Đề tài Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Mục đích và ý nghĩa của đề tài . 01 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 02 3. Phương pháp nghiên cứu 02 4. Bố cục của luận văn . 03 5. Một số đóng góp của luận văn . 03 NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN: CHƯƠNG 1 – LÝ LUẬN CHUNG VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH TRONG TĐKT 1.1 Tổng quan về tập đoàn kinh tế . 04 1.1.1 Khái niệm tập đoàn kinh tế . 04 1.1.2 Tính tất yếu của việc hình thành và phát triển các TĐKT 05 1.1.3 Đặc điểm của TĐKT . 06 1.1.4 Các hình thức hình thành TĐKT 07 1.1.5 Vai trò của TĐKT 10 1.1.6 Tham khảo mô hình TĐKT ở các nước 11 1.2 Vai trò của Tài chính trong TĐKT . 12 1.2.1 Vai trò của Tài chính doanh nghiệp 12 1.2.2 Chức năng của Tài chính 12 1.2.3 Vai trò của tài chính đối với hoạt động SXKD . 14 1.2.4 Tài chính trong TĐKT . 14 CHƯƠNG 2 – ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH TĐKT – TCTY TẠI VIỆT NAM VÀ TCTY HKVN 2.1 Giới thiệu mô hình TĐKT – TCTy của Việt Nam . 16 2.1.1 Sự cần thiết ra đời . 16 2.1.2 Khái quát về mô hình TĐKT – TCTy của Việt Nam . 18 2.1.3 Những hạn chế của mô hình TĐKT – TCTy của Việt Nam 19 2.1.4 Nguyên nhân những yếu kém trong mô hình TĐKT – TCTy ở VN 21 2.2 Giới thiệu về TCTy HKVN . 22 2.2.1 Quá trình hình thành và phát triển 22 2.2.2 Cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý 23 2.2.3 Vai trò ngành hàng không trong nền kinh tế quốc dân 25 2.2.4 Đánh giá mô hình hiện tại của TCTy HKVN . 26 2.3 Đánh giá họat động sản xuất kinh doanh của TCTy HKVN 26 2.3.1 Tình hình môi trường 27 Trang 2 Luận văn thạc sĩ Kinh tế 2.3.2 Kết quả họat động SXKD . 28 2.3.3 Tình hình thực hiện đầu tư 32 2.3.4 Tình hình huy động vốn phát triển đội máy bay 32 CHƯƠNG 3 – GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TCTY HKVN THEO MÔ . HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON 3.1 Dự báo thị trường vận tải hàng không Việt Nam đến năm 2010 37 3.1.1 Phân tích tác động môi trường . 37 3.1.2 Dự báo thị trường vận tải hàng không . 38 3.2 Định hướng phát triển TCTy HKVN đến năm 2010 39 3.2.1 Quan điểm chỉ đạo . 39 3.2.2 Mục tiêu phát triển . 39 3.2.3 Các chỉ tiêu chủ yếu . 39 3.3 Giải pháp phát triển TCTy HKVN theo mô hình Công ty Mẹ – Công ty con . 43 3.3.1 Xác lập mô hình TĐKT tại TCTy HKVN . 43 3.3.2 Xây dựng mối liên kết kinh tế 47 3.3.3 Đầu tư phát triển và huy động vốn cho hoạt động đầu tư . 49 3.3.4 Hình thành Công ty Tài chính hàng không . 52 3.3.5 Kiến nghị với Nhà nước 56 KẾT LUẬN . 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
û. 3.1.2 Döï baùo thò tröôøng vaän taûi haøng khoâng: Caên cöù vaøo phaân tích thò tröôøng, TCTy ñaõ döï baùo toång dung löôïng thò tröôøng vaän taûi haøng khoâng Vieät Nam nhö sau: Thò tröôøng vaän taûi haønh khaùch: Haønh khaùch quoác teá: möùc taêng tröôûng bình quaân 14%/naêm, ñaït xaáp xæ 11 trieäu löôït khaùch quoác teá vaøo naêm 2010. Haønh khaùch noäi ñòa: möùc taêng tröôûng bình quaân 13%/naêm, ñaït xaáp xæ 6,8 trieäu löôït khaùch noäi ñòa vaøo naêm 2010. Thò tröôøng vaän taûi haøng hoùa: Trang 43 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Haøng hoùa quoác teá: möùc taêng tröôûng bình quaân 17-18%/naêm, ñaït xaáp xæ 473 nghìn taán vaøo naêm 2010. Haøng hoùa noäi ñòa: möùc taêng tröôûng bình quaân 10%/naêm, ñaït xaáp xæ 96 nghìn taán vaøo naêm 2010. 3.2 ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN TCTY HKVN ÑEÁN NAÊM 2010: 3.2.1 Quan ñieåm chæ ñaïo: Saûn xuaát kinh doanh coi troïng hieäu quaû kinh teá gaén lieàn vôùi vieäc thöïc hieän caùc nhieäm vuï chính trò xaõ hoäi cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. Baûo ñaûm phaùt trieån nhanh vaø vöõng chaéc, ruùt ngaén khoaûng caùch vôùi caùc haõng haøng khoâng tieân tieán trong khu vöïc. Laáy hoaït ñoäng vaän taûi haøng khoâng laøm cô baûn, chuù troïng ña daïng hoùa caùc ngaønh ngheà kinh doanh, ñaàu tö voán vaøo caùc doanh nghieäp thaønh vieân phaùt trieån nhanh vaø coù hieäu quaû. 3.2.2 Muïc tieâu phaùt trieån: Xaây döïng Toång coâng ty haøng khoâng Vieät Nam trôû thaønh moät taäp ñoaøn kinh teá maïnh vôùi troïng taâm laø vaän taûi haøng khoâng, phaùt huy vai troø cuûa moät ñôn vò kinh teá kyõ thuaät hieän ñaïi, phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoùa hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, goùp phaàn ñaûm baûo an ninh quoác phoøng. Xaây döïng Vietnam Airlines thaønh haõng haøng khoâng coù taàm côõ trong khu vöïc, coù baûn saéc rieâng, uy tín vaø söùc caïnh tranh, kinh doanh hieäu quaû. Vietnam Airlines laø coâng ty meï trong moâ hình Coâng ty meï – Coâng ty con, laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc giöõ vai troø chuû ñaïo trong vaän taûi haøng khoâng cuûa Vieät Nam, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø ñònh höôùng cho caùc doanh nghieäp haøng khoâng khaùc cuøng phaùt trieån. Ñònh höôùng phaùt trieån vaän taûi haøng hoùa laø phaùt trieån maïng ñöôøng bay vaän chuyeån haøng hoùa chuyeân duïng, chuaån bò ñieàu kieän ñeå thaønh laäp haõng vaän chuyeån haøng hoùa, Vietnam Airlines Cargo, tröôùc naêm 2010. 3.2.3 Caùc chæ tieâu chuû yeáu: Chæ tieâu vaän taûi haøng khoâng: Theo nhö döï baùo ôû muïc 3.1.2, toång dung löôïng thò tröôøng bao goàm cho caû Vietnam Airlines vaø caùc haõng haøng khoâng trong nöôùc vaø quoác teá khaùc cuøng khai thaùc. Trang 44 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Caên cöù vaøo thò phaàn vaän chuyeån maø Vietnam Airlines ñaõ ñaït ñöôïc trong thôøi gian qua vaø döï baùo khaû naêng chieám lónh thò phaàn trong thôøi gian tôùi, TCTy döï baùo saûn löôïng vaän chuyeån giai ñoaïn 2006-2010 nhö sau: Vaän chuyeån haønh khaùch: duy trì toác ñoä taêng tröôûng bình quaân ñaït 11%/naêm, trong ñoù haønh khaùch quoác teá taêng 11,3%/naêm vaø haønh khaùch noäi ñòa taêng 10,8%/naêm. Ñeán naêm 2010, döï kieán vaän chuyeån ñaït 9,67 trieäu haønh khaùch, trong ñoù haønh khaùch quoác teá laø 4,52 trieäu haønh khaùch vaø haønh khaùch noäi ñòa ñaït 5,15 trieäu haønh khaùch. Hình 3.1 – Bieåu ñoà döï baùo taêng tröôûng saûn löôïng vaän chuyeån Haønh khaùch cuûa Vietnam Airlines giai ñoaïn 2006-2010 (Ñvt: Trieäu löôït HK) Vaän chuyeån haøng hoùa: toác ñoä taêng tröôûng bình quaân ñaït 12.6%/naêm, trong ñoù haøng hoùa quoác teá taêng 15,74%/naêm vaø haøng hoùa noäi ñòa taêng 7,52%/naêm. Ñeán naêm 2010, döï kieán vaän chuyeån ñaït 198 ngaøn taán haøng hoùa, trong ñoù haøng hoùa quoác teá laø 132 ngaøn taán vaø haøng hoùa noäi ñòa ñaït 66 ngaøn taán. Hình 3.2 – Bieåu ñoà döï baùo taêng tröôûng saûn löôïng vaän chuyeån Haøng hoùa cuûa Vietnam Airlines giai ñoaïn 2006-2010 (Ñvt: Ngaøn taán HH) 2. 9 3. 4 3. 3 3. 8 3. 7 4. 2 4. 1 4. 7 4. 5 5. 1 - 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 2006 2007 2008 2009 2010 HK Qteá HK Qnoäi 75 49 98 53 11 0 57 12 1 61 13 2 66 - 50 100 150 200 2006 2007 2008 2009 2010 HH Qteá HH Qnoäi Trang 45 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Baûng 3.1 – Soá lieäu döï baùo saûn löôïng vaän chuyeån cuûa Vietnam Airlines giai ñoaïn 2006-2010. Chæ tieâu Ñvt 2006 2007 2008 2009 2010 Taêng tröôûng BQ I Vaän chuyeån haønh khaùch 1 Haønh khaùch vaän chuyeån H.khaùch 6,366,576 7,087,810 7,894,397 8,762,718 9,673,272 11.02% Quoác teá " 2,946,209 3,302,316 3,691,236 4,108,716 4,524,532 11.32% Noäi ñòa " 3,420,367 3,785,494 4,203,161 4,654,002 5,148,740 10.77% 2 Thò phaàn % 58.30 56.60 55.70 55.10 54.40 Quoác teá " 43.40 42.30 41.80 41.60 41.20 Noäi ñòa " 82.90 80.40 78.70 77.10 75.80 II Vaän chuyeån haøng hoùa, böu kieän 1 H.hoùa, B.kieän vaän chuyeån Taán 123,622 150,438 166,651 181,762 197,907 12.60% Quoác teá " 74,607 97,669 109,927 120,740 132,397 15.74% Noäi ñòa " 49,015 52,769 56,724 61,022 65,510 7.52% 2 Thò phaàn % 38.20 40.70 39.30 37.00 34.80 Quoác teá " 29.00 33.00 32.00 30.00 28.00 Noäi ñòa " 74.00 72.00 70.00 69.00 68.00 Trang 46 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Chæ tieâu keát quaû hoaït ñoäng SXKD: Doanh thu: toång doanh thu giai ñoaïn 2006-2010 ñaït 123.270 tyû ñoàng, trong ñoù naêm 2006 ñaït 19.548 tyû ñoàng, naêm 2010 ñaït 29.780 tyû ñoàng, taêng bình quaân 11,11%/naêm. Lôïi nhuaän tröôùc thueá: caû giai ñoaïn 2006-2010 ñaït 4.799 tyû ñoàng, trong ñoù naêm 2006 ñaït 762 tyû ñoàng, naêm 2010 ñaït 1.307 tyû ñoàng, taêng bình quaân 14,5%/naêm. Duy trì tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân doanh thu ñaït 3-5%. Tyû suaát lôïi nhuaän tröôùc thueá treân voán chuû sôû höõu ñaït töông ñöông möùc traùi phieáu daøi haïn. Möùc noäp ngaân saùch giai ñoaïn 2006-2010 ñaït 2.314 tyû ñoàng, trong ñoù naêm 2006 ñaït 400 tyû ñoàng, naêm 2010 ñaït 541 tyû ñoàng, taêng bình quaân 9,12%/naêm. Voán chuû sôû höõu: naêm 2006 laø 6.530 tyû ñoàng, naêm 2010 ñaït möùc 10.534 tyû ñoàng, taêng bình quaân 12,7%/naêm. Baûng 3.2 – Soá lieäu döï baùo keát quaû hoaït ñoäng SXKD cuûa TCTy HKVN giai ñoaïn 2006-2010 St t Chæ tieâu chuû yeáu Ñvt 2006 2007 2008 2009 2010 Taêng tröôûn g BQ 1 Doanh thu Tyû ñoàng 19,548.0 2 22,114.5 5 24,612.4 6 27,214.3 9 29,780.6 1 11.11 % 2 Chi phí " 18,786.4 7 21,514.5 6 23,544.7 8 26,151.1 3 28,473.8 6 10.98 % 3 Lôïi nhuaän tröôùc thueá " 761.55 599.99 1,067.68 1,063.26 1,306.75 4 Lôïi nhuaän sau thueá " 586.39 461.99 822.11 818.71 1,006.20 5 Noäp ngaân saùch NN " 400.25 362.75 498.89 511.46 541.04 9.12% 6 Soá lao ñoäng Ngöôø i 17,306 18,079 18,891 19,886 20,765 4.66% 7 Voán chuû sôû höõu Tyû ñoàng 6,530.73 7,536.11 8,567.64 9,593.56 10,534.5 4 12.72 % 8 Hieäu quaû söû duïng voán (LNTT/1000ñ voán CSH) ñoàng 116.61 79.62 124.62 110.83 124.04 Trang 47 Luaän vaên thaïc só Kinh teá 3.3 GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN TOÅNG COÂNG TY HKVN THEO MOÂ HÌNH COÂNG TY MEÏ – COÂNG TY CON: Vôùi nhöõng soá lieäu döï baùo veà thò tröôøng vaän taûi haøng khoâng trong giai ñoaïn saép tôùi cuõng nhö nhöõng ñònh höôùng phaùt trieån cuûa TCTy HKVN ñeán naêm 2010, coù theå noùi ñieàu kieän ñeå ngaønh haøng khoâng daân duïng Vieät Nam phaùt trieån trong nhöõng tôùi naêm tôùi ñaõ coù. Vaán ñeà ñaët ra laø TCTy HKVN phaûi toå chöùc nhö theá naøo ñeå naém baét ñöôïc nhöõng ñieàu kieän ñoù ñeå phaùt trieån? Töø nhöõng phaân tích vaø ñaùnh giaù veà moâ hình Taäp ñoaøn kinh teá treân theá giôùi, cuõng nhö nhöõng maët coøn toàn taïi trong moâ hình TÑKT – TCTy ôû Vieät Nam noùi chung vaø trong TCTy HKVN noùi rieâng, toâi xin trình baøy moät soá giaûi phaùp ñeå tieáp tuïc hoaøn thieän vaø phaùt trieån TCTy HKVN thaønh moät taäp ñoaøn kinh teá hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con. 3.3.1 Xaùc laäp moâ hình TÑKT taïi TCTy HKVN: Treân theá giôùi thöôøng coù 2 loaïi TÑKT chính laø: loaïi “meàm”, laø söï lieân keát giöõa caùc doanh nghieäp ñoäc laäp thoâng qua hieäp ñònh chung ñeå phaân ñònh thò tröôøng, xaùc ñònh saûn löôïng, giaù saûn phaåm; thöù hai laø loaïi “cöùng” döïa treân quan heä sôû höõu voán ñieàu leä cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con. Ñeå xaùc ñònh moät moâ hình cuï theå cho vieäc hình thaønh TÑKT ôû Vieät Nam khoâng theå aùp ñaët moät caùch maùy moùc laø loaïi “cöùng” hay loaïi “meàm”, cuõng nhö khoâng theå sao cheùp nguyeân xi söï thaønh coâng cuûa caùc moâ hình TÑKT treân theá giôùi. ÔÛ moãi nöôùc, tuyø töøng hoaøn caûnh, töøng giai ñoaïn vaø chuû tröông phaùt trieån kinh teá cuûa töøng nöôùc maø vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån TÑKT coù nhöõng ñaëc tröng khaùc nhau. Ví duï: ñaëc tröng ôû Myõ vaø chaâu AÂu laø quaù trình hình thaønh caùc TÑKT dieãn ra moät caùch töï nhieân do yeâu caàu tích tuï vaø taäp trung voán, nhu caàu lieân keát ñeå chia seû coâng ngheä, thò tröôøng tieâu thuï, chieán löôïc phaùt trieån,… coøn ôû moät soá nöôùc khu vöïc Chaâu AÙ nhö Nhaät Baûn, Haøn quoác, Trung quoác,… TÑKT coù theå ñöôïc hình thaønh töø caùc quyeát ñònh haønh chính cuûa Chính phuû, hoaëc cuõng coù theå hình thaønh do caùc moái lieân keát quan heä gia ñình. Vieät Nam coù theå tham khaûo kinh nghieäm hình thaønh caùc TÑKT cuûa Trung Quoác vaø Haøn Quoác, vaø neân choïn theo höôùng taäp ñoøan “cöùng” ñeå hình thaønh caùc quan heä Coâng ty meï – con. Tuy nhieân, cuõng caàn xaùc ñònh roõ laø vieäc hình thaønh caùc TÑKT theo chuû tröông cuûa Chính phuû hieän nay laø ñeå khaéc phuïc nhöõng haïn cheá trong caùc Trang 48 Luaän vaên thaïc só Kinh teá TCTy Nhaø nöôùc, ñöa caùc TCTy naøy leân moät böôùc phaùt trieån cao hôn caû veà maët tieàm löïc taøi chính vaø trình ñoä quaûn lyù, hình thaønh neân caùc Taäp ñoaøn kinh teá cuûa Nhaø nöôùc, do Nhaø nöôùc quaûn lyù vaø chi phoái, neân taát yeáu seõ coù nhöõng ñieåm khaùc so vôùi caùc TÑKT noùi chung. Ñoái vôùi caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc hoaëc ôû nhöõng lónh vöïc maø Nhaø nöôùc khoâng caàn thieát phaûi naém quyeàn kieåm soaùt toaøn boä, thì TÑKT coù theå ñöôïc hình thaønh theo ñuùng caùc qui luaät töï nhieân cuûa kinh teá thò tröôøng. Muïc ñích cuûa vieäc chuyeån ñoåi caùc TCTy Nhaø nöôùc sang moâ hình Coâng ty Meï – Coâng ty con chính laø nhaèm khaéc phuïc nhöõng haïn cheá, nhöôïc ñieåm cuûa moâ hình TCTy hieän nay, taùch baïch roõ phaùp nhaân TCTy vôùi caùc phaùp nhaân maø TCTy ñaàu tö voán, phaân ñònh roõ quyeàn, lôïi ích, traùch nhieäm cuûa Coâng ty meï vôùi caùc Coâng ty con thoâng qua quan heä ñaàu tö voán. Ñaây laø giaûi phaùp ñeå taùi caáu truùc laïi moâ hình cuûa caùc TCTy Nhaø nöôùc, nhaèm laøm laønh maïnh hoùa thaønh phaàn kinh teá then choát naøy cuûa ñaát nöôùc. Theo moâ hình chung cuûa caùc TÑKT treân theá giôùi thì TÑKT laø moät toå hôïp caùc doanh nghieäp, toå chöùc kinh doanh ña ngaønh ngheà coù qui moâ lôùn, trong ñoù coù moät coâng ty meï naém quyeàn chi phoái hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty con veà nguoàn löïc taøi chính, coâng ngheä, chieán löôïc phaùt trieån, hoaït ñoäng trong moät hoaëc nhieàu ngaønh, nhieàu lónh vöïc, taïi moät nöôùc hoaëc nhieàu nöôùc. Ñoái vôùi ñieàu kieän thöïc teá cuûa Vieät Nam, cuõng nhö ñieàu kieän ñaëc thuø ban ñaàu laø hình thaønh caùc TÑKT cuûa Nhaø nöôùc ôû nhöõng ngaønh then choát cuûa neàn kinh teá, do vaäy, tröôùc maét caùc TÑKT cuûa Vieät Nam phaûi theo nguyeân taéc laø phaûi coù moät ngaønh chuû ñaïo laøm noøng coát, naém giöõ khaâu then choát trong chuoãi giaù trò cuûa taäp ñoaøn, coøn caùc ngaønh khaùc ñöôïc löïa choïn treân cô sôû naêng löïc, kinh nghieäm quaûn lyù, hieäu quaû kinh teá thöïc söï ñeå vöøa phaùt trieån ñöôïc baûn thaân ngaønh ñoù, vöøa hoã trôï laïi cho ngaønh chuû ñaïo. Hieän nay Vieät Nam ñaõ hình thaønh ñöôïc caùc taäp ñoaøn laø: Taäp ñoaøn deät may; taäp ñoaøn taøi chính – baûo hieåm Baûo Vieät; Taäp ñoaøn than vaø khoaùng saûn; vaø taäp ñoaøn Böu chính vieãn thoâng (môùi coâng boá ra maét ngaøy 26/03/2006). Ñònh höôùng chuyeån ñoåi TCTy HKVN sang TÑKT hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con laø thöïc hieän kinh doanh ña ngaønh ngheà, ña lónh vöïc, nhöng trong ñoù phaûi laáy vaän taûi haøng khoâng laø ngaønh ngheà kinh doanh chuû ñaïo. Nhö vaäy, trong moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con thì Vietnam Airlines (Haõng Haøng khoâng quoác gia Vieät Nam) seõ laø coâng ty meï, laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc, do Nhaø nöôùc sôû höõu 100% voán ñieàu leä, giöõ vai troø chuû ñaïo trong lónh vöïc vaän taûi haøng khoâng cuûa Vieät Nam, ñaùp öùng yeâu caàu phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc vaø daãn daét caùc doanh nghieäp haøng khoâng cuøng phaùt trieån theo Trang 49 Luaän vaên thaïc só Kinh teá ñònh höôùng cuûa Nhaø nöôùc. Caùc coâng ty con laø nhöõng phaùp nhaân ñoäc laäp vôùi coâng ty meï vaø do coâng ty meï sôû höõu toaøn boä hoaëc moät phaàn voán ñieàu leä chi phoái thoâng qua vieäc ñaàu tö taøi chính cuûa coâng ty meï vaø chòu söï chi phoái cuûa coâng ty meï treân caùc lónh vöïc: nguoàn löïc taøi chính, chieán löôïc phaùt trieån, toå chöùc hôïp taùc vaø caïnh tranh, coâng ngheä, ñaøo taïo, phaùt tieån nguoàn nhaân löïc,… Caùc loaïi hình coâng ty con do coâng ty meï ñaàu tö taøi chính vaøo bao goàm: + Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân: do coâng ty meï sôû höõu 100% voán ñieàu leä. Coâng ty TNHH töø hai thaønh vieân trôû leân do coâng ty meï sôû höõu treân 50% voán ñieàu leä (giöõ tyû leä voán goùp chi phoái). + Coâng ty coå phaàn do coâng ty meï naém giöõ coå phaàn chi phoái. + Coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi coù voán goùp chi phoái cuûa coâng ty meï. + Ngoaøi ra, coøn coù caùc coâng ty lieân keát laø caùc coâng ty maø coâng ty meï sôû höõu döôùi 50% voán ñieàu leä, ñöôïc hình thaønh töø coå phaàn hoùa doanh nghieäp Nhaø nöôùc hoaëc do coâng ty meï goùp voán thaønh laäp. Trong moâ hình hieän taïi cuûa TCTy HKVN, caùc ñôn vò thaønh vieân maëc duø coù ngaønh ngheà kinh doanh khaùc nhau, nhöng ít nhieàu ñeàu coù lieân heä maät thieát ñeán hoaït ñoäng vaän taûi haøng khoâng, caùc ñôn vò naøy ñöôïc xem laø cuøng naèm trong daây chuyeàn kinh doanh vaän taûi haøng khoâng, cung caáp saûn phaåm/dòch vuï tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp hoaëc laø dòch vuï gia taêng theâm cho hoaït ñoäng vaän taûi haøng khoâng. Ñeå xaùc ñònh loaïi hình coâng ty con cho töøng ñôn vò thaønh vieân hieän nay cuûa TCTy HKVN caàn phaûi caên cöù vaøo möùc ñoä lieân heä vaø taàm quan troïng cuûa töøng ñôn vò thaønh vieân trong daây chuyeàn vaän taûi haøng khoâng, cuï theå nhö sau: Ñoái vôùi nhöõng ñôn vò thaønh vieân gaén lieàn tröïc tieáp vôùi daây chuyeàn vaän taûi haøng khoâng hoaëc coù vai troø quan troïng, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty meï, caàn thieát phaûi do coâng ty meï naém quyeàn chi phoái hoaøn toaøn, thì chuyeån ñoåi sang moâ hình coâng ty TNHH moät thaønh vieân, bao goàm: + 03 coâng ty phuïc vuï maët ñaát taïi Noäi Baøi, Ñaø Naüng, Taân Sôn Nhaát; + 02 xöôûng söûa chöõa, baûo döôõng maùy bay A75 taïi Taân Sôn Nhaát vaø A76 taïi Noäi Baøi; + Coâng ty xaêng daàu haøng khoâng; + Coâng ty bay dòch vuï haøng khoâng VASCO. Caùc coâng ty TNHH moät thaønh vieân nhö treân ñeàu gaén lieàn tröïc tieáp vôùi daây chuyeàn kinh doanh vaän taûi haøng khoâng cuûa Vietnam Airlines, do vaäy phaûi do Trang 50 Luaän vaên thaïc só Kinh teá coâng ty meï naém quyeàn chi phoái hoaøn toaøn vaø coù chöùc naêng chính tröôùc tieân laø cung caáp caùc dòch vuï ñoàng boä cho hoaït ñoäng vaän taûi haøng khoâng cuûa Vietnam Airlines, beân caïnh ñoù coøn caïnh tranh ñeå cung caáp dòch vuï cho caùc haõng haøng khoâng quoác teá khaùc cuøng khai thaùc ñeán caùc saân bay cuûa Vieät Nam. Ñoái vôùi caùc ñôn vò thaønh vieân coøn laïi khaùc, thöïc hieän coå phaàn hoùa ñeå chuyeån ñoåi caùc ñôn vò naøy sang hoaït ñoäng theo moâ hình coâng ty coå phaàn, bao goàm caùc ñôn vò sau: + caùc coâng ty dòch vuï haøng khoâng taïi saân bay; + coâng ty xuaát nhaäp khaåu haøng khoâng; + coâng ty coâng trình haøng khoâng; + coâng ty khaûo saùt thieát keá haøng khoâng; + coâng ty nhöïa haøng khoâng; + coâng ty in haøng khoâng; + coâng ty cung öùng xuaát nhaäp khaåu lao ñoäng haøng khoâng; + coâng ty suaát aên haøng khoâng Noäi Baøi; + coâng ty dòch vuï haøng hoùa Noäi Baøi; + coâng ty dòch vuï giao nhaän haøng hoùa. Ñoái vôùi caùc coâng ty coå phaàn, caên cöù vaøo tyû troïng saûn löôïng saûn phaåm/dòch vuï cung cöùng cho Vietnam Airlines nhieàu hay ít ñeå quyeát ñònh coâng ty meï coù caàn naém giöõ coå phaàn chi phoái hay khoâng. Trong quaù trình hoaït ñoäng neáu caùc coâng ty coå phaàn naøy tìm kieám, môû roäng ñöôïc thò tröôøng, giaûm daàn tyû troïng saûn phaåm/dòch vuï cung cöùng cho Vietnam Airlines, thì töøng böôùc coâng ty meï coù theå giaûm daàn tyû leä naém giöõ coå phaàn chi phoái vaø tieán tôùi chuyeån sang daïng coâng ty lieân keát (coâng ty meï chæ naém giöõ döôùi 50% voán ñieàu leä). Trong caùc lónh vöïc dòch vuï haøng khoâng, coù nhöõng lónh vöïc caàn phaûi coù theâm kinh nghieäm quaûn lyù, coâng ngheä vaø uy tín thöông hieäu cuûa caùc Haõng haøng khoâng quoác teá khaùc ñeå coù theå cung caáp ñöôïc saûn phaåm/dòch vuï cho caùc haõng haøng khoâng quoác teá khai thaùc ñeán Vieät Nam, thì phaûi lieân doanh vôùi caùc Haõng haøng khoâng coù uy tín cuûa nöôùc ngoaøi, tuy nhieân Vietnam Airlines luoân naém giöõ tyû leä voán goùp chi phoái ñeå ñaûm baûo lôïi ích kinh teá cho phía Vieät Nam, vì caùc lieân doanh ñeàu coù tyû leä lôïi nhuaän treân voán ñaït raát cao. Hieän nay TCTy ñang coù caùc lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi laø: Trang 51 Luaän vaên thaïc só Kinh teá + Coâng ty lieân doanh suaát aên haøng khoâng Taân Sôn Nhaát: LD giöõa Vietnam Airlines vaø haõng HK Cathay Pacific, theo tyû leä voán goùp 60%-40%; + Coâng ty lieân doanh dòch vuï haøng hoùa Taân Sôn Nhaát: LD giöõa Vietnam Airlines vaø haõng HK Singapore Airlines, theo tyû leä voán goùp 65%-35%; + Coâng ty lieân doanh giao nhaän haøng hoùa VINAKO: LD giöõa Vietnam Airlines vaø Japan Airlines, theo tyû leä voán goùp 65%-35%; + Coâng ty lieân doanh ABACUS Vieät Nam: lieân doanh maïng ñaët giöõ choã toaøn caàu, giöõa Vietnam Airlines vaø coâng ty ABACUS, theo tyû leä voán goùp 80%- 20%; Ñoái vôùi caùc coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi treân, heát thôøi haïn lieân doanh, cuõng laø thôøi ñieåm maø phía Vieät Nam coù theå töï quaûn lyù vaø khai thaùc, thì chuyeån ñoåi ngay thaønh coâng ty coå phaàn, thaäm chí trong thôøi haïn lieân doanh neáu thoáng nhaát ñöôïc vôùi ñoái taùc nöôùc ngoaøi, coù theå thöïc hieän chuyeån ñoåi coå phaàn hoùa ngay treân cô sôû vaãn ñaûm baûo söï chi phoái cuûa coâng ty meï phía Vieät Nam. Ngoaøi vieäc chuyeån ñoåi caùc ñôn vò thaønh vieân ñang toàn taïi, TCTy caàn tieáp tuïc tham gia thaønh laäp caùc coâng ty coå phaàn môùi, caùc coâng ty naøy coù theå cung caáp saûn phaåm/dòch vuï tröïc tieáp cho Vietnam Airlines, hoaëc coù theå laø keùo daøi theâm chuoãi giaù trò, taïo theâm giaù trò gia taêng cho saûn phaåm vaän taûi haøng khoâng. Cuï theå, caùc coâng ty ñang coù ñeà aùn thaønh laäp laø: + Coâng ty coå phaàn khaùch saïn haøng khoâng; + Coâng ty coå phaàn du lòch haøng khoâng; + Coâng ty tin hoïc haøng khoâng; + Coâng ty quaûng caùo haøng khoâng; + Coâng ty baûo döôõng, söûa chöõa maùy bay (coù theå lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi). Ngoaøi nhöõng coâng ty con neâu treân, Vietnam Airlines coøn tham gia goùp voán ñeå trôû thaønh nhöõng coå ñoâng chieán löôïc trong caùc lónh vöïc baûo hieåm, ngaân haøng laø: + Tham gia goùp voán vaøo ngaân haøng TMCP kyõ thöông Vieät Nam (Techcombank); + Tham gia goùp voán vaøo TCTy coå phaàn baûo hieåm Baûo Minh. 3.3.2 Xaây döïng moái lieân keát kinh teá trong moâ hình coâng ty meï – coâng ty con: Trang 52 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Nhö ñaõ phaân tích nhöõng haïn cheá cuûa moâ hình TCTy hieän nay chính laø do moái lieân keát haønh chính giöõa TCTy vôùi caùc ñôn vò thaønh vieân. Vieäc chuyeån sang moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con chính laø xaây döïng cô cheá ñeå chuyeån ñoåi moái lieân keát haønh chính naøy sang moái lieân keát veà kinh teá. Coâng ty meï seõ thöïc hieän ñaàu tö voán vaøo caùc coâng ty con vaø naém quyeàn chi phoái caùc coâng ty con naøy thoâng qua tyû leä goùp voán. Nhöõng ñaëc tröng cuûa moái lieân keát kinh teá giöõa coâng ty meï vaø coâng ty con trong moâ hình naøy nhö sau: Coâng ty meï vaø coâng ty con laø hai thöïc theå phaùp lyù ñoäc laäp, coù taøi saûn rieâng (nghóa laø moät phaùp nhaân kinh teá ñaày ñuû); caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân keát ñeàu toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo caùc luaät töông öùng vôùi töøng loaïi hình doanh nghieäp vaø chòu söï chi phoái cuûa coâng ty meï theo qui cheá quaûn lyù taøi chính trong taäp ñoaøn. Coâng ty meï coù lôïi ích kinh teá nhaát ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty con; Coâng ty meï chi phoái ñoái vôùi caùc quyeát ñònh lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty con thoâng qua caùc hình thöùc nhö: quyeàn boû phieáu chi phoái ñoái vôùi caùc quyeát ñònh cuûa coâng ty con; quyeàn boå nhieäm vaø baõi nhieäm HÑQT, ban laõnh ñaïo hoaëc quyeàn tham gia quaûn lyù ñieàu haønh; Vò trí cuûa coâng ty meï vaø coâng ty con chæ trong moái quan heä giöõa hai coâng ty vôùi nhau vaø mang tính töông ñoái, nghóa laø moät coâng ty con naøy coù theå ñoàng thôøi laø coâng ty meï cuûa moät coâng ty khaùc (coâng ty meï – con nhieàu caáp). Traùch nhieäm cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con laø traùch nhieäm höõu haïn; Veà maët lyù thuyeát moâ hình quan heä naøy seõ taïo cho cô caáu toå chöùc cuûa caùc coâng ty trong nhoùm coù chieàu saâu khoâng haïn cheá: coâng ty meï, coâng ty con, coâng ty chaùu,…. Moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con coù nhöõng ñieåm khaùc bieät cô baûn so vôùi moâ hình TCTy hieän nay laø: Veà cô caáu toå chöùc: TCTy chæ coù 3 caáp laø: TCTy, coâng ty haïch toaùn ñoäc laäp vaø coâng ty haïch toaùn phuï thuoäc; trong khi ñoù ôû moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con, cô caáu toå chöùc veà maët lyù thuyeát laø khoâng giôùi haïn. Traùch nhieäm cuûa coâng ty meï ñoái vôùi coâng ty con laø traùch nhieäm höõu haïn; trong khi ñoù, trong moâ hình TCTy, veà maët nguyeân taéc, traùch nhieäm cuûa TCTy ñoái vôùi caùc coâng ty haïch toaùn phuï thuoäc vaø ngay caû ñoái vôùi caùc coâng ty haïch toaùn ñoäc laäp phaûi laø traùch nhieäm voâ haïn. Trang 53 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Quaù trình hình thaønh TCTy laø söï hôïp nhaát cuûa caùc coâng ty thaønh vieân, nghóa laø coâng ty thaønh vieân phaûi toàn taïi vaø coù tröôùc, trong khi ñoù theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con thì coâng ty meï thöôøng phaûi toàn taïi tröôùc vaø seõ saùng laäp hoaëc tham gia saùng laäp ra caùc coâng ty con thoâng qua vieäc ñaàu tö voán vaøo coâng ty con. Trong quan heä sôû höõu thì TCTy laø chuû sôû höõu cuûa caû saûn nghieäp (taøi saûn coù vaø taøi saûn nôï) cuûa coâng ty thaønh vieân, töùc laø vöøa sôû höõu voán, vöøa sôû höõu taøi saûn; ôû moâ hình coâng ty meï – coâng ty con, coâng ty meï chæ sôû höõu phaàn voán ñaàu tö trong coâng ty con maø thoâi, voán cuûa coâng ty con laø taøi saûn ñaàu tö daøi haïn cuûa coâng ty meï. Do cô cheá cuûa moâ hình TCTy neân ñaõ khoâng cho pheùp huy ñoäng voán moät caùch coù hieäu quaû, khoâng cho pheùp thay ñoåi cô caáu voán ñaàu tö trong caùc ñôn vò thaønh vieân moät caùch linh hoaït. Töø nhöõng ñieåm khaùc bieät cô baûn giöõa moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con vôùi moâ hình TCTy ñöôïc neâu treân, ñoù cuõng laø nhöõng ñieåm baát caäp, haïn cheá cuûa moái lieân keát hieän taïi giöõa caùc doanh nghieäp thaønh vieân trong moâ hình TCTy, maø thöïc chaát ñoù chính laø nhöõng doanh nghieäp noøng coát cuûa Nhaø nöôùc. Do vaäy, ñeå ñoåi môùi doanh nghieäp Nhaø nöôùc moät caùch cô baûn theo höôùng phaùt trieån thaønh nhöõng taäp ñoaøn kinh teá maïnh, thì ñieàu kieän tieân quyeát chính laø chuyeån ñoåi moái lieân keát cuûa caùc thaønh vieân trong TCTy sang moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con. Khi TCTy HKVN chuyeån sang moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con thì coâng ty meï, haõng HKQG Vieät Nam, seõ laø DNNN do Nhaø nöôùc sôû höõu 100% voán ñieàu leä vaø hoaït ñoäng theo luaät DNNN; caùc coâng ty con vaø coâng ty lieân keát ñöôïc hình thaønh vaø hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp vaø caùc luaät töông öùng vôùi töøng loaïi hình coâng ty. Thöïc hieän ñöôïc ñieàu naøy nghóa laø ñaõ xoùa boû ñöôïc cô cheá chuû quaûn ñoái vôùi caùc doanh nghieäp thaønh vieân (caùc coâng ty con), giôø ñaây coâng ty meï chæ laø chuû sôû höõu phaàn voán coå phaàn taïi caùc coâng ty con, vaø cuõng chæ chòu traùch nhieäm theo giaù trò phaàn voán coå phaàn ñoù. Khi ñaõ chuyeån sang moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con, thì caùc coâng ty con duø ôû loaïi hình naøo (coâng ty TNHH hay coâng ty coå phaàn,…) ñeàu laø nhöõng phaùp nhaân kinh teá hoaøn chænh, do vaäy ñeå cuï theå hoùa moái lieân keát kinh teá giöõa caùc ñôn vò trong taäp ñoaøn thì phaûi xaây döïng ñöôïc möùc giaù thanh toaùn noäi boä ñeå laøm cô sôû thanh toaùn giöõa caùc ñôn vò trong taäp ñoaøn. 3.3.3 Ñaàu tö phaùt trieån vaø baûo ñaûm voán cho hoaït ñoäng ñaàu tö: Trang 54 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Hoaït ñoäng ñaàu tö trong lónh vöïc haøng khoâng, beân caïnh vieäc ñaàu tö cho ñoäi taøu bay coøn phaûi ñaàu tö cho caùc trang thieát bò ñoàng boä khaùc. Tuy nhieân, do nguoàn voán ñaàu tö cho ñoäi taøu bay thuôøng chieám tyû troïng raát lôùn, khoaûng treân 75% toång soá nguoàn voán cho toaøn boä hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa TCTy, do vaäy, trong phaàn naøy chæ taäp trung vaøo phaàn huy ñoäng voán ñeå phaùt trieån ñoäi maùy bay cuûa Vietnam Airlines. Theo ñònh höôùng phaùt trieån ngaønh haøng khoâng ñeán naêm 2010 thì toång nhu caàu voán ñaàu tö giai ñoaïn 2006-2010 laø: Noäi dung ñaàu tö Soá tieàn (Tyû VNÑ) Tyû troïng 1. Maùy bay vaø ñoäng cô döï phoøng 14.521,00 75,80% 2. Ñaàu tö khaùc: 4.635,00 24,20% - Khai thaùc bay - Kyõ thuaät vaø baûo döôõng MB - Dòch vuï maët ñaát - Thöông maïi - Coâng ngheä thoâng tin - Caùc döï aùn khaùc 1.127,50 1.860,00 251,50 582,00 200,00 614,00 TOÅNG COÄNG 19.156,00 100% Cô caáu nguoàn voán huy ñoäng cho ñaàu tö phaùt trieån: Dieãn giaûi Soá tieàn (Tyû VNÑ) Tyû troïng 1. Voán töï boå sung cuûa TCTy 4.668 24,37% 2. Voán Nhaø nöôùc 2.200 11,48% 3. Voán huy ñoäng 12.288 64,15% TOÅNG COÄNG 19.156,00 100% (Nguoàn: Baùo caùo ñònh höôùng phaùt trieån TCTy HKVN ñeán naêm 2010) Ñeå thöïc hieän ñöôïc keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån ñoäi taøu bay nhö treân thì vieäc huy ñoäng voán phaûi ñöôïc ñònh höôùng nhö sau: Nhö ñaõ phaân tích ôû phaàn 2.3.4, nguoàn voán huy ñoäng ñeå phaùt trieån ñoäi taøu bay cuûa TCTy HKVN goàm nguoàn voán töï coù (do Nhaø nöôùc caáp vaø töï boå sung cuûa TCTy) vaø nguoàn voán huy ñoäng beân ngoaøi (chuû yeáu laø vay thöông maïi; vay baûo laõnh cuûa caùc toå chöùc tín duïng xuaát khaåu vaø thueâ mua). Trong giai ñoaïn Trang 55 Luaän vaên thaïc só Kinh teá 2006-2010, khi ñaõ hình thaønh vaø phaùt trieån theo moâ hình Coâng ty meï – con, ñònh höôùng huy ñoäng voán phaûi taäp trung vaøo nhöõng ñieåm cô baûn laø: Phaùt huy toái ña noäi löïc nhaèm ñaûm baûo töï caân ñoái moät phaàn voán vaø taêng theâm tính chuû ñoäng cho hoaït ñoäng ñaàu tö: giaûi phaùp phaùt huy noäi löïc chính laø duy trì hieäu quaû SXKD ñoàng thôøi vôùi vieäc quaûn lyù vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn voán hieän coù. Khaû naêng huy ñoäng voán noäi löïc ñeå boå sung voán ñaàu tö giai ñoaïn 2006-2010 phaûi ñaït laø 4.000 – 5.000 tyû ñoàng, ñaùp öùng ñöôïc khoaûng 25-28% nhu caàu voán ñaàu tö. Voán noäi löïc, beân caïnh vieäc boå sung töø keát quaû hoaït ñoäng SXKD, TCTy coøn coù theå khai thaùc töø vieäc thöïc hieän coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp thaønh vieân. Moät lôïi theá hieän nay cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân thöïc hieän coå phaàn hoùa chính laø caùc doanh nghieäp naøy ñang kinh doanh raát coù hieäu quaû (trong ñoù moät phaàn coù ñöôïc do lôïi theá ñoäc quyeàn trong lónh vöïc dòch vuï haøng khoâng), do ñoù, TCTy seõ coù cô hoäi thu ñöôïc voán thaëng dö khi phaùt haønh coå phieáu ra thò tröôøng. Ngoaøi ra, TCTy caàn nghieân cöùu ñeå coù theå töøng böôùc tieán haønh coå phaàn hoùa moät phaàn ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh vaän taûi haøng khoâng, nhaèm thu huùt nguoàn voán ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc, ñoàng thôøi töøng böôùc ña daïng hoùa hình thöùc sôû höõu, tieáp caän vôùi cô cheá vaø phöông phaùp quaûn lyù cuûa neàn kinh teá thò tröôøng. Kieán nghò vôùi Nhaø nöôùc coù chính saùch vaø taïo nguoàn voán ñeå thöïc hieän muïc tieâu taêng tyû leä ñoäi maùy bay sôû höõu (vì Vietnam Airlines cuõng chính laø Haõng haøng khoâng quoác gia): hoã trôï voán ñeå ñaûm baûo tyû leä voán ñoái öùng 15% soá voán ñaàu tö phaùt trieån ñoäi maùy bay sôû höõu (khoaûng 2.200 tyû ñoàng) baèng caùch caáp voán töø NSNN thoâng qua vieäc cho TCTy ñöôïc giöõ laïi thueá thu nhaäp doanh nghieäp trong giai ñoaïn 2006-2010, vaø daønh moät phaàn nguoàn voán tín duïng öu ñaõi cuûa Nhaø nöôùc cho caùc döï aùn ñaàu tö ñoäi maùy bay. Ngoaøi vieäc hoã trôï tröïc tieáp, ñeà nghò Chính phuû hoã trôï giaùn tieáp thoâng qua vieäc chaáp nhaän baûo laõnh ñoái vôùi caùc khoaûn vay tín duïng xuaát khaåu. Chuû ñoäng tieáp caän vaø tham gia vaøo caùc thò tröôøng voán thöông maïi trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå löïa choïn giaûi phaùp huy ñoäng voán khaû thi vôùi chi phí thaáp nhaát. Trong caùc nguoàn voán huy ñoäng thöông maïi thì ñoái vôùi voán cho ñaàu tö phaùt trieån ñoäi maùy bay, caàn tranh thuû cô hoäi khai thaùc nguoàn voán tín duïng xuaát khaåu vôùi chí phí voán caïnh tranh ñeå coù theå ñaùp öùng 85% voán cho ñaàu tö phaùt trieån ñoäi maùy bay. Ngoaøi ra caàn keát hôïp caùc hình thöùc huy ñoäng voán trung, daøi haïn cuûa caùc toå chöùc tín duïng trong vaø ngoaøi nöôùc; hoaëc töï taïo laäp thò tröôøng voán daøi haïn coâng khai treân thò tröôøng nhaèm thu huùt voán ñaàu tö daøi haïn Trang 56 Luaän vaên thaïc só Kinh teá trong toaøn xaõ hoäi thoâng qua caùc hình thöùc phaùt haønh traùi phieáu coâng trình ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. Tranh thuû caùc cô hoäi ñeå thu huùt caùc nguoàn voán hoã trôï phaùt trieån ODA, nguoàn voán ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nöôùc ngoaøi FDI, voán hôïp taùc vaø hoã trôï cuûa caùc toå chöùc quoác teá, caùc nhaø saûn xuaát vaø cung öùng,… Thöïc hieän caùc hình thöùc lieân doanh, lieân keát ñeå ñaàu tö moät soá haïng muïc ñaàu tö khaû thi, coù khaû naêng thu huùt voán. Baûng 3.3 – Caân ñoái nguoàn voán ñaàu tö giai ñoaïn 2006-2010 Ñôn vò tính: Tyû VNÑ Noäi dung 2006 2007 2008 2009 2010 Toång coäng 2006-2010 A Nhu caàu ñaàu tö 3,868 4,437 3,468 3,754 3,629 19,156 1 Mua maùy bay 2,430 3,240 2,652 3,100 3,100 14,522 Loaïi 150 choã 2,430 3,240 2,430 - - 8,100 Loaïi 250 choã - - - 3,100 3,100 6,200 Ñoäng cô - - 222 - - 222 2 Taøi saûn coá ñònh khaùc 1,438 1,197 816 654 529 4,634 B Nguoàn voán ñaàu tö 3,961 4,749 3,927 4,385 4,297 21,319 1 Nguoàn voán töï boå sung 1,083 1,193 1,366 1,352 1,617 6,611 Quó khaáu hao 738 828 875 891 891 4,223 Quó phaùt trieån KD 345 365 491 461 726 2,388 2 Nguoàn voán huy ñoäng 2,878 3,556 2,561 3,033 2,680 14,708 Vay tín duïng XK 1,823 2,430 1,988 2,325 2,325 10,891 Vay voán ODA 50 50 50 50 50 250 Vay thöông maïi 334 484 35 147 147 1,147 NSNN caáp boå sung 671 592 488 511 158 2,420 (töø mieãn thueá TNDN) C CAÂN ÑOÁI 93 312 459 631 668 2,163 3.3.4 Hình thaønh Coâng ty Taøi chính Haøng khoâng: Trang 57 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Nhö ñaõ phaân tích ôû caùc phaàn tröôùc, moät trong nhöõng ñieåm haïn cheá daãn ñeán söï khoâng thaønh coâng cuûa moâ hình caùc TCTy 90, 91 chính laø chöa xaùc laäp ñöôïc moái lieân keát kinh teá – taøi chính giöõa caùc ñôn vò thaønh vieân, cuõng nhö giöõa ñôn vò thaønh vieân vôùi TCTy, ñoù cuõng chính laø do chöa xaùc laäp ñöôïc moái quan heä sôû höõu voán trong TCTy. Ñeå khaéc phuïc haïn cheá naøy khi chuyeån sang moâ hình TÑKT, caàn thieát phaûi coù moät ñôn vò trong taäp ñoaøn thöïc hieän chöùc naêng naøy, ñoù chính laø Coâng ty Taøi chính trong taäp ñoaøn. Theo Quyeát ñònh soá 91/TTg ngaøy 07/03/1994 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thí ñieåm thaønh laäp TÑKT, trong Muïc 4, Ñieàu 2 cuõng coù qui ñònh: moãi Taäp ñoaøn ñöôïc toå chöùc Coâng ty Taøi chính ñeå huy ñoäng voán, ñieàu hoøa voán phuïc vuï cho yeâu caàu phaùt trieån trong noäi boä Taäp ñoaøn. Tuy nhieân, nhìn vaøo söï toàn taïi cuûa caùc TCTy 90, 91 hieän nay, vôùi gaàn 100 TCTy (17 TCTy 91 vaø 76 TCTy 90) thì môùi chæ coù 6 TCTy ñaõ thaønh laäp ñöôïc Coâng ty taøi chính (chöa noùi ñeán vieäc caùc Coâng ty Taøi chính naøy hoaït ñoäng nhö theá naøo), ñoù laø: Stt Teân Coâng ty Soá Giaáy pheùp, ngaøy caáp Voán ñieàu leä (Tyû ñoàng) Ngaøy khai tröông 1 Coâng ty taøi chính Deät-May, thuoäc TCTy Deät may 01/GP-NHNN 03/08/1998 30 26/09/1998 2 Coâng ty taøi chính Cao su, thuoäc TCTy Cao su Vieät Nam 02/GP-NHNN 06/10/1998 30 22/11/1998 3 Coâng ty taøi chính Böu ñieän, thuoäc TCTy Böu Chính Vieãn Thoâng 03/GP-NHNN 10/10/1998 70 25/11/1998 4 Coâng ty taøi chính Taøu thuûy, thuoäc TCTy Taøu thuûy VN 04/GP-NHNN 16/03/2000 30 09/05/2000 5 Coâng ty taøi chính Daàu khí, thuoäc TCTy Daàu khí VN 12/GP-NHNN 25/10/2000 100 01/12/2000 6 Coâng ty taøi chính thuoäc TCTy Than Vieät Nam 2006 Caùc Coâng ty taøi chính hoaït ñoäng theo Nghò ñònh 79/2002/NÑ-CP ngaøy 04/10/2002 do Chính phuû ban haønh veà “Toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa Coâng ty Taøi chính” vaø Quyeát ñònh soá 104/QÑ-NH5 ngaøy 02/05/1996 cuûa Thoáng ñoác ngaân haøng Nhaø nöôùc veà veà vieäc ban haønh maãu ñieàu leä Coâng ty Taøi chính trong Toång coâng ty Nhaø nöôùc. Söï caàn thieát cuõng nhö taàm quan troïng cuûa vieäc hình thaønh Coâng ty Taøi chính trong caùc TÑKT hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con theå hieän ôû Trang 58 Luaän vaên thaïc só Kinh teá vai troø vaø nhieäm vuï cuûa Coâng ty taøi chính laø: Coâng ty Taøi chính laø trung gian taøi chính, coù chöùc naêng huy ñoäng, taäp trung, ñieàu hoøa voán trong taäp ñoaøn. Quan heä giöõa Coâng ty Taøi chính vôùi caùc coâng ty con trong taäp ñoaøn ñöôïc theå hieän theo nguyeân taéc coù vay coù traû. Tröôøng hôïp thöïc hieän vieäc cho vay ñoái vôùi caùc toå chöùc, ñôn vò khaùc ngoaøi taäp ñoaøn, Coâng ty Taøi chính phaûi ñöôïc söï ñoàng yù cuûa Hoäi ñoàng quaûn trò cuûa coâng ty meï. Khi thöïc hieän caùc nghieäp vuï söû duïng voán, nghóa laø Coâng ty Taøi chính ñaõ ñaïi dieän cho coâng ty meï tham gia vaøo vieäc ñieàu hoøa voán trong taäp ñoaøn. Ñaây cuõng chính laø coâng cuï chuû yeáu ñeå coâng ty meï coù theå chi phoái ñöôïc vaø ñieàu chænh ñöôïc hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty con, taïo moái lieân keát chaët cheõ veà taøi chính, taïo ra söùc maïnh thoáng nhaát cho toaøn boä taäp ñoaøn. Theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con thì coâng ty meï thöïc hieän vieäc ñaàu tö vaøo caùc coâng ty con thoâng qua Coâng ty Taøi chính. Vieäc hình thaønh neân moái quan heä taøi chính naøy ñaõ laøm thay ñoåi thöïc söï moái quan heä giöõa TCTy vôùi caùc doanh nghieäp thaønh vieân: töø quan heä haønh chính sang quan heä theo kieåu Coâng ty meï – con, laáy coâng cuï taøi chính - ñaàu tö ñeå ñaûm baûo caùc doanh nghieäp thaønh vieân thöïc hieän ñuùng chieán löôïc phaùt trieån cuûa taäp ñoaøn. Veà maët toå chöùc, Coâng ty Taøi chính seõ ñöôïc thaønh laäp döôùi daïng Coâng ty TNHH, coù tö caùch phaùp nhaân, hoaït ñoäng theo luaät doanh nghieäp, do Coâng ty meï ñaàu tö 100% voán ñieàu leä ban ñaàu, chòu söï quaûn lyù cuûa coâng ty meï veà chieán löôïc phaùt trieån, veà toå chöùc vaø nhaân söï; ñoàng thôøi chòu söï quaûn lyù cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc veà noäi dung vaø phaïm vi hoaït ñoäng nghieäp vuï theo qui cheá hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc tín duïng. Coâng ty taøi chính thöïc hieän 02 nghieäp vuï chuû yeáu laø: Huy ñoäng voán: bao goàm: + Nhaän tieàn göûi coù kyø haïn cuûa Coâng ty meï vaø caùc coâng ty con trong taäp ñoaøn; + Phaùt haønh tín phieáu, traùi phieáu doanh nghieäp, traùi phieáu coâng trình trong vaø ngoaøi nöôùc theo qui ñònh cuûa phaùp luaät; + Vay cuûa caùc toå chöùc taøi chính, tín duïng trong ngoaøi nöôùc. Toång voán huy ñoäng khoâng ñöôïc quaù 20 laàn voán töï coù cuûa coâng ty taøi chính. Söû duïng voán: bao goàm: + Cho vay ngaén haïn, cho vay trung, daøi haïn treân cô sôû caân ñoái nguoàn voán trung vaø daøi haïn; + Ñöôïc söû duïng voán töï coù ñeå huøn voán, lieân doanh hoaëc mua coå phaàn cuûa caùc coâng ty con trong taäp ñoaøn; Trang 59 Luaän vaên thaïc só Kinh teá + Tieáp nhaän voán uûy thaùc ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc bao goàm caû nguoàn voán do coâng ty meï giao ñeå ñaàu tö vaøo nhöõng coâng trình, döï aùn cuûa Coâng ty meï vaø caùc Coâng ty con; + Ñieàu hoøa voán vaø söû duïng hieäu quaû voán baèng tieàn taïm thôøi nhaøn roãi cuûa Coâng ty meï vaø caùc Coâng ty con; + Ñaàu tö taøi chính cho Coâng ty meï vaøo caùc phaùp nhaân maø Coâng ty meï coù goùp voán ñaàu tö; + Ñaïi lyù phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu cho Coâng ty vaø caùc Coâng ty con; + Tö vaán ñaàu tö, tö vaán tieàn teä vaø quaûn lyù taøi saûn khaùc theo yeâu caàu cuûa caùc doanh nghieäp thaønh vieân trong taäp ñoaøn; + Thöïc hieän caùc dòch vuï khaùc khi ñöôïc ngaân haøng Nhaø nöôùc cho pheùp. Ñoái vôùi TCTy HKVN: Hieän taïi TCTy HKVN chöa thaønh laäp Coâng ty taøi chính, do vaäy, vieäc quaûn lyù coâng taùc taøi chính – keá toaùn taïi TCTy cuõng nhö ôû caùc ñôn vò thaønh vieân ñeàu do Ban Taøi chính – Keá toaùn TCTy ñaûm nhaän. Ñeå töøng böôùc hình thaønh neân Coâng ty taøi chính, vöøa qua Ban TCKT coù thaønh laäp theâm “Phoøng quaûn lyù voán” do Tröôûng Ban TCKT, Keá toaùn tröôûng TCTy, tröïc tieáp chæ ñaïo hoaït ñoäng. Ñuùng nhö teân goïi cuûa noù, phoøng quaûn lyù voán hieän taïi môùi chæ thöïc hieän vieäc theo doõi vaø quaûn lyù voán ñaàu tö cuûa TCTy taïi caùc Coâng ty lieân doanh vaø caùc doanh nghieäp khaùc; hoaøn toaøn chöa thöïc hieän ñuùng chöùc naêng “huy ñoäng, taäp trung vaø ñieàu hoøa voán” trong TCTy. Ñeå TCTy HKVN chuyeån sang taäp ñoaøn kinh doanh hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con, caàn phaûi hình thaønh Coâng ty Taøi chính Haøng khoâng (CTTC HK) vaø xaùc laäp vai troø, vò trí cuûa cuûa Coâng ty taøi chính cuï theå nhö sau: Tröôùc heát, caàn khaúng ñònh söï ra ñôøi cuûa CTTC HK laø saûn phaåm taát yeáu cuûa kinh teá thò tröôøng, theå hieän böôùc phaùt trieån cao hôn cuûa ngaønh haøng khoâng Vieät Nam, goùp phaàn taêng theâm caùc nguoàn voán huy ñoäng, naâng cao hieäu quaû söû duïng voán, phaùt huy söùc maïnh cuûa HKVN treân thò tröôøng taøi chính trong vaø ngoaøi nöôùc. Thöù hai, CTTC HK seõ ñoùng vai troø quan troïng trong daây chuyeàn Voán – Tín duïng cuûa TCTy HKVN, laø trung gian taøi chính – laø caàu noái giöõa TCTy vôùi thò tröôøng taøi chính vaø caùc toå chöùc taøi chính trung gian khaùc. Trang 60 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Thöù ba, veà maët phaùp lyù, Coâng ty taøi chính laø moät toå chöùc tín duïng phi ngaân haøng, chòu söï ñieàu chænh toaøn dieän cuûa Luaät caùc toå chöùc tín duïng veà caùc maët: thaønh laäp, toå chöùc, ñieàu haønh, hoaït ñoäng, cheá ñoä baùo caùo keá toaùn vaø chòu söï giaùm saùt, thanh tra cuûa Ngaân haøng Nhaø nöôùc,… nhö ñoái vôùi caùc toå chöùc tín duïng khaùc. Thöù tö, veà maët sôû höõu Coâng ty taøi chính phaûi phaùt trieån theo höôùng chuyeån daàn töø sôû höõu Nhaø nöôùc (1 chuû) sang sôû höõu hoãn hôïp (nhieàu chuû), trong ñoù sôû höõu cuûa TCTy HKVN vaø caùc ñôn vò thaønh vieân chieám tyû leä chi phoái, TCTy chi phoái veà maët taøi chính vaø chieán löôïc phaùt trieån thoâng qua bieåu quyeát. Thöù naêm, caùc hoaït ñoäng cuûa CTTC HK taäp trung vaøo vieäc cung caáp caùc dòch vuï Taøi chính – Tín duïng, hoã trôï cho hoaït ñoäng kinh doanh cuûa taäp ñoaøn nhö cho vay, taøi trôï baùn haøng, huy ñoäng voán taäp trung, quaûn lyù voán ñaàu tö uûy thaùc, ñieàu hoøa voán nhaøn roãi, tö vaán vaø laøm ñaïi lyù phaùt haønh traùi phieáu treân thò tröôøng taøi chính,… töøng böôùc ña daïng hoùa hoaït ñoäng kinh doanh, môû roäng ñoái töôïng phuïc vuï ra beân ngoaøi taäp ñoaøn nhö cho khaùch haøng vay ñeå mua haøng hoùa, dòch vuï do taäp ñoaøn cung öùng, cung caáp dòch vuï taøi chính, tö vaán kinh doanh,… Thöù saùu, phaïm vò hoaït ñoäng cuûa CTTC HK caàn ñöôïc môû roäng ôû caû trong vaø ngoaøi nöôùc theo thò tröôøng hoaït ñoäng cuûa haøng khoâng Vieät Nam, nhaèm hoã trôï toái ña cho caùc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa taäp ñoaøn. Khai thaùc trieät ñeå lôïi theá so saùnh ôû töøng khu vöïc ñeå taêng khaû naêng caïnh tranh vaø toái ña hoùa lôïi nhuaän. Cuoái cuøng, trong quaù trình phaùt trieån CTTC HK caàn taïo laäp caùc cô sôû vaät chaát, kyõ thuaät ñeå tieán ñeán böôùc phaùt trieån cao hôn laø hình thaønh neân moät Ngaân haøng Haøng khoâng. 3.3.5 Kieán nghò veà maët chính saùch ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Ñeå nhanh choùng phaùt trieån caùc TÑKT noùi chung cuõng nhö ñoái vôùi TCTy HKVN noùi rieâng, beân caïnh nhöõng noã löïc cuûa baûn thaân TCTy, caàn phaûi coù nhöõng chính saùch tích cöïc töø phía Nhaø nöôùc, cuï theå nhö sau: Veà maët phaùp lyù: Nhaø nöôùc caàn nhanh choùng boå sung caùc qui ñònh cô sôû ñoái vôùi vieäc hình thaønh taäp ñoaøn, minh baïch hoùa vaán ñeà sôû höõu trong taäp ñoaøn, höôùng vieäc giaûi quyeát moái quan giöõa caùc thaønh vieân trong Coâng ty meï – coâng ty con thoâng qua cô cheá ñaàu tö voán,… Giaûi phaùp thöïc hieän: Xaây döïng heä thoáng caùc qui ñònh phaùp luaät vaø chính saùch taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho hoaït ñoäng ñaàu tö ra ngoaøi doanh nghieäp vaø lieân keát kinh doanh, nhö: Trang 61 Luaän vaên thaïc só Kinh teá ña daïng hoùa sôû höõu, thò tröôøng chöùng khoaùn, coâng ty taøi chính, caïnh tranh, choáng ñoäc quyeàn, ñòa vò phaùp lyù cuûa TÑKT, quaûn lyù, kieåm soaùt TÑKT. Coù chính saùch ñoái vôùi caùc TCTy ñöôïc löïa choïn ñeå phaùt trieån thaønh taäp ñoaøn veà caùc vaán ñeà nhö: phaân phoái lôïi nhuaän, thueá thu nhaäp doanh nghieäp, cô cheá baûo laõnh tín duïng trong taäp ñoaøn,… Coù chính saùch khuyeán khích hôïp taùc, lieân keát giöõa caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc loaïi hình doanh nghieäp ñeå taïo tieàn ñeà vöõng chaéc cho quaù trình hình thaønh taäp ñoaøn. Chính saùch phaùt trieån ngaønh haøng khoâng daân duïng khi hình thaønh taäp ñoaøn: Hieän nay, ngaønh haøng khoâng daân duïng ñang chòu söï quaûn lyù ngaønh cuûa Cuïc HKDD Vieät Nam, tröïc thuoäc Boä giao thoâng vaän taûi, veà maët hoaït ñoäng SXKD, TCTy laø doanh nghieäp Nhaø nöôùc tröïc thuoäc khoái cô quan kinh teá Trung öông. Moâ hình hieän taïi cuûa ngaønh haøng khoâng daân duïng Vieät Nam: Trong ñoù: Caùc Cuïm caûng haøng khoâng vaø Trung taâm quaûn lyù bay: laø caùc ñôn vò quaûn lyù Nhaø nöôùc veà caùc hoaït ñoäng khai thaùc taïi caùc Caûng HK maët ñaát vaø treân baàu trôøi trong vuøng thoâng baùo bay cuûa Vieät Nam. TCTy HKVN laø ñôn vò thöïc hieän chöùc naêng kinh doanh trong lónh vöïc vaän taûi Haøng khoâng vaø caùc dòch vuï ñoàng boä ñi keøm. Hieän nay, taïi caùc Cuïm caûng haøng khoâng, beân caïnh chöùc naêng quaûn lyù Nhaø nöôùc, coøn toå chöùc caùc doanh nghieäp kinh doanh dòch vuï, vaø ñöôïc xem nhö cô quan haønh chính coù thu. Ñieàu naøy daãn ñeán nhöõng caïnh tranh khoâng caàn thieát giöõa caùc ñôn vò cung öùng dòch vuï haøng khoâng. Kieán nghò khi hình thaønh TÑKT haøng khoâng caàn phaûi hôïp nhaát caùc ñôn vò thöïc hieän chöùc naêng kinh doanh trong lónh vöïc haøng khoâng vaøo chung trong taäp ñoaøn, ñeå caùc Cuïm caûng thöïc hieän ñuùng chaéc naêng laø chæ quaûn lyù veà maët Nhaø nöôùc ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng khai thaùc taïi caùc caûng haøng khoâng. Cuïc Haøng khoâng daân duïng Vieät Nam Cuïm caûng Haøng khoâng Trung taâm quaûn lyù bay TCoâng ty Haøng khoâng Vieät Nam Trang 62 Luaän vaên thaïc só Kinh teá Moâ hình môùi khi hình thaønh TÑKT haøng khoâng: Chöùc naêng Chöùc naêng Chöùc naêng Quaûn lyù Nhaø nöôùc Quaûn lyù Nhaø nöôùc Kinh doanh trong taïi caùc Caûng HK veà baàu trôøi lónh vöïc haøng khoâng. Keát luaän chöông 3: noäi dung chöông 3 ñaõ trình baøy khaùi quaùt nhöõng ñieàu kieän tieàn ñeà ñeå hoaøn thieän vaø phaùt trieån TCTy HKVN theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con. Nhöõng giaûi phaùp cuï theå nhö ñaõ trình baøy ôû treân veà cô baûn laø phuø hôïp vôùi moâ hình TÑKT noùi chung vaø ñieàu kieän cuï theå taïi TCTy HKVN. Ñeå TCTy HKVN phaùt trieån thaønh TÑKT haøng khoâng caàn nhieàu giaûi phaùp ñoàng boä, beân caïnh nhöõng noã löïc cuûa baûn thaân TCTy caàn phaûi coù nhöõng chính saùch cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi moâ hình Taäp ñoaøn kinh teá noùi chung vaø söï phaùt trieån cuûa ngaønh haøng khoâng daân duïng noùi rieâng. Tuy vaäy, theo toâi nhöõng giaûi phaùp cuõng nhö kieán nghò vôùi Nhaø nöôùc nhö ñaõ trình baøy laø caàn thieát vaø caáp baùch ñeå TCTy HKVN phaùt trieån thaønh TÑKT theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con. Cuïc Haøng khoâng daân duïng Vieät Nam Cuïm caûng Haøng khoâng Trung taâm quaûn lyù bay Taäp ñoaøn kinh teá Haøng khoâng Trang 63 Luaän vaên thaïc só Kinh teá KEÁT LUAÄN Trong boái caûnh caïnh tranh vaø toaøn caàu hoùa, ñaëc bieät laø khaû naêng Vieät Nam seõ trôû thaønh thaønh vieân chính thöùc cuûa toå chöùc thöông maïi theá giôùi WTO trong naêm 2006 saép trôû thaønh hieän thöïc, chuû tröông thaønh laäp caùc taäp ñoaøn kinh teá ôû Vieät Nam laø hôïp lyù. Vieäc xaây döïng nhöõng taäp ñoaøn kinh teá maïnh laø chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Chính phuû nhaèm phaùt trieån neàn kinh teá hoäi nhaäp quoác teá. Ñaëc bieät, Nghò quyeát Trung öông 3 Khoaù IX cuõng chæ roõ: vôùi moät soá lónh vöïc troïng ñieåm, caàn phaûi hình thaønh moâ hình taäp ñoaøn kinh teá. Vì vaäy, vieäc xaây döïng taäp ñoaøn kinh teá Haøng khoâng nhaèm thöïc hieän ñuùng ñöôøng loái, chuû tröông cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc, taïo ñieàu kieän ñeå phaùt trieån kinh teá trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc. Khi hoaøn thaønh luaän vaên naøy thì TCTy HKVN ñang tieán raát gaàn ñeán vieäc hình thaønh taäp ñoaøn, hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con. Sau hôn 3 naêm keå töø ngaøy 04/04/2003, khi coù quyeát ñònh 372/QÑ-TTg cuûa Thuû töôùng Chính phuû cho pheùp thí ñieåm toå chöùc hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – Coâng ty con taïi TCTy HKVN, ñeán nay TCTy ñaõ coù 14 coâng ty con vaø 05 coâng ty lieân keát, trong ñoù, coù 1 Coâng ty TNHH moät thaønh vieân, 14 coâng ty coå phaàn vaø 04 coâng ty lieân doanh vôùi nöôùc ngoaøi. Nhöõng noäi dung trình baøy trong luaän aùn chæ vôùi mong muoán goùp phaàn toång keát nhöõng vaán ñeà veà lyù luaän, moâ hình vaø kinh nghieäm toå chöùc quaûn lyù nhöõng taäp ñoaøn kinh teá treân theá giôùi, nhaèm khaúng ñònh vieäc xaây döïng nhöõng taäp ñoaøn kinh teá ôû Vieät Nam noùi chung vaø taïi TCTy HKVN noùi rieâng laø nhöõng böôùc ñi taát yeáu cuûa neàn kinh teá trong quaù trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Ñoàng thôøi luaän vaên cuõng neâu ra ñöôïc moät soá giaûi phaùp ñeå sôùm hình thaønh vaø phaùt trieån taäp ñoaøn kinh teá haøng khoâng. Em xin chaân thaønh caûm ôn quí Thaày, Coâ trong Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá Tp. Hoà Chí Minh ñaõ truyeàn ñaït nhöõng kieán thöùc caàn thieát ñeå khoâng nhöõng giuùp em hoaøn thaønh luaän vaên naøy, maø coøn vaän duïng vaøo nhöõng coâng vieäc thöïc teá haøng ngaøy taïi Coâng ty. Em cuõng xin baøy toû loøng bieát ôn chaân thaønh ñeán coâ PGS.TS. Nguyeãn Thò Dieãm Chaâu ñaõ taän tình höôùng daãn vaø hieäu chænh ñeå em hoaøn thaønh ñeà taøi nghieân cöùu. Tuy nhieân, do kieán thöùc, thôøi gian vaø phaïm vi nghieân cöùu coù haïn, ñeà taøi seõ khoâng traùch khoûi nhöõng thieáu soùt, taùc giaû raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa Quí Thaày, Coâ vaø caùc Baïn ñoïc quan taâm. Tp. Hoà Chí Minh, thaùng 08/2006. Trang 64 Luaän vaên thaïc só Kinh teá TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Moâ hình taäp ñoaøn kinh teá trong coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Vuõ Huy Töø. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia Haø Noäi, naêm 2002. 2. Thaønh laäp vaø quaûn lyù caùc taäp ñoaøn kinh teá ôû Vieät Nam. Nguyeãn Ñình Phan. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia Haø Noäi, naêm 1996. 3. Coå phaàn hoùa doanh nghieäp Nhaø nöôùc: Nhöõng vaán ñeà lyù luaän vaø thöïc tieãn. Leâ Hoàng Haïnh. Nhaø xuaát baûn chính trò quoác gia Haø Noäi, naêm 2004. 4. Taøi chính doanh nghieäp. PGS. TS. Nguyeãn Thò Dieãm Chaâu. Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, naêm 2000. 5. Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi. Chuû bieân TS. Traàn Ngoïc Thô. Nhaø xuaát baûn thoáng keâ, naêm 2003. 6. Cô cheá taøi chính trong moâ hình Toång coâng ty, Taäp ñoaøn kinh teá. Chuû bieân PGS. TS. Nguyeãn Thò Dieãm Chaâu – TS. Nguyeãn Ngoïc Thanh. Nhaø xuaát baûn Taøi chính, naêm 2001. 7. Thoâng tö 72/2005/TT-BTC ngaøy 01/009/2005 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn xaây döïng “Qui cheá quaûn lyù taøi chính cuûa coâng ty Nhaø nöôùc hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – coâng ty con”. 8. Taïp chí kinh teá phaùt trieån. Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá TP. HCM, thaùng 10/2005. 9. Baùo caùo taøi chính haøng naêm cuûa Toång coâng ty HKVN, 2001-2005. 10. Chieán löôïc phaùt trieån cuûa TCTy HKVN ñeán naêm 2010 trình Chính phuû. 11. Quyeát ñònh soá 372/QÑ-TTg ngaøy 04/03/2003 Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thí ñieåm toå chöùc vaø hoaït ñoäng theo moâ hình Coâng ty meï – Coâng ty con taïi TCTy HKVN. 12. Baûn tin noäi boä haøng thaùng cuûa TCTy HKVN.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Tổng công ty Hàng không Việt Nam theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.pdf
Luận văn liên quan