Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV

Lời mở đầu Tại Đại hội lần thứ IV năm 1986, Đảng ta đã có chủ trương chuyển đổi nền kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng XCNXH, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của đất nước ta. Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường cộng với xu hướng toàn cầu hoá ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp ở nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức to lớn. Sự phát triển đi lên của các doanh nghiệp này hay sự thất bại của doanh nghiệp khác trong môi trường cạnh tranh khốc liệt là điều không tránh khỏi và xảy ra thường xuyên, liên tục. Thực tế đã chứng minh rằng việc nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh là vấn đề quan trọng quyết định sự thành bại của bất kỳ đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Suy cho cùng đó là việc sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị đó có hiệu quả hay không hiệu quả. Một doanh nghiệp nắm giữ được một đội ngũ lao động có trình độ, kiến thức, năng lực chuyên môn, có ý thức trách nhiệm cao đối với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có sự phối hợp và tinh thần đoàn kết chặt chẽ thì doanh nghiệp đó chắc chắn sẽ thành công, có chỗ đứng ổn định trên thương trường và ngược lại. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt và khốc liệt, mọi doanh nghiệp đều nhận ra rằng yếu tố quyết định lớn nhất đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp không phải là trang thiết bị kỹ thuật mà chính là yếu tố con người. Bởi vì cho dù doanh nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại đến đâu song những người nắm giữ nó lại là những người non yếu về trình độ chuyên môn, trình độ quản lý thì tất yếu sẽ dẫn đến không phát huy tối đa hiệu quả của máy móc thiết bị đó, làm giảm đi lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Để có thể theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, con người phải luôn đổi mới về tư duy cũng như nâng cao trình độ, kiến thức. Muốn đạt được điều đó, chỉ có cách là phải thực hiện tốt công tác đào tạo vàphát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong nhiều năm qua, mặc dù là một đơn vị gặp nhiều khó khăn nhưng khu quản ý đường bộ IV đã rất quan tâm, chú trọng tới công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức mình theo phương châm mà Đảng đã đề ra tại Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII đó là: “lấy việc phát huy nguồn nhân lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững”. Với mong muốn tìm hiểu sâu hơn về công tác đào tạovà phát triển nguồn nhân lực đồng thời góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác này ở khu QLĐB IV tôi đã chọn đề tài. “ Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV” Chuyên đề gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu Quản lý đường bộ IV. Phần 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu Quản lý đường bộ IV. Mục lục Lời mở đầu Phần i: Cơ sở lý luận về đào tạo và tp nguồn nhân lực trong doanh nghiệp I. Khái niệm đào tạo và phát triển II. Mục đích, vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển 1. Mục đích của công tác đào tạo và phát triển NNL 2. Vai trò, ý nghĩa của công tác đào tạo và phát triển NNL III. Các phương pháp đào tạo và phát triển NNL 1. Các phương pháp phát triển cán bộ quản lý 1.1. Phương pháp dạy kèm 1.2. Phương pháp luôn chuyển công việc 1.3. Phương pháp trò chơi kinh doanh 1.4. Phương pháp hội thảo 2. Các phương pháp đào tạo nhân viên 2.1. Phương pháp đào tạo tại chỗ 2.2. Phương pháp đào tạo học nghề 2.3. Phương pháp đào tạo xa nơi làm việc IV. Tiến trình đào tạo và phát triển NNL trong doanh nghiệp Bước 1: Xác định nhu cầu đào tạo 1. Khái niệm về xác định nhu cầu đào tạo 2. Cơ sở để xác định nhu cầu đào tạo 2.1. Phân tích doanh nghiệp 2.2. Phân tích tác nghiệp 2.3. Phân tích nhân viên 2.4. Phân tích kết quả thực hiện công việc 3. Các phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 3.1. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 3.1.1. Phương pháp trực tiếp 3.1.2. Phương pháp tính toán 1 3.1.3. Phương pháp tính toán 2 3.1.4. Phương pháp tính toán theo chỉ số 3.2. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật 3.3. Xác định nhu cầu phát triển cấp quản trị Bước 2: Xác định mục tiêu đào tạo Bước 3 : Xác định đối tượng đào tạo Bước 4 : Xây dựng và lựa chọn phương pháp đào tạo Bước 5 : Dự tính các chi phí đào tạo Bước 6 : Lựa chọn và đào tạo giáo viên Bước 7 : Đánh giá chương trình đào tạo V. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 1. Chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhà nước còn thấp 2. Sự thay đổi nhu cầu xã hội 3. Công tác đào tạo chưa được chú trọng đúng mức Phần II : Thực trạng công tác đào tạo và phát triển NNL ở khu quản lý đường bộ IV. I. Khái quát chung về khu QLĐB IV 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu của khu QLĐBIV 2.1. Chức năng 2.2. Nhiệm vụ 2.3. Quyền hạn 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của khu QLĐBIV 3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của khu QLĐBIV 3.2. Nội dung cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban trong khu QLĐB IV 4. Đặc điểm về nguồn nhân lực 5. Đặc điểm về vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật 6. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qua các năm VI. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu QLĐB IV 1. Bộ máy làm công tác đào tạo – phát triển ở khu QLĐBIV 2. Kết quả công tác đào tạo và phát triển NNL QLĐBIV 2.1. Công tác đào tạo công nhân kỹ thuật 2.2. Công tác phát triển cán bộ quản lý ở khu QLĐBIV 3. Tổ chức công tác đào tạo – phát triển ở khu QLĐBIV 3.1. Xác định nhu cầu đào tạo 3.2. Xác định mục tiêu của chương trình đào tạo 3.3 Xác định đối tượng đào tạo 3.4. Lựa chọn các phương pháp đào tạo 3.5. Dự tính các chi phí đào tạo 3.6. Đánh giá chương trình đào tạo 4. Kết luận chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu quản lý đường bộ IV Phần III : Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển NNL ở khu QLĐB IV I. Định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của khu đến năm 2005 1. Phương hướng đào tạo và phát triển NNL 2. Nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của khu đến năm 205 II. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo – phát triển NNL ở khu QLĐBIV Kết luận Tài liệu tham khảo

doc78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2083 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lao ®éng lµ vÊn ®Ò bøc xóc, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ c«ng Ých, doanh nghiÖp do Nhµ n­íc giao kÕ ho¹ch ®Æt hµng, nh­ng kh«ng giao ®ñ kÕ ho¹ch. GÇnm ®©y n¨m 2001 – 2002 víi sù n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña mét sè Gi¸m ®èc vµ ®éi ngò qu¶n lý ®· tÝch cùc xoay ch¹y, t×m kiÕm thªm viÖc, v­¬n xa ra ngµi l·nh thæ nªn c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®­îc viÖc lµm, sè ng­êi kh«ng cã viÖc lµm ®­îc gi¶m dÇn, chØ cßn mét sè rÊt Ýt lao ®éng n÷ do hoµn c¶nh kh«ng thÓ ®i lµm xa ®­îc. §Õn n¨m 2002 kh«ng cßn tr­êng hîp thiÕu viÖc lµm. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng trong toµn khu cã sù t¨ng lªn hµng n¨m, song khèi qu¶n lý duy tu söa ch÷a ®­êng bé t¨ng chËm, thËm chÝ cã thêi ®iÓm thu nhËp gi¶m xuèng. Khèi thu phÝ æn ®Þnh, sè x©y dùng c¬ b¶n t¨ng kh¸ nhanh. Qua b¸o c¸o hµng n¨m, thu nhËp cña CNVN – L§ ®¹t ®­îc nh­ sau: BiÓu 2: t×nh h×nh thu nhËp b×nh qu©n ë khu Qu¶n lý ®­êng bé IV qua c¸c n¨m. §¬n vÞ: ngh×n ®ång N¨m TNBQ 1998 306,973 1999 625,640 2000 707,000 2001 750,000 2002 856,000 5. §Æc ®iÓm vÒ vèn vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt. a. §Æc ®iÓm vÒ vèn. Vèn ®­îc hiÓu lµ gi¸ trÞ mang l¹i lîi Ých kinh tÕ, vèn ®­îc biÓu hiÖn d­íi nhiÒu d¹ng kh¸c nhau nh­: vèn nh©n lùc, vèn tiÒn tÖ, vèn tµi s¶n… Trong môc nµy ta chØ ®Ò cËp vèn tiÒn tÖ. Theo ®iÒu 4 (4-1) cña quyÕt ®Þnh sè 2775 Q§/TCCB – L§ ngµy 25/12/1991 cña Bé giao th«ng vËn t¶i vµ B­u ®iÖn th× “khu Qu¶n lý ®­êng bé IV lµ tæ chøc c«ng quyÒn, trùc thuéc Bé, cã t­ c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, ®­îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng, cã dÊu c«ng vô riªng vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ, quy chÕ do Bé quy ®Þnh. Khu ®­îc h­ëng nguån kinh phÝ qu¶n lý cÊp trªn theo quy ®Þnh”. HiÖn nay, khu Qu¶n lý ®­êng bé IV ®­îc h­ëng c¸c nguån kinh tÕ sau: Kinh phÝ qu¶n lý ng©n s¸ch Kinh phÝ qu¶n lý dù ¸n Nguån ®µi thä cÊp trªn cña c¸c doanh nghiÖp. Còng theo quyÕt ®Þnh 2775 Q§/TCCB – L§ ngµy 25/12/1991 cña Bé GTVT vµ B­u ®iÖn th× “toµn bé tµi s¶n, nguån vèn lao ®éng, hîp ®ång kinh tÕ cßn dang dë ®­îc kÕ thõa cña xÝ nghiÖp qu¶n lý ®­êng bé, nay trë thµnh tµi s¶n, tiÒn vèn, lao ®éng vµ hîp ®ång kinh tÕ cña ph©n khu qu¶n lý ®­êng bé t­¬ng øng”. Do khu lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc nªn khi thùc hiÖn mét kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé nµo ®ã do cÊp trªn giao th× còng ®­îc cÊp mét nguån vèn t­¬ng øng ®Ó thùc hiÖn. Ngoµi ra, khu cßn ph¶i vay vèn ng©n hµng, vèn Nhµ n­íc, nhËn ®µi thä cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ huy ®éng vèn trong c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc. Hµng n¨m, côc ®­êng bé giao vèn ®Ó söa ch÷a ®­êng bé nh­: n¨m 2000 lµ 83310 triÖu ®ång, n¨m 2001 khu nhËn ®­îc lµ 5230,2 triÖu ®ång vµ n¨m 2002 lµ 82090 triÖu ®ång so víi khèi l­îng c«ng viÖc thùc tÕ th× vèn ®Çu t­ qu¸ h¹n hÑp nªn khu ph¶i huy ®éng thªm vèn tõ c¸c nguån nh­: vèn tù cã, vèn vay trugn h¹n, dµi h¹n, ®ãng gãp cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc… N¨m 2003 khu qu¶n lý ®­êng bé IV vÉn trong t×nh tr¹ng khã kh¨n: Nî phiÕu gi¸ thanh to¸n khèi l­îng hoµn thµnh n¨m 2002 vµ c¸c n¨m tr­íc chuyÓn sang lµ 154,7 tû ®ång, cßn thiÕu so víi dù ¸n: 358,628 tû ®ång. Trong khi ®ã, kÕ ho¹ch lµm míi n¨m 2003, chñ yÕu lµ vèn cho c«ng t¸c söa ch÷a th­êng xuyªn, ho¹t ®éng thanh tra giao th«ng, ho¹t ®éng tr¹m c©n xe, chi phÝ ho¹t ®éng bé m¸y qu¶n lý khu. Cßn l¹i sÏ bè trÝ thanh to¸n nî c«ng tr×nh hoµn thµnh 2002 trë vÒ tr­íc, vèn söa ch÷a ®Þnh kú theo dù b¸o cñ côc lµ 21,322 tû, chØ ®¸p øng 13,7% so víi khèi l­îng honµ thµnh ®· lªn phiÕu gi¸. Do vËy kÕ ho¹ch vèn lµm míi c¸c h¹ng môc phôc vô cho t¨ng c­êng ®­êng x¸, h¹n chÕ tai n¹n giao th«ng n¨m 2003 sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. §Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm cho CNCNV, c¸c ®¬n vÞ chñ yÕu ph¶i t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p kh¸c thong qua viÖc bæ sung c¸c dù ¸n ®Çu t­, lµm tr­íc kÕ ho¹ch n¨m 2004 vµ t×m kiÕm viÖc lµm ngoµi b»ng sù nç lùc cña tõng ®¬n vÞ vµ th«ng qua C«ng ty liªn doanh x©y dùng ®­êng bé 4. VÒ tµi chÝnh, ®Çu n¨m 2003 c¸c ®¬n vÞ nî ng©n hµng trªn 50 tû vµ vÉn ph¶i tiÕp tôc vay, chi tr¶ l·i vay ng©n hµng, ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng mét phÇn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, ®Õn thu nhËp ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. b. §Æc ®iÓm vÒ vËt chÊt kü thuËt. Víi ph­¬ng ch©m ngµy cµng hiÖn ®¹i ho¸, c¶i tiÕn trang thiÕt bÞ m¸y mãc kü thuËt ®ång thêi khu còng ®· cho nhËp nhiÒu chñng lo¹i m¸y mãc kü thuËt hiÖn ®¹i phôc vô cho c«ng t¸c söa ch÷a cÇu, ®­êng ®­îc s¶n xuÊt t¹i nhiÒu n­íc nh­ Anh, Ph¸p, Mü, NhËt… Bªn c¹nh ®ã, c¸c C«ng ty cßn phèi hîp ®Ó ®Çu t­ h×nh thµnh c¸c d©y chuyÒn söa ch÷a ®­êng bé nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt vµ chÊt l­îng thi c«ng c«ng tr×nh. Bªn c¹nh viÖc ®Çu t­, n©ng cÊp trang bÞ kü thuËt, hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt th× ®Ó ph¸t huy hÕt hiÖu qu¶, c«ng suÊt cña sè m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã ®ßi hái Khu ph¶i cã chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d­ìng, n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ ®Ó ®¶m nhËn ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái thi c«ng b»ng thiÕt bÞ tiªn tiÕn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi. Riªng ë c¬ quan Khu, m¹ng vi tÝnh ®· ®­îc l¾p ®Æt vµo ho¹t ®éng ®Ó x©y dùng, qu¶n lý d÷ liÖu c«ng tr×nh, d÷ liÖu tµi chÝnh, d÷ liÖu qu¶n lý nh©n sù. HiÖn nay, mçi phßng ban cña Khu QL§B IV ®Òu ®­îc l¾p ®Æt m¸y vi tÝnh trî gióp cho c¸n bé qu¶n lý trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ tiÕn ®Õn ®­îc ¸p dông m¹ng ®iÖn réng tíi c¸c tr¹m c©n xe, tr¹m thu phÝ cÇu ®­êng. TiÕp cËn dÇn c¸c c«ng nghÖ tin häc phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý söa ch÷a ®­êng bé nh­ hÖ thèng qu¶n lý ROSY tèi ­u ho¸ b»ng tæng chi phÝ qu¶n lý giao th«ng hoÆc ch­¬ng tr×nh HDM4 vÒ ®¸nh gi¸ vµ lËp dù ¸n b¶o d­ìng ®­êng bé ¸p dông tõ n¨m 2000. Nh×n chung, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ë c¬ quan Khu QL§B IV lµ kh¸ tèt, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña c¸n bé qu¶n lý. Cßn t¹i c¸c c¬ së tuy ®­îc ®æi míi vµ ®Çu t­ tõng phÇn song m¸y mãc thiÕt bÞ cßn h¹n chÕ. §iÒu ®ã ®Æt ra cho Khu mét nhiÖm vô lµ ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ h¬n n÷a, ®Çu t­ cã chiÒu s©u nh»m trang bÞ cho m×nh nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña c«ng viÖc. 6. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt qua c¸c n¨m Nh×n chung, kinh phÝ ®Çu t­ cho c«ng t¸c söa ch÷a ®­êng bé hµng n¨m gi¶m nh­ng gi¸ trÞ thùc hiÖn ®­îc n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc lµ do c¸c nguån ®Çu t­ kh¸c vµ nguån thu phÝ, thu c­íc ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm vµ duy tr× ®éi ngò lao ®éng cña Khu còng nh­ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nhÊt lµ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ sù nghiÖp sang c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ho¹t ®éng c«ng Ých. Doanh thu vµ lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh cña Khu t¨ng theo tõng n¨m, thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ngµy mét n©ng cao nh­ng ch­a ®¶m b¶o ®­îc tÝnh æn ®Þnh còng nh­ cã sù chªnh lÖch gi÷a c¸c ®¬n vÞ. Trong 3 n¨m trë l¹i ®©y, ta cã thÓ thÊy râ, Khu QL§B IV ®· nç lùc hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra ®èi víi nhiÒu chØ tiªu. Ch¼ng h¹n nh­ s¶n l­îng thùc hiÖn n¨m 2000 lµ 121,144 tû ®ång/111,521 tû KH, v­ît 8,6%; s¶n l­îng thùc hiÖn n¨m 2001 lµ 197,874 tû/181,7 tû KH, v­ît 18,6% vµ n¨m 2002 lµ 266,956 tû/219,834 tû KH, v­ît 21,4%, trong ®ã lµm ngoµi 93,733 tû/70 tû KH, chiÕm tû lÖ 35,1% gi¸ trÞ tæng s¶n l­îng. C¸c ®¬n vÞ ®· chñ ®éng nhiÒu trong viÖc cïng c¸c phßng ban cña Khu ®Ò xuÊt c¸c dù ¸n tr×nh xin chØ ®Þnh thÇu hoÆc chuÈn bÞ tèt viÖc tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n söa ch÷a ®­êng bé trong n¨m 2002 ®· cã kÕt qu¶ tèt. C¸c ®¬n vÞ còng ®· tÝch cùc t×m kiÕm c«ng viÖc, chñ ®éng quan hÖ víi c¸c chñ ®Çu t­ ngoµi Khu ®Ó gãp phÇn ®¹t ®­îc s¶n l­îng trªn. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n l­îng cña Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV qua 3 n¨m kÓ tõ n¨m 2000 ®Õn n¨m 2002 ®­îc ph¶n ¸nh qua biÓu sau: BiÓu 3: Mét sè chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt qua c¸c n¨m cña Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV. §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu TH %TH TH %TH TH %TH A. KÕ ho¹ch s¶n l­îng 209.206 105,2% 197.874 109% 266.956 121,4% 1. Söa ch÷a TX 15.460 100% 18.302 100% 13.517 109,5% 2. Chi phÝ phôc vô thu c­íc, phÝ 21.496 100% 22.389 99,57% 23.421 106% 3. Söa ch÷a võa 38.365 120,42% 72.718 144,03% 65.799 180% 4. Söa ch÷a lín 72.206 94,97% 122.764 172,15% 65.486 88,97% 5. Lµm ngoµi 53.650 116,6% 69.994 118,6% 93.733 133,9% B. KÕ ho¹ch thu phÝ, c­íc cÇu ®­êng 91.598 107,4% 110.376 106,1% 124.149 103,4% Nh×n chung, trong 3 n¨m qua, Khu QL§B IV ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn mang tÝnh tÝch cùc, hÇu hÕt c¸c chØ tiªu ®Òu v­ît kÕ ho¹ch ®Ò ra. §ã lµ sù nç lùc, cè g¾ng v­¬n lªn cña c¸c ®¬n vÞ còng nh­ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng toµn Khu. Song bªn c¹nh ®ã, vÉn cßn cã mét sè chØ tiªu cßn ch­a hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®ã lµ kÕ ho¹ch söa ch÷a lín n¨m 2002 chØ thùc hiÖn ®­îc 65,486 tû/73,6 tû, ®¹t tû lÖ 88,97%; kÕ ho¹ch söa ch÷a lín cña n¨m 2000 chØ ®¹t 72,206 tû/76,028 tû ®¹t tû lÖ 94,97%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng t¸c söa ch÷a ®­êng bé cßn gÆp khã kh¨n vÒ kinh phÝ, dÉn ®Õn tiÕn ®é c«ng tr×nh th­êng bÞ chËm l¹i, ¶nh h­ëng ®Õn thµnh tÝch c«ng t¸c chung cña toµn Khu. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, Khu còng ®· tÝch cùc trong viÖc t×m kiÕm nguån ®Çu t­ ngoµi Khu, t¨ng c­êng c«ng t¸c thu phÝ cÇu ®­êng bé, t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t chèng thÊt thu, ®¶m b¶o thu ®ñ vµ v­ît kÕ ho¹ch ®Ó bæ sung nguån vèn söa ch÷a ®­êng bé, cÊp ph¸t ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi kÕ ho¹ch söa ch÷a ®­êng bé. II- Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu QL§B IV 1. Bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu QL§B IV HiÖn nay, ë Khu QL§B IV, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®­îc thùc hiÖn trªn mét trôc däc tõ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lªn ®Õn c¬ quan Khu. Khi mét ®¬n vÞ trùc thuéc cã nhu cÇu ®µo t¹o vÒ mét chuyªn m«n, kü n¨ng nµo ®ã th× phßng nh©n chÝnh cña c«ng ty sÏ lËp nªn mét b¶n danh s¸ch còng nh­ chuyªn m«n, kü n¨ng cÇn ®µo t¹o råi göi lªn cÊp trªn lµ Phßng TCCB - L§ Khu ®Ò nghÞ xem xÐt. L·nh ®¹o Khu sau khi xem xÐt ®Ò nghÞ cña c¸c c«ng ty sÏ ra quyÕt ®Þnh nªn ®µo t¹o hay kh«ng ®µo t¹o. ViÖc ra quyÕt ®Þnh ®µo t¹o phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh­ yÕu tè vÒ kinh phÝ, yÕu tè vÒ thêi gian vµ c¶ nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ chÝnh nh÷ng chuyªn m«n, kü n¨ng cÇn ®­îc ®µo t¹o, liÖu nh÷ng chuyªn m«n, kü n¨ng ®ã cã thùc sù cÇn thiÕt trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i: Bªn c¹nh ®ã còng cßn ph¶i xem xÐt tíi c¸c ®èi t­îng ®µo t¹o mµ c¸c c«ng ty göi lªn xem ®é tuæi cña hä cã phï hîp víi lÞch häc, c«ng viÖc cña hä cã ¶nh h­ëng g× kh«ng... Sau khi l·nh ®¹o Khu xem xÐt vµ ra quyÕt ®Þnh. NÕu ®ång ý duyÖt th× Phßng Tæ chøc c¸n bé - lao ®éng cã nhiÖm vô tæ chøc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh ®µo t¹o. Ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc lËp ra cho phï hîp víi nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, Khu còng quan t©m tíi quyÒn lîi cña ng­êi ®i häc nh­ l­¬ng cho ng­êi ®i häc, bè trÝ, s¾p xÕp c«ng viÖc cho ng­êi ®i häc sau khi trë l¹i lµm viÖc... HiÖn nay, h×nh thøc ®µo t¹o chñ yÕu ë Khu QL§B IV lµ göi c¸n bé c«ng nh©n viªn - lao ®éng ®Õn c¸c líp ®µo t¹o, c¸c trung t©m ®µo t¹o, c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n còng nh­ dµi h¹n. Nh×n chung, bé m¸y lµm c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu QL§B IV trong nh÷ng n¨m qua ®· ®­îc tæ chøc chÆt chÏ h¬n, quan t©m nhiÒu h¬n do Khu ®· ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c ®µo t¹o - ¬4. Tuy nhiªn bªn c¹nh ®ã cßn tån t¹i t×nh tr¹ng ®µo t¹o trµn lan, ®µo t¹o kh«ng theo nhu cÇu ë mét sè c«ng ty. ë mét sè ®¬n vÞ cßn cö ®i häc trµn lan, ch­a phï hîp víi yªu cÇu nhiÖm vô cña ®¬n vÞ vµ vÞ trÝ c«ng t¸c cña tõng ng­êi, chñ yÕu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng th«ng qua b»ng cÊp. §©y lµ mét trong nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn gi¶m xuèng. Do vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o lµ nhiÖm vô träng t©m mµ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o ë Khu QL§B IV ®ang quan t©m t×m h­íng gi¶i quyÕt. 2. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu QL§B IV 2.1. C«ng t¸c ph¸t triÓn c¸n bé qu¶n lý Ngµy nay, mäi tæ chøc, doanh nghiÖp ®Òu hiÓu r»ng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× tr­íc tiªn ph¶i hoµn thiÖn cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. Cïng víi ph­¬ng ch©m ®ã, trong nhiÒu n¨m qua, Khu QL§B IV ®· cã nh÷ng biÕn ®æi m¹nh mÏ vÒ chÊt l­îng cña ®éi ngò c¸n bé. Tiªu chuÈn ®Æt ra ®èi víi ®éi ngò c¸n bé hiÖn nay kh«ng chØ giái vÒ chuyªn m«n mµ cßn linh ho¹t trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c, ®iÒu ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù båi d­ìng, huÊn luyÖn, quan t©m ®óng møc cña c¸n bé l·nh ®¹o. §Ó ®¸p øng víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nh»m theo kÞp víi sù t¨ng tr­ëng cña Ngµnh GTVT, mét bé phËn lao ®éng trÎ phÊn ®Êu võa lµm võa häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô qu¶n lý, kü thuËt, chÝnh trÞ, ngo¹i ng÷. Sè l­îng theo häc c¸c líp ®µo t¹o trung cao cÊp ngµy cµng t¨ng dÇn, bæ sung thªm trªn 40 kü s­, cö nh©n c¸c lo¹i, ®Æc biÖt mét sè c«ng nh©n viªn chøc trÎ cßn cè g¾ng häc thªm b»ng 2. §©y lµ mét sù cè g¾ng rÊt ®¸ng kÓ cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc còng nh­ cña l·nh ®¹o Khu trong viÖc n©ng cao n¨ng lùc cho ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. HiÖn nay, ë c¬ quan Khu, hÇu hÕt c¸n bé qu¶n lý ®Òu cã thÓ sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, sö dông c¸c tiÖn Ých cña nã ®Ó hç trî cho c«ng viÖc nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n. Nh×n chung, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hoµn toµn yªn t©m, tin t­ëng vµo chÝnh s¸ch ®µo t¹o cña Khu vµ quyÕt t©m phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña Khu qua mét sè n¨m: BiÓu 4: T×nh h×nh ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc qua mét sè n¨m §¬n vÞ: Ng­êi TT Tr×nh ®é N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 I §¹i häc, trªn ®¹i häc 64 72 53 1 Th¹c sü 1 2 1 2 Kü s­ ®­êng bé 11 18 16 3 Kü s­ cÇu ®­êng bé 19 20 12 4 Kü s­ kinh tÕ x©y dùng 6 5 2 5 Kü s­ c¬ khÝ 4 6 3 6 Kü s­ kh¸c 3 3 3 7 Cö nh©n tµi chÝnh 16 15 12 8 Cö nh©n kinh tÕ kh¸c 4 3 4 II Trung cÊp 15 17 20 1 Trung cÊp cÇu ®­êng 6 7 10 2 Trung cÊp c¬ khÝ 4 3 4 3 Trung cÊp kh¸c 5 7 6 Tæng sè 79 89 73 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy trong 3 n¨m 2000 ®Õn 2002 sè l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc ®­îc ®µo t¹o lµ kh¸ lín. Trong n¨m 2000 ®µo t¹o ®­îc 64 ng­êi ë tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 15 ng­êi ë tr×nh ®é trung cÊp; n¨m 2001 lµ 72 ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 17 trung cÊp; n¨m 2002 lµ 53 ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 20 trung cÊp. Nh­ vËy ta cã thÓ thÊy, chuyªn m«n ®µo t¹o chñ yÕu vÉn lµ cÇu ®­êng vµ cÇu ®­êng bé. §©y lµ ®iÒu tÊt yÕu v× nã phï hîp víi ®Æc thï nghÒ nghiÖp cña Khu lµ qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé. Bªn c¹nh ®ã ta thÊy sè l­îng cö nh©n tµi chÝnh ®­îc ®µo t¹o còng kh¸ nhiÒu. §iÒu nµy cho thÊy Khu còng ®· quan t©m h¬n tíi lÜnh vùc qu¶n lý nguån vèn sao cho cã hiÖu qu¶ h¬n, bëi ®©y lµ vÊn ®Ò rÊt bøc thiÕt ë Khu trong nhiÒu n¨m qua. Nh­ vËy, víi kÕt qu¶ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý ë Khu ta cã thÓ ®­a ra mét nhËn xÐt lµ Khu ®· dµnh mét sù quan t©m rÊt lín tíi ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o, coi ®ã lµ nhiÖm vô hµng ®Çu vµ cßn ph¶i tiÕp tôc ®Çu t­ h¬n n÷a cho c«ng t¸c nµy, bëi v× ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý chÝnh lµ ®Çu n·o cña c«ng ty. Mét c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®i lªn th× tr­íc tiªn ph¶i cã mét ng­êi gi¸m ®èc giái, cã tÇm nh×n chiÕn l­îc ®Ó cã thÓ ®Ò ra ®­îc nh÷ng s¸ch l­îc, nh÷ng kÕ ho¹ch mang tÇm chiÕn l­îc l©u dµi vµ ®iÒu ®ã chØ cã thÓ ®¹t ®­îc th«ng qua ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn. 2.2. C«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt HiÖn nay, trong toµn Khu cã 3115 lao ®éng trùc tiÕp, trong ®ã cã 2541 lµ thî kü thuËt vµ 574 c«ng nh©n phæ th«ng. Thùc tÕ ®ã cho thÊy sù nç lùc cña Khu trong c«ng t¸c ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n kü thuËt nh»m ®¸p øng yªu cÇu trong c«ng t¸c truy tu, söa ch÷a ®­êng bé. Trong n¨m n¨m qua ®· cã gÇn 3000 c«ng nh©n ®­îc n©ng bËc thî. §©y lµ mét kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o ë Khu QL§B IV bëi ®iÒu ®ã kh«ng chØ cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi thµnh tÝch c«ng t¸c cña ®éi ngò c«ng nh©n mµ cßn gãp phÇn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Tuy nhiªn, víi yªu cÇu ngµy cµng cao cña chÊt l­îng c«ng tr×nh còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng, Khu còng ®· x¸c ®Þnh cßn ph¶i ®Çu t­ h¬n n÷a cho c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ mäi mÆt ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch tôt hËu vÒ c«ng nghÖ söa ch÷a ®­êng bé vµ t¹o nh©n tè con ng­êi ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. HiÖn nay, cÊp bËc b×nh qu©n cña c«ng nh©n kü thuËt cña Khu lµ 4,5 vµ tuæi ®êi b×nh qu©n lµ 37, ®iÒu ®ã cho thÊy mét thùc tÕ lµ ®éi ngò c«ng nh©n ®ang ngµy mét giµ ®i vµ cÇn ph¶i cã mét thÕ hÖ míi thay thÕ song ph¶i ®¶m b¶o vÒ mÆt tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ kinh nghiÖm lµm viÖc ®Ó cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé vèn lµ mét nghÒ vÊt v¶ vµ cã tuæi thä cña nghÒ kh«ng cao. Víi nç lùc ®ã, trong nh÷ng n¨m võa qua, Khu ®· thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o cho c«ng nh©n kü thuËt nh»m ph¸t huy nguån vèn con ng­êi, lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh lín nhÊt ®Õn sù thµnh c«ng. KÕt qu¶ ®ã ®­îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu 5: KÕt qu¶ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt qua mét sè n¨m TT Chuyªn m«n N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 1 Thî ®­êng 51 79 38 2 Thî söa ch÷a 19 19 21 3 L¸i xe t¶i 5 5 7 4 L¸i xe con 5 Thî hµn 4 2 3 6 Thî s¾t 2 3 2 7 Thî nguéi 2 2 2 8 Thî kÝch kÐo 11 9 13 9 L¸i cÈu 10 L¸i m¸y xóc 5 6 6 11 L¸i xe 17 19 18 12 Thî khoan næ m×n 17 19 18 12 Thî khoan næ m×n 15 16 16 13 H¹t tr­ëng, ®éi tr­ëng 6 5 6 Nh×n chung, thî ®­êng vµ thî söa ch÷a ®­îc ®µo t¹o víi sè l­îng kh¸ ®«ng. §©y lµ chuyªn m«n mµ hiÖn nay cßn thiÕu nhiÒu ë c¸c c«ng ty, nhÊt lµ c¸c thî bËc cao. Víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ thi c«ng mÆt ®­êng nªn sè l­îng c«ng nh©n cÇn cho c«ng t¸c nµy lµ rÊt lín, chiÕm hÇu hÕt sè thî kü thuËt cña Khu. Trong nh÷ng n¨m tíi nhu cÇu ®èi víi lo¹i chuyªn m«n nµy lµ rÊt lín vµ cßn ph¶i tiÕn hµnh ®µo t¹o thªm ®Æc biÖt lµ trong n¨m 2003 nµy khi mµ Khu ®· tiÕp nhËn thªm hµng tr¨m km ®­êng Hå ChÝ Minh. §©y lµ nhiÖm vô míi vµ nÆng nÒ ®ßi hái ®éi ngò c«ng nh©n ph¶i n©ng cao h¬n n÷a tay nghÒ cña m×nh ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o giao th«ng th«ng suèt, an toµn vµ ªm thuËn trªn con ®­êng chiÕn l­îc nµy. 3. Tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn ë Khu QL§B IV 3.1. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o Nh­ ®· nãi ë phÇn trªn, ®©y lµ b­íc ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o chØ cã thÓ ®¹t hiÖu qu¶ cao khi mµ nã x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o ph¶i dùa trªn sù ®ßi hái cÊp thiÕt cña c«ng viÖc còng nh­ sù h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n buéc ph¶i cã mét chÝnh s¸ch ®µo t¹o - ph¸t triÓn ®Ó thay ®æi t×nh h×nh hiÖn t¹i. HiÖn nay, ë Khu QL§B IV, viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o ®­îc dùa trªn nh÷ng c¬ së sau: + Yªu cÇu cÊp thiÕt cña c«ng viÖc cÇn ph¶i cã nh÷ng kü n¨ng vµ chuyªn m«n phï hîp. Qua thùc tÕ thùc hiÖn c«ng viÖc, ng­êi qu¶n lý bé phËn sÏ thÊy cÇn ph¶i bæ sung thªm nh÷ng kü n¨ng, nh÷ng chuyªn m«n nµo ®Ó cã thÓ hç trî cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc tèt h¬n. Víi ®Æc thï nghÒ nghiÖp qu¶n lý, duy tu, söa ch÷a ®­êng bé, ®©y lµ c¬ së quan träng nhÊt trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu c«ng viÖc, thø tù ­u tiªn ®µo t¹o sÏ dµnh cho kh©u nµo yÕu nhÊt vµ cã tÇm quan träng lín nhÊt ®Õn toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc. + Sù ®ßi hái cÊp thiÕt vÒ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i dÉn tíi ph¶i cã mét sù thay ®æi vÒ chÊt cña ®éi ngò lao ®éng. Ngµy nay, mét ng­êi c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµ mét con ng­êi ®a n¨ng, ®a dông, hä cã thÓ thÝch nghi víi bÊt cø hoµn c¶nh nµo, chÊp nhËn bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo cña m«i tr­êng mang l¹i. Do vËy, nhu cÇu ®µo t¹o ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Khu. Bªn c¹nh ®ã, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ th«ng tin, ®éi ngò lao ®éng ®ang ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thêi c¬ vµ th¸ch thøc do nã mang l¹i. Do ®ã nhu cÇu hoµn thiÖn c¸ nh©n ®ang ngµy mét cao còng lµ mét c¬ së quan träng ®Ó Khu cã thÓ ®Ò ra nh÷ng s¸ch l­îc ®µo t¹o hîp lý trªn c¬ së x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu ®µo t¹o. + Yªu cÇu më réng hîp t¸c quan hÖ quèc tÕ. Cïng víi qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu, Khu QL§B IV ®ang ngµy cµng v­¬n xa ra ngoµi ph¹m vi l·nh thæ mµ m×nh qu¶n lý. Quan hÖ lµm ¨n víi c¸c b¹n hµng ®Õn tõ Anh, Mü, Nga, Trung Quèc... ®ßi hái ë ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn mét tr×nh ®é nhËn thøc cao h¬n víi tÇm nh×n xa h¬n còng nh­ sù n©ng cao vÒ n¨ng lùc chuyªn m«n, tr×nh ®é tæ chøc chØ ®¹o ®iÒu hµnh, qu¶n trÞ kinh doanh, tr×nh ®é ngo¹i ng÷, tin häc, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr­êng... §iÒu ®ã l¹i ®Æt ra cho c«ng t¸c x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o mét c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu ®µo t¹o cho t­¬ng lai. Trong n¨m 2003 nµy, Khu ®· lËp nªn kÕ ho¹ch ®µo t¹o cho c¸c kü n¨ng, chuyªn m«n mµ Khu ®ang cã nhu cÇu cÇn ®µo t¹o. KÕ ho¹ch ®µo t¹o ®ã ®­îc dùa trªn nh÷ng yªu cÇu cÊp thiÕt cña c«ng viÖc, nguyÖn väng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn còng nh­ yªu cÇu cña sù më réng hîp t¸c quan hÖ quèc tÕ. Khu ®· x¸c ®Þnh trong n¨m 2003 ph¶i ®µo t¹o ®­îc 49 l­ît ng­êi cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, 19 l­ît cã tr×nh ®é trung cÊp vµ 110 c«ng nh©n kü thuËt. §©y lµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o ®­îc lËp ra dùa trªn sù tæng hîp c¸c nhu cÇu riªng lÎ tõ c¸c kü n¨ng chuyªn m«n kh¸c nhau, nã thÓ hiÖn mét sù khoa häc trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. Nã cã tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c yÕu tè t¸c ®éng vµ t¹o ra mét kÕ ho¹ch chi tiÕt, s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ, gãp phÇn gi¶m bít sù l·ng phÝ trong c«ng t¸c ®µo t¹o do x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o. Nh­ vËy, nh×n vµo c«ng t¸c x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o cña Khu QL§B IV ta cã nhËn xÐt r»ng ®©y lµ kh©u mµ Khu ®· chØ ®¹o thùc hiÖn tèt. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o ®Òu ®­îc dùa trªn nh÷ng c¬ së kh¸ch quan, cã c¨n cø khoa häc, ®­îc thùc hiÖn ®ång bé tõ trªn xuèng. ViÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o nµy ®Òu nh»m môc ®Ých gãp phÇn x©y dùng nªn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cã hiÖu qu¶, thùc hiÖn theo ph­¬ng ch©m: "®µo t¹o ®óng - ®µo t¹o ®ñ vµ tiÕt kiÖm". 3.2. X¸c ®Þnh môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Nh­ chóng ta ®· biÕt, môc tiªu cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o lµ nh÷ng kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®­îc sau ®µo t¹o. Nh÷ng môc tiªu nµy ph¶i ®­îc diÔn ®¹t b»ng v¨n b¶n. Trªn thùc tÕ hiÖn nay ë Khu QL§B IV, khi thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu cho kho¸ ®µo t¹o lµ rÊt m¬ hå vµ Ýt khi ®­îc diÔn ®¹t b»ng v¨n b¶n. §©y còng lµ ®iÒu dÔ hiÓu bëi hiÖn nay ë Khu QL§B IV, sè c¸n bé lµm c«ng t¸c tæ chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n Qu¶n trÞ Nh©n lùc lµ kh«ng nhiÒu, do ®ã, viÖc lËp ra mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o quy cñ víi ®Çy ®ñ c¸c b­íc lµ rÊt khã kh¨n. Do vËy mµ b­íc nµy Ýt ®­îc chó ý tíi khi tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o. HiÖn t¹i, nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c nµy ë c¬ quan Khu chØ lËp ra nh÷ng lÞch häc ®èi víi tõng lo¹i chuyªn m«n vµ nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ cho nh÷ng ng­êi tham gia kho¸ ®µo t¹o ®ã. 3.3. X¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o §ã lµ viÖc chØ ra ng­êi cô thÓ nµo ®Õn líp häc ®ã, ng­êi ®ã lµm ë bé phËn nµo, hä cã phï hîp víi kho¶ng thêi gian x¶y ra kho¸ häc ®ã kh«ng... §©y lµ b­íc kh¸ dÔ dµng vµ b¾t buéc ®èi víi mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. DÔ dµng bëi v× ng­êi l·nh ®¹o bé phËn chØ cÇn c¨n cø vµo lÞch c«ng t¸c, thêi gian biÓu lµm viÖc còng nh­ n¨ng lùc tr×nh ®é cña ng­êi dù kiÕn sÏ cö ®i ®µo t¹o xem cã phï hîp kh«ng vµ sÏ ra quyÕt ®Þnh. B¾t buéc bëi v× nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®­îc sÏ ®­a nh÷ng ai tham gia kho¸ ®µo t¹o th× ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. HiÖn nay, viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o th­êng theo c¸c c¸ch sau: - Ng­êi l·nh ®¹o bé phËn c¶m thÊy cÇn mét lo¹i chuyªn m«n hay kü n¨ng nµo ®ã vµ «ng ta c¶m thÊy cã mét ng­êi mµ «ng ta cho r»ng cã thÓ ®¶m ®­¬ng ®­îc c«ng viÖc nµy trong t­¬ng lai vµ quyÕt ®Þnh cö anh ta ®i häc ®­îc thùc hiÖn. - Dùa vµo phiÕu bÇu chän. §«i khi, cã thÓ cã nhiÒu ng­êi cã ®ñ tiªu chuÈn ®Ó tham gia mét kho¸ ®µo t¹o nµo ®ã vµ c¸ch ®­îc chän d©n chñ h¬n lµ bá phiÕu bÇu chän. §©y còng lµ c¸ch ®Ó th¨m dß sù tÝn nhiÖm cña mäi ng­êi ®èi ví häc viªn. Ng­êi ®­îc chän sÏ lµ ®èi t­îng ®µo t¹o cña khoa häc. - Dùa vµo nhu cÇu ph¸t triÓn cña c¸ nh©n häc viªn. Trong nhiÒu tr­êng hîp, ng­êi häc viªn cã thÓ tõ chèi kho¸ häc v× mét lý do c¸ nh©n nµo ®ã. §©y còng lµ mét yÕu tè cÇn tÝnh ®Õn khi x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o. Kh«ng thÓ cö mét ng­êi ®i ®µo t¹o trong khi anh ta kh«ng cã nguyÖn väng vÒ kü n¨ng, chuyªn m«n ®ã. Khi thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, Khu còng ®· th¨m dß rÊt kü nh÷ng ý kiÕn t©m t­ nguyÖn väng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chÝnh x¸c h¬n nh÷ng ai thùc sù lµ ®èi t­îng cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. - Dùa vµo quyÕt ®Þnh cña cÊp trªn göi xuèng. §©y lµ quyÕt ®Þnh mang tÝnh mÖnh lÖnh hµnh chÝnh. Trong tr­êng hîp nµy, häc viªn buéc ph¶i tham gia khoa häc do cÊp trªn chØ ®Þnh. Bëi v× Khu QL§B IV lµ c¬ quan thõa hµnh chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n­íc vµ ®­êng bé trùc thuéc Bé GTVT cho nªn viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o kiÓu nµy còng th­êng x¶y ra ®èi víi nh÷ng c¸n bé l·nh ®¹o cÊp cao vµ cÊp trung gian (Tr­ëng, phã phßng). Nh­ vËy, trong c«ng t¸c x¸c ®Þnh ®èi t­îng ®µo t¹o ta thÊy cã nh÷ng ­u ®iÓm ®ã lµ nã cã tÝnh ®Õn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o liªn quan ®Õn b­íc nµy. Song bªn c¹nh ®ã, nã còng cã nh÷ng nh­îc ®iÓm cè h÷u. §«i khi, viÖc x¸c ®Þnh ai sÏ ®­îc cö ®i ®µo t¹o phô thuéc rÊt lín vµo ý chÝ chñ quan cña ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o bé phËn. ¤ng ta cã thÓ ®­a ng­êi nµy mµ kh«ng ®­a ng­êi kia mµ kh«ng hÒ tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng, tr×nh ®é, chuyªn m«n còng nh­ t©m t­ nguyÖn väng cña hä. §©y lµ nh­îc ®iÓm cÇn kh¾c phôc bëi v× nã cã ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. NÕu ®Ó vÒ l©u dµi cã thÓ n¶y sinh nh÷ng m©u thuÉn trong néi bé tæ chøc. Mét nh­îc ®iÓm n÷a cña c«ng t¸c nµy ë Khu QL§B IV lµ ë mét sè ®¬n vÞ 0 thµnh viªn, viÖc cö nh©n viªn ®i ®µo t¹o, thi n©ng bËc hoµn toµn kh«ng gióp Ých g× cho qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc trong t­¬ng lai mµ chØ ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thu nhËp th«ng qua b»ng cÊp. HiÖn t­îng nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng võa thõa võa thiÕu ®èi víi nguån nh©n lùc, ¶nh h­ëng kh«ng nhá tíi viÖc lµm cña ng­êi lao ®éng. 3.4. Lùa chän c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o Mét thùc tÕ hiÖn nay ë Khu QL§B IV lµ kh«ng cã nhiÒu sù lùa chän cho c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o. H×nh thøc ®µo t¹o chñ yÕu lµ göi nh©n viªn tham gia vµo c¸c kho¸ tËp huÊn dµi h¹n (mét vµi th¸ng), ng¾n h¹n (kho¶ng 1 tuÇn), c¸c kho¸ ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o, c¸c tr­êng ®¹i häc. §©y lµ ph­¬ng ph¸p cã thÓ mang l¹i cho ng­êi häc viªn mét kiÕn thøc lý thuyÕt míi mÎ, cã hÖ thèng nh­ng l¹i lµ ph­¬ng ph¸p h¹n chÕ vÒ mÆt kiÕn thøc thùc tiÔn. Tuy nhiªn, ®©y lµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o cã thÓ nãi lµ sù lùa chän tèt nhÊt trong thêi ®iÓm hiÖn ®¹i ë Khu QL§B IV khi mµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn do lÞch sö ®Ó l¹i qu¸ ®«ng, mét sè tr­ëng thµnh trong sù nghiÖp chèng Mü. Víi kinh nghiÖm lµm viÖc cã thõa, viÖc mang l¹i cho hä mét hÖ thèng kiÕn thøc lý thuyÕt míi mÎ lµ ®iÒu rÊt cÇn thiÕt, tõ ®ã hä cã thÓ n©ng cao tr×nh ®é vµ më ra kh¶ n¨ng th¨ng tiÕn cao h¬n cho m×nh. HiÖn nay, víi nguån kinh phÝ h¹n hÑp, viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o míi ë Khu lµ ®iÒu rÊt khã kh¨n. Thªm vµo ®ã, ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o cßn qu¸ máng vµ kh«ng ®­îc trang bÞ nhiÒu vÒ kiÕn thøc chuyªn ngµnh Qu¶n trÞ Nh©n sù lµm cho c«ng t¸c nµy gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Trong t­¬ng lai, Khu ®ang kiÕn nghÞ Côc §­êng bé ViÖt Nam sím cã h¹ng môc kinh phÝ dµnh riªng cho c«ng t¸c gi¸o dôc, ®µo t¹o, n©ng bËc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc nh»m t¹o ra mét nguån kinh phÝ dåi dµo h¬n ®Ó cã thÓ chñ ®éng h¬n trong c«ng t¸c ®µo t¹o mµ cô thÓ lµ cã thÓ më ra nhiÒu lo¹i h×nh ®µo t¹o míi cã hiÖu qu¶ cao h¬n. 3.5. Dù tÝnh c¸c chi phÝ ®µo t¹o Chi phÝ ®µo t¹o bao gåm chi phÝ trùc tiÕp vµ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ cã thÓ tÝnh to¸n ®­îc tr­íc m¾t nh­ chi phÝ cho ng­êi d¹y, chi phÝ cho ng­êi häc (l­¬ng, häc phÝ, c¸c lo¹i tµi liÖu...) vµ chi phÝ cho phßng häc nhµ x­ëng v.v... Nh×n chung ®©y lµ c¸c lo¹i chi phÝ cã thÓ dÔ dµng tÝnh to¸n ®Ó ®­a vµo lËp kÕ ho¹ch cho c«ng t¸c ®µo t¹o. HiÖn nay, Khu ®· x¸c ®Þnh râ tõng h¹ng ng¹ch kinh phÝ cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh­ l­¬ng cho ng­êi ®i häc, chi phÝ phôc vô cho viÖc häc nh­ phßng häc, nhµ x­ëng, c¸c thiÕt bÞ, dông cô v.v... ®­a lªn tr×nh Côc xÐt duyÖt. Nh­ng trªn thùc tÕ hiÖn nay, vÊn ®Ò khã kh¨n cho c«ng t¸c nµy ë nhiÒu doanh nghiÖp lµ ch­a x¸c ®Þnh râ rµng ®­îc nh­ng chi phÝ c¬ héi khi mµ ng­êi lao ®éng bá dë c«ng viÖc ®Ó tham gia vµo kho¸ ®µo t¹o ®Æc biÖt lµ ®èi víi lao ®éng qu¶n lý. C¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý khã cã thÓ ®­a ra tÝnh to¸n xem nã cã lîi Ých bao nhiªu vµ ¶nh h­ëng ®Õn møc nµo ®Õn toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §©y còng lµ vÊn ®Ò mµ Khu QL§B IV còng ®ang gÆp khã kh¨n. Trªn thùc tÕ, c¸c chi phÝ ®­îc tÝnh to¸n hoµn toµn lµ chi phÝ trùc tiÕp vµ ®­îc tæng hîp l¹i ®Ó tr×nh Côc xÐt duyÖt. Trong t­¬ng lai, viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ c¬ héi cña c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cÇn ®­îc thùc hiÖn kü cµng h¬n ®Ó cã thÓ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy nh»m x©y dùng nªn mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®¸p øng ®­îc víi yªu cÇu ngµy cµng cao cña c«ng viÖc. 3.6. Lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn §©y lµ mét kh©u quan träng cña tiÕn tr×nh ®µo t¹o. Lùa chän ®­îc 1 ng­êi gi¸o viªn cã tr×nh ®é, cã kinh nghiÖm sÏ gióp hä ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc triÓn khai tèt h¬n, häc viªn nhanh chãng n¾m b¾t ®­îc kü n¨ng tay nghÒ ®ång thêi cã thÓ rót ng¾n thêi gian ®µo t¹o, tiÕt kiÖm chi phÝ cho tæ chøc. MÆt kh¸c còng cÇn ph¶i chó ý tíi viÖc lùa chän ®óng gi¸o viªn cã kü n¨ng mµ doanh nghiÖp ®ang cÇn ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®µo t¹o kh«ng ®óng nhu cÇu. HiÖn nay, do viÖc kh«ng cã nhiÒu sù lùa chän cho c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o (chØ ®µo t¹o theo ph­¬ng ph¸p göi häc viªn tíi c¸c tr­êng, c¸c trung t©m ®µo t¹o) nªn sù lùa chän vµ ®µo t¹o ng­êi gi¸o viªn ë Khu QL§B IV cßn nhiÒu h¹n chÕ. Trªn thùc tÕ th× Khu chØ göi gi¸o viªn tíi c¸c trung t©m ®µo t¹o vµ yªu cÇu ®­îc ®µo t¹o nh÷ng kü n¨ng, chuyªn m«n nµo ®ã kiÓu nh­ ®µo t¹o theo "®¬n ®Æt hµng" cßn viÖc lùa chän xem ng­êi gi¸o viªn nµo ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã th× hÇu nh­ Khu kh«ng hÒ cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o. §èi víi nh÷ng ng­êi c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm cã thÓ gäi lµ "thÇy", thØnh tho¶ng Khu còng cã tæ chøc cho ®i häc nh÷ng kho¸ ®µo t¹o ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, n©ng cao kh¶ n¨ng lý luËn nh­ göi ®i häc c¸c líp tËp huÊn chÝnh trÞ tõ s¬ cÊp ®Õn trung cÊp ®Ó cã thÓ h­íng dÉn nh÷ng kü n¨ng ®¬n gi¶n cho lao ®éng phæ th«ng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thuyªn chuyÓn lªn lµm c¸n bé qu¶n lý lµm c¸c ®éi tr­ëng, h¹t tr­ëng. Nh×n chung trong c«ng t¸c lùa chän vµ ®µo t¹o gi¸o viªn, ®Æc biÖt ®èi víi ng­êi bªn ngoµi, Khu ch­a cã mét sù lùa chän mang tÝnh khoa häc, vÉn cßn mét sù thô ®éng trong viÖc lùa chän nh÷ng ng­êi gi¸o viªn phï hîp víi tr×nh ®é, kü n¨ng, chuyªn m«n mµ Khu ®ang cÇn. §èi víi nh÷ng ng­êi c«ng nh©n giái tay nghÒ, giµu kinh nghiÖm lµm viÖc trong doanh nghiÖp. Khu nµy ch­a cã ®iÒu kiÖn tæ chøc c¸c kho¸ huÊn luyÖn ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng s­ ph¹m còng nh­ kh¶ n¨ng truyÒn ®¹t c¸c kiÕn thøc m×nh cã ®Õn c¸c häc viªn. Trong nh÷ng n¨m tíi, viÖc lùa chän ®­îc nh÷ng ng­êi gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ cao vµ cã t©m huyÕt ®­îc Khu QL§B IV x¸c ®Þnh lµ 1 kh©u b¾t buéc vµ kÐm phÇn quan träng. Nh÷ng ng­êi c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kinh nghiÖm còng sÏ ®­îc chó träng h¬n trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é lý luËn còng nh­ kh¶ n¨ng s­ ph¹m ®Ó hä cã thÓ trë thµnh nh÷ng gi¶ng viªn "kh«ng chÝnh thøc" cho nh÷ng thÕ hÖ ®i sau. 3.7. §¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Nh­ ®· nãi ë trªn, hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ®­îc ®¸nh gi¸ qua 2 giai ®o¹n: Giai ®o¹n 1 ®¸nh gi¸ xem häc viªn tiÕp thu, häc hái ®­îc g× sau kho¸ ®µo t¹o. Giai ®o¹n 2 ®¸nh gi¸ viÖc ¸p dông c¸c kiÕn thøc kü n¨ng ®­îc häc cña c¸c häc viªn vµo trong c«ng viÖc nh­ thÕ nµo. §©y lµ b­íc quan träng vµ lµ b­íc cuèi cïng cña tiÕn tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Qua viÖc x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ta ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, nh÷ng mÆt ®· lµm tèt vµ lµm ch­a tèt cña c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn tõ ®ã rót ra nh÷ng bµi häc bæ Ých cho nh÷ng lÇn sau vµ t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña viÖc ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o, trong nhiÒu n¨m qua, Khu QL§B IV ®· rÊt chó träng tíi c«ng t¸c nµy, thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c cuéc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n kü thuËt trë vÒ sau ®µo t¹o còng nh­ tæ chøc c¸c héi thi c¸n bé v¨n phßng giái, héi thi tin häc v¨n phßng vµ kiÓm tra n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé phßng ban. Qua c¸c cuéc thi, ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o cã thÓ x¸c ®Þnh râ ®­îc n¨ng lùc thùc tÕ cña c¸c nh©n viªn cña m×nh, nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm cña hä vµ x¸c ®Þnh xem nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm ®ã ®Ó t×m ra h­íng kh¾c phôc. Còng qua viÖc ®¸nh gi¸ cña cÊp trªn, c¸c häc viªn biÕt ®­îc m×nh ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é nµo, kü n¨ng thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh ®· tèt hay ch­a ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh kÞp thêi vµ rót ra kinh nghiÖm cho c¸c kho¸ ®µo t¹o sau. 4. KÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV Sau h¬n 10 n¨m ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, Khu QL§B IV ®· cã nh÷ng biÕn chuyÓn ®¸ng kÓ vÒ mÆt quy m« còng nh­ vÒ mÆt con ng­êi. Víi nhiÖm vô trung t©m lµ lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý, duy tu vµ söa ch÷a ®­êng bé, Khu ®· ®Ò ra nh÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn phï hîp, trong ®ã cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn con ng­êi. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, Khu ®· x¸c ®Þnh yÕu tè con ng­êi lµ yÕu tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¬ quan. §iÒu ®ã cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn ph­¬ng ch©m hµnh ®éng cña Khu trong viÖc ph¸t triÓn nguån vèn con ng­êi thÓ hiÖn b»ng sù quan t©m s©u s¾c tíi c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Trong nh÷ng n¨m qua, mÆc dï lµ ®¬n vÞ gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc t×m kiÕm nguån vèn ®Çu t­ cho c«ng t¸c duy tu, söa ch÷a ®­êng bé còng nh­ t×m kiÕm viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng nh­ng Khu QL§B IV vÉn dµnh mét sù quan t©m ®Æc biÖt tíi c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t­¬ng xøng víi tÇm quan träng cña nã. H¬n 3000 c«ng nh©n ®­îc n©ng bËc, hµng tr¨m c¸n bé qu¶n lý ®­îc cö ®i tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o tõ hÖ ®µo t¹o cao häc, ®¹i häc t¹i chøc, ®µo t¹o b»ng 2 ®Õn ®µo t¹o trung cÊp vµ c¸c líp tËp huÊn ng¾n h¹n, ®ã lµ mét kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ cña c«ng t¸c ®µo t¹o ë Khu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. MÆt kh¸c chÊt l­îng ®µo t¹o ngµy mét n©ng cao ®· dÇn mang l¹i cho Khu QL§B IV mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é n¨ng lùc, cã nhiÖt huyÕt vµ tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc. Cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù nç lùc v­ît qua khã kh¨n cña l·nh ®¹o Khu, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nh÷ng ng­êi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ®Ó mang l¹i mét diÖn m¹o míi cho Khu vµ t¹o ®µ v÷ng ch¾c trªn con ®­êng ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®­îc ®ã, trong c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn cßn nhiÒu tån t¹i, yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc vµ t×m h­íng gi¶i quyÕt. Trªn thùc tÕ cßn cã mét sè ®¬n vÞ ch­a cã nh÷ng dù tÝnh râ rµng vÒ nhu cÇu ®µo t¹o cña ®¬n vÞ m×nh, ®µo t¹o kh«ng g¾n víi yªu cÇu cña c«ng viÖc, cöa nh©n viªn ®i häc trµn lan, ®µo t¹o theo kiÓu ®èi phã, chñ yÕu gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thu nhËp th«ng qua b»ng cÊp. Bªn c¹nh ®ã viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ch­a ®­îc ¸p dông phæ biÕn. HiÖn nay, ë Khu QL§B IV chØ ®µo t¹o theo h×nh thøc göi häc viªn ®i ®µo t¹o ë c¸c tr­êng, c¸c trung t©m. §iÒu nµy lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc thùc tiÔn mu«n mµu mu«n vÎ cña häc viªn. H¬n n÷a, trong sù ph¸t triÓn cña c¬ chÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t vµ xu h­íng toµn cÇu ho¸, viÖc ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o kh¸c nhau, c¸c ph­¬ng ph¸p hiÖn ®¹i, míi mÎ sÏ mang l¹i mét hiÖu qu¶ rÊt cao vµ ®iÒu ®ã rÊt cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp nÕu muèn t¹o ra mét sù thay ®æi lín vÒ nh©n sù. Mét vÊn ®Ò n÷a trong c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu lµ cßn ch­a x©y dùng ®­îc mét h¹ng ng¹ch kinh phÝ dµnh riªng cho c«ng t¸c ®µo t¹o. Do vËy, ch­a cã ®­îc sù chñ ®éng trong viÖc x¸c ®Þnh quy m«, môc tiªu cña ®µo t¹o. Trong nhiÒu tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra t×nh tr¹ng nguån kinh phÝ cho ®µo t¹o kh«ng ®ñ ®Ó ®¸p øng môc tiªu ®· ®Ò ra, lµm cho c«ng t¸c ®µo t¹o bÞ ®×nh trÖ vµ t¹o ra sù kh«ng ¨n khíp gi÷a Côc vµ Khu trong vÊn ®Ò x¸c ®Þnh nguån kinh phÝ cho c«ng t¸c nµy. VÊn ®Ò cuèi cïng trong c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu lµ viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ®µo t¹o sau mçi kho¸ häc ch­a ®­îc tæ chøc th­êng xuyªn, míi chØ dõng l¹i ë viÖc thi tèt nghiÖp, lÊy chøng chØ. Bªn c¹nh ®ã, Khu còng ch­a cã ®iÒu kiÖn tæ chøc nhiÒu cuéc thi, héi thi tay nghÒ cao, chuyªn m«n giái v× vËy cã thÓ lµm mai mét ®i c¸c kiÕn thøc ®· häc ®­îc, kh«ng kÝch thÝch hä trau dåi kiÕn thøc hµng ngµy. Trªn ®©y lµ nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸ chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu QL§B IV, qua ®ã ta cã thÓ lµm c¬ së cho viÖc t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy ë c¬ quan Khu. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu QL§B IV I- §Þnh h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña Khu ®Õn n¨m 2005 1. Ph­¬ng h­íng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Víi ph­¬ng ch©m mµ §¶ng ®· ®Ò ra t¹i §¹i héi §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII, ®ã lµ: "LÊy viÖc ph¸t huy nguån lùc con ng­êi lµm yÕu tè c¬ b¶n cho sù ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, Khu QL§B IV quyÕt t©m phÊn ®Êu x©y dùng mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn n¨ng ®éng, s¸ng t¹o, tÝch cùc s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt gãp phÇn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô qu¶n lý, duy tu, söa ch÷a ®­êng bé mµ Côc giao. T¨ng c­êng n¨ng lùc thiÕt bÞ ®i ®«i víi viÖc n©ng cao tr×nh ®é ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt bËc cao lµnh nghÒ ®Ó ®¶m nhËn ®­îc nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái thi c«ng cã tÝnh phøc t¹p b»ng nh÷ng thiÕt bÞ tiªn tiÕn, kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi. N©ng cao h¬n n÷a b¶n lÝnh chÝnh trÞ, ®ång thêi trau dåi nh÷ng kiÕn thøc vÒ ph¸p luËt, vÒ tæ chøc qu¶n trÞ ®iÒu hµnh nh»m x©y dùng Khu QL§B IV thµnh mét ®¬n vÞ ®i ®Çu trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ söa ch÷a ®­êng bé mµ Bé GTVT vµ Côc §­êng bé ViÖt Nam giao phã. 2. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña Khu QL§B IV ®Õn n¨m 2005 Trong n¨m 2003, Khu QL§B IV ®· tiÕp nhËn qu¶n lý thªm gÇn 1000 km ®­êng Hå ChÝ Minh, ®©y lµ mét nhiÖm vô quan träng ®ßi hái ph¶i bæ sung vÒ mÆt nguån vèn còng nh­ vÒ mÆt con ng­êi ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. Dù kiÕn ®Õn n¨m 2005, tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng cña Khu kho¶ng 4000 ng­êi. §iÒu nµy kÐo theo mét nhu cÇu ®µo t¹o hµng n¨m kh«ng nhá. Bªn c¹nh ®ã, víi nhiÖm vô ngµy cµng khã kh¨n, phøc t¹p, sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt, sù c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ cµng lµm cho nhu cÇu nµy ngµy cµng cÊp b¸ch h¬n. C¨n cø vµo ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Khu cïng nh­ kÕ ho¹ch ®µo t¹o - ph¸t triÓn cña Khu trong nh÷ng n¨m tíi ta cã thÓ dù ®o¸n nhu cÇu ®µo t¹o - ph¸t triÓn cña Khu QL§B IV ®Õn n¨m 2005 qua biÓu sau: BiÓu 6: Nhu cÇu ®µo t¹o - ph¸t triÓn cña Khu QL§B IV ®Õn n¨m 2005 §¬n vÞ: Ng­êi TT Tr×nh ®é N¨m 2003 N¨m 2204 N¨m 2005 Céng I §¹i häc, trªn ®¹i häc 49 45 52 146 1 Th¹c sü 2 1 2 2 Kü s­ ®­êng bé 13 14 15 3 Kü s­ cÇu ®­êng bé 11 11 10 4 Kü s­ kinh tÕ x©y dùng 3 3 4 5 Kü s­ c¬ khÝ 3 2 3 6 Kü s­ kh¸c 4 4 5 7 Cö nh©n tµi chÝnh 10 7 8 8 Cö nh©n kinh tÕ kh¸c 3 3 5 II Trung cÊp 19 15 13 47 1 Trung cÊp cÇu ®­êng 6 7 8 2 Trung cÊp c¬ khÝ 6 4 5 3 Trung cÊp kh¸c 7 4 5 III C«ng nh©n kü thuËt 110 114 121 345 1 Thî ®­êng 45 42 46 2 Thî söa ch÷a 9 8 10 3 L¸i xe t¶i 4 5 7 4 Thî hµn 6 5 6 5 Thî s¾t 1 1 1 6 Thî nguéi 1 3 2 7 Thî kÝch kÐo 10 11 11 8 L¸i m¸y xóc 5 6 7 9 L¸i lu 11 12 11 10 Thî khoan næ m×n 11 14 14 11 H¹t tr­ëng, ®éi tr­ëng 7 7 6 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy, nhu cÇu ®µo t¹o trung cÊp ngµy cµng gi¶m xuèng, cßn nhu cÇu ®µo t¹o tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc vµ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt ngµy cµng t¨ng qua c¸c n¨m. Trong ®ã nhu cÇu ®µo t¹o kü s­ ®­êng bé, kü s­ cÇu ®­êng bé vµ thî ®­êng lµ t­¬ng ®èi lín. §©y lµ ®iÒu tÊt yÕu phï hîp víi ®Æc thï nghÒ nghiÖp vµ yªu cÇu ngµy cµng cao cña chÊt l­îng c«ng tr×nh vµ tiÕn ®é thi c«ng. II- Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu QL§B IV 1. Ph¶i x¸c ®Þnh ®óng nhu cÇu ®µo t¹o cña c¬ quan ®¬n vÞ m×nh. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c nh÷ng kü n¨ng, chuyªn m«n nµo cßn thiÕu, cßn yÕu kÐm tõ ®ã lËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o chi tiÕt ®ång thêi lùa chän ®óng ®èi t­îng, tr¸nh viÖc ®µo t¹o kh«ng cã môc ®Ých ®µo t¹o trµn lan, ®µo t¹o ®èi phã g©y nªn sù l·ng phÝ vÒ nguån lùc cho tæ chøc. §Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nhu cÇu ®µo t¹o cña ®¬n vÞ m×nh, ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o ph¶i thùc hiÖn c¸c c¶nh sau: + Trùc tiÕp ®iÒu tra, kh¶o s¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, kü n¨ng, chuyªn m«n cña nh©n viªn b»ng c¸c ®ît kiÓm tra, c¸c ®ît thi n©ng bËc. Qua ®ã, ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o sÏ n¾m râ ®­îc thùc tr¹ng c¸c kü n¨ng, chuyªn m«n cña nh©n viªn nh­ thÕ nµo, kÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng viÖc cña hä ra sao, nh÷ng kü n¨ng chuyªn m«n nµo cßn yÕu vµ cÇn ph¶i hoµn thiÖn. Trªn c¬ së ®ã, ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o cã thÓ lËp ra mét danh môc c¸c chuyªn m«n, kü n¨ng cÇn ®­îc ®µo t¹o vµ kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn. + Trao ®æi víi ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o bé phËn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn - lao ®éng. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc trùc tiÕp th× ®©y còng lµ mét c¸ch kh¸ hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ rót ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c nhÊt vÒ kh¶ n¨ng, tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh­ vÒ t©m t­ nguyÖn väng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn bëi v× ng­êi l·nh ®¹o bé phËn lµ ng­êi theo s¸t c¸n bé c«ng nh©n viªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, hä còng trùc tiÕp tham gia thùc hiÖn c«ng viÖc, do ®ã hä hiÓu râ vÒ thùc tr¹ng kh¶ n¨ng, n¨ng lùc cña c¸c nh©n viªn thuéc quyÒn cña m×nh nh­ thÕ nµo, tõ ®ã cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o chÝnh x¸c h¬n. + KÕt hîp hai c¸ch trªn víi c¸c ph­¬ng ph¸p khoa häc nh­ ®· tr×nh bµy ë phÇn tr­íc. §ã lµ viÖc kÕt hîp víi nh÷ng ph­¬ng ph¸p nh­ ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 1, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n 2, ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n theo chØ sè... Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy sÏ cho ta mét kÕt luËn vÒ nhu cÇu ®µo t¹o sÐt thùc h¬n, cã c¨n cø khoa häc h¬n. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p trªn cã tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè nh­ hao phÝ vÒ thêi gian l·nh ®¹o, quü thêi gian lao ®éng cña c«ng nh©n, sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ, hÖ sè ca lµm viÖc, sè l­îng m¸y mãc, thiÕt bÞ do 1 c«ng nh©n phô tr¸ch... §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m bít ®i nh÷ng sai sãt trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o do viÖc kh«ng tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè thùc tiÔn c«ng viÖc ®ßi hái. ViÖc kÕt hîp nµy cho ta mét kÕt qu¶ x¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o hoµn thiÖn h¬n, chÝnh x¸c h¬n, ph¶n ¸nh ®­îc nhiÒu khÝa c¹nh c«ng viÖc h¬n. Nã cã tÝnh ®Õn c¶ nh÷ng yÕu tè m¸y mãc, trang thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng phô tr¸ch sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña mçi ng­êi c«ng nh©n... §iÒu ®ã cho phÐp ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o cã thÓ ®­a ra nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c nhÊt vÒ nhu cÇu ®µo t¹o mµ kh«ng bÞ ¶nh h­ëng nhiÒu do lçi chñ quan, thiªn kiÕn, thiÕu c¬ së khoa häc. 2. CÇn x¸c ®Þnh râ môc tiªu ®µo t¹o vµ ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n ®Ó tõ ®ã cã c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®µo t¹o sau nµy, ®ång thêi t¹o ra mét tiªu chÝ ®Ó phÊn ®Êu cho nh÷ng ng­êi häc viªn vµ c¶ nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o cè g¾ng hoµn thµnh môc tiªu ®Ò ra ®ã. Nh÷ng kü n¨ng, kiÕn thøc nµo cÇn ®­îc d¹y, d¹y nh­ thÕ nµo, d¹y trong bao l©u, c¬ cÊu vµ sè l­îng cña häc viªn trong kho¸ ®µo t¹o ®ã... §ã lµ nh÷ng môc tiªu cÇn x¸c ®Þnh râ rµng ®Ó cã thÓ lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt h¬n khi x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o. 3. Më réng h¬n n÷a c¸c h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o ®Ó cã thÓ tËn dông tèi ®a nguån lùc s½n cã cña ®¬n vÞ. ChØ cã mét ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o th«i sÏ dÉn ®Õn sù nhµm ch¸n trong häc tËp vµ lµm gi¶m ®i rÊt nhiÒu hiÖu qu¶ ®µo t¹o nÕu ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p cïng mét lóc. HiÖn nay cã mét sè ph­¬ng ph¸p ®· ®­îc ¸p dông ë ViÖt Nam tuy ch­a nhiÒu song ®· ph¸t huy hiÖu qu¶ to lín nh­ ph­¬ng ph¸p héi th¶o, ph­¬ng ph¸p trß ch¬i kinh doanh... Bªn c¹nh ®ã còng nªn ¸p dông c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng nh­ng còng kh«ng kÐm phÇn hiÖu qu¶ vµ cã thÓ tiÕt kiÖm chi phÝ rÊt nhiÒu do doanh nghiÖp nh­ ph­¬ng ph¸p k×m cÆp, h­íng dÉn t¹i chç, ph­¬ng ph¸p lu©n chuyÓn c«ng viÖc ®èi víi c¸n bé qu¶n lý vµ ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o trong c«ng viÖc ®èi víi c«ng nh©n. Râ rµng, trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n so víi viÖc chØ ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o xa n¬i lµm viÖc nh­ hiÖn nay ë Khu QL§B IV. 4. CÇn tæ chøc nhiÒu h¬n n÷a nh÷ng chuyÕn tham quan häc hái kinh nghiÖm n­íc ngoµi ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn cã c¬ héi më réng tÇm m¾t, quan s¸t vµ häc hái kinh nghiÖm ña c¸c n­íc b¹n, nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn vµ cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i h¬n. Trong nh÷ng n¨m võa qua, Khu QL§B IV còng ®· tæ chøc nhiÒu chuyÕn tham quan, kh¶o s¸t ë n­íc ngoµi nh­ ®i Trung Quèc, ®i Hång K«ng, Th¸i Lan, Singapore, ®i Malaixia... §iÒu ®ã nãi lªn sù quan t©m s©u s¾c cña nh÷ng ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o tíi viÖc n©ng cao n¨ng lùc, tr×nh ®é cña ®éi ngò l·nh ®¹o trong toµn Khu. Tuy nhiªn do nhu cÇu x· héi ngµy cµng thay ®æi, sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc - c«ng nghÖ, viÖc tæ chøc c¸c chuyÕn tham quan, kh¶o s¸t n­íc ngoµi cÇn ph¶i tæ chøc nhiÒu h¬n ®Ó c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thÓ n¾m b¾t nhanh chãng víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña bªn ngoµi vµ cã môc tiªu phÊn ®Êu phï hîp. 5. Tæ chøc ®Þnh kú viÖc ®¸nh gi¸ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Nh÷ng kü n¨ng, chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng cÇn ph¶i ®­îc ®Þnh kú ®¸nh gi¸ theo tõng quý, 6 th¸ng hoÆc mét n¨m. §©y lµ c«ng viÖc rÊt cÇn thiÕt gióp ng­êi c¸n bé lµm c«ng t¸c ®µo t¹o cã thÓ cËp nhËt th«ng tin vÒ nh÷ng kü n¨ng, chuyªn m«n, n¨ng lùc thùc sù cña tõng ng­êi lao ®éng, gióp ng­êi c¸n bé l·nh ®¹o n¾m râ ®­îc nh÷ng ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh cña nh©n viªn m×nh ®ång thêi cã th«ng tin ph¶n håi cho ng­êi lao ®éng biÕt ®Ó cïng phèi hîp thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng. Ph¶i ®¸nh gi¸ c«ng khai, cã c¨n cø khoa häc vµ cÇn ph¶i lËp héi ®ång ®¸nh gi¸, tr¸nh sù nghi ngê, bÊt m·n tõ phÝa nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã còng cÇn ph¶i cã nh÷ng khuyÕn khÝch, khen th­ëng hîp lý ®èi víi nh÷ng ng­êi cã kü n¨ng, chuyªn m«n kh¸ giái ®Ó t¹o ®éng lùc cho hä tÝch cùc rÌn luyÖn, hoµn thiÖn h¬n n÷a kü n¨ng, tay nghÒ cña m×nh. 6. Khu nªn cã chÝnh s¸ch quan t©m, ®·i ngé h¬n n÷a cho nh÷ng ng­êi trë l¹i lµm viÖc sau khi tham gia kho¸ ®µo t¹o nh­ bè trÝ c«ng viÖc míi cã vÞ trÝ cao h¬n, n©ng l­¬ng, th­ëng, ®Ò b¹t... ®Ó t¹o ra sù tin t­ëng cña nh©n viªn ®èi víi c¸c ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o cña c«ng ty, hä sÏ yªn t©m h¬n khi bá dë c«ng viÖc mang l¹i nguån thu nhËp chÝnh cho gia ®×nh hä ®Ó tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o do c«ng ty tæ chøc, tõ ®ã t¹o ra sù g¾n bã h¬n gi÷a ng­êi lao ®éng víi doanh nghiÖp lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña c«ng ty. KÕt luËn Dï cã lý luËn g× ®i ch¨ng n÷a còng kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc. Ngay tõ khi ch­a biÕt tíi c¸c kh¸i niÖm ®µo t¹o, gi¸o dôc, ph¸t triÓn, con ng­êi ®· biÕt tr©n träng nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng häc ®­îc qua c¸c bËc cha anh. Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cïng víi xu thÕ toµn cÇu ho¸ m¹nh mÏ, mäi doanh nghiÖp ®Òu hiÓu r»ng ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ vÊn ®Ò mang tÝnh sèng cßn ®èi víi hä. Mét doanh nghiÖp n¾m trong tay mét ®éi ngò lao ®éng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc, cã sù hîp t¸c chÆt chÏ vµ sù thèng nhÊt cao vÒ môc tiªu chung ®· ®Ò ra th× ch¾c ch¾n doanh nghiÖp ®ã sÏ dÔ dµng thÝch nghi víi mäi sù thay ®æi cña m«i tr­êng vµ cã thÓ ®øng v÷ng vµ v­¬n lªn trong m«i tr­êng c¹nh tranh. Muèn ®¹t ®­îc ®iÒu ®ã th× c¸ch duy nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng yÕu tè quyÕt ®Þnh nhÊt ®Õn sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ mµ chÝnh lµ yÕu tè con ng­êi. Do vËy, ®Çu t­ cho ®µo t¹o - ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ h­íng ®i mang tÇm chiÕn l­îc t¹o ®µ ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp trong t­¬ng lai. Qua nghiªn cøu chuyªn ®Ò, chóng ta ®· ®i tíi thèng nhÊt víi nhau mét sè kh¸i niÖm vÒ ®µo t¹o, gi¸o dôc, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §©y lµ nh÷ng kh¸i niÖm cã mèi quan hÖ biÖn chøng, lµ nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau cña mét vÊn ®Ò, nh­ng tùu chung l¹i ®ã chÝnh lµ nh÷ng hµnh vi lµm thay ®æi vÒ tr×nh ®é, kü n¨ng vµ th¸i ®é cña ng­êi lao ®éng ®èi víi c«ng viÖc cña hä. MÆt kh¸c ta còng lµm râ thªm vÒ mét sè ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc trong doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p nh­ng ta chØ quan t©m ®Õn nh÷ng ph­¬ng ph¸p cã thÓ ¸p dông ®­îc ë n­íc ta trong t­¬ng lai gÇn. §ã lµ c¸c ph­¬ng ph¸p ph¸t triÓn cÊp qu¶n trÞ nh­: ph­¬ng ph¸p kÌm cÆp, h­íng dÉn t¹i chç, ph­¬ng ph¸p lu©n chuyÓn c«ng viÖc, ph­¬ng ph¸p trß ch¬i kinh doanh, ph­¬ng ph¸p héi th¶o vµ c¸c ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o c«ng nh©n nh­: ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o t¹i chç, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o häc nghÒ, ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o xa n¬i lµm viÖc. Nh÷ng ph­¬ng ph¸p nµy ®· vµ ®ang ®­îc ¸p dông ë ViÖt Nam vµ b­íc ®Çu ®· ph¸t huy nh÷ng ­u ®iÓm to lín trî gióp ®¾c lùc cho nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ®µo t¹o trong khi tiÕn hµnh thùc hiÖn mét ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ë ®¬n vÞ m×nh. T¹i Khu QL§B IV, mÆc dï trong nh÷ng n¨m qua vÉn ®ang trong t×nh tr¹ng khã kh¨n nh­ng Khu ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch ®µo t¹o båi d­ìng kÞp thêi ®èi víi ®éi ngò lao ®éng vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan ®¸ng khÝch lÖ. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Khu hiÖn nay ®· ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ nh÷ng kiªn thøc, kü n¨ng cho phÐp hä cã thÓ ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc cña m×nh ®Ó ®­a Khu QL§B IV v­¬n lªn tÇm cao míi. Qua nghiªn cøu vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë Khu, chóng ta còng ®· rót ra ®­îc nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc vµ trªn c¬ së ®ã ®­a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®µo t¹o - ph¸t triÓn ë Khu. MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh­ng do h¹n chÕ vÒ tr×nh ®é, kiÕn thøc còng nh­ h¹n chÕ vÒ thêi gian, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o Khu QL§B IV vµ c¸c b¹n sinh viªn ®Ó chuyªn ®Ò ®­îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TiÕn sÜ Ph¹m Thuý H­¬ng, c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa, Ban l·nh ®¹o Khu QL§B IV, Phßng TCCB-L§ ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn H÷u Th©n, Qu¶n trÞ nh©n sù. Nhµ xuÊt b¶n Thèng kª, 2001. 2. Ph¹m §øc Thµnh, Gi¸o tr×nh Qu¶n trÞ nh©n lùc. 3. QuyÕt ®Þnh sè 2775 Q§/TCCB-L§ cña Bé tr­ëng Bé GTVT vµ B­u ®iÖn ngµy 25/12/1991. 4. B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2001 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2002. 5. B¸o c¸o tæng kÕt thùc hiÖn kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2003. 6. B¸o c¸o cña Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn Khu QL§B IV t¹i ®¹i héi lÇn thø III nhiÖm kú 2003-2008. 7. Quy ®Þnh vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong Khu QL§B IV.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực Quản lý đường bộ IV.doc