Đề tài Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010

Mục lục Lời mở Đầu 1 Chương I. Cơ sở khoa học của việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 4 I. Lý thuyết chung về kế hoạch phát triển ngành 4 1. Khái niệm 4 2. Nội dung của kế hoạch phát triển ngành 4 21 Đánh giá thực trạng của ngành 4 22 Đánh giá các yếu tố tác động 4 23 Luận chứng kế hoạch 5 24 Xây dựng các giải pháp 5 II. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển và vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 5 1. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 5 2. Vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 8 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đội tàu 9 31. Các nhân tố khách quan 9 32. Các nhân tố chủ quan 10 III. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu vận tải biển 10 1. Tình hình và xu thế phát triển đội tàu vận tải biển của các nước 10 11. Container hoá là xu thế nổi bật nhất 10 12. Tăng kích thước các tàu container, sử dụng các tàu có tính kinh tế ở các tuyến vận tải chủ yếu, đặc biệt là các tàu container cỡ lớn 11 13. Xuất hiện các công ty vận tải khổng lồ bằng việc liên doanh, liên kết toàn cầu 12 14. Liên kết các phương thức vận tải- vận tải đa phương thức 12 2. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu biển 13 21. Về chính sách phát triển đội tàu biển 13 21. Các biện pháp tài chính ở một số nước 15 Chương II. Thực trạng phát triển của đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 1991-2002 17 I. Tổng quan về tình hình phát triển vận tải biển Việt Nam 17 1. Về tuyến và khối lượng vận tải biển 17 11. Về tuyến vận chuyển 17 12. Về khối lượng vận chuyển 18 2. Về hệ thống cảng biển và khối lượng hàng qua cảng 20 21. Về hệ thống cảng biển 20 22. Khối lượng hàng qua cảng 23 II. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 1991 - 200227 1. Khái quát chung về đội tàu vận tải biển Việt Nam 27 2. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu trong thời gian qua 29 3. Đánh giá năng lực vận tải của đội tàu biển Việt Nam 34 31. Về số lượng và trọng tải tàu 34 32. về cơ cấu 35 33. Về chất lượng 37 34. Về nguồn nhân lực 38 4. Đánh giá những nguyên nhân 40 Chương III. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 42 I. Dự báo nhu cầu vận tải biển 42 1. Những căn cứ để dự báo nhu cầu vận tải 42 11. Hiện trạng kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 1991- 2001 42 12. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020 43 13. Định hướng phát triển xuất nhập khẩu 44 2. Phương pháp và kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường biển 51 3. Phân tích kết quả dự báo 54 II. Kế hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 56 1. Quan điểm và mục tiêu phát triển 56 2. Kế hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 58 21. Định hướng phát triển loại tàu cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 58 22. Định hướng phát triển loại tàu, cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 62 23. Xác định năng suất phương tiện vận tải 64 III. Một số giải pháp và chính sách chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 74 Kết luận 77 Lời mở Đầu Thực tập tốt nghiệp là điều kiện thuận lợi giúp bản thân em, là một sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dan-chuyen^ ngành Kinh tế Phát triển, vận dụng kiến thức lý luận đã được trang bị ở trường đại học vào thực tế. Thông qua việc phân tích, lý giải và giải quyết những vấn đề thực tiễn được tiếp xúc trong quá trình thực tập, bản thân em đã phần nào củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị, đồng thời đã bắt đầu làm quen với công tác nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Kinh tế Phát triển. Sau một thời gian thực tập tại Vụ cơ sở hạ tầng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bản thân em đã rút ra cho mình nhiều điều bổ ích. Đồng thời được sự hướng dẫn nhiệt tình của PGSTS. Phạm Văn Vận, thầy giạọThS' Vũ Cương, Đc/ Nguyễn Việt Hồng – Chuyên viên Vụ Cơ sở hạ tầng- Bộ kế hoạch & đầu tư đã giúp em lựa chon đề tài: “Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010”. Với lý do như sau: Quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ, hoạt động giao lưu trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia vì thế mà trở nên sôi động và ngày càng gia tăng. Nhu cầu vận tải biển cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết, bởi đây là hình thức vận tải có nhiều thế mạnh, nó đảm nhận khối lượng hàng hoá rất lớn, cự ly xa với chi phí rất vừa phải. Vì thế, càng ngày hoạt động của đội tàu vận tải biển càng trở nên có ý nghĩa và đóng vai trò hết sức quan trọng. Đề tài này được thực hiện sẽ giải quyết vấn đề vận tải đường biển của nước ta trong thời gian tới, tạo điều kiện phát triển ngành đóng tàu, ngành vận tải biển, đồng thời tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải đường biển nếu được thực hiện tốt sẽ đảm bảo yêu cầu lưu thông hàng hoá trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu. Phát triển đội tàu vận tải biển là hình thức xuất khẩu trực tiếp vận tải, thu ngoại tệ mạnh góp phần tăng khả năng thanh khoản cho nền kinh tế. Mặt khác việc quy hoạch đội tàu biển tạo cơ sở để khai thác điều kiện và tiềm năng hàng hải dồi dào, phong phú của nước ta. Nâng cao vai trò cũng như vị trí của ngành hàng hải trong sự phát triển chung của các ngành kinh tế cũng như trong sự phát triển chung của ngành hàng hải của các nước trong khu vực và thế giới. Đồng thời nó cũng góp phần thúc đẩy phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, miền, theo ngành. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh cho tổ quốc cả trên phương diện kinh tế lẫn chính trị. Khi chúng ta có một đội tàu biển hùng mạnh điều đó cũng có nghĩa là nền kinh tế nước ta đang phát triển theo chiều hướng tích cực, vị thế chính trị của đất nước trong con mắt nước ngoài vì thế mà cũng được nâng lên. Trong tình trạng phát triển phân tán, manh mún của đội tàu biển như hiện nay, việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 là cơ sở để triển khai các định hướng của Đảng và Nhà nước, góp phần bổ sung, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với đội tàu vận tải biển cả nước nói riêng và đối với hoạt động vận tải của ngành Hàng hải nói chung. Đề tài này được chia làm 3 Chương với nội dung như sau: - Chương I. Cơ sở khoa học của việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam - Chương II. Thực trạng phát triển của đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 1991-2002 - Chương III. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do khả năng còn hạn chế nên em tin chắc rằng đề tài không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em rất mong được thầy giáo hướng dẫn, cán bộ hướng dẫn chỉ bảo thêm để em có cơ hội tiến bộ hơn.

doc79 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2237 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
u tÊn/n¨m. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh vÉn lµ Oxtr©ylia, Singapore, NhËt B¶n vµ Trung Quèc, Hoa Kú. Than ®¸: MÆt hµng than ®¸ xuÊt khÈu sang Ch©u ¸ n¨m 1991 chiÕm 71%, N¨m 2001 t¨ng lªn 83%. Dù kiÕn than xuÊt khÈu cho n¨m t­¬ng ®èi gi¶m dÇn v× nhu cÇu tiªu thô néi ®Þa sÏ t¨ng ®¸ng kÓ do x©y dùng c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn míi vµ x©y dùng thªm mét sè nhµ m¸y xi m¨ng míi nªn s¶n l­îng cã thÓ t¨ng lªn tíi trªn 20 triÖu tÊn/n¨m (hiÖn nay lµ 12,9 triÖu tÊn/n¨m) xuÊt khÈu còng sÏ chØ dao ®éng ë m¾c 2 - 3,5 triÖu t©n/n¨m. Trong thêi gian 10 n¨m tíi, mang l¹i kim ng¹ch mçi n¨m kho¶ng 60 - 105 triÖu USD. ThÞ tr­êng xuÊt khÉu vÉn lµ NhËt B¶n, Trung Quèc, T©y ¢u, Ch©u §¹i D­¬ng, §«ng Nam ¸, Ch©u Phi. G¹o: Dù kiÕn trong thêi kú 2002 - 2010 sÏ xuÊt khÈu kho¶ng 4 - 5 triÖu tÊn/n¨m, cÇn ®Çu t­ ®Ó c¶i thiÖn c¬ cÊu vµ chÊt l­îng g¹o xuÊt khÈu; khai th¸c c¸c thÞ tr­êng míi (Trung §«ng, Ch©u Phi, Nam Mü) vµ æn ®Þnh c¸c thÞ tr­êng ®· cã nh­ Ch©u ¢u, Ch©u ¸: nghiªn cøu kh¶ n¨ng phèi hîp víi Th¸i Lan ®Ó ®iÒu tiÕt nguån cung, æn ®Þnh gi¸ c¶ thÞ tr­êng, t¨ng hiÖu qu¶ xuÊt khÈu g¹o. Cµ phª: Do s¶n l­îng cµ phª vµ gi¸ c¶ phô thuéc nhiÒu vµo ®iÒu kiÖn thêi tiÕt nªn rÊt khã dù b¸o chuÈn x¸c vÒ khèi l­îng vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m tíi. NÕu thuËn lîi, xuÊt khÈu cã thÓ ®¹t kho¶ng 1 triÖu tÊn/n¨m vµo n¨m 2010 víi kim ng¹ch kho¶ng 1 tû USD, hiÖn nay ®· xuÊt khÈu ®­îc 910 ngµn tÊn/n¨m, ®­a ViÖt Nam v­ît qua Colombia ®Ó trë thµnh n­íc xuÊt khÈu cµ phª lín thø hai trªn thÕ giíi. ThÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh vÉn lµ EU, Hoa Kú, T©y B¾c ¢u, Singapore vµ NhËt B¶n. DÖt may vµ giÇy dÐp: Dù kiÕn tíi n¨m 2010 víi gi¸ trÞ kim ng¹ch cña mçi mÆt hµng ph¶i ®¹t kho¶ng 7 - 8 tû USD. Nh­ vËy, dÖt may ph¶i t¨ng b×nh qu©n 14%/n¨m, giÇy dÐp t¨ng b×nh qu©n 16%/n¨m. Trªn c¬ së ®¨ng ký ®­a hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt Nam - Hoa Kú th× môc tiªu t¨ng tr­ëng trªn lµ kh¶ thi. Tuy nhiªn, vÉn cÇn thiÕp tôc më thªm thÞ tr­êng Trung §«ng vµ §«ng ¢u vµ ®Èy nhanh tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. VÒ nhËp khÈu: DÇu s¶n phÈm: HiÖn nay ViÖt Nam nhËp khÈu toµn bé l­îng dÇu s¶n phÈm. §Õn n¨m 2010, mÆc dï sÏ cã 2 nhµ m¸y läc dÇu nh­ng ViÖt Nam vÉn ph¶i nhËp x¨ng dÇu v× l­îng x¨ng dÇu s¶n xuÊt trong n­íc ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu tiªu thô (n¨m 2010 ViÖt Nam tiªu thô kho¶ng 20 triÖu tÊn/n¨m, N¨m 2010 tiªu thô kho¶ng 35 - 38 triÖu tÊn/n¨m). Dù kiÕn, l­îng x¨ng dÇu nhËp khÈu 8 triÖu tÊn/n¨m vµo n¨m 2010 vµ 17,2 triÖu tÊn/n¨m vµo n¨m 2020. DÇu th«: §Õn n¨m 2010, ViÖt Nam nhËp kho¶ng 1 triÖu tÊn/n¨m, n¨m 2020 nhËp kho¶ng 1,8 triÖu tÊn/n¨m v× cÇn mét l­îng dÇu th« ®Æc biÖt dïng cho c¸c nhµ m¸y läc dÇu cña ViÖt Nam. ThÞ tr­êng xuÊt nhËp khÈu C¬ së ®Ó dù b¸o: Mét trong nh÷ng kh©u then chèt cña chiÕn l­îc xuÊt - nhËp khÈu cña Bé th­¬ng m¹i ®Õn n¨m 2010 vµ n¨m 2020 lµ më réng vµ ®a d¹ng ho¸ thÞ tr­êng. Quan ®iÓm chØ ®¹o lµ tÝch cùc, chñ ®éng tranh thñ më réng thÞ tr­êng, nhÊt lµ sau khi tham gia WTO, ®a ph­¬ng ho¸ vµ ®a d¹ng ho¸ quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c, tËn dông mäi kh¶ n¨ng ®Ó t¨ng møc xuÊt khÈu trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng ®· cã song song víi viÖc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ tr­êng cã søc mua lín nh­ng hiÖn cßn chiÕm tû lÖ thÊp; më c¸c thÞ tr­êng míi (nh­ Mü, Mü la tinh, Ch©u Phi); t¨ng c­êng tiÕp cËn c¸c thÞ tr­êng cung øng "c«ng nghÖ nguån" §a d¹ng ho¸ tiÕp tôc lµ h­íng c¬ b¶n trong 10 n¨m tíi. Tuy träng t©m vÉn ®Æt vµo thÞ tr­êng Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng (do vÞ trÝ gÇn gòi, cßn nhiÒu tiÒm t¨ng...) song cÇn n©ng tû träng c¸c thÞ tr­êng kh¸c ®Ó ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, c¸c thÞ tr­êng nh­ T©y ¢u, NhËt B¶n, Trung Quèc vµ Hoa Kú sÏ lµ c¸c thÞ tr­êng cÇn ®­îc quan t©m ®Æc biÖt. Tõ c¸c c¨n cø chñ yÕu nªu trªn, trong nh÷ng n¨m tr­íc m¾t, thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam cã xu h­íng chuyÓn dÞch tõ §«ng sang T©y, nã thÓ hiÖn trªn c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: Khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng: Nh­ ®· nªu ë trªn, vÉn nªn coi khu vùc nµy lµ thÞ tr­êng träng ®iÓm cña ta trong 10 n¨m tíi v× ë gÇn ta, cã dung l­îng lín, tiÕp tôc lµ khu vùc ph¸t triÓn t­¬ng ®èi n¨ng ®éng. Trong t©m cña c«ng t¸c thÞ tr­êng t¹i khu vùc nµy sÏ lµ Trung Quèc (c¶ Hång K«ng), NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc vµ c¸c n­íc ASEAN. ASEAN lµ mét thÞ tr­êng kh¸ lín, víi kho¶ng 500 triÖu d©n, l©y nay chiÕm kho¶ng trªn 1/3 kim ng¹ch bu«n b¸n cña n­íc ta, s¾p tíi khi AFTA h×nh thµnh cµng më réng ra triÓn väng gia t¨ng giao l­u bu«n b¸n. Trong nh÷ng n¨m tíi, xuÊt g¹o, dÇu th« cho khu vùc nµy sÏ gi¶m, trong khi ®ã víi viÖc ¸p dông biÓu thuÕ AFTA, hµng ASEAN cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc ®i vµo thÞ tr­êng ta, do ®ã cã thÓ lµm cho c¸n c©n th­¬ng m¹i cµng bÊt lîi h¬n ®èi víi ta. NhËt B¶n: Tû träng xuÊt khÈu vµo NhËt B¶n ph¶i ®­îc n©ng lªn tõ 18% hiÖn nay lªn 19 - 21%/n¨m ®Õn n¨m 2010 tæng kim ng¹ch thÞ tr­êng nµy ®¹t møc 5 - 6 tû USD. Trong nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng xuÊt khÈu sang NhËt sÏ lµ h¶i s¶n, hµng dÖt may, giÇy dÐp vµ s¶n phÈm da, than ®¸, cao su, cµ phª, rau qu¶ vµ thùc phÈm, thùc phÈm chÕ biÕn chÌ, ®å gçm sø vµ s¶n phÈm gç. MÆt hµng chñ yÕu nhËp khÈu sÏ lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao, chÊt dÎo nguyªn liÖu, linh kiÖn ®iÖn tö - tin häc - c¬ khÝ, thuèc trõ s©u vµ nguyªn liÖu, s¾t thÐp, nguyªn phô liÖu dÖt - may - da. Khu vùc B¾c Mü: Träng t©m cña khu vùc nµy lµ thÞ tr­êng Hoa Kú. §©y lµ n­íc nhËp khÈu lín hµng ®Çu thÕ giíi (mçi n¨m nhËp khÈu tíi trªn 1000 tû USD hµng ho¸) víi nhu cÇu rÊt ®a d¹ng, n¾m nh÷ng ®Ønh cao vÒ khoa häc - c«ng nghÖ, c«ng nghÖ nguån. XuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng B¾c Mü, mµ chñ yÕu lµ Hoa Kú, cã thÓ vµ cÇn ®¹t tû träng kho¶ng 15 - 20% vµo n¨m 2010, 2020 so víi 7,1% hiÖn nay, Hoa Kú sÏ lµ kh©u ®ét ph¸ vÒ thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña n­íc ta trong 10 n¨m tíi ®©y. MÆt hµng chñ yÕu vµo Hoa Kú sÏ lµ dÖt may, giÇy dÐp, h¶i s¶n, cµ phª... MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng nghÖ cao, phÇn mÒm... Khu vùc Ch©u ¢u: B¾c ¢u: Trong t©m sÏ lµ EU mµ chñ yÕu lµ c¸c thÞ tr­êng lín nh­ §øc, Anh, Ph¸p vµ Italia. Trong c¸c Quèc gia EU, §øc lµ b¹n hµng quan träng thø 4 cña ViÖt Nam, Anh lµ n­íc ®øng thø 9, Ph¸p vµ Hµ Lan ®øng thø 12 vµ 13. Hµng ho¸ xuÊt khÈu sang EU chñ yÕu lµ giÇy dÐp, dÖt may, cµ phª, h¶i s¶n, cao su, than ®¸, ®iÒu nh©n vµ rau qu¶. Dù kiÕn n¨m 2010 c¬ cÊu chiÕm 20%. Ch©u óc: B¾c ¢u: Träng t©m t¹i khu vùc Ch©u §¹i D­¬ng lµ Austr©ylia vµ NewZealand. Quan hÖ th­¬ng m¹i víi 2 thÞ tr­êng nµy ph¸t triÓn tèt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. T­¬ng lai hµng ho¸ ®i vµo khu vùc nµy chñ yÕu sÏ lµ dÇu th«, dÖt may, giÇy dÐp, thñ c«ng mü nghÖ... Dù kiÕn c¬ cÊu chiÕm kho¶ng 8%. Dù b¸o c¬ cÊu thÞ tr­êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 (%) TT ThÞ tr­êng 2001 2005 2010 2020 1 Ch©u ¸ 56,8 52,0 45,0 40,0 - §«ng B¾c ¸ 36,1 34,0 28,0 25,0 - §«ng Nam ¸ 17,7 16,0 15,0 13,0 - Trung §«ng 3,0 2,0 2,0 2,0 2 Ch©u ¢u 23,6 25,0 26,0 26,0 - B¨c ¢u 18,4 19,5 20,0 20,0 - §Þa Trung H¶i 5,1 5,5 6,0 6,0 - Trong ®ã: Nga 1,3 1,4 1,6 1,6 3 Ch©u Mü B¾c Mü Mü la tinh Trong ®ã: Hoa kú 8,0 7,7 0,3 7,1 10,0 9,5 0,5 9,0 15,0 14,0 1,0 13,0 20,0 18,0 2,0 16,0 4 Ch©u óc 7,0 8,0 8,0 8,0 - Ch©u Phi 0,6 1,0 2,0 2,0 - C¸c n­íc kh¸c 4,0 4,0 4,0 4,0 Tæng céng 100 100 100 100 Nguån: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Dù b¸o c¬ cÊu thÞ tr­êng nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 (%) TT ThÞ tr­êng 2001 2005 2010 2020 1 Ch©u ¸ 8,1 60,0 55,0 52,5 §«ng B¾c ¸ 51,3 40,0 36,0 34,0 §«ng Nam ¸ 26,2 17,0 16,5 16,5 Trung §«ng 3,5 3,0 3,0 2,0 2 Ch©u ¢u 13,0 25,0 25,0 22,5 B¨c ¢u 8,6 16,5 16,5 14,5 §Þa Trung H¶i 4,4 8,5 8,5 8,0 Trong ®ã: Nga 2,4 4,6 4,6 4,1 3 Ch©u Mü B¨c Mü Mü la tinh Trong ®ã: Hoa kú 3,3 2,7 0,6 2,4 11,5 9,5 2,0 8,4 15,0 12,5 2,5 11,0 18,0 14,5 3,5 12,5 4 Ch©u óc 2,4 2,5 3,0 5,0 Ch©u Phi 0,1 0,5 0,5 1,0 C¸c n­íc kh¸c 0,2 0,5 1,0 1,0 Tæng céng 100 100 100 100 Nguån: Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Tãm l¹i, trong thêi gian tíi, bªn c¹nh viÖc tiÕp tôc cñng cè vµ t¨ng c­êng chç ®øng t¹i c¸c thÞ tr­êng ®· cã th× kh©u ®ét ph¸ cã thÓ lµ gia t¨ng sù cã mÆt t¹i thÞ tr­êng Trung Quèc, Nga, më ra thÞ tr­êng Mü, Ch©u Phi vµ trong chõng mùc nµo ®ã lµ thÞ tr­êng Mü La tinh. Tíi n¨m 2010 vµ 2020, tû träng c¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu ®­îc dù kiÕn nh­ sau: 2. Ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i ®­êng biÓn Sö dông ph­¬ng ph¸p kÞch b¶n kinh tÕ ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng chÝnh vµ dù b¸o luång hµng néi ®Þa ®­êng biÓn. Thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau: - Dù b¸o s¶n xuÊt, tiªu thô c¸c mÆt hµng chÝnh vµ c©n ®èi d­ thõa, thiÕu hôt cho tõng tØnh vµ tõng mÆt hµng ®ång thêi c©n ®èi toµn quèc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng chÝnh nµy. Dù b¸o s¶n xuÊt c¨n cø vµo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh. Dù b¸o tiªu thô c¨n cø vµo ph©n tÝch thèng kª x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc tiªu thô. - Ph©n bæ vËn t¶i tõ n¬i thõa ®Õn n¬i thiÕu b»ng viÖc kÕt hîp ph©n tÝch xu thÕ hiÖn nay vµ ph©n tÝch hÊp dÉn vÒ cù ly vËn chuyÓn vµ chi phÝ. - Ph©n c«ng vËn t¶i cho ®­êng biÓn ®¶m nhËn trªn c¬ së ph©n tÝch hµnh lang B¾c Nam so s¸nh thÞ phÇn ®¶m nhËn cña ®­êng biÓn víi c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c. ThÞ phÇn nµy thay ®æi theo lo¹i hµng vµ theo cù lý. - §èi víi hµng kh¸c dù b¸o trªn c¬ së ph©n tÝch x¸c ®Þnh thÞ phÇn khèi l­îng vËn t¶i hµng kh¸c so víi tæng khèi l­îng vËn t¶i. Dù b¸o luång hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu: Trªn c¬ së ®Þnh h­íng quy ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cña ngµnh nog¹i th­¬ng kÕt hîp víi ®Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh tham gia xuÊt nhËp khÈu ®ång thêi víi viÖc ph©n tÝch sè liÖu thèng kª vÒ xuÊt nhËp khÈu ®èi víi tõng mÆt hµng chñ yÕu vµ ®èi víi tõng thÞ tr­êng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu. §Ó dù b¸o tæng khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu, chóng t«i sö dông hµm håi quy ®a nh©n tè x¸c ®Þnh t­¬ng quan gi÷a tæng khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu víi GDP vµ tæng gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. ViÖc ph©n chia tæng khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu nµy theo tõng khu vùc trªn thÕ giíi ®­îc ph©n tÝch phï hîp víi dù b¸o KNXNK cho tõng lo¹i hangf vµ tõng khu vùc thÞ tr­êng (riªng ®èi víi c¸c mÆt hµng chÝnh khèi l­îng xuÊt nhËp khÈu ®· ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p kÞch b¶n kinh tÕ). Ph­¬ng ph¸p håi quy ®a nh©n tè: M« h×nh cã d¹ng: Y1 = a0 + a1X1 + a2X2 Trong ®ã: Y1 lµ khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ë n¨m 1 X1: lµ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu ë n¨m 1 A0, a1, a2 lµ hÖ sè håi quy 3.3. KÕt qña dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i: a) Dù b¸o khèi l­îng, c¬ cÊu, chñng lo¹i hµng ho¸: Khèi l­îng hµng ho¸, hµnh kh¸ch ®­êng biÓn cña ViÖt Nam ®Õn 2010, 2020 TT Lo¹i hµng N¨m 2001 N¨m 2001 N¨m 2001 Khèi l­îng % Khèi l­îng % Khèi l­îng % Tæng XNK 57.790.0 108.100 210.000 I Hµng xuÊt khÈu 32.309 100 58.100 100 109.000 100 1 Hµng kh« - Hµng b¸ch hãa 6.593 20,4 19.964 34,4 35.220 32,1 - Hµng rêi 4000 12,4 4.133 7,1 12.780 11,6 2 Hµng container 4916 15,2 25.000 43,0 54.000 49,0 (1000 Teu) (546) (2.778) (6.000) 3 Hµng láng - DÇu th« 16800 52,0 9.000 15,5 7.000 7,3 II Hµng nhËp khÈu 25.481,0 100 50.000 100 101.000 100 1 Hµng kh« 34,7 - Hµng b¸ch hãa 9.609 37,7 20.000 40,9 47.000 - Hµng rêi 1.505 5,9 0 0 0 2 Hµng container 5.267 20,7 21.000 42,0 47.000 46,5 (1000 Teu) (480) (4.237) 3 Hµng láng - DÇu th« 1.000 2,0 1.800 1,8 - DÇu s¶n phÈm 9.100 35,7 8.000 16,0 17.200 17,8 III Hµng néi ®Þa 9.539 100 30.100 100 45.000 100 1 Hµng kh« - Hµng b¸ch hãa 3.303 34,4 7.905 26,3 10.912 24,3 - Hµng rêi 830 8,6 2.640 8,7 3.331 7,4 2 Hµng container 734 7,7 2.372 8,0 4.788 10,6 (1000 Teu) (67) 3 Hµng láng 4.726 49,3 17.183 57,0 25.969 57,7 - DÇu th« 0 13.200 19.800 - DÇu s¶n phÈm 4.726 6.169 IV Hµnh kh¸ch 400 - 1.000 1.500 1 Kh¸ch quèc tÕ 400 - 700 1.050 2 Kh¸ch néi ®Þa - - 300 450 3. Ph©n tÝch kÕt qña dù b¸o KÕt qu¶ dù b¸o cho thÊy: VÒ khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®­êng biÓn: Khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu n¨m 2001 lµ 57,79 triÖu tÊn, n¨m 2010 ®¹t 108 triÖu tÊn, n¨m 2020 ®¹t 210 triÖu tÊn, tèc ®é t¨ng 6,8%/n¨m lµ phïhîp víi tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cïng giai ®o¹n. Khèi l­îng hµng vËn chuyÓn néi ®Þa giai ®o¹n 2001 - 2010 t¨ng 13%/n¨m lµ do l­îng dÇu th« phôc vô cho 2 nhµ m¸y läc dÇu. §Õn n¨m 2020 ®¹t 45 triÖu tÊn, tèc ®é t¨ng 4%/n¨m lµ do qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ gi÷a 2 miÒn gi¶m. - VÒ c¬ cÊu hµng ho¸: + §èi víi hµng xuÊt khÈu: Hµng rêi: Giai ®o¹n tõ 2001 - 2010 khèi l­îng xuÊt khÈu gi¶m tõ 12,4% xuèng 7,1% do mÆt hµng than tiªu thô trong n­íc t¨ng vµ hµng container xuÊt khÈu t¨ng nhanh. §Õn n¨m 2020 khèi l­îng hµng rêi l¹i t¨ng do xuÊt hiÖn quÆng s¾t xuÊt khÈu cña khu liªn hîp Th¹ch Khª, 6 triÖu tÊn/n¨m. Hµng B¸ch ho¸: Hµng b¸ch ho¸ t¨ng ®¸ng kÓ tõ 20,4% n¨m 2001 lªn 34,4% n¨m 2010 do cã xuÊt khÈu alumin, xi m¨ng, l­¬ng thùc vµ nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm hµng tæng hîp xuÊt khÈu t¨ng nhanh. Hµng container: Khèi l­îng xuÊt khÈu t¨ng nhanh mét phÇn do xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû s¶n, may mÆc, giÇy da... t¨ng nhanh vµ ®Æc biÖt lµ do tèc ®é container ho¸ nhanh. Hµng láng: DÇu th« xuÊt khÈu gi¶m m¹nh tõ 17 triÖu tÊn (n¨m 2001) xuèng 9 triÖu tÊn (n¨m 2010) do ViÖt Nam x©y dùng c¸c nhµ m¸y läc dÇu c«ng suÊt 13,2 tgriÖu tÊn dÇu th« vµ ®Õn n¨m 2020 c«ng suÊt 19,8 triÖu tÊn. + §èi víi hµng nhËp khÈu: Hµng b¸ch ho¸: T¨ng nhanh do nhu cÇu nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ vµ hµng tæng hîp, c¸c s¶n phÈm chÕ t¹o t¨ng nhanh. Hµng container: T¨ng rÊt nhanh do nhu cÇu nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ t¨ng nhanh vµ xu thÕ container ho¸ nhanh. Hµng láng: §Õn n¨m 2010 nhËp khÈu x¨ng dÇu gi¶m do cã 2 nhµ m¸y läc dÇu trong n­íc. Song ®Õn n¨m 2020 x¨ng dÇu nhËp khÈu l¹i t­ng (17 triÖu tÊn) do nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu trong nuøc rÊt lín mÆc dï më réng c«ng suÊt nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt. + §èi víi hµng néi ®Þa: Khèi l­îng vËn chuyÓn cña tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ®Òu t¨ng. ThÞ phÇn cña hµng láng t¨ng do nhu cÇu tiªu thô x¨ng dÇu t¨ng nhanh. S¶n xuÊt x¨ng dÇu trong n­íc còng t¨ng, nªn vËt chuyÓn t¨ng. Hµng container thÞ phÇn vËn t¶i còng t¨ng do c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp t¨ng nhanh. §iÒu ®ã lµm cho thÞ phÇn hµng rêi vµ hµng b¸ch ho¸ gi¶m. II. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 1. Quan ®iÓm vµ môc tiªu ph¸t triÓn Môc tiªu chung ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 lµ: Ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn víi tèc ®é nhanh vµ ®ång bé nh»m tho¶ m·n nhu cÇu vËn t¶i ®­êng biÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n víi chÊt l­îng ngµy cµng cao, gi¸ thµnh hîp lý, phôc vô sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; t¨ng søc c¹nh trnah cña vËn t¶i biÓn ®Ó chñ ®éng héi nhËp vµ më réng thÞ tr­êng vËn t¶i biÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi; thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc vµ gãp phÇn cñng cè anh ninh, quèc phßng. §Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu chung ®ã, nh÷ng quan ®iÓm chñ yÕu cÇn ph¶i qu¸n triÖt lµ: 1) Ph¸t huy néi lùc lµ hcÝnh; huy ®éng mäi nguån vèn trong vµ ngoµi n­íc tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ d­íi nh÷ng h×nh thøc phï hîp ®Ó ph¸t triÓn nhanh vµ ®ång bé vËn t¶i biÓn. 2. PhÊt triÓn vËn t¶i biÓn theo ®Þnh h­íng héi nhËp quèc tÕ, chó träng ph¸t triÓn vËn t¶i quèc tÕ, trong ®ã doanh nghiÖp Nhµ n­íc vÉn gi÷ vai trß chñ ®¹o. 3) KhuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn vµ tham gia vËn t¶i biÓn kÓ c¶ vËn t¶i quèc tÕ. 4) Ph¸t triÓn ®éi tµu theo h­íng hiÖn ®¹i ho¸, trÎ ho¸, kÕt hîp mét c¸ch hîp lý víi chuyªn m«n ho¸, ph¸t triÓn m¹nh ®éi tµu chuyªn dông, ®Æc biÖt lµ tµu container tµu dÇu. 5) Nhanh chãng ¸p dông c¸c c«ng nghÖ vËn t¶i tiªn tiÕn, ®Æc biÖt chó träng vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc ®Ó g¾n vËn t¶i biÓn víi c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i kh¸c trong mét d©y chyÒn vËn t¶i ®ång bé, liªn hoµn. 6) Ph¸t triÓn m¹nh mÏ nguån nh©n lùc theo h­íng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, sÜ quan thyÒn viªn ®eeer n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý, më réng ho¹t ®éng dÞch vô hµng h¶i vµ xuÊt khÈu thuyÒn viªn. 7) Ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ph¶i ®¶m b¶o an toµn, b¶o vÖ m«i tr­êng vµ gãp phÇn cñng cè an ninh quèc hßng. §Ó thùc hiÖn c¸c quan ®iÓm vµ môc tiªu chung nªu trªn, cÇn phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu n¨m 2010, 2020 TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m 2010 N¨m 2020 1 Tæng khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn  1000 TÊn  57.000  118.500 Hµng néi ®Þa  1000 TÊn   30.000  45.000 Hµng xuÊt khÈu  1000 TÊn   27.000  73.500 2 Tû lÖ ®¶m nhËn vËn chuyÓn hµng XNK  %  25  3 3 Tæng träng t¶i ®éi tµu vËn t¶i biÓn  DWT  3.040.374  4.719.700 4 Tuæi tµu b×nh qu©n  N¨m  16  12 5 N¨ng suÊt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i b×nh qu©n:  T/DWT n¨m Tµu hµng rêi  T/DWT n¨m  13,8  15,5 Tµu b¸ch ho¸  T/DWT n¨m  14,5  18 Tµu container  TEU/TEU n¨m  32,5  45 Tµu dÇu th«  T/DWT n¨m  20,7  29 Tµu dÇu s¶n phÈm  T/DWT n¨m  18,4  25 6 N¨ng suÊt th«ng qua cña cac c¶ng tæng hîp  T/m cÇu tµu.n¨m  3.500  4.500 7 Doanh thu ngo¹i tÖ tõ ho¹t ®éng vËn t¶i, bèc xÕp, dÞch vô , xuÊt khÈu thuyÒn viªn  TriÖu USD/ n¨m  540  1.000 Nguån: Côc hµng h¶i ViÖt Nam – Bé kÕ ho¹ch& ®Çu t­ NÕu phÊn ®Êu ®¹t ®­îc c¸c chØ tiªu nªu trªn th×: Quy m« ®éi tµu vÉn gi÷ ®­îc vÞ trÝ thø 4 trong khu vùc, c¬ cÊu hîp lý phï hîp víi c¬ cÊu hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn. §éi tµu tõng b­íc ®­îc hiÖn ®¹i ho¸. Tuæi tµu trÎ h¬n hiªn nay 2 - 3 tuæi. N¨ng suÊt vËn t¶i còng nh­ n¨ng suÊt th«ng qua cña hÖ thèng c¶ng tæng hîp vµo møc trung b×nh kh¸ so víi khu vùc. ThÞ phÇn vËn t¶i ®éi tµu ViÖt Nam n©ng lªn râ rÖt. Nguån thu b»ng ngo¹i tÖ t¨ng gÊp ®«i sau 10 n¨m. 2. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 2.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn lo¹i tµu cì tµu hîp lý cho ®Õn n¨m 2020 Sö dông hîp lý ph­¬ng tiÖn vËn t¶i sÏ tiÕt kiÖm chi phÝ khai th¸c, gi¶m chi phÝ ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i. ViÖc lùa chän cì tµu, läi tµu hîp lý phô thuéc vµo lo¹i hµng, khèi l­îng vµ cù ly vËn chuyÓn còng nh­ quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt cña c¶ng mµ tµu sÏ ®Õn. Sau ®©y lµ c¸c nghiªn cøu, tÝnh to¸n ®Ó ®Þnh h­íng ph¸t triÓn lo¹i tµu cì tµu hîp lý. Bµi to¸n lùa chän cì tµu tèi ­u cho c¸c tuyÕn vËn t¶i chñ yÕu: a) M« h×nh bµi to¸n tæ chøc vËn t¶i tèi ­u trªn c¸c tuyÕn vËn t¶i biÓn. §èi víi tµu chuyÕn: Bµi to¸n tæ chøc ®éi tµu chuyÕn dùa trªn bµi to¸n ph©n bæ luång hµng tèi ­u trªn c¸c tuyÕn vËn t¶i cô thÓ. Víi mét khèi l­îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh trong c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc vÒ khèi l­îng vµ thêi gian, th× cì träng t¶i nµy ho¹t ®éng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín nhÊt. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ tÝnh kinh tÕ gåm 3 lo¹i: - Chi phÝ khai th¸c C (ph¶i ®¶m b¶o nhá nhÊt) - Doanh thu trong n¨m khai th¸c F (lµ lín nhÊt) Lîi nhuËn ®¹t ®­îc trong n¨m khai th¸c (®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt) Trong t×nh h×nh ®éi tµu biÓn n­íc ta ®ang ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c h·ng tµu quèc tÕ ®Ó ®¶m b¶o n©ng cao tû ph©n ®¶m nhËn cña tµu ViÖt Nam, chóng ta chän chØ tiªu chi phÝ khai th¸c lµm chØ tiªu ®­a vµo tÝnh to¸n. §©y còng lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh rÊt kh¸ch quan kÕt qu¶ kinh doanh cña ®éi tµu n­íc ta: Hµm môc tiªu: (Chi phÝ vËn chuyÓn trong kú khai th¸c nhá nhÊt) Trong ®ã: Xij: Sè l­îng chuyÕn tµu lo¹i i ch¹y trªn tuyÕn j Cij: Chi phÝ khai th¸c cña tµu lo¹i i khi ch¹y trªn tuyÕn j Cã n lo¹i tµu víi thêi gian khai th¸c trong n¨m lµ T1, T2, T3,... Tn Cã tÊt c¶ m tuyÕn vËn t¶i cÇn tæ chøc víi khèi l­îng hµng ho¸ ho¸ yªu cÇu trªn tuyÕn lµ Q1, Q2, Q3,...Qn. Khèi l­îng vËn chuyÓn cña tµu i trªn tuyÕn j lµ Qij. §iÒu kiÖn rµng buéc: (Tµu ph¶i hoµn thµnh khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn trªn tuyÕn) Chi phÝ khai th¸c cña tµu i trªn tuyÕn j lµ Cij. Cij lµ toµn bé chi phÝ mµ xÝ nghiÖp vËn t¶i bá ra ®Ó vËn chuyÓn ®­îc mét khèi l­îng hµng ho¸ tgrong kú khai th¸c, bao gåm: khÊu hao c¬ b¶n, khÊu hao söa ch÷a lín: chi phÝ söa ch÷a th­êng xuyªn, chi phÝ vËt mau háng, b¶o hiÓm tµu, l­¬ng vµ phô cÊp cña thuyÒn viªn: b¶o hiÓm x· héi, qu¶n lý phÝ, chi phÝ nhiªn liÖu, dÇu nhên, c¸c kho¶n lÖ phÝ c¶ng biÓn, tiÒn ¨n, tiÒn tiªu vÆt, chi phÝ xÕp dì (nÕu cã), chi kh¸c. §èi víi c¸c tµu chî. M« h×nh tèi ­u ho¸ s¬ ®å ch¹y tµu ®­îc gi¶i quyÕt trªn c¬ së bµi to¸n ®iÒu tµu rçng. Bµi to¸n ®iÒu tµu rçng ®­îc x©y dùng trªn c¬ së sè c¶ng thõa thiÕu tµu cña kú kÕ ho¹ch mµ sè c¶ng thõa thiÕu tµu dùa vµo sè hµng ho¸ xuÊt nhËp gi÷a c¸c c¶ng trªn c¬ së khèi l­îng hµng ho¸ ®ã, ng­êi ta tÝnh sè tÊn ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn hÕt hµng, tõ ®ã x¸c ®Þnh ®­îc sè tÊn tµu thõa thiÕu t¹i c¸c c¶ng vµ sè tÊn tµu cÇn thiÕt ®Ó vËn chuyÓn hµng ®i ®Õn c¸c c¶ng x¸c ®Þnh. M« h×nh bµi to¸n ®iÒu tµu rçng trªn c¸c tuyÕn tµu chî Hµm môc tiªu: Cij: Chi phÝ khai th¸c trong n¨m cña lo¹i tµu i trªn tuyÕn j §iÒu kiÖn rµng buéc: Tæng sè tÊn tµu thiÕu t¹i c¶ng b»ng sè tÊn tÊn tµu cã t¹i c¶ng ®ã Víi m« h×nh bµi to¸n trªn cã thÓ gi¶i b»ng 2 ph­¬ng ph¸p: Ph­¬ng ph¸p 1: Ph­¬ng ph¸p ®¬n h×nh: lµ ph­¬ng ph¸p v¹n n¨ng ®Ó gi¶i bµi to¸n tuyÕn tÝnh vµ ®©y lµ ph­¬ng ph¸p cho kÕt qña chÝnh x¸c. Sö dông ch­¬ng tr×nh LPX 88 Ph­¬ng ph¸p 2: Ph­¬ng ph¸p thÕ bÞ: lµ ph­¬ng ph¸p chuyªn dïng ®Ó gi¶i bµi to¸n vËn t¶i, ph­¬ng ph¸p nµy chØ cho kÕt qu¶ gÇn ®óng vµ ®Ó gi¶i nã cã thÓ tÝnh tay hoÆc m¸y vi tÝnh. ThuËt to¸n: - T¹o c¸c menu giao diÖn - LËp ch­¬ng tr×nh con tÝnh chi phÝ vËn chuyÓn cña tõng ph­¬ng ¸n vËn t¶i. - LËp ch­¬ng tr×nh con vµo sè liÖu (Sè liÖu vµo cã ®­îc nhËp qua giao diÖn: c¸c menu däc, ngang vµ c¸c c©u lÖnh trùc tiÕp). - LËp ch­¬ng tr×nh con t×m min cña m¶ng mét chiÒu n ph©n tö. - LËp ch­¬ng tr×nh con tÝnh chi phÝ tõng ph­¬ng ¸n dùa trªn d÷ liÖu ®Çu vµo. Chi phÝ cho ph­¬ng ¸n thø i ®­îc g¸n vµo gi¸ trÞ phÇn tö thø i cña m¶ng mét chiÒu n phÇn tö (n lµ sè ph­¬ng ¸n). - LËp ch­¬ng tr×nh con in ra toµn bé kÕt qu¶ bao gåm: ph­¬ng ¸n tèi ­u lµ ph­¬ng ¸n thø i, chi phÝ vËn t¶i lµ ... ®ång, lîi nhuËn lµ... ®ång - Ch­¬ng tr×nh chÝnh: lÇn l­ît gäi c¸c ch­¬ng tr×nh con ®· lËp. TÝnh to¸n chi phÝ khai th¸c tµu trªn c¸c tuyÕn vËn t¶i biÓn: VÒ c¬ b¶n, chi phÝ khai th¸c ®­îc cÊu thµnh bëi c¸c thµnh phÇn chi phÝ khi tµu ch¹y vµ khi tµu ®ç. Trªn c¬ së khèi l­îng, c¬ cÊu hµng ho¸ vµ luång hang vËn chuyÓn ®Õn n¨m 2010, tham kh¶o c¸c chi phÝ tÝnh to¸n cña ®éi tµu quèc gia hiÖn nay, x¸c ®Þnh ®­îc cì tµu hîp lý cho mét sè tuyÕn vËn t¶i chñ yÕu. Cì tµu, lo¹i tµu hîp lý cho giai ®o¹n tíi n¨m 2010 Lo¹i tÇu TuyÕn vËn t¶i Cì tµu môc tiªu Môc tiªu I. TuyÕn quèc tÕ Hµng kh« C¸c tuyÕn vËn t¶i gÇn (c¸c n­íc trong khu vùc ch©u ¸) 10.000-20.000 DWT Phôc vô vËn t¶i néi vïng Ch©u ¸ C¸c tuyÕn vËn t¶i xa (Ch©u ©u, Ch©u Mü, Ch©u Phi) 30.000-40.000 DWT T¨ng tû phÇn vËn t¶i viÔn d­¬ng Container TuyÕn trung chuyÓn (qua Singapo vµ Hång K«ng) 500-1.000 TEU TuyÕn ®i th¼ng +C¸c n­íc Ch©u ¸ +C¸c n­íc Ch©u ©u/Phi/Mü 500-1.000 TEU 2.000-3000 TEU T¨ng tû phÇn ®¶m nhËn th­¬ng m¹i Hµng láng TuyÕn vËn t¶i gÇn (Ch©u ¸) TuyÕn vËn t¶i xa (Trung §«ng) 10.000-30.000 DWT 80.000-100.000 DWT Trªn 30% tæng khèi l­îng dÇu lu©n chuyÓn II. TuyÕn néi ®Þa Hµng kh« TuyÕn B¾c- Nam TuyÕn B¾c-Trung vµ Trung-Nam 5.000-7.000 DWT 1.000-5.000 DWT Phôc vô nhu cÇu vËn t¶i trong n­íc Container TuyÕn tµu chî B¾c Nam 500 TEU Ph¸t triÓn dÞch vô tµu chî Hµng láng DÇu s¶n phÈm tõ c¶ng tiÕp nhËn ®Çu mèi- c¸c c¶ng chuyÓn x¨ng dÇu 1.000-5.000 DWT ®iÒu chuyÓn x¨ng dÇu néi vïng DÇu th« 80.000-100.000 DWT Cho NM läc dÇu KÕt qu¶ nghiªn cøu cña mét sè dù ¸n cã liªn quan: Trong dù ¸n Quy ho¹ch vËn t¶i ven biÓn MiÒn Trung do JICA (NhËt B¶n) nghiªn cøu ®· khuyÕn nghÞ cì tµu hîp lý trong vËn t¶i ven biÓn lµ: 3.000 - 5.000 DWT tuú tõng tuyÕn cô thÓ. Trong dù ¸n nghiªn cøu chiÕn l­îc quèc gia ph¸t triÓn GTVT ë ViÖt Nam do C«ng ty t­ vÊn ALMEC (NhËt B¶n) mét l©nf n÷a kh¼ng ®Þnh kÕt qu¶ nghiªn cøu nµy. Dù ¸n còng khuyÕn nghÞ, ®èi víi hanbgf container cã khèi l­îng nhá, ®i xa (Ch©u ¢u, Ch©u Phi, B¾c Mü...) nÕn tiÕp tôc thùc hiÖn ph­¬ng ¸n trung chuyÓn qua H«ng K«ng, Singapore sÏ kinh tÕ h¬n. 2.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn lo¹i tµu, cì tµu hîp lý cho ®Õn n¨m 2020 Trªn c¬ së c¸c sè liÖu dù b¸o, tÝnh to¸n, kÕ thõa kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c dù ¸n cã liªn quan, t×nh h×nh vµ xu thÕ ph¸t triÓn ®éi tµu trªn thÕ giíi, kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn t¹i ViÖt Nam ®Ó ®Þnh h­íng lùa chän cã tµu hîp lý. X¸c ®Þnh quy m«, c¬ cÊu ®éi tµu vµ nhu cÇu vèn ®Çu t­ ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam. C¸c tuyÕn quèc tÕ: §èi víi hµng rêi: §i c¸c n­íc khu vùc ch©u ¸, chñ yÕu dïng lo¹i tµu cì 15.000- 20.000 §WT; ®i B¾c Mü. Ch©u ¢u. Ch©u Phi chñ yÕu sö dông tµu cì 30.000 - 50.000DWT. §èi víi hµng b¸ch ho¸: §i c¸c n­íc khu vùc ch©u ¸. Chñ yÕu dông lo¹i tµu cì 10.000 - 15.000DWT: ®i B¾c Mü, Ch©u ¢u, Ch©u Phi sö dông tµu cì 20.000 - 30.000DWT. §èi víi hµng container: §i c¸c n­íc khu vùc ch©u ¸. Sö dông lo¹i tµu 1.000 3.000TEU: ®i Ch©u ¢u, Ch©u Phi, B¾c Mü sö dông tµu cì lín, tèi thiÓu tõ 4.000 - 6000 TEU trë lªn TEU trë lªn. §èi víi dÇu th«: Dïng tµu cì lín. 100.000 - 200.000DWT. §èi víi dÇu s¶n phÈm : Cì tµu sö dông hîp lý lµ 30.000 - 40.000 DWT. C¸c tuyÕn néi ®Þa: §èi víi hµng rêi. Hµng b¸ch ho¸; Tuú thuéc vµo cù ly vµ khèi l­îng vËn chuyÓn mµ sö dông cì tµu tõ 1.000 -5.000 DWT. §èi víi hµng containner: Sö dông tµu 500 -1000TEU. §èi víi dÇu th«: Sö dông gam tµu cì 100.000 DWTD. §èi víi dÇu s¶n phÈm: Sö dông tµu cì 100.000 DWT. §©y lµ tÝnh to¸n cã tÝnh ®Þnh h­íng, ch­a tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng cã nh÷ng lo¹i hµng ®ét xuÊt kh¸c. Khi ®Çu t­ con tµu cô thÓ, c¸c doanh nghiÖp cÇn tÝnh to¸n lùa chän cô thÓ h¬n. Tõ nay ®Õn n¨m 2010. §èi víi tuyÕn quèc tÕ ; §èi víi hµng container ®i c¸c tuyÕn xa nh­ ch©u ¢u, ch©u Phi, ch©u Mü th× dïng tµu cì lín tõ 4.000 -6.000 TEU. Tuy vËy hiÖn nay do khèi l­îng hµng ho¸ ®i c¸c tuyÕn nµy cßn nhá, l¹i ch­a cã c¶ng n­íc s©u ®Ó tiÕp nhËn tµu mÑ choi nªn tõ nay ®Õn 2010 tiÕp tôc trung chuyÓn qua Hång K«ng, Singapore lµ kinh tÕ nhÊt vµ cì tµu hîp lý lµ lo¹i 1.000 TEU. X¨ng dÇu chñ yÕu ®­îc nhËp tõ NhËt B¶n vµ Singapore vÒ c¸c c¶ng tiÕp nhËn ®Çu mèi cña ViÖt Nam. Cí tµu sö dông hîp lý lµ 30.000 DWT. §èi víi c¸c tuyÕn néi ®Þa: C¸c dù ¸n nghiªn cøu tr­íc ®©y cã liªn quan ®Õn ®éi tµu vËn t¶i biÓn cho thÊy: Cì tµu hîp lý vËn chuyÓn hµng b¸ch ho¸ lµ 5.000 DWT cho tuyÕn B¾c - Nam. B¨c - Trung, Trung - Nam vµ 3.000DWT cho c¸c tuyÕn cßn l¹i. Mét vµi c¶ng ®Þa ph­¬ng chØ tiÕp nhËn tµu. 1.000DWT, cho nªn còng ph¶i chÊp nhËn cì tµu nµy. §èi víi x¨ng dÇu: Tµu x¨ng dÇu chñ yÕu nhiÖm vô ®iÒu chuyÓn x¨ng dÇu tõ c¸c kho tiÕp nhËn ®Çu mèi (hoÆc tõ nhµ maý läc dÇu) ®Õn c¸c c¶ng ®Þa ph­¬ng, c¶ng chuyªn dïng. Khu vùc phÝa Nam cì tµu 5.000 - 7.000 DWT lµ phï hîp: khu vùc phÝa B¾c vµ miÒn Trung sö dông tµu cì 3.000 DWT: mét vµi c¶ng nhá chØ tiÕp nhËn tµu. 1.000 DWT. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cì tµu hîp lý cho c¸c tuyÕn vËn t¶i TT Lo¹i tµu TuyÕn vËn t¶i Cì tµu hîp lý §Õn n¨m 2010 §Þnh h­íng 2020  I. TuyÕn quèc tÕ   Tµu hµng rêi C¸c tuyÕn vËn t¶i ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸  15.000-30.000DWT  20.000-30.000 DWT C¸c tuyÕn vËn t¶i xa (Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi)  20.000-30.000 DWT  30.000-50.000 DWT 1 B¸ch ho¸ C¸c tuyÕn vËn t¶i ®Õn c¸c n­íc trong khu vùc Ch©u ¸  6.500-15.00 DWT  15.000-20.000 DWT C¸c tuyÕn vËn t¶i xa (Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Ch©u Phi)  15.000-30.000 DWT 1.000 TEU Container TuyÕn trung chuyÓn (qua Singapore vµ Hång K«ng)  1000. TEU  1.500-3.000TEU TuyÕn ®i th¼ng c¸c n­íc Ch©u ¸  1.500-3000 TEU 30.000-50.000 DWT §i xa c¸c níc Ch©u ©u/Phi/Mü  (trung chuyÓn)  4.000-6.000TEU Hµng láng DÇu s¶n phÈm  30.000-40.000 DWT  30.000-40.000 DWT DÇu th«  80.000-100.000 DWT  100.000-200.000 DWT   II. TuyÕn néi ®Þa   2 TuyÕn B¾c- Nam TuyÕn B¾c-Trung vµ Trung-Nam  3.000-5.000 DWT  5.000-7.000 DWT Mét sè tuyÕn kh¸c  1.000-3.000 DWT  1.000-3.000 DWT TuyÕn tµu chî B¾c Nam  500-1000 DWT  1.000 TEU DÇu s¶n phÈm  3.000-7.000 DWT  7.000-10.000 DWT DÇu th«  100.000 DWT  100.000-200.000DWT 2.3 X¸c ®Þnh n¨ng suÊt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i Trªn c¬ së lo¹i tµu, cì tµu hîp lý cho tõng tuyÕn vËn t¶i, dù tÝnh n¨ng suÊt ph­¬ng tiÖn cho ®éi tµu ViÖt Nam n¨m. ViÖc tin¸h to¸n n¨ng suÊt ®éi tµu phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè, mµ ®Õn n¨m th× nh÷ng yÕu tè nµy mang tÝnh dù b¸o, ch¼ng h¹n nh­ tèc ®é cña tµu, thêi gian chê ®îi lµm hµng t¹i c¶ng, n¨ng suÊt bèc xÕp t¹i c¸c c¶ng mµ tµu ViÖt Nam sÏ ®Õn. V× vËy viÖc tÝnh to¸n chØ mang tÝnh chÊt t­¬ng ®èi, phôc vô cho viÖc tÝnh to¸n quy m« ®éi tµu mµ th«i. N¨ng suÊt tµu biÓn ®­îc tÝnh nh­ sau: W = a.b.Ncd a- HÖ sè lîi dông träng t¶i. B- HÖ sè lîi dông qu·ng ®­êng Ncd - Sè chuyÓn ®i thùc hiÖn trong n¨m. Ncd = Tkmam -thêi gian thùc tÕ khai th¸c ®éi tµu trong n¨m. (kh«ng tÝnh thêi gian söa ch÷a, b¶o d­ìng vµ thêi gian thêi tiÕt xÊu kh«ng thª khai th¸c ®­îc). TÝnh trung b×nh Tkmam= 320 ngµy. Tcd = thêi gian trung b×nh chuyÓn ®i. Tcd = T®i®­êng + TxÕpdì + T®ç Txªpdì = 2*MxÕpdì * Q T®i®­êng = 2* L/V T®ç - Thêi gian ®ç chê lµm hµng, chê thuû triÒu.... MxÕpdì - Møc xÕp dì cña cµng... Q- l­îng hµng cÇn xÕp dì L- Cù li tuyÕn vËn chuyÓn. V- Tèc ®é tµu. Tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh n¨ng suÊt ®éi tµu trªn mét sè tuyÕn n¨m 2010: N¨ng suÊt b×nh qu©n tµu dÇu (dÇu th« +dÇu s¶n phÈm) TT TuyÕn Cù ly (Km) N¨ng suÊt (T/DWT- n¨m) 5.000 7.000 10.000 30.000 40.000 100.000 I DÇu th« 1 Vòng tµu - Thanh Ho¸ 1.200 - - - - - 22,0 2 Vòng tµu - Qu¶ng Ng·i 700 - - - - - 26,0 3 ViÖt Nam - §«ng B¾c ¸ 3.200 - - - - 17,3 14,4 4 ViÖt Nam - §«ng Nam ¸ 1.500 - - - - 24,0 22,3 II DÇu s¶n phÈm - 1 C¸c tuyÕn trong n­íc 800 21,8 19,5 - - - - 2 ViÖt Nam - §«ng B¾c ¸ 3.200 - - 11,4 10,3 - 3 ViÖt Nam - §«ng Nam ¸ 1.500 - 19,3 18,7 17,5 16,7 - N¨ng suÊt b×nh qu©n ®éi tµu hµng kh« (hµng rêi + b¸ch ho¸) TT TuyÕn Cù ly bq (Km) N¨ng suÊt (T/DWT- n¨m) theo cì tµu 1.000-3.000 3.000 5.000 6.500 10.000 15.000 20.000 30.000 I Hµng rêi 1 B¾c - Nam 1.500 - 13,2 12,5 - - - - - 2 B¾c - Trung, Trung -Nam 900 - 14,3 13,4 - - - - - 3 ViÖt Nam - §«ng Nam ¸ 3.200 - - - - - 12,0 11,2 10,6 4 ViÖt Nam - §«ng B¾c ¸ 1.500 - - - - 13,4 13,0 12,6 12,1 II Hµng b¸ch ho¸ - 1 B¾c - Nam 1.500 - 17,0 16,8 - - - - - 2 B¾c - Trung, Trung -Nam 900 - 17,3 - - - - - - 3 ViÖt Nam - §«ng Nam ¸ 3.200 - - - 16,1 15,7 14,5 13,8 13,1 4 ViÖt Nam - §«ng B¾c ¸ 1.500 - - - 16,9 16,1 15,6 14,8 13,6 5 ViÖt Nam - Trung §«ng 7.000 - - - 11,3 10,7 10,3 8,9 8,7 6 ViÖt nam - B¾c ¢u 13.000 - - - - - - 7,9 7,3 7 ViÖt Nam - §Þa Trung H¶i 9.000 - - - - - - 8,7 8,1 8 ViÖt Nam - B¾c Mü 12.000 - - - - - - 8,1 7,5 9 ViÖt Nam - óc 5.500 - - - - - 10,6 9,4 8,9 Tæng hîp n¨ng suÊt b×nh qu©n tµu container TT TuyÕn Cù ly (km) N¨ng suÊt (TEU/TEU-n¨m) theo cì tµu 500 1.000 2.000 3.000 1 B¾c – Nam (néi ®Þa) 500-1.500 37 36,5 - - 2 ViÖt Nam - §«ng B¾c ¸ 3.200 - - 21,4 19,6 3 ViÖt Nam - §«ng Nam ¸ 1.500 - 38,9 32,2 25,1 4 ViÖt Nam - óc 5.500 - - 17,2 15,6 5 ViÖt Nam - trung chuyÓn qua Hong Kong, Singapore 1.500 - 38,9 - - 2.4 X¸c ®Þnh nhiÖm vô vËn t¶i C¨n cø vµo khèi l­îng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®i b»ng ®­êng biÓn, c¬ cÊu hµng ho¸ vµ thÞ phÇn ®¶m nhËn cïng víi khèi l­îng hµng ho¸ vËn chuyÓn ven biÓn néi ®Þa, x¸c ®Þnh ®­îc tæng khèi l­îng hµng ho¸ do ®éi tµu ViÖt Nam thùc hiÖn. Khèi l­îng, c¬ cÊu hµng ho¸ XNK do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn Lo¹i hµng Tû lÖ ®¶m nhËn (%) 200-2001 N¨m 2010 N¨m 2020 K.l­îng vËn chuyÓn Tµu VN ®¶m nhËn Tû lÖ % K.l­îng vËn chuyÓn Tµu VN ®¶m nhËn Tû lÖ % Hµng xuÊt khÈu 15,2 59.000 14.000 23,7 110.000 38.500 35,0 - Hµng kh« 18,0 24.000 4.000 16,7 48.000 13.700 28,5 - Hµng container 21,0 25.000 7.500 30,0 54.000 21.600 40,0 - DÇu th« 12,0 10.000 2.500 25,0 8.000 3.200 40,0 Hµng nhËp khÈu 16,2 49.000 13.000 26,5 100.000 35.000 35,0 - Hµng kh« - 20.000 4.700 23,5 35.000 9.000 25,7 - Hµng container - 21.000 6.300 30,0 47.000 18.800 40,0 - X¨ng dÇu - 8.000 2.000 25,0 18.000 7.200 40,0 Tæng XNK 15,7 108.000 27.000 20,0 210.000 73.500 35,0 Khèi l­îng, c¬ cÊu hµng ho¸ néi ®Þa do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn Lo¹i hµng N¨m 2001 N¨m 2010 N¨m 2020 K.l­îng vËn chuyÓn Tµu VN ®¶m nhËn (%) K.l­îng vËn chuyÓn Tµu VN ®¶m nhËn (%) K.l­îng vËn chuyÓn Tµu VN ®¶m nhËn (%) Tæng sè 9.593 100 30.100 100 45.000 100 Hµng kh« - Hµng b¸ch ho¸ 3.303 7.950 10.912 - Hµng rêi 830 2.640 3.331 Hµng container (1000 TEU) 734 (67) 2.372 (216) 4.788 (435) Hµng láng 4.426 17.183 25.969 - DÇu th« 0 13.200 19.800 - DÇu s¶n phÈm 4.726 3.980 6.169 TÝnh to¸n nhu cÇu ®éi tµu biÓn ViÖt Nam thêi kú 2010: C¨n cø nhiÖm vô vËn t¶i ®· x¸c ®Þnh, bao gåm khèi l­îng, chñng lo¹i hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ hµng néi ®Þa mµ ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn. C¨n cø lußng hµng vËn chuyÓn, cì tµu hîp lý ®­îc sö dông, n¨ng suÊt vËn t¶i b×nh qu©n, x¸c ®Þnh ®­îc quy m«, c¬ cÊu, chñng lo¹i ®éi tµu biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010: C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam, x¸c ®Þnh ®­îc nhu cÇu bæ sung ®éi tµu biÓn tõ nay ®Õn nam­ 2010, bao gåm ®éi tµu t¨ng thªm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vËn t¶i vµ ®éi tµu thay thÕ c¸c tµu gi¶i b¶n (c¸c tµu cò n¸t vµ tµu trªn 25 tuæi) TÝnh to¸n nhu cÇu cña tµu chë hµng rêi n¨m 2010 Khèi l­îng hµng rêi xuÊt khÈu ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn lµ 690.000T. Sö dông tµu cì 20.000 - 30.000DWT. Khèi l­îng hµng rêi néi ®Þa lµ 2.640.000T, tËp trung chñ yÕu trªn tuyÕn b¾c, nam. Sö dông tµu 5.000DWT trªn tuyÕn B¨c - Nam; 3.000 DWT trªn tuyÕn B¾c - Trung - Nam vµ 1.000 - 3.000 DWT trªn c¸c tuyÕn cßn l¹i. Tæng nhu cÇu ®éi tµu hµng rêi lµ 241.352 DWT HiÖn ®· cã: 154.975 DWT trong ®ã 45.000 DWT cÇn thay thÕ Nhu cÇu bæ sung ®éi tµu hµng rêi lµ: 131.377 DWT TÝnh to¸n nhu cÇu cña tµu chë hµng b¸ch ho¸ n¨m 2010 Khèi l­îng hµng b¸ch ho¸ xuÊt khÈu do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn lµ: 3.467.000T. Khèi l­îng hµng nhËp khÈu lµ: 4.694.300T. Sö dông tµu 6.500 - 15.000 DWT ®i c¸c tuyÕn gÇn; 15.000 - 30.000 DWT c¸c tuyÕn xa. Khèi l­îng hµng néi ®Þa lµ: 7.905.000T. Sö dông tµu 5.000 DWT trªn tuyÕn B¾c - Nam; 3.000 DWT trªn tuyÕn B¾c - Trung; Trung - Nam vµ 1.000 - 3.000 DWT trªn c¸c tuyÕn cßn l¹i. Tæng nhu cÇu ®éi tµu b¸ch ho¸ n¨m 2010 lµ: 1.110.027 DWT. HiÖn cã: 968.413 DWT, trong ®ã 250.000 DWT tõ nµy ®Õn 2010 cÇn thay thÕ. Nhu cÇu bæ sung ®éi tµu b¸ch ho¸ lµ: 391.614 DWT. Khèi l­îng container xuÊt nhËp khÈu do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn lµ 1.380.000 TEU. C¸c tuyÕn ®i khu vùc Ch©u ¸ sö dông tµu 1.500 - 3.000 TEU ®i th¼ng. C¸c tuyÕn ®i Ch©u ¢u, Ch©u Mü, Trung §«ng truyªn chuyÓn qua Hång K«ng hoÆc Singapore, dïng tµu 1.000 TEU. Khèi l­îng container néi ®Þa lµ: 237.200 TEU, dïng tµu 500-1.000TEU Tæng nhu cÇu ®éi tµu lµ: 49.892 TEU. HiÖn cã: 10.000TEU. CÇn bæ sung thªm 39.892 TEU. TÝnh to¸n nhu cÇu cña tµu chë dÇu th« n¨m 2010 §Õn n¨m 2006, khi nhµ m¸y läc dÇu Dung QuÊt ho¹t ®éng l­îng dÇu th« xuÊt khÈu sÏ gi¶m ®¸ng kÓ. §Õn 2010 khèi l­îng dÇu th« xuÊt khÈu do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn lµ: 2.250.000T, dÇu th« nhËp khÈu lµ: 250.000T. §éi tµu dÇu th« tr­íc m¾t phôc vô cho xuÊt khÈu. Khi cã nhµ m¸y läc dÇu, l­îng dÇu xuÊt khÈu gi¶m, ®éi tµu sÏ chuyÓn vÒ vËn chuyÓn dÇu th« néi ®Þa. Khèi l­îng dÇu th« néi ®Þa lµ: 13.200.000T Tæng khèi l­îng vËn chuyÓn lµ: 15.700.000T; Sö dông tµu cì 100.000 DWT. Nhu cÇu ®éi tµu dÇu th« lµ: 756.647 DWT. HiÖn cã 60.960 DWT. CÇn bæ sung thªm 704.687 DWT. TÝnh to¸n nhu cÇu cña tµu chë dÇu th« n¨m 2010 Khèi l­îng dÇu s¶n phÈm nhËp khÈu do ®éi tµu ViÖt Nam ®¶m nhËn lµ 2.000.000T, chñ yÕu tõ Singapore vµ NhËt B¶n. Bè trÝ tµu 30.000 DWT. DÇu s¶n phÈm néi ®Þa chñ yÕu lµ ®iÒu chuyÓn tõ c¸c c¶ng tiÕp nhËn x¨ng dÇu ®Çu mèi tíi c¸c vïng l©n cËn víi khèi l­îng 3.980.000T. Sö dông tµu 3.000 - 7.000 DWT tuú tõng tuyÕn cô thÓ. Tæng nhu cÇu ®éi tµu dÇu s¶n phÈm lµ: 324.644 DWT. HiÖn cã: 223.902 DWT, trong ®ã cÇn thay thÕ 31.000 DWT Nhu cÇu bæ sung ®éi tµu dÇu s¶n phÈm lµ: 131.742 DWT Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë trªn cã ®­îc b¶ng kÕt qu¶ sau: Quy m« ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam n¨m 2010, 2020 TT Lo¹i tµu HiÖn cã ®Õn 10/2002 §Õn n¨m 2010 §Õn n¨m 2020 Träng t¶i (DWT) Tû lÖ % Träng t¶i (DWT) Tû lÖ % Träng t¶i (DWT) Tû lÖ % 1 Tµu hµng rêi 154.975 10 241.352 7,9 9,6 2 Tµu b¸ch ho¸ 968.413 63 1.110.027 36,5 38,4 3 Tµu container (t­¬ng ®­¬ng TEU) 132.000 (10.000) 9 598.704 (49.892) 19,7 29,9 4 Tµu dÇu s¶n phÈm 220.700 14 324.644 10,7 11,3 5 Tµu dÇu th« 60.960 4 765.647 25,2 16,8 Tæng céng(DWT) TEU 1.540250 (10.000) 100 3.040.374 (49.892) 100,0 100,0 2.5 KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu giai ®o¹n 2003 - 2010 C¨n cø vµo hiÖn tr¹ng ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn th¸ng 10/2002, quy m« ®éi tµu ®Õn 2010, cì tµu phï hîp cho c¸c tuyÕn vËn t¶i, x¸c ®Þnh nhu cÇu bæ sung ®éi tµu nh­ sau: Nhu cÇu bæ sung tµu giai ®o¹n 2003-2010 TT Lo¹i tµu HiÖn cã ®Õn 10/2002 §Õn n¨m 2010 Nhu cÇu bæ sung (DWT) §Ó ph¸t triÓn Thay thÕ tµu cò Tæng nhu cÇu 1 Tµu hµng rêi 154.975 241.352 86.377 45.000 131.377 2 Tµu b¸ch ho¸ 968.413 1.110.027 141.614 250.000 391.614 3 Tµu container (t­¬ng ®­¬ng TEU) 132.000 (10.000) 598.704 (49.892) 466.704 (39.892) 0 0 466.704 (39.892) 4 Tµu dÇu s¶n phÈm 220.700 324.644 100.742 31.000 131.742 5 Tµu dÇu th« 60.960 765.647 704.687 0 704.687 Tæng céng 1.540250 3.040.374 1.500.124 326.000 1.826.124 KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu ®Õn 2010 theo cì tµu TT Lo¹i tµu Nhu cÇu bæ sung 2003 - 2005 2006 - 2010 Sè l­îng (chiÕc) Träng t¶i (DWT) Sè l­îng (chiÕc) Träng t¶i (DWT) Sè l­îng (chiÕc) Träng t¶i (DWT) 1 Tµu hµng rêi 24 131.377 10 58.000 14 73.377 1.000 – 5.000 22 71.377 9 28.000 13 43.377 20.000 – 30.000 2 60.000 1 30.000 1 30.000 2 Tµu b¸ch ho¸ 44 391.614 16 132.000 28 259.614 1.000 – 5.000 21 81.614 8 30.000 13 51.614 6.000 – 10.000 8 60.000 3 22.000 5 38.000 10.000 – 15.000 10 130.000 3 40.000 7 90.000 20.000 – 30.000 5 120.000 2 40.000 3 80.000 3 Tµu container (t­¬ng ®­¬ng TEU) 28 466.704 (39.892) 10 150.000 (12.000) 18 316.704 (27.392) 500 – 1.000TEU 16 (14.892) 6 (4.500) 10 (10.392) 1.500 – 3.000 TEU 12 (24.000) 4 (8.000) 8 (16.000) 4 Tµu dÇu s¶n phÈm 12 131.742 5 60.000 7 71.742 3.000 – 7.000 8 41.742 3 15.000 5 25.742 30.000 – 40.000 4 90.000 2 45.000 2 45.000 5 Tµu dÇu th« 7 704.687 400.000 3 304.678 §Õn 100.000 Tæng céng 115 1.826.124 45 800.000 70 1.026.124 Ghi chó: - §éi tµu ®Õn n¨m 2010 ®· tÝnh to¸n tû lÖ gi¶i b¸n hµng n¨m (nh÷ng tµu ®· cò n¸t, tuæi trªn 25). - Theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ sè 1419/Q§-TTg ngµy 01/11/2001, vÒ viÖc phª duyÖt §Ò ¸n ph¸t triÓn Tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2005 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2010, kÕ ho¹ch ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi tµu giai ®o¹n 2001 - 2005 lµ 75 chiÕc víi tæng träng t¶i 938.000 DWT. Nh­ vËy, vÒ tæng träng t¶i yªu cÇu lµ phï hîp víi thùc tÕ, tuy nhiªn vÒ sè l­îng tµu Ýt h¬n do ph¸t triÓn theo h­íng tµu cã träng t¶i lín, ®i c¸c tuyÕn quèc tÕ. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi tµu - Trong nhu cÇu vèn: Tæng nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi tµu lµ 17.800 tû ®ång, b×nh qu©n 2.230 tû ®ång/n¨m, trong ®ã giai ®o¹n 2003 - 2005 lµ 7.660 tû ®ång, b×nh qu©n 2.550 tû ®ång/n¨m. Theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu cñ Tæng C«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam giai ®o¹n 2001 - 2005, vèn ®Çu t­ lµ 8.500 tû ®ång (5.120 tû ®ång ViÖt Nam vµ 226 triÖu USD) th× nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn ®éi tµu tÝnh to¸n nh­ trªn ®©y lµ hîp lý. Nhu cÇu vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi tµu 2003 – 2010 TT Lo¹i tµu Tæng sè 2003 – 2005 2006 – 2010 Träng t¶i (DWT) Kinh phÝ (Tû ®ång) Träng t¶i (DWT) Kinh phÝ (Tû ®ång) Träng t¶i (DWT) Kinh phÝ (Tû ®ång) 1 Tµu hµng rêi 131.377 1.313 58.000 580 73.377 733 2 Tµu b¸ch ho¸ 391.614 3.916 132.000 1.320 259.614 2.596 3 Tµu container (t­¬ng ®­¬ng TEU) 466.704 (39.892) 4.784 150.000 (12.500) 1.500 316.704 (27.392) 3.284 4 Tµu dÇu s¶n phÈm 131.742 1.448 60.000 660 71.742 788 5 Tµu dÇu th« 704.687 6.342 400.000 3.600 304.687 2.742 Tæng céng 1.826.124 17.803 800.000 7.660 1.206.124 10.143 + VÒ nguån vèn: - §èi víi tµu cì d­íi 5.000DWT, ch¹y c¸c tuyÕn néi ®Þa, dµnh cho c¸c doanh nghiÖp t­ nh©n, c«ng ty TNHH ®Çu t­ khai th¸c. Lo¹i tµu nµy trong n­íc cã thÓ ®ãng ®­îc hoµn toµn. - §èi víi tµu cì lín, ch¹y c¸c tuyÕn quèc tÕ, c¸c doanh nghiÖp sÏ ®Çu t­ mua s¾m th«ng qua c¸c h×nh thøc nh­ vèn tù cã, vay tÝn dông ­u ®·i, vay ODA gãp cæ phÇn... III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch chñ yÕu nh»m thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c môc tiªu vµ néi dung trong KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020, cÇn ph¶i thùc hiÖn ®ång bé nhiÒu gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch, trong ®ã cã mét sè chÝnh s¸ch, gi¶i ph¸p chñ yÕu sau: - Thùc hiÖn ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn theo NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 3 kho¸ IX, c¸c h­íng dÉn cña Ban ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ch­¬ng tr×nh ®æi míi doanh nghiÖp Nhµ n­íc trong lÜnh vùc giao th«ng vËn t¶i ®· ®­îc Ban c¸n sù §¶ng Bé GTVT th«ng qua. - Hoµn thiÖn m« h×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam theo m« h×nh c«ng ty MÑ – Con (hiÖn ®ang trong qu¸ tr×nh thÝ ®iÓm), nh»m ®¶m b¶o tÝnh chñ ®¹o cña Nhµ n­íc trong lÜnh vùc Hµng h¶i, lµm nßng cèt cho ®éi tµu quèc gia, t¹o sù thèng nhÊt thùc sù trong Tæng c«ng ty, tËp trung ®­îc mäi nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ hiÖn ®¹i ho¸, ph¸t huy ®­îc mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a ®éi tµu, c¶ng biÓn vµ hÖ thèng dÞch vô trong mét d©y chhuyÒn vËn t¶i. T­¬ng lai sÏ h×nh thµnh TËp ®oµn Hµng h¶i kinh doanh ®a ngµnh, cã quy m« lín vµ ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vËn t¶i biÓn quèc tÕ. - Trong qu¸ tr×nh ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó héi nhËp, n©ng cao søc c¹nh tranh trong m«i tr­êng c¹nh tranh lµnh m¹nh. VËn t¶i an toµn, b¶o vÖ m«i tr­êng, h­íng ®Õn nÒn s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao, b¶o vÖ ng­êi tiªu dïng. - Söa ®æi, bæ sung c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, trong ®ã cã Bé luËt Hµng h¶i vµ c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. Ban hµnh míi c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc, vÒ c¸c ho¹t ®éng vËn t¶i cña ®éi tµu nh»m ®­a ho¹t ®éng khai th¸c, vËn chuyÓn cña ®éi tµu vµo khu«n khæ. - KhuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia kinh doanh vËn t¶i biÓn nãi chung vµ ®éi tµu vËn t¶i biÓn nãi riªng, nhÊt lµ c¸c ®éi tµu ho¹t ®éng trªn c¸c tuyÕn quèc tÕ. Doanh nghiÖp Nhµ n­íc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong vËn t¶i quèc tÕ; vËn t¶i ven biÓn chñ yÕu sÏ do c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®¶m nhËn. T¹o m«i tr­êng th«ng tho¸ng, thuËn lîi. ®¶m b¶o c¹nh tranh lµnh m¹nh. Kh«ng ph©n biÖt ®èi xö. - Cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i vÒ vèn vay nh­ tÝn dông ­u ®·i, vèn vay ODA bï l·i suÊt sau ®Çu t­, gãp vèn cæ phÇn … ®Ó ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ ®éi tµu. coi xuÊt khÈu dÞch vô, trong ®ã cã dÞch vô vËn t¶i biÓn lµ lÜnh vùc ®­îc h­ëng c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®­îc ¸p dông víi s¶n xuÊt, xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ cã c¬chÕ thÝch hîp ®Ó dµnh quyÒn vËn chuyÓn mét sè mÆt hµng xuÊt nhËp khÈu cho ®éi tµu nh»m n©ng cao thÞ phÇn vËn t¶i cho ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam. - Chñ ®éng kÕt hîp chÆt chÏ víi Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cã c¬ chÕ g¾n c¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o cña c¸c tr­êng §¹i häc Cao ®¨ng, Trung häc, c¸c c¬ së d¹y nghÒ víi yªu cÇu sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp, cña ®éi tµu. §¶m b¶o chÊt l­îng gi¶ng d¹y, häc tËp cho c¸c thuû thñ, thuyÒn viªn trong t­¬ng lai, trong ®ã cÇn chó tréng cho c¸c ho¹c viªn ®­îc thùc hµnh, lµm quen vµ tÝch luü kinh nghiÖm ngay tõ khi cßn ë ghÕ nhµ tr­êng. Thùc hiÖn chÕ ®é tuyÓn dông c«ng khai th«ng qua thi tuyÓn, thö viÖc. Cã chÕ ®é tiÒn l­¬ng, ®·i bgé t­¬ng xøng víi vÞ trÝ c«ng viÖc vµ møc ®é ®ãng gãp cña mçi vÞ trÝ c«ng t¸c, cña mçi ng­êi, g¾n tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô víi quyÒn lîi. - Chñ ®éng vµ cã lé tr×nh thÝch hîp ®Ó héi nhËp quèc tÕ trong lÜnh vùc vËn t¶i biÓn. øng dông c«ng nghÖ vËn t¶i tiªn tiÕn, ®Çu t­ c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho ®éi tµu c¶ vÒ kü thuËt vµ dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. øng dông c«ng nghÖ tin häc trong tæ chøc vµ khai th¸c ®éi tµu nh­ sö dông hÖ thèng trao ®æi d÷ liÖu ®iÖn tö (Elctronic Data Interchange – EDI), hÖ thèng th­¬ng m¹i ®iÖn tö (Elctronic Commerce – EC) vµo c¸c kh©u vËn t¶i, xÕp dì, giao nhËn. H×nh thµnh m¹ng l­íi dÞch vô hµng h¶i quèc tÕ, t¹o lËp c¸c mçi liªn hÖ gi÷a ®éi tµu víi c¸c c¶ng, c¸c chñ hµng. - TriÓn khai vµ ¸p dông cã hiÖu qu¶ Bé luËt Qu¶n lý an toµn (ISM Code) cña tæ chøc Hµng h¶i quèc tÕ (IMO). Thùc hiÖn tèt c¸c c«ng ­íc quèc tÕ vÒ h¹n chÕ « nhiÔm do tµu biÓn (MARPOL 73/78 ), ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn, thiÕt bÞ ®Ó kh¾c phôc sù cè dÇu trµn, thu gom chÊt th¶i t¹i c¶ng biÓn. T¨ng c­êng c«ng t¸c hç trî vµ t­ vÊn kü thuËt cho c¸c chñ tµu: th­êng xuyªn xuÊt b¶n c¸c tµi liÖu h­íng dÉn Quy ph¹m, C«ng ­íc quèc tÕ, c¸c h­íng dÉn b¶o d­ìng trªn tµu, gióp cho c¸c chñ tµu ViÖt Nam cËp nhËt ®­îc c¸c yªu cÇu míi cña quèc gia vµ quèc tÕ. N©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò §¨ng kiÓm viªn vµ c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt tµu, ®Æc biÖt lµ c¸c tµu biÓn ch¹y trªn c¸c tuyÕn quèc tÕ. T¨ng c­êng c«ng t¸c thanh tra chuyªn ngµnh Hµng h¶i, ®Æc biÖt lµ ®èi víi tµu biÓn ch¹y tuyÕn quèc tÕ, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô Quèc gia cã tµu treo cê (Flage State) ®èi víi tµu biÓn mang cê ViÖt Nam. Kiªn quyÕt kh«ng cho phÐp rêi c¶ng ViÖt Nam c¸c tµu cã h­ háng, khiÕm khuyÕt v.v.. Hîp t¸c chÆt chÏ gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc chuyªn ngµnh Hµng h¶i ( Côc Hµng h¶i ViÖt Nam, Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam ) vµ c¸c chñ tµu ViÖt Nam khi cã tµu biÓn ViÖt Nam bÞ l­u gi÷ ë c¸c c¶ng biÓn n­íc ngoµi theo C«ng ­íc KiÓm tra Nhµ n­íc cña quèc gia cã c¶ng (Port State Control) ®Ó gi¶i phãng tµu trong thêi gian ng¾n nhÊt, gi¶m thiÓu tæn thÊt cho chñ tµu ViÖt Nam. KÕt luËn Víi vai trß lµ lùc l­îng nßng cèt cña ngµnh hµng h¶i còng nh­ cña vËn t¶i biÓn ViÖt Nam, ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®· vµ ®ang ®¶m nhËn nh÷ng khèi l­îng hµng ho¸ lín trªn nh÷ng tuyÕn vËn t¶i biÓn quèc tÕ vµ néi ®Þa. Tuy nhiªn hiÖn tr¹ng cho thÊy, chÊt l­îng vµ n¨ng lùc vËn t¶i cña ®éi tµu vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ. Bªn c¹nh ®ã, ®éi tµu vÉn ch­a ®­îc quan t©m ®Çu t­ ph¸t triÓn ®óng møc. Do vËy, trong thêi gian tíi, ®Ó cã mét ®éi tµu biÓn v÷ng m¹nh, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vËn t¶i biÓn quèc tÕ th× Nhµ n­íc cÇn ph¶i quan t©m ®Çu t­ h¬n n÷a cho ®éi tµu. B¶n th©n ®éi tµu còng ph¶i tù n©ng cao chÊt l­îng kü thuËt, ®éi ngò sü quan, thuyÒn viªn cña m×nh. ViÖc ®Çu t­ ph¸t triÓn ®éi tµu ph¶i hîp lý theo ®óng chiÕn l­îc ®· ®Æt ra, tr¸nh ®Çu t­ dµn tr¶i, kh«ng cã hiÖu qu¶. Th«ng qua viÖc nghiªn cøu thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, b¶n th©n Em ®· thu ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých, nh÷ng hiÓu biÕt vµ kiÕn thøc c¬ b¶n vµ hÕt søc cÇn thiÕt vÒ kinh tÕ – x· héi nãi chung, vÒ ngµnh Hµng h¶i vµ ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam nãi riªng. §Ó cã ®­îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù h­íng dÉn nhiÖt t×nh cña PGS.TS Ph¹m V¨n VËn, thÇy gi¸o.Th.S Vò C­¬ng – Khoa KÕ ho¹ch vµ ph¸t triÓn- Tr­êng §¹i häc KTQD, §/c NguyÔn ViÖt Hång – Chuyªn viªn Vô C¬ së h¹ tÇng- Bé kÕ ho¹ch & ®Çu t­. Mét lÇn n÷a, Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Môc lôc Lêi më §Çu 1 Ch­¬ng I. C¬ së khoa häc cña viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 4 I. Lý thuyÕt chung vÒ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh 4 1. Kh¸i niÖm 4 2. Néi dung cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh 4 2.1. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña ngµnh 4 2.2. §¸nh gi¸ c¸c yÕu tè t¸c ®éng 4 2.3. LuËn chøng kÕ ho¹ch 5 2.4. X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p 5 II. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn vµ vai trß cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 5 1. Sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 5 2. Vai trß cña kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 8 3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu 9 3.1 C¸c nh©n tè kh¸ch quan 9 3.2 C¸c nh©n tè chñ quan 10 III. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc vÒ ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn 10 1. T×nh h×nh vµ xu thÕ ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn cña c¸c n­íc 10 1.1 Container ho¸ lµ xu thÕ næi bËt nhÊt 10 1.2 T¨ng kÝch th­íc c¸c tµu container, sö dông c¸c tµu cã tÝnh kinh tÕ ë c¸c tuyÕn vËn t¶i chñ yÕu, ®Æc biÖt lµ c¸c tµu container cì lín 11 1.3 XuÊt hiÖn c¸c c«ng ty vËn t¶i khæng lå b»ng viÖc liªn doanh, liªn kÕt toµn cÇu 12 1.4 Liªn kÕt c¸c ph­¬ng thøc vËn t¶i- vËn t¶i ®a ph­¬ng thøc 12 2. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc vÒ ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn 13 2.1 VÒ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn 13 2.1 C¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh ë mét sè n­íc 15 Ch­¬ng II. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam giai ®o¹n 1991-2002 17 I. Tæng quan vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 17 1. VÒ tuyÕn vµ khèi l­îng vËn t¶i biÓn 17 1.1 VÒ tuyÕn vËn chuyÓn 17 1.2 VÒ khèi l­îng vËn chuyÓn 18 2. VÒ hÖ thèng c¶ng biÓn vµ khèi l­îng hµng qua c¶ng 20 2.1 VÒ hÖ thèng c¶ng biÓn 20 2.2 Khèi l­îng hµng qua c¶ng 23 II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam giai ®o¹n 1991 - 200227 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam 27 2. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña ®éi tµu trong thêi gian qua 29 3. §¸nh gi¸ n¨ng lùc vËn t¶i cña ®éi tµu biÓn ViÖt Nam 34 3.1 VÒ sè l­îng vµ träng t¶i tµu 34 3.2 vÒ c¬ cÊu 35 3.3 VÒ chÊt l­îng 37 3.4 VÒ nguån nh©n lùc 38 4. §¸nh gi¸ nh÷ng nguyªn nh©n 40 Ch­¬ng III. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010, ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 42 I. Dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i biÓn 42 1. Nh÷ng c¨n cø ®Ó dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i 42 1.1 HiÖn tr¹ng kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam giai ®o¹n 1991- 2001 42 1.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 43 1.3 §Þnh h­íng ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu 44 2. Ph­¬ng ph¸p vµ kÕt qu¶ dù b¸o nhu cÇu vËn t¶i ®­êng biÓn 51 3. Ph©n tÝch kÕt qña dù b¸o 54 II. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn vËn t¶i biÓn ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2020 56 1. Quan ®iÓm vµ môc tiªu ph¸t triÓn 56 2. KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh h­íng ®Õn n¨m 2020 58 2.1 §Þnh h­íng ph¸t triÓn lo¹i tµu cì tµu hîp lý cho ®Õn n¨m 2020 58 2.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn lo¹i tµu, cì tµu hîp lý cho ®Õn n¨m 2020 62 2.3 X¸c ®Þnh n¨ng suÊt ph­¬ng tiÖn vËn t¶i 64 III. Mét sè gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch chñ yÕu nh»m thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra 74 KÕt luËn 77

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010.DOC
Luận văn liên quan