Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu và Thương mại HANECO

LỜI NÓI ĐẦU Tiền lương luôn là vấn đề được xã hội quan tâm chú ý bởi ý nghĩa kinh tế và xã hội to lớn của nó. Tiền lương cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, nó quyết định đến sự thành công hay thất bại của từng doanh nghiệp. Một chính sách tiền lương hợp lý là cơ sở, đòn bẩy cho sự phát triển của Doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tiền lương là một phần không nhỏ của chi phí sản xuất. Nếu doanh nghiệp vận dụng chế độ tiền lương hợp lý sẽ tạo động lực tăng năng suất lao động . Đối với người lao động tiền lương có một ý nghĩa vô cùng quan trọng bởi nó là nguồn thu nhập chủ yếu giúp cho họ đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình. Do đó tiền lương có thể là động lực thúc đẩy người lao động tăng năng suất lao động nếu họ được trả đúng theo sức lao động họ đóng góp, nhưng cũng có thể làm giảm năng suất lao động khiến cho quá trình sản xuất chậm lại, không đạt hiệu quả nếu tiền lương được trả thấp hơn sức lao động của người lao động bỏ ra. Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương là sự cụ thể hơn của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng tháng lương, bảng lương, lựa chọn các hình thức trả lương hợp lý để sao cho tiền lương vừa là khoản thu nhập để người lao động đảm bảo nhu cầu cả vật chất lẫn tinh thần, đồng thời làm cho tiền lương trở thành động lực thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn, có tinh thần trách nhiệm hơn với công việc thực sự là việc làm cần thiết. Trong thời gian thực tập tại Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Thương mại HANECO, em đã có cơ hội và điều kiện được tìm hiểu và nghiên cứu thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty. Nó đã giúp em rất nhiều trong việc củng cố và mở mang hơn cho em những kiến thức em đã được học tại trường mà emchưa có điều kiện để được áp dụng thực hành Em xin chân thành cám ơn sự tận tình giúp đỡ, hướng dẫn của Cô giáo Đặng thị Loan cũng như sự nhiệt tình của Ban Giám đốc và các anh chị trong Công ty, đặc biệt là Phòng Kế toán, trong thời gian thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành được chuyên đề thực tập này. Nội dung của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính sau đây: Phần I: Cơ sở lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp. Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Thương mại HANECO. Phần III: Phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty HANECO. PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG I. BẢN CHẤT TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP: 1. Khái niệm về tiền lương: Dưới mọi hình thức kinh tế xã hội tiền lương luôn được coi là một bộ phận quan trọng của giá trị hàng hoá. Nó chịu tác động của nhiều yếu tố như kinh tế chính trị, xã hội lịch sử và tiền lương cũng tác động đến việc sản xuất, cải thiện đời sống và ổn định chế độ chính trị xã hội. Chính vì thế không chỉ nhà nước mà ngay cả người chủ sản xuất cho đến nguời lao động đều quan tâm đến chính sách tiền lương. Trong sản xuất kinh doanh tiền lương là một yếu tố quan trọng của chi phí sản xuất, nó có quan hệ trực tiếp và tác động nhân quả đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung tiền lương được hiểu như sau: " Tiền lương dưới chủ nghĩa xã hội là một phần thu nhập quốc dân được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối có kế hoạch cho công nhân viên chức cho phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi con người đã cống hiến . Tiền lương phản ánh việc trả lương cho công nhân viên dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm tái sản xuất sức lao động". Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thì quan điểm cũ về tiền lương không còn phù hợp với điêù kiện của nền sản xuất hàng hoá. Đòi hỏi nhận thức lại. Đúng đắn hơn bản chất của tiền lương theo quản điểm đổi mới của nước ta "Tiền lương là bộ phận thu nhập quốc dân, là giá trị mới sáng tạo ra mà người sử dụng lao động trả cho người lao động với giá trị lao động đã hao phí trong quá trình sản xuất kinh doanh ". Để có được nhận thức đúng về tiền lương, phù hợp với cơ chế quản lý, khái niệm tiền lương phải đáp ứng một số yêu cầu sau: *Phải quan niệm sức lao động là một hàng hoá của thị trường yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lượng lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân, lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu nhà nước mà còn cả đối với công nhân viên chức trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội. *Tiền lương phải là tiền trả cho sức lao động, tức là giá trị của hàng hoá sức lao động mà người sử dụng và người cung ứng sức lao động thoả thuận với nhau theo qui luật cung cầu của giá cả thị trường. *Tiền lương là bộ phận cơ bản trong thu nhập của người lao động đồng thời là một trong các yếu tố chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . Tiền lương được định nghĩa như sau: "Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động, là giá của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phải trả cho người cung ứng sức lao động tuân theo các nguyên tắc cung cầu, giá cả của thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước".

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2178 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Dịch vụ xuất nhập khẩu và Thương mại HANECO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h«ng t­ cña ChÝnh phñ, C«ng ty HANECO ®­îc thµnh lËp l¹i vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty DÞch vô XuÊt nhËp khÈu vµ Th­¬ng m¹i víi tªn giao dÞch HANECO. C«ng ty HANECO lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thuéc së h÷u Nhµ n­íc, ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Cã thÓ kh¸i qu¸t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty nh­ sau: - Tõ n¨m 1991 ®Õn n¨m 1993: C«ng ty míi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng nªn chØ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nh­: dÞch vô du lÞch, dÞch vô m«I giíi lao ®éng… Giai ®o¹n nµy mang tÝnh chÊt th¨m dß. - Tõ n¨m 1994 ®Õn n¨m 1996: §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn m¹nh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô m«I giíi (nhµ cöa, lao ®éng…), ®ång thêi ®Èy m¹nh c«ng t¸c XNK dùa trªn sè vèn tÝch luü ®­îc tõ ho¹t ®éng dÞch vô. - Tõ n¨m 1997 ®Õn nay: Lµ thêi kú ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi doanh thu t¨ng nhanh. Kinh doanh m«i giíi lao ®éng, nhµ cöa vµ ho¹t ®éng XNK ®i dÇn vµo æn ®Þnh ®­a l¹i møc lîi nhuËn ngµy mét cao cho C«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Theo chñ tr­¬ng cña Thµnh uû, UBND thµnh phè Hµ néi cÇn thiÕt ph¶i cho ra ®êi mét c«ng ty phôc vô nhu cÇu ®æi míi ®¸p øng nhu cÇu dÞch vô ®èi ngo¹i nh­ xuÊt nhËp khÈu. C«ng ty HANECO ®­îc thµnh lËp ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cÊp b¸ch nµy. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh bao gåm hai lÜnh vùc cô thÓ: * Kinh doanh dÞch vô ®èi ngo¹i: Cung cÊp lao ®éng cho c¸c C«ng ty n­íc ngoµi ë ViÖt nam, dÞch vô cho thuª nhµ. * Ho¹t ®éng kinh doanh XNK: C«ng ty ®­îc phÐp kinh doanh trùc tiÕp. C¸c ho¹t ®éng XNK cña C«ng ty bao gåm: - XuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm nh­: DÖt, may mÆc, da giÇy, cao su d­íi h×nh thøc trùc tiÕp vµ uû th¸c. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng phôc vô s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ phôc vô tiªu dïng ®­îc Nhµ n­íc cho phÐp d­íi h×nh thøc trùc tiÕp vµ uû th¸c. Ngµy nay, víi ®ßi hái bøc b¸ch cña thÞ tr­êng, C«ng ty HANECO ®­îc bæ sung chøc n¨ng nhiÖm vô sau: + Tæ chøc dÞch vô ®Çu t­, t­ vÊn víi n­íc ngoµi + Tæ chøc kinh doanh dÞch vô du lÞch nh­ dÞch vô kh¸ch s¹n, ¨n nghØ, vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch trong n­íc vµ ngoµi n­íc. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty HANECO: C«ng ty HANECO ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n­íc, chÞu sù qu¶n lý cña Së Kinh tÕ §èi ngo¹i vµ Uû ban Nh©n d©n TP. Hµ néi. C«ng ty cã 4 phßng ban víi c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. * Ban Gi¸m ®èc: §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ ®IÒu hµnh C«ng ty. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã mét Phã Gi¸m ®èc. C¶ Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc ®Òu do Uû ban Nh©n d©n TP. Hµ néi trùc tiÕp uû nhiÖm, b·i nhiÖm. * C¸c phßng ban thuéc C«ng ty: Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh: Qu¶n lý vÊn ®Ò nh©n sù cña C«ng ty, theo dâi thùc hiÖn néi quy cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Phßng KÕ to¸n Tµi vô: - Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc ®Ò xuÊt víi Nhµ n­íc vÒ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh, ng©n hµng vµ kÕ to¸n, vèn vµ nguån vèn nh»m hç trî kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. - Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc lªn kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh vèn vµ nguån vèn, kÕt qu¶ doanh thu tõng quý vµ n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh, NghÞ ®Þnh, v¨n b¶n cña Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Trung ­¬ng vµ cña Thµnh phè vÒ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh vµ ng©n hµng - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, nép c¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh ®óng kú h¹n, ®óng theo biÓu thuÕ cña Nhµ n­íc quy ®Þnh, gãp phÇn lµm trßn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc. Phßng xuÊt nhËp khÈu: - Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc, ®Ò xuÊt víi Nhµ n­íc vÒ chÝnh s¸ch XNK nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty kinh doanh hiÖu qu¶ h¬n. Tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc lªn kÕ ho¹ch vÒ XNK, kÕt qu¶ doanh thu vµ lîi nhuËn tõng quý vµ n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh, nghÞ ®Þnh, v¨n b¶n cña Bé Th­¬ng m¹i, Tæng côc H¶i quan, Tæng côc thuÕ vµ c¸c nghµnh cña Thµnh phè vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch trong XNK. - Thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt chÕ ®é vÒ b¸o c¸o, nép c¸c lo¹i thuÕ hiÖn hµnh ®óng kú h¹n, ®óng biÓu mÉu quy ®Þnh. Phßng dÞch vô cho thuª nhµ vµ cung øng lao ®éng: ChÞu tr¸ch nhiÖm kinh doanh dÞch vô ®èi ngo¹i cña C«ng ty trong lÜnh vùc cho thuª nhµ vµ cung øng lao ®éng, ®Æc biÖt kh¸ch hµng lµ c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn n­íc ngoµi ë ViÖt nam. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty haneco: 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty HANECO: KÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu hµnh, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n kinh tÕ vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n, vËt t­, tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh­ tham m­u cho Ban Gi¸m ®èc lªn kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh vèn vµ nguån vèn, kÕt qu¶ doanh thu tõng quý vµ n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ®ång thêi thùc hiÖn vµ chÊp hµnh tèt vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña Trung ­¬ng vµ thµnh phè, cña c¸c ngµnh vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh, phßng kÕ to¸n tµi vô cña C«ng ty cã 06 nh©n viªn vµ mçi nh©n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét phÇn viÖc cña m×nh, gåm: Mét KÕ to¸n tr­ëng kiªm Tr­ëng phßng Mét kÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm TSC§, vËt t­, hµng ho¸ Mét kÕ to¸n thanh to¸n kiªm giao dÞch Ng©n hµng Mét kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî Thñ quü *KÕ to¸n tr­ëng (Tr­ëng phßng): - Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª cña C«ng ty, tæ chøc ®iÒu hµnh chung bé m¸y kÕ to¸n, ph©n c«ng c«ng viÖc cô thÓ cho tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. - Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n, c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é kinh tÕ tµi chÝnh trong C«ng ty còng nh­ chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n, hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chÕ ®é sæ kÕ to¸n, chÝnh s¸ch thuÕ, chÕ ®é trÝch lËp vµ sö dông c¸c kho¶n dù phßng còng nh­ chÕ dé trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña C«ng ty. - Cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n lý vµ theo quy ®Þnh cña Trung ­¬ng vµ Thµnh phè còng nh­ cña c¸c ngµnh chøc n¨ng. * KÕ to¸n tiÒn l­¬ng kiªm kÕ to¸n vËt t­, hµng ho¸, tµi s¶n cè ®Þnh: - VÒ tiÒn l­¬ng, BHXH, BHYT: Tæ chøc h¹ch to¸n, cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh sö dông lao ®éng t¹i C«ng ty, vÒ chi phÝ tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch nép BHYT, BHXH. Cuèi kú cã nhiÖm vô lµm b¸o c¸o thùc hiÖn quü l­¬ng vµ c¸c kho¶n nép b¶o hiÓm trÝch theo l­¬ng. - VÒ tµi s¶n cè ®Þnh: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña tµi s¶n, tham gia kiÓm kª tµi s¶n vµ theo dâi vµo sæ s¸ch t×nh h×nh tµi s¶n ph¸t sinh trong C«ng ty trong th¸ng, quý vµ n¨m, ®ång thêi lËp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n néi bé vÒ t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. - VÒ vËt t­, hµng ho¸: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã vµ biÕn ®éng tõng lo¹i vËt t­, hµng ho¸. ®ång thêi chÊp hµnh ®Çy ®ñ quy ®Þnh vÒ thñ tôc nhËp, xuÊt, b¶o qu¶n vËt t­, hµng ho¸. Cuèi th¸ng lËp b¶ng kª tæng hîp xuÊt, nhËp, tån vËt t­, hµng ho¸. * KÕ to¸n thanh to¸n kiªm giao dÞch ng©n hµng: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ më tµi kho¶n, ghi sÐc, uû nhiÖm chi, thanh to¸n tiÒn ng©n hµng..., h­íng dÉn thñ tôc thanh to¸n, kiÓm tra chøng tõ, kiÓm tra viÖc më sæ, ghi sæ xuÊt nhËp vËt t­ hµng ho¸ cña C«ng ty. Cuèi kú lËp b¸o c¸o thu, chi, tån quü tiÒn mÆt vµ ®èi chiÕu víi ng©n hµng, lËp b¸o c¸o kiÓm kª quü. * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: Thu thËp, lËp vµ kiÓm tra chøng tõ kÕ to¸n, tham gia gióp l·nh ®¹o xÐt duyÖt chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. * KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n c«ng nî: Theo dâi t×nh h×nh c«ng nî, t¹m øng cña kh¸ch hµng, c¸c thñ tôc kª khai nép thuÕ, tæ chøc ®èi chiÕu c«ng nî, thu håi c¸c kho¶n nî cña kh¸ch hµng, c©n ®èi nhu cÇu vèn, tr¸nh t×nh tr¹ng thiÕu vèn trong kinh doanh. * Thñ quü: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp xuÊt quü tiÒn mÆt, cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt khi cã sù chØ ®¹o cña cÊp trªn. Hµng ngµy ph¶i kiÓm kª sè tiÒn mÆt thùc tÕ, ®èi chiÕu víi sè liÖu trong sæ s¸ch. Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n vµ lu©n chuyÓn chøng tõ t¹i C«ng ty HANECO: Mét trong nh÷ng ®Æc tr­ng cña h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ ghi nhËn th«ng tin ph¶i cã c¨n cø chøng tõ. Chøng tõ kÕ to¸n lµ b»ng chøng x¸c minh néi dung nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ®· ph¸t sinh. Ph­¬ng ph¸p chøng tõ kÕ to¸n lµ mét c«ng viÖc chñ yÕu cña tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ. C«ng ty HANECO ®· sö dông c¸c lo¹i chøng tõ kÕ to¸n theo quy ®Þnh hiÖn hµnh nh­ c¸c lo¹i phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, thÎ kho, phiÕu thu, phiÕu chi, ho¸ ®¬n xuÊt nhËp khÈu vµ ho¸ ®¬n b¸n hµng. C¸ch ghi chÐp vµ lu©n chuyÓn chøng tõ hîp lý, thuËn lîi cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n, tæng hîp sè liÖu, ®ång thêi ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý. * C¸c chøng tõ kÕ to¸n ®­îc sö dông t¹i C«ng ty HANECO nh­ sau: a) C¸c chøng tõ vÒ tiÒn tÖ gåm: - PhiÕu thu: lµ c¨n cø ®Ó thñ quü thu tiÒn, ghi sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp tµi kho¶n 111- TiÒn mÆt. - PhiÕu chi: lµ c¨n cø ®Ó thñ quü chi tiÒn, ghi sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp tµi kho¶n 111-TiÒn mÆt - Biªn b¶n kiÓm kª quü: x¸c nhËn sè tiÒn tån quü thùc tÕ t¹i thêi ®IÓm kiÓm kª. b) C¸c chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh gåm: - Biªn b¶n kiÓm kª tµi s¶n cè ®Þnh Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹I tµi s¶n cè ®Þnh Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh Biªn b¶n bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh Ho¸ ®¬n VAT B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh c) C¸c chøng tõ vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng gåm: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng: lµ c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp cho ng­êi lao ®éng vµ ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó thèng kª tiÒn l­¬ng vµ lao ®éng trong C«ng ty. - B¶ng theo dâi chÊm c«ng: Theo dâi thêi gian lµm viÖc, nghØ viÖc, nghØ BHXH, BHYT, lµm c¨n cø ®Ó tÝnh l­¬ng vµ ®ãng BHXH, BHYT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc cho cabs bé c«ng nh©n viªn d) C¸c chøng tõ vÒ b¸n hµng gåm: - Ho¸ ®¬n b¸n hµng, ho¸ ®¬n GTGT - B¶ng kª b¸n hµng - Sæ chi tiÕt b¸n hµng e) C¸c chøng tõ vÒ vËt t­, hµng ho¸ gåm: - ThÎ kho: lµm c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho. Thñ kho cã nhiÖm vô ghi sè l­îng vµ thÎ kho. Mçi lo¹i vËt t­ ®­îc më mét thÎ kho riªng. - PhiÕu nhËp kho: Lµ c¨n cø ®Ó thñ kho nhËp vËt t­, hµng hãa, vµ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp tµi kho¶n 152, 153, 155, 156. - PhiÕu xuÊt kho: lµ c¨n cø ®Ó thñ kho xuÊt kho vËt t­, hµng ho¸, ghi thÎ kho vµ lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp tµi kho¶n 152, 153, 155, 156. * Quy tr×nh kÕ to¸n trong C«ng ty ®­îc tæ chøc theo c¸c b­íc sau: - KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ kÕ to¸n: kiÓm tra, x¸c minh chøng tõ xem cã trung thùc, cã hîp lÖ, cã ®óng chÕ ®é thÓ lÖ kÕ to¸n hay kh«ng ®Ó dïng lµm chøng tõ kÕ to¸n. - CËp nhËt chøng tõ: c¸c kÕ to¸n viªn cã nhiÖm vô ghi chÐp néi dung thuéc phÇn c«ng viÖc m×nh ®­îc giao nh­ sè vËt t­, hµng ho¸ nhËp, xuÊt, tån, sè tiÒn thu, chi, c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c kho¶n BHYT, BHXH trÝch nép theo l­¬ng… tæng hîp sè liÖu vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n. - Lu©n chuyÓn chøng tõ: C¸c chøng tõ sÏ ®­îc lu©n chuyÓn vÒ c¸c bé phËn ®­îc quy ®Þnh tuú theo tÝnh chÊt vµ néi dung cña tõng lo¹i ®Ó c¸c bé phËn ®ã vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ tæng hîp ®ång thêi vµo m¸y, nh»m ®¸p øng yªu cÇu vÒ c¸c th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. - L­u tr÷ chøng tõ: Bé phËn kÕ to¸n tµi vô chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý vµ b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu phßng m×nh vµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc, cã hÖ thèng vµ ®Çy ®ñ theo ®óng quy ®Þnh, dÔ t×m khi cÇn sö dông. HÖ thèng Tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty sö dông: Sè hiÖu tk Tªn TµI kho¶n Sè hiÖu tk Tªn TµI kho¶n Lo¹i 1: TµI s¶n l­u ®éng Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶ 111 1111 1112 TiÒn mÆt TiÒn ViÖt nam Ngo¹i tÖ 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 331 Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n 112 1121 1122 TiÒn göi NH TiÒn ViÖt Nam Ngo¹i tÖ 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc 113 1131 1132 TiÒn ®ang chuyÓn TiÒn ViÖt nam Ngo¹i tÖ 3331 33311 33312 3333 3334 3338 ThuÕ GTGT ph¶i nép ThuÕ GTGT ®Çu ra ThuÕ GTGT hµng N. khÈu ThuÕ XNK ThuÕ thu nhËp DN C¸c thuÕ kh¸c 133 1331 1332 ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô ThuÕ GTGT ®­îc khtrõ cña TSC§ 138 Ph¶i thu kh¸c 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 141 T¹m øng 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 142 1421 1422 Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ tr¶ tr­íc Chi phÝ chê kÕt chuyÓn 338 3381 3382 3383 3384 3388 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c TS thõa chê xö lý Kinh phÝ c«ng ®oµn BHXH BHYT Ph¶i tr¶ kh¸c 156 1561 1562 Hµng ho¸ Gi¸ mua hµng ho¸ Chi phÝ thu mua hµng ho¸ 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho Lo¹i 4: Vèn chñ së h÷u Lo¹i 2: tµi s¶n cè ®Þnh 411 Nguån vèn kinh doanh 211 2112 2113 2115 TµI s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh Nhµ cöa (V¨n phßng, kho ) M¸y mãc, thiÕt bÞ ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 412 ChlÖch ®¸nh gi¸ l¹I tµi s¶n 413 ChlÖch tû gi¸ 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 421 Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi 213 TSC§ v« h×nh 431 Quü phóc lîi khen th­ëng 214 2141 2142 Hao mßn TSC§ Hao mßn TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ v« h×nh 511 Doanh thu 521 ChiÕt khÊu b¸n hµng 311 Vay ng¾n h¹n 611 Mua hµng 341 Vay dµi h¹n 632 Gi¸ vèn hµng ho¸ 711 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh 641 Chi phÝ b¸n hµng 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th­êng 642 Chi phÝ qu¶n lý DN 811 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 001 Tµi s¶n thuª ngoµi 821 Chi phÝ bÊt th­êng 007 Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 911 X¸c ®Þnh kqu¶ kinh doanh 009 Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n 4.4 Tæ chøc HÖ thèng sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty: §Ó phï hîp quy m« còng nh­ ®iÒu kiÖn thùc tÕ, C«ng ty HANECO ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n Chøng tõ ghi sæ vµ c¸c lo¹i sæ cña h×nh thøc nµy gåm cã: sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, Sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt tµi kho¶n. * HÖ thèng sæ kÕ to¸n ®­îc ¸p dông t¹i C«ng ty: - Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: TK 131, TK 133, TK 138, TK141, TK142, TK, TK157, TK159, TK211, TK331, TK333, TK334, TK 411, TK 412, TK 413, TK511, TK 521… - Sæ c¸i: Mçi tµi kho¶n ®­îc sö dông mét sè trang sæ riªng nh­ TK 111, TK 511, TK 641, TK 642… - B¶ng tæng hîp chi tiÕt * Quy tr×nh h¹ch to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ t¹i C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Sæ chi tiÕt B¶ng TH chi tiÕt Chøng tõ kÕ to¸n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh Sæ c¸i B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi k× §èi chiÕu, so s¸nh 4.5 Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n t¹i C«ng ty: C«ng ty HANECO sö dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ thùc hiÖn tèt c¸c b¸o c¸o vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. * HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty HANECO gåm: B¸o c¸o quyÕt to¸n (theo quý, n¨m) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (theo quý, n¨m) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh (theo quý, n¨m) B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n (theo quý, n¨m) Tê khai chi tiÕt doanh thu, chi phÝ, thu nhËp (theo n¨m) QuyÕt to¸n thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp (theo n¨m) QuyÕt to¸n thuÕ GTGT (theo n¨m) ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (cuèi n¨m) * C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh trªn ®­îc göi vµo cuèi mçi quý cña niªn ®é kÕ to¸n vµ ®­îc göi tíi c¸c c¬ quan sau: C¬ quan cÊp chñ qu¶n (Së Th­¬ng M¹i) Chi côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp Côc Thèng kª Côc thuÕ Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông mét sè lo¹i b¸o c¸o néi bé nh­: B¸o c¸o c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶, t×nh h×nh c«ng nî, t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, ph©n tÝch kÕt qu¶ vÒ tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cña C«ng ty. C¸c b¸o c¸o nµy sÏ ®­îc göi tíi Ban Gi¸m ®èc C«ng ty. Thùc tr¹ng vÒ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: 1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ qu¶n lý vµ kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: 1.1/ Ph­¬ng ph¸p qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: §Ó cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi nãi chung vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp nãi riªng ®­îc diÔn ra th­êng xuyªn liªn tôc th× mét vÊn ®Ò thiÕt yÕu lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng. Ng­êi lao ®éng ph¶i cã vËt phÈm tiªu dïng ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, v× vËy khi hä tham gia lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c¸c doanh nghiÖp th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao lao ®éng cho hä. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh lªn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. ViÖc sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ lao ®éng sèng dÉn ®Õn h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho ng­êi lao ®éng. * Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l­¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty HANECO ®ang qu¶n lý lao ®éng theo hai lo¹i, bao gåm: + Lao ®éng trong biªn chÕ: gåm Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr­ëng. + Lao ®éng dµi h¹n: gåm tÊt c¶ c¸c c«ng nh©n viªn cßn l¹i trong c«ng ty. * VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng, C«ng ty qu¶n lý theo hai lo¹i: - Quü tiÒn l­¬ng chÝnh: lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm nhiÖm vô chÝnh ®· quy ®Þnh cho hä bao gåm tiÒn l­¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp th­êng xuyªn. - Quü tiÒn l­¬ng phô: lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong nh÷ng thêi gian kh«ng lµm nhiÖm vô chÝnh nh­ng vÉn ®­îc h­ëng theo chÕ ®é quy ®Þnh nh­ tiÒn l­¬ng trong thêi gian nghØ phÐp, thêi gian ®i lµm nghÜa vô x· héi, héi häp, häc tËp… 1.2/ H×nh thøc tr¶ l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tuú theo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông mét h×nh thøc tr¶ l­¬ng chÝnh. §ã lµ tr¶ l­¬ng theo thêi gian mµ cô thÓ lµ h×nh thøc tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng c¨n cø vµo hÖ sè møc l­¬ng cÊp bËc, chøc vô vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã). Ngoµi ra, tuú theo t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, nÕu C«ng ty ®¹t ®­îc møc doanh thu theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra th× c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty, cã thÓ lµ 1,5 hoÆc 2…tuú theo møc lîi nhuËn ®¹t ®­îc Thêi gian ®Ó tÝnh l­¬ng, tÝnh th­ëng, phô cÊp, trî cÊp vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng lµ theo th¸ng. VÝ dô: VÝ dô anh L¹i ViÖt C­êng, Tr­ëng phßng Hµnh chÝnh C«ng ty cã hÖ sè l­¬ng lµ 3,94; phô cÊp tr¸ch nhiÖm lµ 0,2. Ngoµi ra, do ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2002 ®¹t lîi nhuËn cao, hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu ®Ò ra nªn toµn bé c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc h­ëng thªm mét hÖ sè l­¬ng cña C«ng ty lµ 2. VËy møc l­¬ng th¸ng 3/2002 cña anh C­êng sÏ lµ: (3,94 + 0,2 + 2) x 210.000 = 1.289.400 (®ång/th¸ng) Ngoµi chÕ ®é tiÒn l­¬ng, C«ng ty cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ dé tiÒn th­ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng kinh doanh nh»m khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng cã nhiÒu ®ãng gãp h¬n cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. 1.3/ X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty: ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l­¬ng thÝch hîp cho ng­êi lao ®éng, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a lîi Ých chung cña x· héi víi lîi Ých cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng sÏ cã t¸c dông lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, kh«ng ngõng häc hái, s¸ng t¹o, n©ng cao tr×nh ®é vÒ kiÕn thøc còng nh­ kü n¨ng c«ng viÖc… Bªn c¹nh chÕ ®é tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n trî cÊp thuéc Quü B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm Y tÕ trong c¸c tr­êng hîp èm ®au, thai s¶n… theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña nhµ n­íc. Theo h×nh thøc tÝnh l­¬ng trªn, hµng th¸ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tÝnh l­¬ng ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng, ®ång thêi tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ. B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng sÏ ®­îc kÕ to¸n tiÒn l­¬ng (ng­êi lËp b¶ng l­¬ng) ký, ghi râ hä tªn råi chuyÓn cho KÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra, ký x¸c nhËn, sau ®ã Gi¸m ®èc C«ng ty ký duyÖt. C«ng ty sÏ tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng cho nh©n viªn lµm hai kú: - Kú I: T¹m øng l­¬ng (Vµo c¸c ngµy mång 5 hµng th¸ng) - Kú II: Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng quyÕt to¸n l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng trõ ®i sè t¹m øng ®Çu th¸ng vµ thanh to¸n sè cßn l¹i cho ng­êi lao ®éng. B¶ng T¹m øng l­¬ng Kú I vµ B¶ng thanh to¸n l­¬ng Kú II sÏ ®­îc l­u t¹i Phßng kÕ to¸n. Mçi lÇn lÜnh l­¬ng, nh©n viªn C«ng ty ph¶i trùc tiÕp ký vµo cét “Ký nhËn”. NÕu cã ng­êi nhËn thay th× ph¶i ghi “KT”(ký thay) vµ ký tªn. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc theo dâi sè ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ, ngµy nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH, nghØ häp, nghØ phÐp… ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n cho ng­êi lao ®éng c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn th­ëng, c¸c chÕ ®é BHXH nh­ èm ®au, thai s¶n, BHXH tr¶ thay l­¬ng… C«ng ty cã sö dông B¶ng ChÊm c«ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Mçi phßng ban trong C«ng ty ph¶i lËp b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng cho c¸c nh©n viªn trong phßng m×nh. Hµng ngµy, ng­êi ®­îc ph©n c«ng c«ng viÖc chÊm c«ng ph¶i c¨n cø theo t×nh h×nh thùc tÕ cña phßng m×nh ®Ó chÊm c«ng cho tõng ng­êi, ghi vµo ngµy t­¬ng øng trong c¸c cét tõ 1 ®Õn 31 theo ký hiÖu quy ®Þnh trong chøng tõ nh­ sau: - L­¬ng thêi gian + - èm, ®iÒu d­ìng « - Tai n¹n T - NghØ phÐp P - Héi nghÞ, häc tËp H - NghØ thai s¶n TS - NghØ kh«ng l­¬ng T2 - Ngõng viÖc N - NghØ bï NB - Con èm Cè - Cuèi th¸ng ng­êi chÊm c«ng vµ phô tr¸ch bé phËn ký vµo b¶ng chÊm c«ng vµ chuyÓn b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh­ phiÕu nghØ h­ëng BHXH cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ, ... vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó nh©n viªn kÕ to¸n kiÓm tra, ®èi chiÕu quy ra c«ng ®Ó tÝnh phô cÊp tiÒn ¨n tr­a cña C«ng ty cho c«ng nh©n viªn vµ c¸c chÕ ®é BHXH (thai s¶n), chÕ ®é l­¬ng BHXH (èm ®au, tai n¹n rñi ro…) KÕ to¸n tiÒn l­¬ng sÏ c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ng­êi vµ tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t­¬ng øng cña tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Cô thÓ b¶ng chÊm c«ng phßng Hµnh chÝnh cña C«ng ty th¸ng 3 n¨m 2002 nh­ sau: ChÌn file chÊm c«ng 1.4/ ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: C«ng ty thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc nh­ trong tr­êng hîp nghØ viÖc v× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n rñi ro cã x¸c nhËn cña c¸n bé Y tÕ. Thêi gian nghØ h­ëng BHXH sÏ ®­îc c¨n cø nh­ sau: * NÕu lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng mµ cã thêi gian ®ãng BHXH: D­íi 15 n¨m sÏ ®­îc nghØ 30 ngµy/n¨m. Tõ 15 n¨m ®Õn 30 n¨m ®­îc nghØ 40 ngµy/n¨m. Trªn 30 n¨m ®­îc nghØ 50 ngµy/n¨m. * NÕu lµm viÖc trong m«i tr­êng ®éc h¹i, nÆng nhäc, n¬i cã phô cÊp khu vùc hÖ sè 0,7 th× ®­îc nghØ thªm 10 ngµy so víi møc h­ëng ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc b×nh th­êng. * NÕu bÞ bÖnh dµi ngµy víi c¸c bÖnh ®Æc biÖt ®­îc Bé Y tÕ ban hµnh th× thêi gian nghØ h­ëng BHXH kh«ng qu¸ 180 ngµy/n¨m kh«ng ph©n biÖt thêi gian ®ãng BHXH. * Tû lÖ h­ëng BHXH trong tr­êng hîp nµy ®­îc h­ëng 75% l­¬ng c¬ b¶n. *Víi c«ng thøc tÝnh l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng nh­ sau: Møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = Møc l­¬ng c¬ b¶n 26 ngµy x Sè ngµy nghØ h­ëng BHXH x Tû lÖ h­ëng BHXH * Chøng tõ kÕ to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng C«ng ty sö dông gåm: PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n BHXH 1/ PhiÕu nghØ h­ëng BHXH: - Trong thêi gian lao ®éng, ng­êi lao ®éng bÞ èm ®­îc C¬ quan Y tÕ cho phÐp nghØ, ng­êi ®­îc nghØ ph¶i b¸o cho C«ng ty vµ nép giÊy nghØ cho ng­êi phô tr¸ch chÊm c«ng. Sè ngµy nghØ thùc tÕ cña ng­êi lao ®éng c¨n cø theo b¶ng chÊm c«ng hµng th¸ng. - Cuèi th¸ng phiÕu nghØ h­ëng BHXH kÌm theo b¶ng chÊm c«ng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty ®Ó tÝnh BHXH. Tuú thuéc vµo sè ng­êi ph¶i thanh to¸n trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng trong th¸ng cña tõng ®¬n vÞ mµ kÕ to¸n cã thÓ lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho tõng phßng, ban, bé phËn hay toµn c«ng ty. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n BHXH lµ phiÕu nghØ h­ëng BHXH. Khi lËp ph¶i ph©n bæ chi tiÕt theo tõng tr­êng hîp: nghØ b¶n th©n èm, con èm, tai n¹n lao ®éng, tai n¹n rñi ro, thai s¶n... Trong mçi kho¶n ph¶i ph©n ra sè ngµy vµ sè tiÒn trî cÊp BHXH tr¶ thay l­¬ng. - Cuèi th¸ng kÕ to¸n tÝnh tæng hîp sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng­êi vµ cho toµn C«ng ty, b¶ng nµy ph¶i ®­îc nh©n viªn phô tr¸ch vÒ chÕ ®é BHXH cña C«ng ty x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr­ëng duyÖt chi. B¶ng nµy ®­îc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn göi cho C¬ quan qu¶n lý Quü BHXH cÊp trªn ®Ó thanh to¸n sè thùc chi, 1 liªn l­u t¹i phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan. 2. Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: Cã b¶ng l­¬ng th¸ng 3/2002 cña C«ng ty HANECO nh­ sau: ChÌn b¶ng l­¬ng th¸ng 3 §Ó ®¶m b¶o ®êi sèng sinh ho¹t cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, cø ®Çu th¸ng C«ng ty cho t¹m øng l­¬ng kú I. Tuú thuéc vµo møc l­¬ng c¬ b¶n cña tõng ng­êi mµ hä cã thÓ øng l­¬ng theo nhu cÇu cña m×nh nh­ng kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc l­¬ng c¬ b¶n cña Cô thÓ trong th¸ng 3/2002 cã b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I nh­ sau: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I Th¸ng 3/2002 §¬n vÞ: C«ng ty DÞch vô XNK vµ TM HANECO Stt Hä vµ tªn Phßng T¹m øng kú I Ký nhËn Cao Xu©n Th«ng G§ 400000 Vò Chinh PG§ 300000 NguyÔn Duy Minh XNK 300000 TrÇn V¨n L©m XNK 200000 NguyÔn thÞ Hoa Hµnh chÝnh 200000 Lª Thu Hµ KÕ to¸n 200000 PhÝ Anh D­¬ng KÕ to¸n 200000 Lª V¨n H¶i XNK 200000 Vò Thanh H»ng Hµnh chÝnh 200000 NguyÔn Quúnh Chi DÞch vô 200000 L¹i ViÖt C­êng Hµnh chÝnh 400000 Bïi H÷u B»ng DÞch vô 300000 Vò L©m Tïng DÞch vô 300000 Vò Kim HuÖ KÕ to¸n 300000 §¨ng SÜ Khang KÕ to¸n 200000 §µo Thuû Linh Hµnh chÝnh 200000 Ph¹m NhËt Minh KÕ to¸n 200000 Hoµng Ngäc §iÖp KÕ to¸n 200000 TrÇn Quang Huy KÕ to¸n 200000 Céng: 4.700.000 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n Tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) (Ký, ghi râ hä tªn) Hoµng Ngäc §iÖp TrÇn Quang Huy Cao Xu©n Th«ng C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I, kÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi t¹m øng l­¬ng kú I: §¬n vÞ: Cty HANECO §Þa chØ: Telefax: PhiÕu chi Ngµy 5 th¸ng 3 n¨m 2002 QuyÓn sè: 02 Sè: 20 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hoµng Ngäc §iÖp §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng3/2002 Sè tiÒn: 4.700.000 (ViÕt b»ng ch÷) Bèn triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng t¹m øng tiÒn l­¬ng kú I th¸ng 3/2002. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu b¶y tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 05 th¸ng 3 n¨m 2002 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Cao Xu©n Th«ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hoµng Ngäc §iÖp Thñ quü (Ký, hä tªn) Ngµy 25/3, C«ng ty thanh to¸n nèt sè tiÒn l­¬ng cßn l¹i cho c¸n bé c«ng nh©n viªn sau khi ®· trõ ®i 5% BHXH, 2%BHYT vµ 1%KPC§. KÕ to¸n tiÒn l­¬ng lËp phiÕu chi thanh to¸n tiÒn l­¬ng Kú II th¸ng 3/2002 cho C«ng ty: §¬n vÞ: Cty HANECO §Þa chØ: Telefax: PhiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2002 QuyÓn sè: 02 Sè: 32 NîTK 334 CãTK1111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Hoµng Ngäc §iÖp §Þa chØ: Phßng KÕ to¸n Lý do chi: Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng3/2002 Sè tiÒn: 4.596.199 (ViÕt b»ng ch÷) Bèn triÖu n¨m tr¨m chÝn m­¬i s¸u ngµn mét tr¨m chÝn chÝn ®ång KÌm theo: 01 chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 3/2002. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu n¨m tr¨m chÝn m­¬i s¸u ngµn mét tr¨m chÝn chÝn ®ång Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2002 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Cao Xu©n Th«ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Hoµng Ngäc §iÖp Thñ quü (Ký, hä tªn) *C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng ë C«ng ty: NghiÖp vô 1: Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng tæng hîp thanh to¸n l­¬ng th¸ng 3/02 vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 05/3/02, phiÕu chi sè 32 ngµy 25/3/02, kÕ to¸n ghi sè tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµo Sæ chi tiÕt Tµi kho¶n 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 642: 9.296.199 Cã TK 334: 9.296.199 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 26/3 Sè: 25 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã TiÒn l­¬ng th¸ng 3/02 ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn 642 334 9.296.199 Céng: 9.296.199 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 3/02 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Ngµy 5/3/2002, C«ng ty ®· tr¶ tiÒn l­¬ng Kú I cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I vµ phiÕu chi sè 20 ngµy 05/3/02, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 4.700.000 Cã TK 1111: 4.700.000 Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô trªn ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 05/3 Sè: 08 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 3/02 cho toµn C«ng ty 334 111 4.700.000 Céng: 4.700.000 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 3/02 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Ngµy 28/3/2002, C«ng ty ®· thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II cho c«ng nh©n viªn. C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) vµ phiÕu chi sè 32 ngµy 25/3/02, kÕ to¸n ghi vµo Sæ chi tiÕt TK 334 ®Þnh kho¶n: Nî TK 334: 4.596.199 Cã TK 1111: 4.596.199 §ång thêi nghiÖp vô nµy ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 25/3 Sè: 21 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 3/02 cho toµn C«ng ty 334 111 4.596.199 Céng: 4.596.199 KÌm theo chøng tõ gèc: B¶ng thanh to¸n l­¬ng (kú II) th¸ng 3/02 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ chøng tõ ghi sæ, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo sæ c¸i TK 334, TK 111, TK642 (Trang sau) 3. Thùc tÕ kÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: 3.1/ Ph­¬ng ph¸p trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ t¹i C«ng ty: ViÖc trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§ ë C«ng ty HANECO ®­îc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc: - BHXH trÝch theo tû lÖ 20 %, trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 5% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - BHYT trÝch theo tû lÖ 3%, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, 1% khÊu trõ vµo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. - Kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh lµ 2% theo tiÒn l­¬ng c¬ b¶n cña ng­êi lao ®éng. C¨n cø vµo tæng tiÒn l­¬ng c¬ b¶n th¸ng 3/2002 cña toµn C«ng ty, kÕ to¸n tÝnh c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng, bao gåm: BHXH 5%: 10.113.600 x 5% = 505.680 (®ång) BHYT 1%: 10.113.600 x 1% = 101.136 (®ång) 3.2/ C¸c nghiÖp vô trÝch nép BHXH, BHYT, KPC§: NghiÖp vô 1: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè tiÒn BHXH trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 vµo Sæ chi tiÕt TK 338 nh­ sau: Nî TK334: 505.680 Cã TK 3383: 505.680 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 26/3 Sè: 26 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 334 3383 505.680 Céng: 505.680 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt chuyÓn sè BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµo chi phÝ qu¶n lý th¸ng 3/02 vµo sæ chi tiÕt TK338 nh­ sau: Nî TK 642: 1.517.040 (= 10.113.600 x 15%) Cã TK 3383: 1.517.040 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 28/3 Sè: 29 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 642 3383 1.517.040 Céng: 1.517.040 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 3: Ngµy 30/3/2002, C«ng ty ®· chuyÓn nép tiÒn B¶o hiÓm x· héi quý I/02 cña toµn C«ng ty cho C¬ qu¶n BHXH QuËn Hai Bµ Tr­ng. Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 6.068.160 (=10.113.600 x 20% x 3) Cã TK 1121: 6.068.160 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/3 Sè: 32 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH quý I/02 3383 1121 6.068.160 Céng: 6.068.160 KÌm theo chøng tõ gèc: Tê khai nép BHXH quý I/02 Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 4: Nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè KPC§ trÝch th¸ng 3/02 vµo sæ chi tiÕt TK 338: Nî TK 3382: 101.136 (=10.113.600 x 1%) Cã TK 111: 101.136 §ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/3 Sè: 33 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã ChuyÓn nép tiÒn BHXH th¸ng 3/02 3382 111 101.136 Céng: 101.136 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) 4. ChÕ ®é thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng t¹i C«ng ty: Trong th¸ng 3/2002, anh Vò L©m Tïng lµ nh©n viªn thuéc Phßng DÞch vô cña C«ng ty bÞ bÖnh, cã x¸c nhËn cña B¸c sü. Theo b¶ng chÊm c«ng sè ngµy c«ng thùc tÕ cña anh lµ 6 ngµy, anh nghØ èm 15 ngµy. Møc l­¬ng c¬ b¶n cña anh lµ 2,98. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh th× anh ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng ®­îc tÝnh nh­ sau: Sè tiÒn l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng = 2,98 x 210000 26 ngµy x 15 x 75% = 270.800 VËy anh Tïng sÏ ®­îc h­ëng møc l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 3 lµ 270.800 ®ång. PhiÕu nghØ h­ëng BHXH (GiÊy chøng nhËn nghØ èm) ®­îc sö dông t¹i C«ng ty theo mÉu sau: (MÆt tr­íc) Tªn C¬ quan Y tÕ Ban hµnh theo mÉu CV .............. Sè 90TC/C§KT ngµy 20/7/99 cña BTC Sè KB/BA 622 GiÊy chøng nhËn nghØ èm QuyÓn sè: 127 Sè: 037 Hä vµ tªn: Vò L©m Tïng Tuæi: 36 §¬n vÞ c«ng t¸c: C«ng ty DV XNK & TM HANECO Lý do cho nghØ: PhÉu thuËt x­¬ng khíp gèi Sè ngµy cho nghØ: 15 ngµy (Tõ ngµy 3/3 ®Õn hÕt ngµy 18/3/2002) Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2002 X¸c nhËn cña phô tr¸ch ®¬n vÞ Sè ngµy nghØ: 15 ngµy (Ký, Hä tªn) Y b¸c sÜ KCB (§· ký, ®ãng dÊu) NguyÔn ThÞ Hång (MÆt sau) PhÇn BHXH Sè sæ BHXH: 01133943564 1 - Sè ngµy thùc nghØ ®­îc h­ëng BHXH : 15 ngµy 2 - Luü kÕ ngµy nghØ cïng chÕ ®é : ngµy 3 - L­¬ng th¸ng ®ãng BHXH : 270.800 ®ång 4 - L­¬ng b×nh qu©n ngµy : 24.069 ®ång 5 - Tû lÖ h­ëng BHXH : 75% 6 - Sè tiÒn h­ëng BHXH : 270.800 ®ång Ngµy 2 th¸ng 3 n¨m 2002 C¸n bé C¬ quan BHXH (Ký, Hä tªn) Phô tr¸ch BHXH ®¬n vÞ (Ký, Hä tªn) Hoµng Ngäc §iÖp (Ghi chó: PhÇn mÆt sau c¨n cø ghi vµo giÊy chøng nhËn nghØ èm h­ëng BHXH hoÆc giÊy ra viÖn) 2/ B¶ng thanh to¸n BHXH: Sau khi tæng hîp tÊt c¶ c¸c phiÕu nghØ h­ëng BHXH nh­ trªn, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n BHXH cho toµn C«ng ty theo mÉu sau: §¬n vÞ: CTy DVXNK & TM HANECO MÉu sè 04 - L§TL B¶ng Thanh to¸n BHXH Th¸ng 3 n¨m 2002 Nî 334: 270.800 Cã 111: 270.800 TT Hä vµ tªn NghØ èm NghØ con èm NghØ ®Î NghØ tai n¹n Tæng sè tiÒn Ký nhËn SN ST SN ST SN ST SN ST 1 Vò L©m Tïng 15 270.800 270.800 Céng: 270.800 (Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷: Hai tr¨m bÈy m­¬i ngh×n t¸m tr¨m ®ång) KÕ to¸n BHXH (Ký, Hä tªn) Nh©n viªn theo dâi (Ký, Hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (Ký, Hä tªn) * Tõ b¶ng thanh to¸n BHXH th¸ng 3/2002, kÕ to¸n C«ng ty lËp phiÕu chi tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho toµn C«ng ty. - Cô thÓ ta cã uû nhiÖm chi vÒ kinh phÝ BHXH do C¬ quan BHXH cÊp cho C«ng ty. uû nhiÖm chi Sè: 30 (T­¬ng ®­¬ng GiÊy b¸o Cã) ChuyÓn kho¶n tiÒn: Th­ - §iÖn ngµy 28/2/2002 §¬n vÞ tr¶ tiÒn: C¬ quan BHXH QuËn Hai Bµ Tr­ng Sè tµi kho¶n : T¹i ng©n hµng : §¬n vÞ nhËn tiÒn: C«ng ty DV XNK & TM HANECO §Þa chØ: Sè 21 Bµ TriÖu Sè tµi kho¶n: 710A - 00047 T¹i ng©n hµng: C«ng th­¬ng TP Hµ Néi Néi dung thanh to¸n: CÊp kinh phÝ BHXH Sè tiÒn: 270.800 ®ång Sè tiÒn b»ng ch÷: Hai tr¨m bÈy m­¬i ngh×n t¸m tr¨m ®ång. Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2002 §¬n vÞ tr¶ tiÒn KT Chñ T.Kho¶n (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng A Ngµy 28/2/02 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) Ng©n hµng B Ngµy 28/2/02 sè phô kiÓm so¸t Tr­ëng Ng©n hµng (®· ký, ®ãng dÊu) KÕ to¸n C«ng ty viÕt phiÕu chi tiÒn mÆt chi l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng th¸ng 3/2002: §¬n vÞ: Cty HANECO §Þa chØ: Telefax: PhiÕu chi Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2002 QuyÓn sè: 02 Sè: 43 NîTK 334 CãTK 111 MÉu sè: 02-TT Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT Ngµy 1th¸ng 11n¨m1995 cña Bé Tµi chÝnh Hä tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò L©m Tïng §Þa chØ: Phßng DÞch vô- Cty HANECO Lý do chi: Chi l­¬ng BHXH th¸ng 3/2002 Sè tiÒn: 270.800 (ViÕt b»ng ch÷) Hai tr¨m b¶y m­¬i ngµn t¸m tr¨m ®ång KÌm theo: 02 chøng tõ gèc PhiÕu nghØ h­ëng BHXH vµ b¶ng thanh to¸n l­¬ng BHXH §· nhËn ®ñ sè tiÒn: 270.800 (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m b¶y m­¬i ngµn t¸m tr¨m ®ång Ngµy 12 th¸ng 3 n¨m 2002 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) Cao Xu©n Th«ng KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) Ng­êi lËp phiÕu (Ký, hä tªn) Ng­êi nhËn (Ký, hä tªn) Vò Tïng L©m Thñ quü (Ký, hä tªn) Lª Thu Hµ 4.1/ C¸c nghiÖp vô h¹ch to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng: NghiÖp vô 1: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n BHXH vµ phiÕu chi tiÒn mÆt sè 43 ngµy 12/3/2002, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo sæ chi tiÕt TK 334 sè tiÒn thanh to¸n cho anh Vò L©m Tïng nh­ sau: Nî TK 334: 270.800 Cã TK 111: 270.800 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30/3 Sè: 34 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho nh©n viªn Vò Tïng L©m 334 111 270.800 Céng: 270.800 KÌm theo 04 chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) NghiÖp vô 2: Cuèi th¸ng 3/02 kÕ to¸n tiÒn l­¬ng tiÕn hµnh h¹ch to¸n l­¬ng BHXH tr¶ thay l­¬ng cho nh©n viªn Vò L©m Tïng vµo Sæ chi tiÕt TK 3383 nh­ sau: Nî TK 3383: 270.800 Cã TK 334: 270.800 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc nh©n viªn kÕ to¸n ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/3 Sè: 36 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn Vò L©m Tïng 3383 334 270.800 Céng: 270.800 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn NghiÖp vô 3: C¨n cø uû nhiÖm chi sè 30 ngµy 30/32/2002 cña C¬ quan BHXH QuËn Hai Bµ Tr­ng vÒ viÖc cÊp kinh phÝ BHXH, kÕ to¸n tiÕn hµnh h¹ch to¸n vµo Sæ chi tiÕt TK 112 nh­ sau: Nî TK 112: 270.800 Cã TK 3383: 270.800 §ång thêi nghiÖp vô trªn ®­îc ph¶n ¸nh ë chøng tõ ghi sæ nh­ sau: Chøng tõ ghi sæ Ngµy 31/3 Sè: 38 TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã NhËn ñy nhiÖm chi vÒ cÊp kinh phÝ BHXH 112 3383 270.800 Céng: 270.800 KÌm theo chøng tõ gèc: Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng (Ký, hä tªn) (Ký, hä tªn) Tõ c¸c chøng tõ ghi sæ trªn, nh©n viªn kÕ to¸n cã nhiÖm vô vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ: Sæ §¨ng ký chøng tõ ghi sæ N¨m 2002 Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn SH NT SH NT 12 05/3 4.700.000 32 29/3 2.022.720 21 25/3 4.596.199 34 30/3 270.800 25 26/3 9.296.199 36 31/3 270.800 26 26/3 505.680 38 31/3 270.800 29 28/3 1.517.040 Céng : 27.038.181 Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n vµo Sæ c¸i TK 111, TK112, TK334, TK338… Sæ c¸i Tªn TK: TiÒn mÆt Sè hiÖu TK: 111 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 102.569.780 06/3 12 5/3 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 3/02 334 4.700.000 12/3 18 12/3 Rót TGNH vÒ quü 112 45.500.000 15/3 18 13/3 Chi t¹m øng tiÒn hµng cho Cty IPAS 331 42.500.000 26/3 21 25/3 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 3/02 334 4.596.199 28/3 27 28/3 Thu tiÒn hµng nî ®ît 1 th¸ng 3/02 cña Cty MED 131 17.475.000 29/3 29 29/3 Mua hµng nhËp kho 156 38.453.350 30/3/02 33 30/3 TrÝch KPC§ th¸ng 3/02 3382 101.136 31/3 34 30/3 Thanh to¸n BHXH cho Vò L©m Tïng 334 270.000 Céng ph¸t sinh: D­ cuèi kú: 165.544.780 113.376.645 52.168.135 Sæ c¸i Tªn TK: Ph¶i tr¶ C«ng nh©n viªn Sè hiÖu TK: 334 Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã Sè d­ ®Çu kú: 1.176.504 06/3 12 5/3 Thanh to¸n t¹m øng l­¬ng Kú I th¸ng 3/02 1111 4.700.000 18/3 15 8/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 2 cho L¹i ViÖt C­êng 3388 777.756 25/3 21 25/3 Thanh to¸n l­¬ng kú II 1111 4.596.199 27/3 25 26/3 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 642 9.296.199 30/3 34 30/3 Thanh to¸n chÕ ®é BHXH cho Vò L©m Tïng 1111 270.800 31/3 36 30/3 Sè tiÒn BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng th¸ng 3/02 3383 270.800 Céng ph¸t sinh: 10344755 10.743.503 D­ cuèi kú: 398.748 Sæ c¸i Tªn TK: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Sè hiÖu TK: 338 TK 3383: BHXH Ngµy ghi sæ Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn SH NT Nî Cã D­ ®Çu kú: 4.045.440 27/3 26 26/3 BHXH trÝch theo l­¬ng c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 (5%) 334 505.680 28/3 29 28/3 BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn th¸ng 3/02 (15%) 642 1.517.040 31/3 32 30/3 ChuyÓn nép tiÒn BHXH quý I cho toµn C«ng ty 112 6.068.160 31/3 36 31/3 Thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng 334 270.800 31/3 38 31/3 NhËn uû nhiÖm chi BHXH 112 270.800 Céng ph¸t sinh: D­ cuèi kú: 6.338.960 6.338.960 0 Sæ chi tiÕt TK 334 TiÒn l­¬ng N¨m 2002 Chøng tõ Néi dung TK§¦ Ph¸t sinh trong kú Sè d­ cuèi kú Sè NT Nî Cã Nî Cã D­ ®Çu kú: 1.176.504 12 05/3 Thanh to¸n T¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 3/02 1111 4.700.000 15 18/3 Tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 2 ch­a lÜnh cho L¹i ViÖt C­êng 1111 777.756 21 25/3 Thanh to¸n l­¬ng kú II th¸ng 3/02 1111 4.596.199 25 26/3 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ CNVth¸ng 3/02 642 9.296.199 34 30/3 Thanh to¸n BHXH tr¶ thay l­¬ng cho Vò L©m Tïng 1111 270.800 38 31/3 BHXH ph¶i tr¶ Vò L©m Tïng 3383 270.800 Céng ph¸t sinh: 10.344.675 9.566.919 D­ cuèi kú: 398.748 PhÇn III Hoµn thiÖn kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO I . NhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty: Tõ khi ®­îc thµnh lËp, C«ng ty DÞch vô XuÊt nhËp khÈu vµ Th­¬ng m¹i HANECO ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh cña m×nh. Ban L·nh ®¹o C«ng ty lu«n phæ biÕn kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt míi, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ph¸p luËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó C«ng ty ho¹t ®éng ®óng ph¸p luËt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty th­êng xuyªn quan t©m, cñng cè ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc. C«ng ty ®· cö nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n lµm c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c thanh tra cña C«ng ty , ®ång thêi lu«n t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty tham gia c¸c kho¸ häc vµ tËp huÊn ng¾n h¹n do cÊp trªn më nh»m më mang kiÕn thøc, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho hä. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng cña C«ng ty: ¦u ®iÓm: C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông h×nh thøc h¹ch to¸n chøng tõ ghi sæ, mét lo¹i h×nh h¹ch to¸n kh«ng phï hîp víi quy m« cña C«ng ty mµ cßn rÊt thuËn tiÖn cho viÖc c¬ giíi hãa tÝnh to¸n. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña C«ng ty, tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn, tham m­u vµ gióp cho Ban Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c phÇn viÖc mµ m×nh phô tr¸ch, ®¶m b¶o cung cÊp kÞp thêi vµ chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña C«ng ty gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ®· thùc hiÖn viÖc thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty rÊt cô thÓ, chÝnh x¸c ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. ViÖc chi tr¶ tiÒn l­¬ng, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ c¸c chÕ ®é BHXH, BHYT… ®¶m b¶o quyÒn lîi trùc tiÕp cña ng­êi lao ®éng. C«ng ty còng sö dông ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ®· quy ®Þnh trong chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu vÒ tiÒn l­¬ng, vÒ thanh to¸n c¸c chÕ ®é BHXH…. Bªn c¹nh ®ã, do thùc hiÖn chÕ ®é h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn nªn khi C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao th× møc thu nhËp cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®­îc n©ng cao, gãp phÇn ®¶m b¶o ®­îc møc sèng vµ sinh ho¹t cña hä, khuyÕn khÝch ®­îc tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. Nh­îc ®iÓm: C«ng ty HANECO lµ lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ho¹t ®éng h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc h­ëng l­¬ng theo lîi nhuËn. Theo h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy th× nÕu C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× thu nhËp cña C¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty sÏ ®­îc n©ng cao nh­ viÖc ®¶m b¶o møc thu nhËp cña hä cã ®­îc æn ®Þnh kh«ng nÕu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®¹t hiÖu qña hay kh«ng ®¹t ®­îc møc doanh thu nh­ kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra. Do ®ã C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch khen th­ëng hîp lý ®Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc vµ còng phÇn nµo c¶i thiÖn ®­îc cuéc sèng cña ng­êi lao ®éng. §iÒu ®ã ®ßi hái Ban L·nh ®¹o C«ng ty ph¶i lu«n t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý, quan t©m vµ cñng cè ®éi ngò c¸c bé cã n¨ng lùc chuyªn m«n, ®µo t¹o båi d­ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n ®Ó gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn C«ng ty, gióp cho t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®¹t ®­îc hiÖu qu¶, ®¹t doanh thu cao. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n th× do ¸p dông theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ nªn trong viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh cßn cã sù trïng l¾p, dÔ nhÇm lÉn vµ tèn nhiÒu c«ng. ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty HANECO: 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Ta ®· biÕt tiÒn l­¬ng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng. Mét chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ lµ c¬ së, ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. Cßn ®èi víi ng­êi lao ®éng, tiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy n¨ng lùc s¸ng t¹o, sù nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc gãp phÇn kh«ng nhá lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng ®¹t kÕt qu¶ cao. Do ®ã ë mçi doanh nghiÖp, tuú theo lo¹i h×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, quy m« cña doanh nghiÖp còng nh­ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh mµ cã chÕ ®é kÕ to¸n tiÒn l­¬ng sao cho hîp lý, lu«n nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ BHXH, BHYT, c¸c chÕ ®é h­ëng BHXH, c¸c chÕ ®é khen th­ëng, khuyÕn khÝch l­¬ng … ®Ó sao cho quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng ®éng lu«n ®­îc ®¶m b¶o vµ ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu , gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ®­îc ng­êi lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét vÊn ®Ò rÊt quan träng. 2. Nguyªn t¾c hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: TiÒn l­¬ng gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña tõng doanh nghiÖp. §èi víi nd s¶n xuÊt kinh doanh, tiÒn l­¬ng lµ mét phÇn kh«ng nhá cña chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã, nÕu doanh nghiÖp vËn dông chÕ ®é tiÒn l­¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ViÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë mçi doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng nh­ng nã ®ßi hái ph¶i lu«n ®¶m b¶o nguyªn t¾c c«ng b»ng vµ xøng ®¸ng ®èi víi søc lao ®éng mµ ng­êi lao ®éng ®· bá ra. TiÒn l­¬ng nhËn ®­îc tho¶ ®¸ng th× ng­êi lao ®éng s½n sµng nhËn c«ng viÖc ®­îc giao dï ë ®©u, lµm g× trong ®iÒu kiÖn søc lùc vµ trÝ tuÖ cña hä cho phÐp. Bªn c¹nh ®ã, viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë tõng doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c: tu©n thñ theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, cña Bé Tµi chÝnh vÒ c¸c vÊn ®Ò nh­: c¸ch tÝnh l­¬ng, ph©n bæ tiÒn l­¬ng… còng nh­ ph¶i ®Çy thùc hiÖn ®óng hÖ thèng sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan. 3. Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸ch kho¶n trÝch theo l­¬ng: Tuú theo t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng doanh nghiÖp mµ cã ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ë doanh nghiÖp m×nh sao cho phï hîp. Doanh nghiÖp cÇn ¸p dông ngay nh÷ng chÝnh s¸ch, quy ®Þnh míi ban hµnh cña Nhµ n­íc vÒ chÕ ®é tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. Doanh nghiÖp còng cÇn quan t©m ®Õn ®éi ngò kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó hä hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh vµ cã kh¶ n¨ng thÝch nghi víi nh÷ng chÕ ®é chÝnh s¸ch kÕ to¸n míi, ®¶m b¶o sao cho ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc còng nh­ nh÷ng quyÒn lîi cña hä. Bªn c¹nh ®ã, mçi Doanh nghiÖp còng cÇn lËp nh÷ng quü Khen th­ëng, phóc lîi, chÕ ®é trî cÊp vµ chÕ ®é khen th­ëng thiÕt thùc, c«ng b»ng, hîp lý ®èi víi ng­êi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch hä trong c«ng viÖc, gãp phÇn gióp hä ®¶m b¶o vµ n©ng cao cuéc sèng cña b¶n th©n m×nh vµ gia ®×nh. KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp C«ng ty DÞch vô XuÊt nhËp khÈu vµ Th­¬ng M¹i HANECO, em ®· cã ®iÒu kiÖn ®­îc t×m hiÓu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n còng nh­ nh÷ng ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ ®i s©u vµo nghiªn cøu vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i C«ng ty. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ®· gióp em n¾m b¾t ®­îc nh÷ng kiÕn thøc nhÊt ®Þnh vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng, nh÷ng kiÕn thøc mµ em ®· ®­îc häc ë tr­êng mµ ch­a cã ®iÒu kiÖn ®­îc ¸p dông thùc hµnh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o cïng sù nhiÖt t×nh gióp ®ì cña Ban Gi¸m ®èc C«ng ty còng nh­ c¸c anh chÞ trong phßng KÕ to¸n, cïng víi sù nç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tæng hîp t¹i C«ng ty. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, kiÕn thøc cßn Ýt ái nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã em rÊt mong nhËn ®­îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña C« gi¸o còng nh­ cña Ban L·nh ®¹o C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸c anh chÞ Phßng KÕt to¸n thuéc C«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em ®­îc phong phó vÒ lý luËn vµ s¸t víi thùc tÕ cña C«ng ty h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¸m ¬n C« gi¸o, Ban Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng, ®Æc biÖt lµ Phßng KÕ to¸n ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp nµy./. X¸c nhËn cña C«ng ty dÞch vô xuÊt nhËp khÈu vµ th­¬ng m¹i HANECO Hµ néi ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2002 Sinh viªn NguyÔn Thu Hoµi Líp KÕ to¸n B – K30 Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kinh tÕ lao ®éng Gi¸o tr×nh kinh tÕ tµi chÝnh C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é tiÒn l­¬ng míi Tµi liÖu cña C«ng ty DÞch vô XuÊt nhËp khÈu vµ Th­¬ng m¹i HANECO (c¸c néi quy, quy chÕ, quy ®Þnh cã liªn quan cña C«ng ty) HÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan C¸c b¸o c¸o tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 1999, 2000, 2001 cña C«ng ty HANECO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Dịch vụ XNK và Thương mại HANECO.DOC
Luận văn liên quan