Đề tài Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng

Lời mở đầu Trong bối cảnh thời đại đặc trưng bởi xu thế toàn cầu hoá về kinh tế với ưu thế là kinh tế tri thức và công nghệ với ưu thế là công nghệ cao đặc biệt là công nghệ thông tin thì việc phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định nhất cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Thách thức lớn đó có tính cơ bản lâu dài mà sự nghiệp công nghiệp hoá là cuộc đua tranh về yếu tố con người, về việc phát triển trình độ nguồn nhân lực. Do đó việc phân bổ nguồn nhân sao cho cân đối và phù hợp với năng lực của họ là việc làm rất cần thiết đối với mỗi một doanh nghiệp khi tham gia vào nền kinh tế thị trường. Đứng trước tình hình đó thì các doanh nghiệp phải làm gì để có thể kinh doanh có hiệu quả như một số doanh nghiệp điển hình hiện nay. Là một sinh viên của khoa quản lý doanh nghiệp hiện nay và sẽ là một nhà doanh nghiệp trong tương lai em đã được học cách tổ chức quản lý một doanh nghiệp và em cũng được học tám nguyên tác chung về tổ chức do đó em xin mạnh dạn chọn nguyên tắc 3 làm đề tài cho bài viết của mình. Nội dung của nguyên tấc đó như sau: “Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng ”. Vì giới hạn của đề tài nên em xin phép được chia bài viết của mình làm ba phần : Phần I : Những vấn đề cơ bản về tổ chức. Phần II : Phân tích nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc: “Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng”. Phần III : Sự vận dụng trong thực tế của doanh nghiệp.

doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu Trong bèi c¶nh thêi ®¹i ®Æc tr­ng bëi xu thÕ toµn cÇu ho¸ vÒ kinh tÕ víi ­u thÕ lµ kinh tÕ tri thøc vµ c«ng nghÖ víi ­u thÕ lµ c«ng nghÖ cao ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin th× viÖc ph¸t triÓn con ng­êi, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña mét doanh nghiÖp. Th¸ch thøc lín ®ã cã tÝnh c¬ b¶n l©u dµi mµ sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ lµ cuéc ®ua tranh vÒ yÕu tè con ng­êi, vÒ viÖc ph¸t triÓn tr×nh ®é nguån nh©n lùc. Do ®ã viÖc ph©n bæ nguån nh©n sao cho c©n ®èi vµ phï hîp víi n¨ng lùc cña hä lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mçi mét doanh nghiÖp khi tham gia vµo nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh­ mét sè doanh nghiÖp ®iÓn h×nh hiÖn nay. Lµ mét sinh viªn cña khoa qu¶n lý doanh nghiÖp hiÖn nay vµ sÏ lµ mét nhµ doanh nghiÖp trong t­¬ng lai em ®· ®­îc häc c¸ch tæ chøc qu¶n lý mét doanh nghiÖp vµ em còng ®­îc häc t¸m nguyªn t¸c chung vÒ tæ chøc do ®ã em xin m¹nh d¹n chän nguyªn t¾c 3 lµm ®Ò tµi cho bµi viÕt cña m×nh. Néi dung cña nguyªn tÊc ®ã nh­ sau: “NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t­¬ng xøng ”. V× giíi h¹n cña ®Ò tµi nªn em xin phÐp ®­îc chia bµi viÕt cña m×nh lµm ba phÇn : PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc. PhÇn II : Ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c: “NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n ph¶i t­¬ng xøng”. PhÇn III : Sù vËn dông trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp. PhÇn I : Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tæ chøc Trong bÊt kú mét lÜnh vùc nµo, mét ngµnh nµo ®ã th× viÖc tæ chøc mét bé m¸y qu¶n lý lµ hÕt søc quan träng bëi nã cã tÝnh quyÕt ®Þnh nh»m gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cô thÓ.Thùc tÕ cho thÊy khoa häc vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cã mèi liªn hÖ t¸c ®éng víi nhau ®Æc biÖt muèn qu¶n lý tèt ph¶i tæ chøc tèt, muèn nãi ®Õn ng­êi l·nh ®¹o giái ph¶i nãi ®Õn c¸ch tæ chøc. VËy tæ chøc lµ g× ? Kh¸i niÖm tæ chøc trong lÜnh vùc ho¹t ®éng x· héi kh«ng ®¬n gi¶n bëi nã mang tÝnh ®a nghÜa vµ bÊt ®Þnh v× vËy tuú theo bèi c¶nh, ®èi t­îng vµ gãc ®é xem xÐt mµ cã thÓ hiÓu theo nghÜa réng ho¹c hÑp víi tr¹ng th¸i tÜnh hay tr¹ng th¸i ®éng, lµ tæ chøc ®iÒu khiÓn hay tæ chøc thùc hiÖn .Tæ chøc x· héi h×nh thµnh vµ vËn ®éng theo ý chÝ cña con ng­êi víi h×nh thøc ®a d¹ng cøng hoÆc mÒm vµ cã mèi liªn hÖ t­¬ng t¸c th­êng ®­îc gäi lµ liªn hÖ h÷u c¬. Tæ chøc qu¶n lý lµ mét d¹ng tæ chøc ®IÒu khiÓn ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau nh­ : Qu¶n lý nhµ n­íc, Qu¶n lý kinh doanh, Qu¶n lý gi¸o dôc… Cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghia kh¸c nhau vÒ tæ chøc song ®Þnh nghÜa d­íi ®©y ®­îc xem lµ chÝnh x¸c vµ s¸t víi kh¸i niÖm tæ chøc qu¶n lý ®ã lµ: “Tæ chøc lµ mét c¬ cÊu( bé m¸y ho¹c hÖ thèng bé m¸y) ®­îc x©y dùng cã chñ ®Þnh vÒ vai trß vµ chøc n¨ng ®­îc hîp thøc ho¸ trong ®ã c¸c thµnh viªn cña nã thùc hiÖn tõng phÇn viÖc ®­îc ph©n c«ng víi sù liªn kÕt h÷u c¬ nh»m ®¹t tíi môc tiªu chung” Së dÜ tæ chøc ®­îc hiÓu nh­ trªn bëi tæ chøc kh«ng xuÊt hiÖn tù ph¸t ngÉu nhiªn mµ nã ®­îc h×nh thµnh dùa trªn mét quyÕt ®Þnh víi mong muèn cã chñ ®Þnh cña nh÷ng ng­êi thµnh lËp tæ chøc nh»m thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®· ®¹t tíi môc tiªu ®· chän qua sù liªn kÕt chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng riªng lÎ cña tõng c¸ nh©n hîp thµnh. Tæ chøc ®­îc xuÊt ph¸t tõ c¸c nhiÖm vô cÇn tiÕn hµnh ®Ó ®¹t tíi môc tiªu ®É x¸c ®Þnh kh«ng v× lý do nµo kh¸c vµ ®ång thêi còng kh«ng phôc vô bÊt kú môc tiªu nµo kh¸c.Bªn c¹nh ®ã tæ chøc cßn cã sù ph©n c«ng lao ®éng rµnh m¹ch nh­: mçi ng­êi, mçi nhãm ng­êi ph¶i hoµn thµnh mét kh©u, mét phÇn nhiªm vô vµ ®­îc liªn kÕt víi nhau trong cïng mét tæng thÓ chung . Kh«ng chØ cã vËy mµ tæ chøc cßn cã cÊu t¹o rÊt hîp lý: gåm nhiÒu bé phËn hîp thµnh vµ cã mét c¬ cÊu ®iÒu khiÓn thèng nhÊt ®Ó vËn hµnh c¶ guång m¸y mét c¸ch nhÞp nhµng vµ ®¹i diÖn cho khèi thång nhÊt ®ã trong quan hÖ víi bªn ngoµi. Trong kinh doanh cÇn cã sù ph©n biÖt gi÷a tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc lao ®éng. Tæ chøc s¶n xuÊt lµ sù bè trÝ c¸c c«ng ®o¹n, c¸c kh©u trong c¶ d©y chuyÒn nh»m thùc hiÖn c¸c chu tr×nh kinh do¹nh tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra. Tæ chøc qu¶n lý lµ sù thiÕt lËp vµ vËn hµnh hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý ®iÒu hµnh ë tõng tæ chøc s¶n xuÊt vµ trong c¶ doanh nghiÖp. VD : Héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc, c¸c phßng ban, tæ tr­ëng tæ s¶n xuÊt… Tæ chøc lao ®éng lµ sù ph©n c«ng bè trÝ sö dông lùc l­îng lao ®éng víi c¸ch lµm viÖc khoa häc nh»m ®¹t ®­îc n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cao. Tæ chøc qu¶n lý gåm ba yÕu tè t¹o thµnh: Chøc n¨ng, c¬ cÊu vµ c¬ chÕ vËn hµnh. Mçi yÕu tè cña tæ chøc mang tÝnh ®éng vµ cã vai trß vµ t¸c dông riªng quyÕt ®Þnh nhiÒu hay Ýt hiÖu lùc cña tæ chøc qu¶n lý. Trong ®ã chøc n¨ng lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña tæ chøc. YÕu tè c¬ chÕ ( ®Æc biÖt lµ c¸c mèi quan hÖ) quyÕt ®Þnh rÊt nhiÒu qu¸ tr×nh vËn ®éng b×nh th­êng cña tæ chøc nÕu kh«ng ®óng sÏ g©y nhiÒu v­íng m¾c, rèi lo¹n cã thÓ dÉn ®Õn v« hiÖu ho¸ tæ chøc. Tãm l¹I, c«ng t¸c tæ chøc lµ mét viÖc lµm hÕt søc quan träng ®èi víi mçi mét nhµ qu¶n lý vµ nã lµ yÕu tè tÊt yÕu dÉn ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. PhÇn II : ph©n tÝch néi dung vµ ý nghÜa cña nguyªn t¾c : “NhiÖm vô tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n ph¶I t­¬ng xøng” Trong bèi c¶nh héi nhËp quèc tÕ diÔn ra võa cã c¬ héi, võa cã th¸ch thøc ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc nãi riªng cÇn coi träng yÕu tè c¹nh tranh kh«ng chØ t¹i thÞ tr­êng trong n­íc mµ c¶ thÞ tr­êng n­íc ngoµi. HiÖn t¹i n­íc ta cã kho¶ng h¬n 5000 DNNN vµ c¸c doanh nghiÖp nµy ®ang sö dông kho¶ng 75% tµi s¶n cè ®Þnh, 50- 70% tæng l­¬ng tÝn dông ng©n hµng trong n­íc, h¬n 70% tæng sè vèn vay n­íc ngoµi ®ãng gãp hµng n¨m kháang 39% GDP cña c¶ n­íc v× vËy viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tæ chøc cña mét doanh nghiÖp vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng v× nã cã ý nghÜa sèng cßn ®èi víi sù c¹nh tranh quèc gia bëi DNNN ®­îc coi lµ “x­¬ng sèng” cña nÒn kinh tÕ do ®ã viÖc x¸c ®Þnh râ “NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n t­¬ng xøng” lµ mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong viÖc tæ chøc hoÆc thµnh lËp mét c«ng ty. §Ó lý gi¶i cho ®iÒu trªn th× tr­íc hÕt chóng ta ph¶i lý gi¶i râ nhiÖm vô lµ g× ? 1)NhiÖm vô xÐt cho cïng lµ sù thÓ chÕ ho¸ cña chøc n¨ng, lµ c«ng viÖc ph¶i lµm do sù ph©n c«ng vµ ®­îc Ên ®Þnh thêi gian hoµn thµnh. Kh«ng chØ thÕ khi nhÖm vô ®­îc giao cho bé phËn hoÆc c¸ nh©n nµo ph¶i g¾n víi tr¸ch nhiÖm mµ bé phËn hoÆc c¸ nh©n ®ã ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh. C¸ nh©n ®ã cÇn x¸c ®Þnh vµ hiÓu râ m×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mÆt nµo vµ ®Õn ®©u ? Ai lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ai ? ChØ khi nhËn râ tr¸ch nhiÖm mçi ng­êi míi tËn t©m tËn lùc, d¸m nghÜ, d¸m lµm vµ d¸m chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn. Vµ do ®ã chØ giao nhiÖm vô khi xÐt thÊy ng­êi thùc hiÖn cã ®ñ kh¶ n¨ng. Cã 4 loai tr¸ch nhiÖm: - Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ Tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n Tr¸ch nhiÖm liªn ®íi Tr¸ch nhiÖm cuèi cïng Tr¸ch nhiÖm tËp thÓ ®­îc thùc hiÖn trong c¬ chÕ quyÕt ®Þnh tËp thÓ. VD : ChÕ ®é lµm viÖc cña héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c phßng ban…Trong ®ã mäi thµnh viªn tham gia quyÕt ®Þnh ph¶i cïng chÞu tr¸ch nhiÖm kÓ c¶ thiÓu sè bÊt ®ång tr¸nh tr­êng hîp lÊy sè ®«ng ®Ó ¸p ®¶o sè Ýt ®Ó giµnh phÇn th¾ng vÒ m×nh. Trong chÕ ®é thñ tr­ëng ( hÖ thèng ®iÒu hµnh) ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n cña ng­êi phô tr¸ch còng nh­ cña ng­êi ®­îc ph©n c«ng. §èi víi nh÷ng bé phËn, nh÷ng ng­êi cã liªn quan cÇn x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm liªn ®íi tøc lµ mét phÇn tr¸ch nhiÖm gi¸n tiÕp. Tr¸ch nhiÖm cuèi cïng lµ sù chia sÎ tr¸ch nhiÖm chung ®ãi víi kÕt qu¶ thùc hiÖn cuèi cïng theo môc tiªu cña c¶ doanh nghiÖp chñ yÕu nh»m ®éng viªn tinh thÇn vµ ý thøc lµm chñ h¬n lµ chÞu tr¸ch nhiÖm cô thÓ. Tr¸ch nhiÖm cô thÓ cã nghÜa lµ ph¶i chÞu xö lý vÒ hµnh chÝnh hoÆc vÒ ph¸p lý cã tr­êng hîp ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i ®· g©y ra. 2) QuyÒn h¹n lµ mét phÇn quyÒn lùc ®­îc giao ®Ó cã thÓ thùc thi mét nhiÖm vô víi tr¸ch nhiÖm ph¶i b¶o ®¶m hoµn thµnh. Giao quyÒn h¹n cã nghÜa lµ sù ph©n ®Þnh quyÒn lùc t­¬ng xøng víi tr¸ch nhiÖm ph¶i ®¶m b¶o võa ®ñ, kh«ng thõa, kh«ng thiÕu vµ ph¶i râ rµng. Cã nh­ vËy th× c¸ nh©n ®ã míi ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng cña m×nh. Ng­îc l¹i nÕu giao quyÒn h¹n kh«ng ®ñ sÏ kh«ng thÓ qui ®­îc tr¸ch nhiÖm hËu qu¶ lµ cÊp trªn ph¶i tô g¸nh lÊy tr¸ch nhiÖm lÏ ra ®­îc san sÎ t¹o ra sù tËp trung qu¸ møc, h¹n chÕ tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o cña cÊp d­íi do ®ã dÔ sinh tÖ quan liªu vµ láng lÎo kû c­¬ng. Cßn nÕu giao qu¸ nhiÒu quyÒn h¹n sÏ t¹o c¬ héi cho sù léng quyÒn, chuyªn quyÒn v× vËy dÔ x¶y ra c¸c vi ph¹m v« nguyªn t¾c mµ khã x¸c ®Þnh ®­îc tr¸ch nhiÖm. Nh­ng cßn nguy hiÓm h¬n lµ ng­êi tæ chøc kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc râ quyÒn h¹n cña tõng c¸ nh©n t¹o ra t×nh tr¹ng kh«ng kiÓm so¸t ®­îc hµnh ®éng cña cÊp d­íi dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶: -HoÆc lµ kh«ng hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô, kh«ng qui ®­îc trchs nhiÖm do kh«ng sö dông quyÒn h¹n cÇn cã. - HoÆc lµ tuú tiÖn l¹m dông quyÒn lùc, lÊn s©n vµo can thiÖp v­ît cÊp ChÝnh v× nh÷ng ®iÒu trªn mµ mét nhµ nghiªn cøu qu¶n lý ®· nhÊn m¹nh r»ng : “L·nh ®¹o chÝnh lµ chç ph¶i biÕt ph©n ®Þnh quyÒn lùc” cho nªn mét nhµ qu¶n lý muèn tæ chøc tèt, muèn cho viÖc kinh doanh cña m×nh ®¹t hiÖu qu¶ th× lu«n lu«n ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc râ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña tõng c¸ nh©n trong c«ng ty vµ c©n ®èi víi kh¶ n¨ng lµm viÖc cña hä ®Ó tõ ®ã cã thÓ ph©n c«ng hoÆc giao phã cho hä mét c«ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¸nh ®Ó tr­êng hîp ng­êi cã kh¶ n¨ng th× kh«ng ph¸t huy ®­îc hÕt tµi n¨ng cña m×nh cßn ng­êi kh«ng cã kh¶ n¨ng th× l¹i giao viÖc qu¸ cao lµm cho hä kh«ng thÓ lµm ®­îc do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao. Tuy nhiªn trong thùc tÕ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng x¸c dÞnh ®­îc ®óng nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n t­¬ng xøng cho nªn ng­êi qu¶n lý còng lu«n ph¶i ®Æt ra c©u hái ®Ó tù kiÓm nghiÖm m×nh : - §· giao cho cÊp d­íi ®ñ quyÒn h¹n cÇn thiÕt ch­a, cßn thiÐu quyÒn h¹n g× ®Ó hä cã thÓ hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ? Cã quyÒn h¹n nµo giao qu¸ møc kh«ng ? - CÊp d­íi ®· sö dông ®óng quyÒn h¹n ®­îc giao ch­a ? Nh÷ng ®iÓm nµo quy ®Þnh ch­a ®ñ râ ? -Khi thÊy cÊp d­íi v­ît qu¸ quyÒn h¹n cã kiªn quyÕt xö lý ng¨n chÆn vµ kh¾c phôc hËu qu¶ hay kh«ng ? -B¶n th©n m×nh cã ra nh÷ng quyÕt ®Þnh thuéc quyÒn h¹n cña cÊp d­íi mµ lÏ ra hä cã thÓ tù quyÕt ®Þnh kh«ng ? -B¶n th©n cã tù cho phÐp m×nh v­ît qu¸ quyÒn h¹n ®­îc giao hay kh«ng ? NÕu mét tæ chøc lu«n ®Æt ra cho m×nh nh÷ng c©u hái trªn ®Ó kh¼ng ®Þnh xem c¸ch tæ chøc cña m×nh ®· hîp lý ch­a th× ch¾c r»ng hä sÏ thu ®­îc kÕt qu¶ cao trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®©y lµ c¬ së ®Ó duy tr× kû c­¬ng vµ ®Ó lµm tèt c«ng t¸c c¸n bé t¹o ra søc m¹nh cña tæ chøc. Tãm l¹i, tÊt c¶ c¸c c­¬ng vÞ trong bé m¸y tæ chøc cña doanh nghiÖp nhÊt ®Þnh ph¶i ®­îc x¸c dÞnh râ nhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ trong tæ chøc ®Ó lµm râ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp. Vµ mçi c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp muèn hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô cña m×nh th× nhÊt thiÕt ph¶i cã ®Çy ®ñ nh÷ng kiÕn thøc cña c­¬ng vÞ c«ng t¸c t­¬ng øng. Cã nh­ vËy tæ chøc ®ã míi v÷ng m¹nh vµ cã hiÖu qu¶ cao. PhÇn III. Sù vËn dông trong thùc tÕ cña doanh nghiÖp Tõ nh÷ng ph©n tÝch vµ lý luËn trªn em xin ®­a ra mét dÉn chøng thùc tÕ cña mét doanh nghiÖp lµm viÖc cã hiÖu qu¶ th«ng qua c¸ch tæ chøc cña hä ®­îc minh chøng qua s¬ ®å d­íi ®©y: Trong s¬ ®å trªn cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô nh­ sau: Phßng tæ chøc- lao ®éng- tiÒn l­¬ng: _ Tr­ëng phßng : trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c c¸n bé, khen th­ëng, kû luËt _ Phã phßng: trùc tiÕp phô tr¸ch c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é trang bÞ b¶o hé lao ®éng. _ Ba c¸n bé ®Þnh møc lao ®éng: + X©y dùng vµ triÓn khai c¸c ®Þnh møc lao ®éng trong toµn c«ng ty. + Nghiªn cøu , vËn dông c¸c h×nh thøc tæ chøc lao ®éng. + LËp b¸o c¸o thÓ hiÖn c¸c ®Þnh møc lao ®éng. + H­íng dÉn c¸c phßng ban ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu ban ®Çu vÒ n¨ng suÊt lao ®éng, sö dông lao ®éng theo mÉu qui ®Þnh. + LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l­¬ng göi lªn tæng c«ng ty vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. _ Mét c¸n bé qu¶n lý, l­u tr÷ hå s¬ cã nhiÖm vô: + Qu¶n lý toµn bé hå s¬ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty + §Þnh kú bæ xung hå s¬, ghi chÐp nhËn xÐt ®Çy ®ñ chÝnh x¸c. + Theo dâi , l­u tr÷ c«ng v¨n, tµi liÖu cña tõng phßng _ Mét c¸n bé BHXH cã nhiÖm vô: Gi¶i quyÕt chÕ ®é vÒ h­u, thai s¶n, tö tuÊt, båi d­ìng. Phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch: _Tr­ëng phãng cã tr¸ch nhiÖm l·nh ®¹o phßng thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao, cã quyÒn ®Ò nghÞ gi¸m ®èc t¨ng c­êng bæ xung c¸n bé cho phï hîp víi nhiÖm vô _ Phã phßng cã nhiÖm vô: + Gióp tr­ëng phßng vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc c¸c chøc n¨ng cña phßng. + §Æc tr¸ch c«ng t¸c: KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp c¸c ®éi, ®iÒu ®é s¶n xuÊt, th«ng tin kÞp thêi vµ ®Þnh kú t×nh h×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty. _ Tæ kinh tÕ – kÕ ho¹ch: + Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc nhËn hµng, xuÊt hµng, b¸o hµng, giao dÞch thùc hiÖn hîp ®ång. + LËp dù to¸n c«ng tr×nh, tham gia quyÕt to¸n c«ng tr×nh. _ Tæ ®iÒu ®é s¶n xuÊt: + LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ®éi. + §iÒu ®é tæng hîp ®ång bé s¶n phÈm kÕ ho¹ch + Th«ng tin s¶n xuÊt ®Þnh kú. + Phô tr¸ch c¸c ®éi s¶n xuÊt. Nh­ vËy phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch cã vai trß quan träng v× nã chÝnh lµ n¬i tiÕp nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh vÒ bµn giao cho c¸c ®éi s¶n xuÊt. Phßng vËt t­ - thiÕt bÞ: _ Tr­ëng phßng: qu¶n lý mäi ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña phßng vÒ vËt t­ vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, vËt t­, m¸y mãc. _ Tæ tiÕp liÖu cã nhiÖm vô cung øng vËt t­ ®Çy ®ñ b¶o ®¶m c¸c quy ®Þnh vÒ tæ chøc hµng ho¸ thanh to¸n vµ nhËp kho. _ Tæ thiÕt bÞ : cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi m¸y mãc thiÕt bÞ cho m×nh khi cã yªu cÇu. _ Tæ kho: b¶o qu¶n toµn bé vËt t­, phô tïng, s¶n phÈm trong kho vµ ph¸t hiÖn nh÷ng mÊt m¸t h­ háng vÒ vËt t­ thuéc kho m×nh qu¶n lý. C¬ cÊu phßng tæ chøc tµi chÝnh- kÕ to¸n _ KÕ to¸n tr­ëng: gi¸m s¸t toµn bé ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ kiÓm tra toµn bé c«ng viÖc h¹ch to¸n cña nh©n viªn trong phßng, lµ tham m­u ®¸c lùc cho gi¸m ®èc. _ Phã phßng : thay mÆt kÕ to¸n tr­ëng gi¶i quyÕt toµn bé c«ng viÖc khi kÕ to¸n tr­ëng ®i v¾ng ®ång thêi cßn tham m­u cho kÕ to¸n tr­ëng trong mäi lÜnh vùc. _ Mét kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH : tiÕn hµnh tÝnh tiÒn l­¬ng vµ BHXH ph¶i tr¶ cho CBCNV toµn c«ng ty. _ Mét kÕ to¸n phô tr¸ch c¸c déi s¶n xuÊt: Hµng ngµy c¸c kÕ to¸n ®éi cËp nhËp chøng tõ vµ cuèi th¸ng b¸o c¸o vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña c«ng ty. _ Mét thñ quü lµm nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt . TiÕn hµnh ghi sæ cuèi ngµy, ®èi chiÕu sæ cña thñ quü víi thu, chi tiÒn mÆt cña kÕ to¸n quü. C¬ cÊu tæ chøc phßng kü thuËt: _ Tr­ëng phßng: cã nhiÖm vô chØ ®¹o, qu¶n lý, ph©n c«ng, kiÓm tra c«ng viÖc cña tõng thµnh viªn trong phßng ®ång thêi qu¶n lý theo hÖ däc vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt d­íi c«ng ty. _ Phã phßng: phô tr¸ch kü thuËt, m¸y mãc, chÊt l­îng. C¬ cÊu phßng tæ chøc hµnh chÝnh- y tÕ: _ §ång chÝ tr­ëng phßng vµ ®ång chÝ phã phßng phô tr¸ch c«ng t¸c l­¬ng v¨n phßng. _ Hai ®ång trÝ lµm c«ng t¸c v¨n th­ vµ ®¸nh m¸y. _ Hai ®ång trÝ lµm c«ng t¸c t¹p vô, cÊp d­ìng. Nh­ vËy qua s¬ ®å ph©n tÝch trªn ta thÊy trong ban gi¸m ®èc phã tæng gi¸m ®èc cã mèi quan hÖ víi nhau vµ ®©y lµ mèi quan hÖ theo chiÒu däc t¹o ra sù ph©n phèi trong qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc kÕt hîp trùc tuyÕn chøc n¨ng nh­ trªn ®· lµm cho ho¹t ®éng cña bé m¸y c«ng ty linh ho¹t, ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong qu¶n lý.§©y lµ mét doanh nghiÖp ®iÓn h×nh trong viÖc t¹o ra mét m« h×nh tæ chøc cã hiÖu qu¶ ë ViÖt Nam mong r»ng c¸c doanh nghiÖp cña ta nªn tham kh¶o c¸ch tæ chøc trªn ®Ó gióp cho viÖc kinh doanh cña m×nh ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao h¬n. KÕt luËn Tõ nh÷ng ph©n tÝch vµ øng dông thùc tÕ trªn ®©y cã thÓ nãi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp cã vai trß rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nh­ hiÖn nay do ®ã ®ßi hái chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý nãi chung vµ c¸n bé s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng ph¶i ®­îc chuyªn s©u trªn tõng lÜnh vùc nhÊt ®Þnh. Nh­ng gãp phÇn quan träng vµ quyÕt ®Þnh h¬n c¶ vµo sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp th× ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét ng­êi l·nh ®¹o giái vµ biÕt c¸ch tæ chøc tèt tøc lµ ph¶i biÕt x¸c ®Þnh râ rµng vµ ®óng ®¾n nguyªn t¾c: “NhiÖm vô, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n ph¶I t­¬ng xøng” --------------------------------------------- TµI liÖu tham kh¶o Lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh- §HKTQD _NXB khoa häc vµ kü thuËt cña tiÕn sÜ Mai V¨n B­u vµ th¹c sÜ Phan Kim ChiÕn. Gi¸o tr×nh tæ chøc qu¶n lý tr­êng §HQLKD cña kü s­, th¹c sý Ph¹m Quang Lª T¹p chÝ tµI chÝnh DN sè ra th¸ng 5/ 2003

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn phải tương xứng.DOC
Luận văn liên quan