Đề tài Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech

LỜI MỞ ĐẦU ***** Cùng với sự hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt với việc tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO, nhu cầu giao lưu trao đổi, buôn bán các mặt hàng của Việt Nam với nước ngoài ngày càng lớn. Xuất phát từ lý do đó, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện chủ trương đổi mới là công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế dần cho nhập khẩu. Tuy vậy, không vì thế mà hoạt động kinh doanh nhập khẩu giảm sút mà vẫn tăng theo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các loại mặt hàng như máy móc kỹ thuật hay các mặt hàng công nghệ cao. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, muốn thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Nhà nước thì không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh xuất khẩu chứ không thể giảm nhập khẩu. Nhưng làm thế nào để đảm bảo hoạt động nhập khẩu mang lại hiệu quả cao thì đó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà còn là của toàn bộ nền kinh tế hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đồng thời sau một thời gian thực tập tại phòng Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, được củng cố và tiếp thu thêm khá nhiều kiến thức về công việc của một cán bộ Xuất nhập khẩu, nên em đã chọn đề tài : “Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. MỤC LỤC ***** Lời mở đầu . 1 Chương I : Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 II. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Công ty 4 1. Cơ cấu tổ chức 4 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 6 Chương II : Thực trạng nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 8 I. Quy trình và tình hình hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 8 1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty 8 1.1. Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoá . 8 1.2. Trình tự công việc . 9 2. Tình hình về hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty 12 3. Cơ cấu và đặc điểm các loại mặt hàng của Công ty 15 II. Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 16 1. Kết quả từ hoạt động nhập khẩu .16 2. Những thách thức còn tồn tại . 18 3. Nguyên nhân của những thách thức . .18 Chương III : Một số giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech 20 I. Các giải pháp đối với Công ty 20 1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .20 2. Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu 20 3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường .21 4. Đổi mới hình thức kinh doanh 22 5. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao 23 6. Đoàn kết, nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng 24 II. Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước 24 1. Quản lý ngoại tệ có hiệu quả .24 2. Cải cách thủ tục hành chính 25 3. Các chính sách hỗ trợ khác 25 Kết luận .27 Tài liệu tham khảo 29 Phụ lục 30

doc34 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2718 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ------***----- THU HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH . Giao viên hướng dẫn : Thầy Đỗ Ngọc Kiên Sinh viên thực hiện : Nguyễn Quang Mạnh Lớp : CN 16A - KTĐN Hà Nội, Tháng 11 năm 2009 MỤC LỤC ***** Lời mở đầu............................................................................................................... 1 Chương I : Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech Quá trình hình thành và phát triển của Công ty……………………… 3 Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Công ty………………… 4 Cơ cấu tổ chức……………………………………………………………… 4 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty……………………………………...... 6 Chương II : Thực trạng nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech…………………………………………………………………. 8 Quy trình và tình hình hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech……………………………………. 8 Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty…………… 8 Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoá……………………………………. 8 Trình tự công việc………………………………………………………. 9 Tình hình về hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty…………………… 12 Cơ cấu và đặc điểm các loại mặt hàng của Công ty………………………… 15 Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech…….…………………………………….. 16 Kết quả từ hoạt động nhập khẩu…………..………………………………….16 Những thách thức còn tồn tại ………………………………………………. 18 Nguyên nhân của những thách thức ...……………………………………….18 Chương III : Một số giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech…………...…. 20 Các giải pháp đối với Công ty………………………………………….. 20 Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn……………………...20 Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu…………………………………………….. 20 Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường…………………………………...21 Đổi mới hình thức kinh doanh………………………………………………..22 Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao……………..23 Đoàn kết, nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng…………………………………24 Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước ….. …………………………24 Quản lý ngoại tệ có hiệu quả………………………………………………….24 Cải cách thủ tục hành chính…………………………………………………..25 Các chính sách hỗ trợ khác……………………………………………………25 Kết luận……………………………………………………………………………...27 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………..29 Phụ lục………………………………………………………………………………30 LỜI MỞ ĐẦU ***** Cùng với sự hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt với việc tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO, nhu cầu giao lưu trao đổi, buôn bán các mặt hàng của Việt Nam với nước ngoài ngày càng lớn. Xuất phát từ lý do đó, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện chủ trương đổi mới là công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế dần cho nhập khẩu. Tuy vậy, không vì thế mà hoạt động kinh doanh nhập khẩu giảm sút mà vẫn tăng theo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các loại mặt hàng như máy móc kỹ thuật hay các mặt hàng công nghệ cao. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, muốn thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Nhà nước thì không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh xuất khẩu chứ không thể giảm nhập khẩu. Nhưng làm thế nào để đảm bảo hoạt động nhập khẩu mang lại hiệu quả cao thì đó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà còn là của toàn bộ nền kinh tế hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đồng thời sau một thời gian thực tập tại phòng Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, được củng cố và tiếp thu thêm khá nhiều kiến thức về công việc của một cán bộ Xuất nhập khẩu, nên em đã chọn đề tài : “Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin được gửi lời cám ơn chân thành đến Thầy giáo Đỗ Ngọc Kiên; Ban lãnh đạo Công ty; các anh chị thuộc phòng Xuất nhập khẩu, cùng toàn thể các bác, các anh, các chị đang công tác trong các phòng ban khác của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp em hoàn thành bài luận văn này. Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương : Chương I : Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech Chương II : Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech. Chương III : Một số giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech. Chương I : Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần hỗ trợ phat triển công nghệ Detech. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech được thành lập năm 1991, khi đó là đơn vị trực thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ), với nhiệm vụ ứng dụng và triển khai các hoạt động khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Hình 1 : Các mốc thời gian chính của Công ty - 1991 : 11/02/1991, Công ty hỗ trợ phát triển công nghệ được thành lập theo quyết định số 177/VKH-QĐ của Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ). - 2002 : Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ cổ phần hoá chuyển thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển Công nghệ theo QĐ số 1459/2002/QĐ-KHCNQG ngày 22/10/2002. Detech đã được Tổ chức BVQI (Vương Quốc Anh) cấp chứng chỉ ISO 9001:2000       - 2008 : Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển Công nghệ đổi tên thành Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech theo QĐ số 06/QQĐ-HĐQT ngày 06/05/2008 Tên giao dịch đối ngoại : TECHNOLOGY DEVELOPMENT SUPPORTING JOIN STOCK COMPANY (viết tắt là DETECH. JSC ) Trụ sở chính : Toà nhà Detech, số 15B đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Công ty : Cơ cấu tổ chức : Công ty cổ phần hỗ trợ Detech là một công ty trực thuộc viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Vì vậy cơ cấu tổ chức của công ty là tương đối chặt chẽ và có sự liên kết và phối hợp giữa các phòng ban. Các phòng ban chuyên môn của Công ty gồm có : Phòng Tổ chức – Hành chính : có nhiệm vụ thực hiện truyền đạt thông tin từ ban lãnh đạo tới các đơn vị và ngược lại; quản lý hồ sơ của toàn Công ty, sắp xếp, bố trí nhân lực, tuyển dụng, và lập hồ sơ cán bộ công nhân viên, theo dõi hợp đồng lao động trong Công ty, giải quyết các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, sức khoẻ, tiền lương, tiền thưởng theo quyết định của Nhà nước và Công ty. Phòng Tài chính kế toán : có nhiệm vụ thực hiện công tác tài chính kế toán của Công ty, thu thập và xử lý thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đầy đủ chế độ hạch toán, quản lý vốn, phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, qua đó cung cấp các thông tin giúp Ban giám đốc đánh giá tình hình kinh doanh của Công ty. Phòng Xuất nhập khẩu : có nhiệm vụ quản lý, điều hành mọi hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, thực hiện các công việc kinh doanh của Công ty với các đối tác nước ngoài, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, tiến hành các thủ tục nghiệp vụ ngoại thương, thực hiện các hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá. Ngoài ra Công ty còn có các thành viên trực thuộc như : DETECHMotors : Nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô, xe máy Detech DETECHLand : Công ty cổ phần Bất động sản Detech DETECHBio : Trung tâm sinh dược Phương Đông DETECHEnvi : Trung tâm công nghệ môi trường DETECHCHIP : Văn phòng sở hữu trí tuệ DETECH & ASSOCIATES DETECH Handicraft : Nhà máy đồ gỗ nội thất Detech DETECH Gastronomy : Nhà hàng SteakHouse – Cientos DETECH Int’l Business : Phòng hợp tác quốc tế Hình 2 : Cơ cấu tổ chức của Công ty Chức năng và nhiệm vụ của Công ty : Chức năng : Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ. Thực hiện dịch vụ đại diện pháp lý và sở hữu trí tuệ ( Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ). Tư vấn thiết kế và hỗ trợ đóng tàu cao cấp Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng, thiết kế quy hoạch đô thị, khu công nghiệp. Tư vấn chuyển giao các dự án viễn thông và môi trường. Kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng vật tư thiết bị, phương tiện vận tải và các mặt hàng tiêu dùng. Thiết kế, sản xuất phụ tùng, lắp ráp và kinh doanh ô tô, xe gắn máy. Kinh doanh nhà và bất động sản. Xuất nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng phục vụ cho sức khỏe con người. Nhiệm vụ : Phát huy tối đa được sức mạnh của mình trong nước cũng như trong khu vực. Đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, tạo được những sản phẩm có sức cạnh tranh cao trên thị trường. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hiện có, đồng thời tự tạo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, đầu tư đổi mới trang thiết bị, máy móc, công nghệ nhằm phục vụ cho việc nâng cao năng suất trong sản xuất và kinh doanh để phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Nghiên cứu thực hiện có hiệu quả các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ đồng thời mở rộng phạm vi kinh doanh mới có tiềm năng . Quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên để theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ. Kinh doanh đúng pháp luật, hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với nhà nước, chịu trách nhiệm về kinh tế và dân sự đối với các hoạt động kinh doanh và tài sản của mình. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho toàn thể các cán bộ công nhân viên trong công ty. Chương II : Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech Quy trình và tình hình hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech : Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty : Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoá : Detech là một công ty có bề dầy lịch sử phát triển trong lĩnh vực kinh doanh của mình, không những thế nhập khẩu hàng hóa là một thế mạnh của công ty trước các đối thủ cạnh tranh cùng quy mô. Vì vậy, qui trình của nhập khẩu hàng hóa của công ty được thực hiện theo một trình tự có khoa học với sự tham gia chặt chẽ giữa các bộ phận, phòng ban để đạt được hiệu quả một cách tối đa. Hình 3 : Quy trình nhập khẩu hàng hoá của Công ty Người thực hiện Trình tự công việc Ban lãnh đạo Phòng bán hàng Phòng XNK Kế hoạch nhập khẩu Giám đốc Duyệt Cán bộ theo dõi XNK Liên hệ ký hợp đồng Kế toán Mở L/C Cán bộ theo dõi XNK Theo dõi việc giao hàng bằng fax/email Cán bộ theo dõi XNK Tiếp nhận chứng từ Cán bộ giao nhận Chuẩn bị nhận hàng Cán bộ giao nhận Tiếp nhận hàng Cán bộ giao nhận Kiểm tra Xử lý Cán bộ giao nhận và Thủ kho Nhập kho Trình tự công việc : Kế hoạch nhập khẩu : Ban lãnh đạo, Phòng bán hàng, Phòng XNK họp, xem xét, phân tích thị trường để xác địch cụ thể các mặt hàng cụ thể cần thiế phù hợp với nhu cầu kinh doanh thông qua kế hoạch nhập khẩu cụ thể. Sau khi kế hoạch nhập khẩu được đệ trình lên ban giám đốc và được Giám đốc công ty thông qua, Phòng XNK triển khai soạn thảo hợp đồng và trình Giám đốc ký duyệt. Liên hệ, ký kết hợp đồng : Sau khi kế hoạch nhập khẩu được thông qua, phòng XNK có nhiệm vụ liên hệ với các công ty đối tác trong lĩnh vực hàng hóa cụ thể cần nhập khẩu để tham khảo giá cả đồng thời sử dụng những nghiệp vụ ngoại thương để có được sự đồng ý của đối tác với giá hợp lý. Sau khi đã thỏa thuận được giá cả thì thảo và gửi hợp đồng cho đối tác nước ngoài qua fax Sau khi nhận được bản hợp đồng đã được phía nước ngoài xác nhận, Phòng XNK chuyển cho Phòng Kế toán để mở L/C Theo dõi việc giao hàng : Giao dịch với phía nước ngoài qua fax/email về hợp đồng đã ký kết Gửi bản L/C copy đã mở cho phía nước ngoài qua fax, đồng thời theo dõi thời gian dự kiến giao hàng ( Estimated time of delivery – ETD ) và thời gian dự kiến hàng đến ( Estimated time of arrival – ETA ). Tiếp nhận chứng từ : Trên cơ sở thời gian dự kiến hàng đến, theo dõi việc gửi bộ chứng từ nhận hàng của phía nước ngoài ( qua fax hoặc chuyển phát nhanh ). Bộ chứng từ tiếp nhận phải có : + Vận đơn ( Bill of lading ). + Hoá đơn thương mại ( Commercial Invoice ). + Phiếu đóng gói chi tiết ( Packing List ). + Giấy chứng nhận xuất xứ ( Certificate of Origin – C/O ). + Giấy chứng nhận chất lượng ( Certificate of Quality – C/Q ). + Giấy giao nhận hàng tại biên giới ( Cargo Receipt ) – dùng trong trường hợp giao nhận hàng tại cửa khẩu biên giới. Đối chiếu chứng từ với các điều khoản của hợp đồng và L/C xem có phù hợp không. Trong trường hợp có khác biệt, yêu cầu phía nước ngoài sửa đổi chứng từ cho phù hợp. Chuẩn bị nhận hàng : Bộ phận giao nhận hàng phải : Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để mở tờ khai Hải quan. Thông báo với cán bộ phụ trách kho kế hoạch đưa hàng về kho ít nhất trước 01 ngày để chuẩn bị mặt bằng kho. Trường hợp nhận hàng bằng đường bộ, trước khi đi lấy hàng cán bộ giao nhận phải nắm được số lượng xe sẽ chuyên chở hàng để bố trí lực lượng áp tải xe, đảm bảo mỗi xe một người. Sau khi biết chính xác thời gian xe chạy từ cửa khẩu về kho phải báo ngay cho kho biết để có kế hoạch đón hàng. Tiếp nhận hàng : Đối với hàng đi bằng đường biển, đóng trong container : - Sau khi kết thúc quá trình kiểm hoá tại kho riêng của Hải quan, cán bộ giao nhận phải tiến hành áp tải hàng về kho của Công ty. - Làm biên bản bàn giao với cán bộ kho. Đối với hàng đi bằng đường bộ, đóng rời và chuyên chở bằng xe tải : - Từng cá nhân áp tải có trách nhiệm kiểm đếm chính xác số kiện từ xe nước ngoài giao sáng xe Việt Nam. Nếu kết quả kiểm đếm thực tế phù hợp với số lượng ghi trên giấy biên nhận của phía nước ngoài mới được phép ký vào biên bản giao hàng của phía nước ngoài. Trường hợp có sai khác số lượng kiểm đếm giữa hai bên, phải tiến hành kiểm đếm lại và cán bộ giao nhận phải nắm bắt được tình hình kiểm đếm của các xe trước khi giao CARGO RECEIPT cho phía nước ngoài. - Từng cá nhân áp tải phải lập biên bản giao nhận hàng với lái xe phía nước ngoài và mang về báo cáo. Các biên bản giao nhận sẽ là căn cứ cho Thủ kho tiến hành nhập kho từng xe. - Trong quá trình chuyên chở hàng từ biên giới địa điểm kiểm hoá kho riêng của Công ty, nhân viên áp tải phải chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá trong xe của mình. Khi hàng về đến kho của Công ty, nhân viên áp tải làm biên bản bàn giao số lượng hàng với Thủ kho. Cán bộ giao nhận phải có trách nhiệm tổng hợp kết quả giao nhận của các xe tại kho và báo cáo cho lãnh đạo Công ty biết sớm nhất các vấn đề bất thường trong quá trình giao hàng tại kho. - Cán bộ giao nhận phải có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, đôn đốc các nhân viên áp tải xe hoàn thành trách nhiệm được giao. Kiểm tra hàng hoá sau khi nhập kho : Sau khi nhập hàng vào kho, Thủ kho phải kiểm tra, đối chiếu với phiếu đóng gói chi tiết do phía nước ngoài gửi và thống kê chi tiết số lượng, số hiệu thùng thiếu. Thủ kho phải gửi báo cáo khẩn về tình trạng thiếu hàng hoá cho Phòng XNK biết để thông báo ngay cho đối tác nước ngoài. Căn cứ vào các báo cáo hàng thiếu do các tổ phát hiện, Thủ kho phải tổng kết và lập báo cáo hàng thiếu của từng lô hàng rồi gửi cho Phòng XNK trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu báo cáo phải ghi rõ số hiệu thùng và số lượng thiếu trong thùng đó. Sau khi nhận được báo cáo chi tiết hàng thiếu, Phòng XNK phải thông báo ngay cho đối tác nước ngoài. Phòng XNK tổng kết các báo cáo hàng thiếu và chi tiết hàng được gửi bù của đối tác nước ngoài theo từng quý. Cuối mỗi tháng, Phòng XNK lập báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng và gửi tới Ban giám đốc của Công ty. Một số phụ lục và hồ sơ có liên quan : ( xem phụ lục ) Hợp đồng ngoại, bộ chứng từ. Chứng từ khai báo Hải quan : BM – XN – 01 – 01. Biên bản nhận hàng : BM – XN – 01 – 02. Biên bản giao nhận hàng hoá tại kho : BM – XN – 01 – 03. Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng : BM – XN – 01 – 04. Tình hình nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Detech: Trong những năm gần đây công ty Detech đã có những bước tiến quan trọng trong linh vực nhập khẩu, công ty luôn cố gắng nỗ lực nghiên cứu và tìm hiểu thị hiếu của thị trường để đưa những mặt hàng cụ thể vào danh mục nhập khẩu của công ty và cũng là để đáp ứng thị trường một cách hiệu quả nhất cả về thời gian lẫn địa điểm. Các mặt hàng được coi là thế mạnh và chiến lược của công ty thì từ năm 2006 đến năm 2008 đã có những chuyển biết về cơ cấu mặt hàng để phù hợp với tình hình kinh tế nói chung cũng như đạt được những bước tiến trong kinh doanh. Những mặt hàng về Nguyên vật liệu phụ gia thực phẩm và Linh kiện phụ tùng ô tô, xe gắn máy đang là những mặt hàng được công ty chú trọng để phát triển nhập khẩu phục vụ cho cả kinh doanh lẫn sản xuất. Hình 4 : Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng của Công ty qua các năm 2006 2007 2008 Kim ngạch NK ( triệu USD ) Tỷ trọng ( % ) Kim ngạch NK ( triệu USD ) Tỷ trọng ( % ) Kim ngạch NK ( triệu USD) Tỷ trọng ( % ) Thiết bị bể bơi; xử lý nước và môi trường 0,8 38,37 1,2 38,83 0,3 15,48 Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm 0,32 15,35 0,54 17,47 0,87 44,89 Linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy 0,965 46,28 1,35 78,64 0,755 38,96 Các loại hàng hoá khác 0,013 0,67 ( Nguồn : Báo cáo XNK hàng năm - Phòng Tài chính kế toán ) Phân tích tình hình nhập khẩu các nhóm mặt hàng, ta có thể rút ra một số nhận xét như sau : a. Đối với mặt hàng thiết bị bể bơi, thiết bị xử lý nước và môi trường : mặt hàng này chủ yếu được nhập về để thực hiện các hợp đồng nội. Năm 2006, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này là 0,8 triệu USD, chiếm 38,37% tỷ trọng hàng nhập khẩu. Đến năm 2007, do nhu cầu trong nước tăng cao, đặc biệt là đối với mặt hàng thiết bị bể bơi, kim ngạch nhập khẩu của nhóm mặt hàng này đã tăng lên 1,2 triệu USD ( tăng 150% so với năm 2006 ), tỷ trọng đạt 38,83%. Tuy nhiên sang đến năm 2008, do chịu ảnh hưởng ít nhiều của cuộc khủng hoảng kinh tế, nhiều dự án của Công ty đã phải tạm dừng nên kim ngạch nhập khẩu chỉ đạt 0,3 triệu USD, chiếm tỷ trọng 15,48%. Đối với nhóm mặt hàng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm : mặt hàng này được nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất các loại thực phẩm chức năng. Đây là loại sản phẩm mới được Công ty đưa vào kinh doanh từ năm 2006. Về sản lượng thì kim ngạch nhập khẩu nhóm mặt hàng này so với các loại mặt hàng khác là chưa cao : 0,32 triệu USD năm 2006; 0,54 triệu USD năm 2007 và năm 2008 là 0,87 triệu USD. Tuy nhiên nếu xét về góc độ tăng trưởng thì đây là nhóm mặt hàng có mức độ tăng trưởng tăng dần qua các năm. Nếu như trong 2 năm 2006 và 2007, tỷ trọng của nhóm mặt hàng này chỉ là 15,35% ( 2006 ) và 17,47% ( 2007 ), thì đến năm 2008 tỷ trọng đã tăng lên đến 44,89%. Đây là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty đang dần tạo được vị thế trên thị trường trong nước. Đối với nhóm mặt hàng linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy : đây là nhóm mặt hàng chủ chốt của Công ty, luôn chiếm tỷ trọng cao trong số các mặt hàng nhập khẩu. Năm 2006, kim ngạch nhập khẩu của nhóm mặt hàng này là 0,965 triệu USD, tỷ trọng chiếm 46,82%. Đến năm 2007, kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh, lên đến 1,35 triệu USD, đạt 78,64% tỷ trọng hàng nhập khẩu. Nhưng đến năm 2008, do thị trường xe máy trong nước đã bão hoà, thêm vào đó là ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế khiến cho tình hình tiêu thụ xe máy của Công ty gặp nhiều khó khăn, nên kim ngạch nhập khẩu chỉ còn 0,755 triệu USD, tỷ trọng giảm xuống mức 38,96%. Đối với nhóm mặt hàng là các loại hàng hoá khác : nhóm hàng này chỉ mới có mặt trong danh mục hàng hoá nhập khẩu của Công ty năm 2008 và chiếm tỷ trọng không lớn ( 0,67% ), kim ngạch nhập khẩu chỉ ở mức 0,013 triệu USD. Mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất trong nhóm hàng này là các loại nguyên phụ liệu để phục vụ cho dây chuyền sản xuất bia như : các loại hoa bia, mạch nha … Về thị trường : Thị trường nhập khẩu có vai trò rất quan trọng với sự phát triển hoạt động nhập khẩu của Công ty. Vì lẽ đó mà ngay từ khi mới thành lập, Công ty đã chủ động tìm đến và mở rộng mối quan hệ với nhiều đối tác có uy tín trên toàn thế giới. Công ty có nhiều đối tác lớn ở các quốc gia như : Tây Ban Nha, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc… Về đối thủ cạnh tranh : Do Detech hoạt động kinh doanh trong rất nhiều lĩnh vực nên Công ty cũng có không ít đối thủ cạnh tranh. Một vài đối thủ cạnh tranh chính của Công ty là : các hãng xe gắn máy nổi tiếng như Honda, Yamaha, Suzuki…, các Công ty dược phẩm như Tuệ Linh, Phúc Hưng, Đông Á… Cơ cấu và đặc điểm các loại mặt hàng của Công ty : Detech là một Công ty kinh doanh trên rất nhiều lĩnh vực, vì thế mà cơ cấu các loại mặt hàng của Công ty cũng rất đa dạng. Hiện nay, các loại mặt hàng chủ yếu mà Công ty hay nhập là : phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy; thiết bị xử lý nước và môi trường; thiết bị bể bơi; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm … Các loại mặt hàng này được Công ty Detech nhập về nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau: Mặt hàng phúc vụ cho sản xuất : Các chi tiết phụ tùng, linh kiện ô tô, xe máy được nhập và đưa về DETECH Motors nhằm mục đích sản xuất. Hiện nay sản phẩm xe gắn máy mang nhãn hiệu Detech đã và đang dần tạo được vị thế của mình ở thị trường tiêu thụ trong nước. Ngoài ra Detech Motor cũng đang sản xuất một sô chi tiết phụ tùng Ô tô để phục vụ cho quá trình nội địa hóa nghành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước. Các loại mặt hàng phục vụ cho các hợp đồng nội : như thiết bị xử lý nước và môi trường, thiết bị bể bơi, nguyên liệu phụ gia thực phẩm đều là những mặt hàng được công ty nghiên cứu và mởi rộng thị trường, tìm kiếm nhu cầu tại các công ty đối tác trong nước về mặt hàng cụ thể rồi sau đó tiến hành các nghiệp vụ ngoại thương với các đồi tác đầu vào của nước ngoài. Đặc biệt thiết bị bể bơi và xử lý nước là một thế mạnh của Detech so với các đối thủ cạnh tranh trong nước với thâm niên và uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ trong gói cho các công trình đô thị lớn như Khu đô thị Mỹ Đình, Khu liên hiệp thể thao quốc gia, bể bơi Bốn Mùa… Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech : Kết quả từ hoạt động nhập khẩu : Doanh thu không ngừng tăng qua các năm : Với sự nỗ lực cùng sự gắn kết chặt chẽ giữa các phòng ban trong công việc, Detech đã và đang dần khẳng định được những bước đi đúng đắn vững chắc thông qua các chính sách vĩ mô và vi mô để nhằm đạt được sự ổn định cần thiết và tính hiệu quả trong kinh doanh. Chính vì vậy mà theo báo cáo kết quả kinh doanh dưới đây là một chứng minh cụ thể nhất. Hình 5 : Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2007 – 2008; đv:VND Các chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch % 1.Tổng doanh thu 75.964.106.647 76.969.709.391 1.005.602.744 1,32 2. Các khoản giảm trừ 6.107.548.938 64.334.766 - 6.043.214.172 - 98,95 - Hàng bán bị trả lại 3.056.190.930 14.000.000 - 3.042.190.930 - 99,54 - Thuế DT phải nộp 3.036.177.416 40.884.173 - 2.995.293.243 - 98,65 - Thuế tiêu thụ đặc biệt 15.180.592 9.450.593 - 5.729.999 - 37,74 3. Doanh thu thuần 72.892.735.125 76.946.258.798 8.849.462.006 12,14 4. Chi phí 66.887.070.364 70.763.225.607 3.876.155.243 5,79 5. Lợi nhuận 6.005.664.761 6.183.033.191 177.368.430 2,95 ( Nguồn : Phòng Tài chính - Kế toán ) Doanh thu từ hoạt động nhập khẩu không ngừng tăng qua các năm, góp một phần không nhỏ vào tổng doanh thu của toàn Công ty. Có được điều này là do trong những năm qua, Công ty liên tục mở rộng thị trường nhập khẩu. Hai mặt hàng chính của Công ty là nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy chiếm tỷ trọng nhập khẩu lớn, là cơ sở đảm bảo cho Công ty có một nguồn doanh thu ổn định. Mang lại lợi nhuận cho Công ty : Kinh doanh từ hoạt động nhập khẩu không những bù đắp được các khoản chi phí mà còn đem lại lợi nhuận cho Công ty. Năm 2007, lợi nhuận của công ty đạt được là 6.005.664.761 VND thì sang năm 2008 mặc dù trong cuối năm kinh tế thế giới suy thoái , doanh thu công ty vẫn tăng hơn 177.368.430 VND so với năm 2007. Như vậy, trong năm 2008 thì lợi nhuận của năm chiếm tỷ lệ 8.03 % so với tổng doanh thu của năm, và tăng 2,95% so với lợi nhuận của năm 2007. Điều đó thể hiện rõ sự thành công và nỗ lực rất lớn của Công ty, cùng với các đường lối chính sách đúng đắn của ban lãnh đạo, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Tạo ra hiệu quả về mặt xã hội : Trong những năm qua, bằng hoạt động kinh doanh nhập khẩu của mình, Công ty đã góp một phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty luôn tận dụng mọi nguồn lực, nguồn vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh , xem sét kỹ lưỡng và đặt ra những mục tiêu chiến lược ngắn và dài hạn để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh trong tương lai. Đặc biệt, Công ty còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá nội địa thông qua việc cung cấp vật tư, thiết bị cho các cơ sở sản xuất trong nước. Ngoài ra, tại các cơ sở sản xuất, nhà hàng và các chi nhánh của công ty cũng đã thu hút một lượng lao động không nhỏ góp phần giải bài toán giảm tỷ lệ thất nghiệp trong tình hình kinh tế hiện nay, đồng thời nâng trình độ tác nghiệp cho lao động tại công ty và văn hóa công sở với mục đích nâng cao chất lượng lao động cho công ty cũng như cho toàn xã hội một cách văn minh và hiệu quả. Những thách thức còn tồn tại : Do ảnh hưởng trực tiếp của sự cạnh tranh, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO, nên nhu cầu của thị trường về các loại hàng hoá của Detech vẫn chưa cao. Đặc biệt năm 2008 là năm mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra nặng nề nhất, tỷ giá hối đoái biến động phức tạp khó lường, lạm phát luôn trong tình trạng tăng cao hơn so với biên độ phát triển kinh tế chung, Chính vì vậy tạo ra nhưng tâm lý không tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh, ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều này được thể hiện rõ qua kim ngạch nhập khẩu các loại mặt hàng của Công ty trong năm này. Sự chuyên môn hoá các phòng ban trong Công ty chưa rõ ràng, nhiệm vụ vẫn bị chồng chéo, thiếu sự thống nhất trong trong việc phối hợp, hỗ trợ các thông tin, nghiệp vụ dẫn đến tình trạng năng suất lao động không cao, nhiều công việc bị chậm tiến độ. Chưa có được sự gắn kết chặt chẽ giữa các nhân viên trong Công ty. Không khí làm việc của một số phòng ban còn căng thẳng, chưa có được một môi trường thật sự thoải mái để cho nhân viên phát huy tính sáng tạo và sự nhiệt tình của mình trong công việc. Nguyên nhân tồn tại những thách thức: Nguyên nhân chủ quan : Hình thức nhập khẩu chưa đa dạng. Hiện nay Công ty chủ yếu nhập khẩu theo hình thức nhập khẩu trực tiếp, vì vậy nên chi phí nhập khẩu cao, rủi ro trong kinh doanh lớn và gây áp lực lớn đối với vốn của Công ty, không tranh thủ được vốn của bạn hàng nhằm góp phần tăng thu nhập cho Công ty. Công tác nghiên cứu thị trường chưa được quan tâm đúng mức. Việc nghiên cứu thị trường là do từng phòng kinh doanh tự đảm nhiệm, mạnh ai nấy làm, thiếu sự hỗ trợ thông tin lẫn nhau làm cho giảm hiệu quả công việc. Nguyên nhân khách quan : - Giá cả thị trường biến động phức tạp, thay đổi thất thường. - Cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt hơn. - Tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, VND bị mất giá. - Lạm phát tăng cao trong những năm gần đây, kéo theo chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao. - Cơ chế, thủ tục nhập khẩu còn phiền hà. Chương III : Một số giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech Các giải pháp đối với Công ty : 1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : Trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, ở bất kỳ một công ty nào, trong bất kỳ một lình vực nào, vốn luôn giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong quá trình kinh doanh của họ. Vì vậy để hoạt động kinh doanh có được hiệu quả nhất định thì việc quản lý và sử dụng vốn được coi là tiền đề cho thành công hay thất bại của công ty. - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, tín dụng ngoại hối của nhà nước mà trước tiên là hoàn thành các loại thuế phải nộp. - Tính toán các khả năng lỗ lãi, thời gian thu hồi vốn trong kinh doanh cũng như những rủi ro có thể dự tính được. - Thường xuyên phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và tìm cách giải pháp để nâng cao tính hiệu quả - Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng vốn để kịp thời đề ra các phương án đối phó thích hợp. - Khi bỏ vốn ra kinh doanh phải xây dựng được các phương án, chiến lược kinh doanh để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn cao đồng thời đem lại những thắng lợi về mặt kinh tế. - Kết hợp chặt chẽ sự vận động của vốn và hàng hoá, vốn trong kinh doanh ( vốn cố định và vốn lưu động ). Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu : Hiện nay các nghiệp vụ mà Công ty đang áp dụng là phù hợp với thực tế và có hiệu quả. Nhưng điều nay không có nghĩa là các nghiệp vụ đó không bao giờ thay đổi. Các yếu tố như kinh tế, chính trị, pháp luật… sẽ không ngừng được cải thiện, điều này buộc Công ty phải thường xuyên theo dõi và thay đổi các nghiệp vụ sao cho phù hợp với tình hình. Ngay từ khâu lập kế hoạch nhập khẩu, chọn đối tác kinh doanh, Công ty phải tìm hiểu kỹ đối tác nước ngoài về quá trình phát triển, lĩnh vực kinh doanh của họ; những ưu, khuyết điểm của vật tư, nguyên liệu do họ sản xuất. Thêm vào đó cẩn nắm vững nghệ thuật đàm phán, vận dụng tốt 3 yếu tố của đàm phán là bối cảnh, thời gian và quyền lực sao cho đạt hiệu quả tốt nhất. Khi ký kết hợp đồng nhập khẩu, Công ty cần quan tâm nhiều đến điều khoản giá cả để tiết kiệm vốn. Hợp đồng cần chặt chẽ về mọi điều khoản để tránh thua thiệt về sau. Hiện nay, các điều khoản về bất khả kháng chưa được các doanh nghiệp Việt Nam cũng như Detech quan tâm đúng mức, chính điều này đã gây khó khăn cho chúng ta. Thiết nghĩ Công ty cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này để hoạt động kinh doanh được an toàn. Về thủ tục Hải quan, Công ty cần chú ý các điểm sau : Hải quan Việt Nam dù đã có nhiều cố gắng trong việc đơn giản hoá các thủ tục Hải quan nhưng trên thực tế thì cán bộ XNK của Công ty vẫn phàn nàn về thái độ quan liêu hách dịch và cách thức làm việc của cán bộ Hải quan. Vì vậy để tránh phiền hà, khi làm thủ tục Hải quan, cán bộ XNK cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và có sự hiểu biết về hàng hoá nhập khẩu để giải trình với cán bộ Hải quan khi có yêu cầu nhằm giảm thiểu tối đa sự chậm chễ trong tiến độ nhận hàng. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường : Với thị trường trong nước : Công ty cần chú trọng hơn nữa để phát hiện các nhu cầu của thị trường. Ngoài ra cần nắm được thông tin về tình hình cạnh tranh trên thị trường thiết bi, doanh nghiệp nào đã nhập, đang nhập và sẽ nhập thiết bị đó. Thêm vào đó, Công ty cũng cần phải hiểu rõ chính sách của Nhà nước có liên quan đến nhập khẩu nguyên liệu, về hệ thống tài chính tiền tệ và đặc biệt là phải theo dõi và cập nhật thường xuyên và kịp thời biểu thuế của các loại mặt hàng nhập khẩu. Với thị trường nước ngoài : - Nắm vững chính sách thương mại cũng như các chính sách bảo hộ mậu dịch của mỗi quốc gia, cần có chuyên gia chuyên phân tích và đưa ra dự đoán các biến động về kinh tế, chính trị của mỗi nước khác nhau. - Hiểu biết rõ các thông lệ quốc tế, các tập quán thương mại quốc tế. Sau khi thu thập đầy đủ các thông tin, Công ty cần tiến hành phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin này để làm cơ sở nhằm đưa ra các quyết định chính xác. Đổi mới hình thức kinh doanh : Hiện nay lĩnh vực nhập khẩu chủ yếu của Detech vẫn là linh kiện, phụ tùng ôtô, xe máy; thiết bị bể bơi, xử lý nước và môi trường; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, đây là những mặt hàng thế mạnh của Công ty. Tuy nhiên Công ty lại chưa chú trọng đến hoạt động xuất khẩu. Để tăng thêm ngoại tệ hỗ trợ cho hoạt động nhập khẩu, đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác kinh doanh khác, Công ty cần quan tâm đến hình thức kinh doanh xuất khẩu nhiều hơn nữa. Mặt khác, hoạt động kinh doanh xuất khẩu cũng là một biện pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu của công ty, ngoài việc thu hút ngoại tệ của các đối tác kinh doanh nước ngoài tạo tiền đề vốn cho hoạt động nhập khẩu các mặt hàng chủ đạo của công ty. Hoạt động xuất khẩu sẽ tạo vị thế hoàn toàn mới về phạm vi hoạt động của công ty trong thị trường kinh doanh. Đồng thời Detech có thể tận dụng các thành phẩm mà do công ty sản xuất như xe máy nhãn hiệu Detech và tìm kiếm thị trường ở nước ngoài để tận dụng tối đa hiệu quả vốn và lực. Đổi mới hình thức kinh doanh còn có nghĩa là Công ty phải chủ động tìm kiếm thị trường và bạn hàng. Cụ thể Công ty phải tăng cường các hoạt động tiếp thị trên thị trường thông qua quảng cáo hoặc Internet nhằm nâng cao hình ảnh của mình với các đối tác. Ngoài ra Công ty có thể sử dụng chính sách tăng lương, thưởng để khuyến khích cán bộ, nhân viên của mình tự tìm kiếm đối tác cho Công ty. Thêm váo đó, Công ty có thể tiến hành hoạt động liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để trực tiếp đứng tên hay tham gia đấu thầu với tư cách là người bán. Công ty sẽ đứng ra cung câp mọi vật tư, nguyên liệu và thiết bị theo yêu cầu của chủ đầu tư mà không phải bỏ ra nhiều vốn để nhập khẩu những loại vật tư, nguyên liệu, thiết bị đó. Nếu phát hiện ra nhu cầu của khách hàng, Công ty sẽ tham gia đấu thầu hay gửi các chào hàng của mình. Sau đó, Công ty sẽ tiếp tục thông báo về nhu cầu này cho đối tác liên doanh của mình để họ tiến hành sản xuất, cải tiến cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Công ty sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục nhập khẩu và cung cấp cho chủ đầu tư. Trong suốt thời gian bảo hành, Công ty sẽ đóng vai trò là người bán, đứng ra kiểm tra, bảo hành, hướng dẫn kỹ thuật vận hành máy móc thiết bị. Như vậy sẽ tiết kiệm được các chi phí cho chuyên gia kỹ thuật đồng thời tạo được lòng tin đối với khách hàng trong thời gian hậu mãi. Với các giải pháp đổi mới hình thức kinh doanh như trên thì việc thương hiệu Detech trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu của Việt Nam sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao : Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty phải có kiến thức, sáng tạo và biết tạo ra bầu không khí làm việc thuận lợi để tăng hiệu quả cho công việc. Đặc biệt là các cấp lãnh đạo trong Công ty cần biết cách sử dụng các hình thức khuyến khích về vật chất và tinh thần để động viên nhân viên làm việc hăng say. Bên cạnh đó cán bộ lãnh đạo còn phải có khả năng ngoại giao tốt với các bạn hàng trong và ngoài nước, có tính quyết đoán trong công việc. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của Công ty cần giỏi về ngoại ngữ, am hiểu kỹ thuật lẫn nghiệp vụ ngoại thương. Công ty có thể thực hiện chính sách cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ và tiếp cận đươc những kiến thức tân tiến của nước ngoài đồng thời kết hợp với việc tìm hiểu thị trường mới tại nước sở tại. Bên cạnh đó, cán bộ nghiệp vụ còn phải nắm vững Luật Thương mại và những điều chỉnh, thay đổi của nó; thêm vào đó là các quy định của Bộ Công thương về các loại hàng hoá cấm nhập khẩu, ngừng nhập khẩu cũng như tập quán thương mại quốc tề hay luật pháp của từng quốc gia… để vận dụng tốt vào hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty. Giải pháp này sẽ đạt hiệu quả nếu như Công ty có người làm công tác tổ chức cán bộ có trình độ, năng lực về công tác cán bộ, đánh giá và nhận xét cán bộ một cách chính xác, tham mưu chuẩn xác cho lãnh đạo Công ty về việc bố trí, sắp xếp và sử dụng nhân viên theo sở trường và năng lực. Đánh giá không đúng, không chính xác sẽ dẫn đến việc sử dụng nhân viên một cách tuỷ tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân. Đoàn kết, nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng : Khủng hoảng kinh tế diễn ra trên phạm vi toàn cầu, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Detech cũng phải chịu những tác động tiêu cực do cuộc khủng hoảng đem lại. Để có thể đứng vững và vượt qua khoảng thời gian này, đòi hỏi toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết, cùng nhau vượt qua gian khó. Công ty cũng nên tiến hành hợp tác với các doanh nghiệp khác, tận dụng những lợi thế của họ để khắc phục những điểm yếu nội tại của mình. Nếu làm được điều này, Công ty chắc chắn sẽ có đủ sức đương đầu với mọi khó khăn và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước : Quản lý ngoại tệ có hiệu quả : Không riêng gì Detech mà tất cả các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu đều sử dụng ngoại tệ trong thanh toán. Hiện nay Nhà nước quản lý ngoại tệ với các hoạt động của Công ty rất chặt chẽ, nhất là trong thời kỳ khủng hoảng vừa qua. Tuy nhiên việc quản lý này chưa thực sự có hiệu quả cao trên bình diện của nền kinh tế. Nhà nước cần xem xét và đưa ra các cơ chế phân bổ ngoại tệ cho nhập khẩu một cách có hiệu quả hơn. Cải cách thủ tục hành chính : Thủ tục hành chính phiền hà là căn bệnh cố hữu của nước ta. Muốn có hiệu quả cao trong kinh doanh, Nhà nước cần nỗ lực hơn nữa trong việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Cụ thể Nhà nước cần có sự chỉ đạo các cơ quan chức năng có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý nhập khẩu. Bộ Công thương có trách nhiệm phê duyệt các dự án theo thẩm quyền của mình. Tổng cục và các chi cục Hải quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hoá xuất nhập khẩu và tiến hành thu thuế các loại hàng hoá đó. Đặc biệt ngành Hải quan cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của mình vì từ trước đến nay, đây là ngành bị dư luận cho là gây phiền hà nhất cho các doanh nghiệp. Các cán bộ Hải quan cần có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn để theo kịp với yêu cầu khách quan. Ngoài ra cần nghiêm khắc xử lý hoặc sa thải các cán bộ Hải quan bị biến chất, gây ra những tiêu cực làm mất lòng tin của các doanh nghiệp. Các chính sách hỗ trợ khác : Song song với việc thực hiện các giải pháp trên, Nhà nước cũng cần thực hiện các chủ trương chính sách sau, đặc biệt là các chính sách nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có thể đứng vững và vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế hiện nay : Có chính sách thuế hợp lý đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhà nước có thể xem xét giảm một số loại thuế đối với doanh nghiệp như : thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu… hoặc giải quyết thủ tục hoàn thuế nhanh chóng cho các doanh nghiệp có hàng hoá xuất khẩu. Tạo môi trường pháp lý và cơ chế quản lý hiện đại nhằm giúp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong môi trường đó. Có chính sách nhất quán về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu để các hoạt động của Công ty không bị xáo trộn và giữ được uy tín với bạn hàng. Ban hành một luật Công ty chung cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để tạo ra sự bình đẳng trong kinh doanh. Đồng thời có chính sách, chế độ đối xử không phân biệt đối với mọi thành phần kinh té. Có hướng chỉ đạo để Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng Thương mại có thể đứng ra bảo lãnh cho Công ty vay những khoản tiền lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài dưới dạng trả chậm với lãi suất ưu đãi. Điều này sẽ giúp các Công ty hoạt động tốt hơn mà không cần vay tiền Ngân hàng. KẾT LUẬN ***** Việt Nam đang nỗ lực hết mình cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để làm được điều này, chúng ta không thể phủ nhận vai trò to lớn của hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế như hiện nay. Nhập khẩu là con đường ngắn nhất giúp chúng ta tiếp xúc được với những kỹ thuật tiên tiến của thế giới, làm cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá diễn ra nhanh hơn, sớm đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển. Đó cũng là mục tiêu chung của toàn bộ Ban lãnh đạo cũng như nhân viên của Detech hướng đến. Nhận thức được vai trò quan trọng của hoạt động nhập khẩu trong quá trình phát triển của thị trường, từ khi mới thành lập đến nay, trải qua rất nhiều những thăng trầm, Detech đã và đang ngày càng chứng tỏ được khả năng, khát khao cũng như bản lĩnh của mình trên thương trường, xây dựng được hình ảnh và niềm tin đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Hoạt động nhập khẩu của Công ty cũng ngày càng mang lại nhiều hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội. Có được điều này là do sự định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ công nhân viên. Tuy chưa phải là một thương hiệu lớn tại Việt Nam, nhưng với những gì đã đạt được, Detech hoàn toàn có thể tự tin vào một tương lai tươi sáng. Vấn đề hiện nay của Công ty là làm thế nào để tạo ra một môi trường làm việc có thể giúp nhân viên phát huy hết khả năng sáng tạo của mình, đồng thời chung tay nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng. Bên cạnh đó, Công ty hỗ trợ công nghệ Detech không ngừng phấn đấu, luôn luôn có sự nghiên cứu các bước đi của mình trong quá trình hội nhập của đất nước với quốc tế, Ban lãnh đạo công ty luôn tập trung vạch ra các chiến lược phù hợp với các nguồn vốn bản thân, sẵn sàng học hỏi và cập nhật những kỹ thuật tiên tiến nhất của các đối tác nước ngoài trong quá trình chuyển giao các sản phẩm công nghệ cao. Đồng thời, công ty luôn cố gắng xây dựng những chính sách tuyển dụng nhân viên có năng lực, và tạo một môi trường làm việc ngày càng tốt hơn trong công ty cũng như các đối tác bên ngoài để thúc đẩy sự phát triển bền vững. Hơn nữa công ty luôn cố gắng nghiên cứu các giải pháp hợp lý để giải quyết những thách thức cũng như những khó khăn còn tồn tại trong quá trình hoạt động của mình để tạo đà phát triển trong một tương lai bền vững. Một lần nữa em xin chân thành cám ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo Đỗ Ngọc Kiên, sự giúp đỡ nhiệt tình của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech. TÀI LIỆU THAM KHẢO ***** Giáo trình : Quản lý nghiệp vụ Kinh doanh thương mại quốc tế ( PGS.TS Trần Văn Chu ). Các báo cáo, tài liệu, chuyên đề có liên quan. Các thông tin lấy từ website www.detech.com.vn PHỤ LỤC ***** BM-XN-01-01 : Chứng từ khai báo Hải quan BM-XN-01-02 : Giấy chứng nhận giao hàng BM-XN-01-03 : Biên bản giao nhận hàng hoá tại kho BM-XN-01-04 : Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu chất lượng Sales Contract No. 51/AS-DE Invoice Annex No. 01-DE Packing List

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech.doc
Luận văn liên quan