Đề tài Hoạt động thu hút và sử dụng vốn FDI của TP Hồ Chí Minh và kinh nghiệm cho các tỉnh

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT CNH - HĐH : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá CNPT : Công nghiệp phát triển DN : Doanh nghiệp DNLD : Doanh nghiệp liên doanh DNSX : Doanh nghiệp sản xuất DNVN : Doanh nghiệp Việt Nam ĐTNN : Đầu tư nước ngoài ĐPT : Đang phát triển FDI (Foreign Direct Investment) : Đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP (Gross Domestic Product) : Tổng sản phẩm quốc nội KCN & KCX : Khu công nghiệp & Khu chế xuất KTTĐ : Kinh tế trọng điểm NSLĐ : Năng suất lao động PT : Phát triển TB : Trung bình TNC (Transnational Corporation) : Công ty xuyên quốc gia TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Vốn ĐK : Vốn đăng ký Vốn ĐT : Vốn đầu tư MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: VAI TRÒ CỦA NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4 1.1. Vị trí của thành phố Hồ Chí Minh trong nền kinh tế Việt Nam 4 1.1.1. Thành phố Hồ Chí Minh là "hạt nhân" phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: 4 1.1.2. Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm kinh tế của cả nước 8 1.2. ý nghĩa cần thiết của việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh 17 1.2.1. Thực trạng nền kinh tế thành phố 18 1.2.2. Tính tất yếu khách quan của việc thu hút FDI vào thành phố Hồ Chí Minh 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1. Mục tiêu, định hướng, chính sách và biện pháp đã và đang thực hiện để thu hút FDI vào thành phố Hồ Chí Minh 26 2.1.1. Mục tiêu và định hướng 26 2.1.2. Chính sách 30 2.1.3. Biện pháp 32 2.2. Thực trạng thu hút và sử dụng FDI tại thành phố Hồ Chí Minh 33 2.2.1. Quy mô và nhịp độ thu hút FDI 33 2.2.2. Cơ cấu ngành đầu tư: 39 2.2.3. Hình thức và đối tác đầu tư: 41 2.2.4. Một số dự án FDI tiêu biểu trên địa bàn thành phố 44 2.2.5. Đầu tư trực tiếp nước ngoài quý I/2008 46 2.3. Đánh giá tác động của FDI đối với nền kinh tế TP. Hồ Chí Minh 47 2.3.1. Tác động tích cực: 47 2.3.2. Tác động tiêu cực: 60 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ VIỆC THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI CÁC TỈNH THÀNH KHÁC 66 3.1. Cải thiện môi trường đầu tư: 66 3.1.1. Đất đai 66 3.1.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 68 3.1.3. Giải quyết bức xúc hạ tầng: Mấu chốt để thu hút đầu tư 69 3.1.4. Nỗ lực trong cải cách hành chính : Quyết liệt "một cửa một dấu" 71 3.1.5. Một số cải cách khác: 73 3.2. Xây dựng, quy hoạch và cụ thể hóa chiến lược thu hút FDI 74 3.2.1. Các giai đoạn trong xây dựng chiến lược thu hút FDI 74 3.2.2. Yêu cầu cần thiết phải xây dựng một chiến lược cụ thể để thu hút FDI vào thành phố Hồ Chí Minh 75 3.3. Thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư chiến lược, các ngành kinh tế trọng điểm 76 3.3.1. Một số cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao thành phố HCM 76 3.3.2. Minh chứng cụ thể về thực hiện chính sách ưu tiên, ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư chiến lược, các ngành kinh tế trọng điểm 79 3.4. Tăng cường hiệu quả các dự án đã triển khai 80 3.5. Đẩy mạnh chương trình quảng bá và xúc tiến đầu tư 82 3.5.1. Những khó khăn trong hoạt động quảng bá và xúc tiến đầu tư ở thành phố Hồ Chí Minh 82 3.5.2. Những chuyển biến tích cực 83 3.5.3. Đề xuất về hoạt động xúc tiến đầu tư tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 85 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là một bộ phận rất quan trọng trong tổng nguồn vốn đầu tư, được đánh giá là “chiếc chìa khóa vàng”, là một đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương, kinh tế đất nước và góp phần đưa đất nước hội nhập sâu rộng với thế giới. Địa phương tiếp nhận đầu tư không những được cung cấp về vốn mà còn được tiếp nhận công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Vì vậy, thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã trở thành vấn đề quan trọng đối với nhiều địa phương, nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) là đầu tàu kinh tế của vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam cũng như của cả nước, cũng chính là địa phương thu hút được nguồn vốn FDI lớn nhất cả nước trong thời gian qua. Để đạt được điều này bên cạnh những lợi thế sẵn có về địa lý – kinh tế - xã hội, TP HCM đã phải có những chính sách, biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, làm tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ như tăng trưởng kinh tế nhanh, ổn định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ hiện đại, giá trị cao, gia tăng xuất khẩu, tiếp thu công nghệ tiên tiến . nhưng cũng giống như những địa phương khác trong cả nước hay như các thành phố đang phát triển khác trên thế giới, TP HCM cũng không tránh khỏi những khó khăn, trở ngại khi tiếp cận, sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả để phát triển kinh tế. Việt Nam đã gia nhập WTO, thực hiện chính sách mở cửa chưa lâu và mới chỉ thực sự chú trọng tới thu hút nguồn vốn FDI được hơn 20 năm. TP HCM lại là địa phương đi đầu, dẫn đường cho các địa phương khác trong việc thu hút và sử dụng nguồn vốn này. Những bước đi của thành phố sẽ đóng vai trò gợi mở cho các địa phương khác, những kết quả thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài của thành phố từ những thành công đến những điểm còn chưa làm được thực sự đã, đang và sẽ để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho các địa phương trong cả nước. Do đó nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm TP HCM để áp dụng sang các tỉnh thành khác là việc làm cần thiết.

doc114 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2398 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động thu hút và sử dụng vốn FDI của TP Hồ Chí Minh và kinh nghiệm cho các tỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nghÖ cao ë n­íc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao thµnh phè. Së Giao th«ng c«ng chÝnh thµnh phè ®­îc lËp tuyÕn xe buýt tõ trung t©m thµnh phè ®Õn khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao phôc vô ho¹t ®éng ®i l¹i cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong khu n«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao víi gi¸ vÐ theo khung gi¸ chung cña thµnh phè. Tãm l¹i, mÆc dï thµnh phè rÊt quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng khu c«ng nghÖ cao víi mét lo¹t nh÷ng ­u tiªn, ­u ®·i cho nhµ ®©u t­ nh­ng xÐt vÒ tæng thÓ toµn ®Þa ph­¬ng th× nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn, ­u ®·i ®Çu t­ ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc, c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm ch­a ®­îc v¹ch ra râ rµng ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t­. C¸c nhµ ®Çu t­ tõ c¸c n­íc §«ng ¸, §«ng Nam ¸ chiÕm phÇn lín nguån vèn FDI vµo thµnh phè. C¸c nhµ ®Çu t­ tõ ch©u ¢u, ch©u Mü ch­a nhiÒu. §iÒu nµy g¾n liÒn víi chÊt l­îng nguån vèn ®Çu t­ vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ ch­a t¹o sù ®ét ph¸ vµ ®¸p øng yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ thµnh phè. §©y còng chÝnh lµ bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u dµnh cho c¸c tØnh thµnh kh¸c trong viÖc thùc hiÖn ­u tiªn, ­u ®·i thu hót ®Çu t­ c¸c nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc vµo c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm. 3.4. T¨ng c­êng hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®· triÓn khai N©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n FDI ®· triÓn khai lµ mét c¸ch ®Ó thu hót h¬n n÷a ®Çu t­ trong t­¬ng lai. Nã t¹o niÒm tin cho c¸c nhµ ®Çu t­ ®ang cã ý ®Þnh ®Çu t­ vµo ®Þa ph­¬ng, h¬n n÷a nã gièng nh­ mét sù cam kÕt nhiÒu gi¸ trÞ cña chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng cho sù thµnh c«ng cña mçi dù ¸n tiÕp sau trªn ®Þa bµn ®Þa ph­¬ng m×nh. Theo ®¸nh gi¸ cña Ng©n hµng thÕ giíi, ë ViÖt Nam nãi chung, hiÖu qu¶ ®Çu t­ cßn thÊp vµ nÕu xu h­íng nµy tiÕp tôc th× viÖc ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng tr­ëng cao vµ bÒn v÷ng sÏ rÊt khã. Cã hai c¸ch ®Ó t¹o nªn sù t¨ng tr­ëng, ®ã lµ ®Çu t­ nhiÒu hoÆc ®Çu t­ cã hiÖu qu¶. §Ó ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo thµnh phè thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶, tr­íc m¾t cÇn gi¶m thiÓu c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®Çu t­. Bµi to¸n c¾t gi¶m chi phÝ lµ rÊt khã, ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu chØnh c¶i c¸ch tõ c¬ së h¹ tÇng vèn l¹c hËu cña ®Þa ph­¬ng, g©y thÊt tho¸t ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i..., ®Õn viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu ®Çu t­, c¶i c¸ch c¬ chÕ qu¶n lý g©y tæn thÊt vµ kÐm hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­. §©y lµ mét viÖc lµm l©u dµi, cÇn thêi gian vµ tiÒn b¹c. Tuy nhiªn, tr­íc m¾t, ®Ó c¾t gi¶m chi phÝ cÇn lo¹i bá chÝnh s¸ch bï gi¸ chÐo nh÷ng dÞch vô quan träng ®Ó bï lç cho c¸c doanh nghiÖp ®ang ®­îc bao cÊp, xãa bá ®éc quyÒn trong mét sè lÜnh vùc ®iÖn, n­íc, ®iÖn tho¹i; lo¹i bá chÕ ®é qu¶n lý gi¸ trong mét sè ngµnh ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù do c¹nh tranh, cã nh÷ng chØ dÉn cÇn thiÕt vÒ c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n song míi thÊy thiÕu nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt, c¬ së h¹ tÇng kh«ng phï hîp... Bªn c¹nh ®ã cÇn lo¹i bá t×nh tr¹ng tiªu cùc ®ang lµm n¶y sinh c¸c chi phÝ ngoµi luång, thùc hiÖn tèt chÕ ®é "mét cöa" theo QuyÕt ®Þnh 181/2003/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ ®Ó t¹o ra bé m¸y qu¶n lý trong s¹ch h¬n, gióp ®ång vèn doanh nghiÖp bá ra thu ®­îc lîi Ých cao h¬n. V× môc tiªu cña FDI lµ nh»m thu lîi nhuËn cao, do vËy, nÕu c¸c dù ¸n FDI ®· ®­îc triÓn khai ®¹t kÕt qu¶ tû suÊt lîi nhuËn cao sÏ khuyÕn khÝch vµ cñng cè niÒm tin cho c¸c nhµ §TNN tiÕp tôc ®Çu t­ ®Ó t¸i s¶n xuÊt më réng, ®ång thêi nªu g­¬ng cã søc thuyÕt phôc c¸c nhµ §TNN kh¸c yªn t©m bá vèn. §iÒu nµy sÏ gióp cho nguån vèn FDI tiÕp tôc t¨ng. Ng­îc l¹i lç sÏ lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t­. Mét c¸ch tæng quan ta cã thÓ thÊy thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ mét trong sè Ýt c¸c ®Þa ph­¬ng cña ViÖt Nam ®· cè g¾ng nç lùc lµm tèt c«ng t¸c nµy. Sè dù ¸n xin chÊm døt ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn thµnh phè chØ chiÕm mét l­îng rÊt nhá so víi c¸c dù ¸n xin cÊp míi vµ xin t¨ng vèn (n¨m 2006 cã 28 dù ¸n xin chÊm døt ho¹t ®éng, vèn ®Çu t­ 71 triÖu USD, trong khi ®ã cã tíi 251 dù ¸n míi ®­îc cÊp phÐp víi tæng vèn 1.520,5 triÖu USD, cã 117 dù ¸n ®iÒu chØnh t¨ng vèn ®Çu t­ víi tæng sè vèn t¨ng 713,2 triÖu USD). C¸c dù ¸n FDI ®­îc triÓn khai t¹i TP HCM còng ®· mang l¹i nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu rÊt ®¸ng tr©n träng nh­: ACECOOK VIETNAM JSC, AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE CO. LTD, HONG KONG AND SHANGHAI BANKING CORP. (HSBC), FORD VIETNAM CO., PROCTER & GAMBLE VIETNAM LTD,… Nh÷ng c¸i tªn nµy ®· rÊt thµnh c«ng vµ trë nªn quen thuéc trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam. 3.5. §Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t­ 3.5.1. Nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t­ ë thµnh phè Hå ChÝ Minh C«ng t¸c xóc tiÕn ®Çu t­ (XT§T) ®ang ®­îc c¸c tØnh trong c¶ n­íc ngµy cµng quan t©m, nh­ng viÖc triÓn khai ho¹t ®éng trªn thùc tÕ cßn rÊt nhiÒu khã kh¨n. TP.HCM lµ ®Þa ph­¬ng ®· kh¾c phôc ®­îc phÇn nµo nh÷ng khã kh¨n ®ã, trong khi c¸c tØnh kh¸c cßn loay hoay t×m c¸ch lµm hiÖu qu¶. Cã nh÷ng khã kh¨n cña c«ng t¸c XT§T t¹i TP.HCM vµ còng lµ nh÷ng khã kh¨n ®iÓn h×nh trong XT§T ë c¸c ®Þa ph­¬ng. C«ng t¸c XT§T kh«ng chÊm døt ë thêi ®iÓm cÊp phÐp, mµ xuyªn suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña dù ¸n. §· cã thêi, Thµnh phè chØ tËp trung mêi gäi c¸c nhµ ®Çu t­ míi, mµ xem nhÑ viÖc hç trî c¸c nhµ ®Çu t­ ®ang ho¹t ®éng. Cßn hiÖn nay, c«ng t¸c XT§T ®­îc x¸c ®Þnh lµ l©u dµi vµ ®a d¹ng, ®ßi hái nç lùc cña tÊt c¶ c¬ quan cã liªn quan. Trong nh÷ng khã kh¨n, vÊt v¶ nhÊt lµ kh¾c phôc yÕu kÐm cña quy ho¹ch h¹n chÕ XT§T. LÇn ®Çu tiªn, TP.HCM ®· x©y dùng ®­îc danh môc dù ¸n kªu gäi ®Çu t­ kh¸ chi tiÕt ®Ó tr×nh bµy t¹i Héi chî §Çu t­ diÔn ra trong th¸ng 11/2005. “Trong 2 n¨m, chóng t«i ph¶i ®i n¨n nØ tõng nhµ ®Çu t­, thuyÕt phôc hä nghiªn cøu chi tiÕt dù ¸n, cïng ngåi lµm víi hä ®Ó ®­a ra mét dù ¸n kªu gäi ®Çu t­ ®Çy ®ñ th«ng tin. §ã lµ viÖc lµm cña mét con kiÕn, gãp nhÆt tõng tÝ mét, mµ nguyªn nh©n lµ ch­a cã quy ho¹ch”, ¤ng L­¬ng V¨n Lý, Phã gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ TP.HCM nãi. Tr­íc ®©y, danh môc ®Çu t­ th­êng chØ nªu tªn dù ¸n råi ngåi chê nhµ ®Çu t­ ®Õn bµn cô thÓ. QuyÕt t©m cña ®Þa ph­¬ng trong c«ng t¸c XT§T cßn thÓ hiÖn ë viÖc chÝnh quyÒn quyÕt ®Þnh chi bao nhiªu cho ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­. T¹i TP.HCM, m·i ®Õn n¨m 2001 míi cã ng©n s¸ch riªng cho XT§T. Nh­ng kÓ tõ ®ã ho¹t ®éng thu hót ®Çu t­ ®· cã b­íc chuyÓn tÝch cùc vµ ng©n s¸ch XT§T ®· t¨ng tõ 5 tû ®ång n¨m 2001 lªn 7 tû ®ång n¨m 2006. Tuy nhiªn, nguån tµi chÝnh cho ho¹t ®éng XT§T cßn eo hÑp. N¨m 2003, TP.HCM ®· thuª mét c«ng ty n­íc ngoµi tæ chøc héi nghÞ XT§T t¹i ch©u ¢u, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, nh­ng ch­a d¸m ¸p dông l¹i v× kinh phÝ qu¸ cao so víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh. Vµ quan träng nhÊt lµ c¬ chÕ lµm XT§T nh­ thÕ nµo. Khã kh¨n nhÊt lµ lµm g× ®Ó hç trî nhµ ®Çu t­ sau cÊp phÐp ®Çu t­. TP.HCM ®· thµnh lËp Tæ liªn ngµnh ®Ó phèi hîp c¸c së, ngµnh lµm viÖc nµy. Tæ liªn ngµnh hµng th¸ng quyÕt ®Þnh ngay c¸c vÊn ®Ò cña nhµ ®Çu t­ vµ nÕu së, ngµnh nµo v¾ng mÆt kh«ng cã lý do còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña Tæ, kh«ng thÓ lÊy lý do v¾ng mÆt kh«ng cã ý kiÕn. Trong khi ®ã, ë An Giang, vÉn cßn t×nh tr¹ng mçi ng­êi nghÜ xóc tiÕn ®Çu t­ theo mét kiÓu, nªn lµm theo c¶m tÝnh. Cã l·nh ®¹o cßn coi XT§T lµ c«ng viÖc cña bé phËn lµm xóc tiÕn, chø kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng marketing cña ®Þa ph­¬ng. 3.5.2. Nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc §Ó mêi gäi ®Çu t­ n­íc ngoµi phï hîp viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trªn ®Þa bµn h­íng tíi thµnh phè th­¬ng m¹i-c«ng nghiÖp-dÞch vô, lµm ®Çu tµu cho vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam, tõ ®Çu n¨m 2004 ®Õn nay, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ qu¶ng b¸ du lÞch cña thµnh phè ngµy cµng ®i vµo chiÒu s©u víi nhiÒu ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó. Cïng víi viÖc mêi gäi doanh nghiÖp FDI tham gia ®Çu t­ th­¬ng m¹i, du lÞch, h¹ tÇng c¬ së, c«ng nghiÖp… l·nh ®¹o thµnh phè Hå ChÝ Minh th­êng xuyªn l¾ng nghe doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn nªu c¸c khã kh¨n, v­íng m¾c, qua ®ã, t×m c¸ch th¸o gì; ®ång thêi kiÕn nghÞ nh÷ng v­íng m¾c v­ît quyÒn ®Ó c¸c ban, ngµnh Trung ­¬ng cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. Thµnh phè Hå ChÝ Minh cßn cö ®oµn c¸n bé ®i mêi gäi ®Çu t­ do Phã chñ tÞch UBND thµnh phè dÉn ®Çu sang Singapore vµ Malaysia giíi thiÖu 24 dù ¸n, trÞ gi¸ 7 tû USD mêi gäi ®èi t¸c khu vùc tham gia x©y dùng c¶i t¹o vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng thµnh phè; tæ chøc Héi chî §Çu t­ thµnh phè Hå ChÝ Minh víi 132 dù ¸n bao gåm: 51 dù ¸n h¹ tÇng, ®Þa èc, 17 dù ¸n c«ng nghiÖp, 33 dù ¸n dÞch vô vµ 31 dù ¸n c«ng nghiÖp kü thuËt cao víi 250 nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi trong tæng sè 400 doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc tham dù… H¬n 100 tæ chøc ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· tham dù héi nghÞ c¸c nhµ ®Çu t­ t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh do C«ng ty qu¶n lý Quü Vina Capital Hoa Kú tæ chøc, trong ®ã 80% sè nhµ ®Çu t­ ®Õn ViÖt Nam lÇn ®Çu, lµ héi nghÞ ®Çu t­ gi¸n tiÕp cã quy m« lín nhÊt tõ tr­íc tíi nay, thu hót nhiÒu tæ chøc ®Çu t­ tµi chÝnh vµ ng©n hµng lín trªn thÕ giíi t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t­, giao dÞch cæ phiÕu niªm yÕt trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc: ng©n hµng, bÊt ®éng s¶n, s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ xuÊt khÈu. ChÝnh v× vËy, ngay ®Çu th¸ng 3/2006, tËp ®oµn Intel Hoa Kú quyÕt ®Þnh ®Çu t­ 605 triÖu USD, trong ®ã giai ®o¹n ®Çu x©y dùng mét nhµ m¸y l¾p r¸p echip b¸n dÉn vµ nhµ m¸y kiÓm ®Þnh s¶n phÈm trÞ gi¸ 300 triÖu USD t¹i khu c«ng nghÖ cao TP Hå ChÝ Minh dù kiÕn cuèi n¨m 2007 sÏ ®i vµo ho¹t ®éng. Ngay sau ®ã tËp ®oµn NIDEC (NhËt B¶n) ®· lµm ¨n ë khu chÕ xuÊt T©n ThuËn hµng chôc n¨m nay víi tæng vèn ®Çu t­ 94 triÖu USD quyÕt ®Þnh ®Çu t­ thªm 500 triÖu USD vµo ViÖt Nam vµ TP Hå ChÝ Minh. Mét sè dù ¸n lín nh­ dù ¸n x©y dùng khu c«ng nghiÖp c¶ng HiÖp Ph­íc cã tæng vèn ®Çu t­ 180 triÖu USD. §­êng vµnh ®ai B×nh Lîi - T©n S¬n NhÊt cã tæng vèn 318 triÖu USD dù kiÕn sÏ ®­îc cÊp phÐp vµo gi÷a quý II n¨m 2006…. Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo lµm ¨n l©u dµi, thµnh phè Hå ChÝ Minh ®ang khÈn tr­¬ng quy ho¹ch theo h­íng më khu c«ng nghiÖp - tµi chÝnh - th­¬ng m¹i míi ë b¸n ®¶o Thñ Thiªm. C¶i t¹o, x©y dùng quy ho¹ch l¹i c¸c quËn trung t©m. TËp trung ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë c¶ ba cÊp, trong ®ã chó träng qu¶n trÞ doanh nghiÖp vµ qu¶n lý cao cÊp. TÝch cùc thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, gi¶m bít c¸c thñ tôc phiÒn hµ, gióp nhµ ®Çu t­ sím yªn t©m, khëi nghiÖp lµm ¨n t¹i thµnh phè… TÝch cùc t×m thÞ tr­êng tiªu thô míi, chuyÓn nhanh mét sè xÝ nghiÖp sang lµm mÆt hµng míi. C¸c së: Th­¬ng m¹i, C«ng nghiÖp, Du lÞch cÇn chuyªn m«n ho¸ c«ng t¸c xóc tiÕn th­¬ng m¹i, cã biÖn ph¸p mêi gäi c¸c dù ¸n lín cña c¸c nhµ ®Çu t­ Hoa Kú, NhËt B¶n… Cã biÖn ph¸p cô thÓ nh»m biÓu d­¬ng c¸c nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn ®óng luËt ph¸p ViÖt Nam còng nh­ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng. 3.5.3. §Ò xuÊt vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t­ t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt 21/04/2008 C¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt TP. Hå ChÝ Minh xóc tiÕn ®Çu t­ theo ®Þnh h­íng chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, ®©y lµ mét môc tiªu quan träng, lµ kh©u ®ét ph¸ nh»m thùc hiÖn th¾ng lîi sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. X¸c ®Þnh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô träng ®iÓm ®Ó thu hót ®Çu t­ trong thêi gian tíi, ®ã lµ: X©y dùng vµ ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin vµ giao th«ng vËn t¶i, lµm ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô kh¸c. §µo t¹o t¹o nguån nh©n lùc ®¸p øng cho nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, dÞch vô. DÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm, y tÕ cã chÊt l­îng cao mang tÇm cì quèc tÕ vµ khu vùc nh»m ®¸p øng tèt cho nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi vµ ho¹t ®éng cña hä t¹i ViÖt Nam vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. C«ng nghiÖp phÇn mÒm, b¸n dÉn, ®iÖn tö, hãa chÊt c¬ b¶n vµ c¬ khÝ chÕ t¹o lµ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî cho ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c nh»m t¨ng hµm l­îng c«ng nghÖ vµ gi¸ trÞ gia t¨ng trong s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. X¸c ®Þnh ®èi t­îng xóc tiÕn ®Çu t­ vµo c¸c KCN, KCX C¸c tËp ®oµn kinh tÕ ®a quèc gia ®Çu t­ theo h×nh thøc khu liªn hîp nhiÒu dù ¸n tõ chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ, t¹o nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Õn thµnh phÈm. C¸c tËp ®oµn ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc võa s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, võa cung cÊp dÞch vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nh­ tµi chÝnh, ng©n hµng, logistic, bÊt ®éng s¶n,… C¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c trung t©m nghiªn cøu lín cña thÕ giíi vµ khu vùc. C¸c tËp ®oµn tµi chÝnh, c«ng nghÖ th«ng tin vµ phÇn mÒm. H¹n chÕ thu hót c¸c ngµnh nghÒ th©m dông lao ®éng, sö dông tµi nguyªn kh«ng hiÖu qu¶, sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu vµ t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng thÊp vµ c¸c dù ¸n cã quy m« nhá. X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc xóc tiÕn ®Çu t­: Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· trë thµnh th­¬ng hiÖu ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ trªn toµn thÕ giíi, do vËy chóng ta cÇn x©y dùng vµ qu¶ng b¸ h¬n n÷a h×nh ¶nh cña thµnh phè qua c¸c kªnh truyÒn th«ng trªn thÕ giíi. Mét trong nh÷ng ph­¬ng thøc xóc tiÕn ®Çu t­ cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ th«ng qua c¸c nhµ ®Çu t­ hiÖn h÷u bëi v× ý kiÕn cña hä hoµn toµn mang tÝnh kh¸ch quan, t¹o ®­îc lßng tin v÷ng ch¾c ë c¸c nhµ ®Çu t­ míi, ®ång thêi qua hä, chóng ta cã thÓ thu hót ®­îc c¸c ngµnh c«ng nghiÖp hç trî rÊt cã hiÖu qu¶. Th«ng qua ngo¹i giao: thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ ®iÓm ®Õn cña hÇu hÕt c¸c ®oµn kh¸ch quèc tÕ khi ®Õn ViÖt Nam vµ lµ n¬i ®Æt trô së cña c¸c c¬ quan ngo¹i giao cña c¸c n­íc t¹i ViÖt Nam, ®©y ch¾c ch¾n lµ kªnh xóc tiÕn ®Çu t­ rÊt quan träng, ®ång thêi th«ng qua c¸c c¬ quan ngo¹i giao cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi chóng ta sÏ cã ®iÒu kiÖn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh vµ ®Þnh h­íng thu hót ®Çu t­ cña thµnh phè. Ngoµi ra, chóng ta ph¶i chñ ®éng tiÕp xóc trùc tiÕp c¸c nhµ ®Çu t­ th«ng qua héi th¶o chuyªn ®Ò ®­îc tæ chøc trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Hoµn thiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch, c¬ chÕ chÝnh s¸ch, m«i tr­êng ph¸p luËt ®¸p øng cho c«ng t¸c xóc tiÕn vµ thu hót ®Çu t­ Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· tõng thµnh c«ng trong viÖc thÝ ®iÓm x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c KCN, KCX trong c¶ n­íc víi khu chÕ xuÊt T©n ThuËn. §Ò nghÞ ChÝnh phñ cho thµnh phè x©y dùng m« h×nh khu c«ng nghiÖp g¾n liÒn víi c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, th­¬ng m¹i, trung t©m ®µo ®¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ theo m« h×nh liªn hîp c«ng nghiÖp – dÞch vô - th­¬ng m¹i. Khu c«ng nghiÖp kh«ng chØ cã s¶n xuÊt c«ng nghiÖp mµ cßn cã c¶ trung t©m tµi chÝnh, trung t©m ®µo t¹o, vµ khoa häc c«ng nghÖ vµ trung t©m th­¬ng m¹i võa phôc vô cho s¶n xuÊt võa phôc vô cho l­u th«ng ph©n phèi hµng hãa, võa thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp, võa thu hót vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. X©y dùng quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c KCN theo môc tiªu trªn g¾n víi quy ho¹ch ph¸t triÓn vïng ®Ó võa thu hót ®Çu t­ cã träng ®iÓm võa ®Þnh h­íng thµnh phè trë thµnh h¹t nh©n cña c¶ khu vùc vÒ c¸c dÞch vô phôc vô cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cña c¸c ®Þa ph­¬ng l©n cËn. §Ò nghÞ ChÝnh phñ hoµn thiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ thu hót ®Çu t­ theo h­íng ®Çy ®ñ, râ rµng minh b¹ch vµ kÞp thêi. §Æc biÖt lµ trong c¸c lÜnh vùc nh¹y c¶m còng lµ c¸c môc tiªu thu hót ®Çu t­ hiÖn nay nh­ c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ míi, dÞch vô,… §µo t¹o ®éi ngò lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Çu t­ vµ xóc tiÕn ®Çu t­ cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ ®¹o ®øc ®Ó cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ ®ång thêi, tham m­u vµ ®Ò xuÊt mét c¸ch cã hiÖu qu¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch trong thu hót ®Çu t­ Mét c¸ch tæng qu¸t, c¸c nh©n tè liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cña chÝnh quyÒn ®èi víi FDI vµ m«i tr­êng kinh doanh, chÊt l­îng cña thÓ chÕ vµ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh thuËn lîi, c¸c cam kÕt vÒ më cöa, tiÒm n¨ng thÞ tr­êng, sù æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«, chi phÝ thÊp lµ nh÷ng nh©n tè quan träng nhÊt t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh lùa chän ®Þa ®iÓm cña nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. C¸c yÕu tè lao ®éng phæ th«ng nhiÒu, gÇn nguån nguyªn liÖu, møc ®é c¹nh tranh kh«ng ph¶i lµ nh÷ng nh©n tè chÝnh ¶nh h­ëng ®Õn quyÕt ®Þnh cña nhµ ®Çu t­ FDI C¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi kh«ng hµi lßng ë c¸c lÜnh vùc nh­: tr¶ lêi cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®èi víi c¸c c©u hái cña nhµ ®Çu t­; Møc ®¸p øng c¸c dÞch vô c«ng cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng; ViÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña thµnh phè t¹i cÊp quËn/huyÖn; HÖ thèng c¬ së h¹ tÇng th«ng tin, viÔn th«ng; Møc gi¸ thuª ®Êt; c«ng bè th«ng tin; thuÕ thu nhËp c¸ nh©n. MÆc dï c¸c yÕu tè nh­ sù quan t©m cña L·nh ®¹o thµnh phè vÒ thu hót FDI, c¶i thiÖn thñ tôc cÊp phÐp ®Çu t­ cña Thµnh phè ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®¸nh gi¸ cao, nh­ng thËt sù ch­a cã lÜnh vùc nµo ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ hµi lßng ë møc cao. C¸c vÊn ®Ò kh«ng thuËn lîi cña Thµnh phè trong thu hót FDI bao gåm vÊn ®Ò tham nhòng, c¸c lo¹i thñ tôc giÊy phÐp vµ hµnh chÝnh, chi phÝ vÒ sö dông h¹ tÇng c¬ së vµ ®iÒu kiÖn vÒ h¹ tÇng c¬ së, nguån nguyªn liÖu, møc ®é c¹nh tranh lín, chÝnh s¸ch thuÕ. Lîi thÕ cña Thµnh phè trong thu hót FDI bao gåm: m«i tr­êng kinh doanh ®a d¹ng, nhiÒu c¬ héi kinh doanh; thÞ tr­êng t¨ng tr­ëng cao; c¸c dÞch vô hç trî kinh doanh (t­ vÊn, qu¶ng c¸o…) ph¸t triÓn m¹nh; ®Þnh chÕ tµi chÝnh, ng©n hµng cña ®Þa ph­¬ng ph¸t triÓn. §©y lµ c¸c thÕ m¹nh râ rÖt cña Thµnh phè so víi c¸c ®Þa ph­¬ng trong vïng, nh­ng còng kh«ng ph¶i lµ thÕ m¹nh cña Thµnh phè khi so víi Th¸i Lan (Bangkok) vµ Trung Quèc (Th­îng H¶i/Th©m QuyÕn). Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®· cã nhiÒu nç lùc trong viÖc c¶i thiÖn nh÷ng ®iÓm yÕu, t¨ng c­êng nh÷ng ­u thÕ cña m×nh ®Ó tiÕp tôc dÉn ®Çu c¶ n­íc trong viÖc thu hót vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn FDI. X©y dùng, c¶i thiÖn vµ duy tr× mét m«i tr­êng ®Çu t­ æn ®Þnh; tõng b­íc ®­a ra mét chiÕn l­îc cô thÓ ®Ó thu hót ®Çu t­; dµnh nhiÒu ­u tiªn ­u ®·i cho nh÷ng nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc, cho nh÷ng ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm; t¨ng c­êng hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®· triÓn khai vµ h¬n hÕt lµ ®Èy m¹nh ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t­ chÝnh lµ nh÷ng c¸ch mµ thµnh phè ®· vµ ®ang thùc hiÖn. §©y còng chÝnh lµ nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u rót ra tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh dµnh cho c¸c tØnh thµnh kh¸c trong c¶ n­íc. Lµm tèt ®­îc nh÷ng kh©u trªn th× ch¾c ch¾n bÊt kú mét ®Þa ph­¬ng nµo còng cã thÓ lµ ®iÓm ®Õn cho nh÷ng nhµ ®Çu t­ chiÕn l­îc, nh÷ng luång vèn ®Çu t­ khæng lå. KÕT LUËN Trong bèi c¶nh toµn cÇu ho¸ diÔn ra m¹nh mÏ vµ ViÖt Nam ®· trë thµnh thµnh viªn cña WTO nh­ hiÖn nay, nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng gióp c¸c tØnh thµnh phè trong c¶ n­íc ph¸t triÓn c¶ vÒ kinh tÕ - x· héi – v¨n hãa – khoa häc kü thuËt, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ trong n­íc vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c tØnh thµnh cßn nhiÒu khã kh¨n - nh÷ng tØnh thµnh ®ang rÊt thiÕu vèn ®Çu t­, c«ng nghÖ vµ c¶ kinh nghiÖm qu¶n lý. Tuy nguån vèn FDI còng kÐo theo mét sè mÆt tr¸i nh­ng víi vai trß to lín nh­ vËy, c¸c ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc ®Òu cè g¾ng hÕt søc ®Ó thu hót ®­îc nguån vèn ­u viÖt nµy. HiÖn nay c¸c tØnh thµnh thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ cña m×nh, “ch¹y ®ua” sao cho ®Þa ph­¬ng m×nh trë nªn hÊp dÉn h¬n c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­. Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ ®Þa ph­¬ng trong thêi gian qua ®· thu hót ®­îc luång vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi khæng lå, cao nhÊt c¶ n­íc, ®Æc biÖt lµ ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp – dÞch vô hiÖn ®¹i, c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao, ®em l¹i lîi Ých lín vÒ kinh tÕ - x· héi. MÆc dï nguån vèn nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña thµnh phè nh­ gióp bæ sung nguån vèn ®Ó ®Çu t­ x©y dùng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, t¨ng tr­ëng vµ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, t¨ng c­êng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp c«ng nghÖ cao... nh­ng nguån vèn nµy còng mang l¹i mét sè t¸c ®éng tiªu cùc cho thµnh phè nh­ « nhiÔm m«i tr­êng, gia t¨ng d©n sè, mÊt c©n ®èi trong c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò tranh chÊp gi÷a ng­êi lao ®éng vµ ng­êi sö dông lao ®éng, gia t¨ng kho¶ng c¸ch giµu nghÌo,... Thµnh phè ®ang nç lùc ®Ó cã thÓ võa tèi ®a hãa nh÷ng lîi Ých mµ FDI mang l¹i còng nh­ h¹n chÕ nh÷ng mÆt tr¸i cña nã ®èi víi ®Þa ph­¬ng. Cã thÓ thÊy thµnh phè Hå ChÝ Minh tham gia thu hót FDI ch­a l©u, kho¶ng h¬n 20 n¨m kÓ tõ n¨m 1987 khi LuËt §TNN cña ViÖt Nam ra ®êi nh­ng nguån vèn nµy ®· cã vai trß rÊt lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi cña thµnh phè, nã biÕn thµnh phè tõ mét nÒn kinh tÕ quÌ quÆt, ®×nh ®èn sau chiÕn tranh thµnh mét ®Çu tµu kinh tÕ v÷ng m¹nh cña c¶ n­íc, ®ang v­¬n m×nh kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña mét “Hßn ngäc ViÔn §«ng” trong con m¾t b¹n bÌ quèc tÕ. Cã ®­îc ®iÒu nµy lµ nhê nh÷ng nç lùc nh»m c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ ®· ®¹t kÕt qu¶ tèt cña thµnh phè trong thêi gian 2001 – 2007, ®Æc biÖt lµ tõ n¨m 2005 trë l¹i ®©y, n¾m râ nh÷ng ­u ®iÓm còng nh­ nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i ë ®Þa bµn m×nh ®Ó biÕn yÕu thµnh m¹nh. §Ó cã ®­îc nh÷ng b­íc chuyÓn m×nh v÷ng ch¾c nh­ TP HCM, ph¸t huy nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc nµy vµ h¹n chÕ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña nguån vèn FDI, c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c trong c¶ n­íc cÇn häc tËp kinh nghiÖm cña thµnh phè. Qua nh÷ng bµi häc thµnh c«ng còng nh­ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cña TP HCM cã thÓ rót ra mét sè ®iÓm cÇn l­u ý cho c¸c tØnh thµnh kh¸c nh­ sau: Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ®Þnh h­íng thu hót FDI mét c¸ch cô thÓ, râ rµng trong thêi gian tíi, c¸c tØnh thµnh phè kh¸c cã thÓ c¶i thiÖn kh¶ n¨ng thu hót vµ sö dông FDI cña m×nh theo c¸c h­íng nh­: §¶m b¶o æn ®Þnh kinh tÕ, chÝnh trÞ-x· héi; X©y dùng mét m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn víi hÖ thèng c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhiÒu ­u ®·i, thñ tôc hµnh chÝnh nhanh gän, th«ng tho¸ng, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng ph¸t triÓn, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nhµ ®Çu t­ vÒ ®Êt ®ai rÎ, nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao; T¹o s©n ch¬i b×nh ®¼ng h¬n cho c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi §a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ ®èi t¸c vµ h×nh thøc ®Çu t­; Më réng ®ång thêi cã ­u tiªn lùa chän lÜnh vùc thu hót FDI chiÕn l­îc, phï hîp víi t×nh h×nh ®Þa ph­¬ng m×nh; N©ng cao hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®· triÓn khai; §Èy m¹nh c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng b¸ vµ xóc tiÕn ®Çu t­,... Lµm ®­îc nh÷ng ®iÒu nµy ch¾c ch¾n l­îng FDI ch¶y vµo c¸c tØnh thµnh kh¸c sÏ t¨ng lªn nhanh chãng vµ vèn FDI thùc sù sÏ lµ nguån vèn hiÖu qu¶ ®Ó ViÖt Nam ph¸t triÓn kinh tÕ. TµI LIÖU THAM KH¶O NguyÖt Anh (2004), “7 s½n sµng v× c¸c nhµ ®Çu t­”, B¸o Quèc tÕ §iÖn tö Hßa B×nh (2008), “Thu hót FDI cña thµnh phè Hå ChÝ Minh: Tù tin víi vÞ thÕ dÉn ®Çu”, B¸o ®iÖn tö §µi tiÕng nãi ViÖt Nam - www.vovnews.vn Côc Thèng kª Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2003, 2004, 2005, 2006, 2007), Th«ng tin kinh tÕ x· héi th¸ng 12 vµ n¨m 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh, TP HCM B¸o §iÖn tö §¶ng Céng s¶n (2008), “Kinh tÕ TP Hå ChÝ Minh trªn ®µ vÒ ®Ých tr­íc” Ph¹m V¨n HiÕn (2003), “Chñ ®éng, tÝch cùc gãp phÇn kh¬i th«ng c¸c nguån ngo¹i lùc”, T¹p chÝ Tµi chÝnh Hoµn thiÖn chÝnh s¸ch vµ tæ chøc thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt Nam, NXB ChÝnh trÞ quèc gia, 2000 NguyÔn ThÞ H­êng (2001), “TriÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam”, T¹p chÝ kinh tÕ vµ ph¸t triÓn 12/2001, Sè 54. Vò Träng L©m (2003), “T¨ng c­êng huy ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ë ViÖt Nam”, T¹p chÝ Th­¬ng m¹i, sè 35/2003 Vò ChÝ Léc (1997), Gi¸o tr×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi, NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi Ph¹m Minh (2002), “§Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam ngµy cµng thuËn lîi”, T¹p chÝ C«ng nghiÖp ViÖt Nam sè 1/2002. Ph¹m Minh NhËt (2004), “Dån søc thu hót FDI”, B¸o Quèc tÕ §iÖn tö Ph­¬ng L©m Ngäc (2003), “§Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi: chuyÓn tõ gi¶m sót sang t¨ng tr­ëng”, Thêi b¸o tµi chÝnh ViÖt Nam TrÇn V¨n Ngîi (2002), “Sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi”, T¹p chÝ Du lÞch ViÖt Nam, Sè 5/2002. NguyÔn V¨n Quang (2005), “§¸nh gi¸ vai trß cña ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn TP.HCM”, ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, TP HCM NguyÔn V¨n Quang (2007), “§Þnh h­íng thu hót ®èi t¸c ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi phôc vô chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña Thµnh phè Hå ChÝ Minh”, ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, TP HCM NguyÔn V¨n Quang (2008), “Kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh n¨m 2007 tiÕp tôc trªn ®µ t¨ng tr­ëng cao”, ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh, TP HCM Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2007), “B¸o c¸o t×nh h×nh Kinh tÕ - X· héi Thµnh phè n¨m 2006”, TP HCM Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006), “C¸c lîi thÕ khi ®Çu t­ vµo TP HCM”, TP HCM Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2002), “C¸c Khu C«ng nghiÖp, Khu ChÕ xuÊt t¹i TP HCM”, TP HCM T¹p chÝ Céng s¶n (2008), “Kinh tÕ TP HCM gi÷ v÷ng tèc ®é t¨ng tr­ëng” Th«ng tÊn x· ViÖt Nam (2008), “§Çu t­ n­íc ngoµi vµo TPHCM t¨ng m¹nh thêi hËu WTO” TiÒm n¨ng ViÖt Nam thÕ kû XXI, NXB ThÕ giíi, 2001 Tæng côc thèng kª (2008), “T×nh h×nh kinh tÕ - x· héi quÝ I n¨m 2008 thµnh phè Hå ChÝ Minh”, Hµ Néi Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i TPHCM (2007), “Sè dù ¸n ®Çu t­ n­íc ngoµi ®­îc cÊp phÐp t¹i TP HCM, 1988 – 6/2007”, TP HCM Phan ThÕ Vinh (2003), “Rót giÊy phÐp cña c¸c dù ¸n FDI: DiÔn biÕn nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p”, T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o Sè 5/2003. ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006), “Dù b¸o t¨ng tr­ëng kinh tÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 2006 – 2010”, TP HCM ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2006), “Thµnh phè Hå ChÝ Minh - §Çu tÇu trong vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam”, TP HCM ViÖn Kinh tÕ Thµnh phè Hå ChÝ Minh (2007), “Vai trß ®Çu tµu kinh tÕ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh ®èi víi vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam vµ c¶ n­íc”, TP HCM Tæng côc Thèng kª, ViÖt Nam víi tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, NXB Thèng kª, 2001 Tæng côc Thèng kª, Niªn gi¸m thèng kª 2007, NXB Thèng kª, 2007 C¸c Website cña: Ban qu¶n lý c¸c Khu ChÕ xuÊt - Khu C«ng nghiÖp TP HCM: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­: www.mpi.gov.vn Côc §Çu t­ n­íc ngoµi: Côc Thèng kª TP HCM: Khu C«ng nghÖ cao TP HCM: Së C«ng nghiÖp TP HCM: Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ TP HCM: Së Th­¬ng m¹i TP HCM: Thµnh phè Hå ChÝ Minh: Tæng côc Thèng kª: www.gso.gov.com Trung t©m Xóc tiÕn Th­¬ng m¹i – §Çu t­ TP HCM: ViÖn Kinh tÕ TP HCM: PHô LôC Phô lôc 1: B¶ng 1: Sè liÖu tæng hîp nhu cÇu vèn ®Çu t­ cña thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Õn n¨m 2010 Ngµnh Tæng sè dù ¸n Sè dù ¸n cã vèn ­íc tÝnh Vèn ­íc tÝnh Sè dù ¸n % TriÖu ®ång % C«ng nghiÖp 66 52 11,33 42.407.708 6,25 Th­¬ng m¹i 13 13 2,83 32.176.613 4,75 Du lÞch 143 93 20,26 48.879.372 7,21 X©y dùng 4 4 0,87 74.000 0,01 N«ng - l©m - ng­ nghiÖp 14 14 3,05 1.433.600 0,21 C¬ së h¹ tÇng vµ dÞch vô c«ng céng 85 82 17,87 232.396.259 34,27 Giao th«ng vËn t¶i 66 66 14,38 166.506.370 24,55 §iÖn 5 5 1,09 8.600.206 1,27 B­u chÝnh - viÔn th«ng 12 12 2,62 14.494.200 2,14 Nhµ ®Êt 8 8 1,74 126.000.000 18,58 Y tÕ 56 56 12,20 2.665.000 0,39 V¨n hãa th«ng tin vµ thÓ dôc thÓ thao 52 50 10,89 1.844.124 0,27 Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 4 4 0,87 682.000 0,10 Céng 528 459 100,00 678.159.452 100,00 Phô lôc 2: B¶ng 2: C¸C ¦U §·I THUÕ §èI VíI DOANH NGHIÖP KCX-KCN NghÞ ®Þnh 24/2000/N§-CP ngµy 31/7/2000 vµ NghÞ ®Þnh 27/2003 ThuÕ xuÊt khÈu NéI DUNG KCX KCN S¶n phÈm, hµng ho¸ MiÔn MiÔn ThuÕ nhËp khÈu NéI DUNG KCX KCN M¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh MiÔn MiÔn Nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt t­ (kÓ c¶ vËt t­ x©y dùng mµ trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc) MiÔn MiÔn theo tû lÖ XK §­îc nî thuÕ trong 9 th¸ng (275 ngµy) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (*) NéI DUNG KCX KCN 1- DN s¶n xuÊt: - ¦u ®·i : + ThuÕ ­u ®·i: Thêi gian ¸p dông (kÓ tõ ngµy DA b¾t ®Çu thµnh lËp ®i vµo ho¹t ®éng SXKD) + MiÔn thuÕ (kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ) + Gi¶m 50 % (cho c¸c n¨m tiÕp theo) - ThuÕ sau thêi h¹n ­u ®·i (¸p dông cho suèt thêi h¹n cßn l¹i cña DA) 10% 15 n¨m 4 n¨m 7 n¨m 28% 15% 12 n¨m 3 n¨m 7 n¨m 28% 1- DN dÞch vô: - ¦u ®·i : + ThuÕ ­u ®·i: Thêi gian ¸p dông (kÓ tõ ngµy DA b¾t ®Çu thµnh lËp ®i vµo ho¹t ®éng SXKD) + MiÔn thuÕ (kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ) + Gi¶m 50 % (cho c¸c n¨m tiÕp theo) - ThuÕ sau thêi h¹n ­u ®·i (¸p dông cho suèt thêi h¹n cßn l¹i cña DA) 15% 12 n¨m 3 n¨m 7 n¨m 28% 20% 10 n¨m 2 n¨m 6 n¨m 28% ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) NéI DUNG KCX KCN S¶n phÈm vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu MiÔn Thùc hiÖn theo LuËt thuÕ VAT hiÖn hµnh S¶n phÈm vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu hoÆc b¸n vµo KCX (tiªu dïng bªn ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam) 0% S¶n phÈm c¬ khÝ, khu«n mÉu, m¸y tÝnh vµ phô kiÖn, c¸p ®iÖn, ho¸ chÊt c¬ b¶n, s¨m lèp xe, giÊy in, thuèc trõ s©u, ph©n bãn, thiÕt bÞ y khoa, thiÕt bÞ kh¸m vµ ch÷a bÖnh, thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i trÎ em, nguyªn vËt liÖu n«ng l©m thñ h¶i s¶n, thùc phÈm, hµng thñ c«ng mü nghÖ, v¸n Ðp, cÊu kiÖn ®óc s½n, thÐp, thøc ¨n gia sóc…. 5% Hµng c¬ khÝ ®iÖn m¸y, hµng ®iÖn tö, ho¸ chÊt, mü phÈm, sîi, v¶i, hµng may mÆc, hµng thªu, hµng da vµ gi¶ da, hµng gèm sø, thñy tinh, nhùa, gç, vËt liÖu x©y dùng, s÷a, thùc phÈm kh«, n­íc gi¶i kh¸t. 10% ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn NéI DUNG KCX KCN 5% 5% Ghi chó: - KCX: Toµn bé s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu - KCN: Doanh nghiÖp cã thÓ xuÊt khÈu 100% s¶n phÈm hoÆc võa xuÊt khÈu võa b¸n t¹i thÞ tr­êng néi ®Þa. Phô lôc 3: Mét sè c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè HCM VÒ ®èi t­îng vµ ph¹m vi ¸p dông chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ­u ®·i khuyÕn khÝch ®Çu t­ QuyÕt ®Þnh nµy quy ®Þnh mét sè chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ­u ®·i khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc (sau ®©y gäi t¾t lµ chñ ®Çu t­) ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè, cô thÓ: a) §èi t­îng ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i ®Çu t­: C¸c nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè thuéc c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ sau: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm c«ng nghÖ cao; - Nghiªn cøu khoa häc vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ, ®µo t¹o nguån nh©n lùc c«ng nghÖ cao; - ¦¬m t¹o c«ng nghÖ cao, doanh nghiÖp c«ng nghÖ cao. b) Ph¹m vi ¸p dông: Nhµ ®Çu t­ thùc hiÖn ®Çu t­ vµo c¸c ngµnh nghÒ: - C«ng nghÖ th«ng tin, truyÒn th«ng vµ c«ng nghÖ phÇn mÒm tin häc; - C«ng nghÖ sinh häc phôc vô cho n«ng nghiÖp, thuû s¶n, y tÕ; - C«ng nghÖ vi ®iÖn tö, c¬ khÝ chÝnh x¸c, quang - ®iÖn tö vµ tù ®éng ho¸; - C«ng nghÖ vËt liÖu míi, C«ng nghÖ Nano; - C«ng nghÖ m«i tr­êng, c«ng nghÖ n¨ng l­îng míi.  VÒ gi¸ giao ®Êt - thuª ®Êt trong Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè (giai ®o¹n 1) cã kÌm c¬ së h¹ tÇng giao th«ng, ®iÖn, n­íc vµ viÔn th«ng a) §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo ph©n khu R&D tõ c¸c trung t©m R&D, doanh nghiÖp, viÖn, tr­êng ®¹i häc cã uy tÝn quèc tÕ: miÔn tiÒn thuª ®Êt. - C¸c dù ¸n s¶n xuÊt c«ng nghÖ cao ®¸p øng ®­îc tiªu chÝ c«ng nghÖ cao theo QuyÕt ®Þnh sè 27/2006/Q§-BKHCN ngµy 18 th¸ng 12 n¨m 2006 cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ vÒ viÖc ban hµnh “Quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn x¸c ®Þnh dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm c«ng nghÖ cao” ®­îc h­ëng møc gi¸ thuª ®Êt nh­ sau: - Møc gi¸ 0,6USD - 1USD/m2/n¨m (t­¬ng ®­¬ng 30USD - 50USD/m2/50 n¨m) ¸p dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao giai ®o¹n I. - Møc gi¸ 0,8USD - 1,2USD/m2/n¨m (t­¬ng ®­¬ng 40USD - 60USD/m2/50 n¨m) ¸p dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao giai ®o¹n II. - Ngoµi ra, nhµ ®Çu t­ ph¶i ®ãng: + PhÝ duy tu, b¶o d­ìng h¹ tÇng kü thuËt vµ sö dông tiÖn nghi c«ng céng lµ 0,48 USD/m2/n¨m. + PhÝ xö lý n­íc th¶i lµ 0,24 USD/m3. b) VÒ thñ tôc giao thuª ®Êt: Ban Qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao cã tr¸ch nhiÖm lµm ®Çu mèi xem xÐt, h­íng dÉn nhµ ®Çu t­ c¸c thñ tôc giao thuª ®Êt theo ®óng quy ®Þnh vµ ®¶m b¶o thêi gian nhanh nhÊt.  VÒ gi¸ ®iÖn, n­íc, viÔn th«ng - Gi¸ ®iÖn: ®­îc tÝnh theo khung gi¸ cña C«ng ty §iÖn lùc thµnh phè ¸p dông cho tõng ®èi t­îng sö dông cô thÓ theo quy ®Þnh chung. - Gi¸ n­íc: §­îc tÝnh ®óng theo khung gi¸ n­íc cña thµnh phè. - ViÔn th«ng: Thµnh phè sÏ ®Çu t­ hÖ thèng viÔn th«ng cho Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè. §­îc tÝnh møc gi¸ b»ng gi¸ ®­êng truyÒn mua vµo cña c¸c nhµ cung cÊp, kh«ng tÝnh chi phÝ khÊu hao vµ chi phÝ qu¶n lý, vËn hµnh trong vßng 03 n¨m ®Çu ho¹t ®éng.  VÒ cung øng dÞch vô mét cöa Ban Qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè cã nhiÖm vô hç trî miÔn phÝ cho chñ ®Çu t­ vÒ thµnh lËp doanh nghiÖp, giÊy phÐp ®Çu t­; thñ tôc xuÊt nhËp khÈu; thñ tôc giao ®Êt, cho thuª ®Êt; giÊy phÐp x©y dùng; visa xuÊt nhËp c¶nh nhiÒu lÇn, gia h¹n visa vµ mét sè hç trî kh¸c vÒ thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong Khu C«ng nghÖ cao.  VÒ hç trî ®i l¹i Thµnh phè sÏ lËp tuyÕn xe buýt tõ Trung t©m thµnh phè ®Õn Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè phôc vô ho¹t ®éng ®i l¹i cho c¸c c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng trong Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè víi gi¸ vÐ theo khung gi¸ chung cña thµnh phè.  VÒ thuª chuyªn gia ®Çu ®µn vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ë n­íc ngoµi ChÊp thuËn chñ tr­¬ng thuª chuyªn gia ®Çu ®µn vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ë n­íc ngoµi vµo lµm viÖc t¹i ph©n khu R&D cña Khu C«ng nghÖ cao. Ban Qu¶n lý Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè c¨n cø vµo sù cÇn thiÕt, yªu cÇu, nhiÖm vô qu¶n lý vµ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ trong tõng thêi ®iÓm, tõng ®Ò tµi, dù ¸n cô thÓ cã tham kh¶o møc thu nhËp cña c¸c chuyªn gia ®Çu ®µn lµm viÖc trong lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ë c¸c n­íc trong khu vùc ®Ò xuÊt Uû ban nh©n d©n thµnh phè viÖc thuª chuyªn gia ®Çu ®µn vÒ lÜnh vùc c«ng nghÖ cao ë n­íc ngoµi vµ møc l­¬ng cô thÓ cña tõng chuyªn gia.  VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp C¸c doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo Khu C«ng nghÖ cao thµnh phè ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt §Çu t­ vµ LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Phô lôc 4: C¸c biÖn ph¸p thu hót FDI cña thµnh phè Hå ChÝ Minh S½n sµng vÒ th«ng tin: 1.1. Ban qu¶n lý c¸c khu chÕ xuÊt vµ c«ng nghiÖp thµnh phè Hå ChÝ Minh (Ban qu¶n lý) vµ c¸c C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng cÇn xem träng h¬n n÷a “s½n sµng vÒ th«ng tin”, ph¶i kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c ®Ó thu hót ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp. 1.2 TiÕp tôc tÝch cùc tham gia thùc hiÖn hÖ thèng “§èi tho¹i doanh nghiÖp” qua m¹ng cña thµnh phè, s½n sµng gi¶i ®¸p c¸c th¾c m¾c vµ h­íng dÉn c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc vµ ngoµi n­íc. S½n sµng vÒ ®Êt:      2.1 Cã thÓ h×nh thµnh vµ më réng tõ 3 ®Õn 5 khu c«ng nghiÖp míi cã quy m« 1000-1500 ha cña n¨m 2004-2005:       2.1.1 C«ng nghiÖp hãa chÊt: dù kiÕn t¹i phÇn më réng 600 ha cña khu c«ng nghiÖp         HiÖp Ph­íc, HuyÖn Nhµ BÌ.       2.1.2 C«ng nghiÖp nhùa-cao su vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm chÕ biÕn: dù kiÕn t¹i phÇn më réng(230ha) cña khu c«ng nghiÖp Lª Minh Xu©n, HuyÖn B×nh Ch¸nh.       2.1.3 C«ng nghiÖp ®iÖn tö-c¬ khÝ: dù kiÕn t¹i khu ®« thÞ-c«ng nghiÖp vµ khu c«ng nghiÖp T©n Phó Trung (500ha – 800ha) ë Cñ Chi-Hãc M«n.  2.2 Gi¸ ®Êt cho thuª, phÝ duy tu c¬ së h¹ tÇng:       2.2.1 Ban qu¶n lý th­êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc c¸c C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng, triÓn khai c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng theo ®óng tiÕn ®é dù ¸n ®· ®­îc duyÖt. KÞp thêi ph¸t hiÖn vµ can thiÖp c¸c tr­êng hîp h¹ng môc c«ng tr×nh h¹ tÇng ®­îc x©y dùng víi chi phÝ qu¸ cao, kh«ng hîp lý vµ kÞp thêi t¸c ®éng hç trî gi¶i quyÕt c¸c v­íng m¾c khã kh¨n vÒ: vèn, ®Òn bï gi¶i táa, thuÕ, thñ tôc hµnh chÝnh… trong qu¸ tr×nh triÓn khai dù ¸n.        2.2.2 Tháa thuËn víi c¸c khu c«ng nghiÖp vÒ ph­¬ng ph¸p thu phÝ duy tu c¬ së h¹ tÇng hîp lý h¬n nh»m gãp phÇn gi¶m thiÓu chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÝch thÝch gia t¨ng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu cña nhµ ®Çu t­.        2.2.3 KiÕn nghÞ Nhµ n­íc hç trî tÝn dông víi l·i suÊt ­u ®·i cho c¸c C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng ®Ó tiÕn hµnh ®Òn bï, gi¶i táa thu håi ®Êt ®ång bé vµ mét lÇn theo dù ¸n ®Çu t­ ®· ®­îc phª duyÖt; miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt th« ®Ó h¹ thÊp gi¸ cho thuª ®Êt ®¶m b¶o thu hót ®Çu t­ vµo khu c«ng nghiÖp.        2.2.4 TiÕn hµnh qui ho¹ch c¸c khu c«ng nghiÖp míi t¹i nh÷ng vïng ®Êt Ýt d©n c­, cã thµnh phÇn cÊu t¹o ®Êt cøng nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ ®Òn bï gi¶i táa, san lÊp mÆt b»ng, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n lµm nÒn mãng ban ®Çu, t¹o lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó gi¶m gi¸ thuª ®Êt.        2.2.5 KhuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng nh­: ®iÖn, n­íc, viÔn th«ng, ng©n hµng, giao th«ng vµ c¸c HiÖp héi chuyªn ngµnh (nhu §iÖn tö, C¬ khÝ, Nhùa - Cao su, Hãa chÊt…) tham gia gãp vèn ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng nh»m t¹o ®éng lùc, gãp phÇn ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp ®ång thêi kiÓm so¸t ®­îc gi¸ cho thuª ®Êt.        2.2.6 KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c c«ng ty t­ nh©n cïng tham gia x©y dùng, kinh doanh vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng khu c«ng.        2.2.7 KiÕn nghÞ nhµ n­íc cã chÝnh s¸ch hîp lý vµ ­u ®·i ®èi víi phÇn ®Êt c«ng ®Ó gi¶m gi¸ cho thuª ®Êt phôc vô ch­¬ng tr×nh thu hót ®Çu t­ ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän nh­: ®iÖn-®iÖn tö, c¬ khÝ, hãa chÊt c¬ b¶n… S½n sµng vÒ lao ®éng: 3.1 Trung t©m dÞch vô viÖc lµm cña Ban qu¶n lý kh¶o s¸t, nghiªn cøu, tham m­u, lËp kÕ ho¹ch liªn kÕt víi c¸c tr­êng kü thuËt, cao ®¼ng, ®¹i häc ®Ó ®µo t¹o vµ båi d­ìng nguån nh©n lùc theo nhu cÇu cña khu chÕ xuÊt vµ khu c«ng nghiÖp. 3.2 Tr­êng Cao ®¼ng b¸n c«ng C«ng nghÖ vµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp (CTIM) thuéc Ban qu¶n lý:         3.2.1 Cã kÕ ho¹ch tuyÓn sinh – chiªu sinh ®µo t¹o cho phï hîp vµ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸c nhµ ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh trong khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp.         3.2.2 §éi ngò gi¸o viªn ph¶i ®­îc ®µo t¹o vµ båi d­ìng vÒ nhËn thøc, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y theo xu h­íng cña khu vùc vµ thÕ giíi phï hîp, gióp häc sinh, sinh viªn tiÕp thu nhanh.         3.2.3 §Çu t­ thiÕt bÞ cho gi¶ng d¹y vµ thùc hµnh hiÖn ®¹i ®Ó lµm sao cho sinh viªn ra tr­êng ®ñ søc lµm viÖc ®­îc ngay.         3.2.4 T¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t­ tiÕp xóc víi l·nh ®¹o tr­êng Cao ®¼ng B¸n c«ng C«ng nghÖ vµ Qu¶n trÞ doanh nghiÖp (CTIM), c¸c tr­êng §¹i häc, Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp, c¸c Trung t©m d¹y nghÒ, c¸c tr­êng nghÒ trªn ®Þa bµn thµnh phè ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ nhu cÇu lao ®éng vµ n¨ng lùc ®µo t¹o còng nh­ kh¶ n¨ng cung øng nguån lao ®éng theo ngµnh nghÒ, tr×nh ®é;          3.2.5 X©y dùng c¬ chÕ hç trî kinh phÝ tõ ng©n s¸ch vµ ng©n hµng hç trî trong viÖc båi d­ìng, ®µo t¹o nghÒ cho thanh niªn còng nh­ sinh viªn vµ xem ®©y còng lµ mét biÖn ph¸p ­u ®·i ®Çu t­. S½n sµng vÒ viÔn th«ng: 4.1 §Ò nghÞ B­u ®iÖn thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ c¸c c«ng ty viÔn th«ng kh¸c hç trî vµ phèi hîp víi Ban qu¶n lý:           4.1.1 Hç trî vÊn ®Ò ®­êng truyÒn tèc ®é cao vµ æn ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp cã sö dông nhiÒu vÒ truyÒn d÷ liÖu Internet trong ho¹t ®éng ë c¸c kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm tõ c«ng ty mÑ ë n­íc ngoµi chuyÓn qua c«ng ty con ë khu chÕ xuÊt ®Ó s¶n xuÊt.           4.1.2 X©y dùng gi¶i ph¸p tæng thÓ h¹ tÇng m¹ng kÕt nèi gi÷a Ban qu¶n lý víi c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè theo quy ho¹ch ph¸t triÓn khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m 2020.           4.1.3 Hç trî ®Çu t­ x©y dùng h¹ tÇng hÖ thèng kÕt nèi gi÷a Ban qu¶n lý víi c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè.           4.1.4 Khai th¸c c¸c dÞch vô viÔn th«ng trong khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp. 4.2 Hoµn chØnh vµ c«ng bè trang Web: giíi thiÖu chung vÒ Ban qu¶n lý, c¸c quy tr×nh nghiÖp vô phôc vô ®Çu t­ vµ doanh nghiÖp; giíi thiÖu c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ®Ó thu hót ®Çu t­, giíi thiÖu c¸c doanh nghiÖp ®iÓn h×nh trong khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp; thÝ ®iÓm thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký ®Çu t­ qua m¹ng; Tham gia tèt hÖ thèng “§èi tho¹i doanh nghiÖp” qua m¹ng cña thµnh phè. 4.3 X©y dùng “C¬ së d÷ liÖu phôc vô qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ë thµnh phè Hå ChÝ Minh” trong ch­¬ng tr×nh §Ò ¸n 112. 4.4 X©y dùng gi¶i ph¸p h¹ tÇng m¹ng tæng thÓ kÕt nèi gi÷a Ban qu¶n lý víi c¸c khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn thµnh phè theo quy ho¹ch ph¸t triÓn khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2010 vµ ®Õn n¨m 2020. 4.5 X©y dùng Trung t©m dÞch vô C«ng nghiÖp vµ Th«ng tin giíi thiÖu ®Çu t­ vµ xóc tiÕn giao dÞch th­¬ng m¹i trªn m¹ng. S½n sµng vÒ giao th«ng, ®iÖn, n­íc: 5.1 §èi víi c¸c c«ng tr×nh ngoµi t­êng rµo cã kÕt nèi víi bªn trong khu c«ng nghiÖp mµ bøc b¸ch, c¸c c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng kÞp thêi ®Ò nghÞ Ban qu¶n lý tæng hîp tr×nh ñy ban nh©n d©n thµnh phè cho ý kiÕn ®Ó c«ng ty h¹ tÇng cã thÓ chñ ®éng øng vèn thùc hiÖn phô gióp cho Së Giao th«ng c«ng ch¸nh, C«ng ty cÊp n­íc 5.2 Ban qu¶n lý tiÕp tôc tÝch cùc lµm ®Çu mèi lµm viÖc víi c¸c Së, ngµnh thµnh phè ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Æt ra nh»m ®¶m b¶o “S½n sµng vÒ giao th«ng, ®iÖn, n­íc”. S½n sµng vÒ nhµ ë cho c«ng nh©n: 6.1 Thµnh phè söa ®æi, bæ sung vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña thµnh phè, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp c¸c thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµo ch­¬ng tr×nh nµy. 6.2 Cã chÝnh s¸ch vÒ nhµ ë cho c«ng nh©n (x©y b¸n tr¶ gãp, gi¸ ­u ®·i…) vµ ký tóc x¸ cho c«ng nh©n ®Õn tõ tØnh, thµnh phè kh¸c, ®ång thêi x©y dùng vµ ch¨m lo ®êi sèng v¨n hãa tinh thÇn cho c«ng nh©n. 6.3 C¸c ®Þa ph­¬ng cã quü ®Êt c«ng gÇn khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp cÇn quan t©m x©y dùng nhµ l­u tró cho c«ng nh©n. 6.4 S¾p ®Õn khi quy ho¹ch ®Êt cho khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp, cÇn dµnh 10% quü ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ l­u tró. 6.5 KiÕn nghÞ ñy ban nh©n d©n thµnh phè cÇn cã chñ tr­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n d©n khu vùc xung quanh khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp lµm nhµ trä cho c«ng nh©n. 6.6 T¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé d©n vay vèn ng©n hµng, miÔn gi¶m thuÕ ®Ó chØnh trang, n©ng cÊp nhµ trä ®ång thêi nhµ n­íc cã kiÓm tra t×nh tr¹ng vÖ sinh, m«i tr­êng vµ xö lý nÕu kh«ng ®¹t tiªu chuÈn. S½n sµng vÒ hç trî cho doanh nghiÖp: 7.1 TiÕp tôc thùc hiÖn tèt c¬ chÕ qu¶n lý “ Mét cöa, t¹i chç” víi ph­¬ng ch©m phôc vô nhµ ®Çu t­ lµ chÝnh; kiÕn nghÞ më réng c¬ chÕ c¸c Bé, Ngµnh vµ ñy ban nh©n d©n thµnh phè ñy quyÒn ®Ó Ban qu¶n lý chñ ®éng trong viÖc rót ng¾n thêi gian xö lý, x©y dùng biÓu mÈu, h­íng dÉn thñ tôc hå s¬, n©ng cao chÊt l­îng phôc vô cña c¸c chuyªn viªn. 7.2 Th­êng xuyªn n¾m b¾t t©m t­ nguyÖn väng cña c¸c doanh nghiÖp, ®ång hµnh víi doanh nghiÖp th¸o gë khã kh¨n cña doanh nghiÖp. 7.3 C«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng ph¶i quan hÖ b×nh ®¼ng, minh b¹ch, th©n thiÖn víi nhµ ®Çu t­ nh­: th«ng b¸o ®Çy ®ñ vÒ tÝnh ph¸p lý cña hîp ®ång thuª ®Êt, thuª nhµ x­ëng cho nhµ ®Çu t­. 7.4 C¸c c«ng ty ph¸t triÓn h¹ tÇng më réng kh¶ n¨ng cung øng dÞch vô cho c¸c doanh nghiÖp khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp víi chi phÝ thÊp vµ thêi gian ng¾n nhÊt. Phô lôc 5: B¶ng 3: Mét sè chØ tiªu n¨m 2005 so s¸nh TP HCM víi c¶ n­íc, Hµ Néi, H¶i Phßng vµ §µ N½ng ChØ tiªu Sè tuyÖt ®èi Hµ Néi H¶i Phßng §µ N½ng C¶ n­íc TP HCM Tû lÖ TP HCM so víi c¶ n­íc (%) Sè tuyÖt ®èi So víi TP HCM (lÇn) Sè tuyÖt ®èi So víi TP HCM (lÇn) Sè tuyÖt ®èi So víi TP HCM (lÇn) D©n sè trung b×nh (1.000 ng­êi) 83120 6240 7,5 3183 2,0 1784 3,5 781 8,0 GDP (gi¸ 1994, tû ®ång) 392898 88870 22,6 34073 2,6 14072 6,3 6220 14,3 Tèc ®é t¨ng tr­ëng (%) 8,43 12,2 144,7 11,16 1,1 12,3 1,0 13,9 0,9 Thu ng©n s¸ch nhµ n­íc 183000 59859 32,7 8706 6,9 5058 11,8 GTSX c«ng nghiÖp (gi¸ 1994, tû ®ång) 416863 116309 27,9 42087 2,8 21589 5,4 8403 13,8 GTSX N – L - NN (gi¸ 1994, tû ®ång) 137115 2550 1,9 1480 1,7 2267 1,1 676 3,8 Tæng møc b¸n lÎ hµng hãa (tû ®ång) 475381 110463 23,2 45000 2,5 11362 9,7 9555 11,6 Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (triÖu USD) 32233 12132 37,6 2860 4,2 839 14,5 352 34,5 Nguån: Niªn gi¸m thèng kª TP HCM, 2005. Phô lôc 6: B¶ng 4: Tû träng c¸c ngµnh nghÒ cã nhu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp n¨m 2008: Ngµnh nghÒ Tû träng(%) C«ng nghÖ Th«ng tin - ViÔn th«ng 9,24 §iÖn - ®iÖn tö - ®iÖn c«ng nghiÖp - ®iÖn l¹nh 8,27 Hãa - Hãa thùc phÇm - Hãa chÊt - Hãa dÇu 3,71 C¬ khÝ - X©y dùng - Giao th«ng vËn t¶i - Hµng h¶i 7,17 KiÕn tróc - ThiÕt kÕ - In Ên - Bao b× - XuÊt b¶n 8,05 Tµi chÝnh - Ng©n hµng - Gi¸o dôc ®µo t¹o 9,72 Y khoa - Y tÕ - Mü phÈm 2,45 Qu¶n lý - Qu¶n trÞ - Hµnh ch¸nh - VËt t­ 7,60 Du lÞch - M«i tr­êng - Nhµ hµng KS 9,23 Marketing - DÞch vô - Ph¸p lý - Phôc vô 8,45 N«ng l©m - Ng­ nghiÖp 0,50 May dÖt - Thñ c«ng mü nghÖ - B¶o vÖ - L§PT 21,86 C¸c ngµnh nghÒ kh¸c 3,75 Tæng céng 100,00 Phô lôc 7: HiÖn tr¹ng « nhiÔm m«i tr­êng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh Giao th«ng: Mét vÊn n¹n lín ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¹n kÑt xe, « nhiÔm vµ tai n¹n giao th«ng. Qua sè liÖu cña Côc B¶o vÖ m«i tr­êng thµnh phè Hå ChÝ Minh, cã thÓ nhËn ®Þnh t×nh h×nh « nhiÔm m«i tr­êng ®· ®Õn lóc b¸o ®éng. T¹i TP.HCM cã ®Õn 50-60% m« t«, xe m¸y ®ang l­u hµnh kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ khÝ th¶i. Sè liÖu do Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam cung cÊp, n¨m 2006, cø 2 ng­êi Sµi Gßn th× cã 1 chiÕc xe m¸y, nh­ vËy TP.HCM cã kho¶ng 3,5 triÖu xe m¸y; gÇn 2 triÖu chiÕc trong sè ®ã ®ang th¶i l­îng khÝ th¶i v­ît møc cho phÐp. §©y chÝnh lµ t¸c nh©n chÝnh g©y ra t×nh tr¹ng « nhiÔm kh«ng khÝ t¹i TP.HCM. Hµng lo¹t chÊt ®éc h¹i nh­ CO, benzen, c¸c hîp chÊt h÷u c¬... ®ang tõng phót, tõng giê ®­îc th¶i ra kh«ng khÝ, nhÊt lµ ë nh÷ng tô ®iÓm t¾c nghÏn giao th«ng. Trong khi ®ã, theo th«ng b¸o tõ Tæng côc Thèng kª, l­îng xe m¸y ®ang cã xu h­íng t¨ng m¹nh trong n¨m nay.   Nång ®é CO vµo mét sè thêi ®iÓm v­ît tiªu chuÈn cho phÐp tõ 1,05 – 1,21 lÇn. Nång ®é bôi PM10 vµ ozone t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh v­ît tiªu chuÈn cña Tæ chøc Y tÕ thÕ giíi (WHO). Sè liÖu tõ c¸c tr¹m ®o kh«ng khÝ ven ®­êng cho thÊy nÕu so s¸nh víi c¸c thµnh phè kh¸c trong khu vùc §«ng ¸, th× nång ®é c¸c h¹t bôi (nhá h¬n10 micromÐt), nång ®é nitrogen dioxide, carbon monoxide t­¬ng tù hay cao h¬n Bangkok, Manila, Tokyo. Nång ®é benzene trung b×nh n»m t¹i c¸c ®iÓm ven nh÷ng trôc ®­êng giao th«ng chÝnh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ 33,6 microgam/mÐt khèi, trong khi theo tiªu chuÈn cña WHO th× chØ tiªu nµy lµ 5 microgam/mÐt khèi. Theo thèng kª cña Ng©n hµng ThÕ giíi th× thiÖt h¹i vÒ « nhiÔm kh«ng khÝ ë Th¸i Lan vÒ kinh tÕ lµ mÊt ®i 1,6% tæng s¶n l­îng quèc gia hµng n¨m, do mÊt ®i nh÷ng ngµy lao ®éng, phÝ tæn y tÕ nhËp viÖn, ch÷a trÞ. N¨m 2001, « nhiÔm bôi ®· ®­a ®Õn h¬n 17.000 ca nhËp viÖn, tèn 6,3 tØ ®« la Mü chi phÝ y tÕ. HiÖn nay ch­a cã mét nghiªm cøu ®Çy ®ñ vÒ t¸c h¹i cña « nhiÔm vµo søc khoÎ, kinh tÕ ë ViÖt Nam, nh­ng ta cã thÓ ®o¸n lµ con sè sÏ kh«ng kh¸c nhiÒu l¾m víi Th¸i Lan hiÖn nay. HÖ thèng chuyªn chë c«ng céng xe buýt ®· ph¸t triÓn tõ vµi n¨m nay vµ ho¹t ®éng ë nhiÒu n¬i trªn thµnh phè rÊt hiÖu qu¶ tuy vËy vÉn kh«ng ®ñ ®Ó gi¶m ®i sè l­îng xe c¸ nh©n ë thµnh phè, nhÊt lµ xe g¾n m¸y kh«ng ngõng t¨ng. Møc ®é « nhiÔm v× thÕ sÏ cßn gia t¨ng, nhÊt lµ vµo nh÷ng lóc ïn t¾c giao th«ng v× c¬ së h¹ tÇng kh«ng ®¸p øng ®­îc l­u l­îng xe hay vµo nh÷ng lóc trêi m­a, ®­êng ngËp lôt kh«ng th¸o n­íc kÞp. Bôi c«ng tr­êng: ë TP.HCM, c¸c tr¹m quan tr¾c ®o nång ®é bôi chØ ®­îc ®Æt ë c¸c nót giao th«ng mµ chØ sè nång ®é bôi ®o ®­îc ®· lªn tíi 0,57mg/m³, gÊp ®«i møc cho phÐp; chñ yÕu lµ bôi l¬ löng, lo¹i bôi ng­êi d©n dÔ hÝt vµo nhÊt. Nguån gèc chñ yÕu cña bôi l¬ löng chÝnh lµ c¸c c«ng tr­êng x©y dùng, mµ t¹i ®©y l¹i “næi tiÕng” cã nhiÒu c«ng tr­êng. Trong 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007, cã hµng tr¨m vô c¸c ®¬n vÞ thi c«ng bÞ Së Giao th«ng C«ng chÝnh TP xö ph¹t do thi c«ng cÈu th¶, t¸i lËp mÆt ®­êng nhÕch nh¸c. ChØ riªng ®­êng NguyÔn H÷u C¶nh (quËn B×nh Th¹nh) ®· cã nhiÒu c«ng tr­êng quy m« lín: Saigon Pearl, cÇu Thñ Thiªm, chØnh trang khu vùc ph­êng 22, gãi thÇu sè 8 kªnh Nhiªu Léc - ThÞ NghÌ…. Vµ s¾p tíi lµ c«ng tr­êng söa ch÷a cÇu V¨n Th¸nh 2. Trªn c«ng tr×nh l¾p ®Æt ®­êng èng dÉn n­íc ë xa lé Hµ Néi, phÇn ®­êng dµnh cho xe 2, 3 b¸nh bÞ ®Êt c¸t lÊn chiÕm gÇn mét nöa. Con ®­êng nèi xa lé Hµ Néi víi c¶ng C¸t L¸i th× nhÇy nhôa, mçi xe chë vËt liÖu x©y dùng ®Ó l¹i mét phÇn ®Êt, c¸t khi ®i qua nh÷ng æ gµ réng hµng mÐt...  Cßn hµng tr¨m con ®­êng ë TP.HCM ®ang chÞu c¶nh ®µo ®¾p kh¸c nhau. Mçi khi trêi n¾ng, bïn ®Êt kh« l¹i, xe cé ch¹y qua lµ bôi cuèn mÞt mï.   ¤ nhiÔm ©m thanh: TiÕng ån còng lµ mét trong v« vµn nçi khæ thêi « nhiÔm mµ ng­êi d©n TP.HCM ®ang ph¶i høng chÞu, ®Æc biÖt ë c¸c trôc ®­êng chÝnh nh­ §iÖn Biªn Phñ, NguyÔn V¨n Linh, Xa lé Hµ Néi… Phæ biÕn nhÊt lµ t×nh tr¹ng cßi xe kh¸ch, xe t¶i xin ®­êng trong néi thµnh. Do c¸c lo¹i xe l­u th«ng qu¸ gÇn nhau, c­êng ®é ©m thanh cña cßi xe qu¸ lín, ng­êi ®iÒu khiÓn xe hai b¸nh dÔ bÞ giËt m×nh l¹c tay l¸i, g©y ra tai n¹n vµ ¸ch t¾c giao th«ng. HËu qu¶ n÷a cña tiÕng ån mµ Ýt ng­êi nghÜ tíi, ®ã lµ kh¶ n¨ng bÞ ®iÕc hoµn toµn. Theo sè liÖu cña bÖnh viÖn Tai - Mòi - Häng TPHCM th× kh¶ n¨ng tiÕp xóc víi c­êng ®é ©m thanh th«ng th­êng cña con ng­êi lµ tõ 50-85 dB. TiÕng ån tõ 85-100 dB b¾t ®Çu cã h¹i cho tai (tai bÞ ®au, søc nghe gi¶m dÇn). Cao h¬n 120 dB cã thÓ lµm r¸ch mµng nhÜ. Trong khi ®ã, c­êng ®é ©m thanh cña tiÕng cßi c¸c lo¹i xe t¶i, xe ben, xe kh¸ch lµ 90-150 dB. ¤ nhiÔm n­íc: ë th­îng nguån s«ng Sµi Gßn vµ s«ng  §ång Nai cã rÊt nhiÒu c¬ së c«ng nghiÖp vµ sinh häat ch­a ®­îc xö lý lµm « nhiÔm m«i tr­êng n­íc ë h¹ nguån. Møc « nhiÔm hiÖn nay lµ ®¸ng b¸o ®éng v× cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn hÖ thèng cung cÊp n­íc cho thµnh phè Hå ChÝ Minh. GÇn ®©y, C«ng ty CÊp n­íc Sµi Gßn cho biÕt c¸c c¬ së s¶n xuÊt bét ngät, nhiÒu hé nu«i c¸ bÌ ë th­îng nguån khu vùc DÇu TiÕng, B×nh D­¬ng, vµ huyÖn D­¬ng Minh Ch©u, T©y Ninh, lµm n­íc s«ng Sµi Gßn bÞ « nhiÔm, ¶nh h­ëng ®Õn nguån n­íc sinh ho¹t cung cÊp cho thµnh phè. S«ng La Ngµ vµ s«ng ThÞ V¶i, hai phô l­u chÝnh cña s«ng §ång Nai, còng bÞ « nhiÔm. §o¹n s«ng §ång Nai tõ cÇu Ho¸ An ®Õn cÇu §ång Nai, n¬i cã Nhµ m¸y N­íc Thñ §øc cung cÊp nguån n­íc chÝnh cho c­ d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh cuèi n¨m 2005 khi lÊy mÉu n­íc t¹i Ho¸ An, xÐt nghiÖm cho thÊy nång ®é BOD v­ît tiªu chuÈn quy ®Þnh nguån n­íc dµnh cho sinh ho¹t tõ 2,9-3,4 lÇn. §¸ng lo ng¹i h¬n lµ kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c mÉu bïn l¾ng trong hÖ thèng s«ng, kªnh r¹ch vµ c¸c mÉu ®Êt t¹i c¸c khu vùc vïng ven, khu vùc s¶n xuÊt ®Êt n«ng nghiÖp gÇn ®©y cho thÊy ®Êt ®ang bÞ « nhiÔm dÇu vµ kim lo¹i ë møc ®é kh¸ nguy hiÓm. NÕu kh«ng ng¨n chÆn kÞp thêi th× chóng sÏ lµm tæn h¹i nghiªm träng ®Õn søc kháe cña ng­êi d©n, ®Æc biÖt sÏ lµm gia t¨ng c¸c kh¶ n¨ng g©y bÖnh ung th­. §©y lµ mét thùc tr¹ng ®¸ng lo. Tr­íc nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn gi¸m s¸t chÊt th¶i c«ng nghiÖp ra s«ng, c¸c khu c«ng nghiÖp ph¶i cã ph­¬ng tiÖn xö lý chÊt th¶i tr­íc khi ®æ ra s«ng. Nãi chung, t×nh h×nh « nhiÔm m«i tr­êng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh trong mÊy n¨m gÇn ®©y ®· ®Õn møc ®¸ng lo ng¹i vµ cã chiÒu h­íng xÊu ®i trong t­¬ng lai nÕu kh«ng cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cÊp b¸ch b¶o vÖ m«i tr­êng ®­îc ¸p dông triÖt ®Ó. MÆt ®Êt biÕn d¹ng do « nhiÔm: “H×nh thÓ” cña thµnh phè còng ®ang cã nguy c¬ bÞ biÕn d¹ng. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn hiÖn t­îng nµy nh­ san lÊp, ®¾p ®«n cao nÒn x©y dùng, biÕn ®æi kÕt cÊu ®Þa tÇng… Nh­ng tËp trung nhÊt lµ do viÖc khai th¸c n­íc ngÇm víi khèi l­îng lín (trung b×nh kho¶ng 600.000m3 n­íc/ngµy ®ªm) vµ diÔn ra trµn lan kh«ng kiÓm so¸t ®­îc ®· lµm cho mét sè n¬i bÞ sôt, lón. T¹i c¸c quËn T©n B×nh, B×nh T©n, 11, 6 vµ huyÖn B×nh Ch¸nh, ngµnh chøc n¨ng ®· ph¸t hiÖn ra t×nh tr¹ng lón ®Êt mÆt, tråi èng giÕng khoan… Mùc n­íc ngÇm còng ®ang c¹n kiÖt, nhiÒu n¬i mùc n­íc h¹ thÊp ®Õn trªn 30m so víi mÆt ®Êt vµ xu h­íng nµy ®ang tiÕp diÔn víi tèc ®é tõ 2m ®Õn 3m/n¨m. §©y còng chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn cho diÖn tÝch n­íc ngät th× gi¶m ®i vµ diÖn tÝch n­íc mÆn t¨ng lªn nhanh chãng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động thu hút và sử dụng vốn FDI của TPHCM và kinh nghiệm cho các tỉnh.DOC
Luận văn liên quan