Đề tài Hoạt động xuất khẩu gạch của Công ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu Prime

Trong giai đoạn hiên nay, hoạt động xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, xuất khẩu hàng hoá đang trở thành một vấn đề hết sức cấp thiết cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, cũng như góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Thông qua hoạt động xuất khẩu, Việt Nam có thể tận dụng được các tiềm năng sẵn có để sản xuất ra các loại hàng hoá phục vụ cho việc trao đổi, buôn bán với các quốc gia khác để thu ngoại tệ. Với ngoại tệ thu được từ hoạt động xuất khẩu, chúng ta có thể nhập khẩu các loại hàng hoá cần thiết từ các nước trên thế giới nhằm phục vụ cho quá trình Công nghiệp hoá- hiện đại hoá cũng như thỏa mãn các nhu cầu sinh hoạt của dân cư. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh mẽ, ở khắp các lĩnh vực kinh tế, ngành nghề. Đặc biệt là trong năm 2007, khi Việt nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Kinh tế Việt Nam có sự biết đổi như vũ bão, với các khu Công nghiệp mọc lên khắp trên khắp các lãnh thổ Việt Nam, các khu trung tâm của các tỉnh có đầu mối giao thông thuận tiên, và phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất. Hơn nữa, Chính Phủ Việt Nam cũng có những chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển mạnh bằng các chính sách từ việc giảm lãi suất đầu tư cho các doanh nghiệp làm vốn kinh doanh và các điều kiện thuận lợi hơn về chính sách pháp luật. Do vậy các doanh nghiệp mọc lên xuyên suốt lãnh thổ Việt Nam. Công ty TNHH MTV TM & XNK Prime được thành lập trong điều kiện, hoàn cảnh đó, và từ năm 2006 đến nay Công ty cũng đã và đang đóng góp không nhỏ cho sự phát triển nền kinh tế nước nhà. Qua thời gian học tập tại trường, và thực tập tại Công ty TNHH MTV TM & XNK Prime, với sự hiểu biết của mình cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo, em đã nghiên cứu đề tài Hoạt động xuất khẩu gạch của Công ty TNHH MTV TM & XNK Prime ". Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I 3 Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV 3 TM & XNK Prime 3 1.Tổng quan về công ty 3 1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 3 1.2.Cơ cấu quản lý tổ chức-điều hành 5 1.3 Chức năng, nhiệmvụ của các phòng ban 6 2. Vài nét về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạch của Việt Nam trong những năm gần đây. 9 2.1.Tình hình sản xuất 9 2.2.Hoạt động xuất khẩu 10 Chương II .11 Thực trạng và quy trình hoạt động 11 xuất khẩu gạch của công ty 11 1.Thực trạng xuất khẩu của công ty trong vài năm gần đây 11 1.1.Kim ngạch xuất khẩu qua các năm 11 1.2.Thị trường xuất khẩu chủ yếu 12 1.3 Cơ cấu, chủng loại gạch xuất khẩu 12 2.Tìm hiểu về quy trình xuất khẩu gạch của công ty 13 2.1Quảng cáo và PR 13 2.2.Tiếp cận thị trường 14 2.3. Vận tải hàng hóa 15 3.4. Thủ tục Hải quan 16 2.5. Bảo hiểm 17 2.6. Thanh toán 17 3.Đánh giá quá trình xuất khẩu gạch của công ty TNHH MTV TM & XNK Prime 18 3.1. Những thành tựu đạt được 18 3.2. Hạn chế 20 Chương III 21 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động 21 xuất khẩu gạch của công ty 21 1.Định hướng của công ty trong việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu gạch 21 2.Các giải pháp nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện quy trình xuất khẩu gạch của công ty 23 2.1.Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạch 23 2.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất khẩu 23 2.1.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing xuất khẩu 24 2.1.3.Tạo lập được các nguồn hàng xuất khẩu ổn định, phù hợp, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu 25 2.1.4. Tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 26 2.1.5. Đa dạng hoá các loại hình xuất khẩu của công ty 27 2.1.6. Không ngừng nâng cao uy tín của Công ty 28 2.1.7. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 28 2.1.8. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ xuất nhập khẩu 29 2.2.1 Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán 31 2.2.2 Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu 31 2.2.3 Giải pháp trong khâu thuê tàu 32 2.2.4.Làm thủ tục hải quan 32 2.2.5 Giải pháp trong khâu thanh toán 33 Kết luận 34 Tài liệu tham khảo 35

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1964 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động xuất khẩu gạch của Công ty TNHH MTV thương mại và xuất nhập khẩu Prime, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ra ®êi trong n¨m 2006, cho nªn c«ng ty vÉn cßn h¹n chÕ vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt cßn th« s¬ vµ thiÕu thèn, còng nh­ ®éi ngò c¸n bé cßn ch­a ®ång bé vµ cßn h¹n chÕ vÒ kinh nghiÖm trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty. Tuy nhiªn do lµ c«ng ty con cña TËp §oµn Prime Group, cho nªn c«ng ty ®· tiÕp cËn ®Çy ®ñ kinh nghiÖm còng nh­ c«ng nghÖ tiªn tõ tËp ®oµn vµ c¸c c«ng ty tr­íc ®ã, h¬n n÷a c«ng ty cßn ®­îc cung cÊp vèn tõ tËp ®oµn Prime Group nªn c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh vµ ngµy cµng më réng quy m«, ho¹t ®éng kinh doanh. Ngµnh nghÒ kinh doan chÝnh cña c«ng ty. STT Tªn ngµnh M· ngµnh 1 S¶n XuÊt vËt liÖu x©y dùng 2392 2 S¶n xuÊt s¶n phÈm gèm sø kh¸c 2393 3 B¸n lÎ g¹ch èp l¸t, thiÕt bÞ vÖ sinh trong c¸c cöa hµng chuyªn doanh 4752 4 B¸n bu«n g¹ch èp l¸t vµ thiÕt bÞ vÖ sinh 4663 5 DÞch vu l­u tró ng¾n ngµy 5510 6 DÞch vô hç trî liªn quan ®Õn qu¶ng b¸ vµ tæ chøc tua du lÞch 7920 7 Kinh doanh vËn t¶i hµng hãa ®­êng bé b¨ng « t« 4933 8 B¸n lÎ vËt liÖu x©y dung, hµng tiªu dïng trong c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, siªu thÞ. 4719 9 §¹i lý, m«i giíi, ®Êu gi¸ (kh«ng bao gåm bÊt ®éng s¶n) 4610 10 S¶n xuÊt hãa chÊt c«ng nghiÖp (nhµ n­íc kh«ng cÊm) 2029 11 DÞch vô qu¶ng c¸o 7310 12 §¹i lý « t« vµ xe c¬ giíi kh¸c 4513 13 Khai th¸c ®¸, c¸t, sái, ®Êt sÐt vµ c¸c lo¹i kho¸ng s¶n 0810; 0899 14 Qu¶ng c¸o 7310 15 S¶n xuÊt s¶n phÈm chÞu löa 2391 C¬ cÊu qu¶n lý tæ chøc-®iÒu hµnh §­îc thµnh lËp tõ n¨m 2006, víi quy m« nhá. Lóc ®Çu c«ng ty chØ cã 32 c¸n bé nh©n viÒn, vµ hiÖn nay ®· cí tíi 109 nh©n viªn trong hÖ thèng ®iÒu hµnh. Phòng kinh doanh Phòng Xuất nhập khẩu Phòng kế toán, tài vụ Phòng sản xuất,dịch vụ đơi sông Đội xe Phòng Tổ chức hành chính Phòng kế hoạch Ban giám đốc 1.3 Chøc n¨ng, nhiÖmvô cña c¸c phßng ban V¨n phßng c«ng ty gåm 9 ®¬n vÞ. 1- Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh. 2- Phßng KÕ ho¹ch – Tæng hîp. 3- Phßng Kinh doanh 4- Phßng XuÊt nhËp khÈu. 5- Phßng KÕ to¸n tµi vô. 6- Phßng Nghiªn cøu ph¸t triÓn. 7- Phßng S¶n xuÊt – DÞch vô - §êi sèng. 8- §éi xe. * Ban gi¸m ®èc: gåm mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc c«ng ty nhiÖm vô tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña Ban Gi¸m §èc cña c«ng ty ®¹i diÖn cho mäi quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr­íc ph¸p luËt vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty cã mét Phã Gi¸m ®èc,. Phã Gi¸m ®èc c«ng ty ®­îc ph©n c«ng phô tr¸ch lÜnh vùc s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy. Gi¸m ®èc C«ng ty qui ®Þnh c¬ cÊu, tæ chøc bé m¸y, nhiÖm vô cô thÓ, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ N­íc vµ cña Bé C«ng Th­¬ng. Ngoµi ra Gi¸m ®èc cßn chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. a) Phßng Tæ chøc - Hµnh chÝnh Gióp Gi¸m §èc c«ng ty nh÷ng c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc tæ chøc bé m¸y, c«ng t¸c c¸n bé, lao ®éng tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o, phong trµo thi ®ua, b¶o vÖ thµnh qu¶ kinh tÕ chÝnh trÞ, an toµn lao ®éng t¹i v¨n phßng c«ng ty vµ gióp c¸c chi nh¸nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nµy; vµ ®¶m b¶o c¸c c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc hµnh chÝnh qu¶n trÞ, ®êi sèng, ch¨m sãc søc khoÎ CBCNV t¹i v¨n phßng c«ng ty. b) Phßng KÕ ho¹ch Tæng hîp Phßng KHTH cã chøc n¨ng x©y dùng vµ tæng hîp c¸c lo¹i kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ nhiÒu n¨m, vÒ s¶n xuÊt kinh doanh, liªn doanh liªn kÕt, xuÊt nhËp khÈu, nghiªn cøu KHKT, tµi chÝnh, lao ®éng tiÒn l­¬ng, XDCB; gióp Gi¸m ®èc theo dâi, kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch nµy. c) Phßng kinh doanh Thùc hiÖn viÖc mua b¸n, liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, s¶n phÈm vµ hµng ho¸ kh¸c víi kh¸ch hµng trong n­íc trong ph¹m vi cho phÐp. d) Phßng xuÊt nhËp khÈu Phßng thùc hiÖn chøc n¨ng kinh tÕ ®èi ngo¹i theo b¶n ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña c«ng ty. - X©y dùng KH xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty, b¸o c¸o cÊp trªn ngµnh däc theo sù chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, göi KH nµy ®Ó phßng KH tæng hîp thµnh kÕ ho¹ch chung cña c«ng ty. - Nghiªn cøu, th«ng b¸o trong ph¹m vi c«ng ty t×nh h×nh thÞ tr­êng thÕ giíi bao gåm luËt ph¸p, tËp qu¸n quèc tÕ, th­¬ng nh©n, mÆt hµng, gi¸ c¶,thuª tµu,b¶o hiÓm, cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Dù kiÕn vµ ®¨ng kÝ danh môc mÆt hµng vµ sè l­îng hµng ho¸ XNK cña c«ng ty, lµm thñ tôc XNK theo quy chÕ hiÖn hµnh cña bé vµ nhµ n­íc. - Lªn ph­¬ng ¸n ®µm ph¸n, kÝ kÕt hîp ®ång, tÝnh to¸n hiÖu qu¶ cña tõng chuyÕn (l«) hµng XNK dù kiÕn giao dÞch. - Thùc hiÖn ho¹t ®éng XNK phôc vô nhiÖm vô cña phßng còng nh­ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty bao gåm c¶ XNK uû th¸c, t¸i xuÊt, XNK t¹i chç; Sau mçi chuyÕn hµng XNK kÕt thóc cÇn quyÕt to¸n x¸c ®Þnh lç l·i, thanh lÝ hîp ®ång. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ ®µm ph¸n, kÝ kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång vËn t¶i, b¶o hiÓm, ph¸p chÕ, nh÷ng hîp ®ång do phßng kÝ kÕt hoÆc ®uîc giao thùc hiÖn. e) Phßng kÕ to¸n P.KT lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®iÒu hµnh, qu¶n lÝ c¸c ho¹t ®éng SX, KD, tÝnh to¸n kinh tÕ; kiÓm tra viÖc b¶o vÖ, sö dông tµi s¶n, vËt t­ tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ chñ ®«ngk tµi chÝnh cña c«ng ty. f) Phßng nghiªn cø­ ph¸t triÓn Nghiªn cøu ®Ó tõng b­íc c¶ tiÕn n©ng cao chÊt l­îng vµ lµm phong phó h¬n c¸c s¶n phÈm, tr­íc m¾t thùc hiÖn tèt dù ¸n nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh thÞ tr­êng xuÊt khÈu, tõng b­íc t¨ng søc hÊp dÉn hµng ho¸ cña c«ng ty trªn thÞ tr­êng trªn thÕ giíi. g) Phßng s¶n xuÊt, dÞch vô vµ ®êi sèng - Tæ chøc s¶n xuÊt, gia c«ng c¸c lo¹i s¶n phÈm giµnh cho xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa; c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô vµ liªn doanh liªn kÕt mua b¸n hµng tù khai th¸c trong ph¹m vi b¶n ®iÒu lÖ cña c«ng ty, ®óng quy chÕ nhµ n­íc ®Ó phôc vô ®êi sèng CBCNV thuéc v¨n phßng c«ng ty. h) §éi xe c«ng ty §éi xe c«ng ty ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña c«ng ty. 2. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹ch cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong vµi n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹ch cña ViÖt Nam cã nhiÒu thay ®æi lín vÒ mäi mÆt. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong vµi n¨m gÇn ®©y, ®· cã nh÷ng gia t¨ng ®¸ng kÓ vÒ sè l­îng c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt G¹ch dÉn ®Õn viÖc ®Çu t­ dµn tr¶i d©y chuyÒn c«ng nghÖ c¸c nhµ m¸y, trong khi c¸c doanh nghiÖp chØ d¸m s¶n xuÊt 70% c«ng suÊt. S¶n l­îng cña ngµnh s¶n xuÊt G¹ch ceramic vµ granite lµ cung ®· v­ît qu¸ cÇu. HiÖn t¹i, t«ng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¶ ngµnh lµ kho¶ng 170 triÖu m2/n¨m, trong khi ®ã t«ng nhu cÇu thùc cña ngµnh trong n¨m lµ 120 triÖu m2/n¨m vµ hiÖn t¹i s¶n l­îng tån kho cña c¶ n­íc xÊp xØ 70 triÖu m2, ®· cã nhiÒu nhµ m¸y ph¶i dõng s¶n xuÊt gi¸ b¸n hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm g¹ch èp l¸t vµ sø vÖ sinh ®Òu gi¶m 20-30% so víi n¨m tr­íc. Trong c¸c n¨m võa qua, gi¸ nhiªn liÖu nh­ Gaz, dÇu, x¨ng t¨ng ®­îc ®iÒu chØnh liªn tôc, ®©y chÝnh lµ yÕu tè chÝnh ¶nh h­ëng nhiÒu nhÊt ®Õn t×nh h×nh lîi nhuËn cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt g¹ch men. HiÖn nay n¨ng lùc s¶n xuÊt ®· v­ît qua nhu cÇu tiªu dïng trong n­íc nªn c¸c d©y chuyÒn thiÕt bÞ mµ dï ®­îc trang bÞ rÊt hiÖn ®¹i theo c«ng nghÖ Italia, Mü, T©y Ban Nha… nh­ng kh«ng d¸m vËn hµnh hÕt c«ng suÊt khiÕn s¶n phÈm ph¶i “g¸nh” møc gi¸ cao. H¬n nòa, møc ®Çu t­ cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt G¹ch men ë ViÖt Nam th­êng cao h¬n 15- 40% so víi møc trung b×nh trªn thÕ giíi bëi hÇu hÕt nguån vèn ph¶i vay víi l·i suÊt cao. Qu¸ tr×nh ®Çu t­, chi phÝ s¶n xuÊt céng víi gi¸ thµnh vËn t¶i cao ®· n©ng gi¸ thµnh lªn. ChÝnh yÕu tè gi¸ thµnh cña s¶n phÈm lµm gi¶m søc c¹nh tranh cña g¹ch men nãi riªng vµ ngµnh vËt liÖu x©y dùng nãi chung ngay trªn thÞ tr­êng trong n­íc vµ thÞ tr­êng quèc tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu Nhu cÇu trong n­íc kh«ng theo kÞp n¨ng lùc s¶n xuÊt ®¸ khiÕn nhµ s¶n xuÊt VËt liÖu x©y dùng t×m ®­êng xuÊt khÈu. HiÖn nay, nh÷ng thÞ tr­êng lín vµ tiÒm n¨ng nh­ Mü, Anh, Canada,.. VËt liÖu x©y d­ng ViÖt Nam míi tiªu thô mét khèi l­îng nhá. Thùc tÕ lµ sè l­îng c¸c doanh nghiÖp trong n­íc tham gia xuÊt khÈu G¹ch hiÖn nay ch­a nhiÒu. §ong gãp cho kim ng¹ch XuÊt khÈu phÇn lín lµ do c¸c doanh nghiÖp Liªn doanh víi n­íc ngoµi ho¹c doanh nghiÖp 100% vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. MÆt kh¸c, theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia th× ho¹t ®éng xuÊt khÈu VËt liÖu X©y dùng ë ViÖt Nam sÏ gÆp khã kh¨n rÊt lín khi c¹nh trannh víi Trung Quèc vµ c¸c n­íc kh¸c. Trung Quèc mçi n¨m s¶n xuÊt 2 tû m2 G¹ch èp l¸t vµ gi¸ thµnh trung b×nh cña c¸c s¶n phÈm nµy chØ b»ng 50-70% gi¸ thµnh c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng vµ quy tr×nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹ch cña c«ng ty Thùc tr¹ng xuÊt khÈu cña c«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y Trong vµi n¨m trë l¹i ®©y( tõ n¨m 2006), c«ng ty lu«n chó träng vµo chÊt l­îng, mÉu m· cña s¶n phÈm G¹ch nh»m c¹nh tranh víi c¸c th­¬ng hiÖu næi tiÕng trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc. Do ®ã mµ l­îng hµng xuÊt khÈu kh«ng ngõng t¨ng lªn trong 3 n¨m qua. Kim ng¹ch xuÊt khÈu qua c¸c n¨m Trong n¨m 2006, do míi thµnh lËp nªn c«ng nªn thÞ trêng cung cÊp chñ yÕu lµ trong n­íc, nªn lîng hµng xuÊt khÈu cßn thÊp. Doanh thu tõ s¶n phÈm G¹ch lµ:21.160.947.214 VND trong ®ã doanh thu tõ xuÊt khÈu G¹ch ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi chØ chiÕm 14% tæng doanh thu. Trong n¨m 2007, lîng hµng xuÊt khÈu t¨ng m¹nh. Doanh thu 31.404.848.001 VND trong ®ã xuÊt khÈu chiÕm 22,6%. N¨m 2008, doanh thu cña c«ng ty lµ: 42.096.700.150 VND, trong ®ã l­îng xuÊt khÈu lµ: 36.4%. B¶ng kim ng¹ch XNK trong 3 n¨m N¨m 2006 2007 2008 Kim ng¹ch XK (USD) 179547 430151 928678 BiÓu ®å kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c«ng ty trong 3 n¨m qua. Nguån:( b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty c¸c n¨m 2006, 2007, 2008Nguån:( b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty c¸c n¨m 2006, 2007, 2008) ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chñ yÕu Trong kinh doanh XK, viÖc më réng thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña mçi ®¬n vÞ kinh doanh vµ lµ chiÕn l­îc quan träng cÇn ph¶i quan t©m. §èi víi C«ng ty còng vËy, viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng lµ mét vÊn ®Ò quan träng. C«ng ty ®· chñ tr­¬ng tiÕp tôc më réng vµ æn ®Þnh thÞ tr­êng, gi÷ v÷ng thÞ tr­êng ®ang cã kim ng¹ch lín, tranh thñ më réng c¸c thÞ tr­êng tiÒm n¨ngvµ c¸c thÞ tr­êng kh¸c khi cã c¬ héi Trong n¨m 2006, 2007 trong khi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®ang trong t×nh tr¹ng d­ thõa th× th× c¸c nhµ m¸y G¹ch èp l¸t cña C«ng ty vÉn ho¹t ®éng hiÖu qu¶. Tiªu thô trªn 35 triÖu m2/ n¨m. Víi lîi thÕ vÒ quy m« s¶n xuÊt tËp trung, cã chiÕn l­îc nghiªn cøu thÞ tr­êng, më réng m¹ng l­íi ph©n phèi, øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña cña Italia vµ T©y Ban Nha nªn trong suèt giai ®o¹n tõ 2006- 2008, C«ng ty ®· trë thµnh c«ng ty cung cÊp g¹ch cho nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi nh­: §µi Loan, Hµn Quèc, In®«nªsia, Singapo, Malyasia vµ Pakistan… Bªn c¹nh ®ã cßn cã nhiÒu n­íc trong khu vùc Ch©u ¸ kh¸c vµ Ch©u ¢u quan t©m ®Õn s¶n phÈm cña C«ng ty. 1.3 C¬ cÊu, chñng lo¹i g¹ch xuÊt khÈu Víi c¬ cÊu s¶n xuÊt trªn d©y truyÒn hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña Italia vµ T©y Ban Nha, h¬n n÷a c«ng ty còng héi tô ®Çy ®ñ kinh nghiÖm vÒ qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña c¸c n­íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. C«ng ty ph©n luång râ rµng vÞ trÝ vai trß cña c¸c kh©u s¶n xuÊt. Chuyªn m«n hãa c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt trong tÊt c¶ c¸c kh©u tõ ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p. C¸c nh·n hiÖu ®­îc nhiÒu ng­êi quan t©m, vµ ­a dïng nhÊt nh­ lµ: Veronio, Tiptop, Solido, Dream, Perfect, saluso… vµ ®©y còng lµ c¸c s¶n phÈm th­êng ®­îc xuÊt khÈu ra n­íc ngoµi. Bªn c¹nh viÖc XuÊt khÈu G¹ch èp l¸t, c«ng ty còng xuÊt khÈu mét sè s¶n phÈm nh­: - G¹ch ®Êt sÐt nung, ngãi ®Êt sÐt nung, G¹ch chÞu löa -Sø vÖ sinh - Van vßi n­íc Nh×n chung kÕt qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty tuy ch­a ®­îc nh­ mong muèn nh­ng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· cã sù cè g¾ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. HiÖn nay Nhµ n­íc ®ang rÊt quan t©m më réng, khuyÕn khÝch nhiÒu doanh nghiÖp ®Çu t­ vµo lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, C«ng ty sÏ ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu sù canh tranh tõ c¶ trong n­íc vµ ngoµi n­íc, ®øng tr­íc rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh­ thö th¸ch, C«ng ty cÇn ph¶i nç lùc v­¬n lªn vµ còng rÊt cÇn sù ®Çu t­ khuyÕn kÝch cña Nhµ n­íc ®Ó ph¸t huy vai trß mét C«ng ty hµng ®Çu cña ngµnh VËt liÖu x©y dùng ViÖt Nam. T×m hiÓu vÒ quy tr×nh xuÊt khÈu g¹ch cña c«ng ty Qu¶ng c¸o vµ PR Qu¶ng c¸o §©y lµ h×nh thøc phæ biÕn nhÊt cña c«ng ty nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm cña m×nh ®Õn kh¸ch hµng, bëi Qu¶ng c¸o s¶n phÈm cã thÓ ®­a lªn nhiÒu kªnh th«ng tin ®¹i chóng nh­: Qu¶ng c¸o trªn V« tuyÕn truyÒn h×nh vµ truyÒn thanh, trªn b¸o chÝ, trªn Internet, vµ trªn c¸c t¹p chÝ… Tuy nhiªn, C«ng ty còng cÇn mét l­¬ng vèn lín cung cÊp cho c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o. PR( Public Relations) H×nh thøc PR còng ®­îc ¸p dông nhiÒu trong quy tr×nh XNK hµng hãa. So víi Qu¶ng c¸o thi h×nh thøc nµy kh«ng hiÖu qu¶ b»ng, song chi phÝ bá ra l¹i rÊt nhá so víi qu¶ng c¸o. C«ng ty còng cÇn cã ®éi ngò dµy d¹n kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nay, vµ cã thÓ sÏ lµm gia t¨ng l­îng hµng XuÊt khÈu vµ uy tÝn cña c«ng ty, ®ång thêi l¹i tiÕt kiÖm ®­îc l­îng kinh phÝ ®¸ng kÓ. TiÕp cËn thÞ tr­êng Nghiªn cøu lùa chän thÞ tr­êng xuÊt khÈu lµ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh xuÊt khÈu hµng ho¸, lµ kh©u quan träng trong viÖc ®­a ra quyÕt ®Þnh: xuÊt khÈu mÆt hµng nµo ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn lín nhÊt. ViÖc t×m kiÕm th«ng tin, th¨m dß thÞ tr­êng lµ rÊt khã v× hiÖn nay C«ng ty vÉn ch­a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong t×m kiÕm vµ xö lý th«ng tin. §Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n nµy, C«ng ty ph¶i ®­a ra kÕ ho¹ch chi tiÕt vµ phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng khã kh¨n. C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ mét c¸ch nghiªm tóc, cã thÓ t×m kiÕm th«ng tin tõ c¸c trung t©m th«ng tin th­¬ng m¹i, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn th­¬ng m¹i, phßng t­ vÊn th­¬ng m¹i, t¹p chÝ th­¬ng m¹i trong vµ ngoµi n­íc. C«ng ty ®· më réng quan hÖ víi nh÷ng thÞ tr­êng lín; giµu tiÒm n¨ng, l¹i cã vÞ trÝ ®Þa lý rÊt gÇn víi ViÖt Nam ®ã lµ Hµn Quèc, ¢n §é, Singapore, Th¸i Lan, §µi Loan, C«ng ty vÉn muèn tiÕp tôc duy tr× quan hÖ lµm ¨n ë c¸c thÞ tr­êng nµy vµ khèi l­îng hµng xuÊt khÈu sang khu vùc nµy trong t­¬ng lai sÏ cßn t¨ng m¹nh. §èi víi thÞ tr­êng Ch©u ¢u: ®©y lµ khu vùc thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, ®Æc biÖt lµ khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi khi tham gia bu«n b¸n víi c¸c ®èi t¸c trong khu vùc nµy. Nh­ng ®ång thêi ®©y còng chøc nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh lín nh­ Trung Quèc, Mlaysia vµ c¸c n­íc tiªn tiÕn… Bªn c¹nh viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng quèc tÕ C«ng ty còng cÇn ph¶i nç lùc nghiªn cøu thÞ tr­êng trong n­íc ®Ó t¹o nguån hµng xuÊt khÈu b¶o ®¶m c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, thêi gian... §Ó nghiªn cøu thÞ tr­êng C«ng ty cã thÓ lùa chän gi÷a 2 ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn vµ nghiªn c­ó t¹i ®Þa bµn, kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ . Nh­ng ph­¬ng thøc chñ yÕu mµ C«ng ty ®ang sö dông lµ ph­¬ng thøc nghiªn cøu t¹i bµn. Víi ph­¬ng thøc nµy gióp cho C«ng ty gi¶m ®­îc chi phÝ, nh­ng ®«i khi ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. Bªn c¹nh viÖc ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu t¹i bµn C«ng ty cßn kÕt hîp víi c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c nh­ göi c¸c mÆt hµng cña m×nh trªn c¸c b¸o th«ng tin qu¶ng c¸o, t¹p chÝ kinh tÕ hay göi ®¬n chµo hµng kÌm theo c¸c catalogue ®­îc chuÈn bÞ kü cµng, in Ên ®Ñp cho phÝa b¹n th«ng qua m¹ng internet. 2.3. VËn t¶i hµng hãa ViÖc chuyªn chë hµng hãa b»ng ph­¬ng tiÖn vËn t¶i nµo nãi chung, ®­îc C«ng ty ý thøc vµ xem xÐt lµ b­íc quan träng vµ kh¸ phøc t¹p trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång XK. Nã bao gåm nhiÒu giÊy tê, thñ tôc cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn chÊt l­îng, sè l­îng hµng, c¸c c¸n bé trùc tiÕp tham gia ®Òu thËn träng thùc hiÖn theo ®óng tr×nh tù mµ c¸c th«ng lÖ bu«n b¸n qui ®Þnh, gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó n¾m b¾t sè l­îng hµng giao vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi v­íng m¾c ph¸t sinh. Trong tr­êng hîp giao hµng víi tµu, th× viÖc ®æi biªn lai thuyÒn phã lÊy vËn ®¬n ®­êng biÓn ®­îc coi lµ quan träng nhÊt vµ vËn ®¬n ®ßi hái ph¶i lµ vËn ®¬n hoµn h¶o. NÕu giao hµng b»ng Container th× sÏ nhËn Container rçng vÒ giao t¹i n¬i thu mua, nÕu kh«ng ®ñ hµng th× C«ng ty sÏ vËn chuyÓn hµng ra b·i Container. ViÖc kiÓm tra hµng ®Ó niªm phong kÑp ch× lµ c«ng viÖc ®­îc qu¶n lý s¸t sao tõ phÝa C«ng ty, ®¬n vÞ vËn t¶i chuyÕn vµ c¬ quan H¶i quan. * VÒ ®­¬ng thñy: HiÖn nay ph­¬ng thøc mµ C«ng ty th­êng sö dông khi xuÊt khÈu mÆt hµng G¹ch ®ã lµ FOB, CIF vµ CFR trong ®ã chñ yÕu lµ CFR(lµ ®iÒu kiÖn giao dÞch ¸p dông cho ®­êng biÓn vµ ®­êng s«ng néi ®Þa trong ®ã ng­êi b¸n cã nghÜa vô thuª tµu vµ gÝa thanh to¸n gåm tiÒn hµng vµ c­íc phÝ, ®ång thêi ng­êi b¸n kh«ng cã nghÜa vô ph¶i mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. Cßn khi thuª tµu, tµu ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®ã lµ . + Tµu ph¶i cã kh¶ n¨ng ®i biÓn tøc nã ph¶i kÝn n­íc vµ ®ñ kháe. + Tµu ph¶i cã dù tr÷ l­¬ng thùc, thùc phÈm. Së dÜ C«ng ty th­êng sö dông ®iÒu kiÖn CFR trong xuÊt khÈu lµ ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng bÞ ®éng trong thuª tµu. Mét ®iÒu n÷a ®ã lµ trong CFR viÖc kho¶ng thêi gian lµm thñ tôc mua b¶o hiÓm . Nãi chung trong thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ hai bªn tiÕn hµnh tho¶ thuËn ®iÒu kiÖn giao hµng sao cho phï hîp nªn ch­a t¹o ®­îc lßng tin cho mét sè ®èi t¸c lµm ¨n cña C«ng ty. *VÒ ®­êng bé: C«ng ty ®· chuÈn bÞ s·n mét ®éi xe cã kh¶ n¨ng chuyªn chë hµng hãa cho ®èi t¸c trong mét l­îng s¶n phÈm nµo ®ã trong khu vùc, bªn c¹nh ®ã c«ng ty th­êng thuª Container ®Ó võa chñ ®éng ®i l¹i, võa gän vµ dÔ b¶o qu¶n hµng. Quan hÖ chñ xe vµ C«ng ty ®Òu ®­îc ®iÒu chØnh b»ng hîp ®ång v¨n b¶n. 3.4. Thñ tôc H¶i quan Khi ®Õn lµm c¸c thñ tôc h¶i quan C«ng ty ph¶i xuÊt tr×nh bé chøng tõ bao gåm: - GiÊy phÐp kinh doanh cña ®¬n vÞ xuÊt khÈu. B¶n sao ®¨ng kÝ thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n­íc. B¶n sao chøng nhËn ®¨ng kÝ m· sè doanh nghiÖp XNK. B¶n sao hîp ®ång XK. B¶ng kª chi tiÕt hµng ho¸. GiÊy uû quyÒn kÝ hîp ®ång. Víi t­ c¸ch lµ mét C«ng ty chuyªn vÒ kinh doanh mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng, môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ thu lîi nhuËn, ®¶m b¶o uy tÝn, tr¸ch nhiÖm ph¸p luËt. ChÝnh v× vËy hÇu hÕt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô víi H¶i quan, c¬ quan H¶i quan kiÓm tra hµng ho¸ khi xuÊt khÈu phÇn lín ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi, Ýt x¶y ra nh÷ng r¾c rèi vÒ chÊt l­îng hµng ho¸, vÒ khèi l­îng hµng…sai quy ®Þnh cña Nhµ n­íc hoÆc trong hîp ®ång mua b¸n. 2.5. B¶o hiÓm Ngµnh b¶o hiÓm cña ViÖt Nam cßn non trÎ ch­a cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ nªn g©y ra mét sè trë ng¹i cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung. Khi bªn ®èi t¸c kÝ hîp ®ång theo ®iÒu kho¶n nµo th× C«ng ty ph¶i thùc hiÖn theo ®iÒu kho¶n ®ã. Theo tæng kÕt trong 3 n¨m qua C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime ®· thùc hiÖn ®­îc 38 hîp ®ång xuÊt khÈu mÆt hµng G¹ch trong ®ã cã 25 hîp ®ång xuÊt CFR, 13 hîp ®ång xuÊt CIF. Trong 25 hîp ®ång xuÊt CIF, C«ng ty chØ ®­îc mua b¶o hiÓm cho 16 hîp ®ång. Th«ng th­êng khi mua b¶o hiÓm, C«ng ty th­êng mua b¶o hiÓm cña B¶o ViÖt gi¶i quyÕt thñ tôc nhanh vµ rÊt cã uy tÝn ®­îc nhiÒu c«ng ty tÝn nhiÖm. Khi mua C«ng ty th­êng mua theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm tèi thiÓu C. §Ó tiÕn hµnh mua b¸n ®­îc diÔn ra nhanh chãng, chÆt chÏ, ®¸p øng hiÖu qu¶ khi cã rñi ro x¶y ra. C«ng ty ®· tiÕn hµnh ®µm ph¸n kÝ kÕt víi c«ng ty B¶o ViÖt hîp ®ång b¶o qu¶n thanh to¸n phÝ b¶o hiÓm ®Ó nhËn ®¬n b¶o hiÓm vµ giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. 2.6. Thanh to¸n Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn xuÊt khÈu C«ng ty ý thøc ®­îc viÖc thanh to¸n lµ rÊt quan träng, ¶nh h­ëng lín ®Õn quyÕt ®Þnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ kinh doanh. C«ng ty rÊt cã nhiÒu kh¸ch hµng kh¸c nhau ë c¸c n­íc trªn thÕ giíi, cã thÓ lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng hay kh¸ch hµng míi giao dÞch lÇn ®Çu…V× víi mçi lo¹i kh¸ch hµng C«ng ty tho¶ thuËn, yªu cÇu thanh to¸n ë nh÷ng ph­¬ng thøc kh¸c nhau ®¶m b¶o ®­îc sau khi giao hµng C«ng ty sÏ nhËn ®­îc tiÒn thanh to¸n mét c¸ch nhanh nhÊt. C«ng ty sö dông ph­¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ (L/C). Sau khi C«ng ty giao hµng cho nhµ vËn t¶i vµ nhËn chøng tõ vËn t¶i. C«ng ty xuÊt tr×nh c¸c chøng tõ giao hµng cho ng©n hµng th«ng b¸o .Sau ®ã ng©n hµng th«ng b¸o chuyÓn chøng tõ cho ng©n hµng ph¸t hµnh, ng©n hµng ph¸t hµnh chuyÓn sè tiÒn cÇn thiÕt ®Õn ng©n hµng th«ng b¸o. Nh×n chung, trong 3 n¨m qua cã rÊt nhiÒu hîp ®ång ®­îc thùc hiÖn. Song hÇu hÕt ®­îc kh¸ch hµng thanh to¸n ®óng hÑn, tr¸nh vµ h¹n chÕ nhiÒu tr­êng hîp bÞ kh¸ch hµng chiÕm dông vèn, ®Æc biÖt lµ ch­a x¶y ra tranh chÊp, khiÕu n¹i nµo trong khi xuÊt khÈu hµng g¹ch èp l¸t vµ c¸c lo¹i g¹ch kh¸c n­íc ngoµi. §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh xuÊt khÈu g¹ch cña c«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime 3.1. Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc Víi sù nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ ban l·nh ®¹o cña C«ng ty, mÆc dï gÆp nhiÒu khã kh¨n song c«ng ty còng ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh, ®ã lµ: Thø nhÊt, trong 3 n¨m qua ho¹t ®éng, n¨m nµo C«ng ty còng bï ®¾p ®­îc chi phÝ vµ cã l·i, ®¶m b¶o vµ v­ît môc tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra cña c«ng ty. C¸c n¨m 2006, 2007 ,2008 kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty tõng b­íc ph¸t triÓn vµ thu ®­îc møc lîi nhuËn cao nhÊt vµ tiÕp tôc ®Çu t­ thªm vµo vèn kinh doanh cña m×nh. Kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 2006 lµ: 179547 USD vµ n¨m 2007 lµ: 430151 USD vµ ®Õn n¨m 2008 lµ: 928678 USD. N¨m 2007 so víi n¨m 2006 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 139% so n¨m 2006 .§Õn n¨m 2008 kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng 115% so víi n¨m 2007, ®iÒu ®ã chøng tá ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt khÈu cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. Sang c¸c n¨m sau,C«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc khã kh¨n cña c¸c n¨m tr­íc, v× vËy lîi nhuËn thu ®­îc cña C«ng ty ®· ®¹t ®­îc mét møc kh¸ cao (h¬n 3 tû ®ång n¨m 2008) Kh«ng nh÷ng kinh doanh cã hiÖu qu¶ mµ c«ng ty ®· nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2006 c«ng ty ®· nép ng©n s¸ch 86.428.000 ®ång , ®Õn n¨m 2008 c«ng ty ®· nép ng©n s¸ch 328.109.000 ®ång t¨ng. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn. Thø hai, qua thêi gian ho¹t ®éng kh«ng dµi nh­ng C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime ®· tõng b­íc t¹o lËp uy tÝn trong kinh doanh. HiÖn nay tªn tuæi cña C«ng ty næi tiÕng víi b¹n hµng vµ kh¸ch hµng trong n­íc vµ ngoµi n­íc, c«ng ty ®· t¹o ®­îc uy tÝn trong kinh doanh ë nhiÒu tØnh trong n­íc , trong ®ã cã Hµ Néi, Thµnh Phè Hå ChÝ Minh, L¹ng S¬n, H¶i phßng... §èi víi quan hÖ kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ, C«ng ty ®· t¹o ®­îc niÒm tin víi c¸c kh¸ch hµng nh­: §µi loan, Hµn Quèc, Singapore, Malaysia, Pakistans .. §iÒu ®ã ®· gióp c«ng ty më réng thªm mét sè thÞ tr­êng míi, t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ b¹n hµng míi trªn khu vùc vµ thÕ giíi. MÆc dï thêi gian tham gia ho¹t ®éng kinh doanh ch­a ph¶i lµ dµi nh­ng C«ng ty ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh sù v÷ng vµng cña m×nh trong kinh doanh, ®Æc biÖt lµ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Víi mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cã kinh nghiÖm, trÎ n¨ng ®éng cã n¨ng lùc vµ b¶n lÜnh v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc nªn hä rÊt am hiÓu vÒ nghiÖp vô, cã kinh nghiÖm trong ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång; n¾m b¾t vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c.Do vËy, trong nh÷ng n¨m qua, b»ng mäi ho¹t ®éng nhËp khÈu vËt t­ thiÕt bÞ phôc vô cho ngµnh X©y dùng C«ng ty gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc,®Æc biÖt gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng hãa néi ®Þa th«ng qua viÖc cung cÊp vËt t­ thiÕt bÞ cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc, t¨ng søc hÊp dÉn cho c¸c lo¹i hµng hãa bªn c¹nh nhiÖm vô c¬ b¶n lµ b¶o qu¶n hµng hãa. Qua qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C«ng ty còng ®· rót ra ®­îc nhiÒu bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u: 3.2. H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty ®· ®¹t ®­îc, thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, ®ã lµ: Thø nhÊt, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn mang tÝnh chÊt phi vô, manh món. §iÒu nµy thÓ hiÖn trong viÖc C«ng ty xuÊt khÈu rÊt nhiÒu mÆt hµng víi khèi l­îng nhá nªn hiÖu qu¶ ®em l¹i cu¶ tõng mÆt hµng lµ rÊt thÊp. C«ng ty còng ch­a x©y dùng ®­îc kÕ ho¹ch kinh doanh cho viÖc thùc hiÖn, do vËy gi÷a viÖc ®Ò ra kÕ ho¹ch kinh doanh vµ viÖc thùc hiÖn nã cßn cã mét kho¶ng c¸ch qu¸ xa. Nã ®· dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay chñ yÕu dùa vµo c¸c phi vô mang tÝnh bÞ ®éng vµ thÊt th­êng. Thø hai, kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn kinh doanh cña C«ng ty cßn yÕu. Trong khi ®ã C«ng ty l¹i ph¶i ph©n bæ vèn cho qu¸ nhiÒu c¸c mÆt hµng nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc cßn thÊp. ChÝnh do kh¶ n¨ng cßn h¹n hÑp vÒ vèn kinh doanh ®· h¹n chÕ ho¹t ®éng mang tÝnh xóc tiÕn cña C«ng ty nh»m t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng. Do vËy, trong thêi gian qua ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn mang tÝnh chÊt nhá lÎ, ngåi chê kh¸ch hµng nªn hiÖu qu¶ cha cao. Thø ba, ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty cßn yÕu, biÓu hiÖn ë thÞ tr­êng xuÊt khÈu cßn h¹n hÑp, chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu ch­a cao. Thø t­, C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cña c«ng ty cßn yÕu, c«ng ty ch­a chó träng ®Çu t­ nghiªn cøu thÞ tr­êng mét c¸ch triÖt ®Ó ®óng h­íng. ChØ ngõng l¹i ë viÖc giíi thiÖu c¸c mÆt hµng ra n­íc ngoµi, do ®ã hiÓu qu¶ kinh doanh ch­a cao. Nh­ vËy, thêi gian qua bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu nhÊt ®Þnh C«ng ty còng béc lé nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh. §iÒu quan träng lµ C«ng ty ®· nhËn thÊy râ nh÷ng h¹n chÕ ®ã vµ ®ang t×m c¸ch kh¾c phôc. Hy väng trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng. Ch­¬ng III Gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹ch cña c«ng ty §Þnh h­íng cña c«ng ty trong viÖc më réng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu g¹ch Trªn c¬ së kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nh÷ng n¨m qua, tr­íc nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi trong nh÷ng n¨m tíi, ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime tËp trung vµo nh÷ng ®iÓm chñ yÕu d­íi ®©y: + Khai th¸c triÖt ®Ó vµ sö dông hîp lý cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vÒ tµi s¶n, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ lao ®éng hiÖn cã, duy tr× sù æn ®Þnh trong ho¹t ®éng cña C«ng ty. + KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kinh doanh, s¶n xuÊt vµ dÞch vô, tõng b­íc ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm kinh doanh, s¶n xuÊt dÞch vô cña C«ng ty. N©ng cao chÊt l­îng phôc vô vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. + Nghiªn cøu ®Ó ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cã lîi thÕ c¹nh tranh th«ng qua sù tiÕp cËn víi c¸c c¬ së kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc. TËp trung ®Çu t­ ®æi míi thiÕt bÞ, bæ sung thiÕt bÞ ®Ó hoµn thiÖn quy tr×nh s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng t¨ng lªn cña thÞ tr­êng, n©ng cao tû träng s¶n xuÊt trong toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime. + Duy tr× m¹ng l­íi kh¸ch hµng cò, tiÕp tôc ph¸t triÓn t¹o dùng m¹ng l­íi kh¸ch hµng míi trong vµ ngoµi n­íc ®Ó cã nguån cung cÊp vµ tiªu thô æn ®Þnh. + Tõng b­íc ph¸t triÓn nguån nh©n lùc b»ng c¸ch tuyÓn dông míi, ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i sè lao ®éng hiÖn cã ®Ó cã ®éi ngò lao ®éng thÝch øng víi ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn míi, cã tay nghÒ cao, ý thøc lao ®éng tèt. Rµ so¸t l¹i biªn chÕ, s¾p xÕp l¹i lao ®éng hiÖn cã phï hîp víi yªu cÇu SXKD vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng. X©y dùng qui chÕ tr¶ l­¬ng phï hîp nh»m n©ng cao n¨ng suÊt vµ ý thøc lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng gãp nhiÒu cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime. + T¹o dùng nÒn tµi chÝnh lµnh m¹nh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng, gia t¨ng kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh. *. KÕ ho¹ch tæ chøc bé m¸y VÒ c¬ b¶n, C«ng ty cæ phÇn trong thêi gian ®Çu sÏ gi÷ nguyªn c¸c phßng nghiÖp vô, phßng kinh doanh, c¸c chi nh¸nh, c¸c xÝ nghiÖp, tæng kho vµ cöa hµng nh­ hiÖn nay. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime cã thÓ ph¸t triÓn thªm: + Thµnh lËp chi nh¸nh hoÆc v¨n phßng ®¹i diÖn cña C«ng ty t¹i TP.Hå ChÝ Minh, hoÆc c¸c tØnh thµnh phè kh¸c nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶. + Thµnh lËp thªm mét sè phßng cã chøc n¨ng kinh XNK t¹i V¨n phßng C«ng ty, bæ sung chøc n¨ng XNK trùc tiÕp cho c¸c Chi nh¸nh. + Thµnh lËp thªm mét sè XÝ nghiÖp s¶n xuÊt G¹ch vµ c¸c mÆt hµng kh¸c t¹i c¸c khu vùc. + Mua vµ s¸t nhËp c¸c c«ng ty cã b¶n chÊt s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng t­¬ng tù, nh»m më réng quy m« ho¹t ®éng vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån vèn. + T×m ®èi t¸c trong vµ ngoµi n­íc ®Ó liªn doanh liªn kÕt s¶n xuÊt- kinh doanh c¸c s¶n phÈm G¹ch vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c. *. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ViÖc kinh doanh hµng nhËp khÈu vµ néi ®Þa trong toµn C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi c¶ n­íc do c¸c phßng kinh doanh, c¸c chi nh¸nh, c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ c¸c c¬ së liªn doanh ®¶m nhiÖm. MÆt hµng kinh doanh bao gåm vËt t­ nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt G¹ch, m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt G¹ch vµ c¸c lo¹i vËt t­ hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt, tiªu dïng kh¸c phï hîp víi c¸c qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh vµ hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu g¹ch cña c«ng ty Gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu g¹ch Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime cho thÊy cÇn thiÕt ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty. Môc ®Ých cña viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu kh«ng n»m ngoµi viÖc ®Èy m¹nh kim ng¹ch xuÊt khÈu cña C«ng ty hµng n¨m, ngµy cµng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu c¶ vÒ tuyÖt ®èi, t­¬ng ®èi vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi kh¸c, còng nh­ ngµy mét n©ng cao uy tÝn vµ vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Muèn ®¹t ®­îc c¸c môc ®Ých ®ã, viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy lµ v« cïng quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. HiÖn nay, khã kh¨n lín nhÊt trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty cã lÏ vÉn lµ kh¸ch hµng, thÞ tr­êng. V× vËy, c¸c biÖn ph¸p ®­a ra chñ yÕu tËp trung theo h­íng nµy. 2.1.1 §Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr­êng xuÊt khÈu Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, t×nh h×nh thÞ tr­êng lu«n lu«n biÕn ®éng ®· t¹o ra c¸c c¬ héi, còng nh­ nh÷ng rñi ro cho c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy l¹i cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh ®èi víi lÜnh vùc ho¹t ®éng xuÊt khÈu, v× ph¹m vi thÞ tr­êng v­ît khái biªn giíi quèc gia. ChÝnh v× v©y, c¸c doanh nghiÖp ngµy nay kh«ng thÓ kh«ng th­êng xuyªn nghiªn cøu- tiÕp cËn thÞ tr­êng vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng xuÊt khÈu. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime cho ta thÊy, C«ng ty h×nh nh­ cßn rÊt bÞ ®éng tr­íc nh÷ng biÕn ®æi cña thÞ tr­êng xuÊt khÈu. §Æc biÖt trong thêi gian qua cã s­ biÕn ®éng m¹nh mÏ cña kinh tÕ thÕ giíi, ®iÒu nµy ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn l­îng hµng xuÊt khÈu cña c«ng ty, do nhu cÇu cña ng­êi tiªu dïng cã sù thay ®æi; v× kh«ng cã nh÷ng ph¶n øng kÞp thêi tr­íc nh÷ng thay ®æi ®ã nªn trong thêi gian nµy viÖc xuÊt khÈu cña C«ng ty sang c¸c thÞ tr­êng nµy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n .Do ®ã, trong thêi gian tíi C«ng ty nªn quan t©m h¬n n÷a ®Õn ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ tr­êng. C¸c c«ng viÖc cã thÓ ®­îc thùc hiÖn lµ: - KhÈn tr­¬ng h×nh thµnh mét nhãm ( hay phßng ban) chuyªn nghiªn cøu thÞ tr­êng xuÊt khÈu víi c¸c nh©n viªn am hiÓu vÒ marketing xuÊt khÈu. - TÝch cùc quan hÖ víi c¸c c¬ quan th«ng tin vÒ xuÊt khÈu nh­ phßng Th­¬ng m¹i ViÖt Nam, Bé C«ng th­¬ng, §µi ph¸t thanh vµ truyÒn h×nh, c¸c viÖn nghiªn cøu vÒ c¸c n­íc vµ Ch©u lôc, c¸c ®¹i sø qu¸n cña ViÖt Nam t¹i n­íc ngoµi. - Cã thÓ lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu mµ c«ng ty cho lµ cã triÓn väng vµ thuËn lîi ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cËp nhËt t¹i c¸c thÞ tr­êng ®ã. Ch¼ng h¹n nh­ C«ng ty nªn lËp c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµn Quèc... Môc ®Ých cña c¸c biÖn ph¸p nµy lµ ®Ó n¾m ®­îc c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña C«ng ty ®Ó t×m ra c¸c c¬ héi phï hîp víi c«ng ty. ChÝnh nhê c¸c biÖn ph¸p nµy C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t nhanh, kÞp thêi, chÝnh x¸c t×nh h×nh c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu nhÊt ®Þnh ®Ó qua ®ã t×m ra c¸c c¬ héi tèt nhÊt cho c«ng ty. 2.1.2. §Èy m¹nh ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu Marketing xuÊt khÈu rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mäi quèc gia còng nh­ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã ®ßi hái nh÷ng hiÓu biÕt kh¸c víi ë trong n­íc, mÆc dï sù kh¸c nhau nhiÒu lóc vÒ tr×nh ®é h¬n lµ vÒ tÝnh chÊt. H¬n n÷a, nh÷ng hiÓu biÕt ®ã cïng víi kh¶ n¨ng riªng biÖt kÕt hîp víi kinh nghiÖm trë thµnh nh÷ng nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh c«ng cña c«ng ty. HiÖn nay, ho¹t ®éng Marketing cña C«ng ty cßn rÊt yÕu. C«ng ty ch­a x©y dùng ®­îc c¸c chÝnh s¸ch còng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh Marketing cô thÓ, l©u dµi; ch­a thµnh lËp ®­îc bé phËn Marketing riªng biÖt. - X¸c ®Þnh môc tiªu ®èi víi ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña c«ng ty: ®ã lµ nh÷ng môc tiªu ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n víi sù tèi ®a ho¸ lîi nhuËn thu ®­îc, kh«ng ngõng t×m c¸ch x©m nhËp c¸c thÞ tr­êng míi nh»m më réng ph¹m vi ho¹t ®éng cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. Nh÷ng tiªu chuÈn cô thÓ mµ c«ng ®­a ra ®Ó ®¸ng gi¸ sù ph¸t triÓn lµ doanh thu xuÊt khÈu, lîi nhuËn xuÊt khÈu vµ thÞ phÇn cña C«ng ty trªn mçi lo¹i thÞ tr­êng. - Dùa trªn c¬ së nh÷ng môc tiªu ®· x¸c ®Þnh, C«ng ty x©y dùng ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng Marketing xuÊt khÈu bao gåm viÖc triÓn khai c¶ chiÕn l­îc vµ chiÕn thuËt Marketing MIX - Sö dông c¸c kh¶ n¨ng cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn Marketing MiX Trong 4 nh©n tè cña Makerting Mix lµ s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ xóc tiÕn ë c«ng ty, vÊn ®Ò ®¸ng nãi nhÊt lµ c¸c chÝnh s¸ch vÒ xóc tiÕn khuÕch tr­¬ng . Hµng ho¸ muèn xuÊt khÈu ®­îc nhiÒu th× ph¶i tÝch cùc lµm c«ng t¸c nµy v× nã t¸c ®éng rÊt lín hµnh vi cña ng­êi mua( ng­êi nhËp khÈu) vµ môc tiªu lµ th«ng tin cho kh¸ch hµng tiÒm n¨ng( bao gåm c¶ ng­êi trung gian ) vÒ hµng ho¸ ®Ó thuyÕt phôc hä trë thµnh ng­êi mua hµng cña C«ng ty. C¸c h×nh thøc xóc tiÕn b¸n hµng C«ng ty nªn ¸p dông lµ göi Cataloge ra n­íc ngoµi, tham gia héi chî hµng tiªu dïng ë n­íc ngoµi hoÆc trùc tiÕp tiÕp thÞ tíi tõng doanh nghiÖp t¹i n­íc ngoµi . Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thÓ sö dông h×nh thøc göi hµng mÉu qua c¸c b­u ®iÖn cho c¸c kh¸ch hµng quan t©m nh»m cung cÊp cho hä nhËn biÕt vµ h×nh d¸ng, chÊt l­îng cña s¶n phÈm. . . . C«ng ty cÇn më réng hÖ thèng c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë trong n­íc vµ ngoµi n­íc. Th«ng qua c¸c cöa hµng nµy, kh¶ n¨ng x©m nhËp thÞ tr­êng cña C«ng ty sÏ t¨ng lªn . C¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ë n­íc ngoµi C«ng ty ph¶i chän ®Þa ®iÓm vµ h×nh thøc bè trÝ phï hîp nh»m thu hót ®­îc nhiÒu nhÊt l­îng kh¸ch hµng. 2.1.3.T¹o lËp ®­îc c¸c nguån hµng xuÊt khÈu æn ®Þnh, phï hîp, n©ng cao chÊt l­îng hµng xuÊt khÈu Nguån hµng cho xuÊt khÈu khi lµ quyÕt ®Þnh cho sù thµnh c«ng cña c¸c doanh nghiÖp ngo¹i th­¬ng. §Æc biÖt nã cã ý nghÜa quan träng khi doanh nghiÖp ch­a t¹o lËp ®­îc c¸c nguån hµng æn ®Þnh. ChÝnh v× v©y, mét mÆt C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime ph¶i th­êng xuyªn quan t©m ®Õn c¸c biÖn ph¸p më mang thÞ tr­êng, t×m kiÕm kh¸ch hµng, mÆt kh¸c C«ng ty còng ph¶i chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p nh»m tõng b­íc t¹o lËp nguån hµng cho xuÊt khÈu cña C«ng ty. - Trong quan hÖ hîp ®ång mua b¸n, C«ng ty cÇn gi÷ ch÷ tÝn víi c¸c ®¬n vÞ chµo hµng b»ng c¸ch kh«ng Ðp gi¸ vµ thanh to¸n sßng ph¼ng . - Trong quan hÖ th©n thiÖn, c¸c c¸n bé thu mua nªn cã nh÷ng th¸i ®é vµ hµnh ®éng lµm hµi lßng c¸c ®¬n vÞ chµo hµng. 2.1.4. TËp trung vµo c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu HiÖn nay, C«ng ty vÉn theo ®uæi chñ tr­¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Ó t¹n dông c¸c c¬ héi cña thÞ tr­êng khi cÇn thiÕt. Theo ý t«i, C«ng ty nªn tËp trung vµo vµi mÆt hµng cã triÓn väng nhÊt vµ quyÕt t©m theo ®uæi ý ®å nµy th× h¬n. Bëi v× thùc tÕ trong thêi gian qua C«ng ty ®· xuÊt khÈu t­¬ng ®èi nhiÒu mÆt hµng nh­ng l¹i kh«ng ®¹t vÒ chØ tiªu khèi l­îng mµ chÊt l­îng cña tõng mÆt hµng nªn hiÖu qu¶ ®¹t ®­îc ch­a cao h¬n. H¬n n÷a, víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh nh­ hiÖn nay th× viÖc «m ®åm qu¸ nhiÒu mÆt hµng lµ v­ît qu¸ kh¶ n¨ng. V¶ l¹i, nhiÒu khi lo qu¸ sa ®µ vµo nhiÒu mÆt hµng dÉn ®Õn viÖc ph©n bè c¸c nguån lùc cho tõng mÆt hµng kh«ng ®ñ m¹nh lµm cho kh«ng mÆt hµng nµo ®em l¹i hiÖu qu¶ nh­ mong muèn. ChÝnh v× nh÷ng lý do nµy mµ viÖc tËp trung vµo nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh lµ rÊt cÇn thiÕt cho c«ng ty. Sau khi C«ng ty ®· cã thÕ lùc ®ñ m¹nh th× viÖc thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng xuÊt khÈu còng ch­a muén. C¸c mÆt hµng C«ng ty nªn tËp trung vµo c¸c lo¹i G¹ch. §Ó thùc hiÖn ®­îc ý ®å naú, C«ng ty nªn thu thËp th«ng tin vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Ó biÕt ®­îc mÆt hµng nµo lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu, mÆt hµng nµo cßn Ýt ®­îc xuÊt khÈu, mÆt hµng nµo ch­a ®­îc xuÊt khÈu. §ång thêi C«ng ty còng cÇn cã th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng xuÊt khÈu nh­ mÆt hµng xuÊt khÈu nµo cña ViÖt Nam ®· xuÊt hiÖn trªn thÞ tr­êng xuÊt khÈu nµo, khèi l­îng xuÊt khÈu vµ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu dù ®o¸n, mÆt hµng nµo cã nhu cÇu nh­ng Ýt ®­îc xuÊt khÈu. . . t×nh h×nh c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tham gia. Qua sù ph©n tÝch nµy, C«ng ty sÏ ph¸n ®o¸n ®­îc t×nh h×nh vµ sù tiÕn triÓn cña c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, qua ®ã t×m ra cho m×nh mÆt hµng xuÊt khÈu phï hîp ®Ó lËp kÕ ho¹ch xuÊt khÈu vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch nµy. 2.1.5. §a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu cña c«ng ty ViÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc xuÊt khÈu cña C«ng ty cho phÐp c«ng ty tËn dông ®­îc kh¶ n¨ng vÒ con ng­êi, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ång thêi nã còng cho phÐp C«ng ty më réng c¸c mèi quan hÖ, ®Æc biÖt lµ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng vµ kh¸ch hµng. Thêi gian qua, C«ng ty míi thùc hiÖn ®­îc hai lo¹i h×nh xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ xuÊt khÈu uû th¸c. Thêi gian tíi, C«ng ty nªn tÝch cùc më r«ng thªm c¸c lo¹i h×nh xuÊt khÈu cña m×nh b»ng c¸ch: - Më réng quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ cã nhu cÇu vÒ uû th¸c xuÊt khÈu . C«ng ty nªn chñ ®éng giíi thiÖu víi c¸c doanh nghiÖp mµ C«ng ty thÊy hä cã nhu cÇu thuª uû th¸c vÒ kh¶ n¨ng lµm dÞch vô nµy cña c«ng ty. - Chñ ®éng bá vèn vµo kinh doanh, tÝch cùc t×m kiÕm kh¸ch hµng, thÞ tr­êng tiÒm n¨ng, ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. - TÝch cù quan hÖ víi c¸c c¬ quan trong chÝnh phñ ®Ó n¾m c¸c th«ng tin vÒ xuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th­. Qua ®ã C«ng ty cã thÓ ®Ö ®¬n xin chÝnh phñ cho C«ng ty thùc hiÖn theo h×nh thøc xuÊt khÈu nµy. - TÝch cùc kÕt hîp trao ®æi bu«n b¸n hai chiÒu nÕu thÊy cÇn thiÕt Tuy nhiªn, cÇn chó ý r»ng C«ng ty kh«ng nªn ®i qu¸ s©u vµo nhiÒu h×nh thøc xuÊt khÈu mµ tr­íc hÕt chØ nªn chñ ®éng trong h×nh thøc xuÊt khÈu tù doanh, c¸c h×nh thøc kh¸c chØ lµ tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã thÓ cã. 2.1.6. Kh«ng ngõng n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty VÒ n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty cã thÓ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn mét hîp ®ång xuÊt khÈu hoÆc còng cã thÓ t¸c ®éng gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty. HiÖn nay, cã r©t nhiÒu c¸c ho¹t ®éng ®Ó n©ng cao uy tÝn cho doanh nghiÖp . Tuy nhiªn, viÖc lùa chän h×nh thøc nµo lµ rÊt quan träng ®¶m b¶o phï hîp víi kh¶ n¨ng hiÖn t¹i cña C«ng ty. Sau ®©y lµ mét sè biÖn ph¸p C«ng ty nªn ¸p dông nh»m n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu: - Thùc hiÖn tèt vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt ®· tho¶ thuËn trong c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu. HiÖn nay cã mét vÊn ®Ò lµ C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime th­êng Ýt quan t©m ®Õn nh÷ng hiªô øng sau khi b¸n hµng. V× vËy, nhiÒu khi C«ng ty kh«ng quan t©m ®Õn viÖc lµm tèt vµ ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong hîp ®ång . Ta ®· biÕt, thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu lµ mét qu¸ tr×nh trong ®ã nhµ xuÊt khÈu cung cÊp mét lo¹i hµng ho¸ dÞch vô, nµo ®ã cho n­íc ngoµi theo ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång. Nãi chung, kh¸ch hµng sÏ rÊt hµi lßng khi hä nhËn ®­îc hµng ho¸ cã chÊt l­îng ®óng nhu cÇu cã khèi l­îng nh­ ®· tho¶ thuËn . Ngoµi ra, nÕu cã c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®­îc thuËn lîi th× c¸c lµm cho kh¸ch hµng hµi lßng thùc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu, C«ng ty nªn quan t©m ®ªn c¸c vÊn ®Ò sau: + ChuÈn bÞ hµng ho¸ ®óng chÊt l­îng vµ khèi l­îng quy ®Þnh. C«ng ty nªn s½n sµng chuÈn bÞ dù trï, cã kÕ ho¹ch kiÓm tra th­êng xuyªn, vËn chuyÓn hµng ho¸ hîp lý. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ C«ng ty ph¶i c¨n cø vµo thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký kÕt víi kh¸ch n­íc ngoµi ®Ó lªn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ hµng ho¸. 2.1.7. Huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ Vèn lµ vÊn ®Ò quan t©m hµng ®Çu cña mäi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, Nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ th× vÊn ®Ò vèn còng phÇn nµo bít c¨ng th¼ng víi c¸c doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c biÖn ph¸p huy ®éng vèn hiÖn cã, C«ng ty cã thÓ huy ®éng vèn b»ng c¸c c¸ch sau: - Doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh nghiªn cøu dù ¸n liªn doanh, liªn kÕt víi b¹n hµng n­íc ngoµi trong n­íc nh÷ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m thu hót vèn tõ bªn ngoµi vµo c«ng ty. Cïng víi chñ tr­¬ng chung cña Nhµ n­íc lµ kªu gäi khuyÕn khÝch sù ®Çu t­ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn vµo ViÖt Nam th× viÖc C«ng ty tiÕn hµng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c bªn ®èi t¸c n­íc ngoµi nh»m n©ng cao nguån vèn vµ sö dông c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, häc tËp kinh nghiÖm qu¶n lý, kinh doanh cña nh÷ng n­íc ph¸t triÓn lµ viÖc nªn lµm. Tuy nhiªn, ®Ó tiÕn hµnh liªn doanh liªn kÕt cã lîi cho C«ng ty mµ kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn t­¬ng lai l©u dµi cña C«ng ty còng nh­ lîi Ých x· héi míi lµ ®iÒu ®¸ng quan t©m. Tr­íc hÕt, ®èi t¸c mµ C«ng ty lùa chän ph¶i cã cïng lÜnh vùc ho¹t ®éng mµ C«ng ty ®Þnh liªn doanh liªn kÕt. Sau n÷a lµ ph¶i cã bÒ dµy kinh nghiÖm tøc lµ ®· ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy l©u vµ cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng chinh phôc kh¸ch hµng trªn toµn thÕ giíi. Cã thÓ nãi, liªn doanh lµ mét h×nh thøc huy ®éng vèn t­¬ng ®èi míi nh­ng ®· phæ biÕn ë n­íc ta. Song ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao th× phÇn ph¶i cã sù nghiªn cøu, chuÈn bÞ thËt kü l­ìng tr­íc khi thùc hiÖn, Nh­ vËy, vèn lu«n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi mäi ®¬n vÞ kinh doanh nh­ng ch¾c ch¾n nã kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò bÕ t¾c bëi v× cã rÊt nhiÒu c¸ch huy ®éng vèn. §iÒu quan träng lµ lµm thÕ nµo ®Ó sö dông nh÷ng ®ång vèn ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V× vËy, C«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m t¨ng nhanh chãng vßng quay cña vèn, tr¸nh ø ®äng vèn ë h©u nµy mµ l¹i thiÕu vèn ë kh©u kh¸c, ®ã lµ viÖc ph©n phèi nguån vèn hîp lý cã kiÓm tra, kiÓm so¸t vßng tuÇn hoµn cña vèn vµ ®¸nh gi¸ møc sinh lîi cña mçi ®ång vèn bá ra. 2.1.8. Båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé xuÊt nhËp khÈu Tr×nh ®é c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime lµ mét trong nh÷ng nguån lùc c¬ b¶n cña c«ng ty. C«ng ty ®i lªn nh­ hiÖn nay lµ nhê cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé nghiÖp vô tinh th«ng vÒ nghÒ nghiÖp, nhiÖt t×nh víi hÕt kh¶ n¨ng vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Hµng n¨m, th«ng qua hÖ thèng kiÓm tra tuyÓn dông vµ bæ nhiÖm, C«ng ty cã tuyÓn thªm mét sè c¸n bé trÎ cã b»ng cÊp, cã tr×nh ®é, thùc sù am hiÓu vÒ nghiÖp vô, vÒ thÞ tr­êng, cã ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ vµ t­ duy tèt. V× vËy, ®Ó ®¶m b¶o cho C«ng ty cã ®­îc ®éi ngò c¸n bé kh«ng bÞ l¹c hËu vÒ tr×nh ®é th× hµng n¨m C«ng ty ph¶i cö mét sè c¸n bé ®i häc c¸c líp båi d­ìng kiÕn thøc ng¾n h¹n do c¸c gi¸o s­, tiÕn sÜ trùc tiÕp gi¶ng d¹y. Ngoµi ra, C«ng ty còng cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt, tinh thÇn ®Ó ®éng viªn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu, sö dông c¬ chÕ kho¸n cã qu¶n lý sÏ khuyÕn khÝch ®­îc c¸n bé nh©n viªn tÝch cùc tham gia kinh doanh, t¹o sù t­¬ng ®èi c«ng b»ng trong thu nhËp vµ thùc hiÖn nhiÖm vô. C«ng ty cÇn tiÕp tôc hoµn thiÖn h¬n nhÊt lµ ë kh©u giao chØ tiªu vµ g¾n bã chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu. C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu g¹ch trong C«ng ty *Sù cÇn thiÕt ph¶i thùc hiÖn qui tr×nh xuÊt khÈu hµng G¹ch Khi hîp ®ång ®· ®­îc kÝ kÕt, quyÒn lîi cña c¸c bªn ®· ®­îc x¸c lËp mét c¸ch hîp ph¸p, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô ®· ghi trong hîp ®ång, ®ång thêi ®«n ®èc phÝa ®èi t¸c thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cã ghi trong hîp ®ång. Ph¶i nãi r»ng thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ mét qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh hay b¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh XNK cña C«ng ty. Nã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi doanh thu, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tíi chi phÝ ho¹t ®éng. BÊt kú mét sai sãt nµo trong qu¸ tr×nh nµy ®Òu cã thÓ t¹o ra mét hËu qu¶ kh«n l­êng dÉn tíi viÖc b·i bá hîp ®ång. Thùc hiÖn tèt c¸c nghÜa vô hîp ®ång kh«ng chØ lµ nghÜa vô ph¸p lý mµ cßn n©ng cao uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng, víi ®¬n vÞ ®Æt hµng tiÕp sau. ChÝnh v× vËy c«ng viÖc tæ chøc cÇn ®­îc tiÕn hµnh chu ®¸o, cã kÕ ho¹ch chi tiÕt trªn c¬ së tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ, nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 2.2.1 Gi¶i ph¸p trong kh©u chuÈn bÞ giao dÞch, ®µm ph¸n §Ó thùc hiÖn thµnh c«ng qu¸ tr×nh giao dÞch ®µm ph¸n, tiÕn tíi ký kÕt hîp ®ång. C«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ ®iÒu tra ®èi t¸c, do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i x©y dùng mét ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu hîp lý hiÖu qu¶. HiÖn nay C«ng ty chØ cã kh¶ n¨ng ¸p dông ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, ®iÒu tra t¹i v¨n phßng. Tuy nhiªn do cã nh÷ng h¹n chÕ cña ph­¬ng ph¸p nµy nªn nguån th«ng tin thu ®­îc cña C«ng ty th­êng thiªó tÝnh cËp nhËt vµ ®é tin cËy kh«ng cao. V× vËy ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy b»ng c¸c biÖn ph¸p nh­: n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é ph©n tÝch th«ng tin cña nh©n viªn ®µm ph¸n, hoÆc chñ ®éng liªn kÕt víi chÝnh phñ hay c¸c ®¬n vÞ b¹n tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu t¹i thÞ tr­êng thùc tÕ,… Sau b­íc lùa chän ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu C«ng ty nªn chó ý ®Õn viÖc ®Èy m¹nh c«ng t¸c thu thËp vµ xö lý th«ng tin. C«ng ty cÇn cã nh÷ng sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng c¶ vÒ tµi chÝnh lÉn nguån nh©n lùc nh»m ®Èy m¹nh vµ ph¸t huy vai trß cña XNK. Trong giao dÞch ®µm ph¸n C«ng ty cÇn chó ý ®Æc biÖt ®Õn viÖc lËp ph­¬ng ¸n kinh doanh hµng ho¸ xuÊt khÈu. Néi dung cña nã ph¶i ®­îc x©y dùng trªn c¬ së nguån th«ng tin thùc tÕ vÒ nguån hµng, kh¶ n¨ng thu gom hµng ho¸, gi¸ cña mÆt hµng trªn thÞ tr­êng thÕ giíi vµ khu vùc… 2.2.2 Gi¶i ph¸p trong kh©u chuÈn bÞ hµng xuÊt khÈu C«ng ty cÇn ph¶i quan t©m vµ cã chÝnh s¸ch ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o nguån hµng chÝnh ®¶m b¶o æn ®Þnh nguån hµng, tr¸nh sù tÊn c«ng cña ®èi thñ c¹nh tranh. Tæ chøc hîp lý hÖ thèng tËp chung hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp ®óng hµng ho¸ ®ñ vÒ sè l­îng, phï hîp vÒ chÊt l­îng, kÞp thêi gian giao hµng víi chi phÝ thÊp. Nh­ng hiÖn nay C«ng ty ch­a cã hÖ thèng kho tËp kÕt, ®a phÇn lµ tiÕn hµnh vËn chuyÓn hµng tõ ®iÓm thu mua ra th¼ng c¶ng nªn C«ng ty th­êng kh«ng chó ý l¾m ®Õn c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng kho b·i mµ ®a phÇn lµ khi cÇn th× ®i thuª, mµ viÖc thuª kho b·i sÏ lµm t¨ng chi phÝ trong hµng. V× v©y C«ng ty nªn x©y dùng hÖ thèng kho hµng ®Ó ®Õn khi hµng ®Õn sÏ ®­îc chuyÓn ®Õn kho baÜ cña C«ng ty sÏ gióp cho viÖc b¶o qu¶n ®­îc chÊt l­îng h¬n, mµ l¹i gi¶m ®­îc chi phÝ. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cÇn ph¶i xem xÐt c¸c hÖ thèng vËn chuyÓn bèc dì phï hîp víi tõng mÆt hµng víi sè l­îng ®Çy ®ñ vµ ®¶m b¶o chÊt l­îng, kÎ m· hiÖu trªn bao b× còng ®ßi hái ph¶i cÈn thËn, chu ®¸o ký m· hiÖu nªn s¸ng sña, dÔ ®äc kh«ng phai mµu kh«ng thÊm n­íc, s¬n kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn phÈm chÊt hµng ho¸. Nªn lµm tèt c«ng t¸c nµy kh«ng chØ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh giao hµng, tr¸nh nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh xÕp hµng lªn tµu. 2.2.3 Gi¶i ph¸p trong kh©u thuª tµu Chän lùa thuª tµu chî hay tµu chuyÕn cÇn ph¶i tuú theo ®Æc ®iÓm cña hµng ho¸. V× hµng hãa cã khèi l­îng lín th× cã thÓ thuª tµu chuyÕn gióp h¹n chÕ ®­îc thêi gian vËn chuyÓn hµng. C«ng ty nªn tiÕn hµnh thu gom hµng ®Ó thuª tµu chuyÕn mÆc dï gi¸ cã h¬i cao nh­ng thêi gian vËn chuyÓn sÏ thu ng¾n l¹i do tµu kh«ng ph¶i chuyÓn t¶i giao hµng tõng phÇn. Ph¶i lÊy ®­îc vËn ®¬n s¹ch ®· xÕp hµng lªn tµu . VËn ®¬n s¹ch lµ b»ng chøng cho thÊy C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô giao hµng , hµng ho¸ kh«ng háng hãc , kh«ng mÊt m¸t , ®ñ vÒ sè l­îng , ®óng vÒ chÊt l­îng , ®óng víi hîp ®ång bëi nÕu vËn ®¬n kh«ng s¹ch th× ng©n hµng sÏ tõ chèi thanh to¸n . 2.2.4.Lµm thñ tôc h¶i quan Kh«ng riªng g× ë ViÖt Nam mµ ë c¸c n­íc kh¸c , h¶i quan hiÖn lµ kh©u phøc t¹p nhÊt ®èi víi nh÷ng nhµ xuÊt khÈu trong th­¬ng vô cña m×nh . §iÒu nµy lµ bëi v× thñ tôc h¶i quan gåm nhiÒu b­íc , nÕu gÆp bÊt kú sai sãt nµo vÒ hµng ho¸ vµ giÊy tê ®Òu cã thÓ tr¶ gi¸ b»ng thêi gian hay tiÒn b¹c mµ ®iÒu quan träng lµ lµm chËm trÔ qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiªn hîp ®ång xuÊt khÈu , gi¶m uy tÝn cña C«ng ty ®èi víi b¹n hµng . ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan mét c¸ch chän vÑn , C«ng ty ph¶i thùc hiÖn hai b­íc : -B­íc 1: C«ng ty ph¶i lËp bé chøng tõ h¶i quan ®Çy ®ñ, c¸c giÊy tê nµy ph¶i khíp víi hîp ®ång hoÆc L/C ®­îc chuÈn bÞ tõ tr­íc. -B­íc 2: KiÓm ho¸. Trong giai ®o¹n nµy hµng ho¸ sÏ ®­îc ®èi chøng víi chøng tõ. BÊt kú sù kh«ng phï hîp nµo trong bé chøng tõ hoÆc gi÷a hµng ho¸ víi bé chøng tõ, C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n, tèn kÐm thêi gian vµ chi phÝ. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i lËp hå s¬ ®óng víi quy ®Þnh cña h¶i quan vÒ sè l­îng, sè lo¹i chøng tõ cÇn thiÕt, kª khai néi dung vµo tê khai h¶i quan ®óng nh­ bé chøng tõ. 2.2.5 Gi¶i ph¸p trong kh©u thanh to¸n Khi C«ng ty thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu th× ph¶i th«ng b¸o cho bªn mua lµ ®· s½n sµng giao ®Ó bªn mua më L/C ng©n hµng ph¸t hµnh L/C th«ng qua ng©n hµng th«ng b¸o sÏ chuyÓn L/C gèc cho C«ng ty, C«ng ty cÇn kiÓm tra kü L/C v× hÇu hÕt c¸c khiÕu n¹i sau nµy x¶y ra tõ phÝa C«ng ty do viÖc kh«ng nhËn ®­îc tiÒn hµng xuÊt khÈu hay thanh to¸n chËm ®Òu xuÊt ph¸t tõ c«ng viÖc kiÓm tra L/C ®· kh«ng kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt kh¸c víi hîp ®ång hoÆc c¸c chøng tõ cã trong bé chøng tõ thanh to¸n, v× vËy khi ph¸t hiÖn sai sãt cÇn nªn yªu cÇu bªn mua söa ®æi ngay. CÇn l­u ý r»ng söa ®æi L/C cã x¸c nhËn cña ng©n hµng ph¸t hµnh (ng©n hµng më L/C) th× míi cã hiÖu lùc. §Õn h¹n thanh to¸n C«ng ty nªn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ bé chøng tõ thanh to¸n, bé chøng tõ nµy ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong L/C t¹i ng©n hµng thanh to¸n. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy ®­îc tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, nghiªn cøu kh¶o s¸t thÞ tr­êng vµ ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t triÓn bÒn v÷ng, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tõ nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ë C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime ta thÊy r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ nhÊt lµ kinh doanh xuÊt khÈu ®ang tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn tèt h¬n, phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña C«ng ty. Tuy nhiªn, C«ng ty cßn gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n do nhu cÇu kh¾t khe cña thÞ tr­êng ngµy cµng cao. §Ó ®¹t môc tiªu duy tr× vµ ph¸t triÓn l©u dµi C«ng ty nªn cã chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n, nghiªn cøu nhu cÇu cña thÞ tr­êng, nghiªn cøu kh¶ n¨ng vÒ nguån hµng ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c kÞp thêi, ®ång thêi ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch Marketing phï hîp cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong n­íc vµ kinh doanh xuÊt khÈu. Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®Ò cËp ®Õn mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña C«ng ty ®ã lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Víi hÖ thèng kiÕn thøc ®­îc trang bÞ ë tr­êng cïng víi viÖc t×m hiÓu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty TNHH MTV TM & XNK Prime trong thêi gian thùc tËp, t«i xin ®­a ra mét sè kiÕn nghÞ: -Nhãm gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu G¹ch cña C«ng ty. - Nhãm gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn quy tr×nh xuÊt khÈu G¹ch cña C«ng ty. Víi mong muèn gãp phÇn thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña C«ng ty. Hy väng trong thêi gian tíi C«ng ty sÏ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Tµi liÖu tham kh¶o Hå s¬ n¨ng lùc vµ lÞch sö ph¸t triÓn tËp ®oµn prime group tõ n¨m 1999-2008 b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty n¨m 2006, 2007, 2008 b¸o c¸o tæng hîp cña tËp ®oµn prime group website: primegroup.com.vn thêi b¸o kinh tÕ vÜnh phóc sè: 38 website:http:// ECO.NET Môc lôc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động xuất khẩu gạch của Công ty TNHH MTV thương mại & xuất nhập khẩu Prime.doc
Luận văn liên quan