Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may Đồng Tiến

MỤC LỤC W”X Trang Lời mở đầu CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN I. Quá trình hình thành và phát triển .1 II. Chức năng và nhiệm vụ 2 1. Chức năng 2 2. Nhiệm vụ 2 III. Quy mô sản xuất và đặc điểm quy trình sản xuất .3 IV. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý .4 2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 5 V. Thuận lợi và khó khăn .7 1. Thuận lợi .7 2. Khó khăn .7 VI. Tổ chức công tác kế toán 8 1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 8 1.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán .8 1.2. Chức năng của từng phần hành kế toán 8 2. Hình thức sổ sách kế toán .9 3. Hệ thống tài khoản kế toán .10 4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 10 CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .11 1. Chi phí sản xuất 11 1.1. Khái niệm 11 1.2. Phân loại 11 1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung kinh tế (yếu tố) .11 1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục .11 1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo các tiêu thức khác .12 2. Giá thành sản phẩm 12 2.1. Khái niệm 12 2.2. Phân loại 12 2.2.1. Giá thành kế hoạch .12 2.2.2. Giá thành định mức .12 2.2.3. Giá thành thực tế .12 3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm .12 II. Tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .13 1. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành .13 2. Kỳ tính giá thành .13 3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 13 4. Nhiệm vụ kế toán 14 III. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 14 1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 15 3. Kế toán chi phí sản xuất chung .16 IV. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .18 V. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 19 VI. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm .19 CHƯƠNG III TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAY ĐỒNG TIẾN I. Công tác tổ chức .21 1. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm .21 1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất .21 1.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 21 2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 22 3. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất 22 4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 23 5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm .24 II. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25 1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 25 1.1. Đặc điểm .25 1.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ .26 1.3. Tài khoản sử dụng .26 1.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty 26 1.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 27 2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 30 2.1. Đặc điểm .30 2.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ .30 2.3. Tài khoản sử dụng .31 2.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty 31 2.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 32 3. Kế toán chi phí sản xuất chung .36 3.1. Đặc điểm 36 3.2. Chứng từ kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ 37 3.3. Tài khoản sử dụng 38 3.4. Một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu tại công ty .38 3.5. Tình hình phát sinh thực tế chi phí sản xuất chung tại công ty 39 4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 45 4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 45 4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ .46 4.3. Tính giá thành sản phẩm 47 CHƯƠNG IV NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ I. Nhận xét 50 II. Kiến nghị .53 Bảng biểu minh họa Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf80 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4241 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH may Đồng Tiến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TK 214 - Caùc chi phí dòch vuï mua ngoaøi phaûi traû Nôï TK 6277 Coù TK 331 - Chi phí söûa chöõa nhaø xöôûng phaûi traû Nôï TK 6278 Coù TK 331 SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 40 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 3.5. Tình hình phaùt sinh thöïc teá chi phí saûn xuaát chung taïi coâng ty Trong thaùng 12 naêm 2004, chi phí saûn xuaát chung cuûa coâng ty phaùt sinh nhö sau: Boä phaän A Boä phaän B - Löông vaø caùc khoaûn phuï caáp: 744.632.619 ñoàng 57.022.936 ñoàng - Caùc khoaûn trích theo löông: + Kinh phí coâng ñoaøn: 14.892.652 ñoàng 1.140.459 ñoàng + Baûo hieåm xaõ hoäi: 8.963.039 ñoàng 686.377 ñoàng + Baûo hieåm y teá: 1.195.072 ñoàng 91.517 ñoàng Coäng caùc khoaûn trích theo löông: 25.050.763 ñoàng 1.918.353 ñoàng Coäng chi phí nhaân vieân phaân xöôûng: 769.683.382 ñoàng 58.941.289 ñoàng - Vaät lieäu: 259.528.229 ñoàng 1.354.022 ñoàng - Duïng cuï saûn xuaát: 26.253.211 ñoàng 4.017.337 ñoàng - Khaáu hao taøi saûn coá ñònh: 758.365.482 ñoàng _ - Dòch vuï mua ngoaøi: 226.678.407 ñoàng 14.245.570 ñoàng - Chi phí baèng tieàn khaùc: 3.487.382.826 ñoàng 13.655.140 ñoàng Toång coäng chi phí saûn xuaát chung: 5.527.891.537 ñoàng 92.213.358 ñoàng Sau khi toång hôïp chi phí saûn xuaát chung, keá toaùn tieán haønh phaân boå cho töøng maõ haøng trong moãi boä phaän theo coâng thöùc sau: Chi phí saûn xuaát chung Chi phí saûn xuaát chung Heä soá phaân boå phaân boå cho phaùt sinh trong kyø cuûa töøng töøng maõ haøng Toång heä soá phaân boå maõ haøng - Boä phaän A coù toång heä soá phaân boå laø 5.842.249.243 ñoàng, trong ñoù heä soá phaân boå cuûa maõ haøng WORLDWIDE 420960 laø 81.013.075 ñoàng vaø NEWWAVE 645510 laø 108.919.740 ñoàng. Aùp duïng coâng thöùc treân ta coù: Phaân boå chi phí saûn xuaát chung 5.527.891.537 – 3.487.382.826 cho WORLDWIDE 420960 5.842.249.243 = ς 81.013.075 = 28.295.247 ñoàng Phaân boå chi phí saûn xuaát chung 5.527.891.537 – 3.487.382.826 cho NEWWAVE 645510 5.842.249.243 = ς 108.919.740 = 38.042.142 ñoàng Chi phí baèng tieàn khaùc laø 3.487.382.826 ñoàng ñöôïc taäp hôïp tröïc tieáp cho töøng maõ haøng, neân khoâng caàn phaân boå. Chi phí baèng tieàn khaùc cuûa maõ haøng: - WORLDWIDE 420960 laø 6.045.358 ñoàng - NEWWAVE 645510 laø 8.315.673 ñoàng SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 41 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng - Boä phaän B coù toång heä soá phaân boå laø 428.681.473 ñoàng trong ñoù heä soá phaân boå cuûa maõ haøng TAKAGI G116 laø 12.080.375 ñoàng Aùp duïng coâng thöùc treân ta coù: Phaân boå chi phí saûn xuaát chung 92.213.358 cho TAKAGI G116 428.681.473 = ς 12.080.375 = 2.598.601 ñoàng Caùc chæ tieâu chi tieát cuûa chi phí saûn xuaát chung nhö: nhaân vieân phaân xöôûng, vaät lieäu, duïng cuï saûn xuaát, khaáu hao taøi saûn coá ñònh, dòch vuï mua ngoaøi vaø chi phí khaùc cuõng ñöôïc phaân boå cho töøng maõ haøng theo coâng thöùc treân. Keá toaùn tieán haønh tính toaùn vaø laäp baûng phaân boå chi phí saûn xuaát chung nhö sau: BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG BOÄ PHAÄN A Thaùng 12 naêm 2004 Ñôn vò tính: ñoàng Phaân boå chi phí saûn xuaát chung Dieãn giaûi Toång soá WORLDWIDE 420960 NEWWAVE 645510 ... - Löông vaø phuï caáp 744.632.619 10.325.643 13.882.528 ... Kinh phí coâng ñoaøn 14.892.652 206.513 277.651 ... Baûo hieåm xaõ hoäi 8.963.039 124.288 167.102 ... Baûo hieåm y teá 1.195.072 16.572 22.280 ... - Vaät lieäu ñöôïc xuaát kho 257.875.379 3.575.896 4.807.689 ... Vaät lieäu mua baèng tieàn maët 1.652.850 22.920 30.815 ... - Duïng cuï ñöôïc xuaát kho 3.235.163 44.861 60.315 ... Duïng cuï mua chòu 23.018.048 319.186 429.135 ... - Khaáu hao TSCÑ 758.365.482 10.516.073 14.138.557 ... - DVMN baèng tieàn maët 7.756.337 107.555 144.605 ... DVMN phaûi traû 218.922.070 3.035.740 4.081.465 ... - Chi phí khaùc 3.487.382.826 6.045.358 8.315.673 ... Toång coäng 5.527.891.537 34.340.605 46.357.815 ... (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 42 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng BAÛNG PHAÂN BOÅ CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CHUNG BOÄ PHAÄN B Thaùng 12 naêm 2004 Ñôn vò tính: ñoàng Phaân boå chi phí saûn xuaát chung cho Dieãn giaûi Toång soá TAKAGI G116 ....... Löông vaø phuï caáp 57.022.936 1.606.924 ........ Kinh phí coâng ñoaøn 1.140.459 32.138 ........ Baûo hieåm xaõ hoäi 686.377 19.342 ........ Baûo hieåm y teá 91.517 2.579 ........ Vaät lieäu xuaát kho 1.354.022 38.157 ........ Duïng cuï xuaát kho 4.017.337 113.210 ........ Dòch vuï mua ngoaøi 14.245.570 401.445 ........ Chi phí khaùc 13.655.140 384.806 ........ Toång coäng 92.213.358 2.598.601 ........ (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Keá toaùn chi phí giaù thaønh caên cöù vaøo baûng phaân boå chi phí saûn xuaát chung, tieán haønh ghi vaøo Soå caùi taøi khoaûn chi tieát 627 “Chi phí saûn xuaát chung” SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT Taøi khoaûn 627A_Chi phí saûn xuaát chung boä phaän A Teân saûn phaåm: Jacket WORLDWIDE 420960 Thaùng 12/2004 Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) 1 2 3 4 5 6 Löông vaø phuï caáp 6271A 334 10.325.643 Kinh phí coâng ñoaøn 6271A 3382 206.513 Baûo hieåm xaõ hoäi 6271A 3383 124.288 Baûo hieåm y teá 6271A 3384 16.572 Vaät lieäu xuaát kho 6272A 152 3.575.896 Vaät lieäu mua baèng tieàn maët 6272A 111 22.920 Duïng cuï xuaát kho 6273A 153 44.861 Duïng cuï mua chòu 6273A 331 319.186 Khaáu hao TSCÑ 6274A 214 10.516.073 DVMN baèng tieàn maët 6277A 111 107.555 SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 43 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 1 2 3 4 5 6 DVMN phaûi traû 6277A 331 3.035.740 Chi phí khaùc 6278A 111 6.045.358 Keát chuyeån CPSXC 154A 627A 34.340.605 Coäng 34.340.605 34.340.605 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT Taøi khoaûn 627A_Chi phí saûn xuaát chung boä phaän A Teân saûn phaåm: Quaàn taây NEWWAVE 645510 Thaùng 12/2004 Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) Löông vaø phuï caáp 6271A 334 13.882.528 Kinh phí coâng ñoaøn 6271A 3382 277.651 Baûo hieåm xaõ hoäi 6271A 3383 167.102 Baûo hieåm y teá 6271A 3384 22.280 Vaät lieäu xuaát kho 6272A 152 4.807.689 Vaät lieäu mua baèng tieàn maët 6272A 111 30.815 Duïng cuï xuaát kho 6273A 153 60.315 Duïng cuï mua chòu 6273A 331 429.135 Khaáu hao TSCÑ 6274A 214 14.138.557 DVMN baèng tieàn maët 6277A 111 144.605 DVMN phaûi traû 6277A 331 4.081.465 Chi phí khaùc 6278A 111 8.315.673 Keát chuyeån CPSXC 154A 627A 46.357.815 Coäng 46.357.815 46.357.815 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 44 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng SOÅ CAÙI TAØI KHOAÛN CHI TIEÁT Taøi khoaûn 627B_Chi phí Saûn xuaát chung boä phaän B Teân saûn phaåm: TAKAGI G116 Thaùng 12/2004 Soá chöùng töø Dieãn giaûi TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) Löông vaø phuï caáp 6271B 334 1.606.924 Kinh phí coâng ñoaøn 6271B 3382 32.138 Baûo hieåm xaõ hoäi 6271B 3383 19.342 Baûo hieåm y teá 6271B 3384 2.579 Vaät lieäu xuaát kho 6272B 152 38.157 Duïng cuï xuaát kho 6273B 153 113.210 Dòch vuï mua ngoaøi 6277B 331 401.445 Chi phí khaùc 6278B 111 384.806 Keát chuyeån CPSXC 154B 627B 2.598.601 Coäng 2.598.601 2.598.601 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác vaø caùc soá lieäu treân ñeå ghi vaøo Soå Nhaät kyù chung: SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá Ngaø y Dieãn Giaûi Ñaõ ghi soå caùi SHT K Nôï Coù 1 2 3 4 5 6 7 CPSXC boä phaän A x 627A 5.527.891.53 7 -Löông vaø phuï caáp x 334 744.632.619 -Kinh phí coâng ñoaøn x 3382 14.892.652 -Baûo hieåm xaõ hoäi x 3383 8.963.039 -Baûo hieåm y teá x 3384 1.195.072 -Vaät lieäu xuaát kho x 152 257.875.379 -VL mua baèng TM x 111 1.652.850 SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 45 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng -Duïng cuï xuaát kho x 153 3.235.163 -Duïng cuï mua chòu x 331 23.018.048 -Khaáu hao TSCÑ x 214 758.365.482 -DVMN baèng TM x 111 7.756.337 1 2 3 4 5 6 7 -DVMN phaûi traû x 331 218.922.070 -Chi phí khaùc x 111 159.003.560 x 112 96.421.757 x 138 3.752.528 x 141 219.017.265 x 242 8.768.448 x 331 2.792.479.78 1 x 333 126.597.983 x 3388 81.341.504 CPSXC BP A thu laïi x 111 1.786.996 x 138 1.150.000 x 627A 2.936.996 CPSXC boä phaän B x 627B 92.213.358 -Löông vaø phuï caáp x 334 57.022.936 -Kinh phí coâng ñoaøn x 3382 1.140.459 -Baûo hieåm xaõ hoäi x 3383 686.377 -Baûo hieåm y teá x 3384 91.517 -Vaät lieäu xuaát kho x 152 1.354.022 -Duïng cuï xuaát kho x 153 4.017.337 -Dòch vuï mua ngoaøi x 331 14.245.570 -Chi phí khaùc x 111 13.655.140 Keát chuyeån CPSXC x 154A 34.340.605 WORLDWIDE42096 0 x 627A 34.340.605 Keát chuyeån CPSXC x 154A 46.357.815 NEWWAVE 645510 x 627A 46.357.815 Keát chuyeån CPSXC x 154B 2.598.601 TAKAGI G116 x 627B 2.598.601 SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 46 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Sau ñoù keá toaùn toång hôïp ghi vaøo Soå caùi toång hôïp taøi khoaûn 627 “Chi phí saûn xuaát chung”: SOÅ CAÙI TOÅNG HÔÏP TAØI KHOAÛN Taøi khoaûn 627_Chi phí saûn xuaát chung Thaùng 12 naêm 2004 TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) Ghi chuù Dö ñaàu kyø 627 627 111 182.067.887 627 112 96.421.757 627 138 3.752.528 627 141 219.017.265 627 152 259.229.401 627 153 7.252.500 627 214 758.365.482 627 242 8.768.448 627 331 3.048.665.469 627 333 126.597.983 627 334 801.655.555 627 338 108.310.620 111 627 1.786.996 138 627 1.150.000 154 627 5.617.167.899 Coäng 5.620.104.895 5.620.104.895 Dö cuoái kyø (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) 4. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 47 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng 4.1. Toång hôïp chi phí saûn xuaát - Cuoái kyø, sau khi tieán haønh taäp hôïp chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø, keá toaùn tieán haønh keát chuyeån caùc taøi khoaûn coù lieân quan vaøo taøi khoaûn toång hôïp chi phí saûn xuaát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm . - Taøi khoaûn söû duïng: Ñeå toång hôïp chi phí saûn xuaát, keá toaùn söû duïng taøi khoaûn 154 “Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang”. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 48 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng Keát caáu taøi khoaûn 154 theå hieän theo sô ñoà sau: TK 154 CPSXDD ñaàu kyø: - CPNVLTT phaùt sinh trong kyø - Pheá lieäu thu hoài - CPNCTT phaùt sinh trong kyø - Toång giaù thaønh thöïc teá - CPSXC phaùt sinh trong kyø saûn phaåm hoaøn thaønh nhaäp kho hoaëc xuaát baùn thaúng Toång phaùt sinh Nôï Toång phaùt sinh Coù CPSXDD cuoái kyø: Cuoái thaùng, keá toaùn khoaù soå caùc taøi khoaûn chi phí saûn xuaát lieân quan vaø keát chuyeån sang taøi khoaûn 154. TK 154(A) SDÑK: 5.944.076.511 (621A) 6.914.404.965 144.094.499 (152) (622A) 5.282.331.140 307.588 (641) (627A) 5.524.954.541 19.550.869.703 (155A) 17.721.690.646 19.695.271.790 SDCK: 3.970.495.367 TK 154(B) SDÑK: 0 (622B) 268.351.883 360.565.241 (155B) (627B) 92.213.358 360.565.241 360.565.241 SDCK: 0 4.2. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù saûn phaåm cuoái kyø cho maët haøng FOB maø cuï theå ôû ñaây laø maõ haøng NEWWAVE 645510. Coâng thöùc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø: Chi phí saûn xuaát Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp Soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø ñònh möùc treân 1 ñôn vò saûn phaåm dôû dang cuoái kyø = × Cuoái thaùng 12 naêm 2004, theo baùo caùo cuûa phaân xöôûng saûn xuaát veà soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø cuûa maõ haøng NEWWAVE 645510 nhö sau: SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 49 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng Soá löôïng saûn phaåm Soá löôïng saûn phaåm ñaõ nhaäp kho dôû dang cuoái kyø Theo nguyeân vaät lieäu chính 3778 caùi 320 caùi Theo vaät lieäu phuï 3778 caùi 320 caùi Chi phí nguyeân vaät lieäu chính ñònh möùc treân 1 ñôn vò saûn phaåm laø: 63.790,8 ñoàng/saûn phaåm Chi phí vaät lieäu phuï ñònh möùc treân 1 ñôn vò saûn phaåm laø: 16.458,6 ñoàng/saûn phaåm Aùp duïng coâng thöùc treân ta coù: CPSXDD cuoái kyø NEWWAVE 645510 theo nguyeân vaät lieäu chính Khoaûn muïc = 63.790,8 × 320 = 20.413.056 ñoàng CPSXDD cuoái kyø NEWWAVE 645510 = 16.458,6 × 320 = 5.266.752 ñoàng theo vaät lieäu phuï 4.3. Tính giaù thaønh saûn phaåm Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán vôùi quy trình coâng ngheä saûn xuaát giaûn ñôn, saûn xuaát vôùi khoái löôïng lôùn, chu kyø saûn xuaát ngaén, saûn phaåm hoaøn thaønh lieân tuïc trong kyø. Do ñoù coâng ty ñaõ aùp duïng phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm laø phöông phaùp giaûn ñôn (phöông phaùp tröïc tieáp). Toång giaù thaønh CPSX CPSX Caùc khoaûn CPSX saûn phaåm hoaøn thaønh = dôû dang + phaùt sinh - laøm giaûm - dôû dang trong kyø ñaàu kyø trong kyø CPSX cuoái kyø Giaù thaønh ñôn vò Toång giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø saûn phaåm Soá löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø Trong thaùng 12 naêm 2004, chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø nhö sau: Ñôn vò tính: ñoàng Maõ haøng CPNVLTT CPNCTT CPSXC Toång coäng WORLDWIDE 420960 9.789.132 73.248.824 34.340.605 117.378.561 NEWWAVE 645510 291.706.649 98.480.929 46.357.815 436.545.393 TAKAGI G116 - 7.562.238 2.598.601 10.160.839 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) ™ Maët haøng WORLDWIDE 420960 vaø TAKAGI G116 laø nhöõng maët haøng gia coâng neân khoâng coù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø, do ñoù chi phí saûn xuaát phaùt sinh trong kyø cuõng chính laø toång giaù thaønh saûn phaåm nhaäp kho. Trong kyø coâng ty ñaõ saûn xuaát ñöôïc 1105 caùi WORLDWIDE 420960 vaø 2390 caùi TAKAGI G116. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 50 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng - Maõ haøng WORLDWIDE 420960: Toång giaù thaønh saûn phaåm: 9.789.132 + 73.248.824 + 34.340.605 = 117.378.561 ñoàng Giaù thaønh 117.378.561 ñôn vò saûn phaåm 1105 = = 106.224,94 ñoàng/saûn phaåm - Maõ haøng TAKAGI G116: Toång giaù thaønh saûn phaåm: 7.562.238 + 2.598.601 = 10.160.839 ñoàng Giaù thaønh 10.160.839 ñôn vò saûn phaåm 2.390 = = 4.251,397 ñoàng/saûn phaåm ™ Maët haøng NEWWAVE 645510: trong kyø coâng ty ñaõ saûn xuaát ñöôïc 3.778 caùi vaø coù chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp nhö sau: Ñôn vò tính: ñoàng Khoaûn muïc CPSXDD ñaàu kyø CPNVLTT phaùt sinh trong kyø CPSXDD cuoái kyø Nguyeân vaät lieäu chính 29.535.147 231.879.605 20.413.056 Vaät lieäu phuï 7.620.336 59.827.044 5.266.752 Toång coäng 37.155.483 291.706.649 25.679.808 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Vaäy chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp naèm trong thaønh phaåm NEWWAVE 645510: - Theo nguyeân vaät lieäu chính: 29.535.147 + 231.879.605 - 20.413.056 = 241.001.696 ñoàng - Theo vaät lieäu phuï: 7.620.336 + 59.827.044 – 5.266.752 = 62.180.628 ñoàng Toång coäng: 303.182.324 ñoàng Toång giaù thaønh saûn phaåm NEWWAVE 645510 laø: CPNVLTT CPNCTT CPSXC naèm trong thaønh phaåm naèm trong thaønh phaåm naèm trong thaønh phaåm ++ 303.182.324 + 98.480.929 + 46.357.815 = 448.021.068 ñoàng Hoaëc theo coâng thöùc tính giaù thaønh saûn phaåm ôû treân ta coù: 37.155.483 + (291.706.649 + 98.480.929 + 46.357.815) - 25.679.808 = 448.021.068 ñoàng Giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm 448.021.068 = 118.586,84 ñoàng/saûn phaåm = SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 51 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng NEWWAVE 645510 3.778 Sau khi tính ñöôïc toång giaù thaønh vaø giaù thaønh ñôn vò saûn phaåm, keá toaùn laäp baûng giaù thaønh saûn xuaát thaùng 12 naêm 2004 (Maãu baûng ñöôïc trình baøy ôû phaàn Baûng bieåu minh hoïa). Keá toaùn toång hôïp caên cöù vaøo caùc soá lieäu ñaõ tính toaùn tieán haønh ghi vaøo Soå Nhaät kyù chung: SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG Chöùng töø Soá phaùt sinh Soá Ngaøy Dieãn Giaûi Ñaõ ghi soå caùi SHTK Nôï Coù 43 31/12 Nhaäp kho thaønh phaåm x 155A 117.378.561 WORLDWIDE420960 x 154A 117.378.561 45 31/12 Nhaäp kho thaønh phaåm x 155A 448.021.068 NEWWAVE 645510 x 154A 448.021.068 50 31/12 Nhaäp kho thaønh phaåm x 155B 10.160.839 TAKAGI G116 x 154B 10.160.839 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) Sau ñoù keá toaùn toång hôïp ghi vaøo Soå caùi toång hôïp taøi khoaûn 154 “Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang”: SOÅ CAÙI TOÅNG HÔÏP TAØI KHOAÛN Taøi khoaûn 154_Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang Thaùng 12 naêm 2004 TK Nôï TK Coù Soá tieàn Nôï (VND) Soá tieàn Coù (VND) Ghi chuù Dö ñaàu kyø 154 37.155.483 3 maõ haøng 154 621 301.495.781 154 622 179.291.991 154 627 83.297.021 155 154 575.560.468 Coäng 564.084.793 575.560.468 Dö cuoái kyø: 25.679.808 (Nguoàn: Phoøng keá toaùn coâng ty) SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 52 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng CHÖÔNG IV NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ I. NHAÄN XEÙT Treân cô sôû phaân tích, so saùnh vaø ñoái chieáu giöõa thöïc teá vaø lyù thuyeát veà coâng taùc keá toaùn noùi chung cuõng nhö laø keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm noùi rieâng, em xin coù moät soá yù kieán sau: - Hình thöùc toå chöùc keá toaùn: nhìn chung boä maùy keá toaùn thöïc hieän taïi coâng ty goïn nheï, phoái hôïp nhòp nhaøng giöõa caùc nhaân vieân keá toaùn vôùi nhau. Coâng ty aùp duïng hình thöùc toå chöùc keá toaùn taäp trung giuùp giaûm bôùt löôïng nhaân vieân keá toaùn, ñôn giaûn hoaù coâng vieäc keá toaùn, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc ñieàu haønh vaø quaûn lyù taïi coâng ty. Coâng vieäc ñöôïc phaân chia roõ raøng giöõa caùc nhaân vieân giuùp cho coâng taùc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän troâi chaûy, taïo ñieàu kieän cho caùc thoâng tin keá toaùn ñöôïc cung caáp moät caùch chính xaùc, kòp thôøi vaø ñaày ñuû. - Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn: döïa treân heä thoáng taøi khoaûn thoáng nhaát ban haønh theo quyeát ñònh soá 1141_TC/QÑ/CÑKT ngaøy 1/11/1995 cuûa Boä Taøi chính, phoøng keá toaùn ñaõ xaây döïng heä thoáng taøi khoaûn theo ñaëc ñieåm cuûa coâng ty moät caùch ñaày ñuû vaø chi tieát, vöøa ñaûm baûo nguyeân taéc thoáng nhaát trong coâng taùc keá toaùn maø Boä Taøi chính ñaõ ñeà ra, vöøa thích öùng vôùi thöïc tieãn quaûn lyù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh taïi coâng ty. - Hình thöùc soå keá toaùn: Coâng ty ñaõ aùp duïng hình thöùc soå keá toaùn Nhaät kyù chung trong coâng taùc keá toaùn, coâng vieäc keá toaùn ñöôïc thöïc hieän thoâng qua moät chöông trình maùy vi tính ñöôïc caøi ñaët saün trong maùy raát phuø hôïp vôùi quy moâ vaø ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh taïi coâng ty. Vì vaäy maø coâng vieäc xöû lyù thoâng tin leân baûng, maãu bieåu raát nhanh choùng, laøm giaûm nheï khoái löôïng coâng vieäc soå saùch, vaán ñeà löu tröõ hoà sô, ñoàng thôøi naâng cao naêng suaát lao ñoäng cuûa caùn boä coâng nhaân vieân. - Coâng ty tính giaù xuaát kho nguyeân vaät lieäu theo phöông phaùp bình quaân gia quyeàn, ñaây laø moät phöông phaùp giuùp laøm giaûm ñoä cheânh leäch veà chi phí saûn xuaát giöõa caùc kyø keá toaùn. Vôùi söï trôï giuùp cuûa maùy tính, keá toaùn deã daøng tính giaù trò xuaát kho cuûa nguyeân vaät lieäu trong ñieàu kieän coâng ty haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân. - Vieäc löïa choïn ñoái töôïng haïch toaùn chi phí, ñoái töôïng tính giaù thaønh, phöông phaùp tính giaù thaønh cuõng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty laø chuyeân saûn xuaát, gia coâng theo ñôn ñaët haøng vaø phuø hôïp vôùi quy trình saûn xuaát giaûn ñôn. Ngoaøi ra trong coâng taùc haïch toaùn chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm, keá toaùn coøn môû chi tieát chi phí cho töøng saûn phaåm töông öùng vôùi töøng ñoái töôïng ñeå xaùc ñònh chính xaùc keát quaû saûn xuaát cuûa töøng maët haøng, taïo ñieàu kieän cho vieäc löïa choïn hôïp ñoàng, kyù keát caùc ñôn ñaët haøng sao cho coù lôïi nhaát cho coâng ty. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 53 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng - Coâng ty thöïc hieän vieäc ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø theo chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñònh möùc vaø saûn löôïng hoaøn thaønh töông ñöông trung bình laø hôïp lyù. Vì theo coâng thöùc: Chi phí saûn xuaát Chi phí nguyeân vaät lieäu Soá löôïng dôû dang = tröïc tieáp ñònh möùc ς saûn phaåm dôû dang cuoái kyø treân 1 ñôn vò saûn phaåm cuoái kyø thì soá löôïng saûn phaåm dôû dang cuoái kyø ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy thoâng qua vieäc kieåm keâ vaøo luùc cuoái kyø. Ngoaøi ra chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñònh möùc treân moät ñôn vò saûn phaåm cuõng ñöôïc xaùc ñònh saùt vôùi thöïc teá vì qua kinh nghieäm nhieàu naêm saûn xuaát kinh doanh, moãi naêm coâng ty ñeàu xaùc ñònh ñònh möùc nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp cho moãi ñôn vò saûn phaåm. - Veà maët taøi chính, coâng ty luoân chaáp haønh toát cheá ñoä quaûn lyù taøi chính, quaûn lyù taøi chính theo ñuùng cheá ñoä hieän haønh cuûa Boä Taøi chính, söû duïng heä thoáng soå saùch phuø hôïp vôùi tình hình thöïc teá cuûa ngaønh kinh doanh vaø quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty. - Coâng ty ñaõ toå chöùc vaø xaây döïng cheá ñoä luaân chuyeån chöùng töø giöõa caùc phoøng ban coù lieân quan raát khoa hoïc vaø hôïp lyù, xaùc ñònh tính phaùp lyù cuûa vieäc thöïc hieän cheá ñoä naøy trong thöïc teá coâng taùc keá toaùn. - Ñoäi nguõ caùn boä caùc phoøng ban cuûa coâng ty ña soá ñaõ toát nghieäp ñaïi hoïc hoaëc trung hoïc vaø ñaõ laøm vieäc laâu naêm, coù ñöôïc nhieàu naêm kinh nghieäm. Ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho coâng ty trong coâng taùc quaûn lyù ñieàu haønh coâng vieäc. Nhaát laø ñoái vôùi phoøng keá toaùn, thuaän lôïi cho coâng taùc keá toaùn vaø ñöa ra nhöõng thoâng tin thích hôïp, ñaùng tin caäy, taïo cho vieäc quaûn lyù coâng ty hieäu quaû hôn. - Ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng ty khaù toát, haàu heát caùc phoøng ban ñeàu ñöôïc trang bò ñaày ñuû caùc phöông tieän nhö: maùy laïnh, ñieän thoaïi, maùy photocopy, maùy vi tính,...taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaân vieân laøm vieäc. ™ Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp ñöôïc taäp hôïp vaøo töøng maõ haøng rieâng bieät, giuùp cho vieäc xaùc ñònh khoaûn muïc chi phí naøy ñöôïc chính xaùc. - Coâng ty cuõng raát tieát kieäm trong vieäc söû duïng nguyeân vaät lieäu ôû khaâu caét, coâng nhaân luoân taän duïng taát caû caùc mieáng vaûi coù theå söû duïng ñöôïc ñeå caét. Trong khaâu may, coâng nhaân cuûa coâng ty cuõng raát laønh ngheà neân ít coù tröôøng hôïp may bò hoûng, laøm maát maùt nguyeân lieäu. Khi ñoù coâng ty seõ thu laïi ñöôïc moät soá vaûi tieát kieäm vaø vôùi löôïng vaûi tieát kieäm naøy coâng ty trích 55% giaù trò vaøo quyõ löông cho coâng nhaân vieân, coøn 45% giaù trò haïch toaùn laøm giaûm chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. Caùch xöû lyù naøy cuûa coâng ty ñaõ ñoäng vieân tinh thaàn laøm vieäc cuûa coâng nhaân, giuùp coâng nhaân gaén boù vôùi coâng ty hôn. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 54 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng Nôï TK 3388 : toaøn boä giaù trò vaûi tieát kieäm Coù TK 621: 45% giaù trò vaûi tieát kieäm Coù TK 334: 55% giaù trò vaûi tieát kieäm Maëc duø coù ñoäng vieân tinh thaàn cuûa ngöôøi lao ñoäng nhöng neáu haïch toaùn nhö vaäy laø chöa gioáng vôùi lyù thuyeát vaø seõ laøm cho chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp taêng aûo theâm 55% giaù trò löôïng vaûi tieát kieäm. Theo lyù thuyeát thì khi soá vaûi tieát kieäm naøy ñöôïc thu hoài nhaäp kho, ñem baùn, taùi söû duïng,... thì keá toaùn phaûi haïch toaùn laøm giaûm chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp toaøn boä giaù trò löôïng vaûi tieát kieäm naøy. - Nguyeân vaät lieäu chính xuaát ra, neáu söû duïng khoâng heát ñeå taïi phaân xöôûng, coâng ty haïch toaùn ñöa vaøo taøi khoaûn 154 “Chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang” vaø phaân boå löôïng giaù trò nguyeân vaät lieäu chính coøn laïi naøy vaøo chi phí cuûa kyø sau. Nôï TK 621 Nôï TK 154 Coù TK 1521 Sang kyø sau: Nôï TK 621 Coù TK 154 Coâng ty xöû lyù nghieäp vuï treân nhö vaäy laø chöa hôïp lyù vaø khoâng gioáng vôùi lyù thuyeát. ™ Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp Nhö chuùng ta ñaõ bieát, ñoái vôùi nhöõng khoaûn muïc chi phí khoâng theå theo doõi rieâng cho töøng ñoái töôïng maø baét buoäc phaûi taäp hôïp chung roài sau ñoù môùi phaân boå cho töøng ñoái töôïng; vieäc phaân boå naøy chæ mang tính chaát töông ñoái thaäm chí khoâng chính xaùc, mang tính aùp ñaët cho caùc ñoái töôïng neáu phöông phaùp phaân boå khoâng hôïp lyù. - Coâng ty tieán haønh taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cho töøng phaân xöôûng roài toång hôïp laïi theo boä phaän A (goàm caùc phaân xöôûng 1,2,3,4,5,7) vaø boä phaän B (phaân xöôûng 6). Sau ñoù seõ phaân boå cho töøng maõ haøng trong boä phaän ñoù theo tieâu thöùc phaân boå. Neáu thöïc hieän vieäc phaân boå nhö treân thì chi phí nhaân coâng tröïc tieáp ñöôïc phaân boå cho moãi maõ haøng coù theå chöa saùt vôùi thöïc teá chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa töøng maõ haøng. - Hieän nay, tieàn löông nghæ pheùp, nghæ leã cuûa caùn boä coâng nhaân vieân coâng ty phaùt sinh ñeán ñaâu thì haïch toaùn ñeán ñoù neân khi thöïc teá phaùt sinh seõ laøm cho chi phí tieàn löông cuûa thaùng ñoù taêng leân moät caùch ñoät bieán, do ñoù seõ laøm aûnh höôûng ñeán giaù thaønh saûn phaåm trong kyø. Vaäy ñeå giaù thaønh oån ñònh, coâng ty neân trích tröôùc caùc khoaûn naøy. ™ Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung - Chi phí saûn xuaát chung cuõng ñöôïc phaân boå töông töï nhö chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaø nhö vaäy chi phí saûn xuaát chung ñöôïc phaân boå cho moãi maõ haøng cuõng coù SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 55 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng theå chöa saùt vôùi thöïc teá chi phí saûn xuaát chung cuûa töøng maõ haøng. - Trong chi phí saûn xuaát chung, chi phí baèng tieàn khaùc laø khoâng thöïc hieän vieäc phaân boå maø ñöôïc taäp hôïp tröïc tieáp vaøo töøng maõ haøng khi coù phaùt sinh. Do ñoù giuùp phaûn aùnh chính xaùc khoaûn chi phí naøy. - Coâng cuï duïng cuï phuïc vuï phaân xöôûng saûn xuaát: khi naøo coù nhu caàu söû duïng thì coâng ty môùi mua vaø xuaát söû duïng ngay trong thaùng neân luoân luoân khoâng coù toàn ñaàu kyø cuõng nhö cuoái kyø. Nhu caàu söû duïng coâng cuï duïng cuï moãi luùc moät khaùc, do ñoù phöông phaùp thöïc teá ñích danh ñeå ñaùnh giaù giaù trò xuaát kho maø coâng ty ñang söû duïng laø hôïp lyù. II. KIEÁN NGHÒ Trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty, em ñaõ hoïc hoûi ñöôïc nhieàu ñieàu boå ích. Xuaát phaùt töø tình hình thöïc teá cuûa coâng ty, em xin coù moät vaøi kieán nghò sau: ™ Veà maët haïch toaùn - Qua quaù trình saûn xuaát maø coù vaûi tieát kieäm thu hoài thì coâng ty neân haïch toaùn: Nôï TK 152 Coù TK 621 toaøn boä giaù trò löôïng vaûi tieát kieäm Neáu xöû lyù nhö treân seõ giuùp cho phaûn aùnh ñöôïc chính xaùc chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp söû duïng trong kyø. Tuy nhieân, neáu giaù trò cuûa löôïng vaûi tieát kieäm naøy chieám tyû troïng khaù nhoû trong toaøn boä chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp vaø vôùi 55% giaù trò löôïng vaûi naøy coù giuùp coâng nhaân laøm vieäc toát hôn thì coâng ty haïch toaùn nhö vaäy laø vaãn hôïp lyù. - Nguyeân vaät lieäu chính xuaát kho, neáu söû duïng khoâng heát ñeå taïi phaân xöôûng coâng ty neân haïch toaùn nhö sau: Nôï TK 621 (ghi soá aâm) Coù TK 1521 (ghi soá aâm) Sang thaùng sau, keá toaùn ghi boå sung giaù trò nguyeân vaät lieäu chính khoâng söû duïng heát cuûa thaùng tröôùc vaøo chi phí saûn xuaát cuûa thaùng sau naøy. Nôï TK 621 Coù TK 1521 - Ñoái vôùi vieäc phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, theo em coâng ty neân phaân boå theo caùch sau: + Boä phaän A: Moãi phaân xöôûng ñeàu saûn xuaát moät loaïi saûn phaåm, do ñoù ta taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaøo töøng phaân xöôûng töùc laø ta ñaõ taäp hôïp ñöôïc khoaûn chi phí naøy vaøo moãi loaïi saûn phaåm. Sau ñoù ta tieán haønh phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa moãi phaân xöôûng cho töøng maõ haøng trong phaân xöôûng ñoù theo tieâu thöùc phaân boå. Rieâng phaân xöôûng 1 (phaân xöôûng caét) chuyeân phuïc vuï vieäc caét SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 56 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng cho caùc phaân xöôûng coøn laïi cuûa boä phaän A neân ta seõ phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa phaân xöôûng naøy cho toaøn boä maõ haøng cuûa boä phaän A theo tieâu thöùc phaân boå. + Boä phaän B: chæ coù 1 phaân xöôûng 6 neân vieäc phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp töông töï nhö caùch phaân boå maø coâng ty ñaõ thöïc hieän. - Ñoái vôùi tieàn löông nghæ pheùp, nghæ leã cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát, ñeå giaù thaønh oån ñònh giöõa caùc thaùng thì coâng ty neân trích tröôùc khoaûn tieàn löông naøy. Khi trích tröôùc keá toaùn ghi: Nôï TK 622 Coù TK 335 Khi coâng nhaân saûn xuaát nghæ pheùp, nghæ leã, keá toaùn seõ ghi: Nôï TK 335 Coù TK 334 Ñoàng thôøi trích baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá, kinh phí coâng ñoaøn tính vaøo chi phí trong kyø: Nôï TK 622 Coù TK 338 (3382,3383,3384) - Vieäc phaân boå chi phí saûn xuaát chung coâng ty cuõng neân thöïc hieän töông töï nhö vieäc phaân boå chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, ngoaïi tröø chi phí baèng tieàn khaùc thì vaãn ñöôïc taäp hôïp tröïc tieáp vaøo töøng maõ haøng khi coù phaùt sinh. ™ Veà maët saûn xuaát - Hieän nay, ôû nöôùc ta thò tröôøng may maëc ngaøy caøng phaùt trieån do ñoù ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû khaùc, coâng ty phaûi luoân tìm moïi bieän phaùp ñeå tieát kieäm chi phí saûn xuaát, haï giaù thaønh saûn phaåm maø vaãn ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm, duy trì uy tín vaø moät trong nhöõng bieän phaùp ñoù laø haï thaáp chi phí nguyeân vaät lieäu. Coâng ty phaûi tích cöïc tìm kieám thò tröôøng nguyeân vaät lieäu, khai thaùc nhöõng nguoàn nguyeân lieäu reû, ñeïp coù chaát löôïng cao. Taïo moái quan heä thaân thieát vôùi nhaø cung caáp nhaèm ñöôïc höôûng nhöõng khoaûn chieát khaáu, giaûm giaù hay öu tieân. - Xaây döïng keá hoaïch saûn xuaát theo phöông thöùc giaûm bôùt tyû troïng haøng gia coâng, taêng daàn tyû troïng haøng mua nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp saûn xuaát. Coâng ty caàn chuû ñoäng tìm nguoàn haøng xuaát khaåu tröïc tieáp thoâng qua caùc hoäi trôï trieån laõm haøng deät may nhö :Vieät Nam – ASEAN, tieáp thò quaûng baù saûn phaåm cuûa mình thoâng qua caùc ñaïi dieän thöông maïi... coù nhö vaäy thì hieäu quaû xuaát khaåu môùi ñöôïc naâng cao. - Höôùng saép tôùi neáu ngaønh deät may trong nöôùc phaùt trieån cao coâng ty seõ tìm ñoái taùc kyù keát hôïp ñoàng baùn saûn phaåm theo ñôn ñaët haøng chöù khoâng phaûi hôïp ñoàng gia coâng nhö hieän nay. Ñieàu naøy coù yù nghóa quan troïng trong vieäc naâng cao doanh soá lôïi nhuaän. Ñeå thöïc hieän ñöôïc toát thì coâng ty phaûi chuaån bò toát thieát bò, tay ngheà SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 57 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng coâng nhaân phaûi chuyeân saâu, phaûi naém baét ñöôïc thoâng tin thôøi trang theá giôùi, vì vaäy ñaây laø chieán löôïc laâu daøi. ™ Veà maët quaûn lyù - Nhö chuùng ta thöôøng noùi yeáu toá coâng ngheä phaûi ñi ñoâi vôùi yeáu toá con ngöôøi. Ñeå cho maùy moùc vaän haønh coù hieäu quaû thì tröôùc tieân ñoäi nguõ coâng nhaân vieân phaûi gioûi, nhieät tình vaø quan taâm ñeán coâng vieäc. Muoán nhö vaäy coâng ty caàn coù keá hoaïch boài döôõng vaø ñaøo taïo ñeå naâng cao tay ngheà cuûa coâng nhaân vieân vaø taêng thu nhaäp cho ngöôøi lao ñoäng. - Ngaøy nay khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng phaùt trieån, thieát bò ngaøy caøng hieän ñaïi, coâng ty cuõng caàn coù keá hoaïch boài döôõng ñeå naâng cao daàn trình ñoä cuûa boä maùy quaûn lyù ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa vieäc xaây döïng coâng ty theo moâ hình saûn xuaát môùi vaø giaù trò cuûa tieán boä khoa hoïc coâng ngheä ngaøy caøng chieám tyû troïng cao trong giaù trò saûn phaåm haøng hoùa. - Song song vôùi vieäc ñaøo taïo, haøng naêm coâng ty neân toå chöùc thi tay ngheà ñeå nhaèm khuyeán khích söï hoïc hoûi cuûa coâng nhaân vieân. Bieän phaùp naøy trong moät thôøi gian ngaén seõ laøm cho coâng ty maát theâm moät khoaûn chi phí, nhöng veà laâu daøi coâng ty seõ coù moät ñoäi nguõ coâng nhaân vieân gioûi vaø coù trình ñoä tay ngheà cao nhaèm taïo ra nhöõng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng. ™ Veà maët kinh doanh - Hieän nay hoaït ñoäng may gia coâng chòu aûnh höôûng khaù lôùn bôûi thò tröôøng. Maëc duø coâng ty may Ñoàng Tieán ñaõ coù löôïng khaùch haøng töông ñoái oån ñònh, tuy nhieân coâng ty cuõng caàn phaûi taêng cöôøng tìm kieám kí keát hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng hôn nöõa, ñaëc bieät laø thò tröôøng EU, Nga,... laø nhöõng thò tröôøng coù söùc tieâu thuï maïnh veà haøng may maëc. - Ngoaøi ra coâng ty caàn quan taâm hôn nöõa trong coâng taùc laäp keá hoaïch saûn xuaát, treân cô sôû keá hoaïch toát môùi taïo ñieàu kieän trieån khai quaù trình saûn xuaát vaø thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï ñeà ra. Vieäc xaây döïng keá hoaïch chi tieát coøn laø cô sôû ñeå taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra kieåm soaùt quaù trình saûn xuaát kinh doanh, ñoàng thôøi haïn cheá nhöõng chi phí vöôït ñònh möùc vaø nhöõng thieät haïi ngoaøi saûn xuaát. Do coâng ty coù nhieàu phaân xöôûng saûn xuaát tröïc thuoäc, neân vieäc xaây döïng keá hoaïch coù theå thöïc hieän ñoái vôùi töøng phaân xöôûng. Qua ñoù cuõng coù theå aùp duïng hình thöùc khoaùn ñeå kích thích caùc boä phaän tieát kieäm chi phí, naâng cao hieäu quaû saûn xuaát. - Hieän nay nöôùc ta ñaõ thaønh laäp Hieäp hoäi ngaønh may maëc, coâng ty cuõng laø moät trong nhöõng thaønh vieân cuûa Hieäp hoäi, do ñoù coâng ty caàn phaûi kieán nghò leân Hieäp hoäi, phaûn aùnh kòp thôøi ñeå Hieäp hoäi ñeà ra chính saùch vaø caùc luaät choáng caïnh tranh khoâng laønh maïnh, caïnh tranh ñoäc quyeàn. Ñoàng thôøi Hieäp hoäi phaûi sôùm ñöa ra caùc quy cheá nhaèm khuyeán khích caùc doanh nghieäp tham gia giaûi quyeát caùc vaán ñeà SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 58 Chuyeân ñeà toát nghieäp GVHD: Voõ Minh Huøng veà thò tröôøng, veà giaù caû maët haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. Khuyeán khích caùc doanh nghieäp caïnh tranh tích cöïc vaø cuøng nhau phaùt trieån, qua ñoù taïo ra söùc maïnh chung cuûa toaøn ngaønh, ñeå coù ñieàu kieän môû roäng vaø chieám lónh thò tröôøng may maëc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ vaø treân theá giôùi. SVTH: Nguyeãn Ñình Hieáu Trang 59 BAÛNG BIEÅU MINH HOÏA Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán PHIEÁU NHAÄP KHO Soá:_____ - Hoï teân ngöôøi giao haøng:__________________________________________ - Theo:_______________ Soá:____________ Ngaøy:___________ Cuûa khaùch haøng:________________________________________________ - Nhaäp taïi kho:_______________ Maõ haøng:_____________________ Soá löôïng Soá thöù töï Teân, nhaõn hieäu, quy caùch phaåm chaát vaät tö (saûn phaåm, haøng hoùa) Maõ vaät tö Ñôn vò tính Theo chöùng töø Thöïc nhaäp Ñôn giaù Thaønh tieàn Coäng tieàn haøng: Thueá GTGT:____________________________________ Toång giaù thanh toaùn:_____________________________ Tieàn VAT baèng chöõ:___________________________________________________ Ngaøy... thaùng... naêm... Thuû tröôûng ñôn vò Thuû kho Ngöôøi giao Keá toaùn tröôûng Ngöôøi laäp phieáu Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán PHIEÁU XUAÁT KHO Soá:_____ Ngaøy... thaùng... naêm... - Hoï teân ngöôøi nhaän haøng:_________________________________________ - Ñòa chæ (Boä phaän):___________________________________ Lyù do xuaát haøng:________________________________________________ - Xuaát taïi kho:_______________ Soá löôïng Soá thöù töï Teân, nhaõn hieäu, quy caùch phaåm chaát vaät tö (saûn phaåm, haøng hoùa) Maõ vaät tö Ñôn vò tính Theo chöùng töø Thöïc xuaát Ñôn giaù Thaønh tieàn Toång coäng: Thuû kho Ngöôøi nhaän Ngöôøi laäp phieáu Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán BAÛNG KE CHI TIEÁT TRÍCH QUYÕ LÖÔNG THAÙNG... Dieãn giaûi Soá ngöôøi Heä soá löông bình quaân Löông Quyõ löông döï phoøng Trích löông boå sung Toång coäng Toång coäng Ngaøy... thaùng... naêm... Giaùm ñoác Keá toaùn Ngöôøi laäp baûng Teân ñôn vò: Cty TNHH may Ñoàng Tieán Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam Ñòa chæ: soá 10, ñöôøng 5, P. Taân Tieán Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc Ñieän thoaïi: 822248 TOÅNG HÔÏP LAO ÑOÄNG VAØ QUYÕ TIEÀN LÖÔNG TRÍCH NOÄP BHXH THAÙNG... Soá thu BHXH Soá thöù töï Dieãn giaûi Soá ngöôøi Toång heä soá löông cô baûn Tieàn löông ñeå trích noäp BHXH Heä soá löông Tieàn löông trích noäp Ghi chuù Toång coäng Toång hôïp tình hình lao ñoäng quyõ tieàn löông trích noäp BHXH thaùng... Soá lao ñoäng: Toång quyõ löông: Toång coäng tieàn ñoùng BHXH thaùng... Bieân Hoøa, ngaøy... thaùng... naêm... Ngöôøi laäp bieåu Thuû tröôûng ñôn vò KEÁT LUAÄN ]‘^ Giaù thaønh saûn phaåm laø chæ tieâu kinh teá, kyõ thuaät toång hôïp phaûn aùnh chaát löôïng hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, laø cô sôû ñeå xaùc ñònh giaù baùn saûn phaåm vaø caùc chæ tieâu ñeå phaân tích keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Trong ñieàu kieän hoaït ñoäng theo cô cheá thò tröôøng ñoøi hoûi caùc doanh nghieäp ngaøy caøng phaûi naâng cao chaát löôïng saûn phaåm vaø beân caïnh ñoù phaûi tìm caùch thay ñoåi kieåu daùng maãu maõ sao cho phuø hôïp vôùi thò tröôøng töùc laø baùn caùi gì ngöôøi tieâu duøng caàn, tìm caùch haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm maø vaãn ñaûm baûo caùc chæ tieâu kinh teá vaø kyõ thuaät. Coù ñaït ñöôïc caùc yeâu caàu treân thì môùi ñaûm baûo ñöôïc söï phaùt trieån cuûa moät doanh nghieäp, ñaûm baûo ñöôïc doanh thu, lôïi nhuaän cuõng nhö thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng. Trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty TNHH May Ñoàng Tieán, em thaáy raèng coâng ty ñaõ toå chöùc boä maùy keá toaùn hoaït ñoäng raát coù hieäu quaû trong vieäc quaûn lyù coâng ty, hoã trôï tích cöïc cho ban giaùm ñoác trong vieäc quaûn lyù, ñieàu haønh. Caùc nhaân vieân keá toaùn coù trình ñoä tay ngheà cao, nhieät tình vôùi coâng vieäc vaø coù nhieàu naêm kinh nghieäm. Trong hoaït ñoäng coâng ty coøn gaëp phaûi moät soá khoù khaên veà söï caïnh tranh ñôn giaù cuûa caùc coâng ty khaùc, cuõng nhö laø nguoàn voán ñaàu tö saûn xuaát nhöng coâng ty ñaõ töøng böôùc khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khoù khaên vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng. Vieäc ñöa ra nhöõng nhaän xeùt vaø kieán nghò ñoái vôùi coâng ty laø nhöõng suy nghó hoaøn toaøn theo nhaän thöùc vaø tieáp thu cuûa baûn thaân qua quaù trình hoïc taäp ôû tröôøng vaø thöïc taäp taïi coâng ty. Em chæ muoán ñoùng goùp moät chuùt gì ñoù veà maët yù töôûng cho nhöõng keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh trong töông lai cuûa coâng ty, nhöng vì coù söï khaùc bieät giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá cuõng nhö kieán thöùc baûn thaân coøn haïn cheá neân vieäc nhaän xeùt vaø ñöa ra kieán nghò cuûa em khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt, caàn phaûi boå sung vaø hoaøn thieän. Vì vaäy, em raát mong nhaän ñöôïc söï chæ daïy vaø giuùp ñôõ cuûa quyù thaày coâ Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá thaønh phoá Hoà Chí Minh cuõng nhö caùc anh chò, coâ chuù taïi Coâng ty TNHH may Ñoàng Tieán. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ””” 1. Keá toaùn taøi chính _ Chuû bieân: TS. Buøi Vaên Döông _ NXB Thoáng Keâ _ naêm 2004. 2. Keá toaùn chi phí _ Th.S. Huyønh Lôïi, Th.S. Nguyeãn Khaéc Taâm, hieäu ñính: TS. Voõ Vaên Nhò _ NXB Thoáng Keâ. 3. Höôùng daãn thöïc haønh veà Keá toaùn chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm trong doanh nghieäp _ TS. Voõ Vaên Nhò, Th.S. Phaïm Thanh Lieâm, Th.S. Lyù Kim Hueâ _ NXB Thoáng Keâ _ naêm 2002. 4. Höôùng daãn thöïc haønh cheá ñoä keá toaùn môùi _ TS. Voõ Vaên Nhò _ NXB Taøi Chính _ naêm 2003. BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM KHOA KEÁ TOAÙN – KIEÅM TOAÙN ÕÕÕ ÑEÀ CÖÔNG CHI TIEÁT ÑEÀ TAØI: KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN GVHD: VOÕ MINH HUØNG SVTH: NGUYEÃN ÑÌNH HIEÁU MSSV: 101261011 Lôùp: KT6_K27 Nieân khoùa: 2001 - 2005 _Naêm 2005_ LÔØI CAÛM ÔN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP MUÏC LUÏC LÔØI MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN I. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån - Lòch söû hình thaønh vaø quaù trình phaùt trieån cuûa coâng ty II. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï 1. Chöùc naêng - Lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh cuûa coâng ty 2. Nhieäm vuï - Ñoái vôùi nhaø nöôùc - Ñoái vôùi taøi saûn, coâng nhaân vieân cuûa coâng ty - Ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc III. Quy moâ saûn xuaát vaø ñaëc ñieåm quy trình saûn xuaát - Giôùi thieäu caùc phaân xöôûng saûn xuaát - Cô caáu toå chöùc, chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa caùc phaân xöôûng saûn xuaát - Sô ñoà toå chöùc phaân xöôûng saûn xuaát vaø sô ñoà quy trình saûn xuaát IV. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù vaø chöùc naêng, nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban 1. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù - Giôùi thieäu caùc phoøng ban quaûn lyù - Sô ñoà cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa coâng ty 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng phoøng ban - Traùch nhieäm vaø nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban quaûn lyù ñeå ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa coâng ty V. Thuaän lôïi vaø khoù khaên 1. Thuaän lôïi - Vò trí ñòa lyù - Trình ñoä caùn boä coâng nhaân vieân - Söï quan taâm chæ ñaïo cuûa caáp treân 2. Khoù khaên - Söï caïnh tranh cuûa caùc ñoái thuû cuøng ngaønh ñaëc bieät laø ñôn giaù gia coâng - Thò tröôøng lao ñoäng - Thò phaàn cuûa coâng ty VI. Toå chöùc coâng taùc keá toaùn 1. Toå chöùc boä maùy keá toaùn taïi coâng ty 1.1. Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn - Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn taäp trung - Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn cuûa coâng ty 1.2. Chöùc naêng cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn - Traùch nhieäm vaø chöùc naêng cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn 2. Hình thöùc soå saùch keá toaùn - Hình thöùc soå keá toaùn nhaät kyù chung - Sô ñoà hình thöùc soå keá toaùn cuûa coâng ty 3. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn - Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn coâng ty aùp duïng 4. Chính saùch keá toaùn - Ñôn vò tieàn teä söû duïng trong ghi cheùp keá toaùn - Phöông phaùp khaáu hao taøi saûn coá ñònh: phöông phaùp ñöôøng thaúng - Phöông phaùp keá toaùn haøng toàn kho: keâ khai thöôøng xuyeân CHÖÔNG II: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN KEÁ TOAÙN TAÄP HÔÏP CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM I. Nhöõng vaán ñeà chung veà chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm 1. Chi phí saûn xuaát 1.1. Khaùi nieäm 1.2. Phaân loaïi 1.2.1. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo noäi dung kinh teá (yeáu toá) 1.2.2. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo khoaûn muïc 1.2.3. Phaân loaïi chi phí saûn xuaát theo caùc tieâu thöùc khaùc 2. Giaù thaønh saûn phaåm 2.1. Khaùi nieäm 2.2. Phaân loaïi 2.2.1. Giaù thaønh keá hoaïch 2.2.2. Giaù thaønh ñònh möùc 2.2.3. Giaù thaønh thöïc teá 3. Moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm - Noùi leân söï gioáng nhau, söï khaùc nhau vaø moái quan heä giöõa chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm. II. Toå chöùc coâng taùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm 1. Xaùc ñònh ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø ñoái töôïng tính giaù thaønh - Xaùc ñònh phaïm vi giôùi haïn cuõng nhö laø ñoái töôïng ñeå taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. 2. Kyø tính giaù thaønh - Xaùc ñònh thôøi ñieåm tính giaù thaønh saûn phaåm 3. Trình töï taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm - Neâu caùc böôùc taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. 4. Nhieäm vuï keá toaùn - Traùch nhieäm cuûa keá toaùn trong vieäc taäp hôïp, phaân boå chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm. III. Keá toaùn taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát (Haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân) 1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Ñaëc ñieåm - Coâng thöùc phaân boå - Taøi khoaûn söû duïng - Sô ñoà haïch toaùn 2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Ñaëc ñieåm - Coâng thöùc phaân boå - Taøi khoaûn söû duïng - Sô ñoà haïch toaùn 3. Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung - Ñaëc ñieåm - Coâng thöùc phaân boå - Taøi khoaûn söû duïng - Sô ñoà haïch toaùn IV. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm (Haïch toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân) - Ñaëc ñieåm - Taøi khoaûn söû duïng - Sô ñoà haïch toaùn V. Caùc phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang 1. Phöông phaùp ñaùnh giaù theo chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp (hoaëc nguyeân vaät lieäu chính) - Ñaëc ñieåm - Coâng thöùc tính 2. Phöông phaùp öôùc löôïng saûn phaåm hoaøn thaønh töông ñöông 3. Phöông phaùp 50% chi phí cheá bieán 4. Phöông phaùp ñònh möùc VI. Caùc phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm 1. Phöông phaùp giaûn ñôn (phöông phaùp tröïc tieáp) - Ñaëc ñieåm - Coâng thöùc tính 2. Phöông phaùp heä soá 3. Phöông phaùp tyû leä 4. Phöông phaùp loaïi tröø giaù trò saûn phaåm phuï 5. Phöông phaùp ñôn ñaët haøng 6. Phöông phaùp phaân böôùc 7. Phöông phaùp ñònh möùc CHÖÔNG III: TÌNH HÌNH THÖÏC TEÁ KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM TAÏI COÂNG TY TNHH MAY ÑOÀNG TIEÁN I. Coâng taùc toå chöùc 1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát vaø quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm 1.1. Ñaëc ñieåm toå chöùc saûn xuaát - Ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm - Ñaëc ñieåm saûn xuaát ra saûn phaåm 1.2. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát saûn phaåm - Caùc giai ñoaïn saûn xuaát saûn phaåm - Sô ñoà quy trình coâng ngheä 2. Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng vaø kyø tính giaù thaønh - Lyù do coâng ty choïn ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh laø saûn phaåm vaø kyø tính giaù thaønh laø haøng thaùng. 3. Phöông phaùp taäp hôïp vaø phaân boå chi phí saûn xuaát - Phöông phaùp taäp hôïp vaø caùch thöùc phaân boå chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát chung. 4. Phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang - Nguyeân nhaân coâng ty choïn phöông phaùp ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang theo chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp. 5. Phöông phaùp tính giaù thaønh saûn phaåm - Lyù do coâng ty choïn phöông phaùp giaûn ñôn (phöông phaùp tröïc tieáp) II. Keá toaùn taäp hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm 1. Keá toaùn chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Ñaëc ñieåm chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp cuûa coâng ty - Caùc chöùng töø keá toaùn söû duïng - Trình töï luaân chuyeån chöùng töø - Taøi khoaûn söû duïng - Caùc loaïi soå saùch keá toaùn lieân quan ñeán chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp - Tình hình phaùt sinh thöïc teá taïi coâng ty 2. Keá toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Ñaëc ñieåm chi phí nhaân coâng tröïc tieáp cuûa coâng ty - Caùc chöùng töø keá toaùn söû duïng - Trình töï luaân chuyeån chöùng töø - Taøi khoaûn söû duïng - Caùc loaïi soå saùch keá toaùn lieân quan ñeán chi phí nhaân coâng tröïc tieáp - Tình hình phaùt sinh thöïc teá taïi coâng ty 3. Keá toaùn chi phí saûn xuaát chung - Ñaëc ñieåm chi phí saûn xuaát chung cuûa coâng ty - Caùc chöùng töø keá toaùn söû duïng - Trình töï luaân chuyeån chöùng töø - Taøi khoaûn söû duïng - Caùc loaïi soå saùch keá toaùn lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát chung - Tình hình phaùt sinh thöïc teá taïi coâng ty 4. Keá toaùn toång hôïp chi phí saûn xuaát vaø tính giaù thaønh saûn phaåm 4.1. Toång hôïp chi phí saûn xuaát - Ñaëc ñieåm chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang cuûa coâng ty - Taøi khoaûn söû duïng - Caùc loaïi soå saùch keá toaùn lieân quan ñeán chi phí saûn xuaát kinh doanh dôû dang - Tình hình phaùt sinh thöïc teá taïi coâng ty 4.2. Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø - Tình hình ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø taïi coâng ty 4.3. Tính giaù thaønh saûn phaåm - Ñaëc ñieåm giaù thaønh saûn phaåm cuûa coâng ty - Tình hình phaùt sinh thöïc teá taïi coâng ty CHÖÔNG IV: NHAÄN XEÙT VAØ KIEÁN NGHÒ I. Nhaän xeùt - Hình thöùc toå chöùc boä maùy keá toaùn - Chính saùch keá toaùn - Phaân chia coâng vieäc keá toaùn - Coâng vieäc xöû lyù keá toaùn - Ñoái töôïng taäp hôïp chi phí saûn xuaát, ñoái töôïng tính giaù thaønh vaø kyø tính giaù thaønh - Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang vaø phöông phaùp tính giaù thaønh - Taäp hôïp chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, chi phí saûn xuaát chung. II. Kieán nghò - Veà maët haïch toaùn chi phí nhaân coâng tröïc tieáp: vaán ñeà trích tröôùc tieàn löông nghæ pheùp cuûa coâng nhaân tröïc tieáp saûn xuaát - Veà maët saûn xuaát - Veà maët quaûn lyù - Veà maët kinh doanh Baûng bieåu minh hoïa Keát luaän Taøi lieäu tham khaûo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh may đồng tiến.pdf