Luận án Mối quan giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển Cluster (cụm ngành): Nghiên cứu trường hợp Cluster công nghiệp nội dung số ở Việt Nam

Cuối cùng, hàm ý giải pháp nâng cao NLCT và hỗ trợ phát triển Cluster DCI ở Việt Nam chỉ có thể thành công nhờ vào "sự liên kết và liên quan trong hệ sinh thái" (hệ sinh thái theo nghĩa rộng có thể lớn hơn ngành) theo tích hợp dọc và tích hợp ngang, tập trung nhiều công ty cốt lõi có năng lực kỹ thuật tiên tiến, hỗ trợ bởi các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu khoa học danh tiếng cung cấp sản phẩm tri thức đặc thù và chất lượng cao cho Cluster, chia sẻ sản phẩm tri thức trong mối liên kết mạng lưới toàn Cluster, có tư duy nhận thức của những nhà khởi nghiệp đầy hoài bão và chuyên nghiệp, giúp sức từ các quỹ đầu tư rủi ro mạo hiểm và tổ chức thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường, liên kết chặt chẽ với các ngành công nghiệp hỗ trợ và liên quan, sự giúp sức từ chính phủ với vai trò cá nhân tham gia hoạch định chính sách công tâm và thấu hiểu, là “đạo diễn” hỗ trợ, ban hành và cam kết thực thi chính sách thúc đẩy mạnh mẽ phát triển Cluster.

pdf385 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Lượt xem: 1812 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Mối quan giữa năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp và hỗ trợ phát triển Cluster (cụm ngành): Nghiên cứu trường hợp Cluster công nghiệp nội dung số ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4 .034 NguonLuc CCC .037 .042 .888 .375 ThiTruong DHCN .228 .040 5.679 *** ThiTruong CauTruc .168 .046 3.686 *** ThiTruong SanPham .149 .042 3.551 *** ThiTruong MTDK .168 .035 4.788 *** ThiTruong GTGT .197 .051 3.894 *** ThiTruong CCC .125 .050 2.487 .013 DHCN CauTruc .126 .036 3.518 *** DHCN SanPham .084 .033 2.576 .010 DHCN MTDK .127 .027 4.655 *** DHCN GTGT .153 .040 3.852 *** DHCN CCC .062 .039 1.574 .115 CauTruc SanPham .152 .039 3.867 *** CauTruc MTDK .152 .033 4.679 *** CauTruc GTGT .110 .046 2.364 .018 CauTruc CCC .029 .047 .620 .535 SanPham MTDK .152 .030 5.035 *** SanPham GTGT .192 .044 4.402 *** 300 Estimate S.E. C.R. P Label SanPham CCC .127 .044 2.918 .004 MTDK GTGT .112 .034 3.256 .001 MTDK CCC .028 .034 .828 .408 GTGT CCC .321 .055 5.860 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LaoDong HopTac .263 LaoDong CSHT .400 LaoDong NguonLuc .465 LaoDong ThiTruong .272 LaoDong DHCN .318 LaoDong CauTruc .311 LaoDong SanPham .396 LaoDong MTDK .381 LaoDong GTGT .282 LaoDong CCC .186 HopTac CSHT .290 HopTac NguonLuc .203 HopTac ThiTruong .286 HopTac DHCN .272 HopTac CauTruc .387 HopTac SanPham .224 HopTac MTDK .341 HopTac GTGT .120 HopTac CCC .013 CSHT NguonLuc .304 301 Estimate CSHT ThiTruong .389 CSHT DHCN .316 CSHT CauTruc .268 CSHT SanPham .331 CSHT MTDK .453 CSHT GTGT .297 CSHT CCC .241 NguonLuc ThiTruong .267 NguonLuc DHCN .239 NguonLuc CauTruc .234 NguonLuc SanPham .300 NguonLuc MTDK .426 NguonLuc GTGT .129 NguonLuc CCC .054 ThiTruong DHCN .379 ThiTruong CauTruc .233 ThiTruong SanPham .220 ThiTruong MTDK .349 ThiTruong GTGT .243 ThiTruong CCC .154 DHCN CauTruc .216 DHCN SanPham .154 DHCN MTDK .328 DHCN GTGT .234 DHCN CCC .094 CauTruc SanPham .232 302 Estimate CauTruc MTDK .326 CauTruc GTGT .140 CauTruc CCC .037 SanPham MTDK .350 SanPham GTGT .262 SanPham CCC .172 MTDK GTGT .214 MTDK CCC .053 GTGT CCC .362 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong .362 .043 8.396 *** HopTac .682 .071 9.582 *** CSHT .397 .051 7.854 *** NguonLuc .528 .066 8.006 *** ThiTruong .746 .078 9.509 *** DHCN .485 .044 10.952 *** CauTruc .702 .061 11.528 *** SanPham .610 .050 12.134 *** MTDK .310 .047 6.633 *** GTGT .880 .073 12.091 *** CCC .891 .076 11.758 *** e1 .189 .018 10.284 *** e2 .208 .019 10.804 *** e3 .186 .018 10.253 *** e4 .068 .013 5.372 *** 303 Estimate S.E. C.R. P Label e5 .192 .023 8.314 *** e6 .214 .024 8.896 *** e7 .269 .027 9.818 *** e8 .254 .026 9.796 *** e9 .233 .026 9.048 *** e10 .219 .026 8.523 *** e11 .190 .027 7.099 *** e12 .328 .031 10.602 *** e13 .257 .025 10.168 *** e14 .318 .031 10.421 *** e15 .339 .032 10.716 *** e16 .386 .035 11.105 *** e17 .302 .029 10.488 *** e18 .345 .032 10.881 *** e19 .203 .028 7.194 *** e20 .267 .030 9.042 *** e21 .200 .026 7.732 *** e22 .047 .012 4.009 *** e23 .132 .014 9.171 *** e24 .155 .016 9.636 *** e25 .039 .011 3.504 *** e26 .153 .015 9.944 *** e27 .123 .014 8.918 *** e28 .004 .007 .602 .547 e29 .091 .010 9.327 *** e30 .128 .012 10.815 *** 304 Estimate S.E. C.R. P Label e31 .295 .030 9.694 *** e32 .197 .027 7.347 *** e33 .203 .025 8.186 *** e34 .006 .012 .466 .641 e35 .145 .016 9.375 *** e36 .190 .017 10.867 *** e43 .030 .014 2.131 .033 e44 .186 .019 9.816 *** e45 .177 .018 9.727 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate CN_CCC1 .803 CN_CCC2 .799 CN_CCC3 .968 CN_GTGT1 .756 CN_GTGT2 .831 CN_GTGT3 .993 DKNC_MTKD1 .615 DKNC_MTKD2 .660 DKNC_MTKD3 .512 DKNC_SP1 .789 DKNC_SP2 .855 DKNC_SP3 .993 CL_CT1 .834 CL_CT2 .793 CL_CT3 .947 305 Estimate CL_DHCN1 .736 CL_DHCN2 .759 CL_DHCN3 .912 DKNC_TT1 .766 DKNC_TT2 .706 DKNC_TT3 .786 DKYT_NL1 .576 DKYT_NL2 .632 DKYT_NL3 .535 DKYT_NL4 .601 DKYT_NL5 .640 DKYT_NL6 .667 DKYT_NL7 .617 DKYT_CSHT1 .730 DKYT_CSHT2 .661 DKYT_CSHT3 .630 CL_HT1 .694 CL_HT2 .692 CL_HT3 .752 CL_HT4 .780 DKYT_LD1 .874 DKYT_LD2 .660 DKYT_LD3 .596 DKYT_LD4 .657 306 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 133 872.113 647 .000 1.348 Saturated model 780 .000 0 Independence model 39 10217.655 741 .000 13.789 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .027 .881 .857 .731 Saturated model .000 1.000 Independence model .207 .241 .201 .229 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .915 .902 .976 .973 .976 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .873 .799 .852 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 225.113 152.070 306.229 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 9476.655 9153.436 9806.313 307 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 2.859 .738 .499 1.004 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 33.501 31.071 30.011 32.152 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .034 .028 .039 1.000 Independence model .205 .201 .208 .000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1138.113 1178.264 1633.350 1766.350 Saturated model 1560.000 1795.472 4464.396 5244.396 Independence model 10295.655 10307.429 10440.875 10479.875 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 3.732 3.492 3.997 3.863 Saturated model 5.115 5.115 5.115 5.887 Independence model 33.756 32.697 34.837 33.795 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 248 257 Independence model 25 25 308 6) Kiểm định mô hình nhân tố - CFA tổng thể tác nhân quyết định đến NLCT ngành công nghiệp Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates 309 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label NLCT <--- LaoDong .062 .019 3.309 *** NLCT <--- CSHT .096 .019 5.092 *** NLCT <--- NguonLuc .111 .016 6.967 *** NLCT <--- ThiTruong .117 .013 8.859 *** NLCT <--- SanPham .055 .012 4.451 *** NLCT <--- MTDK .110 .023 4.821 *** NLCT <--- CauTruc .065 .012 5.592 *** NLCT <--- HopTac .077 .013 6.143 *** NLCT <--- DHCN .098 .015 6.645 *** NLCT <--- CCC .109 .011 9.948 *** NLCT <--- GTGT .099 .011 8.984 *** DKYT_LD4 <--- LaoDong 1.000 DKYT_LD3 <--- LaoDong .924 .060 15.285 *** DKYT_LD2 <--- LaoDong .997 .061 16.279 *** DKYT_LD1 <--- LaoDong 1.137 .059 19.418 *** CL_HT4 <--- HopTac 1.000 CL_HT3 <--- HopTac .975 .048 20.355 *** CL_HT2 <--- HopTac .938 .050 18.835 *** CL_HT1 <--- HopTac .922 .048 19.115 *** DKYT_CSHT3 <--- CSHT 1.000 DKYT_CSHT2 <--- CSHT 1.030 .070 14.632 *** DKYT_CSHT1 <--- CSHT 1.141 .074 15.364 *** DKYT_NL7 <--- NguonLuc 1.000 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .986 .064 15.445 *** DKYT_NL5 <--- NguonLuc 1.039 .069 15.156 *** 310 Estimate S.E. C.R. P Label DKYT_NL4 <--- NguonLuc .988 .068 14.581 *** DKYT_NL3 <--- NguonLuc .922 .068 13.594 *** DKYT_NL2 <--- NguonLuc .994 .066 15.034 *** DKNC_TT3 <--- ThiTruong 1.000 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .926 .048 19.177 *** DKNC_TT1 <--- ThiTruong .926 .046 20.098 *** CL_DHCN3 <--- DHCN 1.000 CL_DHCN2 <--- DHCN .925 .039 23.848 *** CL_DHCN1 <--- DHCN .946 .041 23.290 *** CL_CT3 <--- CauTruc 1.000 CL_CT2 <--- CauTruc .916 .032 28.565 *** CL_CT1 <--- CauTruc .945 .030 31.288 *** DKNC_SP3 <--- SanPham 1.000 DKNC_SP2 <--- SanPham .943 .025 37.590 *** DKNC_SP1 <--- SanPham .889 .029 31.169 *** DKNC_MTKD3 <--- MTDK 1.000 DKNC_MTKD2 <--- MTDK 1.104 .090 12.267 *** DKNC_MTKD1 <--- MTDK 1.012 .084 11.983 *** CN_GTGT3 <--- GTGT 1.000 CN_GTGT2 <--- GTGT .914 .027 34.486 *** CN_GTGT1 <--- GTGT .827 .029 28.561 *** TD_NLCT1 <--- NLCT 1.000 TD_NLCT2 <--- NLCT 1.101 .079 13.903 *** TD_NLCT3 <--- NLCT .945 .074 12.823 *** CN_CCC3 <--- CCC 1.000 CN_CCC2 <--- CCC .919 .031 29.877 *** 311 Estimate S.E. C.R. P Label CN_CCC1 <--- CCC .909 .030 30.412 *** DKYT_NL1 <--- NguonLuc .945 .067 14.188 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate NLCT <--- LaoDong .096 NLCT <--- CSHT .157 NLCT <--- NguonLuc .208 NLCT <--- ThiTruong .263 NLCT <--- SanPham .111 NLCT <--- MTDK .160 NLCT <--- CauTruc .141 NLCT <--- HopTac .165 NLCT <--- DHCN .176 NLCT <--- CCC .264 NLCT <--- GTGT .239 DKYT_LD4 <--- LaoDong .812 DKYT_LD3 <--- LaoDong .775 DKYT_LD2 <--- LaoDong .812 DKYT_LD1 <--- LaoDong .933 CL_HT4 <--- HopTac .883 CL_HT3 <--- HopTac .866 CL_HT2 <--- HopTac .829 CL_HT1 <--- HopTac .836 DKYT_CSHT3 <--- CSHT .795 DKYT_CSHT2 <--- CSHT .809 DKYT_CSHT1 <--- CSHT .857 312 Estimate DKYT_NL7 <--- NguonLuc .783 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .813 DKYT_NL5 <--- NguonLuc .801 DKYT_NL4 <--- NguonLuc .777 DKYT_NL3 <--- NguonLuc .734 DKYT_NL2 <--- NguonLuc .796 DKNC_TT3 <--- ThiTruong .891 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .843 DKNC_TT1 <--- ThiTruong .869 CL_DHCN3 <--- DHCN .955 CL_DHCN2 <--- DHCN .870 CL_DHCN1 <--- DHCN .861 CL_CT3 <--- CauTruc .971 CL_CT2 <--- CauTruc .892 CL_CT1 <--- CauTruc .916 DKNC_SP3 <--- SanPham .994 DKNC_SP2 <--- SanPham .927 DKNC_SP1 <--- SanPham .890 DKNC_MTKD3 <--- MTDK .721 DKNC_MTKD2 <--- MTDK .812 DKNC_MTKD1 <--- MTDK .781 CN_GTGT3 <--- GTGT .990 CN_GTGT2 <--- GTGT .917 CN_GTGT1 <--- GTGT .875 TD_NLCT1 <--- NLCT .685 TD_NLCT2 <--- NLCT .726 313 Estimate TD_NLCT3 <--- NLCT .658 CN_CCC3 <--- CCC .978 CN_CCC2 <--- CCC .897 CN_CCC1 <--- CCC .901 DKYT_NL1 <--- NguonLuc .760 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong HopTac .131 .032 4.029 *** LaoDong CSHT .153 .027 5.571 *** LaoDong NguonLuc .204 .032 6.362 *** LaoDong ThiTruong .143 .034 4.146 *** LaoDong DHCN .134 .027 4.880 *** LaoDong CauTruc .158 .033 4.843 *** LaoDong SanPham .187 .031 6.036 *** LaoDong MTDK .130 .025 5.167 *** LaoDong GTGT .161 .036 4.521 *** LaoDong CCC .106 .035 3.036 .002 HopTac CSHT .151 .035 4.270 *** HopTac NguonLuc .121 .039 3.152 .002 HopTac ThiTruong .205 .047 4.351 *** HopTac DHCN .156 .037 4.243 *** HopTac CauTruc .268 .045 5.905 *** HopTac SanPham .145 .040 3.647 *** HopTac MTDK .158 .033 4.739 *** HopTac GTGT .093 .047 1.995 .046 HopTac CCC .012 .047 .251 .802 314 Estimate S.E. C.R. P Label CSHT NguonLuc .139 .032 4.386 *** CSHT ThiTruong .213 .039 5.459 *** CSHT DHCN .139 .030 4.689 *** CSHT CauTruc .143 .035 4.109 *** CSHT SanPham .164 .033 5.017 *** CSHT MTDK .160 .028 5.706 *** CSHT GTGT .175 .039 4.535 *** CSHT CCC .144 .039 3.745 *** NguonLuc ThiTruong .168 .042 4.030 *** NguonLuc DHCN .121 .032 3.730 *** NguonLuc CauTruc .143 .038 3.729 *** NguonLuc SanPham .171 .036 4.722 *** NguonLuc MTDK .173 .031 5.565 *** NguonLuc GTGT .089 .041 2.160 .031 NguonLuc CCC .038 .041 .911 .362 ThiTruong DHCN .230 .040 5.709 *** ThiTruong CauTruc .170 .046 3.706 *** ThiTruong SanPham .150 .042 3.571 *** ThiTruong MTDK .170 .035 4.803 *** ThiTruong GTGT .199 .051 3.920 *** ThiTruong CCC .127 .051 2.518 .012 DHCN CauTruc .126 .036 3.517 *** DHCN SanPham .085 .033 2.596 .009 DHCN MTDK .129 .027 4.677 *** DHCN GTGT .152 .040 3.830 *** DHCN CCC .063 .039 1.609 .108 315 Estimate S.E. C.R. P Label CauTruc SanPham .153 .039 3.898 *** CauTruc MTDK .154 .033 4.711 *** CauTruc GTGT .112 .046 2.410 .016 CauTruc CCC .028 .047 .610 .542 SanPham MTDK .154 .030 5.082 *** SanPham GTGT .194 .044 4.456 *** SanPham CCC .129 .043 2.961 .003 MTDK GTGT .113 .035 3.269 .001 MTDK CCC .028 .034 .838 .402 GTGT CCC .324 .055 5.927 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LaoDong HopTac .263 LaoDong CSHT .402 LaoDong NguonLuc .466 LaoDong ThiTruong .273 LaoDong DHCN .320 LaoDong CauTruc .313 LaoDong SanPham .399 LaoDong MTDK .384 LaoDong GTGT .287 LaoDong CCC .188 HopTac CSHT .291 HopTac NguonLuc .203 HopTac ThiTruong .287 HopTac DHCN .272 316 Estimate HopTac CauTruc .389 HopTac SanPham .225 HopTac MTDK .341 HopTac GTGT .121 HopTac CCC .015 CSHT NguonLuc .303 CSHT ThiTruong .389 CSHT DHCN .316 CSHT CauTruc .270 CSHT SanPham .333 CSHT MTDK .453 CSHT GTGT .298 CSHT CCC .243 NguonLuc ThiTruong .267 NguonLuc DHCN .239 NguonLuc CauTruc .236 NguonLuc SanPham .302 NguonLuc MTDK .427 NguonLuc GTGT .132 NguonLuc CCC .055 ThiTruong DHCN .381 ThiTruong CauTruc .234 ThiTruong SanPham .222 ThiTruong MTDK .349 ThiTruong GTGT .246 ThiTruong CCC .156 317 Estimate DHCN CauTruc .216 DHCN SanPham .156 DHCN MTDK .329 DHCN GTGT .234 DHCN CCC .097 CauTruc SanPham .235 CauTruc MTDK .328 CauTruc GTGT .143 CauTruc CCC .036 SanPham MTDK .353 SanPham GTGT .268 SanPham CCC .176 MTDK GTGT .216 MTDK CCC .054 GTGT CCC .370 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong .363 .043 8.419 *** HopTac .681 .071 9.593 *** CSHT .398 .050 7.904 *** NguonLuc .525 .066 7.981 *** ThiTruong .753 .078 9.644 *** DHCN .485 .044 10.978 *** CauTruc .699 .061 11.483 *** SanPham .607 .050 12.090 *** MTDK .314 .047 6.732 *** 318 Estimate S.E. C.R. P Label GTGT .868 .073 11.966 *** CCC .881 .076 11.662 *** e46 -.039 .005 -7.972 *** e1 .187 .018 10.267 *** e2 .206 .019 10.768 *** e3 .187 .018 10.275 *** e4 .070 .013 5.585 *** e5 .193 .023 8.416 *** e6 .215 .024 9.007 *** e7 .272 .027 9.927 *** e8 .249 .025 9.787 *** e9 .232 .025 9.172 *** e10 .223 .025 8.823 *** e11 .187 .026 7.235 *** e12 .331 .031 10.687 *** e13 .261 .025 10.299 *** e14 .317 .030 10.470 *** e15 .338 .031 10.757 *** e16 .384 .034 11.132 *** e17 .300 .028 10.536 *** e18 .344 .031 10.921 *** e19 .196 .026 7.421 *** e20 .263 .029 9.223 *** e21 .210 .025 8.381 *** e22 .047 .011 4.244 *** e23 .134 .014 9.393 *** 319 Estimate S.E. C.R. P Label e24 .152 .016 9.682 *** e25 .043 .011 3.901 *** e26 .151 .015 9.955 *** e27 .120 .014 8.868 *** e28 .007 .007 .974 .330 e29 .089 .010 9.287 *** e30 .127 .012 10.811 *** e31 .291 .030 9.766 *** e32 .198 .026 7.663 *** e33 .206 .024 8.537 *** e34 .017 .011 1.523 .128 e35 .137 .015 9.383 *** e36 .183 .017 10.880 *** e40 .169 .013 13.114 *** e41 .163 .013 12.890 *** e42 .175 .013 13.215 *** e43 .040 .013 3.089 .002 e44 .181 .018 9.902 *** e45 .169 .017 9.727 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate NLCT 1.259 CN_CCC1 .812 CN_CCC2 .804 CN_CCC3 .957 TD_NLCT3 .434 320 Estimate TD_NLCT2 .528 TD_NLCT1 .470 CN_GTGT1 .765 CN_GTGT2 .841 CN_GTGT3 .981 DKNC_MTKD1 .610 DKNC_MTKD2 .659 DKNC_MTKD3 .519 DKNC_SP1 .791 DKNC_SP2 .858 DKNC_SP3 .989 CL_CT1 .838 CL_CT2 .795 CL_CT3 .942 CL_DHCN1 .741 CL_DHCN2 .756 CL_DHCN3 .911 DKNC_TT1 .754 DKNC_TT2 .711 DKNC_TT3 .794 DKYT_NL1 .577 DKYT_NL2 .634 DKYT_NL3 .538 DKYT_NL4 .603 DKYT_NL5 .642 DKYT_NL6 .661 321 Estimate DKYT_NL7 .613 DKYT_CSHT1 .735 DKYT_CSHT2 .654 DKYT_CSHT3 .632 CL_HT1 .699 CL_HT2 .688 CL_HT3 .750 CL_HT4 .780 DKYT_LD1 .870 DKYT_LD2 .659 DKYT_LD3 .601 DKYT_LD4 .659 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 150 1026.442 753 .000 1.363 Saturated model 903 .000 0 Independence model 42 11277.067 861 .000 13.098 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .026 .872 .846 .727 Saturated model .000 1.000 Independence model .204 .208 .170 .199 322 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .909 .896 .974 .970 .974 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .875 .795 .852 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 273.442 193.579 361.364 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 10416.067 10076.687 10761.896 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 3.365 .897 .635 1.185 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 36.974 34.151 33.038 35.285 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .035 .029 .040 1.000 Independence model .199 .196 .202 .000 323 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1326.442 1375.679 1884.980 2034.980 Saturated model 1806.000 2102.405 5168.397 6071.397 Independence model 11361.067 11374.854 11517.458 11559.458 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 4.349 4.087 4.637 4.510 Saturated model 5.921 5.921 5.921 6.893 Independence model 37.249 36.137 38.383 37.295 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 244 252 Independence model 26 26 7) Kiểm định mô hình cấu trúc Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates 324 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HTPT3 <--- HTPT 1.000 HTPT2 <--- HTPT .962 .076 12.721 *** HTPT1 <--- HTPT 1.067 .083 12.811 *** TD_NLCT1 <--- NLCT 1.000 TD_NLCT2 <--- NLCT .971 .105 9.218 *** TD_NLCT3 <--- NLCT 1.156 .109 10.653 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate HTPT3 <--- HTPT .740 HTPT2 <--- HTPT .798 HTPT1 <--- HTPT .807 TD_NLCT1 <--- NLCT .679 TD_NLCT2 <--- NLCT .634 TD_NLCT3 <--- NLCT .797 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HTPT NLCT .165 .022 7.398 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate HTPT NLCT .797 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label HTPT .292 .042 7.029 *** NLCT .147 .024 6.061 *** e37 .241 .025 9.632 *** e38 .154 .018 8.355 *** e39 .179 .022 8.123 *** 325 Estimate S.E. C.R. P Label e40 .172 .018 9.801 *** e41 .206 .020 10.371 *** e42 .113 .016 7.133 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate TD_NLCT3 .635 TD_NLCT2 .402 TD_NLCT1 .460 HTPT1 .650 HTPT2 .637 HTPT3 .548 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 13 12.207 8 .142 1.526 Saturated model 21 .000 0 Independence model 6 714.069 15 .000 47.605 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .009 .987 .966 .376 Saturated model .000 1.000 Independence model .172 .454 .235 .324 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .983 .968 .994 .989 .994 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 326 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .533 .524 .530 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 4.207 .000 17.794 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 699.069 615.287 790.255 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model .040 .014 .000 .058 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 2.341 2.292 2.017 2.591 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .042 .000 .085 .567 Independence model .391 .367 .416 .000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 38.207 38.818 86.614 99.614 Saturated model 42.000 42.987 120.195 141.195 Independence model 726.069 726.351 748.411 754.411 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model .125 .111 .170 .127 Saturated model .138 .138 .138 .141 Independence model 2.381 2.106 2.680 2.381 327 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 388 502 Independence model 11 14 328 8) Kiểm định mô hình tới hạn 329 Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label DKYT_LD4 <--- LaoDong 1.000 DKYT_LD3 <--- LaoDong .924 .060 15.285 *** DKYT_LD2 <--- LaoDong .997 .061 16.283 *** DKYT_LD1 <--- LaoDong 1.137 .059 19.416 *** CL_HT4 <--- HopTac 1.000 CL_HT3 <--- HopTac .975 .048 20.391 *** CL_HT2 <--- HopTac .937 .050 18.826 *** CL_HT1 <--- HopTac .921 .048 19.104 *** DKYT_CSHT3 <--- CSHT 1.000 DKYT_CSHT2 <--- CSHT 1.030 .070 14.618 *** DKYT_CSHT1 <--- CSHT 1.143 .074 15.363 *** DKYT_NL7 <--- NguonLuc 1.000 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .985 .064 15.450 *** DKYT_NL5 <--- NguonLuc 1.039 .069 15.158 *** DKYT_NL4 <--- NguonLuc .988 .068 14.580 *** DKYT_NL3 <--- NguonLuc .922 .068 13.596 *** DKYT_NL2 <--- NguonLuc .994 .066 15.033 *** DKYT_NL1 <--- NguonLuc .945 .067 14.191 *** DKNC_TT3 <--- ThiTruong 1.000 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .931 .048 19.252 *** DKNC_TT1 <--- ThiTruong .927 .046 20.051 *** CL_DHCN3 <--- DHCN 1.000 330 Estimate S.E. C.R. P Label CL_DHCN2 <--- DHCN .926 .039 23.849 *** CL_DHCN1 <--- DHCN .947 .041 23.302 *** CL_CT3 <--- CauTruc 1.000 CL_CT2 <--- CauTruc .916 .032 28.558 *** CL_CT1 <--- CauTruc .945 .030 31.300 *** DKNC_SP3 <--- SanPham 1.000 DKNC_SP2 <--- SanPham .943 .025 37.592 *** DKNC_SP1 <--- SanPham .889 .029 31.172 *** DKNC_MTKD3 <--- MTDK 1.000 DKNC_MTKD2 <--- MTDK 1.104 .090 12.262 *** DKNC_MTKD1 <--- MTDK 1.012 .084 11.979 *** CN_GTGT3 <--- GTGT 1.000 CN_GTGT2 <--- GTGT .915 .027 34.532 *** CN_GTGT1 <--- GTGT .829 .029 28.600 *** HTPT3 <--- HTPT 1.000 HTPT2 <--- HTPT .970 .076 12.722 *** HTPT1 <--- HTPT 1.085 .084 12.887 *** TD_NLCT1 <--- NLCT 1.000 TD_NLCT2 <--- NLCT 1.090 .078 14.003 *** TD_NLCT3 <--- NLCT .953 .073 13.127 *** CN_CCC3 <--- CCC 1.000 CN_CCC2 <--- CCC .920 .031 29.869 *** CN_CCC1 <--- CCC .911 .030 30.470 *** 331 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate DKYT_LD4 <--- LaoDong .812 DKYT_LD3 <--- LaoDong .775 DKYT_LD2 <--- LaoDong .812 DKYT_LD1 <--- LaoDong .932 CL_HT4 <--- HopTac .883 CL_HT3 <--- HopTac .867 CL_HT2 <--- HopTac .829 CL_HT1 <--- HopTac .836 DKYT_CSHT3 <--- CSHT .794 DKYT_CSHT2 <--- CSHT .809 DKYT_CSHT1 <--- CSHT .858 DKYT_NL7 <--- NguonLuc .783 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .813 DKYT_NL5 <--- NguonLuc .801 DKYT_NL4 <--- NguonLuc .777 DKYT_NL3 <--- NguonLuc .734 DKYT_NL2 <--- NguonLuc .796 DKYT_NL1 <--- NguonLuc .760 DKNC_TT3 <--- ThiTruong .889 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .846 DKNC_TT1 <--- ThiTruong .868 CL_DHCN3 <--- DHCN .954 CL_DHCN2 <--- DHCN .870 CL_DHCN1 <--- DHCN .861 CL_CT3 <--- CauTruc .971 332 Estimate CL_CT2 <--- CauTruc .892 CL_CT1 <--- CauTruc .916 DKNC_SP3 <--- SanPham .994 DKNC_SP2 <--- SanPham .926 DKNC_SP1 <--- SanPham .890 DKNC_MTKD3 <--- MTDK .721 DKNC_MTKD2 <--- MTDK .812 DKNC_MTKD1 <--- MTDK .781 CN_GTGT3 <--- GTGT .989 CN_GTGT2 <--- GTGT .918 CN_GTGT1 <--- GTGT .875 HTPT3 <--- HTPT .734 HTPT2 <--- HTPT .798 HTPT1 <--- HTPT .812 TD_NLCT1 <--- NLCT .688 TD_NLCT2 <--- NLCT .721 TD_NLCT3 <--- NLCT .666 CN_CCC3 <--- CCC .977 CN_CCC2 <--- CCC .897 CN_CCC1 <--- CCC .902 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong HopTac .131 .032 4.029 *** LaoDong CSHT .153 .027 5.570 *** LaoDong NguonLuc .204 .032 6.363 *** LaoDong ThiTruong .143 .034 4.144 *** 333 Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong DHCN .134 .027 4.883 *** LaoDong CauTruc .158 .033 4.844 *** LaoDong SanPham .187 .031 6.036 *** LaoDong MTDK .130 .025 5.168 *** LaoDong GTGT .161 .036 4.525 *** LaoDong HTPT .139 .024 5.709 *** LaoDong NLCT .162 .021 7.707 *** LaoDong CCC .107 .035 3.039 .002 HopTac CSHT .151 .035 4.271 *** HopTac NguonLuc .121 .039 3.152 .002 HopTac ThiTruong .205 .047 4.350 *** HopTac DHCN .156 .037 4.244 *** HopTac CauTruc .268 .045 5.906 *** HopTac SanPham .145 .040 3.645 *** HopTac MTDK .158 .033 4.738 *** HopTac GTGT .093 .047 1.995 .046 HopTac HTPT .143 .031 4.570 *** HopTac NLCT .182 .026 6.902 *** HopTac CCC .012 .047 .257 .797 CSHT NguonLuc .139 .032 4.385 *** CSHT ThiTruong .212 .039 5.459 *** CSHT DHCN .139 .030 4.693 *** CSHT CauTruc .142 .035 4.111 *** CSHT SanPham .163 .033 5.014 *** CSHT MTDK .160 .028 5.705 *** CSHT GTGT .175 .039 4.532 *** 334 Estimate S.E. C.R. P Label CSHT HTPT .153 .027 5.769 *** CSHT NLCT .183 .023 7.847 *** CSHT CCC .144 .038 3.744 *** NguonLuc ThiTruong .167 .042 4.031 *** NguonLuc DHCN .121 .032 3.731 *** NguonLuc CauTruc .143 .038 3.730 *** NguonLuc SanPham .171 .036 4.722 *** NguonLuc MTDK .173 .031 5.565 *** NguonLuc GTGT .089 .041 2.164 .031 NguonLuc HTPT .172 .030 5.771 *** NguonLuc NLCT .176 .025 7.162 *** NguonLuc CCC .038 .041 .914 .361 ThiTruong DHCN .230 .040 5.713 *** ThiTruong CauTruc .169 .046 3.702 *** ThiTruong SanPham .150 .042 3.566 *** ThiTruong MTDK .170 .035 4.804 *** ThiTruong GTGT .198 .051 3.918 *** ThiTruong HTPT .164 .033 4.893 *** ThiTruong NLCT .246 .030 8.162 *** ThiTruong CCC .127 .050 2.528 .011 DHCN CauTruc .126 .036 3.518 *** DHCN SanPham .084 .033 2.596 .009 DHCN MTDK .129 .027 4.679 *** DHCN GTGT .152 .040 3.827 *** DHCN HTPT .136 .026 5.134 *** DHCN NLCT .171 .022 7.642 *** 335 Estimate S.E. C.R. P Label DHCN CCC .064 .039 1.616 .106 CauTruc SanPham .153 .039 3.899 *** CauTruc MTDK .154 .033 4.712 *** CauTruc GTGT .112 .046 2.414 .016 CauTruc HTPT .155 .031 4.962 *** CauTruc NLCT .178 .026 6.970 *** CauTruc CCC .028 .047 .608 .543 SanPham MTDK .154 .030 5.081 *** SanPham GTGT .194 .044 4.459 *** SanPham HTPT .177 .030 5.941 *** SanPham NLCT .177 .024 7.402 *** SanPham CCC .129 .043 2.963 .003 MTDK GTGT .113 .035 3.270 .001 MTDK HTPT .143 .025 5.725 *** MTDK NLCT .155 .021 7.257 *** MTDK CCC .028 .034 .840 .401 GTGT HTPT .146 .034 4.335 *** GTGT NLCT .235 .030 7.923 *** GTGT CCC .324 .055 5.935 *** HTPT NLCT .169 .021 7.883 *** HTPT CCC .100 .033 3.015 .003 NLCT CCC .187 .028 6.647 *** 336 Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LaoDong HopTac .263 LaoDong CSHT .402 LaoDong NguonLuc .466 LaoDong ThiTruong .273 LaoDong DHCN .320 LaoDong CauTruc .313 LaoDong SanPham .399 LaoDong MTDK .384 LaoDong GTGT .287 LaoDong HTPT .432 LaoDong NLCT .694 LaoDong CCC .188 HopTac CSHT .291 HopTac NguonLuc .203 HopTac ThiTruong .287 HopTac DHCN .272 HopTac CauTruc .389 HopTac SanPham .225 HopTac MTDK .341 HopTac GTGT .121 HopTac HTPT .324 HopTac NLCT .568 HopTac CCC .016 CSHT NguonLuc .303 CSHT ThiTruong .389 337 Estimate CSHT DHCN .317 CSHT CauTruc .270 CSHT SanPham .332 CSHT MTDK .453 CSHT GTGT .298 CSHT HTPT .455 CSHT NLCT .747 CSHT CCC .243 NguonLuc ThiTruong .267 NguonLuc DHCN .239 NguonLuc CauTruc .236 NguonLuc SanPham .302 NguonLuc MTDK .427 NguonLuc GTGT .132 NguonLuc HTPT .443 NguonLuc NLCT .627 NguonLuc CCC .056 ThiTruong DHCN .381 ThiTruong CauTruc .234 ThiTruong SanPham .222 ThiTruong MTDK .349 ThiTruong GTGT .246 ThiTruong HTPT .353 ThiTruong NLCT .733 ThiTruong CCC .157 DHCN CauTruc .216 338 Estimate DHCN SanPham .156 DHCN MTDK .329 DHCN GTGT .234 DHCN HTPT .364 DHCN NLCT .633 DHCN CCC .097 CauTruc SanPham .235 CauTruc MTDK .328 CauTruc GTGT .144 CauTruc HTPT .345 CauTruc NLCT .550 CauTruc CCC .036 SanPham MTDK .353 SanPham GTGT .268 SanPham HTPT .424 SanPham NLCT .586 SanPham CCC .176 MTDK GTGT .216 MTDK HTPT .475 MTDK NLCT .712 MTDK CCC .054 GTGT HTPT .292 GTGT NLCT .649 GTGT CCC .371 339 Estimate HTPT NLCT .812 HTPT CCC .198 NLCT CCC .514 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong .363 .043 8.420 *** HopTac .682 .071 9.596 *** CSHT .398 .050 7.896 *** NguonLuc .525 .066 7.983 *** ThiTruong .750 .078 9.617 *** DHCN .484 .044 10.969 *** CauTruc .699 .061 11.480 *** SanPham .608 .050 12.092 *** MTDK .314 .047 6.731 *** GTGT .867 .073 11.950 *** HTPT .287 .041 6.973 *** NLCT .151 .021 7.056 *** CCC .880 .076 11.646 *** e1 .187 .018 10.264 *** e2 .206 .019 10.767 *** e3 .187 .018 10.272 *** e4 .070 .013 5.592 *** e5 .192 .023 8.415 *** e6 .215 .024 8.992 *** 340 Estimate S.E. C.R. P Label e7 .273 .027 9.938 *** e8 .250 .025 9.800 *** e9 .233 .025 9.189 *** e10 .224 .025 8.831 *** e11 .186 .026 7.209 *** e12 .331 .031 10.686 *** e13 .261 .025 10.298 *** e14 .317 .030 10.470 *** e15 .338 .031 10.758 *** e16 .384 .034 11.131 *** e17 .300 .028 10.538 *** e18 .344 .031 10.921 *** e19 .199 .026 7.540 *** e20 .259 .028 9.162 *** e21 .211 .025 8.431 *** e22 .048 .011 4.289 *** e23 .134 .014 9.387 *** e24 .152 .016 9.670 *** e25 .043 .011 3.921 *** e26 .151 .015 9.956 *** e27 .120 .014 8.861 *** e28 .007 .007 .960 .337 e29 .089 .010 9.296 *** e30 .127 .012 10.815 *** 341 Estimate S.E. C.R. P Label e31 .291 .030 9.760 *** e32 .198 .026 7.656 *** e33 .206 .024 8.532 *** e34 .019 .011 1.648 .099 e35 .136 .015 9.369 *** e36 .182 .017 10.870 *** e37 .246 .025 9.852 *** e38 .154 .018 8.535 *** e39 .174 .021 8.135 *** e40 .168 .013 13.271 *** e41 .165 .013 13.106 *** e42 .172 .013 13.350 *** e43 .041 .013 3.207 .001 e44 .181 .018 9.899 *** e45 .167 .017 9.703 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate CN_CCC1 .814 CN_CCC2 .805 CN_CCC3 .955 TD_NLCT3 .443 TD_NLCT2 .520 TD_NLCT1 .473 HTPT1 .660 HTPT2 .636 342 Estimate HTPT3 .538 CN_GTGT1 .766 CN_GTGT2 .842 CN_GTGT3 .979 DKNC_MTKD1 .609 DKNC_MTKD2 .659 DKNC_MTKD3 .519 DKNC_SP1 .791 DKNC_SP2 .858 DKNC_SP3 .989 CL_CT1 .839 CL_CT2 .795 CL_CT3 .942 CL_DHCN1 .741 CL_DHCN2 .756 CL_DHCN3 .910 DKNC_TT1 .753 DKNC_TT2 .715 DKNC_TT3 .790 DKYT_NL1 .577 DKYT_NL2 .633 DKYT_NL3 .538 DKYT_NL4 .603 DKYT_NL5 .642 DKYT_NL6 .661 DKYT_NL7 .614 DKYT_CSHT1 .736 343 Estimate DKYT_CSHT2 .654 DKYT_CSHT3 .631 CL_HT1 .698 CL_HT2 .687 CL_HT3 .751 CL_HT4 .780 DKYT_LD1 .870 DKYT_LD2 .659 DKYT_LD3 .601 DKYT_LD4 .660 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 168 1182.847 867 .000 1.364 Saturated model 1035 .000 0 Independence model 45 11946.668 990 .000 12.067 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .025 .864 .838 .724 Saturated model .000 1.000 Independence model .199 .199 .162 .190 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .901 .887 .971 .967 .971 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 344 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .876 .789 .851 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 315.847 229.797 409.953 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 10956.668 10607.868 11311.931 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 3.878 1.036 .753 1.344 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 39.169 35.924 34.780 37.088 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .035 .029 .039 1.000 Independence model .190 .187 .194 .000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1518.847 1578.523 2144.409 2312.409 Saturated model 2070.000 2437.645 5923.911 6958.911 Independence model 12036.668 12052.652 12204.229 12249.229 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 4.980 4.698 5.288 5.175 Saturated model 6.787 6.787 6.787 7.992 Independence model 39.464 38.321 40.629 39.517 345 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 242 250 Independence model 28 28 346 9) Kiểm định mô hình nghiên cứu Estimates (Group number 1 - Default model) Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) Maximum Likelihood Estimates 347 Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label NLCT <--- LaoDong .045 .014 3.199 .001 NLCT <--- CSHT .071 .015 4.870 *** NLCT <--- NguonLuc .081 .013 6.409 *** NLCT <--- ThiTruong .089 .011 8.012 *** NLCT <--- SanPham .039 .009 4.116 *** NLCT <--- MTDK .079 .017 4.549 *** NLCT <--- CauTruc .049 .009 5.372 *** NLCT <--- DHCN .073 .012 6.239 *** NLCT <--- CCC .082 .009 8.722 *** NLCT <--- GTGT .076 .009 8.116 *** NLCT <--- HopTac .058 .010 5.846 *** DKYT_LD4 <--- LaoDong 1.000 DKYT_LD3 <--- LaoDong .924 .060 15.286 *** DKYT_LD2 <--- LaoDong .997 .061 16.283 *** DKYT_LD1 <--- LaoDong 1.137 .059 19.416 *** CL_HT4 <--- HopTac 1.000 CL_HT3 <--- HopTac .975 .048 20.380 *** CL_HT2 <--- HopTac .937 .050 18.828 *** CL_HT1 <--- HopTac .921 .048 19.109 *** DKYT_CSHT3 <--- CSHT 1.000 DKYT_CSHT2 <--- CSHT 1.031 .071 14.611 *** DKYT_CSHT1 <--- CSHT 1.144 .075 15.355 *** DKYT_NL7 <--- NguonLuc 1.000 348 Estimate S.E. C.R. P Label DKYT_NL6 <--- NguonLuc .986 .064 15.453 *** DKYT_NL5 <--- NguonLuc 1.039 .069 15.149 *** DKYT_NL4 <--- NguonLuc .989 .068 14.575 *** DKYT_NL3 <--- NguonLuc .922 .068 13.581 *** DKYT_NL2 <--- NguonLuc .994 .066 15.026 *** DKNC_TT3 <--- ThiTruong 1.000 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .929 .048 19.227 *** DKNC_TT1 <--- ThiTruong .926 .046 20.077 *** CL_DHCN3 <--- DHCN 1.000 CL_DHCN2 <--- DHCN .926 .039 23.846 *** CL_DHCN1 <--- DHCN .948 .041 23.304 *** CL_CT3 <--- CauTruc 1.000 CL_CT2 <--- CauTruc .916 .032 28.555 *** CL_CT1 <--- CauTruc .945 .030 31.303 *** DKNC_SP3 <--- SanPham 1.000 DKNC_SP2 <--- SanPham .943 .025 37.575 *** DKNC_SP1 <--- SanPham .889 .029 31.162 *** DKNC_MTKD3 <--- MTDK 1.000 DKNC_MTKD2 <--- MTDK 1.106 .090 12.250 *** DKNC_MTKD1 <--- MTDK 1.014 .085 11.971 *** CN_GTGT3 <--- GTGT 1.000 CN_GTGT2 <--- GTGT .915 .027 34.522 *** CN_GTGT1 <--- GTGT .828 .029 28.588 *** HTPT3 <--- HTPT 1.000 349 Estimate S.E. C.R. P Label HTPT2 <--- HTPT .957 .075 12.723 *** HTPT1 <--- HTPT 1.070 .083 12.886 *** TD_NLCT1 <--- NLCT 1.000 TD_NLCT2 <--- NLCT 1.092 .078 13.996 *** TD_NLCT3 <--- NLCT .954 .073 13.113 *** CN_CCC3 <--- CCC 1.000 CN_CCC2 <--- CCC .919 .031 29.877 *** CN_CCC1 <--- CCC .910 .030 30.451 *** DKYT_NL1 <--- NguonLuc .946 .067 14.189 *** HTPT <--- NLCT .782 .081 9.674 *** NLCT <--- HTPT .330 .048 6.839 *** Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate NLCT <--- LaoDong .069 NLCT <--- CSHT .115 NLCT <--- NguonLuc .152 NLCT <--- ThiTruong .199 NLCT <--- SanPham .078 NLCT <--- MTDK .115 NLCT <--- CauTruc .105 NLCT <--- DHCN .130 NLCT <--- CCC .199 NLCT <--- GTGT .182 NLCT <--- HopTac .123 DKYT_LD4 <--- LaoDong .812 350 Estimate DKYT_LD3 <--- LaoDong .775 DKYT_LD2 <--- LaoDong .812 DKYT_LD1 <--- LaoDong .932 CL_HT4 <--- HopTac .883 CL_HT3 <--- HopTac .867 CL_HT2 <--- HopTac .829 CL_HT1 <--- HopTac .836 DKYT_CSHT3 <--- CSHT .794 DKYT_CSHT2 <--- CSHT .809 DKYT_CSHT1 <--- CSHT .858 DKYT_NL7 <--- NguonLuc .783 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .814 DKYT_NL5 <--- NguonLuc .801 DKYT_NL4 <--- NguonLuc .777 DKYT_NL3 <--- NguonLuc .733 DKYT_NL2 <--- NguonLuc .796 DKNC_TT3 <--- ThiTruong .890 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .845 DKNC_TT1 <--- ThiTruong .868 CL_DHCN3 <--- DHCN .954 CL_DHCN2 <--- DHCN .870 CL_DHCN1 <--- DHCN .861 CL_CT3 <--- CauTruc .971 CL_CT2 <--- CauTruc .892 CL_CT1 <--- CauTruc .916 DKNC_SP3 <--- SanPham .994 351 Estimate DKNC_SP2 <--- SanPham .927 DKNC_SP1 <--- SanPham .890 DKNC_MTKD3 <--- MTDK .720 DKNC_MTKD2 <--- MTDK .812 DKNC_MTKD1 <--- MTDK .781 CN_GTGT3 <--- GTGT .990 CN_GTGT2 <--- GTGT .918 CN_GTGT1 <--- GTGT .875 HTPT3 <--- HTPT .741 HTPT2 <--- HTPT .795 HTPT1 <--- HTPT .809 TD_NLCT1 <--- NLCT .687 TD_NLCT2 <--- NLCT .722 TD_NLCT3 <--- NLCT .666 CN_CCC3 <--- CCC .978 CN_CCC2 <--- CCC .897 CN_CCC1 <--- CCC .902 DKYT_NL1 <--- NguonLuc .760 HTPT <--- NLCT .561 NLCT <--- HTPT .460 Covariances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong HopTac .131 .032 4.029 *** LaoDong CSHT .152 .027 5.569 *** LaoDong NguonLuc .204 .032 6.362 *** LaoDong ThiTruong .143 .034 4.145 *** 352 Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong DHCN .134 .027 4.883 *** LaoDong CauTruc .158 .033 4.844 *** LaoDong SanPham .187 .031 6.036 *** LaoDong MTDK .129 .025 5.165 *** LaoDong GTGT .161 .036 4.524 *** LaoDong CCC .107 .035 3.038 .002 HopTac CSHT .151 .035 4.270 *** HopTac NguonLuc .121 .039 3.152 .002 HopTac ThiTruong .205 .047 4.350 *** HopTac DHCN .156 .037 4.244 *** HopTac CauTruc .268 .045 5.906 *** HopTac SanPham .145 .040 3.646 *** HopTac MTDK .158 .033 4.737 *** HopTac GTGT .093 .047 1.995 .046 HopTac CCC .012 .047 .255 .799 CSHT NguonLuc .139 .032 4.384 *** CSHT ThiTruong .212 .039 5.460 *** CSHT DHCN .139 .030 4.694 *** CSHT CauTruc .142 .035 4.111 *** CSHT SanPham .163 .033 5.012 *** CSHT MTDK .160 .028 5.702 *** CSHT GTGT .175 .039 4.531 *** CSHT CCC .144 .038 3.741 *** NguonLuc ThiTruong .167 .042 4.031 *** 353 Estimate S.E. C.R. P Label NguonLuc DHCN .121 .032 3.731 *** NguonLuc CauTruc .143 .038 3.731 *** NguonLuc SanPham .171 .036 4.722 *** NguonLuc MTDK .173 .031 5.562 *** NguonLuc GTGT .089 .041 2.162 .031 NguonLuc CCC .038 .041 .913 .362 ThiTruong DHCN .230 .040 5.713 *** ThiTruong CauTruc .170 .046 3.704 *** ThiTruong SanPham .150 .042 3.568 *** ThiTruong MTDK .169 .035 4.801 *** ThiTruong GTGT .198 .051 3.919 *** ThiTruong CCC .127 .050 2.524 .012 DHCN CauTruc .126 .036 3.519 *** DHCN SanPham .084 .033 2.596 .009 DHCN MTDK .128 .027 4.677 *** DHCN GTGT .152 .040 3.828 *** DHCN CCC .064 .039 1.615 .106 CauTruc SanPham .153 .039 3.899 *** CauTruc MTDK .154 .033 4.710 *** CauTruc GTGT .112 .046 2.413 .016 CauTruc CCC .028 .047 .609 .543 SanPham MTDK .154 .030 5.078 *** SanPham GTGT .194 .044 4.458 *** SanPham CCC .129 .043 2.962 .003 354 Estimate S.E. C.R. P Label MTDK GTGT .113 .034 3.268 .001 MTDK CCC .028 .034 .840 .401 GTGT CCC .324 .055 5.932 *** Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate LaoDong HopTac .263 LaoDong CSHT .402 LaoDong NguonLuc .466 LaoDong ThiTruong .273 LaoDong DHCN .320 LaoDong CauTruc .313 LaoDong SanPham .399 LaoDong MTDK .384 LaoDong GTGT .287 LaoDong CCC .188 HopTac CSHT .291 HopTac NguonLuc .203 HopTac ThiTruong .287 HopTac DHCN .272 HopTac CauTruc .389 HopTac SanPham .225 HopTac MTDK .341 HopTac GTGT .121 HopTac CCC .016 CSHT NguonLuc .303 CSHT ThiTruong .389 355 Estimate CSHT DHCN .317 CSHT CauTruc .270 CSHT SanPham .332 CSHT MTDK .453 CSHT GTGT .298 CSHT CCC .243 NguonLuc ThiTruong .267 NguonLuc DHCN .239 NguonLuc CauTruc .236 NguonLuc SanPham .302 NguonLuc MTDK .427 NguonLuc GTGT .132 NguonLuc CCC .056 ThiTruong DHCN .381 ThiTruong CauTruc .234 ThiTruong SanPham .222 ThiTruong MTDK .349 ThiTruong GTGT .246 ThiTruong CCC .157 DHCN CauTruc .217 DHCN SanPham .156 DHCN MTDK .329 DHCN GTGT .234 DHCN CCC .097 CauTruc SanPham .235 CauTruc MTDK .328 356 Estimate CauTruc GTGT .144 CauTruc CCC .036 SanPham MTDK .353 SanPham GTGT .268 SanPham CCC .176 MTDK GTGT .216 MTDK CCC .054 GTGT CCC .371 Variances: (Group number 1 - Default model) Estimate S.E. C.R. P Label LaoDong .363 .043 8.420 *** HopTac .682 .071 9.595 *** CSHT .397 .050 7.888 *** NguonLuc .525 .066 7.979 *** ThiTruong .751 .078 9.631 *** DHCN .484 .044 10.966 *** CauTruc .698 .061 11.480 *** SanPham .607 .050 12.090 *** MTDK .314 .047 6.721 *** GTGT .867 .073 11.956 *** CCC .880 .076 11.652 *** e46 -.034 .004 -8.562 *** e47 .118 .022 5.320 *** e1 .187 .018 10.263 *** e2 .206 .019 10.767 *** 357 Estimate S.E. C.R. P Label e3 .187 .018 10.271 *** e4 .070 .013 5.593 *** e5 .192 .023 8.416 *** e6 .215 .024 8.997 *** e7 .273 .027 9.935 *** e8 .249 .025 9.796 *** e9 .233 .025 9.201 *** e10 .223 .025 8.826 *** e11 .186 .026 7.194 *** e12 .331 .031 10.688 *** e13 .261 .025 10.290 *** e14 .317 .030 10.470 *** e15 .338 .031 10.757 *** e16 .384 .034 11.134 *** e17 .300 .029 10.537 *** e18 .343 .031 10.918 *** e19 .197 .026 7.491 *** e20 .260 .028 9.192 *** e21 .211 .025 8.417 *** e22 .048 .011 4.301 *** e23 .134 .014 9.384 *** e24 .151 .016 9.666 *** e25 .043 .011 3.922 *** e26 .151 .015 9.957 *** 358 Estimate S.E. C.R. P Label e27 .120 .014 8.858 *** e28 .007 .007 .963 .336 e29 .089 .010 9.284 *** e30 .127 .012 10.809 *** e31 .292 .030 9.773 *** e32 .198 .026 7.644 *** e33 .206 .024 8.517 *** e34 .018 .011 1.606 .108 e35 .136 .015 9.376 *** e36 .182 .017 10.875 *** e37 .240 .025 9.651 *** e38 .156 .018 8.487 *** e39 .176 .022 8.084 *** e40 .168 .013 13.269 *** e41 .165 .013 13.098 *** e42 .172 .013 13.346 *** e43 .041 .013 3.168 .002 e44 .181 .018 9.901 *** e45 .168 .017 9.714 *** Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) Estimate NLCT 1.227 HTPT .596 CN_CCC1 .813 CN_CCC2 .805 359 Estimate CN_CCC3 .956 TD_NLCT3 .443 TD_NLCT2 .521 TD_NLCT1 .472 HTPT1 .655 HTPT2 .632 HTPT3 .549 CN_GTGT1 .766 CN_GTGT2 .842 CN_GTGT3 .980 DKNC_MTKD1 .610 DKNC_MTKD2 .660 DKNC_MTKD3 .518 DKNC_SP1 .791 DKNC_SP2 .858 DKNC_SP3 .989 CL_CT1 .839 CL_CT2 .795 CL_CT3 .942 CL_DHCN1 .742 CL_DHCN2 .757 CL_DHCN3 .910 DKNC_TT1 .754 DKNC_TT2 .713 360 Estimate DKNC_TT3 .792 DKYT_NL1 .577 DKYT_NL2 .633 DKYT_NL3 .537 DKYT_NL4 .603 DKYT_NL5 .642 DKYT_NL6 .662 DKYT_NL7 .613 DKYT_CSHT1 .737 DKYT_CSHT2 .654 DKYT_CSHT3 .630 CL_HT1 .699 CL_HT2 .687 CL_HT3 .751 CL_HT4 .780 DKYT_LD1 .869 DKYT_LD2 .659 DKYT_LD3 .601 DKYT_LD4 .660 Model Fit Summary CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 158 1199.099 877 .000 1.367 Saturated model 1035 .000 0 Independence model 45 11946.668 990 .000 12.067 361 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model .027 .862 .837 .731 Saturated model .000 1.000 Independence model .199 .199 .162 .190 Baseline Comparisons Model NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI Default model .900 .887 .971 .967 .971 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model .000 .000 .000 .000 .000 Parsimony-Adjusted Measures Model PRATIO PNFI PCFI Default model .886 .797 .860 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 1.000 .000 .000 NCP Model NCP LO 90 HI 90 Default model 322.099 235.372 416.877 Saturated model .000 .000 .000 Independence model 10956.668 10607.868 11311.931 FMIN Model FMIN F0 LO 90 HI 90 Default model 3.931 1.056 .772 1.367 Saturated model .000 .000 .000 .000 Independence model 39.169 35.924 34.780 37.088 362 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model .035 .030 .039 1.000 Independence model .190 .187 .194 .000 AIC Model AIC BCC BIC CAIC Default model 1515.099 1571.222 2103.425 2261.425 Saturated model 2070.000 2437.645 5923.911 6958.911 Independence model 12036.668 12052.652 12204.229 12249.229 ECVI Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI Default model 4.968 4.683 5.278 5.152 Saturated model 6.787 6.787 6.787 7.992 Independence model 39.464 38.321 40.629 39.517 HOELTER Model HOELTER .05 HOELTER .01 Default model 241 249 Independence model 28 28 10) Kiểm định ước lượng mô hình nghiên cứu bằng Bootstrap Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Estimate NLCT <--- LaoDong .069 NLCT <--- CSHT .115 NLCT <--- NguonLuc .152 NLCT <--- ThiTruong .199 363 Estimate NLCT <--- SanPham .078 NLCT <--- MTDK .115 NLCT <--- CauTruc .105 NLCT <--- DHCN .130 NLCT <--- CCC .199 NLCT <--- GTGT .182 NLCT <--- HopTac .123 DKYT_LD4 <--- LaoDong .812 DKYT_LD3 <--- LaoDong .775 DKYT_LD2 <--- LaoDong .812 DKYT_LD1 <--- LaoDong .932 CL_HT4 <--- HopTac .883 CL_HT3 <--- HopTac .867 CL_HT2 <--- HopTac .829 CL_HT1 <--- HopTac .836 DKYT_CSHT3 <--- CSHT .794 DKYT_CSHT2 <--- CSHT .809 DKYT_CSHT1 <--- CSHT .858 DKYT_NL7 <--- NguonLuc .783 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .814 DKYT_NL5 <--- NguonLuc .801 DKYT_NL4 <--- NguonLuc .777 DKYT_NL3 <--- NguonLuc .733 DKYT_NL2 <--- NguonLuc .796 DKNC_TT3 <--- ThiTruong .890 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .845 364 Estimate DKNC_TT1 <--- ThiTruong .868 CL_DHCN3 <--- DHCN .954 CL_DHCN2 <--- DHCN .870 CL_DHCN1 <--- DHCN .861 CL_CT3 <--- CauTruc .971 CL_CT2 <--- CauTruc .892 CL_CT1 <--- CauTruc .916 DKNC_SP3 <--- SanPham .994 DKNC_SP2 <--- SanPham .927 DKNC_SP1 <--- SanPham .890 DKNC_MTKD3 <--- MTDK .720 DKNC_MTKD2 <--- MTDK .812 DKNC_MTKD1 <--- MTDK .781 CN_GTGT3 <--- GTGT .990 CN_GTGT2 <--- GTGT .918 CN_GTGT1 <--- GTGT .875 HTPT3 <--- HTPT .741 HTPT2 <--- HTPT .795 HTPT1 <--- HTPT .809 TD_NLCT1 <--- NLCT .687 TD_NLCT2 <--- NLCT .722 TD_NLCT3 <--- NLCT .666 CN_CCC3 <--- CCC .978 CN_CCC2 <--- CCC .897 CN_CCC1 <--- CCC .902 DKYT_NL1 <--- NguonLuc .760 365 Estimate HTPT <--- NLCT .561 NLCT <--- HTPT .460 Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias NLCT <--- LaoDong .024 .001 .069 -.001 .001 NLCT <--- CSHT .027 .001 .116 .001 .001 NLCT <--- NguonLuc .028 .001 .151 .000 .001 NLCT <--- ThiTruong .034 .001 .200 .001 .002 NLCT <--- SanPham .020 .001 .076 -.001 .001 NLCT <--- MTDK .029 .001 .118 .003 .001 NLCT <--- CauTruc .022 .001 .106 .000 .001 NLCT <--- DHCN .027 .001 .129 -.001 .001 NLCT <--- CCC .032 .001 .198 -.001 .001 NLCT <--- GTGT .031 .001 .180 -.002 .001 NLCT <--- HopTac .025 .001 .122 -.001 .001 DKYT_LD4 <--- LaoDong .027 .001 .811 -.001 .001 DKYT_LD3 <--- LaoDong .030 .001 .773 -.002 .001 DKYT_LD2 <--- LaoDong .027 .001 .811 -.001 .001 DKYT_LD1 <--- LaoDong .011 .000 .933 .001 .001 CL_HT4 <--- HopTac .020 .001 .882 -.001 .001 CL_HT3 <--- HopTac .019 .001 .865 -.001 .001 CL_HT2 <--- HopTac .022 .001 .830 .001 .001 CL_HT1 <--- HopTac .034 .001 .833 -.003 .002 DKYT_CSHT3 <--- CSHT .037 .001 .791 -.002 .002 DKYT_CSHT2 <--- CSHT .032 .001 .808 -.001 .001 366 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias DKYT_CSHT1 <--- CSHT .025 .001 .857 -.001 .001 DKYT_NL7 <--- NguonLuc .025 .001 .783 .000 .001 DKYT_NL6 <--- NguonLuc .041 .001 .813 .000 .002 DKYT_NL5 <--- NguonLuc .029 .001 .801 .000 .001 DKYT_NL4 <--- NguonLuc .032 .001 .774 -.003 .001 DKYT_NL3 <--- NguonLuc .040 .001 .735 .001 .002 DKYT_NL2 <--- NguonLuc .028 .001 .796 .000 .001 DKNC_TT3 <--- ThiTruong .019 .001 .891 .001 .001 DKNC_TT2 <--- ThiTruong .020 .001 .845 .000 .001 DKNC_TT1 <--- ThiTruong .018 .001 .869 .001 .001 CL_DHCN3 <--- DHCN .016 .001 .954 .000 .001 CL_DHCN2 <--- DHCN .022 .001 .869 -.001 .001 CL_DHCN1 <--- DHCN .022 .001 .863 .002 .001 CL_CT3 <--- CauTruc .009 .000 .970 .000 .000 CL_CT2 <--- CauTruc .017 .001 .892 .000 .001 CL_CT1 <--- CauTruc .015 .000 .915 .000 .001 DKNC_SP3 <--- SanPham .003 .000 .994 .000 .000 DKNC_SP2 <--- SanPham .018 .001 .926 -.001 .001 DKNC_SP1 <--- SanPham .018 .001 .888 -.002 .001 DKNC_MTKD3 <--- MTDK .040 .001 .716 -.003 .002 DKNC_MTKD2 <--- MTDK .030 .001 .808 -.004 .001 DKNC_MTKD1 <--- MTDK .033 .001 .778 -.003 .001 CN_GTGT3 <--- GTGT .006 .000 .990 .000 .000 CN_GTGT2 <--- GTGT .018 .001 .917 .000 .001 CN_GTGT1 <--- GTGT .022 .001 .875 .000 .001 367 Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias HTPT3 <--- HTPT .044 .001 .739 -.002 .002 HTPT2 <--- HTPT .036 .001 .792 -.003 .002 HTPT1 <--- HTPT .036 .001 .807 -.003 .002 TD_NLCT1 <--- NLCT .042 .001 .683 -.004 .002 TD_NLCT2 <--- NLCT .037 .001 .718 -.004 .002 TD_NLCT3 <--- NLCT .045 .001 .663 -.003 .002 CN_CCC3 <--- CCC .018 .001 .977 .000 .001 CN_CCC2 <--- CCC .016 .001 .896 -.001 .001 CN_CCC1 <--- CCC .015 .000 .901 -.001 .001 DKYT_NL1 <--- NguonLuc .037 .001 .760 .001 .002 HTPT <--- NLCT .069 .002 .561 .000 .003 NLCT <--- HTPT .079 .002 .476 .016 .004

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflats_nguyenvanven_2552.pdf
Luận văn liên quan