Đề tài Một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần ở Việt Nam

MỤC LỤC . 1 PHẦN MỞ ĐẦU 8 Chương 1 - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài . 11 1.1.2. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 1.1.3. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài 15 1.1.4. Những yếu tố cơ bản tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 15 1.2. Những vấn đề cơ bản về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 17 1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 17 1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 18 1.2.3. Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 18 1.2.4. Những xu hướng vận động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên thế giới 20 1.3. Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 21 1.3.1. Khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 21 1.3.2. Hình thức tổ chức của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 22 1.3.3. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài . 22 1.4. Một số vấn đề cơ bản về công ty cổ phần 23 1.4.1. Khái niệm công ty cổ phần . 23 Trang 9 1.4.2. Đặc điểm của công ty cổ phần 24 1.4.3. Những ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần .24 1.4.4. Vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường . .25 1.5. Kinh nghiệm về chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần tại Trung Quốc . 26 Chương 2 - THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ TÌNH HÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SANG HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Khái quát tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua . . 28 2.1.1. Giai đoạn trước năm 1997 . 28 2.1.2. Giai đoạn từ năm 1997 đến năm 2000 28 2.1.3. Giai đoạn từ năm 2000 đến nay 28 2.2. Tình hình đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam qua một số tiêu thức cụ thể 29 2.2.1. Theo quốc gia đầu tư . 29 2.2.2. Theo ngành nghề 30 2.2.3. Theo hình thức đầu tư . 31 2.2.4. Theo địa bàn đầu tư . . 32 2.3. Một số nét đặc trưng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam . 33 2.3.1. Vốn đầu tư đăng ký có xu hướng giảm . 33 2.3.2. Luồng vốn đầu tư phát triển không đồng điều . 34 2.3.3. Xu thế vận động của luồng đầu tư mang tính tự phát . 35 2.3.4. Có sự thay đổi trong hình thức đầu tư . 35 2.4. Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong phát triển kinh tế Việt Nam . . 35 Trang 10 2.4.1. Cung cấp vốn cho đầu tư phát triển kinh tế 35 2.4.2. Đóng góp vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế 36 2.4.3. Đóng góp vào hoạt động xuất khẩu, cải thiện cán cân thanh toán . . 39 2.4.4. Thu hút và nâng cao năng suất lao động 40 2.4.5. Đóng góp vào Ngân sách nhà nước 40 2.4.6. Các đóng góp tích cực khác . .41 2.5. Chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần 42 2.5.1. Cơ sở khách quan của việc chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần . 42 2.5.2. Chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và cơ sở pháp lý của hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài 43 2.5.3. Mục tiêu chuyển đổi . 44 2.6. Tình hình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian qua . . 45 2.6.1. Tình hình triển khai chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần . 45 2.6.2. Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân . 47 Chương 3 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI SANG HOẠT ĐỘNG THEO HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 3.1. Lộ trình chuyển đổi . 54 3.2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tích cực đẩy mạnh các công việc chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi 55 Trang 11 3.2.1. Nắm rõ các vấn đề cơ bản có liên quan đến việc chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần và hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài .55 3.2.2. Chủ động xử lý những vấn đề tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp 56 3.2.3. Xây dựng phương án xác định giá trị doanh nghiệp . 57 3.2.4. Các vấn đề khác mà doanh nghiệp cần quan tâm 58 3.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan . 59 3.3.1. Hoàn thiện khung pháp lý áp dụng cho hình thức công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài 59 3.3.2. Thay đổi tỷ lệ về vốn cổ phần do cổ đông nước ngoài nắm giữ . 60 3.3.3. Xem xét lại qui định về chuyển nhượng cổ phần do cổ đông sáng lập nước ngoài nắm giữ . 62 3.3.4. Bãi bỏ yêu cầu có lãi trong năm cuối cùng trước khi chuyển đổi . 62 3.3.5. Bổ sung qui định về phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp . 63 3.3.6. Xem xét lại qui định về thời hạn hoạt động của công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài 64 3.3.7. Hoàn thiện các qui định liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của các công ty cổ phần mới chuyển đổi . 65 3.3.8. Các qui định khác . . 65 3.4. Phát huy tối đa vai trò của các của các định chế tài chính trung gian nhằm phục vụ cho quá trình chuyển đổi . 66 3.4.1. Nâng cao vai trò của các ngân hàng thương mại và công ty tài chính 66 3.4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mua bán nợ 67 3.4.3. Củng cố hoạt động và phát triển thị trường chứng khoán . 68 3.4.4. Tăng cường vai trò của các công ty chứng khoán 69 Trang 12 3.4.5. Phát triển các loại hình quỹ đầu tư . 70 3.4.6. Khuyến khích các công ty bảo hiểm tham gia vào quá trình chuyển đổi 71 3.4.7. Thành lập công ty đầu tư tài chính Nhà nước . 72 3.5. Một số giải pháp hỗ trợ khác . . 72 3.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách . .72 3.5.2. Hoàn thiện thủ tục, qui trình chuyển đổi 73 3.5.3. Tích cực hỗ trợ Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi . 74 3.5.4. Nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn của cán bộ hành chính Nhà nước . 74

pdf78 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vöøa taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaø ÑTNN trong vieäc xaây döïng phöông aùn chuyeån ñoåi. Ngoaøi ra, chuùng ta cuõng khoâng neân baét buoäc caùc coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi phaûi ñaûm baûo tyû leä naøy trong suoát quaù trình hoaït ñoäng cuûa Coâng ty maø chæ neân qui ñònh trong moät thôøi gian nhaát ñònh naøo ñoù. Theo yù kieán caù nhaân, sau thôøi gian maø DNCVÑTNN vöøa ñöôïc chuyeån ñoåi ñöôïc höôûng caùc öu ñaõi daønh cho DNCVÑTNN theo giaáy pheùp ñaàu tö tröôùc ñaây vaø öu ñaõi daønh cho CTCP CVÑTNN tham gia neâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn (neáu coù) thì chuùng ta khoâng caàn baét buoäc ñaûm baûo tyû leä naøy nöõa. Veà laâu daøi, khi caùc CTCP CVÑTNN ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn thì vieäc qui ñònh moät tyû leä baét buoäc ñoái vôùi nhaø ÑTNN laø hôi cöùng nhaéc vaø khoâng phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá. Ñoái vôùi vaán ñeà naøy, vieäc ñieàu chænh phaûi ñöôïc thöïc hieän theo höôùng nhö sau : ¾ Ñoái vôùi caùc ngaønh ngheà khoâng aûnh höôûng ñeán an ninh, quoác phoøng, cho pheùp caùc nhaø ÑTNN ñaàu tö 100% voán chöù Luaät khoâng neân khoáng cheá tyû leä sôû höõu; ¾ Ñoái vôùi caùc lónh vöïc quan troïng nhö : ngaân haøng, baûo hieåm, haøng khoâng, vieãn thoâng,… coù theå qui ñònh möùc sôû höõu toái ña laø 49%; ¾ Rieâng ñoái vôùi lónh vöïc chöùng khoaùn, Vieät Nam ñang trong tieán trình hoäi nhaäp quoác teá, ñaëc bieät laø lieân keát vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn khu vöïc, caàn xem xeùt xoùa boû haïn cheá sôû höõu ñoái vôùi coâng ty nieâm yeát. 3.3.3. Xem xeùt laïi qui ñònh veà chuyeån nhöôïng coå phaàn do coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi naém giöõ Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, vieäc chuyeån nhöôïng coå phaàn do coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi naém giöõ ñöôïc qui ñònh raát khoù khaên vaø khoâng roõ raøng neáu so saùnh vôùi Luaät ÑTNN hieän haønh. Trang 66 Vaán ñeà qui ñònh phaûi duøng soá tieàn thu ñöôïc ñeå taùi ñaàu tö taïi Vieät Nam laø khoâng caàn thieát vì chuùng ta ñaõ cho pheùp nhaø ñaàu tö chuyeån nhöôïng voán cuûa mình, vieäc söû duïng voán thu ñöôïc sau khi chuyeån nhöôïng nhö theá naøo laø quyeàn cuûa nhaø ñaàu tö. Veà phía cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc, chuùng ta chæ neân qui ñònh caùc ñieàu kieän tröôùc vaø trong khi chuyeån nhöôïng (ví duï nhö nghóa vuï noäp thueá) cuõng nhö trình töï thöïc hieän chöù khoâng caàn phaûi qui ñònh sau khi chuyeån nhöôïng. Beân caïnh ñoù, chuùng ta cuõng caàn phaûi qui ñònh roõ veà ñieàu kieän ñeå ñöôïc pheùp chuyeån voán ra khoûi Vieät Nam, ñoàng thôøi phaûi höôùng daãn cuï theå veà trình töï, thuû tuïc thöïc hieän vaø cô quan coù thaåm quyeàn giaûi quyeát laø cô quan naøo? chöù khoâng theå qui ñònh chung chung laø cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn nhö hieän nay. 3.3.4. Baõi boû yeâu caàu coù laõi trong naêm cuoái cuøng tröôùc khi chuyeån ñoåi Theo qui ñònh hieän haønh, moät trong nhöõng ñieàu kieän ñeå caùc DNCVÑTNN chuyeån ñoåi sang hình thöùc CTCP laø ñaõ chính thöùc hoaït ñoäng ít nhaát 3 naêm, trong ñoù naêm cuoái cuøng tröôùc khi chuyeån ñoåi phaûi coù laõi. Trong kinh doanh, keát quaû hoaït ñoäng cuûa moät naêm taøi chính naøo ñoù chöa theå phaûn aùnh heát ñöôïc söùc maïnh cuõng nhö tieàm naêng cuûa moät DN. Nhaø ñaàu tö coù theå vì moät chieán löôïc kinh doanh hoaëc moät döï aùn ñaàu tö môùi naøo ñoù maø chòu loã trong moät thôøi kyø nhaát ñònh. Do ñoù, vaán ñeà coù laõi hay khoâng coù laõi trong moät giai ñoaïn nhaát ñònh ñoâi khi khoâng coù yù nghóa trong vieäc ñaùnh giaù tình hình kinh doanh cuûa DN trong daøi haïn. Hôn nöõa, ñoái vôùi caùc DN vaø nhaø ñaàu tö thì kinh doanh laø coâng vieäc noäi boä cuûa baûn thaân hoï vaø vieäc tính toaùn laõi, loã laø coâng vieäc taát yeáu cuûa baát kyø nhaø ñaàu tö naøo, Nhaø nöôùc khoâng caàn phaûi can thieäp saâu vaøo vaán ñeà naøy. Trong nhieàu tröôøng hôïp, DN ñaõ hoaït ñoäng ñöôïc nhieàu naêm vaø coù laõi nhöng vaøo naêm muoán thöïc hieän chuyeån ñoåi thì laïi bò loã. Do ñoù, maëc duø DN coù tình hình taøi chính thaät toát cuõng khoâng thoaû maõn ñieàu kieän chuyeån ñoåi theo qui ñònh. Vôùi nhöõng lyù do neâu treân, qui ñònh baét buoäc phaûi coù laõi trong naêm chuyeån ñoåi laø khoâng caàn thieát vaø chöa thaät xaùc ñaùng. Vaán ñeà quan troïng laø chuùng ta phaûi ñöa ra ñöôïc nhöõng tieâu chí thích hôïp ñeå ñaùnh giaù ñöôïc tình hình taøi chính cuõng nhö tieàm naêng cuûa DN. 3.3.5. Boå sung qui ñònh veà phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò DN Theo höôùng daãn taïi Thoâng tö 08, giaù trò DN ñeå chuyeån ñoåi laø toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù ghi treân soå saùch cuûa DN ñaõ ñöôïc kieåm toaùn ñoäc laäp trong voøng 6 thaùng tröôùc thôøi ñieåm noäp hoà sô chuyeån ñoåi. Trong quaù trình xaùc ñònh giaù trò DN, vieäc kieåm keâ, phaân loaïi caùc taøi saûn, caùc khoaûn nôï phaûi thu, phaûi traû caàn tuaân thuû theo caùc qui ñònh hieän haønh veà quaûn lyù taøi chính, keá toaùn vaø thueá. Trang 67 Vieäc xaùc ñònh giaù trò DN ñeå chuyeån ñoåi theo phöông phaùp neâu treân laø chöa phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá vaø khoâng nhaát quaùn vôùi moät soá qui ñònh hieän haønh coù lieân quan. Giaù trò cuûa DN ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp naøy khoâng phaûn aùnh ñöôïc giaù trò thöïc teá cuûa DN taïi thôøi ñieåm hieän taïi theo giaù thò tröôøng. Chuùng ta ñaõ bieát raèng, phöông phaùp ñònh giaù theo giaù trò taøi saûn laø phöông phaùp ñònh giaù moät DN döïa treân cô sôû giaù trò thöïc teá cuûa toaøn boä taøi saûn cuûa DN. Phöông phaùp naøy cuõng laáy giaù trò soå saùch keá toaùn laøm cô sôû ñieàu chænh vaø caùc khoaûn caàn phaûi ñieàu chænh laø caùc khoaûn muïc lieân quan ñeán taøi saûn cuûa DN nhö : haøng toàn kho, nôï phaûi thu, taøi saûn coá ñònh, caùc khoaûn ñaàu tö,…Hôn nöõa ñaây cuõng khoâng phaûi laø phöông phaùp duy nhaát duøng ñeå xaùc ñònh giaù trò DN. Phöông phaùp naøy chæ thích hôïp ñoái vôùi vieäc ñònh giaù caùc DN coù daáu hieäu vi phaïm nguyeân taéc hoaït ñoäng lieân tuïc vaø chæ coù giaù trò tham khaûo nhö laø ñeå xaùc ñònh “giaù saøn” cuûa DN cho muïc ñích chuyeån ñoåi hay phaùt haønh theâm coå phieáu. Moät ñieåm caàn phaûi chuù yù khi xaùc ñònh giaù trò DN laø giaù trò lôïi theá kinh doanh vaø giaù trò quyeàn söû duïng ñaát naèm trong phaàn goùp voán cuûa beân Vieät Nam. ¾ Lôïi theá kinh doanh cuûa DN bao goàm : vò trí ñòa lyù, uy tín cuûa DN, tính chaát ñoäc quyeàn veà saûn phaåm, maãu maõ, thöông hieäu,… laøm cho DN coù tyû suaát lôïi nhuaän cao hôn tyû suaát lôïi nhuaän bình quaân trong ngaønh. Lôïi theá kinh doanh cuûa DN laø moät trong nhöõng yeáu toá laøm cho giaù trò cuûa DN gia taêng nhöng hieän taïi chöa ñöôïc ñeà caäp ñeán trong Nghò ñònh 38 cuõng nhö Thoâng tö 08. ¾ Veà giaù trò quyeàn söû duïng ñaát: Nghò ñònh 38 höôùng daãn : “Ñoái vôùi DNLD maø beân Vieät Nam goùp voán baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát, thì giaù trò quyeàn söû duïng ñaát ñöôïc giöõ nguyeân theo qui ñònh taïi giaáy pheùp ñaàu tö vaø tính vaøo giaù trò DN ñeå chuyeån ñoåi”. Giaù trò quyeàn söû duïng ñaát treân giaáy pheùp ñaàu tö ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû khung giaù thueâ ñaát (baèng USD) cuûa töøng ñòa phöông taïi thôøi ñieåm kyù keát hôïp ñoàng lieân doanh. Khi ghi nhaän voán goùp vaøo soå saùch keá toaùn.,neáu DN söû duïng ñôn vò tieàn teä ñeå haïch toaùn laø Vieät Nam ñoàng thì phaûi söû duïng tyû giaù taïi thôøi ñieåm ñoù ñeå qui ñoåi. Vaán ñeà phaùt sinh laø giaù trò quyeàn söû duïng ñaát naøy neáu tính theo giaù thò tröôøng taïi thôøi ñieåm hieän taïi thì seõ cao hôn raát nhieàu so vôùi giaù trò treân soå saùch, ngoaøi ra söï cheânh leäch veà tyû giaù giöõa thôøi ñieåm goùp voán vaø thôøi ñieåm hieän taïi cuõng laøm cho söï cheânh leäch naøy caøng roõ neùt. Moät thöïc teá deã thaáy laø nhieàu DNLD hieän nay ñaõ coù ñöôïc dieän tích ñaát raát coù giaù trò theo giaù thò tröôøng, nhöng khi xaùc ñònh giaù ñeå chuyeån ñoåi sang CTCP thì soá ñaát treân laïi chæ ñöôïc tính nhö khi caáp giaáy pheùp, laøm cho phía Vieät Nam coù ñaát goùp voán bò thieät thoøi vaø ai mua coå phieáu laàn ñaàu cuûa nhöõng coâng ty naøy seõ raát coù lôïi. Neáu khoâng coù höôùng xöû lyù kòp thôøi cho Trang 68 vaán ñeà naøy thì seõ laøm chaäm quaù trình chuyeån ñoåi trong caùc DNLD maø beân Vieät Nam goùp voán baèng giaù trò quyeàn söû duïng ñaát. 3.3.6. Xem xeùt laïi qui ñònh veà thôøi haïn hoaït ñoäng cuûa CTCP CVÑTNN Khi chuyeån sang hình thöùc CTCP, vieäc qui ñònh thôøi haïn hoaït ñoäng seõ laøm aûnh höôûng ñeán tính thanh khoaûn cuûa coå phieáu cuõng nhö khaû naêng thu huùt voán ñaàu tö cuûa coâng ty. Hieän taïi, moät soá nöôùc trong khu vöïc qui ñònh thôøi haïn cho caùc döï aùn ÑTNN leân tôùi 60 naêm vaø coù theå keùo daøi ñeán 99 naêm, caù bieät coù Philipin vaø Thaùi Lan khoâng haïn cheá thôøi gian cuûa döï aùn. Vaän duïng kinh nghieäm cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc, ñoàng thôøi taïo söï bình ñaúng giöõa CTCP ñang hoaït ñoäng theo Luaät DN (khoâng qui ñònh thôøi haïn hoaït ñoäng) vaø CTCP chuyeån ñoåi töø DNCVÑTNN, chuùng ta caàn phaûi coù chính saùch thoâng thoaùng hôn veà vaán ñeà naøy. Höôùng ñieàu chænh ñeà nghò laø caên cöù vaøo tính chaát vaø ñaëc ñieåm cuûa töøng döï aùn maø thôøi gian hoaït ñoäng coù theå keùo daøi töø 70 naêm ñeán 100 naêm. Ngoaøi ra, cuõng neân xem xeùt cho pheùp moät soá döï aùn, trong moät soá ngaønh ngheà nhaát ñònh ñöôïc hoaït ñoäng voâ thôøi haïn. Song song vôùi vieäc keùo daøi thôøi haïn hoaït ñoäng, caùc qui ñònh veà thôøi haïn cho thueâ ñaát ñoái vôùi döï aùn ÑTNN cuõng phaûi ñöôïc söûa ñoåi cho phuø hôïp vôùi thôøi haïn hoaït ñoäng naøy. 3.3.7. Hoaøn thieän caùc qui ñònh lieân quan ñeán vieäc nieâm yeát caùc CTCP vöøa môùi chuyeån ñoåi töø DNCVÑTNN Moät trong nhöõng muïc tieâu cuûa vieäc chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP laø ñeå taêng theâm löôïng haøng hoaù cho thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Ñieàu ñoù ñoøi hoûi caùc CTCP sau khi chuyeån ñoåi phaûi ñöôïc nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Muoán vaäy, chuùng ta phaûi nhanh choùng söûa ñoåi caùc qui ñònh hieän haønh cuõng nhö ban haønh theâm caùc qui ñònh môùi coù lieân quan ñeán vieäc nieâm yeát caùc CTCP CVÑTNN treân thò tröôøng chöùng khoaùn Vieät Nam. Ruùt kinh nghieäm töø Trung Quoác, chuùng ta cuõng neân phaân loaïi coå phieáu cuûa caùc CTCP CVÑTNN nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn thaønh hai loaïi : coå phieáu coù meänh giaù baèng Vieät Nam ñoàng vaø coå phieáu baèng ngoaïi teä töï do chuyeån ñoåi. Nhö vaäy, moät CTCP CVÑTNN ñöôïc pheùp nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn phaûi phaùt haønh moät löôïng coå phieáu nhaát ñònh baèng Vieät Nam ñoàng ñeå giao dòch. Beân caïnh ñoù, CTCP naøy cuõng phaûi coù tyû leä nhaát ñònh (coù theå laø 20%) coå phieáu baèng ngoaïi teä do caùc coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi naém giöõ vaø khoâng ñöôïc pheùp giao dòch ñeå ñaûm baûo raèng ñaây vaãn laø DNCVÑTNN. Khi ñoù, caàn phaûi ban haønh Trang 69 nhöõng qui ñònh ñeå kieåm soaùt vieäc chuyeån ñoåi giöõa hai loaïi coå phieáu naøy. cuõng nhö caùc qui ñònh cuï theå cho töøng ñoái töôïng ñöôïc pheùp giao dòch töøng loaïi coå phieáu. Trong thôøi gian saép tôùi, vieäc nieâm yeát coå phieáu cuûa caùc CTCP noùi chung vaø CTCP CVÑTNN noùi rieâng treân thò tröôøng chöùng khoaùn theá giôùi cuõng coù khaû naêng phaùt sinh. Vì theá, chuùng ta cuõng caàn coù böôùc chuaån bò, nghieân cöùu, hoïc hoûi kinh nghieäm caùc nöôùc ñeå soaïn thaûo khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng naøy. 3.3.8. Caùc qui ñònh khaùc ¾ Veà quyeàn tham gia quaûn lyù cuûa coå ñoâng nöôùc ngoaøi Tham gia quaûn lyù CTCP laø moät trong caùc quyeàn cuûa coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng sôû höõu moät tyû leä coå phaàn nhaát ñònh naøo ñoù(theo ñieàu leä cuûa CTCP) vaø ñöôïc Ñaïi hoäi coå ñoâng thoâng qua. Do ñoù, neáu moät coå ñoâng hoaëc nhoùm coå ñoâng thoûa maõn ñöôïc caùc ñieàu kieän naøy thì coù quyeàn ñöôïc tham gia vaøo Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt hoaëc Ban Giaùm ñoác cuûa coâng ty khoâng keå ñoù laø coå ñoâng Vieät Nam hay coå ñoâng nöôùc ngoaøi. ¾ Möùc löông toái thieåu cuûa ngöôøi lao ñoäng Vieäc qui ñònh möùc löông toái thieåu cuûa ngöôøi lao ñoäng trong DNCVÑTNN laø nhaèm muïc ñích baûo veä quyeàn lôïi cho ngöôøi lao ñoäng. Khi chuyeån sang hình thöùc CTCP, vieäc qui ñònh möùc löông toái thieåu cho ngöôøi lao ñoäng trong caùc DNCVÑTNN naøy laø khoâng caàn thieát. Ban Giaùm ñoác CTCP luoân chòu aùp löïc phaûi hoaøn thaønh caùc keá hoaïch do Ñaïi hoäi coå ñoâng vaø Hoäi ñoàng quaûn trò giao cho. Do ñoù, hoï phaûi thaät caân nhaéc trong vieäc löïa choïn ngöôøi lao ñoäng ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï khoù khaên naøy. Khi ñoù quan heä lao ñoäng seõ trôû neân bình ñaúng hôn vaø söùc lao ñoäng seõ ñöôïc traû giaù phuø hôïp vôùi khaû naêng vaø hieäu quaû maø ngöôøi lao ñoäng mang laïi. 3.4. Phaùt huy toái ña vai troø cuûa caùc cuûa caùc ñònh cheá taøi chính trung gian nhaèm phuïc vuï cho quaù trình chuyeån ñoåi 3.4.1. Naâng cao vai troø cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính Caùc ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp ñaùng keå trong quaù trình coå phaàn hoaù DN nhaø nöôùc thoâng qua vieäc cung caáp nhieàu dòch vuï hoã trôï. Moät soá hoaït ñoäng maø caùc toå chöùc naøy coù theå thöïc hieän ñeå goùp phaàn hoã trôï coâng taùc chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP nhö : ¾ Dòch vuï ngaân quyõ: Trang 70 Vieäc phaùt haønh coå phieáu khi tieán haønh chuyeån ñoåi caàn ñöôïc moät ngaân haøng hay moät coâng ty taøi chính giuùp ñôõ veà maët ngaân quyõ. Caùc toå chöùc naøy seõ môû cho DN moät taøi khoaûn ñeå theo doõi tieàn baùn coå phaàn. Nhôø vaøo nghieäp vuï chuyeân moân. caùc toå chöùc naøy seõ laøm cho vieäc giao hoaùn vaø thanh toaùn coå phieáu ñöôïc nhanh choùng, deã daøng vaø hieäu quaû hôn. ¾ Taøi trôï voán cho quaù trình chuyeån ñoåi: Vai troø taøi trôï voán cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính ñöôïc theå hieän nhö sau: 9 Laø chuû theå ñaàu tö coå phieáu lôùn: Chuùng ta bieát, giai ñoaïn phaùt haønh coå phieáu laø giai ñoaïn quan troïng trong quaù trình chuyeån ñoåi. Hieän töôïng caùc nhaø ñaàu tö mua coå phieáu nhieàu hay ít seõ coù yù nghóa nhö moät cuoäc boû phieáu taùn thaønh hay baùc boû veà söï ra ñôøi cuûa CTCP. Ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính laø nhöõng nhaø ñaàu tö coù tieàm löïc taøi chính doài daøo, do ñoù caùc nhaø ñaàu tö naøy tham gia mua coå phieáu thì seõ giuùp cho vieäc phaùt haønh coå phieáu ñöôïc thaønh coâng deã daøng hôn. Veà phía caùc ngaân haøng vaø coâng ty taøi chính, ñaàu tö coå phieáu laø moät nghieäp vuï quan troïng caàn ñöôïc ñaåy maïnh. Nghieäp vuï naøy seõ mang laïi thu nhaäp, taïo khaû naêng thanh khoaûn, baûo toàn ngaân quyõ, ñoàng thôøi giuùp phaân taùn ruûi ro do ña daïng hoùa hoaït ñoäng. 9 Taøi trôï cho coâng chuùng mua coå phieáu: Ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính coù theå taøi trôï cho coâng chuùng, cho caùn boä coâng nhaân vieân cuûa DN coù ñieàu kieän mua coå phieáu. Hình thöùc taøi trôï coù theå laø cho vay ngaén haïn hoaëc baùn coå phieáu theo phöông thöùc traû goùp trong moät kyø haïn nhaát ñònh. Nhöõng coå phieáu naøy ñöôïc xem nhö taøi saûn ñaûm baûo cho ñeán khi thanh toaùn döùt ñieåm. 9 Taøi trôï cho CTCP sau khi thaønh laäp: Moät soá DN sau khi chuyeån ñoåi coù theå seõ caàn theâm voán ñeå trang bò kyõ thuaät, ñoåi môùi coâng ngheä, môû roäng qui moâ saûn xuaát. Vì vaäy, caùc ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính seõ laø trôï thuû ñaéc löïc veà voán cho caùc döï aùn naøy. Nhôø vaøo hoaït ñoäng vôùi maïng löôùi chi nhaùnh roäng khaép ñaát nöôùc, caùc ngaân haøng vaø coâng ty taøi chính seõ taäp trung nguoàn voán nhaøn roãi khoång loà trong xaõ hoäi ñeå ñaùp öùng nhu caàu voán cho caùc DN. 3.4.2. Naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty mua baùn nôï Coâng ty mua baùn nôï laø moät ñònh cheá taøi chính trung gian, ñoäc laäp vaø chuyeân nghieäp vôùi caùc chöùc naêng cô baûn laø : Trang 71 ¾ Tieáp nhaän, quaûn lyù, khai thaùc vaø baùn ñaáu giaù caùc taøi saûn khoâng ñöa vaøo giaù trò DN; ¾ Tieáp nhaän, quaûn lyù vaø toå chöùc thu hoài nhöõng khoaûn nôï phaûi thu khoù ñoøi ñöôïc loaïi tröø khi xaùc ñònh giaù trò DN; ¾ Thöïc hieän mua caùc khoaûn nôï coù ñaày ñuû hoà sô, chöùng töø, ñöôïc ñoái chieáu xaùc nhaän cuûa caùc DN coù nhu caàu baùn nôï ñeå taïo khaû naêng thanh khoaûn. Thoâng qua coâng ty mua baùn nôï, caùc DNCVÑTNN thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi seõ tieán haønh baùn caùc khoaûn nôï khoù coù khaû naêng thu hoài hoaëc coù khaû naêng thu hoài nhöng khoâng haáp daãn caùc nhaø ñaàu tö (do khaû naêng thanh khoaûn thaáp), ñoàng thôøi chuyeån giao caùc khoaûn nôï vaø taøi saûn khoâng ñöa vaøo giaù trò DN. Nhôø vaäy, tieán trình xaùc ñònh giaù trò DN seõ ñöôïc thöïc hieän nhanh choùng vaø deã daøng hôn. Hieän taïi, môùi chæ coù Coâng ty mua baùn nôï vaø taøi saûn toàn ñoïng cuûa DN ñöôïc thaønh laäp ( thaùng 2/2004) vôùi soá voán ban ñaàu ñöôïc Ngaân saùch Nhaø nöôùc caáp laø 2.000 tyû ñoàng. Döï kieán trong naêm ñaàu tieân, coâng ty chæ taäp trung vaøo 3 nhieäm vuï chính laø : ¾ Thí ñieåm thöïc hieän xöû lyù nôï vaø taøi saûn toàn ñoïng cuûa 20 DN nhaø nöôùc coù nôï vaø taøi saûn toàn ñoïng töø 5 tyû ñoäng trôû leân; ¾ Tieáp nhaän xöû lyù caùc khoaûn nôï vaø taøi saûn ñaõ loaïi tröø khoâng tính vaøo giaù trò DN ñaõ thöïc hieän chuyeån ñoåi hình thöùc sôû höõu töø naêm 2002 trôû veà tröôùc; ¾ Toå chöùc tuyeân truyeàn. tö vaán cho caùc DN trong vieäc xöû lyù nôï vaø taøi saûn toàn ñoïng. Ñeå phaùt huy vai troø cuûa coâng ty mua baùn nôï. caùc giaûi phaùp maø chuùng ta caàn phaûi quan taâm laø : ¾ Hoaøn thieän khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng cuûa coâng ty mua baùn nôï; ¾ Cho pheùp caùc ñònh cheá taøi chính trung gian hieän haønh thöïc hieän moät soá chöùc naêng cuûa coâng ty mua baùn nôï; ¾ Cho pheùp thaønh laäp môùi caùc coâng ty mua baùn nôï thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc, tröôùc maét laø cho pheùp caùc Ngaân haøng, caùc coâng ty baûo hieåm thaønh laäp caùc coâng ty con hoaëc coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân hoaït ñoäng trong lónh vöïc naøy; ¾ Taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn. quaûng baù veà hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty mua baùn nôï; Trang 72 ¾ Coâng ty mua baùn nôï vaø taøi saûn toàn ñoïng cuûa DN hieän taïi phaûi nhanh choùng toå chöùc ruùt kinh nghieäm. hoaøn thieän cô cheá hoaït ñoäng ñeå coù theå trieån khai thöïc hieän nhieäm vuï ñaïi traø, chöù khoâng chæ döøng laïi ôû caùc DN nhaø nöôùc. 3.4.3. Cuûng coá hoaït ñoäng vaø phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn Chuùng ta bieát raèng thò tröôøng chöùng khoaùn vaø CTCP luoân coù moái lieân heä chaët cheõ vaø thuùc ñaåy laãn nhau cuøng phaùt trieån. CTCP taïo ra nguoàn haøng hoùa tieàm naêng cho thò tröôøng chöùng khoaùn coøn thò tröôøng chöùng khoaùn vöøa laø keânh cung caáp voán cho caùc CTCP nieâm yeát vöøa laø moät cô cheá ñònh giaù caùc CTCP naøy hieäu quaû nhaát. Khi thò tröôøng chöùng khoaùn hoaït ñoäng höõu hieäu thì noù seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc coâng ty nieâm yeát huy ñoäng voán ñeå môû roäng saûn xuaát kinh doanh vaø ñoåi môùi coâng ngheä, do ñoù seõ taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc DNCVÑTNN coøn laïi thöïc hieän chuyeån ñoåi vaø tham gia nieâm yeát. Beân caïnh ñoù, thò tröôøng chöùng khoaùn seõ giuùp chuùng ta thöïc hieän moät cô cheá xaùc ñònh giaù trò DN gaén lieàn vôùi thò tröôøng hôn, ñoù laø cô cheá ñaáu giaù phaùt haønh coå phieáu khi chuyeån ñoåi. Ñeå thò tröôøng chöùng khoaùn theå hieän ñöôïc ñaày ñuû vai troø cuûa mình vaø goùp phaàn tích cöïc vaøo quaù trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hình thöùc CTCP, Nhaø nöôùc caàn coù nhöõng bieän phaùp thieát thöïc nhaèm phaùt trieån thò tröôøng nhö : ¾ Hoaøn thieän caùc qui ñònh phaùp luaät veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn theo höôùng taïo ñieàu kieän ñeå thò tröôøng phaùt trieån; ¾ Nhanh choùng ñöa coå phieáu cuûa caùc CTCP lôùn, hoaït ñoäng kinh doanh hieäu quaû (ví duï nhö : Vinamilk, Kinh Ñoâ, Sacombank, Baûo Minh,…) leân nieâm yeát ñeå taïo theâm haøng hoaù vaø naâng cao chaát löôïng cuûa haøng hoaù treân thò tröôøng chöùng khoaùn; ¾ Gaén vieäc coå phaàn hoaù vaø baùn coå phaàn laàn ñaàu ra coâng chuùng vôùi vieäc nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng phi taäp trung; ¾ Ñaåy maïnh caùc bieän phaùp ñeå thu huùt nhaø ÑTNN trong ñoù nôùi loûng tyû leä sôû höõu coå phaàn cuûa caùc nhaø ÑTNN ôû moät soá ngaønh, lónh vöïc phuø hôïp laø böôùc ñi ñöôïc mong ñôïi nhaát; ¾ Trong moät chöøng möïc nhaát ñònh coù theå ñöôïc, Nhaø nöôùc caàn taêng cöôøng caùc öu ñaõi (chuû yeáu laø veà thueá) nhaèm khuyeán khích caùc coâng ty tham gia nieâm yeát. 3.4.4. Taêng cöôøng vai troø cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn Trang 73 Ñeå ñoùng goùp vaøo tieán trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP, caùc coâng ty chöùng khoaùn caàn ñaåy maïnh vaø môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng cuûa caùc dòch vuï sau: ¾ Tö vaán xaây döïng phöông aùn chuyeån ñoåi : Caùc coâng ty chöùng khoaùn seõ tö vaán giuùp cho caùc DNCVÑTNN chuaån bò chuyeån ñoåi thöïc hieän saép xeáp laïi cô caáu taøi chính, xaùc ñònh giaù trò DN, xaây döïng cô caáu voán hoaït ñoäng vaø voán coå phaàn, xaây döïng ñieàu leä, laäp luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät; ¾ Cung caáp dòch vuï phaùt haønh coå phieáu: Caùc coâng ty chöùng khoaùn coù theå nhaän laøm ñaïi lyù phaùt haønh hoaëc baûo laõnh phaùt haønh. Neáu caùc coâng ty chöùng khoaùn ñaõ cung caáp dòch vuï tö vaán xaây döïng phöông aùn coå phaàn hoùa, vieäc nhaän laøm ñaïi lyù phaùt haønh hoaëc baûo laõnh phaùt haønh seõ gaëp nhieàu thuaän lôïi. Thoâng qua dòch vuï naøy, caùc DN coù theå chuû ñoäng hoaïch ñònh nguoàn voán thu töø vieäc baùn coå phaàn, töø ñoù coù theå nhanh choùng oån ñònh hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Ñaây laø hai dòch vuï gaén lieàn vôùi quaù trình chuyeån ñoåi cuûa caùc DN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Söï phaùt trieån cuûa caùc dòch vuï naøy cuõng seõ hoã trôï raát nhieàu cho caùc DNCVÑTNN trong quaù trình chuyeån ñoåi sang hình thöùc CTCP. 3.4.5. Phaùt trieån caùc loaïi hình quyõ ñaàu tö Quyõ ñaàu tö laø moät ñònh cheá taøi chính trung gian phi ngaân haøng taäp hôïp nhöõng nguoàn voán töø caùc toå chöùc, caù nhaân trong neàn kinh teá vaø duøng vaøo vieäc ñaàu tö. Noù laø moät daïng DN thuoäc loaïi hình CTCP, phaùt haønh vaø baùn coå phieáu ñeå huy ñoäng voán. Quyõ ñaàu tö söû duïng voán cuûa mình vaøo hoaït ñoäng ñaàu tö, bao goàm ñaàu tö tröïc tieáp vaø ñaàu tö giaùn tieáp. ¾ Ñaàu tö tröïc tieáp : laø vieäc caùc Quyõ ñaàu tö duøng voán cuûa mình ñeå thaâm nhaäp tröïc tieáp vaøo caùc coâng ty, caùc döï aùn baèng caùch goùp voán coå phaàn, mua coå phieáu phaùt haønh laàn ñaàu vôùi tö caùch laø caùc coå ñoâng saùng laäp. ¾ Ñaàu tö giaùn tieáp : laø vieäc Quyõ ñaàu tö duøng voán cuûa mình kinh doanh chöùng khoaùn. mua ñi baùn laïi caùc loaïi chöùng khoaùn nhaèm höôûng cheânh leäch giaù, coå töùc hay lôïi töùc traùi phieáu. ÔÛ caùc nöôùc phaùt trieån, caùc loaïi hình Quyõ ñaàu tö ñaõ coù töø laâu vaø laø moät loaïi hình ñaàu tö khaù phoå bieán. Caùc quyõ ñaàu tö thöôøng laø khaùch haøng lôùn treân thò tröôøng chöùng khoaùn vaø cung caáp moät khoái löôïng voán lôùn cho thò tröôøng. ÔÛ nöôùc ta hieän nay, chöa coù nhieàu caùc quyõ ñaàu tö trong nöôùc vaø do moâi tröôøng hoaït ñoäng khoâng thuaän lôïi neân moät soá quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng taïi Vieät Nam cuõng ñaõ ngöøng hoaït ñoäng tröôùc thôøi haïn. Vieäc thieáu caùc quyõ ñaàu tö ñaõ laøm Trang 74 thu heïp chieác caàu noái quan troïng giöõa nhöõng ngöôøi coù voán nhaøn roãi caàn ñaàu tö vaø caùc CTCP cuõng nhö caùc DNCVÑTNN thöïc hieän chuyeån ñoåi sang CTCP ñang caàn voán. Caùc coâng ty naøy caàn huy ñoäng voán cuûa coâng chuùng ñeå phuïc vuï cho quaù trình taùi thieát coâng ty, trong khi ñoù raát nhieàu ngöôøi coù voán nhaøn roãi laïi gaëp nhieàu baát lôïi khi mua coå phieáu cuûa caùc DN naøy (hoï khoâng coù ñuû trình ñoä nghieäp vuï hoaëc khoâng muoán boû nhieàu thôøi gian cho caùc khoaûn ñaàu tö ) neân hoï ñaønh phaûi göûi tieát kieäm vôùi möùc laõi suaát thaáp. Ñeå taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình chuyeån ñoåi, ñoàng thôøi giuùp cho caùc CTCP huy ñoäng voán deã daøng hôn, chuùng ta caàn thieát phaûi phaùt trieån caùc loaïi hình quyõ ñaàu tö trong nöôùc vaø taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå thu huùt caùc quyõ ñaàu tö cuûa nöôùc ngoaøi vaøo hoaït ñoäng. Tính ñeán thôøi ñieåm hieän nay, ñaõ coù tôùi 15 Quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi töøng ñaàu tö vaøo Vieät Nam, trong soá ñoù coù nhöõng Quyõ coù qui moâ lôùn vaø hoaït ñoäng khaù maïnh nhö : Quyõ Vietnam Enterprise Investment Ltd (vôùi soá voán laø 60 trieäu USD), Quyõ IDG Ventures Vietnam (120 trieäu USD), Quyõ Beta Vietnam Fund (70 trieäu USD), Quyõ The Vietnam Fund Ltd (60 trieäu USD), Quyõ Vietnam Frontier Fund (60 trieäu USD),…Caùc Quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaøo Vieät Nam khaù sôm, baét ñaàu töø naêm 1991 vaø nôû roä trong giai ñoaïn töø naêm 1994 ñeán 1997. Maëc duø sau ñoù caùc Quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñaõ ruùt voán oà aït töø naêm 1998 do aûnh höôûng cuûa suy thoaùi kinh teá Chaâu AÙ nhöng baét ñaàu töø naêm 2001, hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa caùc Quyõ nöôùc ngoaøi gia taêng vôùi toác ñoä nhanh hôn caû giai ñoaïn tröôùc ñoù (töø naêm 1994 – 1997) vaø ñaït möùc cao nhaát vaøo naêm 2004. Söï ra ñôøi cuûa Quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn Vieät Nam (Quyõ ñaàu tö VF1) trong thaùng 5/2004 vöøa qua laø moät tín hieäu ñaùng möøng cho thò tröôøng chöùng khoaùn, caùc CTCP vaø caû caùc nhaø ñaàu tö. Hieän taïi, Quyõ ñaõ ñaàu tö 62,5 tyû ñoàng (chieám 21% giaù trò Quyõ) vaøo 10 CTCP ñang nieâm yeát vaø ñaàu tö 48 tyû ñoàng (chieám 16% giaù trò Quyõ) vaøo 8 CTCP chöa nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Ngoaøi ra, 25% giaù trò Quyõ cuõng ñaõ ñöôïc ñaàu tö vaøo vaøo traùi phieáu daøi haïn vaø 30% vaøo traùi phieáu ngaén haïn. Döï kieán ñaàu thaùng 11/2004, Quyõ VF1 seõ ñöôïc ñöa leân nieâm yeát taïi Trung taâm giao dòch chöùng khoaùn TP HCM. Vôùi soá voán qui moâ 300 tyû ñoàng ñöôïc nieân yeát, Quyõ VF1 seõ naâng ñaùng keå qui moâ cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn hieän ñang môùi chæ coù 1.200 tyû ñoàng meänh giaù coå phaàn cuûa 25 coâng ty nieâm yeát. Söï tham gia cuûa caùc quyõ ñaàu tö khoâng nhöõng seõ taïo tính chuyeân nghieäp cao cho thò tröôøng chöùng khoaùn maø coøn giaùn tieáp goùp phaàn ñaåy nhanh tieán trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Trang 75 3.4.6. Khuyeán khích caùc coâng ty baûo hieåm tham gia vaøo quaù trình chuyeån ñoåi Baûo hieåm laø moät hình thöùc ñaëc bieät cuûa vieäc taïo laäp vaø phaân phoái caùc khoaûn döï tröõ baèng tieàn. Caùc coâng ty baûo hieåm taïo laäp quyõ baûo hieåm vaø söû duïng quyõ naøy theo muïc ñích xaùc ñònh. Nguoàn thu cuûa caùc quyõ baûo hieåm bao goàm caùc khoaûn phí baûo hieåm cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo hieåm. Sau khi ñeå döï phoøng moät soá tieàn caàn thieát ñeå chi traû baûo hieåm thöôøng xuyeân, soá coøn laïi caùc coâng ty baûo hieåm coù theå göûi vaøo ngaân haøng laáy laõi, mua coå phieáu, traùi phieáu,… ÔÛ nöôùc ta trong thôøi gian qua, caùc coâng ty baûo hieåm chuû yeáu söû duïng tieàn nhaøn roãi ñem göûi ngaân haøng vaø mua traùi phieáu Chính phuû chöù chöa ñaåy maïnh ñaàu tö vaøo coå phieáu. Trong ñieàu kieän môùi hieän nay, Nhaø nöôùc caàn khuyeán khích caùc coâng ty baûo hieåm thaønh laäp caùc coâng ty chöùng khoaùn, caùc quyõ ñaàu tö ñeå tham gia vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn, tham gia vaøo quaù trình chuyeån ñoåi caùc DN noùi chung vaø DNCVÑTNN noùi rieâng sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Ñaây laø moät giaûi phaùp ñuùng ñaén, phuø hôïp vôùi yeâu caàu naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn voán thu töø baûo hieåm phí cuûa caùc coâng ty baûo hieåm. 3.4.7. Thaønh laäp coâng ty ñaàu tö taøi chính Nhaø nöôùc Coâng ty ñaàu tö taøi chính Nhaø nöôùc laø moät toå chöùc taøi chính ñaëc bieät do Nhaø nöôùc thaønh laäp, thöïc hieän chöùc naêng kinh doanh döôùi hình thöùc ñaàu tö voán vaøo caùc DN thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc. Chuû sôû höõu cuûa coâng ty laø Nhaø nöôùc, coâng ty chòu traùch nhieäm tröôùc Nhaø nöôùc veà vieäc baûo toaøn vaø phaùt trieån soá voán ñöôïc giao. Vieäc thaønh laäp coâng ty ñaàu tö taøi chính Nhaø nöôùc nhaèm hai muïc tieâu chính sau: ¾ Thöïc hieän ñaàu tö voán Nhaø nöôùc vaøo caùc DN laøm aên coù hieäu quaû thuoäc moïi thaønh phaàn kinh teá nhaèm thöïc hieän muïc tieâu phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi trong töøng vuøng, töøng khu vöïc kinh teá; ¾ Theå hieän söï quan taâm cuûa Nhaø nöôùc ñoái vôùi moïi loaïi hình DN thoâng qua vieäc Nhaø nöôùc ñaàu tö voán, cuøng chia seõ ruûi ro vaø ñònh höôùng kinh doanh cho caùc DN cuøng phaùt trieån. Cuøng vôùi caùc quyõ ñaàu tö vaø caùc coâng ty baûo hieåm. söï ra ñôøi cuûa loaïi hình coâng ty ñaàu tö taøi chính nhaø nöôùc seõ goùp phaàn taêng cöôøng khaû naêng thu huùt voán ñaàu tö vaøo caùc CTCP tham gia nieâm yeát, laøm cho hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn soâi ñoäng hôn, thu huùt söï quan taâm cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân thuoäc moïi thaønh Trang 76 phaàn kinh teá, qua ñoù cuõng goùp phaàn tích cöïc vaøo vieäc ñaåy nhanh tieán trình chuyeån ñoåi sang hình thöùc CTCP cuûa caùc DNCVÑTNN. 3.5. Moät soá giaûi phaùp hoã trôï khaùc 3.5.1. Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán chuû tröông, chính saùch veà chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP Coâng taùc tuyeân truyeàn caàn phaûi ñöôïc ñaåy maïnh nhaèm laøm cho caùc DNCVÑTNN vaø nhaø ÑTNN hieåu roõ hôn veà chuû tröông, chính saùch cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc cuõng nhö muïc ñích cuûa vieäc chuyeån DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Beân caïnh ñoù, coâng taùc tuyeân truyeàn cuõng goùp phaàn laøm cho caùc ñoái töôïng coù lieân quan an taâm vaø tin töôûng hôn veà chính saùch ñaûm baûo ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc sau khi hoaøn taát quaù trình chuyeån ñoåi. Veà bieän phaùp thöïc hieän coâng taùc naøy cuõng caàn ña daïng vaø thöôøng xuyeân hôn thoâng qua caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng nhö baùo, ñaøi, …; thoâng qua caùc buoåi hoäi thaûo, gaëp maët giöõa caùc DN vaø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc; thoâng qua caùc ñöôøng daây noùng giaûi ñaùp thaéc maéc, caùc boä phaän hoã trôï vaø tö vaán DN;… 3.5.2. Hoaøn thieän thuû tuïc, qui trình chuyeån ñoåi Nhö ñaõ trình baøy ôû phaàn treân, qui trình chuyeån ñoåi hieän taïi raát phöùc taïp vaø phaûi traûi qua nhieàu caáp xeùt duyeät. Söï caån troïng trong giai ñoaïn thöïc hieän chuyeån ñoåi thí ñieåm vôùi khung phaùp lyù coøn nhieàu baát caäp laø caàn thieát. Song trong thöïc teá, Thuû töôùng Chính phuû khoâng theå naém heát ñöôïc caùc vaán ñeà mang tính söï vuï cuûa töøng hoà sô xin chuyeån ñoåi. Trong nhieàu tröôøng hôïp, söï pheâ duyeät cuoái cuøng cuûa Thuû töôùng chæ mang tính hình thöùc. Do ñoù ñeå coù theå ruùt ngaén thôøi gian pheâ chuaån, Thuû töôùng Chính phuû coù theå qui ñònh cuï theå hôn veà ñieàu kieän chuyeån ñoåi. Sau ñoù, uûy quyeàn cho Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö quyeát ñònh vaø töï chòu traùch nhieäm veà vieäc chuyeån ñoåi (sau khi laáy yù kieán töø caùc Boä, Ngaønh coù lieân quan) chöù khoâng caàn phaûi chôø yù kieán cuûa Thuû töôùng Chính phuû ñoái vôùi töøng hoà sô cuï theå. Moät soá ñieàu kieän ñeå xem xeùt nhö : ¾ Hình thöùc ñaàu tö; ¾ Ngaønh ngheà, lónh vöïc kinh doanh; ¾ Voán; ¾ Caùc ñieàu kieän veà taøi chính; Trang 77 ¾ Phöông aùn chuyeån ñoåi; ¾ Phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò DN; ¾ Hình thöùc chuyeån ñoåi; ¾ Hoà sô ñeà nghò chuyeån ñoåi; ¾ …. Veà laâu daøi, khi hình thöùc CTCP CVÑTNN ñöôïc theå cheá hoaù baèng luaät thì vaán ñeà naøy seõ thuoäc veà thaåm quyeàn cuûa cô quan caáp giaáy pheùp ñaàu tö . 3.5.3. Tích cöïc hoã trôï DN trong quaù trình chuyeån ñoåi Trong giai ñoaïn hieän nay, khi maø khung phaùp lyù cho vieäc chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hình thöùc CTCP coøn thieáu ñoàng boä, chöa roõ raøng vaø coøn nhieàu baát caäp thì vaán ñeà hoã trôï cho DN trong quaù trình chuyeån ñoåi thaät söï laø caàn thieát. Noù seõ goùp phaàn quan troïng vaøo vieäc ñaåy nhanh tieán trình chuyeån ñoåi. Moät soá coâng vieäc hoã trôï cuï theå nhö : ¾ Giaûi ñaùp caùc thaéc maéc cuûa DN lieân quan ñeán chuû tröông, chính saùch; höôùng daãn cuï theå caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán hoà sô, thuû tuïc vaø trình töï thöïc hieän chuyeån ñoåi; ¾ Hoã trôï vieäc xaùc ñònh giaù trò DN cuõng nhö laäp phöông aùn chuyeån ñoåi; ¾ Hoã trôï DN trong vieäc soaïn thaûo ñieàu leä CTCP; ¾ …. Moät soá phöông thöùc thöïc hieän coù theå aùp duïng nhö : ¾ Thoâng qua caùc buoåi hoäi thaûo, gaëp gôõ ñoái thoaïi giöõa DN vôùi ngöôøi coù thaåm quyeàn; ¾ Thieát laäp boä phaän tö vaán, hoã trôï DN chuyeân traùch veà coâng taùc chuyeån ñoåi; ¾ Thieát laäp ñöôøng daây noùng, website giaûi ñaùp thaéc maéc cuûa DN; ¾ …. 3.5.4. Naâng cao trình ñoä nhaän thöùc vaø chuyeân moân cuûa caùn boä haønh chính Nhaø nöôùc ¾ Quaùn trieät caùc quan ñieåm veà ÑTNN Trong quaù trình xöû lyù coâng vieäc haøng ngaøy, caùc caùn boä quaûn lyù haønh chaùnh nhaø nöôùc phaûi quaùn trieät saâu saéc caùc quan ñieåm cuûa Ñaûng vaø Nhaø nöôùc veà ÑTNN. Cuï theå bao goàm : 9 Quan ñieåm veà khaùi nieäm DNCVÑTNN; Trang 78 9 Quan ñieåm veà vai troø, vò trí cuûa DNCVÑTNN; 9 Quan ñieåm veà taêng cöôøng thu huùt ÑTNN; 9 Quan ñieåm veà chính saùch quaûn lyù ÑTNN; 9 Quan ñieåm veà hình thöùc CTCP CVÑTNN; Coù nhö vaäy thì khi caùc qui ñònh phaùp lyù ñi vaøo thöïc tieãn cuoäc soáng môùi ñöôïc vaän duïng theo ñuùng tinh thaàn cuûa chuû tröông, chính saùch ñeà ra. ¾ Khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä chuyeân moân cuûa caùn boä haønh chaùnh nhaø nöôùc Lónh vöïc ÑTNN laø moät lónh vöïc töông ñoái ña daïng vaø phöùc taïp, do ñoù coâng taùc thaåm ñònh, xeùt duyeät hoà sô chuyeån ñoåi cuûa caùc DNCVÑTNN cuõng seõ raát phöùc taïp vaø khoù khaên. Ñeå coù theå giaûi quyeát coâng vieäc ñöôïc nhanh choùng vaø chính xaùc, ñoøi hoûi phaûi coù moät ñoäi nguõ caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân cao, am hieåu nhieàu lónh vöïc, coù khaû naêng ngoaïi ngöõ, tin hoïc,… Ñieàu ñoù ñoøi hoûi coâng taùc tuyeån choïn caùn boä thöïc hieän caùc coâng vieäc coù lieân quan ñeán quaù trình chuyeån ñoåi phaûi ñöôïc thöïc hieän moät caùch nghieâm tuùc, ñuùng ngöôøi, ñuùng vieäc. Beân caïnh ñoù, coâng taùc ñaøo taïo caùn boä phaûi ñöôïc ñaët leân haøng ñaàu vaø thöïc hieän moät caùch coù keá hoaïch, phaûi ñi vaøo chuyeân saâu chöù khoâng ñaøo taïo sô saøi, daøn traõi. 3.5.5. Tieáp tuïc caûi caùch thuû tuïc haønh chaùnh Naêm 2004, caûi caùch haønh chaùnh nhaø nöôùc tieáp tuïc ñöôïc xaùc ñònh laø giaûi phaùp ñoät phaù ñeå phaùt trieån vaø hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Trong phaïm vi lieân quan ñeán ÑTTTNN vaø chuyeån ñoåi DNCVÑTNN. caûi caùch thuû tuïc haønh chaùnh caàn ñöôïc tieáp tuïc ñaåy maïnh theo caùc höôùng sau : ¾ Phaân caáp, uûy quyeàn maïnh meõ hôn nöõa trong tieán trình thaåm ñònh hoà sô chuyeån ñoåi; ¾ AÙp duïng qui cheá “moät cöûa” trong thuû tuïc noäp hoà sô chuyeån ñoåi; ¾ Ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng thôøi gian ñeà ra theo qui ñònh ôû caùc khaâu, caùc caáp trong tieán trình xeùt duyeät, kieåm tra; ¾ Töøng böôùc caûi tieán qui trình thaåm ñònh, ruùt ngaén thôøi gian thaåm ñònh, chuyeån daàn moät soá noäi dung kieåm tra töø “tieàn kieåm” sang “haäu kieåm”; ¾ Caùc caùn boä chuyeân traùch phaûi thöïc hieän coâng vieäc vôùi tinh thaàn traùch nhieäm cao, traùnh tình traïng quan lieâu, nhuõng nhieãu, gaây phieàn haø cho DN. Trang 79 KEÁT LUAÄN Hình thöùc CTCP CVÑTNN laø moät yeâu caàu taát yeáu khaùch quan trong vieäc thöïc hieän chính saùch ña daïng hoaù hình thöùc ñaàu tö, thu huùt VÑTTTNN vaø goùp phaàn taïo theâm haøng hoaù cho thò tröôøng chöùng khoaùn. Moät trong nhöõng böôùc ñi ñöôïc nhieàu nöôùc, trong ñoù coù Vieät Nam löïa choïn laø tröôùc khi aùp duïng hình thöùc CTCP CVÑTNN moät caùch roäng raõi, cho pheùp caùc DNCVÑTNN ñang hoaït ñoäng chuyeån ñoåi sang hình thöùc CTCP. Sau moät thôøi gian thöïc hieän thí ñieåm, tieán haønh toång hôïp keát quaû, ruùt kinh nghieäm vaø hoaøn thieän caùc ñieàu kieän phaùp lyù caàn thieát ñeå aùp duïng hình thöùc CTCP CVÑTNN. Luaän vaên ñaõ phaân tích toång quaùt tình hình ÑTTTNN taïi Vieät Nam, neâu baät vai troø cuûa ÑTTTNN ñoái vôù söï phaùt trieån cuûa kinh teá Vieät Nam. Luaän vaên cuõng tìm hieåu tình hình thöïc hieän vieäc chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP ôû Vieät Nam trong thôøi gian qua, ñoàng thôøi ñöa ra moät soá khoù khaên, vöôùng maéc trong quaù trình chuyeån ñoåi. Ñieåm quan troïng vaø thieát thöïc nhaát cuûa Luaän vaên laø taùc giaû ñaõ ñöa ra moät soá giaûi phaùp ñeå ñaåy nhanh tieán trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Caùc giaûi phaùp ñoù laø : ¾ Loä trình chuyeån ñoåi neân baét ñaàu töø caùc DN 100% VNN, sau ñoù môû roäng daàn ra cho caùc DNLD maø nhaø ÑTNN naém tyû leä voán lôùn. Veà ngaønh ngheà kinh doanh neân öu tieân cho nhöõng ngaønh ngheà mang tính oån ñònh cao hoaëc nhöõng ngaønh taän duïng öu theá nöôùc ngoaøi trong quaûn lyù, ñieàu haønh. Veà laâu daøi, hình thöùc CTCP CVÑTNN phaûi ñöôïc aùp duïng chung cho caû caùc DN CVÑTNN môùi thaønh laäp. Khi ñoù hình thöùc CTCP seõ laø moät hình thöùc ñaàu tö maø nhaø ÑTNN löïa choïn coù theå löïa choïn ñeå laäp hoà sô xin giaáy pheùp ñaàu tö . ¾ Caùc DNCVÑTNN caàn ñaåy maïnh coâng taùc chuaån bò cho quaù trình chuyeån ñoåi. Quaù trình chuaån bò bao goàm moät soá coâng vieäc nhö : naém roõ caùc vaán ñeà cô baûn coù lieân quan ñeán vieäc chuyeån ñoåi, chuû ñoäng xöû lyù taøi chính tröôùc khi xaùc ñònh giaù trò DN, xaây döïng phöông aùn xaùc ñònh giaù trò DN, chuaån bò toát hoà sô chuyeån ñoåi,…. ¾ Hoaøn thieän khung phaùp luaät coù lieân quan. Cuï theå nhö: 9 Boå sung hình thöùc CTCP CVÑTNN trong Luaät ÑTNN, tieán tôùi thoáng nhaát luaät ñaàu tö trong nöôùc vaø ÑTNN, taïo moäi tröôøng phaùp lyù bình ñaúng giöõa caùc chuû theå kinh doanh trong neàn kinh teá; Trang 80 9 Tyû leä voán coå phaàn cuûa coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi chæ neân khoáng cheá ôû möùc 20% sau khi chuyeån ñoåi vaø seõ baõi boû sau khi DN naøy ñaõ höôûng ñaày ñuû caùc öu ñaõi cuûa DNCVÑTNN theo giaáy pheùp ñaàu tö vaø öu ñaõi daønh cho CTCP CVÑTNN tham gia nieâm yeát treân thò tröôøng chöùng khoaùn (neáu coù); 9 Vaán ñeà chuyeån nhöôïng coå phaàn do coå ñoâng saùng laäp nöôùc ngoaøi naém giöõ phaûi ñöôïc qui ñònh cuï theå, roõ raøng hôn. Ngoaøi ra, cuõng caàn qui ñònh cuï theå ñieàu kieän, trình töï thuû tuïc vaø thaåm quyeàn giaûi quyeát trong vieäc söû duïng tieàn thu ñöôïc sau khi chuyeån nhöôïng; 9 Boå sung caùc phöông phaùp xaùc ñònh giaù trò DN sao cho phuø hôïp vôùi töøng tröôøng hôïp cuï theå nhaèm xaùc ñònh hôïp lyù giaù trò cuûa DN taïi thôøi ñieåm ñònh giaù. Trong ñoù, caàn phaûi coù höôùng daãn cuï theå ñoái vôùi vieäc xaùc ñònh “lôïi theá kinhh doanh” vaø “giaù trò quyeàn söû duïng ñaát” khi tieán haønh xaùc ñònh giaù trò DN; 9 Thôøi haïn hoaït ñoäng cuûa caùc CTCP CVÑTNN caàn phaûi ñöôïc keùo daøi töø 70 naêm ñeán 100 naêm. Ngoaøi ra, cuõng xem xeùt ñoái vôùi moät soá döï aùn trong moät soá ngaønh ngheà nhaát ñònh ñöôïc hoaït ñoäng voâ thôøi haïn; 9 Hoaøn thieän caùc qui ñònh coù lieân quan ñeán vieäc nieâm yeát coå phieáu cuûa caùc CTCP CVÑTNN treân thò tröôøng chöùng khoaùn. ¾ Taêng cöôøng toái ña vai troø cuûa caùc ñònh cheá taøi chính trung gian phuïc vuï cho quaù trình chuyeån ñoåi : 9 Ñaåy maïnh dòch vuï ngaân quyõ vaø dòch vuï taøi trôï voán cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø coâng ty taøi chính; 9 Hoaøn thieän khung phaùp lyù cho hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty mua baùn nôï; phaùt trieån theâm nhieàu loaïi hình cuûa coâng ty mua baùn nôï vaø höôùng hoaït ñoäng cuûa coâng ty mua baùn nôï nhaø nöôùc vaøo caùc ñoái töôïng khaùc nhau trong neàn kinh teá trong ñoù coù DNCVÑTNN; taêng cöôøng coâng taùc tuyeân truyeàn. quaûng baù veà hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty mua baùn nôï; 9 Khoâng ngöøng cuûng coá vaø phaùt trieån thò tröôøng chöùng khoaùn thoâng qua vieäc ñöa theâm coå phieáu cuûa caùc coâng ty lôùn, laøm aên hieäu quaû vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn; nhanh choùng thaønh laäp thò tröôøng phi taäp trung; hoaøn thieän caùc qui ñònh phaùp luaät coù lieân quan ñeán chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn theo höôùng taïo ñieàu kieän ñeå thò tröôøng phaùt trieån; 9 Phaùt huy vai troø cuûa caùc coâng ty chöùng khoaùn, caùc Quyõ ñaàu tö vaø caùc coâng ty baûo hieåm nhaèm phuïc vuï toát cho quaù trình chuyeån ñoåi; Trang 81 9 Thaønh laäp coâng ty ñaàu tö taøi chính nhaø nöôùc ñeå goùp phaàn laøm cho thò tröôøng chöùng khoaùn soâi ñoäng hôn, thu huùt nhieàu hôn söï quan taâm cuûa caùc toå chöùc vaø caù nhaân vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn. ¾ Ngoaøi ra, chuùng ta cuõng caàn phaûi quan taâm ñeán moät soá giaûi phaùp hoã trôï khaùc nhö : 9 Ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, phoå bieán chuû tröông, chính saùch veà chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP; 9 Khoâng ngöøng hoaøn thieän qui trình vaø thuû tuïc chuyeån ñoåi; 9 Tích cöïc hoã trôï DN trong quaù trình chuyeån ñoåi; 9 Naâng cao trình ñoä nhaän thöùc vaø chuyeân moân cuûa caùn boä haønh chính nhaø nöôùc; 9 Tieáp tuïc caûi caùch thuû tuïc haønh chaùnh. Nhöõng giaûi phaùp neâu treân tuy ñaõ giaûi quyeát ñöôïc phaàn naøo caùc vaán ñeà cô baûn ñeå ñaåy nhanh tieán trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP nhöng chöa phaûi laø ñaày ñuû vaø hoaøn chænh. Caùc giaûi phaùp naøy coøn ñoøi hoûi söï phoái hôïp ñoàng boä giöõa caùc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn, ñoàng thôøi caàn phaûi coù nhöõng söûa ñoåi, boå sung caàn thieát trong heä thoáng phaùp luaät hieän haønh. Moät soá giaûi phaùp chæ döøng laïi ôû möùc trình baøy khaùi quaùt, chöa ñi saâu vaøo noäi dung chi tieát, cuï theå nhö : vaán ñeà söûa ñoåi, boå sung luaät DN aùp duïng chung cho moïi thaønh phaàn kinh teá, thoáng nhaát luaät ñaàu tö cho caû hoaït ñoäng ñaàu tö trong nöôùc vaø ÑTNN; veà phöông phaùp ñònh giaù DN; caùc qui ñònh khi nieâm yeát CTCP CVÑTNN treân thò tröôøng chöùng khoaùn; giaûi phaùp cuï theå cho caùc ñònh cheá taøi chính trung gian phaùt huy toái ña vai troø hoã trôï caùc DNCVÑTNN trong qua trình chuyeån ñoåi;…. Caùc vaán ñeà naøy seõ tieáp tuïc gôïi môû theâm nhieàu höôùng nghieân cöùu tieáp theo ñeå goùp phaàn hoaøn thieän caùc qui ñònh phaùp luaät coù lieân quan ñeán quaù trình chuyeån ñoåi DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP, tieán tôùi aùp duïng hình thöùc CTCP CVÑTNN taïi Vieät Nam. Trang 82 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO W X SAÙCH BAÙO VAØ TAÏP CHÍ 1. GS. TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn - chuû bieân (1993), “Lyù thuyeát taøi chính”, Tröôøng Ñaïi hoïc Taøi chính Keá toaùn TP HCM. 2. PGS. TS. Nguyeãn Thò Dieãm Chaâu - chuû bieân (1996), “Taøi chính doanh nghieäp”, NXB Giaùo duïc. 3. GS. TS. Nguyeãn Thanh Tuyeàn - chuû bieân (2000), “Thò tröôøng chöùng khoaùn”, NXB Thoáng keâ. 4. TS. Traàn Ngoïc Thô - chuû bieân (2003), “Taøi chính doanh nghieäp hieän ñaïi”, NXB Thoáng keâ. 5. TS. Traàn Ngoïc Thô, TS. Nguyeãõn Ngoïc Ñònh vaø Taäp theå taùc giaû(1998), “Taøi chính quoác teá”, NXB Thoáng keâ. 6. Tröôøng ÑH Kinh teá Quoác daân (2002), “Giaùo trình quaûn trò döï aùn vaø doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi”, NXB Thoáng keâ. 7. Tröôøng ÑH Kinh teá TP HCM (2000), “Taøi chính doanh nghieäp”, TP HCM. 8. TS. Ñaøo Leâ Minh - chuû bieân (2002), “Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn”, NXB Chính trò quoác gia. 9. Buøi Nguyeân Hoaøn (2001), “Thò tröôøng chöùng khoaùn vaø CTCP”, NXB Chính trò quoác gia. 10. TS. Voõ Trí Thaønh & Th.s Nguyeãn Thò Phöông Hoa (2002), “Ñaùnh giaù taùc ñoäng cuûa ÑTTTNN ñeán taêng tröôûng kinh teá ngaønh Vieät Nam giai ñoaïn 1996 – 2001”, Taïp chí kinh teá phaùt trieån, soá 143. 11. TS. Nguyeãn Ngoïc Huøng (2001), “Vai troø cuûa caùc ñònh cheá taøi chính trong tieán trình coå phaàn hoùa DNNN”, Taïp chí Phaùt trieån kinh teá, soá 4. 12. Tieàn Haûi (2004), “Thí ñieåm thaønh laäp CTCP ÑTNN, taïi sao khoâng?”, Taïp chí Ñaàu tö Chöùng khoaùn, soá 232. 13. Thanh Höông (2004), “Xin giaûn thôøi gian ñaêng kyù chuyeån ñoåi DNCVÑTNN”, Taïp chí Ñaàu tö Chöùng khoaùn, soá 244. Trang 83 14. Taïp chí Phaùt trieån kinh teá. 15. Taïp chí Chöùng khoaùn Vieät Nam. 16. Taïp chí Ñaàu tö chöùng khoaùn. 17. Thôøi baùo Kinh teá Saøi Goøn. 18. Baùo Nhaân daân. 19. Caùc thoâng tin treân Website cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Boä Taøi chính, Boä Coâng nghieäp, UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nöôùc, Ñaøi tieáng noùi Vieät Nam, Vieän Kinh teá TP HCM, Dieãn ñaøn Doanh nghieäp,. .. VAÊN KIEÄN CUÛA ÑAÛNG, CAÙC NGHÒ QUYEÁT, CHÆ THÒ CUÛA CHÍNH PHUÛ VAØ CAÙC VAÊN BAÛN PHAÙP LUAÄT 1. Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù IX cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. 2. Luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc naêm 1998. 3. Luaät Doanh nghieäp naêm 1999. 4. Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam naêm 1996 vaø Luaät söûa ñoåi boå sung naêm 2000. 5. Nghò ñònh soá 10/1998/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 1 naêm 1998 cuûa Chính phuû veà moät soá bieän phaùp khuyeán khích vaø ñaûm baûo ÑTTTNN taïi Vieät Nam. 6. Nghò ñònh 51/1999/NÑ-CP ngaøy 8 thaùng 7 naêm 1999 cuûa Chính phuû qui ñònh chi tieát thi haønh Luaät khuyeán khích ñaàu tö trong nöôùc. 7. Nghò ñònh 24/2000/NÑ-CP ngaøy 31 thaùng 7 naêm 2000 cuûa Chính phuû qui ñònh chi tieát thi haønh Luaät ÑTNN taïi Vieät Nam. 8. Nghò ñònh 03/2000/NÑ-CP ngaøy 3 thaùng 2 naêm 2000 cuûa Chính phuû höôùng daãn thi haønh Luaät doanh nghieäp. 9. Nghò ñònh 64/2002/NÑ-CP ngaøy 19 thaùng 6 naêm 2002 cuûa Chính phuû veà vieäc chuyeån doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh CTCP. 10. Nghò ñònh 38/2003/NÑ-CP ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2003 cuûa Chính phuû veà vieäc chuyeån ñoåi moät soá DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. Trang 84 11. Nghò ñònh 144/2003/NÑ-CP ngaøy 28 thaùng 11 naêm 2003 cuûa Chính phuû veà chöùng khoaùn vaø thò tröôøng chöùng khoaùn. 12. Thoâng tö soá 76/2002/TT-BTC ngaøy 09 thaùng 9 naêm 2002 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn nhöõng vaán ñeà veà taøi chính khi chuyeån Doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh CTCP. 13. Thoâng tö soá 79/2002/TT-BTC ngaøy 12 thaùng 9 naêm 2002 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn xaùc ñònh giaù trò doanh nghieäp khi chuyeån Doanh nghieäp nhaø nöôùc thaønh CTCP. 14. Thoâng tö lieân tòch ssoá 08/2003/TTLLT-BKH-BTC ngaøy 29 thaùng 12 naêm 2003 cuûa Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö vaø Boä Taøi chính höôùng daãn chi tieát thöïc hieän moät soá qui ñònh taïi Nghò ñònh 38/2003/NÑ-CP ngaøy 15 thaùng 4 naêm 2003 cuûa Chính phuû veà vieäc chuyeån ñoåi moät soá DNCVÑTNN sang hoaït ñoäng theo hình thöùc CTCP. 15. Nghò quyeát 09/2001/NQ-CP ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2001 cuûa Chính phuû veà taêng cöôøng thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû ÑTTTNN thôøi kyø 2001 – 2005. 16. Nghò quyeát 03/2002/NQ-CP ngaøy 7 thaùng 3 naêm 2002 cuûa Chính phuû veà phieân hoïp thöôøng kyø cuûa Chính phuû thaùng 2 naêm 2002. 17. Nghò quyeát 02/2003/NQ-CP ngaøy 17 thaùng 1 naêm 2003 cuûa Chính phuû veà moät soá chuû tröông, giaûi phaùp chuû yeáu caàn taäp trung chæ ñaïo thöïc hieän nhieäm vuï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi naêm 2003. 18. Chæ thò soá 11/1998/CT-TTg ngaøy 16 thaùng 3 naêm 1998 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc thöïc hieän Nghò ñònh soá 10/1998/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 1 naêm 1998 cuûa Chính phuû veà moät soá bieän phaùp khuyeán khích vaø ñaûm baûo ÑTTTNN taïi Vieät Nam. 19. Chæ thò soá 19/2001/CT-TTg ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2001 cuûa Thuû töôùng Chính phuû veà vieäc toå chöùc thöïc hieän Nghò quyeát 09/2001/NQ-CP ngaøy 28 thaùng 8 naêm 2001 cuûa Chính phuû veà taêng cöôøng thu huùt vaø naâng cao hieäu quaû ÑTTTNN thôøi kyø 2001 – 2005. Coâng vaên soá 1045/CP-ÑMDN ngaøy 11 thaùng 9 naêm 2002 cuûa Chính phuû veà vieäc ban haønh Nghò ñònh cuûa Chính phuû veà CTCP CVÑTNN. Trang 85 Phuï luïc - Danh saùch 6 DNCVÑTNN ñöôïc Chính phuû chaáp thuaän cho chuyeån ñoåi sang CTCP STT Teân Coâng ty Hình thöùc ñaàu tö Voán ñieàu leä Meänh giaù coå phaàn Ngaønh ngheà kinh doanh 1 Coâng ty coå phaàn höõu haïn daây vaø caùp ñieän TAYA Vieät Nam DN 100% VNN 165.205.300.000 VND 10.000 VND Saûn xuaát kinh doanh daây vaø caùp ñieän caùc loaïi, daây ñieän töø, daây caùp ñieän thoâng tin, daây ñoàng traàn xoaén vaø maùy bôm nöôùc. 2 Coâng ty TNHH Austnam DNLD 17.621.040.851 VND 10.000 VND Saûn xuaát kinh doanh taám lôïp kim loaïi vaø caùc saûn phaåm phuï kieän keát caáu maùi lôïp; thi coâng laép ñaët troïn goùi nhaø khung theùp tieàn cheá. 3 Coâng ty coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm quoác teá DN 100% VNN 179.116.800.000 VND 15.712 VND Cheá bieán noâng saûn, thuûy saûn thaønh saûn phaåm ñoùng hoäp, saáy khoâ, öôùp ñoâng, muoái vaø ngaâm daám ñeå xuaát khaåu. 4 Coâng ty coå phaàn höõu haïn coâng nghieäp goám söù Taicera DN 100% VNN 170.745.940.000 VND 10.000 VND Saûn xuaát gaïch granit maøi boùng, gaïch men vaø caùc saûn phaåm goám söù; xaây döïng caùc coâng trình daân duïng vaø coâng nghieäp. 5 Coâng ty coâng nghieäp TNHH Tung Kuang DN 100% VNN 105.639.612.389 VND 10.000 VND Saûn xuaát caùc saûn phaåm nhoâm ôû daïng thanh nhoâm, oáng nhoâm, löôùi nhoâm vaø thöïc hieän caùc dòch vuï thieát keá, söûa chöõa, laép raùp caùc saûn phaåm baèng nhoâm. 6 Coâng ty lieân doanh quoác teá Hoaøng Gia DNLD 21.000.000 USD 1 USD Xaây döïng khaùch saïn tieâu chuaån 5 sao cuøng khu vui chôi giaûi trí, kinh doanh troø chôi coù thöôûng daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số giải pháp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan