Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy

LỜI MỞ ĐẦU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1. Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu đề tài: Từ xưa đến nay, mọi người đều cho rằng: “Con người là nhân tố trung tâm và là mục đích của nền sản xuất xã hội”. Vì thế, bất kỳ một doanh nghiệp hay một tổ chức xã hội nào muốn tồn tại và phát triển lâu dài, Nhà quản trị phải đưa nhân tố con người lên vị trí hàng đầu. Trong thời đại ngày nay, khoa học cơng nghệ ngày càng phát triển, trang thiết bị máy mĩc ngày càng hiện đại nhưng cũng khơng hồn tồn thay thế được con người. Con người vẫn là nhân tố chính điều khiển tất mọi hoạt động. Để một doanh nghiệp đi vào sản xuất kinh doanh. Nhà quản trị khơng những chỉ quan tâm đến các yếu tố như vật liệu, trang thiết bị, máy mĩc mà phải luơn coi trọng yếu tố con người. Con người là nguồn tài nguyên vơ cùng quý giá mà tạo hĩa đã ban cho. Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này một cách hữu hiệu là cả một nghệ thuật của những nhà quản trị. Bởi vì: “Trong tất cà các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề đều phụ thuộc vào mức độ thành cơng của quản trị con người”. Vì vậy, quản trị nhân sự là một lĩnh vực vơ cùng khĩ khăn và phức tạp. Làm sao để cho cơng việc quản trị thành cơng, tạo ra được quyền của nhà lãnh đạo, đồng thời cũng cĩ sự thỏa mãn của cấp dưới. Nĩ bao gồm nhiều vấn đề như: bầu khơng khí văn hĩa doanh nghiệp, tâm lý, sinh lý, xã hội, đạo đức học. Nĩ là một khoa học nhưng đồng thời cũng là một nghệ thuật – nghệ thuật của quản trị con người. Đối với nước ta, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường, và chuẩn bị hội nhập vào AFTA, hứa hên nhiều cơ hội mới và những thách thức khĩ khăn, hay đặc biệt là cạnh tranh về chất lượng và giá cả giữa nước ngồi với Việt Nam. Chiếc chìa khĩa duy nhất là nhanh chĩng là xậy dụng cơng tác quản trị nguồn nhân lực cĩ hiệu quả, sử dụng nguồn tài nguyên con người một cách cĩ khoa học và hợp lý, để khơng ngừng nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ của đội ngủ cán bộ nhân viên, từ đĩ nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay thường vẫn chưa làm tốt cơng tác quản trị nhân sự tại cơng ty ít chú trọng đến hồn cảnh sống và làm việc của cán bộ nhân viên, đây là một sai lầm rất lớn vì một doanh nghiệp cĩ sản xuất kinh doanh tốt hay khơng là phụ thuộc vào đội ngủ nhân viên đĩ trình độ chuyên mơn và lịng nhiệt quyết đối với doanh nghiệp , cơng ty TNHH Phan Gia Huy đã hoạt động được 5 năm, cơng ty rất chú trọng đến đời sống vật chất và tinh thành của cán bộ nhân viên. Hiện nay cơng ty đang tiến hành cải cách lại đội ngũ nhân viên nhằm hồn thiện hơn trong tổ chức. Nắm bắt được vấn đề này và thấu hiểu được tầm quan trọng trong cơng tác quản trị nhân sự tại một doanh nghiệp nên em chọn đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy ” cho khố luận tốt nghiệp của mình. 2. Nội dung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu về “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy”. Tìm hiểu chức năng hoạt động và mơ hình tổ chức của cơng ty TNHH Phan Gia Huy . Phân tích thực trạng quản trị nhân sự và nêu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy. 3. Phương pháp nghiên cứu đề tài:  Phương pháp thu thập số liệu, thơng tin:  Phương pháp nghiên cứu tại bàn nhằm thu thập thơng tin thứ cấp chủ yếu từ các nguồn sách giáo khoa, tạp chí, mạng Internet  Phương pháp khảo sát thực địa: thực tập tại cơng ty.  Phương pháp phân tích, tổng hợp từ các số liệu được tiếp cận của cơng ty và những thơng tin mà cơng ty cho phép tiết lộ.  Phương pháp chuyên gia , với sự giúp đỡ của anh: Phan Anh Huy – Trưởng phịng nhân sự cơng ty TNHH TMXD Phan Gia Huy.  Phương pháp xử lý số liệu:  Phân tích tình hình tuyển dụng nhân sự của cơng ty thơng qua bảng số liệuthơng qua bảng báo cáo tổng kết cuối năm của cơng ty .  Sử dụng phương pháp so sánh đánh giá một số chỉ tiêu về nhân sự cơng ty của năm chọn so với năm gĩc .

doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2125 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại công ty Phan Gia Huy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ----œ---- KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY PHAN GIA HUY GVHD: ThS. TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN SVTH : NGUYỄN THỊ KIM THI MSSV : 506401098 LỚP : 06VQT1 Thành Phố HỒ CHÍ MINH, 2010 LỜI CAM ĐOAN œ Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong khoá luận được thực hiện tại công ty TNHH TM-SX PHAN GIA HUY, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này . Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2010 Tác giả Nguyễn Thị Kim Thi LỜI CẢM ƠN š› Trong suốt thời gian thực tập tại công ty TNHH TM SX Phan Gia Huy em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm bổ ích cho bản thân, giúp em có một nền tảng vững chắc , tự tin bước vào công việc thực tế sau khi tốt nghiệp . Nhân đây, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Tp.HCM, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn ThS. Trịnh Đặng Khánh Toàn đã tận tình hướng dẫn em rất nhiều từ đề cương chi tiết đến nội dung cơ sở lý luận, phân tích và đóng góp ý kiến để giúp em hoàn thành đề tài này . Em cũng gửi lời cám ơn đến Ban Giám Đốc công ty TNHH TM SX Phan Gia Huy đã tạo điều kiện cho em có môi trường thực tập và học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cám ơn đến anh Phan Anh Huy (Trưởng phòng Nhân sự) và các anh chị trong phòng Nhân sự đã nhiệt tình hướng dẫn , cung cấp những thông tin cần thiết và tạo cơ hội cho em được tiếp xúc với một vài công việc thực tiễn trong quá trình thực tập. Cuối cùng, em xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Tp.HCM và Ban Giám Đốc cùng tập thể các anh chị phòng Nhân sự công ty TNHH TM SX Phan Gia Huy. NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Ngày tháng năm 2010 CTY TNHH TMXD PHAN MINH GIÁM ĐỐC ĐỖ THỊ BÉ HAI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm 2010 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ThS. TRỊNH ĐẶNG KHÁNH TOÀN MUÏC LUÏC Trang LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1 CHÖÔNG 1: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC TOÅNG QUAÙT VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 4 1.1.1 Khaùi nieäm veà quaûn trò nguồn nhaân löïc 4 1.1.2 Muïc tieâu vaø vai troø cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc 5 1.1.3 Taàm quan troïng cuûa quaûn trò nguoàn nhaân löïc 7 1.1.4 Nhöõng quy ñònh chung cuûa boä luaät lao ñoäng ñoái vôùi nhaø quaûn trò 8 1.2 NOÄI DUNG CUÛA QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC 12 1.2.1 Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc 12 1.2.2 Quaù trình tuyeån choïn nhaân vieân 16 1.2.3 Ñaøo taïo vaø phaùt trieån 18 1.2.4 Ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc 20 1.2.5 Löông vaø ñaõi ngoä 22 1.2.5.1 Thieát laäp vaø quaûn trò heä thoáng löông bổng 22 1.2.5.2 Phuùc lôïi vaø caùc khoaûn trôï caáp, ñaõi ngoä, kích thích veà maët taøi chính vaø phi taøi chính 25 CHÖÔNG 2: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VAØ THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ CUÛA COÂNG TY PHAN GIA HUY 2.1 GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAÙT VEÀ COÂNG TY PHAN GIA HUY 28 2.1.1 Ñaëc ñieåm coâng ty 28 2.1.2 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån 28 2.1.3 Boä maùy toå chöùc coâng ty 30 2.1.3.1 Sô ñoà toå chöùc 31 2.1.3.2 Chöùc naêng vaø nhieäm vuï töøng boä phaän 31 2.1.4 Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh 28 2.2 THÖÏC TRAÏNG QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 32 2.2.1 Ñaëc ñieåm nguoàn nhaân löïc taïi coâng ty 32 2.2.1.1 Veà soá löôïng 32 2.2.1.2 Veà chaát löôïng 32 2.2.1.3 Hôïp ñoàng lao ñoäng 33 2.2.1.4 Hình thöùc traû löông 34 2.3 THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC TUYEÅN DUÏNG NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 34 2.3.1 Xaùc ñònh nhu caàu tuyeån duïng nhaân söï 36 2.3.2 Tieâu chuaån tuyeån duïng 36 2.3.3 Nguoàn nhaân söï ñeå tuyeån duïng 36 2.3.4 Thuû tuïc vaø trình töï tuyeån duïng 38 2.4 THÖÏC TRAÏNG ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 41 2.4.1 Nhu caàu ñaøo taïo 42 2.4.2 Hình thöùc ñaøo taïo 43 2.5 CHEÁ ÑOÄ ÑAÕI NGOÄ KHEN THÖÔÛNG, DÒCH VUÏ PHUÙC LÔÏI, Y TEÁ, AN TOAØN LAO ÑOÄNG TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 43 2.6 PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY TÖØ NAÊM 2007 – 2009 46 3.2.1 Phaân tích soá lieäu 46 3.2.2 Ñaùnh giaù chung 50 2.7 ÑAÙNH GIAÙ SÖÏ HOAØN THAØNH COÂNG TAÙC CUÛA NHAÂN VIEÂN 51 2.6.1 Öu ñieåm 55 2.6.2 Nhöôïc ñieåm 57 2.8 SO SAÙNH THÒ TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG HIEÄN TAÏI CUÛA CAÙC COÂNG TY CUØNG NGAØNH 59 CHÖÔNG 3: MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 3.1 ÑÒNH HÖÔÙNG VAØ MUÏC TIEÂU PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY TRONG THÔØI GIAN TÔÙI 70 3.1.1 Ñònh höôùng phaùt trieån nhaân söï trong töông lai 70 3.1.2 Muïc tieâu naâng cao hieäu quaû quaûn trò nhaân söï 71 3.2 MOÄT SOÁ BIEÄN PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TAÏI COÂNG TY PHAN GIA HUY 72 3.2.1 Caûi thieän coâng taùc tuyeån choïn vaø tuyeån duïng nhaân vieân 73 3.2.2 Naâng cao coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân söï taïi coâng ty 74 3.2.3 Hoaøn thieän boá trí vaø söû duïng hôïp lyù nhaân löïc 76 3.3 KIEÁN NGHÒ 79 3.3.1 Kieán nghò ñoái vôùi coâng ty 79 3.3.2 Kieán nghò ñoái vôùi Nhaø nöôùc 85 KEÁT LUAÄN 88 DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU BẢNG v SƠ ĐỒ Sô ñoà 1.1: Chöùc naêng cuûa phoøng nhaân söï 7 Sô ñoà 1.2: Quy trình hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc 15 Sô ñoà 1.3: Caùc tieâu chuaån thuoäc veà kyõ naêng 16 Sô ñoà 1.4: Tieán trình tuyeån choïn nhaân vieân 17 Sô ñoà 1.5: Tieán trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån (ÑT & PT) 19 Sô ñoà 1.6: Tieán trình ñaùnh giaù thaønh tích coâng taùc 21 Sô ñoà 1.7: Caùc yeáu toá cuûa moät chöông trình löông bổng vaø ñaõi ngoä toaøn dieän 23 Sô ñoà 2.1: Sô ñoà quaûn lyù cuûa coâng ty 30 Sô ñoà 2.2: Tieán trình tuyeån duïng lao ñoäng 38 v BẢNG Baûng 2.1: Trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa ngöôøi lao ñoäng năm 2009 33 Bảng 2.2: Tình hình tuyển dụng qua các năm 2007 - 2009 35 Bảng 2.3: Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty 45 Bảng 2.4: Tổng hợp chung ( Năm 2007) 47 Baûng 2.5: Đội ngũ lãnh đạo 47 Bảng 2.6: Cơ cấu nguồn nhân lực 48 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi của công ty 2007 49 Baûng 2.8: Baûng tieâu chuaån chaám ñieåm ñoái vôùi taäp theå phoøng ban 52 Baûng 2.9: Baûng tieâu chuaån chaám ñieåm ñoái vôùi caùn boä nhaân vieân nghieäp vuï 54 Baûng 2.10: Số lượng tuyển dụng của các công ty trong năm 2009 59 Baûng 2.11: Số lượng lao động công ty Minh Phương từ năm 2007 – 2009 61 Baûng 2.12: Số lượng lao động công ty Phan Gia Huy từ năm 2007 – 2009 61 Baûng 2.13: Kết cấu theo trình độ, độ tuổi của bộ máy gián tiếp công tyMinh Phương năm 2009 62 Baûng 2.14: Kết cấu theo trình độ, độ tuổi của bộ máy gián tiếp công ty Phan Gia Huy năm 2009 63 Bảng 2.15: Chi phí đào tạo nhân viên công ty Phan Gia Huy năm 2009 64 Bảng 2.16: Chi phí đào tạo nhân viên công ty Minh Phương năm 2009 65 Bảng 3.1: Một số công trình công ty đang tiến hành thi công 79 Bảng 3.2: Một số máy móc thiết bị hiện tại của Công ty năm 2009 80 Bảng 3.3 Quỹ lương dự tính từ năm 2009 đến năm 2011 82 v HÌNH Hình 3.1: Quỹ lương dự tính đến năm 2011 82

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMUÏC LUÏC.doc
  • docCNG~1.DOC
Luận văn liên quan