Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới

Lời nói đầu Sau gần 20 năm đổi mới nền kinh tế, từ một nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, theo định hướng Xa hội chủ nghĩa và có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng bước đầu, song cũng chỉ đáp ứng được một phần trước những nhu cầu cấp thiết của xã hội, đặc biệt là nhu cầu việc làm do tỷ lệ thất nghiệp gia tăng từ chuyển đổi nền kinh tế và bùng nổ dân số. Trong những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một hoạt động kinh tế - xã hội quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước ta. Từ khi ra đời và phát triển đến nay đã được hơn 20 năm, xuất khẩu lao động Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, song bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế và những thách thức mới. Với sức ép nội tại về việc làm, nguyện vọng của người lao động và lợi ích Quốc gia, đòi hỏi phải được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả, kể cả số lượng lẫn chất lượng của chương trình xuất khẩu lao động, hiện tại cũng như trong những năm tới. Nhằm đưa lĩnh vực xuất khẩu lao động lên một tầm cao mới, tương xứng với vị trí và vai trò quan trọng của nó. Trong điều kiện, hoàn cảnh kinh tế nước ta hiện nay và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh xuất khẩu lao động Việt Nam hay thực chất là đưa nhiều lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một hoạt động cần thiết. Sau quá trình học tập, nghiên cứu và đi thực tập, là một sinh viên tôi nhận thức sâu sắc rằng: Xuất khẩu lao động quả thực là một vấn đề mới, rất khó và phức tạp; đang được Đảng, Nhà nước và toàn Xã hội quan tâm, coi đó là một trong 4 ngành kinh tế quan trọng của đất nước. Với lý do đó tôi đã lựa chọn đề tài “Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới” làm đề tài cho Luận văn tốt nghiệp của mình, nhằm góp phần làm rõ thêm về mặt lý luận và đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như những yêu cầu mới đối với xuất khẩu lao động trong những năm tới. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Luận văn là hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam hay thực chất là việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng một số các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phương pháp biện chứng. - Phương pháp phân tích. - Phương pháp thống kê toán. - Phương pháp chuyên gia, điều tra khảo nghiệm tổng kết thực tiễn. ã Nội dung nghiên cứu: - Xây dựng cơ sở lý luận về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của xuất khẩu lao động Việt Nam. - Phân tích và đánh giá thực trạng của hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam qua các thời kỳ từ 1980 đến nay. Qua đó phát hiện những điểm tích cực và hạn chế (tồn tại khiếm khuyết của xuất khẩu lao động Việt Nam), tiến tới xây dựng các phương hướng, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị, chính sách nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của xuất khẩu lao động Việt Nam trong hiện tại cũng như trong những năm tới. Với lượng thời gian nghiên cứu, thực tập và viết đề tài hạn hẹp, nội dung nghiên cứu của đề tài mà tác giả đưa ra dưới đây sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót bất cập. Kính mong các Thầy giáo, Cô giáo, các Cô chú, Anh chị cán bộ công nhân viên thuộc Cục Quản lý Lao động với nước ngoài và Công ty Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại (SONA) cùng các bạn sinh viên quan tâm góp ý phê bình để đề tài luận văn này được hoàn thiện hơn. Ngoài các phần: Lời nói đầu, Danh mục các tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của đề tài Luận văn được chia thành 3 chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận về xuất khẩu lao động. Chương 2: Thực trạng hoạt động xuất khẩu lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Chương 3: Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới.

doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2402 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
¹t ®éng cã hiÖu qu¶, chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng tiÕp tôc ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ ng­îc l¹i. Tõng Bé, Ngµnh, TØnh, Thµnh Phè, ph¶i s¾p xÕp l¹i c¸c ®Çu mèi xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p, c¬ chÕ qu¶n lý, xö lý thÝch ®¸ng, kÞp thêi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vi ph¹m vµ chän lùa, bæ sung c¸n bé cã chuyªn m«n, nghiÖp vô tèt cho doanh nghiÖp. T¨ng c­êng qu¶n lý, kiÓm tra, thanh tra ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng trùc thuéc trong viÖc ký kÕt, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång vµ chÊp hµnh ph¸p luËt, quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó kÞp thêi chÊn chØnh hoÆc xö lý kÞp thêi c¸c hµnh vi, vi ph¹m cña doanh nghiÖp, nh»m b¶o vÖ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng vµ trËt tù an ninh x· héi. 3.3.1.4 T¨ng c­êng ph¸p chÕ vµ qu¶n lý trong xuÊt khÈu lao ®éng. Ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch khen th­ëng, xö ph¹t nghiªm minh ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi còng ph¶i xö lý nghiªm kh¾c, thËm chÝ buéc ph¶i ®­a vÒ n­íc ®èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt hîp ®ång vµ bá trèn khái doanh nghiÖp ra sèng l­u vong vµ lµm viÖc bÊt hîp ph¸p. xö lý nghiªm ®èi víi ng­êi lao ®éng cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: tù ph¸ vì hîp ®ång, bá trèn ra ngoµi lao ®éng bÊt hîp ph¸p, coi th­êng kû luËt lao ®éng… g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi doanh nghiÖp vµ nhµ n­íc. C¸c tr­êng hîp tù ph¸ vì hîp ®ång bá trèn ra ngoµi sèng l­u vong vµ lao ®éng bÊt hîp ph¸p cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn sau: + KÕt hîp tæng hîp c¸c biÖn ph¸p r¨n ®e, tuyªn truyÒn ph¸p luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng tr­íc khi ®i. + Phèi kÕt hîp cïng chñ sö dông lao ®éng qu¶n lý b¶n gèc Hé chiÕu vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c cña ng­êi lao ®éng trong thêi gian lao ®éng ë n­íc së t¹i. + qu¶n lý chÆt chÏ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng b»ng c¸ch kh«ng trùc tiÕp tr¶ cho ng­êi lao ®éng mµ chuyÓn th¼ng vÒ doanh nghiÖp. + KÕt hîp cïng víi c¸c c¬ qua h÷u quan truy t×m ®èi víi nh÷ng lao ®éng ph¸ vì hîp ®ång, bá trèn ra ngoµi sèng l­u vong vµ lao ®éng bÊt hîp ph¸p. Khi b¾t ®­îc ph¶i ®­a ngay vÒ n­íc ®Ó xö lý kÞp thêi hoÆc xö lý t¹i n­íc së t¹i nÕu ph¸p luËt n­íc ®ã quy ®Þnh. + §èi víi nh÷ng tr­êng hîp cè t×nh vi ph¹m g©y hËu qu¶ xÊu, cÇn ph¶i c­¬ng quyÕt xö lý b»ng ph¸p luËt vµ biÖn ph¸p kinh tÕ, cÊm vÜnh viÔn kh«ng ®­îc phÐp t¸i xuÊt khÈu lao ®éng d­íi bÊt cø h×nh thøc nµo... Ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch båi th­êng ®Æc biÖt ®èi víi lao ®éng bÞ lõa ®¶o hoÆc bÞ ®­a vÒ n­íc mµ kh«ng ph¶i lçi do ng­êi lao ®éng g©y ra. §èi víi doanh nghiÖp khi cã lao ®éng bÞ tr¶ vÒ n­íc: + Tr­íc hÕt doanh nghiÖp cÇn t×m hiÓu, ®iÒu tra lµm râ lý do ng­êi lao ®éng bÞ buéc ph¶i vÒ n­íc ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý còng nh­ båi th­êng kÞp thêi. 3.3.1.5. TiÕp tôc c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng. CÇn ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh ë cÊp ®Þa ph­¬ng vÒ x¸c nhËn lý lÞch t­ ph¸p, phiÕu x¸c nhËn lµm thñ tôc Hé chiÕu… tr¸nh phiÒn hµ cho ng­êi lao ®éng. C¸c thñ tôc hå s¬ xuÊt c¶nh cña ng­¬i lao ®éng ph¶i theo nguyªn t¾c “mét cöa”, thêi h¹n kh«ng kÐo dµi qu¸t 5 ngµy kÓ tõ khi tiÕp nhËn hå s¬ cña ng­êi lao ®éng. Tæ chøc thùc hiªn viÖc kh¸m søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng ph¶i thuËn tiÖn, kÞp thêi, cã c¬ chÕ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ vËt chÊt ®èi víi kÕt luËn søc khoÎ cña ng­êi lao ®éng. 3.3.2 §èi víi qu¶n lý Doanh nghiÖp. V× ®©y lµ lùc l­îng nßng cèt, cã ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ cña hoat ®éng xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam. Do ®ã ®øng vÒ phÝa Nhµ n­íc, cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ­u tiªn, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn phï hîp vµ t­¬ng xøng víi vai trß cña nã. Tr­íc hÕt, cÇn ph¶i tró träng tíi mét sè vÊn ®Ò sau: TÝch cùc ®Çu t­ ®µo t¹o, båi d­ìng th­êng xuyªn liªn tôc, n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ bè trÝ c¸n bé cã phÈm chÊt chuyªn m«n tèt, ®¸p øng nhiÖm vô më réng thÞ tr­êng vµ qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia cña doanh nghiÖp. Tù chñ ®éng nghiªn cøu, kh¶o s¸t, t×m kiÕm thÞ tr­êng ký KÕt hîp ®ång víi n­íc ngoµi theo ®iÒu kiÖn chuÈn ®èi víi tõng thÞ tr­êng vµ khu vùc. Yªu cÇu ng­êi lao ®éng chñ ®éng kh¸m søc khoÎ nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi bÖnh tËt tr­íc khi tham gia xÐt tuyÓn. Tæ chøc tuyÓn chän trùc tiÕp ®óng ng­êi, ®óng ®èi t­îng, ®óng tiªu chuÈn… C­¬ng quyÕt kh«ng tuyÓn lao ®éng qua c¸c trung gian, cß måi lao ®éng. C«ng khai c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tuyÓn chän, chi phÝ, ®ång thêi doanh nghiÖp cÇn ph¶i phèi kÕt hîp víi c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, c¸c ban nghµnh ë c¬ së, ®Ó tuyÓn chän ®­îc nh÷ng lao ®éng cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt. ¦u tiªn c¸c ®èi t­îng con em, gia ®×nh chÝnh s¸ch, ng­êi nghÌo ®ñ tiªu chuÈn, gãp phÇn æn ®Þnh th­êng xuyªn nguån cung cÊp lao ®éng cho c«ng t¸c xuÊt kÈu kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n do thiÕu nguån. Tró träng tíi viÖc ®Çu t­, tæ chøc ®µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh h­íng cho ng­êi lao ®éng tr­íc lóc ®i theo ®óng néi dung, ch­¬ng tr×nh mµ nhµ n­íc ®· quy ®Þnh. Tæ chøc chÆt chÏ lùc l­îng lao ®éng tr­íc khi ®­a ®i, ®ång thêi ph¶i t¨ng c­êng qu¶n lý vµ xö lý kÞp thêi c¸c v­íng m¾c, chanh chÊp lao ®éng trong qu¸ tr×nh ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë n­íc ngoµi, ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng khi tham gia xuÊt khÈu lao ®éng. ChÊp hµnh nghiªm chØnh chÕ ®é tµi chÝnh, chÕ ®é ®¨ng ký thùc hiÖn hîp ®ång vµ chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o… 3.3.3 §èi víi ng­êi lao ®éng. Chñ ®éng ®Õn bÖnh viÖn cã uy tÝn kh¸m vµ kiÓm tra søc khoÎ, nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi bÖnh tËt tr­íc khi tham gia xÐt tuyÓn tr¸nh l·ng phÝ tiÒn b¹c, thêi gian. Tù chñ ®éng t×m kiÕm, liªn hÖ víi c¬ së xuÊt khÈu lao ®éng tin cËy, chñ ®éng ®Çu t­, n©ng cao nhËn thøc vµ ý thøc tù gi¸c, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó cã tr×nh ®é tay nghÒ, ngo¹i ng÷ phï hîp víi yªu cÇu, t×m hiÓu ph¸p luËt, chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ cho m×nh ®Ó tham gia xuÊt khÈu lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Nghiªm chØnh chÊp hµnh ph¸p luËt, c¸c quy ®Þnh cña ViÖt Nam vµ cña c¸c n­íc ®Õn lµm viÖc. ChÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng vµ thùc hiÖn tèt hîp ®ång lao ®éng ®èi víi doanh nghiÖp. Kh«ng bá trèn, ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau hoµn thµnh nhiÖm vô, gãp phÇn n©ng cao uy tÝn gi÷a lao ®éng ViÖt Nam víi thÞ tr­êng quèc tÕ. 3.3.4 §èi víi c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o xuÊt khÈu lao ®éng. C«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o nguån lao ®éng vµ chuyªn gia ®­îc coi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ¶nh h­ëng tíi uy tÝn, chÊt l­îng lao ®éng vµ c¸c mèi quan hÖ hîp t¸c tr­íc m¾t vµ l©u dµi gi÷a ViÖt Nam vµ thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. NÕu ta kh«ng tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy, ng­êi lao ®éng sÏ kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng, tr×nh ®é ®Ó ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña ng­êi chñ sö dông lao ®éng vµ nh­ vËy, ®iÒu tÊt yÕu sÏ x¶y ra lµ ng­êi lao ®éng kh«ng hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô vµ hîp ®ång, g©y thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých vµ quyÒn lîi gi÷a c¸c bªn, ®Æc biÖt lµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn uy tÝn, lîi Ých cña chÝnh doanh nghiÖp m×nh vµ chiÕn l­îc xuÊt khÈu lao ®éng tr­íc m¾t còng nh­ l©u dµi cña Nhµ n­íc. Do ®ã ta cÇn ph¶i tiÕp tôc vµ quan t©m h¬n n÷a dÕn c«ng t¸c nµy, nh­ng tr­íc hÕt cÇn ph¶i: KhuyÕn khÝch më réng ®Çu t­ c¸c c¬ së ®µo t¹o ë c¸c doanh nghiÖp, c¸c trung t©m d¹y nghÒ… chuÈn bÞ nguån lao ®éng cã tr×nh ®é, tay nghÒ, ngo¹i ng÷ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu phôc vô cho c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng theo h­íng sö dông cña thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. T¨ng c­êng më réng c¸c mèi quan hÖ, liªn kÕt gi÷a c¸c c¬ së ®µo t¹o vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o, bæ tóc tay nghÒ, gi¸o dôc ®Þnh h­íng, ngo¹i ng÷, v¨n ho¸ ph¸p luËt, phong tôc tËp qu¸n cho ng­êi lao ®éng phôc vô cho xuÊt khÈu lao ®éng. CÇn ®Çu t­ mét sè c¬ së ®µo t¹o thuyÒn viªn vËn t¶i, ®¸nh b¾t h¶i s¶n biÓn theo tiªu chuÈn quèc tÕ ë c¶ ba miÒn B¾c – Trung – Nam. Tr­íc m¾t lµ phôc vô cho xuÊt khÈu thuyÒn viªn vµ l©u dµi lµ phôc vô cho viÖc ®µo t¹o ®éi ngò thuyÒn viªn cã chÊt l­îng cao cho c¸c doanh nghiÖp vËn t¶i biÓn trong n­íc. N©ng cao chÊt l­îng ®µo t¹o gi¸o dôc phæ th«ng ®Ó khi ra tr­êng, lùc l­îng nµy cã ®ñ kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn vÒ ngo¹i ng÷ tham gia xuÊt khÈu lao ®éng. Ph¶i cã c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y phï hîp víi yªu cÇu cña tõng khu vùc, tõng thÞ tr­êng. Thùc hiÖn kÓm tra c¸c c¬ së ®µo t¹o, ®¶m b¶o chÊt l­îng nguån lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, nh»m n©ng cao uy tÝn c¹nh tranh cña lao ®éng ViÖt Nam. CÇn ph¶i lµm cho ng­êi lao ®éng thÊy ®­îc ý nghÜa, vai trß, tr¸ch nhiÖm cña hä ®èi víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc, doanh nghiÖp vµ gia ®×nh khi hä ®­îc chän ra n­íc ngoµi lµm viÖc. 3.3.5 §èi víi vÊn ®Ò hËu xuÊt khÈu lao ®éng. T×m kiÕm thÞ tr­êng vµ ®­a ®­îc lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®· lµ mét vÊn ®Ò khã kh¨n, xong mét khi ®· xuÊt khÈu ®­îc lao ®éng ra n­íc ngoµi th× viÖc duy tr× vµ qu¶n lý ho¹t ®éng l¹i cµng ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý chÆt chÏ h¬n. §Ó thùc hiÖn tèt viÖc vÊn ®Ò nµy, ®ßi hái Nhµ n­íc ph¶i ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò sau: Qu¶n lý lao ®éng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång gi÷a ng­êi lao ®éng víi chñ doanh nghiÖp n­íc ngoµi vµ gi÷a ng­êi lao ®éng víi chñ doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng. Ph¶i cã chÝnh s¸ch ®éng viªn, khen th­ëng kÞp thêi ®èi víi nh÷ng lao ®éng thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc ®­îc giao. ®ång thêi còng ph¶i xö lý nghiªm kh¾c, thËm chÝ buéc ph¶i ®­a vÒ n­íc ®èi víi c¸c tr­êng hîp kh«ng thùc hiÖn tèt c¸c cam kÕt hîp ®ång vµ bá trèn nh»m ng¨n chÆn t×nh tr¹ng bá trèn khái doanh nghiÖp ra sèng l­u vong vµ lµm viÖc bÊt hîp ph¸p. LËp quü hç trî tµi chÝnh nh»m hç trî cho ng­êi lao ®éng gÆp khã kh¨n khi trë vÒ n­íc, bÞ chÕt trong qu¸ tr×nh lao ®éng ë n­íc ngoµi vµ nh÷ng lao ®éng bÞ ®­a vÒ n­íc kh«ng râ lý do (kh«ng ph¶i lçi cña ng­êi lao ®éng). Quü nµy cã thÓ lÊy tõ nguån ®ãng gãp cña ng­êi lao ®éng vµ tiÒn ph¹t do ng­êi lao ®éng vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng… Hç trî t×m kiÕm viÖc lµm míi ë trong n­íc còng nh­ ë nh÷ng n­íc kh¸c cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ thu nhËp tèt h¬n. Môc lôc Trang KÕt luËn Qua vËn dông tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu, qua tr×nh bµy vµ ph©n tÝch mét c¸ch chi tiÕt vµ cã hÖ thèng t¹i c¸c ch­¬ng, môc luËn v¨n ®· thùc hiÖn vµ lµm râ ®­îc mét sè ®iÓm c¬ b¶n sau ®©y: HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò vÒ lý luËn liªn qua ®Õn viÖc ®­a lao ®éng ViÖt Nam ®i lao ®éng ë n­íc ngoµi. §ã lµ c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cã liªn quan nh­: nguån nh©n lùc, nguån lao ®éng, nh©n lùc, lao ®éng, søc lao ®éng, viÖc lµm, di d©n quèc tÕ, nhËp c­, xuÊt c­, lao ®éng xuÊt khÈu, di chuyÓn lao ®éng, thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc vµ thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. Lµm râ sù h×nh thµnh cña hµng ho¸ søc lao ®éng còng nh­ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng hµng ho¸ søc lao ®éng, ®ång thêi còng chØ râ sù cÇn thiÕt kh¸ch quan vµ vai trß cña xuÊt khÈu lao ®éng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam. Tr×nh bµy ®­îc s¬ ®å quy tr×nh xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ ®­a ra kinh nghiÖm xuÊt khÈu lao ®éng ë mét sè quèc gia trong cïng khu vùc vµ mét sè bµi häc kinh nghiÖm rót ra tõ c¸c quèc gia ®ã. §· tr×nh bµy c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu lao ®éng, ®ång thêi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lµm râ kÕt qu¶ xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam qua c¸c thêi kú. Qua ®ã ®­a ra nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ thµnh c«ng vµ nh÷ng h¹n chÕ cña xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam. §· ®­a ra mét sè dù b¸o vÒ thÞ tr­êng, c¬ héi, th¸ch thøc, kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña lao ®éng ViÖt Nam trong thêi gian tíi vµ nh÷ng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng, nh»m ®Èy m¹nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam hiÖn nay còng nh­ trong nh÷ng n¨m tíi. LuËn v¨n ®· ®­a ra 5 kiÕn nghÞ cô thÓ ®èi víi: Qu¶n lý Nhµ n­íc. Qu¶n lý Doanh nghiÖp. Ng­êi lao ®éng. C«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o xuÊt khÈu lao ®éng. VÊn ®Ò hËu xuÊt khÈu lao ®éng. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o t×nh h×nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia th¸ng 6/2000 cña Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi. B¸o Lao §éng sè b¸o Xu©n n¨m 2003. Tµi liÖu Th«ng tin vÒ xuÊt khÈu lao ®éng sè (23 - 02 ®Õn 29 - 02). T¹p chÝ ViÖc lµm ngoµi n­íc sè (1 – 4 /2002 vµ sè 1/2003). V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII, IX. Bé luËt Lao ®éng n­íc CHXHCN ViÖt Nam n¨m (1994) Gi¸o tr×nh Kinh tÕ vÜ m« n¨m 1995 Tr­êng §H KTQD Hµ Néi. Gi¸o tr×nh Kinh doanh th­¬ng m¹i quèc tÕ n¨m 2000 Tr­êng §HKTQD Gi¸o tr×nh Kinh tÕ §èi ngo¹i n¨m 2000 Tr­êng §H QL&KD Hµ Néi. Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc Nhµ XB thèng kª n¨m 1998. Gi¸o tr×nh §Þa lý kinh tÕ ViÖt Nam. Phô lôc sè (1). S¬ ®å Quy tr×nh xuÊt khÈu lao ®éng ViÖt Nam trong giai ®äan hiÖn nay. Ký HiÖp ®Þnh hîp t¸c XKL§ ChÝnh phñ ViÖt Nam ChÝnh phñ N­íc ngoµi Doanh nghiÖp ViÖt Nam Doanh nghiÖp N­íc ngoµi T×m kiÕm thÞ tr­êng, §èi t¸c Ký kÕt tho¶ thuËn hîp t¸c hai bªn TuyÓn chän lao ®éng §µo t¹o GD§H Tæ chøc kh¸m tuyÓn Tæ chøc ®­a L§ ®i Tæ chøc tiÕp nhËn L§ ®Õn Tæ chøc qu¶n lý L§ ë n­íc ngoµi Tæ chøc tiÕp nhËn L§ trë vÒ Tæ chøc trao tr¶ L§ hÕt h¹n hoÆc buéc L§ ph¶i vÒ n­íc v× mét lý do nµo ®ã. T¸i xuÊt (®­îc ký tiÕp hîp ®ång hoÆc ®i lao ®éng t¹i n­íc kh¸c). Thanh lý hîp ®ång Ký kÕt hîp ®ång XKL§ Phô lôc sè (2). Lîi thÕ vÒ gi¸ nh©n c«ng ViÖt Nam rÎ ®ang mÊt dÇn HiÖn nay, gia nh©n c«ng cña ViÖt Nam cao h¬n nhiÒu so víi gi¸ nh©n c«ng cïng lo¹i cña mét sè n­íc xuÊt khÈu lao ®éng. VÝ dô: TiÒn l­¬ng cña mét c«ng nh©n Trung Quèc lµm viÖc trong ngµnh DÖt may chØ cã: 22USD/th¸ng trong khi ®ã mét c«ng nh©n cña ViÖt Nam lµ 80USD/th¸ng. V× thÕ ng­êi lao ®éng cña ta ë trong n­íc tuy kh«ng cã viÖc lµm hoÆc cã viÖc lµm nh­ng víi thu nhËp chØ tõ 200.000® ®Õn 300.000® muèn ®i xuÊt khÈu lao ®éng nh­ng ph¶i chän ®i n­íc nµo, xÝ nghiÖp nµo cã tiÒn l­¬ng cao. ë nh÷ng n­íc, nh÷ng khu cùc hoÆc nh÷ng ngµnh nghÒ cã tiÒn l­¬ng thÊp tõ (120 – 150USD/th¸ng) c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cña ta khã cã thÓ tuyÓn ®­îc ®ñ sè l­îng lao ®éng ®Ó cung øng cho ®èi t¸c n­íc ngoµi Phô lôc sè (3). ChÝnh phñ Sè: 152/1999/N§ – CP Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1999 NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Quy ®Þnh viÖc ng­êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi ChÝnh Phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992. C¨n cø c¸c ®iÒu 18, 13, 135 vµ 184 cña Bé luËt Lao ®éng ngµy 23 th¸ng 6 n¨m 1994. Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi. NghÞ §Þnh Ch­¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1: Ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ trong viÖc tæ chøc ®­a ng­êi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam (trõ nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc ®­îc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh c¸n bé , c«ng chøc ®i thùc hiÖn nhiÖm vô, c«ng vô ë n­íc ngoµi do sù ph©n c«ng cña c¬ quan, tæ chøc cã thÈm quyÒn) ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ - x· héi gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp vµ n©ng cao tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cho ng­êi lao ®éng, t¨ng nguån thu cho ®Êt n­íc vµ t¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc trªn thÕ giíi. §iÒu2. 1. ChÝnh phñ khuyÕn khÝch c¸c c¬ quan , c¸c tæ chøc vµ ng­êi ViÖt Nam ë trong vµ ngoµi n­íc th«ng qua ho¹t ®éng cña m×nh tham gia t×m kiÕm vµ khai th¸c viÖc lµm ë n­íc ngoµi phï hîp víi ph¸p luËt quèc tÕ, ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt n­íc cö dông lao ®éng ViÖt Nam. 2. Ng­êi lao ®éng vµ chuyªn gia (sau ®©y gäi chung lµ ng­êi lao ®éng) ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc sau ®©y: a) Th«ng qua doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËn thÇu, kho¸n x©y dùng c«ng tr×nh, liªn doanh, liªn kÕt chia s¶n phÈm ë n­íc ngoµi vµ ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. b) Th«ng qua doanh nghiÖp ViÖt Nam lµm dÞch vô cung øng lao ®éng c) Theo hîp ®ång lao ®éng do c¸ nh©n ng­êi lao ®éng trùc tiÕp víi ng­êi sö dông lao ®éng ë n­íc ngoµi. 3. Ng­êi lao ®éng kh«ng ®­îc ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi thuéc c¸c khu vùc cÊm vµ kh«ng ®­îc lµm c¸c nghÒ thuéc danh môc cÊm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 4. Ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy ph¶i dùa trªn c¬ së hîp ®ång theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cña n­íc sö dông lao ®éng, ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 3. Doanh nghiÖp ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ b kho¶n 2. §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy, bao gåm: 1. Doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh; 2. Doanh nghiÖp kh«ng cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh, nh­ng cã hîp ®ång nhËn thÇu, kho¸n x©y dùng c«ng tr×nh, hîp ®ång liªn doanh, liªn kÕt chia s¶n phÈm ë n­íc ngoµi, hîp ®ång cung øng lao ®éng phï hîp víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp hoÆc ®Çu t­ n­íc ngoµi. §iÒu 4: Bé lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi gióp ChÝnh Phñ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý thèng nhÊt viÖc ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. Ch­¬ng I Thñ t­íng cÊp phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh vµ ®¨ng ký hîp ®ång ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. §iÒu 5. Doanh nghiÖp ViÖt nam cã ®ñ ®iÒu kiÖn d­íi ®©y ®­îc xem xÐt cÊp phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi: Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, doanh nghiÖp §oµn thÓ thuéc Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn C«ng s¶n Hå ChÝ Minh, Trung ­¬ng Héi Liªn hiÖp Phô n÷ ViÖt nam, Tæng Liªn ®oµn Lao §éng ViÖt Nam, Héi n«ng d©n ViÖt Nam, Héi ®ång Trung ­¬ng Liªn Minh Hîp t¸c x· ViÖt nam, Phßng Th­¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp ViÖt Nam; Cã vèn ®iÒu lÖ tõ mét tû ®ång trë lªn. Doanh nghiÖp ph¶i cã Ýt nhÊt 50% c¸n bé qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn cã ngo¹i ng÷ ®Ó trùc tiÕp lµm viÖc víi ®èi t¸c n­íc ngoµi. Ng­êi l·nh ®¹o vµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã lý lÞch râ rµng ch­a bÞ kÕt ¸n h×nh sù. Cã tµi liÖu chøng minh kh¶ n¨ng ký kÕt hîp ®ång vµ thùc hiÖn viÖc ®­a ng­êi lao ®éng ®o lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Hå s¬ xin phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh; §¬n ®Ò nghÞ cÊp phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh C¸c v¨n b¶n chøng minh vÒ vèn vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm xin cÊp phÐp, cã x¸c nhËn cña c¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn. LuËn chøng kinh tÕ vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña cña doanh nghiÖp trong lÜnh vùc ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cã ý kiÕn cña thñ tr­ëng c¬ quan chñ qu¶n cña doanh nghiÖp ( thue tr­ëng Bé, Ngµnh, §oµn thÓ Trung ­¬ng hoÆc Chñ tÞch Uû Ban Nh©n D©n TØnh, Thµnh Phè trùc thuéc Trung ­¬ng lµ c¬ quan chñ qu¶n cña doanh nghiÖp). QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp chuyªn doanh ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. §èi víi viÖc thµnh lËp míi doanh nghiÖp chuyªn doanh hoÆc bæ sung chøc n¨ng ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cho doanh nghiÖp ®· thµnh lËp th× thñ tr­ëng Bé, Ngµnh, C¬ quan Trung ­¬ng c¸c §oµn thÓ hoÆc chñ tich Uû ban nh©n ®©n tØnh, thµnh phè triùc thuéc Trung ­¬ng ph¶i tho¶ thuËn víi Bé Lao ®«ng - Th­¬ng binh vµ X· hé b»ng v¨n b¶n tr­íc khi ra quyÕt ®Þnh. Hå s¬ xin phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh göi vÒ Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi. Thêi h¹n xem xÐt cÊp giÊy phÐp kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; lÖ phÝ giÊy phÐp ho¹t j®äng chuyªn doanh lµ 10.000.000 ®ång( m­êi triÖu ®ång). §iÒu 6 Doanh nghiÖp ®¨ng ký hîp ®ång t¹i Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi theo quy ®Þnh sau ®©y: Doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh ph¶i ®¨ng ký hîp ®ång Ýt nhÊt 3 ngµy tr­íc khi tæ chøc tuyÓn chä ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Doanh nghiÖp kh«ng cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy ph¶i ®¨ng ký hîp ®ång Ýt nhÊt 7 ngµy tr­íc khi tæ chøc tuyÓn chän ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi Hå s¬ ®¨ng ký hîp ®ång cña doanh nghiÖp gåm cã: B¶n sao hîp ®ång ®· ký víi bªn n­íc ngoµi; §èi víi ®oanh nghiÖp kh«ng cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy ph¶i cã v¨n b¶n chøng minh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký hîp ®ång, cã x¸c nhËn cña cc¬ quan tµi chÝnh cã thÈm quyÒn. Ng­êi lao ®éng ®Ý lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng c¸ nh©n ký kÕt víi ng­êi sö dông lao ®éng ë nø¬c ngoµi ph¶i ®¨ng ký hîp ®ång lao ®éng t¹i së Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi ®Þa ph­¬ng n¬i ng­êi lao ®éng th­êng tró. Hå s¬ xin ®¨ng ký hîp ®ång lao ®éng c¸ nh©n gåm cã: §¬n xin ®i lao ®éng ë n­íc ngoµi, cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n ph­êng, x·, thÞ trÊn vÒ n¬i th­êng tró cña ng­êi lao ®éng. §èi víi nh÷ng ng­ßi ®ang lµm viÖc ë c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt dÞch vô th× cÇn cã thªm x¸c nhËn cña n¬i ng­êi lao ®éng lµm viÖc; B¶n sao hîp ®ång lao ®éng hoÆc b¶n sao v¨n b¶n tiÕp nhËn lµm viÖc cña bªn n­íc ngoµi. Trong tr­êng hîp xÐt thÊy hîp ®ång göi ®¨ng ký kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt do Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi quyÕt ®Þnh viÖc t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång víi bªn n­íc ngoµi. Ch­¬ng III QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng viÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi §iÒu 7 C«ng d©n ViÖt Nam ®ñ 18 tuæi trë lªn, tù nguyÖn ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn theo yªu cÇu cña hîp ®ång víi bªn n­íc ngoµi, th× ®­îc ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, trõ nh÷ng ng­êi d­íi ®©y: C¸n bé, c«ng chøc ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh Nhµ n­íc, c¬ quan d©n cö, c¬ quan §oµn thÓ chÝnh trÞ – x· héi: Sü quan, h¹ sü quan, chiÕn sü ®ang t¹i ngò trong Qu©n ®éi nh©n d©n, C«ng an nh©n d©n: Ng­êi ch­a ®­îc phÐp xuÊt c¶nh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt. Hå s¬ c¸ nh©n nép cho doanh nghiÖp gåm cã: §¬n xin ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; S¬ yÕu lý lÞch cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn hoÆc c¬ quan, ®¬n vÞ n¬i qu¶n lý ®­¬ng sù; GiÊy chøng nhËn søc khoÎ; Hîp ®ång ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo mÉu do Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh; GiÊy tê kh¸c theo yªu cÇu cña bªn n­íc ngoµi (nÕu cã). §iÒu 8: Ng­êi lao ®éng ®i lµmg viÖc ë n­íc ngoµi th«ng qua doanh nghiÖp cung øng lao ®éng cã c¸c quyÒn vµ lîi Ých sau ®©y: §­îc cung cÊp ®Çy ®ñ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin vÒ viÖc lµm n¬i ë vµ n¬i lµm viÖc, thêi h¹n hîp ®ång, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t, tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, tiÒn lµm thªm giê, chÕ ®é b¶o hiÓm vµ nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c tr­íc khi ký kÕt hîp ®ång ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. §­îc c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao, c¬ quan l·nh sù cña ViÖt Nam ë n­íc ngoµi b¶o hé c¸c quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng. §­îc h­ëng chÕ ®é ­u ®·i trong viÖc chuyÓn thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ vµ thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vÒ n­íc ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh theo chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh cña ViÖt Nam; KhiÕu l¹i, tè c¸o víi c¬ quan Nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam vÒ nh÷ng vi ph¹m hîp ®ång cña doanh nghiÖp ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; khiÕu n¹i víi c¬ quan Nhµ n­íc cã tham quyÒn cña Nhµ n­íc së t¹i t¹i vÒ nh÷ng vi ph¹m hîp ®ång cña ng­êi sö dông lao ®éng. Ký hîp ®ång ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi víi doanh nghiÖp ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, ký hîp ®ång lao ®éng víi ng­êi sö dông lao ®éng ë n­íc ngoµi vµ ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi ghi trong c¸c hîp ®ång ®· ký. §­îc tham gia chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §­îc nhËn l¹i sè tiÒn ®Æt cäc ®· nép vµ l·i suÊt ph¸t sinh trong khi hoµn thµnh hîp ®ång lµm viÖc ë n­íc ngoµi vÒ n­íc. §iÒu 9. Ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi th«ng qua doanh nghiÖp cung øng lao ®éng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y: Thùc hiÖn ®óng c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký trong hîp ®ång ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ hîp ®ång lao ®éng, quy chÕ lµm viÖc vµ sinh ho¹t ë n¬i lµm viÖc. Nép phÝ dÞch vô cho doanh nghiÖp ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy. Nép tiÒn ®Æt cäc cho doanh nghiÖp ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®Ó b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn hîp ®ång lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tr­êng hîp lµm viÖc ë nh÷ng n­íc ®· ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn víi ViÖt Nam th× chØ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i hiÖp ®Þnh ®ã. Nép tiÒn b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Tham dù c¸c kho¸ ®µo t¹o vµ gi¸o dôc ®Þnh h­íng tr­íc khi ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Kh«ng ®­îc tù bá hîp ®ång hoÆc tæ chøc cho ng­êi lao ®«ng kh¸c bá hîp ®ång lao ®éng ®· ký víi ng­êi sö dông lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc kh¸c. Tù chÞu tr¸nh nhiÖm vÒ thiÖt h¹i do b¶n th©n vi ph¹m hîp ®ång, vi ph¹m ph¸p luËt g©y ra cho doanh nghiÖp ®­a ®i lµm viÖc në n­íc ngoµi vµ cho bªn n­íc ngoµi theo ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ ph¸p luËt cña n­íc së t¹i; ChÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý c«ng d©n ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vµ chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc së t¹i; Tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt cña n­íc së t¹i, gi÷ g×n bÝ mÆt quèc gia vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, t«n träng phong tôc tËp qu¸n vµ cã quan hÖ tèt víi nh©n d©n cña n­íc së t¹i. §iÒu 10. Ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo hîp ®ång lao ®éng c¸ nh©n ë n­íc ngoµi cã c¸c quyÒn, lîi Ých vµ nghÜa vô quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4,6 §iÒu 8 vµ c¸c kho¶n 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy; ®­îc quyÒn mang ra n­íc ngoµi hoÆc ®­a vÒ n­íc nh÷ng c«ng cô lµm viÖc cÇn thiÕt cña c¸ nh©n mµ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ. §iÒu 11. Ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo c¸c h×nh thøc nãi t¹i ®iÓm a vµ b kho¶n 2 §iÒu 2 cña NghÞ ®Þnh nµy khi hÕt h¹n hîp ®ång, nÕu ®­îc gia h¹n tiÕp tôc lµm viÖc ë n­íc ngoµi hay cã nguyÖn väng lµm tiÕp hîp ®ång kh¸c, ph¶i ®¨ng ký víi doanh nghiÖp cö ®i ®Ó lµm c¸c thñ tôc vµ ®­îc h­ëng c¸c quyÒn, lîi Ých vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. Ng­êi lao ®éng ®ang ë n­íc ngoµi kh«ng thuéc ®èi t­îng nãi ë kho¶n 1. §iÒu 1, nÕu cã hîp ®ång lao ®éng hîp ph¸p ph¶i ®¨ng ký víi c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ®ã theo quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký hîp ®ång vµ ®­îc h­ëng c¸c quyÒn, lîi Ých vµ nghÜa vô quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 cña NghÞ ®Þnh nµy. Ch­¬ng IV QuyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi §iÒu 12. Doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh cã c¸c quyÒn sau ®©y: Chñ ®éng t×m kiÕm, kh¶o s¸t thÞ tr­êng lao ®éng, lùa chän h×nh thøc hîp ®ång vµ trùc tiÕp c¸c hîp ®ång ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi b¶o ®¶m lîi Ých cña Nhµ n­íc, cña doanh nghiÖp vµ cña ng­êi lao ®éng; Thu phÝ dÞch vô ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp víi møc kh«ng qu¸ 12% l­¬ng cña ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång, riªng ®èi víi sÜ quan vµ thuyÒn viªn lµm viÖc trªn tµu vËn t¶i biÓn thu kh«ng qu¸ 18% l­¬ng ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång; NhËn tiÒn ®Æt cäc cña ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 cña NghÞ ®Þnh nµy. ViÖc nhËn tiÒn ®Æt cäc ph¶i ®­îc ghi râ trong hîp ®ång ®o lµm viÖc ë n­íc ngoµi; §­îc quyÒn ký quyÕt ®Þnh ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoa× do doanh nghiÖp tuyÓn chän theo sè l­îng ®· ®¨ng ký, lµm c¬ së ®Ó c¬ quan C«ng an cã thÈm quyÒn cÊp thÈm quyÒn cÊp hé chiÕu cho ng­êi lao ®éng; Khëi kiÖn ra Toµ ¸n ®Ó yªu cÇu ng­êi lao ®éng båi th­êng ng­êi lao ®éng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång g©y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; §Ò nghÞ c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi vµ c¸c c¬ quan Nhµ n­íc cã liªn quan cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ tr­êng lao ®éng ë n­íc ngoµi vµ b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña doanh nghiÖp; §­îc Nhµ n­íc hç trî ®µo t¹o nghÒ, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, ngo¹i ng÷ cho ng­êi lao ®éng vµ båi d­ìng, n©ng cao chÊt l­îng c¸n bé cña doanh nghiÖp lµm nhiÖm vô qu¶n lý ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. §iÒu 13. Doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh cã nghÜa vô sau ®©y: §¨ng ký hîp ®ång, tæ chøc ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo ®óng c¸c quy dÞnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan cña Nhµ n­íc; Cung cÊp th«ng tin cho ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 cña NghÞ ®Þnh nµy; tuyÓn chän, ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh h­íng cho ng­êi lao ®éng tr­íc khi ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo h­íng dÉn cña Bé lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi; Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c hîp ®ång ®· ký víi n­íc ngoµi, b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c quyÒn vµ lîi Ých cña ng­êi lao ®éng theo c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång lao ®éng ®· ký víi ng­êi lao ®éng vµ víi bªn n­íc ngoµi; Trong vßng 15 ngµy, kÓ c¶ tõ ngµy nhËn tiÒn ®Æt cäc cña ng­êi lao ®éng, doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn toµn bé sè tiÒn ®Æt cäc ®· vµo tµi kho¶n cña donh nghiÖp më t¹i Kho b¹c Nhµ n­íc n¬i doanh nghiÖp cã trô së chÝnh vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho Bé lao ®«ng – Th­¬ng binh vµ X· héi; Thu tiÒn b¶o hiÓm x· héi cña ng­êi lao ®éng ®Ó nép cho c¬ quan chøc n¨ng cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ­u tiªn tuyÓn chän ®èi t­îng thuéc diÖn chÝnh s¸ch ­u ®·i theo h­íng dÉn cña Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi; Tæ chøc ®­a ®i, qu¶n lý, ®­a vÒ vµ b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc ë n­íc ngoµi. KÞp thêi cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ sè l­îng vµ n¬i lµm viÖc cña ng­êi lao ®éng ViÖt Nam cho c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë nø¬c cã ng­êi lao ®éng cña doanh nghiÖp lµm viÖc. ChÞu sù chØ ®¹o cña c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt nam ë n­íc ngoµi trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh ®Õn ng­êi lao ®éng do doanh nghiÖp ®­a ®i; Tr­êng hîp ng­êi lao ®éng bÞ tai n¹n, m¾c bÖnh nghÒ nghiÖp hoÆc bÞ chÕt ë n­íc ngoµi, doanh nghiÖp ph¶i chñ tr× vµ phèi hîp víi bªn n­íc ngoµi, c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ViÖt Nam vµ cña n­íc së t¹i ®Ó kÞp thêi gi¶i quyÕt, b¶o ®¶m quyÒn lîi hîp ph¸p cña ng­êi lao ®éng; Kh«ng ®­îc ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm nh÷ng nghÒ, nh÷ng khu vùc ë n­íc ngoµi theo danh môc cÊm do Bé lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh B¶o ®¶m vµ x¸c nhËn vµo sæ lao ®éng vµ sæ b¶o hiÓmt x· héi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; Båi th­¬ng cho ng­êi lao ®éng thiÖt h¹i do doanh nghiÖp hoÆc do bªn n­íc ngoµi vi ph¹m hîp ®ång g©y ra theo ph¸p luËt cña ViÖt Nam vµ ph¸p luËt cña n­íc së t¹i; Nép cho Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi phÝ qu¶n lý b»ng 1% kho¶n thu phÝ dÞch vô, nép thuÕ theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. ChÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch, chÐ ®é vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý vµ sö dông ngo¹i tÖ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc; Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh ký 3 th¸ng, 6 th¸ng, hµng n¨m vµ ®ét xuÊt theo h­íng dÉn cña Bé lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 14. Doanh nghiÖp ph¶i trùc tiÕp tuyÓn chän ng­êi lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu cña bªn sö dông lao ®oäng ë n­íc ngoµi theo ®óng quy ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu cña bªn sö dông lao ®éng ë n­íc ngoµi theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt nam, doanh nghiÖp cã thÓ hîp t¸c víi ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ®Þa ph­¬ng trong viÖc chuÈn bÞ nguån lao ®éng, dù tuyÓn chän vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn ng­êi lao ®éng khi lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Trong tr­êng hîp doanh nghiÖp tuyÓn chän lao ®éng ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c hoÆc ë ®Þa ph­¬ng th× ph¶i xuÊt tr×nh giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh víi ®¬n vÞ cung cÊp lao ®éng hoÆc Së Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi. 3. Doanh nghiÖp ph¶i quy ®Þnh thêi h¹n tuyÓn chän, lµm thñ tôc cho ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc n­íc ngoµi. Trong tr­êng hîp hÕt thêi h¹n mµ ch­a ®­a ng­êi lao ®éng ®i n­íc ngoµi lµm viÖc th× ph¶i th«ng b¸o râ lý do cho ng­êi lao ®éng biÕt. NÕu hÕt thêi h¹n ®ã, ng­êi lao ®éng kh«ng cã nhu cÇu ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, th× ph¶i thanh to¸n l¹i sè tiÒn mµ ng­êi lao ®éng ®· chi phÝ theo quy ®Þnh vµ tho¶ thuËn víi doanh nghiÖp. §iÒu 15. Doanh nghiÖp cö ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi ®Ó qu¶n lý vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng lµm viÖc ë n­íc ngoµi, t×m hiÓu vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng lao ®éng. C¸n bé ®­îc cö ®i lµm viÖc ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp ë n­íc ngoµi ph¶i lµ nh÷ng ng­êi cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèe, cã ®ó n¨ng lùc, chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc. Biªn chÕ, quyÒn h¹n cña bé m¸y lao ®éng ë n­íc ngoµi do doanh nghgiÖp quyÕt ®Þnh phï hîp víi ph¸p luËt Viªtj Nam vµ ph¸p luËt cña n­íc söo t¹i. §iÒu 16. Doanh nghiÖp kh«ng cã giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh nh­ng cã hîp ®ång cung cÊp lao ®éng phï hîp víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy khi ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm lµm viÖc ë n­íc ngoµi vµ cã nghÜa vô quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 §iÒu 12 vµ §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy. Khi ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, doanh nghiÖp ph¶i ­u tiªn tuyÓn ng­êi lao ®éng ®ang lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp. Trong tr­êng hîp lao ®éng cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ th× ®­îc tuyÓn ng­êi lao ®éng vµo doanh nghiÑep ®Ó ®­a ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. §iÒu 17. Doanh nghiÖp nhËnu thÇu, kho¸n x©y dùng liªn doanh liªn kÕt chia s¶n phÈm ë n­íc ngoµi hoÆc ®Çu t­ ra n­íc ngoµi khi th­cj hiÖn ®­a ng­êi lao ®éng ®i almf viÖc ë n­íc ngoµi cã quyÒn vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 4,5, 6 §iÒu , c¸c kho¶n 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 §iÒu 13 cña NghÞ ®Þnh nµy vµ nép cho Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi phÝ qu¶n lý theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi, ®­îc mang ra n­íc ngoµi vµ mang vÒ n­íc c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cÇn thiÕt cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký víi bªn n­íc ngoµi mµ kh«ng ph¶i chÞu thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam; thùc hiÖnu c¸c chÕ ®é ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt lao ®éng cña ViÖt nam vµ tr¶ c«ng cho ng­êi lao ®éng b»ng ngo¹i tÖ thu ®­îc nÕu cã. Ch­¬ng V Tr¸ch nhiÖm cña c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng trong viÖc ®­a ng­êi lao ®éng viÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi §iÒu 18. Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ x· héi cã tr¸nh nhiÖm §µm ph¸n, ký kÕt c¸c HiÖp ®Þnh ChÝnh phñ vÒ hîp t¸c sö dông lao ®éng víi n­íc ngoµi theo uû quyÒn cña Thñ t­íng ChÝnh phñ; X¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ 5 n¨m vÒ ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; phèi hîp víi c¸c Bé, c¸c ngµnh, §oµn thÓ trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng chØ ®¹o thùc hiÖn; Nghiªn cøu cña c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é liªn quan ®Õn viÖc ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cã thêi h¹n ë n­ãc ngoµi ChÝnh phñ ban hnµh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ®ã. Nghiªn cøu thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc vµ quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t cÇn thiÕt cho ng­êi lao ®éng, quy ®Þnh c¸c danh môc, c¸c nghÒ cÊm, c¸c khu vùc cÊm ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; H­íng dÉn c«ng t¸c båi d­ìng, t¹o nguån lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngo×a; quy ®Þnh c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh h­íng ncho ng­êi lao ®éng trwocs khi ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi. Thµnh lËp c¸c trung t©m quèc gia ®µo t¹o ng­êi lao ®éng cã kü thuËt , tay nghÒ cao vµ ngo¹i ng÷ ®¸p øng yªu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc; CÊp, ®×nh chØ vµ thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh, nhËn ®¨ng ký hîp ®ång vµ thu lÖ phÝ, phÝ qu¶n lý theo quy ®Þnh; Tæ chøc c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra c¸c c¬ quan vµ doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; t¹m ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6 kho¶n 24 cña NghÞ ®Þnh nµy; §Þnh kú b¸o c¸o víi Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh lao ®éng ViÖt nam lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi; Phèi hîp víi Bé ngo¹i giaovµ c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong viÖc qu¶n lý ng­êi lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc ë n­íc ngoµi; Phèi hîp víi Bé ngo¹i giao vµ Ban Tæ chøc - c¸n bé ChÝnh phñ nghiªn cøu tæ chøc bé phËn qu¶n lý lao ®éng trong c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë nhu÷ng n­íc vµ khu vùc cã nhiÒu lao ®éng ViÖt nam lµm viÖc hoÆc cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng nhËn nhiÒu lao ®éng ViÖt nam lµm viÖc hoÆc cã nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng nhËn nhiÒu lao ®éng ViÖt nam víi sè l­îng biªn chÕ, chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n vµ nghÜa vô vµ quyÒn h¹n phï hîp víi Ph¸p luËt vÒ c¬ quan ®¹i diÖn n­íc ngoµi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam; §iÒu 19. Bé tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Bé lao ®«ng – Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thu vµ sö dông lÖ phÝ, phÝ qu¶n lý vµ phÝ dÞch vô; møc vµ thÓ thøc gi÷ tiÒn ®Æt cäc cña ng­êi lao ®éng. C¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë n­íc ngoµi thùc hiÖn qu¶n lý Nhµ n­íc ®èi víi lao ®éng ViÖt nam ë n­íc së t¹i; th«ng qua Bé ngo¹i giao cung cÊp kÞp thêi cho Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ tr­êng lao ®éng ngoµi n­íc vµ t×nh h×nh ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ë n­íc së t¹i ; liªn hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña n­íc së t¹i ®Ó gióp Bé Lao ®«ng – Th­¬ng binh vµ X· héi thiÕt lËp quan hÖ hîp t¸c sö dông lao ®éng phèi hîp víi c¸c tæ chøc; c¬ quan h÷u quan cña n­íc së t¹i vµ c¸c tæ chøc quèc tÕ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng vµ cña doanh nghiÖp ViÖt Nam. Bé C«ng an trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh phèi hîp víi Bé lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi trong viÖc qu¶n lý ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi; t¹o ®iÒu kÞÖn ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc cung hé chiÕu mét c¸ch thuËn lîi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, ®¸p øng yªu cÇu vÒ thêi h¹n thùc hiÖn hîp ®ång víi bªn n­íc ngoµi. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ vµ c¸c Bé, ngµnh trong ph¹m vi tr¸nh nhiÖm cña m×nh ®­a néi dung hîp t¸c lao ®éng víi n­íc ngoµi vµo c¸c kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i, c¸c ch­¬ng tr×nh hîp t¸c quèc tÕ, cïng Bé lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi hµng n¨m, 5 n¨m . Bé Th­¬ng m¹i vµ Ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng vµ doanh nghiÖp ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi thùc hiÖn c¸c quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8, kho¶n 1 §iÒu 10 vµ §iÒu 17 cña NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 20. C¸c Bé, ngµnh, c¬ quan Trung ­¬ng c¸c §oµn thÓ, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm; 1. Thèng nhÊt víi Bé lao ®éng – Thwong binh vµ x· héi quyÕt ®Þnh sè l­îng c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý ®­îc phÐp ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ChØ ®¹o, qñan lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi thuéc ph¹m vi qu¶n lý, ®ång thêi phèi hîp víi Bé , ngµnh cã liªn quan gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh; B¸o c¸o t×nh h×nh ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cña c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý; lËp kÕ ho¹ch hµng n¨m, 5 n¨m vÒ viÖc ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi göi Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi ®Ó tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh phñ. §iÒu 21. Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé kÕ ho¹ch cµ §Çu t­ vµ nh©n hµng Nhµ n­íc phèi hîp c¸c Bé , ngµnh cã liªn quan quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ng­êi lao ®éng thuéc c¸c ®èi t­îng chÝnh s¸ch cã c«ng víi n­íc vµ ng­êi ng­êi lao ®éng nghÌo ®­îc vay tÝn dông ®Ó nép tiÒn ®Æt cäc vµ lÖ phÝ tr­íc khi ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi. §iÒu 22. Trong tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng ph¶i khÈn cÊp ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam vÒ n­íc, c¬ quan chñ qu¶n cña doanh nghiÖp ®­a lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o doanh nghiÖp tæ chøc ®­a ng­êi lao ®éng vÒ n­íc; tr­êng hîp v­ît qu¸ thÈm quyÒn vµ kh¶ n¨ng th× c¬ quan chñ qu¶n phèi hîp víi Bé ngo¹i giao, Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi vµ Bé Tµi chÝnh lËp ph­¬ng ¸n tr×nh Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Ch­¬ng VI Khen th­ëng vµ xö lý §iÒu 23. C«ng d©n, doanh nghiÖp thùc hiÖn tèt vµ cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®­îc khen th­ëng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. C¸ nh©n, tæ chøc n­íc ngoµi cã ®ãng gãp tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi th× ®­îc khen th­ëng . §iÒu 24. Nghiªm cÊm c¸c tæ chøc, c¸ nh©n lîi dông ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi ®Ó tuyÓn chän, ®µo t¹o ng­êi lao ®éng nh»m môc ®Ých kinh doanh, thu lêi bÊt chÝnh hoÆc tæ chøc ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi bÊt hîp ngoµibÊt hîp ph¸p. Tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù , båi th­êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ng­êi lao ®éng vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång ®· ký víi doanh nghiÖp tæ chøc ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi, víi ng­êi sö dông lao ®éng ë n­íc ngoµi vµ nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× ph¶i båi th­êng nh÷ng thiÖt h¹i vµ chi phÝ cã liªn quan, ph¶i buéc trë vÒ n­íc theo tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång, vµ bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. Doanh nghiÖp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× bÞ c¶nh c¸o, ph¹t tiÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, bÞ t¹m ®×nh chØ hoÆc ®×nh chØ thùc hiÖn hîp ®ång. Tr­êng hîp vi ph¹m nghiªm träng th× bÞ ®×nh chØ hoÆc thu håi giÊy phÐp ho¹t ®éng chuyªn doanh. C¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, c¬ quan Nhµ n­íc vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, c¶n trë hoÆc g©y hËu qu¶ xÊu ®èi víi ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi th× tuú theo møc ®é mµ bÞ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch­¬ng VII ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 25. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ nghÞ ®Þnh sè 07/CP ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vµ cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký; b·i bá nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y tr¸i víi nh÷ng quy ®Þnh nµy. C¸c doanh nghiÖp ®· ®­îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi tr­íc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ®­îc tiÕp tôc sö dông cho ®Õn khi hÕt h¹n. Doanh nghiÖp cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy khi hÕt thêi h¹n ®­îc phÐp ®æi giÊy phÐp míi. §iÒu 26. ViÖc ®­a ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi trªn c¬ së thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ChÝnh phñ vÒ hîp t¸c lao ®éng vµ chuyªn gia hoÆc tho¶ thuËn hîp t¸c gi÷a ngµnh, ®Þa ph­¬ng cña ViÖt Nam víi ngµnh, ®Þa ph­¬ng cña n­íc ngoµi ®­îc ChÝnh phñ cho phÐp th× ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh hoÆc tho¶ thuËn mµ kh«ng ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, nh­ng ph¶i b¸o c¸o t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn HiÖp ®Þnh víi Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 27. Bé Lao ®éng – Th­¬ng binh vµ X· héi phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan h­íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 28. C¸c Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng thuéc c¬ quan thuéc chÝnh phñ, chñ tÞch uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. T/M. ChÝnh phñ Thñ t­íng Phan V¨n Kh¶i (§· ký) Phô lôc sè (4). Bé chÝnh trÞ Sè: 41/1999/CT – TW Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc Hµ Néi, ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 1999 ChØ thÞ cña bé chÝnh trÞ VÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ – x· héi gãp phÇn ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¹o thu nhËp vµ n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng, t¨ng nguån thu ngo¹i tÖ cho ®Êt n­íc vµ t¨ng c­êng quan hÖ hîp t¸c gi÷a n­íc ta víi c¸c n­íc. Trong nh÷ng n¨m 80, thùc hiÖn hîp t¸c lao ®éng vµ chuyªn gia víi c¸c n­íc x· héi chñ nghÜa vµ mét sè n­íc Trung §«ng, Ch©u Phi, chóng ta ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm ngoµi n­íc cho hµng chôc v¹n ng­êi. Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, viÖc xuÊt khÈu lao ®éng còng ®­îc chuyÓn ®æi cho phï hîp víi c¬ chÕ míi, ®· ®­a hµng v¹n lao ®éng vµ chuyªn gia ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n­íc ngoµi, gãp phÇn n©ng cao tay nghÒ, ngo¹i ng÷ cho ng­êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng c¸c gia ®×nh cã ng­êi ®i lao ®éng xuÊt khÈu vµ ®ãng gãp cho ng©n s¸ch. KÕt qu¶ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia trong thêi gian qua vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu, cßn nh÷ng tån t¹i vµ khuyÕt ®iÓm. Do ch­a nhËn thøc thèng nhÊt vÒ tÇm quan träng cña xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia c¸c môc tiªu, biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm nªn c¸c ngµnh, c¸c cÊp tõ Trung ­¬ng ®Õn ®Þa ph­¬ng cßn thiÕu sù phèi hîp ®ång bé trong viÖc ®Çu t­, më réng thÞ tr­êng, ®µo t¹o nguån lao ®éng xuÊt khÈu, cô thÓ ho¸ chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch vµ chØ ®¹o ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. Sù nç lùc t¹o thªm viÖc lµm trong n­íc vµ ngoµi n­íc chØ míi lµ gi¶i quyÕt ®­îc mét phÇn trong sè lao ®éng ch­a cã viÖc lµm vµ thiÕu viÖc lµm. Tû lÖ lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm ë ®« thÞ cßn qu¸ cao. HÖ sè sö dông thêi gian ë n«ng th«n cßn rÊt thÊp. Hµng n¨m cã h¬n 1 triÖu ng­êi ®Õn tuæi lao ®éng. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, cïng víi c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n­íc lµ chÝnh, xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia cßn cã ý nghÜa tr­íc m¾t vµ l©u dµi. V× vËy ®Ó thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ chñ tr­¬ng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu lao ®éng theo tinh thÇn nghÞ quyÕt §¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII cña §¶ng vµ NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø IV Ban chÊp hµnh Trung ­¬ng kho¸ VIII, Bé ChÝnh trÞ yªu cÇu c¸c tØnh uû, thµnh uû, c¸c ban, ®¶ng ®oµn, ban c¸n sù ®¶ng vµ ®¶ng uû trùc thuéc Trung ­¬ng l·nh ®¹o qu¸n triÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn néi dung d­íi ®©y: VÒ chñ tr­¬ng. Cïng víi gi¶i quyÕt viÖc lµm trong n­íc lµ chÝnh th× xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia lµ mét chiÕn l­îc quan träng, l©u dµi, gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cho c«ng cuéc x©y dùng ®Êt n­íc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸; lµ mét bé phËn cña hîp t¸c quèc tÕ, gãp phÇn cñng cè quan hÖ h÷u nghÞ, hîp t¸c l©u dµi víi c¸c n­íc. XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia ph¶i ®­îc më réng vµ ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc, thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng, phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc, ®¸p øng nhu cÇu cña n­íc ngoµi vÒ sè l­îng, tr×nh ®é vµ ngµnh nghÒ. XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia mét mÆt ph¶i ®¶m b¶o søc c¹nh tranh trªn c¬ së t¨ng c­êng ®µo t¹o lùc l­îng lao ®éng kü thuËt vµ chuyªn gia, n©ng cao dÇn tû träng lao ®éng xuÊt khÈu cã chÊt l­îng trong tæng sè lao ®éng xuÊt khÈu vµ n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu lao ®éng; mÆt kh¸c ph¶i ch¨m lo vµ b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi lao ®éng ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi theo ph¸p luËt cña n­íc ta vµ n­íc mµ ng­êi lao ®éng sèng vµ lµm viÖc. Ph¸t triÓn vµ khuyÕn khÝch ®µo t¹o nghÒ g¾n víi nhu cÇu cña thÞ tr­êng lao ®éng, ®µo t¹o ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ý thøc ph¸p luËt, lµm râ quyÒn lîi, nghÜa vô cña doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng vÒ thùc hiÖn hîp ®ång, t«n träng phong tôc tËp qu¸n, v¨n ho¸, hoµ nhËp thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ. C¸c gi¶i ph¸p. Ph¶i cã ph­¬ng ¸n tæng thÓ trªn c¬ së tÝnh to¸n kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm, nhu cÇu viÖc lµm tÝnh hiÖu qu¶ trªn c¸c lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®Ó cã chiÕn l­îc l©u dµi vÒ xuÊt khÈu lao ®éng. §Çu t­ nghiªn cøu, ph¸t triÓn, më réng thÞ tr­êng sö dông lao ®«ng ViÖt Nam ë n­íc ngoµi; ­u tiªn thi tr­êng khu vùc vµ thÞ tr­êng truyÒn thèng, cñng cè thÞ tr­êng ®· cã, më réng thÞ tr­êng míi, h×nh thµnh hÖ thèng thÞ tr­êng sö dông lao ®éng ViÖt Nam æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi. Ban hµnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ lao ®éng lµm viÖc ë n­íc ngoµi, t¹o c¬ së ph¸p lý b¶o vÖ lîi Ých cña Nhµ n­íc, cña doanh nghiÖp cña lao ®éng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn. Chó träng tuyÓn chän lao ®éng trong sè bé ®éi, thanh niªn xung phong xuÊt ngò, lao ®éng trong doanh nghiÖp, con em thuéc diÖn chÝnh s¸ch; nh÷ng ®èi t­îng nµy, nÕu gia ®×nh nghÌo th× ®­îc vay vèn tõ quü quèc gia gi¶i quyÕt viÖc lµm, tõ ng©n hµng ng­êi nghÌo… ®Ó nép c¸c kho¶n theo quy ®Þnh tr­íc khi ®i. Cã chÝnh s¸ch hç trî ®Çu t­, miÔn gi¶m thuÕ trong mét sè n¨m ®Çu… ®Ó c¸c doanh nghiÖp ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng lao ®éng quèc tÕ; khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng chuyÓn ngo¹i tÖ, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vÒ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh. §Èy m¹nh ®µo t¹o nghÒ, nhÊt lµ vÒ kü thuËt c«ng nghÖ cao, ngo¹i ng÷, gi¸o dôc ý thøc kû luËt vµ ph¸p luËt cho ng­êi lao ®éng; båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng bé m¸y, c¸n bé qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®«ng vµ chuyªn gia. §¬n gi¶n vµ c«ng khai ho¸ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, c¸c quy ®Þnh vÒ tiªu chuÈn, thñ tôc vÒ xuÊt nhËp c¶nh, vÒ cÊp giÊy phÐp ®èi víi tæ chøc vµ ng­êi lao ®éng xuÊt khÈu. Tæ chøc vµ qu¶n lý xuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia. Cñng cè c¸c doanh nghiÖp chuyªn xuÊt khÈu lao ®éng. Më réng diÖn c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc cã ®ñ ®iÒu kiªn trùc tiÕp xuÊt khÈu lao ®éng d­íi c¸c h×nh thøc nhËn thÇu c«ng tr×nh, ®­a lao ®éng ®i lµm viÖc trong c¸c xÝ nghiÖp cña n­íc ngoµi… KhuyÕn khÝch c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ®ang ®i lµm viÖc ë n­íc ngoµi t×m viÖc vµ thu nhËn thªm lao ®éng tõ trong n­íc. ThÝ ®iÓm mét sè doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh cã ®ñ ®iÒu kiÖn, tr­íc hÕt lµ c¸c doanh nghiÖp thuéc ®oµn thÓ Trung ­¬ng nh­ Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam, Trung ­¬ng §oµn Thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi Liªn hiÖp Phô N÷ ViÖt Nam… ®­îc ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt d­íi sù qu¶n lý chÆt chÏ cña c¸c ®oµn thÓ vµ Nhµ n­íc. XuÊt khÈu lao ®éng vµ chuyªn gia theo h­íng ­u tiªn nh­ sau: §i tËp thÓ, do c¸c doanh nghiÖp tæ chøc d­íi c¸c h×nh thøc nhËn thÇu x©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, thuû lîi, giao th«ng, d©n dông… ë n­íc ngoµi. Chuyªn gia trªn mét sè lÜnh vùc mµ ta cã ®iÒu kiÖn nh­ y tÕ, gi¸o dôc, tin häc… C«ng nh©n cã tay nghÒ lµm viÖc theo hîp ®ång ký gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Lao ®éng phæ th«ng trong mét sè lÜnh vùc theo yªu cÇu cña phÝa n­íc ngoµi vµ quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Tr¸ch nhiÖm cÊp Uû §¶ng. §¶ng ®oµn Quèc héi, Ban c¸n sù §¶ng, ChÝnh phñ chØ ®¹o viÖc ban hµnh ph¸p luËt, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ vÒ xuÊt khÈu lao ®éng vµ kiÓm tra chØ ®¹o c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng. Ban c¸n sù ®¶ng Bé Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi chØ ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc vÒ xuÊt khÈu lao ®éng theo ®óng ph¸p luËt; chñ tr× phèi hîp víi Ban c¸n sù §¶ng Bé Ngo¹i giao, Tµi chÝnh, §¶ng uû C«ng an Trung ­¬ng vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan thùc hiÖn ch­¬ng trinh vÒ xuÊt khÈu lao ®éng; chØ ®¹o viÖc s÷a ®æi, bæ sung c¸c chÝnh s¸ch, c¬ chÕ xuÊt khÈu lao ®éng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc; ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu vÒ thÞ tr­êng lao ®éng trong n­íc vµ n­íc ngoµi phôc vô nhiÖm vô xuÊt khÈu lao ®éng. Ban c¸n sù ®¶ng Bé Ngo¹i giao phèi hîp víi Ban c¸n sù ®¶ng c¸c bé cã liªn quan nghiªn cøu ®­a vÊn ®Ò xuÊt khÈu lao ®éng vµo kÕ ho¹ch hîp t¸c song ph­¬ng víi c¸c n­íc. Trao ®æi nh÷ng th«ng tin ®Ó gãp phÇn t×m kiÕm, më réng thÞ tr­êng xuÊt khÈu lao ®éng. C¸c ban Trung ­¬ng cïng c¸c ban c¸n sù ®¶ng, ®¶ng ®oµn, ®¶ng uû cã liªn quan, t¨ng c­êng chØ ®¹o, qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæ chøc ®¶ng, tæ chøc quÇn chóng trong ®éi ngò lao ®éng xuÊt khÈu, phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ luËt ph¸p cña n­íc tiÕp nhËn lao ®éng. Ban T­ t­ëng v¨n ho¸ Trung ­¬ng ®Þnh h­íng vµ h­íng dÉn c«ng t¸c th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ xuÊt khÈu lao ®éng. Ban kinh tÕ Trung ­¬ng gióp Bé ChÝnh trÞ theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn chØ thÞ nµy; ®Þnh kú b¸o c¸o Bé ChÝnh trÞ kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c xuÊt khÈu lao ®éng cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng. T/M Bé ChÝnh trÞ Ph¹m ThÕ DuyÖt (§· ký)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động Việt Nam trong những năm tới.doc
Luận văn liên quan