Đề tài Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI3 1.1. Mô hình phát triển kinh tế 3 1.1.1. Mô hình cổ điển về phát triển kinh tế .3 1.1.2. Mô hình phát triển kinh tế của C.Mác 4 1.1.3. Mô hình tân cổ điển về phát triển kinh tế 5 1.1.4. Mô hình phát triển kinh tế theo kinh tế học hiện đại .5 1.1.5. Sự vận dụng vào việc xác định đường lối phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam . 7 1.2. Vốn và các hình thức huy động vốn cho đầu tư phát triển .12 1.2.1. Khái niệm về vốn đầu tư và các hình thức đầu tư .12 1.2.2. Nhu cầu vốn đầu tư .12 1.2.3. Huy động vốn 14 1.2.4. Mối quan hệ giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế 14 1.2.5. Các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư .17 1.2.6. Nguồn vốn đầu tư 19 1.3. Kinh nghiệm các nước trong việc huy động vốn cho đầu tư phát triển .23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2001-2006 27 2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên – xã hội của tỉnh Bình Thuận .27 2.1.1. Vị trí địa lý 27 2.1.2. Tiềm năng về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .27 2.2. Thực trạng huy động vốn đầu tư của tỉnh Bình Thuận .31 2.2.1. Tình hình huy động vốn đầu tư của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001-2006 31 2.2.2. Huy động vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước .33 2.2.3. Huy động vốn từ khu vực dân doanh 36 2.2.4. Huy động vốn từ nguồn tín dụng 38 2.2.5. Huy động vốn nước ngoài 39 2.3. Đánh giá tác động của vốn đầu tư đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2001-2006 .42 2.3.1. Tác động của vốn đầu tư xã hội đối với tăng trưởng kinh tế .42 2.3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh 43 2.3.3. Lao động và giải quyết việc làm 46 2.3.4. Các vấn đề văn hoá-xã hội, vốn đầu tư và thực trạng 46 2.4. Đánh giá ưu và hạn chế tình hình huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận thời gian qua 50 2.4.1. Những ưu điểm 2.4.2. Những hạn chế 50 2.4.3. Nguyên nhân .52 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 54 3.1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư 54 3.1.1. Mục tiêu phát triển 54 3.1.2. Thuận lợi và khó khăn, thách thức . 55 3.1.3. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư 56 3.2. Quan điểm huy động vốn .57 3.3. Đánh giá khả năng huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn tới 58 3.3.1. Nguồn vốn trong nước .58 3.3.2. Nguồn vốn nước ngoài .59 3.4. Các giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận .60 3.4.1. Giải pháp huy động vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 60 3.4.2. Nguồn vốn doanh nghiệp nhà nước 64 3.4.3. Giải pháp huy động vốn từ nguồn tín dụng 64 3.4.4. Giải pháp huy động vốn từø khu vực dân doanh 65 3.4.5. Nguồn vốn nước ngoài .68 3.4.6. Các giải pháp khác 71 Kết luận

pdf97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caùc nöôùc ASEAN ñang taêng cöôøng caùc bieän phaùp xuùc tieán ñaàu tö, thuùc ñaåy keá hoaïch xaây döïng chöông trình haønh ñoäng chieán löôïc nhaèm ñaåy maïnh hoäi nhaäp caùc lónh vöïc öu tieân trong 73 ASEAN. Trong caùc lónh vöïc öu tieân, Bình Thuaän coù lôïi theá ñeå tham gia vaøo caùc lónh vöïc ñoà goã, cao su, thuûy saûn, noâng saûn vaø du lòch… Xu höôùng di chuyeån cuûa caùc doøng FDI laø höôùng tôùi nhöõng vuøng coù moâi tröôøng ñaàu tö thuaän lôïi vaø höôùng vaøo caùc ngaønh saûn xuaát, dòch vuï coù hieäu quaû cao, ñaëc bieät laø ôû caùc nöôùc coâng nghieäp môùi (NICS) vaø caùc nöôùc ASEAN. Thôøi gian qua, moâi tröôøng ñaàu tö chung cuûa Vieät Nam ñöôïc caûi thieän ñaùng keå coù taùc duïng thu huùt nhöõng laøn soùng môùi ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi. Vieät Nam ñaõ gia nhaäp Toå chöùc thöông maïi theá giôùi (WTO), trong nhöõng naêm tôùi seõ coù laøn soùng voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi lôùn vaøo Vieät Nam. Thôøi kyø 2001 – 2006, caùc döï aùn FDI vaøo Bình Thuaän coøn khaù nhoû so vôùi caû nöôùc. Bình Thuaän vôùi lôïi theá cuûa mình so vôùi caùc tænh khaùc neân thu huùt nguoàn voán naøy vaøo nhöõng ngaønh maø saûn phaåm coù naêng löïc caïnh tranh cao nhö du lòch dòch vuï, khu vöïc coâng nghieäp, ñaëc bieät coâng nghieäp cheá bieán haûi saûn xuaát khaåu, caùc döï aùn ñaàu tö vaøo noâng laâm – thuûy saûn. Vôùi vò trí ñòa lyù kinh teá vaø cô cheá chính saùch linh hoaït, meàm deûo thoâng thoaùng, Bình Thuaän coù nhieàu cô hoäi thuaän lôïi ñeå khai thaùc toái ña caùc nguoàn voán nöôùc ngoaøi trong tieán trình phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi noùi chung, ñaëc bieät phaùt trieån cô sôû haï taàng, coâng nghieäp cheá bieán vaø dòch vuï, du lòch cuûa tænh, goùp phaàn vaøo taêng tröôûng GDP vaø GDP/ngöôøi. Song song vôùi caùc giaûi phaùp nhö ñaõ neâu ñoái vôùi nguoàn voán khu vöïc daân cö, caàn phaûi coù theâm nhöõng giaûi phaùp thích hôïp ñeå thu huùt maïnh nguoàn voán naøy, ñoù laø: - Caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, taêng cöôøng hôn nöõa tính minh baïch cuûa moâi tröôøng ñaàu tö; chuaån bò caùc ñieàu kieän toát nhaát veà cô sôû haï taàng, maët baèng saûn xuaát cho caùc nhaø ñaàu tö, ñaåy nhanh xaây döïng caùc khu coâng nghieäp. - Xaây döïng cô cheá, chính saùch ñoàng boä ñeå thu huùt FDI phuø hôïp vôùi quaù trình hoäi nhaäp. Ñieàu chænh cô caáu saûn xuaát kinh doanh: moät soá ngaønh saûn xuaát cuûa tænh seõ ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc lôùn sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO. Do ñoù caàn phaûi coù chính saùch hôïp lyù veà cô caáu saûn xuaát daøi haïn nhö: ngaønh naøo caàn öu tieân phaùt trieån, vôùi thôøi haïn laø bao laâu, ñeå töø ñoù coù giaûi phaùp phaùt trieån, coù chính saùch hoã trôï öu ñaõi ñaàu tö. - Naâng cao chaát löôïng xaây döïng danh muïc goïi voán FDI. Danh muïc caùc döï aùn keâu goïi ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng nhieàu hình thöùc phong phuù, ña daïng nhö : lieân doanh, coâng ty coù voán 100% nöôùc ngoaøi, phöông thöùc ñaàu tö BOT, BT… Taêng cöôøng thu huùt voán FDI vaøo caùc lónh vöïc maø tænh coù lôïi theá caïnh tranh. Trong daøi 74 haïn, caàn choïn löïa döï aùn ñeå môøi goïi hình thöùc ñaàu tö cho phuø hôïp, chæ öu tieân cho nhöõng döï aùn ñoøi hoûi voán lôùn hay coâng ngheä cao vaø nhaát laø coù taùc ñoäng nhanh choùng, maïnh meõ ñeå thuùc ñaåy caùc lónh vöïc khaùc, nhaèm taïo ra laøn soùng ñaàu tö môùi vaø chuyeån giao coâng ngheä cho caùc doanh nghieäp trong tænh. - Taêng cöôøng coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán ñaàu tö nöôùc ngoaøi: Xaây döïng chieán löôïc xuùc tieán ñaàu tö theo höôùng: giaûm daàn nhöõng döï aùn söû duïng nhieàu lao ñoäng vaø taêng cöôøng caùc döï aùn thuoäc caùc ngaønh muõi nhoïn, coù khaû naêng caïnh tranh, coù giaù trò taêng cao. Khuyeán khích döï aùn giuùp tænh phaùt trieån lôïi theá caïnh tranh vaø caùc döï aùn höôùng ñeán xuaát khaåu. Giaûm daàn caùc döï aùn voán ñaàu tö ít nhöng söû duïng nhieàu ñaát, khuyeán khích döï aùn söû duïng ít ñaát nhöng coù suaát ñaàu tö cao. Ñoåi môùi phöông phaùp, noäi dung xuùc tieán ñaàu tö : xuùc tieán ñaàu tö caàn taäp trung vaøo caùc ngaønh, lónh vöïc maø tænh coù lôïi theá so vôùi nôi khaùc; höôùng vaøo caùc ñoái taùc coù tieàm naêng nhö: Myõ, Nhaät Baûn, Trung Quoác, Ñaøi Loan, Haøn Quoác… Beân caïnh vieäc söû duïng caùc hình thöùc truyeàn thoáng nhö toå chöùc hoäi nghò hoäi thaûo, coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö caàn ñi vaøo chieàu saâu nhö : vaän ñoäng ñaàu tö theo töøng döï aùn theo töøng nhaø ñaàu tö cuï theå; vaän ñoäng ñaàu tö thoâng qua caùc nhaø ñaàu tö ñang laøm aên coù hieäu quaû, coù moái quan heä roäng raõi ; keát hôïp xuùc tieán ñaàu tö vôùi xuùc tieán thöông maïi, du lòch. Coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö caàn cuï theå traùnh chung chung, caàn ñeo baùm quyeát lieät khi coù nhaø ñaàu tö tieàm naêng coù döï ñònh ñaàu tö, phaân khuùc roõ raøng caùc nhaø ñaàu tö ñeán töø caùc quoác gia khaùc nhau, xaùc ñònh roõ yù muoán, taâm lyù töøng nhaø ñaàu tö ñeå coù bieän phaùp xuùc tieán hôïp lyù. Ñaåy maïnh coâng taùc giôùi thieäu hình aûnh cuûa ñòa phöông treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, naâng cao chaát löôïng trang Web daønh cho coâng taùc thu huùt voán ñaàu tö, giôùi thieäu roäng raõi trang Web naøy ñeå caùc nhaø ñaàu tö bieát. - Toå chöùc boä maùy xuùc tieán ñaàu tö chuyeân nghieäp, ñaøo taïo caùn boä chuyeân saâu veà xuùc tieán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Tieáp tuïc caûi caùch haønh chính coù lieân quan ñeán thu huùt voán FDI. Naâng cao naêng löïc cuûa caùc cô quan Nhaø nöôùc lieân quan tröïc tieáp nhö: Sôû Keá hoaïch ñaàu tö, Ban quaûn lyù caùc khu coâng nghieäp, Sôû Xaây döïng, Sôû Taøi nguyeân moâi tröôøng… - Xaây döïng moái quan heä ngoaïi giao toát vôùi caùc ñòa phöông, ñaëc bieät nhöõng tænh, thaønh thu huùt nhieàu voán FDI nhö : TP Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, Bình Döông… ñeå tranh thuû keát hôïp hoaëc ñeà nghò hoã trôï trong coâng taùc thu huùt voán ñaàu tö FDI, hoïc taäp kinh nghieäm cuûa caùc ñòa phöông naøy trong thu huùt voán FDI. 75 3.4.5.2. Nguoàn voán vieän trôï phaùt trieån chính thöùc (ODA) Giai ñoaïn 2007 – 2010, Vieät Nam vaãn ñöôïc trong dieän öu tieân cuûa caùc nhaø taøi trôï ODA. Nguoàn taøi trôï chính cho Vieät Nam laø Nhaät Baûn, WB, ADB vaø caùc nöôùc thuoäc khoái EU… Khu vöïc mieàn Trung vaø Taây Nguyeân trong ñoù coù Bình Thuaän ñang ñöôïc söï chuù yù ñaëc bieät cuûa caùc toå chöùc quoác teá, Nhaät Baûn vaø moät soá nöôùc EU. Giai ñoaïn 2001–2006, Bình Thuaän thu huùt nguoàn voán naøy coøn raát khieâm toán. Thôøi kyø 2007 – 2020 phöông höôùng thu huùt vaø söû duïng ODA cuûa tænh seõ taäp trung vaøo: phaùt trieån noâng nghieäp, noâng thoân gaén vôùi xoùa ñoùi giaûm ngheøo, trong ñoù öu tieân cho hoaït ñoäng khuyeán noâng–laâm, khuyeán ngö vaø phaùt trieån ngaønh ngheà noâng thoân; phaùt trieån haï taàng noâng thoân, haï taàng xaõ hoäi, heä thoáng thoâng tin theo höôùng hieän ñaïi; trieån khai moät soá chöông trình, döï aùn phaùt trieån haï taàng kinh teá quoác gia vaø ngaønh treân ñòa baøn; chuù troïng phaùt trieån kinh teá bieån gaén vôùi quoác phoøng, an ninh vaø hôïp taùc quoác teá; phaùt trieån haï taàng du lòch. Phuø hôïp vôùi phöông höôùng chung cuûa vuøng, caùc caáp, caùc ngaønh taïi ñòa phöông tích cöïc, chuû ñoäng xaây döïng döï aùn, laøm vieäc vaø tranh thuû voán töø caùc Boä, Ngaønh trung öông. Ñeå thu huùt ñaàu tö, tænh chuû ñoäng xaây döïng danh muïc caùc chöông trình döï aùn öu tieân söû duïng nguoàn voán ODA, laøm cô sôû vaän ñoäng taøi trôï. Bình Thuaän caàn phoái hôïp vôùi caùc tænh khaùc ñeå thu huùt voán ODA theo caùc tieåu vuøng. Haøi hoøa caùc thuû tuïc vôùi caùc nhaø taøi trôï ñeå taêng cöôøng thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû söû duïng voán ODA; ñaåy nhanh coâng taùc giaûi phoùng maët baèng, giao ñaát theo ñuùng tieán ñoä vaø boá trí ñuû voán ñoái öùng thöïc hieän döï aùn. Naâng cao naâng löïc ñoäi nguõ laøm kinh teá ñoái ngoaïi vaø quaûn lyù döï aùn ñeå thu huùt vaø söû duïng coù hieäu quaû nguoàn voán ODA. 3.4.6. Caùc giaûi phaùp khaùc 3.4.6.1. Tieáp tuïc ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính, kieän toaøn naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû boä maùy nhaø nöôùc Ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính: - Caûi caùch thuû tuïc haønh chính nhaèm baûo ñaûm tính phaùp lyù, hieäu quaû, minh baïch vaø coâng baèng trong giaûi quyeát coâng vieäc haønh chính. Tieáp tuïc loïai boû nhöõng thuû tuïc röôøm raø, choàng cheùo. - Raø soaùt laïi quy trình laøm vieäc, thuû tuïc haønh chính, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ngöôøi daân vaø nhaø ñaàu tö, xoùa boû khe hôû deã bò lôïi duïng ñeå tham nhuõng. 76 - Ñôn giaûn hoùa caùc thuû tuïc lieân quan ñeán ñaát, thuû tuïc caáp pheùp xaây döïng… - Ñaåy maïnh thöïc hieän coù hieäu quaû coâng taùc caûi caùch haønh chính theo cô cheá “moät cöûa” ôû caùc cô quan haønh chính Nhaø nöôùc caáp tænh, huyeän vaø xaõ; trieån khai aùp duïng cô cheá “moät cöûa” lieân thoâng. - Aùp duïng tieâu chuaån quaûn lyù ISO vaøo hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan haønh chính. - Naâng cao trình ñoä ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc, thay ñoåi tö duy cuûa coâng chöùc theo höôùng thaân thieän vôùi hoaït ñoäng ñaàu tö kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Kieän toaøn naâng cao hieäu löïc, hieäu quaû boä maùy nhaø nöôùc: - Taêng cöôøng vieäc phoái hôïp giöõa caùc sôû, ban, ngaønh vôùi caùc ñòa phöông trong quaûn lyù nhaø nöôùc. Tieáp tuïc thöïc hieän phaân ñònh roõ traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cuûa töøng caáp, ngaønh, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan. Naâng cao hieäu löïc cuûa boä maùy nhaø nöôùc; ñoåi môùi phöông thöùc ñieàu haønh, öùng duïng toát coâng ngheä thoâng tin trong hoaït ñoäng quaûn lyù nhaø nöôùc. Ñaåy maïnh vaø naâng cao chaát löôïng caûi caùch haønh chính treân ñòa baøn tænh, tröôùc heát laø thuû tuïc haønh chính; thöôøng xuyeân kieåm tra, giaùm saùt ñeå chaán chænh kòp thôøi nhöõng thieáu soùt, leäch laïc trong quaù trình thöïc hieän. Taêng cöôøng ñuùng möùc caùc bieän phaùp quaûn lyù Nhaø nöôùc tröôùc heát treân caùc lónh vöïc ñaát ñai, röøng, khoaùng saûn, moâi tröôøng, quaûn lyù thò tröôøng. 3.4.6.2. Xaây döïng ñoàng boä keát caáu haï taàng kinh teá-xaõ hoäi - Moät trong nhöõng nguyeân nhaân caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø trong nöôùc chöa quan taâm ñeán Bình Thuaän laø do söï yeáu keùm veà keát caáu haï taàng kinh teá – xaõ hoäi. Do ñoù caàn ñaåy maïnh ñaàu tö keát caáu haï taàng, nhaát laø ñieän, nöôùc, giao thoâng, böu chính vieãn thoâng … taäp trung tröôùc heát ôû caùc khu coâng nghieäp, taïo ñieàu kieän thu huùt vaø trieån khai caùc döï aùn. Treân cô sôû boå sung hoaøn chænh quy hoaïch, boá trí öu tieân NSNN vaø huy ñoäng caùc nguoàn löïc khaùc ñeå ñaåy nhanh vieäc xaây döïng ñoàng boä keát caáu haï taàng. Khuyeán khích, taïo ñieàu kieän cho caùc thaønh phaàn kinh teá, keå caû caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi tham gia phaùt trieån lónh vöïc naøy. Chuù troïng caùc coâng trình quan troïng, thieát yeáu, phaùt huy nhanh taùc duïng. Phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp: Thôøi gian qua, tænh Bình Thuaän tuy coù quy hoaïch trieån khai caùc khu coâng nghieäp, song toác ñoä trieån khai coøn raát chaäm. Vieäc ñaàu tö cô sôû haï taàng hoaøn chænh, chuaån bò ñaày ñuû maët baèng cuõng nhö caùc ñieàu kieän thieát yeáu cuûa caùc khu coâng nghieäp seõ coù ñieàu kieän thu huùt maïnh voán ñaàu tö, caû trong nöôùc laãn nöôùc 77 ngoaøi. Khu coâng nghieäp ngoaøi vieäc thu huùt ñaàu tö cho phaùt trieån kinh teá, tieáp thu coâng ngheä hieän ñaïi coøn giaûi quyeát toát cho vaán ñeà quy hoaïch, quaûn lyù xaõ hoäi, moâi tröôøng vaø giaûi quyeát soá löôïng lôùn lao ñoäng ñòa phöông. Hieän taïi, caû nöôùc ñaõ coù treân 100 khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát. Caùc tænh laân caän thuoäc khu vöïc Ñoâng Nam Boä vaø TP Hoà Chí Minh treân 20 khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, trong soá ñoù coù moät soá ra ñôøi töø raát sôùm. Do ñoù khaû naêng caïnh tranh thu huùt ñaàu tö dieãn ra gay gaét. Ngöôïc laïi, lôïi theá cuûa tænh Bình Thuaän laø nguoàn ñaát ñai roäng lôùn, giaù ñaát reû hôn nhieàu, laïi naèm lieàn keà khu vöïc kinh teá troïng ñieåm, giaùp ranh tænh Ñoàng Nai vaø Baø Ròa Vuõng Taøu, Bình Döông, TP Hoà Chí Minh; ñoàng thôøi caùc ñòa phöông naøy cuõng ñaõ baét ñaàu xem xeùt choïn loïc caùc döï aùn ñaàu tö. Maët khaùc, theo quy hoaïch phaùt trieån cuûa Chính Phuû thì khu vöïc Caûng Thò Vaûi, caûng nöôùc saâu ôû Ñoàng Nai; heä thoáng ñöôøng cao toác, ñöôøng xuyeân AÙ seõ ñöôïc ñaàu tö. Vì vaäy caàn phaûi tranh thuû thôøi cô, chuaån bò moïi ñieàu kieän ñeå ñoùn nhaän caùc döï aùn ñaàu tö seõ ñeán vôùi tænh trong töông lai. Tænh caàn trieån khai vaø hoaøn thaønh sôùm vieäc giaûi phoùng maët baèng, ñaåy nhanh toác ñoä ñaàu tö caùc khu coâng nghieäp, nhaát laø caùc khu coâng nghieäp giaùp ranh tænh Ñoàng Nai vaø Baø Ròa Vuõng Taøu. Caùc khu coâng nghieäp hình thaønh vaø phaùt trieån seõ tieáp nhaän choïn loïc söï dòch chuyeån ñaàu tö cuûa Thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam. Ngoaøi caùc khu coâng nghieäp, caàn hình thaønh moät soá cuïm vaø ñieåm coâng nghieäp vöøa vaø nhoû coù quy moâ 40-50 ha ôû caùc huyeän. 3.4.6.3. Hoaøn thieän moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh, taïo moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh thaät söï thoâng thoaùng ñeå khuyeán khích, ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö - Beân caïnh vieäc ñaåy maïnh xaây döïng ñoàng boä keát caáu haï taàng kinh teá-xaõ hoäi, caûi caùch thuû tuïc haønh chính, caàn chuù yù raø soaùt vieäc phaân coâng, phaân caáp quaûn lyù ñaàu tö theo höôùng taêng quyeàn chuû ñoäng cho caùc ñòa phöông; tieáp tuïc ñoåi môùi quy trình vaø toå chöùc coâng khai, minh baïch thuû tuïc ñaàu tö. - Hoaøn thieän cô cheá chính saùch theo höôùng ñaày ñuû, roõ raøng, thoâng thoaùng vaø coâng baèng hôn, taïo laäp moâi tröôøng ñaàu tö kinh doanh thuaän lôïi, khuyeán khích caùc doanh nghieäp, caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc taàng lôùp daân cö boû voán ñaàu tö ñeå phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi. Söûa ñoåi, boå sung, hoaøn thieän cô cheá chính saùch theo höôùng ñaûm baûo thoáng nhaát, oån ñònh, minh baïch vaø haáp daãn hôn, giaûm thieåu toái ña nhöõng raøo caûn cho 78 caùc nhaø ñaàu tö, taïo ñieàu kieän toái ña cho caùc nhaø ñaàu tö trong vieäc caáp giaáy pheùp, ñaûm baûo söï coâng baèng giöõa caùc loaïi hình doanh nghieäp. Ban haønh cô cheá chính saùch öu ñaõi moät caùch hôïp lyù veà thueá, tieàn söû duïng ñaát, tieàn thueâ ñaát vaø caùc chính saùch öu ñaõi khaùc ñeå khuyeán khích ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. - Söûa ñoåi, boå sung chính saùch giao ñaát döï aùn cho phuø hôïp, ñaûm baûo tính coâng khai, minh baïch, daân chuû vaø coâng baèng. Tieáp tuïc hoaøn thieän cô cheá khuyeán khích, thu huùt caùc nhaø ñaàu tö, caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia ñaàu tö vôùi nhieàu hình thöùc vaøo taát caû caùc lónh vöïc maø phaùp luaät khoâng caám, chuù yù thu huùt toát hôn nguoàn voán ñaàu tö cuûa kieàu baøo ôû nöôùc ngoaøi. Khuyeán khích hình thöùc ñaàu tö BT, BOT vaøo caùc lónh vöïc; phaùt trieån coâng nghieäp (cheá bieán, ñieän, khoaùng saûn,…), du lòch (du lòch cao caáp, vui chôi giaûi trí…), dòch vuï thöông maïi, xaây döïng keát caáu haï taàng kinh teá – kyõ thuaät (ñöôøng giao thoâng, caûng …), phuïc vuï phaùt trieån coâng nghieäp, du lòch, noâng – ngö nghieäp. Taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa treân caùc lónh vöïc : y teá, giaùo duïc, vaên hoùa, theå duïc – theå thao. Tích cöïc ñaåy nhanh tieán ñoä coå phaàn hoùa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc theo loä trình ñaõ xaùc ñònh. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp hieän coù ñaàu tö môû roäng quy moâ, naâng caáp, ñoåi môùi trang thieát bò, coâng ngheä ñeå naâng cao caïnh tranh. - Khuyeán khích caùc taàng lôùp nhaân daân ñaàu tö thuùc ñaåy chuyeån ñoåi cô caáu caây troàng, vaät nuoâi, chuù yù ñaàu tö phaùt trieån caùc saûn phaåm lôïi theá, caùc loaïi hình dòch vuï, tieåu thuû coâng nghieäp. Thoâng qua Quy cheá daân chuû ôû cô sôû, phaùt huy maïnh meõ phöông chaâm “Nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm” taïo phong traøo thi ñua soâi noåi, roäng khaép trong nhaân daân goùp phaàn xaây döïng, söûa chöõa, naâng caáp keát caáu haï taàng, caùc coâng trình phuùc lôïi treân ñòa baøn daân cö. Ñaåy maïnh coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa: Trong thôøi gian qua coù nhieàu thay ñoåi veà chính saùch giaù, chính saùch ñeàn buø nhöng caùc Sôû, ngaønh chöa coù vaên baûn höôùng daãn cuï theå thoáng nhaát, laøm cho caùc cô quan chöùc naêng thöïc hieän ñeàn buø, giaûi toûa thöôøng luùng tuùng vaø bò ñoäng. Do vaäy, caàn khaån tröông raø soaùt, boå sung chính saùch ñeàn buø giaûi toûa cho phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá, ñaûm baûo quyeàn lôïi chính ñaùng cuûa ngöôøi daân. 79 Caàn phaûi coù nhöõng bieän phaùp hieäu quaû hôn trong coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa, söû duïng hôïp lyù caùc bieän phaùp nhö tuyeân truyeàn, xöû phaït haønh chính vaø cöôõng cheá. Phaûi coù nhöõng buoåi hoïp hieäp thöông ñeàn buø vôùi daân keát hôïp vôùi caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeå ñaåy maïnh tuyeân truyeàn coâng khai quy hoaïch cho ngöôøi daân ñöôïc bieát. Quy hoaïch caøng ñöôïc coâng khai roäng raõi thì vieäc di dôøi giaûi toûa caøng traùnh ñöôïc söï phaûn öùng cuûa ngöôøi daân. Caàn phaûi chuù troïng boá trí khu taùi ñònh cö tröôùc khi thöïc hieän coâng taùc ñeàn buø giaûi toûa. Ñeå coâng taùc ñeàn buø ñöôïc nhanh choùng, caàn chuù yù coâng taùc ño ñaïc chính xaùc laàn ñaàu ñeå coù cô sôû ñeàn buø, phuïc vuï cho vieäc thu hoài ñaát, giao ñaát,… khoâng phaûi ño ñi ño laïi, keùo daøi thôøi gian khaâu ñeàn buø giaûi toûa. Ñoàng thôøi, taêng cöôøng vieäc quaûn lyù ñaát ñai, khoâng ñeå daân xaâm chieám, aûnh höôûng ñeán khaâu ñeàn buø giaûi toûa, keùo daøi thôøi gian trieån khai ñaàu tö. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa tænh Bình Thuaän: Ñeå caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, tröôùc heát phaûi nhaän thöùc ñöôïc vò trí cuûa tænh Bình Thuaän trong söï so saùnh vôùi caùc ñòa phöông khaùc. Naèm beân caïnh thaønh phoá Hoà Chí Minh, Ñoàng Nai, Baø Ròa - Vuõng Taøu, Bình Döông laø nhöõng tænh thaønh coù tieàm naêng kinh teá lôùn, coù vò trí ñòa kinh teá - cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø haï taàng - nguoàn lao ñoäng kyõ thuaät öu theá hôn, coù chính saùch linh hoaït hôn. Vì vaäy, quaù trình caïnh tranh veà thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm, veà thu huùt ñaàu tö phaùt trieån seõ dieãn ra gay gaét, ñoù laø thaùch thöùc lôùn maø Bình Thuaän caàn phaûi vöôït qua. Theo keát quaû ñieàu tra khaûo saùt chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh, chæ soá PCI cuûa Bình Thuaän khaù thaáp, caùc caáp chính quyeàn xaùc ñònh caùc ñieåm yeáu caàn taäp trung ñeå caûi thieän naâng cao chæ soá PCI Bình Thuaän, xaây döïng caùc giaûi phaùp khaéc phuïc nhaèm caûi thieän caùc chæ soá thaønh phaàn ñöôïc ñaùnh giaù coøn yeáu, cuï theå laø: - Töøng caáp, töøng ngaønh, töøng caùn boä coâng chöùc trong quaù trình thöïc thi coâng vuï caàn tuaân thuû toát caùc quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Ñaåy maïnh thöïc hieän toát coâng taùc caûi caùch thuû tuïc haønh chính, thöïc hieän toát cô cheá “moät cöûa”; ruùt ngaén thôøi gian caáp Giaáy ñaêng kyù kinh doanh, caáp Giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát. - Naâng cao khaû naêng tieáp caän ñaát ñai cho doanh nghieäp. Naâng cao chaát löôïng dòch vuï coâng, taïo thuaän lôïi cho caùc nhaø ñaàu tö vaøo caùc khu coâng nghieäp. - Ñaåy maïnh vieäc coâng khai, minh baïch hoùa caùc cô cheá, chính saùch, chuû tröông cuûa tænh, huyeän thoâng qua coâng taùc phaùt haønh Coâng baùo ñeán caùc doanh nghieäp. Coù cô cheá ñeå doanh nghieäp giaùm saùt, phaûn aùnh, toá caùo caùc haønh vi tieâu 80 cöïc cuûa caùn boä coâng quyeàn, naâng cao loøng tin cuûa doanh nghieäp veà thieát cheá phaùp lyù; söû duïng toát thieát cheá phaùp lyù ñeå giaûi quyeát caùc tranh chaáp cuûa doanh nghieäp. - Naâng cao tính naêng ñoäng vaø tieân phong cuûa Laõnh ñaïo tænh: Söï naêng ñoäng, saùng taïo cuûa chính quyeàn khoâng chæ ñôn thuaàn do tö chaát cuûa ngöôøi caùn boä, maø coøn coù theå caûi thieän thoâng qua nhöõng phöông phaùp laøm vieäc hieäu quaû, cuï theå nhö: + Khi nhöõng vaên baûn phaùp luaät Trung öông ban haønh thieáu roõ raøng, neáu chính quyeàn ñòa phöông buoäc doanh nghieäp phaûi chôø ñôïi ñeán khi coù vaên baûn höôùng daãn thi haønh cuûa caáp treân hoaëc phaûi chuyeån leân caáp treân ñeå xin yù kieán giaûi quyeát thì nhieàu khaû naêng laø nhaø ñaàu tö seõ töø boû döï aùn. Do vaäy, chính quyeàn tænh phaûi saùng taïo vaø xöû lyù linh hoaït trong khuoân khoå phaùp luaät cuûa Trung öông. + Caûi tieán, naâng cao chaát löôïng vaø hieäu quaû caùc cuoäc gaëp gôõ, tieáp xuùc giöõa laõnh ñaïo tænh vôùi caùc doanh nghieäp. Luoân laéng nghe yù kieán cuûa caùc doanh nghieäp baèng nhieàu hình thöùc ñeå kòp thôøi naém baét ñöôïc nhöõng khoù khaên cuõng nhö nguyeän voïng cuûa hoï; giuùp caùc doanh nghieäp thaùo gôõ nhöõng vöôùng maéc khoù khaên. + Khuyeán khích caùc saùng kieán, bieän phaùp tieân phong nhaèm giaûi quyeát nhöõng khoù khaên vöôùng maéc maø caùc doanh nghieäp gaëp phaûi. - Thöïc hieän toát caùc chính saùch cuûa Trung öông: + Trieån khai thöïc hieän coù hieäu quaû caùc chính saùch öu ñaõi ñaàu tö cuûa Trung öông. Caên cöù vaøo chính saùch trung öông ban haønh, tænh phaûi laäp töùc coù keá hoaïch thöïc hieän, kòp thôøi ban haønh caùc vaên baûn höôùng daãn thöïc hieän phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh thöïc teá cuûa ñòa phöông, giao nhieäm vuï cho caùc cô quan chuyeân traùch, coù cô cheá thanh tra kieåm tra chaët cheõ. + Caùc cô quan ban ngaønh trong tænh phaûi coù söï thoáng nhaát vaø cuøng phoái hôïp ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu chung. 3.4.6.4. Raø soaùt, boå sung, ñieàu chænh caùc quy hoaïch laøm cô sôû cho vieäc xaây döïng danh muïc caùc döï aùn thu huùt ñaàu tö Tieán haønh vieäc raø soaùt, ñieàu chænh, boå sung, hoaøn thaønh quy hoaïch toång theå, quy hoaïch ngaønh, quy hoaïch phaùt trieån chuyeân canh caùc caây troàng, con nuoâi coù lôïi theá, baûo ñaûm tính thoáng nhaát, oån ñònh laâu daøi; traùnh choàng cheùp, truøng laép giöõa caùc quy hoaïch. Toå chöùc coâng khai caùc quy hoaïch ñeå caùc thaønh phaàn kinh teá, caùc doanh nghieäp vaø nhaân daân bieát vaø thöïc hieän. 81 Caên cöù vaøo quy hoaïch ñöôïc pheâ duyeät, xaây döïng danh muïc caùc döï aùn khuyeán khích, öu tieân ñaàu tö laøm cô sôû ñeå goïi voán, thu huùt ñaàu tö. Trong ñoù chuù yù caùc danh muïc caùc döï aùn ñaàu tö: xaây döïng phaùt trieån cô sôû haï taàng, caùc döï aùn coù tính ñoät phaù, laøm ñoøn baåy cho söï phaùt trieån ngaønh, phaùt trieån vuøng; caùc ngaønh kinh teá muõi nhoïn coù lôïi theá caïnh tranh cao, coù tính thu huùt, loâi keùo, ñoäng löïc thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh vaø caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc. 3.4.6.5. Ñaåy maïnh hoaït ñoäng quaûng baù, xuùc tieán ñaàu tö Ñeå goùp phaàn thu huùt ñaàu tö, tænh caàn coù nhöõng giaûi phaùp cuï theå ñeå taïo ra chieán löôïc marketing ñòa phöông hieäu quaû, nhaèm xaây döïng Bình Thuaän trôû thaønh moät thöông hieäu maïnh, moät hình aûnh toát ñeïp ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Tænh caàn trieån khai nghieân cöùu vaán ñeà marketing ñòa phöông, ñoàng thôøi khaån tröông thöïc hieän nhöõng giaûi phaùp caàn thieát, hieäu quaû nhaèm xaây döïng vaø quaûng baù hình aûnh tænh Bình Thuaän ñöôïc trong nöôùc vaø ngoaøi nöôùc bieát ñeán laø moät nôi haáp daãn ñeå ñaàu tö kinh doanh. Ñaåy maïnh coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán ñaàu tö, traùnh caùch laøm mang tính hình thöùc, chung chung khoâng coù taùc duïng cuï theå naøo, maø coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö caàn thöïc chaát hôn, moãi moät ñoäng thaùi cuûa coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö phaûi mang laïi moät taùc duïng nhaát ñònh, cuï theå naøo ñoù. Thôøi gian qua, coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán ñaàu tö coøn yeáu, khoâng chuyeân nghieäp, do ñoù trong thôøi gian tôùi caàn khaéc phuïc haïn cheá naøy. Muoán vaäy, giaûi phaùp caàn thöïc hieän ñoái vôùi coâng taùc quaûng baù, xuùc tieán ñaàu tö laø: - Toå chöùc vaø xaùc ñònh roõ nhieäm vuï cô quan laøm chöùc naêng xuùc tieán ñaàu tö ñeå taäp trung ñaàu moái trong vieäc quaûng baù, xuùc tieán thu huùt caùc nguoàn voán ñaàu tö, ñaøo taïo caùn boä chuyeân saâu veà xuùc tieán ñaàu tö. Boä maùy xuùc tieán ñaàu tö neân tröïc thuoäc tröïc tieáp UBND tænh. - Naâng cao chaát löôïng danh muïc caùc döï aùn caàn keâu goïi ñaàu tö, nhaát laø nhöõng döï aùn thuoäc lónh vöïc öu tieân, laøm cô sôû thu huùt ñaàu tö. Thoâng qua nhieàu hình thöùc tích cöïc, chuû ñoäng, ñaåy maïnh tuyeân truyeàn, quaûng baù tieàm naêng, lôïi theá vaø chính saùch cuûa tænh ; laøm toát coâng taùc tieáp thò, xuùc tieán thöông maïi, xuùc tieán ñaàu tö caû trong vaø ngoaøi nöôùc ; phaùt huy tích cöïc vai troø Maët traän, caùc ñoaøn theå vaø Hoäi thaân nhaân kieàu baøo trong hoaït ñoäng xuùc tieán ñaàu tö. Caûi tieán vaø naâng cao chaát löôïng Website cuûa tænh. - Ñoåi môùi phöông phaùp, noäi dung xuùc tieán ñaàu tö: Xuùc tieán ñaàu tö caàn taäp trung vaøo caùc ngaønh, lónh vöïc maø tænh coù lôïi theá caïnh tranh so vôùi nôi khaùc nhö du lòch, coâng nghieäp…, vôùi ñòa theá gaàn khu vöïc 82 kinh teá troïng ñieåm phía Nam, veà nguoàn ñaát ñai ñeå trieån khai döï aùn coøn lôùn, chính saùch öu ñaõi hôn veà tieàn söû duïng ñaát, tieàn thueâ ñaát… Ñoái vôùi ñaàu tö nöôùc ngoaøi, höôùng vaøo caùc ñoái taùc coù tieàm naêng nhö: Myõ, Nhaät, caùc nöôùc thuoäc khoái EU, caùc nöôùc thuoäc khoái ASEAN…, ñaëc bieät höôùng vaøo caùc ñoái taùc hieän nay ñang coù ñaàu tö lôùn ôû Vieät Nam nhö: Haøn quoác, Singapore, Hoàng Koâng, Ñaøi Loan … Ñoái vôùi ñaàu tö trong nöôùc, höôùng vaøo caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá treân toaøn quoác, chuù yù caùc Toång coâng ty, caùc doanh nghieäp lôùn, ñaëc bieät laø caùc doanh nghieäp thuoäc vuøng kinh teá troïng ñieåm phía Nam. Söû duïng caùc hình thöùc truyeàn thoáng nhö toå chöùc hoäi nghò, hoäi thaûo ñeå giôùi thieäu tieàm naêng, lôïi theá vaø chính saùch öu ñaõi ñaàu tö cuûa tænh. Ñaåy maïnh coâng taùc giôùi thieäu hình aûnh cuûa tænh treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng, taïo döïng hình aûnh toát ñeïp cuûa Bình Thuaän ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Xuùc tieán ñaàu tö töøng döï aùn moät, töøng nhaø ñaàu tö cuï theå, caùc cuoäc hoäi thaûo veà xuùc tieán ñaàu tö khoâng neân giôùi thieäu quaù nhieàu döï aùn, maø coù theå moät soá döï aùn hoaëc moät döï aùn khaû thi caàn keâu goïi ñaàu tö; keát hôïp xuùc tieán ñaàu tö vôùi xuùc tieán thöông maïi, du lòch. Coâng taùc xuùc tieán ñaàu tö caàn cuï theå traùnh chung chung, caàn ñeo baùm quyeát lieät khi coù nhaø ñaàu tö tieàm naêng coù döï ñònh ñaàu tö vaøo Bình Thuaän, xaùc ñònh roõ yù muoán, taâm lyù töøng nhaø ñaàu tö ñeå coù bieän phaùp xuùc tieán hôïp lyù. - Taêng cöôøng lieân keát, hôïp taùc phaùt trieån vôùi caùc tænh trong vuøng Ñoâng Nam boä, nhaát laø thaønh phoá Hoà Chí Minh ñeå laøm toát coâng taùc thu huùt ñaàu tö. Tieán haønh sô keát tình hình thöïc hieän Chöông trình hôïp taùc vôùi thaønh phoá Hoà Chí Minh trong thôøi gian qua. Caùc ngaønh chöùc naêng môû roäng quan heä, baùm saùt caùc cô quan Trung öông ñeå kòp thôøi naém baét thoâng tin vaø toå chöùc xuùc tieán, keâu goïi ñaàu tö. 3.4.6.6. Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù ñaàu tö vaø naâng cao hieäu quaû ñaàu tö - Ñaåy nhanh tieán ñoä vaø ñöa vaøo söû duïng caùc coâng trình haï taàng kinh teá - xaõ hoäi, caùc khu taùi ñònh cö, taïo ñieàu kieän veà cô sôû haï taàng ñeå caùc doanh nghieäp boû voán ñaàu tö. Öu tieân voán ñeå ñaåy maïnh tieán ñoä thi coâng caùc coâng trình troïng ñieåm chuyeån tieáp, taäp trung tröôùc heát cho caùc coâng trình keø Caø Ty, caàu Baø Bích, caàu La Daï, Quoác loä 28. Ñoái vôùi caùc coâng trình môùi, caàn taäp trung tröôùc heát ñaàu tö haï taàng caùc khu coâng nghieäp, keø bieån Ñoài Döông (Phan Thieát), chuaån bò ñaàu tö xaây döïng Caûng nöôùc saâu. Toå chöùc trieån khai thöïc hieän toát caùc coâng trình töø nguoàn 83 voán trung öông do tænh laøm chuû ñaàu tö. Ñaåy maïnh huy ñoäng söùc daân theo phöông chaâm nhaø nöôùc vaø nhaân daân cuøng laøm, goùp phaàn caûi taïo, chænh trang boä maët khu phoá, thoân, caùc coâng trình phuùc lôïi coâng coäng. - Taêng cöôøng traùch nhieäm cuûa caùc Sôû, ban, ngaønh vaø ñòa phöông trong vieäc thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån; chuù yù ñaàu tö voán NSNN ñuùng caùc muïc tieâu ñeà ra; chuù yù boá trí ñeå thanh toaùn nôï, hoaøn thaønh döùt ñieåm caùc coâng trình keùo daøi nhieàu naêm. Söû duïng coù hieäu quaû, giaûi ngaân heát nguoàn voán hoã trôï coù muïc tieâu cuûa trung öông boá trí cho tænh. - Tieáp tuïc chaán chænh, ñoåi môùi coâng taùc quaûn lyù ñaàu tö phaùt trieån: Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö phoái hôïp vôùi Sôû Taøi chính tham möu UBND tænh toå chöùc ñieàu haønh toát vieäc caân ñoái nguoàn thu chi NSNN, ñaûm baûo voán thanh toaùn vaø kòp thôøi cho caùc coâng trình troïng ñieåm, nôï khoái löôïng hoaøn thaønh vaø ñaûm baûo söû duïng nguoàn voán chöông trình muïc tieâu quoác gia, voán trung öông hoã trôï coù muïc tieâu vaø voán vay ñuùng vôùi muïc tieâu quy ñònh. Toång hôïp ñaùnh giaù tình hình, kòp thôøi ñeà xuaát caùc giaûi phaùp chaán chænh nhaèm naâng cao traùch nhieäm cuûa caùc sôû, ngaønh, ñòa phöông trong vieäc ñieàu haønh thöïc hieän keá hoaïch ñaàu tö phaùt trieån. Höôùng daãn vaø giaùm saùt caùc chuû ñaàu tö thöïc hieän caùc giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng coâng taùc quaûn lyù xaây döïng ôû taát caû caùc khaâu trong quaù trình xaây döïng cuûa caùc coâng trình, döï aùn töø laäp vaø pheâ duyeät quy hoaïch, chuaån bò ñaàu tö, quyeát ñònh ñaàu tö, thöïc hieän ñaàu tö, trong ñoù ñaëc bieät chuù troïng khaâu khaûo saùt, thieát keá (chaát löôïng thieát keá, phöông aùn thieát keá hôïp lyù, söï phuø hôïp cuûa vaät lieäu löïa choïn, ñuùng tieâu chuaån thieát keá). Taát caû caùc döï aùn ñaàu tö ñaõ hoaøn thaønh phaûi toå chöùc kieåm toaùn tröôùc khi quyeát toaùn coâng trình. Caùc chuû ñaàu tö phaûi taêng cöôøng coâng taùc giaùm saùt, ñaùnh giaù ñaàu tö; thöïc hieän giaùm saùt ñaàu tö ngay töø khaâu quy hoaïch, laäp döï aùn, thaåm ñònh, boá trí voán ñaàu tö. Thöïc hieän thöôøng xuyeân coâng taùc thanh tra ñaàu tö. Coù keá hoaïch thöïc hieän nghieâm tuùc giaùm saùt coäng ñoàng ñoái vôùi caùc döï aùn ñaàu tö baèng voán nhaø nöôùc. Chuù yù naâng cao chaát löôïng caùc coâng trình xaây döïng, coù giaûi phaùp ngaên chaën kòp thôøi vieäc thi coâng khoâng ñuùng thieát keá, khoâng ñaûm baûo khoái löôïng theo thieát keá ñöôïc duyeät, laäp quyeát toaùn khoâng ñuùng thöïc teá thi coâng; quy roõ traùch nhieäm cuûa caù nhaân, ñôn vò lieân quan ñeán chaát löôïng coâng trình. Ñoåi môùi coâng taùc thanh tra, kieåm tra phuø hôïp; traùnh choàng cheùo, truøng laép gaây phieàn haø vaø aûnh höôûng ñeán caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp, nhaø ñaàu tö. Xöû lyù nghieâm minh caùc tröôøng hôïp gaây phieàn haø, saùch 84 nhieãu, gaây caûn trôû trong quaù trình thu huùt ñaàu tö. Quaûn lyù chaët cheõ, coù hieäu quaû, choáng thaát thoaùt, laõng phí voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn. Quan taâm ñuùng möùc coâng taùc caùn boä; tieáp tuïc ñaøo taïo, boài döôõng naâng cao trình ñoä chuyeân moân nghieäp vuï, trình ñoä ngoaïi ngöõ; taêng cöôøng reøn luyeän ñaïo ñöùc, loái soáng vaø tinh thaàn traùch nhieäm trong coâng taùc cho ñoäi nguõ caùn boä, coâng chöùc, nhaát laø caùn boä tröïc tieáp coâng taùc trong lónh vöïc ñaàu tö ñeå ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï trong tình hình môùi. 3.4.6.7. Phaùt trieån ñoàng boä caùc loaïi thò tröôøng - Taïo laäp ñoàng boä vaø vaän haønh thoâng suoát caùc loaïi thò tröôøng. Toân troïng nguyeân taéc vaø cô cheá vaän haønh khaùch quan cuûa thò tröôøng; giaûm ñeán möùc toái ña söï can thieäp haønh chính cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc vaøo hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp; toân troïng nguyeân taéc thò tröôøng ñieàu tieát saûn xuaát, quaûn lyù nhaø nöôùc thöôøng xuyeân cung caáp nhöõng thoâng tin döï baùo, ñònh höôùng thò tröôøng taïo ñieàu kieän cho ngöôøi saûn xuaát, toå chöùc saûn xuaát moät caùch linh hoaït, uyeån chuyeån, kòp thôøi. - Phaùt trieån thò tröôøng taøi chính ñoàng boä vaø coù cô caáu hoaøn chænh, khuyeán khích môû roäng caùc dòch vuï hoã trôï phaùt trieån thò tröôøng taøi chính, taêng nhanh quy moâ vaø môû roäng phaïm vi hoïat ñoäng. Phaùt trieån thò tröôøng voán: phaùt trieån maïnh vaø môû roäng phaïm vi hoïat ñoäng cuûa heä thoáng caùc ngaân haøng thöông maïi vaø caùc TCTD. Môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc quyõ tín duïng, caùc quyõ hoã trôï ñaàu tö vaø baûo laõnh ñaàu tö, quyõ baûo hieåm... nhaèm thu huùt caùc nguoàn voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi. Khuyeán khích caùc coâng ty coå phaàn thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá nieâm yeát coå phieáu vaø huy ñoäng voán qua thò tröôøng chöùng khoaùn Phaùt trieån thò tröôøng cho thueâ taøi chính: Tín duïng thueâ mua laø phöông thöùc taøi trôï trung vaø daøi haïn, theo phöông thöùc naøy ngöôøi cho thueâ seõ mua taøi saûn vaø thieát bò theo yeâu caàu cuûa ngöôøi thueâ vaø naém giöõ quyeàn sôõ höõu ñoái vôùi taøi saûn ñoù, ngöôøi thueâ phaûi thanh toaùn tieàn thueâ trong suoát thôøi haïn ñaõ thoûa thuaän vaø khoâng ñöôïc huûy boû hôïp ñoàng tröôùc haïn. Hieän nay, taïi tænh Bình Thuaän chöa coù loaïi hình naøy, ñaây laø nguoàn voán trung vaø daøi haïn raát caàn thieát cho vieäc ñoåi môùi maùy moùc, caûi tieán coâng ngheä ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Tænh caàn coù bieän phaùp phaùt trieån vaø môû roäng thò tröôøng cho thueâ taøi chính. Tín duïng thueâ mua laø moät hình thöùc quan troïng cuûa ñaàu tö, laø bieän phaùp thay theá voán ngaân haøng, giuùp cho caùc doanh nghieäp ít voán hoaëc khoâng coù taøi saûn theá chaáp deã daøng coù ñöôïc taøi saûn ñeå tieán haønh saûn xuaát kinh doanh. 85 - Phaùt trieån thò tröôøng söùc lao ñoäng, khuyeán khích ngöôøi lao ñoäng töï hoïc taäp ñaøo taïo vaø naâng cao cô hoäi kieám vieäc laøm. Khuyeán khích moïi thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaøo taïo ngheà, dòch vuï giôùi thieäu vieäc laøm, xuaát khaåu lao ñoäng. - Phaùt trieån thò tröôøng baát ñoäng saûn, ñaëc bieät laø thò tröôøng quyeàn söû duïng ñaát theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, phaùt trieån caùc dòch vuï thò tröôøng baát ñoäng saûn. Thöïc hieän toát coâng taùc quy hoaïch ñaát, hoaøn thieän vieäc phaân loaïi, ñaùnh giaù ñaát ñai vaø caáp giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát; laøm cho quyeàn söû duïng ñaát chuyeån thaønh haøng hoùa moät caùch thuaän lôïi, ñaát ñai trôû thaønh nguoàn voán quan troïng cho phaùt trieån. - Khuyeán khích phaùt trieån thò tröôøng dòch vuï khoa hoïc coâng ngheä, tö vaán phaùp luaät, tö vaán quaûn lyù, ñaàu tö... 3.4.6.8. Ñaåy maïnh xaõ hoäi hoaù lónh vöïc vaên hoaù-xaõ hoäi Caùc lónh vöïc vaên hoaù-xaõ hoäi coù nhu caàu voán ñaàu tö raát lôùn, nhöng khaû naêng NSNN coøn haïn cheá. Ñeå taïo söï phaùt trieån maïnh meõ, naêng ñoäng vaø beàn vöõng, phaûi xem vieäc xaõ hoäi hoaù moät soá maët trong lónh vöïc naøy laø söï nghieäp cuûa toaøn daân, laø quyeàn lôïi, traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa moïi ngöôøi. Tuy nhieân, khi thöïc hieän xaõ hoäi hoaù tænh caàn coù öu tieân cho caùc vuøng saâu, vuøng xa, vuøng coøn nhieàu khoù khaên, vuøng ñoàng baøo daân toäc. Ñeå khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia vaøo coâng cuoäc xaõ hoäi hoùa lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, y teá, vaên hoùa, theå duïc theå thao, caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: - Quy hoaïch, raø soaùt laïi maïng löôùi tröôøng lôùp, cô sôû hieän coù treân ñòa baøn tænh, xaùc ñònh nhöõng cô sôû naøo caàn giöõ döôùi daïng coâng laäp vaø côû sôû naøo coù theå chuyeån sang hình thöùc khaùc. Ñoái vôùi nhöõng côû sôû khoâng caàn thieát giöõ döôùi daïng coâng laäp thì coù theå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö tham gia xaây döïng vaø hoaït ñoäng, chính quyeàn coù cô cheá thích hôïp ñeå höôùng caùc cô sôû naøy hoaït ñoäng ñuùng vôùi muïc ñích. - Quy hoaïch nhöõng nôi döï kieán seõ xaây döïng tröôøng hoïc, cô sôû y teá, caùc trung taâm vaên hoùa, theå duïc theå thao…ñeå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö, aùp duïng phöông thöùc ñaàu tö BOT ñeå keâu goïi ñaàu tö. - Xaây döïng ñeà aùn xaõ hoäi hoùa ñeán naêm 2010 ñònh höôùng ñeán naêm 2020 trong caùc lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, y teá, vaên hoùa, theå duïc theå thao nhaèm khuyeán khích moïi toå chöùc vaø caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc tham gia, ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa trong caùc lónh vöïc naøy thoâng qua nhieàu hình thöùc phuø hôïp. - Ban haønh caùc chính saùch nhaèm ñaåy maïnh xaõ hoäi hoùa caùc lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, y teá, vaên hoùa, theå duïc theå thao nhö hoã trôï cho vay voán, öu ñaõi veà thueá, öu ñaõi veà tieàn söû duïng ñaát… 86 Thöïc hieän chuû tröông treân, tænh seõ tieát kieäm ñöôïc moät nguoàn voán NSNN ñaùng keå daønh cho caùc lónh vöïc giaùo duïc ñaøo taïo, y teá, vaên hoùa, theå duïc theå thao, taïo ñieàu kieän cho caùc toå chöùc, caù nhaân ñoùng goùp coâng söùc cuûa mình, tham gia tích cöïc nhaèm phaùt trieån lónh vöïc vaên hoùa-xaõ hoäi. 3.4.6.9. Phaùt trieån nguoàn nhaân löïc Naâng cao trình ñoä hoïc vaán, trình ñoä daân trí treân cô sôû hoaøn chænh heä thoáng giaùo duïc phoå thoâng vaø ñaøo taïo ngheà nghieäp laø nhieäm vuï chieán löôïc xuyeân suoát quaù trình phaùt trieån daân soá vaø nguoàn nhaân löïc. - Naâng cao chaát löôïng coâng taùc ñaøo taïo vaø tính hieäu quaû cuûa ñaøo taïo treân cô sôû gaén vôùi caùc doanh nghieäp kinh doanh saûn xuaát (baèng caùc hôïp ñoàng ñaøo taïo trong caùc döï aùn ñaàu tö saûn xuaát) vaø ñoåi môùi phöông thöùc, chöông trình, noäi dung ñaøo taïo hình thaønh moät cô caáu lao ñoäng kyõ thuaät coù hieäu quaû. - Taïo ñieàu kieän cho caùc toå chöùc xaõ hoäi, caùc doanh nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá môû roäng phöông thöùc ñaøo taïo ngaén haïn, ñaøo taïo taïi choã, ñaøo taïo phi taäp trung ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa caùc ngaønh, caùc ñôn vò kinh teá cô sôû vaø cuûa ngöôøi lao ñoäng theo cô cheá thò tröôøng. - Nhanh choùng ñaøo taïo caùn boä quaûn lyù trong caùc cô quan nhaø nöôùc, ñaøo taïo ñoäi nguõ kyõ sö, coâng nhaân kyõ thuaät vaø caùc nhaø doanh nghieäp gioûi laø troïng taâm cuûa nhöõng naêm tôùi. Thöôøng xuyeân boài döôõng nghieäp vuï cho caùn boä quaûn lyù caùc ngaønh, caùc caáp nhöõng tri thöùc coù tính chaát lieân ngaønh. Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä haønh chính ñuû söùc thöïc hieän toát chöùc naêng quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh teá ñaùp öùng nhu caàu môùi cuûa quaù trình ñoåi môùi kinh teá. Ñoäi nguõ caùn boä, vieân chöùc nhaø nöôùc caàn ñöôïc naâng cao chaát löôïng treân cô sôû ñöôïc tieâu chuaån hoùa. - Xaây döïng caùc cheá ñoä, chính saùch vaø caùc öu ñaõi khaùc ñeå thu huùt nhaân taøi vaø lao ñoäng kyõ thuaät laønh ngheà töø caùc nôi khaùc ñeán vôùi Bình Thuaän, ñoàng thôøi ñaåy nhanh toác ñoä ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc taïi choã phuø hôïp vôùi cô caáu kinh teá – xaõ hoäi cuûa tænh. 3.4.6.10. Khoa hoïc coâng ngheä vaø baûo veä moâi tröôøng Trình ñoä trang thieát bò vaø coâng ngheä caùc ngaønh kinh teá cuûa Bình Thuaän hieän vaãn ñang ôû trình ñoä thaáp vaø trung bình. Nghieân cöùu öùng duïng vaø trieån khai laø höôùng ñöôïc öu tieân ñeå ñoåi môùi coâng ngheä hieän ñaïi trong caùc ngaønh, lónh vöïc ñöôïc choïn löïa. Taêng cöôøng ñaàu tö nghieân cöùu khoa hoïc coâng ngheä, ñoåi môùi coâng ngheä ñaûm baûo neàn kinh teá coù toác ñoä phaùt trieån cao ñoàng thôøi khoâng laïc haäu trong quaù trình phaùt trieån. Trong thôøi gian tôùi caàn thöïc hieän caùc giaûi phaùp sau: 87 - Ñaàu tö phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä, taïo ra böôùc ñoät phaù veà chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, coi troïng vieäc aùp duïng coâng ngheä tieân tieán. Aùp duïng roäng raõi caùc thaønh töïu khoa hoïc-coâng ngheä quoác gia vaø quoác teá trong caùc lónh vöïc tin hoïc hoaù, coâng ngheä sinh hoïc, vaät lieäu môùi, naêng löôïng môùi… nhaèm xaây döïng vaø khai thaùc toái ña cô sôû haï taàng, phaùt huy naêng löïc noäi sinh ñeå hình thaønh vaø môû roäng thò tröôøng saûn xuaát vaø tieâu thuï nhöõng saûn phaåm truyeàn thoáng, saûn phaåm chuû löïc coù lôïi theá so saùnh. - Giaûi quyeát caên baûn caùc vaán ñeà veà gioáng caây troàng vaät nuoâi coù naêng suaát, chaát löôïng cao, ñaùp öùng yeâu caàu xuaát khaåu vaø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa Bình Thuaän. - Hình thaønh vaø phaùt trieån heä thoáng khu coâng nghieäp, cuïm coâng nghieäp; heä thoáng cung öùng, tieâu thuï vaø tö vaán, phaùt huy nhaân toá ñoäng löïc cuûa khoa hoïc-coâng ngheä. Chuù yù aùp duïng coâng ngheä saïch, ít pheá thaûi, ít tieâu hao naêng löôïng, khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. - Phaùt trieån vaø toå chöùc maïng löôùi nghieân cöùu, trieån khai khoa hoïc-coâng ngheä; coù chính saùch öu ñaõi ñeå khuyeán khích caùc thaønh phaàn kinh teá tham gia ñaøo taïo nhaân löïc khoa hoïc-coâng ngheä; keát hôïp vôùi caùc Vieän nghieân cöùu, caùc Tröôøng ñaïi hoïc xaây döïng caùc chöông trình phaùt trieån caùc saûn phaåm chuû löïc, coù lôïi theá so saùnh. - Töøng böôùc haïn cheá vaø ngaên ngöøa oâ nhieãm moâi tröôøng, ñaëc bieät ôû caùc khu coâng nghieäp vaø ñoâ thò. 88 KEÁT LUAÄN Nhöõng naêm qua, tænh ñaõ coù nhieàu coá gaéng trong vieäc huy ñoäng caùc nguoàn voán cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi. Toång nguoàn voán huy ñoäng ngaøy caøng nhieàu, cô caáu nguoàn voán chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc. Tuy nhieân, nguoàn voán huy ñoäng coøn thaáp so vôùi nhu caàu ñaàu tö phaùt trieån, chöa töông xöùng vôùi tieàm naêng vaø lôïi theá cuûa tænh. Muïc tieâu toång quaùt veà phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh Bình Thuaän laø phaùt trieån kinh teá nhanh, sôùm ruùt ngaén cheânh leäch vaø tieán tôùi vöôït trình ñoä phaùt trieån chung cuûa caû nöôùc. Xaây döïng vaø phaùt trieån Bình Thuaän trôû thaønh moät tænh coâng nghieäp – dòch vuï du lòch vôùi vò theá cao, laø moät cöïc phaùt trieån naêng ñoäng, beàn vöõng cuûa vuøng Nam Trung boä, coù gaén keát vôùi vuøng Ñoâng Nam boä, ñoàng thôøi coù cô sôû haï taàng kinh teá – xaõ hoäi phaùt trieån hieän ñaïi, lieân thoâng; quan heä saûn xuaát tieán boä; caûi thieän, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân. Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu treân, nhieäm vuï huy ñoäng voán ñaàu tö phaûi ñöôïc xaùc ñònh laø moät trong nhöõng nhieäm vuï quan troïng haøng ñaàu. Ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu voán ñaàu tö phuïc vuï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi caàn phaûi coù heä thoáng caùc giaûi phaùp huy ñoäng voán moät caùch tích cöïc, hieäu quaû. Treân cô sôû lyù luaän, phaân tích, ñaùnh giaù thöïc traïng huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån treân ñòa baøn tænh giai ñoaïn 2001 - 2006, döï baùo nhu caàu voán ñaàu tö giai ñoaïn 2007 – 2020, luaän vaên ñaõ ñeà xuaát caùc giaûi phaùp thích hôïp vôùi mong muoán: neáu ñöôïc caùc ban ngaønh cuûa tænh quan taâm xem xeùt vaø toå chöùc thöïc hieän ñoàng boä seõ taùc ñoäng vaø taïo böôùc chuyeån tích cöïc coâng taùc huy ñoäng voán cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi tænh thôøi gian tôùi, traùnh nguy cô tuït haäu so vôùi caùc tænh trong khu vöïc, nhaèm phaùt trieån nhanh kinh teá-xaõ hoäi, sôùm ruùt ngaén cheânh leäch vaø tieán tôùi vöôït trình ñoä phaùt trieån chung cuûa caû nöôùc. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. PGS.TS Söû Ñình Thaønh – Nhaäp moân taøi chính tieàn teä – NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TPHCM 2006 2. PGS.TS Phan Thuùc Huaân – Kinh teá phaùt trieån – NXB Thoáng keâ 2007 3. Boä moân kinh teá phaùt trieån – Kinh teá phaùt trieån – NXB Thoáng keâ Haø noäi 1997 4. PGS.PTS Traàn Vaên Chöû – Kinh teá hoïc phaùt trieån – NXB Chính trò Quoác gia Haø noäi 1999 5. TS. Phaïm Vaên Naêng – TS. Traàn Hoaøng Ngaân – TS. Söû Ñình Thaønh – Söû duïng caùc coâng cuï taøi chính ñeå huy ñoäng voán cho chieán löôïc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa Vieät Nam ñeán naêm 2020 – Tröôøng ÑH kinh teá TPHCM 2002 6. PGS.TS Ñoã Ñöùc Minh – Taøi chính Vieät Nam 2001-2010 – NXB Taøi chính 2006 7. TS. Traàn Xuaân Kieân – Vieät Nam taàm nhìn 2050 – NXB Thanh nieân 2006 8. Nghò quyeát 04-NQ/TU ngaøy 27/02/2007 veà ñaåy maïnh huy ñoäng nguoàn löïc taøi chính cho ñaàu tö phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi ñeán 2020 – Tænh uûy Bình Thuaän 9. Baùo caùo toång keát naêm ngaønh Ngaân haøng töø 2001 ñeán 2006 10. Baùo caùo thu-chi Ngaân saùch Nhaø nöôùc tænh Bình Thuaän töø naêm 2001 ñeán 2006. 11. Nieân Giaùm Thoáng keâ tænh Bình Thuaän 2001-2006 12. Döï thaûo Baùo caùo toång hôïp quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi tænh Bình Thuaän ñeán naêm 2020 13. Chöông trình phaùt trieån du lòch tænh Bình Thuaän ñeán naêm 2010 14. Keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi 2007 - 2010 tænh Bình Thuaän cuûa UBND tænh Bình Thuaän 15. Taïp chí Taøi chính – caùc soá naêm 2007 16. Taïp chí Ñaàu tö – caùc soá naêm 2007 89 90 PHUÏ LUÏC 1 TÌNH HÌNH HUY ÑOÄNG VOÁN ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN GIAI ÑOAÏN 2001-2006 CUÛA TÆNH BÌNH THUAÄN ÑVT : tyû ñoàng CHÆ TIEÂU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I.GDP(giaù so saùnh 1994) Toác ñoä taêng tröôûng II. GDP (giaù thöïc teá) III. Toång ñaàu tö xaõ hoäi 1. Voán trong nöôùc Tyû troïng (%) 2. Voán ngoaøi nöôùc Tyû troïng (%) 2.398 10,46 3.426 1.122 991 88,32 131 11,68 2.662 11,01 3.973 1.571 1.417 90,20 154 9,80 2.986 12,17 4.678 1.776 1.686 94,99 89 5,01 3.376 13,06 6.147 2.486 2.320 93,32 166 6,68 3.829 13,42 7.701 3.301 3.143 95,21 158 4,79 4.379 14,36 9.232 4.275 4.097 95,84 178 4,16 (Nguoàn: Keá hoaïch phaùt trieån KT-XH 2007-2010 cuûa UBND tænh Bình Thuaän) 91 PHUÏ LUÏC 2 TÌNH HÌNH CÔ CAÁU NGUOÀN VOÁN ÑAÀU TÖ GIAI ÑOAÏN 2001-2006 CUÛA TÆNH BÌNH THUAÄN ÑVT : tyû ñoàng CHÆ TIEÂU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toång ñaàu tö toaøn xaõ hoäi I. Nguoàn voán trong nöôùc - NSNN do ñòa phöông Qlyù - Tín duïng ñaàu tö - Doanh nghieäp nhaø nöôùc - Doanh nghieäp ngoaøi NN - Voán daân cö - Voán trung öông ñaàu tö I. Nguoàn voán nöôùc ngoaøi 1.122 991 206 73 11 478 170 53 131 1.571 1.417 246 119 13 671 318 50 154 1.776 1.686 297 158 14 756 398 63 90 2.486 2.320 635 188 15 894 514 74 166 3.301 3.143 710 252 36 967 837 341 158 4.275 4.097 769 306 43 1.576 1.029 410 178 (Nguoàn: Keá hoaïch phaùt trieån KT-XH 2007-2010 cuûa UBND tænh Bình Thuaän) 92 PHUÏ LUÏC 3 THU NGAÂN SAÙCH TÆNH BÌNH THUAÄN GIAI ÑOAÏN 2001-2006 ÑVT : tyû ñoàng CHÆ TIEÂU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 I. GDP (giaù thöïc teá) II. Toång thu 1. Thu NS ñòa phöông Tyû leä taêng (%) 2. Thu trôï caáp töø NSTW Tyû leä taêng (%) III Thu NSÑP/GDP (%) 3.426 751 359 28,67 392 39,01 10,48 3.973 806 394 9,75 412 5,10 9,92 4.678 1.094 533 35,28 561 36,17 11,39 6.147 1.543 919 72,42 624 11,23 14,95 7.701 1.807 1.162 26,44 645 3,37 15,09 9.232 2.051 1.396 20,14 655 1,55 15,12 (Nguoàn: Sôû Taøi chính tænh Bình Thuaän) 93 PHUÏ LUÏC 4 CHI NGAÂN SAÙCH TÆNH BÌNH THUAÄN GIAI ÑOAÏN 2001-2006 ÑVT : tyû ñoàng CHÆ TIEÂU 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toång ñaàu tö xaõ hoäi Toång chi NSNN Chi ñaàu tö phaùt trieån Tyû troïng (%) 1.122 803 206 25,65 1.571 796 246 30,90 1.776 1.034 297 28,72 2.486 1.502 635 42,28 3.301 1.795 710 39,55 4.275 2.015 769 38,16 (Nguoàn: Sôû Taøi chính tænh Bình Thuaän) 94 PHUÏ LUÏC 5 DOANH SOÁ CHO VAY TÍN DUÏNG TRUNG VAØ DAØI HAÏN GIAI ÑOAÏN 2001-2006 CUÛA TÆNH BÌNH THUAÄN ÑVT : trieäu ñoàng Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toång soá cho vay 1.Phaân theo thaønh phaàn - DNNN - Taäp theå - Tö nhaân - Caù theå - Coù voán Ñtö nöôùc ngoaøi 2. Phaân theo khu vöïc - Noâng, laâm, thuûy saûn - Coâng nghieäp, xaây döïng - Dòch vuï 340.726 41.070 5.034 77.209 215.473 1.680 163.695 83.019 94.012 401.679 48.362 6.970 44.863 298.984 2.500 140.440 71.487 189.752 675.268 91.516 8.931 92.809 478.412 3.600 229.077 83.407 362.784 1.064.654 127.690 8.429 169.157 757.866 1.512 401.837 117.375 545.442 1.078.923 31.838 6.853 182.604 846.381 11.247 432.064 116.523 530.336 1.772.889 53.864 11.594 290.322 1.398.081 19.028 730.971 158.223 883.695 (Nguoàn: Chi nhaùnh Ngaân haøng Nhaø nöôùc tænh Bình Thuaän) 95 PHUÏ LUÏC 6 ÑAÀU TÖ TRÖÏC TIEÁP NÖÔÙC NGOAØI TAÏI BÌNH THUAÄN PHAÂN THEO ÑOÁI TAÙC ÑEÁN NAÊM 2006 STT Teân quoác gia Soá döï aùn Voán ñaàu tö (trieäu USD) Tyû leä voán ñaàu tö (%) 1 Hoa Kyø 4 91,900 45,73 2 Trung Quoác 4 28,865 14,36 3 Nga 1 16,500 8,21 4 Phaùp 3 15,517 7,72 5 Haøn Quoác 7 10,178 5,06 6 Nhaät 5 7,810 3,89 7 Thaùi Lan 2 5,850 2,91 8 Ñaøi Loan 5 4,250 2,11 9 Lucxembou 1 4,000 1,99 10 Anh 2 3,600 1,79 11 Bæ 2 3,450 1,72 12 Thuïy Só 2 3,000 1,49 13 UÙc 4 2,970 1,48 14 Singapore 1 2,000 1,00 15 Malaixia 1 740 0,37 16 Ailen 1 350 0,17 Toång 45 200,980 100,00 (Nguoàn: Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö Bình Thuaän) 96 PHUÏ LUÏC 7 VOÁN ÑAÀU TÖ CHO CAÙC NGAØNH KINH TEÁ GIAI ÑOAÏN 2001-2006 CUÛA TÆNH BÌNH THUAÄN ÑVT : trieäu ñoàng Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 - Noâng, laâm, thuûy saûn - Coâng nghieäp, xaây döïng - Dòch vuï 126.348 355.605 571.897 189.469 417.379 846.958 289.419 529.366 807.645 383.475 737.212 1.169.197 557.346 915.385 1.543.235 679.792 1.241.382 2.006.168 (Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Bình Thuaän) PHUÏ LUÏC 8 VOÁN ÑAÀU TÖ CAÙC LÓNH VÖÏC VAÊN HOÙA-XAÕ HOÄI GIAI ÑOAÏN 2001-2006 CUÛA TÆNH BÌNH THUAÄN ÑVT : trieäu ñoàng Chæ tieâu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 - Giaùo duïc - ñaøo taïo - Y teá vaø CSSK nhaân daân - Hoaït ñoäng vaên hoùa theå thao Toång coäng 33.492 22.966 4.615 61.073 39.830 25.925 15.474 81.229 83.990 29.061 18.854 131.905 107.509 37.489 25.567 170.565 156.254 54.486 37.159 247.899 190.583 66.457 45.323 302.363 (Nguoàn: Nieân giaùm thoáng keâ tænh Bình Thuaän)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHuy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020.pdf
Luận văn liên quan