Đề tài Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9

Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9(94 trang) Lời nói đầu Cạnh tranh toàn cầu và sức ép của người tiêu dùng đã buộc các doanh nghiệp phải hết sức coi trọng vấn đề đảm bảo và nâng cao chất lượng. Chất lượng sản phẩm trở thành một nhân tố cơ bản quyết định sự thành bại trong cạnh tranh, quyết định sự tồn tại và lớn mạnh của từng doanh nghiệp, sự phát triển hay tụt hậu của toàn bộ nền kinh tế đất nước. Đổi mới quản lý chất lượng vàg việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 trong doanh nghiệp Việt Nam là việc làm hết sức cần thiết. Hệ thống chất lượng này sẽ làm thay đổi nếp nghĩ và cách làm cũ, tạo ra một phong cách, một bộ mặt mới cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo nền móng cho sản phẩm có chất lượng, góp phần tăng năng suất và giảm giá thành, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, tăng uy tín của Công ty về đảm bảo chất lượng. Cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng nói riêng muốn quản lý tốt chất lượng tư vấn, công trình, sản phẩm, dịch vụ của mình thì phải tập trung xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000. Nhận thức được vấn đề này, Công ty Sông Đà 9 đang lập kế hoạch để triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào quản lý chất lượng tại Công ty. Đây là việc làm có tính chiến lược của Công ty, phù hợp với xu thế của đất nước và thế giới. Trong thời gian tực tập tại Công ty Sông Đà 9, tôi quyết định chọn đề tài: “Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Luận văn này, ngoài lời nói đầu và kết luận, gồm 3 chương: Chương I: Vấn đề cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng. Chương II: Thực trạng về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9. Chương III: Một số giải pháp nhằm xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9. Mục lục Trang Lời nói đầu 1 Chương I: VấN Đề cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng 3 I. Một số khái niệm cơ bản. 3 1. Chất lượng và đặc điểm của chất lượng. 3 2. Quản lý chất lượng. 4 3. Hệ thống quản lý chất lượng. 11 II. Quản lý chất lượng theo ISO 9000. 12 1. Quá trình hình thành và phát triển của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. 12 2. Nội dung cơ bản của ISO 9000: 2000. 13 III. Đặc đIểm của ngành xây dựng có tác động đến nội dung quản lý chất lượng. 23 1. Đặc điểm của ngành xây dựng. 23 2. Đặc điểm của công trình xây dựng. 24 IV. áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2000 trong ngành xây dựng. 26 1. Yêu cầu chung. 26 2. Yêu cầu cần đạt được liên quan tới vấn đề quản lý chất lượng. 27 3. Mối quan hệ giữa tiêu chuẩn hoá và chất lượng công trình. 28 Chương II: Thực trạng về kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9 30 I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty sông đà 9. 30 1. Quá trình hình thành, chức năng nhiệm vụ: 30 2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty qua các giai đoạn. 31 3. Phương hướng phát triển của Công ty trong một số năm tới 33 II. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty có ảnh hưởng với việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2000. 35 1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức: 35 2. Đặc điểm lao động : 38 3. Đặc điểm của nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. 39 III. Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng tại Công ty Xây lắp và Thi công cơ giới Sông Đà 9. 46 1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua: 46 2. Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng của Công ty. 49 IV. Nội dung của kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống ISO 9001:2000 tại Công ty Sông Đà 9. 51 1. Nội dung kế hoạch 51 2. Tiến trình triển khai thực hiện dự án 74 3. Những thuận lợi của công ty trong việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000. 58 4. Những khó khăn của công ty trong việc áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 59 Chương III: Một số giải pháp nhằm xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại Công ty sông đà 9. 61 I. Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại Công ty. 61 1. Phương hướng nâng cao sản xuất nói chung. 61 2. Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả công tác quản lý chất lượng tại Công ty rtrong một số năm tới. 62 II. Một số giả pháp nhằm xây dựng và áp dụng tthành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000 tại công ty sông đà 9. 64 1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 : 64 2. Nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên trong Công ty. 66 3. Có kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao tay nghề và có trình độ cho CBCNV trong Công ty. 70 4. Từng bước đầu tư kỹ thuật, đổi mới thiết bị côgn nghệ, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng. 72 5. Sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, giảm chi phí, để tăng lợi nhuận, giải quyết yếu tố vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý chất lượng . 73 III. Một số kiến nghị : 77 Kết luận 80

doc94 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty Sông Đà 9, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h cho nªn viÖc ®Çu t­ cho m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng lµ t­¬ng ®èi khã kh¨n. MÆc dï ®éi ngò lao ®éng cña C«ng ty vèn cã th©m niªn lao ®éng trong nghÒ nªn cã nhiÒu kinh nghiÖm s¶n xuÊt thùc tÕ nh­ng vÒ kiÕn thøc thùc tÕ ch­a thùc sù n¾m v÷ng, v× thÕ mµ ®«i khi hä kh«ng thÓ hiÓu hÕt ®­îc nguyªn nh©n nh÷ng vÊn ®Ò hä gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tõ ®ã khã cã thÓ thùc hiÖn theo ®óng hÕt c¸c h­íng dÉn ban hµnh, lµm ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng chÊt l­îng cña C«ng ty. C«ng t¸c thèng kª chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× s¶n phÈm th­êng lµ quy m« lín, ph¹m vi thi c«ng còng ë xa, qua nhiÒu c«ng ®o¹n, cã nhiÒu nguyªn nh©n g©y sai háng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. ViÖc tËp trung kiÓm tra chÊt l­îng theo tõng kh©u tõ kh©u ®Çu cho ®Õn kh©u cuèi cïng sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n nÕu thùc hiÖn ®­îc nh­ vËy th× mçi s¶n phÈm c«ng tr×nh cña c«ng ty sÏ ®¹t ®­îc chÊt l­îng cao, ®¸p øng v­ît mong ®îi cña kh¸ch hµng. §Ó cã ®­îc chøng chØ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001:2000 ®ã lµ c¶ mét qu¸ tr×nh phÊn ®Êu to lín cña toµn C«ng ty, nh­ng ®Ó tiÕp tôc duy tr× vµ thùc hiÖn tèt h¬n n÷a hÖ thèng l¹i cµng khã h¬n, cÇn cã sù cè g¾ng kh«ng ngõng kh«ng chØ c¸n bé l·nh ®¹o cña C«ng ty mµ cßn ph¶i lµ sù cè g¾ng cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn. Mäi ng­êi mäi ®¬n vÞ trong C«ng ty cÇn ph¶i hiÓu râ tr¸ch nhiÖm cña m×nh trong hÖ thèng ®Ó cho hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®ång thêi hç trî cho c¸c ®ång nghiÖp ®Ó cã thÓ gi÷ ®­îc chøng chØ vµ ph¸t huy t¸c dông cña hÖ thèng trong nh÷ng lÇn ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t cña tæ chøc chøng nhËn. Ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000 t¹i C«ng ty s«ng ®µ 9. I. ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty. 1. Ph­¬ng h­íng n©ng cao s¶n xuÊt nãi chung. Trong mét sè n¨m tíi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m t¨ng tuyÖt ®èi tõ 29 – 97 tû ®ång ( tõ 160,9 tû n¨m 2001 lªn kho¶ng 387,7 tû n¨m 2005). Tèc ®é t¨ng tr­ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 20%. ®­îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: B¶ng sè 9 : KÕ ho¹ch c¸c chØ tiªu chñ yÕu tõ n¨m 2001 – 2005. §¬n vÞ tÝnh:tû ®ång STT C¸c chØ tiªu 2001 2002 2003 2004 2005 A Tæng gi¸ trÞ sxkd 160,92 212,03 261,25 358,32 387,72 1 Gi¸ trÞ x©y l¾p 134,4 191,1 214,4 271,5 254,9 2 Gi¸ trÞ s¶n xuÊt CN 0 5,8 27,0 67,0 112,0 3 Gi¸ trÞ phôc vô x©y l¾p 17,9 9,0 14,8 14,8 15,8 4 Gi¸ trÞ kinh doanh VTTB-PT 4,6 6,19 5,0 5,0 5,0 5 Gi¸ trÞ nhËp khÈu thiÕt bÞ 68,74 71,5 88,5 75,1 0 B C¬ cÊu trong gi¸ trÞ XL 138,4 191,9 214,4 271,5 254,9 1 C¸c c«ng tr×nh T§, TL 49,6 125,9 191,2 244,6 197,9 2 C¸c c«ng tr×nh giao th«ng 76,97 43,6 2,4 0 0 3 C¸c c«ng tr×nh DD&CN 11,9 13,6 17,7 23,9 7,0 4 C¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu - 8,0 3,0 3,0 50,0 Nguån: phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch- C«ng ty S«ng §µ 9 Ghi chó: sxkd: s¶n xuÊt kinh doanh; XL: x©y l¾p. VTTB-PT: vËt t­ thiÕt bÞ- phô tïng. T§,TL: thuû ®iÖn, thuû lîi. DD&CN: d©n dông vµ c«ng nghiÖp - Víi kÜnh vùc kinh doanh x©y l¾p: C«ng ty vÉn lÊy thi c«ng x©y l¾p b»ng c¬ giíi c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi lµm chñ ®¹o, ®ång thêi còng lu«n chó träng tíi viÖc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®­êng bé, c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp vµ h¹ tÇng c¬ së ®Ó ph¸t huy n¨ng lùc s½n cã cña c¸c thiÕt bÞ ®· ®Çu t­. VÒ gi¸ trÞ x©y l¾p hµng n¨m kho¶ng tõ 138 ®Õn 255 tû ®ång, chiÕm tõ 66% ®Õn 90%, b×nh qu©n lµ 80% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. - Víi lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp: ®©y lµ mét lÜnh vùc míi ®èi víi C«ng ty nh»m ®¶m b¶o sù æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi ph¸t huy thÕ m¹nh cña ngµnh nghÒ truyÒn thèng. C«ng ty phÊn ®Êu ®¹t gi¸ trÞ b×nh qu©n hµng n¨m 43,2 tû ®ång chiÕm tû lÖ 12% trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. - Víi lÜnh vùc nhËp khÈu thiÕt bÞ: gi¸ trÞ nhËp khÈu thiÕt bÞ chñ yÕu phôc vô cho ®Çu t­ hiÖn ®¹i ho¸ thiÕt bÞ cña C«ng ty, b×nh qu©n kho¶ng trªn 62 tû ®ång /n¨m. - Víi lÜnh vùc kinh doanh kh¸c: S¶n l­îng kinh doanh phôc vô x©y l¾p b×nh qu©n 14,7 tû ®ång/ n¨m, chiÕm kho¶ng 6% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Trong ®ã chñ yÕu kµ khai th¸c c¸t ®¸, cho thuª xe m¸y vµ c¸c dÞch vô gia c«ng s÷a ch÷a, kinh doanh vËt t­ phô tïng… 2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty trong mét sè n¨m tíi. §Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña C«ng ty trong mét sè n¨m tíi, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ , trong ®ã cã mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n sau: - Mét lµ, tËp trung ®æi míi hÖ thèng thiÕt bÞ m¸y mãc, n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Nguån vèn cÇn thiÕt cho viÖc ®æi míi c«ng nghÖ vµ m¸y mãc cã thÓ lÊy tõ ngußn vèn tÝch luü cña C«ng ty hoÆc cã thÓ dïng vèn ®i vay tõ quü hç trî ®Çu t­ ph¸t triÓn, tõ nguån tÝn dông cña Nhµ n­íc hay kªu gäi liªn doanh liªn kÕt. Khi nhËp khÈu m¸y mãc, c«ng nghÖ cÇn hÕt søc chó ý nhËp ®­îc thtiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nguån tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn, tr¸nh t×nh tr¹ng do lîi Ých tr­íc m¾t, bu«ng láng qu¶n lý ®Ó tiªu phÝ tiÒn vµo viÖc nhËp thiÕt bÞ l¹c hËu cò n¸t. - Hai lµ, ®Çu t­ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty hiÖn nay ch­a thËt sù hîp lý vµ tinh gän, tr×nh ®é ®éi ngò lao ®éng ch­a cao ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. V× vËy, C«ng ty cÇn chó träng ®µo t¹o l¹i lùc l­îng lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt c«ng viÖc, n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n ph¸t triÓn kü n¨ng mét c¸ch thèng nhÊt, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña mçi c¸ nh©n. §æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i t­¬ng thÝch víi lùc l­îng lao ®éng ®ñ kh¶ n¨ng sö dông vµ vËn hµnh khai th¸c nh÷ng d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i. - Ba lµ, §æi míi nhËn thøc vÒ vai trß cña hÖ thèng qu¶n lý ®èi víi viÖc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm nãi riªng vµ sù tån t¹i, ph¸t triÓn l©u bÒn cña C«ng ty nãi chung, qu¶n lý chÝnh lµ nh©n tè kÕt dÝnh, phèi hîp vµ ph¸t huy t¸c dôngcña t©tý c¶ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, tr­íc xu thÕ c¹nh tranh kh¾c nghiÖ cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, nh÷ng th¸ch thøc trong tiÕn tr×nh héi nhËp, C«ng ty vÉn cè g¾ng v­¬n lªn t×m cho m×nh mét vÞ trÝ v÷ng ch¾c trªn th­¬ng tr­êng. ViÖc s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao, æn ®Þnh, h¹ gi¸ thµnh, ­u thÕ trong c¹nh tranh lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. Sau khi t×m hiÓu, nghiªn cøu hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îngtheo tiªu chuÈn Quèc tÕ ISO 9001: 2000. Ban l·nh ®¹o C«ng ty quyÕt ®Þnh x©y dùng vµ ¸p dông vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty, coi hÖ thèng lµ c«ng cô ®¾c lùc nhÊt, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña C«ng ty. §¶ng bé C«ng ty ®· qu¸n triÕt tíi tõng bé phËn, tõng ®èi t­îng trùc tiÕp s¶n xuÊt " chØ cã thÓ lµm ra s¶n phÈm cã chÊt l­îng tèt, cã tÝnh c¹nh tranh cao, khi mµ c¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®­îc tæ chøc tèt. Phèi hîp ®Ó c¶i tiÕn, hoµn thiÖn lÒ lèi lµm viÖc, ph¶i lµm ®óng, lµm tèt ngay tõ ®Çu. Tho· m·n tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng lµ môc ®Ých cña hÖ thèng. C«ng ty ®· bè trÝ, s¾p xÕp l¹i mét sè phßng ban ®Ó phï hîp víi yªu cÇu cña hÖ thèng. §Çu t­ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong C«ng ty. Trong nh÷ng n¨m qua, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· th­êng xuyªn chØ ®¹o, chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh hoµn thµnh nhiÖm vô cña m×nh. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao trong thêi gian tíi: + §Èy m¹nh c«ng t¸c dù b¸o chiÕn l­îc vÒ nh÷ng xu thÕ ph¸t triÓn cña tõng lÜnh vùc lín, ®Ó c¸c xÝ nghiÖp, chi nh¸nh cã thªm c¬ së ho¹ch ®Þng kÕ ho¹ch dµi h¹n cña m×nh, nh»m ph¸t triÓn ®óng h­íng, ®óng quy luËt. §ång thêi sö dông triÖt ®Ó biÖn ph¸p ®iÒu tiÕt hîp lý trong ®Çu t­, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Çu t­ trµn lan g©y l·ng phÝ. + KÞp thêi th¸o gì nh÷ng v­íng m¾cvÒ c¬ chÕ trong tõng thêi kú cho C«ng ty. VÊn ®Ò ®ang bøc xóc hiÖn nay lµ quy chÕ ®Êu thÇu vµ c«ng t¸c ®Çu t­. + Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty theo h­íng x©y dùng m¹nh ®a ngµnh nghÒ. + Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÜ m« ®Ó t¨ng thÞ phÇn cho C«ng ty trong c¸c ngµnh lÜnh vùc nh­ giao th«ng vËn t¶i, n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. II. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m x©y dùng vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000 t¹i c«ng ty s«ng ®µ 9. 1. Gi¶i ph¸p I: TiÕp tôc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 : ViÖc hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 t¹i C«ng ty cÇn ®­îc thùc hiÖn theo ®óng ph­¬ng ch©m ®· ®Ò ra lµ: “ Phï hîp – khoa häc – hiÖu qu¶”. I.1. TiÕp tôc xem xÐt tÝnh hîp lý cña hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh. Ban chØ ®¹o ISO cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt tÝnh hîp lý cña hÖ thèng v¨n b¶n hiÖn hµnh nh»m t×m ra nh÷ng ®iÓm ch­a phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®Ó cã thÓ ®­a ra ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc. C«ng viÖc nµy cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, liªn tôc. Bëi v× ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt liªn tôc thay ®æi cho nªn hÖ thèng v¨n b¶n còng cÇn cã sù thay ®æi cho t­¬ng thÝch. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®Ó söa ®æi, bæ sung cÇn cã sù tham gia phèi hîp cña c¸c chuyªn gia phô tr¸ch hÖ thèng chÊt l­îng cïng c¸c c¸n bé chuyªn m«n phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o hÖ thèng v¨n b¶n ®­îc söa ®æi phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt, s¸t thùc víi quy tr×nh nghiÖp vô h¬n vµ thuËn lîi h¬n khi thùc hiÖn. I.2. Nghiªn cøu vµ vËn dông kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc ®· ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. ViÖc ¸p dông ISO 9001: 2000 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®ang cßn lµ rÊt míi mÎ, do ®ã C«ng ty rÊt cÇn nghiªn cøu kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp ®i tr­íc. Thùc tÕ ®· chøng minh: viÖc häc hái kinh nghiÖm cña c¸c doanh nghiÖp rÊt cã Ých kh«ng chØ trong lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l­îng mµ c¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt – x©y dùng cña C«ng ty. Qua kinh nghiÖm häc hái ®­îc C«ng ty cã thÓ chia sÏ nh÷ng thµnh c«ng ®Ó ¸p dông cã hiÖu qu¶ tiªu chuÈn nµy vµo qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty, ®ång thêi thÊy ®­îc nh÷ng h¹n chÕ vµ hä ®· dïng biÖn ph¸p g× ®Ó kh¾c phôc nh»m vËn dông linh ho¹t nh÷ng biÖn ph¸p nµy trong viÖc kh¾c phôc nh­îc ®iÓm cña C«ng ty nÕu C«ng ty m¾c ph¶i nh÷ng h¹n chÕ t­¬ng tù. Qua nghiªn cøu vµ tæng kÕt kinh nghiÖm ¸p dông t¹i mét sè C«ng ty, cã nh÷ng kinh nghiÖm sau cã thÓ sÏ gióp Ých cho C«ng ty trong viÖc x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng cña m×nh : Thø nhÊt, L·nh ®¹o c¸c C«ng ty lu«n chØ ®¹o c¸c ho¹t ®éng s¸t víi chÝnh s¸ch chÊt l­îng ®· c«ng bè. §Æc biÖt, sù cam kÕt ch¾c ch¾n vµ lßng quyÕt t©m cña l·nh ®¹o sÏ lµ yÕu tè quan träng nhÊt thóc ®Èy sù thµnh c«ng. Thø hai, C¸c C«ng ty ®Òu biÕt tËp trung nguån lùc phï hîp víi hÖ thèng: + Duy tr× m¸y mãc thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn phï hîp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt + §¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn liÖu, vËt t­ ®Çu vµo mét c¸ch ®Òu ®Æn th­êng xuyªn. Thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸, lùa chän nhµ thÇu phô mét c¸ch bµi b¶n ®Ó ®¶m b¶o chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. ChuÈn bÞ tèt nguån nh©n lùc b»ng viÖc tæ chøc tèt viÖc huÊn luyÖn, ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, kiÕn thøc qu¶n lý cho toµn thÓ CBCNV. Cã chiÕn l­îc ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc mét c¸ch ®óng ®¾n, s¸ng t¹o. Kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é cho c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. Thø ba, LËp kÕ ho¹ch vµ tæ chøc tèt viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé theo hiÖn tr¹ng cña tæ chøc. Thø t­, Thùc hiÖn vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa, tr¸nh sai sãt x¶y ra trong toµn bé qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Thø n¨m, Tæ chøc häp ®iÒu hµnh hµng tuÇn ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña hÖ thèng. §©y lµ c«ng viÖc rÊt quan träng mµ c¸c C«ng ty ®· duy tr× ®­îc. V× viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i sÏ ®­îc cÊp l·nh ®¹o cao nhÊt xem xÐt gi¶i quyÕt sím vµ triÖt ®Ó. §Ó duy tr× hÖ thèng, c¸c C«ng ty ®Òu tiÕn hµnh gi¶i quyÕt tèt mét sè vÊn ®Ò: + Thùc hiÖn ®óng lÞch tr×nh ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t sau khi ®­îc chøng nhËn. Theo tiÕn tr×nh ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001: 2000, tæ chøc cÊp giÊy chøng nhËn sÏ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t 6 th¸ng mét lÇn ®Ó ®¸nh gi¸ l¹i hÖ thèng, xem xÐt hÖ thèng cßn thùc sù ho¹t ®éng vµ cßn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 mµ C«ng ty chøng nhËn hay kh«ng. + Chñ ®éng mêi c¬ quan ®¸nh gi¸ chÊt l­îng hÖ thèng theo ®óng lÞch tr×nh ®· ®Ò ra. Muèn vËy, c¸c C«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ chñ ®éng mêi bªn tæ chøc chøng nhËn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hÖ thèng cña m×nh. I.3. Xem xÐt tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng qua c¸c kú ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. Th«ng qua c¸c kú ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé, tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng sÏ ®­îc kiÓm tra, xem xÐt l¹i. Cã thÓ coi viÖc kiÓm tra nµy nh­ mét cuéc kiÓm to¸n néi bé ®èi víi hiÖu n¨ng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong C«ng ty. C¸c cuéc ®¸nh gi¸ néi bé ®­îc tiÕn hµnh theo kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra, th­êng lµ gi÷a c¸c kú ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t cña c¬ quan chøng nhËn nh»m t×m ra nh÷ng sai sãt cña hÖ thèng nh»m kh¾c phôc kÞp thêi tr­íc kú ®¸nh gi¸ gi¸m s¸t ®Ó duy tr× ®­îc chøng chØ ISO 9001: 2000. Ngoµi ra cã thÓ tæ chøc c¸c cuéc ®¸nh gi¸ bÊt th­êng còng nh»m xem xÐt tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng ®Ó thùc hiÖn mét sè c¸c yªu cÇu cÇn thiÕt nh­: + Khi cã nhu cÇu cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ hîp ®ång vµ do bªn ®èi t¸c yªu cÇu cã cuéc ®¸nh gi¸ néi bé ®Ó hä cã ®­îc b¶n kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ (hoÆc cã thÓ hä cã ®¹i diÖn trong ®oµn ®¸nh gi¸), tõ ®ã cã thÓ t¹o ra sù tin t­ëng cña kh¸ch hµng ®èi víi hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty (tuy nhiªn ®iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸). + Khi trong C«ng ty cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ c­ cÊu tæ chøc, nh©n lùc mµ sù thay ®æi ®ã cã ¶nh h­ëng ®Õn hÖ thèng chÊt l­îng. ViÖc tæ chøc ®¸nh gi¸ néi bé lóc nµy nh»m ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña sù thay ®æi ®ã cã ®¹t yªu cÇu vµ môc ®Ých ®· ®Ò ra hay kh«ng. + Khi ®é an toµn, tÝnh n¨ng sö dông vµ ®é tin cËy cña s¶n phÈm ®ang cã nguy c¬ hoÆc bÞ nghi ngê lµ kh«ng phï hîp víi tiªu chuÈn kü thuËt, kh«ng ®óng theo thiÕt kÕ. ViÖc ®¸nh gi¸ lóc nµy võa ®¶m b¶o ®­îc kh¶ n¨ng kiÓm so¸t chÊt l­îng s¶n phÈm ®ång thêi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong mét giai ®o¹n nhÊt ®Þnh. C¸c cuéc ®¸nh gi¸ nªn tiÕn hµnh mét c¸ch bÊt th­êng, nh­ vËy sÏ ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan h¬n hiÖu qña ho¹t ®éng cña hÖ thèng. Tuy nhiªn, vÉn cÇn thiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cña quy tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé: cÇn bæ nhiÖm tr­ëng ban ®¸nh gi¸, c¸c thµnh viªn trong ®oµn ®¸nh gi¸, ph¹m vi ®¸nh gi¸, c¸c biªn b¶n cÇn thiÕt cña cuéc ®¸nh gi¸. 2. Gi¶i ph¸p II:N©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. II.1. Tæ chøc c¸c líp häc vÒ ISO 9001: 2000 cho CBCNV trong C«ng ty. ViÖc tæ chøc c¸c líp häc vÒ ISO 9001: 2000 nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña CBCNV C«ng ty khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ång thêi ®Ó nh¾c nhë, n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc tèt h¬n vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 cña C«ng ty. Néi dung cña c¸c bµi gi¶ng cho c¸c líp häc kh«ng chØ nh»m giíi thiÖu chung vÒ tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 mµ cßn nh»m giíi thiÖu ngµy cµng s©u h¬n, réng h¬n vÒ hÖ thèng v¨n b¶n ISO 9001: 2000 cña C«ng ty. Bëi v× bé tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 khi ban hµnh chØ cã c¸c yªu cÇu chung, rÊt ng¾n gän, nh­ng khi ®­îc x©y dùng thµnh hÖ thèng v¨n b¶n cña C«ng ty th× ®ã thùc sù lµ mét c«ng tr×nh ®­îc tËp thÓ ban l·nh ®¹o vµ ban chØ ®¹o ISO 9001: 2000 biªn so¹n, víi rÊt nhiÒu h­íng dÉn thùc hiÖn, c¸c biÓu mÉu mµ mäi ng­êi khã cã thÓ biÕt hÕt vµ thùc hiÖn hoµn toµn ®óng. Tuy nhiªn còng tuú theo tõng lo¹i h×nh líp häc mµ cÇn bè trÝ, s¾p xÕp néi dung cho phï hîp. + §èi víi nh÷ng líp häc ng¾n ngµy (th­êng lµ mét hoÆc hai buæi lµm viÖc), ®èi t­îng ®­îc ®µo t¹o lµ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hoÆc nh©n viªn mét sè phßng ban nghiÖp vô th× nªn cã néi dung ng¾n gän, xóc tÝch, dÔ hiÓu, chñ yÕu mang tÝnh tuyªn truyÒn phæ biÕn nh»m n©ng cao ý thøc cho ng­êi lao ®éng. + §èi víi nh÷ng líp häc dµi ngµy h¬n, ®èi t­îng ®µo t¹o lµ c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé, c¸c thµnh viªn trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, c¸n bé phô tr¸ch c¸c phßng ban, c¸c x­ëng s¶n xuÊt th× néi dung ®µo t¹o s©u réng h¬n ®Ó ng­êi ®­îc ®µo t¹o hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. + Ngoµi ra nªn cã nh÷ng buèi häc mang tÝnh “ chuyªn ®Ò” cho tõng bé phËn s¶n xuÊt, nghiÖp vô ®Ó cã ®iÒu kiÖn gi¶i thÝch s©u h¬n vÒ c¸c quy tr×nh trong hÖ thèng v¨n b¶n cña ISO 9001: 2000 ®ang ®­îc thùc hiÖn t¹i C«ng ty. §Æc biÖt lµ c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn, biÓu mÉu, cã liªn quan ®Õn ®¬n vÞ ®ã. Nh÷ng líp ®µo t¹o nµy nªn tæ chøc th­êng xuyªn, ®Þnh kú, ng­êi phô tr¸ch gi¶ng d¹y cã thÓ lµ c¸c c¸n bé phô tr¸ch hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña C«ng ty, c¸n bé phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty, còng cã thÓ lµ c¸c chuyªn gia vÒ mét lÜnh vùc nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. KÕt thóc mçi kho¸ häc cÇn cã bµi kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña c¸c häc viªn, bµi kiÓm tra còng tuú theo lo¹i h×nh líp häc mµ cã néi dung kiÓm tra thÝch hîp. Cã thÓ dïng bµi kiÓm tra viÕt hoÆc tr¾c nghiÖm kÕt hîp c¶ c©u hái ®ãng vµ c©u hái më. II.2. T¨ng c­êng hµnh ®éng cña l·nh ®¹o C«ng ty. ISO 9001: 2000 coi tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l­îng ®Çu tiªn vµ cao nhÊt thuéc vÒ l·nh ®¹o. L·nh ®¹o cÇn ý thøc ®­îc r»ng viÖc x©y dùng hÖ thèng chÊt l­îng phï hîp víi ISO 9000: 2000 nãi chung vµ víi ISO 9001: 2000 nãi riªng thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng trong nÕp qu¶n lý cña l·nh ®¹o. Qu¸ tr×nh nµy ®ßi hái sù quyÕt t©m vµ nç lùc toµn C«ng ty, tr­íc hÕt lµ sù quan t©m vµ cam kÕt cña l·nh ®¹o. Qua thùc tÕ ¸p dông vµ kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia ®Òu kh¼ng ®Þnh. Sù quan t©m, quyÕt t©m vµ hiÓu biÕt cña l·nh ®¹o vÒ ISO 9001: 2000 lµ yÕu tè cã tÇm quyÕt ®Þnh cao nhÊt cho viÖc ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 t¹i c¸c doanh nghiÖp. TÊt nhiªn ®ã míi chØ lµ yÕu tè cÇn nh­ng ch­a ®ñ, mµ cßn cÇn hµng lo¹t c¸c yÕu tè hç trî quan träng kh¸c. Nh­ vËy, trong viÖc ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000, hµnh ®éng cña l·nh ®¹o cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc ¸p dông m« h×nh Êy cã thµnh c«ng hay kh«ng. Qua nh÷ng ph©n tÝch ë trªn cã thÓ nhËn ®Þnh r»ng thµnh c«ng cña l·nh ®¹o ch­a ®¸p øng ®­îc víi cam kÕt cña m×nh. §iÒu nµy phÇn nµo do ¶nh h­ëng cña m« h×nh kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®Ó l¹i, tøc lµ l·nh ®¹o vÉn cã quan niÖm mäi vÊn ®Ò chÊt l­îng ®Òu thuéc vÒ nh©n viªn kiÓm tra chÊt l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm cña hä thÊp chñ yÕu lµ do c«ng nh©n thiÕu ý thøc vÒ chÊt l­îng, thiÕu sù hiÓu biÕt vÒ tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ non kÐm tay nghÒ. Song thùc ra, ®©y lµ nh÷ng ng­êi n»m ngoµi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nguyªn nh©n sai háng ®Ó gi¶i quyÕt tËn gèc vµ triÖt ®Ó c¸c sai háng vµ ®Ó c«ng nh©n thùc sù lµm tèt viÖc cña m×nh, c¸c nhµ qu¶n lý tr­íc hÕt cÇn hoµn thµnh ®­îc qu¸ tr×nh ®µo t¹o, huÊn luyÖn cho c«ng nh©n. Cô thÓ hä cÇn: H­íng dÉn ®Çy ®ñ cho c«ng nh©n vÒ quy tr×nh sö dông thiÕt bÞ. H­íng dÉn vµ huÊn luyÖn cho hä ý thøc tiÕn hµnh c«ng viÖc. MÆt kh¸c, hä cÇn ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n¾m b¾t ®­îc kÕt qu¶ c«ng viÖc cña nh÷ng ng­êi thî trùc tiÕp s¶n xuÊt, ®ång thêi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thiÕt bÞ hoÆc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt khi ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÒu bÊt hîp lý. Thùc tÕ, nh÷ng c«ng nh©n trong C«ng ty ch­a ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô ®­îc giao, vµ v× vËy C«ng ty thay v× t×m ®­îc ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm, t×m ng­êi ®æ lçi nh­ tr­íc ®©y nªn tËp trung vµo kiÓm tra vµ kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. §ã lµ ®Þnh h­íng chung cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®Ó ¸p dông hiÖu qu¶ m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty, c«ng t¸c qu¶n lý nãi chung vµ l·nh ®¹o cao nhÊt nãi riªng cÇn gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau: + T¨ng c­êng ho¹t ®éng kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¸m s¸t hiÖu qu¶ viÖc chÊp hµnh c¸c quy tr×nh cña C«ng ty th«ng qua viÖc x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n phï hîp vµ x©y dùng c¸c phÐp ®o l­êng vµ ph©n tÝch d÷ liÖu ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ t×m kiÕm biÖn ph¸p c¶i tiÕn liªn tôc. + L·nh ®¹o cÇn x¸c ®Þnh, ph©n bæ tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n hîp lý cho c¸c vÞ trÝ chuyªn m«n. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ®­îc trao nh÷ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ hç trî cho viÖc ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu chÊt l­îng. Ph©n bæ tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n sÏ gióp cho viÖc tham gia vµ cam kÕt cña mäi thµnh viªn trong toµn C«ng ty. Trao cho ®¹i diÖn chÊt l­îng nh÷ng thùc quyÒn nhÊt ®Þnh ®Ó cho hä qu¶n lý, ®¸nh gi¸, gi¸m s¸t vµ ®iÒu hµnh c¸c qu¸ tr×nh cña hÖ thèng chÊt l­îng. + L·nh ®¹o cÇn chØ ®¹o viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng tµi liÖu cÇn thiÕt ®Ó hç trî cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Néi dung vµ quy m« cña hÖ thèng tµi liÖu ph¶i hç trî cho nhu cÇu cña C«ng ty. Qu¶n lý hå s¬, tµi liÖu ®¶m b¶o chóng ®­îc sö dông ®óng. TÊt c¶ nh÷ng tµi liÖu lçi thêi cÇn ®­îc lo¹i bá khái n¬i ban hµnh vµ n¬i sö dông ®Ò phßng viÖc sö dông kh«ng chñ ®Ých c¸c tµi liÖu nµy. KiÓm so¸t vµ duy tr× ®Çy ®ñ hå s¬ vÒ ho¹t ®éng chÊt l­îng nh»m chøng minh sù phï hîp cña hÖ thèng víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, c¸c hå s¬ chÊt l­îng cÇn d­îc sö dông trong viÖc ®­a ra c¸c d÷ liÖu ®Çu vµo cho hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa vµ c¶i tiÕn liªn tôc. + Tæ chøc l¹i mét sè kh©u trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ nhÊn m¹nh vµo chÊt l­îng, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt t­ nguyªn liÖu, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo. + Khen th­ëng nh÷ng tr­êng hîp lµm tèt, xö ph¹t nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m néi quy, quy tr×nh s¶n xuÊt. KÕt hîp chÆt chÏ tiÒn l­¬ng tiÒn th­ëng c¨n cø vµo ®¬n gi¸, ®Þnh møc phï hîp víi tõng mÆt hµng, ®¶m b¶o thu nhËp tho¶ ®¸ng cho ng­êi lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng lµm nhiÒu, lµm tèt ®Ó cã thu nhËp cao. + Kh¬i dËy mäi tiÒm n¨ng vµ søc s¸ng t¹o cña c¸ nh©n ng­êi lao ®éng ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, ho¹t ®éng x©y dùng. Quan t©m c¶i thiÖn ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc, an toµn lao ®éng cho CBCNV. Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, chóng ta ®Òu cã thÓ kh¼ng ®Þnh ®­îc r»ng hµnh ®éng cña l·nh ®¹o lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi sù thµnh c«ng vµ hiÖu qu¶ cña toµn bé qu¸ tr×nh ¸p dông. Do ®ã, nÕu l·nh ®¹o thiÕu sù cam kÕt ch¾c ch¾n th× sÏ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong thùc hiÖn, ng­îc l¹i l·nh ®¹o cã cam kÕt mµ kh«ng hµnh ®éng th× ®ã chØ lµ nh÷ng lêi nãi su«ng. NÕu l·nh ®¹o C«ng ty gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò trªn ch¾c ch¾n hiÖu qu¶ cña viÖc ¸p dông sÏ t¨ng ®­îc uy tÝn cña l·nh ®¹o ®èi víi toµn thÓ CBCNV trong C«ng ty. §iÒu nµy, sÏ t¹o ra lîi thÕ kh«ng chØ trong ho¹t ®éng chÊt l­îng mµ trong c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña C«ng ty. II.3. Ban chØ ®¹o ISO 9001: 2000 cÇn ph¶i th­êng xuyªn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ tr×nh thùc hiÖn ISO 9001: 2000. §©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt bªn c¹nh viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé. §iÒu nµy còng t­¬ng tù nh­ viÖc duy tr× kû luËt lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc kiÓm tra, chÊn chØnh qu¸ tr×nh thùc hiÖn hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9001: 2000 mét c¸ch th­êng xuyªn sÏ duy tr× tèt h¬n ý thøc cña ng­êi lao ®éng trong viÖc chÊp hµnh ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ®Ò ra trong hÖ thèng v¨n b¶n theo ISO 9001: 2000 cña C«ng ty. Qu¸ tr×nh kiÓm tra kh«ng nªn xem xÐt mét c¸ch s¬ bé, chung chung mµ ph¶i thùc hiÖn ®óng theo c¸c ®iÒu kho¶n ®· ban hµnh. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc, ®óng quy ®Þnh. Sau khi ban chØ ®¹o tiÕn hµnh c«ng t¸c kiÓm tra, thu thËp vµ xö lý c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra th× cã thÓ ®Ò xuÊt ¸p dông mét sè biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt t¹o ®éng lùc cho ng­êi lao ®éng nh­: khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt, khen th­ëng, th¨ng tiÕn…cho nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch tèt trong c«ng t¸c duy tr× hÖ thèng ISO 9001: 2000. ViÖc khuyÕn khÝch b»ng vËt chÊt sÏ t¹o ra ®éng lùc ®Ó ng­êi lao ®éng phÊn ®Êu tèt h¬n n÷a ®Ó cã thµnh tÝch cao h¬n; ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch v­ît tréi th× biÖn ph¸p khuyÕn khÝch b»ng sù th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc hoÆc khen th­ëng c«ng khai mét c¸ch xøng ®¸ng kh«ng nh÷ng sÏ t¹o nªn sù phÊn khëi cho b¶n th©n ng­êi ®ã mµ cßn cã t¸c dông thóc ®Èy nh÷ng ng­êi kh¸c noi theo. Ng­îc l¹i, cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®èi víi nh÷ng tr­êng hîp vi ph¹m c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn lµm ¶nh h­ëng tíi hÖ thèng ISO 9001: 2000. C¸c biÖn ph¸p xö ph¹t cã thÓ lµ khiÓn tr¸ch, kû luËt, trõ l­¬ng….Muèn vËy ph¶i thùc hiÖn thËt tèt quy tr×nh: nhËn biÕt vµ truy t×m nguån gèc s¶n phÈm, ®Ó cã thÓ truy cøu ®óng ng­êi vi ph¹m, ®óng bé phËn lµm sai. ViÖc nh¾c nhë, kû luËt cña C«ng ty ®èi víi nh÷ng ng­êi vi ph¹m c¸c quy tr×nh, h­íng dÉn, biÓu mÉu cña hÖ thèng ISO 9001: 2000 nh­: ghi sai, ghi thiÕu c¸c biÓu mÉu, hå s¬ chÊt l­îng …ViÖc khen th­ëng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã thµnh tÝch tèt trong phong trµo qu¶n lý chÊt l­îng, trong viÖc chÊp hµnh tèt c¸c yªu cÇu cña ISO 9001: 2000 còng nªn ®­îc ®­a tin trªn chuyªn môc nµy ®Ó mäi ng­êi trong C«ng ty biÕt ®­îc nguyªn nh©n, rót kinh nghiÖm ®Ó tr¸nh sai sãt vµ ph¸t huy c¸c mÆt tÝch cùc. Ngoµi ra cã thÓ duy tr× hép th­ gãp ý trªn chuyªn môc ISO 9001: 2000 ®Ó gãp phÇn ph¸t hiÖn nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh khi thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña ISO 9001: 2000. Tõ ®ã cã thÓ gióp Ých cho c«ng t¸c kiÓm tra ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ h¬n, s¸t thùc víi t×nh h×nh h¬n. §ång thêi ph¸t ®éng nh÷ng cuéc thi t×m hiÓu vÒ ISO 9001: 2000 nãi chung vµ hÖ thèng ISO 9001: 2000 cña C«ng ty cho CBCNV, trong ®ã cã thÓ ®Ò nghÞ mäi ng­êi ®ãng gãp ý kiÕn ®Ò hoµn thiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo m« h×nh ISO 9001: 2000 cña C«ng ty. C¸c ý kiÕn ®ãng gãp h÷u Ých ph¶i cã phÇn th­ëng xøng ®¸ng nh»m khuyÕn khÝch h¬n n÷a viÖc ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. 3. Gi¶i ph¸p III:Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh»m n©ng cao tay nghÒ vµ cã tr×nh ®é cho CBCNV trong C«ng ty. ViÖc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng cÇn ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, ®Þnh kú. Hµng n¨m hoÆc nöa n¨m, phßng tæ chøc nh©n sù cÇn cã ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng gi¸n tiÕp, sau khi ®¸nh gi¸ lµ ph©n lo¹i lao ®éng theo tr×nh ®é vµ tay nghÒ ®Ó tõ ®ã cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ vµ hîp lý. III.1. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty, lµ nh÷ng ng­êi thùc hiÖn c¸c quy tr×nh ®· ®Ò ra cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. Tr×nh ®é, tay nghÒ cña c«ng nh©n cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty. §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i tr×nh ®é vµ tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng lµ mét ®iÒu cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ duy tr× tèt h¬n hÖ thèng ISO 9001: 2000 t¹i C«ng ty. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n ®· cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ v÷ng vµng khuyÕn khÝch hä häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é h¬n. t¹o ®iÒu kiÖn th¨ng tiÕn trong c«ng viÖc cho hä, ®ång thêi gióp cho hä cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi nh÷ng kiÕn thøc khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i ®Ó hä chÊp hµnh tèt h¬n n÷a c¸c yªu cÇu ®· ®Ò ra cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, hoÆc cã thÓ cho hä ®i häc vÒ mét lÜnh vùc míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi gian tíi cña C«ng ty. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n cã tay nghÒ v÷ng nh­ng kÐm vÒ tr×nh ®é hiÓu biÕt vµ kiÕn thøc chuyªn m«n th× ph¶i n©ng cao kiÕn thøc chuyªn m«n cho hä ®Ó trong qu¸ tr×nh tham gia s¶n xuÊt hä cã thÓ hiÓu thÊu ®¸o c¸c yªu cÇu, quy ®Þnh ®· ®Ò ra, ®Ó hä cã thÓ hiÓu ®­îc nguyªn nh©n cña nh÷ng sai ph¹m kü thuËt mµ hä cã thÓ m¾c ph¶i vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi hÖ thèng chÊt l­îng cña C«ng ty. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n mµ cã kiÕn thøc chuyªn m«n nh­ng tay nghÒ cßn kÐm v× thiÕu thùc tÕ tham gia s¶n xuÊt th× cÇn ®­îc sù kÌm cÆp cña nh÷ng ng­êi cã chuyªn m«n vµ tay nghÒ trong c«ng viÖc ®Ó hä cã thÓ n©ng cao tay nghÒ, tù tin trong s¶n xuÊt, thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu kü thuËt ®· ®Ò ra. §èi víi nh÷ng c«ng nh©n mµ c¶ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ tay nghÒ ®Òu kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt th× døt kho¸t ph¶i ®i häc thªm vÒ kiÕn thøc chuyªn m«n vµ thùc hµnh n©ng cao tay nghÒ nÕu kh«ng muèn bÞ nghØ viÖc. §Çu t­ cho c«ng t¸c ®µo t¹o lµ viÖc lµm cÇn thiÕt nh­ng rÊt tèn kÐm, kh«ng ph¶i chØ tèn kÐm vÒ chi phÝ vËt chÊt mµ cßn c¶ chi phÝ c¬ héi. Tuy nhiªn, C«ng ty vÉn nªn m¹nh d¹n ®Çu t­ cho c«ng t¸c ®µo t¹o lao ®éng. Cã thÓ cö ng­êi lao ®éng ®i häc nh»m ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch, còng cã thÓ khuyÕn khÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä ®Ó hä tù tham gia c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. III.2. §èi víi lùc l­îng CBCNV lao ®éng gi¸n tiÕp: §èi víi lùc l­îng lao ®éng nµy cÇn tæ chøc c¸c buæi häc còng nh­ nh÷ng buæi kiÓm tra, gi¸m s¸t ®Ó xem xÐt tr×nh ®é hiÓu biÕt cña hä vÒ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. Kh«ng ngõng khuyÕn khÝch hä tham gia vµo c¸c buæi båi d­ìng kiÕn thøc vÒ ISO 9001: 2000 ®Ó gióp hä n¾m v÷ng kiÕn thøc ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n trong viÖc ®em l¹i hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000, ®ång thêi ph¶i duy tr× tèt h¬n viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 trong toµn C«ng ty. 4. Gi¶i ph¸p IV: Tõng b­íc ®Çu t­ kü thuËt, ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. XÐt vÒ nguyªn t¾c ISO 9001: 2000 kh«ng ®ßi hái c¸c chi phÝ ph¸t sinh còng nh­ kh«ng cÇn sù ®Çu t­ nµo thªm cho c¬ së h¹ tÇng, nh­ng trong thùc tÕ ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng th× cÇn cã sù ®Çu t­ vÒ tµi chÝnh. X©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9001: 2000 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®æi míi hoµn toµn thiÕt bÞ kü thuËt vµ c«ng nghÖ. Song xÐt vÒ l©u dµi, muèn t¹o dùng vµ duy tr× vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng, C«ng ty cÇn tËp trung h¬n n÷a cho chiÕn l­îc ®Çu t­ tõng b­íc cña m×nh trong ®æi míi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ. ChÊt l­îng s¶n phÈm ®­îc cÊu thµnh tõ nh÷ng yÕu tè vµ nã ®Æc tr­ng cho kh¶ n¨ng tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy cµng ®a d¹ng ®ßi hái cña hä vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy mét cao. Do ®ã, mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i míi ®ñ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®­îc nh÷ng mÆt hµng ®¸p øng ®­îc xu h­íng ngµy cµng cao cña nhu cÇu kh¸ch hµng. ChÝnh v× lý do nµy, mµ bªn c¹nh viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng tiªn tiÕn theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 C«ng ty cÇn ®Çu t­ ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng th× míi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr­êng. Mét vÊn ®Ò ®Æt ra lµ C«ng ty võa ph¶i ®Çu t­ cho ch­¬ng tr×nh ®æi míi vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, võa ph¶i ®Çu t­ cho ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ. Trong t×nh tr¹ng vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ®Çy ®ñ th× ®©y lµ th¸ch thøc lín ®èi víi C«ng ty. NÕu kh«ng nghiªn cøu kü sÏ rÊt cã thÓ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶. Do ®ã, C«ng ty cÇn c©n nh¾c ®Ó qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n mang l¹i lîi Ých thiÕt thùc, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng cho C«ng ty . Song song víi ®Çu t­ ®æi míi, C«ng ty cÇn tËn dông tèi ®a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. §Ó n©ng cao kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña m×nh, C«ng ty cÇn t¨ng c­êng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ b¹n, më réng h×nh thøc hîp t¸c kinh tÕ, t¹o viÖc lµm, t¹o nguån thu nhËp cho C«ng ty, t¨ng thu nhËp cho CBCNV cña C«ng ty. Cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o cho kh¶ n¨ng ph¸t triÓn l©u dµi cña C«ng ty vµ m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 t¹i C«ng ty míi ph¸t triÓn hÕt hiÖu qu¶. 5. Gi¶i ph¸p V: Sö dông tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc, gi¶m chi phÝ, ®Ó t¨ng lîi nhuËn, gi¶i quyÕt yÕu tè vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ ho¹t ®éng hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng . §Ó hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng, C«ng ty cÇn ®ång thêi thùc hiÖn rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p kh¸c nhau. C¸c gi¶i ph¸p nµy cïng ph¸t huy t¸c dông mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho C«ng ty. Nh­ng cã thÓ nãi r»ng, gi¶i ph¸p vÒ vèn lµ gi¶i ph¸p quan träng nhÊt, liªn quan vµ t¸c ®éng ®Õn c¸c gi¶i ph¸p kh¸c, nã lµ ®iÒu kiÖn ®Çu tiªn, ®Ó tõ ®ã sö dông kinh doanh c¸c yÕu tè kh¸c. §Ó x©y dùng thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ISO 9001: 2000, C«ng ty kh«ng thÓ kh«ng nãi ®Õn kinh phÝ. Tuy nhiªn nã lµ sù ®Çu t­ l©u dµi mµ hiÖn t¹i C«ng ty ch­a h¹ch to¸n hÕt ®­îc. §Ó tiÕp tôc x©y dùng vµ hoµn thiÖn, duy tr× hÖ thèng Êy, C«ng ty cÇn ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh­ng cÇn ph¶i cã kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p Êy vµ ®©y còng lµ mét gi¶i ph¸p lín. §¶m b¶o ®ñ kinh phÝ C«ng ty sÏ ®Çu t­ cho gi¸o dôc, båi d­ìng nh»m n©ng cao kiÕn thøc cho nh©n viªn, ®Çu t­ cho c«ng t¸c s¾p xÕp tæ chøc qu¶n lý ®Ó cã hÖ thèng qu¶n lý v÷ng ch¾c, gi¸m s¸t ®­îc ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn. §ång thêi ®Çu t­ c«ng nghÖ theo chiÒu s©u ®Ó ph¸t triÓn hÖ thèng chÊt l­îng, lµ nguån lùc ®Ó thùc hiÖn kÝch thÝch vËt chÊt ®èi víi ng­êi lao ®éng. T¸c dông cña nguån vèn lµ rÊt to lín mµ ta kh«ng thÓ kÓ hÕt ®­îc. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cã vèn råi nh­ng ph¶i cã c¸ch thøc ra sao ®Ó sö dông nguån vèn Êy mét c¸ch ®óng h­íng, hiÖu qu¶ nhÊt. §Ó gi¶m chi phÝ C«ng ty cÇn thùc hiÖn mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch tiÕt kiÖm gi¶m chi phÝ sau: H¹n chÕ vÊn ®Ò thuª chuyªn gia, kü s­ mµ cÇn khuyÕn khÝch c¸c l·nh ®¹o, kü s­ cao cÊp trong C«ng ty tù lµm. H¹n chÕ viÖc thuª chuyªn gia ngoµi trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé mµ do C«ng ty tù tæ chøc ®¸nh gi¸ chØ ®Þnh chuyªn gia trong C«ng ty . Khai th¸c tèi ®a c«ng suÊt giê c«ng lao ®éng ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian, gi¶m chi phÝ nh©n c«ng. Ban hµnh c¸c h­íng dÉn sö dông ®iÖn, n­íc t¹i c¸c xÝ nghiÖp ®¶m b¶o hîp lý vµ tiÕt kiÖm. T¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t th«ng qua tiªu chuÈn ho¸ ®Ó tr¸nh tiªu hao l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, sö dông thiÕt bÞ hîp lý nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt. §ång thêi c¸c chÝnh s¸ch gi¶m chi phÝ Êy, C«ng ty cßn cÇn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng tr­ëng s¶n xuÊt, ®em l¹i lîi nhuËn ngµy mét cao cho C«ng ty, t¨ng thu nhËp cho CBCNV, tõ ®ã kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, më réng thÞ tr­êng, t¨ng doanh thu lîi nhuËn cho C«ng ty. 6. Gi¶i ph¸p VI: X©y dùng nhãm chÊt l­îng. Nhãm chÊt l­îng ®©y lµ mét ph­¬ng thøc tæ chøc thùc hiÖn mét c«ng viÖc ®¶m b¶o sù tho· m·n c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng (bªn trong). Tõ mét nhãm nhá tõ 3-10 ng­êi ®­îc lËp ra ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng dùa trªn tinh thÇn tù nguyÖn vµ tù qu¶n. Hä th­êng xuyªn gÆp gì ®Ó th¶o luËn trao ®æi vÒ mét chñ ®Ò c«ng viÖc cã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn hoÆc n¬i lµm viÖc cña hä nh»m môc ®Ých hoµn thiÖn chÊt l­îng c«ng viÖc còng nh­ c¶i thiÖn m«i tr­êng lµm viÖc. Nhãm chÊt l­îng ®­a ra nhiÒu lîi thÕ cho C«ng ty trong viÖc huy ®éng søc m¹nh tæng hîp tµi n¨ng trÝ tuÖ cña mäi ng­êi nh»m thùc hiÖn môc tiªu n©ng cao chÊt l­îng. §ã lµ, t¹o nªn sù céng h­ëng kµm t¨ng n¨ng suÊt s¶n phÈm, c¶i tiÕn vµ n©ng cao kh«ng ngõng chÊt l­îng s¶n phÈm. Sù trao ®æi c¸c ý kiÕn vµ ®­a ra quyÕt ®Þnh dùa trªn sù ph©n tÝch ®¸nh gi¸ cña c¸c thµnh viªn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn v­¬n lªn trong mçi c¸ nh©n vÒ viÖc ®­a c¸c ý kiÕn vµ t¹o ra mèi quan hÖ tèt ®Ñp trong mét m«i tr­êng n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong toµn C«ng ty. T¹i C«ng ty S«ng §µ 9 cïng víi viÖc x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng ISO 9001:2000 th× viÖc x©y dùng nhãm chÊt l­îngcã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn nay cña C«ng ty bëi v× kh©u tæ chøc qu¶n lý, phong c¸ch vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban vµ c¸c thµnh viªn trong C«ng ty lµ rÊt tèt, hä ®ang cïng lµm viÖc trong mét m«i tr­êng n¨ng ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc cña m×nh. V× vËy C«ng ty nªn x©y dùng nhãm chÊt l­îng vµ coi ®ã lµ mét nguyªn t¾c ®èi víi C«ng ty trong qóa tr×nh thùc hiÖn vµ duy tr× chÊt l­îng s¶n phÈm, n©ng cao ®­îc søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu ho¹t ®éng cña nhãm chÊt l­îng ph¶i thùc trªn nh÷ng nÒn t¶ng sau: cã sù tham gia cña tÊt c¶ mäi ng­êi trong nhãm, cã qu¸ tr×nh ho¹t ®éng liªn tôc, sö dông c¸c c«ng cô thèng kª ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®Þnh h­íng vµo c¸c ®Ò tµi liªn quan ®Õn c«ng viÖc vµ lîi Ých cña mäi thµnh viªn. 7. Gi¶i ph¸p VII: TiÕn tr×nh triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n. §Ó cã ®­îc chøng nhËn phï hîp ISO 9000, nhãm t­ vÊn sÏ h­íng dÉn C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt, c¸c c«ng viÖc nµy cã thÓ ®­îc thùc hiÖn ®ång thêi t¹i mét sè b­íc. Thêi gian dù kiÕn cho tõng c«ng viÖc, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ®­îc thÓ hiÖn trong c¹nh tranh kÌm theo. Dù ¸n nµy ®­îc chia ra thµnh 5 b­íc. B­íc 1: ThiÕt kÕ hÖ thèng, lËp kÕ ho¹ch Nhãm t­ vÊn sÏ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: + Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tr¹ng cña c«ng ty so víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn + T­ vÊn cho Ban l·nh ®¹o c«ng ty thµnh lËp ban chØ ®¹o ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n ®­îc triÓn khai mét c¸ch cã hiÖu qu¶. + §µo t¹o cho c¸n bé cña c«ng ty c¸c kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý chÊt l­îng vµ c¸c yªu cÇu cña ISO 9000. + Cïng víi L·nh ®¹o cña c«ng ty thiÕt kÕ hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cho ho¹t ®éng " Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh thuû ®iÖn, thuû lîi, giao th«ng, x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp, s¶n xuÊt bª t«ng t­¬i" tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña C«ng ty. + Gãp ý cho l·nh ®¹o C«ng ty vÒ nh÷ng yªu cÇu bæ sung cÇn thiÕt cho mét hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng. + Cïng víi l·nh ®¹o x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch chi tiÕt trong ®ã ph©n chia thêi gian cô thÓ cho tõng c«ng viÖc ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n ®­îc thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é ®· thèng nhÊt. B­íc 2: X©y dùng vµ lËp v¨n b¶n hÖ thèng chÊt l­îng. + Tæ chøc ®µo t¹o vÒ hÖ thèng tµi liÖu vµ kü n¨ng viÕt v¨n b¶n + H­íng dÉn c¸c c¸n bé ®­îc ph©n c«ng cña C«ng ty x©y dùng hÖ thèng v¨n b¶n bao gåm chÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l­îng; sæ tay chÊt l­îng, c¸c thñ tôc vµ c¸c h­íng dÉn c«ng viÖc. + Cïng víi c¸c c¸n bé chñ chèt cña C«ng ty xem xÐt, hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ®· x©y dùng. B­íc 3: TriÓn khai thùc hiÖn. + H­íng dÉn c¸c c¸n bé chñ chèt phæ biÕn c¸c v¨n b¶n ®· x©y dùng nh»m gióp viÖc thùc hiÖn hÖ thèng chÊt l­îng mét c¸ch hiÖu qu¶. + Theo dâi vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn hÖ thèng chÊt l­îng ®Ó ®¶m b¶o r»ng sæ tay chÊt l­îng, c¸c quy tr×nh vµ c¸c h­íng dÉn ®­îc tu©n thñ. B­íc 4: Tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ hoµn thiÖn hÖ thèng. + TiÕn hµnh ®µo t¹o vÒ ®¸nh gi¸ chÊt l­îng néi bé cho c¸c c¸n bé ®­îc chän lµ ®¸nh gi¸ viªn cña C«ng ty. + T­ vÊn trong viÖc thiÕt lËp hÖ thèng ®¸nh gi¸ néi bé vµ hÖ thèng xem xÐt cña l·nh ®¹o. + H­íng dÉn nhãm ®¸nh gi¸ cña C«ng ty thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ + TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ thö tr­íc ®¸nh gi¸ chÝnh thøc cho hÖ thèng chÊt l­îng ®ang ®­îc ¸p dông theo c¸c yªu cÇu cña ISO 9000. + Xem xÐt kÕt qu¶ cña ®ît ®¸nh gi¸ trªn cïng víi L·nh ®¹o cña C«ng ty vµ gióp C«ng ty thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. B­íc 5: §¸nh gi¸ chøng nhËn. Nhãm t­ vÊn gióp C«ng ty ®­îc ®¸nh gi¸ chøng nhËn phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9000 th«ng qua c¸c c«ng viÖc sau: + Tæ chøc mêi tæ chøc chøng nhËn tíi ®¸nh gi¸ thö ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña hÖ thèng vµ gióp C«ng ty lµm quen víi viÖc ®¸nh gi¸. + H­íng dÉn c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®Ó tæ chøc chøng nhËn tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ hÖ thèng v¨n b¶n vµ ®¸nh gi¸ thùc tÕ t¹i C«ng ty. + Xem xÐt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ thö cña tæ chøc chøng nhËn vµ gãp ý cho viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc ®èi víi nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp. + Liªn hÖ tæ chøc chøng nhËn, s¾p xÕp ngµy ®¸nh gi¸ chÝnh thøc. + Gióp C«ng ty thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng ®iÓm kh«ng phï hîp ph¸t hiÖn ra trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ chÝnh thøc, cho ®Õn khi tæ chøc chøng nhËn x¸c nhËn r»ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña c«ng ty phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9000. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch nµy, mçi tuÇn t­ vÊn cã kho¶ng 1-2 buæi lµm viÖc ®Ó h­íng dÉn c¸n bé cña c«ng ty thùc hiÖn tõng phÇn viÖc cô thÓ. Tr×nh tù thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc cã thÓ thay ®æi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. * Yªu cÇu ®èi víi C«ng ty Nh»m ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn dù ¸n theo ®óng tiÕn ®é, C«ng ty cÇn ph¶i: + Thµnh lËp Ban chØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n, thµnh phÇn Ýt nhÊt bao gåm Ban Gi¸m ®èc, phô tr¸ch c¸c phßng, x­ëng s¶n xuÊt n»m trong ph¹m vi xin chøng nhËn. Ban nµy d­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc. + ChØ ®Þnh mét c¸n bé chñ chèt lµm ®Çu mèi liªn l¹c víi T­ vÊn. + Cho phÐp t­ vÊn ®Þnh kú gÆp vµ th«ng b¸o t×nh h×nh tiÕn ®é víi Gi¸m ®èc c«ng ty. + Thùc hiÖn kÞp thêi c¸c c«ng viÖc ®· thèng nhÊt sau mçi buæi lµm viÖc. + Cung cÊp nguån lùc ®Ó thùc hiÖn mét sè ch­¬ng tr×nh s¾p xÕp, c¶i t¹o nh»m ®¸p øng vµ thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn. * Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n Thêi gian ®Ó thùc hiÖn dù ¸n lµ 6 th¸ng. Dù ¸n ®­îc b¾t ®Çu sau khi c«ng ty chÊp nhËn ph­¬ng ¸n thùc hiÖn ®­a ra trong ®Ò c­¬ng nµy vµ ký kÕt hîp ®ång t­ vÊn. Thêi gian lµm viÖc cô thÓ cña tõng th¸ng do tho¶ thuËn gi÷a t­ vÊn vµ c«ng ty, trªn c¬ së thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é ®· tho¶ thuËn trong kÕ ho¹ch. * Chi phÝ Tæng chi phÝ cho dù ¸n lµ : 245.000.000 ® (Hai tr¨m bèn l¨m triÖu ®ång ch½n). Chi phÝ nµy ®· bao gåm thuÕ GTGT vµ chi phÝ ®¸nh gi¸ cÊp chøng chØ cña tæ chøc chøng nhËn BVQI lµ 80.000.000 ®. III. Mét sè kiÕn nghÞ : §Ó ¸p dông thµnh c«ng tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 vµo C«ng ty S«ng §µ 9 th× ngoµi nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu mµ b¶n th©n C«ng ty ph¶i tiÕn hµnh cÇn cã sù hç trî tÝch cùc tõ phÝa Nhµ n­íc vµ tæ chøc t­ vÊn. Sau khi ®· nghiªn cøu nh÷ng thuËn lîi – khã kh¨n, thµnh qu¶ - h¹n chÕ vµ t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña h¹n chÕ, t«i xin ®­îc nªu ra nh÷ng kiÕn nghÞ sau nh»m lµm cho qu¸ tr×nh ¸p dông ISO 9001: 2000 ®em l¹i hiÖu qu¶. Thø nhÊt: C¸c tæ chøc t­ vÊn, chøng nhËn cÇn n©ng cao kh¶ n¨ng thùc tiÔn cho c¸c chuyªn gia t­ vÊn bëi khi tiÕn hµnh t­ vÊn t¹i C«ng ty hä tá ra ch­a am hiÓu nhiÒu vÒ chuyªn m«n cña C«ng ty. Nh÷ng c¸n bé nµy muèn chuÈn ho¸ ISO 9001: 2000 trong khi ®iÒu kiÖn cã thÓ cho phÐp ¸p dông linh ho¹t h¬n n÷a vµo thùc tÕ. MÆt kh¸c, qu¸ tr×nh tæ chøc t­ vÊn vµ chøng nhËn cßn dµi, chi phÝ lín do ®ã c¸c doanh nghiÖp nhá, tiÒm lùc tµi chÝnh h¹n hÑp khã cã kh¶ n¨ng theo ®uæi ch­¬ng tr×nh nµy. Do vËy, ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é ¸p dông bé tiªu chuÈn ISO 9001: 2000 vµo ViÖt nam, c¸c tæ chøc nµy cÇn nghiªn cøu tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ¸p dông. Thø hai: Nhµ n­íc nªn nhanh chãng x©y dùng chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc chÊt l­îng cô thÓ phï hîp víi tõng doanh nghiÖp, tõng lÜnh vùc kinh doanh, ®Æc biÖt ®èi víi ngµnh x©y dùng trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ lµ mét xu thÕ g¾n liÒn víi xu thÕ vËn ®éng ph¸t triÓn kh¸ch quan cña nÒn s¶n xuÊt x· héi, lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt. §¹i héi IX cña §¶ng ®· x¸c ®Þnh ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta trong giai ®o¹n hiÖn nay, trong ®ã chØ râ: “Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc theo tinh thÇn ph¸t huy tèi ®a néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ cña hîp t¸c quèc tÕ, ®¶m b¶o ®éc lËp tù chñ vµ ®Þnh h­íng XHCN, b¶o vÖ lîi Ých d©n téc vµ an ninh quèc gia, gi÷ g×n b¶n s¾c v¨n ho¸ d©n téc, b¶o vÖ m«i tr­êng.” Khi héi nhËp kinh tÕ, c¸c n­íc thµnh viªn ph¶i tu©n thñ mét hÖ thèng luËt lÖ, quy t¾c ®iÒu chØnh ë hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc, mµ trong ®ã næi bËt lªn 3 lÜnh vùc chÝnh lµ: Tù do ho¸ th­¬ng m¹i, tù do ho¸ tµi chÝnh vµ tù do ho¸ ®Çu t­. C¸c n­íc thµnh viªn ®­îc h­ëng ®Çy ®ñ quyÒn lîi, ®ång thêi còng ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh. Ngµnh x©y dùng lµ mét trong nh÷ng ngµnh trô cét cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, v× vËy nhµ n­íc cÇn x©y dùng chiÕn l­îc c¹nh tranh vµ cã chÝnh s¸ch b¶o hé ®Ó ngµnh cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng néi ®Þa vµ v­¬n ra thÞ tr­êng quèc tÕ. Cô thÓ, nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch b¶o l·nh tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c m« h×nh doanh nghiÖp míi ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng quèc tÕ theo kiÓu tËp ®oµn x©y dùng. Nhµ n­íc cÇn söa ®æi, bæ sung c¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn vÒ x©y dùng hiÖn nay ®¸p øng c¸c yªu cÇu quèc tÕ vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ta. Nhµ n­íc cã thÓ nghiªn cøu vµ ®­a ra mét lé tr×nh héi nhËp riªng cho ngµnh x©y dùng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ViÖt nam, lµm kim chØ nam cho c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Thø ba: C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý cÊp Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng thÓ hiÖn ®­îc tr¸ch nhiÖm vÜ m« cña nhµ n­íc víi vÊn ®Ò chÊt l­îng. VÒ mÆt tæ chøc, nhµ n­íc cÇn c¶i tiÕn m¹nh mÏ h¬n n÷a ®Ó thÓ hiÖn ®­îc vai trß, tr¸ch nhiÖm cña nhµ n­íc trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng vÜ m«. Tæng côc tiªu chuÈn ®o l­êng chÊt l­îng ViÖt nam lµ ®¹i diÖn cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng, cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a c¶ vÒ kh¶ n¨ng vµ quyÒn h¹n cña c¬ quan nµy ®Ó xøng ®¸ng víi tÇm qu¶n lý nhµ n­íc cña nã. Nhµ n­íc cÇn x©y dùng c¸c hÖ thèng tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ c¸c doanh nghiÖp phï hîp víi ViÖt nam. CÇn chÝnh thøc thµnh lËp héi ®ång chÊt l­îng quèc gia trùc thuéc chÝnh phñ ®Ó lµm t­ vÊn cho nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn, ®iÒu quan träng h¬n lµ tiÕp tôc c¶i c¸ch hµnh chÝnh, tr¸nh c¸c thñ tôc phiÒn hµ trong ho¹t ®éng nh»m t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc trong ®ã cã héi ®ång chÊt l­îng quèc gia. Thø t­: Nhµ n­íc cÇn ph¸t huy vµ thóc ®Èy h¬n n÷a phong trµo chÊt l­îng, n©ng cao hiÖu qu¶ cña gi¶i th­ëng chÊt l­îng. HiÖn nay, c¸c tiªu chÝ cña gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt nam cã xu h­íng tiÕn tíi m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng toµn diÖn (TQM) cßn trµo l­u chung cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam lµ h­íng tíi viÖc x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000. Th­êng lµ sau khi ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng, c¸c doanh nghiÖp nµy míi x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña doanh nghiÖp m×nh theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. Nh­ vËy, cã nghÜa lµ doanh nghiÖp ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt nam kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®¹t tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. §ã lµ ®Æc tr­ng kh¸c biÖt cña ViÖt nam trong viÖc tiÕn hµnh gi¶i th­ëng quèc gia. V× theo kinh nghiÖm mét sè n­íc trªn thÕ giíi vµ trong khu vùc, gi¶i th­ëng chÊt l­îng quèc gia th­êng ®­îc trao cho c¸c doanh nghiÖp cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng ®¹t tr×nh ®é kh¸ cao. NhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp muèn ®¹t gi¶i th­ëng quèc gia, nhÊt thiÕt ph¶i cã hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001: 2000. H¬n n÷a, trong nh÷ng n¨m qua, c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam ®Ó ®¹t ®­îc gi¶i th­ëng chÊt l­îng quèc gia cã lÏ dÔ h¬n lµ ®­îc cÊp chøng chØ ISO 9001: 2000. V× vËy, theo t«i ®Ó gi¶i th­ëng chÊt l­îng quèc gia trë thµnh ho¹t ®éng nßng cèt cña phong trµo chÊt l­îng n­íc ta, ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®¹t gi¶i th­ëng chÊt l­îng ViÖt nam thùc sù xøng ®¸ng lµ c¸c doanh nghiÖp ®øng ®Çu ViÖt nam vÒ chÊt l­îng, n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn cã nh÷ng c¶i tiÕn h¬n n÷a trong viÖc tæ chøc gi¶i th­ëng chÊt l­îng hµng n¨m, ®Ó gi¶i th­ëng thùc sù cã nÒ nÕp vµ cã chÊt l­îng, ph¶n ¸nh ®óng thùc chÊt n¨ng lùc vµ ­u thÕ cña c¸c doanh nghiÖp ®o¹t gi¶i vµ khuyÕn khÝch, c¸c doanh nghiÖp kh¸c tÝch cùc n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm cña m×nh. Thø n¨m: §Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®µo t¹o vÒ chÊt l­îng ®Ó n©ng cao hiÓu biÕt vµ ý thøc chÊt l­îng cho toµn x· héi. Thùc tÕ ®ang ®ßi hái viÖc ®æi míi c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ viÖc lµm nµy cÇn thùc hiÖn theo c¸c h­íng: §Èy m¹nh tuyªn truyÒn, gi¸o dôc th«ng qua c¸c h×nh thøc kh¸c nhau, ®Æc biÖt cÇn më c¸c líp tËp huÊn, c¸c cuéc héi th¶o vÒ chÊt l­îng cho c¸c l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý nhµ n­íc. KhuyÕn khÝch, h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c tr­êng ®¹i häc, c¸c viÖn nghiªn cøu x©y dùng vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ c¸c hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng vµ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÊt l­îng cho sinh viªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh ®Ó t¹o ra mét thÕ hÖ c¸n bé qu¶n lý chÊt l­îng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng tr­íc mÆt vµ t­¬ng lai l©u dµi. Nhanh chãng h×nh thµnh ®éi ngò chuyªn gia ®Çu ®µn cã tr×nh ®é, kinh nghiÖm vµ t©m huyÕt víi viÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸, gi¶ng d¹y vµ t­ vÊn x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng míi phï hîp víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt nam. CÇn x©y dùng vµ triÓn khai mét sè dù ¸n lín vÒ gi¸o dôc vµ ®µo t¹o chÊt l­îng cho c¸c doanh nghiÖp hoÆc theo khu vùc, ngµnh hoÆc nhãm ngµnh ®Ó viÖc ®µo t¹o ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n, ®Æc biÖt cã sù hç trî, ­u tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Thø s¸u: Nhµ n­íc cÇn ®Èy m¹nh viÖc c¶i tiÕn hÖ thèng ph¸p luËt, t¹o m«i tr­êng b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng, t¹o sù c«ng b»ng thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã lÜnh vùc qu¶n lý chÊt l­îng. Thø b¶y: Cã chÝnh s¸ch vÒ vèn, nguån tµi trî ®Ó khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng míi phï hîp víi ®Æc tr­ng vµ nguån lùc cña C«ng ty. ¦u ®·i vÒ thuÕ cho c¸c doanh nghiÖp míi x©y dùng m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng theo ISO 9001: 2000 trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh. KÕt luËn C«ng ty S«ng §µ 9 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ. §­îc thµnh lËp tõ n¨m 1960 ®· cã bÒ dµy kinh nghiÖm vµ thµnh tÝch, ®ãng gãp to líncho c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸- HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¹t ®­îc sù thµnh c«ng ®ã lµ nhê sù n¨ng ®éng, hiÖu qu¶ trong c«ng viÖc cña Ban l·nh ®¹o còng nh­ sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc ®Ó kÞp thêi n¾m b¾t, hoµ nhÞp víi xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÊn ®Ò chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng ®· ®­îc Ban l·nh ®¹o C«ng ty quan t©m vµ ®Çu t­ ®óng møc nh»m ®­a C«ng ty vµo vÞ thÕ c¹nh tranh ngµy cµng cao vµ nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn ®ang ®Æt ra, ®Æc biÖt lµ C«ng ty ®· biÕt thay ®æi m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng, ¸p dông m« h×nh qu¶n lý chÊt l­îng hiÖn ®¹i, ®ã lµ hÖ thèng ISO 9001: 2000 vµo ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty. Qua ph©n tÝch lý luËn vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty, luËn v¨n ®· ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty cã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh ¸p dông ISO 9001: 2000; nªu mét c¸ch tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng vµ qu¶n lý chÊt l­îng t¹i C«ng ty; ®¸nh gi¸ vÒ néi dung x©y dùng kÕ ho¹ch còng nh­ tiÕn tr×nh triÓn khai thùc hiÖn ¸p dông tiªu chuÈn ISO 9001; t×m ra nh÷ng nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ, nh÷ng khã kh¨n vµ ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, khã kh¨n nµy. Song, do kh¶ n¨ng, kinh nghiÖm còng nh­ kiÕn thùc tÕ cña b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm, nh­ ch­a cã gi¶i ph¸p x©y dùng phßng chÊt l­îng trong C«ng ty, bªn c¹nh ®ã còng ch­a ®­a ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p sö dông m« h×nh thèng kª; c¸c ph­¬ng ph¸p ch­a cã tÝnh liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c gi¶i ph¸p. V× vËy rÊt mong cã ®­îc nghiªn cøu hoµn thiÖn h¬n sau nµy. Mét lÇn n÷a t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o NguyÔn ViÖt H­ng vµ c¸c anh chÞ trong phßng Kinh tÕ kÕ hoach vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty S«ng §µ 9 ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp t«i hoµn thµnh luËn v¨n tèt nghiÖp nµy. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Môc lôc Trang

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2000 tại Công ty Sông Đà 9.DOC
Luận văn liên quan