Đề tài Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Công ty vận tải và đại lý vận tải Hà nội – VITACO

MỤC LỤCTrang LỜI MỞ ĐẦU 1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 3 I. Khái quát chung về hợp đồng nhập khẩu. 3 1. Khái niệm và phân loại hợp đồng nhập khẩu 3 2. Tính chất của hợp đồng nhập khẩu 4 3. Đặc điểm của hợp đồng nhập khẩu. 5 4. Nội dung của hợp đồng nhập khẩu 6 II. Khía cạnh pháp lý của việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập nhẩu. 11 1. Ký kết hợp đồng nhập khẩu ( NK) 11 2. Thực hiện hợp đồng nhập khẩu ( NK) 14 3. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng nhập khẩu 16 4. Giải quyết tranh chấp trong buôn bán quốc tế 19 5. Luật điều chỉnh hợp đồng nhập khẩu. 21 PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU Ở CÔNG TY VẬN TẢI VÀ ĐẠI LÝ VẬN TẢI - HÀ NỘI (VITACO). 25 I. Khái quát chung về Công ty vận tải và đại lý vận tải - hà nội. 25 1. Quá trình hình thành và phát triển. 25 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 25 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty 27 II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty vận tải và đại lý vận tải – Hà Nội. 29 1. Mặt hàng kinh doanh: 29 2. Đặc điểm về vốn và cơ sở vật chất ký thuật 30 3. Đặc điểm về lao động và cơ cấu lao động. 31 4. Đặc điểm về thị trờng và khách nớc ngoài. 31 5. Đặc điểm về phơng thức và hình thức kinh doanh. 33 III. Hiện trạng ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và đại lý vận tải – Hà Nội. 33 1. Kết quả thực hiện hợp đồng nhập khẩu 33 2. Tình hình ký kết hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và đại lý vận tải - Hà Nội. 37 3. Tình hình thực hiện họp đồng nhập khẩu của Công ty. 42 IV. Đánh giá chung về khía cạnh pháp lý của hợp đồng nhập khẩu của Công ty vận tải và đại lý vận tải VITACO 52 PHẦN III: PHƠNG HỚNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU TRONG THỜI GIAN TỚI TẠI CÔNG TY VITACO-HÀ NỘI 53 i. Định hớng xnk hàng hoá của công ty VITACO - Hà Nội 53 1. Định hớng xuất khẩu hàng hoá: 54 2. Định hớng nhập khẩu hàng hoá. 55 ii. Hoàn thiện trình tự nội dung và phơng pháp xâydựng hợp đồng nhập tại công ty VITACO - Hà Nội 55 1. Hoàn thiện căn cứ và trình tự xây dựng hợp dồng XK 55 2. Hoàn thiện nội dung và phơng pháp xây dựng hợp đồng nhập khẩu. 58 3. Bảo đảm cơ sở pháp lý của hợp đồng nhập khẩu. 62 Iii. Hoàn thiện việc tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu ở Công ty vận tải và Đại lý vận tải VITACO- Hà Nội 63 1. Điều kiện bảo đảm thực hiện tốt hợp đồng nhập khẩu 63 2. Quản lý hợp đồng nhập khẩu và quan hệ đối tác. 64 3. Giải quyết tranh chấp 65 4. Biện pháp tăng khách hàng, số lợng và giá trị hợp đồng nhập khẩu. 65 iV. Một số kiến nghị với Nhà nớc 67 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71

doc73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Công ty vận tải và đại lý vận tải Hà nội – VITACO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8.846 103,78 2 Singapore 178.942 185.752 6.810 103,80 3 §µi Loan 212.854 178.432 -34.422 83,83 4 Hång K«ng 109.675 123.654 13.979 112,75 5 Th¸i Lan 136.010 119.740 -16.270 88,04 6 Hµn Quèc 114.452 106.420 -8.032 92,98 7 Mü 97.567 86.412 -11.155 88,57 8 Trung Quèc 90.746 84.712 -6.034 93,35 9 Indonesia 78.458 76.546 -1.912 97,56 10 Hµ Lan 62.105 61.242 -863 98,61 11 Malaysia 50.076 54.678 4.602 109,19 12 Tæng céng 1.364.903 1.320.452 -44.451 96,74 Qua sè liÖu ë b¶ng 9 ta biÕt ®­îc t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty trong n¨m 2000 ch­a ®­îc tèt. Tæng kim ngh¹ch ký kÕt lµ 1.364.903 USD nh­ng thùc hiÖn ®­îc 1.320.452 USD, nh­ thÕ lµ ©m 44.451 USD, chØ ®¹t 96,74% so víi ký kÕt. Nh­ng ë thÞ tr­êng cã quan hÖ bu«n b¸n th­êng xuyªn th× l¹i ®¹t kÕt qu¶ ao nh­u NhËt B¶n, Singapore, Hång K«ng... §iÒu ®ã chøng tá viÖc bu«n b¸n víi mét sè b¹n hµng quen lµ tèt vµ nªn duy tr× nh÷ng mèi quan hÖ nµy, bªn c¹nh ®ã còng ph¶i më réng thÞ tr­êng kinh doanh ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng sinh lîi... ChØ tiªu vÒ lîi nhuËn vµ hoa hång uû th¸c: ChØ tiªu nµy lµ chØ tiªu tæng hîp, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh. V× v¹y viÖc thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng tèt sÏ lµm gi¶m lîi nhuËn nªn ®©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång. Lîi nhuËn kÕ to¸n = Tæng doanh thu – Chi phÝ kÕ to¸n. Lîi nhuËn kinh tÕ = Tæng doanh thu – Chi phÝ kinh tÕ. Chi phÝ kinh tÕ = Chi phÝ kÕ to¸n – Chi phÝ tiÒm Èn – Chi phÝ c¬ héi. ChØ tiªu tû suÊt doanh lîi nhËp khÈu: Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña ho¹t ®éng nhËp khÈu th«ng qua viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thu ®­îc tõ mét ®ång chi phÝ thùc tÕ bá ra. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu còng ¶nh h­ëng lín ®Õn chØ tiªu nµy, qua ®©y chóng ta còng cã thÓ biÕt ®­îc phÇn nµo vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Dn = x 100%. Trong ®ã: Dn: TØ suÊt doanh lîi nhËp khÈu Ln: Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng NK Cn: Tæng chi phÝ nhËp khÈu b»ng ngo¹i tÖ ®­îc chuyÓn ®æi theo ®ång ViÖt nam c«ng bè cña ng©n hµng nhµ n­íc. Trong thêi gian qua C«ng ty dïng chØ tiªu nµy ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK. VD: trong hîp ®ång sè: 99 NC 148 – 076 ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2000, tæng chi phÝ l« hµng NK ®­îc chuyÓn ®æi theo ®ång ViÖt nam, thêi ®iÓm bÊy giê lµ 248 triÖu ®ång, lîi nhuËn vÒ b¸n hµng NK lµ 62 triÖu ®ång. Tõ sè liÖu nµy ta cã thÓ tÝnh ®ù¬c tû suÊt doanh lîi Nk cña l« hµng nµy: Dn = % = 0,25%. 3.2. Tr×nh tù thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu Sau khi ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu, c«ng ty häp vµ bµn b¹c ph­¬ng ¸n thùc hiÖn tèt hîp ®ång, h¹n chÕ tèi thiÓu c¸c tæn thÊt cã thÓ x¶y ra. Tõ ®ã lÇn l­ît thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ ®Ó hoµn thµnh hîp ®ång víi kÕt qu¶ cao nhÊt trong thêi gian ng¾n nhÊt. Nh÷ng c«ng viÖc sau khi ký kÕt C«ng ty ph¶i lµm nh­ sau: Xin giÊy phÐp nhËp khÈu ®èi víi tõng l« hµng t¹i Phßng cÊp giÊy phÐp Hµ Néi - Bé Th­¬ng M¹i. Hå s¬ xuÊt tr×nh khi xin giÊy phÐp bao gåm: hîp ®ång, phiÕu h¹n ngh¹ch( nÕu hµng thuéc diÖn qu¶n lý b»ng h¹n ngh¹ch), hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu( nÕu lµ nhËp khÈu uû th¸c). Më th­ tÝn dông - L/C ( NÕu h×nh thøc thanh to¸n b»ng L/C): Trong c¸c hîp ®ång nhËp khÈu mµ C«ng ty ký kÕt cã ¸p dông ph­¬ng thøc thanh to¸n b»ng th­ tÝn dông(L/C) th× thñ tôc më L/C bao gåm: giÊy xin më tÝn dông kho¶n nhËp khÈu, mét Uû nhiÖm chi ®Ó ký quü, mét Uû nhiÖm chi ®Ó tr¶ thñ tôc phÝ kÌm theo b¶n sao hîp ®ång vµ hai Uû nhiÖm chi do ®Ých th©n Gi¸m ®èc ký. * Lµm thñ tôc H¶i quan: Khi cã th«ng b¸o hµng vÒ ®Õn c¶ng nh­ thêi gian ®· quy ®Þnh theo hîp ®ång, th× C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh lµm thñ tôc H¶i quan ®Ó nhËn hµng. Theo quyÕt dÞnh sè 383/1998/TCHQ/Q§ ngµy 17-11-1998 quy ®Þnh 04 b­íc chñ yÕu nh­ sau: - B­íc 1: Ng­êi khai b¸o (C«ng ty) ph¶i quan tù kª khai, ¸p m· vµ tÝnh thuÕ nhËp khÈu ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c khi hµng ®· vµo c¶ng vµ ®óng víi tê khai cña C«ng ty, vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c sù kª khai ®ã. Bé hå s¬ khai b¸o víi H¶i quan bao gåm: 01 b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh, 01 b¶n sao giÊy chøng nhËn ®¨ng ký m· sè cña C«ng ty, 03 tê khai hµng nhËp khÈu, 01 b¶n sao hîp ®ång mua b¸n, 01 b¶n chÝnh vµ 02 b¶n sao ho¸ ®¬n th­¬ng m¹i, 01 b¶n chÝnh vµ 02 phiÕu ®ãng gãi, 01 vËn t¶i ®¬n. - B­íc 2: H¶i quan tiÕp nhËn ®¨ng ký tê khai hµng nhËp khÈu - B­íc 3: H¶i quan thu thuÕ, kiÓm ho¸, gi¶i phãng hµng. - B­íc 4: KiÓm tra, xö lý vi ph¹m. * NhËn hµng tõ tÇu chë hµng: Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o cña ®¬n vÞ Ngo¹i th­¬ng, C«ng ty cö ng­êi ®Õn gÆp ®¹i diÖn cña ®¬n vÞ Ngo¹i th­¬ng ®ã t¹i c¶ng ®Õn nh­ ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång ®Ó nhËn "lÖnh giao hµng". Sau ®ã, mang "lÖnh giao hµng" cïng víi hå s¬, chøng tõ ra c¶ng ®Ó nhËn hµng. * KiÓm ho¸ hµng ho¸: Khi nhËn hµng nhËp khÈu, C«ng ty tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu hµng ho¸ so víi hîp ®ång ®Ó ph¸t hiÖn sè bÞ thiÕu hôt, mÊt m¸t, tæn thÊt( nÕu cã) ®Ó kÞp thêi khiÕu n¹i, ®ßi båi th­êng. Tr­êng hîp x¶y ra tæn thÊt hay nghi lµ bÞ tæn thÊt, tr­íc khi nhËn hµng, C«ng ty ph¶i yªu cÇu gi¸m ®Þnh hµng ho¸ t¹i ®Þa ®iÓm giao hµng. §èi víi hµng ho¸ nguyªn ®ai, nguyªn kiÖn: Khi nhËn vÒ kho cña m×nh, C«ng ty míi ph¸t hiÖn thiÕu hôt, h­ háng bªn trong hoÆc qui c¸ch phÈm chÊt kh«ng phï hîp so víi hîp ®ång; C«ng ty ph¶i gi÷ nguyªn hiÖn tr¹ng vµ b¸o ngay cho ®¬n vÞ Ngo¹i th­¬ng biÕt ®Ó cö ng­êi ®Õn xem xÐt, gi¸m ®Þnh. Tr­êng hîp qu¸ 05 ngµy kÓ tõ ngµy b¸o, nÕu ®¬n vÞ ngo¹i th­¬ng kh«ng cã sù ph¶n håi th× C«ng ty ph¶i yªu cÇu C«ng ty Gi¸m ®Þnh(Vinacontrol) ®Õn xÐt nghiÖm vµ lËp biªn b¶n gi¸m ®Þnh ®ßi båi th­êng. * Giao hµng cho ®¬n vÞ ®Æt hµng nhËp khÈu: Sau khi nhËn hµng ho¸ thi C«ng ty giao hµng cho ®¬n vÞ ®Æt hµng hoÆc giao toµn bé l« hµng nh­ ®· tho¶ thuËn cho ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu( ®èi víi hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu). Trong tr­êng hîp C«ng ty nhËn uû th¸c nhËp khÈu th«ng th­êng khi nhËn ®­îc th«ng b¸o nhËn hµng th× C«ng ty b¸o lu«n vµ yªu cÇu bªn uû th¸c cïng ®i nhËn hµng t¹i c¶ng ®Õn ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. Lµm thñ tôc thanh to¸n: Khi nhËn ®­îc bé chøng tõ gèc tõ n­íc ngoµi vÒ ®Õn Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng. C«ng ty ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña chøng tõ råi ph¶i tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng ®Ó nhËn ®­îc bé chøng tõ ®i nhËn hµng. * KhiÕu n¹i (nÕu cã): Thùc tÕ, ®iÒu kho¶n nµy rÊt Ýt khi gÆp trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty, cã mét sè tr­êng hîp vi ph¹m hîp ®ång th× hai bªn ®Òu gi¶i quyÕt víi nhau nªn C«ng ty kh«ng ph¶i lËp Hå s¬ khiÕu n¹i. * §¸nh gi¸ kÕt qu¶: Sau khi thùc hiÖn xong hîp ®ång nhËp khÈu C«ng ty th­êng ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt ®­îc vµ nh÷ng mÆt ch­a ®­îc cña c¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång; t×m ra nguyªn nh©n ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ ®ã ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng mÆt tÝch cùc ®Ó viÖc kinh doanh XNK nãi riªng vµ viÖc kinh doanh cña C«ng ty nãi chung ngµy cµng ph¸t triÓn cã kÕt qu¶ h¬n. 3.3. Tr¸ch nhiÖm do vi ph¹m hîp ®ång vµ thñ tôc gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp ph¸t sinh trong hîp ®ång nhËp khÈu t¹i C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi. MÆc dï qua ba n¨m tham gia vµo lÜnh vùc kinh doanh XNK nh­ng sè hîp ®ång bÞ vi ph¹m rÊt h¹n chÕ. §Ó cã ®­îc nh­ vËy lµ do ®éi ngò c¸n bé kinh doanh ®· ®¸p øng ®­îc yªu cÇu thùc tÕ, lu«n trau dåi, cËp nhËt kiÕn thøc chuyªn m«n nghiÖp vô cïng víi tinh thÇn lµm viÖc nhiÖt t×nh, tr¸ch nhiÖm cao. MÆt kh¸c, bé phËn nghiÖp vô ®· biÕt rót ra nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cña ng­êi ®i tr­íc cïng sù gióp ®ì cña Tæng c«ng ty nªn h¹n chÕ vµ gi¶m thiÓu sai sãt, rñi ro cã thÓ x¶y ra. Tuy vËy, viÖc kinh doanh XNK l¹i rÊt phøc t¹p vµ lu«n biÕn ®éng nªn C«ng ty còng kh«ng thÓ tr¸nh hÕt ®­îc nh÷ng c¹m bÉy cña ®èi t¸c, kiÓm so¸t ®­îc hÕt lçi lÇm dÉn ®Õn vi ph¹m hîp ®ång. Nh÷ng vi pham trong thêi gian qua chñ yÕu m¾c ph¶i lµ do bªn xuÊt khÈu vµ lµ nh÷ng vi ph¹m sau: vi ph¹m vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian giao hµng, ph­¬ng thøc thanh to¸n... Vi ph¹m vÒ sè l­îng: ®©y lµ nh÷ng sai sãt do bªn xuÊt khÈu kh«ng kiÓm tra kü tr­íc khi hµng rêi c¶ng hoÆc do mÊt m¸t khi vËn chuyÓn... theo hîp ®ång th× bªn xuÊt khÈu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cho ®Õn khi giao hµng cho C«ng ty, cã nghÜa lµ trong tr­êng hîp nµy th× bªn xuÊt khÈu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tuú vµo tõng tr­êng hîp cô thÓ mµ ®Òn bï thiÖt h¹i hay thiÕu hôt cho C«ng ty. * Giao chËm: Víi nh÷ng l« hµng b×nh th­êng th× viÖc nhËn hµng chËm, kh«ng ¶nh h­ëng lín ®Ón gi¸ trÞ cña hµng th× C«ng ty cã thÓ vÉn gia h¹n cho nhµ xuÊt khÈu mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh; qua thêi gian gia h¹n ®ã mµ bªn xuÊt khÈu vÉn kh«ng thÓ giao hµng th× hoÆc lµ C«ng ty cã thÓ gia h¹n tiÕp hoÆc lµ huû hîp ®ång, ®ßi båi th­êng thiÖt h¹i (tuy nhiªn trong thùc tÕ, tr­êng hîp nµy rÊt Ýt x¶y ra). - Tr­êng hîp nhËp hµng ho¸ ®Ó phôc vô mét dÞp lÔ, tÕt hoÆc hµng cã tÝnh thêi vô th× thêi h¹n nhËn hµng cã ý nghÜa hÕt søc quan träng, quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Nh­ vËy, nÕu nhµ xuÊt khÈu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu ®ã th× C«ng ty kh«ng thÓ gia h¹n thêi gian nhËn hµng, huû hîp ®ång vµ bªn xuÊt khÈu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®Òn bï thiÖt h¹i khi hîp ®ång bÞ huû bá. * NhËn chËm: Thùc tÕ tr­êng hîp nµy ®· x¶y ra ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ tõ n­íc ngoµi vÒ víi c¸c lý do nh­: - Do bé chøng tõ cã vÊn ®Ò. - Do nhµ nhËp khÈu kh«ng muèn mua l« hµng ®ã n÷a. - Do bªn uû th¸c nhµ nhËp khÈu ®ã huû bá hîp ®ång uû th¸c víi bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu C«ng ty VITACO còng ®· m¾c ph¶i tr­êng hîp: do bé chøng tõ cã sai sãt nhá mµ C«ng ty kh«ng ph¸t hiÖn ra cho nªn viÖc nhËn hµng bÞ chËm l¹i nªn ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh XNK cña C«ng ty. Vi ph¹m vÒ chÊt l­îng: Tuú thuéc vµo ®Æc tÝnh cña tõng l« hµng nµ ®¸nh gi¸ hµng giao kh«ng ®óng chÊt l­îng theo nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau. Nh­ng nãi chung, tuú tõng l« hµng cô thÓ th× C«ng ty ®Òu quy ®Þnh phÈm chÊt, chÊt l­îng kh¸ cô thÓ. Thùc tÕ cã nh÷ng l« hµng, nhµ xuÊt khÈu kh«ng giao ®óng nh­ trong hîp ®ång ®· ký, cã thÓ lµ do c¸c chØ tiªu vÒ chÊt l­îng nh­ trong häp ®ång nh­ng xuÊt xø cña l« hµng ®ã l¹i kh¸c.Tr­ßng hîp giao kh«ng ®óng chÊt l­îng, C«ng ty cã thÓ yªu cÇu nhµ xuÊt khÈu giao l¹i l« hµng kh¸c hoÆc bµn b¹c c¸ch thøc gi¶i quyÕt l« hµng ®ã víi nhµ xuÊt khÈu víi mét sè ®iÒu kiÖnkªm theo nh­: gi¶m gi¸, tr­ khÊu hao hoÆc bªn xuÊt khÈu ph¶i mÊt mét kho¶n tiÒn ph¹t theo tho¶ thuËn. * Vi ph¹m vÒ thanh to¸n: cã thÓ do nhiÒu nguyªn nh©n Do sau khi ký kÕt, C«ng ty nhËn ®­îc ®¬n chµo hµng víi hµng ho¸ nh­ ®· ký vÒ phÈm chÊt, chÊt l­îng, xuÊt xø...nh­ng gi¸ thµnh h¹ h¬n nªn C«ng ty muèn huû bá hîp ®ång vÒ l« hµng ®ã, nªn C«ng ty ®· thanh to¸n chËm tiÒn hµng. Do nhu cÇu cña thi tr­êng vÒ hµng ho¸ ®ã gi¶m ®¸ng kÓ nªn C«ng ty còng kh«ng muèn thanh to¸n tiÒn hµng ®Ó nhËn hµng vÒ ngay mµ cè t×nh kÐo dµi thêi gian. - Do bªn uû th¸c cho C«ng ty huû bá hîp ®ång nhËp khÈu uû th¸c ... Nãi chung lµ cã nhiÒu nguyªn nh©n nh­ng trªn thùc tÕ C«ng ty Ýt gÆp ph¶i nh÷ng tr­êng hîp trªn dÉn ®Õn thanh to¸n chËm; sè vô vi ph¹m hîp ®ång nhËp khÈu rÊt Ýt vµ chñ yÕu lµ vi ph¹m vÒ giao chËm hµng ho¸ so víi hîp ®ång ®· ký. Ta cã thÓ theo dâi mét sè tr­êng hîp vi ph¹m hîp ®ång cô thÓ trong n¨m 2000. BiÓu 10: Mét sè hîp ®ång bÞ vi ph¹m c¸c tháa thuËn ®· ®­îc ký kÕt trong n¨m 2000. Sè H§ §¬n vÞ giao dÞch Néi dung vi ph¹m Nguyªn nh©n H×nh thøc ph¹t 03 To To Ltd Giao chËm Do tµu vËn t¶i ChÊp nhËn nhËn hµng 09 Woobo Giao chËm Gi¸ hµng t¨ng lªn Ph¹t b»ng tiÒn 15 ICI Pte Ltd Giao chËm Do kh«ng ®ñ nguån cung ChÊp nhËn nhËn hµng 24 Takalar Corp KÐm chÊt l­îng Hµng kÐm chÊt l­îng Ph¹t b»ng tiÒn 29 Choong Nam KÐm chÊt l­îng Hµng kÐm chÊt l­îng Ph¹t b»ng tiÒn Trong c¸c vi ph¹m vÒ chÊt l­îng th× chÕ tµi buéc thùc hiÖ vµ båi th­êng thiÖt h¹i, gi¶m gi¸ thµnh hµng nhËp khÈu ®­îc sö dông lµ chÝnh. NÕu l« hµng lín, tû lÖ sai háng cao th× C«ng ty yªu cÇu nhµ xuÊt khÈu giao bï hµng thay thÕ. NÕu sè l­îng hµng kh«ng lín ®Ó ®ñ lµm thµnh mét chuyÕn hµng th× C«ng ty yªu cÇu nhµ xuÊt khÈu båi th­êng thiÖt h¹i, møc båi th­êng ph¶i c¨n cø vµo møc thiÖt h¹i thùc tÕ vµ do tho¶ thuËn gi÷a C«ng ty vµ kh¸ch hµng. Nh­ vËy viÖc vi ph¹m hîp ®ång ®­îc C«ng ty gi¶i quyÕt kh¸ linh ho¹t, kh«ng hoµn toµn cøng nh¾c theo quy ®Þnh cña hîp ®ång. Tuy nhiªn, trong bÊt cø hîp ®ång nµo th× th¸i ®é khÐo lÐo, mÒm máng vµ n¨ng ®éng cña ng­êi lµm c«ng t¸c hîp ®ång cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ ®µm ph¸n vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i; gióp C«ng ty duy tr× ®­îc quan hÖ lµm ¨n víi kh¸ch hµng vµ h¹n chÕ ®­îc mét phÇn thiÖt h¹i. Trªn thùc tÕ, sè hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty ký kÕt ®­îc bÞ vi ph¹m lµ rÊt Ýt, hÇu nh­ kh«ng cã vô viÖc nµo C«ng ty ph¶i nhê ®Õn träng t¹i kinh tÕ hoÆc toµ ¸n ®Ó gi¶i quyÕt v× gi¸ trÞ cña hîp ®ång vµ tµi s¶n bÞ vi ph¹m th­êng kh«ng lín l¾m, viÖc kiÖn tông sÏ g©y tæn h¹i ®Õn uy tÝn, tèn kÐm vÒ tiÒn b¹c cña c¶ hai bªn. Do ®ã, nªn c¸c bªn vi ph¹m hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty th­êng do hai bªn tù th­¬ng l­îng ®Ó gi¶i quyÕt. VÝ dô: Vµo cuèi n¨m 2000, C«ng ty ký hîp ®ång mua m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é cã ký hiÖu lµ:RF12WA. Khi nhËn hµng, C«ng ty kiÓm tra th× l« hµng ®ã cã mét sè hµng co h×nh d¸ng gièng hÖt nh­ s¶n phÈm cã ký hiÖu RF12WA, sè hµng nµy cã ký hiÖu RF7WA. Do ®ã, C«ng ty ®· yªu cÇu bªn xuÊt khÈu giao l¹i sè hµng bÞ sai trªn theo ®óng ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång; Sau ®ã, C«ng ty Anhui Garment Imp and Exp Co.,Ltd cho biÕt lµ hiÖn nay sè hµng ®ã kh«ng cã nªn yªu cÇu C«ng ty VITACO nhËn sè hµng sai quy c¸ch ®ã vµ bªn xuÊt khÈu ®ång ý gi¶m gi¸ cho sè hµng ®ã ®ång thêi chÞu mét kho¶n tiÒn ph¹t kh«ng lín lµ USD1.000,00 do vi ph¹m hîp ®ång. IV. §¸nh gi¸ chung vÒ khÝa c¹nh ph¸p lý cña hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i VITACO Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ ban hµnh n¨m 1989 ®· trë nªn bÊt cËp, kh«ng phï hîp: LuËt ph¸p ngo¹i th­¬ng cßn qu¸ s¬ sµi, thiÕu tÝnh hÖ thèng, c¸c quy ®Þnh vÒ ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång XNK míi chØ cã v¨n b¶n mang tÝnh t¹m thêi. Trong khi ®ã, sè l­îng c¸c ®iÒu ­íc quèc tÕ song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng mµ ViÖt Nam tham gia ký kÕt kh«ng nhiÒu. Ch¼ng h¹n, c«ng ­íc Viªn trùc tiÕp ®iÒu chØnh hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ l¹i ch­a ®­îc ViÖt Nam tham gia phª chuÈn. Do vËy, ®©y thùc sù lµ nh÷ng khã kh¨n lín cho c«ng t¸c ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång ®èi víi bÊt kú Doanh nghiÖp XNK nµo nãi chung còng nh­ C«ng ty VITACO nãi riªng. B¾t ®Çu tõ 19 th¸ng 4 n¨m 1994, ChÝnh phñ ViÖt Nam ban hµnh NghÞ ®Þnh 33/CP cho phÐp c¸c Doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo ph¸p luËt quy ®Þnh ®Òu cã thÓ kinh doanh XNK. Trong xu h­íng chung ®ã, C«ng ty vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i ®· quyÕt ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh XNK tõ n¨m 1998. Qua ba n¨m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i quèc tÕ, ®©y lµ thêi gian qu¸ ng¾n ngñi ®èi víi mét C«ng ty kinh doanh quèc tÕ song trong kho¶ng thêi gian nµy C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, t¹o ra sù tin t­ëng h¬n cho qu¸ tr×nh kinh doanh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty trong hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Ó C«ng ty tr¸nh ®­îc rñi ro dÉn ®Õn ph¸ s¶n th× ®èi víi c¸c hîp ®ång XNK ngo¹i th­¬ng ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng chó ý sau: 1/. Hîp ®ång ph¶i x©y dùng trªn c¬ së t¸n thµnh cña hai bªn. Mét hîp ®ång sÏ kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý nÕu ®­îc ký kÕt trªn c¬ së sai sãt, c­ìng Ðp hay gian lËn. 2/. C¸c bªn tho¶ thuËn chØ ®­îc ký kÕt trong kh¶ n¨ng, ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh. 3/. Mét tho¶ thuËn ®­îc lµm mét c¸ch bÊt hîp ph¸p víi c¸c môc ®Ých bÊt hîp ph¸p hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt sÏ kh«ng ®­îc coi lµ hîp ®ång. 4/. Mét hîp ®ång ph¶i cã sù rµng buéc cã nghÜa lµ c¶ hai bªn ph¶i cã sù trao ®æi quan ®iÓm vÒ c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô. 5/. Mçi hîp ®ång h×nh thµnh trªn c¬ së chµo hµng vµ chÊp nhËn chµo hµng - Gi¶i quyÕt hîp ®ång ph¶i ®óng ph¸p luËt. - Lu«n n©ng cao chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c XNK. - CÇn tham kh¶o ý kiÕn c¸c chuyªn gia vÒ nguån luËt ¸p dông ®«Ý víi hîp ®ång kinh tÕ. - Gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c b­íc thùc hiÖn hîp ®ång. PhÇn iii Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu trong thêi gian tíi t¹i c«ng ty Vitaco-hµ néi i. §Þnh h­íng xnk hµng ho¸ cña c«ng ty vitaco-hµ néi C¨n cø vµo dù b¸o t×nh h×nh diÔn ra trong khu vùc n¨m 2001 tiÕp tôc cã nhiÒu khã kh¨n vµ sÏ ¶nh h­ëng nÆng nÒ ®Õn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc còng nh­ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. VËy nªn, C«ng ty vËn t¶i vµ ®¹i lý vËn t¶i-VITACO còng kh«ng n»m ngoµi nh÷ng khã kh¨n ®ã. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn môc tiªu tr­íc m¾t cña §¹i héi §¶ng bé C«ng ty vµo th¸ng 1 n¨m 2001 võa qua" Gi÷ vòng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, tiÕt kiÖm triÖt ®Ó, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, hoµn thµnh c¸c chØ tiªu do Tæng c«ng ty giao, thùc hiÖn møc t¨ng tr­ëng trªn 6% so víi thùc hiÖn n¨m 2000". §èi víi ho¹t ®éng XNK( chiÕm 30% trªn tæng doanh thu), C«ng ty VITACO cã nh÷ng ®Þnh h­íng cô thÓ lµ: 1. §Þnh h­íng xuÊt khÈu hµng ho¸: - §èi víi thÞ tr­êng xuÊt khÈu: C«ng ty cã chñ tr­¬ng më réng thÞ tr­êng c¸c n­íc trong khu vùc vµ ch©u ¸ nh­: NhËt B¶n, Hµn Quèc, Singapo....Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty cßn cã chiÕn l­îc xuÊt khÈu mét sè hµng ho¸ sang thÞ tr­êng Mü. - §èi víi ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång: Ph­¬ng ch©m cña C«ng ty lµ: ®æi míi ph­¬ng thøc giao dÞch nh»m thu hót kh¸ch hµng, t×m mäi biÖn ph¸p thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· ký ®Ó gi÷ ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. - T¨ng c­êng c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu hµng ho¸ b»ng h×nh thø xuÊt khÈu uû th¸c hay xuÊt khÈu trùc tiÕp ®Ó dÇn dÇn t¹o thÐ c©n b»ng gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. BiÓu 11: KÕ ho¹ch xuÊt khÈu n¨m 2001 cña c«ng ty VITACO §¬n vÞ tÝnh:USD Kim ngh¹ch xuÊt khÈu theo tõng n­íc Dù kiÕn KNXK theo kÕ ho¹ch NhËt B¶n 120.432 Hµn Quèc 90.745 Singapo 83.658 Mü 80.612 §µi Loan 71.054 C¸c n­íc kh¸c 60.318 Tæng KNXK 506.819 * C¸c biÖn ph¸p ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng xuÊt khÈu - §Èy m¹nh ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. - T¨ng c­êng c¸c cuéc giao dÞch, ®µm ph¸n qua c¸c héi chî quèc tÕ, tiÕp xóc qua c¸c ®ång chÝ tham t¸n ®Ó më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. - T×m mäi biÖn ph¸p duy tr×, cñng cè va ph¸t triÓn thÞ tr­êng. - T¹o nguån hµng XK æn ®Þnh th«ng qua viÖc quan hÖ víi mét sè nhµ m¸y s¶n xuÊt hµng ho¸. 2. §Þnh h­íng nhËp khÈu hµng ho¸. Trong thêi gian tíi, C«ng ty t×m mäi c¸ch ®Ó më réng viÖc nhËp khÈu hµng ho¸ trªn c¬ së duy tr× mèi quan hÖ mua b¸n víi b¹n hµng trong n­íc ®Ó nhËn ®­îc nh÷ng hîp ®ång uû th¸c NK. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty sÏ t¹o cho m×nh mét kªnh ph©n phèi hµng ho¸ ®Ó ®Èy m¹nh viÖc xuÊt khÈu trùc tiÕp, t¹o ra cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK ®­îc th­êng xuyªn, liªn tôc. BiÓu 12: KÕ ho¹ch nhËp khÈu theo h×nh thøc hîp ®ång cña C«ng ty VITACO Hµ Néi n¨m 2001 Kin ng¹ch NK theo hîp ®ång Dù kiÕn KNNK theo kÕ ho¹ch Hîp ®ång uû th¸c 1.043.766 Hîp ®ång nhËp khÈu trùc tiÕp 526.478 Tæng kim ng¹ch NK 1.570.244 ii. hoµn thiÖn tr×nh tù néi dung vµ ph­¬ng ph¸p x©ydùng hîp ®ång nhËp khÈu tai c«ng ty vitaco hµ néi §µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång NK lµ b­íc khëi ®Çu quan träng cña ho¹t ®éng NK víi môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi Ých cña C«ng ty. Mét hîp ®ång sau khi ®­îc ký kÕt sÏ cã gi¸ trÞ ph¸p lý rµng buéc c¸c bªn. V× vËy, c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång cÇn ®­îc ®Æc biÖt coi träng tr¸nh t×nh tr¹ng ch­a n¾m v÷ng nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vµ ®èi t¸c ®· véi ký kÕt råi sau ®ã l¹i xin huû, xin hiÖu chØnh hoÆc kh«ng nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång. §©y võa lµ vÊn ®Ò ph¸p lý võa lµ vÊn ®Ò lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. V× thÕ ®Ó viÖc ký kÕt hîp ®ång ngµy mét hoµn thiÖn h¬n C«ng ty cÇn cã ng÷ng biÖn ph¸p sau: 1. Hoµn thiÖn c¨n cø vµ tr×nh tù x©y dùng hîp dång XK 1.1. C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ tr­êng: Nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ hµng ho¸ nµo ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn sè l­îng hµng ho¸ mµ thÞ tr­êng cÇn vµ kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã n¬ trë thµnh c¨n cø quyÕt ®Þnh khèi l­îng hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña thÞ tr­êng trong n­íc. Nh­ vËy, n¾m v÷ng ®­îc së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng trong n­íc còng nh­ kh¶ n¨ng tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nµo ®ã lµ mét trong nh÷ng c¨n cø quan träng trong qu¸n tr×nh ®µm ph¸n cña ng­êi lµm c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång. Tuy nhiªn, do nhu cÇu cña thÞ tr­îng vÒ hµng ho¸ lu«n thay ®æi nªn C«ng ty ph¶i lu«n lu«n nghiªn cøu nhu cÇu tiªu dïng hµng ho¸ thÞ tr­êng vµ ph¶i dù b¸o ®­îc xu h­íng biÕn ®éng cña hµng ho¸ trong t­¬ng lai ®Ó tõ ®ã gióp cho viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång NK ®¹t hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu ®¸nh gi¸ vµ dù ®o¸n ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng; C«ng ty ph¶i nghiªn cøu ®Ó biÕt xem phÇn thÞ tr­êng mµ C«ng ty ®¸p øng lµ bao nhiªu nh»m cã c¨n cø ký kÕt hîp ®ång, tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn... PhÇn thÞ tr­êng mµ C«ng ty cã thÓ ®¸p øng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc: PhÇn thÞ tr­êng mµ C«ng ty cã thÓ ®¸p øng = Dung l­îng thÞ tr­êng - PhÇn thÞ tr­êng c¸c DN kh¸c cã thÓ ®¸p øng 1.2. C¨n cø vµo LuËt th­¬ng m¹i quèc tÕ, luËt ph¸p cña n­íc XK vµ ViÖt Nam: HiÓu biÕt kû luËt th­¬ng m¹i quèc tÕ; luËt ph¸p n­íc ViÖt Nam vµ luËt ph¸p n­íc C«ng ty muèn ký kÕt hîp ®ång gióp C«ng ty tù tin trong viÖc ký hîp ®ång, tr¸nh ®­îc sù lõa ®¶o cña b¹n hµng vµ ®èi t¸c. nÕu biÕt ®­îc tèt nh÷ng c¨n cø nµy sÏ gióp cho C«ng ty cã nh÷ng c¨n cø ®Ó x©y dùng nh÷ng ®iÒu kho¶n hîp ®ång tèt h¬n, yªn t©m vµ tù tin h¬n. 1.3. C¨n cø vµo thùc tr¹ng thÞ tr­êng nhËp khÈu vµ kh¶ n¨ng sinh lîi cña tõng th­¬ng vô: ThÞ tr­êng hµng ho¸ ViÖt nam thËt ®a d¹ng vµ phong phó, gi¸ c¶ l¹i rÊt kh¸c nhau ®èi víi s¶n phÈm cïng lo¹i vµ gièng hÖt nhau vÒ mÉu m·. Cho nªn ®èi víi mét doanh nghiÖp nhËp khÈu hµng ho¸ nh­ C«ng ty lu«n gÆp khã kh¨n lín víi nh÷ng c©u hái lu«n ®Æt ra lµ: NhËp hµng g×? NhËp hµng n­íc nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó tiªu thô ®­îc hµng ho¸ nhËp vÒ? Hµng ho¸ cã b¸n ®­îc hay kh«ng?... N¾m râ thùc tr¹ng thÞ tr­êng nhËp khÈu ®Ó ph©n tÝch thÞ tr­êng vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trø¬c khi ký kÕt mét hîp ®ång nhËp khÈu. §ã lµ nhiÖm vô quan träng cña c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c XNK. Tõ ®ã gióp cho viÖc ph©n tÝch ®­îc kh¶ n¨ng sinh lîi vµ hiÖu qu¶ cña viÖc ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy tèt h¬n C«ng ty cã thÓ ¸p dông mét sè biÖn ph¸p nh­: - C«ng ty nªn cö c¸n bé trùc tiÕp tham quan thÞ tr­êng ®Ó hä cã c¬ héi kiÓm nghiÖm vµ n©ng cao kinh nghiÖm chuyªn m«n cña m×nh. - CÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ vÒ th«ng tin vµ thùc tr¹ng thÞ tr­êng hµng ho¸ gi÷a phßng XNK vµ tæ thÞ tr­êng cña C«ng ty. - C«ng ty nªn duy tr× tèt mèi quan hÖ víi Tæng c«ng ty vµ thu thËp tin tøc vÒ thÞ tr­êng hµng ho¸ còng nh­ xu h­íng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng hµng ho¸ t­¬ng lai. C«ng ty cÇn duy tr× vµ t¹o nh÷ng mèi quan hÖ víi c¸c c¬ quan th­¬ng m¹i trong n­íc nh­: Bé Th­¬ng m¹i, Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam còng nh­ c¸c c¸ nh©n vµ c¬ quan Th­¬ng m¹i, ®¹i s­ qu¸n cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi, thËm chÝ C«ng ty cã thÓ s½n sµng mua c¸c th«ng tin cã gi¸ trÞ thuËn tiÖn cho viÖc ®µm ph¸n vµ ký kÕt hîp ®ång. 1.4. C¨n cø vµo m«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng vÜ m« bao gåm mét lo¹t c¸c yÕu tè kh¸ch quan mµ C«ng ty kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc nh­ng l¹i cã thÓ t¸c ®éng trùc tiÕp vµ cã ¶nh h­ëng lín ®Õn kÕt qu¶ c«ng t¸c ký kÕt hîp ®ång. §Ó n¾m ch¾c m«i tr­êng nµy, ng­êi ta ph¶i n¾m râ néi dung sau: ChÝnh trÞ, ph¸p luËt nh­: Møc ®é hoµn thiÖn vµ hiÖu lùc thi hµnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt hiÖn hµnh, c¸c quan ®iÓm t×nh h×nh chÝnh trÞ vµ c¸c mèi quan hÖ cña chÝnh phñ ViÖt Nam víi ChÝnh phñ c¸c n­íc. Tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cã quan hÖ rÊt lín ®Õn nhu cÇu vµ thÞ hiÕu tiªu dïng cña kh¸ch hµng. C¸c vÊn ®Ò cÇn ®­îc ng­êi nhËp khÈu nghiªn cøu nh­: c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña Nhµ n­íc nh­ thuÕ nhËp khÈu, l·i xuÊt tiÒn vay, tiÒn göi Ng©n hµng, tû gi¸ hèi ®o¸i. - C¸c tËp qóan, v¨n ho¸ tõng miÒn. ë ViÖt Nam ng­êi tiªu dïng ë tõng miÒn cã nh÷ng së. thÝch riªng - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: HiÖn nay cã rÊt nhiÒu C«ng ty cung øng s¶n phÈm kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó mÆt hµng nhËp khÈu cña C«ng ty m×nh ®­îc ng­êi tiªu dïng chÊp nhËn thi C«ng ty ph¶i lùa chän c¸c chiÕn l­îc nh»m ®èi phã vµ cã sù øng xö phï hîp trªn c¬ së ph¶i n¾m ch¾c c¸c th«ng tin vÒ tr¹ng th¸i c¹nh tranh cña thÞ tr­êng, sè l­îng vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, ­u ®iÓm vµ chiÕn l­îc kinh doanh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 1.5. C¨n cø vµo hoa hång uû th¸c: §©y còng lµ c¬ së ®Ó C«ng ty ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång nhËp khÈu víi kh¸ch hµng n­íc ngoµi. Trªn c¬ së hoa hång ®­îc h­ëng do ng­êi nhËp khÈu uû th¸c tr¶ cho C«ng ty, C«ng ty tÝnh to¸n tÊt c¶ chi phÝ ph¸t sinh, vµ sù biÕn ®éng cña tû gi¸ tõng th­¬ng vô. Tõ sù tÝnh to¸n nµy C«ng ty quyÕt ®Þnh nhËn nhËp khÈu uû th¸c hoÆc kh«ng nhËn. 1.6. C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cña C«ng ty NÕu trªn thùc tÕ, tiÒm lùc cña Doanh nghiÖp kh«ng ®ñ m¹nh th× tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®­îc nghiªn cøu ë trªn chØ lµ lý thuyÕt. Do vËy, ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh ký kÕt mét hîp ®ång nhËp khÈu th× c¸n bé Phßng XNK ph¶i n¾m râ c¸c th«ng tin vÒ C«ng ty m×nh nh­: Kh¶ n¨ng vÒ vèn; kh¶ n¨ng huy ®éng tiÒm n¨ng néi bé, gi¸ c¶, chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm; tr×nh ®é nghiÖp vô th­¬ng m¹i cña c¸n bé lµm c«ng t¸c nhËp khÈu ... 2. Hoµn thiÖn néi dung vµ ph­¬ng ph¸p x©y dùng hîp ®ång nhËp khÈu. HiÖn nay viÖc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho c«ng t¸c x©y dùng mét hîp ®ång nhËp khÈu nh­ hái hµng, hái gi¸, ®µm ph¸n vµ tho¶ thuËn c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång cña C«ng ty cßn nhiÒu bÞ ®éng hoÆc theo c¸c nguyªn t¾c cøng nh¾c. Do vËy, ®· g©y ra nhiÒu bÊt cËp cho ng­êi thùc hiÖn hîp ®ång. Bëi vËy nhiªm vô cÇn thiÕt tr­íc m¾t cña c¸c nhµ ®µm ph¸n lµ: * ChuÈn bÞ ký kÕt: - Nghiªn cøu th­êng xuyªn t×nh h×nh thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc, ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng trong khu vùc mµ C«ng ty nhËp khÈu th­êng xuyªn cã nh»m cã c¸c th«ng tin chuÈn bÞ cho cuéc ®µm ph¸n. - T×m h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p phï hîp cho cuéc ®µm ph¸n. - X¸c ®Þnh h­íng ®Ých râ rµng cho cuéc ®µm ph¸n nh»m thu hiÖu qu¶ tèi ®a. * §µm ph¸n: Môc ®Ých cña cuéc ®µm ph¸n th­¬ng m¹i lµ nh»m ®¹t ®­îc sù tho¶ thuËn gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n vÒ tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång, trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n c¸c bªn lu«n lu«n thùc hiÖn nh÷ng nguyªn t¾c sau: - LÔ phÐp, lÞch sù. - Hoµ khÝ vµ thiÖn c¶m. - Kh«ng xa rêi môc tiªu ®· ®Þnh. - Chñ ®éng. Trªn c¬ së ®ã ®Ó cuéc ®µm ph¸n ®­îc xóc tiÕn tèt ®Ñp C«ng ty ph¶i ®¹t ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau: - ChuÈn bÞ tr­íc nh÷ng lý lÏ nh»m gi¶i thÝch cho c¸c ®iÒu kho¶n ®­îc nªu ra trong hîp ®ång. - Ph¶i l­êng tr­íc mäi t×nh huèng cã thÓ x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®µm ph¸n tr¸nh tr­êng hîp bÞ bÊt ngê. VD: LËp kÕ ho¹ch vµ v¹ch s½n nh÷ng ph­¬ng ¸n ®Ó gi¶i quyÕt trong tr­êng hîp cuéc ®µm ph¸n kh«ng thµnh c«ng. - Cã sù chuÈn bÞ vÒ thêi gian trao ®æi vÒ hîp ®ång gi÷a c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm liªn quan tr­íc khi ®em hîp ®ång ®i ®µm ph¸n. - CÇn cËp nhËt kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ t×nh h×nh SX kinh doanh cña ®èi t¸c dÓ biÕt ®iÓm m¹nh yÕu cña hä - BiÕt m×nh muèn g× víi gi¸ nµo trong ®iÒu kiÖn nµo. - QuyÕt ®Þnh: Gåm c¸c b­íc: B1. ý thøc vÊn ®Ò. B2. §¸nh gÝa méi dung cña ®¬n hái hµng. B3. T×m hiÓu ®èi t¸c. B4. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ cña ®èi t¸c. B5. Nghiªn cøu c¸c thay ®æi cña thÞ tr­êng trong n­íc. B6. §¸nh gi¸, dù ®o¸n c¸c rñi ro ®èi víi hîp ®ång ®ã. B7. Thùc hiÖn«ng b¸o cho ®èi t¸c. B8. Quýªt ®Þnh. * Chän ®èi t¸c: Sau c¸c cuéc ®µm ph¸n C«ng ty chän cho m×nh ®èi t¸c cã lîi cho m×nh nhÊt víi kh¶ n¨ng cung cÊp hµng ho¸ tèt nhÊt, tr¸nh t×nh tr¹ng khi thùc hiÖn bÞ sai sãt, vi ph¹m nh­ mét sè tr­êng hîp ®· x¶y ra. HÇu hÕt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu cña C«ng ty víi ®èi t¸c n­íc ngoµi bÞ vi ph¹m lµ do phÝa ®èi t¸c. Do ®ã sau ®µm ph¸n C«ng ty ph¶i chän cho m×nh ®èi t¸c víi mét sè yªu cÇu sau: - Sù uy tÝn cña ®èi t¸c trong kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ. - Nguån hµng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp hµng cña ®èi t¸c. - Gi¸ c¶ hµng ho¸ ph¶i thÊp nhÊt víi chÊt l­îng cao nhÊt. - Mét sè dÞch vô ®èi t¸c cã thÓ cung cÊp nh­ dÞch vô chë hµng, bao gãi, b¶o qu¶n hµng ho¸ ph¶i tèt víi chi phÝ thÊp vµ c¶ dÞch vô sau b¸n hµng... - Kh¶ n¨ng giao hµng cña ®èi t¸c ph¶i tèt cã nghÜa lµ ph¶i giao hµng ®óng thêi gian nh­ tho¶ thuËn. * §iÒu kho¶n gi¸ c¶ Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gÝa t×nh h×nh thùc tÕ C«ng ty nªn ®­a ra møc gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc víi c¶ hai bªn. HiÖn nay, vÊn ®Ò ®Æt ra víi ng­êi ®µm ph¸n lµ lµm sao ®¹t ®­îc møc lîi nhuËn tèi ®a trªn mçi hîp ®ång. Do ®ã, chÝnh s¸ch gi¸ cÇn ®­îc C«ng ty coi lµ chiÕn l­îc ­u tiªn hµng ®Çu v× nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi lîi Ých vµ lîi nhuËn cña Doanh nghiÖp. V× vËy, mét sè biÖn ph¸p cÇn thiÕt khi ®µm ph¸n vÒ gi¸ c¶ ®èi víi nhµ nhËp khÈu lµ: - Gi¸ c¶ cÇn ®­îc tÝnh trong mèi quan hÖ víi toµn bé c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng cña hîp ®ång nh­: TÇm cì ®¬n hµng, ®iÒu kiÖn giao hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, ®iÒu kiÖn b¶o hµnh.... - §Ó cã mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ hîp lý cÇn ph¶i c¨n cø vµo: gi¸ c¶ ng­êi tiªu dïng cã thÓ chÊp nhËn, c¸c chi phÝ liªn quan bao b× vËn chuyÓn, thuÕ, b¶o hiÓm..., quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng. Tuú thuéc vµo biÕn ®éng cña c¸c yÕu tè mµ møc gi¸ trªn lu«n ®­îc ®iÒu chØnh cho phï hîp. - Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm vµ tõng ®èi t¸c ®Ó cã sù ®iÒu chØnh gi¸ cho phï hîp, §«i khi nÕu muèn t¹o ra sù thiÖn chÝ cho c¸c giao dÞch hoÆc c¸c ®¬n hái hµng sau nµy hoÆc v× mét lý do nµo ®ã quan träng ®èi víi viÖc kinh doanh cña C«ng ty th× ng­êi ®µm ph¸n cÇn ph¶i mÒm dÎo nh©n nh­îng mµ kh«ng nªn dùa trªn c¬ së gi¸ c¶. * §iÒu kho¶n chÊt l­îng. §©y còng lµ ®iÒu kho¶n th­êng hay khiÕu n¹i nhÊt trong hîp ®ång nhËp khÈu hµng ho¸ cña C«ng ty. ChÊt l­îng cña hµng ho¸ ®­îc ®¸nh gi¸ trªn c¸c chØ tiªu kh¸c nhau tuú thuéc vµo b¶n chÊt vµ ®Æc tÝnh cña mçi lo¹i hµng ho¸. Do ®ã, viÖc x©y dùng ®iÒu kho¶n chÊt l­îng trong tõng hîp ®ång lµ vÊn ®Ò rÊt khã ®èi víi c¸c nhµ ®µm ph¸n. §Ó ®µm ph¸n vÒ ®iÒu kho¶n chÊt l­îng cã hiÖu qu¶ th× C«ng ty cÇn thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p nh­: - Cã tho¶ thuËn râ rµng vÒ quy c¸ch phÈm chÊt chi tiÕt hiÖn thùc cña hµng ho¸. - N¾m râ ®Æc ®iÓm, b¶n chÊt cña hµng ho¸ cÇn ®µm ph¸n. - §èi víi mét sè hµng ho¸ phøc t¹p cao th× C«ng ty ph¶i m« t¶ chi tiÕt tõng phÇn cña m¸y mãc. * Ph­¬ng ph¸p x©y dùng hîp ®ång: - Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp: Th­êng ¸p dông víi nh÷ng kh¸ch hµng lÇn ®Çu tiªn cã quan hÖ lµm ¨n víi C«ng ty hoÆc kh¸ch hµng mµ C«ng ty cã hîp ®ång gi¸ trÞ lín tÝnh phøc t¹p cña hµng ho¸ cao cÇn ph¶i cã sù trao ®æi vµ tho¶ thuËn mét c¸ch chi tiÕt. Do vËy yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi ng­êi trùc tiÕp tham gia ®µm ph¸n lµ: + Cã th¸i ®é niÒm në, lÞch sù víi ®èi t¸c. + Tranh thñ giíi thiÖu c¸c thµnh tÝch cña C«ng ty nh»m g©y Ên t­îng tèt cña ®èi t¸c vÒ C«ng ty. + Nªn mêi chuyªn gia trùc tiÕp tham gia vµo cuéc ®µm ph¸n t¹o sù tin t­ëng cho ®èi t¸c cña C«ng ty. + Cã th¸i ®é nh· nhÆn nh­ng kiªn quyÕt khi cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt c«ng viÖc. - Ph­¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: Th­êng ®­îc ¸p dông phæ biÕn h¬n ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp do sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c«ng nghÖ th«ng tin liªn l¹c ®ång thêi ph­¬ng ph¸p nµy còng gi¶m chi phÝ vÒ ¨n ë ®i l¹i giao dÞch cho c¶ hai bªn. Ph­¬ng ph¸p nµy bao gåm hai h×nh thøc ®µm ph¸n qua th­ tÝn vµ ®µm ph¸n qua ®iÖn tho¹i. + NÕu b»ng th­ tÝn: Th­êng ph¶i sö dông hÖ thèng fax vµ b»ng tiÕng Anh, nÕu ®¹i diÖn cña ®èi t¸c t¹i Hµ Néi th× cã thÓ giao dÞch b»ng tiÕng ViÖt. Do vËy, cÇn l­u ý r»ng th­ lµ sø gi¶ cña m×nh ®Õn ®èi t¸c nªn c¸ch viÕt, c¸ch tr×nh bµy diÔn ®¹t ph¶i s¸ng sña, chÝnh x¸c vµ khoa häc t¹o Ên t­îng tèt cho ®èi t¸c. Khi sö dông th­ ph¶i sö dông hÖ thèng chuyÓn ph¸t nhanh thÓ hiÖn sù nhiÖt t×nh vµ khÈn tr­¬ng cña C«ng ty. + NÕu b»ng ®iÖn tho¹i: §©y lµ h×nh thøc ®­îc dïng th­êng xuyªn hµng ngµy. Do vËy, chØ nªn sö dông ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp khÈn tr­¬ng, cÇn thiÕt ®Ó lµm râ mét chi tiÕt, vÊn ®Ò ng¾n gän tr¸nh lì thêi c¬ cho c«ng viÖc. Ng­êi trùc tiÕp giao dÞch ph¶i chuËn bÞ néi dung cÇn trao ®æi, ph¶i cã t©m tr¹ng vui vÎ, ch©n thµnh kh«ng miÔn c­ìng gi¶ t¹o tr¸nh sù hiÓu nhÇm cña ®èi t¸c do ph¶i trao ®æi néi dung c«ng viÖc b»ng ®iÖn tho¹i. Sau khi trao ®æi cÇn cã th­ x¸c ®Þnh néi dung ®· tho¶ thuËn vµ göi cho ®èi t¸c. 3. B¶o ®¶m c¬ së ph¸p lý cña hîp ®ång nhËp khÈu. Kh«ng mÊy hîp ®ång kÓ c¶ hîp ®ång ngo¹i th­¬ng vµ hîp ®ång mua b¸n trong n­íc ®­îc coi lµ hoµn thiÖn. Tuy nhiªn c¸c nhµ ®µm ph¸n vÉn ph¶i t×m c¸ch h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng sai ph¹m cã thÓ m¾c ph¶i nÕu kh«ng C«ng ty cña hä rÊt cã kh¶ n¨ng r¬i vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. §èi víi C«ng ty VITACO còng vËy, cÇn ph¶i n¾m v÷ng nh÷ng chó ý sau: - Chñ thÓ hîp ®ång ph¶i hîp ph¸p kh«ng bÞ lõa ®¶o: ViÖc x¸c ®Þnh t­ c¸ch ®èi t¸c mµ C«ng ty tham gia ký kÕt hîp ®ång cã gi¸ trÞ quan träng v× chØ khi ®èi t¸c cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý vµ n¨ng lùc hµnh vi th× hîp ®ång sau khi ký kÕt míi cã gi¸ trÞ hiÖu lùc vµ nÕu cã tranh chÊp x¶y ra míi ®¶m b¶o ®­îc viÖc khiÕu n¹i vµ kiÖn tông. Thùc hiÖn hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn ®óng tr×nh tù ph¸p lý: Mét b¶n hîp ®ång nÕu tho¶ m·n 5 yªu cÇu sau th× ®­îc coi lµ cã gi¸ trÞ ph¸p lý: Hîp ®ång ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së tù nguyÖn t¸n thµnh cña hai bªn. Mét hîp ®ång kh«ng cã gi¸ trÞ ph¸p lý nÕu ®­îc ký kÕt trªn c¬ së sai sãt, c­ìng Ðp hoÆc gian lËn. 2. C¸c bªn tho¶ thuËn chØ ®­îc ký kÕt trong kh¶ n¨ng ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh. 3. Mét tho¶ thuËn ®­îc lµm mét c¸ch bÊt hîp ph¸p víi c¸c môc ®Ých bÊt hîp ph¸p hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt sÏ kh«ng ®­îc coi lµ hîp ®ång. 4. Mét hîp ®ång ph¶i cã sù rµng buéc cña c¶ hai bªn cã nghÜa lµ c¶ hai bªn ph¶i cã sù trao ®æi quan ®iÓm vÒ c¸c quyÒn lîi vµ nghÜa vô. 5. M«t hîp ®ång ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së chµo hµng vµ chÊp nhËn chµo hµng. - Gi¶i quyÕt ®óng luËt: Mäi hîp ®ång ®Òu ®­îc ®iÒu chØnh b»ng luËt, do vËy c¸c bªn tham gia ph¶i tho¶ thuËn luËt ¸p dông tr­íc khi th¶o mét b¶n hîp ®ång chÝnh thøc vµ ph¶i thùc sù t«n träng luËt ®ã nh»m ®¶m b¶o gi¸ trÞ ph¸p lý cña hîp ®ång vµ t«n träng ®èi t¸c. * §iªu kiÖ ®Ó thùc hiÖn ®­îc néi dung trªn: - Cã sù lùa chän thùc hiÖn­¬ng nh©n ®Ó giao dÞch. - NÕu cã nghi ngê vÒ kh¶ n¨ng cña ®¬n vÞ ®èi t¸c th× ng­êi ®µm ph¸n cã thÈm quyÒn hoÆc tham t¸n th­¬ng m¹i t¹i sø qu¸n cña ViÖt Nam. - Lu«n n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c nhËp khÈu. - CÇn tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia vÒ nguån luËt ¸p dông ®«i víi hîp ®ång kinh tÕ. - Gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Iii. hoµn thiÖn viÖc tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ë C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi Sau khi ký kÕt mét hîp ®ång nhËp khÈu, c«ng viÖc tiÕp theo cña C«ng ty lµ tiÕn hµnh thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®· ®­îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô hîp ®ång kh«ng chØ lµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi ®èi t¸c thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu, C«ng ty nªn thùc hiÖn tèt c¸c vÊn ®Ò sau: 1. §iÒu kiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn tèt hîp ®ång nhËp khÈu §Ó thùc hiÖn tèt hîp ®ång nhËp khÈu th× C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt ®­îc nh÷ng c«ng viÖc sau: Sau khi ký kÕt hîp ®ång C«ng ty ph¶i lËp kÕ ho¹ch cô thÓ vµ chi tiÕt ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång. - TiÕn hµnh thùc hiÖn nhanh chãng vµ ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc mµ Nhµ n­íc quy dÞnh nh­ xin giÊy phÐp nhËp khÈu, lµm thñ tôc H¶i quan,... - Yªu cÇu ®èi t¸c göi chøng tõ kÞp thùc hiÖnêi ®Ó cã thùc hiÖnêi gian ®ñ dµi ®Ó kiÓm tra chøng tõ, nÕu cã sai sãt ph¶i thùc hiÖn«ng b¸o ngay cho ®èi t¸c biÕt vÒ t×nh h×nh cô thÓ ®Ó ®èi t¸c kÞp thêi söa ®æi cho kÞp thêi nhËn hµng. KiÓm tra kü toµn bé chøng tõ. Yªu cÇu ®èi t¸c cho biÕt chÝnh x¸c thêi gian hµng vÒ c¶ng quy ®Þnh. Theo dâi s¸t sao qóa tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång ®Ó kÞp thêi xö lý c¸c vÊn ®Ò x¶y ra. §èi víi c¸c hîp ®ång lín, hµng nhËn lµm nhiÒu ®ît, C«ng ty ph¶i lu«n gi÷ th«ng tin liªn l¹c víi ®èi t¸c ®Ó kÞp thêi thay ®æi theo h­íng c¸c ®iÒu kho¶n söa ®æi bæ sung(nÕu cã). Ngoµi nh÷ng c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt nh­ trªn ®Ó d¶m b¶o ®­îc viÖc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu tèt h¬n th× C«ng ty ph¶i cã c¬ cÊu tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh thËt chÆt chÏ, cô thÓ nh­ sau: C¸c phßng ban ph¶i th­êng xuyªn b¸o c¸o chÝnh x¸c t×nh h×nh thùc hiÖn hîp ®ång cho gi¸m ®èc. Qua ®ã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o thèng nhÊt cïng c¸c phßng ban ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p tèi ­u nhÊt ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt hîp ®ång. Gi÷a c¸c phßng ban th­êng xuyªn hµng ngµy trao ®æi th«ng tin cho nhau ®Ó cïng gi¶i quyÕt vµ kh¾c phôc nh÷ng n¶y sinh trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §èi víi tr­êng hîp C«ng ty nhËp khÈu uû th¸c cho mét C«ng ty nµo ®ã hay c¸ nh©n bÊt kú th× C«ng ty ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh thùc tÕ cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn víi hä vµ ph¶i th«ng b¸o cho hä biÕt ngay nÕu cã g× thay ®æi. MÆt kh¸c. C«ng ty ph¶i th­êng xuyªn liªn l¹c yªu cÇu hä tr¶ tiÒn hµng vµ hoa hång ®óng tiÕn ®é. 2. Qu¶n lý hîp ®ång nhËp khÈu vµ quan hÖ ®èi t¸c. * ViÖc qu¶n lý hîp ®ång lµ viÖc gi¸m s¸t theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång nh»m ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cuèi cïng. Nh­ vËy, c«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång yªu cÇu ng­êi nhËp khÈu cã tr¸ch nhiÖm t×m c¸c biÖn ph¸p th¸o gì vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò v­íng m¾c cã thÓ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång. §èi víi C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi, c«ng t¸c qu¶n lý hîp ®ång C«ng ty cÇn cã c¸c biÖn ph¸p sau: Thóc giôc nh©n viªn ®i khai b¸o H¶i quan ngay sau khi nhËn ®­îc bé chøng tõ, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng hµng bÞ l­u kho b·i. Ph¶i cã ®éi ngò c¸n bé hiÓu biÕt vÒ hµng ho¸ mµ C«ng ty th­êng nhËp, hoÆc ph¶i thuª chuyªn gia cã hiÓu biÕt vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó kiÓm tra hµng ho¸ tr­îc khi nhËn hµng. * Quan hÖ ®èi t¸c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång lµ mét mÆt trong viÖc t¹o dùng uy tÝn kinh doanh cña C«ng ty. Sù tÝn nhiÖm vÒ C«ng ty g©y t©m lý tin t­ëng cho ®èi t¸c n­íc ngoµi khi quyÕt ®Þnh b¸n s¶n phÈm cho C«ng ty vµ c¸c b¹n hµng trong n­íc tin t­ëng vµo C«ng ty khi quyÕt ®Þnh mua hµng vµ ®Æt hµng cña C«ng ty hoÆc uû th¸c cho C«ng ty nhËp khÈu. Muèn gi÷ ®­îc mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi víi ®èi t¸c vµ kh¸ch hµng trong n­íc, ®ång thêi thu hót ®­îc thªm b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc h¬n n÷a th× C«ng ty cÇn coi sù phôc vô chu ®¸o nh­ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt ®Ó ®­a ®ãn, lÔ t©n, giao dÞch cho dï hä cã ký kÕt ®­îc hîp ®ång hay kh«ng ®Òu c¶m thÊy ®­îc hµi lßng. Th¸i ®é phôc vô cµng chu ®¸o bao nhiªu thùc hiÖn× cang g©y ®­îc Ên t­îng tèt bÊy nhiªu ®Æc biÖt lµ ®èi t¸c lÇn ®Çu tiªn tiÔp xóc víi C«ng ty. 3. Gi¶i quyÕt tranh chÊp Tranh chÊp lµ ®iÒu mµ c¶ hai bªn ®Òu kh«ng muèn x¶y ra bëi v× nã kh«ng chØ g©y ra tèn kÐm vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c mµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn mèi quan hÖ lµm ¨n l©u dµi gi÷a hä. HÇu hÕt c¸c hîp ®ång mµ C«ng ty ký kÕt víi ®èi t¸c n­íc ngoµi hay b¹n hµng trong n­íc ®Òu cã gi¸ trÞ kh«ng lín nªn khi cã tranh chÊp x¶y ra C«ng ty cÇn ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c: Tr­íc tiªn lµ t«n träng lîi Ých cña hai bªn vµ b×nh ®¼ng trong mèi quan hÖ. Trong mèi quan hÖ hîp ®ång, lîi Ých cña c¸c bªn võa cã m©u thuÉn nh­ng l¹i cã rµng buéc víi nhau. Do vËy mét nguyªn t¾c mµ ®· ®­îc nhiÒu nhµ kinh doanh ¸p dông thµnh c«ng ë c¸c n­íc khi gi¶i quyÕt tranh chÊp lµ: H·y tËp trung vµo vÊn ®Ò cÇn th­¬ng l­îng, vµo vÊn ®Ò lîi Ých chø kh«ng ph¶i vµo quan ®iÓm ®Ó t¹o ra sù lùa chän mµ c¶ hai bªn cïng cã lîi, kiªn tr× víi c¸c môc tiªu ®Ò ra trªn ph­¬ng ch©m:" C¸ch lùa chän tèt nhÊt lµ ®¹t ®­îc sù tho¶ thuËn". §ång thêi thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh th­¬ng l­îng th× ng­êi tham gia th­¬ng l­îng ph¶i cã sù kiªn tr×, khÐo lÐo, cã øng xö, lËp luËn v÷ng vµng hîp t×nh, hîp lý vµ tèt nhÊt lµ ph¶i cã nhiÒu kinh nghiÖm, häc hái vÒ c¸c vô gi¶i quyÕt tranh chÊp thµnh c«ng cña c¸c Doanh nghiÖp kh¸c nh»m vËn dông linh ho¹t th× ch¾c ch¾n mäi viÖc sÏ ®­îc gi¶i quyÕt ªm ®Ñp. 4. BiÖn ph¸p t¨ng kh¸ch hµng, sè l­îng vµ gi¸ trÞ hîp ®ång nhËp khÈu. 4.1. T¹o uy tÝn v¬i kh¸ch hµng tiªu thu hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty. C«ng ty cã uy tÝn lµ C«ng ty cã vÞ trÝ cao vµ g©y Ên t­îng tèt ®Ñp ®èi víi kh¸ch hµng vµ b¹n hµng. TÝn nhiÖm lµ mét trong nh÷ng bÝ quyÕt ®Ó kinh doanh thµnh c«ng. §Ó lµm tèt ®­îc ®iÒu nµy ®èi víi C«ng ty trong lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ cßn qu¸ non trÎ th× ®ã qu¶ lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n. Do vËy, ®Ó dÇn dÇn t¹o ®­îc lßng tin víi kh¸ch hµng vÒ viÖc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty th× C«ng ty nªn lµm tèt mét sè yªu cÇu sau: - Cung cÊp cho kh¸ch hµng hµng ho¸ chÊt l­îng cao, gi¸ c¶ c¹nh tranh. - Cung cÊp dÞch vô víi gi¸ h¹ h¬n so víi thÞ tr­êng nh­ dÞch vô vËn t¶i...C«ng ty cung cÊp dÞch vô vËn t¶i nªn trong qu¸ tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ C«ng ty nªn nhËn vËn chuyÓn hµng ho¸ tõ c¶ng quy ®Þnh vÒ cho ®¬n vÞ ®Æt hµng nhËp khÈu hoÆc kh¸ch hµng tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty víi gi¸ c¶ h¹ h¬n. - Cung cÊp hµng ho¸ kÞp thêi cho kh¸ch hµng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 4.2. Më réng mèi quan hÖ giao dÞch. C«ng ty nªn më réng mèi quan hÖ víi c¸c Bé, nghµnh cã liªn quan ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc xin giÊy phÐp kinh doanh vµ giÊy phÐp XNK hµng ho¸; viÖc lµm thñ tôc H¶i quan thuËn lîi h¬n. MÆt kh¸c, C«ng ty ph¶i ®Èy m¹nh mèi quan hÖ lµm ¨n víi c¸c thµnh viªn thuéc Tæng c«ng ty vµ c¸c C«ng ty hay tæ chøc kinh doanh nµo ®ã cã thÓ tiªu thô hµng ho¸ nhËp khÈu cña C«ng ty. 4.3. T¹o ra kªnh ph©n phèi hµng ho¸ cho C«ng ty. §Ó viÖc kinh doanh nhËp khÈu ®­îc ph¸t huy hÕt kh¸ch hµng¶ n¨ng, viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ®­îc liªn tôc th× C«ng ty ph¶i t¹o cho m×nh mét kªnh ph©n phèi hµng ho¸. Cô thÓ C«ng ty cã thÓ thµnh lËp mét sè ®¹i lý ë c¸c tØnh ®Ó b¸n hµng nhËp khÈu vµ cã mèi quan hÖ lµm ¨n víi C«ng ty kh¸c nh»m tiªu thô hµng ho¸... 4.4. Båi d­ìng vµ n©ng cao nghiÖp vô cho c¸n bé nhËp khÈu. - Muèn t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng, më réng mèi quan hÖ giao dÞch hay t¹o kªnh ph©n phèi hµng ho¸ ®­îc tèt th× viÖc kinh doanh nhËp khÈu cña C«ng ty ph¶i cã hiÖu qu¶. Môc ®Ých ®Ó viÖc kinh doanh nhËp khÈu cã hiªu qu¶ th× viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu l¹i ¶nh h­ëng rÊt lín. Do vËy, muèn t¨ng hiÖu qu¶ ký kÕt cho hîp ®ång C«ng ty cÇn cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng nh­: + CÊp kinh phÝ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé XNK. + Tæ chøc t×m hiÓu c¸c thÞ tr­êng thùc tÕ ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu hiÖn t¹i cña ng­êi tiªu dïng vµ khuynh h­íng biÕn ®éng cña nhu cÇu hµng ho¸ trong t­¬ng lai, tõ ®ã x¸c ®Þnh mÆt hµng cÇn nhËp khÈu. - Tæ chøc c¸c cuéc tham quan c¸c n­íc mµ cã quan hÖ lµm ¨n ®Ó cã c¬ héi t×m hiÓu b¹n hµng mét c¸ch trùc tiÕp nh»m häc hái kinh nghiÖm kinh doanh, n©ng cao vèn kiÕn thøc vÒ phong tôc tËp qu¸n cña hä. + Tham gia tÝch cùc c¸c héi nghÞ, héi th¶o vÒ kinh doanh XNK do Bé Th­¬ng m¹i tæ chøc ®Ó häc hái vµ ¸p dông vµo C«ng ty m×nh. + Ph¶i cã tiªu chuÈn quy ®Þnh râ rµng ®Ó cã kÕ ho¹ch båi d­ìng c¸n bé kÕ cËn gåm phÈm chÊt chÝnh trÞ, tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùc tæ chøc.... 3.5. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ hîp ®ång nhËp khÈu. Trªn thùc tÕ, kh«ng cã hîp ®ång nµo gièng hÖt nh­ lÇn tr­íc cho dï hµng ho¸ nhËp vÒ vÉn nh­ cò, nh­ng nhu cÇu cña kh¸ch hµng l¹i thay ®æi, c¸c ®iÒu kiÖn trong vµ ngoµi n­íc còng thay ®æi theo. C«ng viÖc nµy kh«ng ®¬n thuÇn lµ viÖc x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cña Doanh nghiÖp trong viÖc tho¶ m·n vµ t¸c ®éng tíi nhu cÇu cña kh¸ch hµng nh­ thÕ nµo. Do vËy, mçi khi kÕt thóc mét hîp ®ång nhËp khÈu, C«ng ty cÇn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ l¹i c«ng t¸c ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu ®· hoµn tÊt ®Ó s½n sµng thay ®æi ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ mÆt hµng kinh doanh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ nhu cÇu míi cña thÞ tr­êng. Viªc ph©n tÝch mét hîp ®ång nhËp khÈu nh»m tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Hîp ®ång cã ®­îc thùc hiÖn tèt hay kh«ng?. - KÕt qu¶ ®¹t ®­îc do víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh­ thÕ nµo?. - Doanh nghiÖp ®· cã ph­¬ng ¸n nhËp l« hµng míi hay ch­a? - §iÓm yÕu cña Doanh nghiÖp lµ g×?. * §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña hîp ®ång nhËp khÈu, cã thÓ sö dông chØ tiªu "Tû suÊt doanh lîi nhËp khÈu". ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt vµ thùc hiÖn, cã nghÜa lµ ph¶n ¸nh nh÷ng kÕt qu¶ b»ng tiÒn thu ®­îc vµ nh÷ng chi phÝ thùc tÕ bá ra ®Ó cã ®­îc kÕt qu¶ ®ã. C«ng thøc: Doanh nghiÖp = % Trong ®ã: Dn : Tû suÊt doanh lîi nhËp khÈu Ln : Lîi nhuËn vÒ b¸n hµng nhËp khÈu Cn : Tæng chi phÝ nhËp khÈu b»ng ngo¹i tÖ ®­îc chuyÓn ®æi sang ViÖt Nam ®ång theo tû gi¸ cña ng©n hµng Nhµ n­íc iv. Mét sè kiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc Ho¹t ®éng nhËp khÈu kh«ng thÓ thiÕu ®­îc sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña Nhµ n­íc bëi hµng lo¹t c¸c chÝnh s¸ch thuÕ, l·i suÊt, c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt...Nh×n chung c¸c C«ng ty cu¶ ViÖt Nam ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm vµ thµnh qu¶ trong bu«n b¸n quèc tÕ mµ chØ ®ang trong thêi kú hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Do ®ã viÖc kinh doanh XNK rÊt cÇn sù hç trî cña Nhµ n­íc vµ mét m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng khã kh¨n vÒ kinh tÕ ngµy mét gia t¨ng, nhu cÇu tiªu thô hµng ho¸ lu«n lu«n biÕn ®éng vµ vÊn ®Ò kinh doanh cã sù c¹nh tranh gay g¾t. Do vËy Nhµ n­íc nªn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p ®Èy m¹nh nhËp khÈu nh­ sau: C¶i c¸ch triÖt ®Ó vÒ thñ tôc hµnh chÝnh trong lÜnh vùc XNK nh­ thñ tôc xin giÊy phÐp kinh doanh, giÊy phÐp nhËp khÈu, c¸c thñ tôc h¶i quan, thuÕ...Tr¸nh sù phiÒn hµ s¸ch nhiÔu, t¹o sù th«ng tho¸ng trong ho¹t ®éng XNK, gi¶m thiÓu thêi gian vµ c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt Nh­ vËy tr­íc hÕt ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc c¸n bé c«ng chøc hµnh chÝnh Nhµ n­íc trong lÜnh vùc XNK vÒ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, vÒ ®¹o ®øc vµ chuyªn m«n nghiÖp vô, tr¸nh th¸i ®é cöa quyÒn, g©y khã dÔ cho ng­êi lµm c«ng t¸c nhËp khÈu...( nhÊt lµ c¸c thñ tôc vÒ thuÕ quan). Thµnh lËp c¸c C«ng ty chuyªn nghµnh phôc vô nhËp khÈu nh­: + §Çu t­ cho Tæng c«ng ty hµng H¶i ViÖt Nam vÒ thiÕt bÞ, c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt t¹o sù thuËn tiÖn vµ an toµn cho ho¹t ®éng chuyªn chë, gi¶m thiÓu chi phÝ vËn chuyÓn dÉn ®Õn gi¸ c¶ hµng nhËp khÈu gi¶m, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸. + §Çu t­ x©y dùng c¸c c¶ng biÓn ®ñ søc cho c¸c tµu lín ra vµo c¶ng vµ ho¹t ®éng liªn quan nh­: bèc, xÕp, dì vµ vËn chuyÓn hµng. ChÝnh s¸ch thuÕ nhËp khÈu: cÇn ph¶i nhÊt qu¸n ®èi víi mäi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, kh«ng cã sù ­u tiªn riªng biÖt t¹o nªn sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh trªn thÞ tr­êng. Nhµ n­íc cÇn gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®Ó ng­êi tiªu dïng cã thÓ mua ®­îc hµng víi gi¸ thÊp h¬n. HÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch thuÕ cÇn ph¶i ®­îc kiÖn toµn ®Ó chèng thÊt thu vµ l¹m thu do viÖc hµng ho¸ bÞ ®¸nh thuÕ nhiÒu lÇn. ChÝnh s¸ch h¹n ngh¹ch nhËp khÈu: Nhµ n­íc cÇn hoµn thiÖn ph­¬ng thøc ph©n bæ h¹n ngh¹ch theo nguyªn t¾c" mét cöa" chØ ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ ®· cã quyÒn XNK trùc tiÕp theo nhãm hµng ®Ó cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n ®ãng gãp nhiÒu h¬n cho Nhµ n­íc. ChÝnh s¸ch qu¶n lý ngo¹i tÖ: Thùc tÕ cã nhiÒu C«ng ty thiÕu ngo¹i tÖ thanh to¸n nh­ng ë bªn ngoµi l¹i cã sù tÝch tr÷ ngo¹i tÖ kh¸ lín. Do ®ã, Nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy. ChÝnh s¸ch vÒ tû gi¸ hèi ®o¸i cña Nhµ n­íc cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn viÖc t¨ng hay gi¶m nhËp khÈu cña c¸c Doanh nghiÖp. Khi mét C«ng ty cã ho¹t ®éng XNK thùc hiÖn tÊt yÕu sÏ cã lóc C«ng ty ®ã tiÕn hµnh b¸n hoÆc mua ngo¹i tÖ. Song nÕu b¸n ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng th× C«ng ty ®ã sÏ b¸n ®­îc gi¸ thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng kho¶ng 5-10% vµ ng­îc l¹i. Do ®ã, c¸c ®¬n vÞ nhiÒu khi xö lý b»ng c¸ch b¸n ngo¹i tÖ cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ kh¸c cã nhu cÇu trªn thÞ tr­êng ngo¹i tÖ theo gi¸ thÞ tr­êng, hoÆc t×m c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cã chªnh lÖch gi¸ cao ®Ó nhËp. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn Nhµ n­íc cÇn cã sù qu¶n lý ngo¹i tÖ phï hîp víi mét tû gi¸ ngo¹i hèi t­¬ng ®èi s¸t víi gi¸ thÞ tr­êng. Kho¶ng chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua vµo vµ gi¸ b¸n ra ph¶i lµ tèi thiÓu, chØ gåm lÖ phÝ phôc vô Ng©n hµng. §ång thêi Nhµ n­íc cÇn dµnh mét sè ngo¹i tÖ cho Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng vay ®Ó lµm vèn kinh doanh ngo¹i tÖ vµ ®iÒu tiÕt tû gi¸ cho thÞ tr­êng æn ®Þnh, kh«ng x¶y ra ®ét biÕn. KÕt luËn Ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trong thùc tÕ rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p vµ chuyÓn biÕn kh«ng ngõng. V× vËy, nã ®ßi hái ph¶i ®­îc bæ sung vµ hoµn thiÖn theo thêi gian. C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi còng nh­hiÒu ®¬n vÞ kh¸c trong qu¸ tr×nh tham gia ho¹t ®éng bu«n b¸n víi n­íc ngoµi ®· kh«ng ngõng tù hoµn thiÖn m×nh, tõng b­íc th¸o gì ®­îc c¸c khã kh¨n vÒ vèn vµ c¶i tiÕn c¸c ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, hoµn thiÖn h¬n viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu . V× vËy uy tÝn cña C«ng ty ®ang ngµy cµng ®­îc n©ng cao trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Víi ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu, c«ng t¸c ®µm ph¸n ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu lµ mét c«ng viÖc cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ®ãng gãp vµo kÕt qu¶ ®¹t ®­îc cña C«ng ty. Trong thêi gian qua tuy gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n vÒ kh¸ch quan còng nh­ chñ quan song C«ng ty ®· lu«n phÊn ®Êu v­ît qua mäi trë ng¹i thùc hiÖn tèt c¸c hîp ®ång nhËp khÈu vµ hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô kinh doanh cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã, mÆc dï ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu vÉn cßn mét sè h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh­ng nÕu kh¾c phôc ®­îc nh÷ng h¹n chÕ nµy ®ång thêi ph¸t huy nh÷ng ­u thÕ vèn cã cña C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi sÏ ngµy cµng thùc hiÖn tèt h¬n n÷a c¸c hîp ®ång nhËp khÈu cña m×nh. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã kÕt hîp cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng; B¶n luËn v¨n tèt nghiÖp nµy cña t«i ®· cè g¾ng ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý cña ho¹t ®éng ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu. Qua c¸c c¬ së ph©n tÝch vµ kh¼ng ®Þnh vai trß, vÞ trÝ cña hîp ®ång nhËp khÈu ®ång thêi ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ khã kh¨n trong thùc tiÔn ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh víi n­íc ngoµi t¹i C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi. B¶n luË n v¨n nµy còng ®· thÓ hiÖn ra mét sè biÖn ph¸p ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn viÖc ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång nhËp khÈu nãi riªng còng nh­ hîp ®ång XNK nãi chung §Ò tµi ®­îc hoµn thµnh víi sù h­íng dÉn, chØ b¶o vµ gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Th¹c Sü TrÇn HoÌ cïng c¸c anh chÞ trong Phßng XuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty vËn t¶i vµ §¹i lý vËn t¶i VITACO-Hµ Néi Tµi liÖu tham kh¶o I. Gi¸o tr×nh: TËp bµi gi¶ng LuËt Th­¬ng m¹i Quèc tÕ, bé m«n luËt kinh tÕ Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n – Hµ Néi. Kü thuËt nghiÖp vô ngo¹i th­¬ng – Vò H÷u Töu, NXB Gi¸o dôc. Thanh to¸n quèc tÕ trong ngo¹i th­¬ng – PGS §inh Xu©n Tr×nh, NXB Gi¸o dôc. Gi¸o tr×nh tæ chøc nghiÖp vô kinh doanh XNK – PTS TrÇn ChÝ Thµnh. II. S¸ch TiÕng ViÖt: H­íng dÉn thùc hµnh kinh doanh XNK t¹i ViÖt Nam – GS, TS Vâ Thanh Thu vµ TS §oµn ThÞ Hång V©n, NXB Thèng kª, 1994. T×m hiÓu ph¸p LuËt trong Th­¬ng m¹i quèc tÕ – PTS Lª Quang Liªm, NXB Thèng Kª. III. S¸ch n­íc ngoµi: 1. Hîp ®ång mua b¸n quèc tÕ – TS Jame. RPinnells – Tr­êng §¹i häc Kinh tÕ Helsinki. Hîp ®ång mÉu dµnh cho mua s¾m quèc tÕ vµ nhËp khÈu. IV. B¸o vµ t¹p chÝ: 1. B¸o Th­¬ng m¹i. 2. B¸o H¶i Quan. V. C¸c v¨n kiÖn, v¨n b¶n ph¸p luËt: V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VIII. LuËt th­¬ng m¹i cña n­íc CHXHCN ViÖt Nam. NghÞ ®Þnh 33/CP ( 19/4/1994 ) vÒ qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi XNK vµ NghÞ ®Þnh 89/ CP ( 15/12/1995 ) vÒ viÖc b·i bá thñ tôc cÊp giÊy phÐp XNK tõng chuyÕn. Quy ®Þnh 299/ TMDL – XNK ( 9/4/1992 ) vÒ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th­¬ng. VI. B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty VITACO – Hµ Néi, 2000. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng nhập khẩu Công ty vận tải và đại lý vận tải Hà nội – VITACO.DOC