Đề tài Hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK

Mục lục Lời mở đầu 1 Chương I.: Lý luận chung về hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế 2 I. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại 2 1. Khái niệm hoạt động xúc tiến thương mại 2 2. Đặc trưng cơ bản của hoạt động xúc tiến thương mại 4 3. Vai trò của hoạt động xúc tiến thương mại 5 II. Nội dung của hoạt động xúc tiến thương mại 7 1.Dịch vụ thông tin thương mại, hỗ trợ xuất khẩu và hoạch định chiến lược thị trường 7 2.Đào tạo và nâng cao năng lực, kỹ năng kinh doanh, xuất khẩu cho doanh nghiệp 8 3. Quảng bá thương hiệu 8 3.1. Hội chợ và triển lãm 9 3.1.1. Khái niệm về hội chợ và triển lãm 9 3.1.2. Trình tự tiến hành tham gia hội chợ triển lãm ở nước ngoài 10 3.1.3.Công việc chuẩn bị cho các hoạt động mua bán tại hội chợ triển lãm 11 3.1.4. Các hoạt động sau hội trợ và triển lãm 12 3.1. Quảng bá 12 3.1.2. Nội dung và hình thức quảng bá 14 3.2.3. Các phương tiện và phương thức quảng bá 15 3.2.4. Tổ chức quảng bá 17 4. Tìm kiếm thị trường xuất khẩu 18 5. Tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các nhà kinh doanh trong và ngoài nước 19 6. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến thương mại 19 6.1. ảnh hưởng từ chính sách thương mại của nhà nước 19 6.2. ảnh hưởng từ các rào cản của thương mại quốc tế 21 III. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại ở Việt Nam 22 Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại tại công ty INVESTLINK 24 I. Khái niệm về công ty INVESTLINK 24 1. Quá trình hình thành công ty 24 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty INVESTLINK 25 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 26 4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 28 4.1. Đặc điểm về vốn 28 5. Đặc điểm về lao động 29 II. Thực trạng hoạt động xúc tiến thương mại của công ty 29 1. Khách hàng chính của công ty 29 1.1. Mặt hàng chính mà công ty tư vấn 32 2. Hoạt động chính của công ty 33 2.1. Tổ chức các đoàn thương mại vào, ra 33 2.2. Quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp trong nước .35 2.2.1. Tổ chức hội chợ triển lãm 36 2.2.2. Quảng bá 38 2.3. Tìm kiếm thị trường xuất khẩu cho các doanh nghiệp 40 III. Đánh giá chung về hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK 40 1. Thành tựu đạt được 40 2. Tồn tại và nguyên nhân 42 Chương III: Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK 44 I. Phương hướng phát triển hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK trong thời gian tới 44 II. Giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK 45 1. Đối với công ty 45 2. Kiến nghị đối với nhà nước 49 Kết luận 52 Tài liệu tham khảo 53

doc56 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quèc tÕ cña mét quèc gia. ChÝnh s¸ch nµy bao gåm c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m t¸c ®éng mét c¸ch gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp nh­ chÝnh s¸ch ®Çu t­, chÝnh s¸ch tÝn dông, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ còng nh­ chÝnh s¸ch sö dông c¸c ®ßn bÈy kinh tÕ... Nãi chÝnh s¸ch hç trî, xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ chÝnh s¸ch ®­îc ­u tiªn nhÊt lµ bëi v× chÝnh s¸ch nµy th­êng cã hiÖu qu¶ rÊt cao mµ kh«ng chÞu c¬ chÕ “ rµ so¸t c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña WTO ” Mét chÝnh s¸ch hç trî, xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã hiÖu qu¶ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn rÊt thuËn lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp. Nh÷ng thuËn lîi ë ®©y ®­îc thÓ hiÖn qua viÖc c¸c doanh nghiÖp cã thÓ cã c¸c kho¶n tÝn dông ­u ®·i ®Ó ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt tËn dông hiÖu qu¶ nhê quy m«. Kh«ng cã sù r­êm rµ bÕ t¾c trong thñ tôc xuÊt nhËp khÈu...Nh÷ng hç trî nµy sÏ t¹o ra nh÷ng ®éng th¸i t©m lý rÊt tèt cho c¸c doanh nghiÖp, t¹o ®éng lùc t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. 6.2 ¶nh h­ëng tõ c¸c rµo c¶n cña th­¬ng m¹i quèc tÕ. Thùc tÕ hiÖn nay mµ nãi th× ¶nh h­ëng cña tõ c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i quèc tÕ ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ kh«ng nhiÒu. C¸c n­íc trªn thÕ giíi ®ang ngµy cµng më réng mèi quan hÖ cña m×nh, chuyÓn tõ ®èi ®Çu sang ®èi tho¹i. C¸c cuéc gÆp gì liªn chÝnh phñ, c¸c cuéc tiÕp xóc cña phßng th­¬ng m¹i gi÷a c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®­îc tæ chøc th­¬ng xuyªn, c¸c hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i gi÷a quèc gia víi quèc gia, gi÷a quèc gia víi khu vùc liªn tôc ®­îc ký kÕt cho thÊy mét tÝn hiÖu ®¸ng mõng cña nÒn kinh tÕ toµn cÇu vµ nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Tuy nhiªn, nÕu cã ¶nh h­ëng tõ c¸c rµo c¶n th­¬ng m¹i quèc tÕ th× nã sÏ t¸c ®éng rÊt lín vµ g©y nh÷ng trë ng¹i kh«ng nhá cho ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c quèc gia chÞu nh÷ng rµo c¶n nµy. Khi ®ã mét sè c«ng ty sÏ kh«ng thÓ tiÕp cËn kh¸ch hµng cña m×nh hoÆc sÏ tiÕp cËn mét c¸ch rÊt khã kh¨n, trong khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c l¹i cã thÓ th©m nhËp vµ th«n tÝnh thÞ tr­êng nµy. ChÝnh v× lÝ do nµy mµ hiÖn nay, ChÝnh phñ cña c¸c quèc gia lu«n lu«n tæ chøc c¸c cuéc gÆp gì, viÕng th¨m nhau trªn c¬ së ®ã ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn, hç trî cho nhau ®Ó tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ®Èy m¹nh tù do ho¸ th­¬ng m¹i. III Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam. ë n­íc ta trong thêi gian qua, nhµ n­íc ®· cã nh÷ng thay ®æi nhÊt ®Þnh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc b»ng c¸c h×nh thøc c¬ quan xóc tiÕn th­¬ng m¹i míi. C¸c trung t©m hç trî kinh doanh vµ c¸c tæ chøc th­¬ng m¹i ( TPO ) gióp ®ì khu vùc doanh nghiÖp võa vµ nhá trong n­íc, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c chiÕn l­îc xuÊt khÈu quèc gia. §©y lµ mét c¸ch thøc ph¸t triÓn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i rÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn n­íc ta, mét n­íc ®ang ph¸t triÓn. ë n­íc ta hiÖn nay, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i còng thùc sù ®­îc quan t©m trong kho¶ng 5 n¨m gÇn ®©y. Tr­íc ®ã ho¹t ®éng nµy ®­îc thùc hiÖn bëi c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nhµ n­íc, ®Æc tr­ng cña c¸c doanh nghiÖp nµy lµ sù phèi hîp c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn quan liªu, viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh xóc tiÕn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quan träng, c«ng viÖc cña hä chØ lµ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu x· héi. Theo ITC ( Trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ - ITC n¨m 1999 trang 2 ) cã ®Ò cËp ®Õn ba trë ng¹i hµng ®Çu ®èi víi viÖc ph¸t triÓn th­¬ng m¹i ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ( theo quan ®iÓm cña nh÷ng ng­êi mua hµng ë c¸c n­íc nhËp khÈu ) lµ : Giao hµng kh«ng thèng nhÊt/ kh«ng ®¸ng tin cËy ThiÕt kÕ hay quy c¸ch s¶n phÈm kh«ng g©y sù ph¶n øng mua cña ng­êi tiªu dïng. ChÊt l­îng s¶n phÈm Ba trë ng¹i tiÕp theo lµ thiÕu c¬ së h¹ tÇng vµ kiÕn thøc chuyªn s©u. Trë ng¹i quan träng thø 7 vµ thø 8 g¾n liÒn víi h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng cung cÊp. Trë ng¹i thø 10 chÝnh lµ nhu cÇu kh«ng ®ñ ë c¸c n­íc nhËp khÈu. Tõ nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ta thÊy ®­îc sù cÊp thiÕt lµ ph¶i cã ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c mµ doanh nghiÖp cßn ch­a cã lêi gi¶i ®¸p. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ mét c«ng cô thùc sù h÷u hiÖu trong viÖc gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp tiÕp cËn ®­îc víi c¸c thÞ tr­êng bªn ngoµi, thay ®æi c¬ b¶n c¬ cÊu tiªu dïng, h­íng dÉn thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng, gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ x©y dùng tèt h¬n mét h×nh ¶nh ®Ñp vÒ doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Trong m«i tr­êng hiÖn nay bao gåm c¸c thÞ tr­êng ®­îc toµn cÇu ho¸ vµ c¹nh tranh t¨ng lªn, c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cã hiÓu biÕt s©u s¾c vÒ c¸c thÞ tr­êng quèc tÕ sÏ ®ãng mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ®ang t×m kiÕm thÞ tr­êng míi cho c¸c s¶n phÈm cña m×nh nh­ng kh«ng ®ñ nguån lùc ®Ó tù t×m ra ®èi t¸c. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ mang ®Õn cho hä mét ph­¬ng ph¸p tiÕp cËn thÞ tr­êng n­íc ngoµi víi chi phÝ thÊp. KÌm theo ®ã ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp x¸c ®Þnh s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c yªu cÇu bao b× liªn quan, gióp tiÕp thÞ vµ phï hîp ho¸ s¶n phÈm vµ gióp x¸c ®Þnh chän läc, ®¸nh gi¸ ng­êi mua ë n­íc ngoµi. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ gióp c¸c doanh nghiÖp cã thªm kh¶ n¨ng thu thËp vµ ph©n tÝch th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng xu gi¸ c¶ hµng ho¸ trong t­¬ng lai, nh÷ng ®iÒu kiÖn thÞ tr­êng vµ nh÷ng diÔn biÕn kinh tÕ toµn cÇu. Víi sù hiÓu biÕt kü cµng vÒ thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, c¸c trung t©m xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ cã nh÷ng t­ vÊn rÊt quan träng cho c¸c doanh nghiÖp vÒ c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th­¬ng nh­ : chuyªn chë hµng hãa, kho hµng, tµi trî vµ b¶o hiÓm th­¬ng m¹i…Cã thÓ kÕt luËn r»ng sù xuÊt hiÖn cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ rÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ë n­íc ta. Ch­¬ng II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i t¹i c«ng ty INVESTLINK I. Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty INVESTLINK. Qóa tr×nh h×nh thµnh c«ng ty Trong giai ®o¹n hiÖn nay ViÖt Nam ta ®· vµ ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn, chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Sau 10 n¨m ®æi míi kinh tÕ vµ ®æi míi ®Êt n­íc, chóng ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu quan träng. Nh÷ng thµnh tùu ®ã ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc trong t­¬ng lai. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng thµnh tÝch, nh÷ng ®ãng gãp kh«ng nhá cña c¸c doanh nghiÖp c¸c c«ng ty ®ang cã ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ theo c¬ chÕ më cña nhµ n­íc. C«ng ty §Çu T­ vµ Th­¬ng M¹i Quèc TÕ cã tªn giao dÞch lµ INVESTLINK ®­îc thµnh lËp vµo ngµy 10/3/1998. Dùa trªn quyÕt ®Þnh Sè 1230/QD-UB-KT UBND TP Hå ChÝ Minh. C«ng ty cã trô së t¹i 384/58 Nam K× Khëi NghÜa, Ph­êng 8 QuËn 3 vµ chi nh¸nh t¹i Phßng Th­¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp VCCI cã ®Þa chØ t¹i 33 Bµ TriÖu Hµ Néi. C¬ quan chñ qu¶n cña c«ng ty INVESTLINK lµ Phßng Th­¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp VCCI. Ho¹t ®éng ®­îc 5 n¨m. C«ng ty §Çu T­ vµ Th­¬ng M¹i Quèc tÕ INVESTLINK ®· thùc sù tr­ëng thµnh. Doanh thu cña c«ng ty ®· lªn ®Õn hµng chôc tØ ®ång. Víi lîi nhuËn t¨ng trung b×nh 30% n¨m. §ång thêi trªn con ®­êng ph¸t triÓn cña m×nh c«ng ty còng lu«n lu«n tu©n thñ mäi quy ®Þnh ph¸p luËt cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty Investlink Chøc n¨ng C«ng ty §Çu t­ vµ th­¬ng M¹i quèc tÕ lµ mét doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Tù t×m nguån hµng vµ kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Gi¸m ®èc lµ ng­êi l·nh ®¹o cao nhÊt cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tr­íc ph¸p luËt, tr­íc Phßng th­¬ng M¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam VCCI cïng toµn bé tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty. NhiÖm vô Víi ho¹t ®éng kinh doanh phong phó vµ ®a d¹ng, trong rÊt nhiÒu lÜnh vùc. C«ng ty INVESTLINK cã mét sè nhiÖm vô chÝnh nh­ : + Xóc tiÕn th­¬ng M¹i, tæ chøc xóc tiÕn cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc ®i t×m hiÓu c¸c c¬ héi kinh doanh + Thùc hiÖn xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. + T×m kiÕm b¹n hµng vµ kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh QuyÒn h¹n C«ng ty §Çu T­ vµ Th­¬ng M¹i Quèc TÕ INVESTLINK cã quyÒn tù chñ, tù quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh sao cho ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ ®óng luËt. §ù¬c quyÒn kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ, c¸c tæ chøc c¸ nh©n, doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc trªn c¬ së ph¸p luËt hiÖn hµnh. Cã quÒn tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña m×nh, kÝ hîp ®ång víi ng­êi lao ®éng cã chuyªn m«n. §­îc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ®· ®­îc nhµ n­íc cÊp ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ thùc hiÖn c¸c th­¬ng vô. C¬ cÊu tæ chøc Bé m¸y cña c«ng ty. C«ng ty INVESTLINK ®­îc thµnh lËp n¨m 1998 víi mét bé m¸y tæ chøc kh«ng thay ®æi cho ®Õn nay. Bé m¸y cña c«ng ty bao gåm. Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Mçi phßng ban chøc n¨ng còng cã sù ph©n cÊp râ rµng gåm : Tr­ëng phßng, phã phßng, nh©n viªn. C¸c phßng ban ®­îc quy ®Þnh nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n mét c¸ch râ rµng, tuy nhiªn gi÷a chóng lu«n lu«n cã mét mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vµ hç trî nhau trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi trô së chÝnh ®Æt t¹i TP Hå ChÝ Minh. C«ng ty cßn cã c¸c chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ c¸c v¨n phßng ®¹I diÖn t¹i n­íc ngoµi. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y cña c«ng ty b»ng s¬ ®å sau : H×nh 2 : S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty INVESTLINK BAN GI¸m §èc V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i §øc V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Nga V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Hµ Néi V¨n phßng ®¹i diÖn t¹i ucraina Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng t­ vÊn th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­ Phßng kinh doanh tæng hîp Nguån: C«ng ty INVESTLINK Gi¸m ®èc c«ng ty: Do chñ tÞch Phßng Th­¬ng M¹i vµ C«ng NghiÖp ViÖt Nam VCCI bæ nhiÖm. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®øng ®Çu ®iÒu hµnh c«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc toµn bé tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Phßng th­¬ng M¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. Lµ ng­êi cã quyÒn h¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc. Phã gi¸m ®èc: Do chñ tÞch Phßng th­¬ng M¹i vµ Gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®Þnh. Lµ ng­êi tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. §­îc gi¸m ®èc uû quyÒn ®iÒu hµnh khi gi¸m ®èc c«ng t¸c. Phßng kinh doanh: Thùc thi nhiÖm vô kinh doanh cña c«ng ty. Xin ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh ®ång thêi ®Ò xuÊt ý kiÕn kinh doanh cho gi¸m ®èc. T×m nguån hµng kinh doanh. Tham gia trùc tiÕp vµo c¸c th­¬ng vô kinh doanh. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh phï hîp. Trùc tiÕp ký kÕt, ®µm ph¸n c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trªn thùc tÕ phßng kinh doanh lµ phßng cã nhiÒu c«ng viÖc ph¶i gi¶I quyÕt nhÊt. Hä thùc hiÖn lu«n c«ng viÖc cña mét phßng Maketting. Phßng t­ vÊn ®Çu t­ vµ xóc tiÕn th­¬ng M¹i: Tæ chøc c¸c ®oµn ra, vµo trong n­íc vµ quèc tÕ. Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng M¹i. T­ vÊn ®Çu t­ luËt ph¸p, t×m kiÕm c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ cã thÓ ®em l¹i lîi nhuËn. Phßng hµnh chÝnh tæng hîp: + Trî gióp phßng kinh doanh vµ phßng t­ vÊn ®Çu t­ vµ xóc tiÕn th­¬ng M¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ thñ tôc hµnh chÝnh. Qu¶n lý hå s¬ cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qu¶n lý con dÊu, gi¶I quyÕt c¸c c«ng v¨n. Qu¶n lý hå s¬ vµ t¹i liÖu cña c«ng ty + Thu thËp vµ sö lý sè liÖu nh­ mét phßng kÕ to¸n. L­u gi÷ vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµI chÝnh cña doanh nghiÖp. Lµm viÖc trùc tiÕp víi ng©n hµng, thanh to¸n vµ quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ. LËp b¸o c¸o quyÕt to¸n cña toµn c«ng ty trong mét niªn h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó tr×nh lªn gi¸m ®èc. §Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña c«ng ty. 4.1 §Æc ®iÓm vÒ vèn. C«ng ty INVESTLINK ®­¬c thµnh lËp víi sè vèn kinh doanh ban ®Çu lµ 3000 triÖu ®ång. Trong ®ã : + Vèn cè ®Þnh : 800 triÖu ®ång + Vèn l­u ®éng : 2.200 triÖu ®ång + Vèn kh¸c Theo nguån vèn : + Vèn ng©n s¸ch : 3000 triÖu ®ång ( do Phßng th­¬ng M¹i vµ c«ng nghiÖp cÊp ) + Vèn doanh nghiÖp tù bæ xung + Vèn vay. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Tõ khi thµnh lËp c«ng ty cho ®Õn nay c«ng ty còng ®· cã nh÷ng thay ®æi trong sè lao ®éng. Tuy nhiªn nh÷ng thay ®æi nµy lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ lu«n ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. HiÖn t¹i ( sè liÖu n¨m 2004 ) toµn c«ng ty cã 70 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong ®ã sè ng­êi tèt nghiÖp Cao §¼ng lµ 20 chiÕm 28%, sè ng­êi tèt nghiÖp §¹i Häc lµ 45 chiÕm 64%. Víi ®éi ngò nh©n sù cã tr×nh ®é cao nh­ vËy nªn hµng n¨m c«ng ty lu«n hoµn thµnh nh÷ng chØ tiªu kinh doanh mµ cÊp trªn ®Ò ra. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty ®­îc phÐp kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh cña luËt ph¸p. Nh÷ng ngµnh, nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ®ã lµ : kinh doanh hµng thñ c«ng mü nghÖ, thuû h¶i s¶n, xe m¸y, gia c«ng hµng may mÆc, l¾p r¸p, b¶o d­ìng « t« vµ hµng c¬ khÝ tiªu dïng cho s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng.v.v. Tuy nhiªn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i l¹i lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng ®­îc ban l·nh ®¹o c«ng ty rÊt quan t©m. §©y còng lµ mét ho¹t ®éng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cña c«ng ty. Kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty. Lµ mét c«ng ty trùc thuéc Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, c«ng ty INVESTLINK cã mèi quan hÖ rÊt réng víi c¸c ®èi t¸c c¶ ë trong vµ ngoµi n­íc. HiÖn t¹i ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn chñ yÕu ë hai thÞ tr­êng chÝnh ®ã lµ thÞ tr­êng Hµn Quèc vµ thÞ tr­êng Singapo. §©y lµ hai thÞ tr­êng mµ c¸c doanh nghiÖp cña hä ®ang cã xu h­íng tÝch cùc trong viÖc ®Çu t­ vµ kinh doanh t¹i n­íc ta. ThÞ tr­êng Hµn quèc C¸c h·ng kinh doanh lín ë Hµn Quèc hiÖn nay ®ang cã xu h­íng ®Çu t­ vµ kinh doanh ë ViÖt Nam. MÆc dï n­íc ta vµ n­íc b¹n cã nh÷ng ®iÓm v¨n ho¸ t­¬ng ®ång nh­ng víi nh÷ng nhµ kinh doanh Hµn Quèc còng nh­ c¸c doanh nghiÖp n­íc ta th× thÞ tr­êng cña hai n­íc vÉn con rÊt míi mÎ. ChÝnh v× vËy ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i gi÷a hai n­íc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ ph¶i rÊt tËp trung trong viÖc nghiªn cøu, t×m kiÕm th«ng tin cung cÊp cho c¸c ®èi t¸c kinh doanh gi÷a hai n­íc. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®Çu tiªn ®­îc c«ng ty INVESTLINK tæ chøc gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ Hµn Quèc lµ vµo ®Çu th¸ng 4 n¨m 2001, cho ®Õn nay c«ng ty ®· tæ chøc rÊt nhiÒu cuéc tiÕp xóc cho c¸c doanh nghiÖp hai bªn. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng nµy mÆc dï cßn rÊt nhá so víi lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ng ®· cã sù t¨ng tr­ëng râ rÖt. Tuy nhiªn theo ban l·nh ®¹o cña c«ng ty th× c¸i thu ®­îc nhiÒu nhÊt ®ã lµ ®· gãp phÇn gióp c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam t×m hiÓu ®­îc thªm mét thÞ tr­êng nhiÒu tiÒm n¨ng ®Ó xuÊt khÈu. B¶ng 1 : Lîi nhuËn trong ho¹t ®éng tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®èi víi Hµn Quèc. §¬n vÞ: TriÖu §ång VND N¨m Lîi nhuËn 2001 77 2002 82 2003 87 Nguån: Sè liÖu kÕ to¸n c«ng ty INVESTLINK ThÞ tr­êng Singapo. Nh­ ta ®· biÕt Singapore lµ mét con rång ë Ch©u ¸, hä giµu lªn nhanh chãng lµ qua nh÷ng chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i hîp lý cña m×nh, chÝnh v× thÕ trong chÝnh s¸ch xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh th× hä lu«n lu«n cã nh÷ng kho¶n hç trî tõ phÝa chÝnh phñ ®Ó thóc ®Èy quan hÖ kinh tÕ ®èi víi doanh nghiÖp ë c¸c quèc gia kh¸c. C«ng ty cã quan hÖ bu«n b¸n víi thÞ tr­êng Singapo tõ n¨m 1999. C¸c mÆt hµng mµ c«ng ty nhËp khÈu tõ Singapo lµ thiÕt bÞ ®iÖn, d©y truyÒn c«ng nghÖ, c¸c lo¹i cöa gç c«ng nghiÖp. §èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty th× chñ yÕu lµ tæ chøc c¸c ®oµn ra vµo t×m hiÓu thÞ tr­êng cña nhau, tæ chøc héi chî triÓn l·m, t×m kiÕm vµ t­ vÊn cho c¸c c«ng ty vÒ mét sè mÆt hµng cã thÓ xuÊt nhËp khÈu. Còng nh­ c¸c thÞ tr­êng kh¸c, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty ®èi víi Singapore vÉn ë møc thÊp so víi ho¹t ®éng kh¸c : B¶ng 2 : Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®èi víi Singapore: §¬n vÞ: TriÖu §ång VND N¨m Lîi nhuËn 1999 57 2000 65 2001 71 2002 82 2003 85 Nguån: Sè liÖu kÕ to¸n c«ng ty INVESTLINK MÆt hµng chÝnh mµ c«ng ty t­ vÊn ThiÕt bÞ y tÕ. HiÖn t¹i c«ng ty ®ang thùc hiÖn dÞch vô t­ vÊn vµ hç chî cho c¸c doanh nghiÖp chuyªn kinh doanh c¸c mÆt hµng lµ thiÕt bÞ y tÕ, thuèc. §©y lµ lo¹i mÆt hµng míi mµ c«ng ty t×m hiÓu, lµ kÕt qu¶ cña c«ng t¸c t×m kiÕm mÆt hµng míi vµ thÞ tr­êng míi. C«ng viÖc chÝnh cña c«ng ty lµ t­ vÊn vµ nhËp khÈu uû th¸c c¸c thiÕt bÞ y tÕ, t×m kiÕm b¹n hµng vµ ®èi t¸c ë c¸c quèc gia kh¸c nhau cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi tiªu chÝ : B¹n hµng tin cËy, chÊt l­îng hµng ho¸ tèt, gi¸ c¶ hîp lý. M¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, c«ng ty INVESTLINK còng cã nh÷ng mèi quan hÖ ®èi víi phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ë c¸c quèc gia kh¸c nhau trªn thÕ giíi, chÝnh v× vËy viÖc t×m kiÕm th«ng tin cho ho¹t ®éng t­ vÊn lµ lu«n lu«n ®­îc cËp nhËt. §èi víi c¸c lo¹i mÆt hµng lµ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, c«ng ty th­êng xuyªn liªn l¹c víi c¸c c«ng ty s¶n xuÊt thiÕt bÞ c«ng nghiÖp ë §øc ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng, qua ®ã ®­a ra nh÷ng lêi nhËn xÐt, t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®Ó hä cã thÓ ra quyÕt ®Þnh nªn nhËp lo¹i c«ng nghÖ g×, ë ®©u, gi¸ c¶ kho¶ng bao nhiªu. Mét sè thiÕt bÞ c«ng nghiÖp mµ c«ng ty thùc hiÖn nhËp khÈu uû th¸c vµ t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc lµ M¸y nghiÒn ng«, g¹o, Cafª, c¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch khÝ th¶i… §å ®iÖn trong x©y dùng. HÇu hÕt ®å ®iÖn trong x©y dùng mµ c«ng ty INVESTLINK thùc hiÖn t­ vÊn vµ nhËp khÈu uû th¸c lµ tõ Singapore vµ ucraina. Theo lêi c¸n bé t­ vÊn vµ xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty th× ®©y lµ hai thÞ tr­êng rÊt cã uy tÝn vµ cã thÓ cung cÊp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn rÊt æn ®Þnh cã chÊt l­îng cao víi gi¸ c¶ võa ph¶i. HiÖn nay, khi ®Êt n­íc ®ang trong thêi k× c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ th× nhu cÇu nhËp khÈu thiÕt bÞ ®iÖn cho c¸c nhµ m¸y míi x©y dùng vµ t­ nh©n cïng gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty. 2.1 Tæ chøc c¸c ®oµn Th­¬ng m¹i vµo, ra. T×m kiÕm ®­îc mét thÞ tr­êng thÝch hîp ®Ó cã thÓ th©m nhËp vµ ®Çu t­ th× kh«ng cã c¸ch nµo tèt h¬n lµ tù m×nh trùc tiÕp ®i t×m hiÓu. N¾m b¾t ®­îc nhu cÇu ®ã cña c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc, c«ng ty ®· thµnh lËp mét nhãm c¸c c¸n bé thuéc phßng xóc tiÕn cã nhiÖm vô chuyªn m«n tæ chøc c¸c ®oµn th­¬ng m¹i vµo vµ ra ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng. §©y lµ mét ho¹t ®éng ®ßi hái c¸c c¸n bé tæ chøc cã mét hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh tíi ng«n ng÷ còng nh­ v¨n hãa cña c¸c ®oµn th­¬ng m¹i. C¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam mµ c«ng ty tæ chøc ra n­íc ngoµi hay gÆp gì c¸c ®oµn th­¬ng m¹i tíi ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu thÞ tr­êng gåm mét sè nghµnh nh­ : - Nghµnh n«ng nghiÖp : C¸c c«ng ty chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu Cafª, Cao su, c¸c c«ng ty t­ nh©n xuÊt khÈu G¹o - Nghµnh x©y dùng : C¸c c«ng ty x©y dùng víi viÖc t×m hiÓu nguån cung cÊp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c lo¹i vËt liÖu míi trong x©y dùng nh­ cöa gç c«ng nghiÖp, èng n­íc. - Ngµnh c«ng nghiÖp : C¸c c«ng ty s¶n xuÊt hµng ho¸ muèn nhËp c¸c d©y truyÒn c«ng nghÖ ®Ó më r«ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña m×nh. * Tæ chøc ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i. Th«ng th­êng, ®Ó cã thÓ tæ chøc ®­îc mét ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i ®i t×m hiÓu thÞ tr­êng th× c«ng ty cÇn rÊt nhiÒu c¸c th«ng tin vµ kinh nghiÖm cña m×nh trong qu¸ tr×nh tæ chøc. §Çu tiªn Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ra quyÕt ®Þnh cho phÐp c«ng ty tæ chøc c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i ®i t×m hiÓu thÞ tr­êng n­íc ngoµi hoÆc tæ chøc cho c¸c ph¸i ®oµn trong n­íc g¾p gì c¸c ph¸i ®oµn n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam. Sau ®ã c«ng ty sÏ th«ng b¸o tíi c¸c doanh nghiÖp, c¸c nghiÖp ®oµn, c¸c hiÖp héi s¶n xuÊt vµ kinh doanh, qua ®ã c«ng ty sÏ nhËn c¸c yªu cÇu ph¶n håi tõ c¸c hiÖp héi, c¸c doanh nghiÖp mong muèn tham gia ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i. Tõ ®ã c«ng ty sÏ chia thµnh c¸c nhãm doanh nghiÖp cïng nghµnh göi th«ng b¸o hÑn gÆp vµ th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn sè l­îng ng­êi cña doanh nghiÖp tham gia, nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó tham gia, chi phÝ tham gia… Trong thêi gian hÑn gÆp víi c¸c doanh nghiÖp tham gia ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i. C«ng ty c¾t cö c¸c c¸n bé nh©n sù ®i t×m hiÓu ®Þa ®iÓm tæ chøc cuéc gÆp, t×m kiÕm c¸c phiªn dÞch, lËp c¸c ®Ò ¸n thiÕt kÕ ®Þa ®Þa ®iÓm gÆp cho phï hîp. GÆp gì víi c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ®Ó th¶o luËn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn t×nh h×nh an ninh, kinh tÕ chÝnh trÞ. TÝnh chi phÝ ph¶i bá ra ®Ó tæ chøc qua ®ã göi th«ng b¸o ®Õn c¸c doanh nghiÖp cã liªn quan. Th«ng th­êng c«ng ty INVESTLINK sÏ ®­îc 20% trªn tæng chi phÝ bá ra ®Ó tæ chøc. Sau khi ®· thiÕt kÕ ®Þa ®iÓm gÆp gì cho c¸c doanh nghiÖp mét c¸ch phï hîp, c«ng ty sÏ tæ chøc cuéc gÆp vµ ghi l¹i nh÷ng diÔn biÕn mét c¸ch chÝnh x¸c sè l­îng hîp ®ång ®­îc ký ph¸t. KÕt thóc qu¸ tr×nh gÆp gì gi÷a c¸c bªn c«ng ty sÏ tæ chøc mét cuéc häp ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, vµ rót kinh nghiÖm cho nh÷ng lÇn tæ chøc sau. B¶ng 3 : Sè lÇn thùc hiÖn tæ chøc ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i qua c¸c n¨m. N¨m Sè lÇn tæ chøc 2000 1 2001 2 2002 3 2003 2 Nguån : C«ng ty INVESTLINK Ta thÊy sè lÇn thùc hiÖn tæ chøc c¸c ph¸i ®oµn th­¬ng m¹i cña c«ng ty vÉn cßn rÊt Ýt, vµ l¹i chØ tËp trung vµo mét sè nghµnh mµ c«ng ty cã ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh­ nghµnh n«ng nghiÖp vµ x©y dùng nªn doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy cña c«ng ty cßn rÊt nhá, ch­a t­¬ng xøng víi kh¶ n¨ng tæ chøc cña c«ng ty. Còng cã thÓ nãi r»ng c«ng ty ch­a muèn cã nh÷ng m¹o hiÓm tæ chøc ®èi víi c¸c nghµnh mµ c«ng ty ch­a t×m hiÓu kü, nh­ng thùc sù cÇn ph¶i cã nh÷ng thay ®æi ®Ó lµm nªn c¸i míi cho riªng m×nh. 2.2. Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Ho¹t ®éng qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp th­êng ®­îc c«ng ty thùc hiÖn th«ng qua 2 h×nh thøc ®ã lµ qu¶ng c¸o vµ tæ chøc héi chî triÓn l·m. §©y lµ 2 ho¹t ®éng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã hiÖu qu¶ cao trong viÖc qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp, nã gãp phÇn thóc ®Èy xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®ång thêi gióp hä cã thÓ häc hái nh÷ng kinh nghiÖm s¶n xuÊt còng nh­ qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c, t¹o mèi quan hÖ v÷ng ch¾c h¬n cho c¸c doanh nghiÖp, lµ tiÒn ®Ò cho viÖc më réng thÞ tr­êng vµ kinh doanh sau nµy cña c¸c c«ng ty. 2.2.1 Tæ chøc héi chî triÓn l·m. Theo bé luËt th­¬ng m¹i cña ViÖt Nam th× “ tæ chøc héi chî triÓn l·m hµnh vi th­¬ng m¹i cña mét tËp thÓ c¸c th­¬ng nh©n th«ng qua viÖc tr­ng bµy hµng ho¸ nh»m giíi thiÖu hµng ho¸ vµ dÞch vô cña m×nh ®Ó xóc tiÕn th­¬ng m¹i, më réng vµ thóc ®Èy viÖc tiªu thô hµng ho¸ ”. Tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ mét ho¹t ®éng cã thÓ nãi lµ th­êng xuyªn cña c«ng ty INVESTLINK. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng n¨m cña c«ng ty t¨ng hµng n¨m còng lµ nhê mét phÇn vµo hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng nµy. Trung b×nh mçi n¨m c«ng ty th­êng tæ chøc 2 héi chî triÓn l·m ë mét sè tØnh phÝa b¾c vµ phÝa nam. N¨m 2003 c«ng ty kÕt hîp víi Côc xóc tiÕn xuÊt khÈu ViÖt Nam tæ chøc mét héi chî triÓn l·m ë Hµn Quèc vÒ mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ vµ ®¹t kÕt qu¶ rÊt tèt, ®em l¹i nhiÒu hîp ®ång cã gi¸ trÞ lín cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng nµy trong n­íc. Mét sè mÆt hµng mµ c«ng ty th­êng xuyªn t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®­a vµo c¸c héi trî triÓn l·m ®ã lµ Cafª, Cao su, G¹o…Vµ c«ng ty ®· nhËn ®­îc mét sè hîp ®ång giao dÞch mua b¸n c¸c mÆt hµng nµy. * Ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m ë c«ng ty INVESTLINK Héi chî triÓn l·m lµ thÞ tr­êng ho¹t ®éng ®Þnh kú, ®­îc tæ chøc vµo mét ®Þa ®iÓm cè ®Þnh trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh, t¹i ®ã ng­êi b¸n ®em tr­ng bµy hµng hãa cña m×nh vµ tiÕp xóc víi ng­êi mua ®Ó ký kÕt hîp ®ång. §Ó cã thÓ tæ chøc mét héi chî nh­ mong muèn, c«ng ty INVESTLINK ®· ph¶i tham kh¶o rÊt nhiÒu nh÷ng lÇn tæ chøc héi chî triÓn l·m cña Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i tõ ®ã rót kinh nghiÖm cho nh÷ng lÇn tæ chøc ho¹t ®éng cña m×nh. Th«ng th­êng th× ®Ó cã thÓ tæ chøc Héi chî triÓn l·m th× c«ng ty ph¶i ®­îc sù cho phÐp cña c¬ quan chñ qu¶n cña m×nh lµ Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Sau ®ã c«ng ty sÏ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tæ chøc Héi chî nh­ : §Þa ®iÓm, thêi gian, môc ®Ých, ý nghÜa cña cuéc triÓn l·m ®ã. TiÕp theo c«ng ty sÏ dù trï kinh phÝ tæ chøc, th«ng b¸o tíi c¸c doanh nghiÖp cã lo¹i hµng hãa cã thÓ tr­ng bµy ë héi chî. GÆp gì chao ®æi c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ®Þa ®iÓm vµ thêi gian b¾t ®Çu tæ chøc héi chî, c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp tham gia ph¶i tr¶ cho nhµ tæ chøc vµ cuèi cïng lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i nép ®¬n xin tham gia tr­ng bµy hµng hãa t¹i héi chî triÓn l·m. B¶ng 4: Ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m t¹i c«ng ty INVESTLINK N¨m Sè lÇn N¬i tæ chøc 2000 1 ViÖt Nam 2001 2 ViÖt Nam 2002 2 ViÖt Nam 2003 2 Hµn quèc, ViÖt Nam Nguån : c«ng ty INVESTLINK Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn th­êng xuyªn ë ViÖt Nam, vµ ®Õn n¨m 2003 c«ng ty míi thùc hiÖn tæ chøc mét lÇn ë §øc. Vµ nh÷ng mÆt hµng tham gia héi chî ë ®©y lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ thñ c«ng mü nghÖ nh­ m©y tre ®an, ®å gç tr¹m træ cã tÝnh thñ c«ng nhiÒu nªn mÆc dï cã nhiÒu hîp ®ång ®· ®­îc ký kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ doanh nghiÖp §øc nh­ng thùc tÕ gi¸ trÞ hîp ®ång cßn ch­a lín. Hîp ®ång gi¸ trÞ nhÊt míi chØ cã gi¸ trÞ lµ 140.000 USD. Râ rµng r»ng c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng nghiªn cøu vµ t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî triÓn l·m mÆt hµng cña m×nh nªn n©ng cao chÊt l­îng, mÉu m· s¶n phÈm cña m×nh tr­íc khi tham gia triÓn l·m. 2.2.2 Qu¶ng c¸o. §i cïng víi ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o. Th«ng th­êng th× c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu th­êng uû th¸c cho c¸c ®¹i lý b¸n hµng cña m×nh ®øng ra qu¶ng c¸o, hoÆc thuª c¸c tæ chøc, c¸c ®¹i lý qu¶ng tiÕn hµnh qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua qu¶ng c¸o. §èi víi c«ng ty §Çu t­ vµ th­¬ng m¹i quèc tÕ INVESTLINK th× dÞch vô qu¶ng c¸o cho c¸c doanh nghiÖp còng lµ mét ho¹t ®éng chÝnh cña doanh nghiÖp. *Ho¹t ®éng tæ chøc qu¶ng c¸o ë c«ng ty INVESTLINK Nh­ ®· biÕt, ë n­íc ta hiÖn nay th× c¸c ®¬n vÞ kinh doanh vµ Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam lµ c¬ quan chñ yÕu cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh qu¶ng c¸o. C«ng ty INVESTLINK thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña m×nh th«ng qua mét phÇn c«ng t¸c nghiªn cøu t×nh h×nh qu¶ng c¸o t¹i c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi, qua ®ã ®Ò ra ph­¬ng h­íng, kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o vµ thùc hiÖn h­íng dÉn, t­ vÊn cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu v¹ch ra chiÕn l­îc qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña m×nh mét c¸ch thÝch hîp. Qu¶ng c¸o lµ ho¹t ®éng truyÒn b¸ th«ng tin vÒ doanh nghiÖp vÒ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp tíi kh¸ch hµng. ChÝnh v× vËy ®Ó cã thÓ tæ chøc tèt ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cho c¸c doanh nghiÖp c«ng ty ®· ph¶i cã nh÷ng t×m hiÓu vµ tiÕp thu nh÷ng kinh nghiÖm tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. §Ó cã thÓ tæ chøc tèt ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña m×nh c«ng ty INVESTLINK sÏ ph¶i x©y dùng cho m×nh mét ®Ò ¸n trong ®ã ®Ò cËp ®Õn 2 vÊn ®Ò : + X©y dùng ng©n s¸ch dµnh cho qu¶ng c¸o : C¨n cø vµo yªu cÇu, môc tiªu qu¶ng c¸o cña c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty b¾t tay vµo x©y dùng ng©n s¸ch qu¶ng c¸o cho tõng mÆt hµng, tÝnh to¸n vµ chi ®óng sè tiÒn cÇn ®Ó ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. + QuyÕt ®Þnh th«ng tin qu¶ng c¸o : ë ®©y c¸c c¸n bé thùc hiÖn qu¶ng c¸o sÏ ph¶i h×nh thµnh ý t­ëng qu¶ng c¸o, ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o. Mét sè ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o mµ c«ng ty th­êng sö dông ®ã lµ qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, qu¶ng c¸o qua b¸o chÝ vµ míi ®©y c«ng ty ®ang chuÈn bÞ lËp mét trang web ®Ó qu¶ng c¸o c¸c s¶n phÈm qua Internet, ®©y lµ ph­¬ng tiÖn qu¶ng c¸o míi vµ rÊt hiÖu qu¶. B¶ng 5: Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o cña c«ng ty INVESTLINK cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ra n­íc ngoµi . N¨m Sè lÇn thùc hiÖn 2001 2 2002 2 2003 3 Nguån : c«ng ty INVESTLINK Ho¹t ®éng cña c«ng ty INVESTLINK cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ra n­íc ngoµi th­êng ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch riªng lÎ theo yªu cÇu cña c¸c doanh nghiÖp, mçi lÇn cho kho¶ng 2 ®Õn 3 doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp nµy th­êng cã yªu cÇu c«ng ty qu¶ng c¸o cho c¸c s¶n phÈm cña hä ra n­íc ngoµi sau khi ®· tham dù héi chî triÓn l·m quèc tÕ, hoÆc ®· ký hîp ®ång mua b¸n c¸c s¶n phÈm cña m×nh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. Mét sè mÆt hµng mµ c«ng ty ®· qu¶ng c¸o ®ã lµ c¸c mÆt hµng quen thuéc víi ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty ®ã lµ mÆt hµng Cafª, c¸c s¶n phÈm ®­îc gia c«ng tõ Cao su… Doanh thu tõ ho¹t ®éng qu¶ng c¸o th­êng kh«ng lín v× cã chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy rÊt lín v× c«ng ty kh«ng trùc tiÕp thùc hiÖn qu¶ng c¸o. T×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp. Sau 2 n¨m thùc hiÖn c«ng viÖc tæ chøc t×m hiÓu thÞ tr­êng cho c¸c ®oµn th­¬ng m¹i, c«ng ty ®· thµnh lËp ®­îc mét b¶n ®å th­¬ng m¹i cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi. B¶n ®å th­¬ng m¹i lµ c«ng cô ®¸nh gÝa chuÈn x¸c thµnh tÝch xuÊt khÈu, x¸c ®Þnh nh÷ng thÞ tr­êng míi, bao qu¸t th­¬ng m¹i thÕ giíi nh»m x¸c ®Þnh c¸c thÞ tr­êng ®Æc biÖt n¨ng ®éng vµ c¸c thÞ tr­êng chñ yÕu qua ®ã t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng tæ chøc c¸c ®oµn th­¬ng m¹i cña c«ng ty thªm hiÖu qu¶. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i qua viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®­îc c«ng ty x¸c ®Þnh nh­ lµ môc tiªu vµ còng lµ chiÕn l­îc cña m×nh nh­ng trªn thùc tÕ c«ng t¸c nµy vÉn ch­a cã hiÖu qu¶n nhiÒu. HiÖn nay c«ng ty cã quan hÖ kinh doanh víi kho¶ng 30 n­íc ( quan hÖ xuÊt khÈu kho¶ng 18 n­íc ) nh­ng víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i th× c«ng ty chØ cã quan hÖ víi 5 n­íc, vµ víi 2 n­íc Singapore vµ Hµn quèc lµ chñ yÕu. Nh­ vËy c«ng ty vÉn ch­a khai th¸c hÕt tiÒm n¨ng c¸c thÞ tr­êng cña m×nh. III. §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK 1.Thµnh tùu ®¹t ®­îc. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty §Çu t­ vµ th­¬ng m¹i Quèc tÕ INVESTLINK ®· ®¹t ®­îc mét sè thµnh tùu rÊt quan träng. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn ë sè l­îng hîp ®ång mµ c¸c c«ng ty cã ®­îc th«ng qua ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty. Dùa trªn c¸c c«ng cô xóc tiÕn cña m×nh c«ng ty ®· h­íng dÉn ®­îc c¸c doanh nghiÖp trong n­íc x©y dùng ®­îc mét m« h×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cã chÊt l­îng qua ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña chÝnh c¸c doanh nghiÖp nµy. Qua 7 n¨m ho¹t ®éng c«ng ty ®· ph¸t triÓn ®­îc mèi quan hÖ vµ liªn kÕt trong kinh doanh th­¬ng maÞ vµ s¶n xuÊt ë trong n­íc víi n­íc ngoµi. X©y dùng ®­îc mét b¶n ®å th­¬ng m¹i thÕ giíi, bao gåm c¸c quèc gia cã quan hÖ kinh doanh víi c«ng ty, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc muèn t×m hiÓu thÞ tr­êng vµ xuÊt kh©ñ hµng ho¸ cña m×nh. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty ®· thùc sù lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n­íc víi b¹n hµng ë n­íc ngoµi. C«ng ty còng ®· gi¶i quyÕt thµnh c«ng mét sè tranh chÊp th­¬ng m¹i trªn c¬ së ®µm ph¸n gi÷a c¸c c«ng ty trong n­íc vµ n­íc ngoµi qua ®ã n©ng cao uy tÝn cña m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. MÆc dï ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty chØ cã mét kho¶n ng©n s¸ch eo hÑp nh­ng nh÷ng g× mµ c«ng ty cã ®­îc nhê ho¹t ®éng nµy th× cã thÓ nãi lµ kh«ng nhá chót nµo, hiÖu qu¶ tõ ho¹t ®éng nµy cña c«ng ty cã thÓ nãi lµ rÊt cao. Ho¹t ®éng xóc tiÕn cña c«ng ty ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n­íc ®· cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc trë l¹i ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy c¸c chØ tiªu giao nép ng©n s¸ch cña c«ng ty lu«n hoµn thµnh ë møc cao. Thu nhËp cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ngµy mét c¶i thiÖn. * §Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu trªn cã thÓ nãi r»ng ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu cña tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty. Ban l·nh ®¹o ®· ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®i t¾t ®ãn ®Çu nh÷ng diÔn biÕn th­¬ng m¹i trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. Trong ho¹t ®éng kinh doanh vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh c«ng ty lu«n lu«n lÊy ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng lµ môc tiªu phÊn ®Êu ®ång thêi lu«n gi÷ ®óng nh÷ng cam kÕt trong mçi ho¹t ®éng cña m×nh. 2.Tån t¹i vµ nguyªn nh©n. Nh÷ng tån t¹i hiÖn nay : Trong thêi gian qua, ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty cã thÓ nãi lµ thµnh c«ng, tuy nhiªn nãi thµnh c«ng ë ®©y chØ lµ thµnh c«ng vÒ mÆt hiÖu qu¶ ®èi víi tõng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh. B»ng chøng lµ doanh thu vµ lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn cña c«ng ty vÉn ch­a cao. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i tõ thÞ tr­êng Hµn quèc míi chØ lµ 85 triÖu VND trong mét n¨m, thùc sù cßn qu¸ Ýt. C«ng ty cã quan hÖ kinh doanh víi nhiÒu thÞ tr­êng nh­ng chØ khai th¸c ®­îc mét sè Ýt nh÷ng thÞ tr­êng quen thuéc nh­ Hµn quèc vµ Singapore, chÝnh v× thÕ mµ thu nhËp cña c«ng ty tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cßn rÊt nhá. Doanh thu tõ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i vÉn cßn ph¶i phô thuéc rÊt nhiÒu vµo 2 ho¹t ®éng chñ yÕu lµ qu¶ng c¸o vµ tæ chøc héi chî triÓn l·m. V× vËy nÕu mét trong 2 ho¹t ®éng cã sù sôt gi¶m th× ngay lËp tøc sÏ ¶nh h­ëng tíi lîi nhuËn trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i sÏ ¶nh h­ëng. Cã thÓ nãi c¸n bé tËp thÓ c«ng nh©n viªn c«ng ty ®· rÊt cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh, nh­ng vÉn ch­a cã dÊu hiÖu mang tÝnh chuyªn nghiÖp, v× vËy c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i dï ®· mang l¹i hiÖu qu¶ nh­ng hiÖu qu¶ nµy l¹i ch­a cao. Nguyªn nh©n chñ yÕu C«ng ty vÉn ch­a cã sù t¨ng c­êng liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm xuÊt khÈu trong n­íc mét c¸ch chÆt chÏ. C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé chuyªn m«n trong lÜnh vùc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®óng møc. DÉn ®Õn nh÷ng lóng tóng, quyÕt ®Þnh thiÕu chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh tæ chøc c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. C«ng ty vÉn cßn ch­a cã sù chñ ®éng trong viÖc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë n­íc ngoµi dÉn ®Õn viÖc kh«ng thÓ t¨ng lîi nhuËn trong ho¹t ®éng nµy. ViÖc lËp ®­îc b¶n ®å th­¬ng m¹i ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c thÞ tr­êng cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i ë møc kh¸i qu¸t chung mµ ch­a cã sù ®µo s©u ®¸nh gi¸ tõng khu vùc thÞ tr­êng, v× vËy c«ng ty vÉn ch­a th«ng th¹o trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë c¸c quèc gia kh¸c. ViÖc lËp kÕ ho¹ch cho ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m hay qu¶ng c¸o vÉn cßn ch­a tèt. ChiÕn l­îc ®Ò ra cho ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i vÉn cßn chØ dõng l¹i ë møc néi ®Þa. Ch­¬ng III Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK. I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK trong thêi gian t¬Ý. C«ng ty INVESTLINK lµ mét doanh nghiÖp ®oµn thÓ trùc thuéc Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty ®· thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ ho¹t ®éng kinh doanh trong doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp nh­ INVESTLINK cÇn ph¶i cã sù n¨ng ®éng, linh ho¹t trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr­êng, kh¸ch hµng vµ t×m cho m×nh mét ph­¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty mÆc dï lµ mét ho¹t ®éng cã doanh thu kh«ng cao nh­ng trªn thùc tÕ nã ®· lµ mét ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o c«ng ty võa qua ®· ®­a ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ®Ó ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy nh­ sau : §Èy m¹nh ho¹t ®éng t×m kiÕm th«ng tin qua nh÷ng kªnh th«ng tin tõ Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, tõ c¸c c¬ quan chøc n¨ng, tõ INTERNET. TËp trung khai th¸c hiÖu qu¶ th­¬ng m¹i ®iÖn tö nh­ lËp trang web vµ qu¶ng c¸o trªn INTERNET. Phèi hîp víi Bé th­¬ng m¹i vµ ®Æc biÖt lµ c¸c c¬ quan h¶i quan vµ c¬ quan thuÕ ®Ó cã nh÷ng gi¶i ®­a ra c¸c quyÕt ®Þnh xóc tiÕn phï hîp víi c¸c ®èi t¸c th­¬ng m¹i c¶ trong vµ ngoµi n­íc. §a d¹ng ho¸ c¸c ®èi t¸c th­¬ng m¹i vµ tËp trung cè g¾ng xóc tiÕn xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng lµ thÕ m¹nh trong nh÷ng n¨m qua nh­ Cafª, Caosu, ThiÕt bÞ ®iÖn d©n dông. §ång thêi còng ph¶i t×m kiÕm c¸c mÆt hµng míi ®Ó xuÊt khÈu. Thi hµnh tèt c¸c luËt lÖ vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn t¹i cña Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam. Thµnh lËp c¸c nhãm c¸n bé cña c«ng ty, tíi trùc tiÕp c¸c lµng nghÒ truyÒn thèng nh»m tiÕp xóc vµ ph¸t triÓn nguån hµng míi. Lîi nhuËn trong n¨m 2004 ph¶i ®¹t tèi thiÓu 200 triÖu VND. II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK. 1.§èi víi c«ng ty. X©y dùng chiÕn l­îc cho ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Duy tr× vµ t¨ng tØ träng thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm quen thuéc cña c«ng ty trªn nh÷ng thÞ tr­êng hiÖn t¹i nh­ Cafª, Cao su, thiÕt bÞ ®iÖn. Nghiªn cøu s©u h¬n c¸c thÞ tr­êng cò lµ Singapore, Ucraina, §øc…v× thùc tÕ lµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu th«ng qua ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty lµ rÊt lín. §ång thêi c«ng ty ph¶i th«ng qua c¸c mèi quan hÖ gi÷a Phßng th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam, §¹i sø qu¸n cña ViÖt Nam ë c¸c n­íc ®Ó ph©n tÝch t×m hiÓu nh÷ng thÞ tr­êng míi, l­u l¹i nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh. Cã thÓ thµnh lËp dÞch vô t­ vÊn, hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vÒ vèn, kü thuËt ®Ó hä cã thÓ duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong m«i tr­êng th­¬ng m¹i quèc tÕ thay ®æi. Quan s¸t vµ theo dâi th«ng tin tõ c¸c cuéc ®µm ph¸n th­¬ng m¹i song ph­¬ng hay ®a ph­¬ng tõ c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó xem xÐt, ph©n tÝch mét c¸ch cã khoa häc nh÷ng thay ®æi th­¬ng m¹i gi÷a c¸c n­íc. §Ó gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¸t triÓn thÞ tr­êng c¸c thÞ tr­êng míi cho s¶n phÈm cña hä, c«ng ty cÇn ph¶i x¸c ®Þnh râ ho¹t ®éng quan hÖ quèc tÕ cña m×nh, ph¶i cã sù t×m kiÕm, hîp t¸c kü thuËt víi c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó cñng cè ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh.T×m kiÕm ®Ó ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm míi trªn c¸c thÞ tr­êng quen thuéc. Cö c¸c c¸n bé trùc tiÕp ra c¸c thÞ tr­êng n­íc ngoµi ®Ó t×m hiÓu thùc tÕ, n¾m b¾t nh÷ng biÕn ®éng, t×nh h×nh chÝnh trÞ còng nh­ c¸c chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña c¸c n­íc ®èi víi n­íc ta ®Ó h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt nh÷ng rñi ro trong qu¸ tr×nh hç trî xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. §µo t¹o nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng cña c«ng ty, nhÊt lµ ®èi víi ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i cã ®Þnh h­íng mét c¸ch khoa häc ®èi víi nguån nh©n lùc cña m×nh. Ngoµi thÕ hÖ c¸n bé giái, nhiÖt t×nh vµ cã kinh nghiÖm tr­íc ®©y c«ng ty cÇn ph¶i t×m kiÕm thÕ hÖ míi ®­îc ®µo t¹o tèt trong lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ, cã sù say mª víi c«ng viÖc, cã tr¸ch nhiÖm, thËt thµ. CÇn nhÊt lµ c«ng ty ph¶i cã sù ®Çu t­ ®Ó ®µo t¹o nguån nh©n lùc cña m×nh th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c líp häc n©ng cao nghiÖp vô. Ph©n bæ mét c¸ch cã khoa häc nguån nh©n lùc cho c¸c phßng ban, víi chÕ ®é th­ëng ph¹t râ rµng ®Ó gi÷ ch÷ tÝn trong ho¹t ®éng cña c«ng ty. Hoµn thiÖn c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i Ch¾c ch¾n r»ng ®Ó cã thÓ ph¸t triÓn ®­îc ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña m×nh c«ng ty cÇn ph¶i ®Èy m¹nh c¸ch ho¹t ®éng cña nã nh­ : tæ chøc nhiÒu héi chî th­¬ng m¹i quèc tÕ h¬n n÷a, x©y dùng c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o cho c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi n­íc mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, tæ chøc tèt h¬n c¸c ®oµn kh¶o s¸t th­¬ng m¹i ra vµ vµo, nh»m t¨ng vÞ thÕ cña c«ng ty trong viÖc mai mèi c¸c nhµ kinh doanh. * Hoµn thiÖn ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m. Nh÷ng lîi Ých cã ®­îc khi tham gia héi chî, triÓn l·m ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµ kh«ng thÓ phñ nhËn, v× khi tham gia ho¹t ®éng nµy th× doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn chiÕn l­îc marketing cña m×nh, t¨ng c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp tiÕp cËn kh¸ch hµng môc tiªu cña m×nh. Ngoµi ra, nhê ho¹t ®éng nµy mµ doanh nghiÖp cã thÓ cñng cè danh tiÕng vµ h×nh ¶nh cña m×nh, thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ vÒ ®èi thñ c¹nh tranh. §©y còng chÝnh lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ më réng thÞ tr­êng cña m×nh. NhËn thÊy ®©y lµ mét ho¹t ®éng quan träng trong chiÕn l­îc xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty, trong thêi gian qua c«ng ty INVESTLINK ®· cã nh÷ng thay ®æi tÝch cùc trong ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m. Tuy nhiªn víi sù nhËn biÕt cã h¹n cña b¶n th©n, t«i xin m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p c¬ b¶n mµ c«ng ty cÇn thùc hiÖn ®Ó hoµn thµnh tèt h¬n n÷a trong ho¹t ®éng nµy. + Liªn l¹c mét c¸ch liªn tôc víi Phßng th­¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ®Ó biÕt kho¶ng thêi gian, ®Þa ®iÓm cã thÓ tæ chøc héi chî, triÓn l·m + X©y dùng c¸c môc tiªu cho viÖc tham gia héi trî triÓn l·m. Dùa trªn c¸c môc tiªu kinh doanh, môc tiªu Marketting, môc tiªu xóc tiÕn ®èi víi tõng doanh nghiÖp mµ c«ng ty cã thÓ x©y dùng mét kÕ ho¹ch tæng qu¸t khi tæ chøc Héi chî triÓn l·m. KÕ ho¹ch nµy bao gåm : X¸c ®Þnh quy m« tæ chøc héi chî triÓn l·m lµ lín hay nhá, mang tÝnh ®Þa ph­¬ng hay quèc tÕ, cã bao nhiªu nghµnh s¶n xuÊt sÏ tham gia héi chî triÓn l·m. LËp danh môc c¸c c«ng ty, c¸c lo¹i hµng ho¸ sÏ tr­ng bµy ®Ó c¸c c¸n bé tæ chøc héi chî cã thÓ ®­a ra c¸c b¶n thiÕt kÕ, x¾p xÕp vÞ trÝ tr­ng bµy cho c¸c doanh nghiÖp. + Dù trï kinh phÝ, chuÈn bÞ yÕu tè con ng­êi cho viÖc tæ chøc. §©y lµ mét b­íc quan träng trong viÖc tæ chøc v× nã quyÕt ®Þnh ®Õn thµnh c«ng cña héi chî, vµ lîi Ých mµ doanh nghiÖp thu ®­îc khi tæ chøc héi chî. Dù trï kinh phÝ lµ viÖc tÝnh to¸n c¸c chi phÝ cho c¸c yÕu tè tæ chøc héi chî nh­ : Chi phÝ quan hÖ víi c¸c quan chøc ®Þa ph­¬ng n¬i diÔn ra héi chî, chi phÝ qu¶ng c¸o cho héi chî, chi phÝ thuª diÖn tÝch tæ chøc, tiÒn ®iÖn, tiÒn n­íc, båi d­ìng cho c¸n bé tæ chøc…Tõ ®ã ®­a ra møc gi¸ cho c¸c c«ng ty tham gia tr­ng bµy hµng ho¸ t¹i héi chî. YÕu tè nh©n sù lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®­îc khi tæ chøc c¸c héi chî, triÓn l·m. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i cã sù lùa chän kü cµng c¸c c¸n bé tæ chøc héi chî. C¸n bé tæ chøc héi chî ph¶i lµ ng­êi cã quan hÖ tèt, cã kh¶ n¨ng ®µm ph¸n, am hiÓu vÒ v¨n ho¸ n¬i tæ chøc héi chî + T¨ng c­êng an ninh vµ b¶o ®¶m an toµn cho héi chî, triÓn l·m CÇn ph¶i t¨ng c­êng an ninh vµ b¶o ®¶m an toµn cho héi chî ®­îc tæ chøc ë trong n­íc còng nh­ n­íc ngoµi nhÊt lµ hiÖn nay khi t×nh h×nh kinh tÕ vµ chÝnh trÞ ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ang cã nhiÒu biÕn ®éng. Cã biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ vµ ph¶i cã thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó ®èi phã víi nh÷ng thay ®æi cña thêi tiÕt. + §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng tæ chøc sau héi chî triÓn l·m. Ngay sau khi kÕt thóc Héi chî triÓn l·m, c«ng ty nªn cã mét buæi häp ®Ó ®¸nh gÝa l¹i c«ng t¸c tæ chøc héi chî. Cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c doanh nghiÖp vÒ c«ng t¸c tæ chøc héi chî cña m×nh tõ ®ã ph©n tÝch nh÷ng ®iÓm ch­a ®­îc ®Ó t×m ra lçi qua ®ã söa ch÷a, rót kinh nghiÖm cho c«ng t¸c tæ chøc lÇn sau. + Quan hÖ víi c¸c doanh nghiÖp sau thêi gian Héi chî, triÓn l·m : Sau héi chî triÓn l·m doanh nghiÖp cã thÓ trao ®æi víi c¸c doanh nghiÖp, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n gièng nh­ m×nh còng lµ mét kh¸ch hµng, rÊt cã thÓ c«ng ty sÏ t×m cho m×nh mét sè c¸c mÆt hµng kinh doanh míi. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc. Cã thÓ thÊy rÊt râ vai trß cña nhµ n­íc lµ rÊt quan träng trong ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Thùc tÕ lµ ë n­íc ta hiÖn nay th× c¸c tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®­îc ChÝnh phñ tµi trî vµ qu¶n lý mét phÇn hoÆc hoµn toµn. V× vËy c¸c chÝnh s¸ch vÒ th­¬ng m¹i còng nh­ xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña chÝnh phñ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c c«ng ty. Víi vai trß quan träng nh­ vËy Nhµ n­íc ta cÇn ph¶i cã sù hoµn thiÖn c¸c hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Lµm râ ph¹m vi, quyÒn h¹n cña tõng tæ chøc tham gia vµo ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i. . §Ó gióp c¸c nhµ xuÊt khÈu ph¸t triÓn thÞ tr­êng míi cho c¸c s¶n phÈm cña hä. §Çu tiªn ChÝnh phñ ph¶i cã c¸c cam kÕt héi nhËp nÒn kinh tÕ quèc gia vµo hÖ thèng th­¬ng m¹i toµn cÇu vµ khu vùc. §©y còng lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt cho viÖc tiÕp cËn thÞ tr­êng. Ngoµi ra, ChÝnh phñ còng ph¶i t×m kiÕm sù hîp t¸c kü thuËt víi c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Ó cñng cè c¸c tæ chøc xóc tiÕn cña m×nh. C«ng nghÖ th«ng tin ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh lµ ®ãng mét vai trß quan träng, t¹o thuËn lîi thiÕt lËp m¹ng l­íi gi÷a c¸c tæ chøc xóc tiÕn xuÊt khÈu quèc gia víi c¸c tæ chøc xóc tiÕn xuÊt khÈu quèc tÕ. Duy tr× vµ t¨ng tØ träng thÞ tr­êng cña c¸c s¶n phÈm hiÖn cã trªn nh÷ng thÞ tr­êng hiÖn t¹i. C¶i tiÕn chÊt l­îng cña s¶n phÈm míi trong n­íc, hç trî kü thuËt vµ tµi chÝnh cho c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu trong n­íc. Tham gia vµo c¸c cuéc ®µm ph¸n song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng víi nh÷ng b¹n hµng th­¬ng m¹i ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Cïng víi ngo¹i th­¬ng, biªn mËu còng ®­îc khuyÕn khÝch tuú theo ®Æc thï cña tõng vïng biªn giíi. KÌm theo nã lµ c¸c quy ®Þnh biªn mËu cÇn ®­îc ®¬n gi¶n ho¸, thuËn lîi cho c¸c luång hµng ho¸ trao ®æi qua biªn giíi Xóc tiÕn th­¬ng m¹i ®i liÒn víi xóc tiÕn xuÊt khÈu nªn nhµ n­íc cÇn c¶i tiÕn m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i, c¬ së h¹ tÇng ph¶i ®­îc tu bæ vµ n©ng cÊp. C¬ chÕ hoµn thuÕ sÏ ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ minh b¹ch. Thñ tôc hµnh chÝnh trong qu¸ tr×nh xuÊt, nhËp khÈu ph¶i ®­îc c¶i thiÖn theo chiÒu h­íng gi¶m ®Õn møc tèi thiÓu c¸c con dÊu, c¸c cöa. Cã sù chØ ®¹o, gi¸m s¸t ®èi víi c¸c bé nghµnh cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng th­¬ng m¹i nh­ Bé th­¬ng m¹i, Côc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, C¬ quan h¶i quan, Tæng côc thuÕ, Ng©n hµng, ®Ó cã sù phèi kÕt hîp hiÖu qu¶, kh«ng chång chÐo gi÷a c¸c c¬ quan nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. TÝch cùc më réng quan hÖ th­¬ng m¹i víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, qua ®ã ®Æt c¸c v¨n phßng th­¬ng m¹i t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cho qu¸ tr×nh t×m kiÕm th«ng tin chÝnh x¸c vµ cËp nhËp cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc. Nhµ n­íc còng ph¶i cã sù tËp trung, chó ý ®Õn khÝa c¹nh tµi chÝnh nh­ cÊp tµi chÝnh cho ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu hay thµnh lËp c¸c quü xóc tiÕn xuÊt khÈu vµ sö dông phèi hîp nh÷ng c«ng cô kh¸c nhau ®Ó t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng xóc tiÕn xuÊt khÈu, nªn tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh s¸ch nh­ chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch vÒ thuÕ, c¸c kho¶n cho vay ­u ®·i víi thêi h¹n dµi h¬n cho c¸c doanh nghiÖp. HiÖn t¹i hÇu hÕt c¸c TPO ( TRADE PROMOTION ORGANIZATION - tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i ) lµ c¸c tæ chøc ®­îc ChÝnh phñ tµi trî vµ qu¶n lý hoÆc lµ c¸c tæ chøc nhµ n­íc ®Æt d­íi sù gi¸m s¸t cña chÝnh phñ vµ chØ mét sè Ýt TPO lµ c¸c tæ chøc t­ nh©n. C¸c TPO cã thÓ cña ®Þa ph­¬ng, vïng hoÆc quèc gia. C¸c tæ chøc nµy cã nhiÖm vô cung cÊp c¸c th«ng tin th­¬ng m¹i, x©y dùng c¸c chiÕn l­îc xóc tiÕn th­¬ng m¹i vµ ®Æc biÕt lµ c¸c chiÕn l­îc xuÊt khÈu quèc gia. Theo ®Þnh nghÜa, x©y dùng chiÕn l­îc xuÊt khÈu quèc gia lµ mét vÊn ®Ò quèc gia, cã sù tham gia cña tÊt c¶ c¸c c¬ quan h÷u quan – ChÝnh phñ, giíi doanh nghiÖp vµ ®¹i diÖn c¸c tæ chøc x· héi. Tr­íc ®©y, chiÕn l­îc quèc gia th­êng ®­îc phã mÆc cho c¸c bé nghµnh cã liªn quan ®Õn th­¬ng m¹i cña ChÝnh phñ hay c¸c tæ chøc xóc tiÕn th­¬ng m¹i, cßn céng ®ång kinh doanh, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc ChÝnh phñ kh«ng cã liªn quan tíi th­¬ng m¹i ®­îc tham gia mét c¸ch rÊt rêi r¹c vµ thiÕu sù phèi hîp. Nh­ng mét chiÕn l­îc xuÊt khÈu quèc gia chØ cã thÓ m¹nh mÏ vµ cã hiÖu qu¶ khi nã lµ s¶n phÈm cña nh÷ng nç lùc phèi hîp bëi tÊt c¶ c¸c bªn cã liªn quan. KÕt luËn Toµn cÇu ho¸ lµ mét xu thÕ kh¸ch quan, l«i cuèn ngµy cµng nhiÒu n­íc tham gia. ë n­íc ta, h­íng ®i tÊt yÕu lµ chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc, theo tinh thÇn n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, b¶o ®¶m ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc, gi÷ v÷ng an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c d©n téc. Qu¸ tr×nh chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ®· lµm n¶y sinh ra nhiÒu vÊn ®Ò rÊt míi cÇn t×m hiÓu vµ nghiªn cøu, tiÕp thu cã chän läc kinh nghiÖm cña c¸c n­íc, ®Æc biÖt lµ c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn th­¬ng m¹i. Tõ ®ã, ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch biÖn ph¸p ®èi víi c¶ nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nh»m t¨ng c­êng chiÕn l­îc xuÊt khÈu hµng hãa phôc vô tèt nhÊt cho sù nghiÖp ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi cña nghÜa. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c¸c doanh nghiÖp. T«i ®· m¹nh d¹n thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Mét lÇn n÷a, t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh vµ chu ®¸o cña Th¹c sÜ NguyÔn Anh Minh, Gi¸m ®èc c«ng ty INVESTLINK Ph¹m ChÝ Thña, tr­ëng phßng kinh doanh c« ThuËn vµ c¸c anh chÞ trong phßng ®· gióp t«i hoµn tÊt bµi viÕt nµy. Tµi liÖu tham kh¶o +TS. Mia Mikie (2003), Xóc tiÕn th­¬ng m¹i, ViÖn nghiªn cøu th­¬ng m¹i –NXB ChÝnh trÞ Quèc Gia. + PGS. Vò H÷u Töu (1998 ), NghiÖp vô ngo¹i th­¬ng, Tr­êng §¹i Häc Ngo¹i Th­¬ng, NXB Gi¸o Dôc. +David W.Pearce (1999), Tõ ®iÓn kinh tÕ häc,Tr­êng §¹i Häc Kinh TÕ Quèc D©n, NXB ChÝnh TrÞ Quèc Gia. Môc lôc Lêi më ®Çu 1 Ch­¬ng I.: Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i quèc tÕ 2 I. Kh¸i niÖm, ®Æc tr­ng vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 2 1. Kh¸i niÖm ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 2 2. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 4 3. Vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 5 II. Néi dung cña ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 7 1.DÞch vô th«ng tin th­¬ng m¹i, hç trî xuÊt khÈu vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc thÞ tr­êng 7 2.§µo t¹o vµ n©ng cao n¨ng lùc, kü n¨ng kinh doanh, xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp 8 3. Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu 8 3.1. Héi chî vµ triÓn l·m 9 3.1.1. Kh¸i niÖm vÒ héi chî vµ triÓn l·m 9 3.1.2. Tr×nh tù tiÕn hµnh tham gia héi chî triÓn l·m ë n­íc ngoµi 10 3.1.3.C«ng viÖc chuÈn bÞ cho c¸c ho¹t ®éng mua b¸n t¹i héi chî triÓn l·m 11 3.1.4. C¸c ho¹t ®éng sau héi trî vµ triÓn l·m 12 3.1. Qu¶ng b¸ 12 3.1.2. Néi dung vµ h×nh thøc qu¶ng b¸ 14 3.2.3. C¸c ph­¬ng tiÖn vµ ph­¬ng thøc qu¶ng b¸ 15 3.2.4. Tæ chøc qu¶ng b¸ 17 4. T×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu 18 5. Tæ chøc c¸c cuéc gÆp gì gi÷a c¸c nhµ kinh doanh trong vµ ngoµi n­íc 19 6. C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i 19 6.1. ¶nh h­ëng tõ chÝnh s¸ch th­¬ng m¹i cña nhµ n­íc 19 6.2. ¶nh h­ëng tõ c¸c rµo c¶n cña th­¬ng m¹i quèc tÕ 21 III. Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë ViÖt Nam 22 Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i t¹i c«ng ty INVESTLINK 24 I. Kh¸i niÖm vÒ c«ng ty INVESTLINK 24 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh c«ng ty 24 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c«ng ty INVESTLINK 25 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 26 4. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 28 4.1. §Æc ®iÓm vÒ vèn 28 5. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 29 II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty 29 1. Kh¸ch hµng chÝnh cña c«ng ty 29 1.1. MÆt hµng chÝnh mµ c«ng ty t­ vÊn 32 2. Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty 33 2.1. Tæ chøc c¸c ®oµn th­¬ng m¹i vµo, ra 33 2.2. Qu¶ng b¸ th­¬ng hiÖu cho c¸c doanh nghiÖp trong n­íc .35 2.2.1. Tæ chøc héi chî triÓn l·m 36 2.2.2. Qu¶ng b¸ 38 2.3. T×m kiÕm thÞ tr­êng xuÊt khÈu cho c¸c doanh nghiÖp 40 §¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK 40 1. Thµnh tùu ®¹t ®­îc 40 2. Tån t¹i vµ nguyªn nh©n 42 Ch­¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK 44 I. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK trong thêi gian tíi 44 II. Gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i cña c«ng ty INVESTLINK 45 1. §èi víi c«ng ty 45 2. KiÕn nghÞ ®èi víi nhµ n­íc 49 KÕt luËn 52 Tµi liÖu tham kh¶o 53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động xúc tiến thương mại của công ty INVESTLINK.doc
Luận văn liên quan