Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng

Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP . . 3 1.1. Khái niệm tiền lương . . 3 1.2. Bản chất của tiền lương . . 4 1.3. Vai trò của tiền lương . . 5 1.4. Những yêu cầu của công tác tiền lương . . 6 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương lao động . . 8 1.6. Các chế độ lương hiện hành . 9 1.6.1. Chế độ tiền lương theo cấp bậc . 9 1.6.2. Chế độ lương chức danh . 10 1.6.3. Phụ cấp và thu nhập khác . . 10 1.7. Quỹ lương của doanh nghiệp . . 13 1.7.1. Khái niệm về quỹ lương . 13 1.7.2. Các phương pháp xây dựng mức lương kế hoạch . 13 1.7.2.1. Xác định tổng quỹ lương căn cứ vào kỳ kế hoạch lao động và tiền lương bình quân của kỳ kế hoạch . . 13 1.7.2.2. Xác định tổng quỹ lương căn cứ vào đơn giá tiền lương và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất . 13 1.7.2.3. Xác định quỹ lương theo hệ số lao động . . 14 17.2.4. Xác định tổng quỹ lương thực hiện theo kết quả sản xuất kinh doanh15 1.8. Các phương pháp xác định đơn giá tiền lương . 15 1.8.1. Đơn giá tiền lương tính trên đơn vị sản phẩm . 16 1.8.2. Đơn giá tiền lương tính trên doanh thu . . 17 1.8.3. Đơn giá tiền lương tính trên hiệu số giữa doanh thu và chi phí không kể lương . 17 1.8.4. Đơn giá tiền lương tính trên lợi nhuận . . 18 1.9. Các hình thức trả lương . . 18 1.9.1. Hình thức trả lương theo sản phẩm . . 18 1.9.1.1. Tổng quan về hình thức trả lương theo sản phẩm . . 19 1.9.1.2. Các hình thức trả lương theo sản phẩm . . 23 1.9.1.2.1. Chế độ trả lương sản phẩm trực tiếp không hạn chế . . 23 1.9.1.2.2. Chế độ trả lương sản phẩm gián tiếp . . 24 1.9.1.2.3. Chế độ trả lương khoán sản phẩm . . 25 1.9.1.2.4. Chế độ trả lương sản phẩm có thưởng, lương khoán có thưởng 26 1.9.1.2.5. Chế độ trả lương sản phẩm lũy tiến . . 26 1.9.2. Hình thức trả lương theo thời gian . . 28 1.9.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian giản đơn . . 28 1.9.2.2. Hình thức trả lương theo thời gian có thưởng . 28 1.9.3. Hình thức trả lương hỗn hợp . . 29 1.10. Tiền thưởng . . 30 1.11. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác trả lương . . 30 PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ I HẢI PHÒNG . 34 2.1. Khái quát về công ty cổ phần xây dựng số I . . 34 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty . . 34 2.1.2. Ngành nghề kinh doanh . . 36 2.1.3. Sơ đồ bộ máy quản lý . . 36 2.1.4. Tình hình sử dụng lao động của Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng . 40 2.1.5. Đặc điểm về công nghệ và kỹ thuật sản xuất . . 46 2.2. Thực trạng công tác trả lương của Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng . 48 2.2.1. Nguyên tắc trả lương của Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng . . 48 2.2.2. Các hình thức trả lương của Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng . 50 2.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian . 51 2.2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm . . 53 2.2.3. Các khoản trích theo lương ở Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng . 56 2.2.3. Các khoản phụ cấp . . 58 2.2.3. Các hình thức tiền thưởng . 59 2.3. Đánh giá công tác trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng . 60 PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ I HẢI PHÒNG . 62 3.1. Định hướng phát triển cho Công ty trong thời gian tới đối với công tác tiền lương . . 62 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng . . 63 3.2.1. Giải pháp cho thuê máy, thiết bị thi công và công nhân vận hành máy . 63 3.2.2. Giải pháp phân bổ lại quỹ tiền lương thời gian . . 67 3.2. Một số kiến nghị đối với Nhà nước để nâng cao hiệu quả công tác trả lương tại Công ty . . 69 KẾT LUẬN . . 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 73 Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Từ khi nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường với việc chuyển giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều phải xác định mục tiêu sống còn là sản xuất kinh doanh có lãi và phát triển. Tuỳ thuộc vào từng đặc điểm khác nhau mà mỗi doanh nghiệp đưa ra các chiến lược và đường lối cụ thể để phát triển của mình. Trong đó, nổi bật là cạnh tranh về sản phẩm, giá cả, chất lượng, mẫu mã, phân phối . Để đứng vững trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải nỗ lực đổi mới, năng động trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác tiền lương cũng là một vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý trong doanh nghiệp bởi nó có mối quan hệ mật thiết với các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, vừa là một bộ phận cấu thành trong giá thành sản phẩm doanh nghiệp đồng thời cũng là nguồn thu chủ yếu của người lao động. Vì vậy, việc xây dựng thang lương, bảng lương, quỹ lương, định mức lương, lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp đảm bảo sự phân phối công bằng cho mọi người lao động trong quá trình làm việc sao cho tiền lương thực sự trở thành động lực cho người lao động làm việc tốt hơn, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của người lao động và gia đình họ là một việc cần thiết và cấp bách đối với mỗi doanh nghiệp. Trên cơ sở lý luận trên và thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng, em xin chọn đề tài “ Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng” làm luận văn tốt nghiệp. Dựa trên vấn đề cơ bản về tiền lương, em sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện công tác trả lương tại công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng, từ đó rút ra những ưu điểm cũng như tồn tại cần khắc phục và đề ra những giải pháp trả lương có hiệu quả hơn cho quý công ty. Luận văn gồm có 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về tiền lương trong doanh nghiệp Phần II: Thực trạng về công tác trả lương tại công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng Do thời gian và hạn chế về thực tiễn khóa luận không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự tham gia đóng góp của các thầy cô để bài luận hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Trần Thị Mai Hương

pdf76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4444 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m 2009 so với năm 2008 lao động có trình độ trung cấp 93 người tăng 6 người so với năm 2008 lao động có trình độ đại học chiếm tỷ lệ 9.87% trên tổng số lao động và tăng lên 5 người so với năm 2008. - : 0.47% và 0.4 6 tăng lên 7 người so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng 1.15% nguồn . 04: năm 2008-2009 STT Năm 2008 Năm 2009 (%) 1 thu(trđ) 14,452,580,654 4,258,611,812 (10,193,968,842) (70.5) 2 ) 400 476 76 19 3 ) 36,131,452 8,946,663 (27,184,788) (75.24) (Nguồn: Phòng kế toán – thống kê) Qua bảng 04 ta thấy doanh thu năm 2009 giảm đáng kể so với năm 2008, cụ thể năm 2009 tổng doanh thu giảm 10,193,968,842 đồng so với năm 2008, tương Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 47 ứng với tỷ lệ giảm 70.5%. Lý giải điều này do năm 2009 là một năm khó khăn về tài chính nói chung, điều đó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tình hình thu nợ của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, giá cả nguyên vật liệu tăng cao dẫn đến các công trình bị ngừng trệ, số lượng công trình giảm và các Công trình của Công ty chưa bàn giao được. Cùng với sự giảm đi đáng kể của tổng doanh thu dẫn đến năng suất lao động giảm. Năm 2008, năng suất lao động là 36,131,452 triệu đồng/người đến năm 2009 chỉ còn 8,946,663 triệu đồng/người, giảm 27,184,788 triệu đồng/người so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ giảm 75.24%.  Kết quả hoạt động kinh doanh Hoạt động tài chính một trong những nội dung cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để thấy được tình hình tài chính của công ty ta xem xét bảng kết quả hoạt động của công ty Có thể nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của công ty qua 2 năm 2008-2009 như sau: - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 so với năm 2008 giảm mạnh, cụ thể năm 2009 giảm 10,193,968,842 đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ giảm 70.53% vì Công ty không nhận được nhiều hợp đồng xây lắp giá trị lớn. - Các chi phí tài chính và quản lý của công ty đều tăng với các mức tăng tương ứng là 80,957,865 đồng và 72,612,631 đồng. Các khoản chi phí tài chính này chủ yếu là các khoản trả lãi vay do chi phí lãi vay năm 2009 tăng 69.45% so với năm 2008 - Doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2009 tăng 390,779,969 đồng, tương ứng với 100.68% so với năm 2008 cho thấy năm 2009 công ty đã giải quyết tốt kế hoạch thu nợ. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 48 - Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2009 giảm 242,314,079 đồng so với năm 2008, tương ứng với tỷ lệ tăng 45.61%. - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2009 tăng so với năm 2008 là 5,104,606 VNĐ, tương ứng với tỷ lệ giảm 2.34%. - Lợi nhuận sau thuế giảm 20,980,225 đồng, tương ứng với mức giảm 10.68% so với cùng kỳ năm trước. Điều này chứng tỏ năm 2009 công ty kinh doanh kém hiệu quả, trên thực tế đây là năm tài chính khó khăn đối với công ty mà hiện nay ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể đội ngũ nhân viên đang tìm cách khắc phục. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 49 Nhìn chung trong thời gian vừa qua, công ty đã không ngừng nỗ lực tạo ra vị thế cạnh tranh của mình trong ngành, mặc dù công ty tiến hành ít hoạt động quảng bá hình ảnh của mình trên các thông tin đại chúng, nhưng khách hàng luôn địa chỉ đáng tin cậy về tiến độ cũng như chất lượng công trình. Chính sự tín nhiệm này đã giúp công ty phát triển bền vững trong suốt chặng đường phát triển của mình, xét một cách toàn diện doanh thu thuần qua các năm của công ty không ngừng tăng, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2008 tăng 22.11% so với doanh thu thuần năm 2007. Tuy nhiên do một vài yếu tố khách quan mà năm 2009 doanh thu của công ty chỉ đạt 4,258,611,812 đồng, giảm so với năm 2008 là 70.53%. Vì vậy Công ty dự kiến trong những năm tiếp theo khi mà nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi thì công ty cũng sẽ nhanh chóng khắc phục nguyên nhân của việc giảm thiểu trên để tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, phấn đấu giành được những hợp đồng lớn mang lại doanh thu và lợi nhuận cho công ty. 2.1.5. Đặc điểm về công nghệ và kỹ thuật sản xuất  Quy trình công nghệ sản xuất Không giống các ngành sản xuất khác là một dây chuyền công nghệ cụ thể và cố định, quy trình công nghệ ở công ty xây dựng số I Hải Phòng là một dây chuyền giáp nối bao gồm nhiều công tác khác nhau. Đặc biệt, mỗi một công trình từ khi ra đời và hoàn thành giá trị sản lượng thực hiện khá từ lớn khâu thiết kế đến thi công phải trải qua rất nhiều công đoạn vì giá trị kết tinh trong “một sản phẩm” một công trình của công ty là rất lớn có những “một sản phẩm” lên tới hàng chục tỷ đồng. Trong mỗi công tác lại có sự đòi hỏi riêng của từng giai đoạn như: đàovét, san lấp mặt bằng, khoan thăm dò khảo sát, khoan đổ trụ móng thiết dầm, công tác bê tông, công tác sắt... phải thực hiện và tiến hành theo thiết kế, theo quy trình riêng nhằm đáp ứng đúng yêu cầu thiết kế chung của toàn bộ công trình. Ví dụ thực hiện một công trình xây dựng tòa nhà phải tiến hành như sau : Các kỹ sư phải đến chân công trình nghiên cứu thăm dò địa chất, mặt bằng, khảo sát qua địa hình địa thế... sau đó thu thập thông tin dữ liệu tập trung vào phòng kỹ thuật sản xuất thiết kế lên bản vẽ, lập phương án kế hoạch thi công về thời gian về nhân lực đặc Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 50 biệt về công nghệ thích hợp cho từng hạng mục công trình từ đó lập các kế hoạch dự trù về máy móc, nhân lực, nguyên vật liệu đưa vào thi công…  Đặc điểm về máy móc thiết bị Do đặc điểm nhiệm vụ sản xuất của công ty là xây dựng các công trình đường bộ, dân dụng... do đó các máy móc thiết bị của công ty rất đa dạng và phong phú có giá trị tài sản lớn, nhiều tỷ đồng. Trong những năm gần đây công ty đã đổi mới đầu tư theo chiều sâu đổi mới dây chuyền công nghệ vào máy móc thiết bị. Đầu tư phát triển sản xuất đổi mới công nghệ với tổng số tiền : 25 tỷ 356 triệu đồng tập trung chủ yếu trong các năm 2004 - 2008.Công ty đã mua sắm thêm nhiều thiết bị tiên tiến hiện đại như búa đóng cọc búa khoan nhồi cọc, xe vận tải siêu trường siêu trọng, máy vi tính, máy hàn cắt tự động, máy lốc tôn, máy xúc máy ủi, trạm trộn bê tông liên hoàn, máy bơm đẩy bê tông , xe lao dầm, ván khuôn dầm cầu bê tông cốt thép dự ứng lực và các thiết bị đồng bộ ... Đến nay các dây chuyền sản xuất của công ty đã đi vào chuyên môn hoá công xưởng hoá, tự động và bán tự động, lao động cơ giới là chủ yếu đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường trong nước và quốc tế. Bảng 05: Tình hình thời gian sử dụng thiết bị, máy thi công tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng năm 2009 Tên thiết bị Số lượng sử dụng Số công nhân lái & vận hành yêu cầu (người/máy) Số ca làm việc thực tế bq 1máy/tháng 1. Máy ủi 2 1 17 2. Máy xúc 4 1 17 3. Máy lu 2 1 15 4. Máy san 1 1 16 5. Máy gạt 1 1 16 6. Ô tô tự đổ 7 1 19 7. Ô tô tải thùng 3 2 18 8. Xe vận chuyển bê tông 1 2 13 9. Xe bơm bê tông 1 2 16 10. Máy nén khí 2 1 17 11. Máy phát điện 1 1 14 (Nguồn: Đội thi công cơ giới) Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 51 2.2. Thực trạng công tác trả lƣơng của Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng 2.2.1. Nguyên tắc trả lương của Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Thực hiện NĐ 28/CP ngày 28/3/21997 của Chính phủ và thông tư số 13/LĐTB XH - TT ngày 10/4/1997 của Bộ LĐ-TB và XH về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước, đồng thời căn cứ vào quy chế khoán sản phẩm và trả lương thu nhập của Công ty ban hành quyết định số 338/TCCB-LĐ ngày 4/5/1998 để thực hiện tốt các công tác chi, trả lương tại doanh nghiệp nhằm khuyến khích người lao động tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập chính đáng, đảm bảo thực hiện công bằng trong phân phối tiền lương, góp phần tăng cường công tác quản lý lao động, tiền lương và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, Công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng quy định công tác chi, trả lương phải đảm bảo những yêu cầu sau: - Việc phân phối tiền lương, tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên trong công ty theo hiệu quả, chất lượng công việc được giao đảm bảo công khai, rõ ràng, đúng chế độ chính sách nhà nước đã ban hành, đảm bảo khuyến khích thích đáng những người đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả công tác cao. - Tiền lương, tiền thưởng của các đơn vị trong công ty nhận được bất kỳ từ nguồn nào phải được phân phối công khai theo sự đóng góp của từng người. - Chứng từ trả lương, trả thưởng đều do cá nhân cán bộ công nhân viên ký nhận cụ thể và lưu nộp tại công ty. Quỹ tiền lương được phân phối trực tiếp cho người lao động trong công ty, không sử dụng vào mục đích khác. Tiền lương và thu nhập hàng tháng của người lao động được ghi vào sổ lương theo quy định tại thông tư số 15 LĐTBXH/TT ngày 10 tháng 7 năm 1997 của Bộ lao động thương binh xã hội. Kể từ ngày 1/10 năm 2004 công ty thực hiện mức lương tối thiểu và thang bảng lương mới để chi trả lương cho các cán bộ công nhân viên theo nghị định số 205/CP. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 52  Nguồn hình thành nên quỹ tiền lương Căn cứ và kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công ty xác định quỹ tiền lương tương ứng để trả cho người lao động bao gồm: - Quỹ tiền lương từ sản phẩm và các công việc hoàn thành. - Quỹ tiền lương dự phòng của năm trước chuyển sang (nếu có). - Quỹ tiền lương đoàn thể và các tổ chức khác chuyển đến. Tất cả các nguồn quỹ tiền lương nêu trên được gọi là tổng quỹ tiền lương.  Sử dụng quỹ tiền lương Để đảm bảo quỹ tiền lương không vượt chi so với quỹ tiền lương được hưởng, dồn chi quỹ tiền lương vào các tháng cuối năm hoặc để dự hòng quỹ tiền lương quá lớn cho năm sau, có thể quy định phân chia tổng quỹ lương cho các quỹ sau: - Quỹ lương trả trực tiếp cho người ao động theo lương khoán lương sản phẩm, lương thời gian (ít nhất bằng 76% tổng quỹ lương). - Quỹ khen thưởng từ quỹ lương đối với người lao động có năng suất, chất lượng cao, có thành tích trong công tác (tối đa không quá 10% tổng quỹ lương). - Quỹ khuyến khích người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tay nghề giỏi (tối đa không vượt quá 2% tổng quỹ lương). - Quỹ dự phòng cho năm sau (tối đa không quá 12% tổng quỹ tiền lương). Trên cơ sở phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương theo doanh thu, quỹ tiền lương được duyệt năm 2009 của Công ty Cổ phần xây dựng số I được xây dựng như sau: Vkh = Lđb x TLmin x ( Hcbcvbq + Hpcbq) x 12 tháng. Trong đó: Vkh: Là quỹ tiền lương kế hoạch của Công ty. Lđb: Lao động định biên của Công ty. TL mindn: Tiền lương tối thiểu do công ty chọn căn cứ vào kết quả hoạt động. Hcbcvbq: Hệ số cấp bậc công việc bình quân. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 53 Hpcbq: Hệ số phụ cấp bình quân. Sau đó dựa vào biểu định mức lao động tổng hợp do xây dựng sẽ tính được lao động định biên của từng công trình. Theo biểu định định mức lao động dưới đây ta thấy Công ty đã bóc tách khối lượng của từng công trình và tính ra định mức lao động cho từng công trình. Tuỳ vào đặc điểm của từng công trình, cộng với các điều kiện khác nơi thi công công trình thì định mức có sự khác nhau. Từ đó tính được định mức lao động kế hoạch cho từng công trình. 2.2.2. Các hình thức trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Thực hiện NĐ 197/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ và căn cứ vào thực tiễn tình hình sản xuất kinh doanh, Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng hiện đang sử dụng 2 hình thức: - Hình thức trả lương theo thời gian. - Hình thức trả lương theo sản phẩm. Tiền lương hàng háng của cán bộ công nhân viên trong công ty được trả thông qua bảng chấm công về số công làm việc. Bảng chấm công được phòng tổ chức hành chính và phòng tài vụ xác nhận, sau đó sẽ được Giám đốc phê duyệt lấy đó làm căn cứ để tính lương. Công ty hiện nay đang áp dụng các hình thức trả lương thành hai khu vực: - Khu vực lao động trực tiếp : Bao gồm các đội thi công trình, các phân xưởng, đơn vị thuê ngoài được áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. - Khu vực lao động gián tiếp: Bao gồm các phòng ban của công ty, các cán bộ quản lý không trực tiếp sản xuất áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Hiện nay công ty thanh toán lương cho người lao động chia thành hai kỳ : Kỳ thứ nhất: Tạm ứng vào đầu tháng, các phòng ban sẽ viết giấy tam ứng lên phòng tổ chức tiền lương của công ty. Sau khi nhận được xét duyệt, các trưởng phòng đội trưởng hoặc nhân viên tiền lương ở bộ phận lên phòng tài vụ nhận tiền tạm ứng cho bộ phận của mình. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 54 Kỳ thứ hai: Quyết toán vào cuối tháng, đối với các bộ phận đóng tại công ty thì do phòng tổ chức lao động tiền lương theo dõi quyết toán còn đối với các bộ phận thi công tại các công trình thì cán bộ lương phụ trách ở bộ phận đó hàng tháng mang bảng chấm công và các văn bản nghiệm thu bàn giao từng hạng mục đã hoàn thành về công ty quyết toán. Số tiền quyết toán của mỗi bộ phận được thanh toán sau khi trừ đi số tiền đã tạm ứng đầu tháng. Cán bộ công nhân viên tại công ty thì về phòng tài vụ lĩnh tiền còn các bộ phận ở công trình thì cán bộ phụ trách lương nhận quyết toán thanh toán ở phòng tài vụ và trả lương cho công nhân ở bộ phận mình phụ trách. 2.2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian * Đối tượng áp dụng: - Cán bộ công nhân viên quản lý, lao động thuộc các phòng ban của công ty - Nhân viên phục vụ, một số lao động không trực tiếp sản xuất Đối với cán bộ công nhân viên quản lý, lao động thuộc các phòng ban Để tính thời gian cho người được hưởng lương thời gian phải xác định được suất lương ngày và số ngày làm việc thực tế của người lao động đó. Suất lương ngày được tính ra từ thang bảng lương và ngày công theo chế độ nhà nước hiện nay quy định tuần 40 tiếng tháng 22 ngày. Do đó tiền lương một ngày công được tính theo công thức sau: Lngày = Lmin/22 Trong đó: - Lngày là suất lương ngày của một lao động - Lmin : Lương tối thiểu theo quy định Nhà nước Ngày công thực tế của cán bộ quản lý , nhân viên thuộc các phòng ban đóng tại công ty và lực lượng quản lý tại các hạng mục công trình được tính thông qua bảng chấm công khi thực hiện đúng kỷ luật lao động. Đi làm đúng giờ, trong ca có mặt tại nơi làm việc. Việc chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động của cán bộ công nhân viên của công ty tương đối nghiêm túc nhưng trong thời gian có mặt tại công Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 55 ty thời gian làm việc theo chức năng nhiêm vụ chưa cao.Việc thanh toán tiền lương trả theo thời gian đến từng lao động thông qua bảng chấm công có nội dung cụ thể. Trên cơ sở chấm công của các phòng ban và các cán bộ quản lý tại các hạng mục công trình,cán bộ phòng tổ chức – tiền lương tính ra tiền lương tháng cho từng người lao động theo công thức: Ltháng = Suất lương ngày (Lngày) * Ngày công thực tế * Hệ số lương Lấy bảng thanh toán tiền lương tháng 12 năm 2009 làm ví dụ phân tích Mức lương tối thiểu áp dụng trong tháng 12 năm 2009 là 650.000, chức danh là giám đốc với hệ số lương 5.32 và ngày công thực tế là 23 ngày thì cách tính lương tháng cụ thể sẽ là: Lngày = Lmin/22 = 650,000/22 = 29,545.455 đồng Ltháng = Lngày * ngày công thực tế * hệ số lương = 29,545.455*23*5.32 = 3,615,182 đồng Đối với công nhân trực tiếp thi công ngoài công trường: Tiền lương được trả theo cấp bậc của công nhân làm công việc đó. Ltgi = LCBCNi x Ti Trong đó: Ltgi: Tiền lương trả theo thời gian của công nhân i. LCBCNi: Tiền lương ngày trả theo cấp bậc công nhân của công nhân i làm công việc được giao. Ti : Số ngày công làm việc thực tế của công nhân i. Ví dụ: Công nhân Hoa có cấp bậc công nhân là bậc 4 được giao nhiệm vụ thợ phụ với mức tiền công được trả mỗi ngày là 60.000đ/ngày. Công nhân Hoa làm trong 6 ngày. Vậy tiền lương theo thời gian của công nhân Hoa được tính như sau: Lcông nhân Hoa = 60.000 x 6 = 360.000 (đồng) Nhận xét: Cách trả lương này mang tính chất bình quân không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm việc. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 56 2.2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm * Đối tượng áp dụng: - Công nhân trực tiếp sản xuất. - Bộ phận quản lý gián tiếp ở công trường. * Tiền lương tháng được trả phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm hoàn thành trong tháng. Lương sản phẩm tập thể LSPi = Qi x V Trong đó: LSPi : Lương trả theo sản phẩm của tổ i Qi : Khối lượng công việc hoàn thành của tổ i Vđg : Đơn giá của công việc được giao. Ví dụ: Trong thi công khu nhà ở công nhân nhà máy đóng tàu Nam Triệu, đội 1 được giao nhiệm vụ đào đất cấp 2 với khối lượng là 1,858 m3, đơn giá 16,650 đ/m3. Vậy lương sản phẩm của đội 1 là: 1,858 x 16,650 đ = 30,935,700 đồng Do đặc thù của công việc là làm theo nhóm tập thể, mỗi công việc có ít nhất là 2 người làm nên công ty áp dụng hình thức trả lương sản phẩm tập thể. Cách tính lương sản phẩm của một người trong tổ Lương sản phẩm = Lương cấp bậc + tiền năng suất. Trong đó: Lương cấp bậc = Lương cơ bản x số công thực tế làm việc. Ví dụ: Lương cơ bản là 650,000đ, số công thực tế làm là 20 công. Vậy lương cấp bậc của tổ là: 650,000đ x 20 công = 13,000,000 đồng  Dựa vào bình bầu thi đua. - Loại A: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (1,2 điểm). - Loại B: Hoàn thành nhiệm vụ được giao (1 điểm). Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 57 - Loại C: Không vi phạm kỷ luật lao động, có cố gắng trong công tác nhưng do điều kiện khách quan nghỉ công tác không quá 10 ngày trong tháng (1 điểm). TNSj = TC1 x SĐj Trong đó TNSj: Tiền năng suất của công ty nhân j. TC1: Tiền năng suất một điểm. SĐj: Số điểm của công nhân j. SĐj = số điểm của loại thi đua người đó đạt được x số công thực tế . Ví dụ: Tiền năng suất của tổ là 3 triệu công nhân Tuyết là công nhân bậc 4 có số công hưởng lương sản phẩm là 26 ngày. Do hoàn thành sản xuất nhiệm vụ được giao nên được xếp loại A. Tổng số điểm của tổ là 250 điểm. Tiền năng suất của Chị Tuyết được tính. 3.000.000 TNS = x 1,2 x 26 = 374.400 đồng 250 Ưu điểm: Trả tiền năng suất dựa vào bình bầu thi đua kích thích người lao động quan tâm đến kết quả cuối cùng của tập thể người lao động quan tâm đến số lượng và chất lượng của sản phẩm, tích cực tham gia làm việc để lấy điểm thi đua. Nhược điểm: Theo cách trả này người lao động làm việc càng lâu năm thì cấp bậc của họ càng cao, tiền lương được hưởng theo lương cấp bậc càng tăng nhưng tuổi càng nhiều thì NSLĐ của họ càng giảm. Trong khi đó những người có tiền lương cấp bậc thấp nhưng tuổi còn trẻ NSLĐ của họ sẽ cao hơn nhưng tiền lương lại hưởng thấp hơn.  Không tính bình bầu A, B, C. Tiền năng suất của cả tổ TNSj = x Số công thực tế của công nhân j Tổng số công thực tế của tổ Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 58 Ví dụ: Trong ví dụ ở b1, tiền năng suất của chị Tuyết mà không dựa vào bình bầu thì đua (vì trong tổ mọi người hoàn thành nhiệm vụ như nhau) được tính. Số công thực tế của cả tổ là 230 ngày. 3.000.000 TNSj = x 26 = 339.130,4 (đồng) 230 Bảng 06: Biểu lương của một số công nhân trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần Xây dựng số I Hải Phòng năm 2009 Tổ Họ và tên Bậc lƣơng Lƣơng 1 ngày Hệ số Bậc thợ I Tổ sơn 650,000*Hs Bậc lƣơng/26 1 Đào Văn Tiến 1,514,500 58,250 2.33 5 2 Đỗ Thị Xuân 1,664,000 64,000 2.56 6 3 Vũ Công Mây 1,248,000 48,000 1.92 4 II Tổ cơ khí 1 Nguyễn Quý Hùng 1,514,500 58,250 2.33 5 2 Nguyễn Thu Hạnh 1,248,000 48,000 1.92 4 3 Phạm Bùi Thắng 955,500 36,750 1.47 2 III Tổ vật liệu 1 Nguyễn Thị Dậu 1,514,500 58,250 2.33 5 2 Lê Chí Hiếu 877,500 33,750 1.35 1 3 Nguyễn Xuân Hùng 1,514,500 58,250 2.33 5 IV Tổ sủa chữa 1 Lê Trung Thanh 1,514,500 58,250 2.33 5 2 Phạm Viết Bảo 1,007,500 38,750 1.55 2 3 Phạm Nhất Định 1,248,000 48,000 1.92 4 V Tổ động cơ 1 Đào Mạnh Hùng 1,248,000 48,000 1.92 2 Đàm vị 1,514,500 58,250 2.33 3 Nguyễn KháchTùng 1,150,500 44,250 1.77 ( Nguồn: Phòng kế toán – Thống kê) Như vậy đối với bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất, công ty áp dụng cả hai hình thức là trả lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 59 Đối với những công việc mà công ty không thể tiến hành xây dựng định mức lao động một cách chặt chẽ, chính xác hoặc những công việc vào khối lượng hoàn thành định mức khoán thì công ty áp dụng chế độ tiền lương theo thời gian. Đối với những công việc có thể tiến hành xây dựng định mức lao động được thì áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm. Vậy lương tháng của công nhân trực tiếp sản xuất như sau. LCN = LSP + Ltg + Lcđ. Trong đó LCN: Tiền lương tháng của công nhân LSP: Tiền lương sản phẩm của công nhân Ltg: Tiền lương thời gian của công nhân Lcđ: Tiên lương chế độ của công nhân (phép) 2.2.3. Các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng Tại Công ty khi cán bộ công nhân viên bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chợ cấp BHXH, BHYT. Hiện nay, Công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng đã thực hiện việc trích BHXH theo đúng quy định của nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người lao động trong công việc. * Quỹ BHXH được hình thành một phần trích vào chi phí, một phần khấu trừ vào lương cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty trích 7% quỹ BHXH từ lương CBCNV trong đó BHYT 1%, công ty có danh sách cán bộ công nhân viên trích nộp 7%. Khoản trích 2% BH thất nghiệp, người sử dụng LĐ đóng 1%, người lao động đóng 1% Khoản trích 22% BHXH trong đó người lao động đóng 6%, người sử dụng LĐ đóng 16% Khoản trích 4.5% BHYT trong đó người lao động đóng 1.5%, người sử dụng LĐ đóng 3%. Hàng tháng, phòng TCHC - y tế lập “phiếu báo cáo tăng giảm” phản ánh số tiền trích 7% BHXH từ lương người lao động tháng trước là bao nhiêu, tháng này là bao nhiêu, nếu có chênh lệch (tăng, giảm) do nguyên nhân nào. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 60 Nếu tổng số tiền 7% tháng này do mới tuyển dụng thì kèm theo “báo cáo danh sách lao động và quý tiền lương trích nộp BHXH”, trường hợp tăng BHXH khác nhờ tăng lương và giảm người nộp (do nghỉ việc) thì đính kèm theo “danh sách tăng giảm mức nộp BHXH”. Ví dụ: Phiếu báo tăng giảm tháng 12/2009 CBCNV của công ty ốm đau, thai sản, tai nạn lao động được hưởng trợ cấp BHXH. - Trường hợp thai sản, căn cứ vào chứng từ gốc là giấy khai sinh để lập phiếu thanh toán trợ cấp thai sản. Ví dụ: Công nhân Ngọc Hoà, nghỉ đẻ có bậc lương CBCNV trực tiếp là 1,72 chị Hoà làm phiếu nghỉ từ ngày 20/4 đến 20/8/2009. Số ngày nghỉ tính BHXH là (4 tháng). L nghỉ đẻ = hệ số lương cấp bậc x Lmin x số tháng được hưởng = 1,72 x 650.000 x 4 = 4.472.000 (đồng). - Trường hợp nghỉ bản thân ốm và con ốm được hưởng BHXH là 75% so với lương cơ bản. Lmin x hệ số cấp bậc Lương BHXH nghỉ ốm, con ốm = x số ngày nghỉ x 75% 26 Kế toán lương phải căn cứ vào chứng từ gốc là giấy xác nhận nghỉ ốm, giấy xác nhận của cơ sở y tế, phiếu thanh toán BHXH mới tính lương BXH cho CBCNV. + Nếu nghỉ ốm nhưng không có phiếu thanh toán BHXH sẽ không được hưởng lương BHXH. - Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp tuỳ thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động và được tính theo mức tiền lương tối thiểu do chính phủ quy định. Mức trợ cấp như sau: Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 61 + Bị suy giảm từ 5% đến 30% khả năng lao động được trợ cấp một lần theo quy định. Bảng 07a: Mức trợ cấp suy giảm từ 5% - 30% của ngƣời lao động năm 2009 Mức suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp một lần Từ 5% đến 10% 4 tháng tiền lương tối thiểu Từ 11% đến 20% 8 tháng tiền lương tối thiểu Từ 21% đến 30% 12 tháng tiền lương tối thiểu (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) + Bị suy giảm từ 31% khả năng lao động trở lên, được hưởng trợ cấp hàng tháng kể từ ngày ra viện với mức trợ cấp. Bảng 07b: Mức trợ cấp suy giảm từ 31% - 100% của ngƣời lao động năm 2009 Mức suy giảm khả năng lao động Mức trợ cấp một lần Từ 31% đến 40% 0,4 tháng tiền lương tối thiểu Từ 41% đến 50% 0,6 tháng tiền lương tối thiểu Từ 50% đến 60% 0,8 tháng tiền lương tối thiểu Từ 61% đến 70% 1 tháng tiền lương tối thiểu Từ 71% đến 80% 1,2 tháng tiền lương tối thiểu Từ 81 đến 90% 1,4 tháng tiền lương tối thiểu Từ 91% đến 100% 1,6 tháng tiền lương tối thiểu. (Nguồn: Phòng Tổ chức – Hành chính) Ngoài ra, cán bộ công nhân viên phải nộp ĐPCĐ được tính bằng tổng tiền lương được nhận trong tháng x 1% 2.2.4. Các khoản phụ cấp Phụ cấp là khoản tiền mà công nhân viên chức được hưởng hàng tháng dựa trên mức lương cấp bậc, chức vụ theo quy định nhà nước. Lương cấp bậc = 650.000 x hệ số cấp bậc Chức vụ phụ cấp = mức lương x % phụ cấp. Hiện nay, Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng thực hiện chế độ phụ cấp sau: Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 62 a. Phụ cấp trách nhiệm. b. Phụ cấp lưu động 650.000*20% Phụ cấp lưu động = 22* số ngày công c. Phụ cấp làm đêm được hưởng 30% lương cấp bậc. d. Phụ cấp độc hại e. Phụ cấp thêm giờ. - Công nhân làm thêm giờ vào ngày lễ, chủ nhất được phụ cấp là 200% lương cấp bậc. - Công nhân làm thêm giờ vào ngày thường được phụ cấp 150% lương cấp bậc. 2.2.5. Các hình thức tiền thưởng Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng đã đề ra quy định về phân phối tiền thưởng. Sau khi xét duyệt hoàn thành kế hoạch năm của Công ty, công ty được trích 3 quỹ trong đó có tiền thưởng lợi nhuận hàng năm nhằm mục đích tạo động lực kích thích người lao động quan tâm hơn đến lợi ích chung của tập thể công ty mà yêu cầu cao nhất là đảm bảo chất lượng công trình, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra nhằm tạo lợi nhuận tối đa. Tuy nhiên tiền thưởng phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá tiền lương. Các căn cứ để công ty tính tiền thưởng cho cán bộ công nhân viên. - Số tháng công tác của CBCNV trong công ty. - Tiền lương cơ bản của từng người. - Hệ số cán bộ quản lý. - Bình bầu thi đua hàng tháng phân loại A, B, C. Hàng tháng các đơn vị, phòng ban tổ chức bình bầu danh hiệu thi đua theo tiêu chuẩn sau: Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 63 * Loại xuất sắc: Hoàn thành vượt mức NSLĐ, định mức lao động, hiệu quả công tác cao, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hoàn thành các công việc được giao một cách xuất sắc. * Loại A: Đảm bảo chất lượng sản phẩm, sử dụng đúng hạn mức vật tư, thực hiện tốt an toàn lao động. Có tinh thần đoàn kết xây dựng đơn vị, thực hiện tốt nội quy kỷ luật lao động. Không nghỉ quá 3 ngày hưởng BHXH. * Loại B: Hoàn thành nhiệm vụ được giao. - Hoàn thành định mức và lao động được giao. - Hoàn thành chuyên môn nghiệp vụ công tác được giao. - Trong tháng không nghỉ, quá 5 ngày hưởng BHXH. * Loại C: Không vi phạm kỷ luật lao động, có cố gắng trong công tác nhưng do điều kiện khách quan nghỉ công tác không quá 10 ngày trong tháng. * Loại khuyến khích: Những người chưa đạt loại C. 2.3. Đánh giá công tác trả lƣơng tại Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng Ưu điểm: Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng đã áp dụng cả 2 hình thức trả lương khác nhau và các khoản phụ cấp, khen thưởng gắn với công việc một cách phù hợp đã khuyến khích được đội ngũ cán bộ công nhân viên hăng say hơn trong công tác. Tiền lương trả cho bộ phận gián tiếp đã gắn với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty. Việc trả lương cho bộ phận công nhân trực tiếp sản xuất vừa trả theo hình thức thời gian, vừa trả theo hình thức sản xuất đã làm cho người công nhân quan tâm đến khối lượng, chất lượng sản phẩm, có động lực thúc đẩy công nhân tích cực hoàn thành định mức lao động. Việc tính cho công nhân trực tiếp sản xuất theo tổ, nhóm, đội thì đã căn cứ vào số lượng thời gian lao động và chất lượng công tác của từng nguời trong tháng thông qua bình bầu A,B,C để đảm bảo tính công bằng trong việc tính lương. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 64 Nhược điểm: Mặc dù công ty đã áp dụng cả 2 hình thức trả lương nhưng bên cạnh đó vẫn còn thiếu sót như: Việc chia lương cho bộ phận văn gián tiếp chỉ gắn với việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của công ty mà chưa xác định được chất lượng công tác của từng cán bộ công nhân viên trong tháng. Nói cách khác phần lương mà người lao động được hưởng không gắn liền với kết quả lao động mà họ tạo ra. Cách trả lương sản phẩm của công ty chưa khuyến khích công nhân làm tăng khối lượng sản phẩm do đơn giá sản phẩm chưa tăng theo khối lượng sản phẩm vượt mức. Thời gian nhàn rỗi của máy móc, thiết bị trong năm 2009 của Công ty còn tương đối nhiều. Điều đó vừa không mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, vừa làm Công ty mất thêm một khoản chi phí tiền lương cho người lao động. Nói tóm lại việc trả lương của công ty vẫn còn khuyết điểm vì thế công ty cần có giải pháp thích hợp để hoàn thiện công tác trả lương nhằm khuyến đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty hăng say hơn và có trách nhiệm hơn trong công tác. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 65 PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƢƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ I HẢI PHÒNG Công ty xây dựng số I Hải Phòng là một doanh nghiệp Nhà nước, làm ăn có hiệu quả, lợi nhuận của công ty ngày một tăng. Trong những năm qua công tác trả lương tại công ty đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc kích thích người lao động, đẩy mạnh sản xuất. Công ty đã áp dụng các hình thức tiền lương một cách hợp lý, linh hoạt, gắn với từng loại hình công việc, phát huy việc phân phối và sử dụng tiền lương thành một đòn bấy kinh tế kích thích sản xuất phát triển. Bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số vấn đề như đã phân tích ở trên. Với ý nghĩa, mục đích làm thế nào để hoàn thiện hơn công tác tổ chức các hình thức trả lương tại công ty để nó thực sự là đòn bấy kinh tế mạnh mẽ thì công ty cần thực hiện một số giải pháp. 3.1. Định hƣớng phát triển cho Công ty trong thời gian tới đối với công tác tiền lƣơng Định hướng phát triển toàn diện cho công ty nói chung định hướng cho sự phát triển trong công tác trả lương nói riêng là một việc làm khó khăn nhưng để hoàn thiện công tác quản trị trong doanh nghiệp và cho sự phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp trong tương lai thì lại là một việc làm mang tính chiến lược mà các nhà quản trị cần tính đến. Định hướng hoàn thiện công tác trả lương theo đúng nguyên tắc phân phối theo lao động, theo số lượng và chất lượng tạo ra đòn bẩy kinh tế giúp công ty Cổ phần xây dựng số I Hải Phòng tăng được năng suất lao động, giảm giá thành tiết kiệm chi phí đưa hiệu quả lên cao, tăng sức cạnh tranh của công ty. Những định hướng cụ thể cho công tác trả lương như:  Nghiêm chỉnh trong việc tuyển dụng lao động Đây là khâu quan trọng đối với công tác quản lý lao động tiền lương, một người nuốn tham gia lao động sản xuất trong doanh nghiệp thì trước tiên phải qua khâu tuyển dụng, nếu đạt yêu cầu mới được chấp nhận. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 66 Xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp mà những người có khả năng đáp ứng mới đăng ký tham gia thi tuyển, do đó doanh nghiệp cũng sẽ phải thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tuyển người. Phải thực hiện công bằng trong khâu này để đảm bảo tuyển dụng được đúng người cho đúng công việc mình cần không vì bất cứ lợi ích cá nhân nào mà lựa chọn thiếu chính xác, có như vậy mới có thể đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.  Phải đặc biệt quan tâm đến việc trọng dụng nhân tài Nhân tài chính là nguồn chất xám của doanh nghiệp, do vậy doanh nghiệp phải biết tận dụng nguồn này một cách hiệu quả, tuyệt đối không được lãng phí. Để làm được điều đó thì doanh nghiệp cần phải có những chế độ đãi ngộ, thưởng xứng đáng đối với những người giỏi thực sự đó bởi khi được trả công xứng đáng thì người lao động sẽ không tiếc công sức đầu tư nghiên cứu, làm việc một cách hăng say, năng suất nhất để giúp cho doanh nghiệp của mình phát triển mạnh hơn.  Tăng cường công tác đào tạo giáo dục các cán bộ tiền lương Đây là một việc làm chiến lược mang ý nghĩa to lớn, phải đào tạo cho cán bộ thực hiện công tác tiền lương có trình độ nghiệp vụ nhằm không tính sai, đảm bảo sự công bằng cho người lao động, hoàn thiện hệ thống quản trị tiền lương của công ty. 3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng 3.2.1. Giải pháp cho thuê máy, thiết bị thi công và nhân công vận hành máy  Cơ sở hình thành giải pháp Do đặc điểm sản xuất của ngành xây dựng, bắt buộc phải có sự tham gia của nhiều đơn vị, đội tổ thi công khác nhau nên công tác tổ chức điều hành thi công tại hiện trường gặp rất nhiều khó khăn, từ đó dẫn sự lãng phí về nhân công thể hiện qua việc: Có một số công nhân (chủ yếu là các công nhân lái và vận hành máy thi công, công nhân sửa chữa) trong tháng không bố trí được công việc nhưng họ vẫn phải có mặt công trường. Thời gian nhàn rỗi của họ tại công trường gọi là thời Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 67 gian trực sản xuất công ty vẫn phải trả lương cho số ngày công này. Nếu tiến hành điều động số những công nhân nhàn rỗi nêu trên sang các công trình khác của công ty sẽ vấp phải những trở ngại như: các công trình nằm phân tán tại nhiều tỉnh thành gây khó khăn cho việc di chuyển nhân lực và trang thiết bị, bố trí ổn định chỗ ở công nhân, có thể vi phạm tiến độ thi công của các công trình. Việc trả lương cho những ngày công trực sản xuất đối với công ty là rất lãng phí, đi liền với nó là sự lãng phí về trang thiết bị máy móc phục vụ thi công. Bên cạnh những phương án nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hiện trường sản xuất công ty nên xem xét phương án cho các đơn vị thi công thuộc các công ty khác đang hoạt động trong cùng địa bàn có nhu cầu thuê thiết bị máy thi công trong những thời gian chưa bố trí được công việc nêu trên.  Mục tiêu của giải pháp Mục tiêu mà giải pháp là cho các đơn vị sản xuất ngoài thuê máy thi công kèm theo công nhân lái và vận hành là để hướng tới mục đích tiết kiệm quỹ tiền lương trả cho công nhân trực tiếp đồng thời mang lại giá trị tăng thêm cho doanh thu cho công ty trong thời gian tới.  Nội dung của giải pháp Nội dung của giải pháp đưa ra trong trường hợp này là tiến hành công việc cho các đơn vị sản xuất ngoài công ty đang hoạt động trên ở gần công trường thi công mà có nhu cầu sư dụng các loại máy thi công đang nhàn rỗi kèm theo công nhân vận hành. Khảo sát số liệu thống kê về thời gian sử dụng máy, thiết bị thi công tại Đội thi công cơ giới ta có: Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 68 Bảng 08: Tình hình thời gian sử dụng thiết bị, máy thi công tại đội thi công cơ giới của Công ty CP xây dựng số I hải Phòng năm 2009 Tên thiết bị Số lượng sử dụng Số công nhân lái & vận hành yêu cầu (người/máy) Số ca làm việc thực tế bq 1máy/tháng Số ca máy rỗi bq tháng (ca/máy/tháng) Tổng số ca máy rỗi bq tháng 1. Máy ủi 2 1 17 9 18 2. Máy xúc 4 1 17 9 36 3. Máy lu 2 1 15 11 22 4. Máy san 1 1 16 10 10 5. Máy gạt 1 1 16 10 10 6. Ô tô tự đổ 7 1 19 7 49 7. Ô tô tải thùng 3 2 18 8 24 8. Xe vận chuyển bê tông 1 2 13 13 13 9. Xe bơm bê tông 1 2 16 10 20 10. Máy nén khí 2 1 17 9 18 11. Máy phát điện 1 1 14 12 12 (Nguồn: Đội thi công cơ giới) Qua quá trình tìm hiểu thực tế và tham khảo ý kiến của các các bộ kỹ thuật tại công ty kết quả cho thấy rằng có một số loại máy thi công dưới đây có nhu cầu thuê từ các đơn vị ngoài công ty và giá cho thuê trên thị trường đối với từng loại máy là: Bảng 09: Giá cho thuê và chi phí nhiên liệu của một số loại máy thi công năm 2009 Tên thiết bị Đơn giá máy xây dựng (đồng/ca) Chi phí nhiên liệu cho một ca máy (Đồng/ca) 1. Máy ủi 482,000 159,300 2. Máy xúc 478,000 177,000 3. Máy lu 497,000 188,800 4. Ôtô tự đổ 386,000 167,000 5. Ôtô tải thùng 556,000 212,000 6. Xe bơm bê tông 421,000 206,000 Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 69 Thực hiện cho các đơn vị ngoài công ty thuê 6 loại , dự tính thời gian trực sản xuất trong tổng số ngày công lao động của công nhân lái và vận hành máy thi công của đội giảm được 40%. Trên cơ sở đó ta tính chỉ tiêu kinh tế thu được từ phương án cho thuê một số thiết bị thiết bị như sau: * Số công lao động bình quân tháng để vận hành máy trong thời gian cho thuê người, và thiết bị máy thi công là: Số công LĐ cho thuê = =[(2*1*9) + (4*1*9) + (2*1*11) +(7*1*7) + (3*2*8) +(1*2*10)]*40% = 74 (công) Trong đó: Mi : là lượng số máy thi công loại i đang sử dụng. Li : là số lượng nhân công phục vụ cho một ca làm việc của 1 máy loại i. Ni : là số ngày nhàn rỗi bình quân trong một tháng đối với 1 máy loại i. * Chi phí tiền lương trả cho công nhân trong thời vận hành máy cho thuê Chi phí lương = Số công LĐ cho thuê * Tiền lương BQ ngày = Số công LĐ cho thuê * Tiền lương BQ tháng / 26 = 74 công * 1,382,000 đ / 26 = 3,933,385 đồng Vì thời điểm tiến hành cho thuê máy, thiết bị thi công là những thời gian rỗi việc nhưng công nhân vận hành phải trực sản xuất tại công trường không được phép nghỉ, nên ta dễ dàng nhận thấy số chi phí tiền lương 3,933,385 đồng tính ở trên để vận hành máy đem cho thuê công ty sẽ không phải bỏ ra. Bởi nếu không thực hiện phương án cho thuê sản phẩm thì công ty vẫn phải trả cho công nhân với số tiền lương là 3,933,385 đồng với 74 công lao động trong thời gian bộ phận công nhân này trực tiếp sản xuất. Vì vậy phương án cho thuê đã tiết kiệm được cho công ty với số tiền lương tương ứng 3,933,385đ/1tháng.  Dự kiến kết quả đạt được Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 70 * Chi phí nhiên liệu để vận hành máy trong thời gian cho thuê máy: Chi phí nhiên liệu = CP nhiên liệu 1 ca máy * Mi * (Ni*40%) = [(159,300*2*9) + (177,000*4*9) + (188,800*2*11) +(167,000*7*7) + (212,400*3*8) + (206,500*1*10)]*40% = 11,495,440 đồng * Doanh thu bình quân một tháng tăng thêm từ hoạt động cho thuê máy, thiết bị thi công là: Doanh thu = 6 1 *%)40*(* i ĐGiNiMi = [(482.000*2*9) + (478.000*4*9)+(497.000*2*11) +(386.000*7*7) + (556.000*3*8) +(421.000*1*10)]*40% = 29,314,400 đồng * Phần lợi nhuận bình quân tháng tăng thêm khi thực hiện phương án cho thuê là: Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí nhiên liệu = 29,314,400 – 11.495.440 = 17,818,960 đồng Như vậy ta có thể nhận thấy với phương án cho thuê thiết bị, máy thi công kèm theo công nhân vận hàng tháng công ty có thể tiết kiệm được 3,933,385đ tiền lương phải trả cho công nhân từ hoạt động cho thuê của đội thi công cơ giới. Bên cạnh những chi phí nhân công tiết kiệm được công ty còn thu về một giá trị tăng tương ứng là 17,818,960 đồng. 3.2.2. Giải pháp phân bổ lại quỹ tiền lương thời gian  Cơ sở hình thành giải pháp Như đã trình bày ở phần trước do đặc trưng của ngành nghề, điều kiện sản xuất thi công phức tạp và phân tán trên nhiều tỉnh thành đã tạo ra một số khó khăn trong công tác tổ chức hiện trường thi công. Do đó vẫn còn một số hạn chế nhất định trong công tác bố trí nơi làm việc, tổ chức sắp xếp lao động, chưa tạo điều kiện để khai thác tối đa người lao động. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 71 Vì vậy trong gian tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý là hết sức cần thiết. Đặc biệt là bộ phận các tổ trưởng, các kỹ thuật viên tham gia công tác tổ chức, chỉ đạo hiện trường thi công cần khuyến khích bộ phận này thực hiện công việc hiệu quả thông qua một số thay đổi trong hình thức trả lương thời gian.  Mục tiêu của giải pháp Giải pháp được đề suất hướng tới mục tiêu nâng cao tính công bằng của công tác trả lương thời gian khuyến khích các cán bộ tham gia công tác chỉ đạo hiện trường tăng hiệu quả làm việc, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả lao động của đội ngũ công nhân sản xuất trực tiếp.  Nội dung của giải pháp Các đội trưởng, đội phó, những kỹ thuật viên tham gia công tác tổ chức chỉ đạo hiện trường thi công là một bộ phận trong số những người hưởng lương thời gian trên công ty. Để khuyến khích bộ phận nhân viên này hoạt động hiệu quả ta tiến hành cộng thêm điểm tính hệ số trách nhiệm của họ lên với mức mức điều chỉnh cụ thể là: Các đội trưởng, chỉ huy công trường, giám sát viên được cộng thêm 10 điểm hệ số trách nhiệm công việc. Bên cạnh đó để đảm bảo tính công bằng trong công tác trả lương, khi áp dụng biện pháp trên công ty cũng phải áp dụng quy chế phạt nếu người đội trưởng, chỉ huy công trường, giám sát thi công khi không hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các tình huống sau:  Công trình thi công hoàn thành đúng tiến độ, khối lượng và không đảm bảo chất lượng.  Không thực hiện tốt công tác tổ chức sản xuất, dẫn đến sự lãng phí về nhân công, máy, thiết bị thi công và nguyên vật liệu. Đánh giá chất lượng công tác tổ chức sản xuất thông qua quy định về số ngày công trực sản xuất tối đa trong tháng của các công nhân sản xuất của công trình.  Không quản lý tốt công nhân để xảy ra hiện tượng vi phạm kỷ luật lao động... Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 72 Công trình thi công nào để xảy ra một trong các hiện tượng trên, các nhân viên hưởng lương thời gian ở đó sẽ không được cộng điểm đồng thời bị trừ 10 diểm trách nhiệm.  Dự kiến kết quả đạt được Sau khi thực hiện điều chỉnh hệ số điểm đánh giá công việc tiền lương của mỗi cá nhân hưởng lương thời gian đã có sự thay đổi. Những người làm công tác trực tiếp chỉ đạo sản sản xuất (các chỉ huy công trường, đội trưởng thi công) sẽ được tăng lương tương xứng với mức độ trách nhiệm, và áp lực công việc của họ. Tiền lương trả theo cách này phản ánh sát hơn mối tương quan giữa trách nhiệm của nhân viên gián tiếp với thu nhập mà họ được hưởng, có tác dụng khuyến khích những người làm công tác tổ chức sản xuất tại hiện trường thi công làm việc hiệu quả, góp phần tăng năng suất lao động của khối công nhân trực tiếp sản xuất, tiết kiệm nhân công, nguyên vật liệu... 3.3. Một số kiến nghị đối với Nhà nƣớc để nâng cao hiệu quả công tác trả lƣơng tại Công ty. - Nhà nước cần đơn giản hóa cơ chế tiền lương trong các doanh nghiệp theo hướng mở rộng tự chủ của doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động tiền lương, các thang lương bảng lương sẽ mang tính chất hướng dẫn, là căn cứ để phân biệt các mức lương khác nhau của công nhân viên chức trong doanh nghiệp, đồng thời là cơ sở để doanh nghiệp tự hạch toán chi phí sản xuất của mình. Các cơ quan Nhà nước quy định các mức thuế mà doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp vào ngân sách. - Nhà nước cần xây dựng một cơ chế tiền lương hợp lý, đảm bảo vai trò tạo động lực của tiền lương đối với người lao động để tiền lương chiếm phần lớn trong thu nhập của người lao động. Do lương của khu vực sản xuất kinh doanh hạch toán vào giá thành sản phẩm dịch vụ, vì vậy, trong cơ chế cạnh tranh nếu các doanh nghiệp được phép sử dụng các thông số tiền lương trước hết là mức lương tối thiểu ở ngưỡng cao nhưng bắt buộc phải có biện pháp tiết kiệm chi phí lao động thì doanh nghiệp mới đảm bảo được lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 73 Để tiền lương, tiền thưởng trở thành động lực thúc đẩy sản xuất phát triển cần đảm bảo hài hòa cả 3 lợi ích: lợi ích người lao động, sử dụng lao động và lợi ích xã hội. Như vậy, muốn đạt được các chỉ tiêu trong kế hoạch đã đề ra thì Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng một mặt phải tự mình nỗ lực phấn đấu theo những biện pháp đã đề xuất, mặt khác Công ty cần phải tranh thủ được sự hướng dẫn, giúp đỡ và quan tâm của Nhà nước và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt được hiệu quả kinh doanh, đưa kế hoạch vào thực tiễn. Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 74 KẾT LUẬN Đối với bất kỳ một doanh nghiệp thì công tác quản lý người lao động nói chung và công tác tổ chức tiền lương nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhà quản lý đứng đầu doanh nghiệp. Bởi vì, nếu công tác tổ chức tiền lương hợp lý sẽ là một trong những động lực lớn kích thích người lao đoọng làm việc hăng say, đảm bảo được tính bình đẳng cho người lao động, ngược lại, nó cũng là nguyên nhân làm trì trệ, bất mãn ở người lao động. Do đó, việc hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương là không thể thiếu đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, nó cần thiết phải được làm ngay để đáp ứng được tình hình mới đó là sự phát triển của công ty và cũng là sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, để tồn tại và phát triển trong kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp cần tìm cho mình một hướng đi đúng. Hoàn thiện công tác trả lương là một trong những mục tiêu mà doanh nghiệp đang hướng tới nhằm thu hút một lực lượng lao động có tay nghề, có trình độ, hết lòng với công việc. Đây là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp có thể đứng vững trong cạnh tranh và phát triển. Phân tích hình thức trả lương của Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng ta có thể thấy những hiệu quả đạt được. Tuy nhiên bên cạnh những hiệu quả đó Công ty cần có những biện pháp để hoàn thiện tốt hơn nữa các hình thức trả lương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vận dụng những kiến thức đó học cùng sự học hỏi nghiên cứu trong quá trình thức tập, đồng thời nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Công ty em xin đưa ra một vài biện pháp và kiến nghị đối với nhà nước nhằm hoàn thiện như sau: 1. Giải pháp cho thuê máy, thiết bị thi công và nhân công vận hành máy 2. Giải pháp phân bổ lại quỹ tiền lương thời gian 3. Một số kiến nghị đối với Nhà nước để nâng cao hiệu quả quản lý tiền lương tại Công ty. Tuy nhiên do khả năng, kinh nghiệm kiến thức còn nhiều hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, em mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy, Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 75 cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn. Cuối cùng, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Hoàng Đan và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần xây dựng số I Hải Phòng đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Một số biện pháp hoàn thiện công tác trả lƣơng tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng Sinh viên: Trần Thị Mai Hương – Lớp QT1001N 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Các văn bản quy định về chế độ tiền lương - bảo hiểm Xã hội (2004). Nhà xuất bản Lao động - Xã hội [2] Đỗ Minh Cương - Tìm hiểu về chế độ tiền lương mới - NXB Chính trị Quốc gia - 2001 [3] PGS.PTS Phạm Đức Thành. Giáo trình Kinh tế lao động (1998). Nhà xuất bản giáo dục. [4] Nguyễn Hữu Thân, “Quản trị nhân sự”, năm 2006, NXB Thống Kê [5] TS. Nguyễn Tấn Thịnh. Giáo trình quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Nhà xuất bản Lao động – Xã hội. [6] Đổi mới cơ chế và chính sách quản lý tiền lương trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam - NXB Chính trị Quốc gia

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số biện pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty CP xây dựng số I Hải Phòng.pdf
Luận văn liên quan