu cÇu tiªu dïng lóc bÊy giê. Tõ nh÷ng lý do trªn, c«ng ty nhËn thÊy m×nh sÏ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cho c¸c ®o¹n thÞ tr­êng trªn lµ tèt nhÊt, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng ty vµ ®¹t ®­îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh trong thêi gian tíi. 3.1.3. Nhu cÇu cña tõng ®o¹n thÞ tr­êng c«ng ty lùa chän trong thêi gian tíi. - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 1: Nhu cÇu cña tõng ®o¹n thÞ tr­êng cã nh÷ng thay ®æi lín trong thêi gian tíi. Do n­íc ta ®ang trong c«ng cuéc x©y dùng nÒn s¶n xuÊt c¬ khÝ ho¸- hiÖn ®¹i ho¸, më cöa nÒn kinh tÕ. Nhu cÇu cña ®o¹n thÞ tr­êng nµy cã tiÒm n¨ng lín nhÊt lµ phôc vô cho nghµnh x©y dùng vµ cÇu ®­êng. HiÖn nay nhµ n­íc ta ®ang hoµn tÊt viÖc n©ng cÊp, tu söa, lµm míi c¬ së h¹ tÇng, cÇu ®­êng t¹o tiÒn ®Ò cho nÒn kinh tÕ ®­îc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng. HÇu hÕt cÇu cèng, ®­êng x¸, nhµ cöa n­íc ta ®· ®­îc x©y dùng tõ l©u, nªn ®· bÞ xuèng cÊp kh«ng cßn ®¸p øng ®­îc nhu cÇu n÷a. ViÖc tu söa vµ x©y dùng míi lµ viÖc tÊt yÕu ph¶i lµm. Bªn c¹nh ®ã, nghµnh c¬ khÝ vµ chÕ t¹o m¸y còng cã nh÷ng nhu cÇu míi ®Ó phôc vô cho c«ng cuéc c¬ khÝ ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. Riªng nghµnh b¸nh kÑo vµ s¶n xuÊt ®­êng nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña c«ng ty cho c¸c nghµnh nµy sÏ chËm h¬n, bëi v×, s¶n phÈm b¸nh kÑo trªn thÞ tr­êng n­íc ta ®ang vµo giai ®o¹n b·o hoµ. MÆt kh¸c, sù c¹nh tranh cña c¸c h·ng b¸nh kÑo n­íc ngoµi vµo n­íc ta ngµy mét nhiÒu. C¸c c«ng ty b¸nh kÑo cña ta ®· cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng nh­ng vÉn ph¶i chÞu ¶nh h­ëng lín cña cuéc ch¹y ®ua víi c¸c h·ng lín quèc tÕ vÒ mÉu m· vµ chñng lo¹i s¶n phÈm. V× thÕ trong vµi n¨m tíi c¸c c«ng ty b¸nh kÑo vµ c«ng ty s¶n xuÊt ®­êng khã cã sù thay ®æi míi trong d©y truyÒn s¶n xuÊt mµ chñ yÕu tËp trung vµo viÖc khÊu hao nhanh c¸c t­ liÖu s¶n xuÊt ®Ó thu håi vèn. Sau giai ®o¹n nµy th× c¸c c«ng ty b¸nh kÑo vµ c«ng ty s¶n xuÊt ®­êng míi cã thÓ ®Çu t­ s¶n xuÊt tiÕp. - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 2: ë ®o¹n thÞ tr­êng nµy nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm sÏ t¨ng chËm. ViÖc khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ta ®ang gÆp nhiÒu thuËn lîi më réng xuÊt khÈu l­îng dÇu th« lín. HiÖn nay, còng cã nhiÒu n¬i khi th¨m dß cã nhiÒu kh¶ n¨ng cho chóng ta má dÇu míi. Nh­ ë H¶i phßng, ven biÓn VÜnh B¶o còng ®· ®­îc th¨m dß vµ theo nhËn ®Þnh ngµnh dÇu khÝ sÏ khai th¸c t¹i ®ã. ViÖc x©y dùng mét sè giµn khoan míi ra ngoµi biÓn Vòng TÇu ®Ó më réng khu vùc t×m kiÕm vµ khai th¸c sÏ ®­îc tiÕn hµnh. MÆt kh¸c, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt chÕ t¹o cho nghµnh nµy chñ yÕu ®­îc sö dông d­íi n­íc biÓn, do ®ã tuæi thä cña s¶n phÈm sÏ bÞ ng¾n l¹i do n­íc biÓn t¸c ®éng. Nhu cÇu thay ®æi s¶n phÈm míi theo ®Þnh kú sÏ cã. §o¹n thÞ tr­êng nµy còng cã rÊt nhiÒu c¬ héi cho c«ng ty. - Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 3: Nh­ ta ®· nãi ë trªn, thÞ tr­êng b¸nh kÑo n­íc ta ®ang dÇn b·o hoµ. Do ®ã, nhu cÇu vÒ ngµnh nµy sÏ bÞ ch÷ng l¹i trong vµi n¨m tíi. S¶n phÈm chñ yÕu cung cÊp trong lÜnh vùc nµy chØ lµ nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ kh«ng cã gi¸ trÞ cao. 3.2. §Æc ®iÓm cña tõng ph©n ®o¹n vµ ®Æc ®iÓm kh¸ch hµng trong tõng ph©n ®o¹n Êy. 3.2.1. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 1: Yªu cÇu vÒ s¶n phÈm chñ yÕu ®¶m b¶o kü thuËt, bëi ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ®· cã tÝnh tiªu chuÈn ho¸ cña TCN hay TCVN. Thªm n÷a, ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®ång ®Òu, ®óng tuæi thä. Víi ph©n ®o¹n nµy mÉu m· vµ mÇu s¾c cña s¶n phÈm kh«ng quan träng. * §Æc ®iÓm kh¸ch hµng: + Lµ nh÷ng kh¸ch hµng lín cña c«ng ty. Cã thÓ nãi lµ c¸c kh¸ch hµng chÝnh mµ c«ng ty ®ang phôc vô hiÖn nay. + Lµ nh÷ng ng­êi mua cã tÝnh tæ chøc cao. + Lµ nh÷ng kh¸ch hµng quen thuéc cña c«ng ty. + Nhãm kh¸ch hµng nµy rÊt quan t©m ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ thêi gian giao hµng ®óng hÑn. 3.2.2. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 2: Víi ph©n ®o¹n nµy, tÝnh yªu cÇu vÒ ®¶m b¶o kü thuËt ®­îc ®Æt nªn hµng ®Çu. Mçi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c cuéc kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi÷a hai bªn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu«n cã sù trao ®æi, kiÓm tra chÊt l­îng vµ tiÕn ®é thi c«ng. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®óng mÉu m·, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Õn cïng. * §Æc ®iÓm kh¸ch hµng: + Kh¸ch hµng cña c«ng ty thuéc ph©n ®o¹n nµy chñ yÕu lµ nghµnh dÇu khÝ, sè Ýt kh¸ch hµng nghµnh c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y. C¸c mÉu m· s¶n phÈm phôc vô nghµnh dÇu khÝ ®Òu ®­îc c¸c chuyªn gia Nga ®­a sang. Hä lµ nh÷ng ng­êi kiÓm tra, gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng. + Kh¸ch hµng lµ nh÷ng ng­ßi cã nhiÒu hiÓu biÕt vÒ s¶n phÈm mµ c«ng ty s¶n xuÊt. + Kh¸ch hµng lµ ng­êi cuèi cïng gi¸m s¸t vµ nghiÖm thu kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng s¶n phÈm. + Kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty ph¶i ®¶m b¶o chÊt l­îng ®Õn cïng. 3.2.3. Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 3: Kh¸ch hµng lµ nh÷ng c«ng ty b¸nh kÑo vµ c«ng ty s¶n xuÊt ®­êng, c«ng ty c¬ khÝ chÕ t¹o m¸y. Hä ®­a ra ý t­ëng vµ mong muèn c«ng ty ph¶i s¶n xuÊt chÕ t¹o ®­îc s¶n phÈm ®ã. V× thÕ, yªu cÇu vÒ s¶n phÈm lµ ph¶i tho¶ m·n ®­îc môc ®Ých, mong muèn cña kh¸ch hµng. S¶n phÈm ph¶i cã kiÓu d¸ng mÉu m· ®Ñp, ®¶m b¶o tÝnh an toµn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, dÔ l¾p ghÐp, dÔ sö dông, còng nh­ dÔ thay thÕ khi s¶n phÈm bÞ háng hãc. * §Æc ®iÓm kh¸ch hµng: + Hä lµ c¸c doanh nghiÖp ®ang muèn më réng quy m« kinh doanh cña m×nh. + Sù hiÓu biÕt vÒ kü thuËt cña hä kh«ng ®­îc cao. Hä ®Æt hÕt hy väng vµo c«ng ty. + S½n sµng chÊp nhËn mäi chi phÝ s¶n xuÊt. + TËp kh¸ch hµng nµy rÊt nh¹y c¶m vÒ gi¸, tr­íc khi quyÕt ®Þnh thuª c«ng ty nµo ®ã s¶n xuÊt hä ®· cã sù lùa chän, c©n nh¾c, so s¸nh thiÖt h¬n gi÷a c¸c ng­êi cung øng. + ThÝch cã c¸c dÞch vô kÌm theo nh­ l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o hµnh. + Th­êng xuyªn cã sù gÆp gì trao ®æi gi÷a kh¸ch hµng víi ng­êi s¶n xuÊt. 3.3. §Þnh vÞ trªn mçi ph©n ®o¹n. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña mçi ph©n ®o¹n còng nh­ cña c¸c kh¸ch hµng trong mçi ®o¹n. C«ng ty nªn cã ®Þnh vÞ riªng biÖt cho mçi ®o¹n, ®Ó cã thÓ ®¸p øng tèt h¬n n÷a nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. §Þnh vÞ chung cho toµn c«ng ty: §¸p øng hoµn h¶o nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi chÊt l­îng cao. Tõ ®Þnh vÞ toµn c«ng ty vµ dùa trªn c¸c yªu cÇu riªng biÖt cña toµn ph©n ®o¹n, c«ng ty nªn bæ xung thªm nh÷ng chÝnh s¸ch ®Þnh vÞ riªng biÖt cho tõng ph©n ®o¹n. - §Þnh vÞ trªn ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 1: C«ng ty chuyªn cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ æn ®Þnh. - §Þnh vÞ trªn ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 2: §éi ngò c«ng nh©n cña c«ng ty cã tay nghÒ cao, ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®óng theo mÉu thiÕt kÕ, chÊt l­îng æn ®Þnh. - §Þnh vÞ trªn ph©n ®o¹n thÞ tr­êng 3: Gi¶i quyÕt vµ ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. IV. §Ò xuÊt hoµn thiÖn Marketing hçn hîp bæ trî cho viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu. 4.1. Nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt cña c«ng ty. Mçi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra t¹i c«ng ty ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. V× thÕ, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng s¶n phÈm hiÖn nay ®ang chiÕm ­u thÕ trªn thÞ tr­êng ®Ó tËp trung ®Çu t­ c«ng nghÖ còng nh­ mäi tiÒm n¨ng ®Ó s¶n xuÊt. HiÖn nay, s¶n phÈm mµ c«ng ty sÏ chiÕm ­u thÕ lín trªn thÞ tr­êng lµ s¶n phÈm phôc vô cho nghµnh x©y dùng vµ cÇu ®­êng: Neo c¸p dù øng lùc vµ neo kÝch. V× thÕ ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng ¸n cô thÓ ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Tr­íc tiªn ph¶i c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ mua míi thªm d©y truyÒn s¶n xuÊt cña óc ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ty s¶n xuÊt ra b»ng víi chÊt l­îng hµng nhËp ngo¹i. HiÖn nay, c¸c nhµ thÇu x©y dùng n­íc ta cßn e ng¹i vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm cña c«ng ty nªn hä ch­a thùc sù ®Æt niÒm tin vµo viÖc ký kÕt hîp ®ång mua víi sè l­îng lín, mua l©u dµi. §ã lµ riªng víi s¶n phÈm phôc vô cho nghµnh x©y dùng vµ nghµnh cÇu ®­êng. §Ó lµm tèt ®­îc viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty th× c«ng ty th× nªn ph©n lo¹i thµnh 3 nhãm sau: - Nhãm mÆt hµng cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nhu cÇu: s¶n phÈm phôc vô nghµnh dÇu khÝ; nghµnh x©y dùng; nghµnh cÇu ®­êng; nghµnh c¬ khÝ; nghµnh ®å hép. - Nhãm mÆt hµng cã nhu cÇu æn ®Þnh: s¶n phÈm c¾t gät, taro, bµn ren thuéc nghµnh c¬ khÝ, s¶n phÈm phôc vô nghµnh chÕ biÕn b¸nh kÑo. - Nhãm mÆt hµng cã nhu cÇu gi¶m dÇn: s¶n phÈm phôc nghµnh s¶n xuÊt mÝa ®­êng (m¸y nghiÒn). ViÖc ph©n chia l¹i c¸c mÆt hµng cña c«ng ty s¶n xuÊt ra thµnh 3 nhãm sÏ gióp cho c«ng ty nhËn thøc ®­îc ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña s¶n phÈm ®Ó cã biÖn ph¸p thÝch hîp x©y dùng chiÕn l­îc Marketing trong viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Gãp phÇn lµm tèt h¬n trong viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm trªn c¸c ph©n ®o¹n c«ng ty ®· lùa chän. 4.2. Nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ gi¸. HiÖn nay, gi¸ mÆt hµng cña c«ng ty so víi gi¸ cña c«ng ty kh¸c trong n­íc ®ang lµ cao h¬n. C«ng ty nªn gi÷ v÷ng møc gi¸ hiÖn t¹i ®Ó n©ng cao viÖc ®Þnh vÞ h×nh ¶nh cña c«ng ty lµ chuyªn cung cÊp s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao. Nh­ng c«ng ty ph¶i lu«n cã sù thay ®æi vµ ®Þnh gi¸ phï hîp theo tõng thêi kú còng nh­ chu kú sèng cña s¶n phÈm. Do c«ng ty ®· ®Þnh vÞ chung cho toµn c«ng ty lµ chuyªn cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao vµ æn ®Þnh v× thÕ c«ng ty còng nªn x©y dùng ®­îc c¸c møc gi¸ æn ®Þnh. Víi nh÷ng s¶n phÈm cã nhiÒu bé phËn liªn quan, c«ng ty nªn cã nh÷ng møc gi¸ riªng cho tõng chi tiÕt hay tõng bé phËn ®Ó kh¸ch hµng tham kh¶o vµ cã quyÕt ®Þnh mua nhanh h¬n. 4.3. §Ò xuÊt hoµn thiÖn kªnh ph©n phèi. HiÖn t¹i, c«ng ty cã rÊt Ýt ®¹i lý (chØ cã 3 ®¹i lý) t¹i c¸c tØnh thµnh trong n­íc. ViÖc c«ng ty muèn ®¶m b¶o chÊt l­îng s¶n phÈm ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng lµ rÊt ®óng. Trong ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®· lùa chän c«ng ty ®· ®Þnh vÞ giao hµng ®óng hÑn, ®¸p øng ®­îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng c«ng ty nªn më réng h¬n n÷a m¹ng l­íi trung gian cung cÊp s¶n phÈm cña c«ng ty t¹i c¸c tØnh thµnh ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tiÕp cËn mét c¸ch râ rµng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty. Víi viÖc x©y c¸c ®¹i lý ®Ó giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm lµ rÊt cÇn, ®ßi hái chi phÝ lín nh­ng bï l¹i kh¸ch hµng ë kh¾p n¬i ®Òu biÕt ®Õn s¶n phÈm cña c«ng ty. §ã chÝnh lµ c«ng ty ®ang ®i dÇn vµo t©m chÝ cña kh¸ch hµng. Cã nh­ vËy míi c¹nh tranh ®­îc víi hµng Trung quèc trµn lan vµo n­íc ta. 4.4. §Ò xuÊt vÒ giao tiÕp – khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm. VÊn ®Ò nµy hiÖn nay c«ng ty ch­a thùc sù lµm tèt. Tr­íc hÕt, lµ mét sè c«ng nh©n viªn phô tr¸ch kinh doanh ch­a ®­îc ®µo t¹o qua c¸c líp nghiÖp vô Marketing. V× thÕ, kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng cña hä vÉn cßn yÕu kÐm. C¸c kh¸ch hµng mua khèi l­îng lín ®Òu lµ nh÷ng ng­êi n­íc ngoµi ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam. Nh©n viªn cña c«ng ty kh«ng tù m×nh ®øng ra ®µm tho¹i vµ gÆp gì trao ®æi trùc tiÕp víi hä v× nh©n viªn kinh doanh cña c«ng ty kh«ng cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ vµ kü n¨ng giao tiÕp quèc tÕ g©y ra rÊt nhiÒu trë ng¹i cho viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.ViÖc c«ng ty lùa chän c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng trªn ®ßi hái c«ng ty ph¶i lµm tèt ®­îc c¸c kh©u trong giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng. NÕu c«ng ty kh«ng lµm tèt ®­îc c¸c kh©u giao tiÕp th× sÏ kh«ng tiÕp cËn ®­îc kh¸ch hµng còng nh­ hiÓu ®­îc nh÷ng nhu cÇu vµ mong muèn cña hä Víi nh÷ng lý do trªn c«ng ty nªn cã nh÷ng ph­¬ng ¸n ®µo t¹o kü n¨ng vµ nghiÖp vô giao tiÕp cho c«ng nh©n viªn. §Æc biÖt ph¶i x©y dùng riªng mét phßng Marketing víi nh÷ng ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®­îc ®µo t¹o chuyªn nghµnh. VÒ khuyÕch tr­¬ng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay chØ mang tÝnh chÊt t¹m thêi. §ã lµ qu¶ng c¸o rêi r¹c, chØ tËp trung vµo c¸c ®ît triÓn l·m giíi thiÖu s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña nghµnh do Bé c«ng nghiÖp tæ chøc. Sau ®ã viÖc qu¶ng c¸o khuyÕch tr­¬ng ch÷ng l¹i. C«ng ty ph¶i chñ ®éng h¬n n÷a trong viÖc giíi thiÖu vµ khuyÕch tr­¬ng s¶n phÈm cña m×nh qua mäi ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ qu¶ng c¸o trªn b¸o chÝ chuyªn nghµnh, trªn c¸c ¸p phÝch, pan« trªn c¸c trôc ®­êng giao th«ng lín…tËp trung vµo c¸c ph©n ®o¹n thÞ tr­êng ®· lùa chän. §Ó lµm sao tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng trong c¸c ph©n ®o¹n ®ã biÕt vµ hiÓu râ vÒ s¶n phÈm còng nh­ hiÓu râ vÒ c«ng ty. KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu, kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty DCC & §LCK, dùa trªn c¬ së lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu t¹i c«ng ty. Vµ trªn quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ N­íc vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt c¬ khÝ, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ còng nh­ nh÷ng tån t¹i trong viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông. Em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu. §iÒu nµy nh»m môc ®Ých bæ xung mét ph©nf nh÷ng vÊn ®Ò cßn thiÕu sãt cña c«ng ty trong viÖc ®Þnh vÞ, nã gãp phÇn ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t trtiÓn v÷ng m¹nh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. MÆt kh¸c, nã cßn gióp cho c«ng ty thÝch øng nhanh víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ mét sè gi¶i ph¸p mµ c«ng ty DCC & §LCK cÇn quan t©m vµ thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty vµ gióp c«ng ty thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra trong thêi gian tíi. Nh×n chung, ®Ó hoµn thiÖn tèt viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm c«ng ty DCC & §LCK cÇn ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu, tiÕn hµnh hoµn thiÖn dÇn tõng b­íc, quan träng nhÊt lµ x©y dùng ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt vµ ®éi ngò giao tiÕp cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng tèt. Tõ ®ã, c«ng ty – víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty ®éc quyÒn trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ – cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cung cÊp t­ liÖu s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®em l¹i doanh thu cao h¬n vµ thu ®­îc lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu h¬n. Cuèi cïng, do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, v× thÕ ®Ò tµi nghiªn cøu cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do vËy, em rÊt mong ®­îc sù xem xÐt, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó luËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o, gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ®· tËn t×nh d¹y b¶o em trong thêi gian qua, em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o – th¹c sü Phan ThÞ Thu Hoµi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. §ång thêi, em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty DCC & §LCK ®· nhiÖt t×nh h­íng, dÉn chØ b¶o em trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp. Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2002 Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Duyªn Tµi liÖu tham kh¶o 1. Qu¶n trÞ Marketing Philip Kotler 2. Marketing th­¬ng m¹i PGS.PTS NguyÔn B¸ch Khoa 3. Marketing c¨n b¶n Philip Kotler 4. Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n cña tr­êng §H Kinh TÕ Quèc D©n 5. C¸c gi¸o tr×nh vµ t¹p chÝ chuyªn nghµnh môc lôc Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng (c¸i) N­íc chÕ t¹o Tªn thiÕt bÞ Sè l­îng (c¸i) N­íc chÕ t¹o M¸y tiÖn c¸c lo¹i 34 Liªn X« M¸y c­a 4 ViÖt Nam 6 TiÖp Kh¾c 1 NhËt B¶n 4 §øc 1 Rumani 16 ViÖt Nam 2 Liªn X« M¸y khoan 5 ViÖt Nam M¸y dËp 3 ViÖt Nam 7 Liªn X« 2.5 tÊn 3 ViÖt Nam 3 §øc 5 tÊn 1 Liªn X« M¸y mµi c¸c lo¹i 7 ViÖt Nam 250 tÊn 1 Liªn X« 80 Liªn X« 400 tÊn 1 Liªn X« 11 §øc M¸y c¾t t«n 1 ViÖt Nam 1 §µi Loan 1 Liªn X« 1 NhËt B¶n M¸y bóa 400 kg 1 Trung Quèc M¸y phay 46 Liªn X« M¸y nÐn khÝ 2 Liªn X« 5 §øc M¸y Ðp, l¨n sè 4 ViÖt Nam 1 Hungrary 16 Liªn X« TT Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ký hiÖu N¨m s¶n xuÊt N¨m sö dông N­íc s¶n xuÊt Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 1 M¸y mµi M III 232 1969 1974 Liªn X« 53.720.250 17.876.492 2 M¸y mµi 5A893 1968 1974 Liªn X« 53.720.250 12.908.392 3 M¸y mµi 3b722 1977 1983 Liªn X« 51.621.615 10.981.043 4 M¸y mµi 3D740 1978 1983 Liªn X« 69.375.000 23.604.330 5 M¸y mµi BH25AI 1984 1985 Liªn X« 51.319.390 21.680.396 6 M¸y mµi 5822 1984 1985 Liªn X« 39.698.250 12.073.295 7 M¸y mµi SWFWW 1874 1985 §øc 23.113.183 16.873.404 8 M¸y mµi SU125 1985 1997 §øc 49.319.390 17.767.986 9 M¸y mµi SFS315 1985 1997 TiÖp Kh¾c 33.804.612 37.914.160 10 M¸y mµi SASL125 1976 1998 §øc 22.820.018 28.170.296 11 M¸y mµi Y750W 1985 1998 Trung quèc 53.720.250 19.016.418 12 M¸y mµi M III 232 1969 1974 Liªn X« 48.579.612 13.805.115 13 M¸y mµi 3E711E 1984 1985 Liªn X« 26.375.362 7.685.552 14 M¸y phay 6M82 1967 1970 Liªn X« 34.984.500 6.758.883 15 M¸y phay FU W350 1967 1970 §øc 20.912.020 9.880.952 16 M¸y phay 6H81 1967 1970 Liªn X« 17.464.641 5.035.569 17 M¸y phay 6M80R 1965 1970 Liªn X« 26.433.108 3.645.632 18 M¸y phay 6790 1965 1967 Liªn X« 4.405.770 Phô lôc 1 BiÕn sè ph©n ®o¹n C¸c ph©n chia ®iÓn h×nh I. Theo ®Þa c­ Vïng, miÒn TØnh Thµnh phè hay khu trung t©m Vïng quy ho¹ch KhÝ hËu II. Theo nguyªn t¾c t©m lý Giai ®o¹n x· héi Lèi sèng KiÓu nh©n c¸ch III.Theo hµnh vi Lý do mua hµng Lîi Ých t×m kiÕm T×nh tr¹ng ng­êi sö dông C­êng ®é tiªu dïng Møc ®é trung thµnh Møc ®é s½n sµng tiÕp nhËn Th¸i ®é ®èi víi hµng ho¸ IV. Theo nh©n khÈu häc Tuæi t¸c Giíi tÝnh Quy m« gia ®×nh T×nh tr¹ng gia ®×nh Møc thu nhËp NghÒ nghiÖp Häc vÊn TÝn ng­ìng Chñng téc D©n téc C¸c bang Th¸i B×nh D­¬ng, trung t©m T©y B¾c,trung t©m T©y Nam,trung t©m §«ng B¾c … MiÒn Nam B¾c,Trung , T©y Nguyªn A,B,C,D D©n sè > 5 ngh×n ng­êi; 5-20 ngh×n ng­êi;< 5 ngh×n ng­êi…. Khu trung t©m, khu chuyÓn tiÕp, vïng ngo¹i vi B¾c, Nam, T©y Trung bé…. - H¹ l­u líp d­íi,h¹ l­u líp trªn,trung l­u líp d­íi,trung l­u líp trªn,th­îng l­u líp d­íi,th­îng l­u líp trªn - Thµnh thÞ, n«ng th«n, cæ hñ, yªu ®êi,… xa xØ, bu«ng th¶,… - NhiÖt t×nh, ®éc ®o¸n, cã kh¸t väng, hiÕu danh… - Mua s¾m th«ng th­êng, mua tr­êng hîp ®Æc biÖt - ChÊt l­îng, dÞch vô, kinh tÕ - Ch­a dïng, ®· dïng, cã ý ®Þnh dïng thö, sö dông th­êng xuyªn. - Ýt, võa ph¶i, nhiÒu - Kh«ng, trung b×nh, cao, tuyÖt ®èi. - Ch­a biÕt, biÕt, nghe tin, quan t©m, mong muèn, cã ý ®Þnh mua. - Tèt, vui mõng, bµng quan, xÊu, thï ghÐt. - D­íi 6 tuæi; 6¸ 11 tuæi; 12¸ 19 tuæi; 20¸ 34 tuæi; 35¸ 49 tuæi; 50¸ 64 tuæi; trªn 65 tuæi. - Nam, n÷ - 1¸2 ng­êi; 3¸ 4 ng­êi; 5 ng­êi trë lªn - §éc th©n, gia ®×nh trÎ ch­a con, gia ®×nh cã con nhá d­íi 6 tuæi, gia ®×nh cã con trªn 6 tuæi, gia ®×nh lín tuæi cã con, vî chång lín tuæi kh«ng cã con d­íi 18 tuæi. - D­íi 500000§; tõ 5 tr¨m ®Õn 1 triÖu ®ång; 1¸ 2 triÖu; trªn 2 triÖu ®ång mét th¸ng. - Lao ®éng trÝ ãc, ch©n tay, qu¶n lý, b¸n hµng, thî, sinh viªn, néi trî, thÊt nghiÖp… - TiÓu häc, trung häc, ®¹i häc, tiÕn sÜ,… - Thiªn chóa gi¸o, tin lµnh… - Da ®en, tr¾ng, vµng… - Kinh, Tµy, £®ª, H¬ M«ng,… Tµi liÖu tham kh¶o 1. Qu¶n trÞ Marketing Philip Kotler 2. Marketing th­¬ng m¹i PGS.PTS NguyÔn B¸ch Khoa 3. Marketing c¨n b¶n Philip Kotler 4. Gi¸o tr×nh Marketing c¨n b¶n cña tr­êng §H Kinh TÕ Quèc D©n 5. C¸c gi¸o tr×nh vµ t¹p chÝ chuyªn nghµnh KÕt luËn Qua thêi gian nghiªn cøu vµ t×m hiÓu, kh¶o s¸t thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty DCC & §LCK, dùa trªn c¬ së lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ vÒ viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu t¹i c«ng ty. Vµ trªn quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ N­íc vÒ lÜnh vùc s¶n xuÊt c¬ khÝ, cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh kinh tÕ còng nh­ nh÷ng tån t¹i trong viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông. Em xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn ®Þnh vÞ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng môc tiªu. §iÒu nµy nh»m môc ®Ých bæ xung mét ph©nf nh÷ng vÊn ®Ò cßn thiÕu sãt cña c«ng ty trong viÖc ®Þnh vÞ, nã gãp phÇn ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t trtiÓn v÷ng m¹nh cña c«ng ty trªn th­¬ng tr­êng. MÆt kh¸c, nã cßn gióp cho c«ng ty thÝch øng nhanh víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ mét sè gi¶i ph¸p mµ c«ng ty DCC & §LCK cÇn quan t©m vµ thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty vµ gióp c«ng ty thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu mµ c«ng ty ®· ®Ò ra trong thêi gian tíi. Nh×n chung, ®Ó hoµn thiÖn tèt viÖc ®Þnh vÞ s¶n phÈm c«ng ty DCC & §LCK cÇn ph¶i nç lùc rÊt nhiÒu, tiÕn hµnh hoµn thiÖn dÇn tõng b­íc, quan träng nhÊt lµ x©y dùng ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt vµ ®éi ngò giao tiÕp cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn kh¸ch hµng tèt. Tõ ®ã, c«ng ty – víi t­ c¸ch lµ mét c«ng ty ®éc quyÒn trong lÜnh vùc cung cÊp c¸c dông cô c¾t vµ ®o l­êng c¬ khÝ – cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cung cÊp t­ liÖu s¶n xuÊt cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc, ®em l¹i doanh thu cao h¬n vµ thu ®­îc lîi nhuËn ngµy cµng nhiÒu h¬n. Cuèi cïng, do thêi gian nghiªn cøu cã h¹n vµ cã nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, v× thÕ ®Ò tµi nghiªn cøu cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do vËy, em rÊt mong ®­îc sù xem xÐt, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó luËn v¨n tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o, gi¶ng viªn tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i ®· tËn t×nh d¹y b¶o em trong thêi gian qua, em xin c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o – th¹c sü Phan ThÞ Thu Hoµi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. §ång thêi, em còng xin c¶m ¬n c¸c c« chó, c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng ty DCC & §LCK ®· nhiÖt t×nh h­íng, dÉn chØ b¶o em trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện định vị sản phẩm của công ty trên thị trường mục tiêu của công ty.doc
Luận văn liên quan