Đề tài Marketng Mix một công cụ hiệu quả của Unilever trong việc nâng cao kết quả kinh doanh và hiệu quả cạnh tranh cho thương hiệu bột giặt Omo

I.Phần mở :tính cấp thiết của đề tài -Đặc điểm của môi trờng cạnh tranh trong ngành cung cấp các hàng hoá mỹ phẩm là vô cùng gay gắt,với sự tham gia của nhiều công ty khác nhau.Nhng trong đó công ty Unilerver đang từng bớc khẳng định vị thế dẫn đầu của mình. Chính vì vậy cũng có thể nói công ty đang gặp sự cạnh tranh rất lớn của nhiều doanh nghiệp khác trong ngành nh P&G với sản phẩm Tide,công ty Vico với sản phẩm bột giặt Vì dân . -Chính sách Marketing Mix trở thành một công cụ cạnh tranh hiệu quả mà công ty Unilever đang sử dụng rất tốt.Công cụ cạnh tranh này đã giúp cho họ thể hiện đợc u điểm của sản phẩm, giá bán thu hút ngời tiêu dùng, hệ thống kênh phân phối rộng rãi, và những biện pháp xúc tiến hỗn hợp hiệu quả từ đó tạo đợc lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trờng. -Khi nghiên cứu đề tài này mục đích của tôi là muốn tìm hiểu về những lợi thế mà chính sách marketing mix đã mang lại cho Unilever trong công cục cạnh tranh với những đối thủ rất mạnh khác trên thị trờng.Nhng cũng không thể bỏ qua một số hạn chế của chính sách này, vì vậy tôi xin đa ra một số biện pháp để giải quyết những hạn chế này. II.Phần thân : thực trạng của công ty Unilever trong công cuộc cạnh tranh: -Thị trờng mục tiêu của Unilever là 82 triệu dân Việt Nam trên cả nớc -Nghiên cứu đề tài này giúp chúng ta giải quyết đợc những thắc mắc làm sao ,hay bằng cách nào Unilerver có thể duy trì vị thế dẫn đầu trớc các đối thủ cạnh tranh rất mạnh nh P&G ,Vico trong một ngành có sự cạnh tranh rất phức tạp -Những câu hỏi đặt ra để làm rõ mục tiêu nghiên cứu: +Sản phẩm của công ty có điểm gì đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh? +Công ty này đã thực hiện những chính sách giá nh thế nào? +Hệ thống kênh phân phối của công ty đã đợc xây dựng ra sao? +Công ty đã có những phơng pháp xúc tiến hỗn hợp nào? III.Nhiệm vụ nghiên cứu: Nhiệm vụ của đề tài này là làm rõ những điều đợc và cha đợc khi Univerler áp dụng chính sách Marketing mix vào hoạt động kinh doanh của mình. Để từ đó tiếp tục phát huy những mặt mạnh,có những phơng pháp hạn chế mặt yếu tiếp tục duy trì vị thế của mình. Và chính sách Marketing mix đã đợc coi trọng nh thế nào để đã và đang làm tốt vai trò làm công cụ cạnh tranh của mình. IV.Đối tợng,phơng pháp và phạm vi nghiên cứu: 1.Thông tin cần thu thập: -Tài liệu báo cáo của Unilerver -Sách báo,tạp chí chuyên ngành -Giáo trình -Sách báo ,tạp chí có liên quan 2.Đối tợng nghiên cứu : -Nhân viên kinh doanh của Unilerver -Nhân viên của P&G,Vico -Ngời tiêu dùng 3.Phơng pháp nghiên cứu: Em sẽ sử dụng phơng pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: -Xác định những thông tin cần thiết cho cuộc nghiên cứu -Tìm nguồn dữ liệu -Tiến hành thu thập các thông tin và đánh giá chúng 4.Phạm vi nghiên cứu: -Nghiên cứu này có giới hạn về không gian là trong thành phố Hà Nội -Thời gian là theo quý của năm 2006 -Đối tợng nghiên cứu nhân viên và ngời tiêu dùng -Phơng pháp nghiên cứu đơn giản -Kỹ năng nghiên cứu 5.Cấu trúc của đề tài: -Phần1: Nêu lý thuyết tổng quan về 4P -Phần2: Thực trạng của công ty Unilever Việt Nam và việc áp dụng công cụ 4P trong hoạt động kinh doanh với mục đích duy trì vị thế dẫn đầu lẫn trong hoạt động cạnh tranh -Phần3:Kiến nghị một số giải pháp cho Unilever để hạn chế những điểm còn cha thảo mãn ,đồng thời tiếp tục sử dụng công cụ cạnh tranh 4P đối với những đối thủ cạnh tranh khác do đây là một biện pháp hiệu quả,dễ áp dụng ,dễ điều khiển đối với mọi công ty.

doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Marketng Mix một công cụ hiệu quả của Unilever trong việc nâng cao kết quả kinh doanh và hiệu quả cạnh tranh cho thương hiệu bột giặt Omo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò c¬ng chi tiÕt §Ò tµi: Marketng mix mét c«ng cô hiÖu qu¶ cña Unilever trong viÖc n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ c¹nh tranh cho th¬ng hiÖu bét giÆt Omo I.PhÇn më :tÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi -§Æc ®iÓm cña m«i trêng c¹nh tranh trong ngµnh cung cÊp c¸c hµng ho¸ mü phÈm lµ v« cïng gay g¾t,víi sù tham gia cña nhiÒu c«ng ty kh¸c nhau.Nhng trong ®ã c«ng ty Unilerver ®ang tõng bíc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ dÉn ®Çu cña m×nh. ChÝnh v× vËy còng cã thÓ nãi c«ng ty ®ang gÆp sù c¹nh tranh rÊt lín cña nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong ngµnh nh P&G víi s¶n phÈm Tide,c«ng ty Vico víi s¶n phÈm bét giÆt V× d©n…. -ChÝnh s¸ch Marketing Mix trë thµnh mét c«ng cô c¹nh tranh hiÖu qu¶ mµ c«ng ty Unilever ®ang sö dông rÊt tèt.C«ng cô c¹nh tranh nµy ®· gióp cho hä thÓ hiÖn ®îc u ®iÓm cña s¶n phÈm, gi¸ b¸n thu hót ngêi tiªu dïng, hÖ thèng kªnh ph©n phèi réng r·i, vµ nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn hçn hîp hiÖu qu¶…tõ ®ã t¹o ®îc lîi thÕ c¹nh tranh h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. -Khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy môc ®Ých cña t«i lµ muèn t×m hiÓu vÒ nh÷ng lîi thÕ mµ chÝnh s¸ch marketing mix ®· mang l¹i cho Unilever trong c«ng côc c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ rÊt m¹nh kh¸c trªn thÞ trêng.Nhng còng kh«ng thÓ bá qua mét sè h¹n chÕ cña chÝnh s¸ch nµy, v× vËy t«i xin ®a ra mét sè biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng h¹n chÕ nµy. II.PhÇn th©n : thùc tr¹ng cña c«ng ty Unilever trong c«ng cuéc c¹nh tranh: -ThÞ trêng môc tiªu cña Unilever lµ 82 triÖu d©n ViÖt Nam trªn c¶ níc -Nghiªn cøu ®Ò tµi nµy gióp chóng ta gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng th¾c m¾c lµm sao ,hay b»ng c¸ch nµo Unilerver cã thÓ duy tr× vÞ thÕ dÉn ®Çu tríc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh rÊt m¹nh nh P&G ,Vico… trong mét ngµnh cã sù c¹nh tranh rÊt phøc t¹p -Nh÷ng c©u hái ®Æt ra ®Ó lµm râ môc tiªu nghiªn cøu: +S¶n phÈm cña c«ng ty cã ®iÓm g× ®Æc biÖt so víi ®èi thñ c¹nh tranh? +C«ng ty nµy ®· thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ nh thÕ nµo? +HÖ thèng kªnh ph©n phèi cña c«ng ty ®· ®îc x©y dùng ra sao? +C«ng ty ®· cã nh÷ng ph¬ng ph¸p xóc tiÕn hçn hîp nµo? III.NhiÖm vô nghiªn cøu: NhiÖm vô cña ®Ò tµi nµy lµ lµm râ nh÷ng ®iÒu ®îc vµ cha ®îc khi Univerler ¸p dông chÝnh s¸ch Marketing mix vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Ó tõ ®ã tiÕp tôc ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh,cã nh÷ng ph¬ng ph¸p h¹n chÕ mÆt yÕu tiÕp tôc duy tr× vÞ thÕ cña m×nh. Vµ chÝnh s¸ch Marketing mix ®· ®îc coi träng nh thÕ nµo ®Ó ®· vµ ®ang lµm tèt vai trß lµm c«ng cô c¹nh tranh cña m×nh. IV.§èi tîng,ph¬ng ph¸p vµ ph¹m vi nghiªn cøu: 1.Th«ng tin cÇn thu thËp: -Tµi liÖu b¸o c¸o cña Unilerver -S¸ch b¸o,t¹p chÝ chuyªn ngµnh -Gi¸o tr×nh -S¸ch b¸o ,t¹p chÝ cã liªn quan 2.§èi tîng nghiªn cøu : -Nh©n viªn kinh doanh cña Unilerver -Nh©n viªn cña P&G,Vico… -Ngêi tiªu dïng 3.Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu: Em sÏ sö dông ph¬ng ph¸p thu thËp d÷ liÖu thø cÊp: -X¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho cuéc nghiªn cøu -T×m nguån d÷ liÖu -TiÕn hµnh thu thËp c¸c th«ng tin vµ ®¸nh gi¸ chóng 4.Ph¹m vi nghiªn cøu: -Nghiªn cøu nµy cã giíi h¹n vÒ kh«ng gian lµ trong thµnh phè Hµ Néi -Thêi gian lµ theo quý cña n¨m 2006 -§èi tîng nghiªn cøu nh©n viªn vµ ngêi tiªu dïng -Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu ®¬n gi¶n -Kü n¨ng nghiªn cøu 5.CÊu tróc cña ®Ò tµi: -PhÇn1: Nªu lý thuyÕt tæng quan vÒ 4P -PhÇn2: Thùc tr¹ng cña c«ng ty Unilever ViÖt Nam vµ viÖc ¸p dông c«ng cô 4P trong ho¹t ®éng kinh doanh víi môc ®Ých duy tr× vÞ thÕ dÉn ®Çu lÉn trong ho¹t ®éng c¹nh tranh -PhÇn3:KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p cho Unilever ®Ó h¹n chÕ nh÷ng ®iÓm cßn cha th¶o m·n ,®ång thêi tiÕp tôc sö dông c«ng cô c¹nh tranh 4P ®èi víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c do ®©y lµ mét biÖn ph¸p hiÖu qu¶,dÔ ¸p dông ,dÔ ®iÒu khiÓn ®èi víi mäi c«ng ty. ®Ò ¸n m«n häc §Ò tµi: Marketng mix mét c«ng cô hiÖu qu¶ cña Unilever trong viÖc n©ng cao kÕt qu¶ kinh doanh vµ hiÖu qu¶ c¹nh tranh cho th­¬ng hiÖu bét giÆt Omo Trong x· héi ngµy nay cïng víi tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, sù t¨ng tr­ëng kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, sù giao l­u kÕt nèi gi÷a c¸c vïng kinh tÕ víi nhau trªn toµn thÕ giíi ®· lµm cho ®êi sèng cña ng­êi d©n ngµy cµng ®­îc c¶i thiÖn mét c¸ch ®¸ng kÓ.Lóc nµy ®©y hä kh«ng cßn ph¶i lo nghÜ vÒ viÖc ¨n no ngñ yªn n÷a mµ lµ ¨n ngon mÆc ®Ñp, chÝnh v× thÕ hä s½n sµng bá ra nh÷ng kho¶n chi phÝ lín h¬n cho viÖc ¨n uèng, vui ch¬i , gi¶i trÝ vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi phÝ phôc vô cho ®êi sèng hµng ngµy cña b¶n th©n vµ gia ®×nh. Còng v× lý do nµy mµ ngµy nay ngµnh kinh doanh s¶n phÈm, hµng ho¸ tiªu dïng thiÕt yÕu phôc vô cho ®êi sèng hµng ngµy ®ang v« cïng nhén nhÞp víi sù tham gia cña rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty lín c¶ ë trong vµ ngoµi n­íc.Cã thÓ kÓ ®Õn mét sè c«ng ty nh­ Unilever, P&G, Nestle,….Trong sè nh÷ng doanh nghiÖp ®· kÓ trªn ®©y cã thÓ nãi doanh nghiÖp hiÖn nay ®ang dÉn ®Çu lµ Unilever víi doanh thu hµng n¨m lªn ®Õn257 triÖu USD gÊp 4 lÇn P&G mét doanh nghiÖp ®øng ngay sau Unilever trong ngµnh cung øng s¶n phÈm tiªu dïng.Cã ®­îc thµnh c«ng trªn lµ do doanh nghiÖp ®· vËn dông hÕt søc s¸ng t¹o vµ hiÖu qu¶ chÝnh s¸ch Marketing-Mix trong c«ng cuéc kinh doanh cña m×nh ®Ó thu hót mét l­îng ®«ng ®¶o kh¸ch hµng ®ång thêi bá xa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh trong ngµnh kinh doanh v« cïng nãng báng nµy. Kh«ng thÓ phñ nhËn Marketing-Mix lµ mét chÝnh s¸ch ®· cã tõ rÊt l©u,vµ mang l¹i rÊt nhiÒu kÕt qu¶ tèt cho kinh doanh. Nh­ng sù vËn dông nã nh­ thÕ nµo ®Ó thµnh c«ng nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt, vµ s¸ng t¹o nhÊt th× cã lÏ chóng ta sÏ thÊy râ h¬n khi nghiªn cøu nã trong chiÕn l­îc ho¹t ®éng kinh doanh cña Unilever víi mét s¶n phÈm tiªu biÓu lµ bét giÆt OMO .Còng víi lý do ®ã khi nghiªn cøu ®Ò tµi nµy t«i hy väng m×nh cã thÓ hiÓu râ h¬n vÒ sù vËn dông s¸ng t¹o mét chÝnh s¸ch cò nh­ng hÒ l¹c hËu ®Ó mang l¹i cho doanh nghiÖp nh÷ng nguån thu dåi dµo míi .Vµ tõ ®ã biÕt c¸ch ¸p dông chÝnh s¸ch Marketing-Mix mét c¸ch chÝnh x¸c,phï hîp vµ hiÖu qu¶ cao ®èi víi c«ng viÖc sau nµy cña m×nh. Ch­¬ng I:HÖ thèng lý thuyÕt vÒ chÝnh s¸ch Marketing-Mix Kinh doanh lµ ®Ó phôc vô cho nhu cÇu vµ ­íc muèn cña kh¸ch hµng.§©y lµ môc tiªu tÊt yÕu mµ bÊt kú ng­êi lµm kinh doanh ®Òu biÕt ®Õn vµ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña hä.ChÝnh v× lÏ ®ã hä kh«ng ngõng nç lùc t×m mäi biÖn ph¸p h­íng vµo ®Ó th¶o m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng.Nh÷ng nç lùc Marketing ®ã suy cho cïng ph¶i ®­îc thÓ hiÖn qua 4 yÕu tè Marketing-Mix lµ:s¶n phÈm, gi¸ c¶, ph©n phèi vµ xóc tiÕn hçn hîp.C¸c biÕn sè Marketing-Mix nµy lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña hÖ thèng thu thËp th«ng tin Marketing, lËp kÕ ho¹ch Marketing, tæ chøc thùc hiÖn Marketing,vµ kiÓm tra Marketing.C¸c qu¸ tr×nh nµy cã sù g¾n bã chÆt chÏ víi nhau bæ trî cho nhau cïng ph¸t triÓn. I,S¶n phÈm: * Mét trong nh÷ng biÕn sè ®Çu tiªn cña Marketing-Mix lµ biÕn sè s¶n phÈm.Theo c¸c chuyªn gia nghiªn cøu Marketing :”S¶n phÈm lµ tÊt c¶ nh÷ng c¸i, nh÷ng yÕu tè cã thÓ tho¶ m·n nhu cÇu hay ­íc muèn ®­îc ®­a ra chµo b¸n trªn thÞ tr­êng víi môc ®Ých thu hót sù chó ý mua s¾m, sö dông hay tiªu dïng”. Theo quan niÖm nµy, s¶n phÈm bao hµm c¶ nh÷ng vËt thÓ h÷u h×nh vµ v« h×nh (c¸c dÞch vô), bao hµm c¶ nh÷ng yÕu tè vËt chÊt vµ phi vËt chÊt.Ngay c¶ nh÷ng hµng ho¸ h÷u h×nh th× còng bao hµm c¶ c¸c yÕu tè v« h×nh.Trong thùc tÕ hµng ho¸ ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ hµng ho¸. §¬n vÞ hµng ho¸(s¶n phÈm) lµ mét chØnh thÓ riªng biÖt ®­îc ®Æc tr­ng b»ng kÝch th­íc, gi¸ c¶, h×nh thøc bªn ngoµi vµ c¸c ®Æc tÝnh kh¸c.C¸c ®¬n vÞ nµy lµ mét chØnh thÓ hoµn chØnh chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè, ®Æc tÝnh vµ th«ng tin kh¸c nhau vÒ mét hµng ho¸.Nh÷ng yÕu tè, ®Æc tÝnh vµ th«ng tin ®ã cã thÓ cã nh÷ng chøc n¨ng Marketing kh¸c nhau. -Khi t¹o ra mét mÆt hµng, ng­êi ta th­êng xÕp c¸c yÕu tè ®Æc tÝnh vµ th«ng tin ®ã theo 3 cÊp ®é cã nh÷ng chøc n¨ng Marketing kh¸c nhau nh­: +CÊp ®é c¬ b¶n nhÊt lµ s¶n phÈm theo ý t­ëng: hµng ho¸ theo ý t­ëng cã chøc n¨ng c¬ b¶n lµ tr¶ lêi c¸c c©u hái :vÒ thùc chÊt, s¶n phÈm nµy tho¶ m·n nh÷ng ®iÓm lîi Ých cèt yÕu nhÊt mµ kh¸ch hµng theo ®uæi lµ g×?§ã chÝnh lµ gi¸ trÞ mµ donh nghiÖp sÏ b¸n cho kh¸ch hµng Tuy nhiªn nh÷ng lîi Ých tiÒm Èn nµy cã thÓ thay ®æi do t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè.V× thÕ nã ®ßi hæi c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing phai lu«n nghiªn cøu t×m kiÕm nh÷ng lîi Ých kh¸c nhau tiÒm Èn trong nhu cÇu cña kh¸ch hµng. +CÊp ®é thø hai lµ s¶n phÈm hiÖn thùc: ®©y lµ nh÷ng yÕu tè ph¶n ¸nh sù cã mÆt trªn thùc tÕ cña s¶n phÈm nh­ chÊt l­îng, ®Æc tÝnh, bè côc bÒ ngoµi,tªn nh·n hiÖu, kiÓu bao gãi …Trªn thùc tÕ ®©y lµ nh÷ng yÕu tè mµ kh¸ch hµng c¨n cø vµo ®Ó lùa chän s¶n phÈm, vµ ph©n biÖt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp víi s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh. +Cuèi cïng lµ s¶n phÈm bæ sung: ®ã lµ nh÷ng yÕu tè nh­ tÝnh tiÖn lîi khi l¾p ®Æt, nh÷ng dÞch vô bæ sung sau khi b¸n, b¶o hµnh…Nhê ®ã ®¸nh gi¸ ®­îc møc ®é hoµn chØnh kh¸c nhau, trong sù nhËn thøc cña ng­êi tiªu dïng vÒ mÆt hµng hay nh·n hiÖu cô thÓ. -Mçi lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× cã nh÷ng ho¹t ®éng vµ chiÕn l­îc Marketing kh¸c nhau.V× thÕ c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing cÇn ph¶i biÕt hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp m×nh kinh doanh thuéc lo¹i nµo ®Ó cã nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp.C¸c c¸ch ph©n lo¹i cã ý nghÜa ®¸ng chó ý lµ: +Ph©n lo¹i theo thêi h¹n sö dông vµ h×nh th¸i tån t¹i gåm cã: s¶n phÈm l©u bÒn, s¶n phÈm sö dông ng¾n h¹n, dÞch vô. +Ph©n lo¹i theo thãi quen mua hµng gåm cã: s¶n phÈm sö dông hµng ngµy, s¶n phÈm mua ngÉu høng, s¶n phÈm mua khÈn cÊp, s¶n phÈm mua cã lùa chän, s¶n phÈm cho c¸c nhu cÇu ®Æc thï, s¶n phÈm cho nhu cÇu thô ®éng. +Ph©n lo¹i hµng t­ liÖu s¶n xuÊt: vËt t­ vµ chi tiÕt, tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t­ phô vµ dÞch vô. *Hay theo Philip Kotler ®· ®Þnh nghÜa “s¶n phÈm lµ mäi thø cã thÓ chµo b¸n trªn thÞ tr­êng ®Ó chó ý, mua , sö dông hay tiªu dïng , cã thÓ th¶o m·n ®­îc mét mong muèn hay nhu cÇu”. ¤ng chia thµnh 5 cÊp ®é s¶n phÈm lµ: Ých lîi cèt lâi , s¶n phÈm chung , s¶n phÈm mong ®îi , s¶n phÈm hoµn thiÖn , s¶n phÈm tiÒm Èn.Khi lËp kÕ ho¹ch chµo hµng hay s¶n phÈm cña m×nh nhµ kinh doanh cÇn suy nghÜ ®Çy ®ñ vÒ 5 møc ®é cña s¶n phÈm nµy ®Ó cã ®­îc chÝnh s¸ch kinh doanh lµ phï hîp nhÊt tõ ®ã lîi nhuËn thu vÒ lµ lín nhÊt. II.Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm: *Trong ho¹t ®éng trao ®æi, gÝa c¶ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ mèi t­¬ng quan trao ®æi trªn thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ lµ biÓu t­îng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ,dÞch vô trong ho¹t ®éng trao ®æi.V× vËy , kh«ng thÓ thiÕu v¾ng gi¸ c¶ ë bÊt kú ho¹t ®éng trao ®æi nµo. *Trong quan hÖ víi ng­êi mua , hä dÞnh nghÜa gi¸ c¶ cña mét s¶n phÈm hoÆc mét dÞch vô lµ kho¶n tiÒn mµ ng­êi mua ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n ®Ó ®­îc quyÒn së h÷u , sö dông s¶n phÈm hay dÞch vô ®ã. *Trong quan hÖ víi ng­êi b¸n gi¸ c¶ ®­îc ®Þnh nghÜa lµ gi¸ c¶ cña mét hµng ho¸ hay dÞch vô lµ kho¶n thu nhËp mµ ng­êi b¸n nhËn ®­îc nhê viÖc. *Theo Philip Kotler th× gi¸ c¶ ë kh¾p mäi n¬i xung quanh ta. B¹n tr¶ tiÒn thuª c¨n hé cña m×nh , häc phÝ cho viÖc häc hµnh cña b¹n vµ tiÒn thï lao cho b¸c sÜ hay nha sü ch÷a bÖnh cho b¹n.C¸c c«ng ty hµng kh«ng, ®­êng s¾t, taxi, vµ xe buýt lÊy tiÒn vÐ cña b¹n; c¸c c«ng ty c«ng Ých gäi gi¸ cña m×nh lµ phÝ ; vµ ng©n hµng ®Þa ph­¬ng tÝnh l·i víi b¹n trªn sè tiÒn b¹n ®· vay.Gi¸ cña viÖc l¸i xe trªn ®­êng Sunshine Parkway ë Florida lµ lÖ phÝ cÇu ®­êng, cßn c«ng ty b¶o hiÓm cho chiÕc xe cña b¹n sÏ nhËn cña b¹n tiÒn ®ãng b¶o hiÓm.ThuyÕt tr×nh viªn nhËn tiÒn thï lao vÒ buæi tr×nh bµy cho b¹n vô mét quan chøc nhµ n­íc ®· nhËn hèi lé ®Ó dung tóng cho mét kÎ mê ¸m biÓn thñ sè tiÒn héi phÝ ®· ®ãng cho hiÖp héi mËu dÞch.C¸c c©u l¹c bé hay doµn thÓ mµ b¹n tham gia cã thÓ yªu cÇu ®ãng mét kho¶n tiÒn ®Æc biÖt ®Ó thanh to¸n nh÷ng chi phÝ ®ét xuÊt. LuËt s­ riªng cña b¹n cã thÓ yªu cÇu mét kho¶n tiÒn øng tr­íc ®Ó trang tr¶i c¸c dÞch vô.”Gi¸”cña mét uû viªn qu¶n trÞ lµ tiÒn l­¬ng , gi¸ cña mét nh©n viªn b¸n hµng cã thÓ lµ tiÒn hoa hång , cßn gi¸ cña mét c«ng nh©n lµ tiÒn c«ng.Cuèi cïng , tuy c¸c nhµ kinh tÕ kh«ng t¸n thµnh , nhiÒu ng­êi trong chóng ta c¶m thÊy r»ng thuÕ thu nhËp lµ c¸i gi¸ mµ ta ph¶i tr¶ cho quyÒn kiÕm tiÒn”. Sù h×nh thµnh vµ vËn ®éng cña gi¸ c¶ s¶n phÈm chÞu sù t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè, chóng bao gåm nh÷ng yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cña doanh nghiÖp.V× vËy, khi ®Ò ra nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ c¶, ®ßi hái ph¶i xem xÐt vµ gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò.Y nghÜa cña vÊn ®Ò nµy lµ gióp cho nh÷ng ng­êi lµm gi¸ biªn ®é dao ®éng cña mét møc gi¸ ®Ó chän ®­îc møc gi¸ b¸n hîp lÝ nhÊt vµ cã thÓ sö dông gi¸ nh­ mét c«ng cô c¹nh tranh s¾c bÐn Cã nhiÒu ph­¬ng thøc ®Þnh gi¸ kh¸c nhau, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét c¸ch hoÆc kÕt hîp chóng víi nhau ®Ó x¸c ®Þnh khung gi¸ cho s¶n phÈm.C¸c ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ë ®©y ph¶i bao gåm c¸c néi dung c¬ b¶n nh­: quy tr×nh x¸c ®Þnh gi¸, c¸c ph­¬ng ph¸p cô thÓ x¸c ®Þnh mét møc gi¸… MÆt kh¸c, c¸c doanh nghiÖp th­êng s¶n xuÊt vµ kinh doanh nhiÒu mÆt hµng kh¸c nhau, giao dÞch víi nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng, b¸n ë nhiÒu lo¹i thÞ tr­êng vµo nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. §Ó cã thÓ thu hót kh¸ch hµng qua gi¸, t¨ng lîi nhuËn vµ ®¹t ®­îc môc tiªu Marketing, doanh nghiÖp th­êng cã nh÷ng quyÕt ®Þnh gi¸ mét c¸ch linh ho¹t vµ phï hîpvíi tõng t×nh huèng cô thÓ.C¸c chÝnh s¸ch gi¸ chñ yÕu, c¬ b¶n bao gåm: chÝnh s¸ch gi¸ cho s¶n phÈm míi, chÝnh s¸ch gi¸ cho danh môc s¶n phÈm, c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu chØnh gi¸ (gi¸ hai phÇn , gi¸ ph©n biÖt , gi¸ trän gãi , gi¸ theo khu vùc ®Þa lÝ, gi¸ khuyÕn m¹i…).§iÒu chØnh gi¸ lµ chÝnh s¸ch mang tÝnh linh ho¹t ,ng¾n h¹n va trung h¹n ; khi ®iÒu kiÖn kinh doanh thay ®æi vÒ c¬ b¶n ,doanh nghiÖp ph¶i thay ®æi chÝnh s¸ch gi¸ vµ c¸c møc gi¸ c¬ b¶n ®­îc ¸p dông.Hä cã thÓ chñ ®éng t¨ng hoÆc gi¶m gi¸. III.Ph©n phèi cña s¶n phÈm: *Theo quan ®iÓm tæng qu¸t , kªnh ph©n phèi lµ mét tËp hîp c¸c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n ®éc lËp vµ phô thuéc lÉn nhau,tham gia vµo qu¸ tr×nh ®­a hµng ho¸ tõ ng­êi s¶n xuÊt tíi ng­êi tiªu dïng.Hay nãi c¸ch kh¸c ®©y lµ mét nhãm c¸ctæ chøc vµ c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng lµm cho s¶n phÈm hoÆc dÞch vô s½n sµng ®Ó ng­êi tiªu dïng hoÆc ng­êi sö dông c«ng nghiÖp cã thÓ mua vµ sö dông. *Theo Corey nhËn xÐt : hÖ thèng ph©n phèi lµ nguån lùc then chèt ë bªn ngoµi.Th«ng th­êng ph¶i mÊt nhiÒu n¨m ®Ó x©y dùng vµ kh«ng dÓ g× thay ®æi nã .Nã cã tÇm quan träng kh«ng thua kÐm g× nh÷ng nguån lùc then chèt trong néi bé , nh­ con ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt , nghiªn cøu , thiÕt kÕ vµ tiªu thô.Nã lµ mét cam kÕt lín cña c«ng ty ®èi víi rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty ®éc lËp chuyªn vÒ ph©n phèi ,vµ ®èi víi nh÷ng thÞ tr­êng cô thÓ mµ hä phôc vô. Nã còng lµ mét cam kÕt vÒ mét lo¹t c¸c chÝnh s¸ch vµ th«ng lÖ t¹o nªn c¬ së ®Ó x©y dùng rÊt nhiÒu nh÷ng quan hÖ l©u dµi. *Theo Stern vµ El-Ansary th× c¸c kªnh marketing cã thÓ ®­îc xem nh­ nh÷ng tËp hîp c¸c tæ chøc phô thuéc lÉn nhau liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm hay dÞch vô hiÖn cã ®Ó sö dông hay tiªu dïng. Doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc vµ qu¶n lÝ ®­îc hÖ thèng kªnh ph©n phèi ®Ó ®­a s¶n phÈm ®Õn ng­êi tiªu dïng cuèi cïng trªn thÞ tr­êng.Nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ kªnh ph©n phèi th­êng khã kh¨n vµ phøc t¹p ®èi víi doanh nghiÖp. Tham gia vµo kªnh ph©n phèi cã c¸c thµnh viªn cña kªnh bao gåm : nhµ s¶n xuÊt , c¸c trung gian th­¬ng m¹i (b¸n bu«n,b¸n lÎ), ng­êi tiªu dïng cuèi cïng.C¸c trung gian th­¬ng m¹i tham gia vµo kªnh do hä thùc hiªn c¸c chøc n¨ng ph©n phèi tèt h¬n nhµ s¶n xuÊt.Mçi hÖ thèng kªnh ph©n phèi ®Òu cã cÊu tróc riªng cña nã qua chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña kªnh,v× vËy h×nh thµnh nªn c¸c kiÓu kªnh Marketing kh¸c nhau. C¸c kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng rÊt phøc t¹p bao gåm nhiÒu mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh viªn nh­ c¹nh tranh, hîp t¸c, sung ®ét… Doanh nghiÖp ph¶i lùa chän kªnh ph©n phèi tèi ­u cho s¶n phÈm cña m×nh. Cã rÊt nhiÒu c¨n cø doanh nghiÖp ph¶i tÝnh ®Õn khi lôa chän kªnh ph©n phèi thÝch hîp nh­ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm , ®Æc ®iÓm cña thÞ tr­êng , cña trung gian th­¬ng m¹i,…Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông ®ång thêi nhiÒu kenh ph©n phèi ®Ó khai th¸c thÞ tr­êng môc tiªu. ViÖc qu¶n lÝ ho¹t ®éng cña kªnh ®ßi hái ph¶i tuyÓn chän ®­îc c¸c thµnh viªn kªnh cô thÓ, sö dông c¸c c«ng cô khuyÕn khÝch hä ho¹t ®éng tÝch cùc , sö dông c¸c c«ng cô Marketing hçn hîp kh¸c ®Ó qu¶n lÝ kªnh vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng kªnh IV.Xóc tiÕn hçn hîp cña s¶n phÈm: *Marketing hiÖn ®¹i ®ßi hái nhiÒu thø h¬n ,chø kh«ng ph¶i chØ cã ph¸t triÓn s¶n phÈm , ®Þnh gi¸ sao cho cã søc hÊp dÉn , vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng môc tiªu cã thÓ tiÕp cËn ®­îc nã.C¸c c«ng ty còng ph¶i th«ng tin cho kh¸ch hµng hiÖn cã vµ tiÒm Èn.Mçi c«ng ty ch¾c ch¾n vai trß ng­êi truyÒn th«ng vµ ng­êi khuyÕn m·i. HÖ thèng truyÒn th«ng Marketing gåm cã 5 c«ng cô chñ yÕu : -Qu¶ng c¸o : lµ bÊt k× mét h×nh thøc giíi thiÖu gi¸n tiÕp vµ khuyÕch tr­¬ng c¸c ý t­ëng , hµng ho¸ hay dÞch vô do ng­êi b¶o trî thùc hiÖn mµ ph¶i tr¶ tiÒn. -Marketing trùc tiÕp: sö dông th­ , ®iÖn tho¹i vµ nh÷ng c«ng cô liªn l¹c gi¸n tiÕp kh¸c ®Ó th«ng tin cho nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn cã vµ kh¸ch hµng triÓn väng hay yªu cÇu hä cã ph¶n øng ®¸p l¹i. -KÝch thÝch tiªu thô: nh÷ng h×nh thøc th­ëng trong thêi gian ng¾n ®Ó khuyÕn khÝch dïng thö hay mua mét s¶n phÈm hay dÞch vô. -Quan hÖ quÇn chóng vµ tuyªn truyÒn: C¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c nhau ®­îc thiÕt kÕ nh»m ®Ò cao hay b¶o vÖ h×nh ¶nh cña mét c«ng ty hay nh÷ng s¶n phÈm cô thÓ cña nã . -B¸n hµng trùc tiÕp: giao tiÕp trùc tiÕp víi kh¸ch hµng triÓn väng nh»m môc ®Ých b¸n hµng. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ xóc tiÕn hçn hîp lµ nhãm c«ng cô Marketing mang tÝnh bÒ næi cña Marketing-Mix cã chøc n¨ng truyÒn tin vÒ s¶n phÈm vµ doanh nghiÖp tíi kh¸ch hµng môc tiªu, t¹o lßng tin vµ thuyÕt phôc thóc ®Èy hä mua Ch­¬ng II.Thùc tr¹ng vÒ Unilever ViÖt Nam trong viÖc sö dông Marketing-Mix lµm c«ng cô c¹nh tranh B¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ë ViÖt Nam tõ n¨m 1995, C«ng ty liªn doanh Unilever ViÖt Nam ra ®êi lµ mét sù kÕt hîp gi÷a tËp ®oµn Unilever víi Tæng c«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam cã sè vèn ®Çu t­ ban ®Çu lªn tíi 120 triÖu USD. Cho ®Õn nay sau h¬n 10 n¨m ®i vµo ho¹t ®éng vµ thùc hiÖn nhiÒu cuéc s¸c nhËp Unilever ViÖt Nam ®· bao gåm 3 doanh nghiÖp lµ c«ng ty liªn doanh Lever ViÖt Nam ,cïng víi 2 c«ng ty cã 100% vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi lµ Unilever Bestfoods vµ Elida P/S.TÊt c¶ ®Òu ®ang kh«ng ngõng t¨ng tr­ëng, lín m¹nh ®Ó trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam trong ngµnh kinh doanh hµng tiªu dïng. §èi víi bÊt kú mét nhµ kinh doanh hay doanh nghiÖp nµo khi ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®Òu h­íng tíi môc tiªu cuèi cïng lµ lîi nhuËn, vµ Unilever ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã, ®Æc biÖt lµ khi c«ng ty ®ang nh¾m ®Õn mét thÞ tr­êng rÊt dåi dµo tiÒm n¨ng víi d©n sè lµ 82 triÖu ng­êi trªn c¶ n­íc.V× thÕ c«ng ty ph¶i lu«n kh«ng ngõng s¸ng t¹o t×m kiÕm ra nh÷ng gi¶i ph¸p míi ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn cña m×nh, ®ã lµ v­¬n lªn trë thµnh mét trong c¸c c«ng ty ®a quèc gia hµng ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã b×nh qu©n thu nhËp ®Çu ng­êi cao nhÊt trªn thÞ tr­êng mét c¸ch nhanh chãng.Bªn c¹nh hµng lo¹t c¸c gi¶i ph¸p míi nh­: thùc hiÖn tèt ®Çu t­ tµi s¶n vµ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm… Unilever ViÖt Nam vÉn rÊt coi träng c¸c chÝnh s¸ch Marketing-Mix cña m×nh.§Æt trong mét s¶n phÈm cô thÓ lµ bét giÆt Omo chóng ta cã thÓ thÊy râ h¬n sù tµi t×nh cña c«ng ty khi vËn dông chÝnh s¸ch nµy. I.S¶n phÈm bét giÆt OMO: §èi víi Unilever ViÖt Nam, s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh lµ nh©n tè sèng cßn cña c«ng ty.V× vËy song song víi viÖc ph¸t triÓn c¸c chÝnh s¸ch vÒ gi¸ c¶, ph©n phèi, xóc tiÕn hçn hîp, chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm lu«n lµ yÕu tè ®­îc c«ng ty ®Æt lªn hµng ®Çu.Vµ s¶n phÈm bét giÆt OMO cña Unilever ViÖt Nam còng kh«ng n»m ngoµi quy luËt ®ã. Lµ mét s¶n phÈm n»m trong danh môc hµng ho¸ cña c«ng ty Lever ViÖt Nam.Hµng n¨m lo¹i s¶n phÈm nµy mang l¹i cho c«ng ty mét khèi l­îng doanh thu khæng lå lªn ®Õn,,,chiÕm tíi ,,, tæng doanh thu cña toµn c«ng ty.ChÝnh ®iÒu ®ã ®· cho chóng ta thÊy sù thµnh c«ng nh­ thÕ nµo trong chÝnh s¸ch s¶n phÈm cña hä. Víi viÖc tËp trung ®Ò cao c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ s¶n phÈm nh­ chÊt l­îng s¶n phÈm, chñng lo¹i s¶n phÈm, bao b× vµ nh·n m¸c s¶n phÈm… ®· mang l¹i cho OMO mét ®Æc ®iÓm riªng ®Ó ng­êi tiªu dïng dÔ nhËn biÕt trªn thÞ tr­êng víi v« sè ®èi thñ c¹nh tranh *VÒ chÊt l­îng s¶n phÈm th× cã lÏ t«i sÏ kh«ng ph¶i nãi g× nhiÒu v× chÝnh c¸c b¹n ch¾c ch¾n còng cã ®«i lÇn sö dông lo¹i s¶n phÈm nµy, vµ sÏ nhËn ra sù kh¸c biÖt ®èi víi s¶n phÈm kh¸c.Cã thÓ ®èi víi mét sè hé gia ®×nh kh«ng thÝch bét giÆt OMO nh­ng l¹i cã tíi 65% sè hé gia ®×nh trªn dÞa bµn Hµ Néi ®­îc hái ®ang sö dông nã. Víi viÖc kh«ng ngõng nghiªn cøu c¸c lo¹i ho¹t chÊt míi ®Ó bæ sung thªm cho s¶n phÈm vÝ dô nh­ OMO tÈy an toµn víi l­äng chÊt tÈy m¹nh h¬n gióp cho s¶n phÈm giÆt s¹ch h¬n nh­ng vÉn an toµn ®èi víi ng­êi sö dông vµ ®¶m b¶o ®é bÒn cña quÇn ¸o, hay nh­ OMO h­¬ng ngµn hoa cho quÇn ¸o cña b¹n th¬m l©u h¬n mang l¹i sù t­¬i m¸t s¶ng kho¸i khi sö dông …®· khiÕn cho s¶n phÈm lu«n lu«n “míi” ®èi víi ng­êi sö dông.ChÝnh ®iÒu ®ã sÏ tr¸nh cho viÖc c¸c s¶n phÈm cña ®èi thñ c¹nh tranh theo kÞp OMO hay cã c¬ héi x©m lÊm thÞ tr­êng khi mét s¶n phÈm bét giÆt OMO cò ®ang ë giai ®o¹n suy tho¸i. *VÒ bao b× s¶n phÈm bét giÆt OMO: Víi mµu ®á lµm ®iÓm nhÊn quen thuéc, trõ s¶n phÈm OMO tÈy an toµn cã mµu xanh ®Æc tr­ng vµ tªn gäi “OMO”cña s¶n phÈm ®­îc ®Æt chÝnh gi÷a th× tõ l©u s¶n phÈm bét giÆt OMO ®· ®i s©u vµo tiÒm thøc cña mäi ng­êi tiªu dïng. Tuy nhiªn ngµy nay trªn thÞ tr­êng ®ang cã sù hiÖn diÖn cña nhiÒu lo¹i bét giÆt cã h×nh d¸ng, mÉu m· vµ mµu s¾c t­¬ng tù nh­ s¶n phÈm bét giÆt Tide cña P&G-®èi thñ c¹nh tranh m¹nh nhÊt cña Unilever ViÖt Nam trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i, hay nh­ bét giÆt V× d©n cña c«ng ty Vico-mét c«ng ty 100% vèn ViÖt Nam míi gia nhËp vµo thÞ tr­êng…ngoµi ra cßn v« sè c¸c s¶n phÈm kh¸c nh­ VÜ M« ,Tomot…nh¸i hoµn toµn theo mÉu m· bao b× cña bét giÆt OMO. §Ó ph©n biÖt ®­îc nh÷ng s¶n phÈm nµy víi OMO kh¸ dÔ dµng nÕu nh­ b¹n lµ mét kh¸ch hµng trung thµnh cña s¶n phÈm hay b¹n ®· tõng sö dông ®«i lÇn thËm chÝ c¶ khi b¹n chØ xem qua s¶n phÈm bét giÆt OMO.§©y cã thÓ nãi lµ mét thµnh c«ng cña viÖc t¹o lËp h×nh ¶nh cña bét giÆt OMO t¹o mét ®Êu Ên riªng biÖt,gióp kh¸ch hµng dÔ dµng nhËn ra s¶n phÈm cña c«ng ty so víi s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. *VÒ chñng lo¹i cña s¶n phÈm bét giÆt OMO: Víi nhiÒu kÝch cì vµ chñng lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau OMO lu«n h­íng tíi phôc vô mäi ng­êi tiªu dïng tõ thµnh thÞ tíi n«ng th«n. -C¸c kÝch cì c«ng ty ®­a ra ®Ó ®ãng gãi s¶n phÈm ®Òu rÊt phï hîp: +gãi 250g, gãi 500g phôc vô cho nh÷ng ng­êi sèng mét m×nh, sö dông Ýt. +gãi 1kg, 3kg,4,5kg phôc vô cho nh÷ng hé gia ®×nh lín th­êng xuyªn sö dông, víi møc gi¸ ­u ®·i h¬n khi mua víi khèi l­îng lín cïng mét lóc. -Chñng lo¹i s¶n phÈm cña bét giÆt OMO rÊt ®a d¹ng phï hîp víi nhu cÇu vµ së thÝch cña nhiÒu ng­êi: nÕu muèn h­¬ng th¬m l©u h¬n b¹n nªn chän lùa s¶n phÈm OMO h­¬ng ngµn hoa, hay khi muèn giÆt tÈy s¹ch h¬n b¹n cã nhiÒu sù lùa chän gi÷a OMO tÈy an toµn vµ OMO ®¸nh bËt vÕt bÈn 10/10 chç khã giÆt,OMO giÆt s¹ch 99% vÕt bÈn….Mçi lo¹i sÏ cho b¹n nh÷ng c¶m nhËn riªng vÒ bét giÆt OMO nh­ng trªn hÕt nã sÏ thu hót b¹n tiÕp tôc sö dông lo¹i bét giÆt nµy. -Mét trong nh÷ng chiÕn l­îc kinh doanh thµnh c«ng nhÊt cña bét giÆt OMO lµ sù kÕt hîp víi s¶n phÈm hç trî n­íc x¶ Comfort.Víi chÊt l­îng cao,gi¸ c¶ kh¸ phï hîp ®èi víi nhiÒu hé gia ®×nh nªn ngay trong mét thêi gian ng¾n sau khi ®­îc tung ra thÞ tr­êng th× bé ®«i s¶n phÈm nµy ®· mang l¹i cho Unilever ViÖt Nam nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan.ChÝnh v× vËy mét thêi gian sau khi ra ®êi bé ®«i nay ®· cã ngay mét cËu em t­¬ng tù bªn P&G, ®ã lµ sù kÕt hîp gi÷a Tide vµ Downy còng mang l¹i kh¸ nhiÒu thµnh c«ng cho P&G. Nh­ng víi chÝnh s¸ch tiªn phong cña m×nh Unilever ViÖt Nam ®· lµm cho ng­êi tiªu dïng cã dÊu Ên m¹nh h¬n vÒ hai s¶n phÈm nµy, ®Æc biÖt lµ qua mét ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i rÊt thµnh c«ng “long phông sum vÇy, c¶ nhµ ®Çy léc” . II.Gi¸ c¶ cña s¶n phÈm : §©y lµ mét chÝnh s¸ch ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc c¹nh tranh cña Unilever ViÖt Nam víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c.Víi møc gi¸ b¸n hiÖn nay lµ h¬n 18.000 vn®/kg lµ mét møc gi¸ trung b×nh mµ nhiÒu ng­êi tiªu dïng cã thÓ chÊp nhËn ®­îc. - Tuy nhiªn sÏ gÆp khã kh¨n khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã chiÕn l­îc c¹nh tranh b»ng gi¸ lµ chñ yÕu chø kh«ng ph¶i b»ng s¶n phÈm nh­ cña Unilever ViÖt Nam, tiªu biÓu cho lo¹i ®èi thñ nµy lµ c«ng ty Vico víi s¶n phÈm lµ bét giÆt V× D©n.Míi gia nhËp vµo thÞ tr­êng tõ n¨m 1998 nh­ng Vico ®· ®¹t ®­îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng,hiÖn nay Vico chiÕm ®­îc 23% thÞ phÇn t¹i c¸c vïng n«ng th«n phÝa b¾c víi s¶n l­îng ®¹t kho¶ng 2.700 tÊn/th¸ng. Víi chñ tr­¬ng mÉu m· vµ ®ãng gãi ®¬n gi¶n, tiÕt kiÖm chi phÝ qu¶ng c¸o…nªn bét giÆt V× D©n cã møc gi¸ rÎ rÊt c¹nh tranh.HiÖn nay 1kg bét giÆt V× D©n cã gi¸ b¸n lÎ trªn thÞ tr­êng lµ 13.600vn® rÎ h¬n rÊt nhiÒu so víi bét giÆt OMO.N¨m 2003 V× D©n næi lªn nh­ mét hiÖn t­îng víi thµnh tÝch ®¸ng nÓ ®¹t tíi 9% thÞ tr­êng bét giÆt c¶ n­íc, vµ còng chÝnh sù næi dËy nµy ®· lµm cho OMO mÊt ®i 3%thÞ phÇn. - Mét khã kh¨n kh¸c vÒ gi¸ c¶ bét giÆt OMO gÆp ph¶i lµ khi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh gi¶m gi¸ trong chiÕm l­îc c¹nh tranh cña m×nh.Nh­ P&G mét ®èi thñ truyÒn kiÕp cña Unilever ViÖt Nam víi tiÒm lùc tµi chÝnh hïng hËu, c¸c chÝnh s¸ch linh ho¹t ®· g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho c«ng ty.Trong lÇn t¸i tung Tide “hoa cá mïa xu©n” h­¬ng th¬m míi n¨m 2003 cña P&G cïng víi c¸c chÝnh s¸ch qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i c¶ cho ng­êi tiªu dïng vµ ng­êi b¸n hµng mét c¸ch rÇm ré lµ khuyÕn m·i cho ng­êi b¸n lÎ 20.000vn®/ thïng bét giÆt...®· ®Èy thÞ phÇn cña P&G tõ 16% lªn 21% vµ lµm gi¶m thÞ phÇn cña Unilever ViÖt Nam mÊt 3%. - Bªn c¹nh ®ã sù xuÊt hiÖn cña bét giÆt Viso còng ®ang g©y kh¸ nhiÒu khã kh¨n cho OMO.Víi chiÕn l­îc lóc ®Çu lµ mét s¶n phÈm bao phñ thÞ tr­êng d­íi n¬i cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi thÊp nªn gi¸ b¸n cña lo¹i bét giÆt nµy kh¸ rÎ so víi gi¸ b¸n cña OMO.ChÝnh v× thÕ nã tá ra rÊt hiÖu qu¶ kh«ng chØ ®èi víi vïng thÞ tr­êng nã bao phñ, mµ cßn t¸c ®éng ®Õn mét l­îng kh¸ch hµng kh«ng nhá vèn nh¹y c¶m vÒ gi¸ cña OMO. Nªn ngay sau khi gia nhËp thÞ tr­êng Viso ®· lµm cho OMO mÊt thªm 2% thÞ phÇn. Vµ còng v× nh÷ng thµnh c«ng nµy cña Viso mµ Unilever ViÖt Nam ®· quyÕt ®Þnh ®Èy nã lªn bao phñ lu«n vïng thÞ tr­êng cao h¬n vèn lµ l·nh ®Þa cña OMO.Víi søc m¹nh vÒ gi¸, chÊt l­îng s¶n phÈm kh«ng thua kÐm Viso ®ang thùc sù trë thµnh mét ®èi thñ ®¸ng gêm cña OMO.Vµ liÖu OMO cã biÖn ph¸p g× ®Ó ®¸p tr¶ kh«ng vÉn cßn lµ mét c©u hái lín. §Ó ®èi phã l¹i nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trªn Unilever ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn cã c¸c ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i gi¶m gi¸ b¸n cho ng­êi tiªu dïng.Tuy nhiªn c«ng ty vÉn kh«ng ngõng t×m kiÕm nhiÒu biÖn ph¸p míi h¬n v× hä nhËn ra r»ng gi¸ c¶ kh«ng ph¶i lµ c«ng cô c¹nh tranh duy nhÊt vµ tèi ­u nhÊt. III.Ph©n phèi cña bét giÆt OMO: Do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm lµ hµng tiªu dïng nhanh, cã gi¸ trÞ nhá nªn ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu ®Æt ch©n ®Õn ViÖt Nam, ý thøc ®­îc r»ng viÖc lùa chän kªnh b¸n hµng trùc tiÕp ®Õn tËn tay ng­êi tiªu dïng sÏ g©y nhiÒu khã kh¨n Unilever ®· x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng ph©n phèi réng kh¾p tõ thµnh thÞ tíi n«ng th«n. HiÖn nay t¹i khu vùc miÒn B¾c, c«ng ty ®ang sö dông hÖ thèng ph©n phèi nµy víi 107 nhµ ph©n phèi , trong khi hÖ thèng ph©n phèi cña P&G chØ cã 2 nhµ ph©n phèi chÝnh vµ 40 nhµ ph©n phèi phô .C¸c nhµ ph©n phèi cña Unilever ViÖt Nam cã tiÒm lùc tµi chÝnh v÷ng m¹nh, cã uy tÝn trªn thÞ tr­êng do ®ã hä võa lµ ng­êi gióp c«ng ty chøc n¨ng ph©n phèi hµng ho¸ ®Õn tay ng­êi tiªu dïng nh»m duy tr× vµ më réng hÖ thèng tiªu thô, võa ®ång thêi tham gia ®ãng gãp ý kiÕn cho ho¹t ®éng b¸n hµng cña c«ng ty. Víi hÖ thèng kªnh gi¸n tiÕp nµy, cïng víi sù tham gia cña nhiÒu thµnh viªn kªnh ë mçi cÊp ®é kªnh kh¸c nhau nªn ho¹t ®éng qu¶n lÝ kªnh vµ liªn kÕt gi÷a c¸c thµnh viªn trong kªnh lµ hÕt søc phøc t¹p, vÉn cßn tån t¹i mét sè m©u thuÉn.Tuy nhiªn ®Ó khuyÕn khÝch vµ t¹o ®éng lùc ®Ó c¸c thµnh viªn kªnhtham gia kªnh ph©n phèi ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n c«ng ty ®· cã c¸c chÝnh s¸ch chiÕn l­îc ®èi víi thµnh viªn tõng vïng, ­u ®·u vÌ hµng ho¸, chÝnh s¸ch khuyÕn m¹i, hç trî víi møc chiÕt khÊu cô thÓ. Th«ng qua nh÷ng thµnh c«ng mµ Unilever ViÖt Nam ®· ®¹t ®­îc th«ng qua c¸c chØ tiªu vÒ thÞ phÇn doanh sè ..cho thÊy hÖ thèng ph©n phèi hiÖn cã cña h·ng ®· vµ ®ang tá ra tèi ­u, h÷u hiÖu.Vµ ®· cã nh÷ng lîi thÕ h¬n so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c: -§èi víi P&G hÖ thèng ph©n phèi cña hä cßn máng vµ ch­a s©u, tÝnh trªn toµn khu vùc miÒn b¾c P&G chØ cã 2 nhµ ph©n phèi chÝnh, 40 nhµ ph©n phèi phô cïng víi 160 ®éi b¸n hµng.Cïng víi ®ã P&G cßn x¸c ®Þnh thÞ tr­êng träng ®iÓm víi ph©n khóc thÞ tr­êng tËp trung vµo nh÷ng ng­êi cã thu nhËp tõ trung b×nh kh¸ trë lªn, P&G chØ tËp trung vµo c¸c thÞ tr­êng thµnh thÞ mµ ch­a coi träng thÞ tr­êng n«ng th«n trong khi d©n sè ViÖt Nam th× cã ®Õn 80% d©n sè tËp trung t¹i n«ng th«n.V× thÕ s¶n phÈm cßn t­¬ng ®èi xa l¹, gi¸ c¶ cßn t­¬ng ®èi cao vµ ch­a phï hîp víi nhiÒu vïng d©n c­.Thªm n÷a trong khi Unilever ViÖt Nam ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng thªm hÖ thèng kªnh hiÖn ®¹i ®Ó qua ®ã b¸n hµng ho¸ vµo c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n…th× P&G l¹i ®ang bá ngá vïng thÞ tr­êng bÐo bë nµy.Cã thÓ nãi ®©y lµ mét b­íc tiÕn dµi cña Unilever ViÖt Nam bá xa ®èi thñ c¹nh tranh nÆng kÝ nhÊtlµ P&G. -§èi víi c«ng ty Vico th× do lµ mét c«ng ty cã vèn ®Çu t­ trong n­íc nªn tiÒm lùc vèn cña hä kh«ng m¹nh, cïng víi ®ã hÖ thèng ph©n phèi cña c«ng ty cßn máng vµ ch­a chuyªn nghiÖp.PhÇn lín hä chØ tËp trung vµo mét sè nha b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ lín cho hä tØ lÖ chiÕt khÊu cao vµ ®Ó hµng ho¸ tù ch¶y. Nh×n chung c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña Unilever ViÖt Nam vÉn ch­a cã ®­îc m¹ng l­íi ph©n phèi s©u réng nh­ cña c«ng ty, nh­ng ng­îc l¹i hä l¹i cã ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng chuyªn nghiÖp vµ ®­îc ®µo t¹o hÕt søc bµi b¶n.§iÒu ®ã cho thÊy r»ng c«ng ty Unilever ViÖt Nam sÏ ngµy cµng gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n n÷a tõ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nµy. -Ngoµi nh÷ng th­¬ng hiÖu trªn bét giÆt OMO cßn ®ang ph¶i ®èi mÆt víi mét ®èi thñ rÊt m¹nh kh¸c lµ Viso. Do ®©y còng lµ mét s¶n phÈm cña Unilever ViÖt Nam nªn hÖ thèng kªnh ®Ó ph©n phèi s¶n phÈm bét giÆt Viso sö dông còng gièng víi OMO.V× thÕ ®èi víi s¶n phÈm nµy nh÷ng ­u viÖt cña kªnh ph©n phèi ®· kh«ng cßn lµ mét c«ng cô c¹nh tranh ®¸ng kÓ nh­ ®èi víi hai ®èi thñ kÓ trªn. IV.Xóc tiÕn hçn hîp cña bét giÆt OMO: * HiÖn nay dï b¹n cã më bÊt kú mét kªnh truyªn h×nh nµo, trong thêi gian nµo trong ngµy th× b¹n còng cã thÓ xem ®­îc mét mÈu qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña Unilever ViÖt Nam .Vµ ®Æc biÖt trong sè ®ã tÇn suÊt xuÊt hiÖn cña bét giÆt OMO lµ rÊt lín.V× c¸c nhµ qu¶n trÞ Marketing cña c«ng ty ®· cho r»ng chØ víi mét mÉu qu¶ng c¸o 30 gi©y th«i nh­ng nÕu ®­îc xem ®i xem l¹i víi sè lÇn nhÊt ®Þnh th× tÊt yÕu sÏ ®Ó l¹i trong t©m trÝ ng­êi xem mét Ên t­îng vÒ s¶n phÈm cña c«ng ty.Còng v× thÕ mµ Unilever ViÖt Nam rÊt quan t©m ®Õn qu¶ng c¸o ®Æc biÖt lµ qu¶ng c¸o trªn truyÒn h×nh. *Ngoµi ra víi chiÕn l­îc liªn kÕt víi nhiÒu c«ng ty s¶n xuÊt m¸y giÆt næi tiÕng, cã uy tÝn trªn toµn thÕ giíi nh­ Sanyo hay Electrolux còng lµ mét ph­¬ng thøc qu¶ng c¸o hiÖu qu¶ cña bét giÆt OMO nh»m n©ng cao vÞ thÕ cña m×nh. Víi h×nh ¶nh qu¶ng c¸o chñ yÕu lµ lêi khuyªn cña c¸c chuyªn gia hµng ®Çu trong lÜnh vùc m¸y giÆt cña c¸c c«ng ty lín bét giÆt OMO d· t¹o ra mét Ên t­îng rÊt cao vÒ chÊt l­îng cña s¶n phÈm trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng .Ngoµi ra, khi mua bÊt kú mét s¶n phÈm m¸y giÆt nµo cña hai c«ng ty trªn b¹n ®Òu ®­îc tÆng kÌm bét giÆt OMO vµ n­íc x¶ Comfort.§©y chÝnh lµ mét b­íc ®i chÝnh x¸c, s¸ng t¹o cña Unilever ViÖt Nam trong viÖc x©y dùng h×nh ¶nh cho th­¬ng hiÖu bét giÆt OMO bªn c¹nh c¸c biÖn ph¸p kh¸c. *Nh­ ®· nãi ë trªn Unilever ViÖt Nam lu«n kh«ng ngõng t×m kiÕm nh÷ng gi¶i ph¸p míi lµm c«ng cô c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c,trong ®ã cã tiªu biÓu nh­: - ®ît khuyÕn m·i khi mua mét tói OMO 4,5kg b¹n sÏ ®­îc nhËn kÌm theo mét bé ®å ®Ó gia vÞ xinh x¾n - hay mua OMO tÆng kÌm Comfort… *Bªn c¹nh nh÷ng ch­¬ng tr×nh khuyÕn m·i ®Ó trùc tiÕp c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ ®Ó n©ng cao doanh sè b¸n vµ lîi nhuËn.Lever ViÖt Nam cßn kh«ng ngõng x©y dùng thªm h×nh ¶nh cña bét giÆt OMO trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng qua hµng lo¹t c¸c ch­¬ng tr×nh PR nh­: -§ãng gãp, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng hç trî céng ®ång nh­: Ch­¬ng tr×nh OMO “tr¸i tim vµng” trong ch­¬ng tr×nh naú mçi ng­êi mua s¶n phÈm cã c¬ héi nhËn ®­îc mét tr¸i tim vµng ®ång thêi cã vinh dù trao tÆng mét s©n ch¬i trÎ em cho thiÕu nhi trong vïng.Tõ ®ã sÏ gi¶i quyÕt ®­îc vÊn ®Ò x· héi ®ang rÊt nãng lµ thiÕu s©n ch¬i cho trÎ . -Hay nh­ ch­¬ng tr×nh “v­ît lªn chÝnh m×nh” víi môc ®Ých xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, nh÷ng ng­êi nghÌo tham gia cã c¬ héi xãa nî ng©n hµng vµ ®­îc cÊp thªm vèn lµm ¨n, ®©y lµ mét ch­¬ng tr×nh mang ý nghÜa nh©n v¨n rÊt s©u s¾c vµ ®­îc rÊt nhiÒu sù ñng hé. ChÝnh v× sù nç lùc kh«ng ngõng nµy cña c«ng ty mµ ngµy nay th­¬ng hiÖu OMO ngµy cµng cã chç ®øng v÷ng ch¾c trong t©m trÝ ng­êi tiªu dïng. Ch­¬ng III.Mét sè gi¶i ph¸p, vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn trong t­¬ng lai cña bét giÆt OMO

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMarketng Mix một công cụ hiệu quả của Unilever trong việc nâng cao kết quả kinh doanh và hiệu quả cạnh tranh cho thương hiệu bột giặt Omo.doc
Luận văn liên quan